Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 1 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
Tento dokument slúži ako predpis k navrhovaniu vonkajších tepelnoizolačných systémov (ďalej len ETICS alebo systémy)
STX.THERM® SANA s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu (EPS) a k navrhovaniu vonkajších tepelnoizolačných systémov
ETICS s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu. V prípade projektovania, návrhu i samotnej sanácie sa odporúča obrátiť na
autorizované osoby preškolené na systémové riešenia ECORAW® a STX.THERM® SANA.
Navrhovanie a realizácia STX.THERM® SANA s využitím injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys® je podmienená znalosťou
tejto špecifickej technológie, ktorá musí byť vykonávaná výhradne osobami preškolenými a spôsobilými k navrhovaniu a aplikácii týchto
systémov. Realizačné firmy musia byť držiteľmi platného Certifikátu spôsobilosti spoločnosti STOMIX, prípadne ECORAW.
Vnější souvrství
STX.THERM® SANA
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 2 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
I.
Súvisiace technické predpisy
1.1
1.2
Pokyny pre montáž vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov – STX.THERM® SANA
STN 73 2901 – Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) – Vykonávanie systémov s tepelnou izoláciou z
penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omietkou.
STN 73 2902 – Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systému (ETICS) – Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre
spojenie s podkladovým materiálom
ETAG 004 – Riadiace pokyny pre európske technické schválenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov s
omietkou
ETAG 014 – Riadiace pokyny pre európske technické schválenie plastových kotiev pre pripevnenie vonkajších
tepelnoizolačných kompozitných systémov s omietkou
CUAP 06.01/32 – Špeciálne kotvy pre vonkajšie tepelnoizolačné systémy (ETICS)
STN EN 1542 – Výrobky a systémy pre ochranu a opravy betónových konštrukcií – Skúšobné metódy – Stanovenie súdržnosti
odtrhovou skúškou
STN EN ISO 12570 – Tepelnovlhkostné správanie stavebných materiálov a výrobkov –Stanovenie vlhkosti sušením pri
zvýšenej teplote
STN EN ISO 7783-2 – Náterové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pre vonkajšie murivo a betón – Časť 2:
Stanovenie a klasifikácia stupňa priepustnosti pre vodnú paru (permeability)
STN EN 1991-1-1 – Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií
STN EN 13495 – Teplenoizolačné výrobky pre použitie v stavebníctve – Stanovenie súdržnosti vonkajšieho tepelnoizolačného
kompozitného systému (ETICS) (skúška penovým blokom)
STN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
STN 73 0802 – Požiarna bezpečnosť stavieb – nevýrobné objekty
STN 73 0804 – Požiarna bezpečnosť stavieb – výrobné objekty
STN 73 0810 – Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia
STN 73 0834 – Požiarna bezpečnosť stavieb – zmeny stavieb
STN EN 13501-1 – Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcií stavieb – časť 1: Klasifikácia podľa výsledkov
skúšok reakcie na oheň
STN 73 0863 – Stanovenie šírenia plameňa po povrchu stavebných hmôt
STN EN 771-1 - Špecifikácia murovacích prvkov – Časť 1: Pálené murovacie prvky
TR-025 - Stanovenie bodového súčiniteľa prestupu tepla plastových kotiev ku kotveniu vonkajších kontaktných
tepelnoizolačných systémov (ETICS), EOTA, Brusel 6/20072
STN ISO 13785-1 – Skúšky reakcie fasád na oheň – Časť 1: Skúšky v medziľahlom meradle
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 3 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
®
II.
Špecifikácia ETICS STX.THERM SANA
2.1
ETICS – vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém – zhotovuje sa priamo na stavbe z priemyselne vyrábaných výrobkov na
vonkajších stranách nových alebo stávajúcich stien a vodorovných plochách chránených pred poveternosťou. Je tiež určený k
sanácii ETICS občianskych a priemyselných budov stávajúcich i novostavieb, zhotovených z betónu alebo muriva. Použiteľnosť
ETICS s izolantom EPS je výškovo obmedzená aktuálnym ustanovením národných technických noriem (napr. podľa STN 73
0810).
2.1.1
STX.THERM® SANA umožňuje realizovať sanácie súčasných zatepľovacích systémov v nasledujúcom rozsahu:
Základná sanácia ETICS
Je zameraná výhradne na stávajúci ETICS, pričom sa neuvažuje s navýšením tepelnoizolačných vlastností zdvojením. Cieľom
sanácie je zabezpečenie nestabilného ETICS voči vertikálnemu a horizontálnemu zaťaženiu s využitím injektovaného kotvenia
Spiral Anksys® a ďalej možnosti revitalizácie povrchu ETICS.
Možný rozsah základnej sanácie:
a) Servisné injektované ukotvenie stávajúceho ETICS
b) Príprava povrchu stávajúceho ETICS
c) Finálne injektované kotvenie ETICS
d) Revitalizácia povrchu ETICS
Komplexná sanácia ETICS
Umožňuje realizáciu zdvojenia tepelnoizolačných vlastností. Zdvojením ETICS je možné zvýšiť tepelnoizolačné vlastnosti
konštrukcie, ochrániť súvrstvie pred vnútornou kondenzáciou a zároveň odstrániť nežiaduce tepelné mosty.
Možný rozsah komplexnej sanácie:
a) Servisné injektované ukotvenie stávajúceho ETICS
b) Príprava povrchu stávajúceho ETICS
c) Zdvojenie tepelných izolácií / dodatočný ETICS
d) Finálne injektované kotvenie ETICS
e) Finálne povrchové úpravy nového ETICS
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
2.2
Stránka 4 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
Súčasti ETICS STX.THERM® SANA
Približná spotreba
[kg/m2]
®
Súčasti STX.THERM SANA
Hrúbka
[mm]
ETICS mechanicky pripevňovaný kotviacimi prvkami typu SPIRAL ANKSYS® SA15+ s doplnkovým lepením (minimálna plocha
lepenia musí tvoriť 30 % povrchu dosky EPS), prípadne 20 % pokiaľ je zaistený a počíta sa s vplyvom expanzných terčov
výplňovej hmoty SAF.
Izolačný
materiál
Dosky penového polystyrénu (EPS) – podrobnejšia špecifikácia viď.
Príloha 2
Lepiace
hmoty
ALFAFIX® S2
ALFAFIX® S101
ALFAFIX® S1
ALFAFIX® S11
Kotvy
Hmota pre
vytváranie
základnej
vrstvy
Výstuž
Základný
náter
Konečná
povrchová
úprava
80 – 300*
mm
2,1 – 5 kg/m2
ECORAW SPIRAL ANKSYS® SA15+ a expanzná výplňová hmota
SPIRAL ANKSYS® Foam SAF1 a SAF3 (ďalej len SAF1 a SAF3).
ALFAFIX® S1
ALFAFIX® S101
1 – 20 mm
podľa projektovej
dokumentácie
(min. 6 ks/m2)
3,8 kg/m2
priemerne
3 mm
VT1 – veľkosť oka 3 – 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131 A102, SSA1363 SM)
VT1/1 – veľkosť oka 3 – 5 mm (Vertex R117 A101, OMFA 117-S)
HC-4 – pro BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G
HC-5 – pro BETADEKOR SI-, VEH – pro BETADEKOR S-
0,2 – 0,24 kg/m2
0,2 – 0,24 kg/m2
0,09 – 0,18 kg/m2
BETADEKOR AF, AD – pastovitá, akrylátová
BETADEKOR SAF, SAD – pastovitá, silikónová
BETADEKOR SIF, SID – pastovitá, silikónová
BETADEKOR VF, VD – pastovitá silikátová
BETADEKOR SF, SD – suchá, minerálna
2,4 – 3,6 kg/m2
2,4 – 3,6 kg/m2
2,4 – 3,6 kg/m2
2,4 – 3,6 kg/m2
2,0 – 3,2 kg/m2
GAMADEKOR SIL – dekoratívny náter pre BETADEKOR SGAMADEKOR SA – dekoratívny náter pre BETADEKOR S-
0,4 – 0,6 kg/m2
0,4 – 0,6 kg/m2
0,33 mm
4 – 6 kg/m2
2 mm
ALFADEKOR G – pastovitá, mozaiková
BRICK FLEXY – omietkové pásiky k priamemu použitiu
ALFAFIX® BS – lepiaca a škárovacia hmota preBRICK FLEXY
2
66 ks/m
2,2 – 2,5 kg/m2
1,5 – 3,0
mm
3 mm
1–2 mm
● pancierová tkanina pre zosilňujúce vystuženie ETICS – R 330
● náročné lišty KOMBI, zakladacie lišty, ukončovacie lišty, dilatačné lišty,
začisťovacie lišty, parapetné lišty
Príslušenstvo
● izolačné dosky z fenolitickej peny pre zateplenie ostení, parapetov a
nadpraží otvorov stavebných konštrukcií (Kooltherm 5, výrobca
KINGSPAN)
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 5 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
● povrchová úprava soklových častí – ALFADEKOR S, F, G
● polystyrén so zníženou nasiakavosťou – Perimeter, Soklová dosky
(výrobca Styrotrade, Isover)
● extrudovaný polystyrén XPS (BASF, DOW, Jackon, Synthos)
● PUR peny - Pištoľová pena (výrobca DenBraven), nízko expanzná
montážna pena (DenBraven), montážna pena (Distyk), 1 komponentná
montážna pištoľová pena (Illbruck)
● disperzné a silikónové tmely
* nad 12 m max. tl. 200 mm
2.3
2.3.1
Zabezpečenie ETICS s využitím technológie Spiral Anksys®
Bez ohľadu na spôsob zvažovaného použitia vrátane sanácie je technologické riešenie dané vlastnosťami a certifikáciou
injektovaných systémov Spiral Anksys® podľa Európskeho technického schválenia ETA 13/0527 a príslušné európskej
smernice pre špeciálne kotvenie stavebných izolácií CUAP 06.01/31. Vlastné technické riešenie umožňuje vykonávať sanáciu i
v prípadoch nestabilných ETICS, teda v prípadoch lokálneho či celoplošného zlyhania adhéznych vrstiev pôvodného ETICS.
Nové injektované ukotvenie musí byť schopné účinne zabezpečiť sanovaný zatepľovací systém a to bez ohľadu na spôsob a
účinnosť pôvodného lepenia a kotvenia ETICS.
2.3.2
Realizovaná sanácia injektovaným kotvením musí byť schopná prenášať ako zaťaženia kolmé k rovine ETICS (účinky sania
vetra), tak rovnobežné s rovinou ETICS (vlastná tiaž izolácie, dilatačné pohyby, objemové zmeny). Spôsob a rozsah
vykonaného zabezpečenia voči týmto zaťaženiam je obsahom statického posúdenia.
