Strana 155
Strana 156
Kronikár obce : Ivana Cintulová
Životopis pre Obec Koválov
Narodila som sa 1.2.1971 v Skalici. V obci Koválov som začala
povinnú školskú dochádzku v roku 1977. V základnej škole Koválov
som ukončila prvé 4 ročníky a potom som prešla do Základnej školy
v Dojči, kde som ukončila povinnú školskú dochádzku v roku 1985
v ôsmom ročníku.
V štúdiu som pokračovala na Strednej poľnohospodárskej škole
v Holíči, ktorú som ukončila maturitnou skúškou v máji 1989.
Od 1.6.1989 som začala pracovať ako administratívna pracovníčka
na oddelení dopravy v podniku Poľnonákup Záhoran v Senici, kde
som pracovala do 31.7.1999.
Od 1.8.1999 až do 31.7.2009 som bola zamestnaná na
Poľnohospodárskom družstve Koválov, najprv ako administratívna
pracovníčka na zastupovanie materskej dovolenky, po troch rokoch
som bola preradená na technika živočíšnej výroby a od mája 2006
som bola preradená na administratívnu pracovníčku a pokladníčku.
Od februára 2007 som začala pracovať ako finančná účtovníčka až do
31.7.2009.
Od 1.8.2009 som sa zamestnala na Obecnom úrade Koválov ako
finančná účtovníčka pre OU a ZŠ a referentka ohlasovne pobytu
občanov.
Počas troch rokov práce v samospráve som nadobudla skúsenosti
a poznatky , ktoré by som mohla využiť pri vykonávaní funkcie
kronikára obce.
V Koválove dňa 15.08.2012
Ivana Cintulová
Strana 157
Dňa 3.7.2012 doručila kronikárka obce pani Lýdia Joríková na
Obecný úrad oznámenie o vzdaní sa funkcie kronikára obce pre jej
dlhodobú neprítomnosť v obci a na území Slovenska.
Obecné zastupiteľstvo obce Koválov na svojom zasadnutí 18.7.2012
zobralo uvedené na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo obce Koválov svojim uznesením číslo 33/2012
zo dňa 18.7.2012 schválilo
Ivanu Cintulovú , narodenú 1.2.1971,bytom Koválov 246
za kronikára Obce Koválov a zároveň ju poverilo dopísaním kroniky
obce za rok 2011
Po mojom schválení do funkcie kronikára som začala pripravovať
ročný zápis do knihy záznamov za rok 2011.
Pri písaní kroniky som postupovala podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 o obecnom zriadení a metodickej príručky pre
vedenie kroniky mesta Vrútky, ktorú vydalo Regionálne vzdelávacie
centrum v Martine, ako aj z poznatkov o vedení kroník v iných
obciach, získaných prostredníctvom internetu.
Údaje boli čerpané z dokumentov obce Koválov :
záverečného účtu , účtovnej závierky, výročnej správy, zápisníc zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva,z evidencie obyvateľstva
a matričných kníh Matričného úradu Koválov, matričných kníh
Farského úradu Koválov,Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce.
Boli použité výročné správy spoločenských organizácií v obci.
Tiež som využila aj svoje poznatky,keďže som sa ako pracovníčka
obecného úradu priamo zúčastňovala v uplynulom roku všetkého
diania v obci.
Strana 158
ROK
2 0 11
Strana 159
ŠTRUKTÚRA
ROČNEHO ZÁZNAMU
1. Úvod
2. Demografia
3. Samospráva obce
4. Hospodárenie obce
5. Z rokovaní OZ
6. Výstavba obce
7. Infraštruktúra
8. Občianske združenia a záujmové organizácie
9. Školstvo
10. Kultúrno-spoločenský život
11. Cirkevný život
12. Zhodnotenie uplynulého roka
Strana 160
1. ÚVOD
V roku 2011 bola jedna dôležitá udalosť pre život obce a to Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov 2011 . Sčítací komisári prešli celú dedinu
a boli sčítané všetky domy, byty a ich obyvatelia k 31.máju.
2. DEMOGRAFIA
K 1. januáru 2011 mala obec 701 obyvateľov.
Najstaršou občiankou bola Cecília Vachová, narodená 21.10.1918,
z mužov bol najstarší Cyril Pavelka, narodený 24. 8. 1920.
Do obce sa prisťahovalo 11 obyvateľov a odsťahovalo sa 9
obyvateľov.
Narodili sa :
Markovičová Lívia, Pipíšková Nina, Mlčúch Martin, Pechová Sofia
Manželstvo uzatvorili :
V roku 2011 na matrike uzavreli manželstvo Bc. Andrej Vilím a Mgr.
Alena Páleníková zo Senice.
Zomreli:
Rostislav Krkoška
Rudolf Vizváry
Otília Molentová
Terézia Komárková
Alojz Michálek
Stanislav Hyža
Irena Dobišová
Emília Dobiášová
,
,
,
,
,
,
,
,
vo veku 66 rokov
vo veku 68 rokov
vo veku 78 rokov
vo veku 73 rokov
vo veku 80 rokov
vo veku 43 rokov
vo veku 86 rokov
vo veku 83 rokov
Strana 161
Anna Klimešová
Terézia Štefaníková
,
,
vo veku 81 rokov
vo veku 80 rokov
Rozlúčku so zosnulými občanmi robil starosta obce cestou
miestneho rozhlasu.
K 31. decembru 2011 mala obec 706 obyvateľov, z ktorých bolo
35občanov, z toho 18 žien, evidovaných ako nezamestnaných na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, čo je 4,96 %
z celkového počtu obyvateľov obce.
Národnostná štruktúra :
l občianka sa hlási k maďarskej národnosti, 6 občanov k českej
národnosti a 699 obyvateľov k slovenskej národnosti.
V obci mali povolený trvalý pobyt aj cudzí štátni príslušníci, títo
však boli evidovaní na Oddelení cudzineckej polície policajného
zboru v Trnave .
3. SAMOSPRÁVA OBCE
Starostom obce bol v roku 2011 Pavol Kuba.
Obecné zastupiteľstvo pracovalo v zložení :
Dana Bilovská – zástupca starostu
Bc. Richard Čongrády, Vladimír Labaš, Štefan Vach , Milan
Komárek , Pavol Vanek a Peter Vymislický.
Pri obecnom zastupiteľstve boli zriadené komisie :
-komisia stavebná a životného prostredia:
Milan Komárek - predseda, Pavol Vanek, Ing. Stanislav Cák
-komisia kultúry:
Dana Bilovská - predseda, Mgr. Elena Romančíková,Viera
Kudláčová, PaedDr. Viera Schmidtová, Ivana Cintulová
-komisia pre šport, mládež a telovýchovu:
Bc. Richard Čongrády - predseda, Vladimír Labaš, Štefan Vach
Strana 162
-komisia priestupková a verejného poriadku:
Peter Vymislický - predseda, Bc. Richard Čongrády, Pavol
Pavelka
Obecné zastupiteľstvo v decembri odsúhlasilo začatie prípravných
prác a prác pre vypracovanie zadania Územného plánu obce
Koválov.
