LONGMAN EXAM ACCELERATOR
WORD BANK
UNIT 1 - PEOPLE
ĽUDIA
BODY
GENERAL
beauty spot/mole /ɑbjuəti spǢt/
dimple /ɑdǺmpəl/
freckles /ɑfreklz/
scar /skɑə/
wrinkles /ɑrǺŋklz/
TELO
VŠEOBECNE
materské znamienko/znamienko krásy
jamka /na líci/
pehy
jazva
vrásky
BUILD
build /bǺld/
muscular /ɑmȜskjələ/
obese /əʊɑbiəs/
overweight /ɕəʊvəɑweǺt/
petite /pəɑtiət/
plump /plȜmp/
skinny /ɑskǺni/
slender /ɑslendə/
stocky /ɑstǢki/
POSTAVA
postava, telesná konštrukcia
svalnatý
obézny, tlstý
s nadváhou
drobný, útly, krehký
bucľatý
vychudnutý
štíhly, útly
podsaditý, menší a robustný
HAIR
dyed /daǺd/
fringe /frǺndȢ/
frizzy /ɑfrǺzi/
highlights /ɑhaǺlaǺts/
plait(s) /plæt(s)/
ponytail /ɑpəʊniteǺl/
shoulder-length /ɑʃəʊldə leŋθ/
spiky /ɑspaǺki/
streaky /ɑstriəki/
(tied) in a bun /taǺd Ǻn ə ɑbȜn/
VLASY
zafarbené
ofina
kučeravý
melíre
cop (y)
konský chvost (účes)
dlhé po ramená
ježatý
s farebnými pruhmi
(zviazané) do uzla
BODY LANGUAGE
WAYS OF LOOKING
glance /DZlɑəns/
glare /DZleə/
glimpse /DZlǺmps/
peer /pǺə/
stare /steə/
REČ TELA
Ako sa pozeráme
letmo pozrieť, preletieť pohľadom
zlostne pozerať, zabodnúť pohľad
zahliadnuť, zbežný pohľad
zízať, civieť, obkukávať
(dlho) uprene hľadieť, zízať
WAYS OF SPEAKING
mutter /ɑmȜtə/
shout /ʃaʊt/
stutter /ɑstȜtə/
whisper (in sb’s ear) /ɑwǺspə Ǻn ɕsȜmbǢdiz
ɑǺə/
AKO HOVORÍME
(za)mrmlať, (popod fúzy, popod nos)
(za)kričať, zarevať, zavolať
koktať, brblať
šepkať (niekomu do ucha)
yell /jel/
revať, kričať, jačať
POSTURE AND GESTURES
bang your fist /bæŋ jə ɑfǺst/
cross your legs /krǢs jə ɑlegz/
POSTOJE A GESTÁ
buchnúť/ udrieť päsťou
prekrížiť si nohy
Longman Exam Accelerator Word Bank
1
fold your arms (across your chest) /fəʊld jə
ɑɑəmz əɕkrǢs jə ɑtʃest/
frown /fraʊn/
gesture /ɑdȢestʃə/
lean back /liən ɑbæk/
posture /ɑpǢstʃə/
purse your lips /pǬəs jə ɑlǺps/
raise your eyebrows /reǺz jə ɑaǺbraʊz/
shake your head /ʃeǺk jə ɑhed/
shrug your shoulders /ʃrȜDZ jə ɑʃəʊldəz/
tremble /ɑtrembəl/
wink /wǺŋk/
založiť/prekrížiť si ruky (na hrudi)
CLOTHES AND FASHION
STYLE AND LOOK
scruffy /ɑskrȜfi/
shabby /ɑʃæbi/
smart /smɑət/
sporty /ɑspǤəti/
trendy /ɑtrendi/
OBLEČENIE A MÓDA
ŠTÝL A VZHĽAD
ošumelý, zanedbaný
otrhaný, ošumelý
elegantný, vkusný
športový
módny, trendy,
CLOTHES
baggy /ɑbæDZi/
casual /ɑkæȢuəl/
checked /tʃekt/
creased /kriəst/
faded /feǺdǺd/
floral /ɑflǤərəl/
fold /fəʊld/
(in)formal /(Ǻn)ɑfǤəməl/
loose /luəs/
shrink /ʃrǺŋk/
stretch /stretʃ/
striped /straǺpt/
tight /taǺt/
undo (the buttons) /Ȝnɕduə ðə ɑbȜtnz/
untie (the shoes) /ȜnɕtaǺ ðə ɑʃuəz/
OBLEČENIE
neforemný, pľandavý,
všedný, na voľný čas
károvaný, kockovaný
pokrčený
vyblednutý
kvetinový, kvetovaný
falda, záhyb
(ne)formálny
voľný
zbehnúť sa/ zraziť sa (oblečenie)
natiahnuť sa
pruhovaný, pásikavý
tesný, priliehavý
rozopnúť (gombíky)
rozviazať šnúrky na topánkach
PERSONALITY
absent-minded /ɕæbsənt ɑmaǺndəd/
argumentative /ɕɑəgjʊɑmentətǺv/
arrogance /ɑærəgəns/
arrogant /ɑærəDZənt/
bossy /ɑbǢsi/
careless /ɑkeələs/
caring /ɑkeərǺŋ/
cheerful /ɑtʃǺəfəl/
competitive /kəmɑpetǺtǺv/
conceited /kənɑsiətəd/
confidence /ɑkǢnfǺdəns/
conscientious /ɕkǢnʃiɑenʃəs/
(dis)honest /(dǺs)ɑǢnəst/
(dis)loyal /(dǺs)ɑlǤǺəl/
(dis)organised /(dǺs)ɑǤəgənaǺzd/
dull /dȜl/
efficient /ǺɑfǺʃənt/
OSOBNOSŤ
roztržitý, nepozorný, nevšímavý
svárlivý, hádavý, hašterivý
namyslenosť, arogancia
namyslený, arogantný
panovačný, rozkazovačný
ľahkomyselný,neopatrný, nedbalý
starostlivý
veselý, optimistický
súťaživý
ješitný, domýšľavý
sebadôvera, sebavedomie
svedomitý
(ne)čestný, (ne)poctivý, (ne)úprimný
(ne)lojálny, (ne)verný
(ne)systematický
nudný, nezaujímavý, tupý
výkonný
(za)mračiť sa, (z)vraštiť čelo
gesto, gestikulovať
zakloniť sa
držanie tela, postoj, póza
našpúľte pery
zdvihnite obočie
potraste hlavou
pokrčte ramenami
(za)triasť sa
žmurknúť, mrknúť
Longman Exam Accelerator Word Bank
2
egotistical /ɕiəDZəɑtəstǺkəl/
flaw /flǤə/
generous /ɑdȢenərəs/
gullible /ɑDZȜləbəl/
honesty /ɑǢnəsti/
imaginative /ǺɑmædȢǺnətǺv/
(im)mature /(ɕǺ)məɑtʃʊə/
(im)patient /(Ǻm)ɑpeǺʃənt/
(im)polite /(ɕǺm)pəɑlaǺt/
(in)sensitive /(Ǻn)ɑsensətǺv/
(in)sincere /(ɕǺn)sǺnɑsǺə/
impartial /Ǻmɑpɑəʃəl/
(ir)responsible /(ɕǺ)rǺɑspǢnsəbəl/
kindness /ɑkaǺndnəs/
loyalty /ɑlǤǺəlti/
maturity /məɑtjʊərǺti/
mean /miən/
meditative /ɑmedǺtətǺv/
messy /ɑmesi/
modest /ɑmǢdəst/
narrow-minded /ɕnærəʊ ɑmaǺndəd/
over-ambitious /ɕəʊvə æmɑbǺʃəs/
partial /ɑpɑəʃəl/
perfectionism /pəɑfekʃənǺzəm/
perfectionist /pəɑfekʃənəst/
politeness /pəɑlaǺtnəs/
procrastination /prəɕkræstəɑneǺʃən/
procrastinator /prəɑkræstǺneǺtə/
rebellious /rǺɑbeljəs/
reliable /rǺɑlaǺəbəl/
reserved /rǺɑzǬəvd/
rudeness /ɑruədnəs/
self-centred /self ɑsentəd/
self-confident /self ɑkǢnfədənt/
self-conscious /self ɑkǢnʃəs/
sensible /ɑsensəbəl/
sensitivity /ɕsensǺɑtǺvǺti/
sincerity /sǺnɑserǺti/
sociability /ɕsəʊʃəɑbǺləti/
strict /strǺkt/
stubborn /ɑstȜbən/
sympathetic /ɕsǺmpəɑθetǺk/
talkative /ɑtǤəkətǺv/
unreliable /ɕȜnrǺɑlaǺəbəl/
(un)reasonable /(Ȝn)ɑriəzənəbl/
unscrupulous /Ȝnɑskruəpjələs/
vain /veǺn/
sebecký, egoistický
chyba, nedostatok, charakterová vada
štedrý, veľkorysý
naivný, dôverčivý
poctivosť, čestnosť, úprimnosť
nápaditý, vynaliezavý
(ne)dospelý,
(ne)trpezlivý
(ne)zdvorilý
(ne)citlivý
(ne)úprimný
nestranný, nezaujatý
(ne)zodpovedný
(ne)vľúdny, (ne)láskavý
vernosť, lojalita
dospelosť, zrelosť
zlý, nepríjemný, skúpy,
hĺbavý, premýšľavý, meditatívny
neporiadny
skromný
obmedzený, úzkoprsý
prehnane ctižiadostivý
zaujatý, predpojatý, nadržiavajúci
perfekcionizmus
perfekcionista
zdvorilosť
otáľanie, prieťahy, odkladanie
ten, kto otáľa, odkladá prácu na neskôr
vzpurný, vzdorovitý
spoľahlivý
zdržanlivý, odmeraný
hrubosť
egocentrický
sebavedomý, sebaistý
nesmelý, rozpačitý, nesvoj
rozumný
citlivosť, ohľaduplnosť
úprimnosť
spoločenskosť, družnosť
prísny, tvrdý
tvrdohlavý
súcitný
uvravený, ukecaný
nespoľahlivý
(ne)rozumný
bezohľadný, bezcharakterný
márnivý, domýšľavý
FEELINGS
adore /əɑdǤə/
amazed /əɑmeǺzd/
anxiety /æŋɑzaǺəti/
anxious /ɑæŋkʃəs/
apprehensive /ɕæprǺɑhensǺv/
ashamed /əɑʃeǺmd/
astonished /əɑstǢnǺʃt/
POCITY
zbožňovať, vrúcne milovať
ohromený, užasnutý
strach, úzkosť
znekľudnený, úzkostný
znepokojený, majúci obavy
zahanbený
udivený, ohromený
Longman Exam Accelerator Word Bank
3
be fed up with sb/sth /bi fed ɑȜp wǺð
ɕsȜmbǢdi, ɕsȜmθǺŋ/
bewildered /bǺɑwǺldəd/
confused /kənɑfjuəzd/
content with /ɑkǢntent wǺð/
depressed /dǺɑprest/
devastated /ɑdevəsteǺtəd/
distracted /dǺɑstræktəd/
elated /ǺɑleǺtəd/
embarrassed /Ǻmɑbærəst/
emotional intelligence /Ǻɕməʊʃənəl
ǺnɑtelədȢəns/
excited /ǺkɑsaǺtəd/
exhausted /ǺDZɑzǤəstəd/
frightened /ɑfraǺtnd/
frustrated /frȜɑstreǺtəd/
furious /ɑfjʊəriəs/
gloomy /ɑDZluəmi/
heartbroken /ɑhɑətɕbrəʊkən/
indifferent (to) /ǺnɑdǺfərənt tə/
in the mood (for sth) /Ǻn ðə ɑmuəd (fə
nadšený, vzrušený
vyčerpaný
vystrašený, zdesený
znechutený, otrávený
rozzúrený,
skleslý, ponurý
majúci zlomené srdce, zdrvený
ľahostajný (k)
mať náladu (na čo)
ɕsȜmθǺŋ)/
jealous /ɑdȢeləs/
long for sb/sth /ɑlǢŋ fə ɕsȜmbǢdi, ɕsȜmθǺŋ/
žiarlivý
túžiť po niekom
lose your temper /luəz jə ɑtempə/
miserable /ɑmǺzərəbəl/
moved /muəvd/
overwhelmed /ɕəʊvəɑwelmd/
rub sb up the wrong way /rȜb ɕsȜmbǢdi ɑȜp
ðə rǢŋ weǺ/
stressed out /strest ɑaʊt/
terrified/petrified /ɑterəfaǺd, ɑpetrəfaǺd/
thrilled /θrǺld/
wretched /ɑretʃəd/
THE MIND
assume /əɑsjuəm/
assumption /əɑsȜmpʃən/
be on sb’s mind /bi Ǣn ɕsȜmbǢdiz ɑmaǺnd/
change your mind /tʃeǺndȢ jə ɑmaǺnd/
come to a realisation /kȜm tə ə
ɕrǺəlaǺɑzeǺʃən/
come to mind /kȜm tə ɑmaǺnd/
compliment (sb on sth) /ɑkǢmpləmənt/
confront /kənɑfrȜnt/
deal (with sth) /ɑdiəl wǺð ɕsȜmθǺŋ/
gain sb’s confidence /DZeǺn ɕsȜmbǢdiz
ɑkǢnfədəns/
get sidetracked /DZet ɑsaǺdtrækt/
get your head around (sth) /DZet jə ɑhed
əɕraʊnd ɕsȜmθǺŋ/
go to one’s head /DZəʊ tə wȜnz ɑhed/
mať niekoho dosť/po krk
rozpačitý, zmätený
zmätený, popletený
spokojný s
skľúčený, pod tlakom
zničený, otrasený
nepozorný, rozrušený
nadšený, šťastný
v rozpakoch, trápne sa cítiaci, rozpačitý
emočná inteligencia
prestať sa ovládať, rozčúliť sa
nešťastný, utrápený
dojatý
ohromený
hladkať mačku proti srsti (frazeolog.)
