Marec 2011
š
Ročník V. š
www.aleksince.sk š
nepredajné
Vážení spoluobčania,
27. novembra 2010 sa konali komunálne voľby na post poslancov
na starostovi. Majiteľovi psa (B. C.) som uložil pokutu 100€ za porušenie
obecných a mestských zastupiteľstiev a starostov obcí a primátorov
VZN o chove a držaní psov. Vyzývam majiteľov, aby sa starali o svoje psy.
miest. Decembrové číslo obecných novín z viacerých dôvodov nebolo
Nezodpovednosť a lajdáctvo budem trestať pokutami. Jednými zo
vydané a preto si dovolím za zvolených poslancov a seba poďakovať
základných povinností sú - prihlásiť psa na OcÚ, zaočkovať ho, mať ho
všetkým, ktorí si našli čas a
uzatvoreného na vlastnom
volieb sa zúčastnili. S hrdosťou
pozemku tak, aby sa nemohol
môžem konštatovať, že voľby
dostať na verejné priestranstvá a
prebehli vysoko disciplinovane a
ohrozovať občanov a iné
bez rušivých momentov. Nové
zvieratá. Nebezpečné, útočné a
zastupiteľstvo a starostu čaká
agresívne psi mať na verejnosti
neľahké štvorročné obdobie.
na vodítku a s náhubkom. VZN o
Obec bola úspešná v podávaní
chove psov je zverejnené na
projektov a bude náročné ich
internetovej stránke obce,
finančne zvládnuť. V stredu 2.
kompletne bolo vydané v
marca započala rekonštrukcia
obecných novinách. Na
budovy obecného úradu. V rámci
požiadanie Vám bude poskytnurekonštrukcie sa vymenia
té na obecnom úrade.
pôvodné okná za plastové,
Napriek skutočnosti že obec
zateplí sa povala budovy a
vykonáva intenzívny separovaný
obvodové múry, zrealizuje sa
zber a umožňuje odbery
nová fasáda a vymenia sa
drobného stavebného odpadu v
svietidlá za energeticky úsporné.
určitom množstve na zbernom
Hneď v prvý deň prác sa stal
dvore pri starej koniarni,
vážny pracovný úraz. Z
dochádza k vývozu odpadu a
priestorov materskej školy pri
vytváraniu divokých skládok.
demontáži okien vypadol
Toto zákon prísne zakazuje pod
pracovník. Po odborných
hrozbou pokuty. Ohláste sa na
prehliadkach v nemocnici sa Realizácia projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách - budova OcÚ obecnom úrade a odpady Vám po
nakoniec ukázalo ,že zranenia
dohode budú odobrané.
nie sú životu nebezpečné. Na stavenisku je veľmi čulý ruch, pohyb
Na základe schválenia farskej rady a po dohode s p. farárom Mariávozidiel a mechanizmov. Z tohto dôvodu sme museli zrušiť i fašiangovú
nom Uváčkom sa uskutoční oprava strechy nášho kostola. Po odbornom
zabíjačku. Žiadam všetkých občanov, zvlášť rodičov detí, aby sa v okolí
posúdení stavu krovu a strešnej krytiny sme rozhodli, že sa kompletne
kultúrneho domu a obecného úradu pohybovali iba v nevyhnutných
vymení latovanie, zakúpi a uloží nová pálená škridla značky
prípadoch a tak predišli nebezpečenstvu úrazu. Projekt je financovaný z
BOBROVKA s povrchovou úpravou Engoba. Je to taká istá škridla ako
nórskych fondov. Touto cestou vyslovujeme srdečné poďakovanie
terajšia, avšak povrch je špeciálne upravený, tým pádom odolnejší voči
poslancovi NR SR za Smer SD p. ing. Tiborovi Glendovi, ktorý nám
vplyvom počasia a má väčšiu životnosť. Sfarbenie škridly je červené.
veľkou mierou pomohol pri získaní tohto grantu.
Oprava bude náročná na prácu, odbornosť i čas. Financovanie bude
Vo februári sme uskutočnili výpil a orez náletových drevín a kríkov a
zabezpečené z farskej pokladne. Vzhľadom na to, že opravy sú rozsiahle a
taktiež konárov zo stromov, ktoré presahujú nad prístupovú komunikáciu
finančných prostriedkov nie je dostatok, obraciame sa touto cestou na Vás,
na Lahne. Následne sa zrealizoval aj výpil na miestnom cintoríne a to v
vážení občania, farníci a veriaci so žiadosťou o poskytnutie finančných
prevažnej miere vedľa ohrady zo strany od Lukáčoviec. Upravovať hroby
prostriedkov na obnovu nášho Božieho chrámu. Zbierka sa uskutoční v
chodí hlavne staršia generácia. No i napriek tejto skutočnosti vás chcem
kostole. Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať.
požiadať, aby ste za hrobmi a vedľa ohrady nevytvárali skládky. Cintorín
Pred nami sú najväčšie kresťanské sviatky roka - Veľká noc, na ktoré
je miesto posledného odpočinku našich najbližších a najdrahších.
sa duševne pripravujeme. Neoddeliteľnou súčasťou príprav je i úprava
Správajme sa k nim úctivo i keď už nie sú medzi nami.
našich domácností a okolia našich domov. Dovoľte, aby som Vás všetkých
Opätovne sa vyskytli prípady, že majiteľom psov utiekli ich
touto cestou požiadal o spoluprácu pri jarnom upratovaní a skrášlovaní
miláčikovia a pohybovali sa po verejných priestranstvách. Jeden z
našej obce. Svetlým príkladom pre nás všetkých je brigáda detí a rodičov
takýchto útekov sa skončil uhryznutím dieťaťa. Prípad sa objasňoval cez
v areáli ZŠ a brigáda Jednoty dôchodcov pri čistení centra obce.
políciu. Obec je v takýchto veciach správny orgán, takže doriešenie bolo
Igor Miškolci starosta obce
Príprava jubilejného 15.ročníka Protidrogového dňa za prítomnosti
ministra obrany Mgr. Ľubomíra Galka a generálmajora Ing. Martina Babiaka
Strecha nášho kostola pred rekonštrukciou
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce A l e k š i n c e,
zo dňa 17. decembra 2010 .
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom
zasadnutí prerokovalo:
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
obecného zastupiteľstva
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce.
2. Návrh na zriadenie komisií obecného
zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a
voľbu predsedov komisií.
3. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce
4. Návrh na určenie platu starostu obce a schválenie
zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov
samosprávy obce
5. Schválenie sobášiacich
6. Schválenie VZN č. 6/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia
7. Schválenie VZN č. 7/2010 o ovzdušia a o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Igor Miškolci zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
1./ Jozef Bauman
2./ Ing. Jozef Čapla, PhD.
3./ Dušan Kotúč
4./ Bc. Martin Kovaľ
5./ Bc. Anton Kušnír
6./ Ing. Andrej Lipka
7./ Mgr. Viliam Zverina
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
A. z r i a ď u j e
komisie, a to :
a) Komisia na ochranu verejného záujmu
b) Finančná komisia
c) Komisia pre výstavbu, životné prostredie, a
ochranu verejného poriadku
d) Komisia pre legislatívu, pre prácu v
mikroregióne, VÚC a medzinárodnú spoluprácu
e) Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a
šport
B.volí
členov komisie pre :
– Komisiu
na ochranu verejného záujmu
poslancov:
Viliam Zverina
Jozef Bauman
Martin Kovaľ Bc.
– Finančnú komisiu
poslancov: Mgr. Viliam Zverina
Martin Kovaľ Bc.
Anton Kušnír Bc.
– Komisiu pre výstavbu, životné prostredie, a
ochranu verejného poriadku poslancov:
Jozef Čapla, PhD.
Dušan Kotúč
odborníkov z radov obyvateľov obce:
Jozef Šabík
– Komisiu pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne,
VÚC a medzinárodnú spoluprácu poslancov :
Anton Kušnír Bc.
Ing. Andrej Lipka
odborníkov z radov obyvateľov obce :
Mgr. Ivana Schmidtová
– Komisiu pre školstvo, sociálne veci, kultúru a
šport poslancov:
Ing. Andrej Lipka
Jozef Bauman
odborníkov z radov obyvateľov obce :
PhDr. Slávka Vaššová
Schvaľuje
- zriadenie komisií a členov komisií, predsedov si
zvolia členovia komisií
Ukladá
Členom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva návrhy na predsedov
komisií obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
Berie na vedomie
- poverenie poslanca Mgr. Viliam Zverinu
zastupovaním starostu obce
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostu obce podľa § 4 ods.
1. Podľa § 4 ods. 2 tento zvyšuje o 30% .
schvaľuje
- Zásady odmeňovania poslancov a volených
orgánov samosprávy obce
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
schvaľuje
- sobášiacich : Igora Miškolciho - starosta obce
a Mgr. Viliama Zverinu – zástupca starostu obce
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
schvaľuje
- VZN č. 6/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
schvaľuje
- VZN č. 7/2010 o ovzdušia a o poplatkoch za
Výška záväzkov obce Alekšince
k 1. 1. 2011
stav pohľadávok:
- Dane ......... 6 511,28 € z toho 6 310,- € firma WOODSTAR,
obec voči nej vedie ekzekučné konanie
- TKO ......... 4 396,18 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu :
10 907,46 €
stav úverov :
1.
Dexia banka
plyn + voda
15 099,90 € - úver z roku 1998
2.
Dexia banka
15 b.j.
223 605,55 €
úvery spláca obec
3.
Dexia banka
9+ 6 b.j.
439 425,18 €
z vybratého nájomného
4.
Dexia banka
preklen.úver
33 000,00 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––spolu :
711 130,63 €
dlhy obce voči organizáciám :
1. ELLIO
TJ kabíny 23 652,- € dátum splatnosti 16.3.2010
2. STAVEKO odvedenie dažďových a prívalových vôd- zrealizované
a nevyfakturované práce
k 25. 11.2010
32 014,59 €
3. STAVEKO Alekšince-kanalizácia I. a II. etapa – zrealizované a
nevyfakturované práce
k 10. 11. 2010
443 791,10 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu :
499 457,69 €
2
znečisťovanie ovzdušia na území obce Alekšince
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v A l e k š i n c i a c h
schvaľuje
- ukončenie zbierky pre rodinu Štefana Holčíka, postihnutú
požiarom rodinného domu a zrušenie účtu č.
0809784014/5600, ktorý bol na tento účel založený
Igor Miškolci
starosta obce
UZNESENIA
z 1. zasadania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 4. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach:
Uznesením č. 9/2011-OZ
schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení : Mgr.Viliam Zverina,
Bc.Martin Kovaľ
berienavedomie
- určenie zapisovateľky : Valéria Skokanová
- overovateľov zápisnice : Jozef Bauman, Dušan Kotúč
k o n š t a t u j e že
- na rokovaní OZ boli prítomní 4 poslanci OZ
schvaľuje
- program 1. zasadania obecného zastupiteľstva
Uznesením č. 10 /2011-OZ
berienavedomie
- kontrolu plnenia uznesení
Uznesením č. 11 /2011-OZ
neschválilo
- žiadosť Jany Brunovskej o prenájom priestorov v
školskom byte na podnikateľské účely.
Uznesením č. 12 /2011-OZ
neschválilo
- žiadosť Martiny Slovákovej o pridelenie školského bytu.
Uznesením č. 13 /2011-OZ
s c h v á l i l o predsedov komisie nasledovne :
Komisia na ochranu verejného záujmu -predseda Mgr.