2.3.3
V rámci základnej ako aj komplexnej sanácie rozlišujeme nasledujúce postupy:
Servisné ukotvenie
Je technologický postup s využitím technológií Spiral Anksys®, ktorý je využívaný v rámci základnej aj komplexnej sanácie v
prípade zaistenia (fixácie) nestability stávajúceho ETICS. Rozsah a spôsob prevedenia servisného ukotvenia je daný
výsledkami diagnostiky ETICS. Identifikácia druhu pôvodného ETICS (plne lepený, lepený s dodatočným kotvením, mechanicky
kotvený s dodatočným lepením) a posúdenie, či spôsob, plocha lepenia, spôsob a druh použitého kotvenia a súdržnosť
podkladu plne zodpovedá požiadavkám uvedeným v certifikácii ETA alebo STO a podklad zodpovedá požiadavkám STN 73
2902. V prípade, že sa zistí stav, ktorý nie je v súlade s týmito požiadavkami, je nutné vykonať servisné ukotvenie pôvodného
ETICS.
Účel servisného ukotvenia
a) Zabezpečiť stávajúci ETICS voči vlastnej váhe (šmykovému zaťaženiu) pred prevedením finálneho ukotvenia
b) Vyrovnať prípadný odklon a zabezpečiť rovnosť stávajúceho ETICS v prípade straty adhézie, odtrhnutia od podkladu
(využitie prípravku SAT Sanasys Tool)
c) Stabilizovať (fixovať) ETICS v prípade nesúdržnosti podkladu alebo odchýlky rovnosti podkladu
d) Zvýšiť nosnú spôsobilosť nestabilného ETICS pre možnosť prevedenia komplexnej sanácie zdvojením
Finálne kotvenie
Finálne kotvenie je technologický postup s využitím technológie Spiral Anksys® s cieľom prenesenia plného zaťaženia ETICS.
Finálne ukotvenie sa vykonáva v prípade základnej i komplexnej sanácie. Početnosť a rozmiestnenie finálneho ukotvenia je
daná statickým výpočtom s ohľadom na diagnostiku stavebnej konštrukcie, pôvodného, prípadne zdvojeného ETICS.
Účel finálneho kotvenia
a) Prenesenie plného zaťaženia na kotviaci systém Spiral Anksys a to bez ohľadu na pôvodný spôsob lepenia a kotvenia
ETICS
b) Zabezpečenie stávajúceho ETICS, vrátane prípadného zdvojenia, voči účinkom sania vetra
c) Zabezpečenie stávajúceho ETICS, včítane zdvojenia, voči šmykovému zaťaženiu
d) Zvýšenie celkovej stability stávajúceho ETICS, včítane prípadného zdvojenia voči kombinovanému zaťaženiu.
III.
Nový ETICS
3.1 Požiadavky na podklad
3.1.1 ETICS STX.THERM® SANA je možné uplatniť na tieto podklady:
- betón, ľahčený betón a prvky z neho vyrobené
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 6 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
- tehelné a pórobetónové murivo
- keramické a pórobetónové prvky
- vymenované podklady môžu byť ošetrené vápenno cementovými, cementovými, polymér cementovými, disperznými,
silikónovými, silikátovými omietkami s prípadnými fasádnymi nátermi
Pri murovaných a betónových podkladoch musí byť trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s2, d0.
Najvyššia povolená hodnota odchýlky rovnosti podkladu je maximálne 20 mm/m, pokiaľ sa jedná o systém s injektovaným
kotvením a doplnkovým lepením, prípadne maximálne 10mm/m, pokiaľ sa jedná o lepený systém s doplnkovým injektovaným
kotvením.
Navrhnutý ETICS nie je možné uplatniť na nevhodný podklad – napr. znečistený (výkvetmi, mastnotou, prachom,
odbedňovacími prostriedkami), sprašujúci, bioticky napadnutý, trvalo zvlhčovaný alebo vykazujúci zvýšenú ustálenú vlhkosť. Tá
by nemala presiahnuť o viac než tretinu až polovicu bežnú ustálenú hmotnostnú vlhkosť materiálu podkladu udávanú napr. STN
73 0540-3. Uvedené stavy podkladov je možné pred uplatnením ETICS sanovať vhodnými metódami. (napr. podľa. STN 73
2901).
Pre východzie posúdenie vhodnosti podkladu sa odporúčajú tieto spôsoby a postupy:
- Vizuálny prieskum zameraný na trhliny, nerovnosti a odlupujúce sa miesta v podklade, zistenie druhov podkladu a plôch s
obdobným stavom porušenia podkladu, zjavných vlhkých miest, a pod.
- Posúdenie súdržnosti podkladu poklepom
- Posúdenie miery degradácie podkladu vrypom
- Posúdenie priľnavosti povrchových úprav lepiacou páskou
- Posúdenie podkladu oterom
- Posúdenie prídržnosti náteru mriežkovou skúškou podľa STN EN ISO 2409
- Posúdenie vlhkosti podkladu nepriamy metódami in situ, napr. metódou elektrického odporu
- Posúdenie stavu dilatačných škár v podklade
Trhliny v podklade je potrebné analyzovať a podľa príčiny vzniku rozlíšiť:
- Neaktívne trhliny (vzniknuté napr. zršťovaním omietok) je možné ponechať bez úpravy. Prievzdušné neaktívne trhliny sa
utesnia vhodnou hmotou.
- Aktívne trhliny; spôsobené napr. sadaním, dotvarovaním, posunmi objektu alebo nevhodnou dilatáciou; sa môžu prekryť
ETICS až po odstránenie príčiny ich vzniku alebo je možné navrhovaný ETICS vhodne dilatovať.
Pre stanovenie merateľných vlastností podkladu sa používajú tieto skúšobné metódy:
- STN EN 1542 pre stanovenie súdržnosti podkladu
- STN EN ISO 12570 pre stanovenie vlhkosti podkladu
- Technologický predpis ECORAW pre stanovenie charakteristickej únosnosti kotvy v ťahu podľa ETA 13/0527 (viď. Príloha 7).
Z posúdenia podkladu sa vydá záznam o prieskume podkladu, ktorý je súčasťou stavebnej dokumentácie ETICS (viď. Kontrolný
list SANA)
Diagnostika a identifikácia nosnej konštrukcie, podkladu a pôvodného ETICS je základným predpokladom úspešnej a kvalitnej
sanácie ETICS. Vlastná diagnostika je realizovaná za účelom výberu a odporúčania optimálneho spôsobu sanácie a
vypracovania projektovej dokumentácie a statického posúdenia. K vlastnému záznamu vykonávanej diagnostiky v rámci
realizácie systému STX.THERM® SANA je možné použitie kontrolného listu, ktorý je určený ako podklad k navrhovaniu
základnej a/alebo komplexnej sanácie ETICS (Viď. Kontrolný list SANA).
Pripevňovanie ETICS k podkladu
V prípade realizácie nového ETICS sa systém STX.THERM® SANA k pôvodnému izolačnému súvrstviu pripevňuje výhradne
injektovanými kotviacimi systémami Spiral Anksys® s doplnkovým lepením.
Spôsob pripevnenia ETICS závisí na druhu podkladu a podmienkach plynúcich z STN EN 1991-1-1 a STN 73 2902.
Pre lepenie ETICS k podkladu sa používajú lepiace hmoty ALFAFIX® S2, ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101 prípadne ALFAFIX®
S11.
Množstvo lepiacej hmoty na izolačnej doske je:;
a) povrchu dosky EPS, pokiaľ je zaistený vznik expanzných terčov kotiev
b) 30 % povrchu dosky EPS, pokiaľ nie je zaistený vznik expanzných terčov kotiev
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu musí byť minimálne 80 kPa. Overuje sa na stavbe odtrhovou skúškou podľa STN EN
1542. V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu prevedením
skúšok vyťahovaním na mieste (in situ). V rámci technológií Spiral Anksys je možné výslednú únosnosť navýšiť zvýšením
účinnej kotevnej hĺbky hef, prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byť zohľadňované vo výpočte
zaťaženia vetrom. Návrhová odolnosť voči preťaženiu izolantom musí byť v týchto prípadoch uvádzaná bez účinku expanzného
terča SSAF podľa ETA 13/0527.
Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu je možné zvýšiť natrením podkladu vhodnou penetračnou náterovou hmotou.
Tepelnú izoláciu EPS s prídavkom grafitu, Perimeter a Soklové dosky nie je možném k pokladu lepiť lepiacou hmotou
Dosky XPS nie je možné k podkladu lepiť lepiacou hmotou ALFAFIX® S2, ALFAFIX® S101 a ALFAFIX® S1
Vlastnosti izolantu udáva Príloha 3.
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Stránka 7 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
K zabezpečeniu systému STX.THERM® SANA sú využívané výhradne kotvy Spiral Anksys® SA15+ s expanznou výplňovou
hmotou SAF1 alebo SAF3
3.2.10 Určenie druhu, počtu a rozmiestnenie kotiev Spiral Anksys vychádza z podmienok a výsledkov skúšok súvisiacich so stabilitou
systému na podklade vykonaných podľa ETAG 004 v oblasti stability ETICS pri saní vetrom včítane šmykovej únosnosti podľa
certifikácie Spiral Anksys a z výsledkov skúšok podľa ETA 13/0527.
3.2.11 Kotviace systémy Spiral Anksys® sa navrhujú pre zaistenie tepelných izolácií voči kolmým i vodorovným zaťaženiam. Počet
kotiev na m2 je určený statickým výpočtom. Musí byť splnená podmienka spoľahlivosti Rd ≥ Sd.
Rd – Návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému STX.THERM® SANA voči účinkom sania vetra .
Sd – Návrhová hodnota účinku zaťaženia vetrom stanovená podľa STN EN 1991-1-4
3.2.12 Hodnota Rd sa vypočíta podľa vzťahu:
3.2.9
Rd = NRk,EPS x (npanel + njoint)/γMb, kde
NRk,EPS – charakteristická hodnota odolnosti proti pretiahnutiu izolantom na jednu kotvu Spiral Anksys podľa ETA 13/0526 ,
Annex 6
γMb – súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie (γMb = 1,2)
npanel – počet kotiev v ploche izolačnej dosky
njoint – počet kotiev v škáre izolačnej dosky
resp. podľa vzťahu:
Rd = NRk x (npanel + njoint) / γMc, kde
NRk – odolnosť kotvy proti vytrhnutiu z podkladu (únosnosť kotvy v ťahu) podľa ETA 13/0527, Annex 6 alebo stanovená na
stavbe podľa praktickej skúšky in situ podľa pokynov v súlade s pokladom so smernicou CUAP 06.1/32 pre Špeciálne kotvenie
ETICS.
