ÚVOD
Gratulujeme k výberu počítača ECHOWELL s funkciou výškomeru. Jednoduché ovládanie vášho nového
počítača Echowell A3 vám umožní vychutnať si radosť z jazdy. Prosím prečítajte si tento manuál pred použitím,
aby ste sa dobre zoznámili s ovládaním počítača.
Výškomer tohto počítača pracuje na základe merania atmosferického tlaku. Keďže počasie sa mení, nameraná
hladina (vypočítaná podľa tlaku vzduchu na rovnakom mieste sa môže líšiř v rozličnom čase merania. Avšak, ak
nenastane prudká zmena všeobecne prijateľné. Nepoužívajte však tento počítač ako zariadnie špeciálne na
meranie výšky.
Hodnota hladiny na počítači A3 je pred-kalibrovaná precíznym prístrojom od výroby. Však na presné meranie
doporučujeme vykonať kalibráciu pred každou jazdou . Kalibrácia pre počítače série A je celkom jednoduchá.
(postupujte podľa návodu) nadmorskú výšku môžete zistiť z topografickej mapy, alebo internetu. Ak nepoznáte
vašu základnú alebo „domácu“ hladinu, vynulujte výškomer pred jazdou. Takto môžete stále sledovať nastúpanú výšku počas jazdy. Tieto údaje vám môžu poslúžiť ako orientačné pri ďalších jazdách v rovnakom teréne.
EN 0
OBSAH
1. FUNKCIE TLAČIDIEL
2. NASTAVENIE HLAVNEJ JEDNOTKY
A-1. Užívateľské nastavenia
A-2. Nastavenie dátumu
A-3. Nastavenie hodín
A-4. Nastavenie cieľovej zóny
A-5. ON/OFF nastavenie
A-6. Nastavenie bicykla 1/2
A-7. Nastavenie obvodu kolesa
A-8. Nastavenie odometra
A-9. Natavenie celkového času jazdy
A-10. Nastavenie prevýšenia nahor
A-11. Nastavenie prevýšenia nadol
A-12. Nastavenie spálených kalórií
A-13. LCD nastavenie
3. NASTAVENIE RÝCHLEJ VOĽBY
4. MAPA SKUPINY FUNKCIÍ
2
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
11
5. NÁSLEDNOSŤ SKUPINY FUNKCIÍ
12
13
B-1. Okamžité funkcie
14
B-2. Funkcia rýchlosti
B-3. Funkcia pulzu
14
15
B-4. Funkcia výškomeru
15
B-5. Funkcia teploty
B-6. Celkové funkcie
16
17
6. POPIS FUNKCIÍ
21
7. PODSVIETENIE
Nastavnie výškomeru
21
8. AKO SPUSTIŤ MERANIE RÝCHLOSTI A SRDCOVÉHO
22
PULZU
9. ŠPECIFIKÁCIE
23
Meranie obvodu kolesa
25
25
Tabuľke najbežnejších obvodov kolesa
10. NABÍJANIE BATÉRIE
26
11. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PROBLÉMOV
27
28
12. UPOZORNENIA
1
FUNKCIE TLAČIDIEL
1. Režim nastavenia údajov:
A tlačidlo: Stlačte pre zmenu alebo zvýšenie nastavenia.
Podržte 1 sek pre automatické zvýšenie.
B tlačidlo: Stlačte pre zmenu nastavení.
C tlačidlo: Stlačte pre režim rýchleho nastavnie údajov.
D tlačidlo: Žiadna funkcia.
E tlačidlo: Stlačte pre vstup do ďalších nastavení.
Aktuálna
výška
Aktuálna
rýchlosť
Aktuálna
BPM
Funkcia
dátum
Postup nastavovania údajov (nastavnie obvodu kolesa)
Funkcia
A tlačidlo
B tlačidlo
C tlačidlo D tlačidlo
E tlačidlo
OK!
2
OVLÁDANIE TLAČIDIEL
2. Ovládací režim:
A tlačidlo: Stlač pre zmenu skupiny funkcií.
A tlačidlo: Stlač pre zmenu skupiny funkcií.
Podrž 3 sek pre zresetovanie údajov. (pozri obrázok vpravo)
Podrž 3 sek pre zresetovanie údajov.
B tlačidlo: Stlač pre zmenu režimu funkcie.
C tlačidlo: Stlač pre vstup/opustenie režimu nastavovania údajov.
napr. [RÝCHLOSŤ] MAX RÝCH.
D tlačidlo: Sltač pre voěbu Bike1 alebo Bike2.
E tlačidlo: Stlač pre zapnutie podsvietenia 5 sek.
A tlačidlo B tlačidlo: Podrž 3 sek pre vstup do režimu nastavenia
výškomeru.
.
3. Režim nastavenia výškomeru:
A tlačidlo: Stlač pre zmenu alebo zvýšenie.
B tlačidlo: Stlč pre postup k ďalšiemu políčku.
A tlačidlo+B tlačidlo: Stlač pre vynulovanie údaja.
Hold 3's for quit altitude adjust mode.
(20 sek auto matické opustenie režimu nastavenia
výškomeru, bez stlačenia nejakého tlačidla).
3
Stlačením “YES”, vynulujete údaje
o tripe v uvedenej skupine funkcií:
RÝCHLOSŤ, PULZ, ALTI a RPM.
