Financie
Sprievodca vo svete osobných financií
www.financievpohode.sk
v pohode
2
/ 2012
december
ročník I.
Nepredajné
OD JANUÁRA SA DÔCHODKY
ZMENIA V OBOCH PILIEROCH
O čo sa oprieť
na dôchodku
DÔCHODOK
Rozhovor o zmenách
v druhom dôchodkovom pilieri
6
DÔCHODOK
Koľko našetriť na doplnkový
dôchodok 500 eur mesačne?
13
SPORENIE A INVESTOVANIE
Z čoho žije domácnosť
priemerného dôchodcu
15
Váš vklad do budúcnosti
Aj malá investícia môže
získať na hodnote
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f.
získal ocenenie TOP FOND SLOVAKIA
Realitné fondy
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f.
je najvýkonnejší realitný fond za rok 2011
Upozornenie:
Tento dokument a v ňom uvedené informácie slúži ako reklamný dokument na propagáciu špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. investorom. Štatút, predajný
prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu môže záujemca získať a oboznámiť sa s nimi v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo
na trvanlivom médiu v sídle správcu, v sídle depozitára a na obchodných miestach správcu. Hodnota investície sa môže aj znižovať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Investičnou
politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov.
www.penzijna.sk
Financie v pohode
obsaH
06 Rozhovor
10 Sporenie a investovanie
16 Úvery
20 Profil produktu
6
• JEDINEČNÉ PROSTREDIE
PRE SPORENIE NA DÔCHODOK
Druhý pilier zažil množstvo zmien a onedlho ho čakajú ďalšie
10
• DÔCHODKY SA ZMENIA
V OBOCH PILIEROCH
13
• KOĽKO TREBA MAŤ NASPORENÉ?
Výška budúceho dôchodku je aj hra s číslami,
percentami a so štatistikou
14
• ČO ČAKÁME OD DÔCHODKU?
15
• KAM DÁVAME PENIAZE?
16
• OCHOTA MÍŇAŤ PENIAZE VRCHOLÍ
NA KONCI ROKA
Po vytriezvení zo sviatočného ošiaľu sa spotreba
rapídne znižuje
18
• STOJÍ TO LEN ČAS
Finančné sprostredkovanie - hľadanie odpovedí
na množstvo otázok
20
• NAJBEŽNEJŠIE POISTENIE ŽIVOTA
Podrobný pohľad na kapitálové životné poistenie
Financie v pohode •
3
Správy
ide sa na isToTu
Šampiónmi v sporení v strednej a vo
východnej Európe (SVE) sú Poliaci a Slováci, ktorí sú schopní odkladať si 15 %,
resp. 12 % svojho mesačného príjmu.
Rakúšania, Nemci a Česi si odkladajú 9 %
výplaty, Briti iba 7 %. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre Slovenskú
sporiteľňu zrealizovala spoločnosť IMAS.
Pravidelné sporenie je dôležité až pre tri
štvrtiny obyvateľov SVE, najobľúbenejšie
produkty sú vkladné knižky a stavebné
sporenie. Vzťah k týmto produktom je však
v rámci jednotlivých krajín rôzny. Rakúšania (82 % opýtaných) rovnako ako Poliaci
(62 %) obľubujú vkladné knižky, každý
druhý Čech má uzatvorené stavebné
sporenie a Maďari preferujú najmä rôzne
druhy životného poistenia (38 %). Rovnaký
prieskum sa realizoval aj v roku 2011
na Slovensku. V tom čase odkladanie
časti peňazí bokom považovali za dôležité
takmer dve tretiny Slovákov. Viac ako polovica opýtaných sa vyjadrila, že sporenie je
pre nich v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi rovnako dôležité, jedna štvrtina opýtaných to dokonca považovala za dôležitejšie ako v minulosti. Výsledky prieskumu
potvrdzovali aj dáta Štatistického úradu,
podľa ktorého podiel úspor na disponibilnom príjme na Slovensku stúpa od roku
2008. Znamená to, že ľudia napriek kríze
odkladali väčšiu časť svojho príjmu. Pokým
v polovici roku 2008 sporili Slováci necelé
4 % svojho disponibilného príjmu, v polovici minulého roku to bolo 6,5 %.
bankové fÚzie bude
kontrolovaŤ ecB
V Európskej únii sa rozhodli kontrolovať
bankové fúzie. Inštitúcie Európskej únie
navrhli, aby Európska centrálna banka
(ECB) mala mať právo veta v prípade fúzií
komerčných bánk. Vyplýva to z projektu
jednotného bankového regulátora, ktorý
pripravil Cyprus. Ten v súčasnosti predsedá
Európskej únii. Predpokladá sa, že v rámci
ECB bude vytvorený špecializovaný výbor,
ktorý bude rozhodovať o tom, či povolí
fúziu, alebo ju zakáže. Dokument hovorí
o tom, že spoločný regulačný orgán bude
mať právo žiadať od bánk zvýšenie kapitálu,
poskytnúť informácie o svojich aktívach
a zmenšiť objem rizikových operácií. O vytvorení spoločného regulačného orgánu
rozhodli krajiny Európskej únie v októbri
tohto roku. Predpokladá sa, že spoločný
dohľad bude vykonávať ECB. Vytvorenie spoločného regulačného orgánu sa
považuje za jeden z najdôležitejších krokov
pri prekonaní dlhovej krízy v Európskej
únii, pretože dohľad získa právo nariadiť
rekapitalizáciu banky, ktorá je na hrane
bankrotu. Predpokladá sa, že spoločný
bankový dohľad vznikne od januára tohto
roku. Najprv sa predpokladalo, že spoločný
dohľad bude mať sféru pôsobnosti v krajinách eurozóny, ale neskôr sa prijalo roz-
4
• Financie v pohode
hodnutie, že sa bude týkať všetkých členov
Európskej únie. S týmito plánmi nesúhlasí
Veľká Británia. Londýn tvrdí, rozhodnutia
Európskej únie musia mať väčšiu váhu ako
názory regulátora. Veľká Británia vyhlasuje,
že nebude súhlasiť s vytvorením bankovej
únie, pokiaľ nedostane príslušné garancie.
V Európe existuje spor medzi Francúzskom
a Nemeckom. Berlín chce kontrolovať malé
regionálne banky a Paríž si myslí, že spoločný regulačný orgán by mal kontrolovať
všetky finančné inštitúcie v Európskej únii.
ubs dosTane vysokÚ
pokuTu
Britské úrady udelia pokutu miestnemu
oddeleniu najväčšej švajčiarskej banky
UBS. Bude to 45 mil. britských libier
(GBP). Je to preto, že nebola schopná
zistiť nepovolené operácie svojho bývalého makléra Kweku Adoboli. Najväčšia pokuta, ktorá hrozí finančnej inštitúcii, je 50
mil. GBP, avšak reálne sankcie by nemali
prevýšiť 45 mil. GBP. V akomkoľvek prípade výška pokuty bude jedna z najvyšších
na britskom finančnom trhu. Predstavitelia
UBS a dohľadu Financial Services
Authority odmietli komentovať tieto
informácie.
Maklér Kweku Adoboli robil
nepovolené transakcie, ktoré
odhalili v septembri minulého
roku, čím banke spôsobil škody
za 2,3 mld. USD. Britský súd ho
20. novembra 2012 uznal vinným
za dva prípady podvodu a odsúdil
na sedem rokov odòatia slobody. Samotný Adoboli svoju vinu
nepriznal. Ako povedal na súde,
vedenie UBS bolo oboznámené
s jeho činnosťou a nebolo proti
rizikovým transakciám, pokiaľ finančnej
inštitúcii prinášali zisk. UBS je najväčšou
švajčiarskou bankou.
credit suisse ZavádZa
svojich klientov
Štátne orgány pripravujú žalobu na švajčiarsku banku Credit Suisse. Podľa prokuratúry finančná inštitúcia zavádzala svojich
klientov, ktorí investovali do hypotekárnych
cenných papierov a neposkytovala im
informácie o rizikách, ktoré súvisia s týmito cennými papiermi. Straty investorov
dosahujú 11,9 mld. USD. Newyorská
prokuratúra odmietla komentovať tieto
informácie. V októbri tohto roku newyorská prokuratúra podala analogickú žalobu
na inú veľkú americkú banku - JPMorgan
Chase & Co. Štátne inštitúcie si myslia,
že pre činnosť finančnej inštitúcie klienti
prišli o 22,5 mld. USD. V roku 2010 sa
o činnosť najväčších finančných inštitúcií
v čase krízy v rokoch 2007 – 2009 začala
zaujímať Komisia pre cenné papiere a burzy USA (SEC). Tá sa tiež domnieva, že pri
predaji hypotekárnych cenných papierov
Správy
boli klienti zavádzaní. V novembri tohto roku
vyšla najavo známa informácia, že JPMorgan
Chase & Co. a Credit Suisse súhlasili vyplatiť
regulačnému orgánu pokutu v celkovej sume
417 mil. USD a mimosúdne vyriešiť problém.
V bankách obvinenia nepotvrdili ani nevyvrátili.
Testy pre banky
pre prípad recesie
Federálny rezervný systém USA (Fed) navrhol
niekoľko ekonomických scenárov na realizáciu stres testov pre bankový systém,
aby preverila finančné inštitúcie pre prípad
recesie a finančnej krízy. Podľa najhoršieho z predpokladaných scenárov by mali
banky prežiť v USA hlbokú recesiu. Úroveň
nezamestnanosti stúpne na 12 %, paralelne
bude prebiehať pokles ekonomík v Japonsku
a krajinách Európskej únie. Podľa modelu
Fed sa súčasne spomalí ekonomický rast
v Číne. Pre šesť najväčších amerických bánk,
medzi ktoré patria také giganty ako Bank
of America, JP Morgan Chase a Goldman
Sachs, vypracovali špeciálny test stability pred
špecifickými otrasmi na finančných trhoch.
Reč je o prudkom zvýšení úrokových sadzieb,
ktoré zníži hodnotu finančných aktív, ktoré
majú k dispozícii tieto banky vrátane štátnych
dlhopisov americkej vlády. Pravidelné stres
testy sa objavili v USA v roku 2010 po prijatí
zákona Dodda-Franka o regulácii finančných
trhov. Úlohou testov je sledovať banky, či majú
nevyhnutné zásoby kapitálu. V tomto roku sa
zmäkčili pravidlá stres testov. Po zverejnení
ich výsledkov mohli banky korigovať svoju dividendovú politiku. V roku 2011 im regulačné
orgány zakázali vyplácať dividendy. Minulý
rok bolo testovaných devätnásť najväčších
amerických bánk. Ukázalo sa, že šesť z nich
nie je finančne stabilných.
Manipulácie
na burze s plynom
Britské štátne orgány začali vyšetrovanie
možných manipulácií s cenami na najaktívnejšej burze so zemným plynom v Európskej
únii. Ide o virtuálneho organizátora trhu so
zemným plynom National Balancing Point
(NBP), ktorý je súčasťou Intercontinental
Exchange. Regulačné orgány si myslia, že
obchodníci so zemným plynom mohli umelo
znižovať ceny, aby mohli následne zarobiť
na odvodených cenných papieroch (derivátoch). Na NBP sa určuje cena termínovaných
kontraktov (futures), s ktorými sa obchoduje
na ICE Futures Exchange. Agentúra ICIS,
ktorá sa zaoberá monitoringom cien, v minulosti informovala štátne orgány o nezvyčajných aktivitách pri obchodovaní na trhoch so
zemným plynom. Za jeden deň, presnejšie
povedané 28. septembra 2012, cena zemného plynu s dodaním na druhý deň klesla
o 1,7 % - o 0,586 britskej libry za jeden term.
V 1 000 kubických metroch zemného plynu
je približne 360 termov. Túto informáciu
preveruje regulačný orgán pre trhy zemného
plynu a elektrickej energie (Ofgem) a Úrad
pre finančné služby (FSA). Regulačné orgány
sa snažia nájsť väzbu medzi fyzickým trhom
zemného plynu a trhom odvodených finančných nástrojov. Financial Times poznamenáva, že vyšetrovanie zvýši úlohy informačných
agentúr, ktoré sledujú vývoj cien na trhoch.
V súčasnosti je najväčšou agentúrou, ktorá
monitoruje ceny, Platt´s, ktorá je súčasťou
amerického mediálneho holdingu McGraw-Hill, a tiež britská agentúra Argus Media.
Kanada vydala bankovky
z polymérov
Kanada vydala dvadsaťdolárové bankovky
vyrobené z polymérov. Výmena tradičných
bankoviek vyrobených z papiera bude prebiehať postupne, pretože bankovky s menovitou
hodnotou 20 kanadských dolárov (CAD) sú
v Kanade najrozšírenejšie. V krajine je v obehu približne 800 miliónov kusov. Očakáva sa,
že plastické bankovky by mali mať dlhšiu životnosť. Treba poznamenať, že táto bankovka
má nový dizajn, ktorý sa nemenil od päťdesiatych rokov minulého storočia. Na papierových
bankovkách bol portrét britskej kráľovnej
Alžbety v pravej časti, pretože v strede bankovky sa rýchlo zotrel. Na plastickej bankovke
sa to nemôže stať. Na zadnej časti bankovky
je pamätník, ktorý bol vyhotovený na počesť
kanadských vojakov v 1. svetovej vojne. Nie
všetky banky budú mať bankovky k dispozícii.
Banky budú mať dva roky na to, aby prispôsobili svoje bankomaty novým bankovkám.
V najbližšom čase sa očakáva, že Bank of
Canada vydá nové bankovky s menovitou
hodnotou 5 a 10 CAD.
Pyramídová hra
vo Veľkej Británii
Bývalý londýnsky maklér Nicholas Levene bol
5. novembra 2012 odsúdený na trinásť rokov
väzenia za podvod, ktorý urobil prostredníctvom pyramídovej hry. Peniazmi nových vkladateľov sa vyplácali úroky nových vkladateľov.
Škody, ktoré spôsobil maklér prostredníctvom finančnej pyramídy, sa odhadujú na 32
miliónov britských libier (GBP). Ak sa zohľadňuje ušlý zisk, celkové straty klientov dosahujú 101 mil. GBP. Súd zistil, že peniaze,
ktoré Levene získal od klientov podvodom,
použil na organizáciu nákladných večierkov,
kúpu drahých automobilov, ale aj na zaplatenie školného pre svoje deti. Pyramídová
hra fungovala v rokoch 2005 – 2009. Medzi
obete finančného podvodníka patrili majiteľ
londýnskych reštaurácií The Ivy a Le Caprice
Richard Caring, zakladateľ dopravnej firmy
Stagecoach sir Brian Souter, jeho sestra Ann
Gloag a tiež zakladateľ stavebnej firmy Laing
O´Rourke Ray O´Rourke. Majetok samotného Levena sa v roku 2005 odhadoval na 15 20 mil. GBP. Levene odišiel zo školy vo veku
15 rokov a začal pracovať na Londýnskej burze cenných papierov ako maklér. V dospelom veku sa liečil zo závislosti od hazardných
hier. V roku 2009, keď sa odhalil podvod,
vyhlásil osobný bankrot. Doposiaľ sa nenašli
všetky jeho aktíva, ktoré by mali byť speňažené pre odškodnenie klientov.
• Úverom dominuje Bratislavský kraj. Má až 43-percentný
podiel zo 7 miliárd eur. Klienti
tohto kraja ešte na začiatku milénia dlhovali bankám objemy
porovnateľné so súčasnými
stavmi úverov v ostatných
regiónoch. Priepastným
rozdielom medzi regiónmi
Slovenska stoja napríklad ceny
bytov, keď v hlavnom meste
sú v priemere o 100 až 160 %
vyššie ako inde. No aj keď sú
reality na Slovensku v porovnaní s Bratislavou lacnejšie,
prevláda tam zase vyššia
nezamestnanosť a zároveň
nižšie platy.