(vy)stresovaný
vydesený, vystrašený/majúci hrôzu, byť bez
seba od strachu
nadšený, unesený
zúfalý
MYSEĽ
predpokladať, domnievať sa, usudzovať
predpoklad, domnienka
mať na mysli
rozmyslieť si, zmeniť názor
uvedomiť si
prísť na myseľ, vybaviť si
pochváliť (niekoho za niečo)
postaviť sa zoči-voči, konfrontovať
nájsť riešenie , vyriešiť, vyrovnať sa,
vysporiadať sa
získať si dôveru niekoho
odbočiť, vyhnúť sa, odložiť
pochopiť niečo
stúpnuť do hlavy
Longman Exam Accelerator Word Bank
4
have a good head for sth /hæv ə DZʊd ɑhed fə mať dobrú hlavu na niečo
ɕsȜmθǺŋ/
have no recollection (of sth) /hæv nəʊ
nespomínať si na niečo
ɕrekəɑlekʃən əv ɕsȜmθǺŋ/
(il)literate /(Ǻ)ɑlǺtərət/
(ne)gramotný
imagination /ǺɕmædȢəɑneǺʃən/
predstavivosť, fantázia
imagine /ǺɑmædȢən/
predstaviť si, domnievať sa
lose your head /luəz jə ɑhed/
stratiť hlavu (pren.)
lose your mind /luəz jə ɑmaǺnd/
zblázniť sa
make up your mind /meǺk Ȝp jə ɑmaǺnd/
rozhodnúť sa
multi-task /ɕmȜltǺ ɑtɑəsk/
robiť viac vecí naraz
perceive /pəɑsiəv/
vnímať, uvedomovať si
perception /pəɑsepʃən/
vnímanie, vnem
realisation /ɕrǺəlaǺɑzeǺʃən/
uvedomenie si
realise /ɑrǺəlaǺz/
uvedomiť si
recollect /ɕrekəɑlekt/
spomenúť si, vybaviť si
recollection /ɕrekəɑlekʃən/
spomienka
regard (sth) as /rǺɑDZɑəd ɕsȜmθǺŋ əz/
považovať (niečo) za
ATTITUDES AND BELIEFS
admire /ədɑmaǺə/
approve (of sth) /əɑpruəv əv ɕsȜmθǺŋ/
achieve sb’s ambitions /əɕtʃiəv ɕsȜmbǢdiz
æmɑbǺʃənz/
attitude /ɑætǺtjuəd/
belief /bǺɑliəf/
content with /ɑkǢntent wǺð/
convinced of /kənɑvǺnst əv/
disapprove (of) /ɕdǺsəɑpruəv əv/
dismiss (an idea) /dǺsɕmǺs ən aǺɑdǺə/
dismissive /dǺɑsmǺsǺv/
focused on /ɑfəʊkəst Ǣn/
have a go (at sth) /hæv ə ɑDZəʊ ət ɕsȜmθǺŋ/
have excellent taste /hæv ɕeksələnt ɑteǺst/
indifferent to /ǺnɑdǺfərənt tə/
insist on /ǺnɑsǺst Ǣn/
passionate believer (in sth) /ɕpæʃənət bəɑliəvə
Ǻn/
regard sb as /rǺɑDZɑəd ɕsȜmbǢdi əz/
set (yourself) high standards /set jǤəɕself haǺ
ɑstændədz/
supportive /səɑpǤətǺv/
take a keen interest in sth /teǺk ə kiən
ɑǺntrəst Ǻn ɕsȜmθǺŋ/
take pride (in sth) /teǺk ɑpraǺd Ǻn ɕsȜmθǺŋ/
NÁZORY A PRESVEDČENIA
obdivovať
schvaľovať (niečo), súhlasiť s
dosiahnuť svoje ciele
postoj, stanovisko
presvedčenie, viera
spokojný s
presvedčený o
nesúhlasiť, neschvaľovať (niečo)
odmietnuť, zavrhnúť (nápad)
odmietavý, nevšímavý
sústredený, zameraný na
pustiť sa do niečoho, niečo si vyskúšať
mať vynikajúci vkus
ľahostajný, necitlivý
trvať na niečom
zanietený zástanca (niečoho)
považovať/pokladať niekoho za
stanoviť (si) vysoké ciele /nastaviť si vysokú
latku
podporujúci, nápomocný
živo/silno sa (o niečo) zaujímať
zakladať si (na niečom)
PHRASAL VERBS
carry out (a task) /kæri ɕaʊt ə ɑtɑəsk/
draw up (a list) /drǤə ɕȜp ə ɑlǺst/
fall apart /fǤəl əɑpɑət/
look down on sb /lʊk ɑdaʊn Ǣn ɕsȜmbǢdi/
FRÁZOVÉ SLOVESÁ
vykonať/splniť (úlohu)
zostaviť/spísať zoznam
zosypať sa, zrútiť sa
povyšovať sa nad niekoho, pozerať sa
zvysoka
look up to sb /lʊk ɑȜp tə ɕsȜmbǢdi/
vzhliadať k niekomu, obdivovať niekoho
make up one’s mind /meǺk Ȝp wȜnz ɑmaǺnd/ rozhodnúť sa
start off /stɑət ɑǢf/
začať s niečím
Longman Exam Accelerator Word Bank
5
tick sth off /tǺk ɕsȜmθǺŋ ɑǢf/
wear out /weə ɑaʊt/
odškrtnúť si niečo
unaviť, vyčerpať
Longman Exam Accelerator Word Bank
6
UNIT 2 - HOME
DOMOV
TYPES OF HOUSES AND FLATS
basement flat /ɑbeǺsmənt flæt/
bedsit /ɕbedɑsǺt/
bungalow /ɑbȜŋDZələʊ/
chalet /ɑʃæleǺ/
converted loft /kənɕvǬətǺd ɑlǢft/
cottage /ɑkǢtǺdȢ/
country house /ɕkȜntri ɑhaʊs/
detached house /dǺɕtætʃt ɑhaʊs/
farmhouse /ɑfɑəmhaʊs/
holiday home /ɑhǢlədi həʊm/
TYPY DOMOV a BYTOV
suterénny byt
obývacia spálňa (izba, v ktorej je aj posteľ
na spanie)
bungalov, jednopodlažný dom
horská chata/búda
prestavané/upravené podkrovie
vilka, chata
vidiecky dom, usadlosť
samostatne stojací dom
obytný dom na statku, statok
dom na prenájom na dovolenku, prázdniny
mansion /ɑmænʃən/
manor /ɑmænə/
penthouse /ɑpenthaʊs/
pre-war building /priə ɕwǤə ɑbǺldǺŋ/
semi-detached house /ɕsemi dǺɕtætʃt ɑhaʊs/
veľký, honosný dom, sídlo
panstvo, panské sídlo, "zámoček"
podkrovný byt/nadstavba (luxusná)
predvojnová budova
polovica dvojdomu
skyscraper /ɑskaǺɕskreǺpə/
stately home /ɕsteǺtli ɑhəʊm/
studio flat /ɑstjuədiəʊ flæt/
terraced house /ɕterəst ɑhaʊs/
two-storey building /tuə ɕstǤəri ɑbǺldǺŋ/
townhouse /ɑtaʊnhaʊs/
mrakodrap
majestátny dom, zámok
garsónka, jednoizbový byt
radový dom
dvojpodlažná budova/dom
radový dom v menšej zástavbe
OUTSIDE THE HOUSE
conservatory /kənɑsǬəvətəri/
double garage /ɕdȜbəl ɑDZærǺdȢ/
driveway /ɑdraǺvweǺ/
façade /fəɑsɑəd/
garden chairs /ɕDZɑədn ɑtʃeəz/
gravel /ɑDZrævəl/
hedge /hedȢ/
lawn /lǤən/
letter box /ɑletə bǢks/
patio furniture /ɕpætiəʊ ɑfǬənǺtʃə/
plot of land /plǢt əv ɑlænd/
porch /pǤətʃ/
roof tiles /ɑruəf taǺlz/
sprinkler /ɑsprǺŋklə/
streetlamp /ɑstriətlæmp/
railing /ɑreǺlǺŋ/
shutters /ɑʃȜtəz/
skylight /ɑskaǺlaǺt/
MIMO DOMU
skleník, zimná záhrada
garáž pre dve autá
vjazd, (súkromná) príjazdová cesta
priečelie, fasáda
záhradné stoličky/kreslá
štrk, kamienky
živý plot
trávnik
schránka (na poštu)
nábytok na terasu
parcela, pozemok
krytý vchod, veranda
strešná krytina, škridle
postrekovač, zavlažovač
pouličná lampa
zábradlie, ohrada
okenice
strešné okno, svetlík
FURNITURE AND FURNISHINGS
banister /ɑbænəstə/
bathroom tiles /ɑbɑəθrʊm taǺlz/
bedding /ɑbedǺŋ/
built-in wardrobe /ɕbǺlt Ǻn ɑwǤədrəʊb/
bunk beds /bȜŋk ɑbedz/
chest of drawers /tʃest əv ɑdrǤəz/
cushion /ɑkʊʃən/
NÁBYTOK A ZARIADENIE
zábradlie
kúpeľňové kachličky/dlaždice
posteľné prádlo, obliečky
vstavaná skriňa
poschodová posteľ
prádelník, komoda
vankúšik
Longman Exam Accelerator Word Bank
7
desk /desk/
display cabinet /dǺɑspleǺ ɕkæbənət/
doorbell /ɑdǤəbel/
doormat /ɑdǤəmæt/
fireplace /ɑfaǺəpleǺs/
framed photograph /ɕfreǺmd ɑfəʊtəDZrɑəf/
písací stôl
vitrína, presklená skrinka
zvonček
rohožka
krb
fotografia v rámiku/zarámovaná fotografia
fully-fitted /ɕfʊli ɑfǺtəd/
glass-fronted bookcase /ɕDZlɑəs ɕfrȜntǺd
ɑbʊkkeǺs/
grandfather clock /ɑDZrændɕfɑəðə klǢk/
hot water heater /hǢt ɑwǤətə ɕhiətə/
household appliances /ɕhaʊshəʊld
əɑplaǺənsǺz/
kitchen sink /ɕkǺtʃən ɑsǺŋk/
knick-knack /ɑnǺk næk/
light fixtures /ɑlaǺt ɕfǺkstʃəz/
made to order /meǺd tə ɑǤədə/
mantelpiece /ɑmæntlpiəs/
ornament /ɑǤənəmənt/
parquet /ɑpɑəkeǺ/
Persian rug /ɕpǬəʃən ɑrȜDZ/
plumbing /ɑplȜmǺŋ/
potted plant /ɕpǢtəd ɑplɑənt/
radiator /ɑreǺdieǺtə/
receiver /rǺɑsiəvə/
rocking chair /ɑrǢkǺŋ tʃeə/
roller blinds /ɑrəʊlə blaǺndz/
running water /ɕrȜnǺŋ ɑwǤətə/
stool /stuəl/
swivel chair /ɑswǺvəl tʃeə/
upholstered chairs /Ȝpɕhəʊlstəd ɑtʃeəz/
Venetian blinds /vəɕniəʃən ɑblaǺndz/
wallpaper /ɑwǤəlɕpeǺpə/
windowsill /ɑwǺndəʊɕsǺl/
wooden floor /ɕwʊdn ɑflǤə/
plne/kompletne vybavený
presklená knižnica
ADJECTIVES TO DESCRIBE INTERIORS
PRÍDAVNÉ MENÁ POPISUJÚCE INTERIÉRY
airy/spacious /ɑeəri, ɑspeǺʃəs/
bare /beə/
cluttered /ɑklȜtəd/
cosy /ɑkəʊzi/
décor /ɑdeǺkǤə/
designed by /dǺɑzaǺnd baǺ/
dilapidated /dəɑlæpədeǺtəd/
dingy /ɑdǺndȢi/
draughty /ɑdrɑəfti/
impressive /ǺmɑpresǺv/
landing /ɑlændǺŋ/
minimalist /ɑmǺnǺməlǺst/
neat and tidy /niət ən ɑtaǺdi/
quaint /kweǺnt/
shabby /ɑʃæbi/
soundproof /ɑsaʊndpruəf/
vzdušný/priestranný
holý
zaplnený, preplnený, zaprataný
útulný, pohodlný
(štýl) zariadenie, výzdoba
navrhnutý kým
schátraný, (polo)rozpadnutý
špinavý, zašlý
tam, kde ťahá, kde je prievan
pôsobivý, úchvatný
podesta, odpočívadlo (na schodisku)
minimalistický
čistý a uprataný
malebný, svojrázny
ošumelý, schátraný
odhlučnený, zvukotesný
hodiny starého otca
ohrievač teplej vody, bojler
domáce spotrebiče, drobné prístroje pre
domácnosť
(kuchynský) drez
tretky
svietidlá
vyrobený na objednávku, na prianie
krbová rímsa
dekorácia, ozdoba
parkety
perzský koberec
potrubie (vodovodná/plynová) inštalácia
rastlina v kvetináči
radiátor, vyhrievacie teleso
prijímač
hojdacie kreslo
rolety, rolovacie žalúzie
tečúca voda
stolička
otáčacia stolička
čalúnená stolička
benátske zrkadlo
tapeta
okenná parapet, rímsa
drevená podlaha
Longman Exam Accelerator Word Bank
8
sparsely decorated/furnished /ɕspɑəsli
ɑdekəreǺtǺd, ɑfǬənǺʃt/
stylish /ɑstaǺlǺʃ/
texture /ɑtekstʃə/
ultra-modern /ɕȜltrə ɑmǢdn/
(un)furnished /(Ȝn)ɑfǬənǺʃt/