Viliam Zverina
Finančná komisia -predseda Mgr. Viliam Zverina
Komisia pre výstavbu, životné prostredie,
a ochranu verejného poriadku -predseda Ing. Jozef Čapla
Komisia pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne,
VÚC a medzinárodnú spoluprácu -predseda Bc. Anton
Kušnír
Komisia pre školstvo, sociálne veci,
kultúru a šport -predseda Ing. Andrej Lipka
Uznesením č. 14 /2011-OZ
ruší
- uznesenie č. 410/2010 - poskytnutie pôžičky pre
Mikroregiónu Radošinka vo výške 1 000,00 Eur
na zabezpečenie fungovania chodu MAS
Uznesením č. 15 /2011-OZ
schválilo
- členský vklad pre Mikroregiónu Radošinka vo výške 1
000,00 Eur na zabezpečenie fungovania
chodu MAS
Uznesením č. 16 /2011-OZ
schválilo
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 17 /2011- OZ
u k l a d á - Komisií pre legislatívu, pre prácu v
mikroregióne, VÚC a medzinárodnú spoluprácu
- vypracovať Štatút obce podľa platných zákonov a
nariadením
Uznesením č. 18 /2011-OZ
berienavedomie
- správu o výške záväzkov obce, kanalizácií a revitalizácií
centra obce
Uznesením č. 19 /2011-OZ
berienavedomie
- správu starostu o projekte Ponitrianskeho združenia obcí
pre separovaný zber
Uznesením č. 20 /2011-OZ
berienavedomie
- informáciu starostu k zriadeniu Dobrovoľného hasičského
zboru obce Alekšince
Uznesením č. 21 /2011-OZ
berienavedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k programovému
rozpočtu obce na roky 2011 - 2013.
Uznesením č. 22 /2011-OZ
schválilo
- programový rozpočet na rok 2011
berienavedomie
- viacročný rozpočet na roky 2012-2013
Igor Miškolci - starosta obce
Plán zasadaní obecného zastupiteľstva v roku 2011 :
28. január 2011
29. apríl 2011
24. jún 2011
30. september 2011
16. december 2011
Zasadania obecného zastupiteľstva sa konajú o 18.00
hodine v zasadačke obecného úradu a sú verejné.
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
Kultúrno - spoločenské akcie na rok 2011 – Alekšince
Dátum
Názov organizácie
12.02.2011 Miestny kynologický klub
12.02.2011 Materská škôlka
13.02.2011 Jednota dôchodcov
Marec 2011 Jednota dôchodcov
05.03.2011 ZO SZCH Alekšince
05.03.2011 OcÚ, ĽS HZDS, JD
12.03.2011 ZO SZZ Alekšince
12.03.2011 ZŠ s MŠ Alekšince
18.03.2011 ZO ČK Alekšince
28.03.2011 OcÚ
01.04.2011 ZO KSS Alekšince
Apríl 2011 Šachový klub Alekšince
Apríl 2011 ZŠ s MŠ Alekšince,OcÚ,OZŽ
15-16.4.2011 ZO ČK Alekšince
30.04.2011 ZMnS Alekšince
Máj 2011 ZŠ s MŠ Alekšince,OcÚ,OZŽ
07.05.2011 OcÚ,OZŽ
08.05.2011 ZO KSS, OcÚ
12.05.2011 ZŠ s MŠ Alekšince
14.05.2011 OcÚ - Alekšince
Máj 2011 OcÚ, JD- Alekšince
01.06.2011 ZS s MŠ, OcÚ ,OZŽ
22.06.2011 ZŠ s MŠ Alekšince
25.06.2011 ZMnS Alekšince
09.07.2011 OcÚ,SNS,OZŽ
Júl 2011 OcÚ a ZŠ s MŠ 23.07.2011 ZMnS Alekšince
27.07.2011 ZO KSS, OcÚ
27.07.2011 MKK Alekšince,OcÚ
September
11.09.2011
14.09.2011
23.09.2011
23-25.9.11
ZŠ s MŠ Alekšince
ZO SZ PZ
ZŠ s MŠ ,OcÚ,OZŽ
ZŠ s MŠ Alekšince
ZO SZZ a ZO SZCH
23.10.2011
04.11.2011
OcÚ, JD Alekšince
ZŠ s MŠ – RZ
04.12.2011
17.12.2011
26.12.2011
OcÚ, JD Alekšince, OZŽ
Mariášový klub Alekšince
ZMnS Alekšince
Názov podujatia
Miesto konania
VČS
OcÚ
Maškarný ples
KD
VČS
KD
Jarné upratovanie
obec
VČS
školský klub
Fašiangová zabíjačka
KD
VČS
OcÚ
Maškarný ples
KD
VČS
KD
Deň učiteľov
OcÚ
Oslobodenie obce
OcÚ
Šachový turnaj Pohostinstvo u Fuňa
Prevencia proti kriminalite MKK
Deň narcisov
obec
Stavanie mája
KD
Prevencia proti kriminalite MKK
Zraz veteránov
MKK
Deň oslobodenia SR miestny rozhlas
Výchovný koncert
KD
Deň matiek
KD
Procesia božieho tela
obec
Deň detí
MKK
Ochrana človeka a zdravia MKK
Futbalový turnaj
mini ihrisko
Oslavy Cirila a Metoda
MKK, KD
Športový deň Alekšince
MKK,KD
Hodová zábava
KD
SNP
miestny rozhlas
Turnaj o pohár starostu obce
20 výročie založenia klubu MKK
Imatrikulácia prváčikov
ZŠ s MŠ
Oslavy sv.Huberta
KD
Prednášky
ZŠ s MŠ
Ochrana človeka a zdravia MKK
Výstava ovocia a zeleniny
Výstava zvierat
KD
Úcta k starším
KD
Lampionový sprievod a výstava
tekvíc
obec
Mikuláš
KD
Mariášový turnaj
KD
Vianočný turnaj
KD
Pracovné stretnutie starostu obce s predsedami spoločenských
a politických organizácií a hnutí
SPRÁVA o výsledku komunálnych volieb Predkladá : Gabriela Záhorská – predseda volebnej komisie
Dňa 27.11.2010 sa konali komunálne voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby na starostu
obce.
V našej obci sa volieb zúčastnilo 728 voličov z celkového počtu 1 373 oprávnených voličov, čo činí
53,02 %. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 25 .
Miestna volebná komisia v Alekšinciach potvrdila svojimi podpismi správnosť platných hlasov
v zápisnici.
Kandidáti na starostu obce získali nasledovné platné hlasy :
1.
Pavol Bulla , Nezávislý kandidát
počet hlasov
158
2.
Miloš Kyjak , Sloboda a solidarita
počet hlasov
154
3.
Igor Miškolci, Nezávislý kandidát
počet hlasov
402
Za starostu obce bol zvolený :
IGOR MIŠKOLCI
Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných platných hlasov :
1./ Jozef Čapla, Ing.,PhD.,Slovenská národná strana
počet hlasov
441
2./ Viliam Zverina,Mgr., Slovenská národná strana
počet hlasov
317
3./ Dušan Kotúč, Slovenská národná strana
počet hlasov
281
4./ Andrej Lipka, Ing., Nezávislý kandidát
počet hlasov
277
5./ Jozef Bauman, SMER- sociálna demokracia
počet hlasov
272
6./ Anton Kušnír, Bc., Nezávislý kandidát
počet hlasov
252
7./ Martin Kovaľ, Bc., Nezávislý kandidát
počet hlasov
232
Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva,
v poradí podľa počtu získaných hlasov :
1./ Zlatica Petríková, SMER- sociálna demokracia
počet hlasov 224
2./ Jozef Kováč, Slovenská národná strana
počet hlasov 221
3./ Peter Mikula, SMER- sociálna demokracia
počet hlasov 206
4./ Alena Hladká, Ľudová strana-Hnutie za demokatické Slovensko počet hlasov 203
5./ Miloš Kyjak, Sloboda a Solidarita
počet hlasov 197
6./ Ivana Plevová, SMER- sociálna demokracia
počet hlasov 193
7./ Peter Valent,Ing., Komunistická strana Slovenska
počet hlasov 192
8./ Pavol Bulla, Mgr., Nezávislý kandidát
počet hlasov 191
9./ Ján Vencel, Ing., Nezávislý kandidát
počet hlasov
165
10./Milan Žákovič, SMER- sociálna demokracia
počet hlasov 122
Gabriela Záhorská
predseda volebnej komisie
3
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
OZNAMY
Západoslovenská energetika (ZSE) informuje
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Vzhľadom na množiace sa sťažnosti a reklamácie na pracovníkov
vydávajúcich sa za zamestnancov ZSE, alebo jej nástupnícke organizácie, vydala
Západoslovenská energetika toto vyhlásenie:
- ZSE nevykonáva podomový predaj elektriny, ani osobné kontroly faktúr za
elektrinu,
- ZSE neukončuje svoju činnosť ani nemení obchodný názov spoločnosti (ZSE
Energia je 100% dcéra Západoslovenskej energetiky a od 1.7.2007 je zodpovedná
za dodávku elektriny),
- v legislatíve nenastali zmeny, ktoré by nútili uzatvárať nové zmluvy na dodávku
elektriny,
- zmena dodávateľa je individuálne rozhodnutie každého zákazníka, nie je
pravdou, že dodávateľa musí zmeniť vždy celý obytný dom, celá ulica, celá obec,
- podomové ponuky na výhodnejšiu elektrinu sú často neúplné, zavádzajúce a so
skrytými poplatkami. Zákazník takto môže nakoniec vo vyúčtovacej faktúre
zaplatiť viac ako mu bolo sľúbené.
Toto vyhlásenie vydávame za účelom informovanosti obyvateľstva a
následnom zvážení rozhodnutia, akým je výber dodávateľa elektriny.
(vz)
Je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území
Slovenskej republiky k . Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť
po desiatich rokoch nielen nové údaje žijúcich na území Slovenskej republiky, ale
aj . Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé . Pri sčítaní
záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať
sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.
prevzaté s www.statistics.sk
Upozornenie - výzva
Žiadame všetky fyzické, právnické osoby, ktoré chcú na území obce
Alekšince realizovať výstavbu alebo prestavbu rodinných domov, stavieb na
podnikateľské a iné účely aby prišli dopredu konzultovať svoj zámer na Obecný
úrad .
Oznamujeme občanom,
že opravy televíznych prijímačov si môžu nahlásiť na obecnom úrade.
„POZOR 15 roční !!!
- k vybaveniu prvého občianskeho preukazu(OP) potrebujete originál Rodný list a
so zákonným zástupcom (otec,matka ) si vybavíte nový OP na OR PZ Nitra , na
obecný úrad prídete vypísať prihlasovací lístok s novým OP !!!“
Schudnúť sa dá aj s radosťou a bez stresu !!!
Ak vás baví tanec a pri cvičení sa túžite hlavne zabávať, je zumba to pravé
pre vás, ktorí ste ešte stále medzi nás nezavítali. Príďte sa vyblázniť aj vy na hodiny
zumby každý pondelok do kultúrneho domu Alekšince, vždy o 18:00 hodine. Cena
za 1 hodinu je 1,50€. Hodiny zumby dostanú do varu každého. Doteraz chodia na
zumbu len ženy a dievčatá, ale radi medzi nami privítame aj mužov alebo chlapcov,
ktorí sú milovníkmi latinskoamerických rytmov.
cvičenec Valéria Skokanová
MARIANUM
Prenájom hrobového miesta
Pohrebná služba
So sídlom v Alekšinciach.
Prevádzkovateľom cintorína v našej obci je obec Alekšince. Právo užívať
hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi
prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta.
