Welding, s. r. o. , pod Kalváriou 8/1278
955 01 Topoľčany
vyhlasuje nasledovnú výzvu
na vypracovanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
Podmienky výzvy:
I. Zadávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
Email:
Welding, s. r. o.
Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 Topoľčany
36 541 541
2020138098
SK 2020138098
Ing. Ondrej Mengyan, konateľ
00421 38 573 2519
00421 907 713 320
00421 38 522 1431
[email protected]
ďalej len zadávateľ
II. Vymedzenie predmetu výzvy
Predmetom výzvy je žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky v zmysle bodu 2.5.11.5 Príručky
pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP (kód výzvy KaHR – 13 SP – 1201, dátum
vyhlásenia výzvy 31.8.2012) na dodávku nasledovných činností, výpočtov a zariadení, rozdelených
na štyri samostatné logické celky:
1. Prieskum patentovej ochrany medzinárodného typu a realizácia priemyselnoprávnej ochrany výskumu.
2. Vytvorenie výpočtového modelu pre určenie parametrov prienikov profilov dráh
a jeho implementácia do systému technickej prípravy výroby dvoj- a trojrúrových
dráh.
3. Dodávka zariadenia na presné ustavovanie hláv nosných prvkov priestorovo
orientovaných konštrukcií.
4. Dodávka zariadenia na pálenie priečok, diagonál a nosných rúr priestorovo
orientovaných konštrukcií.
Prieskum trhu a predložená cenová ponuka nevedie k uzatvoreniu
dodávateľskoodberateľských vzťahov a slúži zadávateľovi len na informatívne účely. Cenová ponuka na
obstaranie predmetu zákazky bude podkladom k vypracovaniu žiadosti zadávateľa o poskytnutie
nenávratného finančného prostriedku z fondov EÚ.
III. Opis predmetu zákazky - požadované technické parametre dopytovaných prác a zariadení:
1. Prieskum patentovej ochrany medzinárodného typu a realizácia priemyselno-právnej
ochrany výskumu
Prieskum patentovej ochrany formou patentovej rešerše medzinárodného typu a príprava
podkladov k priemyselno-právnej ochrane výskumu realizovaného vo Welding, s.r.o., Topoľčany
patentmi a/alebo úžitkovými vzormi má byť realizovaný v oblastiach:
a) polohovania a zostavovania priestorovo orientovaných konštrukcií,
b) orientácie hláv nosných prvkov priestorovo orientovaných konštrukcií,
c) určovania prienikov nosných prvkov priestorovo orientovaných konštrukcií.
V rámci I. etapy – úvodná časť sa požaduje vykonať:
- prieskum patentovej ochrany formou patentovej rešerše medzinárodného typu
spracovaný na známy stav techniky v oblastiach a), b) a c) pričom zo strany
vyhlasovateľa bude zadanie vymedzené tzv. kľúčovými slovami, max. v počte 10,
- patentové rešerše spracovať medzinárodne na zverejnené PCT prihlášky, EPO
prihlášky, udelené patenty EP a národné patenty vybraných krajín.
Požadované termíny I. etapy ukončenia jednotlivých rešerší sú stanovené na rok 2013 – 2014.
V rámci II. etapy – záverečná časť sa požaduje vykonať:
- vytypovanie výstupov pre príslušnú výskumno-vývojovú časť riešenia
s predpokladom splnenia kritérií pokrokovosti a realizovateľnosti k priemyselnoprávnej ochrane patentmi resp. úžitkovými vzormi v oblastiach a), b) a c),
- príprava podkladov a podanie prihlášok priemyselno-právnej ochrany, zamerané na
spracovanie opisu, nárokov, výkresov a anotácií spĺňajúcich predpísané kritéria, druh
ochrany SK úžitkový vzor, patent.
Požadované termíny II. etapy ukončenia jednotlivých vytypovaných výstupov, podkladov
a podanie prihlášok sú stanovené na rok 2014 – 2015.
2. Vytvorenie výpočtového modelu pre určenie parametrov prienikov profilov dráh a jeho
implementácia do systému technickej prípravy výroby dvoj- a trojrúrových dráh
Predmetom riešenia je vytvorenie modelu pre tvorbu parametrov potrebných pre výrobu
priečok a diagonál priestorovo orientovaných dráh. Ide o troj- a štvorrúrové zvárané konštrukcie
(segmenty dráhy) pozostávajúce spravidla z pojazdových a nosných rúr navzájom prepojených
priečkami a diagonálami.