• Novela zákona o sociálnom
poistení prináša okrem nového
spôsobu valorizácie aj zmenu
systému vo výpočte penzií
a uzákonenie neskoršieho
odchodu do dôchodku. To sa
však dotkne ľudí, ktorí pôjdu
do penzie až o päť rokov.
• Viac než 8800 dôchodkových sporiteľov usúdilo, že
prvý pilier je pre nich vhodnejší
než druhý. A viac než 6000
prišlo na chuť druhému pilieru.
Obe čísla sú za obdobie od
začiatku septembra do 23.
novembra a uviedla ich Sociálna poisťovňa. Odídenci z dôchodkových fondov ukroja 28
mil. eur, ktoré pôjdu na účet
Sociálnej poisťovne. Pôvodné
vládne plány je čistý odliv 50
tisíc sporiteľov, ktorí z druhého
do prvého piliera presunú
necelých 230 mil. eur.
Financie v pohode • 5
Rozhovor
Jozef
Paška
predseda predstavenstva
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť
Jedinečné prostredie pre sporenie
na dôchodok
druhý pilier ZaŽil mnoŽs t V o Zmien a onedlho ho čakajú Ïalšie
6
• Financie v pohode
Rozhovor
d
ôchodková reforma sa začala v roku 2004 a v roku 2005 sa otvorili prvé dôchodkové fondy. S druhým pilierom sa tak stretávame takmer osem rokov. Ak by sa počet a rozsah uskutočnených zmien prirovnal k ľadovému hokeju, tak každá tretina by sa hrala rôzne dlhý čas, nehralo by sa s pukom ale s kuželkami a hráči by nevedeli, koľkí by na trávnatom ihrisku trojuholníkového tvaru mali vlastne hrať.
do tohto fondu sumu, ktorá by prípadný pokles vyrovnala. novelou zákona
sa mení lehota na porovnávanie hodnoty majetku. Tá sa z deviatich mesiacov predĺžila na desať rokov. Tu sa
správcom rozviazali ruky. po novom
sa bude v garantovanom fonde môcť
investovať do nástrojov, ktoré sú dlhodobejšie.
» po mnohých úpravách a častých
zmenách majú v druhom pilieri
nejasnosti aj ľudia inak zbehlí
vo financiách. ako vyzerá
v súčasnosti?
» ak má fond garantovať výnos,
mal by mať majetok v bezpečných
investičných nástrojoch, napríklad
z bankových produktov. je to tak?
Súhlasím s tým, že systém je veľmi komplikovaný. Je to dané tým, že
v ňom existujú štyri fondy, pričom sa
ponúka možnosť miešať dva fondy,
jeden z toho musí byť garantovaný.
v systéme máme tri viac-menej akciovo orientované fondy, čo je pre
bežného sporiteľa i odbornú verejnosť
pomerne zmätočné. indexový fond
môže mať majetok zložený z akciových investícií zo 100 %, akciový fond
je v zmysle štatútov oprávnený do akcií investovať 80 % a zmiešaný fond
do 50 %.
» teda na výber majú sporitelia
tri rizikové fondy a jeden
garantovaný. kritika za zložitosť je
pochopiteľná...
po najnovších zmenách bude systém jednoduchší, prehľadnejší a bez
deformácií. Tie spočívajú v tom, že
v akciovom i zmiešanom fonde sú
sporitelia, ktorí podľa ich vzťahu k riziku by v týchto fondoch nemali byť.
Správcovia preto nemohli v týchto
fondoch investovať takým spôsobom,
aký by si ich stratégie vyžadovali.
» Bolo by tak vhodné, aby sa
presunuli do menej rizikových
fondov.
práve toto rieši očakávaná zmena
od nového roku. Správcovia sú povinní poslať všetkým sporiteľom informáciu o tom, že došlo k zákonným zmenám, a poslať návratku s vyhlásením
sporiteľa, že chce zotrvať s majetkom
v negarantovanom fonde. ak túto návratku dostaneme, tak majetok sporiteľov v tomto fonde ostane zachovaný.
ak návratku správca nedostane, tak
má povinnosť presunúť majetok týchto sporiteľov do garantovaného fondu.
Termíny sú nastavené tak, že do konca marca budúceho roku by sa mali
sporitelia vyjadriť a presun majetku
takýchto sporiteľov do garantovaného fondu sa uskutoční k poslednému
aprílovému dňu.
» aké sú vaše predpoklady počtu
sporiteľov v negarantovaných
fondoch?
očakávame, že v negarantovaných
fondoch zostane 10 - 15 % majetku
a zvyšok sa presunie do garantovaného fondu. Zároveň sa správcovi
ponúka možnosť fondy zlúčiť. Zákon
totiž ukladá povinnosť viesť aspoň dva
fondy – garantovaný a negarantovaný.
Z nášho pohľadu to plne postačuje
na to, aby sme dokázali pokryť potreby sporiteľov so všetkými rizikovými
profilmi. Sporiteľ má možnosť rozložiť
si majetok medzi tieto dva fondy v ľubovoľnom pomere.
» Bude nastavenie individuálneho
pomeru medzi akciovým
a garantovaným fondom
spoplatnené?
nie. Možnosť rozkladať majetok
medzi fondy je bez poplatku. aj keď
takúto zmenu môžu sporitelia robiť
ľubovoľne často, neodporúčame ju
realizovať každý mesiac. Je tam totiž
vysoké riziko nesprávneho načasovania presunu. aj to je dôvod, prečo sa
vyžaduje písomný súhlas na zotrvanie
v akciovom fonde. vychádza sa z toho,
že sporitelia v akciovom fonde budú
skutočne rozumieť riziku, ktoré je spojené s investíciou do takéhoto fondu.
Teda v situácii, keď dôjde k poklesu,
nespanikária a nebudú prechádzať
do garantovaného.
Takto nastavený systém je podľa
mňa veľmi prehľadný a jednoduchý
na pochopenie. Zároveň je aj flexibilný, aby napĺňal požiadavky sporiteľov
z pohľadu ich vzťahu k riziku.
pointa a zmysel druhého piliera sú v tom,
že ľudia budú mať
príjmy z viacerých
zdrojov.
» sporitelia teda budú mať
na výber kombináciu z dvoch
fondov?
Zákon dáva správcom priestor, aby
vytvárali fondy v prakticky neobmedzenom počte. naše skúsenosti sú, že
pre ľahšiu orientáciu v systéme plne
postačujú dva fondy. Kombináciou
dvoch fondov, teda garantovaného
s akciovým, sa dá vytvoriť množstvo
portfólií, ktoré budú zodpovedať rizikovému profilu každého sporiteľa.
viac fondov je pozostatkom z obdobia, keď sporitelia mohli mať svoje
úspory len v jednom fonde.
» čo bude vlastne garantovať
garantovaný fond?
Garantuje sa, že v sledovanom
období nedôjde k poklesu hodnoty
majetku vo fonde. v prípade, že by
sa tak stalo, musí spoločnosť doplatiť
Určite nie. veď ani v súčasnosti
ich majetok nepozostáva iba z týchto
nástrojov. väčšinu majetku garantovaného fondu sme mali uloženú v štátnych dlhopisoch s kratšou lehotou
splatnosti. portfólio garantovaného
fondu bude mix štátnych a korporátnych dlhopisov s rôznou splatnosťou
a vkladov v bankách. na druhej strane, v akciovom fonde očakávame, že
zastúpenie akcií bude zodpovedať
charakteru fondu, teda väčšina majetku bude zainvestovaná v akciách
či dlhodobejších dlhopisoch štátov
i korporácií, možno niečo bude i v komoditách. Mix bude vždy zodpovedať
rizikovému charakteru fondu.
» Budú sa zmeny týkať aj
povinnosti vstúpiť do druhého
piliera?
v súčasnosti platí, že mladí ľudia
po nástupe do zamestnania povinne
vstupujú do druhého piliera. po novom to bude opäť dobrovoľné rozhodnutie mladého človeka, či do druhého
piliera vstúpi, alebo nevstúpi. na rozmyslenie bude mať čas až do 35. veku
života. ostáva tak zachovaná dobrovoľnosť, ako to bolo pri spustení dôchodkového piliera. verím, že v strednodobom horizonte väčšina mladých
ľudí do druhého piliera vstúpi. nízky
podiel novovstupujúcich mladých
ľudí, ktorý sme mali možnosť sledovať
doteraz, súvisel ani nie tak s nezáujmom o druhý pilier, ako skôr s krátkou šesťmesačnou lehotou, ktorá im
bola daná pre toto rozhodnutie.
» druhý pilier čelí neustálym
zmenám prostredia. Za sedem
rokov prešiel dvadsiatimi
legislatívnymi zmenami. ako
sa zmeny napríklad v otváraní
druhého piliera týkajú tých, čo
v ňom ostávajú?
druhý pilier je prostredie, v ktorom sa malo investovať s dlhodobým
zámerom. otváranie druhého piliera
takýmto investičným stratégiám nepraje. Majetok ľudí, ktorí sa rozhodnú
vrátiť do Sociálnej poisťovne, musí
správca presunúť v danom termíne
v plnom rozsahu. na splnenie tejto
požiadavky však musí upraviť zloženie
majetku fondu. veríme, že toto otváranie druhého piliera je už konečné
a že k ďalším už nedôjde. nevplýva
to priaznivo na druhý pilier ako taký.
a to z hľadiska stability aj dlhodobého
charakteru investovania.
Financie v pohode •
7
Rozhovor
» každé otvorenie znamenalo
presun ľudí do a z druhého piliera.
ako vnímate súčasné čísla?
Tieto čísla nehodnotíme. Z minulosti už máme skúsenosti, že rozhodnutia prichádzajú na konci obdobia.
To znamená, že na hodnotenie vyčkáme, až sa otvorenie skončí. nevidíme
však žiadne dôvody na to, aby ľudia
vystupovali z druhého piliera. aj toto
otvorenie vnímame ako technicko-právne riešenie a nemáme špecifické
očakávania.
» spoliehať sa na prvý pilier
neodporúčajú zástupcovia
komerčnej sféry, na druhý zase
zástupcovia vlády. na čo sa teda
majú spoľahnúť klienti a voliči?
Jednotlivé vlády druhý pilier nejakým spôsobom vždy upravili tak, aby
bol efektívnejší. význam druhého piliera nespochybňuje ani jedna vláda.
Tak je to aj dobré, ľudia by mali mať
istotu, že keď si sporia na dôchodok,
tak to prostredie bude aj do budúcnosti stabilnejšie, nebude vystavené
toľkým zásahom a ako také dáva
zmysel. vidieť to aj pri tomto otvorení druhého piliera, že sporitelia mu
dôverujú a že neprebieha ani žiadna
negatívna kampaň. vnímame to ako
významný posun k budovaniu dôvery
ľudí v druhý pilier.
» výhodnosť druhého či prvého
piliera mnohí prepočítavajú
cez výšku príjmu. prečo je to
tak, keď (zatiaľ) prvý i druhý
pilier boli zásluhové, teda výška
dôchodku závisí od výšky príjmu,
a navyše odvody sú zhora i zdola
limitované?
Je to zjednodušenie. druhý pilier
bol vytvorený so zámerom rozloženia
rizika. vyvinula sa snaha o zabezpečenie aj iného príjmu v starobe, než je
len štátny systém. druhý pilier je pilierom kapitalizačným, čo znamená, že
prostriedky v ňom uložené a naakumulované sa investujú na finančných
trhoch. druhý pilier teda nesie riziko
finančných trhov a prvý priebežný
pilier riziko demografického vývoja.
prvý pilier totiž prostriedky neakumuluje a nezhodnocuje, iba ich prerozdeľuje od ekonomicky aktívneho
obyvateľstva smerom k dôchodcom.
v tomto systéme na jednej strane klesajú príjmy v dôsledku znižujúceho
sa počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva a na druhej strane narastajú
výdavky, ktoré súvisia s predlžovaním
priemerného veku dožitia i so zvyšovaním počtu dôchodcov. Tieto dva
piliere by sa mali navzájom dopĺňať
a predstavovať pevnú kostru dôchodkového systému budúcnosti. porovnávať preto, či bude dôchodok z prvého
piliera vyšší, či nižší, nie je namieste.
nepoznáme totiž konečnú podobu
prvého piliera, teda ako bude vyzerať
v horizonte dvadsiatich či tridsiatich
rokov, keď sa zrealizujú predpoklady
demografického vývoja. nevieme, aká
bude valorizácia či výška dôchodku
z prvého piliera.
8
• Financie v pohode
Rozhovor
» rovnako však ani o finančných
trhoch sa nedá povedať, že by
vývoj na nich bol predvídateľný.
Keďže nevieme predpovedať vývoj
základných faktorov, ktoré vplývajú
na výšku dôchodku, nie je ani namieste porovnávať prvý pilier s druhým.
nikto nevie povedať, ako bude situácia
vyzerať o desiatky rokov. celá pointa
a zmysel druhého piliera sú v tom, že
ľudia, ktorí odchádzajú na dôchodok,
budú mať príjmy z viacerých zdrojov
– štátne penzie a súkromné formy
sporenia. na Slovensku je závislosť
od štátneho systému takmer 100-percentná. Toto sa všetky krajiny strednej
a východnej európy snažia zmeniť
tým, že zaviedli druhý pilier. aby nejakým spôsobom rozložili riziká.
» dajú sa s odstupom času
hodnotiť jednotlivé dôchodkové
reformy v týchto krajinách?
Krajiny v strednej a vo východnej
európe mali rôzny prístup pri zavádzaní dôchodkového piliera. aj my
sme svojím prístupom boli výnimkou.
napríklad v tom, že do druhého piliera ľudia nevstupovali povinne, ako to
bolo v chorvátsku, poľsku či Maďarsku. Mali sme možnosť vybrať si hneď
od začiatku z troch fondov, v ostatných
krajinách doteraz funguje iba jeden.
Sporitelia nemajú žiadnu možnosť
rozkladať svoje úspory medzi viaceré
fondy. To znamená, že Slovensko šlo
inou cestou než jeho susedia. dovolím si povedať, že modernejšou, ktorá
dávala obyvateľom väčšie možnosti.
Slovenský druhý pilier je najmodernejší a najprogresívnejší v regióne. Máme
možnosť garancie, rozkladať úspory
medzi dva fondy a máme najnižšiu
úroveň poplatkov, čo je pri dlhodobom
sporení nesmierne dôležité, pretože
o to budú mať sporitelia vyššie úspory.
» výška úspor je jedna vec, ich
reálna hodnota druhá. dokážu
dôchodkové fondy ako také udržať
hodnoty, ktoré do nich sporitelia
vložia, na desiatky rokov?
Z dlhodobého hľadiska je želateľné
v druhom pilieri dosiahnuť výnosy aspoň na úrovni inflácie. Keď sa pozrieme
do histórie, tak na príklade nemeckých
krátkych dlhopisov vidíme, že aj tieto
veľmi bezpečné a krátke nástroje dokázali v sedemnásťročnej histórii poraziť
infláciu o 1 %. ich priemerné výnosy
boli vždy nad úrovňou inflácie. no
v súčasnosti, resp. období dvoch-troch
rokov spätne, ani tie nepokrývajú infláciu. aj u nás je inflácia teraz vyššia ako
dosahované výnosy. ak by sme ich však
porovnávali s priemernou infláciou európskej únie, ktorá je na úrovni 2,5 %,
tak by sme pomyselnú métu tento rok
dosiahli, pretože sa výnosy v dôchodkových fondoch pohybujú približne
na tejto úrovni. napriek tomu nepovažujeme za rozumné každý rok a za každú cenu bez ohľadu na riziko, ktoré je
s tým spojené, dosahovať výnos, ktorý
by zodpovedal výške inflácie. Riziko,
ktoré je spojené s takýmito výnosmi, je
momentálne neadekvátne vysoké. ve-
ríme, že keď sa situácia stabilizuje, tak
opätovne dokážu výnosy dôchodkových fondov zvíťaziť nad infláciou. Treba byť iba trpezlivý a pozerať sa na túto
situáciu z dlhodobého hľadiska.
