BL01671-N01
DIGITAL CAMERA
Séria FINEPIX AX500
Návod na použitie
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Tento návod popisuje ako používať váš digitálny fotoaparát FUJIFILM a dodané programové vybavenie. Uistite sa, že ste
si prečítali návod a pokyny „Pre
vašu bezpečnosť“ (P ii) a že ste
im porozumeli skôr, ako začnete
fotoaparát používať.
Ďalšie informácie o podobných výrobkoch nájdete na našej webovej stránke
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
SK
Kým začnete
Prvé kroky
Základy fotografovania a
prehrávania
Viac o fotografovaní
Viac o prehrávaní
Videá
Pripojenia
Ponuky menu
Technické poznámky
Problémy a ich riešenie
Dodatky
Pre vašu bezpečnosť
Pred použitím výrobku si prečítajte tieto poznámky
VAROVANIE
Poznámky o bezpečnom používaní
• Dbajte na správne používanie fotoaparátu. Pred použitím prístroja si starostlivo prečítajte tieto poznámky o bezpečnom používaní a Návod na
použitie.
• Poznámky si po prečítaní uložte na bezpečnom mieste.
Nepoužívajte v
kúpeľni alebo
sprche
Používané symboly
Nižšie uvedené symboly sa v tomto dokumente používajú na označenie
nebezpečenstva úrazu alebo poškodenia vybavenia, ku ktorému môže
dôjsť v dôsledku ignorovania informácií obsiahnutých v symbole a nesprávneho použitia výrobku.
Tento symbol označuje nebezpečné situácie, ktoré v prípade ignorovania danej informácie môžu viesť k vážnemu poraneniu aleVAROVA- bo úmrtiu.
NIE
Tento symbol označuje situácie, ktoré v prípade ignorovania danej
UPOZOR- informácie môžu viesť k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
NENIE
Nižšie uvedené symboly sa používajú na označenie charakteru pokynov,
ktoré je potrebné dodržiavať.
Trojuholníkové symboly označujú informácie, ktoré vyžadujú
pozornosť („Dôležité“).
Kruhové šikmo prečiarknuté symboly informujú užívateľa o zakázaných činnostiach („Zakázané“).
Plné symboly s výkričníkom upozorňujú užívateľa na nutnosť
vykonania aktivity („Vyžadované“).
VAROVANIE
Odpojiť od
elektrickej
siete
Nevystavujte
vode
ii
Ak sa vyskytne problém, vypnite fotoaparát, vyberte batériu a odpojte
sieťový zdroj. Ak budete pokračovať v používaní fotoaparátu,
z ktorého vychádza dym alebo neobvyklý zápach či sa správa
neobvykle, hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Kontaktujte
vášho FUJIFILM predajcu.
Zamedzte vniknutiu vody alebo akýchkoľvek cudzích predmetov do fotoaparátu. Ak vnikne do fotoaparátu voda alebo iný cudzí predmet,
vypnite fotoaparát, vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj. Ak
budete pokračovať v práci s fotoaparátom, hrozí požiar alebo úraz
elektrickým prúdom. Kontaktujte vášho FUJIFILM predajcu.
Ne
demontujte
Nedotýkajte
sa vnútorných
častí
Fotoaparát nepoužívajte v kúpeľni alebo sprche. Môže to spôsobiť
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Nikdy sa nepokúšajte rozoberať alebo upravovať fotoaparát (nikdy
neotvárajte kryt). Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak by sa kryt otvoril v dôsledku pádu alebo inej nehody, nedotýkajte sa
nechránených častí. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť
úraz elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené dotykom
poškodených častí. Okamžite odstráňte batériu tak, aby ste zabránili
zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom, a zoberte výrobok na
kontrolu do predajne.
Nemodifikujte, nezahrievajte, neprekrúcajte a nadmerne nevyťahujte
prepojovací kábel, ani naň nedávajte ťažké predmety. Môže to spôsobiť
poškodenie kábla, požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak je kábel
poškodený, kontaktujte vášho FUJIFILM predajcu.
Fotoaparát nedávajte na nestabilné povrchy. Fotoaparát môže spadnúť
alebo sa preklopiť a spôsobiť zranenie.
Nikdy sa nepokúšajte fotografovať počas pohybu. Nefotografujte počas
chôdze ani pri riadení dopravného prostriedku. Výsledkom môže byť
pád alebo dopravná nehoda.
Počas búrky sa nedotýkajte kovových častí fotoaparátu. Môže dôjsť k
úrazu elektrickým prúdom z náboja indukovaného počas búrky.
Nepoužívajte batérie iným než určeným spôsobom. Batérie vkladajte do
prístroja správnou polaritou.
Nezahrievajte, nemodifikujte ani nedemontujte batérie. Batérie nevystavujte pádom ani silným nárazom. Batérie neskladujte spolu s kovovými
predmetmi. Každá z uvedených činností môže spôsobiť vytečenie
alebo roztrhnutie batérie a zapríčiniť požiar alebo zranenie.
Na napájanie používajte výhradne batérie a sieťové zdroje určené pre
tento fotoaparát. Nepoužívajte sieťové zdroje pre iné napätie, než je
uvedené. Použitie iných zdrojov môže zapríčiniť požiar.
Ak dôjde k vytečeniu batérií a vniknutiu elektrolytu do očí, na pokožku
alebo oblečenie, ihneď dôkladne opláchnite postihnuté miesto čistou
vodou a vyhľadajte lekársku pomoc alebo zavolajte záchranku.
Pre vašu bezpečnosť
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie iných batérií, než ktoré sú tu
špecifikované. Dodaná nabíjačka sa môže použiť len s typom batérie
dodanej s týmto fotoaparátom. V prípade použitia nabíjačky na
nabíjanie obyčajných batérií alebo iných typov nabíjateľných batérií
môže dôjsť k vytečeniu, prehriatiu alebo prasknutiu batérií.
Nezakrývajte ani nezabaľujte fotoaparát, ani sieťový zdroj do handry alebo deky. Môže to spôsobiť nadmerné prehriatie prístroja, porušenie
obalu a následne požiar.
Pri čistení fotoaparátu alebo ak nebudete fotoaparát dlhšiu dobu používať, vyberte batérie a odpojte sieťový zdroj. Nedodržanie tohto upozornenia môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Nahraďte len
rovnakým alebo zodpovedajúcim typom.
Nepoužívajte v prítomnosti horľavých objektov, výbušných plynov
alebo prachu.
Pri transporte batériu vložte do fotoaparátu alebo ju uchovávajte v
pevnom puzdre. Batérie skladujte v pevnom puzdre. Pri likvidácii batérií
zalepte kontakty izolačnou páskou. Kontakt s inými kovovým predmetmi alebo batériami môže spôsobiť vznietenie alebo jej výbuch.
Pamäťové karty držte mimo dosahu detí. Keďže sú pamäťové karty veľmi malé, hrozí riziko ich náhodného prehltnutia deťmi. Uistite sa, že
sú pamäťové karty mimo dosahu detí. Ak dieťa prehltne pamäťovú
kartu, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc alebo volajte záchranku.
UPOZORNENIE
Fotoaparát nepoužívajte na miestach silne znečistených výfukovými plynmi, chemickými výparmi, vlhkosťou alebo prachom. Môže to spôsobiť
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Fotoaparát nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým teplotám. Fotoaparát nenechávajte na miestach, ako je napríklad uzavretý automobil alebo na priamom slnku. Môže to spôsobiť požiar.
Odpojiť od
elektrickej
siete
Po ukončení nabíjania odpojte nabíjačku z elektrickej siete. Ponechanie
nabíjačky v elektrickej sieti môže spôsobiť požiar.
Používanie blesku v blízkosti očí môže dočasne poškodiť zrak. Obzvlášť
dbajte na toto upozornenie pri fotení batoliat a detí.
Pri vyberaní sa môže pamäťová karta zo zásuvky vysunúť príliš rýchlo.
Zachyťte kartu prstom a opatrne ju vyberte. Úder vysúvajúcej sa karty by
mohol spôsobiť zranenie.
Fotoaparát si nechajte pravidelne skontrolovať a vyčistiť. Prach vo vnútri fotoaparátu môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Každé dva roky kontaktujte servis FUJIFILM a nechajte si fotoaparát
vyčistiť zvnútra. Ide o platenú službu.
Odtiahnite prsty z okna blesku skôr, než blesk vypáli. Nedodržanie tohto
upozornenia by mohlo spôsobiť popáleniny.
Udržiavajte okno blesku v čistote a blesk nepoužívajte, ak je okno zakryté.
Nedodržanie tohto upozornenia by mohlo spôsobiť dym alebo
blednutie farieb.
Fotoaparát držte mimo dosahu detí. Tento výrobok môže v detských
rukách spôsobiť zranenie.
Na fotoaparát nedávajte ťažké predmety. Ťažký predmet sa môže prevrátiť alebo spadnúť a spôsobiť zranenie.
Nepohybujte fotoaparátom, keď je k nemu pripojený sieťový zdroj. Pri
odpájaní sieťového zdroja neťahajte za pripájací kábel. Sieťový kábel sa
môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Nepoužívajte sieťový zdroj, keď je zástrčka poškodená alebo pripojenie
zásuvky je uvoľnené. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
iii
Pre vašu bezpečnosť
Batéria a napájanie
Poznámka: Skontrolujte typ batérie použitej
vo fotoaparáte a prečítajte si príslušné časti
návodu.
Nasledujúci text vysvetľuje ako správne používať
batérie a ako dosiahnuť ich dlhšiu životnosť.
Nesprávne používanie môže skrátiť ich životnosť
alebo spôsobiť vytečenie, prehriatie, vznietenie
alebo výbuch.
Lítium-iónové batérie
Prečítajte si túto časť, ak používate vo
fotoaparáte lítium-iónovú batériu.
Dodáva sa s nenabitou batériou. Pred použitím
batériu nabite. Ak batérie nepoužívate, uchovávajte ich v puzdre.
■ Poznámky k batérii
Batéria sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Nabite batériu jeden alebo dva dni pred
použitím.
Životnosť batérie možno predĺžiť, ak fotoaparát
vypnete, keď ho nepoužívate.
Kapacita batérie klesá pri nízkych teplotách;
vybitá batéria nemusí v chlade fungovať. Majte
náhradnú plne nabitú batériu na teplom mieste
a vymeňte ju, keď je to potrebné, alebo majte
batériu vo vrecku alebo na inom teplom mieste
a vložte ju do fotoaparátu až pri fotení. Nedávajte
batériu do priameho kontaktu s ohrievačmi rúk
alebo inými ohrievacími telesami.
iv
■ Nabíjanie batérie
■ Upozornenia: Používanie batérie
Batériu nabíjajte pomocou dodanej nabíjačky.
Čas nabíjania sa predlžuje pri teplote okolia pod
+10 °C alebo nad +35 °C. Nepokúšajte sa batériu
nabíjať pri teplote nad 40 °C; pri teplote pod 0 °C
sa batéria nenabije.
• Batériu nenoste ani neskladujte spolu s kovovými predmetmi ako náhrdelníky alebo sponky do vlasov.
• Nevystavujte ju ohňu alebo nadmernému
teplu.
• Nedemontujte ju ani neupravujte.
• Používajte len určené nabíjačky.
• Batériu nevystavujte pádom ani silným nárazom.
• Zabráňte styku batérie s vodou.
• Kontakty batérie udržujte čisté.
• Batéria a telo fotoaparátu môžu byť po dlhšom
použití na dotyk teplé. Je to normálne.
Plne nabitú batériu znova nenabíjajte. Batéria
nemusí byť pred nabitím úplne vybitá.
Batéria môže byť hneď po nabití alebo použití na
dotyk teplá. Je to normálne.
■ Životnosť batérie
Pri normálnych teplotách je batériu možné nabiť
asi 300-krát. Pozorovateľný pokles v dĺžke výdrže
batérie signalizuje koniec životnosti a mala by
byť vymenená.
■ Uchovávanie
Výkon batérie sa môže znížiť, ak sa plne nabitá
batéria nepoužíva dlhšiu dobu. Vybite batériu
pred jej uschovaním.
Ak sa fotoaparát nebude používať dlhšiu dobu,
vyberte batériu a uschovajte ju na suchom mieste pri teplote od +15 °C do +25 °C. Neskladujte
batériu na miestach vystavených extrémnym
teplotám.
Alkalické batérie veľkosti AA / Nabíjateľné Ni-MH
batérie
Prečítajte si túto časť, ak používate vo fotoaparáte alkalické batérie veľkosti AA alebo nabíjateľné Ni-MH batérie veľkosti AA. Informácie o typoch kompatibilných batérií môžete nájsť
v príručke k fotoaparátu.
■ Upozornenia: Používanie batérií
• Nevystavujte batérie vode, ohňu alebo nadmernému teplu, ani ich neskladujte v teplých
alebo vlhkých podmienkach.
• Batériu nenoste ani neskladujte spolu s
kovovými predmetmi ako náhrdelníky alebo
sponky do vlasov.
• Nedemontujte ani neupravujte batérie samotné alebo obal batérie.
• Nevystavujte silným nárazom.
• Nepoužívajte batérie, ktoré tečú, sú deformované alebo majú zmenenú farbu.
• Uchovávajte ich mimo dosahu batoliat a
malých detí.
• Batériu vkladajte správnym smerom.
Pre vašu bezpečnosť
• Nikdy nemiešajte staré a nové batérie, batérie s rôznou úrovňou nabitia alebo batérie rôznych typov.
• Ak sa fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie. Majte na pamäti, že hodiny
fotoaparátu sa resetujú.
• Batérie môžu byť po použití na dotyk teplé.
Pred manipuláciou s batériami vypnite fotoaparát a počkajte, kým batérie vychladnú.
• Pri nízkych teplotách kapacita batérie klesá.
Majte náhradné batérie vo vrecku alebo na
inom teplom mieste a vymeňte ich, keď je
potrebné. Studené batérie môžu získať späť
časť kapacity, keď sa zohrejú.
• Odtlačky prstov alebo iné nečistoty na kontaktoch batérie môžu skrátiť životnosť batérie.
Pred vložením batérie do fotoaparátu dôkladne
očistite kontakty mäkkou suchou handričkou.
Ak batérie vytiekli, pred vložením
nových batérií priestor na batérie
dôkladne vyčistite.
Ak kvapalina z batérií príde do styku
s pokožkou alebo šatami, zasiahnuté
miesto dôkladne umyte vodou. Ak sú zasiahnuté oči, okamžite ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Netrite si
oči. Nedodržanie tohto upozornenia môže
spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
■ Ni-MH Batérie
Sieťové zdroje (nie sú súčasťou dodávky)
Kapacita nabíjateľnej batérie Ni-MH môže byť
prechodne znížená, keď je nová, dlhší čas sa nepoužíva alebo ak sa opakovane nabíja bez úplného vybitia. Je to normálne a neznamená to poruchu. Kapacitu batérií je možné zvýšiť opätovným
vybitím pomocou voľby P VYBITIE BATÉRIÍ v
menu nastavení fotoaparátu a nabitím pomocou
nabíjačky (dodávanej zvlášť).
Táto časť sa týka všetkých modelov fotoaparátov. Na napájanie používajte sieťové zdroje
FUJIFILM určené len k tomuto fotoaparátu. Iné
sieťové zdroje by mohli fotoaparát poškodiť.
• Sieťový zdroj používajte iba vo vnútornom
prostredí.
• Uistite sa, že zástrčka pre jednosmerný prúd je
pevne pripojená k fotoaparátu.
• Pred odpojením sieťového zdroja vypnite
fotoaparát. Sieťový zdroj držte pri odpájaní za
zástrčku, nie za kábel.
• Nepoužívajte s inými zariadeniami.
• Nedemontujte.
• Nevystavujte nadmernému teplu ani vlhkosti.
• Nevystavujte silným nárazom.
• Počas prevádzky môže sieťový zdroj jemne bzučať alebo byť na dotyk horúci. Je to
normálne.
• Ak sieťový zdroj spôsobuje rušenie rádiového
signálu, presmerujte alebo premiestnite
prijímaciu anténu.
Q UPOZORNENIE: Nepoužite voľbu P VYBITIE
BATÉRIÍ pri alkalických batériách.
Fotoaparát spotrebuje časť energie, aj keď je vypnutý. Batérie Ni-MH, ktoré zostanú vo fotoaparáte dlhšiu dobu, sa môžu opotrebovať do tej miery, že sa už nedajú nabiť. Výkon batérie sa môže
tiež znížiť, ak sa batérie vybijú v takom zariadení,
ako je blesk. Použite voľbu P VYBITIE BATÉRIÍ
v menu nastavení fotoaparátu na vybitie batérií
Ni-MH. Ak batérie nie je možné nabiť ani po opätovnom vybití a nabití, dosiahli koniec svojej životnosti a je potrebné ich vymeniť.
Batérie Ni-MH možno nabiť v nabíjačke (dodávaná zvlášť). Batérie môžu byť po nabití na dotyk
teplé. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch
dodaných k nabíjačke. Používajte nabíjačku len s
kompatibilnými batériami.
Batérie Ni-MH sa postupne vybíjajú, aj keď sa
nepoužívajú.
■ Likvidácia
Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi
predpismi.
v
Pre vašu bezpečnosť
Používanie fotoaparátu
Nevystavujte fotoaparát extrémne jasnému
zdroju svetla, ako je slnko na bezoblačnej oblohe.
Nedodržanie tohto upozornenia môže poškodiť
obrazový snímač fotoaparátu.
Vytvorenie skúšobných snímok
Pred fotením dôležitých udalostí (napríklad
svadieb alebo výletov) zhotovte skúšobnú
snímku a prezrite si výsledok na LCD monitore,
aby ste sa uistili, že fotoaparát funguje normálne.
Spoločnosť FUJIFILM neručí za škody alebo ušlý
zisk spôsobený poruchou výrobku.
Poznámky o autorských právach
Zábery vytvorené vaším digitálnym fotoaparátom nesmú byť použité spôsobom, ktorý
by porušoval autorské práva bez súhlasu ich
vlastníka, pokiaľ nie sú určené len na osobnú potrebu. Na fotografovanie umeleckých vystúpení,
zábavných predstavení a výstav sa však môžu
vzťahovať niektoré obmedzenia aj v prípade, že
zábery sú určené výhradne na osobnú potrebu.
Prenos pamäťových kariet obsahujúcich zábery
alebo iné dáta chránené autorskými právami
je povolený iba v rámci obmedzení určených
týmito autorskými právami.