Vytvorený model musí umožňovať stanovenie parametrov priečok a diagonál v nasledovných
parametroch:
- dĺžka, uhly rezov (vyfrézov) a ich vzájomné pootočenie, dĺžka polotovaru,
- určenie pre priestorový tvar dráhy definovaných priestorovými súradnicami, rozmermi
a prierezmi priečok a diagonál,
- možnosť jednoduchej zmeny orientácie diagonál, rozmerov a typov jednotlivých profilov
priečok a diagonál, zmenu polohy hláv a dĺžky jednotlivých segmentov,
- možnosť automatizovanej a užívateľsky nenáročnej zmeny súradníc,
- adaptaviteľnosť modelu na rôzne druhy dráh (rôzne rozstupy pojazdových rúr, profily priečok
a diagonál a pod.),
- dodržiavanie všeobecne platných podmienok výroby vyplývajúcich z technológie zvárania
a príslušných noriem pre dynamicky namáhané konštrukcie.
Predpokladaný termín dodávky predmetu riešenia je 2014.
3. Dodávka zariadenia na presné ustavovanie hláv nosných prvkov priestorovo
orientovaných konštrukcií
Predmetom riešenia je dodávka 1 ks základného stroja – robota s určením na presné
ustavovanie hláv nosných prvkov priestorovo
orientovaných konštrukcií, v nasledovnom
prevedení: základný stroj, ovládanie a elektrické zariadenie, bezpečnostné prvky pracoviska,
montáž stroja a doprava.
Robot má slúžiť ako súčasť robotizovaného pracoviska – zariadenia na presné ustavovanie hláv
nosných prvkov u priestorovo orientovaných konštrukcií s nasledovnými technickými
parametrami:
a) dosah
b) užitočné zaťaženie
c) max. rozmery základne
d) hmotnosť
e) presnosť polohovania
f) počet osí
g) pracovný rozsah osí
• os 1
• os 2
• os 3
• os 4
• os 5
• os 6
do 2 600 mm
180 kg
1 200 x 800 mm
do 1 500 kg
do 0,1 mm
6
+150° až
+ 80° až
+ 70° až
+300° až
+120° až
+360° až
- 150°
- 60°
- 180°
- 300°
- 120°
- 360°
h) rýchlosť otáčania
• os 1,2,3
do 80°/s
• os 4,5,6
do 120°/s
i)
rozmery manipulovaných súčiastok:
• variant plech 200x200x10 mm, max. 720x500x40 mm
• variant profil min. HEB 120, max. HEB 220, dĺžka 500 mm
j) pracovné prostredie
+5° C až + 45° C
k) napätie
230 V, 50 Hz, stupeň ochrany IP 67
l) ďalšie technické požiadavky:
- zaručená rovnaká trajektória pri všetkých rýchlostiach,
- nelineárna korekcia pre maximálnu presnosť
- softvérová bezpečnosť s ľudskou obsluhou v pracovnom priestore
robota
- vzdialená správa robota
Predpokladaný termín dodávky predmetu riešenia je 2013.
4. Dodávka zariadenia na pálenie priečok, diagonál a nosných rúr priestorovo
orientovaných konštrukcií
Predmetom riešenia je dodávka:
- 1 ks základného stroja – robota s určením na pálenie koncov, priečok, diagonál a nosných
rúr priestorovo orientovaných konštrukcií plazmou, vrátane programového rozhrania
v nasledovnom prevedení: základný stroj, ovládanie a elektrické zariadenie, bezpečnostné prvky
pracoviska, montáž stroja a doprava.
- 1 ks rezacie zariadenie - plazmový zdroj vrátane príslušenstva (ručná plynová konzola,
fľašové redukčné ventily, prepojovacie vedenie, plazmový horák, atď.)
4.1. Robot má slúžiť ako súčasť robotizovaného pracoviska – zariadenia na priestorové pálenie
priečok, diagonál a nosných rúr plazmou u priestorovo orientovaných konštrukcií
s nasledovnými technickými parametrami:
a) dosah
b) užitočné zaťaženie
c) max. rozmery základne
d) hmotnosť
e) presnosť polohovania
f) počet osí
g) pracovný rozsah osí
• os 1
• os 2
• os 3
• os 4
• os 5
• os 6
do 2 600 mm
10 kg
700 x 700 mm
do 450 kg
do 0,2 mm
6+3
+180° až
+120° až
+ 75° až
+360° až
+120° až
+360° až
- 180°
- 80°
- 180°
- 360°
- 125°
- 360°
h) rýchlosť otáčania
• os 1,2,3
min. 150°/s
• os 4,5,6
min. 250°/s
i) pracovné prostredie
+5° C až + 45° C
j) napätie
230 V, 50 Hz, stupeň ochrany IP 67
k) rozmery manipulovaných súčiastok (diagonál, priečok)
• min. JP 50x50x4, max. JP 160x160x12,5
• min. TRKR 60,3x6, max. TR KR 603x25
l) ďalšie technické požiadavky:
- zaručená rovnaká trajektória pri všetkých rýchlostiach,
- nelineárna korekcia pre maximálnu presnosť
- softvérová bezpečnosť – súčinnosť robota s rezacím zariadením a
s ľudskou obsluhou v pracovnom priestore robota
- vzdialená správa robota
4.2 Plazmový zdroj má umožňovať priestorové pálenie priečok, diagonál a nosných rúr
plazmou, s nasledovnými technickými parametrami:
a) druh materiálu: konštrukčné ocele
b) rozmery manipulovaných súčiastok (diagonál, priečok) : viď bod 4.1, odst. k)
hrúbky konštrukčných materiálov do 30 mm
c) rýchlosť pálenia do 2 000 mm/min (hrúbka materiálu 10 mm)
d) napätie 3x400 V, 50 Hz
e) istič 50 A
f) hmotnosť zdroja do 200 kg
Požadovaná technická dokumentácia oboch zariadení minimálne v rozsahu:
- dokumentácia k riadiacemu systému robota a plazmového zdroja
- návod na obsluhu a údržbu mechanickej časti robota a plazmového zdroja
- dokumentácia a schémy zapojenia elektrických, mechanických a hydraulických častí zariadení
- východzie revízne správy a prehlásenia o zhode dodaných zariadení.
