Ul. ANDREJA KMEŤA 22, 03601 MARTIN,
IČO: 00 184 144
DIČ: 2020603277
TEL.: 043-4133651, 4133210
PLÁN PRÁCE CVČ KAMARÁT v MARTINE
NA ŠK. ROK 2014 / 2015
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBSAH:
1. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/15
2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
3. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
4. RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ
5. SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU
6. HOSPODÁRSKO – TECHNICKÁ ČINNOSŤ
7. ZÁVER
8. Príloha č.1: Plán činnosti na školský rok 2014 / 2015
Vypracoval: Mgr. Alena Leštinská- riaditeľka CVČ Kamarát
1. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY
Centrum voľného času vytvárajú, v zmysle § 6 Vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného
času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, podmienky na neformálne
vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje, v zmysle Výchovného programu školského zariadenia,
výchovno-vzdelávaciu , záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich
voľnom čase v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.
Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb,
utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na
formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje, podľa potrieb
a usmernenia MŠVV a Š SR súťaže detí základných a stredných škôl.
Dôraz kladie najmä na:
a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou,
b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase,
c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré
sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v meste, v obciach a v kraji,
v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí
a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,
e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže.
Centrum voľného času implementuje do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia,
ktoré vychádzajúc z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži a Koncepcia
práce s mládežou mesta Martin na roky 2010-2015 – schválenej Mestským zastupiteľstvom
Mesta Martin 17. decembra 2009. Pri výchove vo voľnom čase využíva metodickú, školiacu,
informačnú a poradenskú činnosť IUVENTY (www.iuventa.sk).
Aj v tomto školskom roku bude CVČ Kamarát naďalej postupovať podľa schváleného
Výchovného programu školského zariadenia z októbra 2013 a jeho dodatku z októbra 2014.
Hlavné úlohy sú záväzné pre všetkých zamestnancov. Ich konkrétne plnenie bude realizované
počas celého školského roka a upresňované v mesačných plánoch práce.
HLAVNÉ ÚLOHY PLÁNU PRÁCE CENTRA VOĽNÉHO ČASU
KAMARÁT NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/15:

















Zabezpečovať a organizovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, športovú a rekreačnú
činnosť počas celého kalendárneho roka/ prázdninové servisy voľného času/.
Aktívne spolupracovať so všetkými subjektami, ktoré sa zaoberajú problematikou
voľného času detí a mládeže.
Nadviazať na vzájomne prospešnú a efektívnu spoluprácu so ZŠ a MŠ, pokračovať
v práci v elokovaných pracoviská CVČ
Prepojiť fungovanie elokovaných pracovísk so sídlom CVČ
Venovať osobitnú pozornosť ochrane a podpore detí a mládeže zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Vytvárať podmienky pre rozvoj preventívneho a podporného systému, zameraného na
ohrozené, problémové skupiny detí a mládeže a skupiny na okraji záujmu spoločnosti.
Venovať pozornosť talentovaným deťom a mládeži, ale aj hendikepovaným deťom
a mládeži / Svet inými očami / .
Pokračovať v projekte „Svet inými očami alebo Staviame mosty medzi autistickým
a neautistickým svetom „ – integrácia hendikepovaných detí medzi zdravé deti a ich
rodičov, vzájomná pomoc pri starostlivosti o postihnuté dieťa
Zmeniť spôsob trávenia voľného času detí od tradičných foriem k netradičným.
Ponúknuť deťom, ktoré nie sú členmi záujmových útvarov, zmysluplné využívanie
voľného času v rámci voľno časových aktivít v priestoroch CVČ (biliard, ping-pong,
PC, lezecká stena, X-box ...)
Pokračovať v už tradičných a obľúbených podujatiach- karnevaly, besedy, vystúpenia
pri rôznych príležitostiach, BAMBIRIÁDA....
V príležitostnej činnosti sa zamerať na podujatia, ktoré sa dajú organizovať
v priestoroch CVČ
V rámci finančných možností zmodernizovať materiálno-technické vybavenie CVČ
Prezentovať svoju prácu a výsledky činnosti na verejnosti, spolupracovať
s regionálnymi médiami
Pravidelne aktualizovať webovú stránku CVČ „www. cvckamarat.eu“,
Propagovať CVČ formou plagátov, bleskoviek, cez vlastnú e-mailovú a webovú
stránku.