Používanie
Aby ste mali istotu, že zábery budú správne
zaznamenané, fotoaparát počas zaznamenávania
záberu nevystavujte nárazom ani otrasom.
vi
Tekuté kryštály
Elektrické rušenie
V prípade poškodenia LCD monitora buďte opatrní a vyvarujte sa kontaktu s tekutými kryštálmi.
Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií,
ihneď vykonajte uvedené opatrenia:
• Pri styku tekutých kryštálov s pokožkou vyčistite
miesto handričkou a starostlivo umyte mydlom
a tečúcou vodou.
• Pri styku tekutých kryštálov s okom vyplachujte
zasiahnuté oko čistou vodou aspoň 15 minút a
potom vyhľadajte lekársku pomoc.
• Pri prehltnutí tekutých kryštálov si dôkladne
vypláchnite ústa vodou. Vypite veľké množstvo vody, vyvolajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc.
Tento fotoaparát môže rušiť nemocničné alebo
letecké prístroje. Pred použitím fotoaparátu v nemocnici alebo v lietadle sa poraďte s príslušným
personálom.
Hoci je displej vyrobený použitím vysoko-presnej
technológie, môže obsahovať pixely, ktoré vždy
svietia, alebo také, ktoré nesvietia. Nie je to porucha a obrázky zaznamenané fotoaparátom nie
sú ovplyvnené.
Informácie o ochranných známkach
xD-Picture Card a E sú obchodnými značkami spoločnosti FUJIFILM. Typy písma tu použité sú výhradne vyvinuté spoločnosťou DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime a
Mac OS sú obchodnými značkami spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách. Windows 7,
Windows Vista a logo Windows sú obchodnými
značkami skupiny spoločností Microsoft. Adobe
a Adobe Reader sú obchodnými značkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách. Logá SDHC a SDXC sú obchodnými značkami SD-3C, LLC. Logo i HDMI je obchodnou značkou. YouTube je obchodnou značkou
spoločnosti Google, Inc. Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke sú obchodnými značkami alebo registrovanými ochrannými
známkami ich majiteľov.
Systémy farebnej televízie
NTSC (National Television System Committee)
je súbor špecifikácií vysielania farebnej televízie
používaný najmä v USA, Kanade a Japonsku. PAL
(Phases Alternation by Line) je systém farebnej
televízie používaný hlavne v krajinách Európy
a v Číne.
Exif Print (Exif ver. 2.3)
Exif Print je novo zrevidovaný formát súborov
digitálnych fotoaparátov, v ktorom sa s fotografiami uložená informácia využíva na optimálnu
reprodukciu farieb počas tlače.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Prečítajte si pred použitím softvéru
Priamy alebo nepriamy export licencovaného
softvéru, vcelku alebo po častiach, je bez povolenia príslušných riadiacich orgánov zakázaný.
O tomto návode
Pred použitím fotoaparátu si prečítajte tento návod a varovania v časti „Pre vašu
bezpečnosť“ (P ii). Informácie o špecifických témach si pozrite v častiach nižšie.
Obsah ................................................P
................................................ P ix
„Obsah“ podáva prehľad o celom návode. Tu sa nachádza zoznam základných činností fotoaparátu.
Problémy a ich riešenie ......................P
...................... P 78
Máte špecifický problém s fotoaparátom? Tu nájdete odpoveď.
Varovné hlásenia a zobrazenia............P
............ P 83
Zistite, čo znamená blikajúca ikona
alebo chybové hlásenie na displeji.
Pamäťové karty
Obrázky sa môžu ukladať na voliteľných pamäťových kartách SD a SDHC (P 9). V tomto
návode sú obidva typy pamäťových kariet SD/SDHC uvádzané ako „pamäťové karty.“
vii
Často používané tlačidlá
■ Zapnutie fotoaparátu v Režime prehrávania
y Keď je fotoaparát vypnutý, stlačením tlačidla a asi
na sekundu môžete spustiť
prehrávanie.
■ Fotografovanie počas prehrávania
y Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
vrátite priamo do režimu fotografovania.
Vytvorte snímok
Prezeranie
■ Tichý režim
y Stlačením a podržaním tlačidla DISP/BACK vypnete
osvetlenie a zvuky ovládačov fotoaparátu.
viii
■ Vymazanie obrázkov
y Stlačením voliča nahor (b)
zobrazíte voľby pre vymazanie.
Obsah
Pre vašu bezpečnosť .........................................................ii
Poznámky o bezpečnom používaní....................................ii
O tomto návode ...............................................................vii
Často používané tlačidlá ................................................viii
Kým začnete
Symboly a dohodnuté označenia .....................................1
Dodávané príslušenstvo ...................................................1
Časti fotoaparátu ..............................................................2
Displeje fotoaparátu.........................................................4
Fotografovanie ................................................................4
Prehrávanie.....................................................................5
Prvé kroky
Vkladanie batérií a pamäťovej karty ...............................6
Kompatibilné pamäťové karty...........................................9
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu...................................11
Režim fotografovania .....................................................11
Režim prehrávania .........................................................11
Základné nastavenie .......................................................13
Základy fotografovania a prehrávania
Fotografovanie v režime Q (Rozpoznanie scény) ....14
Prezeranie fotografií .......................................................17
Viac o fotografovaní
Režim fotografovania .....................................................18
Výber režimu fotografovania ..........................................18
Voľby režimu fotografovania ..........................................19
r PANORÁMA...........................................................21
Aretácia zaostrenia .........................................................24
d Kompenzácia expozície ...........................................26
F Režim makro (zábery zblízka) ..................................27
N Používanie blesku (Inteligentný blesk).....................28
h Používanie samospúšte ............................................30
b Inteligentné rozpoznanie tváre ..............................31
Viac o prehrávaní
Voľby pre prehrávanie.....................................................32
I Obľúbené: Ohodnotenie obrázkov ............................32
Zoom pri prehrávaní .......................................................33
Viacsnímkové prehrávanie..............................................34
A Vymazanie obrázkov ................................................35
b Vyhľadávanie obrázkov............................................36
k Asistent fotoalbumu ................................................37
Vytvorenie fotoalbumu ..................................................37
Prezeranie fotoalbumov .................................................38
Editovanie a vymazanie fotoalbumov ............................38
Prezeranie panorám .......................................................39
ix
Obsah
Videá
Ponuky menu
Nahrávanie videí .............................................................40
Prezeranie videí...............................................................42
Používanie ponúk menu: Režim fotografovania...........55
Používanie Menu fotografovania....................................55
Voľby Menu fotografovania ............................................55
A FOTOGRAF. REŽIM ...................................................55
N ISO........................................................................55
O VEĽKOSŤ ZÁBERU ...................................................56
T KVALITA ZÁBERU ....................................................57
P FINEPIX FARBA .......................................................57
D VYVÁŽENIE BIELEJ ..................................................58
R SEKVENČNÉ FOTENIE...............................................58
b ROZPOZN. TVÁRE ....................................................59
F REŽIM AF...............................................................59
P REŽIM PANORÁMY .................................................59
W VIDEOREŽIM...........................................................59
Pripojenia
Prezeranie obrázkov na TV .............................................43
Tlač obrázkov cez USB .....................................................44
Vytlačiť foto objednávku DPOF .......................................46
Prezeranie obrázkov na počítači ....................................48
Windows: inštalácia softvéru MyFinePix Studio .............48
Macintosh: inštalácia softvéru FinePixViewer.................50
Pripojenie fotoaparátu ...................................................52
x
Obsah
Používanie ponúk menu: Režim prehrávania ...............60
Používanie Menu prehrávania ........................................60
Voľby Menu prehrávania ................................................60
k ASISTENT FOTOALB. ................................................60
b VYHĽAD. OBRÁZKOV ...............................................60
A VYMAZAŤ ..............................................................60
j OZN. NA PRENOS....................................................61
I PREZENTÁCIA .........................................................62
D UZAMKNÚŤ ...........................................................63
G VYREZANIE ............................................................63
O ZMENIŤ VEĽKOSŤ ....................................................64
C OTÁČANIE ZÁBERU..................................................64
KVYTLAČIŤ FOTO .......................................................64
Menu nastavení...............................................................65
Používanie Menu nastavení............................................65
Voľby Menu nastavení ....................................................66
F DÁTUM/ČAS...........................................................66
N ČASOVÝ ROZDIEL....................................................66
L a ......................................................66
o TICHÝ REŽIM ..........................................................66
R RESETOVAŤ.............................................................67
K FORMÁTOVANIE......................................................67
A ZOBRAZ. ZÁBERU ...................................................67
B ČÍSLO ZÁBERU ........................................................68
G HLAS. OVLÁDANIA..................................................68
H HLAS. SPÚŠTE ........................................................68
e ZVUK SPÚŠTE .........................................................69
I HLAS. PREHRÁV. .....................................................69
J JAS LCD .................................................................69
E REŽIM LCD .............................................................69
M AUTOM. VYPNUTIE .................................................69
L DIGITÁL. STAB. .......................................................69
m ROZOZNANIE ŽMURKNUTIA .....................................70
D DIGITÁLNY ZOOM ...................................................71
p TYP ZOOMU VIDEA..................................................71
O FARBA POZ. MENU..................................................72
c ZOBRAZ. VÝPOMOCI ...............................................72
Q VIDEO SYSTÉM .......................................................72
T TYP BATÉRIE...........................................................72
P VYBITIE BATÉRIÍ (len Ni-MH Batérie) .........................73
xi
Obsah
xii
Technické poznámky
Problémy a ich riešenie
Voliteľné príslušenstvo ...................................................74
Tlač ..............................................................................74
Súvisiace s počítačom ....................................................74
Audio/video..................................................................74
Príslušenstvo od FUJIFILM ..............................................75
Ošetrovanie fotoaparátu ................................................76
Skladovanie a používanie ...............................................76
Voda a piesok................................................................76
Kondenzácia vody .........................................................76
Čistenie ..........................................................................77
Cestovanie......................................................................77
Problémy a riešenia ........................................................78
Varovné hlásenia a zobrazenia.......................................83
Dodatky
Tipy a triky .......................................................................87
Kapacita pamäťovej karty ..............................................90
FinePix AX550 - AX590 ..................................................90
FinePix AX500 - AX540 ..................................................91
Technické údaje ...............................................................92
Kým začnete
Symboly a dohodnuté označenia
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Q : Tieto informácie by ste si mali prečítať pred použitím, aby ste sa uistili o
správnom postupe.
R : Doplňujúce informácie, ktoré môžu pomôcť pri používaní fotoaparátu.
P : Ďalšie strany v tomto návode, kde môžete nájsť príslušné informácie.
Ponuky menu a ďalší text na monitore fotoaparátu sú uvádzané tučným písmom. V ilustráciách v tomto návode sa displej monitora môže v záujme lepšej
názornosti zobrazovať zjednodušene.
Dodávané príslušenstvo
S fotoaparátom je dodávané nasledujúce príslušenstvo:
• Remienok
• User Guide (Užívateľská príručka)
Alkalické batérie (LR6)
veľkosti AA (×2)
USB kábel
Disk CD-ROM (obsahuje
tento návod)
Pripojenie remienka
Pripojte remienok podľa obrázka.
1
Časti fotoaparátu
Ďalšie informácie nájdete na pravej strane každej položky.
Tlačidlo voliča
Pohyb kurzora nahor
d tlačidlo (kompenzácia expozície) (P 26)
b tlačidlo (vymazať) (P viii)
tlačidlo MENU/OK
Pohyb kurzora doľava
F tlačidlo (makro) (P 27)
Pohyb kurzora doprava
N tlačidlo (blesk) (P 28)
Pohyb kurzora nadol
h tlačidlo (samospúšť) (P 30)
* Ilustrácie v tomto návode môžu byť kvôli vysvetleniu zjednodušené.
2
Kým začnete
Časti fotoaparátu
1 Tlačidlo spúšte .............................................................. 16
2 Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP) .......................................... 11
3 Blesk ............................................................................. 28
4 Kontrolka samospúšte .................................................. 30
5 Objektív a kryt objektívu
6 Mikrofón ....................................................................... 40
7 LCD monitor .................................................................... 4
8 Tlačidlo DISP (displej)/BACK.....................................5, 13
Tlačidlo o tichý režim* ...............................................viii
9 Tlačidlo W Zmenšenie priblíženia ............................15, 33
10 Tlačidlo T Zväčšenie priblíženia ................................15, 33
11 Tlačidlo a (prehrávanie) ............................................ 17
12 multi-konektor USB ...........................................43, 44, 52
13 Očko na remienok ........................................................... 1
14 Kryt priestoru na batériu................................................. 6
15 Pripojenie statívu
16 Reproduktor ................................................................. 42
17 Zásuvka na pamäťovú kartu ........................................... 7
18 Priestor na batériu .......................................................... 6
*Stlačte a podržte tlačidlo DISP/BACK, kým kým sa zobrazí o.
Kým začnete
3
Časti fotoaparátu
Displeje fotoaparátu
Počas fotografovania a prehrávania sa môžu zobrazovať nasledujúce typy indikátorov. Indikátory sa menia podľa nastavení fotoaparátu.
■ Fotografovanie
P
9
800
N
12 / 31 / 2050 10 : 00 AM
-1 2 3
250
F4.5
1 Režim fotografovania ................................................... 18
2 Indikátor inteligentného rozpoznania tváre .................. 31
3 Režim sekvenčného fotenia .......................................... 58
4 Indikátor tichého režimu............................................3, 66
5 Rámik zaostrenia .......................................................... 24
4
6 Varovanie pre zaostrovanie ......................................16, 83
7 Počet voľných záberov .................................................. 90
8 Citlivosť......................................................................... 55
9 Veľkosť záberu/Kvalita záberu..................................56, 57
10 FINEPIX color ................................................................ 57
11 Vyváženie bielej ............................................................ 58
12 Úroveň nabitia batérie .................................................... 5
13 Varovanie pred rozmazaním ....................................29, 83
14 Kompenzácia expozície ................................................. 26
15 Rýchlosť uzávierky/Clona
16 Dátum a čas .................................................................. 13
17 Kontrolka samospúšte .................................................. 30
18 Režim makro (priblíženie)............................................. 27
19 Režim blesku ................................................................ 28
Kým začnete
Časti fotoaparátu
■ Prehrávanie
100-0001
400
4:3N
4:3
N
YouTube
12 / 31 / 2050 10 : 00 AM
-1 2 3
1 / 250
F4.5
1 Indikátor režimu prehrávania...................................17, 32
2 Indikátor inteligentného rozpoznania tváre .................. 31
3 Indikátor tichého režimu............................................3, 66
4 Darovaný obrázok ......................................................... 32
5 Číslo záberu .................................................................. 68
6 Označ na prenos............................................................ 61
7 Asistent fotoalbumu ..................................................... 37
8 Obľúbené ...................................................................... 32
9 Indikátor tlače DPOF ..................................................... 46
10 Chránený obrázok ......................................................... 63
Úroveň nabitia batérie
Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje takýmto spôsobom:
Indikátor
ŽIADNA IKONA
B (červené)
A (bliká na
červeno)
Popis
Batérie sú čiastočne vybité.
Batérie sú takmer vybité. Vymeňte batérie čo najskôr.
Batérie sú úplne vybité. Vypnite fotoaparát a vymeňte batérie.
Skrytie a zobrazenie indikátorov
Stlačením DISP/BACK prechádzate možnosťami zobrazenia indikátorov fotografovania a
prehrávania takýmto spôsobom:
• Fotografovanie: Indikátory zobrazené/indikátory skryté/najlepšia kompozícia
• Prehrávanie: Indikátory zobrazené/indikátory skryté/I obľúbené
Kým začnete
5
Prvé kroky
Vkladanie batérií a pamäťovej karty
Vložte batérie a pamäťovú kartu, ako je uvedené nižšie.
1 Otvorte kryt priestoru na batériu.
R Pred otvorením krytu priestoru na batériu sa
uistite, že fotoaparát je vypnutý.
Q Kryt priestoru na batériu neotvárajte, keď je
fotoaparát zapnutý. Nedodržanie tohto upozornenia by mohlo poškodiť obrazové súbory
alebo pamäťové karty.
Q S krytom priestoru na batériu nemanipulujte príliš nasilu.
2 Vložte batérie.
Vložte batérie v smere uvedenom podľa značiek “+“ a “–“.
Q Batérie vložte správnym smerom.
Q Nikdy nepoužívajte batérie s odlupujúcim sa alebo poškodeným obalom,
alebo nemiešajte staré a nové batérie, batérie s rôznou úrovňou nabitia
alebo batérie rôznych typov. Nedodržanie týchto upozornení
môže spôsobiť vytečenie alebo prehriatie batérií.
Q Nikdy nepoužívajte mangánové alebo Ni-Cd batérie.
6
Obal batérie
Vkladanie batérií a pamäťovej karty
3 Vložte pamäťovú kartu.
Uchopte pamäťovú kartu v smere podľa
obrázka vpravo, zasuňte ju, až kým
nezapadne na miesto v zadnej časti
zásuvky.
Q Uistite sa, že karta je správne obrátená;
nevkladajte ju pod uhlom alebo nasilu.
Kliknutie
Q Pamäťové karty SD/SDHC môžu byť zamknuté, takže karta sa nedá naformátovať alebo sa na ňu nedajú nahrať
alebo z nej vymazať fotografie. Pred vložením pamäťovej
karty SD/SDHC posuňte prepínač ochrany proti zápisu do
odomknutej polohy.
Prepínač na ochranu proti
zápisu
4 Zatvorte kryt priestoru na batériu.
Prvé kroky
7
Vkladanie batérií a pamäťovej karty
Vyberanie pamäťovej karty
Pred výberom pamäťovej karty vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru na batériu.
Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, zatlačte ju a pomaly uvoľnite.
Teraz môžete kartu vybrať rukou. Pri vyberaní sa môže pamäťová
karta zo zásuvky vysunúť príliš rýchlo. Zachyťte kartu prstom a
opatrne ju vyberte.
8
Prvé kroky
Vkladanie batérií a pamäťovej karty
■ Kompatibilné pamäťové karty
Na použitie vo fotoaparáte sú schválené pamäťové karty FUJIFILM, SanDisk SD
a SDHC. Kompletný zoznam schválených pamäťových kariet je k dispozícii na
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Pri ostatných kartách nie je zaručená funkčnosť. Fotoaparát sa nedá používať s xD-Picture Cards
alebo MultiMediaCard (MMC).
