ÚVOD
SR24-VULCAN3 je určený pre reguláciu krbu s vodným plášťom v ktorom krb
ohrieva zásobník TÚV a okruh ÚK. Schéma zapojenia systému krorý obsluhuje
regulátor SR24-VULCAN3 je znázornená na obrázku:
Regulátor plynule prispôsobuje otáčky čerpadla krbu podľa tepelných podmienok
aby sa čo najoptimálnejšie využilo teplo vytvárane krbom.
 V beznapäťovom stave ventil V2 otvára okruh ÚK.
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
V opise funkcií regulátora sú tučným písmom znázornené parametre regulácie.
Patria k nim merané teploty a parametre, ktorých hodnota je nastavovaná
užívateľom. Použité v popise funkcie názvu parametrov sa zobrazujú v prvom riadku
displeja.
 Všetky
parametre spolu s popisom sú popísané v tabuľke v kapitole
PARAMETRE REGULÁCIE.
Konfigurácia.
O tom, či krb napája okruh ÚK a zásobník TÚV či tiež okruh ÚK rozhoduje
nastavenie parametru Konfig.
Ak krb je napojený na okruh ÚK a zásobnik TÚV, je potrebné nastaviť
Konfig=ÚK+TÚV.
V prípade ak krb je napojený len na okruh ÚK je potrebné nastaviť Konfig=ÚK.
Meranie teplôt.
Meranie teplôt krbu v bode T3 je realizované pomocou snímača teploty s meracím
prvkom PT1000 v rozsahu od -30°C do +280°C.
Meranie teplôt TÚV v bode T2 je realizované pomocou snímača teploty s meracím
prvkom KTY81 v rozsahu od -30°C do +100°C.
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
www.frisko.sk
1
Ovládanie ohrevu zásobníka TÚV prívodu ÚK.
Pri Konfig=ÚK+TÚV regulátor môže pracovať v režime ZIMA (nabíjanie TÚV a
napájanie ÚK) alebo LETO (len ohrev TÚV). Možnosť výberu ma užívateľ
nastavením parametru Rezim.
V režime LETO nabíjanie zásobníka TÚV (zapnutie čerpadla p.KRB a prepnutie
ventilu V2 na okruh TÚV) je možné ak su splnené následujúce podmienky:
 teplota v zásobníku TÚV je nižšia od zadanej,
 teplota krbu je vyššia od hodnoty určenej parametrom TminOt,
 teplota krbu ma požadované prevýšenie (parameter ΔTtúv) nad teplotou v
zásobníku TÚV.
V režime LETO okruh ÚK nieje napájaný. Zapnutie čerpadla krbu a prepnutie ventilu
V2 na prívod ÚK môže byť realizované výhradne v rámci ochrany krbu pred
prehriatím.
V režime ZIMA chod regulátora je závislý od toho, či teplota v zásobníku TÚV
dosiahla požadovanú hodnotu TzadTÚV.
Pri neohriatom zásobníku TÚV, regulátor vypne čerpadlo p.KRB a počas doby
určenej parametrom TestKrb testuje teplotu krbu T3. Ak teplota v krbe dosiahne
požadované prevýšenie nad teplotou v zásobníku TÚV regulátor zapne čerpadlo
krbu a prepne ventil V2 na napájanie zásobníka TÚV.
Ak po uplynutí času TestKrb teplota krbu neprekročí požadovanú hodnotu teploty v
zásobníku TÚV regulátor zapne čerpadlo krbu a prepne ventil V2 na napájanie ÚK.
Okruh ÚK je napájany maximalne počas doby určenej parametrom CsPracÚK. Po
uplynutí tohoto času regulátor znovu vypne čerpadlo krbu a počas doby TestKrb
bude testovať teplotu krbu. Ak podmienky na to dovolia, začne sa nabíjanie
zásobníka TÚV. Ak nie to po uplynutí času TestKrb regulátor opäť zapne napájanie
okruhu ÚK.
Ak zásobník TÚV dosiahol požadovanú teplotu, napájaný je len okruh ÚK.
Pri vypnutom okruhu TÚV (Konfig=ÚK) sa neprihliada na pracovný režim. Napájaný
je len okruh ÚK. Zapnutie čerpadla krbu nasleduje ak teplota krbu v bodeT3 prekročí
hodnotu TminOt. Vypnutie čerpadla p.KRB následuje, ak teplota v krbe klesne pod
hodnotu TminOt. Hysterézia zapnutia p.KRB je 6°C.
Výkon (otáčky) čerpadla krbu závisia od zmeranej teploty v bode T3 krbu a sú
vypočítane z dvojbodovej krivky takej ako je znázornená na nižšie uvedenom
obrázku. V parametroch sa definujú teploty pri ktorých čerpadlo pracuje na
minimálnych a maximálnych otáčkach (parametre TminOt a TmaxOt). Otáčky sú z
hora obmedzené hodnotou 100%.
2
www.frisko.sk
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
Ochrana krbu pred prehriatím.
