BL01246-N00
DIGITAL CAMERA
FINEPIX
Séria S2900
Návod na použitie
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento
výrobok. Tento návod popisuje ako
používať váš digitálny fotoaparát
FUJIFILM FinePix S2900 a k nemu dodané programové vybavenie. Uistite
sa, že ste si prečítali pokyny a že ste im
porozumeli skôr, ako začnete fotoaparát používať.
SK
Ešte pred začiatkom
Prvé kroky
Základy fotografovania
a prehliadania
Viac o fotografovaní
Viac o prehliadaní
Video
Pripojenie
Menu
Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našej webovej stránke
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Technické poznámky
Problémy a ich riešenie
Dodatky
Pre Vašu bezpečnosť
Pred použitím výrobku si prečítajte toto upozornenie
VAROVANIE
Zamedzte vniknutiu vody alebo akýchkoľvek cudzích objektov do fotoaparátu.
Ak vnikne do fotoaparátu voda alebo iný cudzí objekt, vyberte batérie
alebo dopojte sieťový zdroj.
Ak budete pokračovať v práci s fotoaparátom riskujete požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
•Kontaktujte servis FUJIFILM.
Bezpečnostné upozornenia
• Dbajte na správne používanie fotoaparátu. Pred použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné upozornenia a celý Návod na použitie.
• Po prečítaní si upozornení si návod uložte na bezpečnom mieste.
Používané symboly
Nižšie uvedené symboly sa používajú v tomto dokumente k označeniu
nebezpečia úrazu alebo poškodenia vybavenia, ku ktorému môže dôjsť v
dôsledku neuposlúchnutia tu uvedených pokynov.
Nepoužívať v
kúpeľni alebo
sprche.
Táto ikona označuje nebezpečné situácie, ktoré pri nesprávnej obsluVAROVA- he môžu viesť k vážnemu poraneniu az úmrtiu.
NIE
Nedemontovať.
Tento symbol označuje situácie, ktoré pri nesprávnom používaní
UPOZOR- môžu viesť k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
NENIE
Nasledujúce symboly sa používajú v závislosti na význame informácií ktoré
indikujú.
Trojuholníkové symboly označujú informácie ktoré vyžadujú pozornosť užívateľa („Dôležité“).
Kruhové šikmo prečiarknuté symboly informujú užívateľa o zakázaných činnostiach („Zakázané“).
Plné symboly s výkričníkom upozorňujú užívateľa že musí dávať pozor
(„Vyžadované“).
VAROVANIE
Ak sa vyskytne problém, vypnite fotoaparát, vyberte batériu, odpojte sieťový
zdroj.
Ak budete pokračovať v používaní fotoaparátu z ktorého vychádza
Odpojiť od dym alebo neobvyklý zápach (resp. sa správa neobvykle), riskujete
elektr. siete. požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
•Kontaktujte servis FUJIFILM.
ii
Fotoaparát nepoužívajte v kúpeľni alebo sprche.
Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy sa nepokúšajte rozoberať alebo upravovať (nikdy neotvárajte kryt).
Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť požiar alebo elektrický šok.
Ak by sa kryt otvoril v dôsledku pádu alebo inej nehody, nedotýkajte sa nechránených častí.
Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť elektrický šok alebo
Nedotýkajte zranenie spôsobené dotykom poškodených častí. Okamžite odstráňsa vnútorných
te batériu tak, aby ste sa vyhli zraneniu alebo elektrickému šoku, a
častí
zoberte výrobok na kontrolu do predajne.
Nemodifikujte, nezahrievajte, neprekrucujte a nadmerne nevyťahujte prepojovací káble, ani na neho nepokladajte ťažké predmety.
Tieto činnosti môžu viesť k poškodeniu kábla, vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
•Ak je kábel poškodený kontaktujte servis FUJIFILM.
Fotoaparát nepokladajte na nestabilnéplochy.
Fotoaparát môže spadnúť alebo sa preklopiť a spôsobiť zranenie.
Nikdy nefotografujte za pohybu.
Nefotografujte za chôdze, ani pri riadení dopravného prostriedku.
Výsledkom môže byť pád alebo dopravná nehoda.
Počas búrky sa nedotýkyjte kovových častí aparátu.
Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom z náboka indukovaného počas búrky.
Nepoužívajte batérie iným než určeným spôsobom.
Batérie vkladajte do prístroja správnou polaritou.
Pre Vašu bezpečnosť
VAROVANIE
Nezahrievajte, nemodifikujte ani nedemontujte batérie. Batérie nevystavujte
pádom ani silným nárazom. Batérie neskladujte spolu s kovovými predmetmi.
K nabíjaniu batérií nepoužívajte iný než špecifikovaný model nabíjačky.
Každá z uvedených akcií môže viesť k vytečeniu akebo roztrhnutiu
batérií a následnému vzniku požiaru.
K napájaniu používajte výhradne špecifikované typy batérií a sieťových zdrojov. Nepoužívajte sieťové zdroje pre iné než udávané napätie.
Použitie iných zdrojov môže viesť k požiaru.
Ak dôjde k vytečeniu batérií a vniknutiu elektrolytu do očí resp. nastane
kontakt elektrolytu s pokožkou alebo oblečením, ihneď silno opláchnite postihnuté miesto čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc alebo zavolajte na
liknu prvej pomoci.
Nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie iných batérií, než ktoré sú tu špecifikované.
Nabíjačka batérií Ni-MH je určená na nabíjanie batérií FUJIFILM HR-AA
Ni-MH. V prípade použitia nabíjačky na nabíjanie obyčajných batérií
alebo iných typov nabíjateľných batérií môže dôjsť k vytečeniu, prehriatiu alebo prasknutiu batérií.
Pri transporte batérie vložte do fotoaparátu alebo ich uchovávajte v pevnom
púzdre. batérie skladujte v pevnom púzdre. Pri likvidácii batérií zalepte kontakty izolačnou páskou.
Kontakt batérií s iným kovovým predmetom resp. batériou môže spôsobiť vznietenie alebo jej výbuch.
Pamäťové karty držte mimo dosahu detí.
Pretože karty sú veľmi malé, hrozí riziko ich náhodného prehltnutia
deťmi. Dbajte na to aby ste tieto pamäťové karty vždy držali mimo
dosah detí. Ak dieťa prehltne náhodne kartu ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
UPOZORNENIE
Fotoaparát nepoužívajte na miestach silne znečistených výfukovými plynmi,
chemickými výparmi, vlhkosťou alebo prachom.
Takéto používanie môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Fotoaparát nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým teplotám.
Fotoaparát nenechávajte na miestach ako napr. uzavretý automobil
na priamom slnku. Môže to viesť k vzniku požiaru.
UPOZORNENIE
Aparát držte mimo dosahu detí.
Tento výrobok môže spôsobiť v detských rukách k zraneniu.
Na fotoaparát nepokladajte ťažké predmety.
Môže nastať prevrátenie alebo pád ťažkeho predmetu a následné
zranenie.
Nepohybujte fotoaparátom ktorý je napájaný pomocou siťového zdroja. Pri
odpojovaní sieťového zdroja neťahajte za sieťový kábel.
Môže nastať poškodenie sieťového kábla a vznik požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Sieťový zdroj nepoužívajte, ak je zástrčka poškodená, alebo má zástrčka zlý
kontakt so zásuvkou.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Nezakrývajte alebo nezabaľujte fotoaparát do oblečenia a pod.
Toto môže spôsobiť nadmerné ohriatie prístroja a následné zranenie.
Keď čistíte fotoaparát alebo plánujete že nebudete apúarát dlhšiu dobu používať vyberte z neho batérie a odpojte sieťový zdroj.
Ak nebudete dodržovať toto doporučenie môže nastať požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
Po skončení nabíjania odpojte nabíjačku od elektrickej siete.
Ak ponecháte nabíjačku zapojenú do elektrickej siete môže nastať
požiar.
Používanie blesku v blízkosti očí môže spôsosbiť dočasné oslnenie.
Obzvlášť dbajte na toto upozornenie pri fotení detí.
Pri vyberaní sa môže pamäťová karta zo zásuvky vysunúť príliš rýchlo. Zachyťte kartu prstom a opatrne ju vyberte.
Fotoaparát si nechajte pravidelne skontrolovať a vyčistiť.
Hromadenie prachu vnútri fotoaparátu nôže viesť k vzniku požiaru
alebo výbuchu.
•Pri čistení fotoaparátu kontaktujte minimálne raz za 2 roky servis
FUJIFILM.
•Ide o platenú službu.
iii
Pre Vašu bezpečnosť
Napájanie a batéria
* Skôr ako začnete čítať nasledujúci text
si overte, aký typ batérie sa používa vo
vašom fotoaparáte.
iv
na iné teplé miesto, aby sa zohriala, a tesne pred fotografovaním
ju vložíte späť do fotoaparátu.
Ak používate vyhrievaciu podložku, batériu neklaďte priamo na
podložku. Fotoaparát s málo nabitou batériou nemusí v chladnom
počasí fungovať.
Nasledujúci text vysvetľuje, ako
správne používať batérie a ako
dosiahnuť ich dlhšiu životnosť. Nesprávne používanie batérií môže
spôsobiť skrátenie životnosti batérií, ■Nabíjanie batérie
ich vytečenie alebo prehrievanie, • Batériu môžete nabíjať pomocou
požiar alebo výbuch.
nabíjačky (súčasť balenia).
- Batériu môžete nabíjať pri teplote
1 Model fotoaparátu, v ktorom sa
okolia od 0 °C do +40 °C. Informápoužíva nabíjateľnú lítiovo-iónovú
cie o dĺžke nabíjania batérie nájbatériu
dete v Návode na použitie.
*Dodáva sa s čiastočne nabitou ba- Batériu odporúčame nabíjať pri
tériou. Pred použitím batériu nabiteplote okolia od +10 °C do +35 °C.
te.
Pri teplotách mimo uvedeného
*Batériu prepravujte vloženú v digirozsahu trvá nabíjanie dlhšie, pretálnom fotoaparáte alebo v mäktože batéria má zhoršené vlastkom puzdre.
nosti.
- Batériu nemožno nabíjať pri tep■Vlastnosti batérie
lote 0 °C alebo nižšej.
• Batéria sa postupne vybíja, aj keď
sa nepoužíva. Pri fotografovaní • Nabíjateľnú lítiovo-iónovú batériu
nemusíte pred nabíjaním úplne
používajte batériu, ktorá bola navybiť.
bitá nedávno (pred jedným alebo
•
Batéria môže byť po nabíjaní alebo
dvomi dňami).
používaní teplá. Je to úplne nor• Ak chcete, aby batéria vydržala čo
málny jav.
najdlhšie, fotoaparát vypínajte čo
najskôr po skončení fotografova- • Plne nabitú batériu znova nenabíjajte.
nia.
• Na chladných miestach alebo pri ■Životnosť batérie
nízkej teplote budete môcť nas- Pri normálnych teplotách je batériu
nímať menej záberov. Noste so možné použiť minimálne 300-krát.
sebou plne nabitú rezervnú baté- Ak sa čas, počas ktorého je batéria
riu. Množstvo využiteľnej energie schopná dodávať energiu, výrazne
môžete zvýšiť aj tak, že batériu skráti, znamená to, že životnosť bavložíte vrecka na oblečení alebo
térie sa skončila a mali by ste ju vy- • Kontakty batérie udržiavajte vždy
čisté.
meniť za novú.
• Batérie neskladujte na horúcich
■Poznámky o skladovaní
miestach. Po dlhšom používaní ba• Ak batériu uskladníte na dlhší čas
térie sa telo fotoaparátu a samotná
v nabitom stave, môže sa zhoršiť
batéria zahrejú. Je to normálny jav.
výkonnosť batérie. Ak batériu neAk chcete dlhý čas fotografovať
budete dlhší čas používať, pred
alebo prehliadať zábery, použite
uskladnením ju vybite používaním
sieťový zdroj.
fotoaparátu.
• Ak viete, že fotoaparát nebudete 2 Model fotoaparátu, v ktorom sa
dlhší čas používať, vyberte z neho
používajú alkalické batérie veľkosti
batériu.
AA alebo nabíjateľné batérie Ni-MH
• Batériu uskladnite na chladnom
(nikel-metal hydrid)
mieste.
*Podrobné informácie o použiteľ- Batériu skladujte na suchom
ných batériách nájdete v dokumieste s teplotou okolitého vzdumente Návod na použitie pre váš
chu od +15 °C do +25 °C.
fotoaparát.
- Batériu nenechávajte na príliš
teplých alebo príliš studených ■Upozornenia týkajúce sa používania
batérií
miestach.
• Batérie nezohrievajte a nevhadzuj■Zaobchádzanie s batériou
te do ohňa.
Upozornenia pre vašu bezpečnosť:
• Batérie nenoste ani neskladujte
• Batériu nenoste ani neskladujte
spolu s kovovými predmetmi ako
spolu s kovovými predmetmi ako
náhrdelníky alebo sponky do vlanáhrdelníky alebo sponky do vlasov.
sov.
• Zabráňte styku batérií s vodou a
• Batériu nezohrievajte a nevhadzujnedovoľte, aby sa zamočili; batérie
te do ohňa.
neskladujte vo vlhkých priesto• Batériu sa nepokúšajte rozobrať
roch.
alebo upraviť.
• Nepokúšajte rozobrať alebo upra• Batériu nenabíjajte iným než určeviť batérie ani ich obal.
ným modelom nabíjačky.
• Batérie nevystavujte silným nára• Opotrebovanú batériu včas zlikvizom.
dujte.
• Nepoužívajte batérie, ktoré tečú, sú
• Batériu nevystavujte pádom ani
deformované, alebo majú zmeneiným silným nárazom.
nú farbu.
• Zabráňte styku batérie s vodou.
Pre Vašu bezpečnosť
• Batérie neskladujte na teplých aleAk z batérií vytečie hoci aj
POZOR
bo vlhkých miestach.
malé množstvo elektrolytu, Funkciu „Vybíjanie nabíjateľných
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
priestor pre batérie dôkladne batérií“ nepoužívajte, keď používate
batoliat a malých detí.
utrite a vložte nové batérie.
alkalické batérie.
• Uistite sa, že batérie sú vložené so
Ak kvapalina z batérií príde do • Na nabíjanie batérií Ni-MH použísprávnou polaritou (C a D).
vajte rýchlu nabíjačku (predáva sa
styku s vašou pokožkou ale• Nepoužívajte súčasne staré spolu
samostatne). Nabíjačku používajte
bo šatami, zasiahnuté miesto
s novými batériami. Nepoužívajte
v súlade s pokynmi priloženými k
dôkladne umyte vodou. Ak
súčasne nabité spolu s vybitými
nabíjačke.
kvapalina z batérií vnikne do
batériami.
očí, môže dôjsť k strate zraku. • Nabíjačku nepoužívajte na nabíja• Nepoužívajte súčasne batérie rôznie iných batérií.
Ak sa to stane, oči si netrite.
nych typov alebo značiek.
Kvapalinu si z očí vymyte čis- • Po nabíjaní sú batérie teplé.
• Ak viete, že fotoaparát nebudete
tou vodou a dajte sa ošetriť • Kvôli vlastnostiam konštrukcie fodlhší čas používať, vyberte z neho
toaparátu sa malý prúd z batérií
lekárom.
batérie. Ak fotoaparát ponecháte
spotrebúva, aj keď je fotoaparát
bez batérií dlhší čas, vymažú sa ■Správne používanie batérií Ni-MH
vypnutý. Majte na pamäti, že ak
nastavenia času a dátumu vo fotoveľkosti AA
batérie Ni-MH dlhý čas necháte vo
aparáte.
• Dlho nepoužívané batérie Ni-MH
fotoaparáte, batérie sa nadmerne
• Tesne po používaní sú batérie
sa môžu „deaktivovať“. Okrem
vybijú a možno ich nebudete môcť
teplé. Ak chcete batérie vybrať,
toho opakovaným dobíjaním iba
používať ani po nabití.
vypnite fotoaparát a počkajte, kým
čiastočne vybitých batérií Ni-MH • Batérie Ni-MH sa samovoľne vybatérie vychladnú.
môže dôjsť k prejavom „pamäťovébíjajú, aj keď sa nepoužívajú a ná• Keďže batérie nefungujú dobre v
ho efektu“. Batérie Ni-MH, ktoré sú
sledkom toho sa môže skrátiť čas
chladnom počasí alebo na chlad„deaktivované“ alebo postihnuté
ich používania.
ných miestach, pred použitím ne„pamäťovým efektom“, sa preja- • Vlastnosti batérií Ni-MH sa nadchajte batérie zohriať vo vrecku na
vujú tak, že po nabití sú schopné
merným vybíjaním (napr. napríklad
oblečení. Batérie nefungujú dobre
dodávať energiu iba krátko. Ak
v batériovom svietidle) rapídne
pri nízkych teplotách. Po obnovení
chcete odstrániť tento problém,
zhoršuje. Na vybíjanie batérií pounormálnej teploty začnú opäť funbatérie niekoľkokrát vybite a nabižívajte funkciu „Vybíjanie nabíjateľgovať.
te pomocou funkcie fotoaparátu
ných batérií“ vo fotoaparáte.
• Kvôli nečistote (napr. odtlačkom
„Vybíjanie nabíjateľných batérií“. • Batérie Ni-MH majú konečnú životprstov) na kontaktoch batérií sa
Deaktivovanie a pamäťový efekt
nosť. Ak je batéria schopná fungobatérie menej nabijú, čo znamená
sú javy typické pre batérie Ni-MH a
vať len krátko aj po opakovanom
zníženie počtu záberov, ktoré bunejde o chyby batérií. Postup „Vybívybití a nabití, môže to znamenať,
dete môcť nasnímať. Pred vložejanie nabíjateľných batérií“ nájdete
že dosiahla koniec svojej životnosti.
ním batérií do fotoaparátu kontakv Návode na použitie.
ty batérií dôkladne utrite mäkkou,
suchou handričkou.
■Likvidácia batérií
• Pri likvidácii batérií postupujte v
súlade s platnými predpismi na likvidáciu odpadu.
3 Poznámky o oboch modeloch ( 1 , 2 )
■Sieťový zdroj
Na napájanie fotoaparátu používajte iba predpísaný sieťový zdroj. Pri
použití iného sieťového zdroja než
značky FUJIFILM môže dôjsť k poškodeniu digitálneho fotoaparátu.
Bližšie informácie o sieťovom zdroji
nájdete v Návode na použitie priloženom k fotoaparátu.
• Sieťový zdroj používajte iba vo
vnútornom prostredí.
• Konektor na výstupnom kábli pevne zasuňte do konektora DC input.
• Pred odpojením kábla od konektora DC input vypnite fotoaparát
FUJIFILM. Konektor na kábli jemne
vytiahnite. Neťahajte za kábel.
• Sieťový zdroj používajte výhradne
na napájanie tohto fotoaparátu.
• Po istom čase používania bude sieťový zdroj na povrchu horúci. Je to
normálny jav.
• Sieťový zdroj nerozoberajte. Je to
nebezpečné.
• Sieťový zdroj nepoužívajte vo veľmi teplom a vlhkom prostredí.
• Sieťový zdroj nevystavujte silným
nárazom.
Pre Vašu bezpečnosť
• Sieťový zdroj môže bzučať. Je to
normálny jav.
• Ak sieťový zdroj používate v blízkosti rozhlasového prijímača, môže rušiť príjem. V tom prípade premiestnite fotoaparát ďalej od prijímača.
Skôr ako fotoaparát začnete
používať
Nevystavujte fotoaparát extrémne
jasnému zdroju svetla, ako je slnko
na bezoblačnej oblohe. Nedodržanie tohto upozornenia môže poškodiť obrazový snímač fotoaparátu.
■Testovacie zábery pred fotografovaním
Pred fotografovaním dôležitých
záberov (napríklad zo svadby alebo
zahraničnej dovolenky) nasnímajte
testovací záber a prezrite si ho, aby
ste sa presvedčili, či fotoaparát normálne funguje.
• Spoločnosť FUJIFILM Corporation
nezodpovedá za žiadne sprievodné škody (napríklad náklady na
fotografovanie alebo stratu príjmov z fotografovania) spôsobené
v dôsledku chýb tohto výrobku.
vi
■Poznámky o autorských právach
Zábery vytvorené vaším digitálnym
fotoaparátom nesmú byť použité
spôsobom, ktorý by porušoval autorské práva bez súhlasu ich vlastníka, pokiaľ nie sú určené len na
osobnú potrebu. Na fotografovanie
umeleckých vystúpení, zábavných
predstavení a výstav sa však môžu
vzťahovať niektoré obmedzenia aj
v prípade, že zábery sú určené vý- ■Informácie o ochranných známkach
hradne na osobnú potrebu. Prenos • E a xD-Picture Card™ sú
pamäťových kariet obsahujúcich
ochranné známky spoločnosti
zábery alebo iné dáta chránené auFUJIFILM Corporation.
torskými právami je povolený iba v • IBM PC/AT je registrovaná ochranrámci obmedzení určených týmito
ná známka spoločnosti Internatiautorskými právami.
onal Business Machines Corp. USA.
■Zaobchádzanie s digitálnym fotoapa- • Macintosh, QuickTime a Mac OS
sú obchodné značky spoločnosti
rátom
Apple Inc. v USA a iných krajinách.
Aby ste mali istotu, že zábery budú
•
Windows 7, Windows Vista a logo
správne zaznamenané, počas zaznaWindows sú obchodné značky skumenávania záberu fotoaparát nevypiny spoločností Microsoft.
stavujte nárazom a otrasom.
• Ochrannú známku IrSimple™ vlast■Tekuté kryštály
ní spoločnosť Infrared Data AssoAk sa LCD monitor poškodí, buďte
ciation®.
obzvlášť opatrní, aby ste neprišli do • Ochrannú známku IrSS™ a ochranstyku s tekutými kryštálmi v monitonú známku IrSimpleShot™ vlastní
re. Ak nastane niektorá z nasledujúspoločnosť Infrared Data Associacich situácií, ihneď vykonajte uvedetion®.
né opatrenia.
• Logo SDHC je ochranná známka.
• Pri styku tekutých kryštálov s
• Logo HDMI je ochranná známka.
pokožkou:
• YouTube je ochranná známka spo Zasiahnutú oblasť utrite handričločnosti Google Inc.
kou a potom ju dôkladne umyte • Ostatné názvy spoločností alebo
mydlom a tečúcou vodou.
produktov sú ochranné znám• Pri vniknutí tekutých kryštálov do
ky alebo registrované ochranné
oka:
známky príslušných spoločností.
Zasiahnuté oko vyplachujte čistou
vodou aspoň 15 minút a potom ■Poznámky o elektrickom rušení
Ak budete chcieť fotoaparát používyhľadajte lekársku pomoc.
• Pri prehltnutí tekutých kryštálov: vať v nemocnici alebo lietadle, paÚsta si dôkladne vypláchnite vo- mätajte si, že tento fotoaparát môže
dou. Vypite veľké množstvo vody spôsobovať rušenie iných prístrojov
a vyvolajte zvracanie. Potom vyhľa- v nemocnici alebo lietadle. Bližšie
informácie vyhľadajte v príslušných
dajte lekársku pomoc.
smerniciach.
■Vysvetlenie systému farebnej televízie
NTSC: (National Television System
Committee) je súbor špecifikácií vysielania farebnej televízie používaný najmä v USA,
Kanade a Japonsku.
PAL:
(Phase Alternation by Line)
je systém farebnej televízie
používaný hlavne v krajinách
Európy a v Číne.
■Exif Print (Exif ver. 2.3)
Formát Exif Print je zrevidovaný
súborový formát pre digitálne fotoaparáty, ktorý obsahuje množstvo
informácií o snímaní na dosiahnutie
optimálnej tlače.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Prečítajte
pred použitím softvéru
Priamy alebo nepriamy prenos licencovaného softvéru, vcelku alebo po
častiach, je bez povolenia príslušných riadiacich orgánov zakázaný.
O tomto návode
Pred použitím fotoaparátu si prečítajte tento návod a varovania na stranách ii-vi. Ďalšie informácie
o špecifických témach si pozrite v textoch uvedených nižšie.
✔Fotoaparát – Otázky a odpovede.......................str. viii
Viete čo chcete urobiť, ale neviete to pomenovať? Nájdite odpoveď v časti „Fotoaparát – Otázky a odpovede“.
✔Obsah.................................................................str. xi
„Obsah“ podáva prehľad o celom návode. Tu sa
nachádza zoznam hlavných funkcií fotoaparátu.
✔Odstraňovanie porúch......................................str. 106
Máte s fotoaparátom špecifický problém? Tu nájdite odpoveď.
✔Varovné hlásenia a zobrazenia......................... str. 113
Zistite čo znamená daná blikajúca ikona alebo
chybové hlásenie na displeji.
✔Glosár............................................................. str. 117 ✔Obmedzenia nastavení fotoaparátu
..........................................................Základný návod
Tu je možné nájsť význam niektorých technic- Ďalšie informácie o obmedzeniach možností
kých výrazov.
dostupných v každom režime fotografovania si
pozrite v Základnom návode.
Pamäťové karty
Nasnímané zábery sa ukladajú na pamäťové karty SD alebo SDHC. V tomto návode sú obidva typy pamäťových
kariet SD uvádzané ako „pamäťové karty.“ Pre viac informácií si pozrite stranu 10.
vii
Fotoaparát – Otázky a odpovede
Pomocou otázky nájdite položku.
Nastavenie fotoaparátu
Otázka
Ako na fotoaparáte nastavím hodiny?
Môžem nastaviť hodiny na miestny čas, keď cestujem?
Ako zabránim automatickému vypnutiu displeja?
Ako zosvetlím alebo stmavím displej?
Ako zastavím pípanie a klikanie fotoaparátu?
Môžem zmeniť zvuk, ktorý vydáva spúšť?
Čo znamenajú ikony na displeji?
Koľko má akumulátor ešte energie?
Môžem zvýšiť kapacitu nabíjateľných Ni-MH batérií?
Kľúčový výraz
Pozrite stranu
Dátum a čas
14
Časový rozdiel
98
Automatické vypnutie
101
Jas LCD
101
Prevádzka a hlasitosť spúšte
96
Tichý režim
18
Zvuk spúšte
96
Displej
4
Úroveň nabitia batérie
16
Vybitie
102
Zdieľanie obrázkov
Otázka
Môžem tlačiť obrázky na mojej domácej tlačiarni?
viii
Kľúčový výraz
Tlač obrázkov
Pozrite stranu
60
Fotoaparát – Otázky a odpovede
Fotografovanie
Otázka
Kľúčový výraz
Pozrite stranu
Ako sa vyhnem rozmazaným obrázkom?
Režim Dual IS
17
Ako vytvorím dobré portréty?
Inteligentná detekcia tváre
31
Dokáže fotoaparát automaticky zvoliť nastavenia pre odlišné scény?
15
Režim M
Môžem pre rozličné scény použiť vlastné nastavenia?
Scéna
21
Ako sa uistím, že sa bude osoba usmievať, keď vytvorím fotografiu?
Detekcia úsmevu
22
Ako sa uistím, že nikto nežmurkne, keď vytvorím fotografiu?
Detekcia žmurknutia
32
Ako mám fotografovať zblízka?
Režim makro (zábery zblízka)
35
Ako nastavím trvalé opakovanie blesku?
Ako zabránim pri použití blesku efektu červených očí?