Q Pamäťové karty
• Kým sa pamäťová karta formátuje alebo sa na kartu zaznamenávajú údaje či sa z nej vymazávajú, fotoaparát nevypínajte ani pamäťovú kartu nevyberajte. Nedodržanie tohto upozornenia môže
kartu poškodiť.
• Pred prvým použitím pamäťové karty SD/SDHC naformátujte a po použití všetkých pamäťových kariet v počítači alebo inom zariadení ich nezabudnite preformátovať. Ďalšie informácie o formátovaní pamäťových kariet nájdete v časti „K FORMÁTOVANIE“
(P 67).
• Pamäťové karty sú malé a dajú sa prehltnúť; udržujte ich mimo dosahu detí. Ak dieťa
pamäťovú kartu prehltne, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Môže sa stať, že adaptéry miniSD alebo microSD, ktoré sú väčšie alebo menšie než štandardné rozmery karty SD/SDHC, sa nevysunú normálne; ak sa karta nevysunie, zoberte
fotoaparát do autorizovaného servisu. Kartu nevyberajte nasilu.
• Na pamäťové karty nelepte žiadne nálepky. Odlupujúce sa nálepky môžu poškodiť
fotoaparát.
Prvé kroky
9
Vkladanie batérií a pamäťovej karty
• Nahrávanie videa sa pri niektorých typoch pamäťovej karty SD/SDHC môže prerušiť. Pri
nahrávaní videí HD použite pamäťovú kartu G alebo vyššiu.
• Formátovaním pamäťovej karty vo fotoaparáte sa vytvorí priečinok, v ktorom sa fotografie ukladajú. Tento priečinok nepremenúvajte ani nevymazávajte a nepoužívajte počítač
ani iné zariadenie na úpravu, vymazanie či premenovanie súborov fotografií. Na vymazanie fotografií používajte vždy fotoaparát; pred editovaním alebo premenovaním súborov
ich skopírujte do počítača a editujte alebo premenúvajte ich kópie, nie originály.
10
Prvé kroky
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu
Režim fotografovania
Režim prehrávania
Stlačením tlačidla ON/OFF fotoaparát zapnete. Vysunie sa objektív a kryt objektívu sa otvorí.
Stlačením tlačidla a na približne sekundu fotoaparát zapnete a spustíte
prehrávanie.
Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF
fotoaparát vypnete.
Opätovným stlačením tlačidla a alebo stlačením tlačidla ON/OFF fotoaparát
vypnete.
R Prepnutie do režimu prehrávania
Stlačením tlačidla a spustíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
vrátite do režimu fotografovania.
R Prepnutie do režimu fotografovania
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
vrátite do režimu fotografovania. Stlačením
tlačidla a sa vrátite do režimu prehrávania.
Prvé kroky
11
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu
Q Násilné bránenie vysúvaniu objektívu alebo blesku by mohlo spôsobiť poškodenie alebo poruchu výrobku.
Q Na fotografiách môže byť vidno odtlačky prstov alebo iné nečistoty na objektíve. Udržujte objektív čistý.
Q Tlačidlom ON/OFF sa fotoaparát úplne neodpojí od napájania.
R Automatické vypnutie
Fotoaparát sa automaticky vypne, ak sa nevykonajú žiadne operácie počas doby zvolenej v
ponuke M AUTOM. VYPNUTIE (P 69).
12
Prvé kroky
Základné nastavenie
Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí dialógové okno na výber jazyka. Nastavte fotoaparát, ako sa uvádza nižšie (môžete kedykoľvek resetovať hodiny alebo
vybrať jazyk použitím volieb F DÁTUM/ČAS alebo L a v menu nastavení; informácie o zobrazení menu nastavení nájdete na strane 65).
1 Zvýraznite jazyk a stlačte MENU/OK.
R Stlačením tlačidla DISP/BACK preskočíte aktuálny krok. Všetky kroky, ktoré preskočíte, sa zobrazia pri ďalšom zapnutí
fotoaparátu.
2 Zobrazí sa dátum a čas. Stlačením voliča doprava alebo
doľava zvýrazníte rok, mesiac, deň, hodinu alebo minútu a stlačením nahor alebo nadol nastavenie zmeníte. Ak
chcete zmeniť poradie, v ktorom sa zobrazuje rok, mesiac
a deň, zvýraznite formát dátumu a stlačte volič nahor alebo nadol. Stlačením tlačidla MENU/OK nastavenie ukončíte.
START MENU
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
SET
NO
DÁTUM/ČAS
NIE JE NASTAVENÝ
2014
2013
RR. MM. DD
2012
2011
2010
NASTAVIŤ
1. 1 12 : 00
AM
NIE
R Ak sú vo fotoaparáte vložené Ni-MH batérie, špecifikujte typ batérie v T TYP BATÉRIE
v menu nastavení.
R Ak vyberiete batérie na dlhšie obdobie, hodiny fotoaparátu sa zresetujú a po zapnutí
fotoaparátu sa zobrazí dialógové okno pre výber jazyka.
Prvé kroky
13
Základy fotografovania a prehrávania
Fotografovanie v režime Q (Rozpoznanie scény)
Táto časť popisuje ako fotografovať v režime Q (rozpoznanie scény). Fotoaparát
automaticky analyzuje kompozíciu a upraví príslušné nastavenia.
1 Zapnite fotoaparát.
Stlačením tlačidla ON/OFF fotoaparát zapnete. Q
zobrazia sa indikátory fotografovania.
Ikona g
Tento symbol znamená, že fotoaparát nepretržite vyhľadáva tváre, aby zvolil vhodnú
scénu, čo vybíja batérie.
Ikona Scéna
Fotoaparát vyberá scénu podľa podmienok fotografovania a typu objektu: b PORTRÉT
(portréty), c KRAJINA (krajiny), d NOČNÁ SCÉNA (slabo osvetlené krajiny), e MAKRO (priblíženie), f NOČNÝ PORTRÉT (slabo osvetlené portréty), g PORTRÉT S PROTISVET. (portréty s
protisvetlom), a AUTO (všetky ostatné scény)
14
Fotografovanie v režime Q (Rozpoznanie scény)
2 Vytvorte kompozíciu záberu.
Na orámovanie obrázka na displeji použite ovládacie prvky zoomu.
Zmenšenie priblíženia
Zväčšenie priblíženia
Indikátor priblíženia
Držanie fotoaparátu
Fotoaparát držte nehybne obidvoma rukami a lakte si oprite
k telu. V dôsledku chvenia alebo neistých rúk môžu byť zábery rozmazané.
Ak chcete predísť nafoteniu snímok, ktoré nie sú zaostrené alebo sú príliš tmavé (podexponované), nepribližujte sa prstami a
inými predmetmi k objektívu a blesku.
Základy fotografovania a prehrávania
15
Fotografovanie v režime Q (Rozpoznanie scény)
3 Zaostrite.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte.
R Keď fotoaparát zaostruje, objektív môže vydávať zvuk; je to
normálne.
Dvojité
pípnutie
Ak fotoaparát dokáže zaostriť, dvakrát pípne.
Ak fotoaparát nedokáže zaostriť, rámik zaostrenia bude červený, zobrazí sa s.
Zmeňte kompozíciu alebo použite aretáciu zaostrenia (P 24).
4 Vytvorte snímku.
Plynulým dotlačením tlačidla spúšte nadol vytvoríte snímok.
Kliknutie
R Ak je objekt slabo osvetlený, blesk môže vydať pri vytvorení záberu záblesk. Informácie o použití blesku pri slabom
osvetlení nájdete v časti „N Použitie blesku (Inteligentný
blesk)“ (P 28).
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo spúšte má dve polohy. Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa nastaví
zaostrenie a expozícia; stlačením tlačidla spúšte až nadol vytvoríte snímku.
16
Základy fotografovania a prehrávania
Prezeranie fotografií
Obrázky sa dajú prezerať na LCD monitore. Pri fotografovaní dôležitých záberov
vyhotovte testovací záber a skontrolujte výsledky.
1 Stlačte tlačidlo a.
Na displeji sa zobrazí posledná fotografia.
2 Prezrite si ďalšie zábery.
Na prezeranie obrázkov v poradí záznamu stlačte
volič smerom doprava, na prezeranie v opačnom
poradí smerom doľava.
Stlačením tlačidla spúšte prejdete do režimu fotografovania.
Základy fotografovania a prehrávania
17
Viac o fotografovaní
Režim fotografovania
Zvoľte režim v závislosti od scény alebo typu objektu.
Výber režimu fotografovania
1 Na zobrazenie menu fotografovania stlačte MENU/OK.
2 Zvýraznením A FOTOGRAF. REŽIM a stlačením
MENU FOTOGRAFOVANIA
FOTOGRAF. REŽIM
voliča doprava zobrazíte voľby režimu fotografovania.
SET
VÝSTUP
3 Zvýraznite požadovaný režim a stlačte MENU/OK.
QROZPOZNANIE SCÉNY
Autom. vyberie
optimálne nastavenia
pre určité režimy.
NASTAVIŤ
ZRUŠIŤ
4 Režim fotografovania ukončíte stlačením DISP/BACK.
18
Režim fotografovania
Voľby režimu fotografovania
Scéna
Popis
Fotoaparát automaticky analyzuje kompozíciu a vyberie scénu podľa podQ ROZPOZNANIE SCÉNY
mienok fotografovania a typu objektu.
Vyberte, ak chcete ostré, čisté momentky. Tento režim sa odporúča vo
B AUTO
väčšine situácií.
Voľby pre vyváženie bielej a režim AF bude plne k dispozícii a kompenzáciu
P PROGRAM AE
expozície je možné manuálne prispôsobiť.
Nahrávanie videa so zvukom.
F VIDEO
Fotoaparát spraví dva zábery: jeden bez blesku a jeden s bleskom.
C PRIRODZENÉ & N
Zachytáva prirodzené osvetlenie počas nepriaznivých svetelných podmieD PRIRODZ. SV.
nok.
Zvoľte pre portréty.
L PORTRÉT
Vyberte pre prirodzené odtiene pokožky pri vytváraní
D DETSKÝ REŽIM
portrétov malých detí.
Uzávierka sa uvoľní automaticky, keď funkcia inteligentné rozpoznanie tváre
K ZACHYŤ ÚSMEV
rozpozná usmievavú tvár.
Zvoľte na denné zábery budov a krajín.
M KRAJINA
Zhotovte tri zábery a spojte ich do panorámy.
r PANORÁMA
Zvoľte na fotografovanie pohybujúcich sa objektov.
N ŠPORT
Tento režim zvoľte na slabo osvetlený súmrak alebo nočné scény.
O NOČNÁ SCÉNA
Tento režim použite pri krátkych časoch uzávierky pri fotografovaní v noci.
H NOC (STATÍV)
Na zachytenie rozširujúceho sa svetla z ohňostroja sa používa krátky čas
P OHŇOSTROJE
uzávierky.
Tento režim použite na záznam živých farieb pri západoch a východoch
Q ZÁPAD SLNKA
slnka.
Viac o fotografovaní
19
Režim fotografovania
Scéna
R SNEH
S PLÁŽ
U PÁRTY
V KVETY
W TEXT
20
Popis
Použite na ostré, čisté zábery zachytávajúce jas scén, na ktorých dominuje
žiarivý biely sneh.
Použite na ostré, čisté zábery zachytávajúce jas scény slnkom zaliatej pláže.
Zachytáva interiérové osvetlenie pozadia počas nepriaznivých svetelných
podmienok.
Použite na živé zábery kvetín zblízka.
Zhotovuje čisté zábery textu alebo obrázkov v tlačených dokumentoch.
Viac o fotografovaní
Režim fotografovania
■ r PANORÁMA
V tomto režime môžete spraviť až tri zábery a spojiť ich do panorámy. Odporúča
sa použitie statívu ako pomoc pri komponovaní prekrývajúcich sa obrázkov. Fotoaparát úplne oddiali a zoom zostáva zafixovaný v najširšom uhle, kým sa fotenie neukončí.
1 V menu fotografovania zvoľte C AUTOMATICKY pre P REŽIM PANORÁMY
(P 55).
2 Stlačením tlačidla nahor vyberiete záber. Stlačením voliča doľava alebo doprava zvýrazníte smer panorámovania a potom stlačte MENU/OK.
3 Vytvorte snímku. Pri prvom zábere sa nastaví expozícia a vyváženie bielej pre
panorámu.
4 Skomponujte nasledujúci záber tak, aby sa prekrýval s predchádzajúcim
záberom, tak že y sa prekryje s + a vytvoria plný kruh (z). Fotoaparát uvoľní
uzávierku automaticky.
Smer panorámy
1
KONIEC
2 3
1
ZRUŠIŤ
Zobrazenie po 1. zábere
Viac o fotografovaní
KONIEC
2 3
ZRUŠIŤ
Spúšť uvoľnená
21
Režim fotografovania
5 Vytvorte posledný záber, ako je to opísané v Kroku 4.
R Fotografovanie ukončíte a panorámu vytvoríte po prvom alebo druhom zábere
stlačením multifunkčného voliča nahor po ukončení Kroku 3 alebo Kroku 4 a pokračujete Krokom 6.
6 Stlačte MENU/OK a uložte obrázok.
Q Panorámy sa vytvárajú z viacerých snímok. Fotoaparát niekedy nemusí byť schopný
spojiť snímky bezchybne.
Q Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť pri pohybujúcich sa objektoch, objektoch
blízko pri fotoaparáte, nemenných objektoch, ako je obloha alebo plocha trávy, pri objektoch, ktoré sú v nepretržitom pohybe, ako sú vlny a vodopády alebo pri objektoch,
u ktorých sú zreteľné zmeny jasu. Panorámy môžu byť rozmazané, ak je objekt slabo
osvetlený.
Pre najlepšie výsledky
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, dajte pozor, aby ste nenakláňali fotoaparát dozadu, dopredu alebo do strany a skúste nehýbať fotoaparátom, kým sú y a + zarovnané
do plného kruhu.
Tlač panorám
V závislosti od veľkosti strany a veľkosti panorámy môžete panorámy tlačiť s orezanými
okrajmi alebo širokými okrajmi na vrchu a spodku alebo po oboch stranách.
22
Viac o fotografovaní
Režim fotografovania
Manuálne fotografovanie panorám
Postupujte podľa nižšie uvedených krokov ak ste nedosiahli požadovaný výsledok s
C AUTOMATICKY zvolenom v P REŽIM PANORÁMY:
1 V menu fotografovania zvoľte D MANUÁL pre P REŽIM PANORÁMY.
2 Zvoľte záber a urobte prvú fotografiu.
3 Stlačením MENU/OK zobrazíte pomocníka zobrazujúceho koniec obrázka, ktorý ste práve odfotili.
Urobte ďalší záber, tak aby sa prekrýval s predchádzajúcim obrázkom.
Pomocník
Zobrazenie po 1. zábere
Urobte ďalší záber
4 Zopakujte krok 3 a urobte tretí záber a stlačením MENU/OK zobrazíte dokončenú panorámu.
5 Stlačte MENU/OK a uložte obrázok.
Viac o fotografovaní
23
Aretácia zaostrenia
Na vytvorenie záberov s objektmi mimo stredu:
1 Zaostrenie: Umiestnite objekt do centra zaostrovacieho
poľa (U) a stlačením tlačidla spúšte do polovice zaaretujte zaostrenie a expozíciu. Zaostrenie a expozícia
zostanú uzamknuté, kým je tlačidlo spúšte stlačené do
polovice (Aretácia AF/AE).
2 Prekomponovanie: Držte tlačidlo stlačené do polovice.
3 Snímanie: Stlačte tlačidlo spúšte úplne dole.
24
Viac o fotografovaní
Aretácia zaostrenia
Automatické zaostrovanie
Aj keď sa fotoaparát pýši veľmi presným systémom automatického zaostrovania, niekedy
nie je možné zaostriť na predmety uvedené nižšie. Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť,
zaostrite na iný predmet v rovnakej vzdialenosti a použite aretáciu zaostrenia na novú
kompozíciu záberu.
• Veľmi žiarivé objekty ako zrkadlá alebo karosérie
• Predmety s malým kontrastom oproti pozadiu (napríklad
automobilov.
osoby odeté v rovnakých farbách, ako je pozadie).
• Rýchlo sa pohybujúce objekty.
• Objekty umiestnené pred alebo za kontrastným objektom,
• Fotografovanie predmetov cez okno alebo iný odrážajúci
ktorý je tiež v zaostrovacom poli (napríklad objekt fotograobjekt.
fovaný oproti horizontu s časťami s vysokým kontrastom).
• Tmavé predmety a predmety, ktoré viac pohlcujú ako
odrážajú svetlo, ako sú napríklad vlasy alebo chlpy.
• Nehmotné objekty ako napríklad dym alebo plameň.
Viac o fotografovaní
25
d Kompenzácia expozície
Stlačením voliča nahor (d) nastavíte kompenzáciu
expozície pri fotografovaní veľmi jasných, veľmi tmavých alebo vysoko kontrastných objektov. Stlačením
voliča nahor alebo nadol zvoľte hodnotu kompenzácie
expozície a potom stlačte MENU/OK.
Na zvýšenie expozície zvoľte
kladné hodnoty (+)
Na zníženie expozície zvoľte
záporné hodnoty (–)
R Pri nastavení inom ako ±0 sa zobrazí ikona d a indikátor expozície. Kompenzácia expozície sa po vypnutí fotoaparátu nevynuluje; na obnovenie normálnej expozície zvoľte hodnotu ±0.
R Pri použití kompenzácie expozície vypnite blesk.
R Kompenzácia expozície je k dispozícii len vtedy, ak je zvolený P (PROGRAM AE) v režime
fotografovania.
26
Viac o fotografovaní
F Režim makro (zábery zblízka)
Na zábery zblízka stlačte volič doľava (F) a vyberte F.
Pri zvolenom makro režime fotoaparát zaostrí na objekty blízko k stredu záberu. Na vytvorenie kompozície
záberu použite tlačidlá zoomu (P 15).
Stlačením voliča doľava (F) a zvolením H ukončíte režim
makro.
OFF
OFF
R Na zabránenie rozmazania spôsobeného chvením fotoaparátu
použite statív.
R Pri veľmi krátkych vzdialenostiach nemusí blesk osvetliť celý objekt. Zväčšite vzdialenosť od objektu alebo prispôsobte rozsah tlačidlami zoomu a skúste to znova.
