L O V A N E O V n ÝCi e H z Æ ži t ko v
P R I A T E ĽS T I E V
R
dv­r óËËô d ydq óËÍô v¯ v|pï
sdwlfn› px¶là nwru› pdm¯ }rgï
sryhgq¯ su†fxÛ u†yld y qhmà
srgreqh dnr lfk uryhvq›flà
y…Ž¬lqx ŽdvxÛ ¯ q†urŽq› qd
vhedà doh dm qd Ÿxg› rnrorÛ }­dk|à nwru“ pdol
grwhud} qhwuydol åd¶ qdyhn|äà doh qlng| wr qhï
y}gdolÛ r¶qr dm suhwr vd vwdol Žohqpl suly†wqhm
}r}qdpn| ñ oxe Û
(r mh oxe ryhqlhé
dv­rÜ oxe ryhqlh mh }r}qdpndà nwru† y|ï
wy†ud nxowlyrydq´ sulhvwru suh vorergq´fk Ÿxg›
qdurghq´fk phg}l ÉÑÎÒ d¶ ÉÑÐÍà ngh vd
p§¶x vsr}q†yd­ d pr¶qr dm }dŸ¯el­à d wr qlh
ohq qd zhehÛ oxery† suhwrà oher Žohqryld vd
vwuhw†ydm¯ qd noxery´fk dnwlylw†fkÛ suly†wqdà
oher y…Ž¬lqd lqirup†fl› qd zheryhm vwu†qnh
mh su›vwxsq† led suh Žohqry oxex ryhqlhÛ
qdŽndÜ Û
hp|vo›wh vlá ·h }r}qdprydf›fk sruw†ory mh x· grv®é
ydqÜ uŽlwh †qrÛ d v†p vrp vn¯vlo yldfhur lqï
whuqhwry´fk }r}qdplhnÛ lh y¬hwn| ¶ldŸ pdm¯ mhï
ghq vsrorŽq´ qhgrvwdwrnà d w´p mh dqrq|plwd
yluwx†oqhkr vyhwdÛ gqh¬qhm khnwlfnhm grehà
nh v›fh y}gldohqrvwl x¶ qlh v¯ rephg}xm¯fh
dnr nhg|vlà }dwr srp|vhoq“ y}gldohqrvwl phï
g}l Ÿxpl vd vw†oh }y…Ž¬xm¯Û
rgŸd p¢dà qdmohs¬› vs§vreà dnr vwuhwq¯­
¶lyrwq“kr sduwqhudà mh vsr}qd­ kr y uh†oqrp
survwuhg›Û qh ryhuhq“ vs§vre|à dnr v¯
}r}q†phqlh vd srŽdv ¬nro|à Žl y su†flà qhy|¬olÛ
uhwr vrp ero u†gà nh qd åwukä }r}qdplhnà sulï
¬or qlhŽr qry“Û lhŽrà Žr vsž¢d nulw“uld nodvlfï
n“kr órvreq“krô }r}qdprydqldÛ dxmdod pd
srqxnd qh¬wdqgdugq´fk hyhqwryà ngh Žoryhn
p§¶h vsr}qd­ qlhnrkr qry“kr y uh†oqrp Ždvh
l sulhvwruhÛ dy|¬h mh }deh}shŽhq† }†edyd dm
surjudpà Žr wdn wurfkx }ŸdkŽxmh y}†mrpq“
vsr}q†ydqlhÛ ¶ vd wh¬›p qd qry“ vwuhwqxwld
d kodyqh qd qry´fk Ÿxg› d nwr ylhÛÛÛ pr¶qr
su†yh wx vwuhwqhp vyrmx o†vnxÛ
Žrp mh whgd ur}glhoé
dv­rÜ h wr su†yh irupd }r}qdprydqld vdÛ
suyrp udgh lgh r vwuhw†ydqlh vd d r vsrorŽï
q“ wu†yhqlh yrŸq“kr ŽdvxÛ oxeh ryhqlh vd
p§¶hph vd vsr}q†yd­ qd u§}q|fk dnwlylw†fkÛ
dnwr vd sulurg}hqh gr}ylhph r vheh qdy}†ï
mrp qlhŽr yldfÛ
ydqÜ †nodgq“ lqirup†flh r Žohqrfk v¯ y sulï
y†wqhm Ždvwl zhex ryhqlhÛvnÛ d¶g´ } Žohqry
wdp p† y|wyruhq´ surƒo d nrpxqlnxmh v rvwdwï
q´pl ŽohqplÛ ¬hwnr led v khvorp d led phg}l
Žohqpl oxex ryhqlhÛ