» práve výnosy dôchodkových
fondov sú terčom kritiky.
Kritika podľa mňa zaznieva neoprávnene. Stačí sa pozrieť, či slovenské dôchodkové fondy v porovnaní
s inými porovnateľnými fondmi na Slovensku majú, alebo nemajú nižšie výnosy. Takisto sa slovenské fondy dajú
porovnávať so zahraničnými. v období
posledných rokov napriek dosahom
krízy sú výnosy v druhom pilieri vyššie
alebo na úrovni porovnateľných fondov, a to tak doma, ako i v zahraničí.
Treba citlivo vnímať situáciu, v ktorej
sa nachádzame. ak máme investovať
do dlhopisov bezpečných krajín, medzi
ktoré sa radí napríklad nemecko, tak
ich výnosy v strednodobom horizonte sú na úrovni blízko nuly. na druhej
strane, dlhopisy veľmi rizikových krajín, teda krajín, ktoré by bez zásahu
európskej centrálnej banky a všetkých
jej záchranných mechanizmov mali
byť už dávno v bankrote, majú výnosy
„len“ 5 %. pritom riziko, ktoré investor
kúpou ich dlhopisov podstupuje, je
z nášho pohľadu obrovské. Základná
úroková sadzba európskej centrálnej
banky je historicky na najnižšej úrovni. Takže ak sa pozrieme na situáciu vo
svete, tak vidíme, že všetci strategickí
investori sa snažia o zachovanie hodnoty investície a nie o dosahovanie výnosov. a to sa odzrkadľuje aj na výnose
dlhopisov krajín, ktoré sú považované
za bezpečný prístav.
» výnosy sú však jedna z vecí,
podľa ktorých sa vyberá správca.
výber je z tohto hľadiska o to
náročnejší, že veľké rozdiely
medzi nimi nie sú. podľa čoho si
teda vyberať, resp. má zmysel sa
nejako hlbšie zamýšľať nad tým,
ktorého správcu si vybrať?
doterajší vývoj bol poznamenaný
tým, že legislatíva bola veľmi prísna.
nedávala možnosť veľkých odlišností. po poslednej novele sa situácia
zásadne mení. dôjde k uprataniu vo
fondoch z hľadiska rizikového profilu
sporiteľov, v akciových fondoch ostane majetok skutočne iba tých sporiteľov, ktorí skutočne chcú či sú ochotní
a pripravení znášať vyššie investičné
riziko. verím tomu, že investičné stratégie jednotlivých spoločností sa budú
odlišovať. To prinesie čas, a budú rozdiely nielen v riziku, ale aj vo výnosoch. na druhej strane, kapitalizačný
pilier nie je prostredím rulety, kde sa
správcovia budú odlišovať diametrálne. ide o sporenie na dôchodok, kde je
dôležité, aby prístup k riziku bol skôr
konzervatívnejší. ide o úspory, z ktorých majú žiť ľudia na dôchodku.
» dôchodok sa bude po novom
dať zvýšiť o dodatočné vklady
až do výšky 2 % z hrubej mzdy.
aké sú vaše očakávania v počte
ľudí, ktorí si budú dobrovoľne
prispievať?
Mne je vôbec sympatický prístup
v tom, že sa ľuďom dáva priestor
na voľbu. Z nášho pohľadu je to významný krok správnym smerom,
podčiarkuje potrebu sporenia na dôchodok. Koľko sporiteľov využije
túto možnosť? vzhľadom na to, že
pôjde aj o daňové zvýhodnenia myslíme si, že túto možnosť využije 25 –
33 % sporiteľov. druhý pilier je jedinečným prostredím, ktoré vytvorila
vláda na dlhodobé sporenie si na dôchodok. ako jediné prostredie má
garancie, ako jediné prostredie má
bezkonkurenčne nízke náklady pre
sporiteľov, čo má priamy následok
vo výnosoch sporiteľov, má možnosť kombinácie dvoch fondov, teda
klient si flexibilne navolí vlastný rizikový profil, daňové zvýhodnenie vo
výške 2 % pre doplnkové vklady. ide
o prostredie, v ktorom, ak si chce človek sporiť na dôchodok, má najlepšie
možnosti. verím, že tretina sporiteľov sa rozhodne pre dobrovoľné sporenie v druhom pilieri. neočakávam,
že to bude hneď v prvom roku. To sú
veci, ktoré budú do systému vchádzať
postupne.
Pavel Škriniar
Financie v pohode •
9
Dôchodok
Dôchodky
sa zmenia v oboch pilieroch
Od januára dôchodkový systém čakajú najväčšie zmeny za posledných desať rokov. M
nohí z nás registrujú
podstatu zmeny dôchodkového systému, ktorá
nás na budúci rok čaká, v tom, že
do druhého piliera si budú ľudia
šetriť menej a štát tým získa viac
prostriedkov do štátneho rozpočtu. Schválené zmeny sú však zásad-
10
• Financie v pohode
né tak v druhom, ako aj v prvom
dôchodkovom pilieri.
práve zmena v prvom pilieri je
možno ešte závažnejšia. Znamená totiž, že penzie ľudí s vyššími
platmi a ľudí s nižšími platmi sa postupne vyrovnajú. v podstate tým
smerujeme k tomu, že dôchodky
z prvého piliera sa zmenia na akési
dávky. To, aký dôchodok budeme
poberať, sa bude dať ovplyvniť len
výškou príspevku do druhého piliera. Keďže sa však vplyv druhého
piliera celkovo oslabuje, znova to
otvára otázku dobrovoľného sporenia na dôchodok. pre tých, ktorí si
budú chcieť ako-tak udržať svoj životný štandard aj počas staroby, to
totiž znamená nevyhnutnosť sporiť
si v nejakej forme aj dobrovoľne.
Reforma, ktorá nás čaká, sa má
na základe novely zákona zavádzať
postupne päť rokov.
Už od januára sa budú penzie
zvyšovať o pevnú sumu, bez ohľadu
na to, koľko ste počas svojho aktívneho života do systému prispievali.
cieľom tohto opatrenia je podľa
Dôchodok
ministerstva zmierniť roztváranie
nožníc medzi penzistami s veľmi nízkymi dôchodkami a tými, ktorí majú
vyššie penzie.
Zmeny v prvom pilieri sa viac dotknú pracujúcich s platmi nad tisíc
eur, ktorí budú viac solidárnejší. Hoci
budú odvádzať vyššie poistné, ich
penzie tomu nebudú zodpovedať. Pri
mzde vyššej ako 1,25-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti viac ako
tisíc eur v hrubom) sa do penzie započítava 84 % zárobku. Od budúceho
roka sa toto percento bude postupne
znižovať až na konečných 60 percent
v roku 2018. Naopak, pridané dostanú ľudia so zárobkami nižšími, ako
je priemerná mzda, ktorá je dnes 786
eur. Zatiaľ sa im k penzii pripočítava
16 % navyše, do roku 2018 sa toto percento zvýši na 22. Touto zmenou sa
zásadným spôsobom zvýši solidárnosť
a potlačí zásluhovosť prvého piliera.
Zmeny v sociálnom poistení
Správať sa
zodpovedne znamená
sporiť si na starobu aj
dobrovoľne.
Najväčšou zmenou v druhom pilieri
je zníženie odvodov zo súčasných deväť na štyri percentá. Dnes zamestnanec s priemernou hrubou mzdou 786
eur za mesiac do druhého piliera odvedie 70,74 eura a od októbra to bude už
len 31,44 eura. Za rok tak človek s priemerným platom odvedie do druhého
piliera o 471,6 eura menej ako dnes.
Toto riešenie síce krátkodobo pomôže
štátnemu rozpočtu, presúva to však
mieru zodpovednosti za naše dôchodky smerom k Sociálnej poisťovni.
V budúcnosti to vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku
bude znamenať, že Sociálna poisťovňa
nebude schopná zabezpečiť penzistom
dôchodky v dostatočnej výške. Pokiaľ
sa nič nezmení, do celého procesu
bude musieť vstúpiť štát a pokryť rozdiel zo štátneho rozpočtu. Odkiaľ na to
však vezme, nie je jasné.
Problém starnutia slovenskej populácie si uvedomujeme už dnes, preto sa
čiastočne upraví aj dôchodkový vek.
Vzhľadom na citlivosť tejto témy sa
síce najbližšie štyri roky meniť nebude, no od roku 2017 sa začne upravovať v závislosti od strednej dĺžky života
na Slovensku. Vcelku spravodlivé teda
bude, že ak sa budeme dožívať dlhšieho veku, budeme aj dlhšie pracovať.
Pozitívnym signálom je aj to, že
v budúcnosti by mal byť zavedený inštitút minimálneho dôchodku, a ten
by mal odrážať zásluhovosť a rozlišovať
medzi tým, kto do systému neprispieval vôbec, a tým, kto poistné odvádzal.
Zmeny a demografický vývoj však
jednoznačne hovoria, že správať sa
zodpovedne znamená sporiť si na starobu aj dobrovoľne a nečakať od štátu,
že sa o všetko postará.
Pavol Poklemba
V takmer všetkých subsystémoch sociálneho
poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2013 prijali
viaceré zásadné zmeny, a to na základe dvoch noviel
schválených NR SR v auguste a novembri tohto roku.
Dohody o prácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru
V oblasti platenia poistného
na sociálne poistenie sa rozšíril
okruh príjmov, ktoré podliehajú
plateniu poistného o dohody
o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Cieľom
zavedenia platenia poistného
z dohôd je zrovnoprávnenie
postavenia tzv. dohodárov so zamestnancami v pracovnom pomere a zabezpečenie ich sociálnych
istôt vo forme dávok sociálneho
poistenia (dôchodkových dávok,
nemocenských dávok a dávky
v nezamestnanosti).
Do konca roku 2012 platí
zamestnávateľ z každej dohody
uzatvorenej so zamestnancom
poistné na úrazové a garančné
poistenie. Od 1. januára 2013
bude zamestnávateľ platiť okrem
poistného na úrazové poistenie
a garančné poistenie spolu so
zamestnancom aj
a) poistné na dôchodkové poistenie (ak ide o nepravidelný príjem
z dohody) alebo
b) poistné na dôchodkové
poistenie, nemocenské poistenie
a poistenie v nezamestnanosti (ak
ide o pravidelný mesačný príjem
z dohody).
Okrem platenia poistného na sociálne poistenie budú zamestnanec a zamestnávateľ platiť aj
poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré však nie je súčasťou
sociálneho poistenia.
Výnimky z platenia poistného boli
zavedené pre poberateľov starobného dôchodku a výsluhového
dôchodku (ak takýto poberateľ
dovŕšil dôchodkový vek podľa
zákona o sociálnom poistení),
poberateľa invalidného dôchodku a invalidného výsluhového
dôchodku a pre študentov, ktorí
vykonávajú práce na základe
dohody o brigádnickej práci
študenta.
Poberatelia invalidného dôchod-
ku a invalidného výsluhového
dôchodku a ich zamestnávatelia
nebudú povinní platiť poistné
na verejné zdravotné poistenie,
na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti a poberatelia starobného dôchodku
a výsluhového dôchodku a ich
zamestnávatelia nebudú povinní
platiť poistné na verejné zdravotné poistenie, na nemocenské
poistenie, poistenie v nezamestnanosti a invalidné poistenie.
Študenti pracujúci
na dohodu
o brigádnickej práci
študentov
Študenti a ich zamestnávatelia
nebudú povinní platiť poistné
na verejné zdravotné poistenie,
nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Študent
si však môže určiť jednu dohodu
najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, na základe
ktorej nebude z tejto dohody ani
povinne dôchodkovo poistený,
ak jeho mesačný príjem z tejto
dohody alebo priemerný mesačný
príjem (ak nebude pravidelne mesačne odmeňovaný), nepresiahne
11
Financie v pohode • Dôchodok
úPrava dÔchodkového veku
zvYŠovanie dÔchodkových dávok
dávka v nezameStnanoSti
od 1. januára 2017 sa bude
pružne upravovať dôchodkový vek, ktorý je podmienkou nároku na starobný
dôchodok. v súčasnosti je
dôchodkový vek v zásade
na úrovni 62 rokov. od roku
2017 sa bude dôchodkový vek
upravovať v závislosti od predlžovania strednej dĺžky
života. Konkrétny počet dní,
o ktoré sa bude dôchodkový
vek upravovať, bude uvedený
v opatrení, ktoré bude každoročne vydávať Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. prvé opatrenie
na rok 2017 vydá MpSvR SR
v roku 2016.
od roku 2013 dochádza aj
k zmene spôsobu zvyšovania dôchodkových dávok,
a to pevnou sumou a nie
percentuálne, počas prechodného obdobia od roku
2013 do roku 2017. od roku
2018 sa opätovne pristúpi
k zvyšovaniu dôchodkových
dávok percentuálne, avšak
v závislosti od medziročného
rastu spotrebiteľských cien
za domácnosti dôchodcov
(v súčasnosti sa dôchodky
zvyšujú v závislosti od rastu
priemernej mzdy a od rastu
inflácie). dôvodom na zmenu
spôsobu zvyšovania dôchodkových dávok je snaha zlepšiť
dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, pričom
valorizácia percentuálnym
spôsobom prostredníctvom
inflácie za domácnosti
dôchodcov zachová reálnu
úroveň priznaného dôchodku. prostredníctvom pevnej
sumy počas prechodného
obdobia sa zároveň zmiernia
rozdiely medzi poberateľmi
podpriemerných dôchodkov
a nadpriemerných dôchodkov.
od roku 2013 zároveň dochádza k obmedzeniu maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti z 1,5-násobku
priemernej mzdy na násobok
priemernej mzdy spred dvoch
rokov (v súčasnosti cca 780
eur).
v roku 2013 pripraví MpSvR
SR ďalšie zmeny v oblasti
sociálneho poistenia, ktoré
by mali nadobudnúť účinnosť
najskôr v roku 2014. pôjde
najmä o zmeny v oblasti
dôchodkového poistenia,
a to napr. zavedenie inštitútu
minimálneho dôchodku.
stanovenú sumu. Pre študenta
do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom dovŕšil 18 rokov veku,
bude maximálna suma mesačného príjmu, ktorá nebude podliehať
plateniu poistného na dôchodkové
poistenie, vo výške najviac 66 eur
a pre študenta od nasledujúceho
mesiaca po dovŕšení 18 rokov
veku vo výške najviac 155 eur.
pLatenie poiStného na
SociáLne poiStenie SZČo
S cieľom zrovnoprávnenia postavenia samostatne zárobkovo
činných osôb so zamestnancami
a vytvorenia predpokladov na zvýšenie dôchodkových nárokov
samostatne zárobkovo činných
osôb v budúcnosti sa tiež prijali
zmeny v oblasti platenia poistného na sociálne poistenie. Tieto
zmeny zahŕňajú úpravu vymeriavacieho základu pre SZČO, ako aj
zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu na účely platenia
poistného z pôvodných 44,2 %
na 50 % priemernej mzdy
spred dvoch rokov.
Tieto úpravy síce
na jednej strane
budú mať
za následok
vyššiu platbu
poistného
na sociálne poistenie, avšak pri
40 rokoch dôchodkového poistenia podľa nových pravidiel sa
zabezpečí pre tieto osoby vyššia
suma budúceho novopriznaného
starobného dôchodku z priebežného piliera o 14,7 % v porovnaní
so súčasným právnym stavom.