úsporne zariadený/vybavený
NEIGHBOURHOODS
city dwellers /ɑsǺti ɕdweləz/
(conveniently/pleasantly) located
/kənɕviəniəntl, ɕplezəntli ləʊɑkeǺtǺd/
cost of living /kǢst əv ɑlǺvǺŋ/
downtown (n) /ɕdaʊnɑtaʊn/
downtown (adj) /ɕdaʊnɑtaʊn/
downtown (adv) /ɕdaʊnɑtaʊn/
housing estate /ɑhaʊzǺŋ ǺɕsteǺt/
inhabitant/resident /Ǻnɑhæbətənt, ɑrezədənt/
SUSEDSTVO, ŠTVRTE
obyvateľ mesta
vhodne/pekne situovaný/umiestnený
štýlový
štruktúra (látky)
ultramoderný
(ne)zariadený, (ne)vybavený
náklady na bývanie
stred mesta, centrum
centrálny
v centre mesta, do centra
sídlisko, obytná kolónia
obyvateľ, rezident
isolated /ɑaǺsəleǺtəd/
nosy neighbours /ɕnəʊzi ɑneǺbəz/
outskirts /ɑaʊtskǬəts/
pedestrian precinct /pəɕdestriən ɑpriəsǺŋkt/
residential area /ɕrezəɕdenʃəl ɑeəriə/
suburb /ɑsȜbǬəb/
suburban /səɑbǬəbən/
within easy reach (of sth) /wǺðɕǺn ɕiəzi ɑriətʃ
əv ɕsȜmθǺŋ/
izolovaný, osamelo stojaci
hluční susedia
predmestie, okraj mesta
pešia zóna
obytná štvrť, obytné pásmo
predmestie, okrajové sídlisko
predmestský
ľahko/pohodlne dostupný
REDECORATION/RENOVATION
connect electricity /kəɕnekt ǺlekɑtrǺsəti/
dismantle /dǺsɑmæntl/
dust the furniture /dȜst ðə ɑfǬənǺtʃə/
fasten sth (to sth) /ɑfɑəsən ɕsȜmθǺŋ tə
ɕsȜmθǺŋ/
fix /fǺks/
install /ǺnɑstǤəl/
interior /ǺnɑtǺəriə/
length/height/width /leŋθ, haǺt, wǺdθ/
maintenance /ɑmeǺntənəns/
mend the dripping tap /mend ðə ɕdrǺpǺŋ
ɑtæp/
mow the lawn /məʊ ðə ɑlǤən/
oil the hinges /ǤǺl ðə ɑhǺndȢǺz/
paint sth (black) /peǺnt ɕsȜmθǺŋ ɑblæk/
paper the walls /ɕpeǺpə ðə ɑwǤəlz/
redecorate /riəɑdekəreǺt/
redecoration/refurbishment /riəɕdekəɑreǺʃən,
ɕriəɑfǬəbǺʃmənt/
repair /rǺɑpeə/
replace /rǺɑpleǺs/
strength /streŋθ/
support the weight (of the roof) /səɕpǤət ðə
ɑweǺt əv ðə ɑruəf/
sweep/vacuum the floor /swiəp, ɕvækjuəm ðə
ɑflǤə/
tighten the screw /ɕtaǺtn ðə ɑskruə/
RENOVÁCIA/REKONŠTRUKCIA
zapojiť elektrinu
odstrániť, rozobrať, strhnúť
zotrieť prach z nábytku (zbaviť prachu)
pripevniť
pripevniť
inštalovať, zapojiť
interiér
dĺžka/výška/šírka
údržba
opraviť kvapkajúci vodovodný kohútik
kosiť trávnik
premazať/naolejovať pánty
natrieť niečo (na čierno)
tapetovať
(znova) vymaľovať, vytapetovať
vymaľovanie, vytapetovanie/renovácia,
modernizácia
opraviť
nahradiť, vymeniť
sila
podoprieť váhu (strechy)
pozametať/ povysávať podlahu
utiahnuť, dotiahnuť skrutku
Longman Exam Accelerator Word Bank
9
tile /taǺl/
(un)bolt the door /(Ȝnɕ)bəʊlt ðə ɑdǤə/
kachlička, dlaždica, škridla
otvoriť záveru na dverách/zavrieť dvere na
záveru
under construction /ɕȜndə kənɑstrȜkʃən/
vo výstavbe
unscrew /Ȝnɑskruə/
odskrutkovať, vyskrutkovať
wipe (a speck of dust) /waǺp ə spek əv ɑdȜst/ utrieť (smietku prachu)
REAL ESTATE
(affordable) housing /əɕfǤədəbl ɑhaʊzǺŋ/
deposit /dǺɑpǢzət/
estate agent /ǺɑsteǺt ɕeǺdȢənt/
evict /ǺɑvǺkt/
NEHNUTEĽNOSTI
(dostupné) bývanie
záloha
realitný maklér
(súdne) vysťahovať, vypovedať, deložovať
eviction /ǺɑvǺkʃən/
householder /ɑhaʊsɕhəʊldə/
landlord/landlady /ɑlændlǤəd, ɑlændɕleǺdi/
mortgage /ɑmǤəDZǺdȢ/
non-payment of the mortgage /nǢn ɕpeǺmənt
əv ðə ɑmǤəDZǺdȢ/
pay the rent /peǺ ðə ɑrent/
real estate/property /ɑrǺəl ǺɕsteǺt, ɑprǢpəti/
repossess /ɕriəpəɑzes/
tenancy /ɑtenənsi/
tenant /ɑtenənt/
to let /tə ɑlet/
(súdne) vysťahovanie, výpoveď
majiteľ, vlastník domu/bytu
domáci, majiteľ/majiteľka bytu/domu
hypotéka
nesplácanie hypotéky
HOUSE AND HOME
(a real) home from home /ə rǺəl həʊm frəm
ɑhəʊm/
feel at home /fiəl ət ɑhəʊm/
feel homesick /fiəl ɑhəʊmɕsǺk/
keep an open house /kiəp ən ɕəʊpən ɑhaʊs/
DOM A DOMOV
(skutočný) druhý domov
keep house /kiəp ɑhaʊs/
make yourself at home /meǺk jǤəɕself ət
ɑhəʊm/
move house /muəv ɑhaʊs/
set up house/home /set ɕȜp ɑhaʊs, ɑhəʊm/
There is no place like home! /ðeər iz nəʊ
pleǺs laǺk ɑhəʊm/
platenie nájomného
nehnuteľnosť, nehnuteľný majetok
odobrať neplatičovi nesplácaný majetok
(pre)nájom
nájomník, nájomca
prenajať, dať do prenájmu
cítiť sa/byť ako doma
túžiť po domove, cnieť za domovom
byť pohostinný " mať stále dvere otvorené
pre...."
viesť/spravovať dom, starať sa o dom
urobte si pohodlie
presťahovať sa
zariadiť si domácnosť/dom
Všade dobre, doma najlepšie!
PHRASAL VERBS
clean up (the mess) /kliən ɕȜp ðə ɑmes/
do up a flat /duə ɕȜp ə ɑflæt/
drop in (on sb) /drǢp ɑǺn Ǣn ɕsȜmbǢdi/
let out (a flat) /let ɕaʊt ə ɑflæt/
move in/out /muəv ɑǺn, ɑaʊt/
put in (bathroom fittings) /pʊt ɕǺn ɑbɑəθrʊm
ɕfǺtǺŋz/
switch on/off /swǺtʃ ɑǢn, ɑǢf/
take out a bank loan /teǺk ɕaʊt ə ɑbæŋk ləʊn/
FRÁZOVÉ SLOVESÁ
upratať (neporiadok)
opraviť byt
zastaviť sa (u niekoho)
prenajať byt
nasťahovať sa
osadiť/pripojiť (zariadenie kúpeľne, sanitu)
zapnúť/vypnúť, rozsvietiť/zhasnúť
vziať si pôžičku z banky
throw out (rubbish) /θrəʊ ɕaʊt ɑrȜbǺʃ/
vyhodiť (smeti, odpadky),
Longman Exam Accelerator Word Bank
10
UNIT 3 - SCHOOL
ŠKOLA
TYPES OF SCHOOLS
boarding school /ɑbǤədǺŋ skuəl/
independent school /ɕǺndəɕpendənt ɑskuəl/
middle school (BrE)/junior high school (AmE)
/ɑmǺdl skuəl, ɕdȢuəniə ɑhaǺ skuəl/
nursery school/kindergarten /ɑnǬəsəri skuəl,
ɑkǺndəDZɑətn/
primary school /ɑpraǺməri skuəl/
TYPY/DRUHY ŠKôL
internátna škola
súkromná/neštátna škola
druhý stupeň základnej školy
materská škola, škôlka
prvý stupeň základnej školy, základná škola
secondary school/high school (AmE)
/ɑsekəndəri skuəl, ɑhaǺ skuəl/
state school (BrE)/public school (AmE) /steǺt
vocational school /vəʊɑkeǺʃənəl skuəl/
stredná škola
THE EDUCATION SYSTEM
compulsory /kəmɑpȜlsəri/
deputy head (BrE)/assistant principal (AmE)
/ɕdepjəti ɑhed, əɕsǺstənt ɑprǺnsəpəl/
enrol on a course /Ǻnɕrəʊl Ǣn ə ɑkǤəs/
extra-curricular activities /ɕekstrə kəɕrǺkjələ
ækɑtǺvǺtiz/
follow the curriculum /ɕfǢləʊ ðə kəɑrǺkjələm/
VZDELÁVACÍ SYSTÉM
povinný
zástupca/zástupkyňa
štátna kola
stredná odborná škola, odborné učilište
zapísať sa/prijať do kurzu
mimoškolská činnosť (nad rámec osnov)
form teacher /ɑfǤəm ɕtiətʃə/
triedna učiteľka/učiteľka
head teacher/principal
riaditeľ/riaditeľka školy
(AmE)/headmaster/headmistress /hed ɑtiətʃə,
ɑprǺnsəpəl, ɕhedɑmɑəstə, ɕhedɑmǺstrəs/
optional /ɑǢpʃənəl/
school fee(s) /ɑskuəl fiəz/
school year /ɑskuəl jǺə/
state education /steǺt ɕedjʊɑkeǺʃən/
syllabus/curriculum /ɑsǺləbəs, kəɑrǺkjələm/
term /tǬəm/
voliteľný, nepovinný
školné, školské poplatky
školský rok
štátne vzdelanie
osnovy
trimester (jesenný, jarný alebo letný)
SCHOOL OBJECTS
backpack /ɑbækpæk/
compass/compasses /ɑkȜmpəs, ɑkȜmpəsǺz/
ŠKOLSKÉ POMÔCKY A PREDMETY
batoh
kružítko, kružidlo
file /faǺl/
folder /ɑfəʊldə/
fountain pen /ɑfaʊntən pen/
highlighter /ɑhaǺlaǺtə/
hole punch /ɑhəʊl pȜntʃ/
notepad /ɑnəʊtpæd/
paperclip /ɑpeǺpəklǺp/
pencil sharpener /ɑpensəl ɕʃɑəpənə/
rubber /ɑrȜbə/
ruler /ɑruələ/
set square /ɑset skweə/
stapler /ɑsteǺplə/
whiteboard /ɑwaǺtbǤəd/
whiteboard marker /ɑwaǺtbǤəd ɕmɑəkə/
súbor, zložka, šanón
zložka, šanón
plniace pero
zvýrazňovač
dierkovačka
poznámkový blok
sponka na papier
orezávatko
guma
pravítko
trojuholník (pravítko)
zošívačka na papiere
biela tabuľa
fixka/zvýrazňovač pre písanie na bielu
tabuľu
Longman Exam Accelerator Word Bank
11
SCHOOL SUBJECTS AND SCHOOL WORK
ŠKOLSKÉ PREDMETY A ŠKOLSKÉ PRÁCE
analyse (a graph) /ɕænəlaǺz ə ɑDZrɑəf/
Economics /ɕekəɑnǢmǺks/
English Literature /ɕǺŋDZlǺʃ ɑlǺtərətʃə/
essay /ɑeseǺ/
Science /ɑsaǺəns/
analyzovať (graf)
ekonómia
anglická literatúra
esej
prírodovedné predmety (biológia, fyzika,
chémia)
riešiť rovnice
zdrojová literatúra, pramene
zapísať experiment
solve equations /sǢlv ǺɑkweǺȢənz/
source texts /sǤəs ɑteksts/
write up an experiment /raǺt ɕȜp ən
Ǻkɑsperəmənt/
ASSESSMENT AND EXAMINATIONS
A-levels (BrE) /ɑeǺ ɕlevlz/
announce exam results /əɕnaʊns ǺDZɑzæm
rǺɕzȜlts/
assessment /əɑsesmənt/
certificate /səɑtǺfǺkət/
entrance exam /ɑentrəns ǺDZɕzæm/
exam paper /ǺDZɑzæm ɕpeǺpə/
exam results /ǺDZɑzæm rǺɕzȜlts/
external/internal exam /ǺkɕstǬənl, ǺnɕtǬənl
ǺDZɑzæm/
flunk an exam /flȜŋk ən ǺDZɑzæm/
GCSEs /ɕdȢiəsiəesɑiəz/
HODNOTENIE A SKÚŠANIE
celoštátna maturitná skúška vo Veľkej
Británii (18-19 roční)
oznámiť výsledky skúšky
hodnotenie
vysvedčenie, potvrdenie o absolvovaní
skúšky
prijímacia skúška
písomná skúška, písomka
výsledky skúšky
externé/interné skúšanie
prepadnúť na skúške
hovor.