Režim blesku
36
Ako „vyplním“ tiene na podsvietených predmetoch?
Ako nafotím sériu obrázkov jedným stlačením tlačidla?
Režim kontinuálneho snímania
38
Ako odfotím skupinový portrét, na ktorom bude fotograf?
Režim samospúšte
77
Ako mám fotografovať panorámu?
Panoráma pohybom
24
Môžem zvoliť rýchlosť spúšte a clonu?
Režimy P, S, A a M
26
Môžem uložiť a opätovne vyvolať nastavenia fotoaparátu?
Režim C
30
Ako nastavím expozíciu?
Kompenzácia expozície
43
Ako udržím pohybujúci sa objekt zaostrený?
Sledovanie
81
Ako nasnímam video?
Záznam videa
55
Ako umiestnim zábery do rámika v hľadáčiku?
Tlačidlo EVF/LCD
5
ix
Fotoaparát – Otázky a odpovede
Prezeranie fotografií
Otázka
Kľúčový výraz
Pozrite stranu
Ako si prezriem svoje obrázky?
Jednoobrázkové prehrávanie
44
Ako si môžem zábery ľahko vymazať?
20
Tlačidlo b
Ako si môžem určiť a vymazať jednotlivé zábery a ako si vymažem
Vymazanie obrázkov
52
všetky naraz?
Môžem si počas prehrávania obrázok priblížiť?
Priblíženie pri prehrávaní
45
45
Môžem označiť obrázky pomocou hodnotenia obľúbených (I)?
I Obľúbené
Ako si pozriem viac obrázkov súčasne?
Viacsnímkové prehrávanie
47
Môžem vytvoriť fotoalbumy z mojich obľúbených obrázkov?
Asistent fotoalbumu
49
Ako môžem vyhľadať obrázky?
Vyhľadávanie obrázkov
51
Môžem ochrániť obrázky pred nechceným vymazaním?
Ochrana
89
Môžem skryť ikony na displeji pri prezeraní obrázkov?
Voľba formátu displeja
44
Môžem určiť zábery, ktoré chcem poslať na YouTubeTM?
86
Prenos obrazových dát
Môžem určiť zábery, ktoré chcem poslať na Facebook?
Obsah
Pre Vašu bezpečnosť....................................................................... ii
Bezpečnostné upozornenia........................................................ ii
O tomto návode..............................................................................vii
Fotoaparát – Otázky a odpovede..........................................viii
Základy fotografovania a prehliadania
Ešte pred začiatkom
Viac o fotografovaní
Úvod....................................................................................................... 1
Symboly a dohodnuté označenia............................................. 1
Dodávané príslušenstvo.............................................................. 1
Časti fotoaparátu............................................................................ 2
Displeje fotoaparátu................................................................... 4
Otočný volič režimu.................................................................... 6
Prvé kroky
Remeň a kryt objektívu................................................................. 7
Vloženie batérií................................................................................. 8
Vloženie pamäťovej karty..........................................................10
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu...........................................13
Režim fotografovania..................................................................13
Režim prehrávania........................................................................13
Základné nastavenie.....................................................................14
Fotografovanie v režime M
(Rozpoznanie scény).....................................................................15
Prezeranie fotografií.....................................................................20
Režim fotografovania...................................................................21
M ROZPOZNANIE SCÉNY.................................................21
B AUTO...........................................................................................21
SP SCÉNA.........................................................................................21
N PANORAMA POHYBOM..................................................24
P: PROGRAM AE.............................................................................26
S: PRIORITA ČASU AE...................................................................27
A: PRIORITA CLONY AE................................................................28
M: MANUÁL.....................................................................................29
C: UŽÍVATEĽSKÉ NAST..................................................................30
Inteligentná detekcia tváre.......................................................31
Rozoznanie žmurknutia..............................................................32
Aretácia zaostrenia........................................................................33
F Režimy makro a super makro (Zábery zblízka)..........35
N Používanie blesku (Inteligentný blesk)...........................36
I Režim kontinuálneho snímania (Súvislý režim).........38
c Rýchly zoom...............................................................................40
d Kompenzácia expozície........................................................42
xi
Obsah
Viac o prehliadaní
Menu
Voľby pre prehrávanie.................................................................44
Zoom pri prehrávaní....................................................................45
I Obľúbené: Ohodnotenie obrázkov..................................45
Zobrazenie fotografických informácií..................................46
Viacsnímkové prehrávanie........................................................47
Prehliadanie panoramatických záberov.............................48
k Asistent fotoalbumu..............................................................49
Vytvorenie fotoalbumu..............................................................49
Prezeranie fotoalbumov.............................................................50
Úprava a vymazanie fotoalbumov.........................................50
b Vyhľad. obrázkov.....................................................................51
A Vymazanie snímok..................................................................52
Vymazanie jednej snímky..........................................................52
Vymazanie viacerých snímok . ................................................53
Vymazanie všetkých snímok ...................................................54
Používanie ponúk: Režim fotografovania..........................72
Používanie ponuky režimu F..................................................72
Voľby ponuky režimu F............................................................73
N ISO.............................................................................................73
O VEĽKOSŤ ZÁBERU................................................................74
P FINEPIX FARBA......................................................................75
Používanie ponuky fotografovania.......................................75
Voľby ponuky fotografovania..................................................76
B SAMOSPÚŠŤ..........................................................................77
T KVALITA ZÁBERU.................................................................78
D VYVÁŽENIE BIELEJ...............................................................79
H OSTROSŤ.................................................................................80
C MERANIE EXPOZÍCIE...........................................................80
F REŽIM AF.................................................................................81
J EXP. R. AE KROK EV..............................................................82
I BLESK.......................................................................................82
Video
F Záznam videa............................................................................55
a Prezeranie videa.......................................................................57
Pripojenie
Prezeranie obrázkov na TV........................................................58
Tlač obrázkov cez USB..................................................................60
Pripojenie fotoaparátu................................................................60
Tlač zvolených obrázkov............................................................60
Tlač tlačovej objednávky DPOF...............................................61
Vytvorenie tlačovej objednávky DPOF................................63
Prezentácia obrázkov na počítači...........................................66
Inštalácia softvéru........................................................................66
Pripojenie fotoaparátu................................................................70
xii
Obsah
Používanie ponúk: Režim prehrávania................................83
Používanie ponuky režimu F..................................................83
Voľby ponuky režimu F............................................................83
I PREZENTÁCIA........................................................................84
Používanie ponuky prehrávania.............................................85
Voľby režimu prehrávania.........................................................85
j OZN. NA PRENOS.................................................................86
B ODSTR. ČERV. OČÍ................................................................88
D UZAMKNÚŤ............................................................................89
G VÝREZ......................................................................................90
O ZMENIŤ VEĽKOSŤ.................................................................91
C OTÁČANIE ZÁBERU.............................................................92
F HLASOVÁ POZNÁMKA.......................................................93
Ponuka nastavení...........................................................................95
Používanie ponuky nastavenia................................................95
Voľby ponuky Nastavenia..........................................................96
N ČASOVÝ ROZDIEL................................................................98
K FORMÁTOVANIE...................................................................99
A ZOBRAZ. ZÁBERU................................................................99
B ČÍSLO ZÁBERU................................................................... 100
I HLAS. PREHRÁV..................................................................101
J JAS LCD..................................................................................101
M AUTOM. VYPNUTIE...........................................................101
D DIGITÁLNY ZOOM.............................................................101
P VYBITIE BATÉRIÍ (Iba batérie Ni-MH)......................... 102
Technické poznámky
Voliteľné príslušenstvo............................................................. 103
Príslušenstvo od FUJIFILM...................................................... 104
Ošetrovanie fotoaparátu......................................................... 105
Problémy a ich riešenie
Problémy a ich riešenie............................................................ 106
Varovné hlásenia a zobrazenia..............................................113
Dodatky
Glosár (vysvetlenie pojmov)...................................................117
Kapacita pamäťovej karty........................................................118
Technické údaje............................................................................119
xiii
Poznámky
xiv
Úvod
Symboly a dohodnuté označenia
Ponuky a ďalší text na monitore fotoaparátu sú uvádzané zvýrazneným písmom. Na ilustráciách v tomto návode sa displej monitora môže kvôli vysvetleniu zobrazovať zjednodušene.
Dodávané príslušenstvo
Ešte pred začiatkom
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
3Upozornenie: Túto informáciu by ste si mali prečítať pred použitím, aby ste sa uistili o správnom postupe.
1Poznámka: Všimnite si poznámku pri používaní fotoaparátu.
2 Tip: Doplňujúca informácia, ktorá môže pomôcť pri používaní fotoaparátu.
Fotoaparát obsahuje nasledujúce položky:
Alkalické batérie AA (LR6) (4×)
Kábel USB-A/V
Remeň
• Základný návod
Kryt objektívu
CD-ROM
Úvod
Časti fotoaparátu
Ďalšie informácie nájdete na stranách, ktorých číslo sa uvádza napravo od každej položky.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
Očko pre remeň........................................... 7
Ovládanie zoom (priblíženie)....16, 45, 47
Tlačidlo spúšte............................................19
Tlačidlo g (Inteligentná detekcia tváre)....31
Tlačidlo I (súvislý režim)............................38
G spínač...........................................13
  7 Kontrolka........................................................19 11
  8 Otočný volič režimu.................................. 6 12
  9 Prisvetlenie automatického
13
zaostrenia.......................................................34 14
Kontrolka samospúšte...........................77
10 Blesk...................................................................36
Tlačidlo vyklápania blesku..................36
Mikrofón..................................................55, 93
Reproduktor......................................... 57, 94
Objektív................................................. 13, 119
Úvod
19
20
21
22
Elektronický hľadáčik...................... 5
Tlačidlo voliča (pozrite nižšie)
Monitor.................................................... 4
Tlačidlo DISP (displej)/BACK
.....................................................17, 18, 45
Tlačidlo d (kompenzácia expozície/
foto info)..............................................42,46
Pripojenie statívu
Kryt priehradky na batériu.......... 8
Jazýček komory pre batériu....... 8
23 Tlačidlo EVF/LCD (voľba displeja)........ 5
24 Tlačidlo a (prehrávanie).......... 20, 44
25 Tlačidlo F (režim fotografovania)
............................................................72, 83
26 Kryt zásuvky.........................58,60,70
27 Priestor pre pamäťovú kartu....11
28 Konektor kábla USB-A/V
......................................................58,60,70
29 HDMI Mini konektor..................... 58
Ešte pred začiatkom
15
16
17
18
Tlačidlo voliča
Pohyb kurzora hore
Tlačidlo b (mazanie) (str. 20)
Tlačidlo m (jas monitora) (pozrite nižšie)
Pohyb kurzora doľava
Tlačidlo F (makro) (str. 35)
Tlačidlo MENU/OK (str. 14)
Pohyb kurzora doprava
Tlačidlo N (blesk) (str. 36)
Pohyb kurzora dole
Tlačidlo c (zoom) (str. 40)
2 Tip: Jas monitora
Krátkym stlačením tlačidla m sa zvýši jas monitora, čo umožní jednoduchšie vidieť displej pri jasnom svetle. Po
vytvorení snímky sa obnoví normálny jas.
Úvod
Displeje fotoaparátu
Počas fotografovania a prehrávania sa môžu zobraziť nasledujúce indikátory. Zobrazené indikátory sa
menia s nastavením fotoaparátu.
■Fotografovanie
㧹
19
100
N
12/31/2050
10 : 00 AM
NASTAVIŤ
250
F3. 1
  1 Počet voľných snímok..........................118
  2 Veľkosť snímky............................................74
  3 Výstraha súvisiaca so
zaostrovaním...............................................18
  4 Tichý režim....................................................18
  5 Kontinuálny režim.....................................38
  6 Meranie...........................................................80
  7 Indikátor Inteligentnej
detekcie tváre..............................................31
  8 Režim fotografovania.............................21
  9 Režim blesku................................................36
10 Režim makro (zábery zblízka)............35
11 Kontrolka samospúšte...........................77
12 Rámik zaostrenia.......................................81
13 Výstraha rozmazania...........36, 109, 113
14 Dátum a čas..................................................14
15 Rýchlosť uzávierky a clona..................26
16 Citlivosť............................................................73
17 Kvalita snímky..............................................78
18 Jas monitora................................................... 3
19 Farba FinePix................................................75
20 Vyváženie bielej farby............................79
21 Úroveň nabitia batérie...........................16
22 Režim Dual IS...............................................17
23 Indikátor expozície...................................42
24 Indikátor kompenzácie expozície....42
  1 Darovaný obrázok................................... 44
  2 Indikátor tichého režimu......................18
  3 Indikátor odstránenia efektu
červených očí..............................................88
  4 Indikátor Inteligentnej detekcie
tváre...................................................................31
  5 Indikátor režimu prehrávania....20, 44
  6
  7
  8
  9
10
11
12
■Prehrávanie
100-0001
100
4:3 N
12/31/2050 10 : 00 AM
1/250 F3.1
Ochrana obrázka.......................................89
Indikátor tlače DPOF...............................63
Indikátor hlasového záznamu...........93
Indikátor asistenta fotoalbumu........49
Označenie na prenos..............................86
Číslo snímky...............................................100
Hodnotenie..................................................45
Úvod
EVF
LCD
Ešte pred začiatkom
Elektronický hľadáčik (EVF)
Elektronický hľadáčik poskytuje rovnaké informácie ako monitor a je možné ho použiť pri jasných svetelných
podmienkach, ktoré znemožňujú pohľad na monitor. Na prepínanie medzi monitorom a elektronickým hľadáčikom stlačte tlačidlo EVF/LCD (vaša voľba zostane uchovaná aj po vypnutí fotoaparátu alebo sa otočným voličom
vyberie iné nastavenie).
Úvod
Otočný volič režimu
Na voľbu režimu fotografovania nastavte ikonu režimu na značku vedľa
otočného voliča.
B (AUTO): Jednoduchý režim „namier a
foť“ odporúčaný pre začínajúcich používateľov digitálneho fotoaparátu (str. 21).
M (ROZPOZNANIE SCÉNY): Režim „namier a foť“, v ktorom fotoaparát automaticky nastaví najvhodnejšie nastavenia
pre scénu (str. 15).
SP (SCÉNA): Výber vhodnej scény pre objekt alebo podmienok fotografovania, fotoaparát vykoná ostatné činnosti (str. 21).
P, S, A, M: Vyberte pre úplnú kontrolu
nad všetkými nastaveniami fotoaparátu
vrátane clony (M a A) a/alebo rýchlosti
uzávierky (M a S) (str. 26).
C (UŽÍVATEĽSKÉ NAST.): Vyvolanie uložených
nastavení pre režimy P, S, A a M (str. 30).
F (VIDEO): Záznam videa so zvukom (str.
55).
N (PANORAMA POHYBOM): Tento režim
vytvorí sériu snímok a skombinuje ich do
panorámy (str. 24).
Remeň a kryt objektívu
Pripojenie remeňa
Pripojte remeň do dvoch sťahovacích pút tak, ako
je to zobrazené nižšie.
Kryt objektívu
Priložte kryt objektívu tak, ako to znázorňuje obrázok.
Prvé kroky
Aby ste zabránili strate krytu, prevlečte dodanú
sponu cez očko (q) a zaistite kryt objektívu na
remeň (w).
3 Upozornenie
Aby ste zabránili spadnutiu fotoaparátu, uistite sa, že je
remeň správne zaistený.
Vloženie batérií
Fotoaparát potrebuje štyri alkalické AA, alebo nabíjateľné Ni-MH batérie. S fotoaparátom je dodaný
súbor štyroch alkalických batérií. Batérie vložte do fotoaparátu podľa popisu nižšie.
kryt priehradky na batériu.
  1 Otvorte
Posuňte jazýček na komore batérií v uvedenom
smere a otvorte kryt komory.
1Poznámka
Pred otvorením krytu priehradky na batériu skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
3 Upozornenia
• Kryt priehradky na batériu neotvárajte, keď je
fotoaparát zapnutý. V opačnom prípade môže
nastať poškodenie obrazových súborov alebo
pamäťovej karty.
• Pri manipulácii s krytom priehradky na batérie
nepoužívajte neprimeranú silu.
batérií.
  2 Vloženie
Vložte batérie podľa označenia polarity „+“ a „–“ vnútri komory pre batérie.
3 Upozornenia
• Batérie vložte správnym smerom.
• Nikdy nepoužívajte batérie Priestor pre batériu
s odlupujúcim sa alebo poškodeným obalom ani nemiešajte
staré a nové batérie, batérie
s rôznou úrovňou nabitia alebo
rôznych typov. Nedodržanie
týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu alebo
prehriatiu batérií.
• Nikdy nepoužívajte mangánové alebo Ni-Cd batérie.
• Kapacita alkalických batérií sa mení v závislosti
od výrobcu a klesá pri teplote pod 10 °C; odporúčané sú Ni-MH batérie.
• Odtlačky prstov alebo iná nečistota na kontaktoch batérie môžu skrátiť životnosť batérie.
Vloženie batérií
kryt priehradky na batériu.
  3 Zatvorte
Zatvorte kryt komory pre
3 Upozornenie
Nepoužívajte silu. Ak sa kryt komory nedá zaistiť, skontrolujte či sú batérie v správnej polohe
a skúste to znovu.
5 /5
Prvé kroky
batérie a zasuňte jazýček,
kým sa nezaistí na svojom
mieste.
Výber typu batérie
NASTAVENIA
Po výmene batérií za batérie
ZOBRAZ. VÝPOMOCI
iného typu vyberte typ batéLÍTIOVÉ
VIDEO SYSTÉM
RESET UŽÍV. ALKALICKÉ
NASTAV.
rie pomocou voľby T TYP
TYP BATÉRIENI-MH
VYBITIE BATÉRIÍ
BATÉRIE v ponuke setup (str.
97), aby ste sa uistili, že úroveň
nabitia sa zobrazuje správne
a fotoaparát sa neočakávane nevypne.
2 Tip: Použitie AC sieťového adaptéra
Fotoaparát sa dá napájať voliteľným AC sieťovým
adaptérom a DC spojovacím členom (predávané
samostatne).
Vloženie pamäťovej karty
Zábery nasnímané týmto fotoaparátom možno ukladať na pamäťové karty SD (predávajú sa samostatne).
■Kompatibilné pamäťové karty
Na použitie v tomto fotoaparáte sú schválené pamäťové karty SanDisk SD a SDHC. Kompletný zoznam
schválených pamäťových kariet je k dispozícii na http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/
index.html. Pri ostatných kartách nie ja zaručená funkčnosť. Fotoaparát sa nedá používať so zariadeniami xD-Picture Cards alebo MultiMediaCard (MMC).
3 Upozornenie
Pamäťové karty môžu byť zamknuté, takže karta sa nedá naformátovať alebo sa na ňu nedajú nahrať alebo z nej vymazať fotografie. Pred vložením pamäťovej karty posuňte prepínač
ochrany proti zápisu do odomknutej polohy.
Prepínač na ochranu
proti zápisu
10
Vloženie pamäťovej karty
■Vloženie pamäťovej karty
Otvorte kryt priehradky na batériu.
 1
batérie a posúvajte ho,
kým jazýček nezacvakne
na miesto.
pamäťovú kartu.
  2 Vložte
Držte pamäťovú kartu obrátenú podľa obrázka nižšie, zasuňte ju, až kým nezacvakne
na miesto v zadnej časti otvoru.
Cvaknutie
Skontrolujte, či je karta správne
obrátená; nevkladajte ju pod uhlom alebo nasilu.
Vyberanie pamäťových kariet
Po skontrolovaní, či je fotoaparát
vypnutý, kartu zatlačte a pomaly
uvoľnite. Karta sa dá teraz vybrať
rukou.
Prvé kroky
1Poznámka
Pred otvorením krytu priehradky na batériu skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
kryt priehradky na batériu.
  3 Zatvorte
Zatvorte kryt komory pre
3 Upozornenia
• Pamäťová karta môže vyskočiť von, ak uhnete prstom ihneď po zatlačení karty.
• Po vybratí z fotoaparátu môžu byť pamäťové karty teplé na dotyk. To je normálne a nesignalizuje to
žiadnu poruchu.
11
Vloženie pamäťovej karty
3 Upozornenia
• Kým sa pamäťová karta formátuje alebo sa na kartu zaznamenávajú údaje alebo sa z nej vymazávajú, fotoaparát nevypínajte a
pamäťovú kartu nevyberajte. V opačnom prípade sa karta môže poškodiť.
• Pred prvým použitím pamäťovú kartu naformátujte a po použití všetkých pamäťových kariet v počítači alebo
inom zariadení ich nezabudnite preformátovať. Ďalšie informácie o formátovaní pamäťových kariet nájdete na
strane 99.
• Pamäťové karty sú malé a dajú sa prehltnúť, udržujte ich mimo dosahu detí. Ak nejaké dieťa prehltne pamäťovú
kartu, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Môže sa stať, že miniSD alebo microSD adaptéry, ktoré sú väčšie alebo menšie, než štandardné rozmery SD karty,
sa nevysunú normálne; ak sa karta nevysunie, zoberte fotoaparát do autorizovaného servisu. Kartu nevyberajte
nasilu.
• Na pamäťové karty neprilepujte nálepky. Odlupujúce sa nálepky môžu poškodiť fotoaparát.
• Nahrávanie videa sa pri niektorých typoch pamäťovej karty môže prerušiť. Pri zaznamenávaní HD filmov použite
kartu s triedou zapisovania 4 (4 MB/s) alebo vyššou.
• Formátovaním pamäťovej karty vo fotoaparáte sa vytvorí priečinok, v ktorom sa ukladajú fotografie. Tento priečinok nepremenúvajte a nevymazávajte ani nepoužívajte počítač alebo iné zariadenie na úpravu, vymazanie
alebo premenovanie súborov fotografií. Na vymazanie fotografií z pamäťových kariet vždy používajte fotoaparát. Predtým, než súbory upravíte alebo premenujete, skopírujte ich do počítača a upravujte alebo premenúvajte tieto kópie, nie originály.
12
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu
Režim fotografovania
Režim prehrávania
Posuňte spínač G v uvedenom smere. Objektív sa automaticky vysunie.
Ak chcete zapnúť fotoaparát a začať prehrávanie,
podržte tlačidlo a stlačené približne jednu sekundu.
Prvé kroky
Posunutím spínača G fotoaparát vypnete.
2 Tip: Prepnutie do režimu prehrávania
Stlačením tlačidla a sa vrátite do prehrávania. Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa vrátite do režimu
fotografovania.
3 Upozornenia
• Násilné bránenie vysúvaniu šošovky môže spôsobiť
poškodenie alebo poruchu výrobku.
• Na fotografiách môže byť vidno odtlačky prstov alebo
iné nečistoty na objektíve. Udržujte objektív čistý.
• Tlačidlom G sa fotoaparát neodpojí úplne od
napájania.
Opätovným stlačením tlačidla a alebo posunutím spínača G fotoaparát vypnete.
2 Tip: Prepnutie do režimu fotografovania
Ak chcete prejsť do režimu fotografovania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Stlačením tlačidla a sa vrátite do prehrávania.
2 Tip: Automatické vypnutie
Fotoaparát sa automaticky vypne, ak sa nevykonávajú žiadne operácie počas doby zvolenej v menu M AUTOM.
VYPNUTIE (pozrite str. 101). Ak chcete fotoaparát zapnúť, použite tlačidlo G alebo podržte stlačené tlačidlo
a približne jednu sekundu.
13
Základné nastavenie
Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí okno pre výber jazyka. Nastavte fotoaparát podľa popisu
nižšie (pre informácie o resetovaní hodín alebo zmene jazykov pozri stranu 96).
  1 Zvoľte jazyk.
1.1Volič potlačte smerom nahor alebo nadol, aby sa vysvietil jazyk.
START MENU
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SET
1.2Stlačte MENU/OK.
NO
  2 Nastavte dátum a čas.2.1Stlačením smerového voliča doprava alebo doľava označte rok,
DÁTUM/ČAS
NIE JE NASTAVENÝ
2013
2012
RR. MM. DD
2011
2010
2009
NASTAVIŤ
1. 1
NIE
12 : 00
AM
mesiac, deň, hodinu alebo minútu a stlačením nahor alebo nadol nastavenie zmeňte. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa
zobrazuje rok, mesiac a deň, označte formát dátumu a stlačte
smerový volič nahor alebo nadol.
2.2Stlačte MENU/OK. Zobrazí sa správa o type batérie. Ak sa typ batérie líši od typu vloženého do fotoaparátu, použite možnosť v
ponuke nastavení T TYP BATÉRIE (str. 97) pre presnejšie určenie správnej batérie.
2 Tip: Hodiny fotoaparátu
Ak vyberiete batérie na dlhšie obdobie, hodiny fotoaparátu a typ batérie sa zresetujú a po zapnutí fotoaparátu sa
zobrazí okno pre výber jazyka. Ak sa vo fotoaparáte nechajú zapojené batérie približne na 10 hodín, batéria sa dá
vybrať na približne 24 hodín bez resetovania hodín, výberu jazyka alebo typu batérie.
14
Fotografovanie v režime M (Rozpoznanie scény)
Táto časť popisuje, ako fotografovať v režime M (automatický).
zapnite.
  1 Fotoaparát
Stlačením tlačidla G fotoaparát zapnete.
Vybraná scéna
• b (PORTRÉT): Portréty ľudí.
• c (KRAJINA): Umelo vytvorená
alebo prirodzená krajina.
• d (NOČNÁ SCÉNA): Slabo osvetlená krajina.
• e (MAKRO): Objekt blízko pri fotoaparáte.
• f (NOČNÝ PORTRÉT): Slabo osvetlený portrétovaný objekt.
• g (PORTRÉT S PROTISVETLOM): Portrét s osvetleným pozadím.
a (AUTO) sa vyberie, ak sa nerozpozná žiadna z vyššie uvedených scén.
Základy fotografovania a prehliadania
režim M.
  2 Vyberte
Otočte otočný volič do polohy M.
M
V tomto režime fotoaparát
automaticky analyzuje kompozíciu a zvolí príslušnú scénu
v závislosti od podmienok snímania a typu objektu:
15
Fotografovanie v režime M (Rozpoznanie scény)
úroveň nabitia batérie.
kompozíciu obrázku.
  3 Skontrolujte
  4 Vytvorte
Skontrolujte úroveň nabitia batérie na dispNa výber záberu na displeji použite ovládaleji.
cie prvky zoomu.
q
w
Stlačením W
priblíženie zmenšíte
Stlačením T priblíženie
zväčšíte
Indikátor priblíženia (zoom)
18.0x
1.0x
Indikátor
BEZ IKONY
qB
(červená)
w A.
(bliká červená)
Popis
Batérie sú čiastočne vybité.
Batérie sú slabé. Vymeňte čo najskôr.
Batérie sú vybité. Vypnite fotoaparát a vymeňte batérie.
1Poznámka
Výstraha batérie sa pred vypnutím fotoaparátu
nemusí zobraziť, zvlášť ak sú batérie použité po
úplnom vybití. Spotreba energie sa významne
mení od režimu k režimu. Výstraha nízkej úrovne batérie (B) sa pred vypnutím fotoaparátu
v niektorom režime alebo pri prepínaní z režimu
fotografovania do režimu prehrávania nemusí zobraziť alebo sa zobrazí iba na krátku dobu.
16
Zoom ratio (Pomer zoomu)
Fotoaparát štandardne používa iba optický zoom.
V prípade potreby sa dá na
väčšie priblíženie použiť digitálny zoom (str. 101).