ZjeDnotenie
maXimáLnych
vymeriavacÍch
ZákLaDov
V súčasnosti sa platí
poistné na verejné
zdravotné poistenie
z vymeriavacieho základu, ktorý je najviac
trojnásobok priemernej mzdy.
V sociálnom poistení boli vymeriavacie základy stanovené rozdielne podľa druhu poistenia, napr.
na nemocenské poistenie sa platí
z vymeriavacieho základu, ktorý je
najviac 1,5-násobok priemernej
mzdy, a na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti
a na nemocenské poistenie sa
platí z vymeriavacieho základu,
ktorým je najviac trojnásobok
priemernej mzdy. Od roku 2013
sa maximálne vymeriavacie
základy na platenie poistného
na sociálne poistenie a verejné
zdravotné poistenie zjednocujú
na úroveň päťnásobku priemernej
mesačnej mzdy spred dvoch
rokov. Uvedeným opatrením
sa zvyšuje solidarita pri platení
poistného u vyššie príjmových
poistencov s nižšie príjmovými
poistencami a vytvárajú sa predpoklady na zjednotenie výberu
daní a odvodov v budúcnosti.
preDČaSné Starobné
DÔchoDky
V oblasti dôchodkového poistenia
bolo prijatých viacero kľúčových
zmien. Jednou z nich je prepočítanie predčasného starobného
dôchodku, ak výplata tohto
dôchodku bola pozastavená,
pretože osoba, ktorej bol tento
dôchodok priznaný, vykonávala
zárobkovú činnosť.
Suma predčasného starobného
dôchodku sa podľa súčasnej
právnej úpravy totiž znižuje o 0,5 %
za každých začatých 30 dní od priznania dôchodku do dovŕšenia
dôchodkového veku. Predčasný
starobný dôchodok sa prizná
najskôr dva roky pred dovŕšením
dôchodkového veku. Keďže nárok
na výplatu predčasného starobného dôchodku počas zárobkovej
činnosti poistenca od 1. januára
2011 zanikol, bolo potrebné zod-
PoSilnenie SolidaritY Pri výPočte
dÔchodku
od 1. januára 2013 sa
pri výpočte predčasného
starobného dôchodku
a starobného dôchodku
posilňuje solidarita medzi
vyššie príjmovými osobami
a nižšie príjmovými osobami.
poistenci, ktorých hrubý
príjem bol počas pracovnej
kariéry v priemere vyšší
ako 1,25-násobok priemernej mzdy (v súčasnosti cca
1 000 eur), budú pri výpočte
dôchodku čiastočne solidárni
s tými poistencami, ktorých
hrubý príjem bol počas
pracovnej kariéry v priemere
nižší ako priemerná mzda
(v súčasnosti cca 780 eur).
pre osoby s hrubým príjmom,
ktorý sa počas pracovnej
kariéry v priemere pohyboval
v rozmedzí medzi priemernou mzdou a 1,25-násobkom
priemernej mzdy, bude ich
dôchodok plne zásluhový
a bude adekvátne závisieť
od vymeriavacieho základu,
z ktorého sa platilo poistné
na dôchodkové poistenie.
povedajúco a primerane upraviť
prepočítanie tohto dôchodku ku
dňu dovŕšenia dôchodkového
veku. Prepočítanie sumy predčasného starobného dôchodku
ku dňu dovŕšenia dôchodkového
veku sa vykoná najskôr odo dňa
podania žiadosti. Táto žiadosť
môže byť podaná najskôr po dovŕšení dôchodkového veku.
Rovnaké zásady platia aj
na prepočítanie pozostalostných
dôchodkov po zomretom poberateľovi predčasného starobného
dôchodku, ktorý splní podmienky
na nové prepočítanie predčasného starobného dôchodku.
Nové prepočítanie sumy predčasného starobného dôchodku
sa uplatní aj na poberateľov tohto
dôchodku, ktorým vznikol nárok
na dôchodok podľa predpisov
účinných pred 1. januárom 2013
a pred uvedeným dátumom dovŕšili aj dôchodkový vek. Rovnako
sa prepočíta aj suma pozostalostných dávok po poistencovi,
ktorému bol priznaný predčasný
starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2013, ak zomrel pred
1. januárom 2013.
Jana koleSárová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
sociálne poistenie
je upravené zákonom
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení
v znení neskorších
predpisov a člení sa
12
• Financie v pohode
na nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie, úrazové poistenie,
garančné pois-
tenie a poistenie
v nezamestnanosti.
Sociálne poistenie
vykonáva Sociálna
poisťovňa.
Dôchodok
Koľko
treba mať
nasporené?
Výška budúceho dôchodku je aj hra s číslami, percentami a so štatistikou
Fakt, že na dôchodok treba šetriť,
je viac-menej známy. No koľko
treba šetriť, prípadne, koľko si treba
našetriť? Všeobecné tvrdenie „čím
viac, tým lepšie“ je síce pekné, no
veľa toho nenapovie.
ročne dá z neho mesačne odčerpávať
477,4 eura počas tridsiatich rokov.
Problémom by mohlo byť nastaviť
umiestnenie svojich úspor tak, aby
vynášali 4 % ročne. Rentier predsa potrebuje, aby peniaze v tejto schéme nestrácali kúpnu silu. Bude teda chcieť,
aby sa mu dôchodok vyplácal v reálnej a nie nominálnej hodnote.
Navyše bude požadovať, aby
sa na výber pravidelnej dávky
Vo
finančnej praxi je udomácnené pravidlo,
že na mesačnú rentu 500 eur
je potrebné mať k dispozícii
majetok v hodnote približne
100 000 eur. Čerpanie renty je záležitosť dlhodobá,
a preto sa na toto obdobie
dajú aplikovať priemerné
historické výnosy. Napríklad
pri 30-ročnom horizonte sa
dá dosiahnuť priemerné zhodnotenie 4 % nad infláciou. Potom
je to už iba o finančnej matematike.
Z jedného milióna sa pri výnose 4 %
mohol spoľahnúť. Očakáva maximálnu možnú istotu. Ako takéto portfólio
zostaviť? Dobré je stanoviť si portfólio na každý rok zvlášť. Prvá „kôpka“
peňazí sa minie v prvom roku, druhá
v druhom a tridsiata v tridsiatom roku.
Na prvý rok treba mať 12 x 500, teda
6 000 eur. Tieto prostriedky môžu byť
uložené iba na bežnom účte – aby boli
vždy k dispozícii a minimalizovalo sa
riziko zníženia ich hodnoty (prípadne
bežný účet na prvé mesiace v kombinácii s termínovaným vkladom alebo
so sporiacim účtom na neskoršie mesiace). Na ďalší rok to bude takmer
rovnaké, s tým, že časť už môže byť investovaná na peňažnom trhu. „Kôpka“
na piaty rok však už bude úplne iná.
Keďže peniaze budú potrebné až o päť
rokov, môže byť časť z nich investovaná
do akcií. Investícia do akcií v horizonte
piatich rokov dokáže prekonať infláciu.
Dá sa teda uvažovať o reálnom zhodnotení peňazí. To znamená, že netreba investovať celých 6 000, ale menej.
Zvyšok dorovnajú výnosy.
Koľko peňazí bude treba
Celá situácia je znázornená v grafe. Vidieť, že pre stanovenú rentu je
v neskorších rokoch potrebných čoraz
menej peňazí. Ďalej vidieť, že sa podiel
akciovej zložky zvyšuje na úkor konzervatívnejších zložiek.
Pomer akcií a dlhopisov v každom
roku by mal byť taký, aby sa plnila
podmienka penzistu: „mať čo najväčšiu istotu, aby v danom roku bol dostatok peňazí“. Na pravidelnú rentu 500
eur mesačne počas tridsiatich rokov je
tak potrebný majetok vo výške 114,7
tisíca eur.
n Zloženie portfólia podľa dĺžky času vyberania peňazí
Čas čerpania
30 rokov
40 rokov
50 rokov
Nekonečne dlho
Objem v eur
114 656 eur
124 785 eur
130 903 eur
140 208 eur
Akcie
43,18%
47,79%
50,23%
53,54%
Peňažný trh
14,59%
13,41%
12,78%
11,93%
Dlhopisy
42,23%
38,80%
36,98%
34,53%
(Zdroj: ilustratívny prepočet)
n Rozdelenie majetku na čiastky pre jednotlivé roky
(Zdroj: ilustratívny prepočet)
Potrebný objem majetku pre daný rok
7000
6000
Akcie
Dlhopisy
Peòažný trh
5000
4000
Bude to stačiť?
Pri výpočtoch sa počítalo s priemerným zhodnotením na 1, 2... 30
rokov. Určite by výnosy v takom dlhom horizonte boli raz nadpriemerné
a inokedy podpriemerné. Rentier sa
nemôže spoliehať na priemerné výnosy, potrebuje istotu. Preto potrebuje
mať vyšší majetok. Aký veľký? To sa
dá zistiť prostredníctvom historických
simulácií. Podľa údajov z amerického
finančného trhu za uplynulých sto rokov by v takom dlhom horizonte nastala aj situácia, že by majetok napriek
pravidelným výberom ostal v pôvodnej výške, inokedy by zase jeho výška
nestačila. Štatisticky je to 50:50, že
bude majetok stačiť alebo nie. Ak by
sa majetok zvýšil približne o 34 %, tak
by bola 90-percentná pravdepodobnosť, že majetok by bol v dostatočnej
výške. V 10 % by chýbala renta na niekoľko mesiacov. Testovaním portfólia
na finančných trhoch iných krajín sa
dospelo k totožným záverom.
Koľko našetriť?
Na to, aby sa dalo vyberať 500 eur
mesačne počas tridsiatich rokov, je
potrebné našetriť 114 656 eur. Koľko
mesačne treba odkladať, závisí výlučne od dĺžky trvania sporenia a finančného nástroja, do ktorého sa peniaze
budú vkladať.
Spracované podľa časopisu Fond Shop
3000
Slovník
2000
1000
0
Ak by rentier požadoval majetok
na dlhší čas, logicky by ho musel mať
viac. Graf by tak bol predĺžený o pár
ďalších akciových stĺpčekov. Výsledky
sú zhrnuté v tabuľke. Z nej vyplýva,
že pre nekonečnú rentu vo výške 500
eur mesačne je potrebné mať majetok
v hodnote aspoň 140 000 eur. Ďalšou
zaujímavou vecou, ktorá vyplýva z tabuľky, je objem akcií v portfóliu pre
nekonečnú rentu. V portfóliu je viac
ako 50 % akcií. Je to preto, lebo tento
pomer je najbezpečnejší z pohľadu vyplácanej renty v reálnej hodnote. Vyššie zastúpenie dlhopisov je pre riziko
inflácie nebezpečné. K veľmi podobným záverom dospeli aj správcovia
portfólia Nobelovej nadácie, ktoré pozostáva zo 47 % akcií.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rok èerpania renty
Portfólio – súbor, množina.
V prípade cenných papierov ide o skladbu
rôznych investičných nástrojov, výhodou
čoho je rozloženie rizika.
13
Financie v pohode • Dôchodok
Čo čakáme od dôchodku?
Dávno sa už pominuli časy, keď sa na nás z bilbordov usmievali šťastní päťdesiatnici so sloganmi o švajčiarskych dôchodkoch z druhého piliera. Situácia sa však zmenila aj na druhej strane politického spektra. Vládni politici už nesľubujú, že zabezpečia občanov vo vysokom komforte od kolísky po hrob. Namiesto snových sľubov dnes počúvame neurčité frázy o „dôstojnej starobe“, nech už to znamená čokoľvek.
Č
o si však myslia samotní Slováci? Z čoho budú na dôchodku
žiť? na to sme sa ich opýtali
v reprezentatívnom prieskume v lete
roku 2012. Respondenti (ktorí ešte
nepoberali dôchodok) mali posúdiť význam siedmich alternatívnych
zdrojov príjmu na dôchodku: (1) dôchodok z prvého piliera, (2) dôchodok z druhého a tretieho piliera, (3)
vlastné úspory, (4) predaj a prenájom
majetku, (5) pomoc rodiny, (6) pokračujúcu prácu a (7) sociálne dávky od štátu. význam týchto zdrojov
mohli hodnotiť na škále od 1 – veľmi
dôležitý zdroj až po 5 – absolútne nedôležitý zdroj.
Rozmýšľanie o životnej úrovni
na dôchodku je podmienené vekom.
Mladí ľudia sa cítia nesmrteľní a dôchodok je pre nich niečo také vzdialené
ako galaxia v andromede. o dôchodku
začnú naši ľudia reálne rozmýšľať až
okolo päťdesiatky, keď sa na hlave objavia šediny a človek si pripustí, že raz aj
on na ten dôchodok pôjde. odpovede
sme preto rozdelili do dvoch skupín
podľa veku: do 49 rokov a nad 50 rokov.
Štátny dôchodok
stále vedie
Základné rozdelenie významu
jednotlivých zdrojov príjmu pre život na starobnom dôchodku bolo
veľmi podobné vo vekovej skupine
do 49 rokov a 50+ rokov (Tabuľka).
Za najvýznamnejšie zdroje obe skupiny zhodne označili dôchodok zo
Sociálnej poisťovne (30,7 % a 25,7 %),
vlastné úspory (33,8 % a 29,7 %) a pokračujúcu prácu na dôchodku (31,9 %
a 25,8 %). Jediný významný rozdiel sa
týkal príjmov z druhého a tretieho piliera (32,8 % a 22,8 %) a logicky vyplynul z rozdielnej účasti týchto vekových
skupín v spomenutých pilieroch.
prečo je štátny dôchodok stále favoritom v nádejach budúcich dôchodcov? Jednoducho preto, že iný ešte stále
nemáme. prvé dôchodky z druhého
piliera prídu až v roku 2015. a budú
nízke. Čas sporenia desať rokov je príliš krátky na to, aby si niekto nasporil
na „švajčiarsky dôchodok“. ak pravda
nepôsobil ako riaditeľ v Microsofte
alebo Google. peniaze nasporené v treťom pilieri ľudia používajú na nákup
práčky alebo televízora. ak by si aj
chceli kúpiť anuitu, nemôžu. na Slovensku sa jednoducho nepredáva.
dnes je už zrejmou pravdou, že
z dôchodku zo Sociálnej poisťovne si
budúci dôchodcovia nebudú kupovať
jachty ani zámočky na španielskej ri-
terské povinnosti majú v kariére viac
prestávok ako muži, a tiež pracovali
za nižšie mzdy. Budú mať teda aj nižšie
dôchodky. okrem toho menej fajčia
a pijú a dožívajú sa o sedem rokov viac
ako muži. Keď k tomu prirátame skorší
odchod do dôchodku, zistíme, že naše
ženy budú za svoje materské povinnosti a lepšiu životosprávu „spravodlivo potrestané“. Budú žiť na dôchodku
približne o deväť rokov dlhšie, no budú
mať príjem o tretinu nižší ako muži
(priemerný dôchodok u žien predstavoval približne 300 a u mužov 400
n význam zdrojov príjmu na dôchodku, podiel odpovedí
„dosť dôležitý“ a „veľmi dôležitý“
rod
muž žena
vzdelanie
ZŠ, sŠ -, sŠ+, vŠ
do 49 rokov
dôchodok zo Sociálnej poisťovne dôchodok z 2. a 3. piliera vlastné úspory predaj majetku, prenájom nehnuteľností rodina sa postará bude chcieť pracovať aj na dôchodku sociálne dávky od štátu 29,5 29,8 32,4 18,1 12,7 32,1 17,8 32,1 36,0 35,4 15,2 14,2 31,8 19,2 25,5 26,8 28,8 16,0 11,8 32,5 23,1 33,3
36,1
36,3
16,8
14,3
31,6
15,8
50+ rokov
dôchodok zo Sociálnej poisťovne dôchodok z 2. a 3. piliera vlastné úspory predaj majetku, prenájom nehnuteľností rodina sa postará bude chcieť pracovať aj na dôchodku sociálne dávky od štátu 25,3 21,6 27,3 13,6 10,3 20,7 13,6 26,1 23,9 31,5 14,1 16,3 30,4 27,2 22,6 20,2 27,1 16,5 9,5 22,4 18,8 28,4
25,3
32,6
12,6
15,8
28,4
22,1
Poznámky: Vzdelanie: ZŠ – základné vzdelanie, SŠ- – stredné bez maturity, SŠ+ – stredné s maturitou, VŠ – vysokoškolské vzdelanie. (Zdroj: Prieskum autora)
viére. napriek tomu však chybu robí
ten, kto Sociálnej poisťovni tvrdí, že
podnikanie je z princípu stratové a odvody jednoducho nemôže platiť. priemerný dôchodok na Slovensku predstavoval v roku 2012 približne 370 eur,
ale priemer zakrýval veľké rozdiely. až
tri štvrtiny slovenských dôchodcov
poberalo dôchodok v rozmedzí od 190
do 400 eur. veľa živnostníkov ide
v súčasnosti do dôchodku s príjmom
zo Sociálnej poisťovne menším ako
200 eur. a z toho sa naozaj žije ťažko.