Viac o fotografovaní
27
N Používanie blesku (Inteligentný blesk)
Ak je použitý blesk, systém fotoaparátu Inteligentný blesk ihneď analyzuje scénu
na základe takých faktorov, ako je jas objektu, jeho poloha v rámiku a jeho vzdialenosť od fotoaparátu. Nastavené sú výstup a citlivosť blesku pre zaistenie toho,
aby bol hlavný objekt správne exponovaný, zatiaľ čo sa uchovávajú účinky okolitého osvetlenia pozadia, hoci aj v tlmene osvetlených vnútorných scénach. Blesk
používajte pri nedostatočnom osvetlení, napríklad pri záberoch v noci alebo v interiéri pri slabom osvetlení.
Stlačte volič doprava (N) a vyberte z nasledujúcich režimov blesku:
P
AUTOM. BLESK
Zapnutý automaticky
podľa svet. podm.
Voľba
AUTO/K
AUTO/
(AUTOM. BLESK)
BLESK)
N/L
(NÚTENÝ BLESK)
BLESK)
P
(POTLAČENÝ BLESK)
BLESK)
O/M
(POMALÁ SYNCHRON.)
SYNCHRON.)
28
Popis
Keď to bude potrebné, použije sa blesk. Odporúča sa vo väčšine situácií.
Blesk sa použije vždy, keď sa vytvára obrázok. Použitie na objekty v protisvetle alebo
prirodzené zafarbenie pri fotografovaní vo veľmi jasnom svetle.
Blesk sa nepoužije, ani keď je objekt slabo osvetlený. Odporúča sa použitie statívu.
Zachytí hlavný objekt aj pozadie počas slabého osvetlenia (pamätajte na to, že jasne
osvetlené scény sa môžu preexponovať).
Viac o fotografovaní
N Používanie blesku (Inteligentný blesk)
R Pred použitím blesku sa po polovičnom stlačení tlačidla spúšte zobrazí p. Pri krátkych
časoch uzávierky sa na displeji zobrazí k ako upozornenie, že obraz môže byť rozmazaný; odporúča sa použiť statív.
R Blesk sa nabíja ak p bliká na žlto. Počkajte, kým sa ukončí nabíjanie.
R S každým záberom môže blesk blysnúť niekoľkokrát. Nehýbte fotoaparátom, kým sa
záber nedokončí.
R Blesk môže spôsobovať vinetáciu.
K ODSTR. ČERV. OČÍ / L NÚTENÝ BLESK / M ČERV.OČI&POM. SYN.
Ikona J označuje používanie funkcie Inteligentné rozpoznanie tváre a táto
funkcia sa bude používať na minimalizovanie efektu „červených očí“ spôsobených bleskom, ktorý sa odráža na sietnici snímanej osoby.
Viac o fotografovaní
29
h Používanie samospúšte
Na použitie samospúšte stlačte volič nadol (h) a vyberte z nasledujúcich možností:
OFF
OFF
Voľba
T (VYP)
S (10 s)
R (2 s)
30
Popis
Vypnutie samospúšte.
Spúšť sa uvoľní desať sekúnd po stlačení tlačidla spúšte. Použite na autoportréty.
Kontrolka samospúšte na prednej strane fotoaparátu bliká, kým časovač odpočítava.
Spúšť sa uvoľní dve sekundy po stlačení tlačidla spúšte. Použite na odstránenie rozmazania spôsobeného pohybom fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte. Kontrolka
samospúšte bude blikať hneď, ako sa spustí časovač.
Viac o fotografovaní
b Inteligentné rozpoznanie tváre
Inteligentné rozpoznanie tváre nastaví zaostrenie a expozíciu na ľudské tváre hocikde v rámiku a zabráni zaostreniu na pozadie v skupinových portrétoch. Zvoľte
pre zábery so zdôraznením portrétovaných objektov.
Ak chcete použiť inteligentné rozpoznanie tváre, stlačte
MENU/OK a zobrazte menu fotografovania, vyberte ZAP
pre b ROZPOZN. TVÁRE. Tváre možno rozpoznať s
fotoaparátom vo zvislej aj vodorovnej polohe; ak je tvár
rozpoznaná, signalizuje ju zelený rámik. Ak je na snímke
viac ako jedna tvár, fotoaparát zvolí tvár najbližšiu k
stredu; ostatné tváre sú označené bielymi rámikmi.
Q V niektorých režimoch môže fotoaparát nastaviť expozíciu skôr pre celý záber ako pre
objekt portrétu.
Q Ak sa osoba pri stlačení spúšte pohne, jej tvár sa môže pri zhotovení záberu nachádzať
mimo oblasť znázornenú zeleným rámikom.
Viac o fotografovaní
31
Viac o prehrávaní
Voľby pre prehrávanie
Pre zobrazenie posledného záberu na LCD monitore stlačte tlačidlo a.
100-0001
Na prezeranie obrázkov v poradí záznamu stlačte volič smerom doprava, na
prezeranie v opačnom poradí smerom doľava. Na rýchle rolovanie obrázkov až k
žiadanému záberu podržte volič stlačený.
R Obrázky nasnímané iným fotoaparátom sú počas prehrávania označené ikonou m
(„darovaný obrázok“).
I Obľúbené: Ohodnotenie obrázkov
Na ohodnotenie aktuálne zobrazených obrázkov v režime prehrávania na celej
obrazovke stlačte DISP/BACK a stlačením voliča nahor a nadol vyberte od nula po
päť hviezdičiek.
32
Voľby pre prehrávanie
Zoom pri prehrávaní
Výberom T zväčšíte priblíženie obrázkov zobrazených v režime prehrávania jednotlivej snímky; výberom W zmenšíte priblíženie. Keď je obrázok priblížený, volič
možno použiť na prezeranie častí obrázka, ktoré nie sú práve viditeľné na displeji.
Indikátor priblíženia
V navigačnom okne sa
ukáže časť obrázku práve
zobrazeného na monitore
Zoom ukončíte stlačením DISP/BACK.
R Maximálne priblíženie sa mení s veľkosťou obrázka. Priblíženie pri prehrávaní nie je
k dispozícii pri orezaných kópiách alebo kópiách so zmenou veľkosti a uložených vo
veľkosti a alebo menšej.
Viac o prehrávaní
33
Voľby pre prehrávanie
Viacsnímkové prehrávanie
Výberom W pri zobrazení obrázka na celej obrazovke LCD monitor zobrazuje aktuálny obrázok s predchádzajúcim a nasledujúcim v pozadí. Výberom W zvýšite
počet zobrazených obrázkov na dva, deväť alebo sto, výberom T sa zobrazí menej obrázkov.
100-0001
Ak je zobrazených viac obrázkov, použite volič na zvýraznenie obrázkov a stlačením MENU/OK prezeráte zvýraznené obrázky na celej obrazovke. Stlačením voliča
pri deväť a sto snímkovom prezeraní prezeráte viac obrázkov.
34
Viac o prehrávaní
A Vymazanie obrázkov
Pre vymazanie jedného obrázka, viacerých vybratých obrázkov, alebo všetkých obrázkov stlačte MENU/OK, vyberte A VYMAZAŤ (P 60) a vyberte z uvedených možností. Pamätajte na to, že vymazané obrázky nie je možné obnoviť. Pred mazaním si
skopírujte dôležité obrázky do počítača, alebo na iné úložné zariadenie.
REŽIM PREHRÁVANIA
VYMAZAŤ
SPÄŤ
ZÁBER
VYBRANÉ ZÁBERY
VŠETKY ZÁBERY
SET
Voľba
ZÁBER
VYBRANÉ ZÁBERY
VŠETKY ZÁBERY
Popis
Stlačením voliča doľava alebo doprava prezeráte obrázky a stlačením MENU/OK
zmažete aktuálny obrázok (dialógové okno s potvrdením sa nezobrazí).
Zvýraznite obrázky a stlačte MENU/OK pre výber alebo zrušenie výberu (obrázky,
ktoré sú chránené, alebo sú v tlačovej objednávke, sú označené symbolom S).
Pre ukončenie stlačte DISP/BACK pre zobrazenie dialógového okna s potvrdením, potom zvýraznite OK a stlačte MENU/OK na vymazanie vybratých obrázkov.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; zvýraznením OK a stlačením MENU/OK
vymažete všetky nechránené obrázky. Stlačením DISP/BACK zrušíte vymazanie;
nezabudnite, že obrázky vymazané pred stlačením tlačidla sa nedajú obnoviť.
R Chránené obrázky nie je možné vymazať. Odstráňte ochranu z tých obrázkov, ktoré
chcete vymazať (P 63).
R Ak sa zobrazí správa oznamujúca, že označené obrázky sú časťou tlačovej objednávky
DPOF, obrázky vymažete stlačením MENU/OK.
Viac o prehrávaní
35
b Vyhľadávanie obrázkov
Vyhľadávanie obrázkov.
1 Vyberte b VYHĽAD. OBRÁZKOV v menu prehrávania (P 60), zvýraznite
jedno z nasledujúcich vyhľadávacích kritérií a stlačte MENU/OK:
• PODĽA DÁTUMU: Hľadajte podľa dátumu.
• PODĽA TVÁRE: Hľadajte tváre z databázy pre rozpoznanie tváre.
• PODĽA I OBĽÚBENÝCH: Hľadajte na základe ohodnotenia obrázkov.
• PODĽA SCÉNY: Hľadajte podľa typu scény.
• PODĽA TYPU OBRAZ. DÁT: Vyhľadajte všetky statické snímky alebo všetky videá.
• PODĽA ZN. PRENOSU: Hľadajte všetky obrázky označené na prenos na určené
miesto.
2 Zvoľte podmienku vyhľadávania. Zobrazia sa len obrázky, ktoré sa zhodujú s podmienkou vyhľadávania. Stlačením MENU/OK a výberom A VYMAZAŤ
(P 35), D UZAMKNÚŤ (P 63) alebo I PREZENTÁCIA (P 62) vymažete,
uzamknete vybrané obrázky alebo prezeráte výsledky hľadania vo forme prezentácie.
36
Viac o prehrávaní
k Asistent fotoalbumu
Vytvorte si fotoalbumy z vašich obľúbených fotografií.
Vytvorenie fotoalbumu
1 Vyberte NOVÝ FOTOALBUM pre k ASISTENT FOTOALB. v menu prehrávania (P 60) a zvoľte z nasledujúcich možností:
• VYBRAŤ ZO VŠETKÝCH: Vyberte zo všetkých možných obrázkov.
• VYBRAŤ VYHĽADÁVANÍM: Vyberte z obrázkov, ktoré sa zhodujú so zvolenými
podmienkami vyhľadávania (P 36).
R Pre fotoalbumy nie je možné vybrať fotografie a alebo menšie, ani videosekvencie.
2 Stlačením voliča nahor počas rolovania v obrázkoch vyberte alebo zrušte
výber. Na zobrazenie aktuálneho obrázka na obálke stlačte volič nadol. Stlačte
MENU/OK a ukončite proces, keď je fotoalbum hotový.
R Prvý vybraný obrázok sa automaticky dostane na obálku fotoalbumu. Stlačením
voliča nadol vyberiete iný obrázok na obálku fotoalbumu.
3 Vyberte UKONČIŤ FOTOALBUM (zvolením VYBRAŤ VŠETKO vyberiete všetky fotografie alebo tie, ktoré sa zhodujú so zadanými podmienkami hľadania).
Nový album bude pridaný do zoznamu v menu asistenta fotoalbumu.
Q Fotoalbumy môžu obsahovať až 300 obrázkov.
Q Fotoalbumy, ktoré neobsahujú žiadne fotografie, sú automaticky vymazané.
Viac o prehrávaní
37
k Asistent fotoalbumu
Prezeranie fotoalbumov
Zvýraznite fotoalbum v menu asistenta fotoalbumu a stlačte MENU/OK na zobrazenie fotoalbumu, stlačením voliča doľava a doprava rolujte medzi obrázkami.
Editovanie a vymazanie fotoalbumov
Zobrazte fotoalbum a stlačte MENU/OK. Zobrazia sa nasledujúce možnosti; vyberte
požadovanú voľbu a postupujte podľa pokynov na displeji.
• EDITOVAŤ: Upravte fotoalbum, ako sa popisuje v časti „Vytvorenie fotoalbumu“
(P 37).
• VYMAZAŤ: Vymažte fotoalbum.
Fotoalbumy
Fotoalbumy sa môžu skopírovať do počítača pomocou dodaného softvéru MyFinePix
Studio.
38
Viac o prehrávaní
Prezeranie panorám
Ak stlačíte volič nadol, keď je zobrazená panoráma na celej obrazovke, bude sa
prehrávať obrázok zľava doprava. Prehrávanie pozastavíte stlačením voliča nadol;
opätovným stlačením voliča nadol pokračujete. Stlačením voliča nahor (b) počas
pozastaveného prehrávania panorámu vymažete. Stlačením voliča nahor počas
prehrávania panorámy sa vrátite do prehrávania na celej obrazovke.
PREHRAŤ
STOP
Viac o prehrávaní
PAUZA
39
Videá
Nahrávanie videí
Nahrajte krátke videá so zvukom. Počas záznamu sa na
monitore zobrazí z REC a zostávajúci čas, zvuk sa zaznamená
pomocou vstavaného mikrofónu (dajte pozor a nezakrývajte
mikrofón počas záznamu).
REC
12s
1 Stlačte MENU/OK pre zobrazenie menu fotografovania a vyberte F VIDEO v
menu A FOTOGRAF. REŽIM (P 18). Použite tlačidlá zoomu pre skomponovanie snímky.
2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol.
3 Na ukončenie záznamu znovu stlačte tlačidlo spúšte. Záznam sa automaticky
ukončí, keď video dosiahne maximálnu dĺžku, alebo sa zaplní pamäť.
Nastavenie zoomu
Zoom možno nastaviť počas nahrávania. Vyberte typ zoomu v p TYP ZOOMU
VIDEA v menu nastavení. Výberom 2 OPTICKÝ zabránite nahrávaniu zvuku počas
používania zoomu.
40
Nahrávanie videí
R Pred spustením záznamu vyberte veľkosť záznamu pomocou voľby W VIDEOREŽIM v
menu fotografovania. Vyberte h 1280 (1280 × 720) pre pomer strán 16 : 9 (vysoké rozlíšenie), f (640 × 480) pre záznam v štandardnom rozlíšení, alebo g (320 × 240) pre
dlhšie videá.
R Zaostrenie, expozícia a vyváženie bielej farby sa nastavia automaticky počas záznamu.
Farba a jas obrazu sa môžu meniť od hodnôt zobrazených pred začiatkom záznamu.
R Zvuky vydávané fotoaparátom môžu byť zaznamenané.
Q Neotvárajte kryt priestoru na batérie počas fotografovania alebo nahrávania videa na
pamäťovú kartu. Nedodržanie tohto upozornenia môže zabrániť prehraniu videa.
Q Vo videách s veľmi jasnými objektmi sa môžu objaviť vertikálne alebo horizontálne
prúžky. Je to normálne a neznamená to poruchu.
Q Teplota fotoaparátu môže vzrásť, ak je používaný na nahrávanie videa počas dlhšej
doby, alebo ak je okolitá teplota vyššia. Je to normálne a neznamená to poruchu.
Videá
41
Prezeranie videí
Počas prehrávania sa videá zobrazujú na LCD monitore tak,
ako je uvedené vpravo. Počas zobrazenia videa je možné
vykonávať nasledujúce činnosti:
Voľba
Štart/pauza
prehrávania
Koniec
prehrávania/
vymazanie
Dopredu/
dozadu
Nastavenie
hlasitosti
Popis
Stlačením tlačidla nadol spustíte prehrávanie. Opätovným
stlačením prehrávanie pozastavíte.
Stlačením tlačidla nahor prehrávanie ukončíte. Ak prehrávanie
nie je spustené, stlačením voliča nahor vymažete aktuálne
video.
Stlačením voliča doprava sa rýchlo posuniete dopredu, doľava
posuniete dozadu. Ak je prehrávanie pozastavené, video sa
po každom stlačení voliča posunie o jednu snímku dopredu
alebo dozadu.
Stlačením MENU/OK pozastavíte prehrávanie a zobrazíte ovládač hlasitosti. Stlačením voliča hore alebo dole nastavíte hlasitosť a stlačením MENU/OK nastavenie opustíte. Hlasitosť
možno nastaviť aj z menu nastavení.
100-006
PREHRAŤ
Q Počas záznamu nezakrývajte reproduktor.
42
Videá
Pripojenia
Prezeranie obrázkov na TV
Na prezeranie obrázkov v skupine pripojte fotoaparát k TV.
1 Vypnite fotoaparát a pripojte voliteľný A/V kábel ako na obrázku nižšie.
Pripojte žltý konektor do
vstupu pre video
Zasuňte do
multi-konektora USB
Pripojte biely konektor
do vstupu pre audio
Q Pri pripájaní káblov sa uistite, že konektory sú úplne zasunuté.
R Počas prehrávania videí môže kvalita obrazu klesať.
R Na prezeranie videí vo vysokom rozlíšení na HD televízore je nutné voliteľné príslušenstvo (P 74, 75).
2 Nalaďte televízor na vstupný kanál videa. Detaily si pozrite v dodanej dokumentácii k televízoru.
3 Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla a asi na sekundu. Displej fotoaparátu sa vypne a záznamy obrázkov a zvuku sa začnú prehrávať na TV. Pamätajte
na to, že ovládanie hlasitosti na fotoaparáte nemá žiadny vplyv na prehrávanie zvuku na TV, na nastavenie hlasitosti použite ovládanie hlasitosti na televíznom prijímači.
43
Tlač obrázkov cez USB
Ak tlačiareň podporuje PictBridge, fotoaparát je možné pripojiť priamo
k tlačiarni, ako je znázornené nižšie a obrázky je možné tlačiť bez toho,
aby sa najskôr skopírovali do počítača. Pamätajte na to, že táto funkcia
závisí od tlačiarne, nie všetky funkcie popísané nižšie môžu byť podporované.
1 Pripojte dodaný kábel USB tak, ako je zobrazené, a zapnite tlačiareň.
2 Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla a asi na sekundu.