4. HOSPODÁRENIE OBCE
Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2011 , schváleného uznesením obecného zastupiteľstva číslo 38/2010 zo dňa
9.12.2010 takto:
Rozpočet na rok 2011
Bežné príjmy
z toho
Granty a transféry
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
:
199 459 €
:
:
:
:
39 423 €
206 743 €
87 704 €
0€
:
:
307 163 €
307 163 €
Finančné operácie -príjmy :
Finančné operácie-výdavky:
20 000 €
100 420 €
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Rozpočtovým opatrením starostu obce číslo 10/2011 zo dňa 31.12.
2011 bola schválená úprava rozpočtu podľa skutočne dosiahnutých
príjmov a výdavkov u bežných príjmov na sumu 224 771 € ,
u bežných výdavkov na sumu 222 147 € , u kapitálových príjmov na
sumu 90 768 €, u kapitálových výdavkov na sumu 2 915 € .
Strana 163
Skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky:
Bežné príjmy:
Daňové príjmy
:
Nedaňové príjmy
:
Dotácie a granty
:
SPOLU
:
Kapitálové príjmy :
Z predaja pozemkov
:
Z EU – PPA projekty
:
Zo ŠR – DPH 14%
:
Spolu:
Finančné operácie :
Prevod z rezervného fondu :
Prostriedky z roku 2010 :
SPOLU:
Bežné výdavky
Všeobecne verejné služby
Ochrana pre požiarmi
Nakladanie s odpadmi
Údržba verejnej zelene
Verejné osvetlenie
Kultúra
Dom smútku
Materská škola
Základná škola
Školský klub
Školská jedáleň
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
175 390 €
7 133 €
42 248 €
224 771 €
8 276 €
72 362 €
10 131 €
90 769 €
10 158 €
20 000 €
30 158 €
84 648 €
3 429 €
12 177 €
1 324 €
5 552 €
4 558 €
2 605 €
25 528 €
60 223 €
6 109 €
15 994 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU
: 222 147 €
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
:
2 915 €
: 100 319 €
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA :
20 316,81 €
Strana 164
Výsledok hospodárenia za rok 2011 bol vo výške 20 316,81 €
a tvorí záverečný účet obce za rok 2011.
5. Z ROKOVANÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Ustanovujúce zasadnutie OZ - 21. decembra 2010
U z n e s e n i e č. 1/ 2011
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
-výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a vystúpenie
novozvoleného starostu obce
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
- novozvolený starosta obce Pavol Kuba zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Dana Bilovská,
Bc.Richard Čongrády, Milan Komárek, Vladimír Labaš, Štefan Vach,
Pavol Vanek, Peter Vymislický zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva
U z n e s e n i e č. 2/ 2011
Obecné zastupiteľstvo v Koválove
A. z r i a ď u j e
Komisie obecného zastupiteľstva:
- Komisia stavebná a životného prostredia
- Komisia kultúry
- Komisia pre šport, mládež a telovýchovu
- Komisia priestupková
B. v o l í
a) predsedu Komisie stavebnej a životného prostredia – Milana
Komárka
predsedu Komisie kultúry - Danu Bilovskú
predsedu Komisie pre šport, mládež a telovýchovu - Bc.
Richarda Čongrádyho
Strana 165
predsedu Komisie priestupkovej a verejného poriadku - Petra
Vymislického
U z n e s e n i e č. 3/ 2011
Obecné zastupiteľstvo v Koválove u r č u j e
v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších
predpisov , uznesením obecného zastupiteľstva č.28/2010 zo dňa
22.júla mesačný plat starostu vo výške 1,83 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2009
na základe údajov ŠÚ SR v plnom rozsahu s koeficientom úväzku 1.
U z n e s e n i e č. 4/ 2011
Obecné zastupiteľstvo v Koválove
A. b e r i e n a v e d o m i e
-určenie za zástupcu starostu obce novozvoleným starostom obce
podľa§13b zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení , pani Danu
Bilovskú a určenie odmeny zástupcu starostu obce vo výške 50,-€
mesačne
B. s ch v a ľ u j e
- za zástupcu starostu obce bola určená starostom obce pani Dana
Bilovská a výška odmeny zástupcu starostu bude 50,-€ mesačne.
U z n e s e n i e č. 5/ 2011
Obecné zastupiteľstvo v Koválove
A. b e r i e n a v e d o m i e
určenie sobášiacich v obci Koválov
- pán Pavol Kuba - starosta obce
- pani Dana Bilovská - poslankyňa obecného zastupiteľstva
a zástupca starostu obce
B. s ch v a ľ u j e
za sobášiacich v obci Koválov sú určení
Strana 166
- pán Pavol Kuba – starosta obce
- pani Dana Bilovská – poslankyňa obecného zastupiteľstva
a zástupca starostu obce
Zasadnutie OZ – 25.januára 2011:
U z n e s e n i e č. 6/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
komisia stavebná a životného prostredia – predseda Milan Komárek,
členovia Pavol Vanek, Ing. Stanislav Cák,
komisia kultúry – predseda Dana Bilovská, členovia, Mgr. Elena
Romančíková, PaeDr. Viera Schmidtová, Ivana Cintulová, Viera
Kudláčová
komisia pre šport, mládež a telovýchovu – predseda Bc. Richard
Čongrády, členovia Vladimír Labaš, Štefan Vach
komisia priestupková a verejného poriadku - predseda Peter
Vymislický, členovia Bc. Richard Čongrády, Pavol Pavelka
U z n e s e n i e č. 7/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
príspevok obce Koválov do Centrálneho krízového fondu TTSK na
rok 2011 v sume 355,00 €, t.j 0,5 € na jedného obyvateľa obce
Koválov.
U z n e s e n i e č. 8/ 2011
S c h v a ľ u j e rozdelenie obce do siedmych obvodov medzi
poslancov nasledovne:
obvod č. 1 – poslanec Komárek Milan
obvod č. 2 – poslanec Vanek Pavol
obvod č. 3 – poslanec Labaš Vladimír
Strana 167
obvod č. 4 – poslanec Bc. Čongrády Richard
obvod č. 5 – poslanec Vach Štefan
obvod č. 6 – poslanec Vymislický Peter
obvod č. 7 – poslankyňa Bilovská Dana
U z n e s e n i e č. 9/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
zloženie kontrolnej skupiny na vykonávanie
protipožiarnej kontroly v obci Koválov nasledovne:
Tomáš Duchoslav - vedúci kontrolnej skupiny
Ľuboš Hasák - člen kontrolnej skupiny
Vladimír Vach - člen kontrolnej skupiny
preventívnej
U z n e s e n i e č. 10/ 2011
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í
s prenájmom viacúčelových priestorov bunky - bufetu umiestneného
na futbalovom ihrisku pani Melánii Suchánkovej, trvale bytom
Koválov č. 227, taktiež obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s
odpredajom ani s prenájmom časti obecného pozemku v areály
futbalového ihriska pre vybudovanie iného stánku, nakoľko areál
futbalového ihriska so zariadením má v dlhodobom užívaní
Telovýchovná jednota Družstevník Koválov, ktorá sama rozhoduje o
využití týchto priestorov a prevádzkovaní bufetu.