Štátny dôchodok má ešte jednu veľkú
výhodu: štát ho dokáže každý rok indexovať aspoň na úrovni inflácie. pre
dôchodky z druhého a tretieho piliera
to nemusí platiť.
čo kto čaká
Sú budúci dôchodcovia vo svojich
očakávaniach rovnakí? Bližší pohľad
na vekovú skupinu 50+ rokov odhalil
niektoré zaujímavé rozdiely vyplývajúce z rodu a zo vzdelania respondenta:
Ženy označili rodinu, prácu na dôchodku a sociálne dávky ako „dosť“
a „veľmi dôležité“ podstatne častejšie
ako muži. v ostatných očakávaných
zdrojoch príjmu takéto výrazné rozdiely neboli zaznamenané. Ženy mali
plnú pravdu. vzhľadom na svoje ma-
14
• Financie v pohode
eur). ak sa teda v prieskume ženy vyslovili, že sa spoliehajú na pomoc rodiny a sociálne dávky, tak len realisticky
hodnotili to, čo ich čaká.
Respondenti s maturitou alebo vysokou školou kládli väčší dôraz na dôchodky z prvého, druhého a tretieho
piliera, vlastné úspory a rodinu ako
respondenti so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity.
ani to nie je veľmi prekvapujúce.
hoci môžeme v druhom a treťom
pilieri nájsť aj ľudí z osád, vo väčšine prípadov sú tam ľudia aspoň so
stredoškolským vzdelaním. vzdelaní
ľudia aj lepšie chápu, že ak skutočne
nechcú skončiť len na sociálnych dávkach a najnižšom možnom dôchodku
zo Sociálnej poisťovne, musia hľadať
alternatívne zdroje príjmu.
Slováci teda hodnotili svoje zdroje
príjmu na dôchodku realisticky. Faktom je, že napriek nepopulárnemu
zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku si väčšina dôchodcov rada privyrobí, ak to len ide. dúfajme, že bude aj
viac pracovných ponúk pre čerstvých
dôchodcov. a sporiť bude treba viac
ako doteraz. hoci máme v dôchodkovom sporení tri piliere, na skutočne
slušný dôchodok stačiť nebudú.
Vladimír Baláž
Sporenie a investovanie
Kam dávame
peniaze?
Odchod do dôchodku je v živote veľkým zlomom.
Človek má zrazu omnoho viac času a omnoho
menej peňazí. Z čoho žije domácnosť priemerného
slovenského dôchodcu a na čo dáva peniaze?
Štatistický úrad pravidelne sleduje
príjmy a výdavky slovenských domácností vrátane domácností dôchodcov.
Vybrané domácnosti za miernu odmenu pravidelne zapisujú svoje príjmy aj výdavky na účely štatistického
sledovania. Čo sa z takejto štatistiky
dozvedáme?
Priemerná domácnosť slovenského
dôchodcu mala v roku 2011 čistý mesačný príjem na jedného člena 382 eur.
To bolo viac ako priemerný dôchodok, ale ten nebol jediným zdrojom
príjmu (graf 1). Hlavným zdrojom
príjmu je štátny dôchodok a sociálne
dávky (83 %) plus pokračujúca práca
(13 %). Slovenskí dôchodcovia robia,
lebo musia. Príjmy z úspor a kapitálu
sú veľmi malé. Slovenskí dôchodcovia
minú vyše polovicu dôchodku na tie
najnutnejšie veci. A ešte 11 % usporia
(graf 2). Čo keby prišli zlé časy?
Vráťme sa však k príjmom. Len
3 % príjmu dôchodcov majú charakter výnosov z finančných investícií.
V Japonsku je to vyše 33 %. Prečo ten
obrovský rozdiel? Ako prvá sa ponúka samozrejmá odpoveď, že Japonci
(a tiež Nemci, Angličania či Francú-
zi) mali omnoho vyššie príjmy ako ňazí do nízko úročených vkladov zas
Slováci a mali teda aj z čoho sporiť. o nízkej finančnej gramotnosti nášho
To je pravda. Pravda je však aj to, že obyvateľstva. Pretože dve tretiny úspor
v týchto krajinách sú omnoho vyššie sa koncentrovali v aktívach, ktoré priceny a rozdiely v miere úspor sú oveľa nášajú buď nulový výnos (obeživo),
alebo len veľmi nízky (vklady).
menšie, ako by sme si mohli myslieť.
Nízky objem úspor na Slovensku je
Jedným z dôvodov, prečo sa priemerný Slovák musí spoliehať len aj výsledkom toho, že Slováci sporia
na štát a pokračujúcu prácu na dô- nesprávne. Peniaze odkladajú najmä
chodku, je aj nevhodná štruktúra vtedy, keď majú mimoriadny príjem.
úspor Slovákov. V bankách, pois- Odmeny v práci, príjmy z „fušiek“ či
ťovniach, druhom a treťom pilieri dedičstvo. Kľúčom k akumulácii aka v podielových fondoch mal priemer- tív je však dlhodobosť a pravidelnosť.
Pravidelné, hoci malé
ný Slovák koncom roka
sporenie, však dokáže
2011 uložených 8 474
počas dlhého obdobia
eur. To bola sedmina
vygenerovať podstatne
toho, čo mal uložené
viac peňazí ako jednopriemerný obyvateľ euNízky
razové vklady. Veľkým
rozóny. Pozrime si však
objem úspor
hriechom vo finančštruktúru týchto aktív
na Slovensku
nom správaní Slovákov
(tabuľka). Slováci držaje aj výsledkom
je absencia pravidelli v bankovkách a mintoho, že
ných sporiacich pláciach asi desať percent
Slováci sporia
nov. Pravidelne každý
finančného majetku
mesiac sporí len štvrtia ďalších 55 % v bankonesprávne.
na našich domácností.
vých vkladoch. V euroSlováci sa za posledzóne malo obyvateľstvo
ných dvadsať rokov
v obežive len niečo
naučili veľa. Pracovať
vyše troch a v bankách
asi 33 % percent aktív. Podstatne viac s počítačmi a internetom, rozprávať
investovalo do podielových fondov cudzími jazykmi či presadiť sa v zahraničí. Finančné zručnosti sú však
a životných poistiek.
Čo si máme myslieť o rozdie- zatiaľ u nás popoluškou. Trošku by
loch v štruktúre aktív? Nezvyčajne mal pomôcť aj štát. Napríklad prograveľký podiel obeživa na finančných mami finančného vzdelávania pre tie
aktívach Slovensku veľa napovedá skupiny dospelých, ktoré to najviac
o rozsahu čiernej ekonomiky a/alebo potrebujú.
sporení do pančuchy. A ukladanie peVladimír Baláž
n Štruktúra finančných aktív Slovákov a v eurozóne
Štruktúra aktívEurozónaSlovensko
2011-Q4
Obeživo a vklady spolu, v tom:
36,1
obeživo
3,3
vklady
32,8
Cenné papiere okrem akcií
7,5
Úvery/pôžičky
0,4
Akcie a ostatné podiely spolu, v tom:
21,4
akcie okrem akcií podielových fondov 14,8
akcie podielových fondov
5,7
podielové listy podielových fondov peňažného trhu
0,9
Poistno-technické rezervy vrátane dôchodkových fondov
31,3
Ostatné pohľadávky
3,3
Finančné aktíva spolu
100,0
Finančné aktíva EUR na obyvateľa
56 841
n Graf 1: Štruktúra príjmov slovenských
domácností dôchodcov v roku 2011
2011-Q4
64,8
9,9
54,9
2,0
0,4
5,9
0,3
4,9
0,7
21,0
5,9
100,0
8 474
(Zdroj: NBS a ECB: Štatistika štvrťročných finančných účtov)
n Graf 2: Štruktúra výdavkov slovenských
domácností dôchodcov v roku 2011
záhradka 1%
poistky, úrok
3%
práca
13%
potraviny
23%
bývanie
a údržba
28%
sporenie
11%
starobné dôchodky
a dávky
83%
(Zdroj: ŠÚ SR, Štatistika rodinných účtov)
ostatné
29%
zdra
vie 4
rek
%
reá
cia
5%
(Zdroj: ŠÚ SR, Štatistika rodinných účtov)
15
Financie v pohode • Úvery
Ochota míňať peniaze
vrcholí na konci roka
po VY trieZVení Zo sViatočnÉho ošia¼u sa spotreba rapídne ZniŽuje
Štatistiky a prieskumy ukazujú,
že aj keď vianoce prichádzajú každý rok,
slováci sú ich príchodom akoby prekvapení
– darčeky kupujú na poslednú chvíľu
a nemajú na ne pripravené peniaze. tento
„nedostatok“ riešia decembrovými
nákupmi a pôžičkami.
n porovnanie najčastejšie využívaných pôžičiek
Kreditná karta Kontokorent (prečerpanie bežného účtu) Spotrebiteľský úver Rýchla pôžička Úroková sadzba
9,90 - 26,28 % ročne od 8,5 do 20 % ročne od 9,9 % do 20 % ročne rpMn*
od 7,5 % do 13 000 % splatnosť
bezúročné obdobie 40 - 60 dní, maximálne sa spláca 33 mesiacov
nie je určená
1 - 10 rokov
od týždňov po mesiace
*RPMN = ročná percentuálna miera nákladov. Okrem úrokovej sadzby obsahuje aj všetky poplatky spojené s úverom.
Banky pri úveroch štandardne uvádzajú iba najnižšiu úrokovú sadzbu. Napríklad pri spotrebiteľských úveroch je priemer trhu približne 15 % ročne. 16
• Financie v pohode
Úvery
V
ývoj nášho nákupného správania má v posledných rokoch
rovnaký priebeh (graf 1). V januári Slováci s nákupmi iba začínajú,
do mája sa míňanie postupne zvyšuje a od mája do novembra ostáva
na približne rovnakej úrovni. Prudké
zvýšenie spotreby vidieť v decembri.
Dôvody sú nasledujúce: v januári si
ľudia uvedomia, že Vianoce nie sú
po celý rok a začnú sa uskromňovať, resp. budovať si pôvodnú výšku
finančnej rezervy. Tí, ktorí si vzali
úver, ho začnú splácať a pre splátky
im neostávajú voľné peniaze v takej
výške ako predtým. V priebehu prvých mesiacov v roku si dobudujú
finančnú rezervu a od mája nasleduje
prirodzená spotreba. Koncom roka
si ľudia chcú dopriať a míňajú viac.
Zvýšená koncoročná spotreba nie je
iba o „ľuďoch“. Do istej miery sa pod
vývoj podpisujú aj podnikatelia, ktorí
n Graf 1: Tržby v maloobchode v porovnaní s dôverou spotrebiteľov
20
Tržby v maloobchode (mil. eur)
Dôvera spotrebite¾ov (pravá os)
1600
0
-20
1100
-40
600
XII.99
-60
XII.00
XII.01
XII.02
XII.03
XII.04
XII.05
XII.06
XII.07
XII.08
XII.09
či opravy auta alebo zadovážení si vybavenia do domácnosti spomenulo
18 % opýtaných. Rekonštrukcie tak
podľa toho Slováci robia až po našetrení si peňazí, nákupy darčekov robia
neplánovane – podľa potreby.
Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte Slováci chcú tento rok na vianočné nákupy minúť 522 eur, čo je
síce o 69 eur menej, ako je priemer
n Graf 2: Vývoj objemu nových spotrebných úverov (mil. eur)
140
120
100
80
60
ostáva priemernej rodine po zaplatení
nutných nákladov na život 1 350 eur.
...však zaplatíme neskôr
V ostatných troch rokoch bol objem nových spotrebných úverov v novembri a decembri zhruba o pätinu
vyšší ako v priemernom mesiaci zvyšku roka. Ojedinelý bol koniec roka
2008, keď v dôsledku začiatku finančnej krízy banky obmedzili poskytovanie úverov, a tým, ktorí ich získali,
naúčtovali „krízové“ úrokové sadzby.
Celkovo objem úverov poskytnutých
obyvateľom postupne stúpa a bankoví
analytici radi upozorňujú, že v európskych krajinách je zadlženie obyvateľstva vyššie ako u nás.
Zvýšenému záujmu
XII.10
XII.11
XII.12
(Zdroj: VÚB banka)
o finančné injekcie do rodinného rozpočtu sa prispôsobujú aj inštitúcie so
svojimi úverovými produktmi. Zvyšujú atraktivitu pôžičiek a človek pri
pohľade na potenciálny darček ťažko
odolá. Pri pôžičke na spotrebný tovar
je preto dobré zvážiť si niekoľko faktorov:
- O aký typ pôžičky ide (so zabezpečením alebo bez neho).
- Aká je cena za pôžičku (nielen úrok, ale všetky poplatky a aj tie
sankčné).
- Aká je výška splátky (či zhltne
podstatnú, alebo zanedbateľnú časť
príjmu domácnosti po zaplatení nevyhnutných výdavkov).
Pavel Škriniar
40
0
I.06
III.06
V.06
VII.06
IX.06
XI.06
I.07
III.07
V.07
VII.07
IX.07
XI.07
I.08
III.08
V.08
VII.08
IX.08
XI.08
I.09
III.09
V.09
VII.09
IX.09
XI.09
I.10
III.10
V.10
VII.10
IX.10
XI.10
I.11
III.11
V.11
VII.11
IX.11
XI.11
I.12
III.12
V.12
VII.12
IX.12
20
si chcú znížiť základ dane a nakupujú
napríklad výpočtovú techniku.
Avšak na rozdiel od obdobia
do roku 2008 posledné roky ostáva
spotreba každoročne na tých istých
číslach. Dôvodom rastu spotreby v rokoch 1999 až 2008 bol nielen ekonomický rast, ale aj inflácia, keďže graf
pozostáva z nominálnych cien. Udržiavanie výdavkov obyvateľstva v posledných štyroch rokoch na takmer
identickej úrovni zase súvisí okrem
finančnej krízy aj s očakávaniami
do budúcnosti. Spotrebitelia čoraz
menej dôverujú ekonomike, čo brzdí ich spotrebné správanie, a zvyšuje
sa nezamestnanosť, čo zase limituje
príjmy domácností a ochotu míňať.
Obdobie Vianoc bolo doteraz napriek
tomu vždy opakom celého roku. Či to
bude tak aj tento rok, ukáže budúcoročná štatistika. Výsledky prieskumov
však hovoria, že 62 % respondentov
neplánuje minúť viac ako pred rokom.