REŽIM NASTAVOVANIA ÚDAJOV
SPUSTITE POČÍTAČ
VSTÚPTE DO REŽIMU NASTAVOVANIA ÚDAJOV
VŠETKO ZMAZAŤ:
POTVRDENIE JEDNOTKY
1. Podrž A tlačidlo,B tlačidlo a C tlačidlo
súčasne na 3 sek pre spustenie počítača
a zmazanie všetkých údajov.
2. LCD segmenty budú otestované hneď po spustení
počítača.
3. Stlač akékoľvek tlačidlo k zastaveniu LCD testu.
4. Stlač A tlačidlo k výberu merných jednotiek ”KG” or “Lb”.
5. Stlač E tlačidlo k vstupu do užívateľských nastavení.
A-1. Užívateľské nastavenia
REŽIM RÝCHLEHO NASTAVENIA ÚDAJOV
Režim nastavovani bude automaticky
ukončený po 20 sek bez stlačenia
nejakého tlačidla alebo stlačením
C tlačidla.
Auto-running displaj
Stlačte niektoré tlačidlo
pre vstup do nastavení
Režim nastavenia údajov
4
A-1. Užívateěské nastavenia
REŽIM NASTAVENIA ÚDAJOV
A-2.
NASTAVENIE
DÁTUMU
1. Stlač A tlačidlo pre voľbu “MALE” alebo “FEMALE”.
2. Stlač B tlačidlo pre zmenu nastavenia číslic.
3. Stlač A tlačidlo pre zmenu veku od 1.
4. Stlač B tlačidlo pre zmenu nastavenia číslic.
5. Stlač A tlačidlo pre zmenu hmotnosti od 1.
A-2. NASTAVENIE DÁTUMU
A-3.
CLOCK
SETTING
4. Stlač A tlačidlo pre zvýšenie MONTH od 1.
5. Stlač B tlačidlo pre nastavenie DAY (deň).
6. Stlač A tlačidlo pre zvýšenie DAY od 1.
1. Stlač E tlačidlo pre vstup do Nastavenia dátumu.
2. Stlač A tlačidlo pre zvýšenie YEAR (rok) od 1.
3. Stlač B tlačidlo pre nastavenie MONTH (mesiac).
5
A-3. NASTAVENIE HODÍN
REŽIM NASTAVENIA ÚDAJOV
A-4.
NASTAVENIE
CIEĽOVEJ ZÓNY
1. Stlač E tlačidlo pre vstup do Nastavenia hodín.
2. Stlač A tlačidlo pre výber 12H alebo 24H.
3. Stlač B tlačidlo pre nastavnie HOUR (hodín‘.
4. Stlač A tlačidlo pre zvýšenie HOUR od 1.
5. Stlač B tlačidlo pre nastavenie MINUTE (minút).
6. Stlač A tlačidlo pre zvýšenie MINUTE od 1.
7. Stlač B tlačidlo pre nastavenie SECOND (sekúnd).
8. Stlač A tlačidlo pre vynulovanie sekúnd.
A-4. NASTAVENIECIEĽOVEJ ZÓNY
1. Stlač E tlačidlo pre vstup do Nastavení cieľovej zóny.
2. Stlač A tlačidlo pre nastavenie UP cieľovej zóny
zvýšením o 1 každým stlačením.
A-5.
Cieľová zóna UP (horný limit) je vrámci 45~240.
ON/OFF
3. Stlač B tlačidlo pre nastavenie LO cieľovej zóny.
NASTAVENIE 4. Stlač A tlačidlo pre nastavenie LO cieľovej zóny
znížením o 1 každým stlačením.
Cieľová zóna LO (dolný limit) je vrámci 40~199.
6
A-5. ON/OFF NASTAVENIE
REŽIM NASTAVENIA ÚDAJOV
A-6. BIKE1/BIKE2
A-6.
BIKE1/
BIKE2
SETTING
A-7.
NASTAVENIE OBVODU
KOLESA
1. Stlač A tlačidlo pre nastavenie Bike1 alebo Bike2..
2. Stlač E tlačidlo pre nastavenie obvodu kolesa.
1. Stlač E tlačidlo pre zmenu ON/OFF nastavenia.
2. Stlač A tlačidlo pre ON alebo OFF nastavenie. (pozri stranu 21).
A-7. CIRCUMFERENCE DATA SETTING
A-8.
ODO
NASTAVENIE
7
1. Stlač E tlačidlo pre vstup do Nastavenia obvodu kolesa.
2. Je tu prednastavená hodnota “c2155” (2155 mm). Zmeraj
obvod svojho kolesa a pozrite si tabuěku veěkostí na strane 25.
3. Nastav hodnotu obvodu kolesa podľa inštrukcií v postupetion in
nastavenia údajov str.2.
A-8. NASTAVENIE ODO
REŽIM NASTAVENIA ÚDAJOV
(Odometer bike1/2)
A-9.
NASTAVENIE
CELKOVÉHO ČASU
(Total riding time bike1/2)
A-9. NASTAVENIE CELKOVÉHO ČASU JAZDY
1. Stlač E tlačidlo pre začiatok Nastavenia ODO.
Nastavenie ODO je v rozsahu 0~999999Km (Mile).
