Centrum vedecko-technických informácií SR
CREPČ
a hodnotenie publikačnej
činnosti v CVTI SR
Mgr. Ľudmila Hrčková
PhDr. Jana Tlstovičová
Výročná konferencia ProScientia
3. 11. 2010, SNK v Martine
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
(CREPČ)
¾ vznikol ako systémové riešenie evidencie publikačnej činnosti na VŠ
¾ poskytuje základné pravidlá pre zber údajov o publikačnej činnosti VŠ
¾ prvé vykazovacie obdobie od 1.11. 2006 do 31. 10. 2007
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
z poverenia MŠVVaŠ SR je:
¾ certifikačným pracoviskom
¾ prevádzkovateľom CREPČ
¾ rozhoduje o zaradení publikácií v databáze CREPČ
¾ s konečnou platnosťou rozhoduje o preradení publikácie evidovanej na VŠ
(vedeckej inštitúcii), ak nespĺňa požiadavky pre zaradenie do kategórie
podľa príloh Smernice MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o
bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov, čl. 14, ods.5
CVTI SR a hodnotenie PČ v CREPČ
¾2. 9. 2008 – ustanovenie Oddelenia pre prehodnotenie
publikačnej činnosti VŠ v CVTI SR – pracovníci boli
začlenení v iných odboroch
¾1. 4. 2010 – personálne obsadenie samostatného
Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ),
spolupráca so spolupracovníkmi pri časovo náročných
úlohách trvá
¾ OHPČ
ƒ koordinuje činnosti spojené s EPC a EUCA
ƒ spolupracuje na hodnotení vedy a výskumu VŠ v SR
ƒ zodpovedá za kontrolu zaradenia publikácií v CREPČ
ƒ pripravuje podklady ohľadom PČ na zasadnutie
Hodnotiteľskej komisie (HK) pri MŠVVaŠ SR
Hodnotiteľská komisia (HK)
ako odborný hodnotiteľský orgán MŠVVaŠ SR:
¾ vykonáva hodnotenie spôsobilosti osôb na
vykonávanie výskumu a vývoja,
¾ vyjadruje sa na požiadanie certifikačného úradu
k zaradeniu publikácií a umeleckých výstupov podľa
príloh smernice.
Možnosti riešenia
¾ predseda HK – návrh zriadenia subkomisie odborníkov –
špecialistov podľa vedných odborov na posudzovanie
sporných publikácií
¾ stanovisko HK bude mať odporúčajúci a metodický charakter
¾ HK pre hodnotenie PČ - akreditovaná 30. septembra 2010
Pracovné stretnutie HK a OHPČ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
4. novembra 2010
CVTI SR pripravilo pre členov HK technické riešenie:
na www.crepc.sk vyhradená sekcia CREPČ – pre komisiu
hodnotiteľov
prístup na heslo
nevyhnutnosť prehodnotiť zaradenie vo vedeckých kategóriách v
skupine A1
171 elektronicky prístupných sporných publikácií z toho 100
publikácií digitalizovaných v digitalizačnom pracovisku CVTI SR,
71 elektronických prevzatých z databázy CREPČ
povinnosť VŠ posielať relevantné strany je od 14. 1. 2010
v prípade potreby pre členov HK - plný text publikácie
27. 10. 2010 vygenerovaný súbor Sporných publikácií na
www.crepc.sk rozdelený podľa jednotlivých VŠ a súbor
Vysvetľujúce tabuľky s poznámkami pracovníkov OHPČ
CREPČ - prehodnotenie publikačnej činnosti
r. 2009
Názov VŠ
Publikácie
v skupine
A1
Z toho
Pre HK
Bez
recenz.
VŠ
učebnic
a
Preradené so
súhlasom VŠ
Univerzita Komenského Bratislava
97
4
UPJŠ Košice
29
3
Prešovská univerzita
63
4
Univerzita CaM Trnava
16
4
UVLF Košice
11
5
UKF Nitra
94
16
Univerzita M.Bela BB
98
12
Trnavská univerzita
42
STU Bratislava
86
TU Košice
53
Žilinská univerzita
21
2
Univerzita AD Trenčín
11
1
Ekonomická univerzita BA
71
5
6
1
2
20
27
6
19
4
2
2
2
15
3
1
13
1
25
Konečný počet
publikácií v
skupine A1
po prehodnotení
CREPČ - prehodnotenie publikačnej činnosti
r. 2009
pokračovanie tabuľky
Názov VŠ
Publikácie
v
Skupine
A1
Z toho
Bez
recenz.
VŠ
učebnic
a
Preradené
so
súhlasom
VŠ
Pre HK
SPU Nitra
37
0
TU Zvolen
32
3
VŠMU Bratislava
5
VŠVU Bratislava
3
Akadémia umení BB
5
Katolícka univerzita
Ružomberok
90
Univerzita JS Komárno
13
Akadémia OS L.Mikuláš
5
0
Stredoeurópska VŠ Skalica
2
0
spolu:
883
3
1
0
12
56
7
2
1
1
25
10
0
29
171
Konečný
počet publikácií
v skupine A1
po prehodnotení
CREPČ - prehodnotenie publikačnej činnosti
r. 2010 priebežne
Názov VŠ
Publiká
cie v
skupine
A1
Z toho
Pre HK
Bez
recenz.
