DIAGNOSTIKA A REEDUKÁCIA
PORÚCH MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ
U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO A MLADŠIEHO
ŠKOLSKÉHO VEKU
Mgr. Jana Antalíková
O čom bude seminár?
 Terminologické vymedzenie porúch
matematických schopností (PMS)
 Vývinová perspektíva
 Neuropsychologický model
 Kognitívny prístup
 Možnosti diagnostiky PMS
 Terapia a reedukácia PMS
Terminologické vymedzenie
 MKCH – 10 – Špecifická porucha počítania
 DSM – IV. – Porucha matematických schopností
 Neuropsychologické hľadisko – vývinová
dyskalkúlia
3 kritériá:
o diskrepančné
o výkonové
o perzistencie výkonu v čase
Vývinová perspektíva
 Piaget a vývin logických operácií
 Konceptuálne vedomosti o spočítavaní podľa
Gelmana a Gallistela
 Procedurálne vedomosti spočítavať
 Kognitívno – neuropsychologický model vývinu
schopností spracovávať čísla
Neuropsychologický
model
Modulová architektúra kognitívneho
spracovávania čísel u dospelých
(Triple-Code Model) podľa Deheana (1992)
Modul = funkčná jednotka, ktorá samostatne a nezávisle
od iných procesov myslenia vykonáva určité úlohy
3 moduly vzájomne funkčne prepojené:
 Analógové vyjadrenie množstva
 Sluchovo-rečové vyjadrenie
 Vizuálne zobrazenie
Kognitívny prístup
Všeobecné kognitívne schopnosti
 Exekutívne schopnosti a pracovná pamäť
 Rýchlosť spracovania a rýchlosť pomenovania
 Vizuo - priestorové schopnosti
Špecifické matematické schopnosti
 Reprezentácia početnosti
 Zložky chápania pojmu číslo
Možnosti diagnostiky
Všeobecné kognitívne testy
 Wechslerova inteligenčná škála pre deti (WISC – III. sk)
 Test kognitívnych schopností (TKS)
Špecifické testy matematických schopností
 Testy matematických schopností
 Vyšetrenie matematických schopností u detí
 Neuropsychologická batéria testov na spracovávanie
čísel a počítania u detí (ZAREKI)
 Piagetove testy kognitívnych operácií (TEKO)
 Farebná kalkúlia
 Kvalitatívne hodnotenie
Terapia a reedukácia
Implikácie pre intervenciu
 Zohľadnenie aktuálnej vývinovej úrovne
 Stimulácia oslabených kognitívnych funkcií
 Využitie kompenzačných možností dieťaťa
 Metódy reedukácie
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
[email protected]
Vývinová perspektíva
Piagetove logické operácie a vývin chápania
pojmu číslo
 Operácia triedenia (klasifikácia)
 Operácia radenia (seriácia)
 Radové korešpondencie
 Zachovanie číselných množín
Späť
Vývinová perspektíva
Konceptuálne vedomosti o spočítavaní podľa
Gelmana a Gallistela
 Princíp korešpondencie jedna k jednej
 Princíp stabilného poradia
 Princíp kardinality
 Princíp abstrakcie
 Princíp irelevantnosti poradia
Späť
Neuropsychologický model
Model trojitého kódu podľa Deheana (1992)
Späť
Kognitívny prístup
Pracovná pamäť podľa Baddeleyho (2003)
 Centrálna exekutíva
 Vizuo-priestorový náčrtník
 Fonologická slučka
 Epizodický zásobník
Späť
Kognitívny prístup
Rýchlosť spracovania a rýchlosť
pomenovania
Rýchle automatické pomenovanie farieb
Späť
Kognitívny prístup
Vizuo – priestorové schopnosti
Rey – Osterriethov test komplexnej figúry
Osterrieth, P. A., Rey, A., v úprave Košč, L., Novák, J.
Späť
Kognitívny prístup
Reprezentácia početnosti
Porovnávanie množstva bodov
Porovnávanie veľkosti čísel
Späť
Možnosti diagnostiky
Wechlerova inteligenčná škála pre deti
(WISC – III. sk)
Wechsler, D., v slovenskej úprave Dočkal V. et al.
Použitie od 6. do 17. rokov
Subtesty:
 Podobnosti
 Doplňovanie obrázkov
 Slovník
 Opakovanie čísel
 Porozumenie
 Aritmetika
 Vedomosti
 Kód
 Kocky
Späť
Možnosti diagnostiky
Test kognitívnych schopností
Thorndike R., L., Hagen, E., v úprave Vonkomera, J.
Použitie od 7. do 16. rokov
 Verbálna batéria
 Kvantitatívna batéria
 Neverbálna – obrázková batéria
Späť
Možnosti diagnostiky
Testy matematických schopností
Košč L.
 Číselný trojuholník (7,6 až 12,5 roka)
 Rey – Osterriethov test komplexnej figúry (od 5,5 roka)
 Kalkúlia III. (8,6 do 16,5 roka)
Späť
Možnosti diagnostiky
Vyšetrenie matematických schopností u detí
Novák, J.
Použitie zvyčajne od 3. ročníka ZŠ
 Percepčný faktor – Praktognostická dyskalkúlia
 Verbálny faktor – Verbálna dyskalkúlia
 Lexický faktor – Lexická dyskalkúlia
 Operačný faktor – Grafická dyskalkúlia
 Faktor úsudku – Ideognostická dyskalkúlia
 Pamäťový faktor
Späť
Možnosti diagnostiky
Neuropsychologická batéria testov na
spracovávanie čísel a počítanie u detí –
ZAREKI
Aster, D., Weinholdová, M., v úprave Maršálová, L.
Použitie od 7 do 11 rokov
11 subtestov:
Spočítavanie
Spätné ústne počítanie
Písanie čísel
Počítanie spamäti
o sčítanie a odčítanie
 Čítanie čísel