U z n e s e n i e č. 11/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í :
s podpisom novej „Zmluvy uzatvorenej podľa § 20 a/ z.č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní
posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách“ s Mestom
Senica na nasledujúce obdobie.
Strana 168
Zasadnutie OZ – 27.apríla 2011
U z n e s e n i e č. 12/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Účtovnú závierku obce Koválov za rok 2010
U z n e s e n i e č. 13/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
-bez výhrad celoročné hospodárenie obce podľa Záverečného účtu
obce Koválov za rok 2010
U z n e s e n i e č. 14 /2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Prevod výsledku hospodárenia za rok 2010 v sume 18 451,23 € do
rezervného fondu.
U z n e s e n i e č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
použitie rezervného fondu na nákup majetku:
bunka so sociálnym zariadením na futbalové ihrisko v sume 800,- €
plastová žumpa k bunke sociálneho zariadenia v sume 758,- €
vyhotovenie projektovej dokumentácie Viacúčelové ihrisko v sume
400,- €
U z n e s e n i e č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrh VZN č. 12 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v obci Koválov
Strana 169
Zasadnutie OZ - 16. júna 2011
U z n e s e n i e č. 17/ 2011
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2010
U z n e s e n i e č. 18/ 2011
Obecné zastupiteľstvo b e r i e
na
vedomie:
Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou Obce.
U z n e s e n i e č. 19/ 2010
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Výročnú správu obce Koválov za rok 2010.
U z n e s e n i e č. 20/2011
VZN č. 12 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v
obci Koválov
U z n e s e n i e č. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
s účinnosťou od 1.6.2011 plat starostu obce Koválov podľa § 3
odsek 1 Zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako 1,65 násobok
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2010 zvýšený
podľa § 4 odsek 2 o 11,0 %, čo predstavuje celkový mesačný plat
starostu 1 409,- €.
Strana 170
U z n e s e n i e č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
použitie rezervného fondu v súlade s § 10 ods.8 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nasledovne:
Oprava cesty Hoštáky v sume 350,- €
Oprava čerpadla DHZ Koválov v sume 1 203,36 €.
U z n e s e n i e č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Telovýchovnej jednoty Družstevník Koválov zo dňa
19.7.2011 o uzatvorenie nájomnej zmluvy,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje
obecné zastupiteľstvo troj pätinovou väčšinou všetkých poslancov,
pretože zámerom tohto prenájmu je utvárať a chrániť zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a utvárať
podmienky pre telesnú kultúru a šport, podmienky pre športovo –
oddychové činnosti v záujme aktívneho využitia voľného času
obyvateľov a pre zvýšenie propagácie aktívnej športovej činnosti na
zlepšenie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti mládeže a občanov
tak, ako je ustanovené v § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
C./ schvaľuje:
V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, prenájom nehnuteľností nachádzajúce sa na futbalovom
ihrisku Koválov, a to:
- šatne na futbalovom ihrisku stojace na parcele č. 423/8 o výmere 78
m2,
- prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/8 o výmere 15 m2,
- prevádzkovú budovu stojacu na parcele č. 423/9 o výmere 15 m2,
- sociálne zariadenie stojace na parcele č. 423/10 o výmere 15 m2,
Strana 171
na dobu určitú do 31.12.2012, za cenu nájomného za rok 2011 (t.j.
od účinnosti zmluvy do 31.12.2011) vo výške 50,- € a za rok 2012
( t.j. od 1.1.2012 do 31.12.2012) vo výške 100,- € žiadateľovi:
Občianskemu združeniu Telovýchovná jednota Družstevník Koválov,
IČO: 31870775 so sídlom 906 03 Koválov.
U z n e s e n i e č. 24/ 2011
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í :
s odpredajom časti parcely ako diel č. 1 vo výmere 63 m2 odčlenenej
z parcely číslo 202/1 geometrickým plánom č. 046/2011 Jurajovi
Klimešovi, trvale bytom Koválov 187 a Miroslave Klimešovej, trvale
bytom Koválov 191.
U z n e s e n i e č. 25/ 2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť manželov Radomíra Ševčíka, bytom Koválov č. 103 a
Slávky Ševčíkovej, bytom Koválov 103 o odpredaj obecného
pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona
O majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8, o ktorom rozhoduje obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko
tento predaj je v súlade s uzatvorenou zmluvou o spolupráci
so spoločnosťou ARS invest, spol. s. r.o. Skalica schválenou
uznesením Obecného zastupiteľstva č. 21/2010 a zabezpečuje bytovú
výstavbu v obci v súlade so schváleným PHSR obce Koválov na
obdobie rokov 2007 – 2013.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného majetku manželom Radomírovi Ševčíkovi,
bytom Koválov č. 103 a Slávke Ševčíkovej, bytom Koválov č. 103,
podľa geometrického plánu č. 89/2011 a to parcela číslo 2705/33 vo
výmere 286 m2 a parcela číslo 2705/91 vo výmere 60 m2 za kúpnu
Strana 172
cenu 5,- € za m2, čo predstavuje predávanú výmeru 346 m2 za
celkovú čiastku 1 730,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s manželmi
Radomírom Ševčíkom, bytom Koválov č. 103 a Slávkou Ševčíkovou,
bytom Koválov č. 103.
U z n e s e n i e č. 26/ 2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Ing. Štefana Pobudu, bytom Radošovce 407 o odpredaj
obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona O
majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8, o ktorom rozhoduje obecné
zastupiteľstvo troj pätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko
tento predaj je v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č.
21/2010 , ktorým bolo rozhodnuté o priamom predaji týchto
pozemkov pre nových majiteľov radových domov a o uzatvorení
zmluvy o spolupráci so spoločnosťou ARS invest, spol. s. r.o.
Skalica, ktorá bude zabezpečovať ďalšiu radovú bytovú výstavbu v
obci v súlade so schváleným PHSR obce Koválov na obdobie rokov
2007 – 2013.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného majetku Ing. Štefanovi Pobudovi, bytom
Radošovce 407, podľa geometrického plánu č. 89/2011 a to parcela
číslo 2705/34 vo výmere 150 m2, parcela číslo 2705/90 vo výmere 59
m2 a parcela číslo 2705/89 vo výmere 74 m2 za kúpnu cena 5,- € za
m2, čo predstavuje za celkovú predávanú výmeru 283 m2 celkovú
čiastku 1 415,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Ing. Štefanom
Pobudom, bytom Radošovce 407.
Strana 173
U z n e s e n i e č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Petra Heickera, bytom Mudrochova 1351/20, Senica o
odpredaj obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona O
majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8 písmeno e), o ktorom
rozhoduje obecné zastupiteľstvo troj pätinovou väčšinou všetkých
poslancov, nakoľko tento predaj je v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 21/2010 , ktorým bolo rozhodnuté o priamom
predaji týchto pozemkov pre nových majiteľov radových domov a o
uzatvorení zmluvy o spolupráci so spoločnosťou ARS invest, spol. s.
r.o. Skalica, ktorá bude zabezpečovať ďalšiu radovú bytovú výstavbu
v obci v súlade so schváleným PHSR obce Koválov na obdobie rokov
2007 – 2013.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného majetku Petrovi Heickerovi, bytom
Mudrochova 1351/20, Senica, podľa geometrického plánu č. 89/2011
a to parcela číslo 2705/78 vo výmere 286 m2 a parcela číslo 2705/88
vo výmere 69 m2 za kúpnu cena 5,- € za m2, čo predstavuje za
celkovú predávanú výmeru 355 m2 celkovú čiastku 1 775,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Petrom
Heickerom, bytom Mudrochova 1351/20, Senica.