2. Nastav ODO podľa postupu nastavenia údajov.
(Total altitude gain bike1/2)
A-10. NASTAVENIE PREVÝŠENIA NAHOR
A-10.
NASTAVENIE
PREVÝŠENIA
NAHOR
1. Stlač E tlačidlo pre vstup do Nastavnia celkového času jazdy.
Celkový čas jazdy je v rozmedzí 0000h00m~9999h59m.
2. Nastav celkový čas jazdy podľa inštrukcií v postupe
nastavenia údajov.
1. Stlač E tlačidlo pre začatie Nastavenia prevýšenia nahor.
Údaje prevýšenia nahor sú v rozmedzí 0~999999m (ft).
2. Nastav prevýšenie nahor podľa inštrukcií v postupe
nastavenia údajov.
8
A-11.
NASTAVENIE
PREVÝŠENIA
NADOL
REŽIM NASTAVENIA ÚDAJOV
A-11. NASTAVENIE PREVÝŠENIA NADOL
A-12. NASTAVENIE KALÓRIÍ
(Spotreba kalórií bike1/2)
A-12.
NASTAVENIE
KALÓRIÍ
1. Stlač E tlačidlo pre začatie Nastavenia kalórií.
Kalórie sú v rozsahu 0~999999kcal.
2. Nastav Kalórie podľa inštrukcií v postupe
nastavenia údajov.
1. Stlač E tlačidlo pre začatie NASTAVENIA PREVÝŠENIA NADOL.
Rozsah údajov prevýšenia nadol je 0~999999 m (ft).
2. Nastav prevýšenie nadol poděa inštrukcií v postupe
nastavovania údajov.
A-13. LCD NASTAVENIE
A-13.
LCD
NASTAVENIE
(LCD nastavenie jasu)
A-1.
UŽÍVATEĽSKÉ
NASTAVENIA
1. Stlač E tlačidlo pre začiatok LCD Nastavení.
2. Stlač A tlačidlo pre výber úrovne L1, L2, L3 alebo L4.
9
NASTAVENIE RÝCHLEJ VOĽBY
ODO
Odometer bike1/2
REŽIM NASTAVENIA ÚDAJOV
T.RT
Celkový jazdný čas
bike1/2
ALTI GAIN
Prevýšenie nahor
bike1/2
ALTI LOSS
Prevýšenie nadol
bike1/2
CALORY
Spotreba
kalórií
bik 1/2
Můžeš priamo vstúpiť do režimu
nastavenia z týchto funkcií v
skupine celkových funkcií;
stlačením
C tlačidla.
A-8.
NASTAVENIE ODO
8
A-11.
A-9.
A-10.
NASTAVENIE CEKL. NASTAVENIE PREVÝŠ. NAST. PREVÝŠENIE
NADOL
ČASU JAZDY
NAHOR
8
8
10
9
A-12.
NASTAVENIE
KALÓRIÍ
9
MAPA SKUPINY FUNKCIÍ
Skupina
okamžitých funkcií
12/24H hodiny
spotreba kalórií
za hodinu
Aktuálna
srdcová frekvencia
Aktuálna
výška na výstupe
Aktuálna
na zostupe
Kalendár
Skupina
Skupina funkcií
rýchlostných funkcií srdcového pulzu
Skupina funkcií
výškomeru
Priemerná rýchl.
bike1/2
Priemerný
Heart Rate bike1/2
Max. rýchlosť
bike1/2
Max
Heart Rate bike1/2
Vzdialenosť tripu
bike1/2
Cieľová zóna
srdcovej frekvencie
Jazdný čas
bike 1/2
Čas v
cieľovej zóne bike1/2
Vzdialenosť
na deň
Čas nad
cieľovou zónou bike1/2
Spotreba kalórií
bike1/2
Skupina funkcií
teploty
Prevýšenie nahor bike1/2
Prevýšenie nadol bike1/2
Max. výška bike1/2
Min. výška bike1/2
Priemerné klesanie
na trip bike1/2
Priemerné stúpanie
na trip bike 1/2
Max. stúpanie
na trip bike1/2
Max. klesanie
na trip bike1/2
Barometer
11
Skupina
celkových funkcií
Max.
teplota
Odometer bike1/2
Min.
teplota
Celkové stúpanie bike1/2
Celkový jazdný ča bike1/2
Celkové klesanie bike1/2
Celkové spálené kalórie bike1/2
Celkový odommeter bike 1/2
Celkový jazdný čas bike 1/2
Celkové stúpanie bike1+2
Celkové klesanie bike1+2
Celkové spálené kalórie bike 1+2
PORADIE SKUPÍN FUNKCIÍ
[OKAMŽITÉ]
[RÝCHLOSŤ]
[PULZ]
[VÝŠKOMER]
12
[TEPLOTA]
[CELKOVO]
PORADIE SKUPÍN FUNKCIÍ
B-1. [INST.] SKUPINA OKAMŽITÝCH FUNKCIÍ
Okamžité
12/24H hodiny
Teplota
Spotreba kalórií
za hodinu
Aktuálny srdcový pulz
Aktuálne
stúpanie
ASCENT %
Aktuálne
klesanie
DESCENT %
Shown only when riding.