No nedoprajme si...
Dôkaz, že Slováci chcú počas sviatkov žiť nad svoje pomery, ponúka výsledok prieskumu 2Muse uskutočnený
pre VÚB banku. Najviac respondentov
na otázku, kedy najviac pociťujú nedostatok peňazí počas roka, spontánne
odpovedalo, že počas sviatkov v roku
a sviatkov či osláv príbuzných (52 %).
Naopak, spontánne si na nedostatok
peňazí pri rekonštrukcii bývania, kúpy
(Zdroj: VÚB banka)
Európy, no o 37 eur viac ako plánujú
minúť Nemci. Na darčeky ide z tejto
sumy väčšina – 312 eur v prípade
Európana a 314 eur v prípade Slováka (283 eur podľa
prieskumu 2Muse). Každý
desiaty Slovák je pritom
pre darčeky ochotný sa
zadlžiť. Pri plánoch
minúť 522 eur sa
tomu ani nedá čudovať. Priemerná
mzda Slováka bola
v prvom polroku
2012 na úrovni 781
eur, kým v Nemecku
Porovnanie pôžičiek
Kreditná karta –
ak sa dlh splatí napríklad
do 55 dní (podľa podmienok tej-ktorej banky),
je to pôžička zadarmo.
Ak sa to nestihne, výška
úroku je od 15 % ročne
z nesplatenej sumy a dlh
sa spláca aspoň 3 %
mesačne z výšky dlhu.
Vydanie kreditnej karty
nebýva na počkanie
a je spoplatnené (od 0
do 240 eur).
Kontokorent –
je súčasťou bežného
účtu, a preto je vždy
k dispozícii, banka
stanovuje limit čerpania
(napr. 2 000 eur). Splatiť sa dá kedykoľvek, nie
sú určené výšky splátok.
Úroková sadzba sa
pohybuje okolo úrovne
20 % ročne.
Spotrebný úver –
je potrebné vyplniť žiadosť a čakať na schválenie (niekedy na počkanie
alebo do 24 hodín).
Spláca sa podľa stanoveného splátkového plánu,
dĺžka splácania môže byť
až 10 rokov (čím dlhšia
splatnosť, tým nižšia
splátka). Úroková sadzba
sa začína pri 8 % ročne,
no na špecifické účely
(okná, auto, zariadenie
bytu novomanželov...)
sú poskytované úvery so
sadzbou od 5 % ročne.
Predčasné splatenie je
možné naraz i niekoľkými
mimoriadnymi splátkami
(poplatok 1 % z dlžnej
sumy, resp. 0,5 %, ak
je do konca splatnosti
menej ako rok).
Rýchla pôžička
– peniaze prinesie
až do domácnosti
zástupca spoločnosti.
Požičiavajú sa aj sumy
do 100 eur. Spláca
sa v týždenných až
mesačných intervaloch. Úrokové sadzby
sa neuvádzajú, ročná
percentuálna miera
nákladov (RPMN) sa
pohybuje v desiatkach
až tisícoch percent.
Možnosti predčasného
splatenia sú obmedzené.
17
Financie v pohode • Finančné sprostredkovanie
FinančnÉ spros tredko Vanie h¼ad anie odpo Vedí
na mnoŽs t V o o tÁZok
čas
stojí to len
Mladá rodina sa chce osamostatniť a kúpiť si byt. Akú výšku hypotekárneho úveru zobrať? Ako nastaviť čas splácania? Aký čas fi xácie zvoliť? Aké majú možnosti pri čerpaní benefi tov a príspevkov pri hypotekárnom úvere? Kto odpovie na tieto otázky? Finančný sprostredkovateľ. Je to práve on, kto klienta usmerňuje a sprevádza od prvého kontaktu s fi nančným trhom cez podpis zmluvy až po komunikáciu s fi nančnými inštitúciami. Je veľmi ťažké zorientovať sa
v množstve produktov a služieb,
ktoré na našom území poskytujú rôzne finančné inštitúcie. veď
počítajme: 29 bánk (každá má
bežné účty, termínované vklady
a vkladné knižky v rôznej splatnosti, niekoľko typov spotrebných
úverov, hypotekárnych úverov,
nejaký garantovaný vklad), 22
poisťovní (rôzne typy životných
a neživotných poistení), 456 podielových fondov, 3 stavebné
sporiteľne (s početnými spôsobmi
sporenia), 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti (spolu 15 doplnkových dôchodkových fondov)
a 6 dôchodkových správcovských
spoločností (24 dôchodkových
fondov). To nie je všetko. ešte sú
tu lízingové spoločnosti, rýchle
pôžičky, obchodníci s cennými
papiermi, splátkový predaj... vyznať sa v takej početnej spleti finančných produktov dá skutočne
zabrať. Taký široký výber človeka
zneistí a hľadá niekoho, kto by mu
pomohol - finančného sprostredkovateľa.
Finanční
sprostredkovatelia
hlavnou výhodou pre klienta
pri využívaní služieb finančného
sprostredkovateľa je skutočnosť,
že ho to nestojí o nič viac, ako
keby si rovnaké produkty zadovážil sám. Spolupráca s ním
pozostáva zo štyroch základných
krokov – kontakt, analýza, poradenstvo, servis.
kontaktovanie
v praxi sa častejšie stretneme
s prípadom, že sprostredkovateľ
kontaktuje klienta než opačne.
Je to predovšetkým preto, lebo
finančné problémy nebolia tak
ako zdravotné. navyše, mnohí
ľudia ani nevedia, že sú „finančne chorí“ (teda, že si vyberajú
alebo vlastnia pre nich nevhodný alebo nevhodne nastavený
finančný produkt). po rokoch to
síce niektorí zistia, no vtedy je
už neskoro plakať nad rozliatym
mliekom.
18
• Financie v pohode
Sprostredkovateľ
oslovuje
potenciálnych klientov predovšetkým na základe odporúčaní
od jeho spokojných klientov. práve spokojnosť s jeho poskytovanými službami je motorom na jeho
ďalší rozvoj. Systém odporúčaní
má svoje výhody aj pre klienta.
Keďže väčšinou ide o poskytnutie
kontaktu na blízku osobu, klient
si môže spätne overiť spokojnosť
so službami sprostredkovateľa
u svojho známeho. a kto by nedal
na radu dobrého známeho?
analýza
nikomu by sa asi nepáčilo,
keby prišiel k lekárovi, on by mu
hneď vo dverách podal recept
na acylpyrín a zároveň by volal
ďalšieho pacienta. pacient príde
predsa k lekárovi na to, aby mu
na základe prezretia, vypočutia a prešetrenia určil diagnózu
a navrhol možnosti liečenia. To
isté funguje aj pri finančnom
sprostredkovateľovi.
pri robení finančnej analýzy sa
klient musí sprostredkovateľovi
otvoriť – ozrejmiť mu jeho súčasnú finančnú situáciu, vymenovať
finančné produkty, ktoré už vlastní, vysvetliť dôvody ich zakúpenia, ale aj priblížiť plány do blízkej či ďalekej budúcnosti (ktoré
sa ako-tak týkajú sféry peňazí).
Finančné sprostredkovanie
Konkrétne môže ísť o plány v oblasti finančného zabezpečenia seba i blízkych
(pre prípad neplánovaných udalostí,
ako sú pokazené spotrebiče v domácnosti alebo zdravotné problémy), plány
týkajúce sa bývania (zakúpenie, rekonštrukcia), dôchodku, ale i dovolenky či
kúpy finančne náročnejšieho majetku.
Práve zisťovanie potrieb a cieľov
klienta je nesmierne dôležité pri voľbe
konkrétnych typov finančných produktov. Je tým správnym určením liečivých látok na zlepšenie zdravotného
stavu. Pri neúplných alebo nepravdivých informáciách sa zdravotný stav
nielenže nemusí zlepšiť, ale sa dokonca môže zhoršovať. Práve preto sa
oplatí spolupracovať s odborníkom.
Poradenstvo –
poskytnutie odbornej
pomoci
K odporúčaniu konkrétnych finančných produktov dochádza na druhom
až treťom stretnutí sprostredkovateľa
s klientom. Sprostredkovateľ prichádza
s konkrétnymi riešeniami klientovho problému a ukazuje mu cesty, ako
dosiahnuť stanovené ciele. Na to, aby
mohol zároveň zohľadniť existenciu už
uzavretých zmlúv a spracovať ciele a vízie klienta do konkrétnych produktov,
potrebuje čas. Čas na prieskum trhu,
prepočty a nastavenia konkrétnych čísiel. To je dôvod, prečo potrebuje viac
ako jedno stretnutie s klientom – aby
bola ponuka sprostredkovateľa šitá
na mieru klientovi.
Súčasťou predkladaného návrhu
je aj vysvetlenie konkrétnych produktov, oboznámenie s ich výhodami
a nevýhodami. To je pridaná hodnota
pre klienta, ktorý by si pri individuálnom nákupe rovnakých produktov
síce mohol naštudovať všetko sám,
no stálo by ho to neporovnateľne viac
času a i tak by mu chýbali skúsenosti
s ich fungovaním. Sprostredkovateľ
ho môže upozorniť na optimálne nastavenie napríklad splácania, zadania
prevodného príkazu, ale i vysvetliť
malé písmená na zmluve.
Servis
Z pohľadu klienta ide o najdôležitejšiu časť spolupráce s finančným
sprostredkovateľom. Klient sa môže
na svojho finančného sprostredkovateľa vždy obrátiť s požiadavkou
na úpravu zmluvy, jej zmeny, prípadne s nahlásením poistnej udalosti či
výberom investovaných peňazí. Klient
si nemusí všetko vybavovať sám.
Možnosť obrátiť sa na niekoho, kto
sa vyzná v zložitej oblasti, je na nezaplatenie. A práve toto je veľký prínos
pre klienta zo vzťahu s finančným
sprostredkovateľom.
Na nezaplatenie
a bez zaplatenia
Je dobré poznať niekoho, kto sa
vo veci vyzná a na koho sa možno
kedykoľvek obrátiť? Určite áno. A ideálne je, keď to nič nestojí. Finančný
sprostredkovateľ je hradený províznym systémom od finančných inštitúcií a klient priamo za jeho služby
neplatí. Pridanou hodnotou je, že
klient má všetko „pod jednou strechou“. Teraz už len stačí využiť službu
finančného sprostredkovania, ktorá
klientovi pomáha zlepšiť jeho majetkovú situáciu a finančnú stabilitu.
Jaroslav Kasaj
a
Pavel Škriniar
19
Financie v pohode • Najbežnejšie poistenie života
podrobný poh¼ad na kapitÁloVÉ ŽiVotnÉ poistenie
Podľa štatistík majú Slováci v obľube viac životné než neživotné poistenie. Svoj život si tak chránia viac ako majetok. A majú radi aj istotu. Aspoň tak sa dá hovoriť o podiele kapitálových životných poistení.
k
apitálové životné poistenie ponúka takmer každá poisťovňa
na našom trhu. pri siedmich
tvorí viac ako polovicu ich produkcie, pričom traja zo štyroch Slovákov
vlastniacich takýto typ poistenia sú
klientmi práve týchto siedmich poisťovní. ide teda o často používaný
produkt, aj keď možno mnohí ani
nevedia, že ho majú. Čo to vlastne kapitálové životné poistenie je?
Začiatky sú v ďalekej
minulosti
poistenie ako také má históriu tisícky rokov dlhú. Ľudia odnepamäti pociťovali potrebu sa pred niečím chrá-
20
• Financie v pohode
niť. no nielen seba, ale aj svoje veci.
Stačí spomenúť zoskupovanie majiteľov lodí s cieľom eliminovať následky
strát na moriach, či rímskych vojakov,
ktorí pravidelne odvádzali časť svojho
prídelu do fondu, z ktorého sa vyplácali dávky pre zranených a neskôr aj
pre pozostalých. išlo však vždy výlučne o krytie rizika – ak vzniklo, škoda
sa uhradila. ak všetko prebehlo bez
problémov, každý bol spokojný. postupom času sa k poisteniu pridalo sporenie, ktoré spôsobilo, že človek mohol
dostať peniaze aj vtedy, ak sa mu nič
nestalo.
spojenie dvoch
produktov
Kapitálové životné poistenie je poistenie spojené so sporením. poistenie
sa týka buď prípadu smrti počas trvania zmluvy, alebo dožitia sa konca
zmluvy. Sporiaca časť sa úročí pevným
percentom, pričom každoročne môže
poisťovňa pripísať aj výnosy vzniknuté
zhodnocovaním ich technických rezerv (ak poisťovňa hospodári tak, že
po vyplatení zmluvne dohodnutých
výnosov jej ešte niečo zostane, tak
rozdiel rozdelí medzi klientov). v súčasnosti poisťovne garantujú vynos do
2,5 %. Tento výnos sa v blízkej budúcnosti bude vplyvom situácie na finančných trhoch znižovať, no nemal
by klesnúť pod úroveň 2 % (vypočítava
sa na základe výnosu štátnych dlhopisov, ktoré ešte nie sú splatené).
Garancia zhodnotenia 2,5 % ročne
je v porovnaní napríklad s aktuálnymi
úrokmi na termínovaných vkladoch
zaujímavá. no treba hneď dodať, že
toto percento sa nezmenilo už od roku
2007. pritom v tom čase boli úroky na ročných bankových vkladoch
na úrovni 3,7 % a o rok na to, pred
prechodom na euro, nad 4 % ročne.
poisťovňa klientovi garantuje zhodnotenie 2,5 % bez ohľadu na to, aká panuje na finančných trhoch nálada.
Udržať zhodnotenie na hodnote
2,5 % ročne však nemusí byť pre poisťovňu jednoduché. napríklad v Japonsku je problematické dosiahnuť
konzervatívnym investovaním taký-
to výnos už pomaly dvadsať rokov.
v druhej polovici roku 1993 klesli
základné úrokové sadzby pod 2 %,
v roku 1995 sa znížili pod 1 %. Medzi
rokmi 2001 až 2007 boli veľmi tesne
nad nulou (0,1 %). Čo by dali Japonci v tých rokoch za to, aby mali aspoň
taký výnos, aký ponúkajú kapitálové
životné poistky.
poisťovne teda potrebujú získané
peniaze investovať tak, aby im prinášali výnos aspoň do 2,5 % ročne. ak
by totiž peniaze zhodnotili nižším
percentnom, rozdiel by museli doplatiť z vlastného. nejde teda o nájdenie
takých investičných nástrojov, ktoré
môžu priniesť zaujímavé zhodnotenie,
ale skôr o nájdenie takých investícií,
kde pravdepodobnosť nevyplatenia
vkladu je veľmi nízka. na tento účel
prijala národná banka Slovenska
opatrenie, ktorým sa ustanovujú investičné limity poisťovní. Teda kam
a koľko môžu poisťovne investovať.
Toto opatrenie síce umožňuje investovať do dlhopisov, podielových fondov, hypotekárnych záložných listov,
Profil produktu
suma napríklad 100 000 eur a životná poistka by trvala tridsať rokov,
tak v súčasnom ponímaní by tieto
peniaze boli pri 2,5-percentnej inflácii ekvivalentom súčasným 47 674
eurám. Kúpna sila peňazí totiž vplyvom inflácie klesá, a proti nej treba
bojovať. pri životnom poistení sa to
dá prostredníctvom indexácie (resp.
dynamizácia, dynamika...). ide o pravidelné zvyšovanie poistnej sumy
o výšku inflácie, čo zároveň znamená, že klient bude platiť každý rok
o čosi viac. výhodou je, že poistná
suma bude zohľadňovať aktuálne
podmienky a poistná suma bude reprezentovať reálne potreby. Taktiež
platí, že pri takomto zvyšovaní poistnej sumy netreba dodatočne vypĺňať
zdravotný dotazník (zmena zdravotného stavu – vplyvom zvyšovania
veku skôr k horšiemu – môže zapríčiniť až neuzavretie poistnej zmluvy).
vkladových listov, nehnuteľností, ale
i poskytovať poisteným pôžičky, no
každý z týchto investičných nástrojov
má limitovaný podiel. nemôže sa tak
stať, že by všetky peniaze smerovali
do nehnuteľností alebo iba do podielových fondov. opatrenie nBS teda
prikazuje poisťovniam, aby nákupom
viacerých investičných nástrojov znižovali riziko.
istota je brzda
práve garancia zhodnotenia však
robí z tohto produktu napriek tomu,
že sa uzatvára neraz na desiatky rokov,
veľmi konzervatívny investičný nástroj. Bolo by však dobré, aby si klient
včas uvedomil dosah konzervatívnej
stratégie na dlhodobý investičný horizont. primárnym dosahom je znížená
kúpna sila peňazí.