U z n e s e n i e č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
text ročného textu kroniky obce Koválov za rok 2010.
U z n e s e n i e č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
použitie rezervného fondu na krytie bežných výdavkov, ktoré nie sú
rozpočtované, v súlade s § 10 ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nasledovne:
Strana 174
Projektová dokumentácia–situácia nehnuteľností na futbalovom
ihrisku v sume 350,- €
Geometrický plán areálu futbalového ihriska v sume 280,- €
Informačné tabule – Obecný úrad, Matričný úrad, MŠ, ZŠ - v sume
527,63 €
U z n e s e n i e č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu nákladných automobilov
nad 3,5 t na miestnej komunikácii Horný koniec k vinohradom v
oboch smeroch a na miestnej komunikácii pri vjazde do Hošták.
Zasadnutie OZ – 12.októbra 2011
U z n e s e n i e č. 31/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9 - O
výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku zákonného zástupcu zástupcu dieťaťa alebo dospelej osoby
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
U z n e s e n i e č. 32/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
kúpnu cenu 3,5 € za m2 na odkúpenie časti pozemku parcela č.
22507/1 v k.ú. Koválov od vlastníkov Milan Horný, Koválov č. 175 a
Viera Šebestová, Palárikova 303/49, Senica.
Strana 175
U z n e s e n i e č. 33/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
uzatvorenie zmluvy o spolupráci v zmysle § 51 Občianskeho
zákonníka (Zákon č. 40/1964 Z.z.) s investorom stavby ARS invest,
spol. s r.o., Kráľovská 1, 909 01 Skalica pri príprave a realizácii
dvoch rodinných domov v obci Koválov na pozemku parcela č.
2705/79 2705/36 a 2705/80 v k.ú. Koválov a predajnú cenu pozemku
pre budúcich majiteľov rodinných domov v hodnote 5,- € za m2.
U z n e s e n i e č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Občianskeho združenia TJ Družstevník Koválov k
umiestneniu dvoch kusov unimobuniek na futbalovom ihrisku,
B./ konštatuje,
že žiadosť Občianskeho združenia TJ Koválov je v súlade s
uzatvorenou nájomnou zmluvou článok VI. Bod 4,
C./ schvaľuje:
umiestnenie dvoch kusov unimobuniek na futbalovom ihrisku
zakúpených podnájomcom Štefanom Vachom, nar. 26.3.1992, bytom
Koválov 279 po vydaní stavebného povolenia k realizácii stavby
Stavebným úradom.
U z n e s e n i e č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Koválov zo
dňa 12.10.2011.
U z n e s e n i e č. 36/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
použitie rezervného fondu na krytie bežných výdavkov nasledovne:
Údržba kaplnky sv. Anny- 583,86 €
Preloženie stĺpu elektrického vedenia - 667,22 €
Strana 176
Maľovanie Materskej školy - 2 129,85 €
Maľovanie Školskej jedálne (kuchyňa, sklady, regále, chodba) 2 151,00 €.
Zasadnutie OZ – 18.novembra 2011
U z n e s e n i e č. 37/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program
zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov
zápisnice zo zasadnutia a to poslancov Pavol Vanek a Peter
Vymislický.
U z n e s e n i e č. 38/ 2011
Obecné zastupiteľstvo s v a ľ u j e :
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9 - O výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
zákonného zástupcu zástupcu dieťaťa alebo dospelej osoby na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
U z n e s e n i e č. 39/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti majetku obce a to pozemok
parcela číslo 2705/79 vo výmere 516 m2 priamym predajom.
U z n e s e n i e č. 40/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti majetku obce a to pozemok
časť parcely číslo 220/1 po vypracovaní geometrického plánu
priamym predajom.
Strana 177
U z n e s e n i e č. 41/2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Tatrabanky, a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava o súhlas s
dočasným založením obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o obecný pozemok parcela číslo 2705/78 vo výmere 286
m2 a parcela číslo 2705/88 vo výmere 69 m2, na ktorom sa
uskutočnila výstavba rodinného domu spoločnosťou ARS invest,
spol. s r.o. Skalica pre budúceho majiteľa Petra Heickera, bytom
Mudrochova 1351/20 Senica. Predaj tohto pozemku bol uznesením
obecného zastupiteľstva č. 27/2011 zo dňa 19. júla 2011 schválený
Petrovi Heickerovi, bytom Mudrochova 1351/20, Senica a
na
základe podpísania Kúpnej zmluvy č. 27/2011 OK bola dňa
27.10.2011 kúpna cena uvedených pozemkov v sume 1 775,- €
vyplatená kupujúcim Petrom Heickerom, bytom Mudrochova
1351/20 Senica v hotovosti do pokladne Obecného úradu Koválov.
Dočasné a krátkodobé založenie vyššie uvedeného obecného
pozemku je nevyhnutné k uvoľneniu a
k výplate finančných
prostriedkov z úveru na kúpu novostavby rodinného domu zo strany
Tatrabanky, a.s..
C./ súhlasí:
s dočasným založením obecného pozemku parcela číslo 2705/78 vo
výmere 286 m2 a parcela číslo 2705/88 vo výmere 69 m2 v prospech
Tatrabanky, a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu zmluvy k dočasnému založeniu obecného
pozemku v prospech Tatrabanky, a.s. Hodžovo námestie 3,
Bratislava.
U z n e s e n i e č. 42/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
so znížením poplatkov za odvoz TKO na rok 2011 u 28 poplatníkov,
uvedených v prílohe, ktorí požiadali o zníženie poplatku za odvoz
TKO v roku 2011 v celkovej výške 378,- €.
Strana 178
U z n e s e n i e č. 43/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach v Základnej škole Koválov v školskom roku
2010/2011.
Zasadnutie OZ – 28.novembra 2011
U z n e s e n i e č. 44/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov
zápisnice zo zasadnutia a to poslancov Dana Bilovská a Bc. Richard
Čongrády.
U z n e s e n i e č. 45/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrh VZN č. 1 O podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Koválov
U z n e s e n i e č. 46/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrh VZN č. 4 O podmienkach určovania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce Koválov
Zasadnutie OZ – 15.decembra 2011
U z n e s e n i e č. 47/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov
zápisnice zo zasadnutia a to poslancov Milana Komárka a
Vladimíra Labaša.
Strana 179
U z n e s e n i e č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
VZN č. 1 O podmienkach určovania a vyberania dane z
nehnuteľnosti na území obce Koválov.
U z n e s e n i e č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
VZN č. 4 O podmienkach určovania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce Koválov
U z n e s e n i e č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Štatút Obce Koválov s účinnosťou od 1.1.2012.