2 Tip: Aretácia zaostrenia
Použite aretáciu zaostrenia (str. 33) na objekty, ktoré nie
sú v zaostrovacom rámiku.
Fotografovanie v režime M (Rozpoznanie scény)
Predchádzanie rozmazaným fotografiám
Ak je objekt slabo osvetleNASTAVENIA
3
JAS LCD
ný, rozmazanie spôsobené
KONTINUÁLNA
REŽIM EVF/LCD
LEN FOTENIE
AUTOM. VYPNUTIE
chvením fotoaparátu je možDUÁLNAOFF
STAB.
ODSTR. ČERV. OČÍ
né znížiť použitím možnosti
ROZOZNANIE ŽMURKNUTIA
L DUÁLNA STAB. v ponuke
nastavení (str. 97). Taktiež v režime B sa znižuje rozmazanie spôsobené pohybom
objektu (režim dual IS).
Držanie fotoaparátu
Fotoaparát držte nehybne obidvomi rukami a oprite si lakte
o boky. Trasenie alebo ruky v
nestabilnej polohe môžu byť
príčinou rozmazaných záberov.
/5
Informácie o fotografovaní
Pre výber informácií o fotografovaní a zobrazených
pomôcok stlačte tlačidlo DISP/BACK.
Kontrolky zobrazené
Kontrolky skryté
Kompozícia pre HD zábery
Najlepšia kompozícia
Objekty umiestnite najlepšie nastavením hlavného objektu
na priesečník dvoch čiar alebo zarovnaním jednej z vodorovných čiar rovnobežne s horizontom. Kompozícia pre HD zábery je režim, v ktorom sa zobrazia navádzacie línie pre kompozíciu s pomerom strán 16:9 tak, aby sa dali ľahko nasnímať
HD zábery. Použite aretáciu zaostrenia (str. 33), zaostrite na
objekty, ktoré nebudú v strede na konečnej fotografii.
Keď je zapnuté dual IS, citlivosť sa zvýši. Fotografia
však môže byť napriek tomu rozmazaná, v závislosti
od scény. Ak používate statív, odporúčame vám aby
ste režim duál IS vypli.
Základy fotografovania a prehliadania
Ak chcete predísť nafoteniu snímok, ktoré nie sú zaostrené alebo
sú príliš tmavé (podexponované),
nepribližujte sa prstami a inými
predmetmi k objektívu a blesku.
17
Fotografovanie v režime M (Rozpoznanie scény)
Tichý režim
V situáciách, keď sú zvuky alebo svetlá fotoaparátu
nežiaduce podržte stlačené tlačidlo DISP/BACK dovtedy, kým sa nezobrazí o (všimnite si, že tichý režim
nie je dostupný počas prehrávania videa alebo hlasového záznamu).
Reproduktor a prisvetlenie AF/samospúšť sa automaticky vypnú a úroveň hlasitosti (str. 96) nie je možné
nastaviť (pamätajte na to, že prisvetlenie AF môže stále svietiť, ak je v scénickom režime zvolené C). Ak
chcete obnoviť normálnu prevádzku, stlačte tlačidlo
DISP/BACK, kým ikona o nezhasne.
18
  5 Zaostrite.
Na zaostrenie stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
1Poznámka
Keď fotoaparát zaostruje, objektív môže vydávať
zvuk; je to normálne. V režime M fotoaparát
nepretržite nastavuje zaostrenie, čo zvyšuje spotrebu batérií.
Ak fotoaparát môže zaostriť, dvakrát pípne a
svetlo indikátora zasvieti na zeleno.
Ak fotoaparát nedokáže zaostriť, zaostrovací rámik bude červený, zobrazí sa s a kontrolka indikátora bude blikať na zeleno. Zmeňte
kompozíciu alebo použite aretáciu zaostrenia (str. 33).
Fotografovanie v režime M (Rozpoznanie scény)
snímku.
  6 Vytvorte
Plynulým dotlačením tlačidla spúš-
Kontrolka
te nadol vyfotografujte snímku.
Kontrolka
Dvojité
pípnutie
q
Stlačte do
polovice
Kliknutie
w
Stlačte úplne
dole
1Poznámka
Ak je predmet slabo osvetlený, môže sa rozsvietiť prisvetlenie automatického zaostrenia, aby pomohlo pri
zaostrení (str. 34). Pre informácie o použití blesku, keď
je osvetlenie slabé, pozri stranu 36.
Svetlo kontrolky zobrazuje stav fotoaparátu nasledovne:
Kontrolka
Stav fotoaparátu
Svieti na zeleno Zaostrenie aretované.
Varovanie z dôvodu rozmazania,
Bliká na zeleno zaostrenia alebo expozície. Záber je
možné vyfotografovať.
Bliká na zeleno Nahrávanie snímok. Dajú sa fotoa oranžovo grafovať ďalšie snímky.
Svieti na
Nahrávanie snímok. Teraz sa nedajú
oranžovo
fotografovať žiadne ďalšie snímky.
Bliká oranžovou Nabíjanie blesku. Pri vyfotografovafarbou
ní snímky sa blesk nespustí.
Chyba objektívu alebo pamäte (paBliká červenou mäťová karta je plná alebo nenaforfarbou
mátovaná, chyba formátovania alebo
iná chyba pamäte).
2 Tip: Výstrahy
Na displeji sa zobrazujú podrobné varovania. Pre viac
informácií pozrite strany 113 - 116.
Základy fotografovania a prehliadania
2 Tip: Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte má dve polohy. Stlačením tlačidla spúšte do polovice (q) sa nastaví zaostrenie a expozícia; ak
chcete záber vyfotografovať, dotlačte tlačidlo spúšte
až nadol (w).
19
Prezeranie fotografií
Fotografie sa dajú prezerať na monitore. Pri snímaní dôležitých fotografií vyhotovte testovaciu fotografiu a skontrolujte výsledky.
  1 Stlačte tlačidlo a.
Mazanie obrázkov
Ak chcete vymazať fotografiu, ktorá sa
práve zobrazuje na monitore, stlačte volič
nahor (b). Zobrazí sa nasledovné okno.
• Zvoľte si ZÁBER a stlačte MENU/
OK.
VYMAZAŤ PRIAMO
ZÁBER
VYBRANÉ ZÁBERY
VŠETKY ZÁBERY
Na monitore sa ukáže najnovšia fotografia.
NASTAVIŤ
100-0001
• Ak záber chcete vymazať,
stlačte tlačidlo MENU/OK.
si ďalšie fotografie.
  2 Pozrite
Na prehliadnutie obrázkov v poradí nahrávania stlačte volič smerom
doprava, smerom doľava na prehliadanie v opačnom poradí.
Pre prechod do režimu fotografovania stlačte tlačidlo spúšte.
20
SPÄŤ
VYMAZAŤ?
ÁNO
ZRUŠIŤ
Ak chcete skončiť a záber nevymazať, stlačte DISP/
BACK.
2 Tip: Ponuka prehrávania
Fotografie je možné vymazať aj z ponuky prehrávania
(str. 52).
Režim fotografovania
Zvoľte režim v závislosti od scény alebo typu objektu. Na voľbu režimu snímania otáčajte otočným
voličom do žiadanej polohy (str. 6). Prístupné sú nasledujúce režimy:
M ROZPOZNANIE SCÉNY
Fotoaparát automaticky analyzuje kompozíciu a
zvolí príslušný režim scény v závislosti od objektu
a podmienok snímania (str. 15).
B AUTO
SP SCÉNA
Fotoaparát ponúka voľbu množstva „scén“, každú
prispôsobenú príslušnému režimu snímania alebo
príslušnému druhu predmetov, ktoré sú priradené
polohe SP na otočnom voliči:
1
Otočte otočný volič do polohy SP.
ponuky snímania
označenie scény A SCÉNA stlač3 teNavolič
smerom hore alebo dole.
zobrazenie scénických režimov
4 Na
stlačte volič smerom doprava.
označenie scény stlačte
5 Na
smerom hore alebo dole.
volič
MENU/OK, aby ste zvolili ozna6 Stlačte
čenú položku.
Kým sa nastavenie nezmení, ako sa uvádza vyššie,
zvolená scéna sa nastaví po pootočení otočného
voliča do polohy SP.
Viac o fotografovaní
Zvoľte pre ostré, čisté zábery. Tento režim sa odporúča vo väčšine situácií.
zobrazenie
2 Na
stlačte MENU/OK.
21
Režim fotografovania
Scéna
BZOOM 3 V 1
CPRIRODZENÉ & N
DPRIRODZ. SV.
CPORTRÉT
dDETSKÝ REŽIM
KZACHYŤ ÚSMEV
MKRAJINA
NŠPORT
ONOČNÁ SCÉNA
HNOC (STATÍV)
POHŇOSTROJE
QZÁPAD SLNKA
RSNEH
SPLÁŽ
UPÁRTY
VKVETY
WTEXT
22
Popis
Fotoaparát spraví tri zábery: jeden pri aktuálnom pomere zoomu, druhý priblížený 1,4 × a tretí priblížený
2 ×.
Poskytuje dobré výsledky s objektami s protisvetlom a iným problematickým osvetlením. Fotoaparát
spraví dva zábery: jeden bez blesku a jeden s bleskom.
Zachytáva prirodzené osvetlenie v interiéri, pri slabom osvetlení alebo ak nie je možné použiť blesk.
Tento režim zvoľte pre jemne tónované portréty s prirodzenými pleťovými tónmi.
Zvoľte pre dosiahnutie prirodzenej pleťovky ak fotografujete bábätká. Blesk sa vypne automaticky.
Spúšť sa uvoľní automaticky, keď Inteligentná detekcia tváre detekuje usmievajúcu sa tvár.
Tento režim zvoľte pre ostré, čisté denné zábery budov a krajín.
Tento režim zvoľte pri fotografovaní pohybujúcich sa objektov. Priorita sa zvolí pre rýchlejšiu uzávierku.
Tento režim zvoľte pre slabo osvetlený súmrak alebo nočné scény. Citlivosť sa automaticky zvýši, aby sa
znížilo rozostrenie spôsobené chvením fotoaparátu.
Tento režim použite pri pomalých časoch uzávierky pri fotografovaní v noci. Aby ste predišli rozostreniu,
použite statív.
Na zachytenie rozširujúceho sa svetla z ohňostroja sa používa pomalá rýchlosť uzávierky. Na zobrazenie
dialógu voľby priority uzávierky stlačte d a stlačte volič hore alebo dole čím vyberiete rýchlosť.
Použite na záznam živých farieb pri západoch a východoch slnka.
Použite pre ostré, čisté zábery, ktoré zachytávajú jas scény, na ktorej dominuje žiarivý biely sneh.
Použite pre ostré, čisté zábery, ktoré zachytávajú jas scény slnkom zaliatej pláže.
Zachytáva interiérové osvetlenie pozadia za nepriaznivých svetelných podmienok.
Použite pre živé zábery kvetín zblízka. Fotoaparát bude zaostrovať v makro rozsahu.
Zhotovte čisté zábery textu alebo kresby. Fotoaparát bude zaostrovať v makro rozsahu.
Režim fotografovania
Široko
Vysoko
1Poznámky
• Digitálne priblíženie nie je možné použiť. Ak je aktívne digitálne priblíženie, keď je zvolený režim B
priblíženie bude nastavené na pozíciu maximálneho
digitálneho priblíženia.
• Možnosti súvislého snímania sú obmedzené na I a OFF.
C Prirodzené & N
Tento režim pomáha zabezpečiť dobré výsledky
pri objektoch s podsvietením a v iných situáciách
s náročným osvetlením. Pred snímaním vyklopte
blesk, snímky je možné vytvoriť iba ak je blesk
vyklopený. Vždy, keď sa stlačí tlačidlo spúšte, fotoaparát vytvorí dve snímky: jednu snímku bez
blesku, aby uchoval prirodzené osvetlenie, druhú
bezprostredne po prvej už s bleskom. Nehýbte fotoaparátom, kým sa záber nedokončí.
1Poznámky
• Nepoužívajte tam, kde je zakázané fotografovanie
s bleskom.
• Je k dispozícii, iba ak je v pamäti miesto pre dve fotografie.
• Súvislý režim nie je k dispozícii.
D Prirodz. sv.
Zachytáva prirodzené osvetlenie v interiéri, pri slabom osvetlení alebo ak nie je možné použiť blesk.
Blesk sa vypne a zvýši sa citlivosť, aby sa znížilo
rozostrenie.
Viac o fotografovaní
B Zoom 3 v 1
Vždy, keď sa stlačí tlačidlo spúšte, fotoaparát vytvorí tri snímky: prvú v aktuálnom pomere priblíženia s veľkosťou snímky O, druhú priblíženú
1,4 × a orezanú na P a tretiu priblíženú 2 × a orezanú na Q (fotografie budú vytvorené iba ak je
dostatok pamäte pre tri snímky). Sú zobrazené dva
rámiky pre ukážku oblastí, ktoré budú zahrnuté v
druhej a tretej snímke. Vonkajší rámik znázorňuje
oblasť, ktorá bude zaznamenaná pri 1,4 × priblížení, vnútorný rámik znázorňuje oblasť, ktorá bude
zaznamenaná pri 2 × priblížení. Stlačte volič dole,
pre voľbu orezenia po šírke a výške.
23
Režim fotografovania
N PANORAMA POHYBOM
V tomto režime môžete nafotiť až tri obrázky a spojiť ich do panorámy. Odporúča sa použitie statívu na
pomoc pri komponovaní prekrývajúcich sa záberov.
voličom režimov
1 Otočte
na N.
2
snímania nastav3 Vtemenu
P REŽIM na možnosť
ďalší záber na prekrytie s predchá6 Vytvorte
dzajúcim obrázkom vrstvením y na +, takže
Stlačte MENU/OK, aby sa zobrazilo menu snímania.
C AUTO (str. 76).
MENU FOTOGRAFOVANIA Smer panorámovania
REŽIM
MANUÁL
AUTOMATICKY
1
KONIEC
4
Stlačte volič nahor na zvolenie záberu. Stlačte volič doľava alebo doprava na zvýraznenie
smeru panorámovania a stlačte MENU/OK.
snímku. Expozí5 Vytvorte
cia a vyváženie bielej pre
panorámu sa nastavia prvým záberom.
1Poznámka
Fotoaparát úplne oddiali a zoom zostáva zafixovaný v najširšom uhle, kým sa fotenie neukončí.
24
vytvoria jednoliaty kruh (z). Fotoaparát uvoľní
spúšť automaticky.
2 3
1
ZRUŠIŤ
Zobrazenie po 1. zábere
KONIEC
2 3
ZRUŠIŤ
Spúšť uvoľnená
posledný záber tak, ako sa popisuje
7 Vytvorte
v kroku 6.
1Poznámka
Po vykonaní kroku 5 alebo kroku 6 stlačte na ukončenie fotenia a vytvorenie panorámy po prvom alebo druhom zábere multifunkčný volič nahor a pokračujte ku kroku 8.
8 Stlačte MENU/OK na uloženie obrázka.
Režim fotografovania
3 Upozornenia
• Panorámy sa vytvárajú z rôznych záberov. Fotoaparát
niekedy nemusí byť schopný spojiť zábery bezchybne.
• Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť pri pohybujúcich sa objektoch, objektoch blízko pri fotoaparáte, identických objektoch, ako je obloha alebo
plocha trávy, pri objektoch, ktoré sú v nepretržitom
pohybe, ako sú vlny a vodopády, alebo pri objektoch,
u ktorých sú zreteľné zmeny jasu. Panorámy môžu
byť rozmazané, ak je objekt slabo osvetlený.
Tlač panorám
Panorámy sa môžu tlačiť v závislosti od veľkosti strany
a veľkosti panorámy bez okrajov (na spadavku) alebo
so širokými okrajmi hore a dolu alebo po oboch stranách.
Zobrazenie po 1.
Vytvorte kompozíciu
zábere
ďalšieho záberu
Pre
tretí
záber
zopakujte
krok
3 a stlačte MENU/OK
4
na zobrazenie celej panorámy.
5 Stlačte MENU/OK pre uloženie snímky.
Viac o fotografovaní
Pre najlepšie výsledky
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, buďte opatrní a
nenachyľujte fotoaparát dozadu, dopredu alebo do
strany a pokúste sa nehýbať fotoaparátom, keď sú y
a + zarovnané, aby sa vytvoril neprerušený kruh.
Manuálne panorámovanie
Ak pri výbere C AUTO v móde P REŽIM nedosiahnete žiaduci výsledok, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie:
1 V menu snímania nastavte pre P REŽIM možnosť
D MANUÁL.
2 Vytvorte kompozíciu a nasnímajte prvý záber.
3 Stlačte MENU/OK na zobrazenie sprievodcu, ktorý
ukáže okraje práve nasnímaného obrázka. Vytvorte ďalší záber s takou kompozíciou, aby prekrýval
predchádzajúci záber.
Sprievodca
25
Režim fotografovania
P: PROGRAM AE
V tomto režime fotoaparát automaticky nastavuje
expozíciu. Ak si želáte, môžete zvoliť odlišné kombinácie rýchlosti uzávierky a clony, pri ktorých sa
vytvorí rovnaká snímka (posun programu).
Posun programu
Pre voľbu požadovanej kombinácie rýchlosti uzávierky a clony stlačte tlačidlo d. Hodnoty, ktoré sa líšia
od hodnôt automaticky zvolených fotoaparátom sú
zobrazené nažlto. Implicitné hodnoty sa môžu obnoviť vysunutím blesku alebo vypnutím fotoaparátu.
Posun programuMnie je k dispozícii, keď je blesk vysunutý.
Rýchlosť uzávierky
3 Upozornenie
Ak sa predmet nachádza mimo
meracieho rozsahu fotoaparátu, namiesto rýchlosti uzávierky
a clony sa zobrazí „---“. Na odmeranie expozície znovu stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
26
NASTAVIŤ
250 F3. 1
P
ZMENA PROGRAMU
---F---
Clona
Režim fotografovania
S: PRIORITA ČASU AE
V tomto režime priority uzávierky môžete zvoliť rýchlosť uzávierky a fotoaparát pre optimálnu expozíciu nastaví clonu.
1 Otočte otočný volič do polohy S.
tlačidlo d. Zobrazia sa rých2 Stlačte
losť uzávierky a clona.
Rýchlosť uzávierky
NASTAVIŤ
250 F3.1
výber rýchlosti uzávierky stlačte
3 Na
volič smerom hore alebo dole.
zábery. Ak nie je možné dosiahnuť
5 Zhotovte
správnu expozíciu so zvolenou rýchlosťou uzávierky, po stlačení spúšte do polovice sa clona
zobrazí v červenej farbe. Nastavujte rýchlosť uzávierky, kým nedosiahnete správnu expozíciu.
3 Upozornenie
Ak sa predmet nachádza mimo meracieho rozsahu
fotoaparátu, displej clony zobrazí „---“. Na odmeranie
expozície znovu stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Viac o fotografovaní
S
prechod do režimu fotografova4 Pre
nia stlačte tlačidlo d.
27
Režim fotografovania
A: PRIORITA CLONY AE
V tomto režime priority clony môžete zvoliť clonu a fotoaparát nastaví rýchlosť uzávierky pre optimálnu expozíciu.
1 Otočte otočný volič do polohy A.
tlačidlo d. Zobrazia sa rých2 Stlačte
losť uzávierky a clona.
A
Clona
NASTAVIŤ
250 F3. 1
výber clony stlačte volič smerom
3 Na
hore alebo dole.
28
prechod do režimu fotografova4 Pre
nia stlačte tlačidlo d.
zábery. Ak nie je možné dosiahnuť
5 Zhotovte
správnu expozíciu s clonou nastavenou pri clonovej priorite, rýchlosť uzávierky sa po stlačení
spúšte do polovice zobrazí v červenej farbe.
Nastavujte clonu, kým nedosiahnete správnu
expozíciu.
3 Upozornenie
Ak sa predmet nachádza mimo meracieho rozsahu
fotoaparátu, displej rýchlosti uzávierky zobrazí „---“. Na
odmeranie expozície znovu stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Režim fotografovania
M: MANUÁL
V tomto režime si môžete vybrať rýchlosť uzávierky a clonu. V prípade potreby je možné expozíciu
z hodnoty ponúkanej fotoaparátom zmeniť.
1 Otočte otočný volič do polohy M.
tlačidlo d. Zobrazia sa rých2 Stlačte
losť uzávierky a clona.
Rýchlosť uzávierky
NASTAVIŤ
250 F3. 1
Clona
výber rýchlosti uzávierky stlačte
3 Na
volič smerom hore alebo dole.
výber clony stlačte volič smerom
4 Na
doľava alebo doprava.
6 Zhotovte zábery.
Indikátor expozície
Pri aktuálnom nastavení je možné pod- alebo preexponovať obrázok podľa zobrazeného indikátora
expozície. Zábery nasnímané s indikátorom vľavo od
stredu („–“) budú podexponované, zábery s indikátorom vpravo od stredu („+“) preexponované.
M
Viac o fotografovaní
M
prechod do režimu fotografova5 Pre
nia stlačte tlačidlo d.
NASTAVIŤ
250 F3. 1
Podexponovaný Preexponozáber
vaný záber
Indikátor expozície
29
Režim fotografovania
C: UŽÍVATEĽSKÉ NAST.
V režimoch P, S, A a M je možné vybrať voľbu K UŽÍV. NASTAVENIE
v ponuke pre fotografovanie (str. 76) na uloženie aktuálnych nastavení fotoaparátu. Tieto nastavenia sa vyvolajú vždy, keď sa otočný volič otočí do
polohy C (užívateľské nast.).
Ponuka/nastavenia
Ponuka režimu F
Uložené nastavenia
N ISO, O VEĽKOSŤ ZÁBERU, P FINEPIX FARBA
T KVALITA ZÁBERU, C MERANIE EXPOZÍCIE, D VYVÁŽENIE BIELEJ, F REŽIM AF,
Ponuka fotografovania
H OSTROSŤ, I BLESK, JEXP. R. AE KROK EV
A ZOBRAZ. ZÁBERU, L DUÁLNA STAB., C POMOCNÁ LAMPA AF,
Ponuka nastavení
D DIGITÁLNY ZOOM, E REŽIM EVF/LCD
Režim fotografovania (P, S, A alebo M), režim kontinuálneho fotografovania, Inteligentná
Ďalšie
detekcia tváre, rýchly zoom, režim makro, kompenzácia expozície, režim blesku, rýchlosť
uzávierky, clona, typ displeja (EVF/LCD), indikátory/najlepšia kompozícia
30
Inteligentná detekcia tváre
Inteligentná detekcia tváre umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznať ľudské tváre a nastaviť zaostrenie na tvár na ľubovoľnom mieste záberu pri zvýrazňovaní portrétovaných osôb. Zvoľte skupinové
portréty, aby ste zabránili fotoaparátu zaostriť na pozadie (vo vertikálnom aj horizontálnom smere).
Inteligentnú detekciu tváre.
  1 Zapnite
  3 Zaostrite.
Funkcia inteligentnej detekcie tváre sa zapíNa zaostrenie
na a vypína tlačidlom g (Inteligentná detekcia tváre).
a voľbu expozície
osoby v zelenom rámiku stlačte
tlačidlo spúšte do polovice dráhy.
kompozíciu obrázka.
  2 Vytvorte
Ak sa rozpozná tvár,
zobrazí sa v zelenom
rámiku. Ak je na snímke
viac ako jedna tvár, fotoaparát zvolí tvár najZelený okraj
bližšiu k stredu. Ostatné
tváre sa zobrazia v bielych rámikoch.
snímku.
  4 Vytvorte
Na vytvorenie záberu stlačte tlačidlo spúšte úplne dole.
3 Upozornenie
Ak sa osoba pri stlačení spúšte pohne,
jej tvár sa môže pri zhotovení záberu nachádzať
mimo oblasť znázornenú zeleným rámikom. Ak
je počet tvárí väčší, môže byť na spracovanie potrebný dlhší čas.
Viac o fotografovaní
3 Upozornenie
Ak sa po stlačení spúšte do polovice dráhy nezachytí žiadna tvár, fotoaparát zaostrí na objekt
v strede displeja a odstráni efekt červených očí
(str. 108).
31
Inteligentná detekcia tváre
Inteligentná detekcia tváre
Inteligentná detekcia tváre sa
odporúča pri použití samospúšte pri skupinových portrétoch
alebo autoportrétoch (str. 77).
Rozoznanie žmurknutia
7
Ak je zobrazený záber odfotený pomocou funkcie
inteligentnej detekcie tváre, fotoaparát dokáže automaticky rozlíšiť tváre pre funkciu eliminácie efektu
červených očí (str. 88), zoom prehliadacieho režimu
(str. 45), prezentáciu (str. 84), vyhľadávanie obrázkov
(str. 51), zobrazovanie záberu (str. 99), tlačenie (str. 60)
a orezávanie (str. 90).
Ak je zvolená iná voľba ako OFF pre A ZOBRAZ.
ZÁBERU (str. 99), zobrazí sa upozornenie, ak fotoaparát rozozná žmurkajúce objekty pri fotení. Ak
je zvolený ZOOM (KONTINUÁLNY), môžete stlačiť tlačidlo g na priblíženie týchto objektov.
ROZOZNANIE ŽMURKNUTIA
PRIBLÍŽIŤ
ULOŽIŤ
VYMAZAŤ
ROZOZNANIE ŽMURKNUTIA
ĎALEJ
ULOŽIŤ
VYMAZAŤ
3 Upozornenie
Rozoznanie žmurknutia sa nezrealizuje, ak fotoaparát
nedeteguje tvár alebo ak je zvolené VYP pre A ZOBRAZ ZÁBERU.
2 Tip: Rozoznanie žmurknutia
Rozoznanie žmurknutia je možné zapnúť alebo vypnúť
v ponuke nastavení (str. 97).
32
Aretácia zaostrenia
Na vytvorenie záberov s osobami mimo stredu záberu:
osoby do rámika pre zaostre-   3 Zmeňte kompozíciu obrázka.
  1 Umiestnite
nie.
Pri stlačenej spúšti do polovice dráhy vytvorte novú kompozíciu záberu.
tlačidlo spúšte do polovice. Zaostrenie a expozícia zostanú uzamknuté, kým je tlačidlo
spúšte stlačené do polovice (Aretácia AF/
AE).
snímok.
  4 Vytvorte
Na zhotovenie snímky úplne stlačte tlačidlo
uvoľnenia uzávierky.
Viac o fotografovaní
  2 Zaostrite.
Na nastavenie zaostrenia a expozície stlačte
Stlačte úplne
dole
Stlačte
do polovice
Na opätovné zaostrenie pred zhotovením
záberu opakujte uvedené kroky 1 a 2.
33
Aretácia zaostrenia
Automatické zaostrovanie
Aj keď sa fotoaparát pýši veľmi presným systémom
automatického zaostrovania, niekedy nie je možné
zaostriť na predmety, ktoré sa uvádzajú nižšie. Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť s použitím automatického zaostrenia, použite aretáciu zaostrenia (str. 33)
na zaostrenie na iný predmet v rovnakej vzdialenosti
a zmeňte kompozíciu záberu.
• Veľmi žiarivé objekty, ako • Rýchlo sa pohybujúce
sú napríklad zrkadlá alebo
predmety.
karosérie automobilov.
• Fotografovanie predmetov cez okno alebo iné lesklé
predmety.