B-2. Funkcie rýchlosti
Kalendár
13
PORADIE SKUPÍN FUNKCIÍ
B-2. [RÝSHLOSŤ] SKUPINA FUNKCIÍ RÝCHLOSTI
Rýchlosť
Priemerná rýchlosť Maximálna rýchlosť Vzdialenosť jazdy Jazdný čas
bike1/2
bike1/2
bike1/2
bike1/2
Vzdialenosť za deň
B-3. Funkcia pulzu
B-3. [PULZ] SKUPINA FUNKCIÍ PULZU
Pulz
Priem. srdcový pulz
Max.
Cieľový srdcový pulz
bike1/2
Srdcový pulz bike1/2
Čas v cieľovej
zóne bike1/2
Čas nad cieľovou S p o t r e b a
z ó n o u bike1/2 kalórií bike1/2
B-4.
Funkcia
výšky
14
PORADIE SKUPÍN FUNKCIÍ
B-4. [ALTI] SKUPINA VÝŠKOVÝCH FUNKCIÍ
Výškomer
Stúpanie na trip
bike1/2
Klesanie na trip
bike1/2
Max. výška
bike1/2
Min. výška
bike1/2
Priemerné stúpanie Priemerné stúpanie Max. stúpanie
na trip bike1/2
na trip bike1/2
bike1/2
B-5. [TEMP] SKUPINA FUNKCIÍ TEPLOTY
Teplota
Max.
teplota
Min.
teplota
B-5. Funkcie teploty
Barometer
B-6.
Celkové funkcie
15
Max. klesanie
bike1/2
PORADIE SKUPÍN FUNKCIÍ
B-6. [TOTAL] SKUPINA CELKOVÝCH FUNKCIÍ
Celková
B-1. OKAMŽITÉ
Odometer
bike1/2
Celková spotreba
kalórií bike1+2
Celkový jazdný čas
bike1/2
Celkové klesanie
bike1+2
Celkové stúpanie
bike1/2
Celkové stúpanie
bike1+2
Celkové klesanie
bike1/2
Celkový jazdný čas
bike1+2
Celková spotreba
kalórií bike1/2
Celkový odometer
bike1+2
ex.
Bike 1 Odometer
Bike 2 Celkový jazdný čas
16
Bike 1 + Bike 2 Kalórie
POPIS FUNKCIÍ
CLOCK & TEMPERATURE: 12HR AM/PM alebo 24HR hodiny / °C alebo °F
1. Keď si používateě nastavuje čas na hodinách v režima nastavenia
údaj, sú tu dve možnosti - 12H a 24H.
2. 12H znamená 12 hodín,24H znamená 24 hodín.
3. S touto funkciou, tento počítač zobrazí aktuálnu teplotu.
CALORY/H: Kalórie za hodinu
1. Počíta vydané kalórie za hodinu na základe altuálneho srdcového
pulzu.
2. Rastúci alebo klesajúci srdcový pulz môže kontrolovať spotrebované
kalórie.
3. Rozsah kalórií spotrebovaných za hodinu je od 0 do 3333 Kcal.
BPM%: Aktuálny srdcový pulz
S touto funkciou počítač zobrazí aktuálnu srdcovú frekvenciu
počas trvania jazdy.
Kalendár
1. Kalendár od roku 2010 do 2099.
2. Deň v týždni sa automaticky zobrazí, len čo je zadaný dátum.
3. Nastav kalendár podľa inštrukcií v postupe nastavenia údajov
na str. 5.
Aktuálne klesanie/stúpanie
S touto funkciou počíač zobrazí aktuálne klesanie/stúpanie
počas jazdy.
-------------------------------------------------------------------------------------------
SPEED: Aktuálna rýchlosť
1. Aktruálna rýchlosť je vždy zobrazená v strede displeja počas jazdy.
2. Údaj o rýchlosti je aktualizovaných za sekundu.
3. Pre Bike 1, ak sa nepohybujdeš s bicyklom viac ako 4 sek,
údaje o rýchlosti sa vynulujú. Pre Bike 2, keď nepohybujdeš
bicyklom dlhšie ako 2 sek, rýchlosť sa vynuluje.
AVG SPD: Priemerná rýchlosť bike1/2
1. S touto funkciou zobrazí počítač tvoju priemernú rýchlosť
počas jazdy.
2. Kedykoľvek zresetuješ počítač alebo vymeníš batériu, údaj o priemernej
rýchlosti sa vymaže.
3. Zobrazí sa "0.0", ak jazdný čas je kratší ako 6 sek.
4. Je aktualizovaný každých 6 sek, za podmienky, že jazdný čas je dlhší ako
6 sek.
5. Počítač automaticky zresetuje nasledovné údaje na nulu, ak je
jazdný čas dlhší ako 100 hodín alebo vzdialenosť je dlhšia ako 1000 km
(alebo míľ): RIDETIME (jazdný čas), DISTANCE (vzdialensť tripu),
AVG SPD (priemerná rýchlosť.)
MAX SPD: Maximálna rýchlosť bike1/2
1. S touto funkciou sa zaznamená údaj o max. rýchlosti, ktorý sa dosiahne
počas jazdy.
2. Kedykoľvek zresetuješ počítač alebo vymeníš batériu,
17
POPIS FUNKCIÍ
záznamy o maximálnej rýchlosti budú zmazané.