U z n e s e n i e č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť Ing. Štefana Pobudu, bytom Radošovce 407 o odpredaj
obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona O
majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8, o ktorom rozhoduje obecné
zastupiteľstvo troj pätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko
tento predaj je v súlade s uzatvorenou zmluvou o spolupráci
so spoločnosťou ARS invest, spol. s. r.o. Skalica schválenou
uznesením Obecného zastupiteľstva č. 21/2010 a zabezpečuje bytovú
výstavbu v obci v súlade so schváleným PHSR obce Koválov na
obdobie rokov 2007 – 2013 a je v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 39/2011 zo dňa 18.11.2011, ktorým obecné
zastupiteľstvo schválilo spôsob predaja tohto pozemku ako priamy
predaj.
Strana 180
C./ schvaľuje:
predaj obecného majetku parcela č. 2705/79 vo výmere 516 m2
zapísanej na LV č. 496 pre Obec Koválov, Ing. Štefanovi Pobudovi,
bytom Radošovce 407, za kúpnu cena 5,- € za m2, čo predstavuje za
celkovú predávanú výmeru 516 m2 celkovú čiastku 2 580,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Ing. Štefanom
Pobudom, bytom Radošovce 407.
U z n e s e n i e č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo
A./ súhlasí
s kúpnou cenou 3,5 € za m2 na odkúpenie pozemku od majiteľov
Milan Horný, bytom Koválov č. 175 a Viera Šebestová, bytom
Palárikova 303, Senica.
B./ schvaľuje:
kúpu nehnuteľnosti a to 6/8-in ornej pôdy parcela č. 2570/1 v k.ú.
Koválov zapísanej na liste vlastníctva č. 1003 od spoluvlastníkov
Milan Horný, bytom Koválov č. 175 a Viera Šebestová, bytom
Palárikova 303, Senica.
C./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s Milanom
Horným, bytom Koválov č. 175 a Vierou Šebestovou bytom
Palárikova 303, Senica.
U z n e s e n i e č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie
obecného majetku k 31.12.2011.
U z n e s e n i e č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Rozpočet obce na rok 2012 a berie na vedomie rozpočet na roky
2013 – 2014 :
Strana 181
Príjmy rok 2012:
bežné príjmy
224 443 €
kapitálové príjmy
5 000 €
granty a transféry 43 345 €
Finančné príjmy
3 500 €
Príjmy spolu:
232 943 €
Výdavky rok 2012:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky
Výdavky spolu:
199 443 €
21 500 €
12 000 €
232 943 €
Príjmy rok 2013:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
granty a transféry
Príjmy spolu :
188 979 €
9 408 €
36 838 €
235 225 €
Výdavky rok 2013:
bežné výdavky
189 744 €
kapitálové výdavky
21 760 €
finančné výdavky
12 000 €
Výdavky spolu:
223 504 €
Príjmy rok 2014:
bežné príjmy
granty a transféry
Príjmy spolu :
194 325 €
37 248 €
231 573 €
Výdavky rok 2014:
bežné výdavky
189 495 €
kapitálové výdavky
0€
finančné výdavky
12 000 €
Výdavky spolu
201 495 €
Strana 182
U z n e s e n i e č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím prípravných prác a prác pre
vypracovanie zadania Územného plánu obce Koválov.
U z n e s e n i e č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrh VZN č. 1 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Koválov a Trhový poriadok Obce
Koválov.
U z n e s e n i e č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Poskytnutie dotácie OZ TJ Družstevník Koválov v sume 1100 € .
6. VÝSTAVBA OBCE
Boli vydané 3 stavebné povolenia na výstavbu nových rodinných
domov a 2 stavebné povolenia na prestavbu starých rodinných
domov . V roku 2011boli skolaudované 2 domy v radovej zástavbe ,
1 samostatný rodinný dom, 1 prístavba k rodinnému domu. Začala sa
ďalšia radová zástavba v časti obce K vinohradom, ktorou získa nový
rodinný dom ďalšia rodina.
Na ihrisku bola realizovaná prístavba pohostinského zariadenia k
priestorom TJ Družstevník Koválov a bunka so sociálnym
zariadením.
V roku 2011 bola vyčerpaná finančná dotácia na opravu strechy na
budove Základnej školy , ktorú obec dostala v roku 2010 a pre
nepriaznivé počasie nebolo možne previesť opravu strechy v roku
2010.
Strana 183
7. INFRAŠTRUKTÚRA
V infraštruktúre obce prišlo k zmenám, keďže na území obce
ukončil činnosť podnikateľský subjekt Pohostinstvo Ryšavý a začal
prevádzku nový podnikateľský subjekt na ihrisku pohostinstvo „ U
STIWA.“
8. OBČIANSKE ZDRUŽENIA A ZÁUJMOVÉ
ORGANIZÁCIE
Dobrovoľný hasičský zbor
Členskú základňu v roku 2011 tvorilo 22 členov z toho 7 žien.
V priebehu roka 2011 prijali do zboru 4 nových členov , Janu
Bilovskú, Rastislava Petráňa , Jána Bombalu a Iveta Závišová.
Jednou z hlavných aktivít aj v roku 2011 bolo zúčastnenie sa zboru
na Obvodnej súťaži Dobrovoľných hasičských zborov v Moravskom
Svätom Jáne . Zúčastnilo sa zmiešané družstvo mužov a žien, ktoré
súťažilo v kategórii mužov a umiestnilo sa na ôsmom mieste. Taktiež
v tejto sezóne sa DHZ zapísal do Senickej hasičskej ligy, ktorá
pozostávala z dvanástich súťaží a zakončila sa finálovou súťažou v
Sobotišti.
Po sčítaní dosiahnutých časov počas ligy muži obsadili ôsme miesto,
ktoré vo finále aj potvrdili.
Naše družstvo žien malo úspešnejšiu sezónu. Aj v tejto sezóne u nich
hosťovali dve členky z DHZ Senica. Ženy do finále ligy postupovali z
prvého miesta , ktoré aj obhájili a vyhrali 12.ročník Senickej
hasičskej ligy. Týmto prvým miestom sa prebojovali na Slovenský
Super pohár, ktorý sa konal v Žakovciach. Tu si pomerali sily s
konkurenciou z celého Slovenska a vybojovali siedme miesto.
Strana 184
Družstvo žien sa zúčastnilo aj na 4. ročníku Slovácko-Záhoráckeho
pohára žien, kde sa stretli ženy z okresov Senica, Skalica a Hodonín.
Družstvo žien z Koválova obhájilo prvé miesto z minulého roka.
Putovný pohár Slovácko-Záhoráckeho pohára zostane
v Koválove aj ďalší rok .
Členovia DHZ Koválov sa aktívne zapojili do organizácie športového
popoludnia pre deti ,pri príležitosti Dňa detí. DHZ Senica zapožičal
na túto príležitosť veliteľovi hasičské auto , na ktorom vozil deti po
cvičnom ihrisku.
Dňa 30.júla organizoval DHZ 3.ročník hasičskej súťaže o pohár
starostu obce Koválov a putovný pohár DHZ Koválov. Táto súťaž
bola zaradená do Senickej hasičskej ligy
V mesiaci október sa konalo okrskové námetové cvičenie, ktorého sa
zúčastnil aj náš zbor, pri Poľovníckej chate PZ Koválov pri priehrade.