celoštátne skúšky pre ukončenie
základného vzdelania vo Veľkej Británii (1516 roční)
grade /DZreǺd/
známka, stupeň, trieda, ročník
grade point average /ɑDZreǺd pǤǺnt ɕævərǺdȢ/ priemer známok
mark (n) /mɑək/
známka
mark (v) /mɑək/
známkovať, označiť
mock exam /mǢk ǺDZɑzæm/
prípravná skúška, skúšobný test
pass with flying colours /pɑəs wǺð
výborne uspieť na skúške, ľahko zložiť
ɕflaǺǺŋɑkȜləz/
skúšku
pass/fail a test/an exam /pɑəs, feǺl ə ɑtest, ən napísať/nenapísať test, zložiť
ǺDZɑzæm/
skúšku/prepadnúť na skúške
past papers /pɑəst ɑpeǺpəz/
staré testy
resit/retake an exam /riəɕsǺt, riəɕteǺk ən
znovu robiť/znovu skladať skúšku
ǺDZɑzæm/
(school) report /ɑskuəl rǺɕpǤət/
(školské) vysvedčenie
school-leaving exam /ɑskuəl liəvǺŋ ǺDZɕzæm/
záverečná skúška, (často maturitná skúška)
score/get 100 points /skǤə, DZet ə ɕhȜndrəd
ɑpǤǺnts/
set an exam /set ən ǺDZɑzæm/
sit/take an exam /sǺt, teǺk ən ǺDZɑzæm/
take a test /teǺk ə ɑtest/
take the register/attendance /teǺk ðə
ɑredȢəstə, əɑtendəns/
skóre/dostať 100 bodov
AT UNIVERSITY
academic /ɕækəɑdemǺk/
NA UNIVERZITE
akademik, akademický
pripraviť/dať test
robiť skúšku/byť na skúške
písať test
zapísať prítomnosť
Longman Exam Accelerator Word Bank
12
academic journal /ækəɕdemǺk ɑdȢǬənl/
odborný, vedecký časopis
academic year /ækəɕdemǺk ɑjǺə/
akademický rok
apply to a university /əɕplaǺ tə ə juənəɑvǬəsəti/ podať prihlášku na univerzitu
attend lectures /əɕtend ɑlektʃəz/
BA (Bachelor of Arts)/BSc (Bachelor of
Science) /ɕbiə ɑeǺ, ɕbætʃələ əv
ɑɑəts, ɕbiə es ɑsiə, ɕbætʃələ əv ɑsaǺəns/
campus /ɑkæmpəs/
dean /diən/
degree /dǺɑDZriə/
dissertation /ɕdǺsəɑteǺʃən/
dorm/halls /dǤəm/
get a scholarship/grant /DZet ə ɑskǢləʃǺp,
ɑDZrɑənt/
graduate (n) /ɑDZrædȢuət/
graduate (v) /ɑDZrædȢueǺt/
lecturer /ɑlektʃərə/
MA (Master of Arts)/MSc (Master of Science)
/ɕem ɑeǺ, ɕmɑəstə əv
ɑɑəts, ɕem es ɑsiə, ɕmɑəstə əv ɑsaǺəns/
MA/BA/PhD thesis /ɕem ɑeǺ, ɕbiə ɑeǺ, ɕpiə eǺtʃ
ɑdiə ɕθiəsəs/
PhD /ɕpiə eǺtʃ ɑdiə/
postgraduate course /ɕpəʊstɑDZrædjuət kǤəs/
chodiť na prednášky
BA – bakalár humanitných vied/BSc –
bakalár prírodných vied
areál univerzity, akademická pôda
dekan
titul (vysokoškolská hodnosť)
dizertačná práca
ubytovňa/internát
dostať štipendium
absolvent vysokej školy
absolvovať, ukončiť štúdium
prednášajúci
MA – Magister humanitných vied/MSc –
Magister prírodných vied
diplomová/bakalárska/doktorská práca
PhD - doktorský titul, doktorát
postgraduálny kurz
research paper /rǺɑsǬətʃ ɕpeǺpə/
sabbatical (leave) /səɕbætǺkəl ɑliəv/
vedecká práca (tlačená, publikovaná)
vedecká dovolenka, ročné voľno na vedeckú
prácu
seminar /ɑsemənɑə/
seminár
term paper /ɑtǬəm ɕpeǺpə/
trimestrálne práce
tuition/university fees /tjuɑǺʃən, ɕjuənəɑvǬəsəti školné na univerzite
fiəz/
tutorial /tjuəɑtǤəriəl/
konzultácia, seminár, cvičenie
undergraduate /ɕȜndəɑDZrædȢuət/
vysokoškolský študent
workshop /ɑwǬəkʃǢp/
dielňa, seminár
FACULTIES
Economics /ɕekəɑnǢmǺks/
faculty /ɑfækəlti/
Psychology /saǺɑkǢlədȢi/
Social Sciences /ɕsəʊʃəl ɑsaǺənsǺz/
Sociology /ɕsəʊsiɑǢlədȢi/
Linguistics /lǺŋɑDZwǺstǺks/
Law /lǤə/
Humanities /hjuəɑmænətiz/
Science /ɑsaǺəns/
FAKULTY
ekonómia, hospodárstvo
fakulta
psychológia
sociálne vedy
sociológia
lingvistika
právo
humanitné vedy
prírodné vedy, veda
PROBLEMS AND SOLUTIONS
abilities/skills /əɑbǺlǺtiz, skǺlz/
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder) /ɕeǺ diə eǺtʃ ɑdiə, əɕtenʃən ɕdefəsət
ɕhaǺpərækɑtǺvəti dǺsɕǤədə/
average /ɑævərǺdȢ/
be off school /bi Ǣf ɑskuəl/
PROBLÉMY A RIEŠENIA
schopnosti
ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti)
priemer, priemerný, bežný
nebyť v škole, mať voľno
Longman Exam Accelerator Word Bank
13
build sb’s confidence /bǺld ɕsȜmbǢdiz
ɑkǢnfədəns/
challenge the established rules /ɕtʃæləndȢ ði
ǺɕstæblǺʃt ɑruəlz/
cheat /tʃiət/
crib notes/cheat notes /krǺb, tʃiət naʊts/
do well/badly at school/in exams /duə ɕwel,
ɕbædli ət ɑskuəl,
Ǻn ǺDZɑzæmz/
dyslexia /dǺsɑleksiə/
dyslexic /dǺɑsleksǺk/
budovať niekoho sebadôveru
educational psychologist /edjʊɕkeǺʃənəl
saǺɑkǢlədȢəst/
expel sb (from school) /Ǻkɕspel ɕsȜmbǢdi frəm
ɑskuəl/
expulsion /ǺkɑspȜlʃən/
fail to achieve sth /feǺl tə əɑtʃiəv ɕsȜmθǺŋ/
failure /ɑfeǺljə/
have a hard time /hæv ə hɑəd ɑtaǺm/
hopeless at (Maths) /ɕhəʊpləs ət ɑmæθs/
illegible /ǺɑledȢəbəl/
illiterate /ǺɑlǺtərət/
individual approach /ǺndəɕvǺdȢuəl əɑprəʊtʃ/
výchovný poradca
learning dificulties /ɑlǬənǺŋ ɕdǺfǺkəltiz/
literacy /ɑlǺtərəsi/
overcome problems /əʊvəɕkȜm ɑprǢbləmz/
poorly educated society /ɕpǤəli ɕedjʊkeǺtəd
səɑsaǺəti/
remedial classes /rǺɕmiədiəl ɑklɑəsǺz/
skip/skive lessons/classes/school /skǺp
ɑlesnz, ɑklɑəsǺz, skuəl/
special educational needs /ɕspeʃəl
edjʊɕkeǺʃənəl ɑniədz/
think through problems /θǺŋk θruə
ɑprǢbləmz/
weaker areas /ɕwiəkə ɑeəriəz/
vzniesť námietky proti zaužívaným
pravidlám
podvádzať
ťahák
viesť si dobre/zle v škole, pri skúškach
dyslexia
dyslektik, dyslektický
vyhodiť/vylúčiť niekoho (zo školy)
vylúčenie (zo školy)
nedosiahnuť niečo
neúspech
mať ťažkosti, zažívať ťažké časy
byť strašný/beznádejný v (matematike)
nečitateľný
nevzdelaný, negramotný
individuálny prístup
ťažkosti s učením
gramotnosť, vzdelanosť
prekonávať problémy
málo/zle vzdelaná spoločnosť
doučovanie, doučovacie lekcie/hodiny
ísť za školu, uliať sa zo školy/z
vyučovania/z hodiny
zvláštne vzdelávacie potreby
premyslieť si problémy/úlohy
slabšie oblasti /miesta
LEARNING
UČENIE SA
academic results /ækəɕdemǺk rǺɑzȜlts/
akademické výsledky
academic standards /ækəɕdemǺk ɑstændədz/ akademická úroveň/merítka
all-round development /Ǥəl ɕraʊnd
dǺɑveləpmənt/
bookworm /ɑbʊkwǬəm/
brainstorm /ɑbreǺnstǤəm/
creativity /ɕkriəeǺɑtǺvəti/
develop artistically /dǺɕveləp ɑəɑtǺstǺkli/
distinguished /dǺɑstǺŋDZwǺʃt/
excel at sth /Ǻkɑsel ət ɕsȜmθǺŋ/
gifted /ɑDZǺftəd/
give feedback (on homework) /DZǺv ɕfiədbæk
ǢnɑhəʊmwǬək/
homeschooling /həʊm ɑskuəlǺŋ/
celkový rozvoj/vývoj
knihomoľ
hľadať nové nápady v diskusii
tvorivosť, kreativita
umelecky sa vyvíjať
významný, uznávaný, vynikajúci
vynikať v, byť vynikajúci v
nadaný
dávať spätnú väzbu
domáce vzdelanie, domáce vyučovanie
Longman Exam Accelerator Word Bank
14
know sth inside out /nəʊ ɕsȜmθǺŋ ǺnɕsaǺd
ɑaʊt/
know-it-all /ɑnəʊǺtǤəl/
make progress /meǺk ɑprəʊDZres/
memorise /ɑmeməraǺz/
outstanding grades /aʊtɕstændǺŋ ɑgreǺdz/
pay attention (to sb) /peǺ əɑtenʃən tə
ɕsȜmbǢdi/
run/carry out experiments /rȜn, kæri aʊt
Ǻkɑsperəmənts/
set targets /set ɑtɑəgǺts/
swot /swǢt/
teacher’s pet /ɕtiətʃəz ɑpet/
teamwork /ɑtiəmwǬək/
vyznať sa v niečom skrz naskrz, poznať
niečo ako svoje topánky
vševedko, ja-všetko-viem
urobiť pokrok
učiť sa spamäti/naspamäť
vynikajúce známky
venovať pozornosť (niekomu)
PHRASAL VERBS
be off school /bi ɕǢf ɑskuəl/
brush up (on sth) /brȜʃ ɑȜp Ǣn ɕsȜmθǺŋ/
catch up on (school work) /kætʃ ɕȜp Ǣn ɑskuəl
wǬək/
catch up with (the rest of the class) /kætʃ ɕȜp
wǺð ðə ɑrest əv ðə klɑəs/
copy (from sb) /ɑkǢpi frəm ɕsȜmbǢdi/
drop out of school /drǢp ɕaʊt əv ɑskuəl/
fall behind with /fǤəl bǺɑhaǺnd wǺð/
get down to (work) /DZet ɕdaʊn tə ɑwǬək/
hand in (homework/an essay) /hænd ɕǺn
ɑhəʊmwǬək, ən ɑeseǺ/
jot/note down /dȢǢt, nəʊt ɑdaʊn/
Keep up the good work! /kiəp ɑȜp ðə DZʊd
ɑwǬək!/
turn up late /tǬən ɕȜp ɑleǺt/
FRÁZOVÉ SLOVESÁ
mať voľno (v škole)
oprášiť/osviežiť (si niečo, napr. znalosti)
doučiť sa/dohnať/dobehnúť (látku v škole)
robiť experimenty/pokusy
dávať/stanovovať si ciele
drieť sa, bifľovať, bifľoš
učiteľov maznáčik
tímová /spoločná práca
dohnať/dobehnúť (zvyšok triedy)
opísať/opisovať (od niekoho)
nechať školu, nedokončiť štúdium
zaostávať/byť pozadu za
začať sa venovať/pustiť sa do (práce)
odovzdať (domácu úlohu/esej)
zapísať si/poznamenať si
Len tak ďalej!
prísť neskoro
Longman Exam Accelerator Word Bank
15
UNIT 4 - WORK
PRÁCA
JOBS
accountant /əɑkaʊntənt/
administrative staff /ədɕmǺnəstrətǺv ɑstɑəf/
bank cashier /ɑbæŋk kæɕʃǺə/
barrister /ɑbærəstə/
beautician/beauty therapist /bjuəɑtǺʃən,
ɑbjuəti ɕθerəpəst/
civil servant /ɕsǺvəl ɑsǬəvənt/
construction worker /kənɑstrȜkʃən ɕwǬəkə/
counsellor /ɑkaʊnsələ/
customer service advisor /ɑkȜstəmə ɕsǬəvəs
ədɕvaǺzə/
dustman/refuse collector /ɑdȜstmən, rǺɑfjuəz
kəɕlektə/
fashion designer /ɑfæʃən dǺɕzaǺnə/
fitness coach/instructor /ɑfǺtnəs kəʊtʃ,
ǺnɑstrȜktə/
games designer /ɑgeǺmz dǺɕzaǺnə/
graphic designer /ɕDZræfǺk dǺɑzaǺnə/
insurance agent /Ǻnɑʃʊərəns ɕeǺdȢənt/
interior designer /ǺnɕtǺəriə dǺɑzaǺnə/
interpreter /ǺnɑtǬəprətə/
museum curator /mjuəɑziəm kjʊɕreǺtə/
plumber /ɑplȜmə/
priest /priəst/
sales rep/representative /ɑseǺlz rep,
reprǺɕzentətǺv/
software designer /ɑsǢftweə dǺɕzaǺnə/
stockbroker /ɑstǢkɕbrəʊkə/
technician /tekɑnǺʃən/
undertaker /ɑȜndəteǺkə/
ZAMESTNANIE
účtovníčka
administratívni pracovníci
pokladník v banke
advokát, právny zástupca
kozmetička
web/website designer /web, ɑwebsaǺt
dǺɕzaǺnə/
ADJECTIVES TO DESCRIBE JOBS
badly-paid /ɕbædli ɑpeǺd/
blue-collar /bluəɑkǢlə/
bureaucratic /ɕbjʊərəɑkrætǺk/
caring /ɑkeərǺŋ/
challenging /ɑtʃæləndȢǺŋ/
creative /kriɑeǺtǺv/
dead end /ɑded end/
demanding /dǺɑmɑəndǺŋ/
fulfilling /fʊlɑfǺlǺŋ/
full-time /fʊl ɑtaǺm/
high-powered /haǺɑpaʊəd/
industrial/manufacturing /ǺnɑdȜstriəl,
ɕmænjəɑfæktʃərǺŋ/
lucrative /ɑluəkrətǺv/
manual /ɑmænjuəl/
menial /ɑmiəniəl/
office /ɑǢfəs/
štátny úradník/zamestnanec
stavebný robotník
poradca (napr. manželský)
poradca pre služby zákazníkom
smetiar
módny návrhár
fitnes tréner/inštruktor
tvorca/návrhár hier
grafik
poisťovací agent
interiérový dizajnér/návrhár
tlmočník
kurátor v múzeu
inštalatér
kňaz
predajca
tvorca softvéru/softvérový dizajnér
burzový maklér
technik, laborant
majiteľ pohrebného ústavu, pohrebný
zriaďovateľ
web dizajnér
PRÍD. MENÁ POPISUJÚCE PRÁCE
zle platený
robotnícky (manuálne pracujúci človek, tzv.