100 000 eur o 30 rokov
Životné poistenie sa uzatvára
na určitú sumu. nastavenie konkrétnych poistných súm je predmetom hlbšej analýzy potrieb a situácie
klienta. ak by bola základná poistná
život prináša zmeny
na konferencii Slovenskej asociácie poisťovní SLaSpo Fórum 2012
odznelo, že poistná zmluva vydrží
v priemere najviac päť rokov. Samozrejme, sú poisťovne, ktoré sa môžu
pochváliť podstatne dlhšou perzistenciou zmlúv. pre klienta však zmena
poistnej zmluvy na inú znamená začať
odznova – teda najprv splatiť poplatky
za uzavretie zmluvy a až potom začať
tvoriť rezervnú časť v poistení. preto je
dôležité venovať výberu zmluvy náležitú pozornosť a ešte väčšiu pozornosť
venovať nastaveniu poistných súm
a voľbe rizík na poistenie.
Flexibilita v poistení, teda možnosť
meniť poistné sumy a voliť si rozsah
poistných rizík, je pre klienta nesmierne dôležitá. Zmeny v živote, ako
je manželstvo, hypotéka či narodenie
detí, spôsobujú potrebu úpravy poistky. Jedným extrémom je ponechanie
poistenia v pôvodnom stave (teda
nedostatočnom), druhým extrémom
je zrušenie starej a uzavretie novej
zmluvy.
pripoisTenia
kapitálové životné poistenie nemusí obsahovaś výluène riziko
smrti alebo dožitia. V rámci neho sa dá pripoistiś rad ïalších
rizík. medzi najèastejšie sa vyskytujúce možno zaradiś:
úrazové PriPoiStenie
• smrś následkom úrazu
(autonehoda, pracovný úraz,
športový úraz...).
• trvalé následky úrazu
(s progresiou alebo bez
nej) – ak poistený utrpí úraz,
ktorý má trvalé následky (napr.
nehybnosť alebo obmedzená
hybnosť končatiny), poisťovňa
mu vyplatí poistné plnenie
vyjadrené ako percento
v závislosti od konkrétneho
trvalého následku. Progresia
znamená, že so zvyšujúcim sa
percentom zdravotného poškodenia sa násobne zvyšuje
aj poistná suma, z ktorej sa
vypočítava poistné plnenie.
hoSPitalizácia – či už následkom úrazu, a/alebo choroby
je klientovi vyplatená denná
dávka za počet dní (resp. nocí)
za pobyt v nemocnici.
denné odŠkodné
za čaS nevYhnutného
liečenia – v prípade úrazu,
ktorý vyžaduje liečenie, klient
dostáva od poisťovne dennú
dávku, a to aj spätne od prvého
dňa liečenia. Poisťovne sa líšia
v potrebnej lehote liečenia (5,
14, 15, 21, 22 dní...). Liečenie
úrazu automaticky neznamená
práceneschopnosť.
kritické chorobY
(civilizačné choroby) – ide
o špecifické ochorenia
(diagnózy), ktorých zoznam má
klient možnosť vidieť aj pred
podpisom zmluvy.
Pri tomto pripoistení platí, že
poisťovňa nevyplatí poistnú
sumu, ak sa vyskytne poistná
udalosť do niekoľkých
mesiacov (v závislosti
od poisťovne, napr.
6 mesiacov). Ide o tzv. čakaciu
lehotu. V prípade, že by bolo
poistenému diagnostikované
ochorenie v tomto čase,
poisťovňa mu vráti zaplatené
poistné.
oSlobodenia
od Platenia PoiStného
– v prípade trvalej invalidity
poisťovňa preberá povinnosť
platiť poistné až do konca trvania
zmluvy.
chirurGický
zákrok – akýkoľvek zákrok
na operačnom stole znamená
vyplatenie poistenému buď
celej alebo percentuálnej časti
z poistnej sumy.
Pn – náhrada strateného príjmu
v dôsledku práceneschopnosti.
Obmedzuje sa minimálnym
počtom dní na PN.
tvorba ceny poistenia
pravidelné poistné je zložené z viacerých častí. Základ tvorí časť rizikového poistenia a časť sporenia. pri
cenotvorbe rizikového poistenia sa
vychádza z faktorov ovplyvňujúcich
pravdepodobnosť úmrtia. K týmto
faktorom patrí vek, v ktorom poistený vstupuje do poistenia, dĺžka trvania zmluvy (pri starých zmluvách
aj pohlavie), zdravotný stav, spôsob
života a pod. Sporiaca časť postupom
času zvyšuje svoj podiel na mesačnej
platbe, pretože v počiatočnom období sa práve z nej uhrádzajú náklady
na uzavretie zmluvy.
Tretiu časť poistenia tvoria rôzne
pripoistenia, ktoré klient môže vo
väčšine prípadov zadávať i rušiť bez
zásadných zmien v zmluve. Táto časť
poistky je nesporivá a výška platby
nezávisí od zdravotného stavu a veku
klienta.
(PŠ)
Financie v pohode •
21
Zaujímavosti
Na každý deň? Len
to nie!
Ferrari 250 Gto (1963)
cena 15 400 000 €
Predané na aukcii v roku 2010. Zatiaľ najcennejšie Ferrari spomedzi všetkých produkčných áut vyrobených v Maranelle
Predstavte si, že si kúpite auto a budete sa ho báť čo i len ukázať pred
vchodom do garáže. Že vám to nehrozí? Ale áno, veď sa len prizrite bližšie.
Mercedes 540k (1936)
cena 9 300 000 €
22
• Financie v pohode
Zaujímavosti
n hviezdy aukčných siení
Aston Martin DB4GT Talbot-Lago T23 Teardrop Coupe (1938) ASTON MARTIN DB3S pretek. špeciál (1955) Horch 853A Special Roadster (1939) FERRARI 410 S BERLINETTA (1955) Ferrari 250 GT SWB California Spyder (1962) BUGATTI ROYALE BERLIN (1931) Ford GT40 Gulf/Mirage (1968) Mercedes 540K (1936) BUGATTI ROYALE KELLNER COUPE (1931) FERRARI 250 TESTA ROSSA (1957) Ferrari 250 GTO (1963) Bugatti Type 57c Atlantic (1936) 1 620 000 €
2 100 000 €
2 920 000 €
4 103 000 €
6 550 000 €
6 800 000 €
7 063 000 €
8 730 000 €
9 300 000 €
11 830 000 €
13 008 000 €
15 400 000 €
34 700 000 €
(Zdroj: autor)
priznávame, tu nejde o bežné autá, no skôr o investície. Modely, ktoré sa častejšie vezú na korbe kamióna z aukcie na aukciu
a zarábajú svojim majiteľom milióny. Trocha zveličené, no veľa
kilometrov po bežných cestách nenajazdia.
alebo si viete predstaviť, že by ste používali na cestu po Slovensku auto za takmer 35 miliónov eur? Že by ste ho parkovali v podzemných garážach pod nákupnými centrami alebo
sa s ním driapali na nejaký obrubník? Tieto autá si zaslúžia
vlastnú ochranku.
Tento rok sa v USa konala významná aukcia, kde sa objavilo
veľa áut, preto sme sa bližšie pozreli na to, ako sa teraz pohybujú
ceny investičných kúskov. najdrahšie sa tam síce neukázali, no
ani tento rok sa automobily nedali zahanbiť.
Top za rok 2012 dosiahol Ford GT40 Gulf/Mirage, ktorý sekundoval pri nakrúcaní legendárneho filmu Le Mans so Stevom
McQueenom, výrazne potiahol hore svoju hodnotu aj horch
853 a patriaci rodine cassiniovcov.
na čele stále stojí Bugatti 57c, no povráva sa, že japonský
(neznámy) majiteľ vozidla Bugatti Royale Kellner by mohol svoj
kúsok posunúť do aukcie. predpoklady sú, že by práve tento jedinečný automobil mohol tromfnúť svojho súkmeňovca a licitovaním sa prehupnúť vysoko nad 35 miliónov eur.
Bugatti type 57c
atlantic (1936)
cena 34 700 000 €
Jedno z troch vozidiel na svete.
Ford Gt40 Gulf/Mirage (1968)
cena 7 730 000 €
Auto bolo používané pri natáčaní legendárneho filmu Le Mans so Stevom McQueenom
iľJa SavoJ
FOTO ARCHÍV
Financie v pohode •
23
Prehľad trhov
Voľby v USA, Sandy
a pokračujúca neistota v Európe
VýVoj Finančných trhoV Za uplYnulÉ obdobie
V novembri čakali investori na defi nitívne rozuzlenie výsledkov prezidentských volieb v USA. Prvotnú eufóriu z výsledkov vystriedal rýchly niekoľkodňový pokles akciových trhov. Napriek mnohým ďalším neistotám, ako hurikán Sandy, odovzdanie moci v Číne či pokračujúca európska grécka sága, sa investori vrátili na akciové trhy, ktorých ceny vzrástli. h
urikán Sandy, ktorý sa prehnal časťou USa
spôsobil značné materiálne škody a zatvorenie burzy new York Stock exchange
(nYSe). americká burza bola zatvorená na niekoľko dní, čo bol najdlhší výpadok obchodovania
na burze z dôvodu prírodnej katastrofy od roku
1888. K podobnému prerušeniu obchodovania
na štyri dni prišlo v dôsledku teroristických útokov
z 11. septembra 2011. predtým spôsobili sedemdňovú prestávku v obchodovaní bankové prázdniny za prezidenta Franklina d. Roosevelta. hurikán
ovplyvnil aj niekoľko ekonomických údajov, a preto
investori mnohé z nich museli ignorovať.
usa bojujú o ďalší rast
ekonomický rast za tretí kvartál v USa dosiahol
2,7 %, čo možno považovať za dobré číslo, ak zo-
berieme do úvahy ekonomické výzvy, ktoré hýbu
aktuálne globálnym svetom. no je veľmi pravdepodobné, že ekonomický rast za posledný kvartál
bude slabší. vyhliadky pre americkú ekonomiku
sa v skutočnosti nezlepšia, kým sa nenájde riešenie
pre tzv. fiškálny útes („fiscal cliff “ - kombinácia výrazných škrtov vo výdavkoch a zvýšenia daní, ktoré
začnú platiť začiatkom roka 2013). celkovo možno
povedať, že rokovania v súvislosti s „fiscal cliff “,
rovnako ako aj nové zvýšenie stropu dlhu na začiatku budúceho roka, budú závisieť od kompromisu.
Zdá sa, že finančné trhy v súčasnosti veria v rýchlu
dohodu a vyriešenie fiškálneho útesu. Zdĺhavejšie
rokovania by preto mohli viesť skôr k negatívnemu vplyvu na akciové trhy. politici pravdepodobne posunú fiškálne problémy do budúcnosti, čo
je síce lepšie, ako keby sa nič neurobilo, no nevy-
rieši to dlhodobé fiškálne problémy USa, ktorým
bude čeliť krajina naďalej. v súčasnosti čelí krajina
viac ako 11-biliónovému čistému vládnemu dlhu,
ktorý sa zdvojnásobil za posledné štyri roky, kým
americké ministerstvo financií odhaduje, že USa
zaznamenajú už štvrtý za sebou idúci deficit vyšší
ako 1 biliónov USd za fiškálny rok končiaci sa 30.
septembra.
svoje problémy „rieši“
aj európa
Snaha politikov v poslednom období priniesla
nádej na určitú stabilizáciu dlhovej krízy eurozóny. oznámenie ecB, že bude kupovať neobmedzené množstvo štátnych dlhopisov so splatnosťou jeden až tri roky za predpokladu, že vlády
týchto krajín budú dodržiavať prísne podmienky, považujú mnohí za kúpenie času pri riešení
problémov európy. v európskom projekte boli
dosiahnuté aj ďalšie víťazstvá. nemecký ústavný
súd požehnal európsky mechanizmus stability
(eSM), trvalý záchranný fond európy. Španielskej
a gréckej vláde sa podarilo presadiť ďalšie rozpoč-
n Údaje o dôchodkových fondoch k 23.11.2012
Dôchodkový fond
Hodnota dôchodkovej jednotky
Výkonnosś dôchodkových fondov
1 mesiac
1 rok
Podiel
v skupine fondov
Èistá hodnota majetku (NAV)
Konzervatívne dôchodkové fondy
Solid (Aegon, d. s. s.)
Garant (Allianz - Slovenská d. s. s.)
Konzervatívny (AXA, d. s. s.)
Stabilita (DSS Poštovej banky)
Tradícia (ING, d. s. s.)
Klasik (VÚB Generali, d. s. s.)
Vážený aritmetický priemer
0,041112
0,039964
0,039824
0,040788
0,040651
0,041013
743
78
190
216
51
61
145
913
577
947
017
176
829
364
906
981
728
737
807
291
362
13,69%
10,56%
25,67%
29,04%
6,88%
8,31%
19,54%
Vyvážené dôchodkové fondy
Balans (Aegon, d. s. s.)
Optimal (Allianz - Slovenská d. s. s.)
Vyvážený (AXA, d. s. s.)
Benefit (DSS Poštovej banky)
Harmónia (ING, d. s. s.)
Stabil (VÚB Generali, d. s. s.)
Vážený aritmetický priemer
0,037436
0,037533
0,036966
0,036947
0,037259
0,038347
1 435
117
515
306
74
168
253
901
427
495
524
128
624
701
308
871
035
124
220
375
683
26,43%
8,18%
35,90%
21,35%
5,16%
11,74%
17,67%
Rastové dôchodkové fondy
Vital (Aegon, d. s. s.)
Progres (Allianz - Slovenská d. s. s.)
Rastový (AXA, d. s. s.)
Prosperita (DSS Poštovej banky)
Dynamika (ING, d. s. s.)
Profit (VÚB Generali, d. s. s.)
Vážený aritmetický priemer
0,035737
0,036938
0,036380
0,036441
0,036462
0,037674
3 253
353
1 045
911
175
365
401
198
764
616
766
323
657
069
241
761
353
056
792
916
364
59,88%
10,87%
32,14%
28,03%
5,39%
11,24%
12,33%
0,00%
-0,01%
0,00%
-0,01%
0,00%
0,02%
-0,0002%
1,17%
0,75%
0,70%
1,50%
0,98%
1,73%
1,0448%
-0,03%
0,07%
0,01%
0,08%
-0,07%
0,01%
0,0214%
1,07%
1,33%
0,66%
2,41%
1,68%
1,88%
1,3178%
-0,03%
0,26%
0,02%
0,09%
-0,04%
0,02%
0,0750%
0,99%
1,56%
0,71%
2,35%
1,71%
1,90%
1,3866%
Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoloèností (www.adss.sk)
n Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch k 23.11.2012
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
Spoloènosś
d d.s.
AXA
DDS Tatra banky
ING Tatry - Sympatia
Stabilita
d d.s.