Témou cvičenia bola diaľková doprava vody na horiaci objekt chaty
a cieľom bolo zapojenie čo najväčšieho počtu obecných hasičských
zborov a ich činnosť pri hasení požiaru väčšieho rozsahu.
Telovýchovná jednota
Vo futbalovej sezóne 2010/2011 Majstrovstiev okresu dospelých,
Oblastného futbalového zväzu Senica sa „A“ mužstvo Koválova
pod vedením trénera Jozefa Ružičku umiestnilo na peknom 2. mieste
Najlepší strelec dospelých bol Peter Tokoš, ktorý nastrieľal 22 gólov.
Dorast Koválova sa v sezóne 2010/2011 Majstrovstiev okresu dorastu
Oblastného futbalového zväzu Senica pod vedením trénera
Štefana Vacha umiestnil na 6. mieste.
Najlepší strelec dorastu bol s počtom 14 gólov Andrej Tokoš .
Výkonný výbor Telovýchovnej jednoty Družstevník Koválov
pracoval v roku 2011 v zložení:
Predseda
:
Podpredseda :
Tajomník
:
Vladimír Labaš
Štefan Vach
Pavol Kudláč
Strana 185
Hospodár
:
Členovia výboru:
Lýdia Veselá
Miroslav Frťal
Vladimír Vach
František Kubík
Slovenský zväz záhradkárov
V roku 2011 vinohradníci vykonali ďalšie opatrenia proti
poškodzovaniu vinohradov zverou. Na jar 2011 si niektorí
vinohradníci zakúpili a postavili dva elektrické ohradníky proti zveri.
Prvý ohradník umiestnený v časti vinohradov od dediny chránil
spoločne štyri vinohrady vinohradníkov Pavla Kubu, Františka
Vacha a Milana Konyarika, druhý ohradník postavený o 250 metrov
ďalej chránil dva vinohrady P. Kubu. Okrem elektrických
ohradníkov vinohradníci Pavol Kudláč a František Vach použili na
ochranu vinohradov elektrické plašiče. Vďaka týmto vykonaným
opatreniam sa výskyt a pohyb raticovej zveri vo vinohradoch výrazne
znížil a poškodenie vinohradov zverou v tomto roku bolo minimálne,
čo sa pozitívne prejavilo na dobrej úrode a cukornatosti hrozna a
veľmi dobrej kvalite vína.
Regionálny spolok včelárov Slovenska sv. Ambróza v
Koválove
Spolok včelárov Slovenska v Koválove mal v roku 2011 17 členov,
ktorí obhospodarovali spolu 184 včelstiev, čo je nárast oproti roku
2010 o 52 včelstiev. Nárast počtu včelstiev bol spôsobený pomerne
veľkou rojivosťou včelstiev, tvorbou oddelkov za účelom rozšírenia
počtu včelstiev u niektorých včelárov a založením nového chovu u
pána Masaryka v Rybkách.
Strana 186
Výročná členská schôdza sa konala 6. februára. Zúčastnili sa na nej
všetci členovia spolku a bola spojená s prednáškou “Ošetrenie
včelstiev počas roka“, lektorom ktorej bol pán Róbert Harnoš.
Na medový festival v Trstennej zaslal spolok jednu vzorku agátového
medu a jednu vzorku medoviny.
Štyria členovia spolku sa zúčastnili na prezentácii medov, medovín
a včelárstva v Hlohovci.
V mesiaci september sa konala ďakovná svätá omša členov spolku za
úrodu a medové výnosy.
Medové výnosy boli v roku 2011 dobré až veľmi dobré.
Repka + kvet medný výnos 10 – 20 kg
Agát medný výnos 15 - 25 kg
Lipa medný výnos 10 – 15 kg
Slnečnica medný výnos 5 – 10 kg.
Súčasná zdravotná situácia u včelstiev je uspokojivá, nakoľko v
predchádzajúcich niekoľkých rokoch zápasili včelári s morom
včelieho plodu. Začiatkom roka odovzdali vzorky meliva zo všetkých
včelstiev na vyšetrenie výskytu spór moru včelieho plodu. Všetky
vzorky boli negatívne.
Poľovné združenie Koválov
Počas roka 2011 sa členovia Poľovného združenia zúčastnili na troch
členských schôdzach, z ktorých jedna bola výročná, jedna slávnostná
a jedna riadna členská. Členovia PZ sú rozdelení do skupín a
o jednotlivých akciách združenia boli informovaní svojimi vedúcimi
skupín. Výbor PZ sa schádzal podľa potreby, za rok 2011 to bolo
celkom šesťkrát na chate PZ.
Tak ako každý rok aj tento rok pripravili členovia veľké zásoby
krmiva na zimu, ktoré boli uskladnené do zásobníkov veľko
objemových prikrmovacích zariadení a do skladu na obilie.
Strana 187
Vybudovali jedno veľko objemové prikrmovacie zariadenie, ktoré
bolo umiestnené na Devinovej ceste a jeden zateplený kazatelnicový
posed, ktorý je už hotový, len je treba ho osadiť v teréne.
Výbor PZ konštatoval, že v roku 2011 bol revír kvalitne
zakŕmený počas celej zimy. Veľko objemovými krmelcami, ktoré
boli naplnené už na jeseň, sú vybavení tak, že sa nemusia obávať
nedostatku krmiva pre zver ani v tuhej zime, kedy sa nedá dostať pre
vysoký sneh do revíru. V nasledujúcom období si dali za úlohu
naďalej prevádzať kontroly prikrmovacích zariadení.
V júni ako každý rok usporiadali strelecký pretek členov PZ Koválov
aj s posedením pri občerstvení na okresnej strelnici v Senici, kde sa
ako prvý v streleckej súťaži členov PZ Koválov umiestnil Martiš
Miroslav, na druhom mieste Mgr. Sekáč Peter a ako tretí skončil
Bernát Emil. Táto akcia má u nich už svoju tradíciu a preto ju budú
organizovať aj v budúcom období.
V okresnom prebore v streľbe z malorážky sa družstvo PZ
Koválov, ktoré reprezentovali p. Martiš František, Martiš Miroslav
a Emil Bernát umiestnilo na druhom mieste.
Tento rok zorganizoval Slovenský poľovný zväz – Regionálna
organizácia v Senici v ich revíri aj farbiarske skúšky, kde sa na prvom
mieste so svojim farbiarom umiestnil člen PZ Koválov Miroslav
Martiš.
Čo sa týka poplatkových odstrelov, v roku 2011 vykonali
poplatkový odstrel jedného daniela. Vzhľadom na to, že je to okrem
predaja zveri ich jediný príjem, treba aby iniciatívu získať
poplatkového strelca vyvinulo viac členov PZ.
Väčšina členov sa zúčastnila spoločnej brigády na chate PZ, kde
urobili zásoby dreva na kúrenie, predelenie priestranstva pred chatou
a vykonali sa udržiavacie práce.
Významné životné jubileum 60 rokov oslávil v roku 2011 ich člen
JUDr. Marián Stupavský. Zomrel ich dlhoročný člen Andrej Vacula.