• Tmavé predmety a predmety, ktoré svetlo viac pohlcujú ako odrážajú, ako napr. vlasy alebo chlpy.
• Nehmotné objekty, ako napr. dym alebo plameň.
• Predmety s malým kontrastom oproti pozadiu (napr.
osoby odeté v rovnakých farbách ako je pozadie).
• Objekty umiestnené pred alebo za kontrastným
objektom, ktoré sú tiež na zaostrenom zábere (napr.
objekt fotografovaný oproti horizontu s vysokokontrastnými prvkami).
34
Prisvetlenie automatického zaostrenia
Ak je predmet slabo osvetlený, rozsvieti sa prisvetlenie automatického zaostrenia, aby po stlačení spúšte
do polovice dráhy pomohlo pri zaostrení.
1Poznámky
• Vyhnite sa priamemu svieteniu automatického zaostrenia do očí osoby stojacej pred vami.
• V niektorých prípadoch fotoaparát nebude schopný použiť prisvetlenie automatického zaostrenia. Ak
fotoaparát nie je schopný zaostriť v režime makro
(str. 35), skúste zväčšiť vzdialenosť od objektu.
F Režimy makro a super makro (Zábery zblízka)
Pre zábery zblízka stlačte volič vľavo (F), čím vyberiete z volieb makro zobrazených dole.
Vyberte režim F (režim makro),
G (režim super makro) alebo
OFF (makro vypnuté)
Pri zvolenom makro režime fotoaparát zaostrí na subjekty v blízkosti stredu záberu. Na vytvorenie kompozície záberu použite ovládanie zoomu. V režime super makro nie je možné nastaviť zoom a nie je
možné použiť blesk.
Viac o fotografovaní
1Poznámky
• Na zabránenie rozmazaniu spôsobenému trasením fotoaparátu sa odporúča použitie statívu.
• Pri použití blesku môže byť potrebná kompenzácia blesku (str. 82).
35
N Používanie blesku (Inteligentný blesk)
Ak sa použije blesk, systém fotoaparátu Intelligent Flash ihneď analyzuje scénu na základe takých faktorov, ako je jas objektu, jeho poloha v rámiku a jeho vzdialenosť od fotoaparátu. Nastavené sú výstup
a citlivosť blesku pre zaistenie toho, aby bol hlavný objekt správne exponovaný, zatiaľ čo sa uchovávajú
účinky okolitého osvetlenia pozadia, hoci aj v tlmene osvetlených vonkajších scénach. Blesk používajte
pri nedostatočnom osvetlení, napríklad pri záberoch v noci alebo v interiéri pri slabom osvetlení.
blesk.
  1 Vyklopte
Na vysunutie blesku stlačte tlačidlo vyklopenia blesku.
Vypnutie blesku
Na miestach, kde je zakázané používať blesk alebo keď chcete zachytiť prirodzené
osvetlenie, sklopte blesk. Pri pomalých časoch uzávierky sa na displeji zobrazí k
ako upozornenie, že obraz môže byť rozmazaný. Odporúča sa používanie statívu.
režim blesku.
  2 Vyberte
Stlačte tlačidlo voliča vpravo (N). Voľba režimu blesku sa po každom stlačení
voliča zmení.
Režim
A/K
(AUTOM. BLESK)
N/L
(NÚTENÝ BLESK)
O/M
(POMALÁ SYNCHRON.)
36
Popis
Blesk sa automaticky zapne v prípade potreby. Odporúča sa pre väčšinu situácií.
Blesk sa použije vždy, keď sa vytvára snímok. Použite ho na prisvetlenie objektov alebo prirodzené zafarbenie pri fotografovaní vo veľmi jasnom svetle.
Zachytí hlavný objekt a pozadie pri slabom osvetlení (pamätajte na to, že jasne
osvetlené scény sa môžu preexponovať).
N Používanie blesku (Inteligentný blesk)
  3 Zaostrite.
Na nastavenie zaostrenia stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Pred použitím blesku sa
po polovičnom stlačení tlačidla spúšte zobrazí p. Pri pomalých časoch uzávierky sa
na displeji zobrazí k ako upozornenie, že obraz môže byť rozmazaný. Odporúča sa
používanie statívu.
snímku.
  4 Vytvorte
Na vytvorenie záberu stlačte tlačidlo spúšte úplne dole.
1Poznámka
Pre upravenie nastavení blesku si pozrite stranu 26 v kapitole Základný návod.
Odstránenie efektu červených očí
Keď je aktívna inteligentná detekcia tváre (str. 31) a je vybratá možnosť ZAP pre funkciu a ODSTR.
ČERV. OČÍ v ponuke nastavení (str. 88), odstránenie červených očí je k dispozícii v režimoch V, U
a Z.
Odstránenie efektu červených očí minimalizuje „červené oči“ spôsobené svetlom blesku, ktoré sa
odráža na sietnici osoby tak, ako je to znázornené na obrázku vpravo.
Viac o fotografovaní
3 Upozornenie
Blesk sa môže pri každej snímke viackrát aktivovať. Nehýbte fotoaparátom, kým fotografovanie
nie je ukončené.
37
I Režim kontinuálneho snímania (Súvislý režim)
Zachytenie pohybu sériou snímok.
kontinuálny režim fotografovania.
  1 Zvoľte
Na zobrazenie volieb pre kontinuálne snímanie stlačte tlačidlo I. Stlačte volič g alebo h, aby ste označili žiadanú položku a stlačte MENU/OK.
Režim
Popis
Režim kontinuálneho snímania vypnutý. Po každom stlačení tlačidla spúšte
OFF (VYP)
sa vytvorí iba jedna snímka.
I (PRVÉ 3) Fotoaparát sníma tri snímky, kým je tlačidlo spúšte stlačené.
Ak zostane spúšť stlačená, fotoaparát urobí až 40 záberov, ale zaznamenajú
L
(POSLEDNÝCH 3) sa iba posledné 3 zábery.
Fotoaparát sníma, pokiaľ je tlačidlo spúšte stlačené. Snímanie končí uvoľneN
(N DLHÁ SÉRIA) ním tlačidla spúšte alebo naplnením pamäte.
K
Fotoaparát nasníma 10 záberov, kým je tlačidlo spúšte stlačené.
(K PRVÉ 10)
J
Fotoaparát nasníma 20 záberov, kým je tlačidlo spúšte stlačené.
(J PRVÉ 20)
Vždy po stlačení tlačidla uzávierky fotoaparát vyhotoví tri zábery. Jeden sa
používa na meranie expozície, druhý preexponovaný o hodnotu nastavenú
O
v ponuke fotografovania (str. 82) J EXP. R. AE KROK EV a tretí podexpo(EXP. RADA A.
novaný o tú istú hodnotu (fotoaparát niekedy nebude môcť použiť zvolené
EXP)
hodnoty pre podexponovanie, ak hodnota prekročí hranice expozície meracieho systému).
38
SEKVENČNÉ FOTENIE
OFF
PRVÉ3
I Režim kontinuálneho snímania (Súvislý režim)
  2 Zaostrite.
Na nastavenie zaostrenia stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
snímku.
  3 Vytvorte
Fotoaparát sníma, kým je tlačidlo spúšte stlačené. Snímanie končí uvoľnením tlačidla
spúšte, naplnením pamäte, alebo nasnímaním stanoveného počtu snímok.
Viac o fotografovaní
1Poznámky
• Zaostrenie a expozícia sú dané prvým obrázkom v každej sérii. Blesk sa automaticky vypne. Po vypnutí kontinuálneho režimu sa obnoví predchádzajúci režim.
• Rýchlosť snímania sa mení podľa rýchlosti spúšte.
• Pri použití samospúšte a pri zvolení L a N, urobí fotoaparát po stlačení spúšte len jeden záber.
• Pri nastavení J, sa môžu v jasných oblastiach vyskytnúť biele linky. Je možné im zabrániť výberom režimu
K.
• Počet snímok, ktoré je možné zaznamenať, závisí od pamäte, ktorá je k dispozícii. Funkcia
ULOŽENIE
AE BRACKETING (séria troch záberov s automatickým nastavením expozičných parametrov) je k dispozícii, len ak je dostatok pamäte na uloženie 3 záberov. Po skončení snímania
môže byť pre zaznamenávanie snímok potrebný ešte ďalší čas. Počas priebehu tohto
ukladania sa v režimoch L, O a I zobrazujú snímky na monitore.
39
c Rýchly zoom
V rýchlom priblížení je na displeji viditeľná oblasť obklopujúca rámik. Použite pre fotografovanie pohyblivých predmetov s nepredvídaným pohybom ako sú deti, zvieratá a atléti pri športe.
osoby do rámika pre zaostrenie.
  1 Umiestnite
Na zaostrenie na objekt v strede rámika obrazu použite ovládacie prvky zoomu.
Zobrazí sa rámik znázornený vpravo. Kompozíciu si môžete upraviť
pomocou ovládania zoomu.
a vytvorte snímku.
  3 Zaostrite
Oblasť v rámiku sa zväčší a vytvorí sa obrázok
v plnej veľkosti.
 2
Zvoľte kompozíciu.
Stlačte tlačidlo (c)
dole, pre pohyb v nastavení, ako je to zobrazené nižšie.
2 Tip: Inteligentná detekcia tváre
Inteligentná detekcia tváre nerozpozná tváre mimo
zvolený rámik.
Horizontálny,
nízky zoom
Horizontálny,
vysoký zoom
Vertikálny,
vysoký zoom
Vertikálny,
nízky zoom
Žiadny zoom
40
3 Upozornenie
V kontinuálnom režime snímania pri voľbe I, L, N
alebo O je prístupná iba horizontálna kompozícia
(landscape orientácia).
c Rýchly zoom
nDigitálny zoom
Sprístupnenie digitálneho zoomu.
Zvoľte ZAP pre voľbu D DIGITÁLNY ZOOM
v ponuke nastavenia (str. 101).
 1
objekt.
  2 Zvoľte
Pomocou digitálneho priblíženia umiestnite
kompozíciu obrázku.
  4 Vytvorte
Použite ovládacie prvky zoomu na vytvorenie oblasti, ktorá bude obsiahnutá na finálnej fotografii.
objekt do stredu rámika na displeji.
optického zoomu na oblasť, ktorá sa zaznamená použitím digitálneho zoomu indikovaného rámikom v strede displeja.
ší a vytvorí sa obrázok
v plnej veľkosti.
3 Upozornenie
Obrázky vytvorené rýchlym zoomom majú nižšiu kvalitu ako obrázky vytvorené pomocou normálneho zoomu.
Viac o fotografovaní
tlačidlo voliča dole (c).
  3 Stlačte
Fotoaparát nastaví priblíženie na maximum
a vytvorte snímku.
  5 Zaostrite
Oblasť v rámiku sa zväč-
41
d Kompenzácia expozície
Pri fotografovaní veľmi jasných, veľmi tmavých alebo vysoko kontrastných záberov použite kompenzáciu expozície.
Návrat do režimu snímania.
Stlačte tlačidlo d.
Stlačením tlačidla d sa vrátite do režimu foZobrazí sa indikátor expozície.
tografovania.
P
 3
 1
Indikátor expozície
NASTAVIŤ
250
F3.1
hodnotu.
  2 Zvoľte
Stlačte tlačidlo voliča vľavo alebo vpravo. Efekt bude na displeji viditeľný.
Na zníženie expozície zvoľte Na zvýšenie expozície zvoľzáporné hodnoty (znak „–“ te kladné hodnoty (znak „+“
sa zobrazí nažlto)
sa zobrazí nažlto)
42
  4 Zhotovte zábery.
1Poznámka
Pri nastavení inom ako ±0 sa zobrazí ikona a indikátor
expozície d. Kompenzácia expozície sa po vypnutí fotoaparátu nevynuluje. Na obnovenie normálnej expozície zvoľte hodnotu ±0.
d Kompenzácia expozície
Voľba hodnoty kompenzácie expozície
• Podsvietené objekty: zvoľte hodnoty od +2/3 EV po +12/3 EV (vysvetlenie výrazu „EV“ nájdete v kapitole Glosár na strane 117)
• Objekty s vysokým leskom alebo veľmi jasné scény (napr. snežné plochy): +1 EV
Viac o fotografovaní
• Scény, na ktorých je väčšinou obloha: +1 EV
• Bodovo osvetlené objekty (najmä, ak sú fotografované oproti tmavému pozadiu): –2/3 EV
• Objekty s nízkym zrkadlením (ihličnaté stromy alebo tmavo sfarbené listy stromov): –2/3 EV
43
Voľby pre prehrávanie
Na prezeranie posledného záberu na monitore,
stlačte tlačidlo a.
100-0001
Viac o prehliadaní
44
Na prehliadnutie obrázkov v poradí
nahrávania stlačte volič smerom doprava, smerom doľava na prehliadanie
v opačnom poradí. Na rýchle rolovanie
obrázkov až k požadovanému záberu
podržte volič stlačený.
Voľba formátu zobrazenia
Stlačte tlačidlo DISP/BACK na pohyb vo formátoch zobrazenia, ako sa znázorňuje nižšie.
100-0001
100
4:3 N
12/31/2050 10 : 00 AM
1/250 F3.1
Zobraz. inf. vyp.
Zobraz. inf. zap.
100-0001
3
12/31/2050
10 : 00 AM
Obľúbené
(str. 45)
1Poznámka
Obrázky nasnímané iným fotoaparátom sú počas prehrávania označené ikonou m („darovaný obrázok“).
Voľby pre prehrávanie
Zoom pri prehrávaní
Zvoľte T na priblíženie obrázkov zobrazených pri
jednosnímkovom prehrávaní. Zvolením W priblíženie zmenšíte. Keď je obrázok priblížený, volič je
možné použiť na prehliadnutie oblastí, ktoré nie
sú práve viditeľné.
Indikátor priblíženia (zoom)
V navigačnom okienku sa
ukáže časť obrázka, ktorý
sa zobrazuje na monitore
1Poznámka
Maximálne priblíženie sa mení s veľkosťou obrázka. Priblíženie pri prehrávaní nie je k dispozícii pri kópiách so
zmenou veľkosti alebo kópiách orezaných na veľkosť
a.
I Obľúbené: Ohodnotenie obrázkov
Na ohodnotenie aktuálne zobrazených obrázkov
v režime prehrávania na celej obrazovke stlačte
DISP/BACK a stlačte volič nahor a dolu na výber od
nula po päť hviezdičiek.
2 Tip: Obľúbené
Hodnotenia možno použiť pri vyhľadávaní obrázkov
(str. 51).
Viac o prehliadaní
Na ukončenie zoomu stlačte DISP/BACK.
Inteligentná detekcia tváre
Obrázky snímané pomocou
funkcie inteligentnej detekcie
tváre (str. 31) sú označené ikonou g. Na priblíženie objektu
ZOOM
SPÄŤ
označeného inteligentnou detekciou tváre stlačte tlačidlo
g. Teraz môžete ovládať priblíženie aj oddialenie.
45
Voľby pre prehrávanie
Zobrazenie fotografických informácií
Na zobrazenie alebo skrytie informácií o fotografovaní zobrazených nižšie pri jednosnímkovom prehrávaní stlačte d.
4:3 N
ISO 400
F3.5
1/250
: STD
: OFF
:
: -1 2 3
12/31/2050 10 : 00 AM
100-0001
q Kvalita snímky a veľkosť, w Citlivosť, e Rýchlosť
uzávierky/clona, r FinePix farba, t Režim blesku,
y Vyváženie bielej, u Kompenzácia expozície,
i Číslo snímky, o Obrázok (preexponované oblasti
blikajú), !0 Histogram
46
Histogramy
Histogramy zobrazujú rozloženie tónov na obrázku.
Jas je zobrazený na horizontálnej osi, počet pixelov
na vertikálnej osi.
Optimálna expozícia: Pixely sú rozmiestnené na súmernej krivke
cez celý rozsah tónov.
Preexponovaný záber: Pixely sú zoskupené na pravej strane grafu.
Podexponovaný záber: Pixely sú zoskupené na ľavej strane grafu.
Voľby pre prehrávanie
Viacsnímkové prehrávanie
Na zmenu počtu snímok, zobrazených
počas prehrávania, zvoľte W.
12/31/2050
2 Tip: Dvojrámikové zobrazenie
Dvojrámikové zobrazenie sa môže
použiť pre porovnanie snímok zaznamenaných v režime C.
10 : 00 AM
Na zníženie počtu
zobrazených obrázkov zvoľte T.
Viac o prehliadaní
Výberom W zvýšite
počet obrázkov
zobrazených na
jednej snímke,
predchádzajúcej
a nasledujúcej, na
dva, deväť a sto.
Na označenie obrázkov použite volič a na prehliadnutie označených obrázkov v plnej veľkosti
stlačte MENU/OK. Na deväť a stosnímkových displejoch pre prezeranie viacerých obrázkov stlačte
volič smerom hore alebo dole.
47
Prehliadanie panoramatických záberov
Panoramatický záber si zobrazte v režime zobrazovania jedinej snímky a stlačte volič smerom nadol.
PREHRAŤ
STOP
PAUZA
Pri prehliadaní máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
Funkcia
Spustenie a
prerušenie
prehrávania
Ukončenie
prehrávania a
zmazanie
48
Tlačidlo
Opis
Prehrávanie sa spúšťa stlačením voliča smerom nadol. Ďalším stlačením sa prehrávanie preruší.
Prehrávanie sa zastaví po stlačení voliča smerom nahor.
k Asistent fotoalbumu
Vytvorte si fotoalbumy z vašich obľúbených fotografií.
Vytvorenie fotoalbumu
Vyberte k ASISTENT FOTOALBUMU v po- 5 Stlačením voliča nahor počas rolovania v ob1 nuke
rázkoch vyberte alebo zrušte výber aktuálneho
prehrávania.
2 Zvýraznite NOVÝ FOTOALBUM.
obrázka na zaradenie do fotoalbumu. Na zobrazenie aktuálneho obrázka na obálke stlačte
volič dolu.
Stlačte MENU/OK na zobrazenie dialó3 gového
okna nového fotoalbumu.
1Poznámka
Prvý vybraný obrázok sa automaticky dostane na
obálku fotoalbumu. Stlačte volič dolu a vyberte iný
obrázok na obálku fotoalbumu.
obrázky pre nový fotoal-
• VYBRAŤ ZO VŠETKÝCH: Vyberte zo
všetkých dostupných obrázkov.
• VYBRAŤ VYHĽADÁVANÍM: Vyberte z obrázkov,
ktoré sa zhodujú so zvolenými podmienkami
vyhľadávania (str. 51).
1Poznámka
Pre fotoalbumy nie je možné vybrať fotografie a
alebo menšie, ani videá.
MENU/OK na ukončenie, keď je
6 Stlačte
fotoalbum hotový.
7 Zvýraznite UKONČIŤ FOTOALBUM.
VÝBER FOTO DO ALBUMU
VYBRAŤ VŠETKO
UKONČIŤ FOTOALBUM
Viac o prehliadaní
4 Vyberte
bum.
VÝSTUP
1Poznámka
Zvoľte VYBRAŤ VŠETKO aby ste vybrali do fotoalbumu všetky fotografie, alebo tie, ktoré sa zhodujú
so zadanými podmienkami hľadania.
49
k Asistent fotoalbumu
MENU/OK. Nový album bude
8 Stlačte
pridaný do zoznamu v ponuke asistenta fotoalbumu.
3 Upozornenia
• Fotoalbumy môžu obsahovať až 300 obrázkov.
• Fotoalbumy, ktoré neobsahujú žiadne fotografie,
sú automaticky vymazané.
Fotoalbumy
Fotoalbumy sa môžu skopírovať do počítača pomocou dodaného softvéru MyFinePix Studio.
Prezeranie fotoalbumov
Zvýraznite fotoalbum v ponuke asistenta fotoalbumu a stlačte MENU/OK na zobrazenie fotoalbumu, stlačením voliča doľava a doprava rolujte
medzi obrázkami. Stlačte DISP/BACK na návrat do
ponuky asistenta fotoalbumu.
Úprava a vymazanie fotoalbumov
fotoalbum a stlačte MENU/OK
1 Zobrazte
na prezeranie ponuky úprav fotoalbumu.
si z nasledujúcej ponuky:
2 •Vyberte
EDITOVAŤ: Upravte fotoalbum, ako sa popisuje
v časti „Vytvorenie fotoalbumu“ na strane 49.
• VYMAZAŤ: Vymažte aktuálny fotoalbum.
3 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
50
b Vyhľad. obrázkov
Vyhľadávanie obrázkov podľa dátumu, objektu, scény, typu súboru a hodnotenia.
Vyberte b VYHĽAD. OBRÁZKOV v ponuke 3 Zvoľte podmienku vyhľadávania. Zobrazia sa
1 prehrávania.
len obrázky, ktoré sa zhodujú s podmienkou
jednu
2 Zvýraznite
a stlačte MENU/OK:
Voľba
z nasledujúcich možností
Voľba
AVYMAZAŤ
DUZAMKNÚŤ
IPREZENTÁCIA
Pozrite stranu
52
89
84
ukončenie vyhľadávania zvoľte UKONČIŤ
4 Na
HĽADANIE.
Viac o prehliadaní
Popis
Vyhľadá všetky obrázky zhotovené
PODĽA DÁTUMU
k vybranému dátumu.
Vyhľadá všetky obrázky na základe
PODĽA TVÁRE
špeciálnej informácie o tvári.
Vyhľadá všetky obrázky s určeným
PODĽA I OBĽÚBENÝCH
hodnotením (str. 45).
Vyhľadá všetky obrázky, ktoré sa
PODĽA SCÉNY
zhodujú s vybranou scénou.
Vyhľadá všetky statické snímky
PODĽA TYPU OBRAZ. DÁT
alebo všetky videá.
Vyhľadá všetky vybrané záber,
PODĽA ZN. PRENOSU
ktoré sa majú preniesť na určené
miesto (str. 86).
vyhľadávania. Na vymazanie alebo uzamknutie zvolených obrázkov alebo na prezeranie
zvolených obrázkov v prezentácii stlačte MENU/
OK a vyberte si z nasledujúcej ponuky:
51
A Vymazanie snímok
V menu prehliadacieho režimu si môžete vybrať a
vymazať len určené záber, alebo vymazať všetky
zábery naraz. Upozorňujeme, že sa vymazané zábery nedajú už obnoviť. Pred mazaním si dôležité
zábery skopírujte do počítača alebo iného pamäťového zariadenia.
Najprv stlačte MENU/OK, aby sa zobrazilo menu
prehliadacieho režimu, a potom si v prostredí
A VYMAZAŤ zvoľte želaný spôsob mazania.
REŽIM PREHRÁVANIA
ASISTENT FOTOALB.
SPÄŤ
VYHĽAD.ZÁBER
OBRÁZKOV
VYBRANÉ ZÁBERY
VYMAZAŤ
OZN. NAVŠETKY
PRENOSZÁBERY
PREZENTÁCIA
ODSTR. ČERV. OČÍ
52
1 /2
Vymazanie jedného záberu
Vymazanie viacerých záberov
Vymazanie všetkých záberov
Vymazanie jedného záberu
Tlačidlom g alebo h si zvoľte želaný záber a
stlačte MENU/OK, aby sa záber, ktorý sa zobrazuje,
vymazal.
2 Tipy
• Záber sa vymaže stlačením tlačidla MENU/OK, takže dávajte pozor, aby ste si nejaké zábery nevymazali nechtiac.
• Opakovaným stláčaním tlačidla MENU/OK sa mažú za
sebou idúce zábery. Pred stlačením tlačidla MENU/OK
použite g alebo h a vyberte si záber, ktorý si želáte
vymazať.
A Vymazanie snímok
Vymazanie viacerých záberov
Všetky zábery označené značkou možno zmazať naraz.
OK a stlačte tlačidlo MENU/OK,
3 Zvoľte
aby sa zvolené zábery vymazali.
2 Tip
Zábery určené na tlač pomocou
DPOF objednávky a chránené zábery sú označené výkričníkom u.
jednotlivé zábery, ktoré sa
1 Určite
majú vymazať, a stlačte tlačidlo
MENU/OK.
všetky zábery, ktoré sa majú
2 Označte
vymazať, a potom stlačte tlačidlo
DISP/BACK.
Zobrazí sa výzva na potvrdenie úkonu.
Viac o prehliadaní
• Ku každému takémuto záberu pribudne označenie .
• Ak chcete, aby sa toto označenie
zrušilo, stlačte MENU/OK znova.
53
A Vymazanie snímok
Vymazanie všetkých záberov
Všetky zábery uložené na pamäťovej karte si môžete zmazať naraz.
2 Tipy
• Tlačidlom DISP/BACK môžete mazanie zrušiť, ale zábery, ktoré sa vymažú pred stlačením tlačidla DISP/BACK sa už
nedajú obnoviť.
• Chránené zábery sa nedajú vymazať. Ak chcete niektoré chránené zábery vymazať, zrušte ich ochranu (str. 89).
• Keď sa pokúsite vymazať zábery, ktoré sú určené na tlač pomocou DPOF objednávky, zobrazí sa hlásenie. Ak
tieto zábery chcete vymazať, stlačte tlačidlo MENU/OK .
54
F Záznam videa
Môžete zaznamenať krátke filmy pri rýchlosti 30 obrázkov za sekundu. Zvuk sa zaznamená cez vstavaný
mikrofón, počas záznamu nezakrývajte mikrofón.
otočný volič do polohy F
1 Otočte
(režim filmov).
12s
POHOT. REŽ
snímky
2 Veľkosť
riete stlačením
Čas k dispozícii
sa zobrazuje na
monitore
• r STRED: Fotoaparát zaostruje na objekt v strede
záberu.
MENU FOTOGRAFOVANIA 1 /1
STRED
REŽIM AF KONTINUÁLNY
VÝSTUP
• u KONTINUÁLNY: Využíva sa pri snímaní
pohybujúceho sa objektu. Fotoaparát sústavne zaostruje na objekt, ktorý sa pohybuje v
rámiku AF.
MENU/OK. Fotoaparát obnoví zobrazenie
4 Stlačte
režimu videosnímania.
Zoom pri videosnímaní
Počas snímania videozáznamov možno využívať
zoom.
V menu nastavení si zvoľte 1 DIGITÁLNY alebo
2 OPTICKÝ (str. 97).
1 DIGITÁLNY: Pri použití zoomu sa kvalita obrazu
môže zhoršiť.
2 OPTICKÝ: Pri prehrávaní videozáznamu možno
možno počuť zvuk zoomu fotoaparátu.
Video
vybe- MENU FOTOGRAF. REŽIMU
tlačidla
9m41s
1280
29m05s
ROZLÍŠENIE
61m16s
F a voľbou z ponuky
O ROZLÍŠENIE. Zvoľte
h1280 (1280 × 720 pixelov) pre pomer strán 16 : 9 (High Definition),
f (640 × 480 pixelov) pre vysoko kvalitné videosekvencie so štandardným rozlíšením alebo g (320 × 240 pixelov) pre dlhšie videosekvencie. Pre návrat do režimu záznamu filmu
stlačte MENU/OK.
3 Stlačte MENU/OK a zvoľte si F REŽIM AF.
55
F Záznam videa
Predchádzanie rozmazaným fotografiám
Ak je objekt slabo osvetlený, rozmazanie spôsobené
chvením fotoaparátu je možné znížiť použitím možnosti L DUÁLNA STAB. v ponuke nastavení (str. 97).