Do konca roka 2014 pokračovať v projekte „Vráťme deti do Kamaráta“, ktorý sa začal
realizovať už minulý školský rok pri príležitosti 55. výročia činnosti CVČ
KAMARÁT v Martine
2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CVČ
A/ pedagogický úsek:
riaditeľ CVČ
zástupca riaditeľa CVČ
vychovávatelia – interní zamestnanci CVČ
externí vedúci záujmových útvarov
dobrovoľní vedúci ZÚ
-1
-1
- 2
- 43
-9
B/ nepedagogický úsek:
mzdová účtovníčka
upratovačka
dobrovoľní pracovníci
- 0,37
-1
- 14
C/ elokované pracoviská CVČ
ZŠ s MŠ Ul. Gorkého, Martin
ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin
ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, Martin
ZŠ Ul. P. Mudroňa, Martin
ZŠ A. Dubčeka, Martin
SZŠ T. Zanovita
Vons GYM, Martin
Telocvičňa Ul. Východná, Martin
Kultúrno-spoločenské centrum PEGAFUN
Tanečná škola Michaelliho 6, Martin
3. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
V školskom roku 2014/2015 bude pracovať v priestoroch CVČ a elokovaných
pracovísk 1518 členov v 111 záujmových útvaroch pod vedením 4 interných pedagogických
zamestnancov, 43 externých pedagogických zamestnancov a 9 dobrovoľných vedúcich
v nasledovných oblastiach:
Názov tematickej oblasti
Vzdelávacia
a spoločensko-vedná
oblasť
pracovisko
CVČ Kamarát
Názov ZÚ
Servis voľného času po-pia
Babský klub
Martinský parlament
Španielsky jazyk
Svet inými očami 1
Svet inými očami 2
MŠU MŠ Šimku
MŠU MŠ Lettricha 1
MŠU MŠ Lettricha 2
MŠU MŠ Bagarova
MŠU MŠ Hviezdoslava
MŠU MŠ Nálepkova
MŠU Gorkého
MŠU Stodolu
Nemčina s úsmevom
Novinky z Kamaráta
PC, XBOX , lego
CVČ Kamarát
Víkendová škola R1
Tanečná škola Michaelliho Víkendová škola R2
6
Víkendová škola R3
Víkendová škola R4
Víkendová škola R5
Víkendová škola R6
ZŠ a MŠ Dolinského
Pracovno-technická
oblasť
Prírodnoenvironmentálna
Esteticko-výchovná
Babský klub ZŠ Dolinského
Nemčina netradične s PC
Dolinského
ZŠ
ZŠ A. Dubčeka
Tvoríme časopis ZŠ Dubčeka
Morský bádateľ ZŠ Dubčeka
Zavináč ZŠ Dubčeka
Baltík ZŠ Dubčeka
ZŠ P. Mudroňa
Hravá matematika ZŠ Mudroňa
Zábavná matematika ZŠ Mudroňa
Zábavná angličtina ZŠ Mudroňa
S angličtinou do sveta ZŠ Mudroňa
PC strojový čas ZŠ Mudroňa
ZŠ a MŠ Gorkého
Propagačný ZŠ Gorkého
SZŠ T. Zanovita
Matematika inak ZŠ Zanovita
PC inak ZŠ Zanovita
Ruský jazyk pre všetkých ZŠ
Zanovita
Slovenský jazyk inak ZŠ Zanovita
SZŠ T. Zanovita
Lego ZŠ Zanovita
CVČ Kamarát
Ochrancovia prírody
Malý turista
ZŠ P. Mudroňa
Prírodovedno-turistický ZŠ Mudroňa
ZŠ a MŠ Gorkého
Chemické pokusy ZŠ Gorkého
ZŠ A. Dubčeka
Potulky prírodou ZŠ Dubčeka
CVČ Kamarát
DFS Turiec prípravka 1
DFS Turiec prípravka 2
DFS Turiec 1
DFS Turiec 2
DFS Turiec 3
FS Fatran
Spoločenské tance
SHARKS 1
SHARKS 2
Battle Star
Break dance
Bailando
Lačipen
Black dance
Povedz mi to tancom
Dramatický TARAMAK
Machuľky a machuľkovia
Klaunská škola
Tanečná škola PegaFun
PEGAFUN
Tanečná škola Michaelliho NEW AGE 1
6
NEW AGE 2
NEW AGE 3
NEW AGE 4
Telesná,zdravotná
a športová oblasť
ZŠ a MŠ Gorkého
Keramika ZŠ Gorkého
SZŠ T. Zanovita
Šikovníček ZŠ Zanovita
Tvorivé dielne ZŠ Zanovita
Tanečný mixér ZŠ Zanovita
ZŠ A. Dubčeka