"modrý golier")
byrokratický
starostlivý
náročný, podnetný
tvorivý, kreatívny
slepá ulička
náročný (ťažký)
uspokojúci, naplňujúci
na plný úväzok
vplyvný, významný
priemyselný/výrobný
lukratívny
manuálny
nekvalifikovaný, podradný
kancelária
Longman Exam Accelerator Word Bank
16
part-time /pɑət ɑtaǺm/
permanent /ɑpǬəmənənt/
repetitive /rǺɑpetətǺv/
responsible /rǺɑspǢnsəbəl/
rewarding /rǺɑwǤədǺŋ/
temporary /ɑtempərəri/
well-paid /wel ɑpeǺd/
white-collar /waǺt ɑkǢlə/
na čiastočný úväzok
stály, trvalý
opakujúci sa, rutinný
zodpovedný
prospešný, užitočný
dočasný
dobre platený
kancelársky (duševne pracujúci človek, tzv.
"biely golierik")
DEPARTMENTS IN A COMPANY
Accounts /əɑkaʊnts/
Customer Service /ɑkȜstəmə ɕsǬəvəs/
ODDELENIA/ÚSEKY V SPOLOČNOSTI
účtovnícke oddelenie
oddelenie pre styk so zákazníkmi,
zákaznícky servis
marketing, marketingové oddelenie
osobné oddelenie
Marketing /ɑmɑəkətǺŋ/
Personnel/Human Resources /ɕpǬəsəɑnel,
ɕhjuəmən rǺɑzǤəsǺz/
Public Relations /ɕpȜblǺk rǺɑleǺʃənz/
Research & Development /rǺɕsǬətʃ ən
dǺɑveləpmənt/
Sales /seǺlz/
oddelenie pre styk s verejnosťou
oddelenie pre výskum a vývoj
oddelenie predaja
FUNCTIONS
advertising campaign /ɑædvətaǺzǺŋ
kæmɕpeǺn/
deal with /ɑdiəl wǺð/
hire/dissmiss employees /haǺə, dǺsɕmǺs
ǺmɑplǤǺiəz/
keep the books /kiəp ðə ɑbʊks/
FUNKCIE
reklamná kampaň
WORK AND MONEY
bonus /ɑbəʊnəs/
child benefit /tʃaǺld ɑbenəfǺt/
commission /kəɑmǺʃən/
cut costs /kȜt ɑkǢsts/
earn a good salary /Ǭən ə DZʊd ɑsæləri/
get a pay rise /DZet ə ɑpeǺ raǺz/
interest /ɑǺntrəst/
on the dole /Ǣn ðə ɑdəʊl/
pay /peǺ/
pension /ɑpenʃən/
savings /ɑseǺvǺŋz/
shares /ʃeəz/
source of income /sǤəs əv ɑǺŋkȜm/
(starting) salary /ɑstɑətǺŋ ɕsæləri/
tip /tǺp/
unemployment benefit/dole /ɕȜnǺmɑplǤǺmənt
ɕbenəfǺt, dəʊl/
wage /weǺdȢ/
PRÁCA A PENIAZE
prémie, príplatok, odmena
prídavok na dieťa
provízia, odmena
znížiť výdaje/náklady
brať dobrý/slušný plat
dostať pridané
úrok
byť na podpore (hovor., dole = almužna)
platiť
dôchodok, penzia
úspory
akcie, podiely
zdroj príjmu
(nástupný) plat
prepitné
podpora v nezamestnanosti
EMPLOYMENT AND THE JOB MARKET
agriculture-based economy /ɕæDZrǺkȜltʃə
beǺst ǺɑkǢnəmi/
apply for the position of… /əɕplaǺ fə ðə
pəɑzǺʃən əv…/
ZAMESTNANIE A PRACOVNÝ TRH
ekonomika založená na poľnohospodárstve
zaoberať sa, riešiť, jednať s
prijímať/prepúšťať zamestnancov, nábor
viesť (účtovné) knihy/záznamy
mzda
požiadať o miesto…
Longman Exam Accelerator Word Bank
17
be in charge /bi Ǻn ɑtʃɑədȢ/
be
be
be
be
made redundant /bi meǺd rǺɑdȜndənt/
out of work /bi aʊt əv ɑwǬək/
promoted /bi prəɑməʊtǺd/
self-employed /bi self ǺmɑplǤǺd/
byť
byť
byť
byť
byť
byť
na vedúcom mieste, mať na starosti,
zodpovedný za
prepustený kvôli nadbytočnosti
bez práce, byť nezamestnaný
povýšený
živnostník/samostatne zárobkovo činný
be your own boss /bǺ jər əʊn ɑbǢs/
career in /kəɑrǺə Ǻn/
career prospects /kəɑrǺə ɕprǢspekts/
carry out duties /ɕkæri ɕaʊt ɑdjuətiz/
cheap labour /tʃiəp ɑleǺbə/
choice of career /tʃǤǺs əv kəɑrǺə/
cope with /ɑkəʊp wǺð/
(do) freelance work /duə ɕfriəlɑəns ɑwǬək/
do odd jobs /duə Ǣd ɑdȢǢbz/
employ /ǺmɑplǤǺ/
employee /ǺmɑplǤǺiə/
employer /ǺmɑplǤǺə/
employment /ǺmɑplǤǺmənt/
employment agency /ǺmɑplǤǺmənt ɕeǺdȢənsi/
byť svojím vlastným pánom/šéfom
kariéra v
možnosť postupu v povolaní
plniťsi svoje povinnosti
lacná pracovná sila
výber povolania/kariéry
poradiť si, zvládnuť, vysporiadať sa
robiť/pracovať na živnostenský list
vykonávať drobné práce
zamestnať
zamestnanec
zamestnávateľ
zamestnanie
pracovná agentúra, agentúra práce
flexible working hours/flexi-time
/ɕfleksəbəlɕwǬəkǺŋ ɑaʊəz, ɑfleksitaǺm/
fringe benefits/perks /frǺndȢ ɑbenǺfǺts,
pǬəks/
go away on business /DZəʊ əɕweǺ Ǣn ɑbǺznəs/
pružná pracovná doba
zamestnanecké výhody
(od)ísť/odcestovať na služobnú cestu,
odísť/odcestovať niekam služobne
go bankrupt/out of business /DZəʊ ɑbæŋkrȜpt, skrachovať, zbankrotovať
aʊt əv ɑbǺznəs/
(go on) leave /DZəʊ Ǣn ɑliəv/
ísť na dovolenku
go on strike /DZəʊ Ǣn ɑstraǺk/
vstúpiť do štrajku, štrajkovať
holiday pay /ɑhǢlədi peǺ/
plat za dovolenku
information economy /ɕǺnfəɑmeǺʃən
informačná/vedomostná ekonomika
ǺɕkǢnəmi/
job satisfaction /ɑdȢǢb sætəsɕfækʃən/
uspokojenie z práce
job security /ɑdȢǢb sǺɕkjʊərəti/
pracovná istota
labour market /ɑleǺbə ɕmɑəkət/
trh pracovných síl
lay sb off /leǺ ɕsȜmbǢdi ɑǢf/
prepustiť niekoho
learn on the job /lǬən Ǣn ðə ɑdȢǢb/
učiť sa v praxi/ za pochodu
maternity/paternity leave /məɑtǬənəti,
materská/otcovská dovolenka
pəɑtǬənəti liəv/
nine-to-five job /naǺn tə ɑfaǺv dȢǢb/
zamestnanie od deviatej do piatej (s pevnou
dobou)
on equal terms /Ǣn ɕiəkwəl ɑtǬəmz/
byť si rovný s
overwork /ɕəʊvəɑwǬək/
prepracovať sa, prepracovanie
position /pəɑzǺʃən/
(pracovné) miesto, pozícia
prospects of promotion /ɕprǢspekts əv
vyhliadky/nádeje na povýšenie/postup
prəɑməʊʃən/
quit/resign /kwǺt, rǺɑzaǺn/
dať výpoveď, odísť , rezignovať
requirements /rǺɑkwaǺəmənts/
požiadavky
retire /rǺɑtaǺə/
ísť do dôchodku
retirement /rǺɑtaǺəmənt/
dôchodok, penzia
retrain /ɕriəɑtreǺn/
preškoliť sa
run a service/business /rȜn ə ɑsǬəvəs,
poskytovať služby/podnikať
ɑbǺznəs/
Longman Exam Accelerator Word Bank
18
run your own business /rȜn jər əʊn ɑbǺznəs/
viesť vlastný podnik/firmu
sack sb/give sb the sack/fire sb (informal)
/ɑsæk ɕsȜmbǢdi, DZǺv ɕsȜmbǢdi ðə ɑsæk, ɑfaǺə
ɕsȜmbǢdi/
set up a company /set ɕȜp ə ɑkȜmpəni/
sick pay /ɑsǺk peǺ/
take a day off /teǺk ə deǺ ɑǢf/
take on (employees) /teǺk ɕǢn ǺmɑplǤǺiəz/
take over from sb /teǺk ɑəʊvə frəm ɕsȜmbǢdi/
vyhodiť niekoho/ dať niekomu padáka
(neformál.)