Predpokladaný termín dodávky predmetu riešenia je 2014.
IV. Spôsob vypracovania cenových ponúk
Potencionálny záujemca môže predložiť cenovú ponuku na jedno, dve, tri alebo všetky
požadované logické celky, t.j. cenová ponuka nemusí byť komplexná. Predložená cenová ponuka musí
byť vyhotovená na úrovni jednotlivých častí dodávok – položkovitý rozpočet.
V. Iné nevyhnutné požiadavky
Zariadenie tvoriace predmet ponuky musí byť v súlade s právnymi a legislatívnymi
požiadavkami v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré platia
v Slovenskej republike. Zadávateľ požaduje záruku na dodané zariadenie v trvaní 24 mesiacov so
servisným zásahom do 48 hod.
VI. Predpokladaný termín realizácie – nákupu
Realizácia – nákup bude zahájená v zmysle podmienok na pridelenie štrukturálnych fondov
stanovených príslušnou riadiacou agentúrou t.j. po podaní žiadosti o NFP a ukončeného procesu
verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 25/2006 Zb. z. o verejnom obstarávaní. Predpoklad
realizácie rok 2013 - 2014.
VII. Termín predkladania cenových ponúk
Posledný termín na doručenie cenových ponúk je 25.10.2012 o 12.00 hod. na sekretariáte
riaditeľa vyhlasovateľa, ulica Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika.
Ponuky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.
VIII. Forma predkladania ponúk
Návrh cenovej ponuky je záujemca povinný doručiť písomne poštou alebo osobne v zalepenej,
nepriehľadnej obálke označenej vetou „CENOVÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
Jazyk, v ktorom sa môže návrh predložiť: slovenský alebo český.
Predkladaná cenová ponuka musí obsahovať:
- jasnú identifikáciu spracovateľa ponuky
- návrh cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať technický popis, technické parametre a cenu zariadenia v EUR bez
DPH. Spracovateľ cenovej ponuky je povinný v jej prílohe predložiť podrobný rozpočet celkovej
ceny t.j. položkovitý rozpočet jednotlivých častí dodávky (napr. základný stroj, príslušenstvo, doprava,
montáž).
IX. Metodika a lehota na vyhodnotenie predložených ponúk
Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční komisionálne dňa 29.10.2012 o 12.00 hod.
v zasadacej miestnosti vyhlasovateľa, ulica Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 Topoľčany, Slovenská
republika.
Vyhodnotenie predložených cenových ponúk bude vykonané za každý logický celok samostatne
a uskutoční sa komisionálne na základe jediného kritéria, ktorým je cena v EUR bez DPH.
O výsledku vyhodnotenia sa vyhotoví zápis, podpísaný jednotlivými členmi komisie.
Výsledky vyhodnotenia zahrnie zadávateľ do návrhu žiadosti o NFP.
X. Ostatné
Predložené cenové ponuky zadávateľ zahrnie do vyhodnotenia len za predpokladu, že ich obsah
bude zodpovedať technickým a ďalším podmienkam definovaným v bode III. tejto výzvy a bude
predložená v stanovenom termíne.
Predložené ponuky nie je možné po ich doručení zadávateľovi odvolať, meniť a ani dopĺňať.
Spracovatelia ponuky nemajú právo na náhradu nákladov spojených so spracovaním ponuky.
Záujemcovia o vypracovanie ponuky môžu dostať podrobnejšie údaje u zadávateľa – Ing. Ondrej
Mengyan, konateľ spoločnosti, tel. číslo: 00421 38 537 2519, mobil 00421 907 713 320, Email:
[email protected] a to v pracovných dňoch do 24.10.2012, denne od 8.00 hod. do 15.00 hod.
V Topoľčanoch dňa 04.10.2012
Za zadávateľa
Ing. Ondrej Mengyan
konateľ spoločnosti
Download

Obchodná verejná súťaž