DISTANCE: Dĺžka tripu bike1/2
1. Dĺžka tripu udáva akumulovanú vzdialenoť počas tripu.
2. Ak zresetuješ počítač alebo vymeníš batériu, zaznamenaná
dĺžka tripu bude zmazaná.
RIDETIME: Jazdný čas bike1/2
1. Jazdný čas udáva akumulovaný čas jazdy jedného tripu.
2. Ak zresetuješ počítač alebo vymeníš batériu, zaznamenané
údaje budú zmazané.
3. Cyklopočítač automaticky začne meranie jazdného času, keď dostane
signál z kolies. Ak jazdíš tvoj Bike 1, pri každom zastavení,
počítač prestane počítať tvoj jazdný čas po 4 sek, čo nemá signál.
Ak jazdíš tvoj Bike 2, počítač počíta jazdný čas ešte 2 sek, kým nie
isté, že už nemá signál z kolies.
Vzhľadom na jazdný čas to počítač prepočíta a automaticky zobrazí
správny jazdný čas.
DIST/DAY: Vzdialenosť na deň
1. S funkciou DIST/DAY cyklopočítač akumuluje vzdialenosť prejdenú
v jeden deň.
2. Údaje DIST/DAY sa automaticky zmažú o 12:00:00 a.m.
(alebo 0:00:00) každý deň.
-------------------------------------------------------------------------------------------PULSE: Srdcový pulz
Aktuálny srdcový pulz sa zobrazuje (BPM) na ľavej strane v strede.
AVG BPM: Priemerný srdcový pulz bike1/2
Vypočíta priemerný srdcový pulz počas tréningu: na základe tohto ukazovateľa
vieme poveadť, či sa naša kondícia zlepšuje pri rovanej intenzite tréningu.
MAX BPM: Max. srdcový pulz bike1/2
Monitoruje a zaznamenáva max srdcový pulz počas tréningu.
BPM T-Z: C i e ľ o v á z ó n a s r d c o v é h o p u l z u
Vďaka tejto funkcii počítač zobrazí hornú a dolnú hranicu
cieľovej zóny (UP) a (LO).
IN T-Z: Čas v cieľovej zóne bike1/2
Vypočíta a zaznamená čas tréningu v rmci cieľovej zóny.
OVER T-Z: Čas nad cieľovou zónou bike1/2
Vypočíta a zaznamená čas tréningu nad cieľovou zónou.
CALORY: Spotreba kalórií bike1/2
1. Vypočíta kalórie vydané počas celého tréningového procesu,
nielen počas samotného tréningu.
2. Muži vydajú viac kalórií ako ženy pri rovnakej srdcovej frekvencii,
rovnako, ženský srdcový pulz bude vyšší ako mužský srdcový tep
pri rovnakej námahe.
3. Spotreba kalórií bude vždy ovplyvnená srdcovým pulzom, pohlavím,
hmotnosťou a typom cvičenia.
4. Jednotka kalórií je Kcal.
5. Rozsah kalórií je od 0 Kcal do 9999.99 Kcal.
6. Kalórie budú počítané, keď je srdcový pulz rovný alebo vyšší ako
90 úderov za minútu.
-------------------------------------------------------------------------------------------18
POPIS FUNKCIÍ
2. Údaj s max/ min nadmorskou výškou sa zmaže zresetovaním počítača
alebo výmenou batérie.
AVG ASC/AVG DES: Priem. stúpanie na trip bike1/2 /
Priem. klesanie na trip bike1/2
1. Vďaka tejto funkcii zobrazí počítač priem. stúpanie/klesanie
počas jazdy.
2. Ak zresetujete cyklopočítač alebo vymeníte batériu, údaj o priem.
stúpaní/klesaní sa zmaže.
MAX ASC/MAX DES: MAX stúpanie bike1-2 /
MAX klesanie bike1-2
1. Vďaka tejto funkcii zaznamená počítač max/min stúpanie/klesanie
počas tripu.
ALTI: Aktuálna výška
1. Aktuálna výška je vždy zobrazená v hornej časti displeja.
2. Aby bola nadmorská výška presná, mal by jazdec kalibrovať
nadmorskú výšku pred každou jazdou.
3. Meranie je založené na princípe zvyšovania atmosferického tlaku
pri stúpaní.
4. Nadmorská výška je meraná pomocou atmosferického tlaku,
preto závisí od počasia.
5. Údaje o nadmorskej výške môžeš získať z topografickej mapy na
internete.
6. Nadmorská výška výškomeru je predkalibrovaná ešte vo výrobe
pred dodaním.
2. Ak zresetujete počítač alebo vymeníte batériu, údaje o max/min
stúpaní/klesaní budú zmazané.
GAIN/LOSS: Stúpanie tripu bike1/2 / Klesanie tripu bike1/2
1. Vďaka tejto funkcii, sa zobrazí celkové stúpanie zaznamenané počas MILLIBAR: Barometer
1. Výškomer je saám o sebe barometer a millibar je jednotka atmosfetripu.
rického tlaku. (tzn. štandardný atmosferický tlak na úrovni mora
2. Ak jazdíte po cestách nahor, výškomer zaznamená celkové
stúpanie. Hoci, ak jazdíte nadol, počítač zaznamená celkové klesanie. je 1013 millibarov.)
2.