Nájomné zmluvy na hrobové miesta
Obec Alekšince, ako prevádzkovateľ cintorína oznamuje občanom, že
nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Preto
vyzývame občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných na
alekšinskom cintoríne, aby si vo vlastnom záujme prišli na obecný úrad uzavrieť
nájomnú zmluvu za užívanie hrobového miesta a zaplatiť nájomné za hrobové
miesto.
Ponúka kompletné pohrebné služby:
- kopanie hrobu
- úprava zosnulého
- prevoz (pri objednaní pohrebu, preprava zdarma)
-vybavenie dokladov (matrika, príspevok na pohreb )
-kompletný smútočný tovar (rakvy,kríže,vence)
-smútočný obrad
-úprava hrobu po obrade
-kremácia
-Vybavenie pohrebu možné aj v pohodlí vášho domova
Hrobové miesta
Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade,
kde sa vystaví zmluva o prenájme hrobového miesta s uvedením doby nájmu a
výškou zaplateného nájomného.
Pri uzavretí zmluvy je potrebné ako prvý krok na mape cintorína
identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená
pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej
výške. Nájomnú dobu je možné predlžovať a to zaplatením nájomného na ďalšie
obdobie. Hrobové miesta, ku ktorým sa nebude nikto hlásiť, budú formou verejnej
vyhlášky ponúknuté ako voľné hrobové miesta pre záujemcov.
Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch svojich
blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta zosnulého, aby podľa
svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň o dátume narodenia a úmrtia
dotyčného zosnulého.
Uľahčíme váš žiaľ v ťažkej chvíli.
Stála 24-hodinová služba:
Tel: 0911991076
0918210339
0903595987
www.marianum-nitra.sk
Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a výška nájomného a vonkajšie
rozmery hrobového miesta :
a) jednohrob 10 €
( 110 x 220 cm )
b.) dvojhrob
20 € ( 180 x 220 cm )
c) tojhrob
30 € ( 250 x 220 cm )
d) detský hrob 6 € ( 60 x 100 cm )
e) hrobka
35 € ( 130 x 300 cm )
f) predčasný nájom hrobového miesta
– trojnásobok sadzby uvedenej v bode a) a b)
Nájomca hrobového miesta je povinný :
- zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta, dodržiavať čistotu a
udržiavať aj okolitý priestor kosením po celom obvode hrobového miesta
- označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným symbolom
- oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest,
- triediť a ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska do
kontajnerov
- ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný
materiál, zemina a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu
vyčistiť
- riadiť sa podmienkami zakotvenými v prevádzkovom poriadku pohrebiska pri
realizácii stavby, alebo inej úprave.
- zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť
materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od
prevádzkovateľa.
Eva Cebová
4
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
Mikroregion Radošinka
na ITF SLOVAKIA TOUR
Vážení občania, ako iste viete obec Alekšince je od roku 2007 členom
Občianskeho združenia Mikroregión RADOŠINKA. Združenie spája 11 obcí
Nitrianskeho samosprávneho kraja., ktoré spolupracujú na základe verejnosúkromného partnestva LEADER. Cieľom činnosti združenia je okrem
zabezpečenia a koordinovania vzájomnej súčinnosti rozvoja uvedených obcí, aj
prezentácia a propagácia územia a obyvateľstva
V januári 2011, konkrétne v dňoch 21. 1. – 22.1.2011 sme sa zúčastnili 17.
ročníka veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave. Tento
veľtrh patrí medzi najprestížnejšie podujatia svojho druhu v Európe. Zúčastňujú sa
ho všetky typy subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu: zahraničné zastúpenia
krajín, cestovné kancelárie, zastúpenia slovenských aj zahraničných regiónov a
poskytovatelia služieb turistického sektora. Prezentácia na veľtrhu tiež prináša
zvýšenie povedomia o danej oblasti, posilnenie postavenia na trhu a slúži ako zdroj
cennej inšpirácie.
Nitriansky samosprávny kraj nám v rámci svojich výstavných aktivít
ponúkol možnosť prezentovať mikroregión RADOŠINKA. Samozrejme, že sme
túto skvelú príležitosť využili a možnosť realizovať propagáciu a poskytovať
informácie širokej verejnosti o našej práci, území a obyvateľoch, privítali.
Keďže na území Miroregiónu RADOŠINKA sa nenáchádzajú subjekty, ktoré by
poskytovali služby agroturistiky a cestovného ruchu, zamerali sme sa na
prezentáciu a propagáciu prác remeselníkov a ľudových umelcov z nášho územia .
V našej expozícii sme odprezentovali obce MR RADOŠINKA, bohatú
ponuku remeselníckych výrobkov a umeleckých dielok, poskytovali sme
informácie o projektoch, ktoré sme realizovali prostredníctvom Európskeho
poľnohospodárskeho fondu, prístupu LEADER. Návštevníkom sme
prostredníctvom propagačných materiálov priblížili život v jednotlivých obciach
mikroregiónu.
Na záver chceme srdečne poďakovať Mgr. E. Hadvigovej , Mgr. J. Hadvigovej,
Mgr. M. Ilečkovi a jeho manželke, S. Mrázovej a R. Polákovi, ktorí nám zapožičali
výstavné exponáty. Tiež ďakujeme starostke S. Halvoníkovej, ktorá zapožičala
krásne umelecké výšivky z obce Nové Sady.
Kancelária MAS OZ MR RADOŠINKA
Štrukturálny cenzus fariem 2010
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v decembri 2010 a v
V domácnostiach bude zisťovanie prebiehať podobne ako v roku 2001,
januári 2011 významné štatistické zisťovanie - Štrukturálny cenzus fariem 2010,
2003, 2005 a 2007 t.j. dotazníkovou formou prostredníctvom sčítacích komisárov.
ktorý sa v Európskej únii pravidelne vykonáva v 10 - ročných intervaloch, pričom
Zisťovanie v domácnostiach vykonajú v decembri 2010 a v januári 2011
práve prebiehajúci rok 2010 je rokom uskutočnenia tohto cenzu.
sčítací komisári, ktorí sú na túto prácu vyškolení a pri návšteve sa preukážu
Cenzus je súčasťou celoeurópskeho projektu štatistiky
osobitným poverením, ktoré platí súčasne s občianskym preukazom.
poľnohospodárstva, ktoré riadi štatistický úrad Európskej únie - EUROSTAT. Jeho
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
cieľom je získať objektívne a aktuálne informácie o štruktúre poľnohospodárskych
štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá
fariem, poskytnúť podklady pre ich porovnanie s výsledkami predchádzajúcich
Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Sčítací komisári sú viazaní mlčanlivosťou
zisťovaní, Štrukturálnym cenzom fariem 2001 a Štrukturálnymi zisťovaniami
o všetkých zistených
skutočnostiach a sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 540/2001 Z. z. o
fariem 2003 a 2005 a 2007.
štátnej štatistike (§29 a § 30) a Pokyn ŠÚ SR na zabezpečenie ochrany dôverných
V Nitrianskom kraji, ktorý je centrom slovenského poľnohospodárstva, je
údajov pri výkone práce a aj po ukončení prác.
zaradených do zisťovania 5 873 subjektov s poľnohospodárskou činnosťou, z toho
Je dôležité, aby občania poskytli sčítacím komisárom pravdivé údaje. Prispejú tým
551 právnických osôb, 1613 fyzických osôb – samostatne hospodáriacich
v značnej miere k úspešnej realizácii zisťovania, ktorá umožní poskytovanie
roľníkov a 3709 domácností.
potrebných objektívnych informácií pre efektívne riadenie poľnohospodárstva v
Predmetné zisťovanie je zaradené v Programe štátnych štatistických
Slovenskej republike a rovnako aj v rámci Európskej únie prostredníctvom
zisťovaní schváleného na roky 2009 – 2011 a jeho účelom je získať informácie o
spoločnej poľnohospodárskej politiky.
štruktúre poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a
produkčného. Výsledky zisťovania sa využijú na upresnenie poľnohospodárskeho
Vážení občania, obraciame sa na vás so žiadosťou o spoluprácu pri
registra, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom
realizácii uvedeného zisťovania. Za vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie vám
poľnohospodárstva, na typológiu fariem, na informovanie verejnosti a
ďakujeme.
medzinárodných inštitúcií.
Ing. Renáta Dušová
Úspech zisťovania bude okrem zvládnutia odbornej organizačnej prípravy
riaditeľka
závisieť v značnej miere aj od ústretového prístupu obecných a mestských úradov a
Štatistický úrad SR - Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
od zodpovedného prístupu respondentov a ich spolupráce so Štatistickým úradom
SR prostredníctvom sčítacích komisárov.
5
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
Štatistika za rok 2010:
Sťahovanie do obce : 28
z obce : 29
Narodenie
: 18
úmrtie
: 16
sobáše
: 13
Počet obyvateľov k 1.1.2011:
trvalý pobyt : 1 703
prechodný pobyt : 16
z toho muži : 713
ženy : 733
deti : 257
Sťahovanie : január – február 2011 :
- do obce 10
- z obce
1
- v obci
5
marec / 2011
Spoločenská rubrika
Všetci, ktorí si v mesiacoch december 2010, január a február 2011
pripomenuli, či pripomínate svoje krásne meniny :
K meninám Vám želáme veľa šťastia, zdravia
nech Vás všetci nepriatelia miesto sporov zdravia,
správnu duše pohodu, dobré vínko nie vodu,
vtáčie spevy, krásne kvety, dobré jedlá bez diéty,
veľa krásnych spevu tónov,
radosť z práce, šťastný domov.
Všetkým ostatným, ktorí si v mesiacoch december 2010, január a
február 2011 spomínate, slávite i pripíjate na svoje
prežité roky, posielame tieto slova :
V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne
prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky nech Vás vždy jeho
milosť chráni, nech splní každé z Vašich prianí.
Vitajte na svete :
V mesiaci januári a február 2011 sa v obci nenarodilo žiadne dieťa
Navždy nás opustili
- Zostanú v našich spomienkach
1.