Šikovné ruky ZŠ Dubčeka
ZŠ a MŠ Dolinského
Dramatický, hip-hop ZŠ Dolinského
CVČ Kamarát
Lezecký 1
Lezecký 2
HBL prípravka
HBL žiaci
HBL dorast
HBL muži
Won Hwa do
Vons GYM
Fitness
Telocvičňa Ul . Východná
Thaibox
ZŠ P. Mudroňa
Pohybové hry 1 ZŠ Mudroňa
Pohybové hry 2 ZŠ Mudroňa
Športové hry 1 ZŠ Mudroňa
Športové hry 2 ZŠ Mudroňa
Šach ZŠ Mudroňa
ZŠ A. Stodolu
Futbal ZŠ Stodolu
Florbal ZŠ Stodolu
Športové hry ZŠ Stodolu
ZŠ a MŠ Gorkého
Volejbal ZŠ Gorkého
SZŠ T. Zanovita
Florbal ZŠ Zanovita
Športové hry ZŠ Zanovita
ZŠ A. Dubčeka
Malý športovec ZŠ Dubčeka
Bedminton ZŠ Dubčeka
Zahrajko ZŠ Dubčeka
Turistický ZŠ Dubčeka
Loptové hry 1 ZŠ Dubčeka
Loptové hry 2 ZŠ Dubčeka
Basketbal ZŠ Dubčeka
Won Hwa do ZŠ Dubčeka
ZŠ a MŠ Dolinského
Pohybové hry ZŠ Dolinského
Vybíjaná ZŠ Dolinského
Won Hwa do ZŠ Dolinského
Turistický ZŠ Dolinského
Stolný tenis ZŠ Dolinského
PRÍLEŽITOSTNÁ A SPONTÁNNA ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
Príležitostnú a spontánnu záujmovú činnosť budeme organizovať počas týždňa, ale aj
v čase víkendov a prázdnin. Plánujeme podujatia cyklické, jednorazové, súťaže, kvízy,
olympiády, vychádzky, besedy, turnaje, maratóny, tvorivé dielne......Budeme pokračovať
v organizovaní spoločných podujatí – deti a rodičia, zameriame sa aj na pripomenutie si
významných medzinárodných i svetových aktivít.
Harmonogram realizácie jednotlivých podujatí na školský rok 2014/2015 tvorí prílohu
č. 1, tento bude závislý od záujmu detí a ich rodičov, pričom ho budeme aktualizovať každý
mesiac a propagovať na nástenkách v CVČ, na ZŠ, MŠ, TIKu, na Internete – Infoturiec,
mesto Martin, webovej stránke CVČ ap.
SERVIS VOĽNÉHO ČASU
Všetkým členom , ale aj ostatným deťom a mládeži ponúkame možnosť navštíviť
v budove CVČ Kamarát „ servis voľného času „ , počas ktorého si môžu zahrať biliard, stolný
tenis, šípky, PC hry, hry na X-box, využiť počítačovú miestnosť s pripojením na internet na
prípravu na vyučovanie alebo tvorbu projektov , pracovať s netradičným materiálom a pod.
PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ
Zábavno-súťažné aktivity ponúkneme deťom aj v čase jednotlivých prázdnin – plány
prázdninových aktivít v podobe prázdninových servisov a táborov budú spracované ako
prílohy príslušných mesačných plánov.
Letná prázdninová činnosť bude pozostávať z organizovania miestnych, prímestských
a pobytových táborov podľa záujmu detí a ich rodičov, pričom ponuka bude spresnená
v mesiaci marec 2015. Pri letnej činnosti okrem iného plánujeme zorganizovať tretí ročník
„Martinskej letnej detskej univerzity“ v spolupráci s JLF Univerzity Komenského v Martine .
ORGANIZOVANIE PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ
CVČ v zmysle smerníc platných pre organizovanie predmetových olympiád a jednotlivých
súťaží, v nadväznosti na poverenie zriaďovateľa a zmluvy o organizovaní uzatvorenej s OŠÚ,
organizuje predmetové olympiády a súťaže v zmysle spresnenia a harmonogramu IUVENTY
– Slovenského inštitútu mládeže vydaného na web stránke IUVENTY :
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Dokumenty/Terminovnik-POPS.alej
4.
RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Vedenie CVČ bude od zamestnancov CVČ vyžadovať :
- plnenie miery výchovnej práce, včasné plnenie termínovaných úloh a úloh vyplývajúcich
z pracovných náplní, výchovného programu, vnútorného poriadku, pracovného poriadku
úloh vyplývajúcich z plánu práce a mesačných plánov práce,
- dôsledné zabezpečovanie, spracovávanie a archivovanie dokumentácie podľa platnej
školskej legislatívy,
- tvorivý prístup k práci, aktivitu, asertívne správanie,
- kladný vzťah k deťom a mládeži, optimálne medziľudské vzťahy, vysokú úroveň
pedagogickej práce,
- dodržiavanie a rešpektovanie všeobecne záväzných predpisov a nariadení pre prácu
v CVČ, POP na šk. rok 2014/2015, Zákon 245/ 2008 Z.z., Vyhlášku č. 306/2009 Z.z. ...
- bez vedomia riaditeľa CVČ nebudú zamestnanci CVČ prijímať žiadne úlohy od iných
osôb a zamestnancov iných organizácií.
FORMY RIADIACEJ PRÁCE
- pedagogická rada, pracovná porada, týždenné operatívne porady zamestnancov, osobný
rozhovor, hospitácie a kontroly, ich rozbory, slovné a písomné upozornenie,
TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVNÝCH PORÁD
- operatívne porady zamestnancov – týždenne
- pracovné porady - mesačne, /prvý týždeň v mesiaci./
- pedagogické rady- minimálne 2x ročne, /október, jún/
5.
SPOLUPRÁCA CVČ S VEREJNOSŤOU
zameriame sa na :
prezentáciu CVČ na verejnosti
- vystúpenia členov ZÚ na verejnosti, zapojenie ZÚ do BAMBIRIÁDY, dní mesta Martin,
Memorandových slávností, Matičných slávností, Vianočná besiedka, Deň učiteľov, Deň
Matiek, Deň detí ...
- organizovanie podujatí – rodičia a deti, výlety, rekreačná činnosť detí a rodičov (v zmysle
§116, odst. (1) zákona 245/2008 Z.z.) ...
- propagácia činnosti – Infoturiec, TIK, MsÚ, ZŠ, MŠ, iné organizácie, medzi rodičmi,
deťmi, nástenky v CVČ
- vlastná web stránka CVČ- prešla výraznou zmenou, chceme pokračovať v jej vylepšení
- propagácia činnosti v regionálnych médiách
spolupráca s rodičmi
- členovia Rady školského zariadenia, spolupráca pri podujatiach, vedúci záujmových
útvarov,
- spolupráca s vedením školy, so ZRPŠ pri školách , s ktorými CVČ spolupracuje pri
zabezpečovaní činnosti jednotlivých ZÚ, ...
pomoc sponzorov
- zabezpečovanie výchovnej práce – pomôcky, odmeny na súťaže, ...
- zabezpečiť sponzorov na celodomové podujatia - vzájomná spolupráca
- zabezpečiť sponzorov na Víkendovú školu určenú pre deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia
spolupráca s organizáciami
- pri zabezpečovaní jednotlivých podujatí budeme spolupracovať s MŠ, SMŠ, ZŠ , SZŠ, SŠ,
Mestom Martin, CPPP, Turčianskou galériou, Slovenským Komorným divadlom,
Turčianskou knižnicou, SNM, HaZZ, MPM, TKC, SČK, OR DI, MsP, Klubom rodičov
výnimočných detí Úsmev, JLF UK, AMAVET-om, ICM,n.o., DO Strojár v Martine,
folklórnymi združeniami v Turci ap.
6.
HOSPODÁRSKO - TECHNICKÁ ČINNOSŤ
Pri práci v hospodársko–technickej činnosti sa zameriame na :
- dodržiavanie hygienických predpisov, predpisov BOZP a predpisov PO,
- opravu a udržiavanie priestorov CVČ, dvora – záhradky, ... svojpomocne a dodávateľsky,
- dodržiavanie harmonogramu povinných revízií a odborných prehliadok, ...
- efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov,
- dodržiavanie interných smerníc, smernice k zákonu 263/1993 v znení neskorších predpisov
o verejnom obstarávaní, ...