Ku dňu 31.12.2011 je počet členov Poľovného združenia Koválov 28.
Strana 188
Klub dôchodcov
V roku 2011 klub pracoval pod vedením pani Vlasty Gegušovej.
Členky klubu sa pravidelne, každý pondelok , stretávali v klube
dôchodcov, ktorý sa nachádza v miestnosti v kultúrnom dome.
Činnosť klubu začala v roku 2011 posedením pri kapustnici v januári.
Počas zimných mesiacov prebehol kurz háčkovania . Dôchodkyne
háčkovali anjelikov na výzdobu vianočného stromčeka v kostole.
V mesiaci február si postupne vyzdobili klubovňu časťami
koválovského kroja. Svojpomocne si vyrobili figuríny muža a ženy,
ktoré obliekli do letného sedliackeho oblečenia.
8. marca si usporiadali spoločnú oslavu MDŽ na slávnostnom obede
v Smrdákoch. V marci si usporiadali kurz pečenia trdiel, ktorý viedla
členka klubu Viera Burajová.
Pozvali si 90.ročného pána Silvestra Flámika, jedného z najstarších
občanov obce, ktorý im priblížil históriu koválovských rodov a
historické udalosti v obci.
Na konci marca mali kurz zdobenia veľkonočných vajíčok
samolepiacou tapetou.
V apríli usporiadali kurz vyšívania na kartón. Lektorkou kurzu bola
pani Anna Závodská zo Senice.
Na konci mája mali kurz batikovania. Viedla ho pani Krišáková zo
Senice. Počas mesiaca máj si spravili spoločný výlet k Hostečnej
studničke a ochutnávku špenátových špecialít, ktorú pripravila členka
klubu pani Oľga Lanžová.
Na konci júna využili kvitnutie lipy na spoločné oberanie kvetu u
pani Viery Burajovej.
Cez leto si spravili pešiu vychádzku do kúpeľov Smrdáky a opekačku
na poľovníckej chate pri Koválovskej priehrade.
Na začiatku septembra zorganizovali rekreáciu na chate pani Anny
Antoškovej v Žiary.
V Novembri usporiadali v spolupráci so ZŠ, MŠ a OZ Farbička
Strana 189
v kultúrnom dome 1.jablkové hody. Členky klubu napiekli 42 druhov
jablkových dobrôt. Na ďalšom novembrovom stretnutí im pani
Hučková zo Senice prezentovala zdobenie tort marcipánom.
V decembri sa členky klubu zúčastnili spoločne na divadelnom
predstavení „Osudy jedného vinára“ v DK V Senici
9. ŠKOLSTVO
V školskom roku 2010/2011 bolo v Základnej škole Koválov 17
žiakov, z toho
v l. ročníku
7 žiakov ,
v 2. ročníku 1 žiak,
v 3. ročníku
6 žiakov ,
v 4. ročníku 3 žiaci .
V základnej škole i v roku 2011 pokračovala výučba anglického
jazyka .Počas roka sa žiaci zapájali do súťaží a projektov ktoré
vyhlasovalo Ministerstvo školstva.
Súťaže: Lesy deťom, Poľovná zver, Vesmír očami detí, Odpaďáčik,
Nekupujte ich životy do ktorých sa zapojili zasielaním výtvarných
prác. V školskom kole prebehla aj matematická pytagoriáda.
V obvodnom kole literárnej súťaže Šaliansky Maťko sa žiačka
3.ročníka Marcelka Konyariková umiestnila na druhom mieste.
Deti zo základnej školy a materskej školy v spolupráci s učiteľským
zborom a rodičovským združením uskutočnili zber papiera .
V školskom klube detí prebiehala aktívna krúžková činnosť .Žiaci
boli zapojený do týchto krúžkov:
anglický- ktorý viedla Mgr. Leokádia Vachová
Šikovníček- ktorý viedla Ľudmila Vaňková v spolupráci s Mgr.
Elenou Romančíkovou
Do Materskej školy Koválov bolo prihlásených 20 detí, z toho 7 detí
v predškolskom veku. V zastupovaní pani učiteľky Marcely
Vymislickej na materskej dovolenke pokračovala pani učiteľka Dana
Candráková.
Strana 190
V rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republikaRakúsko pokračovalo aj v roku 2011 v Materskej škole Koválov
vyučovanie nemeckého jazyka v rámci realizácie projektu
„Interkulturálne vzdelávanie pre deti a dospelých „ podľa Zmluvy o
spolupráci a združení finančných prostriedkov s mestom Senica.
10. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Dňa 9. januára 2011 sa konal 4.ročník Stolnotenisového turnajamemoriálu Miroslava Komárka.
15. januára usporiadalo Rodičovské združenie Farbička v spolupráci
so Základnou a Materskou školou Rodičovský ples .
31.januára oslávila významné životné jubileum 90. rokov pani Mária
Vachová. Pán starosta osobne zagratuloval kyticou kvetov a
darčekovým košom pani Vachovej a poprial jej hlavne zdravie.
V nedeľu 6. februára sa konalo predstavenie Záhoráckeho divadla s
divadelnou hrou Zmrňený čert v úprave do záhoráčtiny.
V predstavení účinkovala aj dievčina z Koválova , Nikoleta
Buchtová, ktorá je aktívnou členkou divadla.
V nedeľu 20. februára sa konal detský Maškarný ples. Pre deti bola
pripravená bohatá tombola.
IX. Obecný ples sa konal 26.februára . Na spestrenie s programom na
ňom vystúpil tanečný pár z Trnavy s ukážkami spoločenských
tancov. Do tanca hrala hudobná skupina RELAX .
Na koniec Fašiangu prišla do obce v sobotu 5. marca skupina
Šablárov z Borského Mikuláša sprevádzaná dychovou hudobnou
skupinou zatancovať šabľový tanec na rozlúčku s fašiangovým
obdobím. Chlapci prešli po celej dedine a po úsekoch pred domom
Strana 191
tancovali na hudbu ktorú si občania rozkázali zahrať u dychovky. Za
tanec a hudbu dostali odmenu, finančnú alebo koláčovú a klobásovú.
28.marca pozval starosta obce učiteľov na posedenie z príležitosti
dňa učiteľov .V príjemnej atmosfére si staršie pani učiteľky
pospomínali na ich školské časy a so súčasnými učiteľkami prebrali
činnosť v škole.
Prvú májovú nedeľu - 8.mája sa uskutočnili obecné oslavy Dňa
matiek. Svojim programom spríjemnili nedeľné popoludnie
mamičkám a babičkám deti zo základnej a materskej školy.
25. mája sa konala slávnostná svätá omša pri kaplnke sv. Hurbana .
Na konci júna – 24.júna , s príležitosti Dňa detí a na rozlúčku so
školským rokom Obecný úrad v spolupráci s vedením Základnej a
Materskej školy , Dobrovoľným hasičským zborom Koválov a
pánom farárom usporiadali športové popoludnie. Pre deti boli
pripravené rôzne súťaže za ktoré dostali sladkú odmenu. Hasiči
pripravili pre deti dve hadice so striekačkou a deti striekali vodu na
terče. Ďalej si mohli vyskúšať spájanie hadíc a rozdeľovača a veliteľ
hasičov Tomáš Duchoslav ich povozil na vypožičanom hasičskom
aute. Pán farár deťom nafukoval balóniky, ktoré tvarovali do rôznych
tvarov. Pani kuchárka zo školskej jedálne im pripravila pečené
špekáčiky s chlebom a horčicou.