the job/work involves … /ðə dȢǢb, wǬək
ǺnɑvǢlvz/
the unemployed /ðə ɕȜnǺmɑplǤǺd/
unemployment /ɕȜnǺmɑplǤǺmənt/
vacancy /ɑveǺkənsi/
vocation /vəʊɑkeǺʃən/
work from home /wǬək frəm ɑhəʊm/
work for (a company) /wǬək fər ə ɑkȜmpəni/
založiť spoločnosť
nemocenská
vziať si deň voľna
prijímať/naberať (zamestnancov)
prevziať od niekoho
k tomuto zamestnaniu/tejto práci patrí…
nezamestnaní
nezamestnanosť
voľné miesto
odborná profesia, odbornosť
pracovať z domu
pracovať (pre spoločnosť)
work in a team/on your own /wǬək Ǻn ə ɑtiəm, pracovať v tíme/sám
Ǣn jə ɑəʊn/
work to deadlines /wǬək tə ɑdedlaǺnz/
pracovať v termíne
work/do overtime /wǬək, duə ɑəʊvətaǺm/
pracovať/robiť nad čas
SKILLS AND QUALITIES
SCHOPNOSTI / ZRUČNOSTI A VLASTNOSTI
committed /kəɑmǺtəd/
communication skills /kəɕmjuənəɑkeǺʃən
skǺlz/
experience in a related field /ǺkɕspǺəriəns Ǻn
ə rǺɕleǺtəd ɑfiəld/
goal-oriented /ɑDZəʊl ɕǤərientəd/
highly motivated /ɕhaǺli ɑməʊtəveǺtəd/
highly skilled /ɕhaǺli ɑskǺld/
(in)competent /(Ǻn)ɑkǢmpətənt/
(in)efficient /(Ǻn)əɑfǺʃənt/
meet deadlines /miət ɑdedlaǺnz/
well-trained /wel ɑtreǺnd/
work under pressure /wǬək ɕȜndə ɑpreʃə/
oddaný
komunikačné schopnosti
skúsenosť v príbuznom odvetví
cieľavedomý
vysoko motivovaný
vysoko kvalifikovaný, odborne školený
(ne)kompetentný, (ne)schopný
(ne)výkonný
dodržať /stihnúť termín
dobre (vy)školený
pracovať pod tlakom
Longman Exam Accelerator Word Bank
19
UNIT 5 - FAMILY AND SOCIAL LIFE
RODINA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
RELATIVES
black sheep of the family /blæk ʃiəp əv ðə
ɑfæməli/
(distant) relative /ɕdǺstənt ɑrelətǺv/
godfather /ɑDZǢdɕfɑəðə/
godmother /ɑDZǢdɕmȜðə/
great-aunt /DZreǺt ɑɑənt/
great-uncle /DZreǺt ɑȜŋkəl/
half-brother /ɑhɑəf ɕbrȜðə/
half-sister /ɑhɑəf ɕsǺstə/
PRÍBUZNÍ
čierna ovca rodiny
husband-to-be /ɑhȜzbənd tə bi/
in-laws /ɑǺn lǤəz/
budúci manžel, nastávajúci
príbuzný z manželovej/manželkinej strany
nephew /ɑnefjuə/
next of kin /nekst əv ɑkǺn/
niece /niəs/
offspring /ɑǢfɕsprǺŋ/
only child /ɕəʊnli ɑtʃaǺld/
siblings /ɑsǺblǺŋz/
spoilt child /spǤǺlt ɑtʃaǺld/
spouse /spaʊs/
stepbrother /ɑstepbrȜðə/
stepfather /ɑstepfɑəðə/
stepmother /ɑstepmȜðə/
stepsister /ɑstepsǺstə/
wife-to-be /ɑwaǺf tə bi/
synovec
najbližší príbuzný/príbuzní
neter
potomok, potomkovia
jedináčik, jediné dieťa
súrodenci
rozmaznané/skazené dieťa
manželka
nevlastný brat
nevlastný otec
nevlastná matka, macocha
nevlastná sestra
budúca manželka, nastávajúca
FAMILY ARRANGEMENTS
adolescent /ɕædəɑlesənt/
adolescence /ɕædəɑlesəns/
adoptive parents /əɕdǢptǺv ɑpeərənts/
biological parents /baǺəɕlǢdȢǺkəl ɑpeərənts/
RODINNÉ USPORIADANIA/VZŤAHY
dospievajúci, adolescent
dospievanie, puberta
adoptívni rodičia
biologickí rodičia
broken home /ɕbrəʊkən ɑhəʊm/
children’s home /ɑtʃǺldrənz həʊm/
cohabiting couple /kəʊɕhæbǺtǺŋ ɑkȜpəl/
compel children (to do sth) /kəmɕpel ɕtʃǺldrən
tə ɑduə ɕsȜmθǺŋ/
extended family /Ǻkɕstendəd ɑfæməli/
family-friendly employers /ɕfæməli ɕfrendli
ǺmɑplǤǺəz/
foster parents /ɑfǢstə ɕpeərənts/
frenetic pace of life /frəɕnetǺk peǺs əv ɑlaǺf/
household chores /ɕhaʊshəʊld ɑtʃǤəz/
juggle work and home life /ɕdȢȜDZəl wǬək ənd
ɑhəʊm laǺf/
leave the children to their own devices /liəv
ðə ɕtʃǺldrən tə ðə əʊn dǺɑvaǺsǺz/
loving/dysfunctional family /ɕlȜvǺŋ,
dǺsɕfȜŋkʃənəl ɑfæməli/
nuclear family /ɕnjuəkliə ɑfæməli/
rozpadnutý/nefunkčný domov
detský domov
nezosobášený pár
nútiť deti (k niečomu)
(vzdialený) príbuzný
kmotor
kmotra
prateta
prastrýko
nevlastný brat (spoločný jeden z rodičov)
nevlastná sestra (spoločný jeden z rodičov)
širšia rodina (vr. tiet, strýkov,... atď.)
zamestnávatelia ústretoví k rodinám
náhradní rodičia, adoptívni rodičia
hektický spôsob života
domáce práce, práce v domácnosti
(snažiť sa) zvládať prácu aj domácnosť
dať deťom voľnosť, nechať deti, nech si
robia, čo chcú
milujúca/nefunkčná rodina
základná/nukleárna rodina
Longman Exam Accelerator Word Bank
20
police children’s behaviour /pəɕliəs ɕtʃǺldrənz dohliadať na chovanie detí
bǺɑheǺvjə/
raise/bring up a child /reǺz, brǺŋ ɑȜp ə tʃaǺld/ vychovať dieťa
rebel /rǺɑbel/
same-sex couple /seǺm ɕseks ɑkȜpəl/
single parent /ɕsǺŋDZəl ɑpeərənt/
upbringing /ɑȜpɕbrǺŋǺŋ/
burič, rebel, vzoprieť sa
pár rovnakého pohlavia
rodič samoživiteľ
výchova (dieťaťa)
FAMILY AND MONEY
a strain on the family budget /ə streǺn Ǣn ðə
ɕfæməli ɑbȜdȢət/
alimony /ɑæləməni/
breadwinner /ɑbredɕwǺnə/
child maintenance /ɑtʃaǺld ɕmeǺntənəns/
life insurance /ɑlaǺf Ǻnɕʃʊərəns/
pocket money /ɑpǢkət ɕmȜni/
provide for one’s family /prəɕvaǺd fə wȜnz
ɑfæməli/
self-reliant /self rǺɑlaǺənt/
support one’s family /səɕpǤət wȜnz ɑfæməli/
RODINA A PENIAZE
napätie v rodinnom rozpočte
sebestačný
živiť rodinu niekoho
will /wǺl/
závet , posledná vôľa
FAMILY CELEBRATIONS
WEDDING
best man /best ɑmæn/
bouquet (of flowers) /bəʊɕkeǺ əv ɑflaʊəz/
bride /braǺd/
bridesmaid /ɑbraǺdzmeǺd/
church wedding /ɑtʃǬətʃ ɕwedǺŋ/
civil wedding /ɕsǺvəl ɑwedǺŋ/
fiancé /fiɑǢnseǺ/
fiancée /fiɑǢnseǺ/
go on honeymoon /DZəʊ Ǣn ɑhȜnimuən/
groom /DZruəm/
honeymoon /ɑhȜnimuən/
newlyweds /ɑnjuəliwedz/
propose (to sb) /prəɑpəʊz tə ɕsȜmbǢdi/
registrar /ɕredȢəɑstrɑə/
registry office /ɑredȢəstri ɕǢfəs/
veil /veǺl/
wedding ceremony /ɑwedǺŋ ɕserəməni/
wedding reception /ɑwedǺŋ rǺɕsepʃən/
wedding ring/band /ɑwedǺŋ rǺŋ, bænd/
white wedding /waǺt ɑwedǺŋ/
RODINNÉ OSLAVY
SVADBA
ženíchov svedok
kytice (svadobná kytica)
nevesta
družička
cirkevný sobáš, svadba v kostole
civilný sobáš, civilná svadba
snúbenec
snúbenica
ísť na svadobnú cestu
ženích
svadobná cesta
novomanželia
požiadať o ruku (koho)
matrikár, sobášiaci
matrika, matričný úrad
závoj
svadobný obrad
svadobná hostina
snubný prsteň
svadba v bielom (tradičná svadba)
BIRTHS AND FUNERALS
BIRTH
baptism/christening /ɑbæptǺzəm, ɑkrǺsnǺŋ/
birth /bǬəθ/
cot /kǢt/
expectant mother /Ǻkɕspektənt ɑmȜðə/
labour /ɑleǺbə/
maternity clothes /məɑtǬənəti kləʊðz/
maternity ward /məɑtǬənəti wǤəd/
midwife /ɑmǺdwaǺf/
NARODENIA A POHREBY
NARODENIE
krst, krstiny
narodenie, pôrod
kolíska
budúca/nastávajúca matka
pôrod
materské šaty
pôrodnícke oddelenie
pôrodná asistentka
výživné, alimenty
živiteľ
výživné na dieťa
životné poistenie
vreckové
zaopatriť rodinu niekoho
Longman Exam Accelerator Word Bank
21
nappy /ɑnæpi/
plienka
FUNERAL
bury /ɑberi/
coffin /ɑkǢfən/
cremation /krǺɑmeǺʃən/
funeral /ɑfjuənərəl/
grave /DZreǺv/
headstone /ɑhedstəʊn/
hearse /hǬəs/
mourn /mǤən/
mourning /ɑmǤənǺŋ/
urn /Ǭən/
wreath /riəθ/
POHREB
pochovať
rakva
kremácia
pohreb
hrob
pomník
pohrebný voz, katafalk
smútiť, oplakávať
smútok, trúchlenie
urna
veniec
OTHER CELEBRATIONS
bless /bles/
Christmas Eve /ɕkrǺsməs ɑiəv/
Christmas carols /ɑkrǺsməs ɕkærəlz/
engagement party /ǺnɑDZeǺdȢmənt ɕpɑəti/
First Communion /fǬəst kəɑmjuənjən/
hen party/night /ɑhen ɕpɑəti, naǺt/
housewarming party /ɑhaʊswǤəmǺŋ ɕpɑəti/
ĎALŠIE OSLAVY
požehnať
Štedrý večer
vianočné koledy
zásnuby, zásnubná oslava
sväté prijímanie, birmovanie, birmovka
lúčenie sa so slobodou (dámska jazda)
oslava nasťahovania sa do nového
bytu/domu
polnočná omša
lúčenie sa so slobodou (pánska jazda)
Midnight Mass /ɕmǺdnaǺt ɑmæs/
stag night/party/do /ɑstæDZ naǺt, ɕpɑəti, duə/
FRIENDS AND ACQUAINTANCES
a handful of true friends /ə ɕhændfʊl əv truə
ɑfrendz/
acquaintance /əɑkweǺntəns/
circle of friends/acquaintances /ɕsǬəkəl əv
ɑfrendz, əɑkweǺntəntsǺz/
classmate/workmate/roommate/flatmate
/ɑklɑəsmeǺt, ɑwǬəkmeǺt, ɑruəmɕmeǺt, ɑflætmeǺt/
PRIATELIA A ZNÁMI
hŕstka skutočných priateľov
close friend /kləʊs ɑfrend/
colleague /ɑkǢliəDZ/
ex-schoolmate /eks ɑskuəlmeǺt/
fair-weather friend /ɕfeə weðə ɑfrend/
friend of a friend /frend əv ə ɑfrend/
friend of the family /frend əv ðə ɑfæməli/
mate/buddy/pal /meǺt, ɑbȜdi, pæl/
mutual friend /ɕmjuətʃuəl ɑfrend/
social networking sites /ɕsəʊʃəl ɑnetwǬəkǺŋ
saǺts/
travelling companion /ɑtrævəlǺŋ kəmɕpænjən/
blízki priatelia/kamaráti
kolega, spolupracovník
bývalý spolužiak
falošný priateľ, priateľ z vypočítavosti
známy známeho, kamarát kamaráta
rodinný priateľ/známy
kamoš
spoločný kamarát
stránky sociálnych sietí
známy
okruh priateľov/známych
spolužiak/spolupracovník/spolubývajúci na
izbe/spolubývajúci v byte
spolucestujúci
RELATIONSHIPS
VZŤAHY
a friend in need is a friend indeed /ə frend Ǻn v núdzi spoznáš priateľa
ɑniəd Ǻz ə frend Ǻnɑdiəd/
vzťah lásky a nenávisti
a love-hate relationship /ə lȜv ɑheǺt
rǺɕleǺʃənʃǺp/
Longman Exam Accelerator Word Bank
22
be at each other’s throats /bi ət iətʃ ɕȜðəz
ɑθrəʊts/
be fond of sb /bi ɑfǢnd əv ɕsȜmbǢdi/
be on the same wavelength /bi Ǣn ðə seǺm
ɑweǺvleŋθ/
be sick to death of sb/sth /bi sǺk tə ɑdeθ əv
ɕsȜmbǢdi, ɕsȜmθǺŋ/
behave childishly /bǺɕheǺv ɑtʃaǺldǺʃli/
childish /ɑtʃaǺldǺʃ/
confide in sb /kənɑfaǺd Ǻn ɕsȜmbǢdi/
date sb /ɑdeǺt ɕsȜmbǢdi/