ryru›wh r vsrorŽqµfk dnwlylw†fkÜ Žr lghé
ydqÜ gh r greu´ pl{ dnwly›wà de| vl nd¶g´ yhï
gho y|eud­Û h wr ¬sruw à ku|à rfkxwq†ynd y›qdà
n†y|à wxulvwlndà y›qqh fhvw| }d kudqlfh oryhqï
vndà suhgž¶hq´ y›nhqg sul prul y kruy†wvnxà
kudg|à }†pn| ÛÛÛ d wrwr mh ohq Ždv­ dnwly›wÛ
dv­rÜ rn†oqh v¯ dnwlylw| qd urn ÊÒÉÉ sulï
sudyhq“ y udwlvodyh d rnro›à y›nhqg| y lq´fk
(
Ždvwldfk oryhqvndà yr lhgqlà qd rudyhà
y kruy†wvnxà doldqvnxÛÛÛ
dmeol¶¬lh q†v Ždn† ¬shfl†oqd dnfld v oxerp
hpsxv dyduldà sduwqhurp oxex ryhqlhÛ
nr suhelhkd uh}huy†fld d sodwhqlhé
ydqÜ (ohqryld oxex ryhqlh vl sul suyhm uhjlvï
wu†fll pdm¯ pr¶qrv­ y|eud­ }r ¬w|urfk ¯uryq›
Žohqvwyd ñ dvlfà loyhuà rog d odwlqxpÛ (›p
y|¬¬ld ¯uryh¢ Žohqvwydà w´p yldf nuhglwry qd dnï
dn
wlylw| revdkxmhÛ d wlhwr nuhglw| vl ånxsxmhphä
¯Ždv­ qd dnwlylw†fkÛ hwdloqhm¬lh mh wr qd zhehÛ
¯ wdp dm lqirup†flhà nrŸnr Žohqry d Žohqlhn mh
sulko†vhq´fk d Žl v¯ h¬wh yrŸq“ plhvwdÛ
u†wlp vd h¬wh qd }dŽldwrnÜ (r prwlyrydor whedá
vwd® vd Žohqrp oxex ryhqlhé
dv­rÜ dxmdo pd nrqfhsw qh}†y…}q“kr vwuhï
w†ydqld vlqjoh Ÿxg› qd u§}q|fk }dxm›pdy´fk
dnfl†fkÛ †p su†fxà nwru† pd edy› d rnuxk
vwdeloq´fk suldwhŸryÛ oh sr Žd¬h vrp }lvwloà
¶h pr¶qrvwl vsr}q†yd­ qry´fk Ÿxg› vd dnrvl
y|Žhusdolß odvlfn† }r}qdpnd mh orw“uld v qhï
lvw´p y´vohgnrp d vwuhvrp } wrkrà Žl vd vwuhwï
qxwlh y|gdu› doher qlhÛ ul dnfl†fk oxex ryhï
qlh mh wr lq“Û |ehu†p vl dnwlylw|à nwru“ pd }dï
xm›pdm¯ d lghp gr wrkr v srflwrpà ¶h }d¶lmhp
qlhŽr qry“ d srsul wrp vsr}q†p Ÿxg›à nwru´fk
edyld srgreqh yhfl d v¯ wlh¶ vorergq› Üïô
he| vrp vd fkfho vwd® Žohqrp á Žr p†p xurel®é
hjlvwu†fld suhelhkd qd zheryhm vwu†qnh
zzzÛoryhqlhÛvnÛ
ydqÜ r ¯vsh¬qhm uhjlvwu†fll qd zheryhm vwu†qï
nh zzzÛoryhqlhÛvn wl su›gh qd pdlo khvorà
nwru´p vd grvwdqh¬ gr suly†wqhm Ždvwl zhexÛ
§¶h¬ vl grsoql­ vyrm surƒo d ylg›¬ dm ghwdlo|
rvwdwq´fk Žohqry oxex ryhqlhÛ dkhvorydï
q† mh dm Ždv­à ngh v¯ xyhghq“ sulsudyrydq“
d srgureqh vsudfrydq“ vsxvwhq“ dnwlylw|à irwrï
judƒh } suhgfk†g}dm¯flfk dnfl›à i¥uxpà eorj|ß
| vl x¶ ohq y|ehu†¬ dnwlylw|à nwru“ ­d }dxmp¯
d fkfh¬ vd lfk }¯Ždvwql­Û h led qd whehà nrŸnr
Ždvx vwu†yl¬ v rvwdwq´pl ŽohqplÛ
dv­r d ydq
Download

LOVE nie z žitko v