Regulátor chráni krb pred prehriatím. V prípade, ak teplota krbu T3 dosiahne vyššiu
hodnotu ako TmaxKrb, regulátor nezávisle od režimu prepne ventil na okruh ÚK a
zapne čerpadlo s maximálnym výkonom. Návrat do normálneho režimu nasleduje ak
teplota krbu klesne o 5°C.
Aktivovanie funkcie ochrany krbu pred prehriatím je signalizované zmenou farby
diody status na červenú a zobrazením v hornom riadku displeja s parametrom T3
znaku „*”.
Ručné zapnutie výstupov čerpadla krbu a polohy ventilu V2.
Regulátor umožňuje ručné zapínanie výstupov čerpadla p.KRB a zmeny polohy
ventilu V2 nezávislé od pretrvávajúcich podmienok.
 Spustenie tejto funkcie je popísané v časti OBSLUHA .
Kalibrácia meracích kanálov.
Optimálny chod sústavy vyžaduje dôkladne merania. Regulátor umožnuje kalibráciu
meracích trás nastavením parametrov:
KalibT2 a KalibT3. Hodnoty týchto
parametrov sa pripočítavajú k nameraným údajom. Kalibrácia dovoľuje eliminovať
chyby merania spojené napr. s odporom vedení k snímačom.
 Využívanie
možnosti kalibrácie vyžaduje používanie veľmi presných teplomerov.
Vzorové meranie musí byť vykonávané v tom istom meracom mieste, v ktorom sú
inštalované snímače T2 a T3.
Kontrola meracích kanálov.
V prípade poruchy snímača alebo trasy merania teploty kolektora T3 regulátor mení
farbu diódy status na červenú a v poli hodnoty Parametrov KRB:T3 zobrazuje
otáznik „?”. Regulátor pracuje v režime ochrany krbu pred prehriatím.
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
www.frisko.sk
3
V prípade poruchy snímača teploty alebo meracieho kanálu zásobníka T2 regulátor
zmení farbu diody status na červenú a v poli hodnoty parametru TÚV:T2 sa zobrazí
otáznik „?”. Chod regulátora je závislý od nastavenia parametru ErrorT2. Ak
ErrorT2=Zap TÚV regulátor bude nabíjať zásobník TÚV. Ak ErrorT2=Vyp TÚV
regulátor bude napájať len okruh ÚK.
 Pri
vypnutom okruhu TÚV (Konfig=ÚK) snímač teploty TÚV nieje potrebný a
tento stav ani nieje signalizovany.
PARAMETRE REGULÁCIE
Nižšie uvedená tabuľka obsahuje zoznam parametrov regulátora spolu s rozsahom
ich hodnôt a vysvetlením.
Parameter
KOM:T3
TÚV:T2
OtáčkyP1
Rezim
Rozsah
-30,0÷280,0°C
-30,0÷100,0°C
0÷100%
ZIMA, LETO
TzadTÚV
5÷90°C
ΔTtúv
5÷20°C
TminOt
5÷90°C
TmaxOt
5÷120°C
TmaxKrb
5÷120°C
TestKrb
1÷10 minut
CsPracÚK 10÷60 minut
MinOtP1
KalibT3
KalibT2
ErrorT2
0÷100%
-9.9÷9.9°C
-9.9÷9.9°C
Vyp TÚV,
Zap TÚV
Konfig
ÚK, ÚK+TÚV
Hasło
0÷99, 0÷99
Popis
Odmeraná teplota krbu v bode T3.
Odmeraná teplota zásobníka TÚV v bode T2.
Aktuálne otáčky čerpadla ohrevu TÚV.
Pracovný režim regulátora. Možnosť ZIMA – regulátor ovláda
okruh ÚK a nabíjanie zásobníka TÚV. Možnosť LETO –
regulátor ovláda len nabíjanie zásobníka TÚV.
Zadana teplota zásobníka TÚV. Počas ohrevu zásobníka je
realizovná priorita TÚV. Nárast teploty v zásobníku o 2°C
ponad nastavenú hodnotu spôsobí vypnutie ohrevu
zásobníka TÚV.
Požadované prevýšenie teploty krbu nad teplotou v
zásobníku TÚV počas ohrevu zásobníka TÚV.
Minimálna teplota krbu ktorá spôsobí zapnutie čerpadla krbu
p.KRB na minimálnych otáčkach.
Teplota krbu ktorá zapne čerpadlo krbu s maximálnym
výkonom.
Maximálna teplota krbu pri ktorej sa zapne režim ochrany
krbu pred prehriatím.
Čas v minutach, testovania teploty krbu pri neohriatom
zásobníku TÚV.
Maximálny čas, v minutach, napájania okruhu ÚK pri
neohriatom zásobníku TÚV. Po uplynutí toho času nasleduje
testovanie teploty krbu.
Minimálne otáčky čerpadla krbu p.KRB.
Kalibrácia meracieho kanálu T3.
Kalibrácia meracieho kanálu T2.
Parameter ktorý určuje reakciu regulátora v prípade
poškodenia snímača T2. Možnosť "Vyp TÚV" vypne ohrev
zásobnika TÚV. Možnosť "Zap TÚV" zapne ohrev zásobníka
TÚV.
Aktivácia okruhu TÚV. Možnosť "ÚK" znamená , že krb
napája len okruh ÚK. Možnosť "ÚK+TÚV" znamená, že krb
napája okruh ÚK a zásobník TÚV.
Servisné heslo (pre prístup do servisného režimu).