 Usporiadanie na číselnej osi
Porovnávanie čísel (slová)
 Perceptívne posúdenie množstva
 Kognitívne posúdenie množstva
 Textové úlohy
 Porovnávanie čísel (číslice)
Späť
Možnosti diagnostiky
Piagetove testy kognitívnych operácií - TEKO
Winkelmann, W. v úprave Váryová, B., Mikulajová, M.
Použitie od 5 do 9 rokov
9 subtestov:
 Zachovanie množstva
tekutiny
 Asymetrické zoraďovanie
 Zachovanie počtu
 Zachovanie poradia
 Zaradenie do tried
 Meranie
 Jednoduché priraďovanie
 Matrice
 Poloha v priestore
Späť
Možnosti diagnostiky
Farebná kalkúlia
Novák, J.
Použitie od 7 do 11 rokov
Späť
Možnosti diagnostiky
Kvalitatívne hodnotenie
Emerson, J., Babtie, P.
V rámci kvalitatívneho vyšetrovania si všímame:
POJEM ČÍSLO, POČÍTANIE
ARITMETIKA
 Globálny odhad počtu
 Odhadovanie
 Menovanie číselného radu
o vzostupne
o zostupne
 Čítanie viac ciferných číslic
 Písanie viac ciferných číslic




Sčítanie +1, +2
Odčítanie -1, -2
Spoje do 10
Spoje 1 až 9
o sčítanie a odčítanie
 Spoje do desiatok
o sčítanie a odčítanie
 Spoje do sto
o sčítanie a odčítanie
Späť
Možnosti diagnostiky
Kvalitatívne hodnotenie
Emerson, J., Babtie, P.
POZIČNÁ HODNOTA ČÍSLIC
NÁSOBENIE A DELENIE
 10 + jednociferné číslo
 Rozdelenie na desiatky a
jednotky
 Počítanie s prechodom cez
základ 10
 Sčítanie a odčítanie s 10
 Stratégie odčítania





SLOVNÉ ÚLOHY
Násobky 5, 10
Násobky 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Znázornenie násobenia
Ústne a písomné delenie
Znázornenie delenia
FORMÁLNA PÍSOMNÁ NUMERÁCIA
 Sčítanie, odčítanie, násobenie,
delenie
 Sčítanie, odčítanie,
násobenie, delenie
Späť
Konceptuálne vedomosti
Späť
Konceptuálne vedomosti
Späť
Možnosti diagnostiky
Číselný trojuholník
Remplainov test v modifikácii Košča, L.
Späť
TEKO
Zachovanie množstva tekutiny
Späť
TEKO
Zachovanie počtu
Späť
TEKO
Zaradenie do tried
Späť
TEKO
Matrice
Späť
TEKO
Asymetrické zoraďovanie
Späť
TEKO
Jednoduché priraďovanie
Späť
Možnosti diagnostiky
Vizuo – priestorové schopnosti
Rey – Osterriethov test komplexnej figúry
Osterrieth, P. A., Rey, A., v úprave Košč, L., Novák, J.
Späť
Download

Diagnostika a reedukácia porúch matematických schopností u detí