dump sb /ɑdȜmp ɕsȜmbǢdi/
ísť si vzájomne po krku
mať niekoho rád
byť na rovnakej vlne/vlnovej dĺžke
mať niekoho plné zuby/ až po krk
chovať sa detinsky/naivne
detinský/naivný
zveriť sa niekomu
chodiť s niekým
rozísť sa s niekým/ dať niekomu kopačky
find it easy to make friends /faǺnd Ǻt ɑiəzi tə
meǺk ɑfrendz/
hate the sight of sb /heǺt ðə ɑsaǺt əv
ɕsȜmbǢdi/
have a crush on sb /hæv ə ɑkrȜʃ Ǣn ɕsȜmbǢdi/
ľahko sa spriateliť
neznášať pohľad na niekoho/ neznášať
niekoho na pohľad
zamilovať sa do niekoho
have a lot in common /hæv ə lǢt Ǻn ɑkǢmən/
mať veľa spoločného
have a soft spot for sb /hæv ə sǢft ɑspǢt fə
ɕsȜmbǢdi/
have an affair /hæv ən əɑfeə/
keep in touch with sb /kiəp Ǻn ɑtȜtʃ wǺð
ɕsȜmbǢdi/
know sb by sight /nəʊ ɕsȜmbǢdi baǺ ɑsaǺt/
love at first sight /lȜv ət fǬəst ɑsaǺt/
not have the heart to dump sb /nǢt hæv ðə
hɑət tə ɑdȜmp ɕsȜmbǢdi/
relate to sb /rǺɑleǺt tə ɕsȜmbǢdi/
respect sb’s privacy /rǺɕspekt ɕsȜmbǢdiz
ɑprǺvəsi/
stormy relationship /ɕstǤəmi rǺɑleǺʃənʃǺp/
take advantage of sth /teǺk ədɑvɑəntǺdȢ əv
ɕsȜmθǺŋ/
take care of sb /teǺk ɑkeər əv ɕsȜmbǢdi/
take part in /teǺk ɑpɑət Ǻn/
take sb for granted /teǺk ɕsȜmbǢdi fə
ɑDZrɑəntǺd/
take turns /teǺk ɑtǬənz/
mať pre niekoho slabosť
LEISURE TIME
eat out /iət ɑaʊt/
leisure /ɑleȢə/
put your feet up /pʊt jə ɑfiət Ȝp/
stay up late /steǺ ɕȜp ɑleǺt/
take up a hobby/a sport /teǺk ɕȜp ə ɑhǢbi, ə
ɑspǤət/
throw a party /θrəʊ ə ɑpɑəti/
VOĽNÝ ČAS
jesť v reštaurácii
voľný čas
dať si/vyložiť si nohy hore
zostať hore
začať s nejakým koníčkom/športom
PHRASAL VERBS
ask sb out /ɑəsk ɕsȜmbǢdi ɑaʊt/
bring up /brǺŋ ɑȜp/
care for sb /ɑkeə fə ɕsȜmbǢdi/
chuck sth out /tʃȜk ɕsȜmθǺŋ ɑaʊt/
FRÁZOVÉ SLOVESÁ
pozvať niekoho niekam
vychovať
starať sa o, opatrovať niekoho
vyhodiť, zahodiť
mať pomer, zapliesť sa s
stýkať sa s, udržovať kontakt s
poznať niekoho z videnia
láska na prvý pohľad
nemať to srdce dať niekomu kopačky
súvisieť, vzťahovať sa k
rešpektovať/uznávať niekoho súkromie
búrlivý vzťah
využiť niečo
starať sa o niekoho
zúčastniť sa niečoho
brať niekoho ako samozrejmosť
striedať sa
usporiadať oslavu/večierok
Longman Exam Accelerator Word Bank
23
fall for sb /ɑfǤəl fə ɕsȜmbǢdi/
fall out (with sb) /fǤəl ɑaʊt wǺð ɕsȜmbǢdi/
get on (with sb) /DZet ɑǢn wǺð ɕsȜmbǢdi/
get rid of sth /DZet ɑrǺd əv ɕsȜmθǺŋ/
grow up /DZrəʊ ɑȜp/
look back on sth /lʊk ɑbæk Ǣn ɕsȜmθǺŋ/
look down on sb /lʊk ɑdaʊn Ǣn ɕsȜmbǢdi/
look up to sb /lʊk ɑȜp tə ɕsȜmbǢdi/
make up with sb /meǺk ɑȜp wǺð ɕsȜmbǢdi/
rely on sb /rǺɑlaǺ Ǣn ɕsȜmbǢdi/
sort out (a problem) /sǤət ɕaʊt ə ɑprǢbləm/
split up (with sb) /splǺt ɑȜp wǺð ɕsȜmbǢdi/
stand by sb /ɑstænd baǺ ɕsȜmbǢdi/
take after sb /ɑteǺk ɕɑəftə ɕsȜmbǢdi/
tell sb off /tel ɕsȜmbǢdi ɑǢf/
zamilovať sa do niekoho
rozhádať sa/ nepohodnúť sa s niekým
vychádzať/rozumieť si s niekým
zbaviť sa niečoho
vyrásť, dospieť
obzrieť sa/pozrieť sa spätne na niečo
povyšovať sa nad niekoho, pozerať sa z
výšky
vzhliadať k niekomu, obdivovať niekoho
zmieriť sa, udobriť sa
spoľahnúť sa na niekoho
vyriešiť (problém)
rozísť sa (s niekým)
stáť pri niekom
byť po niekom, podobať sa na niekoho
vynadať niekomu
Longman Exam Accelerator Word Bank
24
UNIT 6 - FOOD/SHOPPING AND
SERVICES
POTRAVINY/NAKUPOVANIE A SLUŽBY
FOOD
GENERAL
artificial flavour /ɑətəɕfǺʃəl ɑfleǺvə/
bagel /ɑbeǺgəl/
JEDLO
VŠEOBECNE
aróma, umelá príchuť
bagel (dalamánka kruhového tvaru s
otvorom uprostred)
spotrebujte do
porcelánové/kameninové nádoby (servis)
jedálenský príbor
francúzska/talianska kuchyňa (štýl prípravy
jedál)
geneticky upravené/modifikované potraviny
best-before date /best bǺɑfǤə deǺt/
crockery /ɑkrǢkəri/
cutlery /ɑkȜtləri/
French/Italian cuisine /frentʃ, Ǻɕtæliən
kwǺɑziən/
GM food /ɕdȢiə ɑem fuəd/
have a snack /hæv ə ɑsnæk/
dať si desiatu, desiatovať
helping /ɑhelpǺŋ/
porcia
on an empty stomach /Ǣn ən ɕempti ɑstȜmək/ nalačno, na lačný žalúdok
organic food /ǤəɕDZænǺk ɑfuəd/
past the sell-by date /pɑəst ðə ɑsel baǺ deǺt/
biopotravina, jedlo v bio kvalite
po dátume/lehote spotreby, po záruke
quench your thirst /kwentʃ jə ɑθǬəst/
ready-made/convenience food /ɕredi meǺd
ɑfuəd, kənɑviəniəns ɕfuəd/
side dish /ɑsaǺd dǺʃ/
spices /ɑspaǺsǺz/
square meal /skweə ɑmiəl/
uhasiť smäd
hotové/pred pripravené jedlá k ohriatiu
FRUIT AND VEGETABLES
asparagus /əɑspærəDZəs/
aubergine /ɑəʊbəȢiən/
blackcurrant /ɕblækɑkȜrənt/
broccoli /ɑbrǢkəli/
pear /peə/
raspberry /ɑrɑəzbəri/
red pepper /red ɑpepə/
spinach /ɑspǺnǺdȢ/
(stuffed) olives /stȜft ɑǢlǺvz/
tangerine /ɕtændȢəɑriən/
OVOCIE A ZELENINA
špargľa
baklažán
čierne ríbezle
brokolica
hruška
malina
červená paprika
špenát
(plnené) olivy
mandarínka
MEAT AND FISH
bacon /ɑbeǺkən/
cod /kǢd/
eel /iəl/
herring /ɑherǺŋ/
lamb /læm/
pork /pǤək/
(smoked) salmon /sməʊkt ɑsæmən/
trout /traʊt/
turkey /ɑtǬəki/
veal /viəl/
MÄSO A RYBY
slanina
treska
úhor
sleď
jahňacie (mäso), jahňa,
bravčové (mäso)
(údený) losos
pstruh
morka, morčacie mäso
teľacie (mäso)
DAIRY AND EGGS
cream /kriəm/
egg yolk /ɑeDZ jəʊk/
MLIEČNE PRODUKTY A VAJCIA
smotana
(vaječný) žĺtok
príloha
korenie
poriadne jedlo
Longman Exam Accelerator Word Bank
25
egg white /ɑeDZ waǺt/
Parmesan cheese /ɕpɑəməzæn ɑtʃiəz/
scrambled eggs /ɕskræmbld ɑegz/
(vaječný) bielok
parmezán
miešané (smažené) vajcia
ADJECTIVES TO DESCRIBE FOOD
decaf/decaffeinated coffee /ɑdiəkæf,
diəɕkæfəneǺtəd ɑkǢfi/
home-made /həʊm ɑmeǺd/
mouth-watering /ɑmaʊθ ɕwǤətərǺŋ/
pickled /ɑpǺkəld/
raw (meat) /rǤə ɑmiət/
savoury /ɑseǺvəri/
sparkling/still water /ɕspɑəklǺŋ, stǺl ɑwǤətə/
spicy /ɑspaǺsi/
sugar-free /ɕʃʊDZə ɑfriə/
superb /sjuəɑpǬəb/
tasty /ɑteǺsti/
tempting /ɑtemptǺŋ/
tender/tough (meat) /ɕtendə, tȜf ɑmiət/
thick (sauce) /θǺk ɑsǤəs/
wholemeal/brown/stale bread /ɕhəʊlmiəl,
braʊn, steǺl bred/
PRÍD. MENÁ POPISUJÚCE JEDLO
káva bez kofeínu
NUTRIENTS
calcium /ɑkælsiəm/
carbohydrates /ɕkɑəbəʊɑhaǺdreǺts/
fibre /ɑfaǺbə/
protein /ɑprəʊtiən/
starch /stɑətʃ/
(un)saturated fats /(Ȝn)ɕsætʃəreǺtəd ɑfæts/
VÝŽIVNÉ LÁTKY
vápnik
sacharidy
vláknina
bielkovina
škrob
(ne)nasýtené tuky
vitamins /ɑvǺtəmǺnz/
vitamíny
PREPARING FOOD
add /æd/
beat (eggs) /biət ɑeDZz/
boil /bǤǺl/
bowl /bəʊl/
chop /tʃǢp/
coaster /ɑkəʊstə/
drain (pasta) /dreǺn ɑpæstə/
fry /fraǺ/
grate /DZreǺt/
ingredient /ǺnɑDZriədiənt/
mix /mǺks/
mug /mȜg/
saucepan /ɑsǤəspən/
slice /slaǺs/
stir /stǬə/
PRÍPRAVA JEDLA
pridať
vyšľahať(vajcia)
variť
misa
nasekať, rozsekať, rozkrájať
tácka, podložka
scediť, nechať odkvapkať
piecť , smažiť
(na)strúhať
prísada
zmes, zmiešať
hrnček (s rovnými stenami)
vandlík, kastról s dlhým držiakom
(na)krájať, (na)rezať, rozkrájať na plátky
(za)miešať, premiešať
CONTAINERS AND QUANTITY
can (AmE/BrE)/tin (BrE) /kæn, tǺn/
container /kənɑteǺnə/
tablespoon (tbs) /ɑteǺbəlspuən/
tub /tȜb/
tube /tjuəb/
NÁDOBY A MNOŽSTVO
plechovka, konzerva
nádoba, krabica
lyžica
kelímok, vanička
tuba
domáce, doma vyrábané
z čoho sa človeku zbiehajú slinky
nakladané
surové (mäso)
pikantný, ostrý
perlivá/neperlivá voda
veľmi korenený, pálivý, pikantný
bez cukru
znamenitý, skvelý, vynikajúci
chutný, lahodný
lákavý
krehké, jemné/ tuhé, tvrdé (mäso)
hustá (omáčka)
celozrnný/tmavý/ tvrdý chlieb
Longman Exam Accelerator Word Bank
26
SHOPPING AND SERVICES
NAKUPOVANIE A SLUŽBY
SHOPPING
GENERAL
be able to afford sth /bi ɕeǺbəl tə əɑfǤəd
ɕsȜmθǺŋ/
brand/make /brænd, meǺk/
chain store /ɑtʃeǺn stǤə/
customer /ɑkȜstəmə/
GDP (Gross Domestic Product) /ɕdȢiə diə ɑpiə,
DZrəʊs dəɑmestǺk ɕprǢdȜkt/
give/receive a refund /DZǺv, rǺɑsiəv ə ɑriəfȜnd/
NAKUPOVANIE
VŠEOBECNE
môcť si niečo dovoliť
značka
obchodný reťazec
zákazník
hrubý domáci produkt (HDP)
vrátiť peniaze/dostať späť peniaze
good range (of products) /DZʊd reǺndȢ əv
ɑprǢdȜkts/
go on a shopping spree /DZəʊ Ǣn ə ɑʃǢpǺŋ
spriə/
go window shopping /DZəʊ ɑwǺndəʊ ɕʃǢpǺŋ/
slušný sortiment/široká rada/sortiment
výrobkov
vyraziť na nákupy (nákupná horúčka)
ísť si prezerať výklady/ prezerať si výklady
hard-earned money /hɑəd ɕǬənd ɑmȜni/
in stock /Ǻn ɑstǢk/
mail order /ɑmeǺl ɕǤədə/
mass-produced /mæs prəɑdjuəst/
out-of-date /aʊt əv ɑdeǺt/
out of stock /aʊt əv ɑstǢk/
shop till you drop /ʃǢp tǺl jə ɑdrǢp/
shopaholic /ɕʃǢpəɑhǢlǺk/
shoplifting /ɑʃǢpɕlǺftǺŋ/
staff /stɑəf/
tradesman /ɑtreǺdzmən/
treat yourself to sth /ɑtriət jǤəɕself tə ɕsȜmθǺŋ/
tvrdo zarobené peniaze/vydrené peniaze
na sklade
objednávka tovaru poštou
masovo vyrábané, vyrábané vo veľkom
nemoderný
nemať na sklade, vypredané
nakupuj do bezvedomia
osoba s nutkaním stále nakupovať
krádež(e) v obchode
zamestnanci
(malo)obchodník
dopriať si niečo
wide selection (of products) /waǺd səɕlekʃən
əv ɑprǢdȜkts/
široký výber/ponuka produktov/výrobkov
TYPES OF SHOPS
butcher’s /ɑbʊtʃəz/
delicatessen/deli /ɕdelǺkəɑtesən, ɑdeli/
DIY shop /ɕdiə aǺ ɑwaǺ ʃǢp/
fishmonger’s /ɑfǺʃmȜŋDZəz/
greengrocer’s /ɑDZriənɕDZrəʊsəz/