Jolana Kavuljaková č.66
V mesiaci december 2010 oslávili svoje
životné jubileum 80 rokov:
pani Helena Kavuliaková , č.132
pani Julianna Grofčíková, č. 31
pani Oľga Laurincová, č. 349
v mesiaci január 2011 :
pán Ladislav Kavuliak , č.236
v mesiaci február 2011
oslávili svoje životné
jubileum 85 rokov :
pán Štefan Škopek, č. 22
pani Helena Jurišová, č. 376
Julianna Grofčíková - 80 rokov
Štefan Škopek - 85 rokov
Helena Jurišová - 85 rokov
Oľga Laurincová - 80 rokov
6
Ladislav Kavuliak - 80 rokov
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
Význam svätých v živote kresťana
V živote kresťana majú veľmi veľký význam svätý. Veď ako dobre vieme,
oni sú v našom živote oporou v duchovnom živote. Ich orodovanie nám pomáha v
spoločenstve svätých je nepochybne trvalé puto lásky a hojná výmena všetkých
každodenných starostiach ale i radostiach.
dobier medzi veriacimi, ktorí už dosiahli nebeskú vlasť alebo odpykávajú svoje
Apoštolským vyznaním „verím v spoločenstvo svätých“ si budujeme vzťah aj s
viny v očistci, alebo ešte putujú na zemi. Pri tejto obdivuhodnej výmene svätosť
oslávenou Cirkvou. „Lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom,
jedného prospieva druhým oveľa viac, než hriech jedného mohol škodiť druhým.
väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti. Neprestajne orodujú za nás u Otca a
Takto utiekanie sa k spoločenstvu svätých umožňuje kajúcemu hriešnikovi, aby sa
predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi
skôr a účinnejšie očistil od trestov za hriech.“ Každý hriech ničí v človeku niečo
Bohom a ľudmi, Krista Ježiša. Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v
krásne, kúsok neba, ktoré je v každom v nás. Naša hriešnosť by mohla byť pre nás
našej slabosti.“ Istý svätec povedal: „Svätý neboli
tí, ktorí nikdy nepadli ale svätý sú tí, ktorý
dokázali rýchlo vztať.“ „Pamiatku svätých v nebi
si uctievame nielen pre ich príklad, ale ešte viac
preto, aby sa pestovaním bratskej lásky
upevňovala jednota celej Cirkvi v Duchu. Lebo
ako nás kresťanské spoločenstvo putujúcich
privádza bližšie ku Kristovi, tak nás spoločenstvo
so svätými spája s Kristom, z ktorého ako z
prameňa a hlavy prúdi všetká milosť a život
samého Božieho ľudu.“ Ak si kresťan myslí, že
svätosť je pre neho nedosiahnutelní cieľ nech sa
pozrie na príklady svätých, ktorí boli normálni
ľudia a mali aj svoje chyby. Boli to však ľudia,
ktorí postavili Boha na svoje prvé miesto vo
svojom živote. Preto oni sú pre nás vzormi, že aj
mi môžeme byť ľudia svätý, ktorý si uvedomujú
svoje chyby, ale neustále deň čo deň sa túžia
zmeniť a viacej milovať Boha. Každý svätý má
dosť čností na to, aby sme sa nimi mohli
inšpirovať. A každý svätý má svoju osobitnú
špiritutalitu ktorou Boha miloval a vzdával mu
úctu. Aj mi si môžeme zobrať veľa z príkadov od
týchto Božích mužov a žien, no nikdy
nezabúdajme, že najväčším vzorom a ideálom ako Misijný dom v Nitre na Kalvárii - nočné foto
múdro žiť pre nás bude vždy Ježiš Kristus. On pre
nás obetoval svoj život a tým nám ukázal cestu priateľstva medzi Bohom a
kresťanov dôvodom pre smútok a zúfalstvo, ak by sme nemali istotu Božieho
človekom, ktorú môžeme uplatňovať aj v našich ľudských vzťahoch a tak sa stávať
odpustenia a nádej jeho milosrdenstva v nebi. Toto nebo pre nás vyprosujú aj svätí.
jedným z kameňov Božieho kráľovstva. Životy svätých ľudí sú dôležitým
„Kedže vošli do radosti svojho Pána, boli ustanovení nad mnohými. Ich orodovanie
komentárom k Písmu, ako teoretické a zdĺhavé komentáre biskupov a teológov.
je ich najvyššou službou Božieho plánu. Môžeme a máme ich prosiť, aby sa
Príbeh svätého života je charakteristickým spôsobom výkladom biblického
prihovárali za nás a za celý svet.“
príbehu, je jedinečným prežitím klasického príbehu, „nasledovaním Krista“, ktoré
Kedže svätí sú v blízkosti Boha, ich orodovanie nám pomáha. Svojím životom nám
nie je nikdy rovnaké. Životy svätých pomáhajú mnohým ľuďom v porozumení
dokázali svoju svätosť a zaslúžili sa volať svätými. Aj oni sú našou pomocou v
Písma. Životy hovoria hlasnejšie než slová. Tým, že uctievame svätú Janu de
každodennom živote. Oni nám ukázali smer ako prísť k svätosti a to praktizovaním
Chantal a svätého Karola Boromejského, svätú Kláru a svätého Benedikta, svätú
hlavného prikázania: Miluj svojho Boha celím svojím srdcom, celou svojou dušou a
Anežku a svätého Sebastiána, svätú Alžbetu uhorskú a svätého Ľudovíta
celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého! Svätí sú pre nás
francúzkeho, svätého Pia V., svätého Františka z Assisi, svätú Terezu a svätého
zrkadlom, do ktorého sa treba pozrieť a vidieť v ňom cestu k svätosti. Na záver
Jána z Kríža, skláňame sa pred svätosťou, ku ktorej sme aj mi povolaní. Túžime po
smiem už len dodať: Všetci svätí orodujte za nás!
tom, aby sa Božia milosť rozhojnila v našom živote. Každý kresťan, ba aj každý
Ondrej Kovaľ
človek je povolaní ku svätosti. Preto má svoj život zamerať na svätosť. „V
Mužský spevácky súbor v obci Alekšince
Nábor členov súboru stále pokračuje dovtedy, dokiaľ nezískame potrebné
množstvo členov bez ohľadu na vek.
Skúšať sme začali od 13.1.2011. Oboznamujeme sa s celou škálou
problematiky speváckeho umenia – technikou spevu, textami jednotlivých piesní
atď. Veľa námahy nás stálo zabezpečovanie harmoniky a harmonikára. Stretávame
1 až 2 krát týždenne.
Čo a aké piesne budeme preferovať? Páčia sa nám ľudové piesne, ktoré majú
krásnu melódiu, prinášajú radosť, zábavu a smiech. Náš repertoár tvoria piesne
české, moravské, poľská a najmä slovenské – melancholické.
Jozef Balko – vedúci speváckeho súboru
Z podnetu p. Jozefa Balku a p. Antona Bullu sme sa pokúsili začiatkom roka
2011 zložiť z vlastného, obecného teritória spevácky súbor. Kto pozná domáce
podmienky vie, že to bola odvážna a neľahká úloha.
Nábor členov sme začali 4.1.2011 osobnými pohovormi z jednotlivcami,
ktorí prichádzali do úvahy, že budú s nami v súbore spolupracovať. Na naše veľké
prekvapenie sme sa stretli s kladnou odozvou pracovať v speváckom súbore.
Dôvody, ktoré nás viedli k založeniu súboru boli:
- zvyšovanie a rozširovanie kultúry v obci,
- obmedziť posedávanie mužov v pohostinstve,
- prenášať dobré skúsenosti na poli kultúry medzi ostatných obyvateľov,
- zúčastňovať sa na kultúrnych akciách,
Do konca februára máme 10 členov:
Jozef Balko – vedúci súboru, Anton Bulla – technický vedúci, Jozef Filo harmonikár, Jozef Pindiak, Marián Machovec, Ľudovít Zajko, Milan Pecho,
Stanislav Bako, Ľubomír Štajer, Milan Štefánik.
7
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
Vysielanie Minirádia na základnej škole !
Zdravíme všetkých poslucháčov Minirádia, ahojte všetci !
V nasledujúcich minútach sa dozviete niečo viac zo školského života, ako sa darilo
spolužiakom na rôznych podujatiach a súťažiach. Pohodlne sa usaďte, práve
začíname!
Na recitačnej súťaži Bajzove Zbehy sa zúčastnili Karolína Chalková zo IV. A, ktorá
sa umiestnila na 2. mieste, Adriana Buranská zo VII. A, ktorej sa podarilo získať 1.
miesto, a zúčastnila sa jej aj Lenka Barabášová zo VII. A triedy.
Všetci nadšenci geografie sa zišli 14. 12. 2010 na podujatí pod názvom
Geografická olympiáda. Z 24 zúčastnených žiakov 5. – 9. ročníka
bolo úspešných 15 žiakov. Obvodné kolo sa najviac vydarilo Márii
Szombathovej, ktorá sa umiestnila na 11. mieste, a tým sa stala
úspešnou riešiteľkou.
Dňa 1. októbra 2010 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v
cezpoľnom behu. 1. miesto žiaci si vybojovali :
Lukáš Mokošák z IX. A, Július Škoda z IX. B, Dávid Vokel
z VIII. B triedy.
3. miesto jednotlivci chlapci získal Július Škoda z IX. B
triedy
2. miesto jednotlivci dievčatá si vybojovala Sofia Gajdošová
z VIII. A triedy. Žiaci saq zúčastnili aj Majstrovstiev kraja,
kde sa umiestnili na 4. mieste.
Dňa 1. 2. 2011 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej
olympiády. Na dekanátnom kole našu školu budú reprezentovať
Soňa Tichá z IX. B, Jana Tomanová z IX. B, Angelika Gajdošová z
IX. A triedy.
Dňa 20. 1. 2011 si na školskom kole Matematickej
olympiády zmerali sily žiaci IV. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa
stali - Martina Mokošáková, Kristián Michler, Alexandra Plevová,
Sofia Slaná, Dominik Osuský.
Dňa 8. 12. 2010 si zmerali sily žiaci 7. – 9. ročníka na
Olympiáde v anglickom jazyku. Zúčastnili sa jej 6 žiaci, z ktorých si
postup do obvodného kola vybojoval Igor Miškolci z IX. B triedy. V
obvodnom kole sa umiestnil na 11. mieste a zároveň sa stal
úspešným riešiteľom.
V dňoch 15. a 16. 12. 2010 privítala všetkých nadšencov
matematická súťaž Pytagoriáda. Zúčastnilo sa jej 49 žiakov z 3. – 8.
ročníka. Do okresného kola postupujú – Erik Candrák III. A,
Martina Mokošáková IV. A, Karolína Chalková IV. A, Bibiana
Miškolciová V. B, Viktória Kuchárová V. B, Mária Krošňáková VI.
B, Lenka Barabášová VII. A.
Dňa 15. 12. 2010 príjemné predpoludnie strávilo 17 žiakov z
ročníkov 3 – 7 so Šalianskym Maťkom. V tejto recitačnej súťaži sa
vraciame do minulosti prostredníctvom krásnych slovenských
povestí. V obvodnom kole našu školu reprezentovali Karolína
Chalková zo IV. A a Adriana Buranská zo VII.a triedy.
V oblasti športu nás ešte len čakajú tieto súťaže:
majstrovstvá okresu vo vybíjanej dievčat, malý futbal starších a
mladších chlapcov, veľký futbal, orientačný beh.
V 2. polroku sa tešíme na spevácke súťaže, vyhodnotenia
prebiehajúcich súťaží, program ku Dňu matiek a veľa iných súťaží a
podujatí podľa aktuálnej ponuky.
Na okresné kolo Chemickej olympiády sa pripravuje žiak
IX. B triedy Dominik Vančo.
Pani učiteľka Vančová ďakuje dievčatám Karin Bahelkovej,
Gabike Hunkovej, Silvii Gábrišovej, Adriane Buranskej, Lenke
Barabášovej a Zuzke Lukáčikovej za spoluprácu pri tvorbe a realizácii programu
pre miestnych dôchodcov v rámci osláv mesiaca októbra – Mesiaca úcty k starším.
Deviatakom budeme všetci držať palce, aby 9. 3. 2011 čo najlepšie zvládli
Testovanie 9 / MONITOR/, a aby sa úspešne umiestnili na stredné školy, ktoré si
vybrali.
- týmito slovami sa prihovárala žiačka VI. A triedy Vanessa Babulicová na začiatku
rozhlasovej relácie, v ktorej odzneli nasledujúce informácie.
- Počúvaj chvíľočku, poviem ti básničku – básničky, ale aj rôzne veselé príbehy
predvádzali mladí recitátori na školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín dňa 26. 1. 2011. Porota bola v príjemnej spoločnosti 41 recitátorov 2. – 9.
ročníka. V okresnom kole nás reprezentovali : v 1. kategórii – Karolína Chalková –
IV. A - próza
V 2. kategórii – Andrea Gudábová – V. B – poézia
Adriana Buranská – VII. A – próza
V 3. kategórii – Nikoleta Vargová – VIII. B – próza
V okresnom kole si 3. miesto vybojovali K. Chalková a Nikoleta Vargová vo
svojich kategóriách.