Výškomer prepočíta hodnotu atmosferického tlaku v millibaroch
Výškomer vždy zaznamenáva len stúpanie.
na aktuálnu výšku.
3. Upozornenie: na spodnej strane cyklopočítača je dierka pre meranie
MAX ALTI/MIN ALTI: Max. nadmorská výška bike1-2 /
tlaku vzduchu. Meracia dierka by vždy mala byť čistá. Nie je povolené
Min. nadmorská výška bike1-2
čímkoľvek pichať do dierky, aby nedošlo k poškodeniu.
1. Vďaka tejto funkcii zobrazí počítač max/min dosiahnutú nadmorskú
výšku počas tripu.
19
POPIS FUNKCIÍ
TEMP: Teplota
Teplota bude automaticky určená v tomto režime. Môžeš si vybrať
buď v °C alebo vo °F, ako sa ti bude teplota zobrazovať. Táto funkcia
prináša radosť z jazdy vonku.
MAX TEMP/MIN TEMP:
Max teplota / Min teplota
1. Vďaka tejto funkcii zobrazí počítač max teplotu
/min teplotu počas jazdy.
2. Ak zresetuješ počítač alebo vymeníš batériu, údaje o max teplote
alebo min teplote sa zmažú.
------------------------------------------------------------------------------------------ODO<1>, ODO<2>: Odometer bike1/2
1. Údaj ODO 1, ODO 2 akumuluje celkovú vzdialenosť, ktorú ste kedy
prešli na bicykli.
2. Údaje ODO 1, ODO 2 budú zmazané na nulu použitím funkcie Data
Reset Operation.
T.RT<1>, T.RT<2>: Celkový jazdný čas bike1/2
1. Vďaka tejto funkcii zaznamenáva cyklopočítač celkový čas prejdený
na bicykli.
2. Údaj celkový jazdný čas nemôže byť nijako zmazaný.
ODO <1>+<2>: Celkový Odometer bike 1+2
1. Vďaka tejto funkcii zaznamenáva počítač celkovú vzdialenosť prejdenú na oboch jazdených bicykloch.
2. Suma ODO 1 a ODO 2 sa rovná ODO 1+2. (t.j. celková vzdialenosť
bike 1 a 2)
3. Celkový údaj odometra nemôže byť nijako zmazaný.
T.RT <1>+<2>: Celkový jazdný čas bike1+2
1. Vďaka tejto funkcii zaznamená počítač celkový jazdný čas
oboch jazdených bicyklov.
2. Suma T.RT 1 a T.RT 2 sa rovná T.RT 1+2. (t.j. celkový jazdný čas
bike 1 a 2)
3. Akumulovaný cekový jazdný čas Bike 1 a Bike 2 nemôže byť zmazaný.
Porovnanie rýchlostí
1. Táto funkcia porovnáva aktuálnu rýchlosť s priemernou.
2. Ak je aktuálna rýchlosť vyššia alebo sa rovná priemernej, zobrazí sa
na displeji šípka nahor.
3. Naopak, ak aktuálna rýchlosť je nižšia ako priemerná, zobrazí sa šípka
nadol.
Porovnanie s cieľovou zónou
1. Táto funkcia umožní porovnanie aktuálneho srdcového pulzu s priemerným.
2. Ak je aktuálny srdcový pulz vyšší alebo rovný ako priemerný, zobrazí sa
šípka nahor a bude svietiť.
3. Naopak, ak aktuálny srdcový pulz je nižší ako priemerný, zobrazí sa šípka
nadol a bude blikať.
20
PODSVIETENIE
VYPNUTÉ PODSVIETENIE
ZAPNUTÉ
Podsvietenie
1. Symbol "
" sa zobrazí so spustením funkcie podsvietenia.
2. Podsvietenie svieti počas 5 sek po stlačení tlačidla E.
REŽIM NASTAVENIA VÝŠKY
● Pri mernej jednotke “m”,
môže byť výška
v rozsahu
-499~ +7999.
● Pri mernej jednotke “ft”,
môže byť výška
v rozsahu
-1599~ +25999
21
AKO SPUSTIŤ MERANIE RÝCHLOSTI A SRDCOVÉHO PULZU
Vložte cyklopočítač do držiaka a automaticky
sa spustí meranie rýchlosti.
Dajte počítač do
držiaka
Keď sa spustí úsporný režim, stlačením tlačidiel
A alebo B alebo E ho zrušíte a opäť sa spustí meranie rýchlosti.
Pre meranie srdcovej frekvencie, musíte mať na sebe hrudný pás.
AUTO ON/OFF
Aby sa šetrila batéria,
počítač sa automaticky
vypne a zobrazí sa
“SLEEP”,
ak sa nepoužíva
15 minút.
Počítač sa zapne
automaticky za
20 sekúnd jazdy na bicykli
alebo stlačením tlačidla.