γMc – súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri montáži kotvy Spiral Anksys® - viď. Príloha 1.
Pre výpočet sa použije menšia z vypočítaných hodnôt Rd.
3.2.13 Základná sanácia s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys sa navrhuje včítane odolnosti injektovaného kotvenia voči
účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia. Počet kotiev na m2 je určený statickým výpočtom. V prípade nestabilných ETICS
musí byť splnená podmienka spoľahlivosti TRd ≥ TSd.
TRd – Návrhová odolnosť injektovaného spôsobu kotvenia STX.THERM SANA voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia
TSd – Návrhová hodnota účinku zvislého (šmykového) zaťaženia
3.2.14 Hodnota TRd sa vypočíta podľa vzťahu:
TRd = TRk / γMb, kde
TRk – Charakteristická šmyková únosnosť kotvy Spiral Anksys pri zohľadnení elastickej deformácie podľa ETA 13/0527
γMc – Súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie podľa ETA 13/0527
3.2.15 Tabuľkové hodnoty pre návrh injektovaného kotvenia systému STX.THERM® SANA udává Príloha 1.
IV.
Návrh základnej sanácie
4.1
4.1.1
Požiadavky na podklad
Základným predpokladom úspešnej a kvalitnej sanácie ETICS je vykonanie kvalitnej diagnostiky stávajúceho stavu. Vlastná
diagnostika je prevedená za účelom výberu a odporučenia optimálneho spôsobu sanácie a vypracovania projektovej
dokumentácie a statického posúdenia. K vlastnému záznamu prevedenej diagnostiky v rámci realizácie systému STX.THERM®
SANA možno použiť kontrolný list (vid Kontrolný list SANA), ktorý je určený ako podklad k navrhovaniu základnej a/alebo
komplexnej sanácie ETICS.
ETICS STX.THERM® SANA možno uplatniť na tieto podklady:
- betón, ľahčený betón a prvky z neho
- tehlové a pórobetónové murivo
- keramické a pórobetónové prvky
- vymenované podklady môžu byt opatrené vápenno cementovými, cementovými, polymér cementovými, disperznými,
silikónovými, silikátovými omietkami s prípadnými fasádnymi nátermi.
4.1.2
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 8 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Pri murovaných a betónových podkladoch musí byť trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s2,d0.
Najvyššia povolená hodnota odchýlky rovnosti podkladu je maximálne 20 mm/m.
Navrhnutý ETICS nemožno uplatniť na nevhodnom podklade – napr. znečistený (výkvety, mastnotou, prachom, odbebňovacími
prostriedkami ), sprašujúce, bioticky napadnuté, trvalo zvlhčované alebo vykazujúce zvýšenú ustálenú vlhkosť. Tieto by nemali
presiahnuť o viac ako tretinu až polovicu bežnej ustálenej hmotnostnej vlhkosti materiálových podkladov udanej napr. STN 73
0540-3. Uvedené stavy podkladov možno pred uplatnením ETICS sanovať vhodnými metódami (napr. podľa STN 73 2901).
4.1.6 Pre východzie posúdenie vhodnosti podkladu sa odporúčajú tieto spôsoby a postupy:
- vizuálny prieskum zameraný na trhliny, nerovnosti odlupujúce sa miesta v podklade, zistenie druhu podkladu a plôch s
obdobným stavom porušením podkladu, zjavných vlhkých miest apod..
- posúdenie súdržnosti podkladu poklepom
- posúdenie miery degradácie podkladu vrypom
- posúdenie priľnavosti povrchových úprav lepiacou páskou
- posúdenie podkladu oterom
- posúdenie prídržnosti náterov mriežkovou skúškou podľa STN EN ISO 2409
- posúdenie vlhkosti podkladu nepriamymi metódami in situ, napr. metódou elektrického odporu
- posúdenie stavu dilatačných škár v podklade
4.1.7 Trhliny v podklade je treba analyzovať a podľa príčiny vzniku rozlíšiť:
- Neaktívne trhliny (vzniknuté napr. zmrštením omietok) možno ponechať bez úpravy. Prievzdušné neaktívne trhliny sa utesnia
vhodnou hmotou.
- Aktívne trhliny; spôsobené napr. usádzaním, dotvarovaním, posunmi objektu alebo nevhodnou dilatáciou; môže prekryť ETICS
až po odstránení príčiny ich vzniku alebo možno navrhovaný ETICS vhodne dilatovať.
4.1.8 Pre stanovenie merateľných vlastností podkladu sa používajú tieto skúšobné metódy:
- STN EN 1542 pre stanovenie súdržnosti podkladu
- STN EN ISO 12570 pre stanovenie vlhkosti podkladu
- Technologický predpis ECORAW pre stanovenie charakteristickej únosnosti kotvy v ťahu podľa ETA 13/0527 (vid Príloha 7).
4.1.9 Pokiaľ podklad nezodpovedá špecifikácii pri overených podkladov, je nutné vykonať skúšku únosnosti kotiev v podklade
metódou in situ priamo na konkrétnom podklade podľa metodiky uvedenej v STN 73 2902 a do výpočtu použiť tieto hodnoty.
Charakteristickú únosnosť injektovaných systémov Spiral Anksys možno v problematických podkladoch zvýšiť navýšením
kotevnej hĺbky hef, prípadne výberom vhodnej expanznej výplňovej hmoty SAF.
4.1.10 V prípade výskytu mechanického znečistenia musia byt prevedené skúšky prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu,
prípadne musí byt táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byt uvedená odolnosť preťaženia
izolantom bez účinku expanzného terča SSAF podľa ETA 13/0527, viď. Príloha 1.
4.1.11 V prípade výskytu mastnôt, náterov, nástrekov, prípadne kriedujúcich alebo pieskujúcich povrchov musí byt vykonaná skúška
prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom,
kedy musí byt uvedená odolnosť pretiahnutia izolantom bez účinku expanzného terča SSAF podľa ETA 13/0527, vid Príloha 1.
4.1.12 Posúdenie podkladu je vykonané a zaznamenané v Kontrolnom liste systému STX.THERM® SANA, ktorý je súčasťou
stavebnej dokumentácie.
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
Požiadavky na stávajúci ETICS
Základnú sanáciu možno uplatniť na ETICS hrúbky 50 mm až 200 mm, pri zohľadnení príslušného šmykového a ťahového
zaťaženia.
V prípade zaistenia nezodpovedajúceho spôsobu lepenia tepelnej izolácie stávajúceho ETICS je vykonaný návrh servisného,
prípadne finálneho kotvenia Spiral Anksys. Injektovaný systém potom v tomto prípade musí byt schopný preniesť plné
horizontálne i vertikálne zaťaženie izolačného súvrstvia.
V prípade nesúdržnosti podkladu musí byt realizovaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu vykonaním
výťahových skúšok na mieste (in situ). V rámci technológie Spiral Anksys možno výslednú únosnosť navýšiť zvýšením účinnej
kotevnej hĺbky hef, prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byt zohľadnené vo výpočte zaťaženia
vetrom. Návrhová odolnosť preťaženia izolantu musí byt v týchto prípadoch uvedená bez účinku expanzného terča SSAF podľa
ETA 13/0527.
V prípade zistenia nestability ETICS, kedy došlo k odtrhnutiu izolantu od konštrukcie v dôsledku straty adhézie, je nutné zaistiť
vykonanie servisného ukotvenia Spiral Anksys pre zabezpečenie zatepľovacieho systému a to v rozsahu danom statickým
výpočtom. K zabezpečeniu rovnosti ETICS vykonať opatrenia, napríklad s využitím fixačných prípravkov ECORAW a
prevedením lokálneho servisného ukotvenia (fixácia).
Trhliny, prípadne estetické poruchy povrchu ETICS musia byť posúdené s využitím vhodného meracieho zariadenia s
následným vyhodnotením. V prípade základnej sanácie bez prevedenia zdvojenia je nutné navrhnúť podľa rozsahu a príčin
zodpovedajúci spôsob sanácie povrchu ETICS.
Pri zistení biotického napadnutia ETICS je nutné zabezpečiť odstránenie za použitia vhodných chemických likvidačných
prostriedkov. Riasy a machy je nutné odstrániť podľa odporúčania výrobcu zatepľovacieho systému, napríklad s využitím
prostriedku Parmetol DF12 podľa príslušného technologického pokynu. (Vid. Pokyny pre údržbu a užívanie ETICS radu
STX.THERM®.)
V prípadoch výskytu tepelných mostov je nutné navrhnúť vhodný spôsob sanácie, prípadne odporučiť vykonanie komplexnej
sanácie zdvojením ETICS.
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 9 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
4.2.8
Posúdenie stávajúceho ETICS je realizované a zaznamenané v Kontrolnom liste SANA systému STX.THERM® SANA, ktorý je
súčasťou stavebnej dokumentácie.
4.3
Zabezpečenie nestabilných ETICS v rámci základnej sanácie
4.3.1
Realizácia základnej sanácie ETICS sa vykonáva výhradne injektovanými kotviacimi systémami Spiral Anksys®, ktoré sú
certifikované pre tento účel sanácie podľa ETA 13/0527.
Spôsob pripevnenia ETICS závisí od druhu podkladu a podmienkach plynúcich z STN EN 1991-1-1 a STN 73 2902.
K zabezpečeniu nestabilných ETICS v rámci základnej sanácie sú využívané výhradne kotvy Spiral Anksys® SA15+ s
expanznou výplňovou hmotou SAF1 alebo SAF3
Určenie druhu, počtu a rozmiestnenia kotiev Spiral Anksys vychádza z podmienok a výsledkov skúšok súvisiacich so stabilitou
systému na podklade prevedených podľa ETAG 004 v oblasti stability ETICS pri saní vetra vrátane šmykovej únosnosti podľa
certifikácie Spiral Anksys a z výsledkov skúšok podľa ETA 13/0527.
Kotviace systémy Spiral Anksys® sa navrhujú pre zaistenie tepelných izolácií voči kolmým aj vodorovným zaťaženiam. Počet
kotiev na m2 je určený statickým výpočtom. Musí byt splnená podmienka spoľahlivosti .Rd ≥ Sd.
Rd – návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému STX.THERM® SANA voči účinkom vetra.
