Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
Vyhraj 10 000 EUR
1. Organizátor súťaže
Spotrebiteľskú súťaž „Vyhraj 10.000 Eur“ organizuje spoločnosť Trenčín Retail Park
a.s. so sídlom na Einsteinovej 9, 851 01 Bratislava, IČO: 36 652 113, DIČ:
2022213963, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka: 3917/B, (ďalej len „organizátor“) v spolupráci so správcom OC
Laugaricio, spoločnosťou Mint Property Management SK s. r. o., so sídlom na
Einsteinovej 9, 851 01 Bratislava, IČO: 44 670 991, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 57308/B
(ďalej len „správca centra“).
Kontakty:
Tel. č.: +421 32 6585 394
Email: [email protected]
Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len
„pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej
len „súťaž“).
2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľskoodberateľskom obchodnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, ďalej osoby
v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako
štatutárne orgány) k organizátorovi alebo k správcovi centra poverenému zaistením
tejto súťaže alebo k spoločnostiam, ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom
podieľajú , a ďalej blízke osoby všetkých vyššie uvedených osôb (v zmysle § 116
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov).
3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
Spotrebiteľská súťaž sa začína 14.2.2014 a končí sa o 19.00 hod. 4.4.2014 podľa
týchto pravidiel.
4. Podmienky súťaže
Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v čase trvania súťaže (vyznačenom
na kupóne) pri nákupe v hodnote minimálne 20,- EUR v akejkoľvek prevádzke
nachádzajúcej sa v obchodnom centre Laugaricio, adresa: Belá 7271, 911 01
Trenčín (ďalej len „OC Laugaricio“) vhodí platný kupón/žrebovací lístok, ako je
definovaný nižšie, do žrebovacej urny, umiestnenej na viditeľnom mieste vo vstupnej
pasáži v OC Laugaricio. Do žrebovania o ceny budú zaradené iba kompletne, riadne
a správne vyplnené kupóny, ktoré budú obsahovať okrem údajov účastníka (meno a
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a podpis účastníka) aj názov
predajne OC Laugaricio, v ktorej bol počas trvania súťaže vystavený pokladničný
blok a DKP číslo tohto pokladničného bloku s nominálnou hodnotou minimálne 20,EUR. Vyplnené kupóny je potrebné nechať skontrolovať a označiť pečiatkou
príslušnými pracovníkmi, ktorí sa budú v oblečení s logom OC Laugaricio nachádzať
v blízkosti žrebovacej urny počas otváracích hodín OC Laugaricio (ďalej len „platný
kupón“). Príslušný pracovník pečiatkou označí takisto pokladničný blok o nákupe
použitý podľa tohto bodu 4 pravidiel, tým potvrdí jeho správnosť a fakt, že platný
kupón vyplnený na základe tohto pokladničného bloku je už raz zaradený do
žrebovania.
Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční 5.4.2014 od 15. hod. na základe
náhodného zlosovania pod dohľadom notára vo vstupnej pasáži OC Laugaricio.
Záverečné žrebovanie hlavnej výhry a odovzdanie hlavnej výhry výhercovi prebehne
5.4.2014 maximálne do 17. hodiny.
5. Výhry
Hlavnou výhrou je 10.000,- EUR v hotovosti, viazaných na nákup v OC Laugaricio
(ďalej len „hlavná výhra“). Ďalšími výhrami sú poukážky na nákup v prevádzkach
v OC Laugaricio. Výhry môžu byť uplatnené na nákup v OC Laugaricio iba za
podmienok stanovených v bode 6 nižšie.
6. Postup pri žrebovaní a odovzdávaní výhier
Pri žrebovaní výhier sa najskôr žrebuje hlavná výhra v hodnote 10.000,- EUR, ktorá
bude použitá na nákup v OC Laugaricio. Výhru je nutné prevziať si osobne pri
žrebovaní. Pokiaľ sa vyžrebovaný výherca hlavnej výhry nenachádza na mieste
žrebovania a nepreukáže sa preukazom totožnosti do 1 minúty riadne odmeraného
času od vyžrebovania výhercu hlavnej výhry, žrebuje sa ďalší výherca hlavnej výhry.
Podmienky hlavnej výhry: Vyžrebovaný výherca hlavnej výhry, ktorý si ju osobne
preberie na pódiu, má možnosť použiť hlavnú výhru v priebehu 2 hodín od prevzatia
hlavnej výhry, v každom prípade však maximálne do 20. hod. v daný deň na nákup
v predajniach OC Laugaricio, a to takým spôsobom, že výherca aj v sprievode jemu
blízkych osôb môže urobiť ľubovoľné nákupy v maximálnej hodnote 500,- EUR v
jednej predajni OC Laugaricio, čo znamená, že musí hlavnú výhru rozložiť minimálne
na 20 obchodných prevádzok v OC Laugaricio. Výherca hlavnej výhry získava hlavnú
výhru v hotovosti. Finančnú hotovosť budú spravovať a platiť ňou v jednotlivých
prevádzkach OC Laugaricio za výhercu 2 osoby, zabezpečené správcom centra a
určené špeciálne len na túto činnosť. Hotovosť, ktorú výherca získa, nie je možné
použiť v prevádzkach bánk. Pokyny na nákup konkrétneho tovaru osobám
oprávneným nakladať s hlavnou výhrou podľa predchádzajúcej vety je oprávnený
dávať výlučne výherca hlavnej výhry spolu s blízkymi osobami v jeho sprievode.