V dňoch od 30. 11. – do 3. 12. 2010 prebiehala medzinárodná internetová
súťaž pod názvom TAKTIK. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov z 3. – 9. ročníka. Celkové
1. miesto zo Slovenska a Česka získala Karolína Chalková zo IV. A triedy. Ostatní
získali tituly – sprievodca, cestovateľ a dobrodruh.
13. december 2010 sa niesol v znamení histórie. Na našej škole sa
uskutočnila Dejepisná olympiáda. Záujem prejavilo 13 žiakov zo 6. – 9. ročníka, z
nich 9 boli úspešní. V obvodnom kole nás reprezentovali – Mária Szombathová zo
VI. B, Juraj Toman zo VII.A, Zuzana Gajdošová z VIII. A, Lukáš Mokošák z IX. A,
Igor Miškolci z IX. B triedy. Najlepšie sa darilo Lukášovi Mokošákovi, ktorý
obsadil 10. miesto.
- Všetkovedko maličký, má rád všetky detičky – tento školský rok sa
celoslovenské kolo súťaže Všetkovedko konalo 1. 12. 2010. Zapojilo sa 12 žiakov
z III. a IV. ročníka. Titul Všetkovedko si vybojovali – Martina Mokošáková a
Dominik Osuský zo IV. A triedy. Ostatní sa tešia z titulu Všetkovedkov učeň.
Matematický klokan prilákal aj tento rok veľa žiakov našej školy na riešenie
rôznych príkladov a úloh. Na celoslovenské kolo si zúčastnení počkajú do 21. 3.
2011.
Tak ako každý rok , aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy
zúčastňovali rôznych športových podujatí. Dňa 30. septembra 2010 sa darilo
oddielu mladých záchranárov na okresnej súťaži Mladý ochranca CO. Družstvo
bolo zostavené z týchto žiakov – Karin Bahelková – VII. A, Dominik Mokošák –
VIII. A, Lukáš Mokošák – IX. A, Jana Zacharová – IX. A trieda.
Predvianočný čas už každoročne patrí všetkými veľmi očakávaným turnajom vo
vybíjanej a vo futbale. Vo vybíjanej sa dievčatám darilo takto:
- 1. miesto – IX. ročník
- 2. miesto – VII. a VIII. ročník
Rozhlasovú reláciu s p. uč. Vančovou spolutvorili a zrealizovali žiaci našej
školy – Adam Hajdák V. A, Natália Antaličová VI. A, Vanessa Babulicová VI. A,
Radka Strasserová VI. A, Nikoleta Vargová VIII. B, Tomáš Rigo VIII. B, Zuzka
Hajdáková IX. A a Dominik Vančo z IX. B triedy.
Mgr. Blanka Vančová
8
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
Je inšpirovaná latinsko- americkou hudbou. Hodina zahŕňa tanec a fitness,
pripojuje latinsko- americkú a medzinárodnú hudbu a tanečné pohyby vytvárajúce
dynamický, vzrušujúci a účinný fitness systém. Tento formát hodiny kombinuje
Koncoročné posedenie pedagogického zboru v reštaurácii u Fuňa
rýchle a pomalé rytmy, ktoré fitness spôsobom formujú a posilňujú telo, aby sa
dosiahlo jedinečnej rovnováhy a výhod kardio, tak i posilňovacieho tréningu.
Zumba obsahuje niektoré zo zákl. príncípov aeróbneho a intervalového tréningu
tak, aby maximalizovala výdaj kalórií, posilnila kardiovaskulárny systém a
dosiahla celkové spevnenie tela. Tanečné pohyby, založené na kardio tréningu sú
1. Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických
zložené z krokov, ktoré sa každý ľahko naučí, ktoré sa sústreďujú na rysovanie
zamestnancov, pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.
celého tela, na oblasti ako stehná, boky, paže, trup, brušné svaly a najdôležitejší
2. Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy.
svalv v tele- srdce:). Tanečníci i netanečníci okamžite a bez problémov zvládnu
3. Správať sa slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak,
hodiny Zumby, pretože na to, aby sa vám darilo v Zumbe, nemusíte vedieť
aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
tancovať!:) Zumba je program, ktorý je najúčinnejší, najinovatívnejší... je to
4. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať
najzábavnejšie cvičenie navrhnuté pre každého.
sa na činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných
Hlavnými prvkami, prečo je Zumba výnimočná a úspešná na celom svete,
predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
sú:
5. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
1. Je to zábava- zamaskované cvičenie, účastníci sa bavia a neuvedomujú si, že
6. Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote
cvičia:). Človek s úsmevom prepotí všetko oblečenie:). Kúzlo hudby návštevníkov
svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred
hodín motivuje pohybovať sa intenzívnejšie, než by mali odcvičiť sériu klasických
poškodením, nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a
drepov.
pokynov pedag. zamestnancov.
2. Je to iné! Hudba, kroky, pohyby a pocity:)... . Predtým, keď tu Zumba nebola,
7. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej
museli záujemci o latinsko- americké a iné tance, navštevovať tanečnú školu, čo
budovy.
bol problém pre väčšinu ľudí ( z priestorovo- časového hľadiska, no aj preto, že na
8. Zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať
klasickú taneč. hodinu je potrebný partner).
len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na popoludňajšom
3. Je to ľahké! Zumba je navrhnutá pre každého. Účastníci cvičenia môžu so
vyučovaní, krúžkoch, školskom klube, alebo majú osobitné povolenie.
Zumbou začať ihneď,bez ohľadu na predchádzajúcu kondíciu a vek.
9. Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiak nevykonáva
4. Je to účinné! Je úžasná pre telo, myseľ i dušu. Zlepšuje činnosť srdcovočinnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov,
cievneho a dýchacieho systému, posiľňuje srdcovú svalovinu, zlepšuje krvný
požívanie zdraviu škodlivých látok.
obeh, držanie tela a celkový vzhľad:). Znižuje krvný tlak, hladinu LDL
10. Počas vyučovania /vyuč.hodiny, prestávky/ nesmie používať mobilný telefón.
cholesterolu, kľudovú tepovú frekvenciu, zásoby telesného tuku- spaľovať tuk,
Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho,
odstraňovať stres a napätie. Zvyšuje objem svalovej hmoty, hustotu kostnej hmoty,
triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu.
rýchlosť a celkovú aeróbnu výdrž, hladinu kyslíku v krvi, flexibilitu a pohybový
11. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie
rozsah, dobrú náladu ( euforizujúce cvičenie:) ). Vytancovať sa zo svojich
spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
každodenných starostí a mať dobrý pocit zo seba samého.
12. Ak žiak úmyselne, alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú
Ako sa pripraviť na hodinu Zumby?
povinní škodu nahradiť.
1. Odporúča sa jesť 3 hod. pred cvičením ( ľahké jedlo, menšia porcia). Táto doba
13. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné na
závisí od individuálneho trávenia a zloženia stravy ( plus- mínus 3 hod. ), Vo
príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového, či pracovného úboru.
všeobecnosti sa vôbec neodporúča vykonávať akúkoľvek intenzívnu pohybovú
14. Svoje miesto zaujme žiak pokojne po zvonení. Bez povolenia nesmie opustiť
aktivitu ( žalúdok pracuje, organizmus sa zaoberá trávením, s plným žalúdkom sa
svoje miesto, ani učebňu.
nedá hýbať a tak ani spaľovať tuk.
15. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.
2.Tekutiny- voda, to najjednoduchšie- čistá, krásna, priezračná voda...taká, akú
16. Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené
potrebuje naše telo. Pri Zumbe sa vypotíme, z tela vylúčime veľa toxínov, ale i
nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy
vodu s minerálmi, kt. musíme doplniť. Podľa biorytmov organizmu sa odporúča
peňazí, alebo osobné cenné predmety.
pravideľne prijímať tekutiny
17. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky,
od cca 15.00h popoludní,
odpovedá až na vyzvanie učiteľa.
kedy je najvyššia aktivita
18. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať
močového mechúra. Takže
pri písomných prácach.
piť musíme hlavne pre
19. Ak vstúpi počas vyučovania do triedy dospelá osoba, žiaci sú povinní vstať.
Zumbou:):).). Počas hodiny
Táto povinnosť zaniká na hodinách VV, TchV, Informatiky, TV a pri písaní
tekutiny len dopĺňame, vodu
kontrolných a laboratórnych prác.
máme poruke.
20. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlní sa
3. Pohodlná obuv a
vyučujúcemu na jej začiatku.
oblečenie, suché veci na
21. Pri prestávkach sa žiak pohybuje primerane rýchlo, nesmie opustiť budovu
prezlečenie. Pri dodržaní
školy, neruší a neobmedzuje spolužiakov.
predchádzajúcich
22. Každý žiak je povinný mať v škole vlastné hygienické potreby – uterák, mydlo a
jednoduchých zásad, budete
toaletný papier.
mať lepší pocit zo seba
23. V školskej družine, školskom klube sa žiaci správajú podľa pokynov
samého, zlepší sa zdravotný
vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.
stav, lepšiu výdrž na hodine,
24. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa
i pri iných činnostiach, no a
disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru.
koniec koncov......
25. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi
Okolie bude pozitívne
vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.
r e a g o v a ť n a Va š u
26. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak,
prítomnosť, budete mať
alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy.
lepšiu náladu, bohatší život a
27. Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch a
pozitívne strávený časJ
J
J
budove školy, okrem rodičov.
Povinnosti žiaka
9
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
Sloveni, alebo Slováci
marec / 2011
Nitriansky ZMOS uvažuje o založení
domova pre seniorov.
Cyril Hromník(*1942), archeológ a historik, Slovák žijúci
v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike
Zasadnutia ZMOSu v Lefantovciach sa zúčastnil predseda MSK Milan Belica,
Bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová,
v strede Ladislav Hrošo, prednostka OÚ Nitra Ing. Miškovičová Katarína
a starosta Lefantoviec Miloslav Krajčík.
V septembri 2010, za veľkého záujmu verejnosti, v Dome Matici
slovenskej v Nitre, predstavil Cyril Hromník svoju publikáciu ,,Sloveni Slováci
kde sú vaše korene“. Po skončení prednášky sa k uvedenej knihe uskutočnila
diskusia.
Autor sa narodil na Slovensku, históriu študoval v Prahe a New Yorku. V
súčasnosti pôsobí v oblasti výskumu na univerzite v Kapskom Meste. Hlavným
cieľom jeho historického výskumu je skúmanie bantuských jazykov a migrácií na
africkom kontinente, v Mozambiku a Indii. Jeho znalosť zámorského a
transkontinentálneho obchodu v najstarších dobách mu otvorila úplne nový a
nikým predtým nepredvídaný pohľad aj na históriu Slovenov a Slovenska. Je
autorom originálnej teórie o stredoeurópskom, ale indickým obchodom
ovplyvnenom pôvode Slovenov / Slovákov.
Tak ako mnohí iní autori zaoberajúcimi sa pôvodom Slovenov / Slovákov
(napr. P.J. Šafárik...), tak aj C. Hromník predpokladá, že súčasní obyvatelia
Slovenska sú autochtónnym (pôvodnym) národom, ktorý obýval toto územie
najmenej 3 000 rokov pred Kristom. Túto teóriu v poslednej dobe potvrdzujú i
výskumy genetikov. Teórie historikov, že ,,Slovania“ sa v dejinách ľudstva zjavili
v 5. storočí ako národ, ktorý sa vynoril z Pripjatských močiarov v Bielorusku a
zabral väčšinu Európy od Rýna po Volgu považuje za scestnú, nelogickú a
tendenčnú. C. Hromník počas svojho výskumu nadobudol poznatky o dejinách
ľudstva v ohromnom časovom a územnom priestore, kde jednoznačne pripisuje
veľký podiel indickej kultúry u všetkých indoeurópskych národoch žijúcich na
našom kontinente. V kontexte tohto poznania sa začal venovať i histórii Slovenska
a Slovenov.
