REŠTAURÁCIA PENZIÓNU ¼ADOVEÒ:
Štýlová reštaurácia penziónu ponúka spolu s barovou èasou množstvo kvalitných mexických,
talianskych , slovenských a iných jedál a kvalitných nápojov.
Okrem jedál z jedálneho lístka je v ponuke aj výber denného menu a Hot Tipov za zvýhodnené
ceny.
V reštaurácii je možnos usporiada rôzne akcie a oslavy do 100 ¾udí (svadby s možnosou
vonkajšieho rautu spojeného s grilovaním, konferenèné stretnutia v dvoch konferenèných
miestnostiach a pod.)
Barová èas s poètom miest na sedenie pre 80 osôb ponúka príjemný relax poèas celého roka, k
èomu sa pripája samostatná terasy s možnosou grilovania a kapacitou spolu 50 miest na
sedenie.
UBYTOVANIE:
Penzión disponuje 16 izbami s celkovým poètom 45 lôžok (vèetne prístelkov). Jednotlivé izby
majú samostatné sociálne zázemie, pripojenie na internet, telefón, plazmovú televíziu s
digitálnym televíznym príjmom a príjemný výh¾ad z vlastnej terasy na blízke Jahodnícke háje a
Martinské hole.
KONFERENÈNÉ MIESTNOSTI / SALÓNIKY:
Ve¾ká seminárna miestnos pre 35 ¾udí je vybavená ve¾koplošnou obrazovkou, internetovými
pripojeniami pre klientov a poskytuje priestor pre nièím nerušené obchodné semináre a
stretnutia.
Malá seminárna miestnos pre 25 ¾udí je rovnako vybavená ve¾koplošnou obrazovkou,
internetovými pripojeniami pre klientov a poskytuje priestor pre nièím nerušené obchodné
semináre a stretnutia.
Nachádzajú sa v zariadení priamo ved¾a reštauraènej èasti objektu.
Pre konferenèné úèely je možná rezervácia miestnosti od 4,99 EUR / hod (V prípade
konzumácie jedál sa poplatok za prenájom konferenèných miestností neúètuje).
Cena sa nevzahuje v prípade usporiadania spoloèenských posedení (oslava, svadba, kar).
TENIS:
Pre milovníkov športu sú k dispozícii dva tenisové kurty pre štvorhru s profesionálnym umelým
trávnatým povrchom.
V letom období je možné vo veèerných hodinách využi umelé osvetlenie. V zimnom období sú
tenisové kurty prekryté nafukovacou halou s priesvitnou vrchnou èasou bubliny, èo výrazne
zkvalitòuje vidite¾nos v hale.
V prípade Vášho záujmu vám môžeme zabezpeèi osobného trénera na výuku tenisu.
Neváhajte nás kontaktova a pošleme vám návrh vášho osobného plánu.
V prípade záujmu rezervácie hodiny na tenis, prosím volajte na nasledovné telefónne èíslo:
0910 966 966 alebo 0908 966 966, alebo 043/4300246.
V PRÍPADE AKÝCHKO¼VEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVA:
Penzión ¼adoveò
Daniela Michaelliho 4
036 01 Martin
Tel.: 00421 910 966 966,
00421 908 966 966,
00421 43 4300 246
Email: [email protected]
GPS súradnice: 49.050119, 18.922641
Download

REŠTAURÁCIA PENZIÓNU ¼ADOVEŇ: Štýlová reštaurácia