3 Stlačením voliča doprava alebo doľava zobrazíte obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
4 Stlačte volič smerom hore alebo dole a vyberte počet kópií (až do 99).
5 Opakovaním krokov 3–4 si zvolíte ďalšie obrázky. Po ukončení nastavenia
stlačte MENU/OK a zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
44
Pripojenia
Tlač obrázkov cez USB
6 Stlačením MENU/OK spustíte tlač. Tlač môžete prerušiť stlačením DISP/BACK, ale
pamätajte, že niektoré tlačiarne nemusia reagovať ihneď. Ak sa tlač preruší
pred ukončením, fotoaparát vypnite a znovu zapnite.
7 Po potvrdení, že TLAČ zmizlo z displeja, vypnite fotoaparát a odpojte kábel
USB.
R Obrázky môžete vytlačiť z pamäťovej karty, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
R Ak nie je zvolený žiadny obrázok, fotoaparát vytlačí jednu kópiu aktuálnej snímky.
R Veľkosť strany, kvalitu tlače a výbery ohraničenia nastaví tlačiareň.
Tlač dátumu záznamu
Stlačením DISP/BACK v zobrazení PictBridge a zvolením VYTLAČIŤ S DÁTUMOM s
v menu PictBridge vytlačíte obrázky s dátumom záznamu (výberom VYTLAČIŤ BEZ
DÁTUMU vytlačíte obrázky bez dátumu ich záznamu).
Pripojenia
45
Tlač obrázkov cez USB
Vytlačiť foto objednávku DPOF
Voľbu K VYTLAČ. FOTO (DPOF) v menu prehrávania je možné použiť na vytvorenie digitálnej „objednávky tlače“ pre tlačiarne kompatibilné s PictBridge (P 74)
alebo na zariadeniach, ktoré podporujú DPOF.
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) je štandard, ktorý umožňuje tlač obrázkov z
„tlačových objednávok“ uložených na pamäťovej karte. Informácie v objednávke obsahujú údaje o obrázkoch, ktoré majú byť tlačené a počte kópií každého
obrázku.
1 Zvoľte režim prehrávania a stlačením MENU/OK zobrazíte menu prehrávania.
2 Zvýraznite K VYTLAČ. FOTO (DPOF) a stlačte MENU/OK.
3 Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte MENU/OK:
• S DÁTUMOM s: Na obrázkoch sa vytlačí dátum záznamu.
• BEZ DÁTUMU: Na obrázkoch sa nevytlačí dátum záznamu.
R Niektoré tlačiarne nepodporujú tlač dátumu. Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu tlačiarne.
4 Obrázok, ktorý chcete zaradiť alebo vyradiť z tlačovej objednávky, zobrazíte
stlačením voliča smerom doprava alebo doľava.
46
Pripojenia
Tlač obrázkov cez USB
5 Stlačte volič smerom hore alebo dole a vyberte počet kópií (až do 99). Na odstránenie obrázka z objednávky stlačte volič smerom dole, kým sa počet kópií
nenastaví na nulu.
6 Opakovaním Krokov 4–5 uzavriete tlačovú objednávku, a ak sú nastavenia
kompletné, stlačte MENU/OK.
7 Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Stlačte MENU/OK a uložte tlačovú
objednávku.
R Tlačové objednávky môžu obsahovať maximálne 999 obrázkov.
R Ak sa vloží pamäťová karta obsahujúca tlačovú objednávku vytvorenú na inom fotoaparáte, zobrazí sa správa. Vytvorte novú tlačovú objednávku, ako je uvedené vyššie.
Pripojenia
47
Prezeranie obrázkov na počítači
Na kopírovanie obrázkov do počítača, kde ich možno uložiť, prezerať, usporiadať
a tlačiť, je možné použiť dodané programové vybavenie. Pred ďalším postupom
si nainštalujte dodaný softvér, ako je popísané nižšie. NEPRIPÁJAJTE fotoaparát k počítaču, kým nie je inštalácia dokončená.
Windows: inštalácia softvéru MyFinePix Studio
1 Uistite sa, že počítač spĺňa nasledujúce systémové požiadavky:
CPU
RAM
Voľné miesto na
disku
Windows 7 (SP 1)/Windows Vista (SP 2) 1
3 GHz Pentium 4 alebo lepšie
(2,4 GHz Core 2 Duo alebo lepšie) 2
1 GB alebo viac
Windows XP (SP 3) 1
2 GHz Pentium 4 alebo lepšie
(2,4 GHz Core 2 Duo alebo lepšie) 2
512 MB alebo viac
(1 GB alebo viac) 2
2 GB alebo viac
Podporuje DirectX 7 alebo novší
(vyžaduje sa; s inými jednotkami GPU nie je
zaručená funkčnosť)
Video
• 1024 × 768 pixelov alebo viac s 24-bitovou alebo väčšou farebnou hĺbkou
• Odporúča sa vstavaný port USB. Pomocou iných portov USB funkčnosť nie je zaručená.
• Pripojenie na internet (odporúča sa širokopásmové pripojenie) je potrebné k inštalácii .NET Framework (ak je to potrebné), k použitiu funkcie automatickej akĎalšie
tualizácie a pri plnení úloh ako zdieľanie snímok on-line alebo prostredníctvom
e-mailu.
• Použitie funkcie prenosu obrázkov a MapViewer je podmienené nainštalovaním
.Net Framework 3.5 SP1.
1 Iné verzie systému Windows nie sú podporované. Sú podporované len predinštalované operačné systémy, funkčnosť nie je zaručená pre doma zostavené počítače alebo počítače, ktoré boli
aktualizované zo starších verzií systému Windows.
2 Odporúčané pri prezeraní HD videí.
GPU
Podporuje DirectX 9 alebo novší
(odporúča sa)
2 Spustite počítač. Pred pokračovaním sa prihláste na účet s administrátorskými právami.
48
Pripojenia
Prezeranie obrázkov na počítači
3 Ukončite všetky spustené aplikácie a vložte inštalačný disk CD do mechaniky
CD-ROM.
Windows 7/Windows Vista
Ak sa zobrazí dialógové okno AutoPlay, kliknite na možnosť SETUP.exe. Zobrazí sa
dialógové okno „User Account Control (Kontrola použív. účtov)“; kliknite na možnosť
Yes (Áno) (Windows 7) alebo Allow (Povoliť) (Windows Vista).
Inštalácia sa spustí automaticky; kliknite na možnosť Install MyFinePix
Studio a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu MyFinePix
Studio.
Ak sa inštalátor nespustí automaticky
Ak sa inštalátor nespustí automaticky, z ponuky Štart vyberte možnosť Computer
(Počítač) alebo My Computer (Tento počítač), potom dvakrát kliknite na ikonu
CD FINEPIX a otvorte okno FINEPIX CD a dvakrát kliknite na možnosť setup alebo
SETUP.EXE.
4 Ak budete vyzvaní k inštalácii Windows Media Player alebo DirectX, postupujte podľa pokynov na obrazovke pre dokončenie inštalácie.
5 Po dokončení inštalácie vyberte inštalačné CD z CD-ROM mechaniky. Pre prípad opätovnej inštalácie uložte inštalačný disk CD na suchom mieste mimo
dosahu priamych slnečných lúčov.
Inštalácia je teraz dokončená. Prejdite na „Pripojenie fotoaparátu“ (P 52).
Pripojenia
49
Prezeranie obrázkov na počítači
Macintosh: inštalácia softvéru FinePixViewer
1 Uistite sa, že počítač spĺňa nasledujúce systémové požiadavky:
CPU
PowerPC alebo Intel
Predinštalované verzie Mac OS X verzia 10.3.9–10.6. Mac OS X 10.7 nie je podOS
porovaný (viac informácií nájdete na adrese http://www.fujifilm.com/support/
digital_cameras/compatibility/)
RAM
256 MB alebo viac
Voľné miesto na Na inštaláciu je potrebných minimálne 200 MB a na prácu s aplikáciou
disku
FinePixViewer je potrebných 400 MB voľného miesta
Video
800 × 600 pixelov alebo viac s podporou tisícov farieb alebo viac
Odporúča sa vstavaný port USB. Pomocou iných portov USB funkčnosť nie je
Ďalšie
zaručená.
2 Po spustení počítača a ukončení všetkých spustených aplikácií vložte inštalačný disk CD do mechaniky CD-ROM a dvakrát kliknite na možnosť Installer for
Mac OS X.
3 Zobrazí sa dialógové okno; kliknite na Installing FinePixViewer a spustite inštaláciu. Po vyzvaní zadajte meno administrátora a jeho heslo a kliknite na tlačidlo OK, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte softvér FinePixViewer. Po ukončení inštaláciu skončíte kliknutím na tlačidlo Exit
(Ukončiť).
50
Pripojenia
Prezeranie obrázkov na počítači
4 Vyberte inštalačný disk CD z CD-ROM mechaniky. Pamätajte na to, že ak je
spustený program Safari, asi nebude možné vybrať disk CD, v prípade potreby
pred vybraním disku CD ukončite Safari. Pre prípad opätovnej inštalácie uložte inštalačný disk CD na suchom mieste mimo dosahu priamych slnečných
lúčov.
5 Mac OS X 10.5 alebo starší: Otvorte priečinok „Applications“, spustite aplikáciu
Image Capture a z ponuky aplikácie Image Capture vyberte možnosť Preferences… (Priority…). Zobrazí sa dialógové okno aplikácie Image Capture
preferences, vyberte možnosť Other… (Iné…) v ponuke When a camera is
connected, open (Ak je fotoaparát pripojený, otvorte) ponuku, vyberte možnosť FPVBridge v priečinku „Applications/FinePixViewer“ a kliknite na tlačidlo
Open (Otvoriť). Ukončite aplikáciu Image Capture.
Mac OS X 10.6: Pripojte fotoaparát a zapnite ho. Otvorte priečinok „Applications“
a spustite aplikáciu Image Capture. Vyberte fotoaparát zo zoznamu DEVICES
(ZARIADENIA); vyberte z ponuky Connecting this camera opens (Otvára sa
pripojenie fotoaparátu) možnosť FPVBridge a kliknite na možno Choose.
Ukončite aplikáciu Image Capture.
Inštalácia je teraz dokončená. Prejdite na „Pripojenie fotoaparátu“ (P 52).
Pripojenia
51
Prezeranie obrázkov na počítači
Pripojenie fotoaparátu
1 Ak sú obrázky, ktoré chcete skopírovať, uložené na pamäťovej karte, vložte
kartu do fotoaparátu.
R Pri prvom spustení softvéru môžu používatelia systému Windows potrebovať disk
CD Windows.
Q Výpadok napätia počas prenosu môže viesť k strate dát alebo k poškodeniu pamäťovej karty. Pred pripojením fotoaparátu vložte nové alebo plne nabité batérie.
2 Vypnite fotoaparát a pripojte
dodaný kábel USB tak, ako je
zobrazené a uistite sa, že sú
konektory úplne zasunuté. Fotoaparát pripájajte k počítaču
priamo, nepoužívajte rozbočovač USB ani konektor na klávesnici.
3 Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla a asi na sekundu. Po spustení MyFinePix Studio alebo FinePixViewer postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
kopírovanie obrázkov do počítača. Kliknutím na Cancel (Zrušiť) skončíte bez
kopírovania obrázkov.
52
Pripojenia
Prezeranie obrázkov na počítači
Viac informácií o používaní dodaného softvéru získate spustením aplikácie a výberom príslušnej možnosti z ponuky Help (Pomocník).
Q Ak zasuniete pamäťovú kartu obsahujúcu veľké množstvo obrázkov, môže nastať pred
spustením softvéru oneskorenie a program možno nebude môcť načítať alebo uložiť
obrázky. Na prenos obrázkov použite čítačku pamäťových kariet.
Q Uistite sa, že počítač nezobrazuje správu o práve prebiehajúcom kopírovaní, pred tým
než vypnete fotoaparát, alebo odpojíte USB kábel. Nedodržanie tohto upozornenia by
mohlo viesť k strate dát alebo k poškodeniu pamäťovej karty.
Q Pred vkladaním alebo vyberaním pamäťových kariet fotoaparát odpojte.
Q V niektorých prípadoch sa môže stať, že nebudete mať prístup k obrázkom uloženým
na sieťovom serveri pomocou dodaného softvéru tak, ako v prípade samostatného
počítača.
Q Používateľ znáša všetky náklady za služby požadujúce internetové pripojenie, ktoré
vzniknú poskytovateľovi telefónneho pripojenia alebo internetovému poskytovateľovi.
Pripojenia
53
Prezeranie obrázkov na počítači
Odinštalovanie dodaného softvéru
Dodaný softvér odinštalujte iba v prípade, že ho už nepotrebujete alebo pred reinštaláciou. Po ukončení softvéru a odpojení fotoaparátu presuňte adresár „FinePixViewer“ z
adresára „Applications (Aplikácie)“ do koša a v ponuke Finder (Vyhľadávač) vyberte možnosť Empty Trash (Vyprázdniť kôš) v menu (Macintosh), alebo otvorte ovládací panel
a použite možnosť „Programs and Features (Programy a súčasti)“ (Windows 7/Windows
Vista), alebo možnosť „Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)“
(Windows XP) a odinštalujte aplikáciu MyFinePix Studio. V systéme Windows sa môže
zobraziť jeden alebo viac potvrdzujúcich dialógových okien, dôkladne si text prečítajte,
kým kliknete na OK.
54
Pripojenia
Ponuky menu
Používanie ponúk menu: Režim fotografovania
Používanie Menu fotografovania
Na zobrazenie menu fotografovania stlačte MENU/OK v
režime fotografovania. Zvýraznite položky a stlačením
voliča doprava voľby prezeráte, potom voľbu zvýraznite a stlačte MENU/OK. Po ukončení nastavení stlačte DISP/
BACK a opustite nastavovanie. Možnosti, ktoré sú k dispozícii, sa líšia v závislosti od zvoleného režimu fotografovania.
Voľby Menu fotografovania
A FOTOGRAF. REŽIM
Vyberte režim fotografovania v závislosti od typu objektu (P 18).
(prednastavené na Q)
(prednastavené na AUTO)
N ISO
Nastavenie citlivosti fotoaparátu na svetlo. Vyššie hodnoty citlivosti zabraňujú rozmazaniu, avšak na
obrázkoch vytvorených pri vyššej citlivosti sa môže objaviť žilkovanie.
100
Jasný
Slabo viditeľný
Voľba
AUTO
3200 / 1600 / 800 / 400 /
200 / 100
ISO
Scéna
Šum (žilkovanie)
3200
Tmavý
Viac viditeľný
Popis
Citlivosť sa nastaví automaticky v závislosti od podmienok fotografovania.
Citlivosť je nastavená na špecifickú hodnotu zobrazenú na displeji.
55
Používanie ponúk menu: Režim fotografovania
O VEĽKOSŤ ZÁBERU
Zvoľte veľkosť obrázka a pomer strán, v akom budú snímky zaznamenávané.
Veľké obrázky možno tlačiť ako veľkorozmerné fotografie bez zhoršenia kvality, zatiaľ čo malé obrázky budú zaberať menej pamäte a bude ich možné
zaznamenať viac.
(prednastavené na O 4:3)
O4:3
Veľkosť
Pomer strán
Veľkosť verzus pomer strán
Veľkosť
Voľba
O
P
Q
Fotografie do veľkosti
34 × 25 cm
24 × 18 cm
17 × 13 cm
4 : 3: Snímky majú tie isté proporcie ako displej fotoaparátu.
3
2
4
56
Pomer strán
3 : 2: Snímky majú tie isté proporcie ako záber 35 mm filmu.
16 : 9: Vhodné pre zobrazenie
na zariadení s vysokým rozlíšením (HD).
9
3
16
Ponuky menu
Používanie ponúk menu: Režim fotografovania
T KVALITA ZÁBERU
Zvoľte, nakoľko majú byť súbory snímok skomprimované.
Voľba
FINE
NORMAL
Popis
Nízka kompresia. Zvoľte, ak chcete vyššiu kvalitu obrázku.
Vysoká kompresia. Zvoľte túto možnosť, ak chcete uložiť viac obrázkov.
P FINEPIX FARBA
Vylepšite kontrast a sýtosť farieb alebo zhotovte čierno-biele zábery.
Voľba
c ŠTANDARD
a CHROME
b Č/B
(prednastavené na N)
(prednastavené na c)
Popis
Štandardný kontrast a sýtosť farieb. Odporúča sa vo väčšine situácií.
Jasný kontrast a farby. Zvoľte pre živé farby záberov kvetov alebo umocnenie
zelenej a modrej farby v záberoch krajiniek.
Zhotovuje čierno-biele zábery.
R Nastavenia iné ako c ŠTANDARD sú na LCD monitore zobrazené ikonou.
R V závislosti od objektu efekt a CHROME nemusí byť viditeľný na LCD monitore.
Ponuky menu
57
Používanie ponúk menu: Režim fotografovania
(prednastavené na AUTO)
D VYVÁŽENIE BIELEJ
Pre prirodzene vyzerajúce farby vyberte nastavenie, ktoré sa zhoduje so zdrojom svetla.
Voľba
AUTO
i
j
k
l
m
n
Popis
Vyváženie bielej sa nastaví automaticky.
Pre objekty v priamom slnečnom svetle.
Pre objekty v tieni.
Použite pri žiarivkovom osvetlení typu „denné svetlo“.
Použite pri žiarivkovom osvetlení typu „teplá biela“.
Použite pri žiarivkovom osvetlení typu „studená biela“.
Použite pri osvetlení žiarovkou.
R Výsledky závisia od podmienok fotografovania. Po nasnímaní si záber prezrite na monitore a
skontrolujte farby.
R SEKVENČNÉ FOTENIE
Zachytáva pohyb sériou snímok.
Voľba
IPRVÉ 3
VYP
(prednastavené na VYP)
Popis
Kým je tlačidlo spúšte stlačené, fotoaparát urobí až 3 zábery.
Po každom stlačení tlačidla spúšte sa vytvorí iba jedna snímka.
R Zaostrenie a expozícia sú dané prvým obrázkom v každej sérii.
R Blesk sa automaticky vypne. Predtým zvolený režim blesku sa opäť aktivuje, keď sa zvolí VYP
pre R SEKVENČNÉ FOTENIE.
FOTENIE.
R Rýchlosť snímania sa mení podľa rýchlosti uzávierky.
R Počet snímok, ktoré je možné zaznamenať, závisí od pamäte, ktorá je k dispozícii.
58
Ponuky menu
Používanie ponúk menu: Režim fotografovania
b ROZPOZN. TVÁRE
Zvoľte, či má fotoaparát automaticky rozpoznávať osoby a nastaviť zaostrenie a expozíciu pre portréty
osôb (P 31).