VŠ
učebnic
a
Preradené so
súhlasom VŠ
Univerzita Komenského Bratislava
99
12
9
8
UPJŠ Košice
19
1
1
1
Prešovská univerzita
40
Univerzita CaM Trnava
15
3
0
0
UVLF Košice
6
6
0
0
UKF Nitra
56
2
6
15
Univerzita M.Bela BB
54
0
0
4
Trnavská univerzita
23
STU Bratislava
36
2
3
1
TU Košice
34
0
4
3
Žilinská univerzita
13
0
1
0
Univerzita AD Trenčín
5
Ekonomická univerzita BA
46
6
0
5
0
10
12
Konečný
počet
publikácií v
skupine A1
CREPČ - prehodnotenie publikačnej činnosti
r. 2010 priebežne
pokračovanie tabuľky
Z toho
Názov VŠ
Publikácie v
Skupine
A1
VŠ
Bez
recenz.
uče
bni
ca
Preradené
so
súhlasom VŠ
Pre HK
SPU Nitra
31
2
0
3
TU Zvolen
20
0
3
5
VŠMU Bratislava
1
1
0
VŠVU Bratislava
3
0
3
Akadémia umení BB
0
Katolícka univerzita
Ružomberok
55
3
3
13
Univerzita JS Komárno
6
2
1
0
Akadémia OS L.Mikuláš
5
0
2
0
Stredoeurópska VŠ Skalica
2
0
0
0
VŠM Trenčín
1
spolu:
570
0
0
0
27
44
68
Konečný
počet publikácií
v skupine A1
Hodnotenie publikačnej činnosti
¾ Metodika MŠVVaŠ SR platí aj pre hodnotenie
publikačnej činosti v r. 2010
Úlohy Oddelenia pre hodnotenie PČ
¾ Kontrola záznamov hlavne v skupinách A1,
A2, B po formálnej stránke a z hľadiska
zaradenia do kategórií
¾ Kontrola duplicít
¾ Kontrola správnosti zaradenia záznamov
v skupine B (karentované vedecké časopisy,
autorské osvedčenia, patenty, objavy)
Sumárna štatistika CREPC - rok vykazovania 2009
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
vedecké monografie (AAA, AAB)
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA,
ABB)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
883
831
52
2529
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
441
odborné knižné práce (BAA, BAB)
252
učebnice pre základné a stredné školy (BCB)
100
skriptá a učebné texty (BCI)
645
prehľadové knižné práce (EAI)
umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB)
odborné preklady knižných publikácií (EAJ)
redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, resp. zborníky (FAI)
4
69
47
971
Sumárna štatistika CREPC - rok vykazovania 2009
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch
a autorské osvedčenia, patenty a objavy
1931
vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
1641
stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch
(AEG, AEH)
228
odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)
11
umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných
časopisoch (CDC, CDD)
0
autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
51
Sumárna štatistika CREPC - rok vykazovania 2009
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)
3598
4
384
34
vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF)
6515
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED)
4583
publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD)
1467
1
abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)
3814
kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB)
65
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)
16
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v
domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB)
30
odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF)
4069
odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)
1475
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB)
legislatívne dokumenty (BGH)
umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných
157
12
PREHĽAD PRED OPRAVAMI - FÁZA1
počty publikácií
P.č.
VVŠ - skratka
Sumár
A1
A2
B
C
1.
UK
87
301
640
5 111
6 139
2.
UPJŠ
17
75
233
1 129
1 454
3.
PU
56
125
25
1 641
1 847
4.
UCM
7
28
35
304
374
5.
UVL
3
23
67
462
555
6.
UKF
92
114
51
1 379
1 636
7.
UMB
65
170
25
1 709
1 969
8.
TVU
40
61
16
720
837
9.
STU
62
186
282
3 638
4 168
10.
TUKE
30
154
49
2 465
2 698
11.
ŽU
12
66
28
1 753
1 859
12.
TUAD
6
34
28
524
592
13.
EU
47
119
12
1 695
1 873
14.
SPU
11
109
56
1 791
1 967
15.
TUZVO
18
85
29
917
1 049
16.
VŠMU
7
9
0
59
75
17.
VŠVU
5
10
0
46
61
18.
AU
0
4
0
47
51
19.
KU
40
78
16
596
730
20.
UJS
8
14
5
77
104
613
1 765
1 597
26 063
30 038
Spolu
PREHĽAD PO OPRAVÁCH - FÁZA2
P.č.
počty publikácií
VVŠ - skratka
A1
A2
Sumár
B
C
1.
UK
87
299
638
5 066
6 090
2.
UPJŠ
17
73
235
1 124
1 449
3.