Pre správny chod regulátora musia byť splnené podmienky:
TmaxKrb>TmaxOt a TmaxOt>TminOt. Regulátor počas editácie týchto parametrov
unemožňuje zadanie nesprávnych hodnôt.
4
www.frisko.sk
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
 Vvyužitím
prípade ak ovládanie čerpadla krbu ma dvojstupňové (napr. ovládanie s
dodatočného stykača) hodnotu parametru MinOtP1 je potrebné nastaviť
na 100%.
SNÍMAČE TEPLOTY
Pre meranie teploty kolektora v bode T3 sú použité snímače teploty s meracím
prvkom Pt1000.
Pre meranie teplôt v bodoch T2 (TUV) je použitý snímač teploty s meracím prvkom
KTY81-210.
.
Charakteristika oboch meracích prvkov je uvedená v tabuľke:
KTY81-210
Teplota (°C)
Odpor (Ω)
-20
1372
-10
1500
0
1634
10
1774
20
1922
25
2000
30
2078
40
2240
50
2410
60
2590
70
2780
80
2978
90
3182
PT1000
Teplota (°C)
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Odpor (Ω)
921,6
1000,0
1077,9
1155,4
1232,4
1308,9
1385,0
1460,6
1535,8
1610,4
1684,6
1758,4
1831,7
Pre meranie teploty krbu sa používa snímač CTZ1.5S-Pt1000 so silikónovým
káblom s dĺžkou 1,5m. Priemer púzdra, v ktorom je merací prvok umiestnený je 5mm.
Snímač je potrebné namontovať v súlade s požiadavkami výrobcu krbu.
Pre meranie teploty TÚV sa používa snímač CTZ3.0-KTY81 s PVC káblom so
zvýšenou odolnosťou voči teplote, a s dlžkou 3m. . Priemer púzdra, v ktorom je
merací prvok umiestnený je 6mm. Snímač je potrebné namontovať v súlade s
požiadavkami výrobcu.
Každý zo snímačov sa môže predĺžiť dvojžilovým káblom s prierezom od 0,5mm2 do
1,5mm2. Spojenia by mali byť dobre izolované a chránené pred atmosférickými
vplyvmi..
 Dostupné sú snímače s káblami s dĺžkou 1,5m, 3m, 5m, 10m i 25m.
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
www.frisko.sk
5
MONTAŽ REGULÁTORA
 Regulátor
sa dodáva s odobratým čelným panelom a rozpojeným konektorom
klávesnice. Až po ukončení montáže a po zapojení prívodov sa môže pripojiť
klávesnica a zacvaknúť čelný panel .Regulátor je určený k montáži na stenu
alebo na montážnom plechu s využitím troch skrutiek s rozpínacími kolíkmi a
dištančnými podložkami.
Poradie činností pri montáži:
1. navŕtať do steny otvory a vložiť do nich rozpínacie kolíky (šablóna na vŕtanie
montážnych otvorov sa nachádza na poslednej strane návodu),
2. do horného otvoru zaskrutkovať skrutku so založenou dištančnou podložkou tak,
aby medzi hlavou skrutky a dištančnou podložkou ostala medzera asi 3mm (hrúbka
zadnej steny puzdra regulátora),
3.o hlavu tejto skrutky prichytiť regulátor a cez viditeľné spodné otvory v puzdre
naskrutkovať zvyšné dve skrutky s použitím dištančných podložiekvložených medzi
puzdro a stenu.
Medzera medzi stenou a puzdrom regulátora umožňuje zavedenie do puzdra
prívodov od snímačov, napájanie a ovládanie.
Pri montáži na montážny plech alebo v prípade, keď káble snímačov, napájania a
ovládania sú uložené pod omietkou, dištančné podložky sú zbytočné, pretože miesto
výstupu káblov zo steny (montážneho plechu) sa prekryje s otvormi pre káble
pripravenými v zadnej časti puzdra regulátora.