Sd – návrhová hodnota účinku zaťaženia vetrom stanovená podľa STN EN 1991-1-4
Hodnota Rd sa vypočíta podľa vzťahu:
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
Rd = NRk,EPS x (npanel + njoint)/γMb, kde
NRk,EPS – charakteristická hodnota odolnosti proti preťaženiu izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys® podľa ETA 13/0527, Annex
6
γMb – súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie (γMb = 1,2)
npanel – počet kotiev v ploche izolačnej dosky
njoint – počet kotiev v škáre izolačnej dosky
resp. podľa vztahu:
Rd = NRk x (npanel + njoint) / γMc, kde
NRk – odolnosť kotvy proti vytrhnutiu z podkladu (únosnosť kotvy v ťahu) podľa ETA 13/0527, Annex 6 alebo stanovená na
stavbe podľa praktickej skúšky in situ podľa pokynov v súlade so smernicou CUAP 06.1/32 pre Špeciálne kotvenie ETICS.
γMc – súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri montáži kotvy Spiral Anksys® - viď. Príloha 1.
Pre výpočet sa použije menšia z vypočítaných hodnôt Rd.
4.3.7
Základná sanácia s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys® sa navrhuje vrátane odolnosti injektovaného kotvenia voči
účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia. Počet kotiev na m2 je určený statickým výpočtom. V prípade nestabilných ETICS
musí byt splnená podmienka spoľahlivosti TRd ≥ TSd.
TRd – návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému STX.THERM® SANA voči účinkom zvislého (šmykového)
zaťaženia
TSd – návrhová hodnota účinku zvislého (šmykového) zaťaženia
4.3.8
Hodnota TRd sa vypočíta podľa vzťahu:
TRd = TRk / γMb, kde
TRk – charakteristická šmyková únosnosť kotvy Spiral Anksys® pri zohľadnení elastickej deformácie podľa ETA 13/0527
γMc – súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie podľa ETA 13/0527
4.3.9
Súčiniteľ bezpečnosti spolupôsobenia kotvy Spiral Anksys® na kontakte s doskami tepelnej izolácie γMb je pre výpočet
ťahového aj šmykového zaťaženia daný európskym technickým schválením ETA 13/0527, Annex 6. Hodnota súčiniteľa γMb je
1,2. V prípadoch, kedy nie je možné deklarovať vlastnosti tepelnej izolácie sanovaného ETICS alebo v prípadoch, kedy izolant
vykazuje degradáciu napríklad v dôsledku starnutia, odporúčame túto skutočnosť zohľadniť zvýšením súčiniteľa bezpečnosti na
1,5. Pre overenie stavu izolačných dosiek pôvodného ETICS možno vykonať napríklad skúšky stanovenia úrovne pevnosti v
ťahu kolmo k rovine dosky podľa STN EN 13 163.
4.3.10 Tabuľkové hodnoty pre návrh injektovaného kotvenia systému STX.THERM® SANA uvádza Príloha 1.
4.3.11 Finálna revitalizácia povrchu sanovaného ETICS sa vykonáva v súlade s príslušnými technologickými pokynmi – viď. kapitoly 6
a 7.
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 10 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
4.3.12 Výpočet hmotnosti pôvodného nestabilného ETICS pre návrh odolnosti voči šmykovému zaťaženiu sa vykoná v prípade, že
nedokážeme identifikovať pôvodný ETICS. Vykonáme sondu za účelom zaistenia nasledujúcich údajov – hrúbka, typ a
objemová hmotnosť izolantu, hrúbka a plocha lepiacej hmoty, hrúbka armovaného súvrstvia a hrúbka povrchovej omietky. Pre
výpočet potom použijeme údaje charakteristické pre jednotlivé hmoty, navýšené o 20 % pre zvýšenie navrhovaného zataženia.
Charakteristické hodnoty súčasti ETICS
EPS 70 F
Lepiaca hmota
Armovacia hmota
Výstužná tkanina (armovanie
Povrchová omietka
15 kg/m3
1,8 kg/mm hrúbky / m2 plochy lepenia
1,8 kg/mm hrúbky armovaného súvrstvia / m2
0,18 kg/m2
1,8 kg/ mm hrúbky / m2 plochy lepenia
Ďalšou možnosťou je zavedenie veľkoplošnej sondy o presnom rozmere 1 m2. Pre výpočet sa použije hmotnosť všetkých
komponentov ETICS z tejto sondy. Hmotnosť sa zvýši o 10 % pre elimináciu možných odchýlok v množstve lepiacej hmoty a
základnej vrstvy v rôznych miestach objektu.
Výpočet hmotnosti dodatočného ETICS pre zdvojenie vykonáme podľa navrhovaného druhu a hrúbky izolantu z overovacích
skúšok uvedených v certifikácii SK TP alebo ETA.
V.
Návrh komplexnej sanácie ETICS
5.1
5.1.1
Požiadavky na podklad
Zásadným predpokladom úspešnej a kvalitnej sanácie ETICS je vykonanie kvalitnej diagnostiky stávajúceho stavu. Vlastná
diagnostika je vykonaná za účelom výberu a odporučenia optimálneho spôsobu sanácie a vypracovanie projektovej
dokumentácie a statického posúdenia. K vlastnému záznamu prevedenej diagnostiky v rámci realizácie systému STX.THERM®
SANA možno použiť kontrolný list (viď. Kontrolný list SANA), ktorý je určený ako podklad k navrhovaniu základnej a/alebo
komplexnej sanácie ETICS.
ETICS STX.THERM® SANA možno uplatniť na tieto podklady:
- betón, ľahčený betón a prvky z nich vyrobené
- tehlové a pórobetónové murivo
- keramické a pórobetónové prvky
- vymenované podklady môžu byt opatrené vápenno cementovými, cementovými, polymér cementovými, disperznými,
silikónovými, silikátovými omietkami s prípadnými fasádnymi nátermi.
Pri murovaných a betónových podkladoch musí byt trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s2,d0.
Najvyššia povolená hodnota odchýlky rovnosti podkladu pri komplexnej sanácii s injektovaným kotvením a dodatočným lepením
je maximálne 20 mm/m.
Navrhnutý ETICS nemožno uplatniť na nevhodný podklad – napr. znečistený (výkvetmi, mastnotou, prachom, odbebňovacími
prostriedkami), sprašujúci, bioticky napadnutý, trvalo zvlhčovaný alebo vykazujúci zvýšenú ustálenú vlhkosť. Táto by nemala
presiahnuť o viac než tretinu až polovinu bežnej ustálenej hmotnostnej vlhkosti materiálových podkladov udanej napr . STN 73
0540-3. Uvedené stavy podkladov možno pred uplatnením ETICS sanovať vhodnými metódami (napr. podľa STN 73 2901).
Pre východzie posúdenie vhodnosti podkladu sa odporúčajú tieto spôsoby a postupy:
- vizuálny prieskum zameraný na trhliny, nerovnosti a odlupujúce sa miesta v podklade, zaistenie druhov podkladu a plôch s
podobným stavom porušenia podkladu, zjavných vlhkých miest, apod.
- posúdenie súdržnosti podkladu poklepom
- posúdenie miery degradácie podkladu vrypom
- posúdenie priľnavosti povrchových úprav lepiacou páskou
- posúdenie podkladu oterom
- posúdenie prídržnosti náteru mriežkovou skúškou podľa STN EN ISO 2409
- posúdenie vlhkosti podkladu nepriamymi metódami in situ, napr. metódou elektrického odporu
- posúdenie stavu dilatačných škár v podklade
Trhliny v podklade je treba analyzovať a podľa príčiny vzniku rozlíšiť:
- Neaktívne trhliny (vzniknuté napr. zmrštením omietok) možno ponechať bez úpravy. Prievzdušné neaktívne trhliny sa utesnia
vhodnou hmotou.
- Aktívne trhliny; spôsobené napr. usádzaním, dotvarovaním, posunmi objektu alebo nevhodnou dilatáciou; sa môžu prekryť
ETICS až po odstránení príčiny ich vzniku alebo možno navrhovaný ETICS vhodne dilatovať.
Pre stanovenie merateľných vlastností podkladu sa používajú tieto skúšobné metódy:
- STN EN 1542 pre stanovenie súdržnosti podkladu
- STN EN ISO 12570 pre stanovenie vlhkosti podkladu
- Technologický predpis ECORAW pre stanovenie charakteristickej únosnosti kotvy v ťahu podľa ETA 13/0527 (vid Príloha7).
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 11 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
5.1.9
Pokiaľ podklad nezodpovedá špecifikácií u overených podkladov, je nutné vykonať skúšku únosnosti kotiev v podklade metódou
in situ priamo na konkrétnom podklade podľa metodiky uvedenej v STN 73 2902 a do výpočtu použiť tieto hodnoty.
Charakteristickú únosnosť injektovaných systémov Spiral Anksys možno v problematických podkladoch zvýšit navýšením
kotevnej hĺbky hef, prípadne výberom vhodnej expanznej výplňovej hmoty SAF.
5.1.10 V prípade výskytu mechanického znečistenia musí byt prevedená skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu,
prípadne musí byt táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byt uvedená odolnosť pretiahnutia
izolantom bez účinku expanzného terča SSAF podľa ETA 13/0527 viď. Príloha 1
5.1.11 V prípade výskytu mastnôt, náterov, nástrekov, prípadne kriedujúcich alebo pieskujúcich povrchov musí byť vykonaná skúška
prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom,
kedy musí byt uvedená odolnosť preťaženia izolantom bez účinku expanzného terča SSAF podľa ETA 13/0527 viď. Príloha 1
5.1.12 Posúdenie podkladu je prevedené a zaznamenané v Kontrolnom liste systému STX.THERM® SANA, ktorý je súčasťou
stavebnej dokumentácie.
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
Požiadavky na stávajúci ETICS
Komplexnú sanáciu možno uplatniť v rozsahu do 200 mm vrátane zdvojenia, pri zohľadnení príslušného šmykového a ťahového
zaťaženia.
V prípade zistenia nezodpovedajúceho spôsobu lepenia tepelnej izolácie stávajúceho ETICS je prevedený návrh servisného
kotvenia Spiral Anksys. Injektovaný systém potom v tomto prípade musí byt schopný preniesť úplné horizontálne aj vertikálne
zaťaženie izolačného súvrstvia.
V prípade zistenia nestability ETICS, kedy došlo k odtrhnutiu izolantu od konštrukcie v dôsledku straty adhézie (plávajúci efekt),
je nutné zaistiť vykonanie servisného ukotvenia Spiral Anksys pre zabezpečenie zatepľovacieho systému a to v rozsahu danom
statickým výpočtom. K zabezpečeniu rovnosti ETICS urobiť opatrenia, napríklad s využitím fixačných prípravkov ECORAW a
prevedením lokálneho servisného ukotvenia (fixácia).