- získavanie mimorozpočtových prostriedkov na zabezpečovanie prevádzky a činnosti CVČ
formou spolupráce, sponzorstva, prenájmu, spracovávania projektov, ...
- úpravu priestorov s cieľom vytvorenia multifunkčného priestoru pre servis voľného času
7.
ZÁVE R
Tento školský rok CVČ Kamarát pokračuje v spolupráci so základnými školami mesta
Martin . Okrem budovy CVČ budeme využívať 2 športoviská- telocvičňu na Ul. východná,
posilňovňu Vons GYM, tanečné sály v priestoroch Kultúrno-spoločenského
centra
PEGAFUN a tanečnej školy na Ul. Michaelliho 6, a 6 elokovaných pracovísk na základných
školách v Martine. V ponuke sú nové
záujmové útvary z oblastí spoločensko-vednej,
vzdelávacej, esteticko-výchovnej, pracovno-technickej, prírodno-environmentálnej, a telesnej,
zdravotnej a športovej. K 15-temu septembru sme prijali 1518 členov, otvárame 111
záujmových útvarov, pre ktorých činnosť sme získali 914 vzdelávacích poukazov.
V priebehu školského roka sa zameriame aj na podnety, záujmy a požiadavky detí
a verejnosti tak, aby sme sa stali miestom pre neformálne vzdelávanie a zmysluplné trávenie
voľného času širokej verejnosti. Plán je otvoreným dokumentom a v priebehu školského roka
môže byť dopĺňaný a menený podľa aktuálnych požiadaviek.
Príloha č.1:
Plán činnosti CVČ Kamarát na školský rok 2014/2015
September 2014
1.9. -15.9. 2013
20. 09. 2014
29. 09. 2014
Október 2014
4. – 5.10. 2014
13.10.2014
14. 10. 2014
21.10. 2014
22.10. 2014
25.10. 2014
26.10. 2014
28.10. 2014
30. 10. 2014
31. 10. 2014
nábor do ZÚ
Darovaný život- benefičná akcia - vystúpenie členov
CVČ
Otvorenie pravidelnej záujmovej činnosti CVČ KAMARÁT
Noc v CVČ – ZÚ Break Dance
Pedagogická rada CVČ Kamarát
Rada školského zariadenia pri CVČ KAMARÁT
Princovia a princezné- divadelné predstavenie pre MŠ
Mačka vo vreci 2– 1. kolo interaktívnej súťaže z cyklu
Kamaráti, do toho!
Víkendová škola – škola slušnosti
Folklórna Bystrička – vystúpenie DFS Turiec
Dajme veciam druhú šancu -environmentálna prezentácia,
interaktívna hra pre MŠ
Prázdninový servis- kino klub – pozeranie rozprávok a
filmov
Prázdninový servis- biliard, stolný tenis, X-box, internet
klub...
November 2014
22. 11. 2014
Move on – exhibícia TK Sharks - Žilina
Vystúpenie TK Sharks – Ples Žilinskej univerzity
Klauni a klauníci I- jesenné žonglovanie v Kamaráte
Kamil a Ratka spoznávajú strážcov lesa – podujatie pre MŠ
Kino klub- nielen pozeranie filmov a rozprávok
December 2014
3.12. 2014
6.12. 2014
13.12. – 14.12. 2014
10.12. 2014
OK Technická olympiáda ktg. A, B
DFS Turiec a jeho hostia - DO Strojár Martin
Nie sme Picassovia ani Einsteini - Cesta do tmy divadelné
predstavenie s protidrogovou tematikou
Vianoce pred Vianocami II – prezentácia členov CVČ
Mikulášsky večierok – Martinský parlament mladých
Noc v CVČ – ZÚ Break Dance
Mačka vo vreci 2 – 2. kolo interaktívnej súťaže
OK Olympiáda zo slovenského jazyka ktg. C
Víkendová škola – Mikulášska párty- navštívi nás Mikuláš
Kamil a Ratka skúšajú hrať na harmonike – podujatie pre
MŠ
Január 2015
13.1. 2015
14.1. 2015
21.1. 2015
MOSTY 3 – program v rámci projektu Staviame mosty
medzi autistickým a neautistickým svetom
Filmový kinoklub – Mládežnícky parlament mladých
Disko liga - tanečná súťaž TK Sharks - DO Strojár
OK Olympiáda v nemeckom jazyku 1A,1B
Olympiáda v anglickom jazyku 1A,1B
OK Matematická olympiáda Z5, Z9
OK Šaliansky Maťko
Mačka vo vreci 2 – 3. kolo interaktívnej súťaže
Klauni a klauníci II- nauč sa triky s loptičkami
Kino klub – nielen pozeranie filmov a rozprávok
Február 2015
2.2. 2015
4. 2. 2015
5. 2. 2015
12. 2. 2015
2. 2015
16.2.–20.2.2014
Nie sme Picassovia ani Einsteini - Stretnutie s ....