K samotnému názvu publikácie: pomenovanie obyvateľa územia
Slovenska slovom Slovák vzniklo v 15. storočí ako pejoratívum (hanlivé
označenie). Správne by malo byť Sloven, z toho Slovenka, Slovensko.
Na záver C. Horník poukázal na názorovú roztieštenosť slovenských
historikov a verí, že v blízkej budúcnosti sa tendenčné a nežičlivé teórie z dielní
najmä historikov susedných krajín prehodnotia aspoň tak, aby sa fakty
nezamlčovali a nedeformovali proti zdravému rozumu.
(vz)
JELŠOVCE. Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS, ktoré
združuje 54 obcí širšieho nitrianskeho regiónu vrátane krajského mesta, sa chystá
založiť domov pre seniorov. Inštitúcia by bola v správe združenia. Po zasadnutí
združenia nás o tom informoval jeho predseda Ladislav Hroššo, starosta Jelšoviec.
Či bude vznikajúce zariadenie domom opatrovateľských služieb, alebo
špecializovaným zariadením pre seniorov, nie je ešte jasné. „O forme ešte
diskutujeme, je to zatiaľ len v plienkach a je to taký náš zámer, pretože z nového
zákona o sociálnych službách nám vyplývajú rôzne povinnosti, vrátane
starostlivosti o starších ľudí. Do tohto nášho regionálneho domu pre seniorov by
mohli prísť klienti z 54 obcí,“ povedal Ladislav Hroššo. Zo začiatku by mal
kapacitu 50 ľudí, neskôr až 180.
Regionálny domov má sídliť v Horných Lefantovciach. Zástupcovia
združenia si už pozreli budovy v majetku súkromného podnikateľa. „Momentálne
hľadáme možnosti, odkiaľ získať na prevádzku finančné zdroje tak, aby sa na tomto
projekte podieľali nielen obce. Uvažujeme, či priestory odkúpime, alebo vezmeme
do nájmu, sme v kontakte aj so samosprávnym krajom,“ dodal šéf združenia.
Na poslednom zasadnutí v Dolných Lefantovciach združenie tiež
schválilo kandidáta na funkciu celoslovenského ZMOSu nitrianskeho primátora
Jozefa Dvonča. Stanovy ZMOSu momentálne hovoria, že na čele združenia sa musí
striedať primátor so starostom. Ak by sa tieto stanovy zmenili, regionálne združenie
by mohlo podporiť na post celoslovenského predsedu súčasného šéfa ZMOSu
Michala Sýkoru.
(TH)
Stretnutie speváckych skupín
Spolu sme si zaspomínali na staré dobré časy ,keď spieval skoro každý, oprášili
staré pesničky a dohodli sme sa, že oba súbory budú vystupovať na všetkých našich
podujatiach na čo sa už vopred tešíme. K textu pripájame i fotografie zo stretnutia.
Marta Valentová – ZO JDS
Dňa 8. marca 2011 sa uskutočnilo v našom dôchodcovskom klube
stretnutie dvoch speváckych skupín a to skupiny mužov, ktorí majú názov
Rybničkári a už známej speváckej skupiny žien. Stretnutia sme sa zúčastnili i my
čo sme vo výbore ZO JDS a a ako ženy sme boli veľmi príjemne prekvapené
hlavne galantnosťou spevákov. Tí nám nielenže k sviatku žien pogratulovali, ale z
toho urobili aj peknú prezentáciu svojho začiatočného repertoáru a tiež sme dostali
každá karafiát. My ženy sme sa im zas odvďačili tým, čo každá dobré napiekla.
10
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
Jarná brigáda
marec / 2011
Majstrovstvá Slovenskej republiky
v papierovom a plastovom
modelárstve žiakov AMAVET-u
Nitra, 23. októbra 2010
Dňa 26.3.2011 sa v areáli ZŠ uskutočnila jarná brigáda. Opäť sa
potvrdila súdržnosť rodičov, základnej školy a obce, keď sa tejto brigády
zúčastnilo 20 rodičov a 28 detí. Rodičia sa znovu stali vzorom pre svoje deti, ktoré
spolu s nimi pracovali od skorého ráno až do 15.00 hodiny popoludní. Podarilo sa
im vyčistiť areál školy, zozbierať odpadky, zostrihať náletovú zeleň a pohrabať
lístie. Ich práca sa odzrkadlila na krajšom a zdravšom prostredí školy.
Základná škola ďakuje všetkým, ktorí jej pomohli pri jarnom upratovaní.
Mgr. Stanislava Blahová
Výsledková listina
papierové modely
V. cestné dopravné prostriedky
1. Andrej Stránsky, Autobus K-AEC,
plastové modely
Cataj
I. lietadlá 1/48
1. Samuel Sivák, Fw 190-A8, Nové 2. Daniel Ilavský, Tatra 815, Košice
3. Michal Matovic, UNC 151, Jaslovské
Zámky
Bohunice
2. Martin Šiška, P-39, Nové Zámky
VI. stavebná architektúra
3. Daniel Ilavský, P-153, Košice
1. Samuel Sucík, Hrad Tocník, Celovce
II. lietadlá 1/72
2. Piotr Stoklosa, Stanica Aragon-1,
1. Igor Miškolci, P-40B, Alekšince
Žywiec, Polsko
2. Samuel Sivák, Il-2, Nové Zámky
3. Klára Nováková, Maják, Brumov
3. Jozef Chmelár, P-51B, Gánovce
Bylnice, Ceská republika
III. vojenská technika 1/35,1/48
VII. ostatné modely
1. Samuel Sivák, T-34, Nové Zámky
1. Samuel Sucík, T-34, Celovce
2. Tibor Ilon, T-72, Nové Zámky
2. Piotr Stoklosa, Tatra 815, Žywiec,
3. Tibor Ilon, MAZ 537, Nové Zámky
IV. vojenská technika 1/72, 1/76, 1/87 Polsko
1. Jozef Chmelár, Winter Wind, Gánovce 3. Tereza Jankovicová, Doma na
2. Samuel Sivák, Bradley, Nové Zámky koberci, Bratislava
Mgr. Martin Mikuláš
3. Erik Pástor, JS-24, Vinica
riaditeľ súťaže
11
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
Záverečná správa o stave ochrany
pred požiarmi za rok 2010
Rok 2010 nezačal v obci po stráne PO veľmi priaznivo . Hneď
začiatkom roka – 31. 1. vyhorel rodinný dom Holčíkovcov, 15.3. zhorel senník p.
Škodu s dvojročným krmivom pre kone a 23. 4. zhorela spoločná hospodárska
budova susedov p. Sahula a Kubicových. Vo všetkých prípadoch zasahovali hasiči.
Činnosť kontrolnej skupiny:
Kontrolná skupina obce pre ochranu pred požiarmi, ktorej činnosť
vyplýva z § 23 zákona 314/2001 Zb vznp. o ochrane pred požiarmi, vykonávala
kontroly podľa stanoveného plánu na rok 2010. V tomto roku bolo plánovaných 6
kontrol vo firmách a kluboch a l kontrola rod. domov a bytov mimo bytových
priestorov. Vykonaných bolo 5 kontrol a jedna následná. Kontroly boli vykonané:
1.
Pohostinstvo u trubkára – mala byť opakovaná kontrola, majiteľ však
zrušil podnikanie, plánujeme kontrolu v novom roku u nového majiteľa,
2. všetky kluby – kontrola bola 27.4. 2010 drobné nedostatky boli odstránenédoplnená pož. dokumentácia a hasiaci prístroj
3. Gáter, p. Domoracký - 14.6. 2010- zistený l nedostatok kontrola následne 16.6. –
kontrola HP – odstránené,
4. Umelecké kováčstvo – starý obecný úrad – 14.6. 2010 – podnikanie zrušené,
nedostatky zistené neboli,
5. Fy Eurovat - 29.9. 2010 nedostatky zistené neboli
6. Základná škola Alekšince - 29.9. 2010 – nedostatky zistené neboli
2.12. 2010 bola vykonaná kontrola rod. domov a obyt. domov –
nebytové priestory – ulice Gecovské, Balkán, Skrky a stred obce – závažné
nedostatky zistené neboli.
Obec prostredníctvom kontrolnej skupiny pri vykonávaní
preventívnych protipožiarnych kontrol upozorňovala občanov a podnikajúce fyz.
osoby na zistené nedostatky, ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru a požadovala
ich odstránenie. Poskytovala potrebné informácie a vysvetlenia. Začiatkom roka
sme rozniesli i plagáty s informáciami ako zabrániť požiarom v domácnostiach a čo
treba robiť pri požiari v byte, ktorý vydal ORHaZZ. Plagát bol vyvesený i na OÚ.
Znova upozorňujem na vykonávanie kontrol komínov rod. domov aspoň 1x ročne.
!!! - časté požiare.
Činnosť požiarneho technika
Objekty obecného úradu sú pravidelne
kontrolované podľa plány, nedostatky sú odstraňované v
daných termínoch. Obecné bytovky sú kontrolované l x
ročne. V tomto roku bolo vykonané i školenie
zamestnancov OÚ a to 2.3. 2010 i odborná príprava pož.
hliadky. PT vypracoval pre stavby OÚ ktoré nemali
projektovú dokumentáciu PO požiarnobezpečnostnú
charakteristiku. A to pre kultúrny dom, dom smútku a
areál starého obecného úradu. Požiarny technik neustále
upozorňuje na vykonávanie pravidelných kontrol
hasiacich prístrojov a hydrantov hlavné v bytových
domoch na vykonávanie kontrol komínov a plynových
zariadení.
Záverom konštatujem, že kontrolná skupina
obce i požiarny technik si plnia svoje úlohy v súlade s
platnou legislatívnou vykonávajú kontroly a prehliadky
podľa plánu a závery z kontrol sú rešpektované.
Verejnoprospešní pracovníci uskutočnili výpil drevín a kríkov, ktoré zasahovali
do miestnej prístupovej komunikácie na Lahniach
INZERÁT
Obec Alekšince hľadá kronikára. Záujemcovia obdržia bližšie informácie
na obecnom úrade tel. 037/7822126, 0905520730.
Otváracia doba na Obecnom úrade Alekšince
Pondelok
7.30 – 12.00 12.30 – 15.45
Streda
7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Štvrtok
7.30 – 12.00
Piatok
7.30 – 12.00 12.30 – 13.15
Za kontrolnú skupinu a TPO: Marta Valentová
12
13
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
Recepty mňam
marec / 2011
Jarné rady záhradkárom
V mnohých rodinách pri riešení nie práve najpriaznivejšej finančnej
situácie zohráva dôležitú úlohu záhradka. Obdobie, keď sme ju považovali skôr za
hobby, kde sme spolu s rodinou trávili voľný čas a využívali ju na relaxáciu , je reč.
Súčasnosť nás núti maximálne ju využívať a dopestovať si zdravé ovocie a zeleninu
pre vlastnú potrebu. Veď stačí sa pozrieť na ceny týchto produktov na trhu a hneď si
vieme spočítať, akým prínosom pre našu rodinu záhradka je. Práve skoré jarné
mesiace sú vhodným obdobím na to, aby sme si ujasnili, čo nám v uplynulej sezóne
z produktov najviac chýbalo, čo chceme v tejto sezóne v záhradke pestovať.