F REŽIM AF
Táto možnosť určuje, ako fotoaparát volí oblasť zaostrenia. Bez ohľadu na nastavenie, fotoaparát pri
zapnutom makro režime zaostrí na objekt v strede LCD monitora.
Voľba
r STRED
Popis
Fotoaparát zaostruje na objekt v strede záberu.
Umiestnite objekt do stredu zaostrovacieho poľa a stlačte voliča doľava. Zaostrenie
x SLEDOVANIE
bude sledovať pohyb objektu v rámci záberu.
R Pamätajte, že v režime x fotoaparát zaostruje kontinuálne, vybíja batérie a zvuk fotoaparátu
pri zaostrovaní bude možno počuť.
P REŽIM PANORÁMY
Vyberte spôsob snímania panorám (P 21).
(prednastavené na C)
W VIDEOREŽIM
Zvoľte veľkosť záberu pre videá (P 41).
(prednastavené na h)
Ponuky menu
59
Používanie ponúk menu: Režim prehrávania
Používanie Menu prehrávania
Na zobrazenie menu prehrávania stlačte MENU/OK v režime prehrávania. Zvýraznite položky a stlačením voliča doprava voľby prezeráte, potom voľbu zvýraznite
a stlačte MENU/OK. Po ukončení nastavení stlačte DISP/
BACK a opustite nastavovanie.
Voľby Menu prehrávania
k ASISTENT FOTOALB.
Vytváranie fotoalbumov z vašich obľúbených fotografií (P 37).
b VYHĽAD. OBRÁZKOV
Vyhľadávanie obrázkov (P 36).
A VYMAZAŤ
Vymazanie všetkých alebo vybraných snímok (P 35).
60
Ponuky menu
Používanie ponúk menu: Režim prehrávania
j OZN. NA PRENOS
Vyberte obrázky na prenos na YouTube alebo Facebook použitím MyFinePix Studio (len Windows).
■ Výber obrázkov na prenos
1 Zvoľte YouTube pre výber videí na prenos na YouTube, FACEBOOK pre výber obrázkov a videí na
prenos na Facebook.
2 Stlačením voliča doľava alebo doprava prezeráte obrázky a stlačením MENU/OK potvrdzujete alebo
rušíte výber. Keď ste vybrali všetky požadované obrázky, stlačte DISP/BACK pre ukončenie výberu.
R Na prenos na YouTube môžete vybrať iba videá.
R Počas prehrávania sú vybrané obrázky označené ikonami j YouTube alebo
j FACEBOOK
FACEBOOK..
■ VŠETKO RESETOVAŤ: Zrušenie výberu všetkých obrázkov
Výberom VŠETKO RESETOVAŤ zrušíte výber všetkých obrázkov. Ak je počet obrázkov vysoký, počas priebehu operácie sa zobrazí správa. Ak chcete prerušiť operáciu pred jej ukončením, stlačte DISP/
BACK.
■ Prenos obrázkov (len Windows)
Vybrané obrázky môžete preniesť pomocou voľby Prenos na YouTube/Facebook v MyFinePix
Studio.
Vyberte fotoaparátom
Preneste z počítača
Informácie týkajúce sa inštalácie MyFinePix Studio a pripojenia fotoaparátu k počítaču nájdete v časti
„Prezeranie obrázkov na počítači“ (P 48).
Ponuky menu
61
Používanie ponúk menu: Režim prehrávania
(prednastavené na POSKLADANÝ ZÁBER)
I PREZENTÁCIA
Prezeranie snímok v automatickej prezentácii. Zvoľte typ prezentácie a stlačením MENU/OK ju spustite.
Stlačením DISP/BACK sa kedykoľvek počas prezentácie zobrazí pomocník. Prezentáciu môžete kedykoľvek ukončiť stlačením MENU/OK.
Voľba
NORMÁLNE
ROZTMIEVANIE
NORMÁLNE g
ROZTMIEVANIE g
POSKLADANÝ ZÁBER
Popis
Stlačením voliča doľava alebo doprava sa posuniete o záber dopredu alebo dozadu. Zvoľte ROZTMIEVANIE na postupný prechod medzi snímkami.
Ako je uvedené vyššie, s výnimkou, keď fotoaparát automaticky približuje tváre
vybrané pomocou inteligentného rozpoznania tváre.
Zobrazí niekoľko snímok naraz.
R Počas prezentácie sa fotoaparát automaticky nevypne.
62
Ponuky menu
Používanie ponúk menu: Režim prehrávania
D UZAMKNÚŤ
Chráni snímky pred náhodným vymazaním.
1 Vyberte D UZAMKNÚŤ v menu prehrávania.
2 Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte MENU/OK:
• ZÁBER: Ochrana vybraných snímok. Stlačením voliča doľava alebo doprava prezeráte obrázky a
stlačením MENU/OK vyberáte alebo rušíte výber. Po skončení operácie stlačte DISP/BACK.
• VŠETKO NASTAVIŤ: Chráni všetky obrázky.
• VŠETKO RESETOVAŤ: Odstráni ochranu zo všetkých obrázkov.
Q Chránené snímky sa pri formátovaní pamäťovej karty vymažú (P
(P 67).
G VYREZANIE
Vytvára vyrezanú kópiu z aktuálneho obrázka.
1 Zobrazte požadovaný obrázok.
2 Vyberte G VYREZANIE v menu prehrávania.
3 Použite tlačidlá zoomu na zväčšenie priblíženia a zmenšenie priblíženia a použite volič na pohyb
po snímke, až kým sa nezobrazí žiadaná časť.
4 Stlačením MENU/OK sa zobrazí dialógové okno s potvrdením.
5 Opätovným stlačením MENU/OK sa orezaná kópia uloží ako samostatný súbor.
R Väčšie orezanie znamená väčšie kópie; všetky kópie majú pomer strán 4 : 3. Ak bude veľkosť
finálnej kópie a, ÁNO sa zobrazí na žlto.
Ponuky menu
63
Používanie ponúk menu: Režim prehrávania
O ZMENIŤ VEĽKOSŤ
Vytvára malú kópiu z aktuálneho obrázka.
1 Zobrazte požadovaný obrázok.
2 Vyberte O ZMENIŤ VEĽKOSŤ v menu prehrávania.
3 Zvýraznením veľkosti a stlačením MENU/OK sa zobrazí dialógové okno s potvrdením.
4 Stlačením MENU/OK sa orezaná kópia uloží ako samostatný súbor.
R Možné veľkosti sa líšia v závislosti od veľkosti pôvodného obrázka.
C OTÁČANIE ZÁBERU
Otáča obrázky nasnímané na výšku tak, aby sa aj na monitore zobrazili na výšku.
1 Zobrazte požadovaný obrázok.
2 Vyberte C OTÁČANIE ZÁBERU v menu prehrávania.
3 Stlačením voliča dole sa snímka otočí o 90 ° v smere hodinových ručičiek, stlačením hore sa otočí o
90 ° proti smeru hodinových ručičiek.
4 Stlačte MENU/OK. Obrázok sa automaticky zobrazí vo vybranej orientácii kedykoľvek, keď sa prehráva vo fotoaparáte.
R Chránené obrázky sa nedajú otočiť. Pred otáčaním obrázkov zrušte ochranu (P
(P 63).
R Fotoaparát nemusí byť schopný otáčať snímky vytvorené na iných zariadeniach.
KVYTLAČIŤ FOTO
Výber snímok na tlač na zariadeniach kompatibilných s DPOF a PictBridge (P 46).
64
Ponuky menu
Menu nastavení
Používanie Menu nastavení
1 Zobrazenie menu nastavení.
1.1 Stlačením MENU/OK sa zobrazí menu aktuálneho
režimu.
1.2 Stlačením voliča doľava zvýrazníte záložku
aktuálneho menu.
1.3 Stlačením voliča nadol zvýrazníte X.
NASTAVENIA
SET
SET
VÝSTUP
záložka
1.4 Stlačením voliča vpravo umiestnite kurzor do menu nastavení.
2 Upravte nastavenia.
Zvýraznite položky a stlačením voliča doprava voľby prezeráte, potom voľbu
zvýraznite a stlačte MENU/OK. Pre ukončenie nastavení stlačte DISP/BACK.
Ponuky menu
65
Menu nastavení
Voľby Menu nastavení
F DÁTUM/ČAS
Nastavenie hodín fotoaparátu (P 13).
N ČASOVÝ ROZDIEL
(prednastavené na h)
Hodiny fotoaparátu okamžite prepnete z vášho domáceho časového pásma na miestny čas pásma,
do ktorého cestujete. Určite rozdiel medzi miestnym časom a vaším domácim časovým pásmom:
1 Zvýraznite g LOKÁLNY a stlačte volič doprava.
2 Použite volič na výber časového rozdielu medzi lokálnym časom a vaším domácim časovým
pásmom v krokoch po 15 minút.
3 Stlačte MENU/OK.
Zvýraznením g LOKÁLNY alebo h DOMÁCI a stlačením MENU/OK prepínate medzi lokálnym časom
a vaším domácim časovým pásmom.
Voľba
h DOMÁCI
g LOKÁLNY
Popis
Prepína do aktuálne vybraného času pre F DÁTUM/ČAS (pozrite vyššie).
Prepína do lokálneho času. Výberom tejto možnosti g sa čas a dátum zobrazia
na žlto na tri sekundy vždy po zapnutí fotoaparátu.
La
Zvoľte jazyk (P 95).
(prednastavené na ENGLISH (ANGLICKY))
(prednastavené na VYP)
o TICHÝ REŽIM
Výberom ZAP vypnete reproduktor, blesk a osvetlenie v situáciách, v ktorých môžu byť zvuky fotoaparátu neželané (nezabudnite, že blesk v režime C aj tak vydá záblesk).
66
Ponuky menu
Menu nastavení
R RESETOVAŤ
Resetujú sa všetky nastavenia okrem F DÁTUM/ČAS, N ČASOVÝ ROZDIEL, O FARBA POZ.
MENU, Q VIDEO SYSTÉM a T TYP BATÉRIE na prednastavené hodnoty.
1 Zvýraznením R RESETOVAŤ a stlačením voliča doprava sa zobrazí dialógové okno s potvrdením.
2 Zvýraznite OK a stlačte MENU/OK.
K FORMÁTOVANIE
Táto voľba naformátuje pamäťovú kartu. Keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, zvolením OK
sa začne formátovanie.
Q Všetky údaje—vrátane chránených snímok—sa vymažú z pamäťovej karty. Uistite sa, že dôležité súbory máte skopírované v počítači alebo na inom úložnom zariadení.
Q Počas formátovania neotvárajte kryt priestoru na batériu.
A ZOBRAZ. ZÁBERU
Zvoľte, ako dlho po nasnímaní sa majú snímky zobrazovať na LCD monitore.
Voľba
3s
1,5 s
ZOOM (KONTINUÁLNY)
VYP
(prednastavené na 1,5 s)
Popis
Obrázky sú zobrazené na tri sekundy (3 s) alebo na 1,5 sekundy (1,5 s). Farby
sa môžu zľahka líšiť od farieb na finálnom obrázku.
Obrázky sú zobrazené, kým je stlačené tlačidlo MENU/OK.
Obrázky sa po nasnímaní nezobrazia.
R VYP nie je v sekvenčnom režime fotografovania aktívne.
Ponuky menu
67
Menu nastavení
B ČÍSLO ZÁBERU
Nové snímky sa ukladajú v obrazových súboroch, ktoré sa označujú štvormiestnym číslom zvýšením posledného použitého čísla o jeden. Číslo súboru sa zobrazuje pri prehrávaní snímok, ako je uvedené vpravo. B ČÍSLO
ZÁBERU kontroluje, či sa číslovanie súborov prestavilo na 0001 po vložení
novej pamäťovej karty alebo pri formátovaní aktuálnej pamäťovej karty.
Voľba
KONT.
NOVÉ
(prednastavené na KONT.)
Číslo záberu
100-0001
Číslo adresára
Číslo
súboru
Popis
Číslovanie pokračuje od posledného použitého čísla súboru, alebo od prvého
dostupného čísla súboru, ktorékoľvek je vyššie. Touto voľbou znížite počet snímok
so zdvojenými menami súborov.
Po formátovaní alebo po vložení novej pamäťovej karty sa číslovanie prestaví na
0001.
R Ak číslo snímky dosiahne 999-9999, spúšť sa znefunkční (P
(P 85).
R Výberom R RESETOVAŤ ((P
P 67) sa nastaví B ČÍSLO ZÁBERU na KONT.
KONT.,, ale neresetuje sa
číslovanie súboru.
R Číslovanie snímok nasnímaných inými fotoaparátmi sa môže líšiť.
G HLAS. OVLÁDANIA
(prednastavené na c)
Nastavuje hlasitosť zvukov vydávaných používaním tlačidiel fotoaparátu. Výberom e VYP (stlmiť)
vypnete zvuky ovládačov.
H HLAS. SPÚŠTE
(prednastavené na c)
Nastavuje hlasitosť zvukov vydávaných pri uvoľnení uzávierky. Výberom e VYP (stlmiť) vypnete zvuk
uzávierky.
68
Ponuky menu
Menu nastavení
e ZVUK SPÚŠTE
Zvolí typ zvuku spúšte.
(prednastavené na i)
I HLAS. PREHRÁV.
Nastavte hlasitosť na prehrávanie videí.
(prednastavené na 7)
J JAS LCD
Nastavuje jas displeja.
(prednastavené na 0)
R Keď je vybraná iná voľba režimu fotografovania ako P (PROGRAM AE), jas displeja je automaticky nastavený počas fotografovania bez ohľadu na výber voľby pre J JAS LCD ako reakcia
na okolité svetelné podmienky.
E REŽIM LCD
Zvoľte, či sa displej automaticky stlmí, aby šetril energiu.
(prednastavené na U ZAP)
(prednastavené na 2 MIN.)
M AUTOM. VYPNUTIE
Vyberte čas, po uplynutí ktorého sa fotoaparát automaticky vypne, ak sa nevykonávajú žiadne operácie. Kratšie časy predlžujú životnosť batérie, zvolením VYP sa fotoaparát dá vypnúť len manuálne. Pamätajte si, že v niektorých situáciách sa fotoaparát automaticky vypne, aj keď je zvolené VYP.
(prednastavené na AUTO)
L DIGITÁL. STAB.
Keď je zvolené AUTO, pre redukciu rozmazania obrázku sa pri slabo osvetlenom objekte vykoná stabilizácia obrazu.
Ponuky menu
69
Menu nastavení
(prednastavené na ZAP)
m ROZOZNANIE ŽMURKNUTIA
Výberom ZAP aktivujete rozpoznanie žmurknutia. Ak je zvolená iná voľba ako VYP pre A ZOBRAZ.
ZÁBERU (P 67), zobrazí sa upozornenie, že fotoaparát rozpoznal jedincov, ktorí mohli počas
fotografovania žmurknúť. Ak je zvolený ZOOM (KONTINUÁLNY), stlačením tlačidla f môžte zväčšiť
priblíženie týchto objektov.
ROZOZNANIE ŽMURKNUTIA
ROZOZNANIE ŽMURKNUTIA
ZOOM TVÁRE
ULOŽIŤ
ĎALEJ
ULOŽIŤ
VYMAZAŤ
VYMAZAŤ
R Rozpoznanie žmurknutia sa neuskutoční, ak fotoaparát nerozpozná tvár alebo ak je zvolené
VYP pre A ZOBRAZ. ZÁBERU.
70
Ponuky menu
Menu nastavení
(prednastavené na VYP)
D DIGITÁLNY ZOOM
Zvolením ZAP a stlačením tlačidla T v maximálnej polohe optického zoomu sa spustí digitálny zoom
a pokračuje v zväčšovaní obrázka.
Indikátor priblíženia
W
T
DIGITÁLNY ZOOM zap
Optický zoom
W
Digitálny zoom
T
DIGITÁLNY ZOOM vyp
Optický zoom
Q Digitálny zoom predstavuje nižšiu kvalitu obrazu ako optický zoom.
p TYP ZOOMU VIDEA
Pri nahrávaní videí vyberte typ zoomu.
(prednastavené na 1)
R Digitálny zoom vytvára obrázky nižšej kvality ako optický zoom.
R Optický zoom znemožňuje nahrávanie zvuku pri používaní zoomu.
Ponuky menu
71
Menu nastavení
O FARBA POZ. MENU
Voľba farebnej schémy.
c ZOBRAZ. VÝPOMOCI
Určuje, či sa majú zobrazovať tipy.
Q VIDEO SYSTÉM
Zvoľte režim videa na pripojenie k TV.
Voľba
NTSC
PAL
(prednastavené na ZAP)
(prednastavené na NTSC)
Popis
Vyberte tento režim na pripojenie k video zariadeniu v Severnej Amerike, Karibiku,
častiach Latinskej Ameriky a niektorých krajinách Východnej Ázie.
Vyberte tento režim na pripojenie k video zariadeniu v Spojenom kráľovstve V.
Británie a väčšine Európy, Austrálii, Novom Zélande a častiach Ázie a Afriky.
T TYP BATÉRIE
(prednastavené na x)
Po výmene batérií za batérie iného typu, zvoľte typ batérie a uistite sa, že úroveň nabitia batérie je
zobrazená správne a fotoaparát sa neočakávane nevypne.
Voľba
x ALKALICKÉ
y NI-MH
72
Popis
Alkalické batérie (LR6) veľkosti AA
Nabíjateľné nikel-metal hydridové (Ni-MH) batérie veľkosti AA
Ponuky menu
Menu nastavení
P VYBITIE BATÉRIÍ (len Ni-MH Batérie)
Kapacita batérií Ni-MH môže byť prechodne znížená, keď je nová, dlhší čas sa nepoužíva, alebo ak sa
opakovane nabíja bez úplného vybitia. Kapacitu batérií je možné zvýšiť opätovným vybitím pomocou
P VYBITIE BATÉRIÍ a ich nabitím pomocou nabíjačky (predávanej samostatne).
Q Nepoužívajte P VYBITIE BATÉRIÍ pri jednorazových batériách.
Ponuky menu
73
Technické poznámky
Voliteľné príslušenstvo
Fotoaparát podporuje široký sortiment príslušenstva od FUJIFILM a iných výrobcov.