Mačka vo vreci 2 – 3. kolo interaktívnej súťaže
Disko liga - tanečná súťaž TK Sharks - DO Strojár
Víkendová škola – škola tanca, karneval
Kamil a Ratka vo svete tanca – podujatie pre MŠ
Prázdninový servis biliard, stolný tenis, X-box, internet klub
OK Biologická olympiáda ktg. C
OK Geografická olympiáda ktg. E,F, G,
OK Dejepisná olympiáda ktg. C,D, E, F
OK Európa v škole
Prázdninový servis- tanec, tvorivé dielne, biliard, stolný
tenis, X-box, internet klub
Herkules – športová súťaž pre deti ŠZŠ
Karnevalos -fašiangové karnevaly pre MŠ
Marec 2015
19.3. 2015
16.3. 2015
17.3. 2015
26.3. 2015
TK Sharks – účasť na súťažiach Ostrava, Zlín
Kamil a Ratka v tvorivej dielničke- podujatie pre MŠ
Tancujem, aby som žil – tanečná súťaž skupín a
jednotlivcov
OK Fyzikálna olympiáda ktg. E,F
OK Pytagoriáda P3,P4, P5
OK Pytagoriáda P6,P7,P8
OK Chemická olympiáda ktg. Dz
Veľkonočné jašenie – tvorivé dielne v Kamaráte
Mladí thaiskí bojovníci – otvorená hodina thaiboxu
Kino klub
Kamarátska florbalová liga
Apríl 2015
8. 4. 2015
9. 4. 2015
Nie sme Picassovia ani Einsteini - Stretnutie s ....
Mačka vo vreci – 4. kolo interaktívnej súťaže
Disco liga TK Sharks – tanečná súťaž DO Strojár
Víkendová škola – škola kuchárskeho umenia
Kamil a Ratka na kolobežke – podujatie pre MŠ
OK Matematická olympiáda ktg. Z6,Z7, Z8
OK Biologickej olympiády ktg. E
Tvorivé dielne pre deti ŠZŠ
Módna
mánia
vlastná
prezentácia
zaujímavých
a originálnych módnych kúskov prihlásených tímov...
Festival detských divadiel – prehliadka detských divadiel
Kamarátska florbalová liga
Máj 2015
14.5. 2015
5. 2015
MAMUT CUP – hokejbalový turnaj
Mačka vo vreci 2 – 5. kolo interaktívnej súťaže
TK Sharks – účasť na MSR Senica
Bambiriáda – festival práce s deťmi a mládežou
Kamil a Ratka si overujú svoje vedomosti a súťažia –
podujatie pre MŠ
Divadelné predstavenie pre MŠ
OK Biologická olympiáda ktg. D
OK Slávik Slovenska
Kino klub
Na bicykli bezpečne – OK dopravnej súťaže
Kamarátska florbalová liga
Jún 2015
MAMUT CUP – hokejbalový turnaj
Rodičia sa zabudli hrať – podujatie pre deti a rodičov /div.
námestie/
Víkendová škola – vystúpenie skupín a jednotlivcov,
záverečná súťaž, odovzdávanie absolventských listov
Slávnostné ukončenie martinskej škôlkarskej univerzity
Maľujeme na chodník – aktivity v rámci MDD
Maľované tričko – aktivity v rámci MDD
Garden party – Martinský parlament mladých
TK Sharks – záverečný koncoročný program
Pedagogická rada CVČ Kamarát
Rada školského zariadenia pri CVČ KAMARÁT
Júl 2014 – Letná činnosť
Martinská letná detská univerzita 3. ročník - prímestský
tábor pre deti ZŠ v spolupráci s JLF UK v Martine
prímestský tábor
August 2014 – Letná činnosť
pobytový letný tábor
prímestský tábor
Download

Plan prace_2014