Nezabúdame pritom aj na prípravu zimných zásob v budúcom roku.
Už klope na dvere druhý sviatok tohto roka, ktorý je tradíciou na celom
svete - Veľká noc. V tomto roku pripadá na mesiac apríl, ale už odteraz sa gazdinky
chystajú na tieto slávnostné dni v podobe zháňania rôznych zaujímavých a
chutných receptov, aby svoj sviatočný stôl vyzdobili najrozmanitejšími dobrotami.
Okrem zaujímavých veľkonočných receptov by gazdinky nemali nezabúdať na
tradičné jedlá ako vajíčka, hrudka, klobáska, červená repa (cvikla) a pod.
Aj ja som sa rozhodla pomaly pripravovať na Veľkú noc, a preto vám ponúkam
niekoľko receptov :
Veľkonočná baba
Čo nás čaká v záhradke na začiatku jari
10 rožkov, 300-400 g údeného mäsa, 2 nôžky klobásky, 6 vajec,
petržlenová vňať, olej na vymastenie plechu, mleté čierne korenie, soľ
Pôda
Kypríme, kto v jeseni nestihol, musí rýchlo dobehnúť zameškané. Hrabeme
suché lístie a burinu. Záhradu posilníme prvými tohtoročnými dávkami hnojiva.
Pozeráme na návody na použitie, priveľké dávky by rastlinám ublížili.
Stromy a kríky
Ak chceme nové kríky alebo stromy , marec je na to najvhodnejší. Poraďte
sa s odborníkom, koľko nová rastlina potrebuje svetla, vlahy, či ako často ju treba
hnojiť, a ako je odolná proti škodcom. Nezabudnite rátať s tým, že strom , či krík
porastie a bude potrebovať viac miesta.
V marci už končíme so strihaným jadrovýn , bobuľovýn a viniča. Nezabudnite na
zimné a predjarné postreky.
Zelenina
Vydržte, pokiaľ sa pôda dostatočne prehreje. Nachystajte si semená,
prípadne si vo vnútri predpestujte priesady papriky, šalátu či rajčín. Na konci marca
už sejeme reďkovku, či odolnejšie šaláty, potom špenát , koreňovú zeleninu a
hrášok .
Trávnik
Treba ho vyhrabať, nie príliš silno aby sa nepovytŕhali korienky, odstrániť
konáriky a iné ne čistoty .
Kvetinové hriadky
Rozsádzame trvalky, odstraňujeme zoschnuté časti. Tešíme sa z prvých
snežienok, krokusov, narcisov či tulipánov. V apríli môžeme siať mnohé druhy
letničiek priamo na záhony, ak sme si nepredpestovali priesady v skleníku.
Rožky nakrájajte na kolieska a tie ešte na štvrťky. Dajte do misy a polejte
vývarom z údeného mäsa a klobásky, aby zmäkli, nie však veľmi, aby sa z toho
neurobila blatová kaša. Údené mäso aj klobásku nakrájajte nadrobno a primiešajte
k rožkom. Podľa chuti môžete pridať trochu soli (nemusíte, pretože údené mäso je
slané). Vajcia vyšľahajte a pridajte k základnej zmesi. Prisypte korenie a pridajte
petržlenovú vňať. Veľký plech vymastite olejom a „babu” dajte piecť na 200 °C
doružova.
Biskupský chlebíček
(pečený v pekárni na chleba)
Doba prípravy: asi 10 minút
Doba pečenia: asi 60 minút
Cesto:
1 balenie Bábovky Dr.Oetker
350 ml vody
120 ml oleja (12 PL)
25 g lieskových orieškov
25 g kandizovaného ovocia
50 g hrozienok
1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker
Do práce na záhradke Vám želám veľa chuti , pekné počasie , dostatok
vlahy a radosti z dobrej úrody.
Jozef Valent
Príprava:
1. Zmes na bábovku v mise vareškou ručne
zmiešame s vodou, olejom, nasekanými orieškami,
kandizovaným ovocím, hrozienkami a arómou.
Holúbok diamantový
2. Cesto prelejeme do nádoby v pekárni na chleba.
Zvolíme príslušný program pečenia a chlebíček
upečieme.
Bravčová krkovička
pečená v majonézovom kabáte
1 kus krkovičky - veľkosť si
samozrejme zvolíte podľa veľkosti vašej
rodiny. 2 veľké cibule, nakrájané na
kolieska, 1 pohár majonézy, 200 g
strúhanej goudy (ale môžete použiť aj
eidam ), korenie, soľ, majorán.
Holúbok diamantový je rovnozobec dorastajúci do výšky približne 15cm
žijúci v takmer celej Austrálií. Na určenie pohlavia je potrebná istá skúsenosť.
Najistejšie je počkať kým vtáci dospejú. Samčekovia sa práve vtedy začnú dvoriť
samičkám čím je ľahké ich rozpoznať.
Spoľahlivý je taktiež spôsob určenia pohlavia podľa krúžku okolo oka.
Dospelí samčekovia majú toto sfarbenie tmavšie a výraznejšie. Mláďatá majú
oveľa menej výrazné sfarbenie ako rodičia. Sfarbenie dospelého vtáka dosahujú
asi po dvoch mesiacoch až štvrť roku od vyletenia z hniezda. Holúbky sú
všeobecne tichí vtáci nenároční na chov. Jediný problém u väčšiny chovateľov
vzniká pri zostavovaní páru, keď sa väčšinou jedná o dvoch samcov alebo samice.
Holúbky sa dobre znášajú s ostatnými rovnozobcami no s jedincami toho istého
druhu môže nastať problém. Doporučujem preto chov po pároch. Taktiež sa
pomerne dobre aklimatizovali našemu podnebiu. V zime však musia mať vnútorný
úkryt pred mrazom, vlhkom a vetrom. Ako krmivo používame proso, repku, niger
alebo lesknicu. Naklíčené zrno, zelenú potravu a ovocie prijímajú veľmi
zriedkavo. V období hniezdenia je dobré podávať im vaječnú zmes.Pre holúbkov je
najvhodnejšia vonkajšia kombinovaná voliéra alebo dostatočne veľká klietka.
Použiť by sa malo silnejšie, napr. pozinkované pletivo, pre dlhšiu výdrž. Na
hniezdenie je vhodný ´´košíček´´ ktorý je dostatočne vlboký aby mláďatá
nevypadli. Hniezdo si holúbkovia tvoria iba z niekoľkých stebiel no je dobré
poskytnúť im dostatok materiálu ako steblá, trávu či seno. Samička znesie cca. 2
vajcia na ktorých sedí po dobu asi 14 dní. Vo veku 12 dní sú už mláďatá schopné
lietať no ešte ďalšie 3 týždne ich rodičia dokrmujú. Pár Holúbkov diamantových
dokáže zahniezdiť až 7 krát za sezónu ! Odporúča sa však nechať ich sadnúť iba
nanajvýš 5 krát pretože vtáci sú potom zbytočne vysilení. Cena Holúbkov sa v
tomto období pohybuje v rozmedzí od 8 do 12€ za kus a patria medzi pomerne
rozšírených rovnozobcov.
1./ Mäso osolíme, okoreníme, posypeme
rascou a majoránom - kto ho nemá rád,
pokojne ho vynechá! Mäso vložíme do
pekáča a natrieme ho majonézou - vrstva
zhruba 4 mm.
2./ Na majonézu poukladáme kolieska
cibule
3./ a všetko zasypeme syrom.
Pekáč zavrieme a strčíme do
rozpálenej rúry a pečieme na 180°C, kým
mäsko nie je mäkučké. Na pečenie
nepotrebujeme žiaden tuk, ale mäsko
môžeme podliať asi 100 ml horúcej vody.
Pečenie trvá asi hodinu, čiže obed je
hotový rýchlo.
Majonézu cítiť nebudete!!! Takže
aj nepriatelia majonéz si môžu pečienku
týmto spôsobom pripraviť.
Mäso ostane pod majonézovocibuľovo-syrovým pláštikom šťavnatučké
a krehučké!
Skutočne stojí za vyskúšanie :)
Igor Miškolci ml.
13
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
Stratená, oklamaná
a okradnutá generácia
marec / 2011
Dôchodcovia na slovíčko!
Rýchly vzostup staršieho obyvateľstva, resp. starých ľudí a podielu
najstarších vrstiev obyvateľstva je významnou výzvou pre štát, spoločnosť a
jedinca. Je to výzva pre súčasnú verejnú politiku a programy, ktoré znížia tlak starej
generácie na ekonomiku a spoločnosť budú podporovať zdravé a zmysluplné
starnutie, sociálne a ekonomický produktívny život až do vysokého veku. Podporiť
zdravie nielen lekárskou starostlivosťou a drahými liekmi, ale preventívne
vytvoriť podmienky na život a prácu, ktoré budú isté, podporné, uspokojujúce a
radostné. Nie je pre starého človeka radostný a spokojný život udržiavaný len na
liekoch a obťažovaní zdravotníckych zariadení, ale vytvárať také podmienky,
ktoré budú sociálne a ekonomicky znižovať tlak na potrebnú lekársku
starostlivosť. Aj keď starnutiu, ako normálnemu biologickému procesu nemôžeme
zabrániť, môžeme ho spomaliť. Ťažkosti vyplývajúce zo starnutia by mala riešiť
spoločnosť a skupiny podporované štátom. Samozrejme aj samotný jedinec môže
čiastočne zabrániť niektorým ťažkostiam a tak prispieť spolu ku kvalite života.
Zdravie, ktoré je hlavným prvkom kvality osobného a sociálneho života, je možno
podporovať v každom veku.
Vychádzajúc zo súčasného stavu v rodinách dôchodcov, najmä ktorí do
dôchodku išli pre rokom 1990, životná úroveň rapídne klesla a z hľadiska
sociálneho sa väčšina týchto dôchodcov dostala do životnej núdze. Nie je omnoho
lepšia situácia aj na úseku zdravotnej starostlivosti, kde najmä náklady na lieky
značne zaťažujú finančnú situáciu s nízkym dôchodkom. Ošetrenie chrupu je
prakticky nedosiahnuteľné, pretože náklady na chirurgické zákroky a
zdravotnícke pomôcky sú tak nákladné, že dôchodca by si musel požičiavať
potrebné finančné prostriedky. Nie div, že medzi ľuďmi sa u nás rozširuje poznanie
o tzv. „plazivej eutanázii“. Na zamyslenie stojí aj najnovšie opatrenia v liekovej
službe. Ťažko pochopiť, aby pacient sa jednal ako na trhu s lekárnikom, aký liek
vybrať na príslušnú stanovenú diagnózu lekárom. Praktický liek sa stáva trhovým
produktom farmaceutického priemyslu a predajcu liekov. Kto vlastne má posúdiť
výber príslušného lieku na stanovenú diagnózu lekárom, keď je viac ako
pravdepodobné, že pacient sa rozhodne pre najlacnejší liek a kto vlastne bude
zodpovedať za výsledok liečby pacienta? Je tu však ďalší medzičlánok, ktorý
vstupuje do hry; zdravotná poisťovňa a tak pacient čakaj, kto vlastne bude mať
rozhodné slovo v tvojej liečbe. Alebo pacient drž sa známeho príslovia „Pomôž si
človeče, aj Pán Boh ti pomôže“. Popri týchto problémoch vystupuje otázka
finančných zdrojov zdravotných poisťovní, najmä Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, kde prakticky prevažná časť poistencov sú dôchodcovia. Natíska sa
otázka, kde sa vlastne stratili finančné zdroje z privatizácie štátnych podnikov,
ktoré mali mať rozhodujúci vplyv na solventnosť poisťovni. Najmä starší
dôchodcovia, ktorí celý život platili príslušné odvody pre štát, dnes žijú v obavách
kto bude hradiť náklady na ich liečbu. Táto skupina dôchodcov prešla mnohými
peripetiami v priebehu svojho života. V mladosti mnohí pocítili tridsiate roky
celosvetovej hospodárskej krízy minulého storočia, vplyv vojnového obdobia,
meniaca sa politická situácia a spoločenský vývoj v povojnovom období až po
súčasnú dobu, kde spoločnosť nachádzajúca sa v marazme politickej,
hospodárskej a spoločenskej kríze. Prakticky táto generácia starších dôchodcov
nenašla svoje miesto v súčasnej spoločnosti. Právom možno povedať o oklamanej,
okradnutej a stratenej generácii. Najmä to pocítili obyvatelia vidieka, ktorí mnohí
prišli o svoje imanie a výsledky svojej práce. Dôchodok najmä starších dôchodcov
zaostáva s dôchodkami ostatných členských štátov EÚ najmenej o 20 %. Už v
stanovovaní výmerov dôchodkov sa vychádzalo z neporovnateľných východísk.