Taktiež v režime B sa znižuje rozmazanie spôsobené
pohybom objektu (režim dual IS).
Keď je zapnuté dual IS, citlivosť sa zvýši. Fotografia
však môže byť napriek tomu rozmazaná, v závislosti
od scény. Ak používate statív, odporúčame vám, aby
ste režim duál IS vypli.
spustíte stlačením
5 Nahrávanie
čidla spúšte úplne dole.
REC
12s
tla-
Na monitore sa
zobrazí z REC a zostávajúci čas
1Poznámka
Expozícia a vyváženie bielej farby sa automaticky nastavia počas záznamu. Farba a jas obrazu sa môžu líšiť
od hodnôt nastavených a zobrazených pred začiatkom
záznamu.
56
2 Tip
Počas záznamu nie je potrebné držať stlačené tlačidlo
spúšte.
nastavenie záznamu stlačte tla6 Na
čidlo spúšte do polovice. Záznam sa
automaticky ukončí, keď film dosiahne maximálnu dĺžku alebo sa zaplní
pamäť.
3 Upozornenie
Počas záznamu filmov svieti kontrolka. Počas záznamu
alebo kým svieti kontrolka neotvárajte priestor pre batérie. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k tomu, že film nebude možné prehrať.
1Poznámky
• Na filmoch s veľmi jasnými objektmi sa môžu objaviť
vertikálne alebo horizontálne prúžky. To je normálne
a nesignalizuje to žiadnu poruchu.
• Voľba E REŽIM EVF/LCD v ponuke nastavení je
v režime filmu nastavená pevne na 30 sn/s.
a Prezeranie videa
Počas prehrávania (str. 44)
sa filmy zobrazujú na monitore tak, ako je to zobrazené
vpravo. Počas zobrazovania
filmu je možné vykonávať
nasledujúce činnosti.
Činnosť
Štart/pauza
prehrávania
Koniec
prehrávania/
výmaz
Nastavenie
hlasitosti
Počas prehrávania sa na displeji zobrazuje jeho
priebeh.
15s
12/31/2050
10 : 00 AM
PREHRAŤ
Popis
Prehrávanie spustíte stlačením voliča smerom dole. Opätovným stlačením prehrávanie pozastavíte.
Prehrávanie ukončíte stlačením voliča
smerom hore. Ak prehrávanie nie je spustené, stlačenie voliča vymaže aktuálny
film.
Na rýchly posun dopredu stlačte volič
smerom doprava, na posun dozadu smerom doľava. Ak je prehrávanie pozastavené, film sa po každom stlačení voliča
posunie o jeden snímok dopredu alebo
dozadu.
Na pozastavenie prehrávania a zobrazenie ovládača hlasitosti stlačte MENU/OK.
Na nastavenie hlasitosti stlačte volič
smerom hore alebo dole, na opätovné
spustenie prehrávania stlačte MENU/OK.
Indikátor priebehu
STOP
PAUZA
2 Tip: Prezeranie filmov na počítači
Pred prezeraním skopírujte film na počítač.
3 Upozornenie
Počas záznamu nezakrývajte reproduktor.
Video
Dopredu/
dozadu
100-006
57
Prezeranie obrázkov na TV
Na prezeranie obrázkov v skupine pripojte fotoaparát k TV.
1 Vypnite fotoaparát.
2 Dodaný kábel USB-A/V pripojte tak, ako je to zobrazené nižšie.
Zasuňte do konektora
USB-A/V kábla
Pripojte žltý konektor
do video-in vstupu
Pripojte biely konektor
do audio-in vstupu
HDMI
Kábel HDMI (k dispozícii od dodávateľov ako tretích strán; str. 122) možno použiť na pripojenie fotoaparátu
k zariadeniam s vysokým rozlíšením (HD) (len prehrávanie). USB kábel sa nemôže použiť počas pripojenia
HDMI kábla.
Pripojenie
Vložte do HDMI
konektora
HDMI Mini konektor
58
Vložte do HDMI
konektora
Prezeranie obrázkov na TV
televízor na video alebo vstupný kanál HDMI. Pozrite si dodanú dokumentáciu k televízoru
3 Nalaďte
kvôli detailom.
zapnete stlačením tlačidla a na asi 1 sekundu. Displej fotoaparátu sa vypne a záznamy
4 Fotoaparát
obrázkov a zvuku sa začnú prehrávať na TV. Majte na pamäti, že ovládače hlasitosti na fotoaparáte
nemajú žiaden vplyv na prehrávanie zvuku na TV. Na nastavenie hlasitosti použite ovládače hlasitosti na televíznom prijímači.
1Poznámka
Počas prehrávania filmov kvalita obrazu klesá.
3 Upozornenie
Pri pripájaní kábla sa uistite, že sú konektory úplne zasunuté.
Pripojenie
59
Tlač obrázkov cez USB
Ak tlačiareň podporuje PictBridge, fotoaparát je možné pripojiť priamo ku tlačiarni a obrázky
je možné tlačiť bez toho, aby sa najskôr skopírovali na počítač. Majte na pamäti, že táto funkcia závisí od tlačiarne, nie všetky tu popísané funkcie budú podporované.
Pripojenie fotoaparátu
Tlač zvolených obrázkov
dodaný USB-A/V kábel tak, ako je to 1 Na zobrazenie obrázku, ktorý si že1 Pripojte
láte vytlačiť, stlačte volič smerom
zobrazené a zapnite tlačiareň.
doprava alebo doľava.
označenie počtu kópií (až do
2 Na
99) stlačte volič smerom hore alebo
dole.
2
Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla a na
asi 1 sekundu. Na monitore sa zobrazí t USB,
po ktorom bude nasledovať zobrazenie PictBridge, ako je uvedené vpravo dole.
USB
dzovacieho dialógu, keď je nastavenie ukončené, stlačte MENU/OK.
VYTLAČIŤ TIETO ZÁBERY
CELKOVO: 9 VÝTLAČKOV
PICTBRIDGE
CELKOVO:00000
00 VÝTLAČKOV
ZÁBER
OK
60
krokov 1–2 si zvolíte
3 Opakovaním
ďalšie obrázky. Na zobrazenie potvr-
NASTAVIŤ
OK
ZRUŠIŤ
4 Na spustenie tlače stlačte MENU/OK.
Tlač obrázkov cez USB
2 Tip: Tlač dátumu záznamu
Na tlač dátumu záznamu stlačte DISP/BACK v krokoch
1–2 na zobrazenie ponuky PictBridge (pozrite „Tlač tlačovej objednávky DPOF“, dole). Na voľbu VYTLAČIŤ S
DÁTUMOM s stlačte volič smerom hore alebo dole a
stlačte MENU/OK pre návrat do zobrazenia PictBridge (na
tlač obrázkov bez dátumu záznamu zvoľte VYTLAČIŤ
BEZ DÁTUMU).
Tlač tlačovej objednávky DPOF
Na tlač tlačovej objednávky vytvorenej v K VYTLAČIŤ FOTO (DPOF) v ponuke prehrávania režim F (str. 83).
displeji PictBridge stlačte DISP/
1 Na
BACK a otvorí sa ponuka PictBridge.
PICTBRIDGE
1Poznámka
Ak pri stlačení tlačidla MENU/OK nie je zvolený žiadny obrázok, fotoaparát vytlačí jednu kópiu aktuálnej snímky.
VYTLAČIŤ S DÁTUMOM
VYTLAČIŤ BEZ DÁTUMU
VYTLAČIŤ DPOF
označenie voľby u VYTLAČIŤ
2 Na
DPOF stlačte volič smerom hore
alebo dole.
VYTLAČIŤ DPOF?
CELKOVO: 9 VÝTLAČKOV
OK
Pripojenie
zobrazenie dialógu pre potvrde3 Na
nie stlačte MENU/OK.
ZRUŠIŤ
61
Tlač obrázkov cez USB
4 Na spustenie tlače stlačte MENU/OK.
Počas tlače
Počas tlače sa zobrazí správa
TLAČ
znázornená vpravo. Stlačte
DISP/BACK na zrušenie tlače
pred vytlačením všetkých
ZRUŠIŤ
obrázkov (funkcia závisí od
tlačiarne, tlač sa môže ukončiť
pred vytlačením aktuálneho obrázka).
Ak sa tlač preruší, stlačte a a fotoaparát sa vypne
a znovu zapne.
Odpojenie fotoaparátu
Uistite sa, že správa „TLAČ“ na monitore nie je zobrazená a fotoaparát vypnite. USB kábel rozpojte.
62
1Poznámky
• Tlačte si obrázky z pamäťovej karty, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
• Ak tlačiareň nepodporuje tlač dátumu, možnosť VYTLAČIŤ S DÁTUMOM s v ponuke PictBridge nebude prístupná a dátum sa na tlači objednávky DPOF
nevytlačí.
• Ak sú snímky tlačené cez priame USB pripojenie, veľkosť strany, kvalitu tlače a výbery ohraničenia nastaví
tlačiareň.
Tlač obrázkov cez USB
Vytvorenie tlačovej objednávky DPOF
Voľbu K VYTLAČIŤ FOTO (DPOF) v ponuke
prehrávania režim F je možné použiť na vytvorenie digitálnej „objednávky tlače“ pre tlačiarne
kompatibilné s PictBridge (str. 60) alebo na zariadeniach, ktoré podporujú DPOF.
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) je štandard,
ktorý umožňuje tlač obrázkov z „tlačových
objednávok“ uložených na pamäťovej karte.
Informácie v objednávke obsahujú údaje o
obrázkoch, ktoré majú byť tlačené, o dátume tlače a
počte kópií každého obrázka.
■S DÁTUMOM s/ BEZ DÁTUMU
Na úpravu tlačovej objednávky DPOF zvoľte
K VYTLAČIŤ FOTO (DPOF) v ponuke prehrávania režim F a na označenie S DÁTUMOM s
alebo BEZ DÁTUMU stlačte volič smerom hore
alebo dole.
MENU FOTOGRAF. REŽIMU
S DÁTUMOM
DÁTUMU
ASISTENTBEZ
FOTOALB.
PREZENTÁCIA
VŠETKO RESETOVAŤ
VYTLAČ. FOTO (DPOF)
S DÁTUMOM s: Na obrázkoch
vytlačí dátum záznamu.
BEZ DÁTUMU: Vytlačí obrázky bez
dátumu.
Stlačte MENU/OK a postupujte podľa ďalších krokov.
zíte stlačením voliča smerom doprava alebo doľava.
Pripojenie
ktorý chcete zaradiť alebo
1 Obrázok,
vyradiť z tlačovej objednávky, zobra-
63
Tlač obrázkov cez USB
označenie počtu kópií (až do
2 Na
99) stlačte volič smerom hore alebo
dole. Na odstránenie obrázka z objednávky stlačte volič smerom dole, kým sa
počet kópií nenastaví na 0.
VYTLAČ. FOTO (DPOF)
DPOF: 00001
Počet kópií
01 VÝTLAČKOV
ZÁBER
Celkové množstvo tlače
NASTAVIŤ
2 Tip: Inteligentná detekcia tváre
Ak bola aktuálna snímka vytvorená pomocou Inteligentnej detekcie tváre, stlačenie g nastaví počet
kópií na množstvo detegovaných tvárí.
1Poznámka
Ak sú snímky tlačené cez priame USB pripojenie,
veľkosť strany, kvalitu tlače a výbery ohraničenia
nastaví tlačiareň.
64
objednávku dokončíte opa3 Tlačovú
kovaním krokov 1–2. Po dokončení
nastavenia tlačovú objednávku uložíte stlačením MENU/OK alebo stlačte DISP/BACK
a nastavenie opustíte bez zmeny poradia tlače.
monitore sa zobrazuje celkové
4 Na
množstvo výtlačkov. Na ukončenie
stlačte MENU/OK.
Počas prehrávania je obrázok
v aktuálnej tlačovej objednávke označený ikonou u.
Tlač obrázkov cez USB
1Poznámky
• Tlačové objednávky môžu obsahovať maximálne 999
obrázkov.
RESETOVAŤ DPOF?
• Ak sa vloží pamäťová karta obsahujúca tlačovú objednávku
vytvorenú na inom fotoaparáte, zobrazí sa správa zobrazeÁNO
NIE
ná vpravo. Stlačením MENU/OK
opustíte tlačovú objednávku.
Nová tlačová objednávka sa musí vytvoriť spôsobom
uvedeným vyššie.
■VŠETKO RESETOVAŤ
RESETOVAŤ DPOF?
Na zrušenie aktuálnej tlačovej objednávky zvoľte
VŠETKO RESETOVAŤ v ponuke K VYTLAČIŤ FOTO
ÁNO
ZRUŠIŤ
(DPOF). Zobrazí sa potvrdenie zobrazené vpravo. Stlačte MENU/OK a všetky
obrázky z objednávky sa vymažú.
Pripojenie
65
Prezentácia obrázkov na počítači
Na kopírovanie obrázkov do počítača, kde je možné ich uložiť, prezerať, usporiadať a tlačiť, je možné
použiť dodané programové vybavenie. Pred ďalším postupom si nainštalujte dodaný softvér, ako je
popísané nižšie. Nepripájajte fotoaparát k počítaču, kým inštalácia nie je dokončená.
Inštalácia softvéru
Dodané sú dve aplikácie: MyFinePix Studio pre systém Windows a FinePixViewer pre systém Macintosh.
Pokyny pre inštaláciu verzie pre Windows sú uvedené na stranách 66–67 a pre Macintosh na stranách
68–69.
Windows: inštalácia softvéru MyFinePix Studio
Overte si, či počítač spĺňa nasledujúce systémové požiadavky:
1
CPU
RAM
Voľné miesto na
disku
Video
Ďalšie
Windows 7 *
Windows Vista *
3 GHz Pentium 4 alebo výkonnejší
1 GB alebo viac
15 GB alebo viac
Windows XP *
2 GHz Pentium 4 alebo výkonnejší
512 MB alebo viac
2 GB alebo viac
• 1024 × 768 pixelov alebo viac s 24-bitovou alebo väčšou farebnou hĺbkou
• Grafický procesor (GPU) s podporou rozhrania DirectX 7 alebo novšieho
• Odporúča sa vstavaný USB port. Pomocou iných USB portov funkčnosť nie je zaručená.
• Na inštaláciu .NET Framework (ak je potrebné), automatickú aktualizáciu softvéru a také činnosti, ako je
zdieľanie obrázkov on-line alebo posielanie cez e-mail, sa vyžaduje internetové pripojenie (odporúča sa
širokopásmové).
*Iné verzie systému Windows nie sú podporované. Podporované sú iba predinštalované operačné systémy. Postup nie je
zaručený pre doma zostavené počítače alebo počítače, ktoré boli aktualizované zo starších verzií systému Windows.
66
Prezentácia obrázkov na počítači
2 Spustite počítač. Pred pokračovaním sa prihláste na účet s administrátorskými právami.
3 Ukončite spustené aplikácie a vložte inštalačný CD disk do mechaniky CD-ROM.
Windows 7/Windows Vista
Ak sa zobrazí dialógové okno AutoPlay, kliknite na možnosť SETUP.exe. Následne sa zobrazí dialógové okno
„User Account Control (Kontrola používateľských kont)“. Kliknite na možnosť Yes (Áno) (Windows 7) alebo
Allow (Povoliť) (Windows Vista).
Inštalátor sa spustí automaticky. Kliknite na možnosť Install MyFinePix Studio a podľa pokynov na
obrazovke nainštalujte aplikáciu MyFinePix Studio.
Ak sa inštalátor nespustí automaticky
Ak sa inštalátor nespustí automaticky, z ponuky Štart vyberte možnosť Computer (Počítač) alebo My Computer (Tento počítač), potom dvakrát kliknite na ikonu FINEPIX CD otvorte okno FINEPIX CD a dvakrát
kliknite na možnosť setup alebo SETUP.EXE.
dokončení inštalácie vyberte inštalačné CD z CD-ROM mechaniky. Pre prípad opätovnej inštalá5 Po
cie uložte inštalačný CD disk na suchom mieste mimo dosahu slnečných lúčov. Číslo verzie je vytlačené v hornej časti nálepky na CD pre prípad aktualizácie programu alebo kontaktu so zákazníckou
podporou.
Pripojenie
budete vyzvaní na inštaláciu Windows Media Player, DirectX alebo .NET Framework, na dokon4 Ak
čenie inštalácie postupujte podľa pokynov.
Inštalácia je teraz dokončená. Pokračujte krokom „Pripojenie fotoaparátu“ na strane 70.
67
Prezentácia obrázkov na počítači
Macintosh: inštalácia softvéru FinePixViewer
Overte si, či počítač spĺňa nasledujúce systémové požiadavky:
1
CPU
PowerPC alebo Intel
Predinštalované verzie Mac OS X verzia 10.3.9–10.6
OS
(najnovšie informácie nájdete na adrese http://www.fujifilm.com/)
RAM
256 MB alebo viac
Voľné miesto Na inštaláciu je potrebných 200 MB a na prácu s aplikáciou FinePixViewer je potrebných 400 MB voľného
na disku
miesta.
Video
800 × 600 pixelov alebo viac s podporou tisícov farieb alebo viac
Ďalšie
Odporúča sa vstavaný USB port. Pomocou iných USB portov funkčnosť nie je zaručená.
spustení počítača a ukončení spustených aplikácií vložte inštalačný CD disk do mechaniky CD2 Po
ROM a dvakrát kliknite na možnosť Installer for Mac OS X.
nainštalovaní aplikácie sa zobrazí dialógové okno. Kliknutím na možnosť Installing FinePixViewer
3 Po
spustite inštaláciu. Po vyzvaní zadajte meno administrátora a jeho heslo a kliknite na tlačidlo OK, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte softvér FinePixViewer. Po ukončení inštalácie inštalátor ukončíte kliknutím na tlačidlo Exit.
68
Prezentácia obrázkov na počítači
inštalačné CD z CD-ROM mechaniky. Pamätajte na to, že ak je spustený program Safari,
4 Vyberte
asi nebude možné vybrať CD disk. V prípade potreby pred vybraním disku CD ukončite prehliadač
Safari. Pre prípad opätovnej inštalácie uložte inštalačný CD disk na suchom mieste mimo dosahu
slnečných lúčov. Číslo verzie je vytlačené v hornej časti nálepky na CD pre prípad aktualizácie programu alebo kontaktu so zákazníckou podporou.
OS X 10.5 alebo starší: Otvorte priečinok „Applications“, spustite aplikáciu Image Capture a z ponu5 Mac
ky aplikácie Image Capture vyberte možnosť Preferences…. Zobrazí sa dialógové okno možnos-
tí aplikácie Image Capture. Vyberte možnosť Other… v ponuke When a camera is connected,
open, potom vyberte možnosť FPVBridge v priečinku „Applications/FinePixViewer“ a kliknite na
tlačidlo Open. Ukončite aplikáciu Image Capture.
Mac OS X 10.6: Pripojte fotoaparát a zapnite ho. Otvorte priečinok „Applications“ a spustite aplikáciu
Image Capture. Fotoaparát bude v zozname pod položkou DEVICES. Vyberte fotoaparát a potom z
ponuky Connecting this camera opens možnosť FPVBridge a kliknite na možnosť Open. Ukončite aplikáciu Image Capture.
Pripojenie
Inštalácia je teraz dokončená. Pokračujte krokom „Pripojenie fotoaparátu“ na strane 70.
69
Prezentácia obrázkov na počítači
Pripojenie fotoaparátu
sú obrázky, ktoré si želáte skopírovať, ulo- 3 Fotoaparát zapnite stlačením tlačidla a na asi
1 Ak
žené na pamäťovej karte, vložte kartu do foto1 sekundu. Automaticky sa spustí aplikácia Myaparátu (str. 11).
1Poznámka
Pri prvom spustení softvéru môžu používatelia systému Windows potrebovať disk CD Windows.
3 Upozornenie
Výpadok napätia počas prenosu môže viesť k strate
dát, alebo k poškodeniu pamäťovej karty. Pred pripojením fotoaparátu nabite akumulátor.
fotoaparát a pripojte dodaný USB ká2 Vypnite
bel tak, ako je to znázornené a uistite sa, že sú
konektory úplne zasunuté. Fotoaparát pripájajte k počítaču priamo, nepoužívajte USB zdierku ani konektor na klávesnici.
70
FinePix Studio alebo FinePixViewer. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a skopírujte obrázky do počítača. Ak chcete skončiť bez kopírovania obrázkov, kliknite na tlačidlo Cancel
(Zrušiť).
3 Upozornenie
Ak sa softvér nespustí automaticky, program pravdepodobne nie je nainštalovaný správne. Fotoaparát odpojte a program znovu nainštalujte.
Ak chcete získať viac informácií o používaní dodaného softvéru, spustite aplikáciu a vyberte príslušnú možnosť z ponuky Help.
Prezentácia obrázkov na počítači
3 Upozornenia
Odpojenie fotoaparátu
Po uistení sa, že kontrolka nesvieti, pre vypnutie fotoaparátu postupujte podľa pokynov na obrazovke
a rozpojte kábel.
Odinštalovanie dodaného softvéru
Dodaný softvér odinštalujte iba v prípade, že ho už
nepotrebujete, alebo pred začatím novej inštalácie.
Po ukončení softvéru a odpojení fotoaparátu presuňte adresár „FinePixViewer“ z adresára „Applications“
do koša a v ponuke Finder vyberte možnosť Empty
Trash (Macintosh), alebo otvorte ovládací panel a použite možnosť „Programs and Features (Programy a
súčasti)“ (Windows 7/Windows Vista), alebo možnosť
„Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť
programy)“ (Windows XP) a týmto spôsobom odinštalujte aplikáciu FinePix Studio. V systéme Windows
sa môže zobraziť jeden alebo viac potvrdzujúcich
dialógových okien. Pred kliknutím na tlačidlo OK si
dôkladne prečítajte ich obsah.
Pripojenie
• Ak zasuniete pamäťovú kartu obsahujúcu veľké množstvo obrázkov, môže nastať pred spustením softvéru
oneskorenie a program možno nebude môcť načítať
alebo uložiť obrázky. Na prenos obrázkov použite čítačku pamäťových kariet.
• Pred vypnutím fotoaparátu alebo odpojením kábla
USB sa uistite, či sa na počítači nezobrazuje správa
o priebehu kopírovania a či nesvieti indikátor na fotoaparáte (ak je počet kopírovaných obrázkov veľmi
veľký, indikátor môže zostať svietiť aj potom, ako správa zmizne z obrazovky počítača). Nedodržanie tejto
podmienky by mohlo viesť k strate dát, alebo k poškodeniu pamäťovej karty.
• Pred vkladaním alebo vyberaním pamäťových kariet
fotoaparát odpojte.
• V niektorých prípadoch sa môže stať, že nebudete
mať prístup k obrázkom uloženým na sieťový server
pomocou dodaného softvéru rovnakým spôsobom,
ako v prípade samostatného počítača.
• Používateľ znáša všetky náklady za služby požadujúce
internetové pripojenie, ktoré vzniknú poskytovateľovi
telefónneho pripojenia alebo internetovému poskytovateľovi.
71
Používanie ponúk: Režim fotografovania
Režim F a ponuka pre fotografovanie obsahujú nastavenia pre široký rozsah podmienok fotografovania.
Používanie ponuky režimu F
tlačidlo F, aby sa zobrazila
1 Stlačte
ponuka režimu F.
volič doprava, aby sa zobrazi3 Stlačte
li možnosti voľby.
volič hore alebo dole a zvoľte
2 Stlačte
v ponuke potrebnú položku.
volič hore alebo dole, aby ste
4 Stlačte
označili žiadanú položku.
MENU/OK, aby ste zvolili ozna5 Stlačte
čenú položku.
Menu
72
Používanie ponúk: Režim fotografovania
Voľby ponuky režimu F
Položka ponuky
Popis
NISO
Nastavte citlivosť ISO. Zvoľte vyššiu hodnotu v prípade,
že je objekt nedostatočne osvetlený.
OVEĽKOSŤ ZÁBERU
Vyberte veľkosť obrázku a pomer strán (str. 74).
PFINEPIX FARBA
Vytvorte snímky štandardne alebo so zvýšenou saturáciou alebo čierno-biele (str. 75).
Voľby
AUTO / AUTO (800) / AUTO (400) / 6400 Q / 3200 Q/
1600/800/400/200/100/64
O 4 : 3 / O 3 : 2 / O 16 : 9 / P 4 : 3 / P 3 : 2 / P 16 : 9 / Q 4 : 3 / Q 3 : 2 / Q 16 : 9 Prednastavené
c/a/b
c
AUTO
O 4 : 3
N ISO
Nastavenie citlivosti fotoaparátu na svetlo. Vyššie hodnoty citlivosti je možné použiť s cieľom zvýšiť
ostrosť fotografie v prípade zlých svetelných podmienok, berte však do úvahy, že pri nastavení citlivosti
na vyššie hodnoty, sa môže na fotografiách objaviť škvrnitosť. Ak je zvolené AUTO, AUTO (800) alebo
AUTO (400). Fotoaparát si nastavuje citlivosť automaticky podľa podmienok pre fotografovanie. Maximálne hodnoty, ktoré je možné nastaviť na fotoaparáte pri nastavení AUTO (800) a AUTO (400). Sú
800 resp. 400. Nastavenia iné ako AUTO sa zobrazujú na displeji ikonou.
Menu
1Poznámka
Citlivosť sa neprestavuje pri vypnutom fotoaparáte a ani pri už zvolenom režime fotografovania.
73
Používanie ponúk: Režim fotografovania
O VEĽKOSŤ ZÁBERU
Zvoľte veľkosť a pomer strán, v akej budú snímky zaznamenávané. Záznam vo veľkom formáte
umožňuje tlačiť veľkorozmerné fotografie vo vyššej kvalite. Snímky zaznamenané v menšom formáte budú zase zaberať menej pamäte, bude ich
teda možné zaznamenať vo väčšom množstve.
Voľba
O 4 : 3
O 3 : 2
O 16 : 9
P 4 : 3
P 3 : 2
P 16 : 9
Q 4 : 3
Q 3 : 2
Q 16 : 9
Tlačí do veľkosti
34 × 25 cm
34 × 23 cm
34 × 19 cm
24 × 18 cm
24 × 16 cm
24 × 13 cm
17 × 13 cm
17 × 12 cm
16 × 9 cm
Počet snímok, ktoré je možné zaznamenať pri
vybranom nastavení, je zobrazený na displeji (str.
118).
74
Pomer strán
Snímky s pomerom strán 4 : 3 majú rovnaké rozmery
ako displej fotoaparátu. Snímky s pomerom strán 3 : 2
majú rovnaké rozmery ako rámik 35-mm filmu, zatiaľ
čo pomer strán 16 : 9 je vhodný na zobrazenie na zariadeniach High Definition (HD).
4:3 N
4 : 3
3:2 N
3 : 2
16:9 N
16 : 9
1Poznámka
Veľkosť záberu sa neresetuje po vypnutí fotoaparátu,
ani pri inom zvolenom režime fotografovania.
Používanie ponúk: Režim fotografovania
P FINEPIX FARBA
Je možné zvýšiť kontrast alebo farebnú sýtosť alebo fotografovať v štýle čierno-bielych fotografií.
Voľba
Popis
Štandardný kontrast a saturácia.
F-ŠTANDARD Tento režim je odporúčaný vo väčšine situácií.
Živý kontrast a farby. Nastavenie
použite pre živé zábery kvetín aleF-CHROME
bo na zdôraznenie zelenej a modrej farby pri záberoch krajín.
