Základná štátna jazyková skúška
– úroveň B2 (podľa SERR)
Aktualizované: jún 2014
Písomná časť skúšky pozostáva zo štyroch častí:
Porozumenie vypočutého textu v celkovom rozsahu 2x dve až tri minúty alebo 150 až 200
slov. Kandidát si vypočuje nahrávku a dokáže porozumenie textu vypracovaním úloh.
Kandidát pracuje bez slovníka.
Porozumenie čítaného textu v celkovom rozsahu 500 až 600 slov. Porozumenie textu
dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať
slovník.
Preklad do cudzieho jazyka. Preklad je zameraný na overenie jazykových kompetencií
správneho používania gramatických a lexikálnych štruktúr zodpovedajúcich danej jazykovej
úrovni. Kandidát prekladá slovenský text v rozsahu 100 plnovýznamových slov zachovávajúc
význam textu a jazykové špecifiká cudzieho jazyka.
Písomný prejav – kandidát píše úvahu na jednu z troch navrhovaných tém v celkovom
rozsahu 180 až 220 slov.
Pri preklade do cudzieho jazyka a pri písaní úvahy môže kandidát používať slovník
v knižnej forme.
Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas 4 hodiny.
Ústna časť pozostáva tiež zo štyroch častí:
Vizuálny stimul. V rámci prípravy sa kandidát oboznámi s obrazovým podnetom /fotky,
obrázky/, slovne ho popíše, analyzuje a reaguje na prípadné otázky.
Konverzačná téma. Sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie. Otázky sa žrebujú.
Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy
samostatne, v ucelenom prejave, preukázať jazykovej úrovni zodpovedajúcu slovnú zásobu,
prípadne vhodne reagovať na otázky. Odporúčame serióznu prípravu.
Reálie. Sylaby reálií sú uvedené nižšie. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisnohospodárske, kultúrno-politické a historické pomery cieľových krajín cudzieho jazyka.
Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca
konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu
a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače, serióznych internetových stránok alebo
z cudzojazyčného vysielania správ.
Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela
najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Zoznam autorov a odporúčaných
titulov sú uvedené nižšie. Ak si kandidát vyberie dielo, ktoré sa nenachádza v uvedenom
zozname, musí byť odkonzultované s vyučujúcim daného cudzieho jazyka na Jazykovej
škole. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého má kandidát zaradiť
do literárneho obdobia a charakterizovať ho.
Konverzačné témy















Health and Food
Leisure Time
Family
Transportation
Environmental Issues
Shopping
Culture
Urgent Problems of Mankind
Jobs
Mass Media
Travelling and Holidays
Fashion
Human Relations
Sports and Games
Science and Technology
Sylaby reálií z anglického jazyka















Great Britain – Geography, Industry, Agriculture
The United States of America – Geography, Industry, Agriculture
Canada – Geography, Industry, Agriculture
Australia and New Zealand – Geography, Industry, Agriculture
Slovakia – Geography, Industry, Agriculture
Great Britain – Highlights of British History in the 20th century (1st and 2nd World
War)
The USA – Highlights of American History in the 20th century (The Roaring Twenties,
the Depression, 2nd World War)
Capitals of the USA and the United Kingdom
Customs and Traditions in Great Britain, the USA and Slovakia (similarities and
differences)
British Literature – Selected Important Writers (W. Shakespeare, Ch. Dickens, O.
Wilde)
Capital of Slovakia and My Native Town
The Most Famous Places of Interest and Natural Beauties in Great Britain and
Australia
The Most Famous Places of Interest and Natural Beauties in the USA and Canada
Slovakia – Highlights of Slovak History (1st and 2nd World War, February 1948, The
Velvet Revolution, The Independent Slovak Republic)
American Literature – Selected Important Writers (M. Twain, J. London, E.
Hemingway)
Odporúčaná literatúra:
British Literature:
Old English literature: 450–1100
Beowulf
Middle English literature: 1100–1500
Chaucer, Geoffrey : The Canterbury Tales.
The Renaissance 1500-1660 (Elizabethan and Jacobean eras1558-1625):
Shakespeare, William : Hamlet, A Midsummer Night's Dream, As You Like It, Macbeth,
King Lear
Sir More, Thomas: Utopia
Spencer, Edmund: The Faerie Queene
Restoration Age: 1660–1700
Milton, John: Paradise Lost
Pope, Alexander: The Rape of the Lock
English Novel:
Defoe, Daniel : Robinson Crusoe
Swift, Jonathan: Gulliver's Travels, A Modest Proposal
Romantic fiction:
Austen, Jane: Pride and Prejudice, Emma
Romanticism (1798–1837)
Wordsworth, William , Coleridge, Samuel Taylor : Lyrical Ballads
Shelley, Mary: Frankenstein
Byron, Lord: Don Juan
Victorian literature (1837–1901)
Dickens, Charles: Pickwick Papers, David Copperfield, Oliver Twist
Brontë, Charlotte: Jane Eyre
Brontë, Emily: Wuthering Heights
Wilde, Oscar: The Picture of Dorian Gray
Modernism and cultural revivals: 1901-1945
Joyce, James: Ulysses
Hardy, Thomas: Tess of the d'Urbervilles
The Modernist Novel
Woolf, Virginia: To the Lighthouse
Christie, Agatha: The Mousetrap
Tolkien, J. R. R.: The Lord of the Rings
Wells, Herbert George: The War of the Worlds
American Literature:
Colonial literature, early writing
Winthrop, John: The History of New England
Bradford, William: Of Plymouth Plantation
Revolutionary period
Franklin, Benjamin: Poor Richard's Almanack, The Way to Wealth
Post-independence
Jefferson, Thomas: Declaration of Independence
First American novels
Cooper, James Fenimore: The Last of the Mohicans
Irving, Washington: The Legend of Sleepy Hollow, Rip Van Winkle
Hawthorne, Nathaniel: The Scarlet Letter
Melville, Herman: Moby-Dick
Poe, Edgar Allan: The Raven, The Fall of the House of Usher, The Masque of the Red Death
Transcendentalism
Emerson, Ralph Waldo: Nature, Self-Reliance,
Thoreau, Henry David: Walden
Early American poetry
Whitman, Walt : Leaves of Grass
Realism, Twain and James
Twain, Mark: Adventures of Tom Sawyer, Adventures of Huckleberry Finn
James, Henry: Daisy Miller
Beginning of the 20th century
Fitzgerald, F. Scott: The Great Gatsby
Hemingway, Ernest: For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea
Depression-era literature
Steinbeck, John : East of Eden, Of Mice and Men
Post–World War II: The postwar novel
Salinger, J.D. : The Catcher in the Rye
Kerouac, Jack: On the Road
Heller, Joseph: Catch-22
Vonnegut, Kurt: Slaughterhouse-Five
Updike, John: Rabbit, Run
Ellison, Ralph: Invisible Man
Contemporary American literature
Stevenson, Robert Louis: Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
London, Jack: The Call of the Wild, To Build a Fire
Maugham, William Somerset: The Razor´s Edge
Orwell, George: Animal Farm
Stoker, Bram: Dracula
Morrison, Toni : Song of Solomon, Beloved
Conrad, Joseph: Heart of Darkness
Faulkner, William: The Bear
Download

Základná štátna jazyková skúška – úroveň B2 (podľa SERR)