Prídržnost lepiacej hmoty k podkladu stávajúceho ETICS musí byt minimálne 80 kPa. Overuje sa na stavbe od trhovou skúškou
podľa STN EN 1542. V prípade nesúdržnosti podkladu musí byt vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu
vykonaním skúšok vyťahovaním na mieste (in situ). V rámci technológie Spiral Anksys možno výslednú únosnosť navýšiť
zvýšením účinnej kotevnej hĺbky hef prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byt zohľadnené vo
výpočte zaťaženia vetrom. Návrhová odolnosť preťaženia izolantom musí byt v týchto prípadoch uvádzaná bez účinku
expanzného terča SSAF podľa ETA 13/0527.
Trhliny, prípadne estetické poruchy povrchu ETICS musia byt posúdené s využitím vhodného meracieho zariadenia s
následným vyhodnotením. V prípade základnej sanácie bez vykonávania zdvojenia je nutné navrhnúť podľa rozsahu a príčin
zodpovedajúci spôsob sanácie povrchu ETICS.
Pri zistení biotického napadnutia ETICS je nutné zabezpečiť odstránenie pomocou vhodných chemických likvidačných
prostriedkov. Riasy a machy je nutné odstrániť podľa odporúčaní výrobcu zatepľovacieho systému.
V rámci komplexnej sanácie zdvojením ETICS odporúčame z požiarneho hľadiska preveriť typ a reakciu na oheň izolantu
stávajúceho ETICS podľa STN EN 13501-1. Stávajúci tepelnoizolačný materiál ETICS musí byt reakciou na oheň najhoršie
triedy E (STN EN 13501-1) alebo so stupňom horľavosti najhoršie C1 (zrušená STN 73 0862).
Nová izolačná vrstva ETICS inštalovaná zdvojením musí spĺňať požiadavky podľa STN 73 0810, pričom montáž musí byť
vykonaná v súlade s článkom 4.4. V miestach požiarnych pásov, kde je stávajúca zatepľovacia vrstva z výrobkov triedy na
oheň A1 alebo A2 alebo tepelnoizolačným materiálom sú dosky z minerálnej vlny, potom nová zatepľovacia vrstva určená k
zdvojeniu musí mat triedu reakcie na oheň A1 alebo A2. Špecifikácia požiarnych pásov vyplýva z klasifikačného protokolu PK101-10-027-C-1 pre systémy STX.THERM® BETA. Montáž a kotvenie protipožiarnych pásov sa riadi pokynmi pre navrhovanie a
montáž systémov STX.THERM® BETA.
Pri objektoch s požiarnou výškou nad 12 m odporúčame špecifikovať spojenie a spôsob lepenia stávajúceho ETICS. Pokiaľ
stávajúci ETICS aplikovaný na objekt s požiarnou výškou nad 12 m nie je triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 (STN EN 135011) musí vykazovať kontaktné spojenie s podkladom. Ak stávajúce lepenie k podkladu je prevedené len formou terčov lepiacej
hmoty a nebolo k tomu zároveň vykonané lepenie formou pásu lepiacej hmoty po obvode polystyrénovej dosky, je treba
zabezpečiť prerušenie priebežnej vzduchovej dutiny pod izoláciou.
Spôsob a realizácia tohto opatrenia sú dané typom stavebnej konštrukcie a celkovou požiarnou výškou objektu. Uzatvorenie
jednotlivých segmentov plochy možno vykonať napríklad technologickými prírezmi v šírke min. 250 mm s lepením novej vrstvy
izolantu metódou FLOATING-BUTTERING, kde je možné účinné zabrániť vzniku prípadného komínového efektu a zvýšiť tak
protipožiarnu odolnosť sanovaného ETICS.
5.2.10 Posúdenie stávajúceho ETICS je vykonané a zaznamenané v Kontrolnom liste systému STX.THERM® SANA, ktorý je
súčasťou stavebnej dokumentácie.
5.3
Zdvojenie ETICS v rámci komplexnej sanácie
5.3.1
V prípade realizácie komplexnej sanácie ETICS zdvojením sa systém STX.THERM® SANA k pôvodnému izolačnému súvrstviu
pripevňuje výhradne injektovanými kotviacimi systémami Spiral Anksys® s doplnkovým lepením.
Spôsob pripevnenia ETICS závisí od druhu podkladu a podmienkach plynúcich z STN EN 1991-1-1 a STN 73 2902.
5.3.2
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
5.3.3
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 12 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
Pre lepenie ETICS k podkladu sa používajú lepiace hmoty ALFAFIX® S2, ALFAFIX® S1, ALFAFIX® S101 prípadne ALFAFIX®
S11.
Množstvo lepiacej hmoty na izolačnej doske je:
a) 20 % povrchu dosky EPS, pokiaľ je zaistený vznik expanzných terčov kotiev
b) 30 % povrchu dosky EPS pokiaľ nie je zaistený vznik expanzných terčov kotiev
5.3.4
Prídržnost lepiacej hmoty k podkladu musí byt minimálne 80 kPa. Overuje sa na stavbe odtrhovou skúškou podľa STN EN
1542. V prípade nesúdržnosti podkladu musí byt prevedená skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu vykonaním
skúšok vyťahovaním na mieste (in situ). V rámci technológií Spiral Anksys je možné výslednú únosnosť navýšiť zvýšením
účinnej kotevnej hĺbky hef, prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byt zohľadnené vo výpočte
zaťaženia vetrom. Návrhová odolnosť pretiahnutia izolantom musí byt v týchto prípadoch uvedená bez účinku expanzného terča
SSAF podľa ETA 13/0527.
5.3.5 Prídržnost lepiacej hmoty k podkladu je možné zvýšiť natrením podkladu vhodnou penetračnou náterovou hmotou.
5.3.6 Tepelnú izoláciu EPS s prídavkom grafitu, Perimeter a Soklové dosky nie je možném k pokladu lepiť lepiacou hmotou
ALFAFIX® S2.
5.3.7 Dosky XPS nie je možné k podkladu lepiť lepiacou hmotou ALFAFIX® S2, ALFAFIX® S101 a ALFAFIX® S1
5.3.8 Vlastnosti izolantu udáva Príloha 3.
5.3.9 K zabezpečeniu systému STX.THERM® SANA sú využívané výhradne kotvy Spiral Anksys® SA15+ s expanznou výplňovou
hmotou SAF1 alebo SAF3
5.3.10 Určenie druhu, počtu a rozmiestnenie kotiev Spiral Anksys vychádza z podmienok a výsledkov skúšok súvisiacich so stabilitou
systému na podklade vykonaných podľa ETAG 004 v oblasti stability ETICS pri saní vetrom včítane šmykovej únosnosti podľa
certifikácie Spiral Anksys a z výsledkov skúšok podľa ETA 13/0527.
5.3.11 Kotviace systémy Spiral Anksys® sa navrhujú pre zaistenie tepelných izolácii voči kolmým i vodorovným zaťaženiam. Počet
kotiev na m2 je určený statickým výpočtom. Musí byť splnená podmienka spoľahlivosti Rd ≥ Sd.
Rd – Návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému STX.THERM® SANA voči účinkom sania vetra
Sd – Návrhová hodnota účinku zaťaženia vetrom stanovená podľa STN EN 1991-1-4
5.3.12 Hodnota Rd sa vypočíta podľa vzťahu:
Rd = NRk,EPS x (npanel + njoint)/γMb, kde
NRk,EPS – charakteristická hodnota odolnosti proti pretiahnutiu izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys podľa ETA 13/0526 , Annex
6
γMb – súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie (γMb = 1,2)
npanel – počet kotiev v ploche izolačnej dosky
njoint – počet kotiev v škáre izolačnej dosky
resp. podľa vzťahu:
Rd = NRk x (npanel + njoint) / γMc, kde
NRk – odolnosť kotvy proti vytrhnutiu z podkladu (únosnosť kotvy v ťahu) podľa ETA 13/0527, Annex 6 alebo stanovená na
stavbe podľa praktickej skúšky in situ podľa pokynov v súlade s pokladom so smernicou CUAP 06.1/32 pre Špeciálne kotvenie
ETICS
γMc – súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri montáži kotvy Spiral Anksys® - viď. Príloha 1.
Pre výpočet sa použije menšia z vypočítaných hodnôt Rd.
5.3.13 Základná sanácia s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys sa navrhuje včítane odolnosti injektovaného kotvenia voči
účinkom zvislého (šmykového) zaťaženie. Počet kotiev na m2 je určený statickým výpočtom. V prípade nestabilných ETICS
musí byť splnená podmienka spoľahlivosti TRd ≥ TSd.
TRd – Návrhová odolnosť injektovaného spôsobu kotvenia STX.THERM SANA voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia
TSd – Návrhová hodnota účinku zvislého (šmykového) zaťaženia
5.3.14 Hodnota TRd sa vypočíta podľa vzťahu:
TRd = TRk / γMb, kde
TRk – Charakteristická šmyková únosnosť kotvy Spiral Anksys pri zohľadnení elastickej deformácie podľa ETA 13/0527
γMc – Súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie podľa ETA 13/0527
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 13 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
5.3.15 Súčiniteľ bezpečnosti spolupôsobenia kotvy Spiral Anksys® na kontakte s doskami tepelnej izolácie γMb je pre výpočet
ťahového aj šmykového zaťaženia daný európskym technickým schválením ETA 13/0527, Annex 6. Hodnota súčiniteľa γMb je
1,2. V prípadoch, kedy nie je možné deklarovať vlastnosti tepelnej izolácie sanovaného ETICS alebo v prípadoch, kedy izolant
vykazuje degradáciu napríklad v dôsledku starnutia, odporúčame túto skutočnosť zohľadniť zvýšením súčiniteľa bezpečnosti na
1,5. Pre overenie stavu izolačných dosiek pôvodného ETICS možno vykonať napríklad skúšky stanovenia úrovne pevnosti v
ťahu kolmo k rovine dosky podľa STN EN 13 163.
5.3.16 Tabuľkové hodnoty pre návrh injektovaného kotvenia systému STX.THERM® SANA uvádza Príloha 1.
5.3.17 Výpočet hmotnosti pôvodného nestabilného ETICS pre návrh odolnosti voči šmykovému zaťaženiu sa vykoná v prípade, že
nedokážeme identifikovať pôvodný ETICS. Vykonáme sondu za účelom zaistenia nasledujúcich údajov – hrúbka, typ a
objemová hmotnosť izolantu, hrúbka a plocha lepiacej hmoty, hrúbka armovaného súvrstvia a hrúbka povrchovej omietky. Pre
výpočet potom použijeme údaje charakteristické pre jednotlivé hmoty, navýšené o 20 % pre zvýšenie navrhovaného zataženia.