Fotografovanie v štýle čierno-bieF-B&W
lych fotografií.
Nastavenia iné ako F-ŠTANDARD sa zobrazujú
na displeji ikonou.
zobrazenie ponuky fotografova1 Na
nia stlačte MENU/OK.
volič hore alebo dole a zvoľte
2 Stlačte
v ponuke potrebnú položku.
volič doprava, aby sa zobrazi3 Stlačte
li možnosti voľby.
volič hore alebo dole, aby ste
4 Stlačte
označili žiadanú položku.
MENU/OK, aby ste zvolili ozna5 Stlačte
čenú položku.
Menu
1Poznámky
• FINEPIX FARBA sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje a ani pri inom zvolenom režime fotografovania.
• Efekty F-CHROME sa menia od scény k scéne a môže byť náročné ich na objektoch postrehnúť. V závislosti od objektu efekty F-CHROME nemusia byť na
displeji viditeľné.
Používanie ponuky fotografovania
75
Používanie ponúk: Režim fotografovania
Voľby ponuky fotografovania
Položka ponuky
ASCÉNA
BSAMOSPÚŠŤ
NISO
OVEĽKOSŤ ZÁBERU
TKVALITA ZÁBERU
PFINEPIX FARBA
DVYVÁŽENIE BIELEJ
HOSTROSŤ
Popis
Zvoľte scénu pre režim SP (str. 21).
N/O/H/P/Q/R/S/U/
V/W
Snímanie záberov pomocou samospúšte (str. 77).
S / R / VYP
AUTO / AUTO (800) / AUTO (400) / Nastavte citlivosť ISO. Zvoľte vyššiu hodnotu v prípade,
6400 Q / 3200 Q/
že je objekt nedostatočne osvetlený.
1600/800/400/200/100/64
O 4 : 3 / O 3 : 2 / O 16 : 9 / Vyberte veľkosť obrázka a pomer strán (str. 74).
P 4 : 3 / P 3 : 2 / P 16 : 9 / Q 4 : 3 / Q 3 : 2 / Q 16 : 9 Vyberte kvalitu snímky (str. 78).
FINE/NORMAL
Vytvorte snímky štandardne alebo so zvýšenou saturácic/a/b
ou alebo čierno-biele (str. 75).
Nastavte farbu pre rôzne svetelné zdroje (str. 79).
AUTO/h/i/j/k/l/m/n
Zvoľte ostré alebo mäkké okraje (str.80).
HARD / STD /SOFT
CMERANIE EXPOZÍCIE Zvoľte ako bude fotoaparát merať expozíciu (str. 80).
Zvoľte spôsob ako bude fotoaparát voliť zaostrovaciu
FREŽIM AF
oblasť (str. 81).
Zvoľte spôsob kompozície panoramatických záberov
PREŽIM
(str. 24).
Zvoľte si veľkosť kroku zvyšovania stupňovania pri zvoleJEXP. R. AE KROK EV
nom O v režime kontinuálneho snímania (str. 82).
76
Voľby
IBLESK
Nastavte jas blesku (str. 82).
KUŽÍV. NASTAVENIE
Uložte nastavenia pre režimy P, S, A, a M (str. 30).
Prednastavené
B/C/D/C/D/K/M/
D
VYP
AUTO
O 4 : 3
NORMAL
c
AUTO
STD
o/p/q
o
r/s/t/u/x
r
C / D
C
±1/3 EV / ±2/3 EV / ±1 EV
±1/3 EV
–2 /3 EV – +2 /3 EV
v krokoch 1/3 EV —
0
—
Používanie ponúk: Režim fotografovania
B SAMOSPÚŠŤ
Samospúšť využívajte, keď sa chcete zaradiť do
skupiny snímaných osôb v zábere alebo keď chcete nasnímať zábery bez stlačenia spúšte, pretože
nechcete, aby sa fotoaparát zachvel.
• S 10 s: Toto nastavenie použite pre autoportréty
alebo skupinové portréty, na ktorých bude aj fotograf.
• R 2 s: Toto nastavenie si vyberte pre odstránenie
rozmazania spôsobeného pohybom fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte.
• VYP: Vypnutie samospúšte.
Pre použitie samospúšte vyberte z ponuky samospúšte S 10 s alebo R 2 s a postupujte podľa
uvedených krokov.
  1 Zaostrite.
Na nastavenie
3 Upozornenie
Pri manipulácii s tlačidlom spúšte stojte za fotoaparátom. Zdržiavanie sa pred objektívom môže
spôsobiť chybu v zaostrení alebo expozícii.
uzávierky spustí časovač. Displej
na monitore ukazuje počet sekúnd
zostávajúcich do spustenia uzávierky. Na zastavenie časovača pred zhotovením záberu
stlačte DISP/BACK.
9
Kontrolka samospúšte
na prednej časti fotoaparátu začne blikať
tesne pred zhotovením záberu. Ak je zvolený
dvojsekundový
časovač, kontrolka samospúšte bude blikať hneď ako sa spustí
časovač.
Menu
zaostrenia stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
časovač.
  2 Spustite
Úplne stlačenie tlačidla uvoľnenia
77
Používanie ponúk: Režim fotografovania
Inteligentná detekcia tváre
Na zabezpečenie toho, aby boli tváre portrétovaných
osôb zaostrené, odporúča sa používanie inteligentnej detekcie tváre (str. 31) pri súčasnom použití samospúšte na snímanie skupinového portrétu alebo
autoportrétov. Na použitie samospúšte s inteligentnou detekciou tváre zapnite funkciu detekcie tváre,
zvoľte v ponuke časovača S 10 s alebo R 2 s a potom na spustenie časovača úplne stlačte tlačidlo
uvoľnenia uzávierky. Fotoaparát rozpozná tváre počas odpočítavania časovača a tesne pred uvoľnením
uzávierky nastaví ohnisko a expozíciu. Dbajte na to,
aby ste sa nepohli, kým sa záber neuloží.
1Poznámka
Po vytvorení záberu, po voľbe iného režimu fotografovania, pri voľbe prehrávania alebo po vypnutí fotoaparátu sa samospúšť automaticky vypne.
78
T KVALITA ZÁBERU
Zvoľte nakoľko majú byť súbory snímok skomprimované. Zvoľte FINE (nízka kompresia) pre vyššiu
kvalitu snímky, NORMAL (vysoká kompresia) pre
zvýšenie počtu snímok, ktoré môžu byť uložené.
Používanie ponúk: Režim fotografovania
D VYVÁŽENIE BIELEJ
Aby fotografie boli v prirodzených farbách, zvoľte
nastavenie, ktoré zodpovedá použitému svetelnému zdroju (pozri vysvetlenie pojmu „white balance“
- vyváženie bielej – uvedené v glosári na s. 117).
Voľba
AUTO
h
i
j
k
l
m
n
Popis
Automatické nastavenie vyváženia bielej farby.
Meranie hodnoty pre vyváženie bielej.
Pre objekty v priamom slnečnom svetle.
Pre objekty v tieni.
Pri žiarivkovom osvetlení typu „denné svetlo“.
Pri žiarivkovom osvetlení typu „teplá biela“.
Pri žiarivkovom osvetlení typu „studená biela“.
Pri osvetlení žiarovkou.
Ak pri nastavení AUTO nedosiahnete žiadaný výsledok (napr. pri fotografovaní), zvoľte h a zmerajte vyváženia bielej alebo možnosť, ktorá nastaví
svetelný zdroj.
Ak sa zobrazí „HOTOVO!“, stlačte MENU/OK, aby sa
nastavilo vyváženie bielej k nameranej hodnote.
Táto hodnota sa bude dať opäť zvoliť po stlačení
MENU/OK, keď sa ukážu uložené vyváženia bielej.
Ak sa zobrazí „PODEXPONOVANÉ“, zvýšte expozičnú kompenzáciu (str. 42) a skúste to znova.
Ak sa zobrazí „PREEXPONOVANÉ“, znížte expozičnú kompenzáciu a skúste to znova.
2 Tip
Ak chcete, aby vaše fotografie boli tónované v nejakej
farbe, zmerajte si hodnotu vyváženia bielej uvedeným
postupom, ale namiesto bieleho objektu použite farebný objekt.
Menu
1Poznámky
• Pri iných nastaveniach ako h, sa s bleskom automaticky použije vyváženie bielej. Na fotografovanie pri
iných nastaveniach sklopte blesk (str. 36).
• Výsledky sú veľmi závislé od konkrétnych podmienok.
Po nasnímaní si záber prehrajte na monitore, aby ste
si skontrolovali farby.
■h: Vlastné nastavenie vyváženia bielej
Zvoľte h na nastavenie vyváženia bielej pre prípad nezvyklých svetelných podmienok. Zobrazia
sa možnosti merania vyváženia bielej farby; spravte
výrez bieleho objektu tak, aby vyplnil celý monitor
a stlačte tlačidlo spúšte úplne dolu na odmeranie
vyváženia.
79
Používanie ponúk: Režim fotografovania
H OSTROSŤ
Tu je možné zvoliť ostré alebo mäkké okraje.
• ZDÔRAZ. OBRYSOV: Použite na vytvorenie ostrých
okrajov pri fotografovaní objektov ako sú budovy a text.
• ŠTANDARD: Štandardná ostrosť. Tento režim je odporúčaný vo väčšine situácií.
• ZJEMN. OBRYSOV: Použite na vytvorenie mäkkých
okrajov pri portrétoch a podobných objektoch.
80
C MERANIE EXPOZÍCIE
Voľba spôsobu merania jasu objektu pri vypnutej
inteligentnej detekcii tváre.
• o VIACZÓNOVÉ: Na nastavenie expozície sa používa Automatické rozpoznávanie scény disponujúce širokým rozsahom podmienok fotografovania.
• p BODOVÉ: Fotoaparát meria svetelné podmienky v strede zvoleného záberu. Odporúča sa
použiť tento spôsob vtedy, keď je pozadie buď
omnoho jasnejšie, alebo omnoho tmavšie ako
hlavný objekt. Môže sa použiť s aretáciou zaostrenia (str. 33) na meranie objektov mimo centra.
• q INTEGRÁLNE: Expozícia sa nastavuje podľa
priemeru nameraného v celom ráme záberu.
Výsledkom je, že pri opakovaných záberoch
sú zábery expozične konzistentné s rovnakým
osvetlením. Tento spôsob je zvlášť efektívny pri
krajinných záberoch a portrétoch subjektov oblečených v čiernom alebo v bielom odeve.
Používanie ponúk: Režim fotografovania
F REŽIM AF
Voľba spôsobu, ako si fotoaparát vyberá plochu,
na ktorú sa potom zaostruje pri vypnutej detekcii
tváre (str. 31). Bez ohľadu na nastavenie, fotoaparát
zaostrí pri zapnutom makro režime na objekt
v strede displeja (str. 35).
• r STRED: Fotoaparát sa zaostruje na objekt v
strede rámca obrazu. Tento spôsob sa môže použiť s aretáciou zaostrenia (str. 33).
• s MULTI: Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice,
si fotoaparát vyberá vysoko kontrastné objekty
ležiace blízko stredu rámca obrazu a zaostrovaciu plochu si vyberá automaticky (ak nie je
zobrazený rámik zaostrenia, zvoľte r STRED a
použite aretáciu zaostrenia, str. 33).
Stlačte do
polovice
P
ZMENA PROGRAMU
F2. 8
Rámik zaostrenia
Menu
80
VYBRAŤ VOLITEĽNÝ AF
• t VOLITEĽNÝ: Polohu zaostrenia je možné zvoliť manuálne stlačením voliča smerom
hore, dole, vľavo alebo vpravo
NASTAVIŤ
ZRUŠIŤ
a stlačením MENU/OK, keď sú
zaostrovacie zátvorky v požadovanej polohe. Toto
nastavenie zvoľte na presné zaostrenie vtedy, keď
je fotoaparát umiestnený na statíve. Pamätajte na
to, že expozícia je nastavená na objekty v centre
záberu; na meranie objektov mimo stred použite
aretáciu AF/AE (str. 33).
• u KONTINUÁLNY: Fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie, aby zachytil zmeny objektu v
diaľke, aj v prípade, ak nedržíte spúšť (toto však
vyčerpáva batériu).
• x SLEDOVANIE: Umiestnite objekt do centra
zaostrovacieho poľa a stlačením voliča doľava
vyberte sledovanie. Zaostrenie bude sledovať
pohyb objektu v rámci záberu.
81
Používanie ponúk: Režim fotografovania
J EXP. R. AE KROK EV
Zvoľte si veľkosť kroku zvyšovania stupňovania pri
zvolenom O (EXP. RADA A. EXP) v režime kontinuálneho snímania (str. 38).
Zvoľte hodnoty ±1/3 EV, ±2/3 EV a ±1 EV (vysvetlenie
výrazu „EV“ nájdete v kapitole Glosár na strane
117).
82
I BLESK
Nastavte jas blesku. Zvoľte medzi hodnotami
+2/3 EV a –2/3 EV. Prednastavená hodnota je ±0. Pamätajte na to, že žiadané výsledky nemusia byť
dosiahnuté, záleží to na podmienkach fotografovania a vzdialenosti objektu.
Používanie ponúk: Režim prehrávania
Režim F a ponuky prehrávania sa používajú na riadenie operácií so zábermi, uloženými na pamäťovej
karte.
Používanie ponuky režimu F
Voľby ponuky režimu F
tlačidlo F, aby sa zobrazila
2 Stlačte
ponuka režimu F.
Voľba
Popis
Vytvára fotoalbumy z vašich obľúbených fokASISTENT
FOTOALBUMU tografií (str. 49).
Prezeranie obrázkov v danej prehliadke sníIPREZENTÁCIA
mok (str. 84).
Zvoľte snímky, ktoré sa majú tlačiť na zariaKVYTLAČIŤ
deniach kompatibilných s DPOF a PictBridge
FOTO (DPOF)
(str. 61).
tlačidlo a, aby ste sa dostali
1 Stlačte
do režimu prehrávania.
volič hore alebo dole a zvoľte
3 Stlačte
v ponuke potrebnú položku.
volič doprava, aby sa zobrazi4 Stlačte
li možnosti voľby.
volič hore alebo dole, aby ste
5 Stlačte
označili žiadanú položku.
Menu
MENU/OK, aby ste zvolili ozna6 Stlačte
čenú položku.
83
Používanie ponúk: Režim prehrávania
I PREZENTÁCIA
Automatické prehliadanie snímok. Zvoľte typ prehliadania. Prehliadka začne po stlačení MENU/OK. Ak
stlačíte počas prehliadania DISP/BACK, zobrazí sa pomoc. Pri zobrazení videosekvencie sa jej prehrávanie
automaticky spustí, prehliadka ostatných snímok pokračuje až po skončení videosekvencie. Prehliadanie snímok môžete hocikedy ukončiť stlačením MENU/OK.
Voľba
NORMÁLNE
ROZTMIEVANIE
NORMALNE g
ROZTMIEVANIE g
POSKLADANÝ
ZÁBER
Zobrazené v
Stlačte volič doľava alebo doprava, aby ste sa vrátili alebo preskočili dopredu. Zvoľte ROZTMIEVANIE
na postupný prechod medzi snímkami.
Ako sa uvádza vyššie okrem prípadu, keď fotoaparát automaticky zoomuje (približuje) tváre vybrané
inteligentnou detekciou tváre.
Spoločné zobrazenie niekoľkých snímok.
1Poznámka
Pri prehliadaní snímok sa fotoaparát automaticky nevypne.
84
Používanie ponúk: Režim prehrávania
Používanie ponuky prehrávania
tlačidlo a, aby ste sa dostali
1 Stlačte
do režimu prehrávania.
zobrazenie ponuky prehrávania
2 Na
stlačte MENU/OK.
volič hore alebo dole a zvoľte
3 Stlačte
v ponuke potrebnú položku.
volič doprava, aby sa zobrazi4 Stlačte
li možnosti voľby.
volič hore alebo dole, aby ste
5 Stlačte
označili žiadanú položku.
MENU/OK, aby ste zvolili ozna6 Stlačte
čenú položku.
Voľby režimu prehrávania
Vyberte si z nasledujúcej ponuky:
Voľba
kASISTENT
FOTOALBUMU
Popis
Vytvára fotoalbumy z vašich obľúbených fotografií (str. 49).
Vyhľadáva obrázky podľa dátumu, obbVYHĽAD.
jektu, scény, typu súboru alebo hodnoOBRÁZKOV
tenia (str. 51).
Vymazanie všetkých alebo vybraných
AVYMAZAŤ
snímok (str. 52).
Určite zábery, ktoré sa majú preniesť na
jOZN. NA PRENOS
YouTube alebo FACEBOOK (str. 86).
Prezeranie obrázkov v danej prehliadke
IPREZENTÁCIA
snímok (str. 84).
Vytvorenie kópií s odstráneným efekBODSTR. ČERV. OČÍ
tom červených očí (str. 88).
Zabezpečenie ochrany snímok proti náDUZAMKNÚŤ
hodnému vymazaniu (str. 89).
GVÝREZ
Vytváranie výrezov zo snímok (str. 90).
OZMENIŤ VEĽKOSŤ
COTÁČANIE ZÁBERU Otáčanie obrázkov (str. 92).
FHLASOVÁ
POZNÁMKA
KVYTLAČIŤ FOTO
(DPOF)
Pridanie zvukovej informácie k jednotlivým snímkam (str. 93).
Zvoľte snímky, ktoré sa majú tlačiť na
zariadeniach kompatibilných s DPOF a
PictBridge (str. 61).
Menu
Vytváranie malých kópií zo snímok (str.
91).
85
Používanie ponúk: Režim prehrávania
j OZN. NA PRENOS
Foto a videosekvencie môžete zaradiť do radu na prenos na YouTube a FACEBOOK.
V menu prehliadacieho režimu zvoľte j OZN. NA PRENOS.
■Zaradenie do radu záberov určených na prenos a vyradenie z radu
Zvoľte cieľové miesto prenosu.
1
2 Stlačte MENU/OK.
zábery, ktoré si želáte zaradiť
3 Zvoľte
do radu (alebo vyradiť z radu) záberov určených na prenos.
MENU/OK a potvrďte zadanie.
4 •Stlačte
Zábery, ktoré nie sú v rade, môžete
zaradiť do radu záberov určených
na prenos tak, že ich zvolíte a stlačíte MENU/OK.
• Zábery, ktoré sú v rade, môžete vyradiť z radu záberov určených na
prenos tak, že ich zvolíte a stlačíte
MENU/OK.
86
krok 3 a 4 a pozaraďujte
5 Zopakujte
(alebo povyraďujte) zábery podľa
potreby.
Keď úkony ukončíte, stlačte DISP/
BACK, aby sa nastavenia zaregistrovali.
2 Tipy
• Pre zábery zaradené do radu na prenos sa zobrazuje
YouTube alebo FACEBOOK.
• Na prenos do YouTube možno zaradiť len videosnímky.
Používanie ponúk: Režim prehrávania
■Vyradenie všetkých záberov z radu záberov určených na
prenos
Z radu záberov určených na prenos môžete všetky zábery vyradiť naraz.
VŠETKO RESETOVAŤ.
1 Zvoľte
Zobrazí sa prostredie určené na vy-
■Prenos záberov
Zábery zaradené do radu záberov určených na
prenos prostredníctvom fotoaparátu sa dajú ľahko preniesť na cieľové miesto z počítača využitím
softvéru MyFinePix Studio .
Nainštalujte si MyFinePix Studio (str. 66).
radenie všetkých záberov z radu na
prenos.
RESETOVAŤ VŠETKO?
OPERÁCIA MôŽE CHVÍĽU TRVAŤ
OK
ZRUŠIŤ
NASTAVIŤ
2 Zvoľte OK.
čených na prenos vyradia.
Menu
Stlačte MENU/OK.
3 Všetky
zábery sa z radu záberov ur-
1Poznámka
Táto funkcia je k dispozícii len s použitím počítača s
operačným systémom Windows.
1Poznámka
Ak je pri vyraďovaní všetkých záberov v rade veľa záberov určených na prenos, môže chvíľu trvať, pokým celá
operácia vyraďovania z radu prebehne. Ak to chcete
zrušiť, stlačte DISP/BACK.
87
Používanie ponúk: Režim prehrávania
B ODSTR. ČERV. OČÍ
V prípade, že je daný záber označený ikonou g, znamená to, že záber bol urobený pri aktivovanej funkcii Intelligent Face Detection (Inteligentnom systéme detekcie tváre), ktorá odstraňuje efekt červených
očí. Fotoaparát analyzuje snímku. V prípade, že zistí efekt červených očí, snímku spracuje tak, že vytvorí
kópiu už bez tohto efektu.
OK?
ÁNO
ODSTRÁNENIE
ZRUŠIŤ
1Poznámky
• Môže sa stať, že fotoaparát nie je schopný rozpoznať tvár, resp. ak je tvár vzatá z profilu, efekt červených očí sa
neodstráni. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od scény. Červené oči sa nedajú odstrániť zo snímok, ktoré už raz
boli spracované s použitím odstraňovania tohto efektu, ani zo snímok vytvorených na inom zariadení.
• Trvanie procesu takého spracovania snímky závisí od počtu rozpoznaných tvárí.
• Kópie vytvorené použitím B ODSTR. ČERV. OČÍ sú pri ich prehrávaní označené ikonou e.
88
Používanie ponúk: Režim prehrávania
D UZAMKNÚŤ
Zabezpečenie ochrany snímok proti náhodnému vymazaniu. Vyberte si z nasledujúcej ponuky.
■ZÁBER
Ochrana vybraných snímok.
volič vľavo alebo vpravo, aby
1 Stlačte
sa zobrazila požadovaná snímka.
UZAMKNÚŤ?
ÁNO
ZRUŠIŤ UZAMKNUTIE?
ZRUŠIŤ
Nechránená snímka
ÁNO
ZRUŠIŤ
Chránená snímka
Stlačte MENU/OK, aby ste zapli ochra2 nu
snímky. Ak je už daná snímka
chránená, stlačením MENU/OK sa stane nechránenou.
čení operácie stlačte DISP/BACK.
■VŠETKO RESETOVAŤ
Stlačte MENU/OK, aby ste odstránili ochranu zo všetkých
snímok, alebo voľbu opustíte tým, že stlačíte DISP/BACK,
čím stav ochrany snímok zostane nezmenený.
UZAMKNÚŤ VŠETKO?
OPERÁCIA MôŽE CHVÍĽU TRVAŤ
ÁNO
ZRUŠIŤ
RESETOVAŤ VŠETKO?
OPERÁCIA MôŽE CHVÍĽU TRVAŤ
ÁNO
ZRUŠIŤ
Ak je počet predmetných obrázkov veľmi veľký,
počas operácie sa zobrazí upozornenie. V prípade,
že chcete operáciu ukončiť pred jej dokončením,
stlačte DISP/BACK.
Menu
krokov 1–2 zabezpečí3 Opakovaním
te ochranu ďalších snímok. Po skon-
■VŠETKO NASTAVIŤ
Stlačte MENU/OK, aby ste zabezpečili ochranu všetkých
snímok, alebo stlačte DISP/
BACK, čím opustíte voľbu bez
toho, aby sa zmenil stav ochrany snímok.
3 Upozornenie
Chránené zábery sa vymažú pri formátovaní pamäťovej karty (str. 99).
89
Používanie ponúk: Režim prehrávania
G VÝREZ
Na vytvorenie a uloženie výrezu zo snímky, danú snímku zobrazte a zvoľte G VÝREZ v ponuke prehrávania (str. 85).
zoom na priblíženie a oddialenie a se- 2 Stlačte MENU/OK na zobrazenie veľ1 Použite
lektor na pohyb po snímke, až sa zobrazí len
kosti kópie snímky. Rozsiahlejšie výpožadovaná časť (ak chcete ukončiť túto operáciu bez uloženia vytvoreného výrezu, stlačte
DISP/BACK).
Indikátor priblíženia (zoom)
VYREZANIE
V navigačnom
okienku sa ukáže časť
obrázka, ktorý sa zobrazuje na monitore
ÁNO
ZRUŠIŤ
Ak veľkosť konečnej kópie bude a, zobrazí sa
žlto ÁNO.
2 Tip: Inteligentná detekcia tváre
Ak bola snímka snímaná pri
zapnutej inteligentnej detekcii tváre (str. 31), na monitore sa zobrazí g. Stlačte
tlačidlo g, aby ste si priblížili vybranú tvár.
90
VYREZANIE
VYREZANIE
ÁNO
ZRUŠIŤ
rezy zaberajú viac pamäte. Všetky
kópie majú pomer strán 4 : 3.
Stlačte MENU/OK, aby sa snímka vý3 rezu
z pôvodnej snímky uložila ako
samostatný súbor.
1Poznámka
Snímky vytvorené inými fotoaparátmi nie je možné
orezať.
Používanie ponúk: Režim prehrávania
O ZMENIŤ VEĽKOSŤ
Pre vytvorenie malej kópie zo snímky, danú snímku zobrazte a zvoľte O ZMENIŤ VEĽKOSŤ v ponuke
prehrávania (str. 85).
Na označenie a alebo b stlačte
1 volič
smerom hore alebo dole.
MENU/OK, aby ste zvolili ozna2 Stlačte
čenú položku.
MENU/OK, aby ste skopírovali
3 Stlačte
všetky snímky so zvolenou veľkosťou.
Menu
91
Používanie ponúk: Režim prehrávania
C OTÁČANIE ZÁBERU
V základnom nastavení sa snímky, ktoré sme vytvorili na výšku, zobrazujú na šírku. Túto voľbu použite na výšku, snímky tak, aby sa na monitore fotoaparátu zobrazila v správnej orientácii. Nemá to
žiadny vplyv na snímky zobrazované na počítači
alebo na inom zariadení.
selektor dole, aby sa snímka
1 Stlačte
otočila o 90 ° v smere hodinových
ručičiek, resp. hore, aby sa snímka
otočila o 90 ° proti smeru hodinových ručičiek.
1Poznámky
• Chránené obrázky sa nedajú otočiť. Pred otáčaním
obrázkov je najprv potrebné zrušiť ochranu (str. 89).
• Fotoaparát nie je schopný otáčať snímky vytvorené
na iných zariadeniach.
Na otočenie snímky prehrajte snímku späť a v menu prehrávania zvoľte C OTÁČANIE ZÁBERU
(str. 85).
MENU/OK na potvrdenie ope2 Stlačte
rácie (ak chcete operáciu ukončiť
bez otočenia snímky, stlačte DISP/
BACK).
Pri nasledujúcom zobrazení sa táto snímka automaticky zobrazí ako otočená.
92
Používanie ponúk: Režim prehrávania
F HLASOVÁ POZNÁMKA
Ak chcete pridať k statickej snímke zvukovú informáciu, zobrazte si danú snímku v režime prehrávania a zvoľte F HLASOVÁ POZNÁMKA.
1Poznámka
Zvukové informácie nie je možné pridávať k videosekvenciám a k chráneným snímkam. Ak chcete pridať
zvukové informácie, najskôr treba zrušiť ich ochranu
(str. 89).
spustenie záznamu stlačte MENU/
2 Na
OK.
28s
NAHRÁVANIE
Zostávajúci čas
Bliká červeno
REC
RE-REC
Na opätovné spustenie záznamu
fotoaparát vo vzdialenosti asi 20 cm mik- 3 stlačte MENU/OK. Záznam skončí po
1 Držte
rofónom k sebe.