DIGITAL CAMERA
Séria FINEPIX AX500
■ Tlač
Kábel A/V (voliteľný)
USB kábel
(dodaný)
Tlačiareň kompatibilná s
PictBridge *
Tlačiareň
■ Súvisiace s
počítačom
TV *
Pamäťová karta
SD/SDHC
*
USB kábel (dodaný)
Slot pre SD kartu alebo čítačka kariet
Počítač *
* K dispozícii samostatne.
74
■ Audio/video
HDP-L1
HD prehrávač
Kábel HDMI
(predávaný samostatne)
HDTV *
Voliteľné príslušenstvo
Príslušenstvo od FUJIFILM
Nasledujúce voliteľné príslušenstvo je k dispozícii od spoločnosti FUJIFILM. Ak
chcete získať najnovšie informácie o príslušenstve dostupnom vo vašom regióne, kontaktujte vášho miestneho zástupcu FUJIFILM alebo navštívte http://www.
fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.
Kábel A/V
AV-C1: Použite na prezeranie obrázkov na TV
Prehrávače HD
HDP-L1 (vyžaduje kábel HDMI, k dispozícii od tretích dodávateľov): Pripájajú sa
k TV prijímaču High Definition (s HD rozlíšením) na prezeranie fotografií a videí z SD/SDHC pamäťových kariet.
Technické poznámky
75
Ošetrovanie fotoaparátu
Aby vám tento výrobok neustále slúžil k vašej spokojnosti, dodržujte nasledujúce
upozornenia.
Skladovanie a používanie
Ak sa fotoaparát nebude používať
dlhšiu dobu, vyberte z neho batériu a
pamäťovú kartu. Neskladujte a nepoužívajte fotoaparát v priestoroch, ktoré
sú:
• vystavené dažďu, pare alebo dymu
• veľmi vlhké alebo extrémne prašné
• vystavené priamemu slnečnému
svetlu alebo vysokým teplotám, ako
je to v uzatvorených vozidlách počas
slnečných dní
• extrémne chladné
• podliehajú silným vibráciám
• vystavené silným magnetickým
poliam, aké sa nachádzajú v blízkosti
vysielacích antén, vysokonapäťových
vedení, radarových vysielačov, motorov, transformátorov alebo magnetov
• v kontakte s prchavými chemikáliami,
ako sú pesticídy
• v blízkosti gumených alebo vinylových výrobkov
76
■ Voda a piesok
Vystavenie vode a piesku môže takisto
spôsobiť poškodenie fotoaparátu a
jeho vnútorných obvodov a mechanizmov. Pri používaní fotoaparátu na pláži
alebo na pobreží ho nevystavujte vode
a piesku. Neodkladajte fotoaparát na
vlhké povrchy.
■ Kondenzácia vody
Náhly vzostup teploty, k akému dochádza pri vstupe do vyhrievanej budovy
počas chladných dní, môže spôsobiť
vytváranie kondenzátu vo vnútri
fotoaparátu. Ak takýto stav nastane,
fotoaparát vypnite a hodinu počkajte,
kým ho znovu zapnete. Ak sa kondenzát vytvorí na pamäťovej karte, kartu
vyberte a počkajte, kým kondenzát
nezmizne.
Technické poznámky
Ošetrovanie fotoaparátu
Čistenie
Prach odstráňte zo šošovky a LCD monitora ofukovacím balónikom, potom pomocou mäkkej suchej handričky jemne utrite. Všetky zostávajúce škvrny sa môžu
odstrániť jemným utretím kúskom čistiaceho papiera na šošovky od spoločnosti FUJIFILM, na ktorý nanesiete trochu tekutiny na čistenie šošoviek. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali objektív alebo LCD monitor. Telo fotoaparátu sa môže
čistiť mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte alkohol, riedidlo ani iné prchavé
chemikálie.
Cestovanie
Fotoaparát noste vo vašej príručnej batožine. Kontrolovaná batožina môže byť
vystavená silným nárazom, ktoré by mohli poškodiť fotoaparát.
Technické poznámky
77
Problémy a ich riešenie
Problémy a riešenia
Napájanie a batérie
Problém
Fotoaparát nie je možné
zapnúť.
•
•
•
•
•
•
•
Batérie sa rýchlo vybijú.
•
•
Riešenie
Batérie sú úplne vybité:
vybité: Vložte nové alebo plne nabité náhradné batérie (P
(P 6).
Batérie nie sú vložené správnym smerom:
smerom: Vyberte batérie a vložte ich správnym smerom (P
(P 6).
Kryt priestoru batérie nie je zaistený
zaistený:: Zaistite kryt priestoru na batériu (P
(P 6).
Batérie sú studené:
studené: Batérie zohrejte ich vložením do vrecka alebo na iné teplé miesto a vložte ich
naspäť do fotoaparátu bezprostredne pred začatím fotografovania.
Kontakty batérie sú znečistené:
znečistené: Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou.
Q je zvolený pre režim fotografovania
fotografovania:: Zvoľte režim B a znížite spotrebu batérie (P
(P 18).
Batérie sú nové, neboli používané po dlhšiu dobu, alebo boli nabité bez predchádzajúceho úplného vybitia (len nabíjateľné Ni-MH batérie):
batérie): Vybite Ni-MH batérie pomocou voľby
P VYBITIE BATÉRIÍ a nabite ich v nabíjačke batérií (predávaná samostatne). Ak batérie nie je
možné nabiť ani po opätovnom vybití a nabití, dosiahli koniec svojej životnosti a je potrebné ich vymeniť.
Je zvolené x SLEDOVANIE pre F REŽIM AF:
AF: Zvoľte iný režim AF (P
(P 59).
Batérie boli mnoho krát nabíjané
nabíjané:: Batérie dosiahli koniec svojej životnosti. Kúpte nové batérie.
Fotoaparát sa náhle vypne. Vložte nové alebo plne nabité náhradné batérie (P
(P 6).
78
Problémy a riešenia
Menu a zobrazenia
Problém
Riešenie
Menu a zobrazenia nie sú v
Vyberte SLOVENČINA v L a ((P
P 13, 66).
slovenčine.
Fotografovanie
Problém
Riešenie
• Pamäť je plná:
plná: Vložte novú pamäťovú kartu alebo vymažte obrázky (P
(P 7, 35).
• Pamäť nie je naformátovaná:
naformátovaná: Naformátujte pamäťovú kartu ((P
P 67).
Po stlačení tlačidla spúšte
• Kontakty pamäťovej karty sú znečistené:
znečistené: Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou.
nedochádza k vytváraniu
• Pamäťová karta je poškodená:
poškodená: Vložte novú pamäťovú kartu ((P
P 7).
záberov.
• Batérie sú úplne vybité:
vybité: Vložte nové alebo plne nabité náhradné batérie (P
(P 6).
• Fotoaparát sa automaticky vypol
vypol:: Zapnite fotoaparát (P
(P 11).
Po zhotovení snímky
Počas dobíjania blesku môže monitor stmavnúť. Počkajte, kým sa blesk nenabije ((P
P 28).
monitor LCD stmavne.
• Objekt je blízko pri fotoaparáte:
fotoaparáte: Zvoľte režim makro (P
(P 27).
Fotoaparát nezaostruje.
• Objekt je príliš ďaleko od fotoaparátu:
fotoaparátu: Zrušte režim makro ((P
P 27).
• Objekt nie je vhodný na automatické zaostrovanie:
zaostrovanie: Použite aretáciu zaostrenia (P
(P 24).
Režim makro nie je k
Zvoľte iný režim fotografovania ((P
P 18).
dispozícii
Inteligentné rozpoznanie Inteligentné rozpoznanie tváre nie je k dispozícii pre zvolený režim fotografovania
fotografovania:: Vyberte
tváre nie je k dispozícii.
iný režim fotografovania (P
(P 18).
Problémy a ich riešenie
79
Problémy a riešenia
Problém
Riešenie
• Tvár objektu je zahalená slnečnými okuliarmi, klobúkom, dlhými vlasmi alebo inými
predmetmi:: Odstráňte prekážajúce predmety.
predmetmi
• Tvár objektu zaberá len malú plochu rámika:
rámika: Zmeňte kompozíciu tak, aby tvár objektu zaberala
Nebola rozpoznaná žiadna väčšiu plochu rámika ((P
P 24).
tvár.
• Tvár objektu je naklonená alebo vo vodorovnej polohe
polohe:: Požiadajte osobu, aby držala hlavu
priamo.
• Fotoaparát je naklonený:
naklonený: Udržujte polohu fotoaparátu ((P
P 15).
• Tvár objektu je slabo osvetlená:
osvetlená: Snímajte v jasnom svetle.
Je zvolený nesprávny
Zvolený objekt je bližšie k stredu rámika, ako hlavný objekt. Zmeňte kompozíciu obrázka alebo vypnite
objekt.
rozpoznanie tváre a určite výrez obrazového poľa pomocou aretácie zaostrovania (P
(P 24).
• Blesk nie je k dispozícii pre zvolený režim fotografovania
fotografovania:: Zvoľte iný režim fotografovania
(P 18).
• Batérie sú úplne vybité:
vybité: Vložte nové alebo plne nabité náhradné batérie (P
(P 6).
Blesk nevydá záblesk.
• Fotoaparát je v režime sekvenčného fotenia
fotenia:: Zvoľte VYP pre R SEKVENČNÉ FOTENIE
(P 58).
• Fotoaparát je v tichom režime:
režime: Vypnite tichý režim (P
(P 66).
• Blesk je vypnutý (P): Zvoľte iný režim blesku (P
(P 28).
• Požadovaný režim blesku nie je k dispozícii v aktuálnom režime fotografovania:
fotografovania: Zvoľte iný
Niektoré režimy blesku nie
režim fotografovania (P
(P 18).
sú k dispozícii.
• Fotoaparát je v tichom režime:
režime: Vypnite tichý režim (P
(P 66).
Blesk neosvetľuje objekt • Objekt nie je v dosahu blesku:
blesku: Umiestnite objekt do dosahu blesku ((P
P 94).
úplne.
• Okienko blesku je prekryté:
prekryté: Držte fotoaparát v správnej polohe (P
(P 15).
• Objektív je znečistený:
znečistený: Vyčistite objektív (P
(P 77).
• Objektív je zablokovaný:
zablokovaný: Odstráňte objekty z dosahu objektívu (P
(P 15).
Obrázky sú rozmazané.
• Počas fotografovania je zobrazené s a zóna zaostrenia je zobrazená v červenej farbe
farbe::
Skontrolujte zaostrovanie pred fotografovaním ((P
P 83).
• k je zobrazené počas fotografovania:
fotografovania: Použite blesk alebo statív (P
(P 29).
80
Problémy a ich riešenie
Problémy a riešenia
Problém
Obrázky sú žilkované.
Na obrázkoch sa objavujú
zvislé čiary.
Na displeji sa objavujú
„škvrny“ vo forme zvislých
purpurových alebo bielych
pruhov.
Riešenie
Keď je zvolený dlhý čas uzávierky pri vysokých teplotách, je to normálne a neznamená to poruchu.
Fotoaparát je v nepretržitom používaní pri vysokých teplotách. Fotoaparát vypnite a počkajte, kým sa
neochladí.
Zvislé purpurové alebo biele pruhy sa môžu objaviť, keď je fotoaparát v nepretržitom používaní pri
vysokých teplotách, alebo keď je v zábere veľmi jasný objekt; tento fenomén je obvyklý u všetkých
obrazových senzorov CCD a neznamená poruchu. Tieto pruhy sú zaznamenané vo videách, ale neobjavia
sa na fotografiách. Vystríhajte sa záberov s bielymi objektmi pri nahrávaní videí.
Prehrávanie
Problém
Riešenie
Obrázky sú zrnité.
Obrázky boli vytvorené fotoaparátom inej značky alebo modelu.
Zoom pri prehrávaní nie je Obrázky boli vytvorené pomocou O ZMENIŤ VEĽKOSŤ alebo fotoaparátom inej značky alebo
k dispozícii.
modelu.
• Hlasitosť prehrávania je nastavená príliš nízko
nízko:: Upravte hlasitosť prehrávania (P
(P 69).
• Mikrofón bol prekrytý
prekrytý:: Počas nahrávania držte fotoaparát v správnej polohe (P
(P 15, 40).
Prehrávanie videí je bez
• Reproduktor je prekrytý
prekrytý:: Počas prehrávania držte fotoaparát v správnej polohe (P
(P 42).
zvuku.
• Ak je zvolené 2 OPTICKÝ v p TYP ZOOMU VIDEA,
VIDEA, používanie zoomu blokuje
zaznamenávanie zvuku:
zvuku: Vyberte 1 DIGITÁLNY v p TYP ZOOMU VIDEA ((P
P 40).
Zvolené obrázky sa neNiektoré z obrázkov zvolených na zmazanie sú chránené proti vymazaniu. Odstráňte ochranu pomocou
vymažú.
funkcie, ktorou bola pôvodne aktivovaná (P
(P 63).
Číslovanie súborov sa
Došlo k otvoreniu krytu priestoru batérie v čase, keď bol fotoaparát zapnutý. Pred otvorením krytu
neočakávane resetuje.
priestoru pre batériu fotoaparát vypnite (P
(P 11).
Problémy a ich riešenie
81
Problémy a riešenia
Pripojenia/Rôzne
Problém
Nie je obraz ani zvuk.
Chýba farba
Počítač nerozpoznáva
fotoaparát.
Obrázky nie je možné
vytlačiť.
Tlačí sa len jedna kópia /
netlačí sa dátum.
Fotoaparát nereaguje.
Fotoaparát nepracuje tak,
ako sa očakáva.
Žiaden zvuk.
Nie je možné nainštalovať
alebo spustiť FinePixViewer.
82
Riešenie
• Fotoaparát nie je správne pripojený:
pripojený: Pripojte fotoaparát správne ((P
P 43).
• Počas prehrávania videa bol pripojený kábel A/V
A/V:: Fotoaparát pripojte po skončení prehrávania videa.
• Vstup do televízneho prijímača je nastavený na „TV“:
„TV“: Nastavte vstup na „VIDEO“.
• Fotoaparát nie je nastavený na správnu TV normu:
normu: Nastavte Q VIDEO SYSTÉM fotoaparátu na TV (P
(P 72).
• Hlasitosť TV je príliš nízka:
nízka: Nastavte hlasitosť.
Nastavte Q VIDEO SYSTÉM fotoaparátu na TV ((P
P 72).
Uistite sa, že fotoaparát aj počítač sú správne pripojené (P
(P 52).
• Fotoaparát nie je správne pripojený:
pripojený: Pripojte fotoaparát správne ((P
P 44).
• Tlačiareň je vypnutá
vypnutá:: Zapnite tlačiareň.
Tlačiareň nie je kompatibilná s PictBridge.
• Dočasná porucha fotoaparátu:
fotoaparátu: Vyberte a znovu vložte batérie (P
(P 6).
• Batérie sú úplne vybité:
vybité: Vložte nové alebo plne nabité náhradné batérie (P
(P 6).
Vyberte a znovu vložte batérie (P
(P 6). Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu FUJIFILM.
Vypnite tichý režim (P
(P 66).
FinePixViewer nepodporuje Mac OS X 10.7 alebo novšie. Použite aplikáciu dodanú s Mac OS X alebo softvér tretej strany (P
(P 50).
Problémy a ich riešenie
Varovné hlásenia a zobrazenia
Na LCD monitore sa zobrazujú nasledujúce varovania:
Varovanie
B ((červená
červená))
A ((bliká
bliká na červeno)
červeno)
k
Popis
Batérie sú takmer vybité. Vložte nové alebo plne nabité náhradné batérie (P
(P 6).
Batérie sú úplne vybité. Vložte nové alebo plne nabité náhradné batérie (P
(P 6).
Pomalá rýchlosť uzávierky. Obrázky môžu byť rozmazané; použite blesk alebo statív.
Fotoaparát nemôže zaostriť. Skúste jedno z nasledujúcich riešení:
s
• Použite aretáciu zaostrenia a zaostrite na iný predmet v rovnakej vzdialenosti, potom zmeňte
(zobrazené na červeno s červekompozíciu obrázka ((P
P 24).
nou zónou zaostrenia)
zaostrenia)
• Pri vytváraní záberov zblízka použite na zaostrenie režim makro (P
(P 27).
Clona alebo rýchlosť uzávier- Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý a obrázok bude preexponovaný alebo podexponovaný. Ak je
ky sú zobrazené na červeno objekt tmavý, použite blesk (P
(P 28).
CHYBA ZAOSTROVANIA Chyba fotoaparátu alebo prekážka v pohyblivých častiach objektívu. Fotoaparát vypnite a potom
znovu zapnite, dajte pozor, aby ste sa nedotkli šošovky objektívu. Ak hlásenie pretrváva, kontaktujte
VYPNITE A ZAPNITE
predajcu FUJIFILM.
OPÄŤ FOTOAPARÁT
• Pamäťová karta nie je naformátovaná alebo bola naformátovaná v počítači alebo inom
zariadení:: Naformátujte pamäťovú kartu pomocou voľby K FORMÁTOVANIE v menu
zariadení
nastavení fotoaparátu (P
(P 67).
KARTA NIE JE NAFORMÁ• Kontakty pamäťovej karty je potrebné vyčistiť
vyčistiť:: Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou.
TOVANÁ
Ak sa hlásenie opakuje, naformátujte pamäťovú kartu ((P
P 67). Ak hlásenie pretrváva, kartu
vymeňte.
• Porucha fotoaparátu:
fotoaparátu: Kontaktujte predajcu FUJIFILM.
KARTA JE CHRÁNENÁ
Pamäťová karta je uzamknutá. Odomknite kartu ((P
P 7).
Pamäťová karta nie je správne naformátovaná. Na formátovanie pamäťovej karty použite fotoaparát
V ČINNOSTI
(P 67).
Problémy a ich riešenie
83
Varovné hlásenia a zobrazenia
Varovanie
CHYBA KARTY
b PAMÄŤ JE PLNÁ
CHYBA ZÁPISU
CHYBA ČÍTANIA
84
Popis
Pamäťová karta nie je naformátovaná pre použitie vo fotoaparáte. Naformátujte kartu (P
(P 67).
Kontakty pamäťovej karty je potrebné vyčistiť alebo je pamäťová karta poškodená. Očistite kontakty
mäkkou suchou handričkou. Ak sa hlásenie opakuje, naformátujte pamäťovú kartu (P
(P 67). Ak
hlásenie pretrváva, kartu vymeňte.
Nekompatibilná pamäťová karta. Použite kompatibilnú kartu (P
(P 9).
Porucha fotoaparátu. Kontaktujte predajcu FUJIFILM.