Montáž s využitím dištančných podložiek, káble vedené v lište
6
www.frisko.sk
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
Schéma elektrického pripojenia regulátora SR24-VULCAN3.
Schéma elektrického pripojenia regulátora SR24-VULCAN3
Regulátor SR24-VULCAN3 môže riadiť jednofázové čerpadlá s nominálnym prúdom
max. 0,6A.
 Do
regulátora sa nesmú pripájať elektronické čerpadlá – môžu spôsobiť
poškodenie výstupov regulátora.
Ak sa v systéme použije čerpadlo s väčším výkonom ako alebo trojfázové, pre
reguláciu je potrebne použiť vonkajší stykač. V tomto prípade je potrebné nastaviť
hodnotu parametru MinOtP1 na 100%
 Aktrojfázové
sa ako čerpadlo krbu použije elektronické čerpadlo, s väčším výkonom alebo
čerpadlo, tak v takom prípade je potrebné použiť stykač. V tomto
prípade je potrebné nastaviť hodnotu parametru MinOtP1 na 100%.
 V beznapäťovom stave ventil V2 by mal byť otvorený na okruh ÚK.
Káble by mali byť pevne prichytené k podkladu aby sa znemožnilo ich náhodne
vytrhnutie zo svoriek regulátora.
Káble snímačov teploty by mali byť uložené minimálne 30cm od elektrických káblov.
Je neprípustné vedenie všetkých káblov (pre snímače aj elektrických) v jednom
zväzku.
Napájanie regulátora by malo byť vybavené vypínačom s náležitou prúdovou
hodnotou ktorá sa rovná súčtu prúdov čerpadla p.KRB a ventilu V2.
Napájanie regulátora možno zapnúť až po vykonaní a skontrolovaní
elektrických spojov ako aj až po pripojení konektora klávesnice a zacvaknutí
krytu puzdra regulátora. Podobne pred odobratím krytu treba odpojiť
napájanie.
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
www.frisko.sk
7
OVLÁDACÍ PANEL REGULÁTORA A ZÁKLADY OBSLUHY
Vzhľad čelného panela regulátora znázorňuje nasledujúci obrázok
Dióda status správne nainštalovaného a funkčného regulátora svieti na zeleno.
Poškodenie snímača alebo meracej trasy spôsobuje zmenu farby diódy status na
červenú.
Táto dióda okrem toho signalizuje priebežný režim: trvale svietenie označuje
užívateľský režim, blikanie označuje servisný režim.
Dióda out1 signalizuje režim chodu čerpadla pKRB. Trvale svieti ak čerpadlo
pracuje na maximálny výkon. Blikanie diódy out1 signalizuje chod čerpadla pKRB
so zníženými otáčkami.
Dióda out2 signalizuje stav ventilu V2. Zelená farba diody znamena ze ventil je
otvorený na okruh zásobníka TÚV.
Ak počas poslednej minúty sa nestlačí žiadne tlačidlo , na displeji sa zobrazí:
s prvým parametrom zo zoznamu.
8
www.frisko.sk
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
Ak displej nieje podsvietený to stlačením ľubovolneho tlačidla spôsobí jeho
podsvietenie.
Zobrazenie parametrov.
Stlačením tlačidlá
parameter zo zoznamu.
i
je možné zobraziť následujúci a predchádzajúci
 Nie všetky parametre zo zoznamu su zobrazené v režime užívateľa.
V hornom riadku je zobrazený názov parametru, v dolnom jeho hodnota.
Napriklad na displeji:
bode T3.
je zobrazená odmeraná hodnota teploty krbu v
Editácia parametrov.
Užívateľ môže meniť tie parametre, pod ktorých hodnotou je nastavena čiarka –
kurzor.
Za účelom zmeny hodnoty toho parametru je potrebné:

stalčiť tlačidlo
(hodnota parametru začne blikať),

pomocou tlačidiel

stalčiť tlačidlo
,
nastaviť novú hodnotu parametru,
potvrdiť zmenu alebo opustit editáciu bez zmeny poprednej
hodnoty parametru stlačením
Stlačením
ignorované.
.
počas zobrazenia parametru bez nastaveného kurzora je
Ručné zapnutie čerpadla p.KRB a ventilu V2.
Regulátor umožňuje ručné zapnutie na čas 15 minút, čerpadla p.KRB a ventilu V2
nezavisle od podmienok. Táto funkcia môže byť použitá pre kontrolu správnosti
elektrických pripojení čerpadla a ventilu.
Za účelom ručného zapnutia čerpadla p.KRB je potrebné:

stlačiť tlačidlo
- zobrazi sa
,

stlačiť tlačidlo
- potvrdenim ručného zapnutia čerpadla je (okrem zapalenia
sa diody out1) blikajúce písmeno R v ľavom dolnom rohu.
 V ručnom režime zapnutia čerpalda p.KRB sú otáčky nastavené na 100%.
Za účelom ručného zapnutia ventilu V2 na okruh zásobníka TÚV je potrebné:

stlačiť tlačidlo
sa
- zobrazí sa
, znovu stlačiť tlačidlo
- zobrazí
,
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
www.frisko.sk
9
stlačiť tlačidlo
- potvrdenim ručného zapnutia ventilu na okruh TÚV je
(okrem zapalenia sa diody out2) blikajúce písmeno R v ľavom dolnom rohu.
Čerpadlo a ventil V2 zostanú automaticky vypnuté po uplynutí 15 minut od ich
zapnutia. Za účelom predčasného vypnutia čerpadla je potrebné postuvať
analogickým spôsobom ako pri zapnutí. Ak čerpadlo krbu je ručne zapnuté, tak po

stlačení tlačidla
sa zobrazí:
(pre p.KRB) a
(pre V2).
 Vypnutie
čerpadla alebo ventilu V2 v ručnom režime, nie vždy znamená jeho
skutočné vypnutie. Jeho chod môže vyplývať z aktuálnych teplotných podmienok.
 Funkcia
ručného zapnutia čerpadla a ventilu V2 je možná výhradne v režime
užívateľa.
Prechod do servisného režimu.
Počas zobrazenia parametru Heslo stalčiť
a zadať servisné heslo. Po zadaní
správneho hesla regulátor prejde k zobrazeniu parametrov v servisnom režime
(dioda status bliká). V tomto režime môže inštalatér zmeniť hodnotu každého
parametru.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE
Napájanie
Teplota okolia
Počet meracích vstupov KTY81-210
Rozsah merania
Chyba merania
Počet meracích vstupov Pt1000
Rozsah merania
Chyba merania
Výstup
Zaťaženie
Priamy výstup
Zaťaženie
Pamäť
Výdrž hodín
Rozmery (mm)
Hmotnosť
Stupeň ochrany
Trieda programu
10
www.frisko.sk
230V/50Hz 1,5VA
od +5°C do +40°C
1
od -30°C do +100°C
±1°C
1
od -30°C do +280°C
±1°C
1 relé výstup
indukčný motor 0,6A 230V
1 výstup triak ~230V
indukčný motor max 0,6A 230V
pamäť EEPROM
min. 100 hodín
115x85x40
0,3kg
IP20
A
Návod na obsluhu SR24-VULCAN3
Download

Návod na montáž a obsluhu (pdf 909KB)