30 sekundách automaticky.
Mikrofón
Menu
1Poznámky
• Ak už k danej snímke jestvuje zvuková informácia, zobrazí sa upozornenie. Zvoľte PREPÍSAŤ, ak chcete nahradiť
existujúcu zvukovú informáciu novou.
• Zvukové informácie sú zaznamenávané v PCM formáte ako WAV súbory (str. 117).
93
Používanie ponúk: Režim prehrávania
Prehrávanie zvukových informácií
Keď si chcete vypočuť hlasovú poznámku, zvoľte záber, ku ktorému
je nasnímaná hlasová poznámka (t.j. snímku so značkou q), a potom
v menu prehliadacieho režimu použite možnosť PREHRAŤ funkcie
F HLASOVÁ POZNÁMKA.
Prehrávanie ukončíte stlačením voliča smerom hore. Na rýchly posun
dopredu stlačte volič smerom doprava, na posun dozadu smerom
doľava. Ovládanie hlasitosti sa zobrazí pri stlačenom tlačidle MENU/OK,
stlačením voliča hore alebo dole sa nastavuje hlasitosť a opätovným
stlačením MENU/OK sa prehrávanie opakuje.
15s
STOP
PAUZA
Priebeh sa zobrazuje na displeji.
Indikátor
priebehu
1Poznámky
• Fotoaparát nemôže prehrávať zvukové informácie zaznamenané na iných zariadeniach.
• Ak si želáte hlasovú poznámku nahradiť novou, v menu prehliadacieho režimu použite možnosť PREPÍSAŤ
funkcie F HLASOVÁ POZNÁMKA.
3 Upozornenie
Počas záznamu nezakrývajte reproduktor.
Reproduktor
94
Ponuka nastavení
Používanie ponuky nastavenia
ponuky nastavenia.
1 Zobrazenie
1.1Stlačte MENU/OK, aby sa zobrazila ponuka aktuálneho režimu.
1.2Stlačením voliča smerom doľava označte ľavú kartu.
1.3Stlačením voliča hore alebo
dole vyberte 4.
Zobrazí sa ponuka nastavení.
NASTAVENIA
DÁTUM/ČAS
ČASOVÝ ROZDIEL
TICHÝ REŽIM
RESETOVAŤ
FORMÁTOVANIE
nastavenie.
2 Vykonajte
2.1Stlačením voliča smerom doprava aktivujte ponuku nastavení.
2.2Stlačte volič hore alebo dole a
zvoľte v ponuke potrebnú položku.
2.3Stlačte volič doprava, aby sa zobrazili možnosti voľby.
1 /5
SLOVENČINA
VYP
2.4Na označenie voľby stlačte volič smerom hore alebo dole.
VÝSTUP
2.5Stlačte MENU/OK, aby ste zvolili
označenú položku.
Menu
2.6Stlačením tlačidla DISP/BACK ukončite ponuku.
95
Ponuka nastavení
Voľby ponuky Nastavenia
Položka ponuky
FDÁTUM/ČAS
NČASOVÝ ROZDIEL
La
Popis
Voľby
Prednastavené
—
—
Nastavenie hodín fotoaparátu (str. 14).
h/g
h
Nastavenie hodín na čas lokálneho časového pásma (str. 98).
—
ENGLISH
Zvoľte jazyk (str. 14).
Slúži na vyradenie indikátora asistovaného AF (s výnimkou sníZAP / VYP
VYP
oTICHÝ REŽIM
macieho režimu C), sprievodných zvukov ovládacích prvkov,
zvuku
spúšte
a
zvuku
prehrávaných
videozáznamov.
1/5
Resetovanie všetkých nastavení okrem F DÁTUM/ČAS, N ČASOVÝ ROZDIEL, O FARBA POZ. MENU, T TYP BATÉRIE a Q VIDEO SYSTÉM
—
—
RRESETOVAŤ
na štandardne predvolené hodnoty. Zobrazí sa dialógové okno
vyžadujúce potvrdenie. Potlačte volič smerom doľava alebo
doprava, aby sa vysvietilo OK, a stlačte tlačidlo MENU/OK.
—
—
KFORMÁTOVANIE Naformátovanie pamäťovej karty (str. 99).
Zvoľte, akú dobu po zábere sa majú snímky zobrazovať na mo 3 s / 1,5 s /
1,5 s
AZOBRAZ. ZÁBERU
ZOOM / VYP
nitore (str. 99).
KONT. / NOVÉ
KONT.
BČÍSLO ZÁBERU
Zvoľte, ako sa sa súbory pomenujú (str. 100).
b (vysoký) /
GHLAS. OVLÁDANIA Nastavenie úrovne operačných zvukových signálov fotoaparátu.
2/5
c
c (stredný) /d (nízky) / HHLAS. SPÚŠTE
Nastavenie hlasitosti spúšte.
eVYP (vypnutý)
eZVUK SPÚŠTE
i / j
i
Zvolí typ zvukového signálu spúšte.
Nastavenie úrovne hlasitosti pre videosekvencie a prehrávanie
—
7
IHLAS. PREHRÁV.
zvukových informácií (str. 101).
96
Ponuka nastavení
Položka ponuky
JJAS LCD
Popis
Prednastavené
0
30 sn/s / 60 sn/s 30 sn/s
2 MIN / 5 MIN / VYP 2 MIN
l/ m/ OFF
l
ZAP / VYP
ZAP
ZAP / VYP
ZAP
ZAP / VYP
VYP
1 / 2
1
ZAP / VYP
ZAP
ZAP / VYP
VYP
ZAP / VYP
ZAP
—
ZAP / VYP
NTSC / PAL
—
ZAP
—
—
—
x/y/z
—
x
—
Menu
Nastavenie jasu LCD displeja (str. 101).
Na zvýšenie životnosti batérie vyberte 30 sn/s, na zvýšene kvaEREŽIM EVF/LCD
lity zobrazenia 60 sn/s.
MAUTOM. VYPNUTIE Voľba intervalu automatického vypínania (str. 101).
Zapnite stabilizáciu snímky počas fotografovania (l KONTI3/5
LDUÁLNA STAB.
NUÁLNA) alebo iba keď je tlačidlo spúšte stlačené na polovicu
(m LEN FOTENIE). OFF stabilizáciu snímky vypne (str. 17).
BODSTR. ČERV. OČÍ Odstránenie efektov „červených očí“ spôsobených bleskom.
mROZOZNANIE
Zapne alebo vypne rozoznanie žmurknutia (str. 32).
ŽMURKNUTIA
DDIGITÁLNY ZOOM Sprístupnenie alebo deaktivovanie digitálneho zoomu (str. 101).
l TYP ZOOMU VIDEA Zvoľte typ zoomu pri snímaní videozáznamov (str. 55).
Zapnutie alebo vypnutie prisvetlenia automatického zaostreCPOMOCNÁ LAMPA AF
nia (str. 34).
4/5
Zvoľte, či ukladať nespracované zábery (originály) snímané s
ORIGINÁL
nULOŽIŤ
použitím odstránenia efektu červených očí.
Zvoľte ZAP pre automatické otáčanie „po výške“ (orientácia pormAUTOROT. PREHR.
trétu) obrázkov počas prehrávania.
OFARBA POZ. MENU Voľba farebnej schémy.
cZOBRAZ. VÝPOMOCI Voľba zobrazovania tipov na použitie nástrojov.
QVIDEO SYSTÉM
Voľba video režimu pre prepojenie s TV (str. 58).
Resetovanie všetkých režimov C. Zobrazí sa dialógové okno
5/5 SRESET UŽ. NAST. vyžadujúce potvrdenie. Potlačte volič smerom doľava alebo
doprava, aby sa vysvietilo OK , a stlačte tlačidlo MENU/OK.
TTYP BATÉRIE
Zadajte typ batérie použitej vo fotoaparáte (str. 9).
PVYBITIE BATÉRIÍ Vybite nabíjateľné batérie Ni-MH (str. 102).
Voľby
–5 – +5
97
Ponuka nastavení
N ČASOVÝ ROZDIEL
Túto možnosť môžete využiť pri cestovaní, aby sa hodinky fotoaparátu okamžite prepli z vášho domáceho časového pásma na čas časového pásma, do ktorého cestujete.
rozdiel medzi časovým pásmom 2 Prepnite medzi časovým pásmom miesta,
1 Určite
miesta, kde cestujete, a vaším miestnym
kde cestujete, a vaším miestnym časom.
časom.
1.1Na označenie g LOKÁLNY stlačte volič smerom hore alebo dole.
1.2Stláčajte volič smerom vpravo,
aby sa zobrazil časový rozdiel.
1.3Stláčajte volič smerom vpravo
alebo vľavo, aby ste vyznačili +,
–, hodiny, alebo minúty. Minimálny krok je 15 minút.
1.4Po ukončení nastavenia stlačte
MENU/OK.
98
Na nastavenie fotoaparátu na čas časovej
zóny, do ktorej cestujete, zvoľte g LOKÁLNY a stlačte MENU/OK. Váš domáci čas
nastavíte zvolením h DOMÁCI. Ak zvolíte
g LOKÁLNY, na obrazovke sa po vstupe
fotoaparátu do režimu fotografovania zobrazí po dobu 3 sekúnd g a dátum sa zobrazí
žlto.
12/31/2050
10 : 00 AM
Po prechode časovými pásmami si skontrolujte dátum a čas.
Ponuka nastavení
K FORMÁTOVANIE
Táto funkcia slúži na formátovanie pamäťových
kariet. Stlačte volič vľavo na položke OK a stlačte
MENU/OK a začne formátovanie.
3 Upozornenia
• Všetky údaje—vrátane chránených snímok—budú
vymazané. Uistite sa, že dôležité súbory máte skopírované v počítači alebo na inom pamäťovom zariadení.
• Počas formátovania neotvárajte veko batérie.
Menu
A ZOBRAZ. ZÁBERU
Po fotografovaní na zobrazenie snímok vyberte inú
možnosť ako VYP. Snímky je možné zobraziť 1,5 s
(1,5 s), 3 s (3 s) alebo kým sa nestlačí tlačidlo MENU/
OK (ZOOM (KONTINUÁLNY)). Ak je zvolené ZOOM
(KONTINUÁLNY), fotografie je možné približovať na
kontrolu zaostrenia a iných jemných detailov (pozrite
stranu 45). Pamätajte, že v kontinuálnom režime (str.
38) je ZOOM (KONTINUÁLNY) neaktívny a že farby,
ako sa zobrazujú pri nastaveniach 1,5 s a 3 s, sa môžu
líšiť od farieb, aké budú na konečnej snímke.
Keď sa záber priblíži zoomom, možno použiť volič na
zobrazenie tých oblastí záberu, ktoré práve nie sú na
displeji vidno.
V zábere nasnímanom s aktivovanou funkciou
g ROZPOZN. TVÁRE zoom priblíži tvár nasnímanú v zábere. Ak je v zábere viac tvárí, k ďalšej tvári
možno postúpiť stlačením g.
ZOOM (KONTINUÁLNY) nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch:
• ak sa v režime snímania zvolí C/B,
• ak sa pre R SEKVENČNÉ FOTENIE. zvolí iná
možnosť než OFF.
99
Ponuka nastavení
1Poznámka
Snímky nasnímané v kontinuálnych režimoch I, O a
L sa vždy po ich vytvorení zobrazia. Snímky nasnímané v iných kontinuálnych režimoch sa zaznamenávajú
bez toho, aby sa zobrazili.
Detekcia žmurkania (str. 32)
Ak je zvolená iná možnosť ako VYP, v takomto prípade, kedy fotoaparát detekuje osoby, ktoré môžu
počas fotografovania žmurkať, sa zobrazí výstraha.
Ak je zvolené ZOOM (KONTINUÁLNY), môžete pri
prezeraní týchto objektov použiť priblíženie.
B ČÍSLO ZÁBERU
Číslo snímku
Nové snímky sa ukladajú v
obrazových súboroch, ktoré
100-0001
sa označujú 4-miestným čísČíslo
lom. Číslo súboru sa pri pre- Číslo
adresára
súboru
hliadaní snímok zobrazuje
vpravo. B ČÍSLO ZÁBERU
kontroluje, či sa číslovanie súborov prestavilo na
0001 po vložení novej pamäťovej karty alebo pri
formátovaní zasunutej pamäťovej karty.
• KONT.: Číslovanie pokračuje od posledného použitého čísla súboru, alebo od prvého dostupného ktoréhokoľvek čísla súboru, ktoré je vyššie.
Táto voľba sa používa s cieľom redukovať počet
snímok so zdvojenými menami súborov.
• NOVÉ: Po formátovaní alebo po vložení novej pamäťovej karty sa číslovanie prestaví na 0001.
1Poznámky
• Ak číslo snímky dosiahne 999-9999, tak sa zablokuje
uvoľňovanie spúšte (str. 114).
• Voľbou R RESETOVAŤ (str. 96) sa prestaví B ČÍSLO ZÁBERU na KONT., ale neprestaví sa číslovanie
snímok.
• Číslovanie snímok nasnímaných inými fotoaparátmi
sa môže líšiť.
100
Ponuka nastavení
I HLAS. PREHRÁV.
Stlačte volič smerom hore alebo dole, aby ste si
zvolili hlasitosť pre videosekvencie a prehrávanie
zvukových informácií k snímkam a stlačte MENU/OK
na potvrdenie vašej voľby.
J JAS LCD
Stlačte volič smerom hore alebo dole, aby ste si
zvolili jas a stlačte MENU/OK na potvrdenie vašej
voľby.
2 Tip: Opätovné zapnutie fotoaparátu
Na opätovné zapnutie fotoaparátu po jeho automatickom vypnutí použite tlačidlo G alebo stlačte
tlačidlo a a podržte ho stlačené približne sekundu
(str. 13).
Indikátor priblíženia (zoom)
Indikátor priblíženia (zoom), Indikátor priblíženia (zoom),
DIGITÁLNY ZOOM vyp
DIGITÁLNY ZOOM zap
W
T W
T
Optický zoom
Optický zoom
Digitálny
zoom
3 Upozornenie
Digitálny zoom predstavuje nižšiu kvalitu obrazu ako
optický zoom.
Menu
M AUTOM. VYPNUTIE
Zvoľte dobu, po uplynutí ktorej sa fotoaparát
automaticky vypne, ak sa nevykonávajú žiadne
operácie. Čím kratšia je táto doba, tým je vyššia
životnosť batérie. Po zvolení VYP sa fotoaparát dá
vypnúť len manuálne. Všimnite si, že nezávisle od
voľby sa fotoaparát nevypne automaticky v prípade, ak je fotoaparát pripojený na tlačiareň (str. 60)
alebo počítač (str. 70) alebo ak prebieha prezentácia snímok (str. 84).
D DIGITÁLNY ZOOM
Pri zvolení ZAP zvolením T optický zoom v maximálnej polohe spúšťa digitálny zoom a ďalej
pokračuje približovanie (zväčšovaním). Digitálny
zoom sa deaktivuje jeho prestavením do polohy
minima a zvolením W.
101
Ponuka nastavení
P VYBITIE BATÉRIÍ (Iba batérie Ni-MH)
Kapacita nabíjateľnej batérie Ni-MH môže byť prechodne znížená, keď je nová, po dlhom čase nepoužívania alebo ak sa opakovane nabíja bez úplného vybitia. Kapacitu batérií je možné zvýšiť opätovným
vybitím pomocou voľby P VYBITIE BATÉRIÍ a nabitím pomocou nabíjačky (dodávanej zvlášť). Nepoužívajte P VYBITIE BATÉRIÍ pri nenabíjateľných batériách a pamätajte na to, že batérie sa nevybijú ak je
fotoaparát pripojený na AC sieťový adaptér a DC prípojku.
Výberom P VYBITIE BATÉRIÍ sa
1 zobrazí
dialógové okno s potvrdením. Stlačte MENU/OK.
2 Zvoľte OK.
102
MENU/OK, aby ste zapli vybíja3 Stlačte
nie batérií. Keď sa batérie úplne vybili, indikátor úrovne batérie začne
blikať červeno a fotoaparát sa vypne. Na ukončenie procesu pred úplným vybitím batérií
stlačte DISP/BACK.
Voliteľné príslušenstvo
Fotoaparát podporuje široký sortiment príslušenstva od FUJIFILM a iných výrobcov.
■ Audio/video
Štandardná TV (je k dispozícii od
subdodávateľov ako tretej strany)
Kábel USB-A/V
FINEPIX
Séria S2900
HDTV (je k dispozícii od subdodávateľov ako tretej strany)
■ Vo vzťahu k počítaču
Kábel USB-A/V
Pamäťová karta
SD/SDHC
■ Tlač
Kábel USB-A/V
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
(je k dispozícii od subdodávateľov
ako tretej strany)
Slot pre SD kartu alebo čítačka karty
Technické poznámky
Počítač (je k dispozícii od
subdodávateľov ako tretej
strany)
HDMI kábel
Tlačiareň (je k dispozícii
od subdodávateľov ako
tretej strany)
103
Voliteľné príslušenstvo
Príslušenstvo od FUJIFILM
Nasledovné voliteľné príslušenstvo je k dispozícii od spoločnosti FUJIFILM. Aby ste získali najnovšie
informácie o príslušenstve dostupnom vo vašom regióne, kontaktujte svojho miestneho zástupcu
FUJIFILM, alebo navštívte http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.
Sieťový adaptér AC AC-5VX (vyžaduje spojovací Použitie pre rozsiahle prehrávanie obrázkov (playčlen DC CP-04)
back) alebo pre kopírovanie obrázkov do počítača
(tvar adaptéra a zástrčky môže byť rôzny podľa
regiónu predaja).
DC spojovací člen CP-04
Sieťový adaptér AC-5VX AC pripojte k fotoaparátu.
104
Ošetrovanie fotoaparátu
Aby vám tento výrobok neustále slúžil k vašej spokojnosti, dodržujte nasledovné opatrenia.
■ Voda a piesok
Vystavenie vode a piesku môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu a jeho vnútorných obvodov a
mechanizmov. Pri používaní fotoaparátu na pláži
alebo na pobreží, zabráňte pôsobeniu vody a piesku. Neodkladajte fotoaparát na vlhké povrchy.
■ Kondenzácia
Náhly vzostup teploty, k akému dochádza pri vstupe do vyhrievanej budovy počas chladných dní,
môže spôsobiť kondenzáciu vo vnútri fotoaparátu.
Ak takýto stav nastane, fotoaparát vypnite a počkajte jednu hodinu pokiaľ ho znovu zapnete. Ak
sa kondenzácia vytvorí na pamäťovej karte, kartu
vyberte a počkajte kým sa kondenzát odparí.
Čistenie
Prach odstráňte zo šošovky a monitora ventilátorom, potom pomocou mäkkej suchej handričky
jemne utrite. Všetky zostávajúce škvrny sa môžu
odstrániť jemným utretím kúskom čistiaceho papiera na šošovky od spoločnosti FUJIFILM. Treba
dávať pozor, aby sa zabránilo poškriabaniu šošoviek alebo monitora. Teleso fotoaparátu sa môže
čistiť mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte
alkohol, riedidlo alebo iné prchavé chemikálie.
Cestovanie
Fotoaparát noste vo vašej príručnej batožine. Kontrolovaná batožina môže byť vystavená silným
nárazom, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie
fotoaparátu.
Technické poznámky
Skladovanie a používanie
Ak sa fotoaparát nepoužíva dlhšiu dobu, vyberte
z neho batériu a pamäťovú kartu. Neskladujte a
nepoužívajte fotoaparát v priestoroch, ktoré sú:
• vystavené dažďu, pare alebo dymu
• sú veľmi vlhké alebo extrémne prašné
• vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo
vysokým teplotám, ako napríklad v uzatvorených vozidlách počas slnečných dní
• extrémne chladné
• podliehajú silným vibráciám
• vystavené silným magnetickým poliam, aké sa
nachádzajú v blízkosti vysielacích antén, vysokonapäťových vedení, radarových vysielačov,
motorov, transformátorov alebo magnetov
• v kontakte s prchavými chemikáliami, ako sú pesticídy
• v blízkosti gumených alebo vinylových výrobkov
105
Problémy a ich riešenie
Napájanie a batéria
Problém
Možná príčina
Batérie sú vybité.
Batérie nie sú vložené so správnou polaritou.
Kryt priestoru batérie nie je zaistený.
Fotoaparát nie je Sieťový adaptér AC a DC spojovací člen nie sú
možné zapnúť. správne spojené.
Fotoaparát bol dlhú dobu ponechaný bez batérií a s odpojeným adaptérom/DC prípojkou.
Batérie sú studené.
Napájanie
Problémy a ich riešenie
106
Kontakty batérie sú znečistené.
Aparát je v režime M.
Batérie sa rýchlo
vybíjajú.
Batérie sú nové, boli dlhšiu dobu ponechané
nepoužívané alebo boli znovu nabité skôr ako
sa úplne vybili (iba nabíjateľné batérie Ni-MH).
Fotoaparát sa
zrazu vypne.
u KONTINUÁLNY je zvolené pre F REŽIM
AF.
Batérie sú vybité.
Bol odpojený sieťový adaptér AC alebo spojovací člen DC.
Riešenie
Strana
Vložte nové alebo úplne nabité náhradné batérie.
8
Batérie vložte znovu, ale so správnou polaritou.
8
Zaistite kryt priestoru batérie.
9
Skontrolujte, či sú sieťový adaptér AC a spojovací
—
člen DC správne spojené.
Po vložení batérií alebo pripojení adaptéra/DC prípojky, počkajte a fotoaparát zapnite až po uplynutí —
krátkeho času.
Batérie zohrejte tak, že si ich vložíte do vrecka, alebo
na iné teplé miesto a vložíte ich naspäť do fotoapa- iv
rátu bezprostredne pred začatím fotografovania.
Očistite koncovky mäkkou suchou handričkou.
—
Zvoľte iný režim fotografovania.
21
Pomocou voľby P VYBITIE BATÉRIÍ vybite Ni-MH
batérie a nabite ich znova pomocou nabíjačky (dodávanej zvlášť). Ak batérie nie je možné nabiť ani 102
po opätovnom vybití a nabití, dosiahli koniec svojej
životnosti a je potrebné ich vymeniť.
Zvoľte iný zaostrovací režim.
Vložte nové alebo úplne nabité náhradné batérie.
Skontrolujte, či sú sieťový adaptér AC a spojovací
člen DC správne spojené.
81
8
—
Problémy a ich riešenie
Ponuky a displeje
Problém
Možná príčina
Riešenie
Ponuka a displeje nie sú v
Slovenčina nie je nastavená pri funkcii L a. Zvoľte SLOVENČINA.
slovenčine.
Strana
14, 96
Fotografovanie
Problém
Po stlačení
tlačidla spúšte
nedochádza
Fotografo- k vytváraniu
záberov.
vanie
Možná príčina
Pamäť je naplnená.
Pamäť nie je naformátovaná.
Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.
Pamäťová karta je poškodená.
Batérie sú vybité.
Fotoaparát sa automaticky vypol.
Počas dobíjania blesku môže monitor stmavnúť.
Počkajte, kým sa blesk dobije.
36
Zvoľte režim makro.
Zrušte režim makro.
Použite aretáciu zaostrenia.
35
33
Problémy a ich riešenie
Po zhotovení
snímku monitor Vykonal sa záblesk.
stmavne.
Fotografovaný predmet je blízko fotoaparátu.
Fotografovaný predmet je príliš ďaleko od fotoFotoaparát
Zaostrenie
aparátu.
nezaostruje.
Fotografovaný predmet nie je vhodný pre automatické zaostrovanie.
Riešenie
Strana
Vložte novú pamäťovú kartu alebo vymažte ob11, 52
rázky.
Naformátujte pamäťovú kartu.
99
Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou.
—
Vložte novú pamäťovú kartu.
11
Vložte nové alebo úplne nabité náhradné batérie.
8
Fotoaparát zapnite.
13
107
Problémy a ich riešenie
Problém
Možná príčina
Funkcia rozpozInteligentná detekcia tváre nie je k dispozícii pre
nania tváre nie
zvolený režim fotografovania.
je k dispozícii.
Tvár fotografovaného objektu je zahalená slnečnými okuliarmi, klobúkom, dlhými vlasmi alebo
inými predmetmi.
Tvár fotografovaného objektu zaberá len malú
Inteligentná
Nebola zistená plochu rámika.
detekcia
žiadna tvár.
tváre
Tvár objektu je naklonená alebo horizontálna.
Zábery
zblízka
Blesk
108
Riešenie
Zvoľte iný režim fotografovania.
Strana
21
Odstráňte prekážky.
Zmeňte kompozíciu tak, aby tvár fotografované- 31
ho objektu zaberala väčšiu plochu rámika.
Požiadajte fotografovanú osobu aby držala hlavu
priamo.
Fotoaparát je naklonený.
Držte fotoaparát rovno.
17
Tvár fotografovaného objektu je slabo osvetlená. Fotografujte pri dostatočnom svetle.
—
Zmeňte kompozíciu obrázka alebo vypnite deZvolený neZvolený objekt je bližšie k stredu rámika, ako
tekciu tváre a obrázok zarámujte s použitím are- 31, 33
správny objekt. hlavný objekt.
tácie zaostrovania.
Režim makro nie Režim makro nie je k dispozícii pre zvolený režim
Zvoľte iný režim fotografovania.
21, 35
je k dispozícii.
fotografovania.
Blesk je sklopený.
Vyklopte blesk.
36
Blesk sa dobíja.
Počkajte, kým sa blesk dobije.
36
Záblesk blesku Blesk nie je k dispozícii pre zvolený režim fotoZvoľte iný režim fotografovania.
21
sa neuskutočgrafovania.
ňuje.
Batérie sú vybité.
Vložte nové alebo úplne nabité náhradné batérie.
8
Fotoaparát je v režime Super makro alebo v reži- Vypnite režimy Super makro a kontinuálne foto35,38
grafovanie.
me kontinuálneho fotografovania.
Režim blesku nie Požadovaný režim blesku nie je k dispozícii pre
Zvoľte iný režim fotografovania.
21
je k dispozícii.
zvolený režim fotografovania.
Blesk neosvetľu- Objekt fotografovania nie je v dosahu blesku. Umiestnite objekt fotografovania do dosahu blesku. 121
je úplne objekt Okienko blesku je prekryté.
Držte fotoaparát správne.
17
fotografovania. Je zvolená vysoká rýchlosť uzávierky.
Zvoľte nižšiu rýchlosť uzávierky.
27, 29
Problémy a ich riešenie
Problém
Obrázky sú
rozmazané.
Možná príčina
Šošovka je znečistená.
Šošovka objektívu je prekrytá.
Počas fotografovania je zobrazené s a rámik
zaostrenia je zobrazený v červenej farbe.
Počas fotografovania je zobrazené k.
Teplota okolia je vysoká a objekt je nedostatočne osvetlený.
Riešenie
Vyčistite šošovku objektívu.
Odstráňte objekty z dosahu šošovky objektívu.
Skontrolujte zaostrenie pred fotografovaním.
Strana
105
17
113
Problémy a ich riešenie
Použite blesk alebo statív.
36-37
Obrázky sú
To je normálne a nesignalizuje to žiadnu poru—
škvrnité.
chu.
ProbleNa obrázkoch sa
Fotoaparát je v použití nepretržite pri vysokých
matické
objavujú vertiFotoaparát vypnite a počkajte kým sa ochladí.