Hodová slávnosť 24. júla sa nezaobíde bez procesie ku kaplnke sv.
Anny. Od kostola sv. Ondreja išiel sprievod so sochami sv. Ondreja a
panny Márie doprevádzaný dychovou hudbou. Pri kaplnke sa konala
slávnostná svätá omša. Po obede dychová hudobná skupina chodila
po dedine a hrala občanom pesničky na želanie na spestrenie
nedeľného popoludnia. V centre obce boli postavené kolotoče ,
na ktorých sa zabávali zase deti.
Nechýbal ani tradičný hodový futbalový zápas starých pánov.
Hodovú zábavu v sobotu poriadala v našej obci pani Mičová z
Rybiek.
Strana 192
Piatok 30.septembra v podvečerných hodinách deti Základnej školy a
Materskej školy priniesli na výstavu pred budovu školy vlastnoručne
vyrobené hallowenské dyne. Pozapaľovali sviečky a až do večerných
hodín sa mohli občania tešiť z peknej výstavy. Aj nasledujúce dni
mali deti nastarosti pozapaľovať sviečky v dyniach.
V nedeľu 6. novembra sa konali 1.jablkové hody v KD v Koválove.
Klub dôchodkýň v spolupráci so Základnou a Materskou školou v
Koválove a Občianskym združením Farbička pripravili ochutnávku
jablkových koláčov. Kultúrny dom sa premenil na nedeľnú kaviareň.
Za symbolickú sumu -10 centov si mohli občania zakúpiť jeden kus
koláčika a posedieť s kávičkou alebo čajom pri pripravených stoloch.
Stretnutie občanov nad 60 rokov so starostom obce sa uskutočnilo
13. novembra 2011. Krátkym programom občanov pozdravili aj deti
z Materskej a Základnej školy. Svojim vystúpením im spestril
popoludnie aj Folklórny súbor Slza z Borského Mikuláša.
26.novembra - hodovú zábavu pripravilo Pohostinstvo Šeneček
WITCH.
V roku 2011 Obecný úrad obnovil v našej obci uvítanie detí do
života. Na nedeľné popoludnie 4. decembra pozval pán starosta Pavol
Kuba deti v sprievode svojich rodičov, narodené od roku 2007 až do
roku 2011. Slávnostný akt uvítania do života bol sprevádzaný
zápisom rodičov detí do pamätnej knihy obce. Pán starosta daroval
rodičom kvetinu a darčekovú poukážku. Na pamiatku im zostane aj
zarámovaná fotografia a CD s fotografiami.
Pred Vianocami , piatok 23. decembra deti z Materskej školy a
Základnej školy pripravili pre rodičov aj ostatných občanov vianočnú
besiedku vo farskom kostole sv. Ondreja. V krásne vyzdobenom
Strana 193
kostole navodili v predvečer Vianoc atmosféru pokoja a pohody.
Všetky deti dostali za odmenu sladký balíček od pána starostu. Po
vystúpení boli všetci pohostení teplým čajom a vareným vínom.
Druhý sviatok vianočný deti zo Základnej školy s pánom farárom
Mgr. Vladimírom Banským nacvičili divadelné predstavenie, ktoré
predviedli v kostole.
Silvestrovskú zábavu poriadala v KD Telovýchovná Jednota
Družstevník Koválov. Zábava bola na pozvánky, takže sa mohli
občania kultúrne rozlúčiť so starým rokom a privítať nový rok 2012
o čom svedčil aj bohatý ohňostroj o 24,oo hodine.
11. CIRKEVNÝ ŽIVOT
Vo farnosti obce Koválov boli pokrstené 4 deti – 2 chlapci a 2
dievčatá. Počet prvo prijímajúcich detí bolo 7 , 1 chlapec a 6 dievčat.
Cirkevný sobáš bol v Koválove iba 1. Cirkevným pohrebom bolo
pochovaných 9 ľudí – 2 muži a 7 žien. Na rímskokatolícke
náboženstvo bolo prihlásených všetkých 18 žiakov – 9 chlapcov a 9
dievčat.
6. januára 2011 sa v rámci slávnosti Zjavenia Pána požehnávali
príbytky.
15. januára 2011 mládež z farnosti pripravila pod vedením nášho
pána farára Mgr. Vladimíra Banského živý Betlehem v priestoroch
dvora Farského úradu Koválov, ktorý si prišlo pozrieť veľa občanov .
27.januára boli vo farskom kostole vystavené relikvie sv. Cyrila,
ktoré putovali po Senickom dekanáte , v rámci duchovnej prípravy na
výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré bude
v roku 2013.
Na veľký piatok 22. apríla 2011 sa opäť organizovala pešia púť
z Koválova do Smrdák, kde sa v kostole sv. Martina z Tours začala
krížová cesta k Miléniovému krížu.
Strana 194
1. mája sa veriaci z farnosti zúčastnili pri Miléniovom kríži
pobožnosti v rámci Nedele božieho milosrdenstva.
25. mája sa konala svätá omša za požehnanie úrody pri kaplnke sv.
Urbana.
23. júna usporiadal pán farár Mgr. Vladimír Banský v Smrdákoch v
spolupráci s Obecným úradom Smrdáky a Koválov a s Kúpeľmi
Smrdáky deň detí pre všetky deti z farnosti.
Od 17. do 23. júla sa aj v tomto roku uskutočnil detský tábor Setim
pre deti z našej farnosti.
Letná hodová slávnosť k sv. Anne sa konala v nedeľu 24. júla .
15. až 21.augusta sa konala už druhá farská púť do Medžugoria.
V septembri bolo poďakovanie za úrodu, kostol bol vyzdobený
dopestovanou zeleninou a ovocím.
12. októbra sme mali aj celodennú poklonu Sviatosti Oltárnej.
V nedeľu 20. novembra sa koniec cirkevného roka na slávnosť Krista
Kráľa spojil s hodovou slávnosťou k sv. Ondrejovi nášmu patrónovi.
Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2011 si deti pripravili
jasličkovú pobožnosť, ktorá bola spojená aj s obnovením
manželských sľubov.
V roku 2011 bola uskutočnená oprava organa v našom farskom
kostole sv. Ondreja. Celková suma opravy bola 6.400,- €. Sumou
3.335,- prispela pani Mária Hrabovská a ostatná suma bola
z milodarov veriacich.
Strana 195
12. ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO ROKA
Konečný výsledok hospodárenia Obce Koválov bol vyšší oproti roku
2010. Rozvoj obce bude pokračovať podľa Plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja aspoň formou menších projektov.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo začatie prípravných prác pre
vypracovanie zadania Územného plánu obce Koválov.
Pavol Kuba
Starosta obce Koválov
Obecné zastupiteľstvo obce Koválov :
Ivana Cintulová
kronikárka
Download

Strana 155 - Obec Koválov