Charakteristické hodnoty súčasti ETICS
15 kg/m3
1,8 kg/mm hrúbky / m2 plochy lepenia
1,8 kg/mm hrúbky armovaného súvrstvia / m2
0,18 kg/m2
1,8 kg/ mm hrúbky / m2 plochy lepenia
EPS 70 F
Lepiaca hmota
Armovacia hmota
Výstužná tkanina (armovanie)
Povrchová omietka
Ďalšou možnosťou je zavedenie veľkoplošnej sondy o presnom rozmere 1 m2. Pre výpočet sa použije hmotnosť všetkých
komponentov ETICS z tejto sondy. Hmotnosť sa zvýši o 10 % pre elimináciu možných odchýlok v množstve lepiacej hmoty a
základnej vrstvy v rôznych miestach objektu.
Výpočet hmotnosti dodatočného ETICS pre zdvojenie vykonáme podľa navrhovaného druhu a hrúbky izolantu z overovacích
skúšok uvedených v certifikácii SK TP alebo ETA.
VI.
Navrhovanie základnej vrstvy
6.1
6.10
Pre vytvorenie základnej vrstvy sa používa stierková hmota ALFAFIX® S1 alebo ALFAFIX® S101 a sklenená sieťovina VT1
umiestená vo vonkajšej polovici hrúbky vrstvy.
Minimálna hrúbka základnej vrstvy je 2,8 mm.
Základná vrstva musí byt vystužená v celej svojej ploche
Výstuž základnej vrstvy musí byt krytá vrstvou stierkovej hmoty hrubou minimálne 1 mm (resp. 0,5 mm v miestach vzájomného
prekrytia jednotlivých pásov sklenenej sieťoviny).
Sklenená sieťovina VT1 sa prekrýva v ploche (na styku dvoch pásov sklenenej sieťoviny), na nárožiach, osteniach, okrajoch
dilatačných poliach, pri zahájení obkladu pomocou montážnej laty.
Ostenie a nárožie sa vystužuje pomocou nárožných líšt.
V miestach s predpokladanou koncentráciou napätia sa musí navrhnúť zosilňujúce vystuženie (ako napr. diagonálne pásky).
Zvýšenie odolnosti systému proti mechanickému poškodeniu (napr. v soklovej časti) sa dosiahne zosilňujúcim vystužením
pomocou sklenenej sieťoviny VT1 alebo s použitím pancierovej sieťoviny R 330 (ukladajú sa prvej vrstve na zraz) a sklenenej
sieťoviny VT1 v druhej vrstve, prípadne dvojitým vystužením základnej vrstvy v požadovanej ploche.
Kategórie odolnosti proti mechanickému poškodeniu pre jednotlivé typy konečných povrchových úprav a druhy vystuženia sú
uvedené v Prílohe 3.
Štukatérske profily RP sa lepia na dokončenú základnú vrstvu. Škára po ich obvode sa utesní pružným tmelom.
VII.
Navrhovanie konečnej povrchovej úpravy
7.1
Pre vytváranie konečnej povrchovej úpravy sa používajú nasledujúce omietkoviny (vrátane zodpovedajúcej penetrácie pod
omietkovinou):
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 14 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
Roztieraná štruktúra
Maximálna
zrnitosť
®
®
®
®
®
BETADEKOR AF BETADEKOR SIF BETADEKOR SAF BETADEKOR VF BETADEKOR SF
1,5 mm
AF15
SIF15
SAF15
VF15
SF15
2,0 mm
AF20
SIF20
SAF20
VF20
SF20
3,0 mm
AF30
SIF30
SAF30
VF30
SF30
Penetrácia
HC-4*
HC-5*
HC-4*
HC-5*
EH / HC-4**
Ryhovaná štruktúra
Maximálna zrnitosť BETADEKOR® AD BETADEKOR® SID BETADEKOR® SAD BETADEKOR® VD BETADEKOR® SD
2,0 mm
AD20
SID20
SAD20
VD20
SD20
3,0 mm
AD30
SID30
SAD30
VD30
SD30
Penetrácia
HC-4*
HC-5*
HC-4*
HC-5*
EH / HC-4**
* v odtieni zodpovedajúcom omietke
** základná farba HC-4 sa použije v prípade, aj nebude povrch omietky ošetrený egalizačným náterom
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
Ďalšími variantmi konečnej povrchovej úpravy ETICS pre STX.THERM® SANA sú ALFADEKOR G a systém obkladových
pásov BRICK FLEXY.
Základná vrstva so stierkovou hmotou ALFAFIX® S1 alebo ALAFIX® S101 musí pred vykonaním konečnej povrchovej úpravy
ošetriť penetračným náterom.
Na soklovej časti ETICS sa používa mozaiková omietkovina ALFADEKOR F, G a S. Zodpovedajúcou penetráciou pod
omietkovinu je penetračná náterová hmota HC-4 v odtieni prevládajúceho zrna. Variantom je použitie systému BRICK FLEXY s
penetráciou lakom EH.
Farebný rozsah je vymedzený farebnicou STOMIX® ETICS, v obmedzenej miere potom farebnicami STOMIX® COLOR,
MOODSCAPES STOMIX® a STOMIX® 2003. V textovej časti farebníc sú pri jednotlivých odtieňoch vyznačené hodnoty
koeficientu odrazivosti KO, materiálové obmedzenia SM (znaky a, b, c s významom skupiny materiálov, ktoré sa pri odtieňoch
nedodávajú), cenový index odtieňu IC (s odkazom na aktuálny cenník).
Definícia farebných odtieňov popísaná farebnicami odtieňov sa vzťahuje na vytvrdené omietky alebo farby.
Odporúča sa použiť odtiene s hodnotou koeficientu odrazivosti KO väčšou ako 30 %.
Na stenách orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či inak orientované trvalo tienené steny nemožno použiť
odtiene s hodnotou koeficientu odrazivosti KO nižšou ako 10 %.
Pre ostatné steny nemožno použiť odtiene s hodnotou koeficientu odrazivosti KO nižšou ako 26 %, vzory 108, 110, 116 - 119,
203 - 205 a 215 - 222 pri omietkach ALFADEKOR F, G a vzoroch 404, 410, 411, 412 pri omietkach ALFADEKOR S. Konečnú
povrchovú úpravu BRICK FLEXY nemožno použiť vo vzoroch 104 a 108.
Použitie zakázaných odtieňov a vzorov môže znížiť dlhodobú životnosť ETICS.
Povrch omietok BETADEKOR® SF a SD možno egalizovať náterom silikónovými farbami GAMADEKOR® SIL a
GAMADEKOR® SA.
Štukatérske profily RP sa natierajú náterom GAMADEKOR® SIL, prípadne GAMADEKOR® SA. Náter sa vykonáva vo dvoch
vrstvách.
VIII.
Tepelnotechnické vlastnosti
8.1
Skladba zatepľovanej konštrukcie sa musí stanoviť tak, aby zodpovedala záväzným požiadavkám normy STN 73 0540-2
vrátane celoročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vlhkosti. Bez ohľadu na typ vykonanej sanácie (základnej či
komplexnej) je nutné overiť pomocou tepelnotechnického výpočtu vhodnosť hrúbky novej tepelnej izolácie, prípadne vybrať
vhodné lepiace či stierkové hmoty, aby došlo k obmedzeniu rizík spôsobených vlhkostným zaťažením, prípadne teplotnými
rozdielmi. Výpočet vlhkostnej a tepelnej bilancie objektu musí byt vykonaný s ohľadom na ďalšiu základnú a povrchovú vrstvu,
ktorú je nutné navrhovať s nízkym odporom proti prestupu vodných pár. Pri nemožnosti identifikácie stávajúceho ETICS alebo
nadmernej kondenzácii vodných pár v konštrukcii odporúčame narušenie povrchového súvrstvia pomocou rastru otvorov o
priemere 14 mm s maximálnym narušením izolantu do hĺbky 5 mm.
V prípadoch vykonania komplexnej sanácie zdvojením, kedy stávajúce lepenie k podkladu bolo realizované len formou terčov
lepiacej hmoty a nebolo k tomu zároveň vykonané lepenie formou pásu lepiacej hmoty po obvode polystyrénovej dosky, je
nutné tento fakt zohľadniť pri výpočte tepelnotechnických vlastností, napríklad výpočtom a špecifikáciou parametrov vetranej
dutiny. Uzatvorenie jednotlivých segmentov plochy možno previesť napríklad technologickými prierezmi v šírke minimálne 250
mm s lepením novej vrstvy izolantu metódou FLOATING-BUTTERING (vid. Európske pokyny pre uplatnenie ETICS / EAE),
kedy možno účinne zabrániť vzniku prípadného komínového efektu a zvýšiť tak tepelno-technické parametre sanovaného
ETICS.
Výpočet podľa STN 73 0540 sa stanoví (najlepšie použitím vhodného softwaru) pre každý typ konštrukcie a podkladu.
Tepelnotechnické a difúzne vlastnosti sú pre jednotlivé súčasti ETICS uvedené v Prílohe 4.
8.2
8.2
8.3
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 15 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
8.4
Vplyv tepelných mostov spôsobených kotvami sa vypočíta podľa vzťahu: U = Uc + χp.n
- χp.n – berie sa úvahy, ak je vyššia ako než 0,04 W.m-2.K-1
- U – súčiniteľ prestupu tepla [W.m-2.K-1]
- Uc – súčiniteľ prestupu tepla príslušnej časti steny (bez tepelných mostov) [W.m-2.K-1]
- n – počet kotiev prechádzajúcich izolačným materiálom na1 m2
- χp – lokálny vplyv tepelného mostu spôsobený kotvou [W.K-1]. Pre kotvy Spiral Anksys® je bodový činiteľ prestupu tepla tepla
uvedený v Prílohe 1.
IX.
Požiarnotechnické vlastnosti
9.1
9.2
Posudzujú sa predovšetkým podla STN 73 0802, STN 73 0804, STN 73 0810 a STN 73 0834.
Požiarna odolnosť ETICS radu STX.THERM® – zatriedenie podľa STN EN 13501-1
Druh ETICS
®
STX.THERM SANA
ostatné skladby
Druh KPÚ
®
BETADEKOR
Správanie pri
horení
Tvorba dymu
Plameňom horiace
kvapky
AF, AD, SIF, SID, SAF,
SAD, VF, VD, SF a SD s
egalizačným náterom
B
s1
d0
F (bez skúšania)
-
-
Uvedená klasifikácia platia pre tieto podklady: betónové a murované konštrukcie prípadne upravené náterom,
nástrekom alebo omietkou; doskové materiály – CTD; cementovláknité dosky; sadrovláknité dosky.
9.3
9.4
Index šírenia plameňa po povrchu podľa STN 73 0863 je is = 0,00 mm/min. pre všetky druhy ETICS radu STX.THERM®.
Trieda reakcie na oheň EPS dosiek – E
Trieda reakcie na oheň EPS dosiek s prídavkom grafitu E
X.