Úsporný režim
22
Rozbehnite bicykel
Vyberte počítač
z držiaka
ŠPECIFIKÁCIE
Symbol
Funkcia
Špecifikácie
Symbol
12/24H hodiny
Aktuálna teplota
1H:00M:00S-12H:59M:59S
0H:00M:00S-23H:59M:59S
-10°C-60°C / 14°F-140°F
Spotreba kalórií
0-9999Kcal
Aktuálny srdcový pulz 0-100%
Aktuálne stúpanie
0-99%
Aktuálne klesanie
0-99%
Kalendár
MM:DD:YY week 2000-2099
Skupina funkcií rýchlosti
Priem. rýchlosť bike 1/2 0-199.9km/h / 0-120.0m/h
Max. rýchlosť bike 1/2
0-199.9km/h / 0-120.0m/h
Vzdialenosť tripu bike 1/2 0-999.99km / mile
Jazdný čas bike 1/2
0H:00M:00S-99H:59M:59S
Vzdialenosť na deň
0-999.99km / mile
Skupina funkcií teploty
Max. teplota
Min. teplota
Funkcia
Špecifikácie
Skupina funkcií srdcového pulzu
Priem. srdcový pulz bike 1/2
40-240bpm
Max. srdcový pulz bike1/2
40-240bpm
UP:45-240bpm
Nastavenie cieľovej zóny
LOW:40-199bpm
UP-LOW >=5
srdcového pulzu
Čas v cieľovej zóne bike 1/2
0H:00M:00S-99H:59M:59S
Čas nad cieľovou zónou bike 1/2 0H:00M:00S-99H:59M:59S
Spotreba kalórií bike 1/2
0-9999.99Kcal
Skupina výškových funkcií
Stúpanie tripu bike 1/2
0-999999m / 0-999999f
t
Klesanie tripu bike1/2
0-999999m / 0-999999f
t
Max. nadmorská výška bike1/2 -499m-7999m /
Min. nadmorská výška bike1/2
-499m-7999m /
Priem. stúpanie tripu bike1/2
0-99%
Priem. klesanie tripu bike1/2
0-99%
Max stúpanie bike1/2
0-99%
Max klesanie bike1/2
0-99%
Barometer
300~1100mba
r
Skupina okamžitých funkcií
-10°C-60°C/ 14°F-140°F
-10°C-60°C / 14°F-140°F
23
ŠPECIFIKÁCIE
Symbol
Funkcie
Špecifikácie
Skupina celkových funkcií
Odometer bike1/2
Celkový jazdný čas bike 1/2
Celkové stúpanie bike 1/2
Celkové klesanie bike1/2
Celk. spotreba kalórií bike 1/2
Celkový odometer bike1+2
Celkový jazdný čas bike 1/2
Celkové stúpanie bike1+bike2
Celkové klesanie bike1+bike2
Celková spotreba kalórií bike1+2
0-999999km/mile
00H:00M-9999H:59M
0-999999m /
0-999999m /
0-999999 Kcal
0-1999999km/mile
00H:00M-19999H:59M
0-1999999m /
0-1999999m /
0-1999999 Kcal
Špeciálne funkcie
1. Nastavenie jednotiek
KM, METER, °C / MILE, FEET, °F
2. Užívateľské nastavenia
Age, Sex, Weight, Age: 5-99,
Weight: 10-199KG, 30-499LB
3. Nastavenie kalendára
MM:DD:YY week 2000-2099
4. Nastavenie hodín
5. Nastavenie cieľovej zóny
6. ON/OFF Nastavenie
7. BIKE1/BIKE2 Nastavenie
8. Cmm1/2 Nastavenie
9. ODO1/2 Nastavenie
10. T.RT1/2 Nastavenie
11. Nastavenie stúpania 1/2
12. Nastavenie klesania1/2
13. Nastavenie kalórií 1/2
14. Nastavenie jasu displeja
24
1H:00M:00S-12H:59M:59S (12H)
0H:00M:00S-23H:59M:59S
(24H)
UP 95~240 / LO 40~199
ON or OFF
Bike1 or Bike2
0~3999
0~999999
0:00~9999:59
0~999999
0~999999
0~999999
L1~L4
ŠPECIFIKÁCIE
MERANIE OBVODU KOLESA
TABUĽKA BEŽNÝCH OBVODOV KOLESA
Roz. plášťa Obvod kolesa
18“
1436 mm
20“
1596
22“
1759
24x1.75
1888
24“
1916
24x 1 3/8 1942
26x1.40
1995
26x1.50
2030
26x1.75
2045
26x1.95
2099
Ako zmerař obvod kolesa?
Otáčajte kolesom, až sa ventil dostane do polohy najnižšie
26x2.1
k zemi a označte na podlahe tento bod ako 1. Potom posuňte
bicykel vpred až sa ventil dostane do rovnakej polohy. Tento
bod označte ako bod 2. Potom zmerajte vzdialenosť medzi
oboma bodmi v milimetroch. Táto vzdialenosť sa rovná obvodu
kolesa.
25
2133
Roz. plášťa
Obvod kolesa
700C
2117 mm
Tubular
700x20C 2092
700x23C 2112
700x25C 2124
700x28C 2136
700x32C 2155
700x35C 2164
700x38C 2174
27.5“
2193
28“
2234
(700B)
28.6“
2281
Vyberte si vhodný obvod kolesa z tabuľky.