—
teplotách.
obrázky
kálne čiary.
Keď je na displeji orámovaný veľmi jasný objekt,
môžu sa objaviť biele alebo fialové vertikálne
čiary. Je to normálne a neznamená to poruchu.
Na obrázkoch
V rámiku sa nachádzalo slnko alebo iné jasné
sa vyskytujú
Škvrny na fotografiách nie sú zaznamenané, ale 117
objekty.
škvrny.
môžu sa objaviť vo videosekvenciách. Ak je to
možné, vyhnite sa záznamu videosekvencií s jasnými objektmi v rámiku alebo blízko neho.
Skôr, ako pripojíte AC adaptér/spojovací člen DC,
Obrázky sa
V priebehu fotografovania bolo prerušené na- fotoaparát vypnite. Ponechanie fotoaparátu v zaNahrávanie
—
nenahrávajú.
pájanie.
pnutom stave môže mať za následok narušenie
súborov, poškodenie pamäťovej karty.
Režim kon- Zaznamená
Samospúšť je spustená a v kontinuálnom režitinuálneho sa len jeden
Vypnite samospúšť.
39
me sú vybraté možnosti L a N.
snímania obrázok.
109
Problémy a ich riešenie
Prehrávanie
Problém
Obrázky sú zrnité.
Obrázky Nie je k dispozícii
zoom pre prehrávanie.
Audio
Mazanie
Číslo
snímky
110
V hlasovom
zázname a v prehrávaní filmov nie
je zvuk.
Možná príčina
Riešenie
Strana
Fotografovanie obrázkov bolo uskutočnené na
—
—
fotoaparáte inej značky alebo modelu.
Veľkosť snímky bola zmenená alebo orezaná na
a alebo je z inak vyrobeného fotoaparátu ale—
45
bo z iného modelu fotoaparátu.
Fotoaparát je v tichom režime.
Tichý režim vypnite.
18
Hlasitosť prehrávania je nastavená príliš nízko. Nastavte hlasitosť prehrávania.
101
Mikrofón bol prikrytý.
Počas nahrávania držte fotoaparát v správnej polohe. 55, 93
Počas prehrávania držte fotoaparát v správnej
Reproduktor je zakrytý.
57, 94
polohe.
Niektoré z obrázkov zvolených pre mazanie sú Odstráňte ochranu s použitím zariadenia, ktorým
89
chránené proti vymazaniu.
bola táto pôvodne aktivovaná.
Zvolené obrázky
sa nevymažú.
Číslovanie súboDošlo k otvoreniu krytu priestoru batérie v čase, Skôr ako otvoríte kryt priestoru batérie, fotoaparát
rov sa neočakákeď bol fotoaparát zapnutý.
vypnite.
vane zresetuje.
13
Problémy a ich riešenie
Pripojenia
Riešenie
Strana
Prezerajte si snímky na TV.
58
Pripojte fotoaparát správne.
58
Fotoaparát pripojte po skončení prehrávania
57, 58
filmu.
Nastavte vstup na „VIDEO“.
—
Prispôsobte nastavenie fotoaparátu Q VIDEO
SYSTÉM k TV.
Nastavte hlasitosť.
Prispôsobte nastavenie fotoaparátu Q VIDEO
SYSTÉM k TV.
—
Pripojte fotoaparát správne.
70
Pripojte fotoaparát správne.
Tlačiareň zapnite.
60
—
—
97
97
—
Problémy a ich riešenie
Problém
Možná príčina
Monitor je vypnutý. Fotoaparát je pripojený k TV.
Fotoaparát nie je správne pripojený.
Počas prehrávania filmov bol pripojený kábel
A/V.
Vstup do televízneho prijímača je nastavený
Nie je obraz ani
na „TV“.
zvuk.
TV
Fotoaparát nie je nastavený na správny video
štandard.
Hlasitosť na televíznom prijímači je príliš nízka.
Fotoaparát nie je nastavený na správny video
Chýba farba.
štandard.
Počítač nerozpozPočítač
Fotoaparát nie je správne pripojený.
náva fotoaparát.
Obrázky sa nedajú Fotoaparát nie je správne pripojený.
vytlačiť.
Tlačiareň je vypnutá.
PictBridge Tlačí sa len jedna
kópia.
Tlačiareň nie je kompatibilná s PictBridge.
Netlačí sa dátum.
111
Problémy a ich riešenie
Rôzne
Problém
Možná príčina
Po stlačení tlačidla spúšte Dočasné zlyhanie fotoaparátu.
sa nič nedeje.
Batérie sú vybité.
Fotoaparát nepracuje tak
Dočasné zlyhanie fotoaparátu.
ako sa očakáva.
Rád by som použil sieťový
adaptér AC a spojovací
Skontrolujte štítok na sieťovom adaptéri AC.
člen DC v zahraničí.
112
Riešenie
Strana
Vyberte a znovu vložte batérie alebo odpojte a
8
znovu zapojte AC adaptér/spojovací člen DC.
Vložte nové alebo úplne nabité náhradné batérie.
8
Vyberte a znovu vložte batérie alebo odpojte
a znovu zapojte AC adaptér/spojovací člen DC.
8
Ak problém pretrváva, spojte sa so zástupcom
FUJIFILM.
Sieťový adaptér AC môže byť použitý s napätím
100–240 V. Poraďte sa v cestovnej kancelárii o —
možnostiach pripojenia adaptérov.
Varovné hlásenia a zobrazenia
Na monitore sa zobrazujú tieto varovania:
Varovanie
B (červená)
A (bliká červená)
Problémy a ich riešenie
Popis
Riešenie
Batérie sú slabé.
Vložte nové alebo úplne nabité náhradné batérie.
Batérie sú vybité.
Nízka rýchlosť uzávierky. Obrázok môže byť rozPoužite blesk alebo fotoaparát nasaďte na statív.
k
mazaný.
• Použite aretáciu zaostrenia a zaostrite na iný predmet v
rovnakej vzdialenosti, potom zmeňte kompozíciu obrázs
ka (str. 33).
(zobrazené v červenej
• Ak je objekt slabo osvetlený, pokúste sa o zaostrenie na
Fotoaparát nezaostruje.
farbe s červeným
vzdialenosť cca 2 m.
rámikom zaostrenia)
• Pri vytváraní záberov zblízka použite na zaostrenie režim
makro.
Clona alebo rýchlosť
Objekt je príliš jasný, alebo príliš tmavý. Obrázok
uzávierky zobrazená
Ak je objekt tmavý, použite blesk.
bude preexponovaný alebo podexponovaný.
červeno
ROZOZNANÉ ŽMURKNUTIE Osoba alebo osoby asi žmurkli.
Vytvoriť novú snímku, ak je to potrebné.
CHYBA ZAOSTROVANIA
Fotoaparát vypnite a potom znovu zapnite, pričom dajte
VYPNITE a opäť zapnite
Zlyhanie fotoaparátu.
pozor, aby ste sa nedotkli šošovky objektívu. Ak hlásenie
FOTOAPARÁT
pretrváva, spojte sa so zástupcom FUJIFILM.
OBJEKTÍV NEFUNGUJE
Pamäťová karta nie je naformátovaná, alebo pa- Naformátujte pamäťovú kartu použitím voľby K FORMÁmäťová karta bola formátovaná v počítači alebo TOVANIE v ponuke nastavenia (setup menu) fotoaparátu
v inom zariadení.
(str. 99).
KARTA NIE JE
Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou. Ak sa hláNAFORMÁTOVANÁ
Kontakty pamäťovej karty je potrebné vyčistiť.
senie opakuje, naformátujte pamäťovú kartu (str. 99). Ak
hlásenie pretrváva, pamäťovú kartu vymeňte.
Zlyhanie fotoaparátu.
Spojte sa so zástupcom FUJIFILM.
KARTA JE CHRÁNENÁ
Pamäťová karta je uzamknutá.
Odblokujte pamäťovú kartu (str. 10).
113
Varovné hlásenia a zobrazenia
Varovanie
V ČINNOSTI
CHYBA KARTY
b PAMÄŤ JE PLNÁ
CHYBA ZÁPISU
CHYBA ČÍTANIA
ČÍSLOVANIE VYČERPANÉ
114
Popis
Pamäťová karta nie je správne naformátovaná.
Riešenie
Pre formátovanie pamäťovej karty použite fotoaparát (str.
99).
Pamäťová karta nie je naformátovaná pre použitie
Naformátujte pamäťovú kartu (str. 99).
vo fotoaparáte.
Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou. Ak sa hláKontakty pamäťovej karty je potrebné vyčistiť alesenie opakuje, naformátujte pamäťovú kartu (str. 99). Ak
bo pamäťová karta je poškodená.
hlásenie pretrváva, pamäťovú kartu vymeňte.
Nekompatibilná pamäťová karta.
Použite kompatibilnú pamäťovú kartu.
Zlyhanie fotoaparátu.
Spojte sa so zástupcom FUJIFILM.
Pamäťová karta je plná; obrázky nie je možné na- Vymažte obrázky alebo vložte pamäťovú kartu s väčšou
hrávať.
voľnou kapacitou.
Pamäťovú kartu znovu vložte, alebo fotoaparát vypnite a
Chyba pamäťovej karty alebo pripojenia.
potom znovu zapnite. Ak hlásenie pretrváva, spojte sa so
zástupcom FUJIFILM.
Nezostáva dosť pamäte pre záznam ďalších ob- Vymažte obrázky alebo vložte pamäťovú kartu s väčšou
rázkov.
voľnou kapacitou.
Naformátujte pamäťovú kartu (str. 99).
Pamäťová karta nie je naformátovaná.
Súbor je poškodený alebo nebol vytvorený týmto
Tento súbor nie je možné prehrať.
fotoaparátom.
Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou. Ak sa hláKontakty pamäťovej karty je potrebné vyčistiť.
senie opakuje, naformátujte pamäťovú kartu (str. 99). Ak
hlásenie pretrváva, pamäťovú kartu vymeňte.
Zlyhanie fotoaparátu.
Spojte sa so zástupcom FUJIFILM.
Naformátujte pamäťovú kartu a zvoľte NOVÉ pre voľbu
B ČÍSLO ZÁBERU v ponuke X NASTAVENIA. Vytvorte
Fotoaparát vyčerpal čísla snímok (aktuálne číslo
snímok, čím zresetujete číslovanie záberov na 100-0001,
snímku je 999-9999).
potom sa vráťte do menu B ČÍSLO ZÁBERU a zvoľte
KONT.
Varovné hlásenia a zobrazenia
Varovanie
Popis
Problémy a ich riešenie
Riešenie
Maximálny počet obrázkov, z ktorých možno vyhľadávať,
PRIVEĽA ZÁBEROV
Pokúsili ste sa vyhľadať viac ako 5 000 obrázkov.
je 5 000.
Bol vykonaný pokus o vymazanie alebo o pridanie Pred vymazaním alebo pridaním hlasového záznamu k obUZAMKNUTÝ ZÁBER
hlasového záznamu ku chránenému obrázku.
rázkom odstráňte ich ochranu.
Súbor s hlasovým záznamom je porušený.
Nie je možné prehrať hlasový záznam.
u CHYBA
Zlyhanie fotoaparátu.
Spojte sa so zástupcom FUJIFILM.
a NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ Bol vykonaný pokus o orezanie obrázka a.
Obrázok zvolený pre orezanie je poškodený alebo Tieto obrázky sa nedajú orezať.
NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ
nebol vytvorený týmto fotoaparátom.
Bol vykonaný pokus o zmenu veľkosti obrázka
a NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ
a.
Nie je možné zmeniť veľkosť obrázkov a a b.
Bol vykonaný pokus o zmenu veľkosti obrázka
b NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ
b.
NIE JE MOŽNÉ NASTAVIŤ
Obrázok nie je možné vytlačiť s použitím DPOF.
—
DPOF
F NIE JE MOŽNÉ NASTAVIŤ
Filmy nie je možné vytlačiť s použitím DPOF.
—
DPOF
Pred otáčaním obrázkov je najprv potrebné zrušiť ich
NIE JE MOŽNÉ OTÁČAŤ
Obrázok je chránený.
ochranu.
—
F NIE JE MOŽNÉ OTÁČAŤ Filmy sa nedajú otočiť.
NA VYPNUTIE TICHÉHO
Bol vykonaný pokus nastaviť hlasitosť pri fotoapaPred nastavením hlasitosti vypnite tichý režim.
REŽIMU STLAČTE A PODRŽTE
ráte v tichom režime.
TLAČIDLO DISP
Vznikla chyba pripojenia počas tlače alebo kopíOverte, či je zariadenie zapnuté a či je pripojený USB káCHYBA KOMUNIKÁCE
rovania obrázkov do počítača alebo iného zariabel.
denia.
115
Varovné hlásenia a zobrazenia
Varovanie
CHYBA TLAČIARNE
CHYBA TLAČIARNE
POKRAČOVAŤ?
NIE JE MOŽNÉ TLAČIŤ
116
Popis
Riešenie
Skontrolujte tlačiareň (ďalšie podrobnosti nájdete v Návode na obsluhu tlačiarne). Skôr, ako začnete znovu tlačiť,
Tlačiarni došiel papier, alebo atrament, alebo sa tlačiareň vypnite a potom opäť zapnite.
vyskytla iná chyba v tlačiarni.
Skontrolujte tlačiareň (ďalšie podrobnosti nájdete v Návode
na obsluhu tlačiarne). Ak tlač nezačne znovu automaticky,
stlačte MENU/OK čím tlač obnovíte.
Filmy a niektoré obrázky vytvorené na iných zariadeniach
Bol vykonaný pokus vytlačiť film, obrázok nebol nie je možné vytlačiť. Ak bol obrázok vytvorený týmto fovytvorený týmto aparátom, alebo obrázok je vo toaparátom, skontrolujte v Návode na obsluhu tlačiarne či
formáte, ktorý tlačiareň nepodporuje.
táto podporuje formát JFIF-JPEG alebo Exif-JPEG. Ak tomu
tak nie je, obrázky nie je možné tlačiť.
Glosár (vysvetlenie pojmov)
Dodatky
Digitálny zoom: Na rozdiel od optického zoomu, digitálny zoom nezväčšuje rozsah viditeľného detailu. Namiesto
toho, detaily viditeľné s použitím optického zoomu sú jednoducho zväčšené, čím vzniká nepatrne „zrnitý“ obraz.
DPOF (Digital Print Order Format): Štandard, ktorý umožňuje tlačenie obrázkov z „tlačových objednávok“
uložených na pamäťovej karte. Informácie v objednávke obsahujú údaje o obrázkoch, ktoré majú byť
tlačené a počte kópií každého obrázka.
EV (Exposure Value): Hodnota expozície je určovaná citlivosťou senzora obrazu a množstvom svetla,
ktoré vstupuje do fotoaparátu, keď je senzor obrazu exponovaný. Vždy, keď sa množstvo svetla zdvojnásobí, EV sa
zvýši o jednotku. Vždy, keď sa množstvo svetla zníži na polovicu, EV sa zníži o jednotku. Množstvo svetla vstupujúceho do fotoaparátu sa reguluje nastavením clony a rýchlosťou uzávierky.
Exif Print: Je štandard, ktorý umožňuje ukladanie informácií spolu s obrázkom pre optimálnu reprodukciu farieb
pri tlačení.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Štandard rozhrania pre prenos snímok a zvuku, ktoré pridáva audio
vstup do DVI rozhrania použitého pre pripojenie počítačov k displejom.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): Komprimovaný formát súboru pre farebné obrázky. Čím vyššia je komprimácia, tým je väčšia strata informácií a pozorovateľnejší pokles kvality pri zobrazení obrázku.
Motion JPEG: AVI (Audio Video Interleave) (prekladanie audio, video) formát, ktorý ukladá zvuk a JPEG obrázky v
samostatnom súbore. Súbory Motion JPEG sa môžu prehrávať pomocou Windows Media Player (vyžaduje to
DirectX 8.0 alebo novší), alebo pomocou QuickTime 3.0 alebo novšieho.
Rozmazanie: Je fenomén špecifický pre CCD a spôsobuje objavenie bielych prúžkov, keď sa v rámiku objavia veľmi
jasné zdroje svetla, ako je napríklad slnko alebo odraz slnečného svetla.
WAV (Waveform Audio Format): Štandardný Windows formát audio súboru. WAV súbory majú príponu „*.WAV“ a
môžu byť komprimované alebo nekomprimované. Fotoaparát používa nekomprimované WAV. Súbory WAV sa
môžu prehrávať s použitím Windows Media Player alebo QuickTime 3.0 alebo novšieho.
Vyváženie bielej farby: Ľudský mozog sa automaticky prispôsobuje zmenám farby svetla, čoho výsledkom je, že
predmety ktoré sa javia biele pod jedným zdrojom svetla, sa stále prejavujú ako biele, aj keď sa farba zdroja svetla
zmení. Digitálny fotoaparát môže napodobňovať toto prispôsobovanie tým, že spracováva obrazy podľa farby
svetelného zdroja. Tento proces je známy ako „vyváženie bielej“.
117
Kapacita pamäťovej karty
Nasledujúca tabuľka zobrazuje čas nahrávania alebo počet snímok, ktoré sú k dispozícii pri rôznych veľkostiach záberov. Všetky údaje sú približné. Veľkosť súboru závisí od nahrávanej scenérie, a tým vzniká
veľký rozptyl počtu súborov, ktoré je možné uložiť. Počet expozícií alebo zostávajúca dĺžka sa nemusia
zmenšiť v rovnakom pomere.
4 GB
Médium
O
Fotografie
Videosekvencie 1
O 4 : 3
O 3 : 2
O 16 : 9
P 4 : 3
P 3 : 2
P 16 : 9
Q 4 : 3
Q 3 : 2
Q 16 : 9
h 1280 2
f
g
FINE
   570
   630
   750
  1070
  1200
  1420
  2330
  2600
  3400
8 GB
NORMAL
  1120
  1250
  1470
  2080
  2330
  2720
  4340
  4820
  6160
FINE
  1170
  1310
  1550
  2220
  2490
  2930
  4800
  5370
  7020
  17 min.
  53 min.
112 min.
1 Jednotlivé súbory videosekvencií nemôžu presiahnuť veľkosť 2 GB.
2 Pri zázname videosekvencií HD použite kartu s triedou zápisu 4 (4 MB/s) alebo vyššou.
118
NORMAL
  2310
  2580
  3040
  4300
  4840
  5610
  8960
  9940
12700
  35 min.
107 min.
226 min.
Technické údaje
Systém
Model
Skutočné pixely
CCD
Pamäťové médiá
Súborový systém
Súborový formát
Veľkosť záberu
(pixely, veľkosť súboru)
Objektívy
Ohnisková vzdialenosť
Digitálny zoom
Clona
Rozsah zaostrovania
(vzdialenosť od čela
objektívu)
Citlivosť
Digitálny fotoaparát FinePix série S2900
14 miliónov
1/
2,3 -in., štvorcové pixely CCD s primárnym farebným filtrom
SD/SDHC pamäťové karty (pozrite str. 10)
Zhodný s Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 a Digital Print Order Format (DPOF)
• Statické obrázky: Exif 2.3 JPEG (komprimované) • Video: AVI-format Motion JPEG
• Audio: monofónny WAV
• O 4 : 3: 4288 × 3216 (14 M)
• O 3 : 2: 4288 × 2864 (12 M)
• O 16 : 9: 4288 × 2416 (10 M)
• P 3 : 2: 3072 × 2048 (6 M)
• P 16 : 9: 3072 × 1728 (5 M)
• P 4 : 3: 3072 × 2304 (7 M)
• Q4 : 3: 2048 × 1536 (3 M)
• Q3 : 2: 2048 × 1360 (3 M)
• Q16 : 9: 1920 × 1080 (2 M)
Fujinon 18 × objektívy s optickým zoomom, F/3,1 (širokouhlý)–5,6 (telephoto)
f=5 mm–90 mm (ekvivalent 35-mm formátu: 28 mm–504 mm)
• Statické obrázky: Približne 6,7 × (až do 120,6 × s optickým priblížením)
• Video: Približne 3 × (h 1280); Približne 2 × (f, g)
F3,1 a F6,4 (širokouhlý), F5,6 a F11 (telephoto)
Približne 0,4 m–nekonečno (širokouhlý); 2,5 m–nekonečno (telephoto)
• Makro: Približne 5 cm–3 m (širokouhlý); 1,8 m–3 m (telephoto)
• Super makro: Približne 2 cm–100 cm (širokouhlý)
Štandardná citlivosť výstupu zhodná s ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (3200 a 6400 sú dostupné,
iba keď je veľkosť obrázka Q); AUTO, AUTO (400), AUTO (800)
Dodatky
119
Technické údaje
Systém
Meranie
Riadenie expozície
Kompenzácia expozície
Scénické režimy
256-segmentové meranie cez objektív (TTL); VIACZÓNOVÉ, BODOVÉ, INTEGRÁLNE
Program AE, priorita času AE, priorita clony a manuálny osvit
–2 EV – +2 EV v postupnosti 1/3 EV (P, S a A režimy)
B (ZOOM 3 V 1), C (PRIRODZENÉ & N), D (PRIRODZ. SV.), C (PORTRÉT),
d (DETSKÝ REŽIM), K (ZACHYŤ ÚSMEV), M (KRAJINA), N (ŠPORT), O (NOČNÁ SCÉNA),
H (NOC (STATÍV)), P (OHŇOSTROJE), Q (ZÁPAD SLNKA), R (SNEH), S (PLÁŽ), U (PÁRTY),
V (KVETY), W (TEXT)
Rozpoznávanie scény
Dostupné (fotoaparát automaticky volí b, c, d, e, f alebo g)
Stabilizácia obrazu
Optická stabilizácia, CCD posun
Detekcia žmurkania
Je k dispozícii
Rýchlosť spúšte
• P, S, A, M: 8 s – 1/2000 s
• H: 3 s – 1/2000 s
• O: 1/8 s – 1/2000 s
(kombinovaná mechanická • P: 8 s – 1/2 s
• Ďalšie režimy: 1/4 s – 1/2000 s
a elektronická spúšť)
Kontinuálny režim
• I: až do 1,2 sn/s; max. 3 snímky
• O: až do 1,2 sn/s; max. 3 snímky
• N: až do 1,2 sn/s; maximálny počet rámikov závisí od veľkosti obrázka a pamäte, ktorá je k dispozícii
• L: až do 1,2 sn/s; posledné 3 snímky zaznamenané
• K: až do 3,3 sn/s; max. 10 snímok; veľkosť P
• J: až do 8 sn/s; max. 20 snímok; veľkosť Q
Stupňovanie
±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV
Zaostrenie
• Režim: STRED/MULTI/VOLITEĽNÝ/KONTINUÁLNY/SLEDOVANIE
• Systém automatického zaostrovania: Detekcia kontrastu TTL AF
Vyváženie bielej farby
Automatická detekcia scenérie, šesť manuálne predvoliteľných režimov pre priame slnečné svetlo,
tieň, denné fluoreskujúce svetlo, teplé biele fluoreskujúce, chladné biele fluoreskujúce a žiarovkové;
používateľské vyváženie bielej farby
Samospúšť
Vypnuté, 2 s, 10 s
120
Technické údaje
Systém
Blesk
Manuálny vyskakovací blesk s CCD meranou kontrolou blesku (používajúcou predblesky na monitore); efektívny
rozsah pri citlivosti nastavenej na AUTO je približne 40 cm–8 m (širokouhlý) alebo 2,5 m–4,4 m (telephoto);
efektívny rozsah pri programe macro je približne 30 cm–3 m (širokouhlý) alebo 1,8 m–3 m (telephoto)
Režimy blesku
Auto, vynútený blesk, vypnutý, pomalá synchronizácia (vypnutý efekt odstraňovania červených očí);
auto s odstraňovaním červených očí, vynútený blesk s odstraňovaním červených očí, vypnutý, pomalá synchronizácia s odstraňovaním červených očí (zapnutý efekt odstraňovania červených očí)
Elektronický hľadáčik (EVF) 0,2-in., 200k-bodov farba LCD hľadáčik
Pokrytie rámika
Pribl. 97 % (fotografovanie), 100 % (prehrávanie)
Monitor
3,0-in., 230k-bodov farba LCD monitor
Pokrytie scény
Pribl. 97 % (fotografovanie), 100 % (prehrávanie)
Video
h 1280 (1280 × 720/720p)/f (640 × 480/VGA)/g (320 × 240/QVGA); monofónny zvuk; rýchlosť snímania 30 sn/s
Dodatky
121
Technické údaje
Vstupy/výstupy
A/V OUT (audio/video výstup)
HDMI výstup
Digitálny vstup/výstup
NTSC alebo PAL výstup s monofónnym zvukom
HDMI Mini konektor
USB 2.0 High Speed, zdieľaný konektor A/V OUT
Napájanie/iné
Zdroje napájania
• Alkalické batérie AA (4×)
• Lítiové batérie AA (4×; k dispozícii od subdodávateľov ako tretej strany)
• Nabíjateľné niklo-metal hydridové (Ni-MH) batérie (4×; k dispozícii od subdodávateľov ako tretej
strany)
• Sieťový adaptér AC-5VX a spojovací člen DC CP-04 (predávaný samostatne)
Životnosť batérie (približný
Typ batérie
Približný počet snímok
počet snímok, ktorý môže
Alkalická (typ dodaný s fotoaparátom)
300
byť zaznamenaný s novými
Lítiová
700
alebo úplne nabitými
Ni-MH
500
batériami)
CIPA štandard, meraná v režime B (auto) používajúc batérie dodané s fotoaparátom (len alkalické
batérie) a pamäťová karta SD.
Rozmery fotoaparátu
Hmotnosť fotoaparátu
Pohotovostná hmotnosť
Prevádzkové podmienky
122
Pamätajte: Počet záberov, ktorý je možné vytvoriť sa líši v závislosti od stavu nabitia batérie a pri
nízkych teplotách poklesne.
110,2 mm × 73,4 mm × 81,4 mm (Š × V × H), okrem projekcií
Pribl. 341 g, bez batérií, príslušenstva a pamäťových kariet
Pribl. 437 g, vrátane batérií, príslušenstva a pamäťových kariet
• Teplota: 0 °C – +40 °C
• Vlhkosť: 80 % alebo nižšia (bez kondenzácie)
Technické údaje
Systémy farebnej televízie
NTSC (National Television System Committee) je špecifikácia vysielania farebného televízneho signálu prijatá
hlavne v USA, Kanade a Japonsku. PAL (Phase Alternation by Line) je systém farebnej televízie prijatý hlavne v
európskych krajinách a v Číne.
Poznámky
• Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. FUJIFILM nenesie zodpovednosť za
škody vyplývajúce z chýb v tomto návode.
• Hoci sa monitor vyrába s použitím pokrokovej vysoko presnej technológie, môžu sa objaviť malé svetlé body a
anomálie farieb (hlavne v blízkosti textu). Toto je pre tento typ monitora normálne a nie je to prejavom chybnej
funkcie. Obrázky nahrané pomocou tohto fotoaparátu tým nie sú ovplyvnené.
• Funkcia digitálnych fotoaparátov môže zlyhať, ak sú vystavené silnému rádiovému rušeniu (napr. elektrickému
poľu, statickej elektrine, alebo rušeniu prenosovými linkami).
• Podľa použitého typu šošovky môže vznikať na okraji obrázkov určité skreslenie. To je normálne.
Dodatky
123
Poznámky
124
Poznámky
125
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Download

1 - Agem.sk