Ostatné požiadavky pre navrhovanie
10.1
10.2
10.3
10.4
Pri návrhu ETICS musí byt zohľadnená statická spôsobilosť zateplenej konštrukcie.
ETICS nie je dĺžkovo obmedzený, musí však byt dilatovaný podľa pôvodnej dilatácie objektu.
Napojenie ETICS na otvorové výplne musí zohľadňovať priepustnosť pripojovacej škáry pre vodnú paru..
Stavebné detaily musia byt riešené tak, aby zaistili tepelné technické požiadavky STN 73 0540-2, zabránili prenikaniu vody pod
povrch ETICS, eliminovali korózne pôsobenie materiálov v kontakte s ETICS.
Založenie ETICS musí byt prevedené nad zónou odstrekujúcej vody (tj. minimálne 300 mm na úrovni terénu) – vid detaily
ETICS rady STX.THERM®.
10.5
XI.
Upozornenie
11.1
Odborné a technické informácie uvedené v týchto pokynoch zohľadňujú súčasný stav vedeckých a praktických znalostí o
materiáloch spoločnosti STOMIX, spol. s r.o. a spoločnosti ECORAW.RDP s.r.o.
V prípade projektovania, návrhu aj vlastnej realizácie systému STX.THERM® SANA odporúčame obrátiť sa priamo na
spoločnosť STOMIX, prípadne spoločnosť ECORAW, prípadne na autorizované osoby preškolené na systémové riešenia
ECORAW.
Údaje podliehajú technickému vývoju a inováciám. Zmeny údajov vyhradené. Vydaním týchto pokynov strácajú predchádzajúcu
svoju platnosť.
11.2
11.3
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Stránka 16 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
Príloha 1
Parametre injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys®
Základná sanácia/zabezpečenie nestabilných ETICS
Celková hrúbka sanovaného ETICS
Parametre podľa ETA 13/0527 pre
kotviace systémy Spiral Anksys®
50 – 80 mm
Charakteristická šmyková únosnosť na
0,28 kN
0,22 kN
kotvu TRk
Zvislá deformácia na medzi elasticity Ue
1,28 mm
1,00 mm
Koeficient bezpečnosti γM
1,2
Charakteristická odolnosť kotvy v ťahu proti pretiahnutiu izolantom NRk,EPS
Bez účinku expanzného terča SSAF
0,4 kN
S účinkom expanzného terča SSAF
0,6 kN
Koeficient bezpečnosti γMb
1,2
Hodnoty s účinkom expanzného terča SSAF sú používané v prípadoch, kedy podklad nosnej konštrukcie zodpovedá požiadavkám
podľa kapitoly 4. V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne
musí byt táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byt uvedená odolnosť pretiahnutia izolantom bez účinku
expanzného terča SSAF podľa ETA 13/0527. Skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF sa vykonáva podľa technologických predpisov,
ktoré vychádzajú zo smernice CUAP 06.1/32 Annex 4.2 Metódy testovania špeciálnych kotiev. Vlastná skúška je vykonaná komplexným
meraním s využitím skúšobného zariadenia pre vyťahovanie s plynulým nárastom zaťaženia alebo zjednodušenou skúškou, kedy je
prevedený odtrh vzorky ručne s následným vyhodnotením.
Metóda skúšania
Špecifikácia vzorky
Parameter
Komplexná metóda s
využitím skúšobného
zariadenia
Plynulý odtrh izolantu včítane
expanzného terča SSAF od podkladu
podľa CUAP 06.01/32
Min. 0,04 N/mm2
Zjednodušená metóda
bez skúšobného
zariadenia
Minimálny odtrh izolantu včítane
expazného terča SSAF od podkladu
podľa CUAP 06.01/32
Prerušenia spoja v
expanznej hmote
SAF alebo v
izolante
Vyhodnotenie
V prípade porušenia skúšobnej vzorky pod
úrovňou minimálneho parametra musí byť vo
výpočte uvedené hodnota bez účinku
expanzného terča SSAF.
V prípade porušenia skúšobnej vzorky medzi
expanznou hmotou a podkladom odporúčame
vykonať komplexné overenie prídržnosti. Na
základe vyhodnotenia musí byť vo výpočte
uvedená hodnota bez účinku expanzného terča
SSAF.
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 17 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
Hodnoty charakteristickej únosnosti injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys® v ťahu NRk [kN]
Typ kotvy
Typ expanznej hmoty
Betón
Plná tehla
Dierovaná tehla
Ľahčený betón
Súčiniteľ bezpečnosti upevnenia γMc
Spiral Anksys® SA15+
SAF1
0,6 kN
1,1 kN
0,7 kN
1,0 kN
SAF3
0,75 kN
0,9 kN
0,9 kN
0,9 kN
2,00
Sanácia komplexná/zdvojenie ETICS
Celková hrúbka sanovaného ETICS
Parametre podľa ETA 13/0527 pre
kotviace systémy Spiral Anksys®
80 – 150 mm - SAF1
150 – 220 mm - SAF3
Charakteristická šmyková únosnosť na
0,06 kN
0,12 kN
0,085 kN
0,150 kN
kotvu TRk
Zvislá deformácia na medziach elasticity
0,44 mm
1,00 mm
0,44 mm
1,00 mm
Ue
Koeficient bezpečnosti γM
1,2
1,2
Charakteristická odolnosť kotvy v ťahu proti pretiahnutiu izolantom NRk,EPS
Bez účinku expanzného terča SSAF
0,4 kN
0,4 kN
S účinkom expanzného terča SSAF
0,6 kN
0,6 kN
Koeficient bezpečnosti γMb
1,20
1,20
Hodnoty s účinkom expanzného terča SSAF sú používané v prípadoch, kedy podklad nosnej konštrukcie zodpovedá požiadavkám podľa
kapitoly 5. V prípade nesúdržnosti podkladu musí byt vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí
byt táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byt uvádzaná odolnosť pretiahnutia izolantom bez účinku
expanzného terča SSAF podľa ETA 13/0527. kúška prídržnosti expanzných hmôt SAF sa prevádza podľa technologických predpisov,
ktoré vychádzajú zo smernice CUAP 06.1/32 Annex 4.2 Metódy testovania špeciálnych kotiev. Vlastná skúška je prevedená
komplexným meraním s využitím skúšobného zariadenia pre vyťahovanie s plynulým nárastom zaťaženia alebo zjednodušenou
skúškou, kedy je odtrhnutá vzorka ručne s následným vyhodnotením.
Metóda skúšania
Špecifikácia vzorky
Parameter
Komplexná metóda s
využitím skúšobného
zariadenia
Plynulý odtrh izolantu včítane
expanzného terča SSAF od podkladu
podľa CUAP 06.01/32
Min. 0,04 N/mm2
Zjednodušená metóda
bez skúšobného
zariadenia
Minimálny odtrh izolantu včítane
expazného terča SSAF od podkladu
podľa CUAP 06.01/32
Prerušenia spoja v
expanznej hmote SAF
alebo v izolante
Vyhodnotenie
V prípade porušenia skúšobnej vzorky pod
úrovňou minimálneho parametra musí byť
vo výpočte uvedené hodnota bez účinku
expanzného terča SSAF.
V prípade porušenia skúšobnej vzorky
medzi expanznou hmotou a podkladom
odporúčame vykonať komplexné overenie
prídržnosti. Na základe vyhodnotenia musí
byť vo výpočte uvedená hodnota bez
účinku expanzného terča SSAF.
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 18 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
Hodnoty charakteristickej únosnosti injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys® v tahu NRk [kN]
Typ kotvy
Typ expanznej hmoty
Betón
Plná tehla
Dierovaná tehla
Ľahčený betón
Súčiniteľ bezpečnosti upevnenia γMc
Spiral Anksys® SA15+
SAF1
0,6 kN
1,1 kN
0,7 kN
1,0 kN
SAF3
0,75 kN
0,9 kN
0,9 kN
0,9 kN
2,00
Montážna špecifikácia injektovaného kotviaceho systému Spiral Anksys®
Typ kotvy
Typ expanznej hmoty
Kategória použitia podľa ETAG 014
Dĺžka kotvy
Menovitý priemer vrtáku
Minimálna účinná hĺbka kotvenia hef
Celková hĺbka kotvenia hnom
Minimálna hĺbka vrtu h1
Minimálne zapustenie Zmin (od tl. izolace
80 mm)
Aplikačná teplota
Spiral Anksys® SA15+
SAF1
A/B/C/E/O
140 – 360 mm
14 mm
60 mm
70 mm
70 mm
10 mm
SAF3
A/B/C/E/O
140 – 360 mm
14 mm
60 mm
70 mm
70 mm
10 mm
-5 °C až +30 °C
+5 °C až + 30 °C
Súčiniteľ bezpečnosti pri montáži injektovaných systémov γMc
Typ kotvy
Typ expanznej hmoty
Obyčajný betón jednoduchý alebo
vystužený triedy najmenej C 12/15
Pohľadová betónová vrstva sendvičových
stenových panelov (moniérka)1)
Murivo z plných tehál alebo kameňa )
Murivo alebo dielce z dutinových prvkov
Murivo alebo dielce z ľahkého betónu z
pórovitého kameniva
Murivo alebo dielce z autoklávovaného
pórobetónu
Iný druh podkladového materiálu
Spiral Anksys® SA15+
SAF1
2,00
SAF3
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 19 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
1)
2)
Pre vrstvu menšej hrúbky sa používajú hodnoty platné pre dutinové materiály
Za plné sa považujú aj murivové materiály s plochou otvorov do 15 % úložnej plochy
Spôsob osadenia injektovaných kotviacich systémov
Parameter
Min. hrúbka podkladu [mm]*
Vzdialenosť kotiev [mm]
Vzdialenosť od okraja podkladu
mm
100
100
100
hmin
Smin
Cmin
* Pokiaľ je hrúbka podkladu menšia, musia sa vykonať výťahové skúšky na stavbe podľa ETAG 014
Ostatné parametre injektovaných kotviacich systémov
Typ kotvy
Typ expanznej hmoty
Bodový súčiniteľ prestupu tepla χp (pri Zmin
10 mm) podľa TR 025
Spiral Anksys® SA15+
SAF1
SAF3
2,0 mW/K
2,0 mW/K
Kotevný plán
Uvedené všeobecné schémy rozmiestnenia kotiev Spiral Anksys® sú prispôsobené základnému rozmeru dosiek tepelnej izolácie 500 x
1000 mm. Pri inom rozmere dosiek sa rozmiestnenie kotiev môže stanoviť odlišne. Pri obvyklom rozmere dosiek tepelnej izolácie 500 x
1000 mm sú vždy štyri kotvy rozmiestnené v škárach a zostávajúce v ploche.