V prípade, že výherca hlavnej výhry nestihne minúť celkovú hlavnú výhru 10.000,EUR v hotovosti v stanovenom čase, ponecháva si výherca hlavnej výhry len tovar
v hodnote, v ktorej stihol nakúpiť tovar v určenom čase. Hotovosť z hlavnej výhry,
ktorú výherca hlavnej výhry nestihol použiť na nákup tovaru v stanovenom čase,
bude vrátená osobe na to poverenej organizátorom alebo správcom centra.
Po vyžrebovaní hlavnej výhry sa žrebujú poukážky na nákup v prevádzkach OC
Laugaricio. Výherca môže poukážku/poukážky minúť na nákup tovaru v hodnote
vyznačenej na poukážke v niektorej z predajní, ktorá príslušnú poukážku/poukážky
do súťaže poskytla, pričom takáto poukážka/takéto poukážky bude/budú zreteľne
označená/é logom alebo názvom tejto predajne. V prípade, že výherca poukážky
nebude
osobne prítomný a nevyzdvihne si poukážku/poukážky na mieste
vyhlasovania výhier, môže si prísť poukážku/poukážky vyzdvihnúť priamo v správe
centra OC Laugaricio do 1.5.2014. Zoznam výhercov bude zverejnený na
internetovej stránke www.oclaugaricio.sk.
7. Zodpovednosť organizátorov súťaže
Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú
osobu iba so súhlasom organizátora súťaže.
Organizátor súťaže a správca centra nie sú zodpovední za prípadnú stratu,
poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené
nepresnou poštovou adresou alebo poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky
sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného
reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.
8. Dane
Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhry z reklamnej
súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 EUR nepodliehajú zdaneniu.
Daň z hlavnej výhry namiesto výhercu odvedie organizátor súťaže.
9. Osobitné ustanovenia
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich
sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z
dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť
alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora
súťaže konečné a záväzné.
Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé
údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu
zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.
Účastník zároveň súhlasí, aby mu organizátor zasielal informačné a propagačné
materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho
produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má
právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií.
10. Osobné údaje a osobnostné práva
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže podpísaný na platnom kupóne
(ďalej len „dotknutá osoba“) svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie
osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž, v rozsahu meno a priezvisko, adresa,
telefónne číslo a e-mailová adresa, na marketingové účely organizátora súťaže a ich
poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude
naložené v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tento
súhlas sa udeľuje tak organizátorovi súťaže, ako aj sprostredkovateľovi (podľa
zákona o ochrane osobných údajov), ktorým je spoločnosť Public plus, spol. s r.o., so
sídlom Pluhová 41, 831 03 Bratislava (ďalej len sprostredkovateľ). Súhlas je udelený
dobrovoľne a dotknutá osoba nemôže byť donútená k súhlasu so spracovaním
svojich osobných údajov a je oprávnená odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu.
Dotknutá osoba má zároveň práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
Organizátor vyhlasuje, že:
(i)
bude s osobnými údajmi dotknutej osoby nakladať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi,
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
poskytne osobné údaje tretím osobám iba s predchádzajúcim súhlasom
dotknutej osoby alebo ak je to stanovené v týchto pravidlách alebo ak mu to
ukladá všeobecne záväzný právny predpis,
osobné údaje dotknutej osoby budú sprístupnené najmä zamestnancom
organizátora, prípadne tretím osobám v subdodávateľskom zmluvnom vzťahu
k organizátorovi, ktoré zabezpečujú napĺňanie účelu spracovania osobných
údajov, ako je špecifikovaný vyššie (marketingové účely),
osobné údaje dotknutej osoby nebude sprístupňovať verejnosti bez
predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, ak tak nestanovia tieto pravidlá,
nepredpokladá, ani jej nie je zrejmé, že sa uskutoční prenos osobných údajov
do tretích krajín.
Dotknutá osoba zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné,
aktuálne a pravdivé.
Dotknutá osoba zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bola organizátorom
oboznámená s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že jej boli
známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora podľa zákona o ochrane
osobných údajov. Organizátor ďalej vyhlasuje a dotknutá osoba potvrdzuje, že bola
oboznámená o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane
osobných údajov a o možnosti ich využitia.
Dotknutá osoba taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že
ich bude v plnej miere dodržiavať.
Výherca ako dotknutá osoba udeľuje podpisom platného kupónu svoj písomný
súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov
organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné,
reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou
organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v
hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
Výherca udeľuje podpisom platného kupónu taktiež svoj písomný súhlas
s vytvorením, použitím a zverejnením jeho podobizne, iných obrazových
alebo zvukových záznamov týkajúce sa výhercu na účely podľa predchádzajúcej vety
v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
11. Oficiálne pravidlá
Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej
stránke organizátora www.oclaugaricio.sk. Výhra nebude výhercovi odovzdaná,
pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre
neho vyplývajúce.
Download

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže Vyhraj 10 000 EUR