AXA
DDS Tatra banky
ING Tatry - Sympatia
Stabilita
1) - N/A - údaje nie sú k dispozícii
24
• Financie v pohode
príspevkové fondy
Príspevkový
Globálny akciový
Konzervatívny príspevkový
Rastový príspevkový
Vyvážený príspevkový
Zaistený príspevkový 2017
Konzervatívny príspevkový
Rastový príspevkový
Vyvážený príspevkový
Príspevkový
Akciový príspevkový
0,036819
0,035790
0,035538
0,032892
0,036038
0,035800
0,037223
0,035420
0,033791
0,038875
0,034789
výplatné fondy
Výplatný
Dôchodkový výplatný
Dôchodkový výplatný
Výplatný
0,000000
0,032738
0,035976
0,037367
Èistá hodnota
majetku (NAV)
1 218
147
13
7
54
302
14
59
14
391
213
663 010
283 423
515 288
041 160
412 379
382 647
678 656
638 092
399 138
248 510
509 872
553 845
váž. aritm. priemer
29 326 028
0
506 498
16 487 028
12 332 502
váž. aritm. priemer
Zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
1 mesiac
1 rok
3 roky (p.a.)
0,40%
0,49%
0,38%
-0,20%
0,38%
0,85%
0,10%
2,71%
0,60%
0,46%
0,71%
0,46%
6,48%
6,13%
3,96%
5,49%
5,38%
11,15%
2,91%
17,57%
7,31%
10,39%
N/A
7,11%
2,42%
1,60%
2,17%
2,36%
1,86%
5,54%
1,56%
2,12%
0,45%
3,44%
N/A
1,45%
0,00%
0,02%
0,09%
0,22%
0,15%
0,00%
0,50%
1,28%
5,25%
2,94%
0,00%
0,47%
0,66%
2,35%
0,65%
Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoloèností (www.adss.sk)
Prehľad trhov
Gabriel Hinzeller
Dolárové peňažné
Priemer USD
0,09 %
Eurové dlhopisové
Priemer EUR
0,49 %
Dolárové dlhopisové
Priemer
USD
0,02 %
Akciové fondy - Emerging Ázia
Priemer
USD
0,79 %
Akciové fondy - Global Emerging markets
Priemer
USD
0,12 %
Akciové fondy - Latinská Amerika
Priemer
USD
-2,00%
Akciové fondy - východná Európa
Priemer
EUR
-0,30%
Akciové fondy - rozvinutá Európa
Priemer
EUR
0,60 %
1,25
USD
-0,80 %
(Zdroj: autor podľa SASS)
30‐11.
31‐8.
31‐8.
31‐10.
31‐7.
31‐7.
n EUR/CZK
26,00
25,60
25,20
24,80
30‐11.
31‐10.
24,00
30‐9.
24,40
n EURIBOR
2
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
1,6
Akciové fondy - severná Amerika
Priemer
30‐9.
30‐6.
1,19
1,2
0,8
0,4
-8,36
0,8119
1,08
0,26
-5,36
1,3036
0,73
5,50
-3,17
n Dow Jones IA
-6,27
-7,62
-0,13
-6,30
-8,14
1,2044
-0,22
0,33
-1,88
8,6435
0,57
-3,77
-4,93
7,3695
-0,24
-2,17
-5,00
7,4604
0,01
0,39
0,33
7,5318
0,10
-0,29
0,42
2,3206
-0,09
1,04
-5,54
16,7941
-0,99
-3,88
-8,31
4,5115
-0,72
0,75
3,55
40,16
-1,13
-1,05
-2,75
8,0976
0,18
2,99
-5,53
1407,38
-0,36
-3,60
-8,14
12 400
12 000
n S&P 500
1 500
1 440
1 380
1 320
(Zdroj: NBS)
n Výška úrokových sadzieb eurových
Dåžka lehoty vkladu
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
2 roky
0,15%
1,00%
1,50%
1,90%
2,20%
0,30%
1,25%
1,00%
0,70%
0,50%
0,20%
0,50%
0,60%
0,30%
0,70%
2,40%
0,80%
2,50%
1,50%
1,10%
0,80%
0,50%
1,00%
1,20%
1,60%
1,31%
2,90%
2,60%
2,70%
2,50%
2,70%
1,10%
1,00%
2,00%
3,00%
1,20%
2,11%
2,90%
3,30%
2,70%
3,30%
1,40%
1,00%
2,20%
2,40%
1,50%
2,26%
n EuroStoxx 50
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
5‐7.
0,05%
0,10%
1,75%
0,10%
0,15%
0,50%
0,50%
0,50%
0,10%
0,00%0,10%
0,10%
-
0,30%
0,05%0,10%
0,05%
0,25%
1 260
1 200
termínovaných vkladov pri vklade 2000 eur
1 mesiac
31‐10.
0,14
4,1142
31‐10.
281,75
12 800
5‐11.
-5,73
30‐9.
0,27
1,36
30‐9.
-1,79
-0,29
5‐10.
0,24
1,2909
31‐8.
25,238
13 200
31‐8.
-4,66
5‐9.
-2,09
31‐7.
-0,11
31‐7.
1,2468
13 600
5‐8.
5,72
2,31
30‐6.
4,90
4,24
30‐6.
2,57
-0,46
14 000
30‐5.
82,19
1,6056
1 týždeò
25‐11.
-6,51
25‐10.
-0,69
25‐9.
107,13
25‐8.
Zmena za
12 mesiacov (%)
25‐7.
Zmena za
6 mes. (%)
25‐6.
Zmena za
1 mesiac (%)
30‐5.
Krížové kurzy vybraných svetových mien
JPY/EUR
Európska menová únia/V. Británia
GBP/EUR
Európska menová únia/USA
EUR/USD
Japonsko/USA
JPY/USD
V. Británia/USA
USD/GBP
Európska menová únia/Austrália
EUR/AUD
Európska menová únia/Česká republika
EUR/CZK
Európska menová únia/Kanada
EUR/CAD
Európska menová únia/Maďarsko
EUR/100 HUF
Európska menová únia/Poľsko
EUR/PLN
Európska menová únia/Švajčiarsko
EUR/CHF
Európska menová únia/Švédsko
EUR/SEK
Európska menová únia/Nórsko
EUR/NOK
Európska menová únia/Dánsko
EUR/DKK
Európska menová únia/Chorvátsko
EUR/HRK
Európska menová únia/Turecko
EUR/TRY
Európska menová únia/Mexiko
EUR/MXN
Európska menová únia/Rumunsko
EUR/RON
Európska menová únia/Rusko
EUR/RUB
Európska menová únia/Čína
EUR/CNY
Európska menová únia/Južná Kórea
EUR/KRW
Kurz k
30. 11. 2012
5‐6.
Meny
Európska menová únia/Japonsko
1,28
0
Krajiny
ČSOB banka
ING
mBank
OTP Bank
Poštová banka
Prima banka
Privatbanka
Slovenská sporiteľňa
Tatra banka
UniCredit Bank
Volksbank Slovensko
VÚB banka
Priemerné sadzby za trh
1,31
1,22
n Devízové kurzy
Banka
1,34
30‐6.
Koniec roka
Ekonomický, ale aj politický vývoj spolu s uzatváraním pozícií koncom roka môže priniesť na trh
volatilitu. Prebiehajúca diskusia o „fiškálnom útese“ v USA a rokovania o pôžičke pre Grécko sú
najvýznamnejšími témami, ktoré môžu vplývať
na ceny aktív. V neposlednom rade sú to hlavne
ekonomické údaje, ktoré dajú investorom informácie o stave globálnej aj lokálnych ekonomík a budú
meniť rozhodnutia investorov pri výbere typu aktív
do svojich portfólií.
Eurové peňažnéEUR
Priemer 0,13 %
n EUR/USD
31‐5.
Úsilie o vyriešenie hlboko zakorenených problémov eurozóny je vydané na milosť politikov.
Politická situácia je možno najviac problematická
v Španielsku, kde regionálna vláda v Katalánsku
vyzvala na voľby, ktoré sú predzvesťou referenda
o nezávislosti. Aj v ostatných krajinách možno pozorovať, že úsporné programy politikov priviedli
ťažko skúšaných obyvateľov k zlomovému bodu.
Ľudové protesty v Portugalsku prinútili vládu, aby
vzala späť niektoré reformné kroky v oblasti sociálneho zabezpečenia. Grécko sa po poslednom kole
úsporných opatrení stalo dejiskom ďalšieho generálneho štrajku.
n Priemerný mesačný výnos jednotlivých skupín fondov k 21.9.2012
31‐5.
tové úspory napriek silným masívnym verejným
protestom.
V budúcnosti by k zlepšeniu nálady mohla pomôcť „banková únia“ vrátane vytvorenia jednotného bankového dohľadu eurozóny začiatkom budúceho roka.
(Zdroj: internetové stránky bánk)
25
Financie v pohode • Servis
Knihy
ako získať sebadôveru
K
ľúčom k úspechu je
správne vnútorné nastavenie. To je podmienkou
presvedčivého a suverénneho
vystupovania. Táto praktická
knižka s mnohými príkladmi
ponúka osvedčené techniky
sebakoučovania na získanie
väčšej sebadôvery. Čitateľ má
možnosť zistiť, z čoho pramení
nedostatok sebadôvery, čo
Autor:
Bežná cena:
Počet strán:
Vydavateľstvo:
životné koučovanie
a samokoučovanie
Aktívne riadenie života a získanie stáleho životného uspokojenia je výsledkom
samokoučovania. Vďaka nemu sa dá
k vlastnému životu pristupovať tvorivejšie a podnecovať k hľadaniu najrôznejších variantov životnej dráhy. Práca
a mimopracovný svet sú, či to chceme, alebo nie, úzko prepojené.
Pozitívne zmeny v živote priaznivo
pôsobia na pracovnú výkonnosť
i lojalitu k firme. Kniha je preto tiež
veľmi cenná tak pre manažérov, ako
i personalistov.
sa s tým dá robiť, aký je jeho
skutočný vzťah k sebe samému i k ostatným. Poradí, ako
plne rozvinúť svoje schopnosti
a ako na sebe stále pracovať,
aby si novo nabitú sebadôveru
udržal.
Mnohí ľudia by si priali
získať viac sebadôvery, avšak
nevedia ako na to. Èasto
obdivujú druhých pre ich isté
a asertívne vystupovanie. Kľúč
k sebadôvere sa však ukrýva
vnútri človeka, čo má svoje
výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že treba pracovať
na tom, ako sa človek pozerá
na svet, nachádzať odvahu
k novým krokom a prijímať
zmeny. Výhoda je zase v tom,
že premenu má každý iba vo
svojich rukách.
elke nürnberger
6,84 eura (po zľave 6,16 eura)
108
Grada
Objednávka kníh
Záväzne si objednávam knihu/knihy
ako získaś sebadôveru, cena po z¾ave 6,16 eura
(+ poštovné a balné), poèet kusov: _____
Životné kouèovanie a samokouèovanie,
cena po z¾ave 6,85 eura
(+ poštovné a balné), poèet kusov: _____
Èitatelia de
v poho
Financií ihy objednat’
kn
u
ôž
si m
s 10 %
u
z¾avo
Meno a priezvisko: _________________________________________________________
Názov firmy: _____________________________________________________________
Ulica: __________________________________________________________________
PSÈ: ___________ Mesto: _________________________________________________
Tel. è.: _____________________ E-mail: _____________________________________
Autor:
Bežná cena:
Počet strán:
Vydavateľstvo:
Jiří Suchý a pavel náhlovský
7,61 eura (po zľave 6,85 eura)
112
Grada
Financie
Sprievodca vo svete osobných financií
www.financievpohode.sk
v pohode
2
DÔCHODOK
Koľko našetriť na doplnkový
dôchodok 500 eur mesačne?
13
SPORENIE A INVESTOVANIE
Z čoho žije domácnosť
priemerného dôchodcu
15
Vydavateľ
Akadémia vzdelania OVB, n. o.
Kukuričná 8
831 03 Bratislava 3
tel.: 02/5824 10-12
[email protected]
Manažér projektu
Ing. Ivo Wilhalm
Šéfredaktor
Ing. Pavol Poklemba, PhD.
Ďalšie číslo vyjde
vo februári 2013.
26
objednávky zasielajte na adresu:
Grada Slovakia, spol. s r. o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava
Sprievodca vo svete osobných financií
na dôchodku
6
Podpis:
/ 2012
O čo sa oprieť
Rozhovor o zmenách
v druhom dôchodkovom pilieri
Dátum: ___________________________
december
ročník I.
Nepredajné
OD JANUÁRA SA DÔCHODKY
ZMENIA V OBOCH PILIEROCH
DÔCHODOK
IÈO:_________________ DIÈ: __________________
• Financie v pohode
Zástupca šéfredaktora
Ing. Pavel Škriniar, PhD.
Redakčná rada
RNDr. Ivica Chačaturianová
Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Ing. Pavol Poklemba, PhD.
Ing. Pavel Škriniar, PhD.
Vizuálny koncept a grafická úprava:
Peter Buček
Dátum uzávierky:
30. novembra 2012
rizikové upozornenie:
Tento časopis je pripravovaný v dobrej viere
a s najvyššou možnou odbornosťou.
Použité informácie a dáta v ňom obsiahnuté
boli získané zo zdrojov, ktoré sa pokladajú
za spoľahlivé.
Tieto informácie nesmú byť považované
za ponuku alebo odporúčanie na nákup, alebo
predaj nejakého finančného produktu.
Vydavateľ nezodpovedá za prípadné finančné
alebo iné majetkové ujmy spôsobené použitím
informácií uverejnených v tomto časopise.
© Copyright: Akadémia vzdelania OVB, n. o.
Na www.ovb.sk nájdete pomoc pri riešení
finančných otázok.
V èasopise boli použité archívne fotografie
a fotografie z databáz fotolia, Shutterstock
a Digitalvision.
Finančné sprostredkovanie
Spolu to
ide ľahšie
STAVEBNÉ SPORENIE
Rozumieme vašim potrebám, lebo
žijeme rovnako ako vy. Vieme,
že stavebné sporenie je výhodné
uzavrieť aj na konci roka. Preto
vám ho ponúkame s možnosťou
získať štátnu prémiu až do výšky
6 6 , 39 €, s extra úrokovými
bonusmi až do 4 % a ročnou
diaľničnou nálepkou zdarma.
Vo Wüstenrote robíme všetko
preto, aby bol váš domov taký,
ako ste si ho vysnívali.
ročná diaľničná
nálepka zdarma*
*Vzťahuje sa na zmluvy o stavebnom sporení uzavreté od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2012. Viac informácií na www.wuestenrot.sk.
Financie v pohode •
www.wuestenrot .sk
27
INFOLINK A : 0800 111 123
21/12/2012
OVB Allnanz Slovensko a. s.
ako najväčšia nančno-sprostredkovateľská
spoločnosť na Slovensku vníma účasť
na rôznych projektoch ako výzvu.
V našom portfóliu sa nachádzajú projekty
s celospoločenským významom i projekty
zamerané na vzdelávanie detí v oblasti
nančnej gramotnosti.
OVB podporuje
Tento rok sme už šiesty krát hlavným
partnerom najvýznamnejšej športovej
slávnosti na Slovensku – podujatia
OVB Športovec roka 2012.
OVB Športovec roka je novinárska
anketa Klubu športových redaktorov
Slovenského syndikátu novinárov.
Výsledkom hlasovania je 10
najúspešnejších jednotlivcov a tri
najúspešnejšie kolektívy vo všetkých
športových odvetviach.
Galavečer s vyhlásením výsledkov
súťaže sa uskutoční v piatok
21. decembra 2012 v priestoroch
SND. Priamy prenos odvysiela
televízia Markíza v hlavnom
vysielacom čase.
Download

Financie v pohode