PU
55
124
24
1 635
1 838
4.
UCM
7
25
24
291
347
5.
UVL
2
23
66
455
546
6.
UKF
52
110
49
1 373
1 584
7.
UMB
65
163
25
1 674
1 927
8.
TVU
18
54
14
658
744
9.
STU
61
186
267
3 566
4 080
10.
TUKE
29
154
50
2 483
2 716
11.
ŽU
11
66
28
1 747
1 852
12.
TUAD
6
34
28
524
592
13.
EU
47
117
12
1 682
1 858
14.
SPU
11
107
55
1 761
1 934
15.
TUZVO
18
83
29
916
1 046
16.
VŠMU
7
9
0
59
75
17.
VŠVU
3
10
0
46
59
18.
AU
0
4
0
47
51
19.
KU
35
72
11
596
714
20.
UJS
6
11
7
69
93
537
1 724
1 562
25 772
29 595
Spolu
RELATÍVNE ZMENY / FÁZA2 - FÁZA1
P.č.
počty publikácií
VVŠ - skratka
A1
A2
Sumár
B
C
1.
UK
0
-2
-2
-45
-49
2.
UPJŠ
0
-2
2
-5
-5
3.
PU
-1
-1
-1
-6
-9
4.
UCM
0
-3
-11
-13
-27
5.
UVL
-1
0
-1
-7
-9
6.
UKF
-40
-4
-2
-6
-52
7.
UMB
0
-7
0
-35
-42
8.
TVU
-22
-7
-2
-62
-93
9.
STU
-1
0
-15
-72
-88
10.
TUKE
-1
0
1
18
18
11.
ŽU
-1
0
0
-6
-7
12.
TUAD
0
0
0
0
0
13.
EU
0
-2
0
-13
-15
14.
SPU
0
-2
-1
-30
-33
15.
TUZVO
0
-2
0
-1
-3
16.
VŠMU
0
0
0
0
0
17.
VŠVU
-2
0
0
0
-2
18.
AU
0
0
0
0
0
19.
KU
-5
-6
-5
0
-16
20.
UJS
-2
-3
2
-8
-11
Spolu
-76
-41
-35
-291
-443
Problematické oblasti prehodnotenia sporných
publikácií v CREPČ
¾ Publikácie sporné z hľadiska obsahu – nevyhnutnosť
odborného posúdenia
¾ Recenzenti – 1 alebo žiadny recenzent – podľa Smernice min. 2
recenzenti – rozdielne stanoviská autorov
¾ Komentáre v legislatíve bez recenzentov
¾ Vedecká monografia – schválená edičnou radou univerzity
¾ Publikácie vydané v slovenskom jazyku v zahraničí –
zahraničné vedecké monografie
¾ Vysokoškolské učebnice, učebné texty – zaradené do kategórie
vedeckých monografií
¾ Percentuálny podiel autorov na vykazovaní monografie ako
celku
¾ Publikácie vydané s podporou projektov VEGA, KEGA
a v kombinácii VEGA-KEGA
Návrhy OHPČ v CVTI SR na riešenie
¾ Vysokoškolské učebnice preradiť do vyššej
kategórie skupiny A1
¾ Publikácie vydané s podporou projektov KEGA,
VEGA-KEGA postaviť na porovnateľnú úroveň s
publikáciami vydanými s podporou projektov VEGA
¾ Riešiť percentuálny podiel spoluautorov pri vydaní
monografie ako celku
¾ Stanoviť jednotné kritériá pre hodnotenie sporných
publikácií za vykazovacie obdobie roku 2010.
¾ Navrhnúť zmenu termínov vykazovacieho obdobia
v spolupráci s MŠVVaŠ SR
Návrhy spolupráce pre spracovateľov
¾ vypĺňať správne a dôsledne všetky údaje v
záznamoch: uvádzať pracovisko autora, ich
percentuálny podiel na publikácii, rozsah publikácie,
ISBN
¾ dodávať úplné podklady relevantných strán do CVTI
SR v elektronickej alebo printovej podobe alebo
digitálne pripojiť do záznamu v CREPČ
¾ v inojazyčných publikáciách (maďarčina, fínčina,
francúzština a iné) uvádzať preklad dôležitých
údajov
¾ viac využívať diskusné fórum v rámci CREPČ
¾ nahlasovať zmeny v kontaktoch spracovateľov EPČ
¾ formulovať návrhy a očakávania smerom k CVTI SR
Ďalšie úlohy pre OHPČ
¾ v rámci 3. pojektu NITT – vypracovanie štúdie o
možnosti využitia CREPČ pre hodnotenie vedy
a výskumu na VŠ a iných pracovískách VaV
¾ plnenie úloh v oblasti hodnotenia PČ pre oddelenie
hodnotenia kvality pracovísk vedy a techniky
¾ nastavenie modulu evidencie publikačnej činnosti
pracovníkov CVTI SR
Ďakujem za pozornosť
[email protected]
Download

Mgr. Ľudmila Hrčková, PhDr. Jana Tlstovičová