EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM
Nezmeškajte svoje povinnosti
DPD CLP 1.6.2015
Klasifikácia, označovanie a balenie chemických zmesí a látok
od 1. júna 2015:
 látky sa musia klasifikovať len
podľa ustanovení nariadenia
CLP;
 zmesi sa musia klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení
nariadenia CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené
podľa ustanovení smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do
1. júna 2015 sa musia iba znovu
označiť a znovu zabaliť do 1. júna
2017;
 na karte bezpečnostných
údajov sa musí uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa
ustanovení nariadenia CLP.
Klasifikácia zmesí
podľa nariadenia CLP dostupné údaje o
zmesi ako celku sa
primárne používajú na
určenie klasifikácie. Ak
to nie je možné, môžu
sa uplatniť aj ďalšie
prístupy ku klasifikácii
zmesí, ktoré sa môžu
čiastočne líšiť od prístupov podľa smernice
o nebezpečných
prípravkoch, na rozdiel
od smernice o nebezpečných prípravkoch
už teraz môžete pre
niektoré nebezpečenstvá pre zdravie a
životné prostredie
uplatniť tzv. princípy
extrapolácie, použiť
údaje o podobných
testovaných zmesiach a
informácie o jednot-
livých látkach s nebezpečnými zložkami.
Označovanie: Nariadenie CLP nahrádza
označenia špecifického
rizika, bezpečnostné
vety a symboly smernice o nebezpečných
látkach vo väčšine
prípadov ekvivalentnými výstražnými upozorneniami, bezpečnostnými upozorneniami a piktogramami systému
GHS OSN.
KARTA
BEZPEČNOSTNÝCH
ÚDAJOV
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM VÁM POSKYTNE ODBORNÉ
SLUŽBY V OBLASTI MANAŽMENTU CHEMICKÝCH LÁTOK
ŠITÉ NA MIERU PODĽA VAŠICH POTRIEB
Str. 2
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM
Nezmeškajte svoje povinnosti DPD
Chemická legislatíva
REACH a CLP
Nariadenie
Európskeho
parlamentu a Rady
(ES) č.1272/2008 o
klasifikácii, označovaní
a balení látok a zmesí,
o zmene, doplnení a
zrušení smerníc
67/548/EHS a
1999/45/ES a o zmene
a doplnení nariadenia
(ES) č. 1907/2006
(REACH); Nariadenie
č. 453/2010, ktorým sa
mení a dopĺňa
nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 ;
Zákon č. 67/2010 Z.z.
o podmienkach
uvedenia chemických
látok a chemických
zmesí na trh a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov
(chemický zákon).
Klasifikácia zmesí
podľa nariadenia
CLP si vyžaduje
údaje, a dostatok
času na odborné
spracovanie
CLP 1.6.2015
Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)
Kart y
bezpečnostn ých
údajov predstavujú dôležitý
komunikačný nástroj v
dodávateľskom
reťazci.
KBÚ sa musia podľa
n a ri a d en i a
CL P
aktualizovať (okrem iného)
po zmene v klasifikácii
alebo označení látky alebo
zmesi alebo v prípade
sprístupnenia informácií o
novej nebezpečnosti.
Kartu
bezpečnostn ých
údajov obvykle najskôr
zostavuje výrobca alebo
dovozca alebo výhradný
zástupca (alebo niekto
v ich mene), ale požiadavky
naria deni a
R E AC H
v
súvislosti s poskytovaním
KBÚ sa uplatňujú v každej
fáze
dodávateľského
reťazca.
Dodávateľ látky alebo
zmesi,
ktorá
spĺňa
špecifické
podmienky,
musí pre ňu poskytnúť
KBÚ bez ohľadu na jeho
p o s t a v e n i e
v
dodávateľskom reťazci.
skontrolovať primeranosť
KBÚ, ktorú dostal od svojho
dodávateľa a použiť všetky
relevantné informácie na
zostavenie svojej KBÚ.
Každý účastník vždy nesie
zodpovednosť za správnosť
údajov v KBÚ, ktoré
poskytuje.
Pri zostavovaní svojich
vlastných KBÚ by každý z
účastníkov
v
rámci
dodávateľského reťazca mal
KBÚ, ktoré sa má poskytovať povinne bez požiadania
V nariadení REACH sa