VÝMENA BATÉRIE
Výmena batérie v cyklopočítači
Výmena batérie v hrudnom páse
Vysielač rýchlosti
MINCA
Kryt batérie
Otestuj batériu
MINCA
CR2032
Kryt batérie
Kryt
CR2032
CR2032
26
RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
PROBLÉM
Cyklopočítač
Nesvieti displej
SKONTROLUJTE NASLEDOVNÉ
1. Je vybitá batéria?
2. Je batéria nainštalovaná správne?
RIEŠENIE
1. Vymeňte batériu za novú.
2. Uistite sa, že kladný pól batérie je smerom nahor
Rýchlosť
sa nezobrazuje
alebo
nie je správna
1. Je počítač v režíme nastavovania?
2. Sú magnet a senzor v správnej pozícii?
Nie je medzera medzi nimi príliš veľká?
3. Je správne nastavený obvod kolesa?
4. Nie je vzdialenosť medzi senzorom a hlavnou
jednotkou príliš veľká?
5. Nie je batéria v senzore takmer vybitá?
6. Je v blízkosti silný zdroj rušenia?
1. Podľa návodu dokončite nastavenie.
2. Podľa návodu upravte ich pozíciu a nastavte medzeru.
Nesúmerný displej
Displej je čierny
Displaj je pomalý
Bliká symbol
slabej batérie
Nadmorská výška
nie je zobrazená
vôbec alebo zle
3. Premerajte obvod kolesa a nastavte správnu hodnotu.
4. Upravte vzdialenosť a uhol medzi hl. jednotkou a senzorom.
5. Vymeňte batériu za novú.
6. Vyhnite sa zdrojom silného rušenia.
Podľa návodu aktivujte počítač znovu.
Dajte počítač do tieňa pre návrat do normálneho stavu.
Nechali ste počítač na slnku dlho, keď
nejazdíte?
Je teplota pod nulou 0°C (32°F)?
Počítač sa vráti do normálneho stavu, keď stúpne teplota..
Vymeňte batériu za novú.
1. Nakalibrovali ste výškomer pred jazdou?
2. Je otvor na meranie tlaku na zadnej strane
počítača čistý?
1. Prekalibrujte výškomer pred každou jazdou podľa návodu.
2. Otvor vždy udržujte čistí. Nikdy ho neprepichujte ostrými ;
predmetmi, mohli by ste poškodiť senzor.
27
UPOZORNENIA
1. Sledujte cestu. Nevenujte príliš veľkú pozornosť funkciám počítača počas jazdy, aby ste predišli nehodám.
2. Nevystavujte počítač priamemu slnečnému žiareniu ak nejazdíte.
3. Nestrkajte ihlu, ani nič ostré do otvoru na zadnej strane počítača. Mohli by ste spôsobiť poškodenie senzoru na meranie výšky.
4. Skontrolujte pravidelne pozíciu senzora a magnetu, a medzeru medzi nimi. Uistite sa, že sú v poriadku.
5. Použite suchú alebo mierne navlhčenú utierku na čistenie počítača. Nepoužívajte rozpúšťadlá, alkohol, ani benzín.
6. Nepoužívajte počítač pod vodou, napriek tomu, že je vodotesný. Uvedomte si, že vo vnútri sú citlivé súčasti.
7. Myslite na možnosť prudkej zmeny počasia počas dlhých jázd, a predídete nebezpečenstvu. Takisto prudké zmeny počasi môžu dočasne zapríčiniť
nesprávne zobrazenie výšky.
8. Dávajte pozor na hrudný pás. Umyte ho mydlom a opláchnite vodou. Nechajte ho voľne uschnúť, nedávajte hrudný pás
na miesta s vysokou teplotou alebo do kontaktu s letajúcimi látkami ako silné kyseliny alebo alkaloidy.
9. Osušte pokožku na miestach, kam si prikladáte hrudný pás. Zlepší to priľnavosť a budete mať lepší signál.
10. Fyzická kondícia každého jednotlivca môže ovplyvniť intenzitu signálu.
11. Vyhnite sa používanie počítača v blízkosti trolejbusu električkovej zastávky, transformátorov, elektrických prípojok a rozvodní vysokého napätia.
Pretože to by malo vplyv na rádio signál - v miestach s vysokým napätím a silným magnetickým poľom.
12. Aby ste zabezpečili správne používanie hrudného pásu, využívajte funkcie srdcového pulzu pod dohľaom lekára alebo profesionálneho trénera,
ak patríte do jednej z uvedených skupín:
12-1. Kardiovaskulárne ochorenia.
12-2. Obezita.
12-3. Zákaz cvičenia na dlhší čas.
28
Prevádzková teplota:
Skladovacia teplota:
Senzor a vysielač:
Pre rozmer vidlice:
Živornosť batérie:
Rozmery & Hmotnosť
0°C - 50°C (32°F - 122 °F)
-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Bezkontaktný magnetický senzor s bezdrôtovým vysielačom
12 mm - 50 mm (0.5" - 2.0")
CR2032 v počítači: okolo 6 mesiacov (na základe priemerného jazdného času 1.5 hodiny na deň)
CR2032 vo vysielači rýchlosti okolo 24000 km (15000 mil)
CR2032 v hrudnom páse 1300 hodín. (Batériu môžete vymeniť sám.)
Prevádzková teplota: 0°C~50°C (32°F~122°F)
Počítač
46 x 57.3 x 19.7 mm, 37.15 g
Vysielač rýchlosti 35.8 x 34.8 x 12.8mm/ 13.9g
Hrudný pás
300 x 30 x 12.5mm/ 44.2g
29
Download

Gratulujeme k výberu počítača ECHOWELL s funkciou výškomeru