Okrajová oblasť
Vnútorná oblasť
6 kotiev
8 kotiev
10 kotiev
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 20 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
12 kotiev
14 kotiev
Príloha 2
Vlastnosti dosiek tepelnej izolácie EPS
Popis a vlastnosti
Prefabrikované dosky bez ďalšej povrchovej úpravy vyrobené z
penového polystyrénu (EPS) vlastnosti podľa EN 13163
Pre lepený a mechanicky pripevňovaný ETICS
Reakcia na oheň / EN 13501-1
Eurotrieda – E (pri objemovej hmotnosti < 20 kg/m3)
Tepelný odpor
Definované CE značenie v súlade s EN 13163 [(m2·K)/W]
Hrúbka / EN 823
± 1 mm
EPS – EN 13163 – T2
Dlžka/ EN 822
± 2 mm
EPS – EN 13163 – L2
Šířka / EN 822
± 2 mm
EPS – EN 13163 – W2
Pravouhlosť / EN 824
EPS – EN 13163 – S2
Rovnosť / EN 825
EPS – EN 13163 – P4
Vzhľad povrchu
Rezná plocha homogénna bez povlaku
Rozmerová
určená teplota a vlhkosť/ EN
EPS – EN 13163 – DS(70,-)1; DS(70,90)1
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 21 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
stabilita
1604
laboratórne podmienky /
EN 1603
EPS – EN 13163 – DS(N)2
Napätie v tlaku pri 10 % stlačení / EN 826
EPS – EN 13163 – CS(10)70
Nasiakavosť / EN 1609
< 0,5 kg/m2
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru µ / EN
12086 – EN 13163
20 – 70
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky za sucha /
EN 1607
≥ 100 kPa
EPS – EN 13163 – TR 100
Pevnosť v šmyku / EN 12090
≥ 0,02 N/mm2
Modul pružnosti v šmyku / EN 12090
≥ 1,0 N/mm2
Príloha 3
Kategórie odolnosti proti mechanickému poškodeniu podľa ETAG 004
Základná vrstva +
konečná povrchová
úprava
1x
sklenená
sieťovina
VT1
2x sklenená
sieťovina VT1
1x sklenená
sieťovina VT1 +
pancierová
tkaninaR330
BETADEKOR® A.15
III
I
I
BETADEKOR® A.20
II
I
I
BETADEKOR® A.30
II
I
I
BETADEKOR® SI.15
III
I
I
BETADEKOR® SI.20
II
I
I
BETADEKOR® SI.30
II
I
I
®
III
I
II
BETADEKOR V.20
®
II
I
II
BETADEKOR® V.30
II
I
II
BETADEKOR® S.15
III
I
II
BETADEKOR S.20
II
I
II
BETADEKOR® S.30
II
I
II
®
II
I
BETADEKOR SA.20
®
II
I
BETADEKOR® SA.30
II
I
ALFADEKOR G
II
I
BRICK FLEXY
I
I
BETADEKOR V.15
®
BETADEKOR SA.15
Popis kategórií proti mechanickému poškodeniu
I – Pásmo na úrovni prízemia ľahko prístupné verejnosti a
vystavené nárazom tvrdých predmetov, ale nepodliehajúce
hrubému zachádzaniu
II – Pásmo vystavené nárazom vrhaných alebo kopaných
predmetov, ale na takých verejných priestranstvách, kde
výška systému obmedzí rozsah nárazov, alebo v nižších
úrovniach, kde budova je prístupná hlavne osobám, ktoré
nemajú záujem ju šetriť
III – Pásmo, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nebude
vystavené nárazom vyvolaným ľuďmi alebo vrhanými alebo
kopanými predmetmi
I
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Vytlačené dňa: 20.6.2014
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
Stránka 22 z 24
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
STX.THERM SANA
Príloha 4
Tepelné technické a difúzne vlastnosti jednotlivých súčastí ETICS
faktor
difúzneh
o
odporu µ
Objemová
hmotnost
v suchom
stave
Deklarovaný
súč. tepelnej
vodivosti λD
Merná
tepelná
kapacita
Charakter.
Hmotnostná
vlhkosť wm
Hrúbka vrstvy
[–]
[kg / m3]
[W / m / K]
[J / kg / K]
[%]
[mm]
®
18
1485
0,64
840
1,3
3 až 5
ALFAFIX S1 + EH
®
26,5
1512
0,64
840
0,8
3 až 5
®
ALFAFIX S1 + HC-4
40
1540
0,64
840
0,8
3 až 5
ALFAFIX® S1 + HC-5
32
1540
0,64
840
0,8
3 až 5
ALFAFIX® S101
18
1485
0,64
840
1,3
3 až 5
Materiál
Lepiace a stierkové hmoty
ALFAFIX S1
ALFAFIX® S101 + EH
26,5
1512
0,64
840
0,8
3 až 5
ALFAFIX® S101 + HC-4
40
1540
0,64
840
0,8
3 až 5
ALFAFIX® S101 + HC-5
32
1540
0,64
840
0,8
3 až 5
Len lepiace hmoty
ALFAFIX® S2
17,5
1490
0,64
840
1,3
4 až 15
ALFAFIX® S11
24
1478
0,64
840
1,3
3 až 5
BETADEKOR® AF, AD
105
1750
0,59
1250
0,8
1,5; 2,0; 3,0 podľa zrnitosti
BETADEKOR® SF, SD
42
1750
0,59
1250
1,3
1,5; 2,0; 3,0 podľa zrnitosti
Povrchové úpravy
®
BETADEKOR SIF, SID
50
1780
0,59
1250
0,8
1,5; 2,0; 3,0 podľa zrnitosti
BETADEKOR® VF, VD
70
1750
0,59
1250
0,8
1,5; 2,0; 3,0 podľa zrnitosti
BETADEKOR® SAF, SAD
80
1750
0,59
1250
0,8
1,5; 2,0; 3,0 podľa zrnitosti
ALFADEKOR G
75
1750
0,61
1250
0,8
3 až 3,5
systém BRICK FLEXY
102
1750
0,59
1250
0,8
3
Dekoratívne nátery
GAMADEKOR® SIL
550
1720
0,59
1250
0,8
podľa hrúbky a počtu náterov
GAMADEKOR® SA
650
1650
0,59
1250
0,8
podľa hrúbky a počtu náterov
Izolanty
EPS F
Viď. Aktuálna špecifikácia výrobcu (Isover, Styrotrade, Rapol, Bachl, P-Systems)
min. 50
EPS F s prídavkom grafitu
Viď. Aktuálna špecifikácia výrobcu (Isover GreyWall 033, Styrotrade Styrotherm
Plus 70)
min. 50
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 23 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
Príloha 5
Navrhovanie založenia, nadpražia a ostenia okenných otvorov pre budovy
s požiarnou výškou h > 12 m.
Založenie systému
Pokiaľ je požadované požiarnu odolné založenie, vykonáva sa v súlade s príslušným konštrukčným detailom – viď. výkresová
dokumentácia systému STX.THERM® SANA. Pri založení systému pomocou montážnej laty alebo zakladacej lišty musí byť prvý rad
šírky 0,5 m prevedený z tepelnej izolácie z minerálnej vlny. V takom prípade je nutné založenie previesť mimo ostrekovú zónu (tj.
minimálne 300 mm nad úrovňou terénu).
Opatrenie nemusí byt vykonané
a) Pokiaľ je systém STX.THERM® SANA založený pod úrovňou terénu
b) Pokiaľ je systém STX.THERM® SANA založený pomocou montážnej laty s okapničkou z PVC a hrúbka stierkovej hmoty na
dolnej hrane je väcšia ako 8 mm.
c) Pokiaľ je systém STX.THERM® SANA založený pomocou zakladacej sady ETICS
d) Pokiaľ je systém STX.THERM® SANA založený pomocou zakladacej lišty Profesional PVC
Jednotlivé opatrenia sú vyobrazené vo výkresovej dokumentácii systému STX.THERM® SANA.
Okenné otvory
Pre okenné a iné otvory umiestnené nad úrovňou hp > 12 m musí byt ostenie riešené pomocou okenných líšt AFC a AFD. Vid
výkresová dokumentácia systému STX.THERM® SANA.
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
POKYNY PRE NAVRHOVANIE
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
®
STX.THERM SANA
Vytlačené dňa: 20.6.2014
Stránka 24 z 24
Aktuálne informácie nájdete na:
www.stomix.sk
Príloha 6
Dokumentácia pre prípravu a prevedenie
Projektová dokumentácia obsahuje najmä:
technickú správu, v prípade základnej aj komplexnej sanácie potom vrátane zápisu z prieskumu podkladu a pôvodného
ETICS (Kontrolný list STX.THERM® SANA).
doloženie tepelnotechnických vlastností konštrukcií vo východzom stave a s navrhnutím ETICS a prípadne energetických
vlastností budovy podľa požiadaviek STN 73 0540-2 a ostatných predpisov
požiarnotechnické riešenia
statické riešenia vrátane správy statika
výkresovou dokumentaci
projektová dokumentácia musí obsahovať náležitosti dané vyhláškou o dokumentácii stavieb
projektová dokumentácia musí byt spracovaná osobou s oprávnením k projektovej činnosti vo výstavbe
Technická správa obsahuje najmä::
identifikačné údaje
údaje o vykonaných zisteniach a meraniach
údaje o podklade a jeho nutných úpravách pre montáž ETICS
popis technického riešenia úprav vrátane dimenzií ETICS a nadväznosti nastávajúcej konštrukcie
výpis plôch s jednotlivými druhmi a dimenziami ETICS
rozpis spotreby materiálu
Výkresová dokumentácia obsahuje najmä:
situáciu
pôdorysy a rezy vo vhodnej mierke s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzií ETICS
pohľady s vyznačením štruktúry a farebného riešenia konečnej povrchovej úpravy ETICS na jednotlivých plochách
rozhodujúce detaily ETICS a ich nadväznosti na nastávajúce konštrukcie
Stavebná dokumentácia obsahuje najmä:
špecifikáciu ETICS vrátane príslušenstva
dokumentáciu ETICS
doloženie ETICS certifikátov a SK vyhlásenie o parametroch podľa zvláštnych predpisov (zákon c. 133/2013 Z.z., v
platnom znení)
údaje o prevedených zisteniach a prípadnom nadväzujúce upresnenie projektovej dokumentácie
výrobnú projektovú dokumentáciu detailov neriešených podľa projektovej dokumentácie
www.stomix.sk
STOMIX Slovensko, s. r. o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, tel.: 045/541 07 41,
e-mail: [email protected]; Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Zvolen, oddiel Sro,vložka č. 5309/S
Download

Pokyny pre navrhovanie