stanovujú špecifické kritéria
týkajúce sa toho, kedy je potrebné pre látku alebo zmes
poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. KBÚ sa musí
poskytnúť pre látku, ktorá
spĺňa kritériá klasifikácie ako
nebezpečná na základe kritérií
stanovených v nariadení CLP
(ES) č. 1272/2008) (pre zmesi
je až do 1. júna 2015 príslušným právnym predpisom
smernica 1999/45/ES
„smernica o nebezpečných
prípravkoch“ (smernica
DPD)).
Okrem toho povinnosť
poskytovať KBÚ sa vzťahuje
aj na látky, ktoré sa považujú
za perzistentné, bioakumu-
latívne a toxické (PBT ) alebo
veľmi perzistentné a veľmi
bioakumulatívne (vPvB) podľa
prílohy XIII k nariadeniu
REACH, alebo sú uvedené v
zozname kandidátskych látok
pre možné zahrnutie do
zoznamu látok podliehajúcich
autorizácii. Zoznam kandidátskych látok sa pravidelne aktualizuje.
KBÚ, ktoré sa poskytuje na požiadanie
Dostatočný
čas na spracovanie —
podmienka
kvality spracovania a úspory
zdrojov
Ak látka alebo zmes nespĺňa
kritériá pre klasifikáciu ako
nebezpečná, dodávateľ nie je
povinný poskytnúť KBÚ pre
túto látku alebo zmes. Avšak,
ak zmes obsahuje klasifikované látky, látky, ktoré sú
PBT alebo vPvB alebo látku
zahrnutú do zoznamu kandidátskych látok nad určitú
prahovú hodnotu stanovenú v
nariadení REACH alebo látky,
pre ktoré v Spoločenstve
existujú expozičné limity v
pracovnom prostredí,
zákazník je oprávnený
požadovať KBÚ a dodávateľ
je povinný ju poskytnúť.
Len následný užívateľ
priemyselný alebo profesionálny užívateľ alebo
distribútor má právo
žiadať KBÚ pre zmes
spĺňajúcu kritériá uvedené vyššie v texte.
Str. 3
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM
Karta bezpečnostných údajov—záväzná dokumentácia
Kedy a ako sa musí KBÚ poskytnúť
KBÚ sa musí poskytovať bezplatne, nie neskôr, ako po
prvom dodaní látky. Môže sa
dodať v papierovej forme
alebo elektronicky.
V každom prípade je povinnosťou dodávateľa reálne
poskytnúť KBÚ príjemcovi.
To znamená napríklad, že
jej sprístupnenie len na vebovej stránke nie je
dostačujúce.
Nie je potrebné tým istým
príjemcom poskytovať ďalšiu
(-ie) kópiu(-ie) KBÚ s ďalšími
dodávkami, pokiaľ KBÚ nebolo revidované. Ak sú však k
dispozícii nové informácie,
KBÚ je potrebné bezodkladne aktualizovať.
Nariadenie REACH určuje, na
základe akých nových informácií vzniká povinnosť aktualizácie: informácie, ktoré môžu
ovplyvniť opatrenia
manažmentu rizík, informácie
o nebezpečnostiach, po
udelení alebo zamietnutí
autorizácie, po uložení ob-
medzenia. Aktualizácie z iných
dôvodov môže dodávateľ
kedykoľvek uskutočniť dobrovoľne. Aktualizáciu je
potrebné poskytnúť aj
všetkým predchádzajúcim
príjemcom, ktorým sa
látka alebo zmes dodávala
v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov.
Slovemská legislatíva upresňuje čas
a podmienky pre
dodanie KBÚ spolu
s povinnosťou
odovzdať KBÚ na
Národné toxikologické informačné
centrum
Zmena klasifikácie a jej dôsledky
Uplatnenie klasifikácie CLP na
zmesi predstavuje kompletnú
zmenu obsahu karty bezpečnostných údajov a teda aj označovania na obaloch a balenia.
Nariadenie CLP nahrádza označenia špecifického rizika, bezpečnostné vety a symboly smernice
o nebezpečných látkach vo
väčšine prípadov ekvivalentnými
výstražnými upozorneniami, bezpečnostnými upozorneniami a
piktogramami systému GHS
OSN.
nebezpečnosti ako nová
funkcia v právnych
predpisoch EÚ.
V nariadení CLP sa zavádzajú
dve výstražné slová systému
GHS OSN Nebezpečenstvo a
Pozor na určenie závažnosti
Zmena
je
život
buďte
pripravení
Pre plnenie povinností v poskytovaní infromácií v dodávateľskom reťazci:



Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr v
deň prvého dodania látky alebo zmesi (REACH, čl. 31, ods.8).
Dodávatelia bezodkladne aktualizujú kartu bezpečnostných údajov a nová datovaná verzia informácií,
označená ako „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým
predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo zmes dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch.
Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia obsahovať
registračné číslo (REACH, čl. 31, ods.9).
Ak je dodávateľ látky alebo zmesi povinný vypracovať kartu
bezpečnostných údajov, musí ju poskytnúť každému príjemcovi
látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému
centru v štátnom jazyku. Dodávateľ bezodkladne aktualizuje
kartu bezpečnostných údajov a v jej revidovanej podobe ju poskytne najneskôr do piatich pracovných
dní od aktualizácie každému príjemcovi, ktorému látku alebo zmes v uplynulých 12 mesiacoch dodával,
a Národnému toxikologickému informačnému centru (zákon č.67/2010, par.6, ods.1 a 2).
Povinnosť uchovávať informácie (Čl. 36 nariadenia REACH)
Každý výrobca, dovozca, následný užívateľ a distribútor zhromažďuje a uchováva všetky
informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia, počas aspoň 10
rokov potom, čo poslednýkrát vyrobil, doviezol, dodal, alebo použil látku alebo zmes. Každý
výrobca, dovozca, následný užívateľ alebo distribútor predloží tieto informácie alebo ich
bezodkladne sprístupní na požiadanie akémukoľvek príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom
má sídlo, alebo agentúre.
Využite odbornú
pomoc —
konzultácie, školenia,
outsourcing
Ekotoxikologické centrum
Tomášikova 10/F
Tel: 421-2-45943712
821 03 Bratislava
Fax: 421-2-45945223
E-mail: [email protected]
Slovenská republika
Profesionálne služby pre plnenie Vašich povinností

Správa kariet bezpečnostných
údajov
WWW.EKOTOX.SK

Klasifikácia, označovanie, balenie

Notifikácia

E-KBÚ; Expozičné scenáre

Manažment chemických látok

REACH/CLP skríning


REACH/CLP audit
Ochrana životného prostredia,
BOZP

IPKZ, IED, SEVESO vs REACH

OUTSOURCING
WWW.SAFEARTICLES.EU
Odborné poradenstvo a podpora podnikania
Pri výrobe, dovoze a
použití chemických
látok, zmesí a výrobkov
—plnenie legislatívnych povinností:
Inventarizácia
chemických látok
a zmesí =
REACH a CLP
skríning

Detergenty

Biocídy

Hnojivá

Kozmetické
výrobky
Pri podnikaní:



Ochrana životného prostredia
a zdravia pracovníkov
Dodávateľský reťazec

Hodnotenie
rizík
Nástroje pre
komunikáciu v
dodávateľskom
reťazci

Posúdenie expozície
Analýza dodávateľov

Stratégie pre
komunikáciu so
zákazníkmi

SVHC

Konzumenti
Download

Nezmeškajte svoje povinnosti DPD CLP 1.6.2015