Oproti spoločenstvu EÚ náš občan dostal ani nie 40 % z vtedajšieho priemerného
5-ročného zárobku. Prakticky za dobu jednej generácie valorizácia dôchodkov
každý rok bola krátená a nie je predpoklad tieto rozdiely odstrániť ani v
budúcnosti. Táto generácia starších dôchodcov sa musí zmieriť s daným stavom a
naopak počítať so zvýšenými životnými nákladmi vzhľadom na prijaté úsporné
opatrenia vlády, ako predpoklad zabezpečenia životnej úrovne nastávajúcej mladej
generácie. Paradoxom je, že sľubované šetrenia v štátnej, ale aj v regionálnej
správe sú asi len na papieri a v sľuboch, pretože podľa informácií z dennej tlače,
naopak pracovníkom jednotlivých rezortov budú vyplatené koncoročné odmeny
za údajné dobré výsledky a úspory. Dôchodcovia sú si vedomí, že s daným stavom
sa musia zmieriť, ale nemôžu sa zmieriť s tým, že sľubované zvýšenie cien za
energetické zdroje o 7-10 % od nového roku sa najviac dotknú dôchodcov.
Zdražovanie tých najzákladnejších životných potrieb, platenie za lieky, elektrinu,
plyn, bývanie, to je odmena za vytvorené hodnoty počas aktívneho života. Je
nepochopiteľné, že vláda nevie, kde vziať peniaze na zamedzenie prepadu
občanov, ale pritom sa nevyužívajú ani prostriedky z fondov EÚ. Na televíznej
obrazovke vidieť šťastný život smotánky, rôzne súťaže so státisícovými
odmenami, doplňované drahou a otravnou reklamou.
Popri sociálnych a zdravotných problémoch nie menej sú spoločenské
problémy. Moderná civilizácia poznamenala aj vzťahy medzi generáciami a v
rodinách do takej miery, že sa pomaly odľudšťujú. Vo výchove mladých sa zabúda
na nevyhnutnosť úcty k starším, na ich prácu a jej prínos pre život nastupujúcej
generácie. Mnohí sa pozerajú na starých občanov ako nepotrebných, ktorí uberajú
zo životného štandardu mladej generácie. Je to komplex problémov, no
významným z nich je situácia v rodine, jej rozpad a vytváranie nežiaducich
vzťahov medzi sebou, mladou a staršou generáciou, sú pokračovaním aj v celej
spoločnosti a zlým prínosom pre život nastupujúcej generácie. Nenávisť a
popieranie mravných hodnôt neprispievajú k rozvoju človeka a celej spoločnosti.
Na záver tohto príspevku nebol zámer vyvolať beznádej a pesimizmus u
dôchodcov, ale aj u ostatných občanov v období Nového roka, ale naopak vysloviť
nádej, že raz dobro musí zvíťaziť nad zlom, ako v tej rozprávke. Poprajme si
navzájom ich radostné prežitie v kruhu svojich blízkych a známych, v novom roku
prianie a nádej do lepších dní pri svojej skromnosti a v dobrom zdraví.
Dňa 13. 2. 2011 mala naša základná organizácia JDS výročnú členskú
schôdzu na ktorej sme zhodnotili našu činnosť v minulom roku a navrhli akcie na
rok 2011. Ale pekne poporiadku. V úvode schôdze nám pripravili program naše
speváčky a veru nás milo prekvapili. Naučili sa nové piesne, ktorá nám nielen
zaspievali ale názorne zahrali. Detičiek z materskej školy bolo pre chorobu málo,
ale o to viac sa snažili, začo im ďakujeme. Potom sme otvorili už 15. výročnú
schôdzu a privítali sme milých hostí z krajskej organizácie, pani Csákayová a pani
Kmeťovú a tiež nášho pána starostu. Príhovor k 15. výročiu našej organizácie
predniesol pán Ing. Leonard Bulla, kde spomenul aj zakladajúcich členov a
zhodnotil činnosť za 15 rokov. Poďakoval sa tým, ktorí sa zaslúžili , aby táto
organizácia bola činná. Ďalej v programe nasledovala správa o činnosti za rok 2010
a plán akcií na rok 2011, správa o hospodárení a nový rozpočet. Zablahoželali sme i
jubilantom, ktorí oslávili v minulom roku 70, 75, 80, 85 a90 rokov. Bolo ich 20.
Potom mali slovo hostia, vylosovala sa tombola a podalo sa malé občerstvenie. Na
konci sály sme mali aj malú výstavku ozdobných tanierov. A na aké akcie sa môžu
tešiť naši členovia? Určite to bude pekný zájazd v lete, stretnutia pri hudbe na
batôžkových posedeniach, mikulášske posedenie a spoločné akcie organizované s
obecným úradom.
Veľmi radi privítame i nových členov, hlavne mladých dôchodcov. Nech
nesedia doma ale nech sa spoločne s nami stretávajú a možno prinesú i nové nápady.
Veď človek je tvor spoločenský a nechce žiť a byť sám.
Marta Valentová – predseda ZO JDS
Mikulášske posedenie
Dňa 5. 12. 2010 sme zorganizovali tradičné mikulášske posedenie. Nieslo
sa v duchu predvianočných tradícií, s ktorými boli naši členovia oboznámení hneď
v úvode. Deti z materskej školy a základnej školy a naša spevácka skupina nám
pripravila pekný vianočný program. Počas posedenia prišiel i k nám dôchodcom
Sv. Mikuláš, s anjelom a čertom a keďže sme boli všetci počas celého roka dobrí,
každého z nás obdaroval. Ešte sme si posedeli pri dobrých koláčikoch s
občerstvením a niektorí šťastlivci si odniesli i pekné výhry z tomboly. Myslíme si ,
že to bola ďalšia vydarená akcia a tešíme sa na ďalšie.
Chcem sa touto cestnou poďakovať všetkým darcom do tomboly: p.
Vaššovej, , ktorá nás potešila i pekným listom, p. Kotúčovej, p. Ing. Glendovi,, za
rybu majiteľovi rybníkov, fy Eurovat, fy Metro, fy Lidl a všetkým ostatným a tiež i
všetkým, ktorí toto pekné posedenie pripravili alebo pri ňom pomáhali.
Pripravil: Ing. Leonard BULLA
čestný predseda ZO Jednoty dôchodcov v Alekšinciach
Marta Valentová – predseda ZO JDS
14
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
STO Alekšince
marec / 2011
Žolíkový turnaj
Našu obec už 7. rok reprezentuje stolnotenisový oddiel STO Alekšince. V
okresnej súťaži atakuje špičku tabuľky a našej obci robí dobré meno. Základom
kádra sú hráči: Miroslav Valko, Ľubomír Janeček, Jozef Hladký, Marek Mihálik a
Šimon Sleziak, medzi striedajucich patria hlavne Peter Daniš, Jozef Bohunický a
Rasťo Pleva. Svoje domáce zápasy hrajú v telocvični miestnej základnej školy
vždy v piatok o 18.00 hod. Všetci, ktorí chcete povzbudiť našich hráčov ste srdečne
vítaní.
Viac informácií a rozpis súťaže na: www.pinec.info
Posledný žolíkový turnaj, ktorý sa konal v sobotu 8.1.2011 v ,,Pizzérii u
Fuňa“ bol mimoriadne úspešný. Zúčastnilo sa ho 26 hráčov najmä z Alekšiniec,
Rišňoviec, Hlohovca a Nitry. Tento typ kartového turnaja je ojedinelý a je oň
pomerne veľký záujem. Na prvom mieste sa umiestnil Dušan Majzel, ktorý je
jedným z najúspešnejších účastníkov týchto turnajov. Druhý bol Peter Kubica z
Alekšiniec. Organizáciu priebehu turnaja bravúrne zvládol Gabriel Gábriš. Všetci
prítomní si pochvaľovali celkovú atmosféru a výbornú spoločenskú úroveň. (vz)
Výsledky STO Alekšince v MO Nitra II.trieda, ročník 2010/2011:
Výčapy-Opatovce „B“ - Alekšince
Alekšince - Nitra 08 „B“
Klasov - Alekšince
Alekšince - Čab „D“
Čab „E“ - Alekšince
Alekšince - Mojmírovce „B“
ŠOG Nitra „I“ - Alekšince
Žirany „C“ - Alekšince
Alekšince - Lehota „B“
YMCA Nitra - Alekšince
Alekšince - Zbehy „C“
Vráble „F“ - Alekšince
Alekšince - ŠOG Nitra „X“
Alekšince - Výčapy-Opatovce „B“
Nitra 08 „B“ - Alekšince
Alekšince - Klasov
Čab „D“ - Alekšince
8:10
14:4
12:6
11:7
3:15
5:13
9:9
5:13
5:13
1:17
13:5
5:13
11:7
14:4
8:10
6:12
3:15
15
š
ALEKŠINSKÉ NOVINY
marec / 2011
Stolnotenisový oddiel STO Alekšince
Turnaj neregistrovaných hráčov.
Dňa 7. 1. 2011 usporiadal stolnotenisový oddiel STO Alekšince už 8.
ročník turnaja neregistrovaných hráčov v stolnom tenise. Tohto turnaja sa tradične
zúčastňujú nadšenci „ping-pongu“ nielen z našej obce, ale aj zo širokého okolia.
Tento rok napríklad z Lapáša, z Rišňoviec a z Nitry. Celkovo sa turnaja zúčastnilo
17 hráčov.
Po piatich hodinách úporných bojov sa nakoniec vo finále stretli dvaja
„cezpoľní“ hráči: Juraj Bulla z Rišňoviec a Milan Planka z Lapáša. Úspešnejším z
nich bol prvý menovaný a to celkom jednoznačne s výsledkom 3 : 0. V boji o tretie
miesto sa stretli domáci Patrik Bauman a Miloš Kyjak. V tomto súboji bola
úspešnejšia omladina a zvíťazila 3 : 1.
Druhý v poradí Milan Planka.
Bronzový Patrik Bauman v akcii.
Víťaz Juraj Bulla z Rišňoviec
Uzávierka tohto čísla: 15. 3. 2011
Uzávierka nasledujúceho čísla:15. 6. 2011
Náklad: 530 ks
Vydáva: Obecný úrad Alekšince
Tlač: REA tlačiareň, Nitra
chránené pracovisko
Download

alekšinské noviny