Pamäťová karta je plná a obrázky sa nedajú nasnímať ani kopírovať. Vymažte obrázky alebo vložte pamäťovú kartu s väčšou voľnou kapacitou.
• Chyba pamäťovej karty alebo chyba pripojenia:
pripojenia: Pamäťovú kartu znovu vložte, alebo fotoaparát vypnite a znovu zapnite. Ak hlásenie pretrváva, kontaktujte predajcu FUJIFILM.
• Nezostáva dosť pamäte pre záznam ďalších obrázkov:
obrázkov: Vymažte obrázky alebo vložte pamäťovú kartu s väčšou voľnou kapacitou.
• Pamäťová karta nie je naformátovaná:
naformátovaná: Naformátujte pamäťovú kartu ((P
P 67).
• Súbor je poškodený alebo nebol vytvorený týmto fotoaparátom
fotoaparátom:: Súbor sa nedá prezerať.
• Kontakty pamäťovej karty je potrebné vyčistiť
vyčistiť:: Očistite kontakty mäkkou suchou handričkou.
Ak sa hlásenie opakuje, naformátujte pamäťovú kartu ((P
P 67). Ak hlásenie pretrváva, kartu
vymeňte.
• Porucha fotoaparátu:
fotoaparátu: Kontaktujte predajcu FUJIFILM.
Problémy a ich riešenie
Varovné hlásenia a zobrazenia
Varovanie
ČÍSLOVANIE VYČERPANÉ
Popis
Fotoaparát vyčerpal čísla snímok (aktuálne číslo snímky je 999-9999). Naformátujte pamäťovú kartu
a zvoľte NOVÉ pre B ČÍSLO ZÁBERU
ZÁBERU.. Vytvorením obrázka zresetujete číslovanie záberov na
100-0001, potom zvoľte KONT. pre B ČÍSLO ZÁBERU ((P
P 68)
68)..
NA VYPNUTIE TICHÉHO REBol vykonaný pokus vybrať režim blesku alebo nastaviť hlasitosť fotoaparátu v tichom režime. UkončiŽIMU STLAČTE A PODRŽTE
te tichý režim pred výberom režimu blesku alebo nastavením hlasitosti (P
(P 66).
TLAČIDLO DISP
Počet výsledkov hľadania je viac ako 5 000, alebo viac ako 999 záberov bolo určených na vymazanie.
PRIVEĽA ZÁBEROV
Vykonajte iné hľadanie alebo zvoľte menej obrázkov.
Bol vykonaný pokus o vymazanie alebo otáčanie chráneného obrázku. Odstráňte ochranu a skúste to
UZAMKNUTÝ ZÁBER
znovu (P
(P 63).
a NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ a obrázky sa nedajú vyrezať.
NIE JE MOŽNÉ UPRAVIŤ Obrázok je poškodený alebo nebol vytvorený týmto fotoaparátom.
Bol vykonaný pokus vytvoriť kópiu so zmenenou veľkosťou, a to rovnakou alebo väčšou ako originál.
a NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ
Vyberte menšiu veľkosť.
NIE JE MOŽNÉ OTÁČAŤ
Bol vykonaný pokus otočiť obrázok, ktorý sa nedá otočiť.
F NIE JE MOŽNÉ OTÁČAŤ Videá sa nedajú otočiť.
Problémy a ich riešenie
85
Varovné hlásenia a zobrazenia
Varovanie
NIE JE VLOŽENÁ KARTA
VLOŽTE NOVÚ KARTU
CHYBA SÚBORU DPOF
NIE JE MOŽNÉ NASTAVIŤ
DPOF
F NIE JE MOŽNÉ NASTAVIŤ
DPOF
CHYBA V PREPOJENÍ
CHYBA TLAČIARNE
CHYBA TLAČIARNE
POKRAČOVAŤ?
NIE JE MOŽNÉ TLAČIŤ
86
Popis
Nie je vložená pamäťová karta; vložte pamäťovú kartu.
Tlačová objednávka DPOF na aktuálnej pamäťovej karte obsahuje viac ako 999 obrázkov.
Obrázok nie je možné vytlačiť s použitím DPOF.
Videá nie je možné vytlačiť s použitím DPOF.
Vznikla chyba pripojenia počas tlače alebo kopírovania obrázkov do počítača alebo iného zariadenia.
Overte, či je zariadenie zapnuté a či je pripojený kábel USB.
Tlačiarni došiel papier, alebo atrament, alebo sa vyskytla iná chyba v tlačiarni. Skontrolujte tlačiareň
(ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu tlačiarne). Skôr, ako začnete znovu tlačiť, tlačiareň
vypnite a opäť zapnite.
V tlačiarni došiel papier alebo atrament alebo sa vyskytla iná chyba v tlačiarni. Skontrolujte tlačiareň
(ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu tlačiarne). Ak tlač nezačne automaticky, stlačením
MENU/OK tlač obnovíte.
Bol vykonaný pokus vytlačiť video, obrázok nebol vytvorený týmto fotoaparátom, alebo obrázok je vo
formáte, ktorý tlačiareň nepodporuje. Videá a niektoré obrázky vytvorené inými zariadeniami nie je
možné tlačiť; ak je obrázok statickou snímkou vytvorenou fotoaparátom, pozrite si návod na obsluhu
tlačiarne, aby ste sa uistili, či podporuje formáty JFIF-JPEG alebo Exif-JPEG. Ak nepodporuje, obrázky
nie je možné tlačiť.
Problémy a ich riešenie
Dodatky
Tipy a triky
Nasledujúce tipy a triky vám pomôžu získať čo najviac z vášho fotoaparátu.
Výkon batérie
Vyberte nasledujúce nastavenia, aby ste zlepšili výkon batérie:
• b ROZPOZN. TVÁRE (P 31): VYP
• F REŽIM AF (P 59): r STRED
• E REŽIM LCD (P 69): U ÚSP. REŽ. ZAP.
Samospúšť
• Aby ste predišli rozmazaniu spôsobenému pohybom fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte, použite dvojsekundový časovač.
• Časovač vypnete stlačením DISP/BACK.
87
Tipy a triky
Inteligentné rozpoznanie tváre
Keď je zvolené ZAP pre b ROZPOZN. TVÁRE (P 31), môžete:
Fotografovanie • Priblížiť tváre, keď je ZOOM (KONTINUÁLNY) zvolený pre A ZOBRAZ.
ZÁBERU (P 67).
• Priblížiť tváre počas prezentácií (P 62) alebo stlačením voliča nadol
Prehrávanie
počas prehrávania.
• Vyhľadať tváre použitím b VYHĽAD. OBRÁZKOV (P 36).
• Vyrezať pozadie portrétov pomocou G VYREZANIE (P 63).
• Tlačiť jednu kópiu pre každú osobu na fotografii.
Tlač
88
Dodatky
Tipy a triky
Profi tipy
• Pre fotografovanie objektov v protisvetle, vyberte C PRIRODZENÉ
& N v A FOTOGRAF. REŽIM (P 18) a umiestnite objekt do stredu záberu.
• Na fotenie objektov, ktoré sú v pohybe, zvoľte x SLEDOVANIE
pre F REŽIM AF (P 59).
• Na fotografovanie nočných scén, zvýšte citlivosť (P 55) a zapnite blesk (P 28).
Dodatky
89
Kapacita pamäťovej karty
Nasledujúca tabuľka zobrazuje čas záznamu alebo počet snímok, ktoré sú k
dispozícii pri rôznych veľkostiach záberu. Všetky údaje sú približné; veľkosť
súboru závisí od nahrávanej scenérie, čím vzniká veľké množstvo variácií v počte
súborov, ktoré je možné uložiť. Počet expozícií alebo zostávajúca dĺžka sa nemusí
zmenšiť v rovnakom pomere.
■ FinePix AX550 - AX590
Médium
2 GB
O
Fotografie
T
O 4:3
O 3:2
O 16:9
P 4:3
P 16:9
Q 4:3
Q 16:9
FINE
240
270
310
470
700
920
1680
4 GB
NORMAL
470
530
620
920
1340
1740
3040
FINE
480
540
640
940
1400
1840
3360
8 GB
NORMAL
950
1060
1250
1840
2690
3490
6080
FINE
970
1080
1280
1890
2810
3690
6720
NORMAL
1910
2130
2510
3680
5380
6980
12160
Videá*
h1280†
9 min.
18 min.
37 min.
f
27 min.
55 min.
111 min.
g
58 min.
116 min.
233 min.
* Jednotlivé videá nemôžu prekročiť veľkosť 2 GB alebo dĺžku 29 minút. Ak je voľných viac než 2 GB, fotoaparát zobrazí čas zostávajúci pre video vo veľkosti 2 GB.
† Pri nahrávaní videí HD použite pamäťovú kartu G alebo vyššiu.
90
Dodatky
Kapacita pamäťovej karty
■ FinePix AX500 - AX540
Médium
2 GB
O
Fotografie
T
O 4:3
O 3:2
O 16:9
P 4:3
P 16:9
Q 4:3
Q 16:9
FINE
270
310
360
530
700
1150
1680
4 GB
NORMAL
540
610
710
1030
1340
2140
3040
FINE
550
620
730
1060
1400
2300
3360
8 GB
NORMAL
1090
1220
1430
2060
2690
4290
6080
FINE
1110
1240
1470
2130
2810
4600
6720
NORMAL
2180
2440
2870
4120
5380
8580
12160
Videá*
h1280†
9 min.
18 min.
37 min.
f
27 min.
55 min.
111 min.
g
58 min.
116 min.
233 min.
* Jednotlivé videá nemôžu prekročiť veľkosť 2 GB alebo dĺžku 29 minút. Ak je voľných viac než 2 GB, fotoaparát zobrazí čas zostávajúci pre video vo veľkosti 2 GB.
† Pri nahrávaní videí HD použite pamäťovú kartu G alebo vyššiu.
Dodatky
91
Technické údaje
Systém
Model
Efektívne pixely
Digitálny fotoaparát FinePix série AX500
FinePix AX550 - AX590
16 miliónov
FinePix AX500 - AX540
14 miliónov
CCD
1/2,3 -palcový CCD so štvorcovými pix. a primárnym farebným filtrom
Pamäťové médiá
Pamäťové karty SD/SDHC
Súborový systém
Kompatibilný s Design Rule pre Camera File System (DCF)
(DCF),, Exif 2.3 a Digital Print Order Format
(DPOF)
Súborový formát
• Statické obrázky:
obrázky: Exif 2.3 JPEG (komprimované) • Videá
Videá:: formát AVI Motion JPEG
Veľkosť obrázka (pixely)
FinePix AX550 - AX590
• O 4 : 3:
3: 4608 × 3440
• O 3 : 2:
2: 4608 × 3072
• O 16 : 99:: 4608 × 2592
• P 4 : 3:
3: 3264 × 2448
• P 16 : 99:: 3072 × 1728
• Q 4 : 3:
3: 2304 × 1728
• Q 16 : 99:: 1920 × 1080
FinePix AX500 - AX540
• O 4 : 3:
3: 4288 × 3216
• O 3 : 2:
2: 4288 × 2864
• O 16 : 99:: 4288 × 2416
• P 4 : 3:
3: 3072 × 2304
• P 16 : 9:
9: 3072 × 1728
• Q 4 : 3:
3: 2048 × 1536
• Q 16 : 9:
9: 1920 × 1080
Objektív
Objektív Fujinon s 5 × optickým zoomom, F3,3 (širokouhlý) – F5,9 (teleobjektív)
Ohnisková vzdialenosť f=5,9 mm–29,5 mm (ekvivalent 35-mm formátu: 33 mm–165 mm)
92
Dodatky
Technické údaje
Systém
Digitálny zoom
FinePix AX550 - AX590
Pribl. 7,2 ×(až
×(až do 36 × ak je kombinovaný s optickým zoomom)
FinePix AX500 - AX540
Pribl. 6,7 ×(až
×(až do 33,5 × ak je kombinovaný s optickým zoomom)
Clona
F3,3/F8,0 (širokouhlý)
(širokouhlý),, F5,9/F14,4 (teleobjektív)
(teleobjektív);; používa Neutral Density (ND
(ND)) filter
Rozsah zaostrovania
Pribl. 45 cm–nekonečno (širokouhlý)
(širokouhlý);; 80 cm-nekonečno (teleobjektív)
(vzdialenosť od čela objektívu) • Makro
Makro:: pribl. 10 cm–80 cm (širokouhlý)
(širokouhlý);; 60 cm–1,0 m (teleobjektív)
Citlivosť
Štandardná citlivosť výstupu ekvivalentná k ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (veľkosť záberu Q);
AUTO
Meranie
256-segmentové meranie throughhrough-tthehe-llens (TTL) (cez objektív)
Riadenie expozície
Programované AE
Kompenzácia expozície –2 EV – +2 EV v krokoch po 1/3 EV
Dodatky
93
Technické údaje
Systém
Stabilizácia obrazu
Rýchlosť uzávierky
(kombinovaná mechanická a
elektronická uzávierka)
Sekvenčné fotenie
Zaostrovanie
Vyváženie bielej
Samospúšť
Blesk
Režim blesku
94
Digitálna stabilizácia obrazu
• režim AUTO:
AUTO: 1/4 s–
s–11/1400 s
• Ostatné režimy:
režimy: 8 s–1
s–1/1400 s
FinePix AX550 - AX590
Až do 1,1 sn/s; max. 3 zábery
FinePix AX500 - AX540
Až do 1,1 sn/s; max. 3 zábery
• Režim
Režim:: Jednorázový AF, kontinuálny AF
• Systém automatického zaostrovania:
zaostrovania: detekcia kontrastu TTL AF
• Výber zóny zaostrenia:
zaostrenia: Stredový, sledovanie
Automatické rozpoznanie scenérie; šesť manuálne predvoliteľných režimov pre priame slnečné svetlo,
tieň, denné žiarivkové svetlo, teplé biele žiarivkové, chladné biele žiarivkové a žiarovkové svetlo
Vyp, 10 s, 2 s
Blesk s automatickým riadením a CCD meraním; efektívny rozsah keď je citlivosť nastavená na AUTO
je pribl. 60 cm–4,2 m (širokouhlý)
(širokouhlý),, 60 cm–2,8 m (teleobjektív)
(teleobjektív);; efektívny rozsah v režime makro je pribl.
30 cm–80 cm (širokouhlý)
(širokouhlý),, 60 cm–1,0 m (teleobjektív)
AUTO,, N, P, O (detekcia tváre je vypnutá);
AUTO
vypnutá); K, L, P, M (detekcia tváre je zapnutá)
Dodatky
Technické údaje
Systém
LCD monitor
Videá
Jazyky
Vstupy/výstupy
A/V VÝSTUP
(audio/video výstup)
Digitálny vstup/výstup
Napájanie/iné
Napájanie
Životnosť batérie (približný
počet snímok, ktorý môže byť
zaznamenaný s úplne nabitými batériami)
FinePix AX580 - AX590 / AX520 - AX540
3,0 pal., 230 tis. bodový farebný LCD monitor; pokrytie záberu pribl. 96%
FinePix AX550 - AX560 / AX500 - AX510
2,7 pal., 230 tis. bodový farebný LCD monitor; pokrytie záberu pribl. 96%
Veľkosť záberu 1 280 × 720, 640 × 480, 320 × 240; 30 sn/s; monofónny zvuk
arabčina, bulharčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, čeština, dánčina, holandčina,
angličtina, perzština, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, hebrejčina, maďarčina, indonézske
jazyky, taliančina, japončina, kazaština, kórejčina, lotyština, litovčina, nórčina, poľština, portugalčina,
rumunčina, ruština, srbština, slovenčina, španielčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina,
vietnamčina
NTSC alebo PAL výstup s monofónnym zvukom
USB 2,0 vysokorýchlostný, zdieľaný konektor pre A/V VÝSTUP; MTP/PTP
• Alkalické batérie veľkosti AA (×2)
• Nabíjateľné nikel-metal hydridové (Ni-MH) batérie veľkosti AA (×2; predávané samostatne)
Typ batérie
Alkalické batérie veľkosti AA
Ni-MH batérie veľkosti AA
Približný počet snímok
160
420
Štandard CIPA, merané v režime B (auto)
(auto),, používajúc batérie dodané s fotoaparátom a pamäťovou kartou SD.
Pamätajte: Počet záberov, ktoré je možné vytvoriť s batériou, sa líši v závislosti od stavu nabitia baPamätajte:
térie a pri nízkych teplotách klesá.
Dodatky
95
Technické údaje
Napájanie/iné
Rozmery fotoaparátu
(Š × V × H)
Pohotovostná hmotnosť
93,0 mm × 60,2 mm × 27,8 mm, bez výstupkov (minimálna hĺbka 22,0 mm)
FinePix AX580 - AX590 / AX520 - AX540
Pribl. 173 g, vrátane batérie a pamäťovej karty
FinePix AX550 - AX560 / AX500 - AX510
Pribl. 168 g, vrátane batérie a pamäťovej karty
Hmotnosť fotoaparátu
FinePix AX580 - AX590 / AX520 - AX540
Pribl. 124 g, bez batérie, príslušenstva a pamäťovej karty
FinePix AX550 - AX560 / AX500 - AX510
Pribl. 119 g, bez batérie, príslušenstva a pamäťovej karty
Prevádzkové podmienky • Teplota
Teplota:: 0 °C – +40 °C
• Vlhkosť
Vlhkosť:: 10% – 80% (bez kondenzácie)
96
Dodatky
Technické údaje
■ Poznámky
• Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. FUJIFILM
nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z chýb v tomto návode.
• Hoci je LCD monitor vyrobený pomocou pokročilej vysoko presnej technológie, môžu
sa objaviť malé svetlé body a anomálie farieb, hlavne v blízkosti textu. Je to pre tento typ
LCD monitora normálne a nie je to prejavom chybnej funkcie; obrázky vytvorené týmto
fotoaparátom nie sú tým ovplyvnené.
• Digitálne fotoaparáty môžu zlyhať, ak sú vystavené silnému rádiovému rušeniu (napr.
elektrickému poľu, statickej elektrine alebo rušeniu prenosovými linkami).
• Podľa použitého typu šošovky môže vznikať na okraji obrázkov určité skreslenie. Je to
normálne.
Dodatky
97
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Pre opravy a technickú podporu sa obráťte na vášho miestneho distribútora. (Pozri
Zoznam celosvetovej siete.)
Download

FINEPIX AX500 Series