newsagent’s /ɑnjuəzɕeǺdȢənts/
off -licence /ɑǢf ɕlaǺsəns/
TYPY/DRUHY OBCHODOV
mäsiarstvo
lahôdky
obchod pre domácich majstrov
ryba, obchod s rybami
ovocie a zelenina, zeleniná, (zelovoc)
trafika
obchod s liehovinami, obchod s alkoholom
shopping mall /ɑʃǢpǺŋ mǤəl/
stationer’s /ɑsteǺʃənəz/
vending machine /ɑvendǺŋ məɕʃiən/
nákupná pasáž/stredisko
papiernictvo
predajný automat
AT THE CHECKOUT
barcode /ɑbɑə kəʊd/
cashier /kæɑʃǺə/
checkout /ɑtʃekaʊt/
conveyor belt /kənɑveǺə belt/
queue /kjuə/
receipt /rǺɑsiət/
till /tǺl/
PRI POKLADNI
čiarový kód
pokladníčka
pokladňa (v samoobsluhe)
dopravný/posuvný pás
rad
účtenka
pokladňa
Longman Exam Accelerator Word Bank
27
trolley /ɑtrǢli/
nákupný vozík
BARGAINS
bargain /ɑbɑəgǺn/
discount /ɑdǺskaʊnt/
free (of charge) /friə əv ɑtʃɑədȢ/
get a good deal /DZet ə DZʊd ɑdiəl/
haggle /ɑhæDZəl/
half price /hɑəf ɑpraǺs/
40% off /ɕfǤəti pəɕsent ɑǢf/
on special offer /Ǣn ɕspeʃəl ɑǢfə/
reasonable prices /ɕriəzənəbəl ɑpraǺsǺz/
reduced/discounted /rǺɑdjuəst, dǺɑskaʊntǺd/
VÝHODNÁ KÚPA
výhodná kúpa, výhodný predaj
zľava
zdarma, bezplatne
dostať dobrú ponuku, zaobstarať za dobrú
cenu
"dobrá (získaná) hodnota za peniaze",
pomer cena výkon
zjednávať, dohadovať sa o cene
polovičná cena
40% zľava, o 40 % lacnejší
v akcii, v zľave
rozumné/slušné ceny
znížené/so zľavou (napr. vstupné)
reduced rate /rǺɕdjuəst ɑreǺt/
reduction /rǺɑdȜkʃən/
rock-bottom prices /rǢk ɕbǢtəm ɑpraǺsǺz/
znížené tempo
zníženie, zľava
najnižšie ceny
sale /seǺl/
two for the price of one /tuə fə ðə praǺs əv
ɑwȜn/
wholesale/retail price /ɑhəʊlseǺl, ɑriəteǺl
praǺs/
výpredaj za znížené ceny
dva za cenu jedného
HIGH PRICES
astronomical (prices) /æstrəɕnǢmǺkəl
ɑpraǺsǺz/
change money /tʃeǺndȢ ɑmȜni/
cost a fortune /kǢst ə ɑfǤətʃən/
cost an arm and a leg /kǢst ən ɑəm ənd ə
ɑleDZ/
exorbitant /ǺDZɑzǤəbətənt/
pay through the nose /peǺ θruə ðə ɑnəʊz/
rip-off /ɑrǺp Ǣf/
rip off /ɑrǺp Ǣf/
VYSOKÉ CENY
astronomické (ceny)
PAYING
advance /ədɑvɑəns/
broke /brəʊk/
charge (sb for sth) /ɑtʃɑədȢ ɕsȜmbǢdi fə
ɕsȜmθǺŋ/
cut back on sth /kȜt ɑbæk Ǣn ɕsȜmθǺŋ/
give sb a quote /DZǺv ɕsȜmbǢdi ə ɑkwəʊt/
make a deal /meǺk ə ɑdiəl/
owe /əʊ/
pay by bank transfer /peǺ baǺ ɑbæŋk
ɕtrænsfǬə/
pay by credit card /peǺ baǺ ɑkredət kɑəd/
pay in advance/up front /peǺ Ǻn ədɑvɑəns,
Ȝp ɑfrȜnt/
pay in cash /peǺ Ǻn ɑkæʃ/
pay in full /peǺ Ǻn ɑfʊl/
PLATENIE
záloha
na mizine, bez peňazí, švorc
naúčtovať (niekomu niečo)
good value for money /DZʊd ɕvæljuə fə ɑmȜni/
veľkoobchodné/maloobchodné ceny
vymeniť/ zameniť peniaze
stáť celý majetok/veľa peňazí
stáť veľa peňazí/celý majland
nehorázny
byť napálený
príliš vysoká cena, zlodejstvo
ošklbať, oklamať
znížiť, obmedziť
dať niekomu ponuku/odhad ceny
uzavrieť dohodu/obchod
dlhovať
platiť bankovým prevodom
platiť kreditnou kartou
platiť dopredu
platiť v hotovosti
zaplatiť celú čiastku
Longman Exam Accelerator Word Bank
28
pay in instalments /peǺ Ǻn ǺnɑstǤəlmənts/
pay the balance /peǺ ðə ɑbæləns/
splash out on sth /splæʃ ɑaʊt Ǣn ɕsȜmθǺŋ/
spendthrift /ɑspendɕθrǺft/
platiť po splátkach
doplatiť zvyšok
vyhadzovať za niečo (peniaze)
rozhadzovačný človek, márnotratník
AFTER YOU BUY
deliver /dǺɑlǺvə/
giftwrap /ɑgǺftræp/
proof of purchase /pruəf əv ɑpǬətʃəs/
receipt /rǺɑsiət/
spare (batteries) /speə ɑbætəriz/
warranty/guarantee /ɑwǢrənti, ɕDZærənɑtiə/
PO NÁKUPE
dodať, doviesť
zabaliť ako darček
doklad o nákupe/zakúpení
účtenka
náhradné (baterky)
záruka
BANKING
ATM (Automatic Teller Machine)/cash
machine /ɕeǺ tiə ɑem, ɕǤətəɕmætǺk ɑtelə məɕʃiən,
ɑkæʃ məɕʃiən/
bank account /ɑbæŋk əɕkaʊnt/
deposit money in your account /dǺɕpǢzət
ɕmȜni Ǻn jə əɑkaʊnt/
exchange rate /ǺksɑtʃeǺndȢ reǺt/
interest on the loan /ɑǺntrəst Ǣn ðə ləʊn/
overdraft /ɑəʊvədrɑəft/
pay off (the debt/loan) /peǺ ɕǢf ðə ɑdet, ɑləʊn/
BANKOVNÍCTVO
bankomat
bankový účet
vložiť peniaze na účet
výmenný kurz
úrok/úročenie pôžičky
prečerpanie účtu
splatiť, umoriť, vyrovnať dlh/pôžičku
take out a loan /teǺk ɕaʊt ə ɑləʊn/
withdraw money (from your account)
/wǺðɕdrǤə ɕmȜni frəm jə əɑkaʊnt/
vziať si pôžičku
vybrať si peniaze (z účtu)
COMPLAINING
deny all responsibility /dǺɕnaǺ Ǥəl
rǺɕspǢnsəɑbǺləti/
(dis)satisfaction /(dǺ)ɕsætəsɑfækʃən/
(dis)satisfied customer /(dǺ)ɕsætəsfaǺd
ɑkȜstəmə/
faulty product /ɕfǤəlti ɑprǢdȜkt/
goods and services /DZʊdz ənd ɑsǬəvǺsǺz/
make a complaint/complain about sth /meǺk
ə kəmɑpleǺnt, kəmɑpleǺn əɕbaʊt ɕsȜmθǺŋ/
SŤAŽNOSTI
odmietnuť akúkoľvek zodpovednosť
malfunction /mælɑfȜŋkʃən/
put your complaint in writing /pʊt jə
kəmɕpleǺnt Ǻn ɑraǺtǺŋ/
registered letter /ɕredȢǺstəd ɑletə/
remedy the problem /ɕremədi ðə ɑprǢbləm/
replacement /rǺɑpleǺsmənt/
shoddy /ɑʃǢdi/
threaten sb with legal action /ɑθretn ɕsȜmbǢdi
wǺð ɕliəDZəl ɑækʃən/
(un)satisfactory service /(Ȝn)sætəsɕfæktəri
ɑsǬəvəs/
mať vadu, zle fungovať, porucha, Závada
podať sťažnosť/ sťažovať sa
(ne)spokojnosť
(ne)spokojný zákazník
vadný/chybný výrobok/produkt
tovar a služby
podať sťažnosť/ sťažovať sa
doporučený dopis
napraviť/vyriešiť problém
výmena, náhrada
šmejd, fušerský
vyhrážať sa niekomu žalobou
(ne)uspokojivé služby
Longman Exam Accelerator Word Bank
29
UNIT 7 - TRAVELLING AND TOURISM
Cestovanie a cestovný ruch
TRAVELLING BY ROAD/DRIVING
CESTOVANIE PO CESTE/JAZDA AUTOM
accelerate /əkɑseləreǺt/
adjust the mirrors /əɕdȢȜst ðə ɑmǺrəz/
be fined for speeding /bi faǺnd fə ɑspiədǺŋ/
be held up (in traffic) /bi held ɕȜp Ǻn ɑtræfǺk/
zrýchliť, pridať na rýchlosti
nastaviť/napraviť spätné zrkadlá
dostať pokutu za rýchlu jazdu
uviaznuť v (hustej dopravnej premávke)
brake /breǺk/
car rental /ɑkɑə ɕrentl/
coach /kəʊtʃ/
do/make a U-turn /duə, meǺk ə ɑjuə tǬən/
expressway (AmE)/motorway (BrE)/highway
(AmE)/freeway (AmE)
/ǺkɑspresweǺ, ɑməʊtəweǺ, ɑhaǺweǺ, ɑfriəweǺ/
fasten your seat belts /ɕfɑəsən jə ɑsiət belts/
brzda, brzdiť
požičovňa áut
diaľkový autobus, autokar
otočiť sa do protismeru
diaľnica
pripútajte sa bezpečnostnými pásmi
fill up the tank /fǺl ɕȜp ðə ɑtæŋk/
get off the motorway /DZet ɕǢf ðə ɑməʊtəweǺ/
doplniť nádrž, natankovať
zísť z diaľnice
give way /DZǺv ɑweǺ/
head-on collision /ɕhed Ǣn kəɑlǺȢən/
hire/rent a car /haǺə, rent ə ɑkɑə/
indicate /ɑǺndəkeǺt/
junction /ɑdȢȜŋkʃən/
main/minor road /meǺn, ɕmaǺnə ɑrəʊd/
multi-lane motorway /ɕmȜlti leǺn ɑməʊtəweǺ/
dať prednosť v jazde
čelný náraz / zrážka
prenajať si / požičať si automobil
ukázať (smer jazdy), dať smerovku
križovatka
hlavná/vedľajšia cesta
viacprúdová cesta
overtake /ɕəʊvəɑteǺk/
pick up a hitchhiker /pǺk ɕȜp ə ɑhǺtʃɕhaǺkə/
press/release the clutch /pres, rǺɕliəs ðə
ɑklȜtʃ/
put the car in gear/neutral /pʊt ðə kɑə Ǻn
ɑDZǺə, ɑnjuətrəl/
ring road /ɑrǺŋ rəʊd/
start the engine /stɑət ðə ɑendȢən/
swerve /swǬəv/
switch on the ignition /swǺtʃ ɕǢn ðə ǺDZɑnǺʃən/
predbiehať
vziať stopára
stlačiť / pustiť spojku
take the handbrake off /teǺk ðə ɕhændbreǺk
ɑǢf/
traffic jam /ɑtræfǺk dȢæm/
vehicle /ɑviəǺkəl/
uvoľniť ručnú brzdu
CAR PARTS
accelerator /əkɑseləreǺtə/
bonnet /ɑbǢnət/
boot /buət/
brake /breǺk/
bumper /ɑbȜmpə/
dashboard /ɑdæʃbǤəd/
gearbox /ɑDZǺəbǢks/
handbrake /ɑhændbreǺk/
headlights /ɑhedlaǺts/
indicator /ɑǺndəkeǺtə/
AUTODIELY
plynový pedál
kapota, kryt motora
batožinový priestor / (kufor)
brzda
nárazník
palubná / prístrojová doska
rýchlostná skrinka, prevodovka
ručná brzda
predné svetlomety
smerovka
zaradiť rýchlosť / neutrál
(vnútorný) cestný okruh
naštartovať / spustiť motor
zabočiť, zahnúť
zapnúť zapaľovanie
dopravná zápcha
vozidlo, dopravný prostriedok
Longman Exam Accelerator Word Bank
30
number/licence plate /ɑnȜmbə, ɑlaǺsəns pleǺt/ štátna poznávacia značka, ŠPZ
rear-view mirror /ɕrǺə vjuə ɑmǺrə/
seat belts /ɑsiət belts/
speedometer /spǺɑdǢmətə/
steering wheel /ɑstǺərǺŋ wiəl/
tyre /taǺə/
windscreen /ɑwǺndskriən/
wing mirror/side-view mirror /ɑwǺŋ ɕmǺrə,
ɕsaǺd vjuə ɑmǺrə/
wipers /ɑwaǺpəz/
spätné zrkadielko
bezpečnostné pásy
rýchlomer, tachometer
volant
pneumatika
predné sklo
bočné zrkadielko
CYCLING
BIKE MAINTENANCE
adjust the gears /əɕdȢȜst ðə ɑgǺəz/
basic maintenance /ɕbeǺsǺk ɑmeǺntənəns/
fix a puncture /fǺks ə ɑpȜŋktʃə/
oil the chain /ǤǺl ðə ɑtʃeǺn/
patch/replace the inner tube /pætʃ, rǺɕpleǺs
ðə ɕǺnə ɑtjuəb/
pump up the tyres /pȜmp ɕȜp ðə ɑtaǺəz/
put the wheel back on /pʊt ðə ɑwiəl bæk ɕǢn/
CYKLISTIKA
ÚDRŽBA KOLESA
nastaviť prevodovku
základná údržba
opraviť prepichnutú dušu
naolejovať reťaz
zalepiť /vymeniť dušu
napumpovať kolesá
znova nasadiť koleso
remove a wheel /rǺɕmuəv ə ɑwiəl/
tighten the brakes /ɕtaǺtn ðə ɑbreǺks/
zložiť, dať dolu / odmontovať koleso
zatiahnuť brzdy
BIKE PARTS
Allen keys /ɑælən ɕkiəz/
brake /breǺk/
frame /freǺm/
gears/derailleurs /gǺəz, dǺɑreǺljəz/
handlebar /ɑhændlbɑə/
inner tube /ɑǺnə tjuəb/
lock /lǢk/
pedal /ɑpedl/
pump /pȜmp/
saddle /ɑsædl/
shocks /ʃǢks/
spanners /ɑspænəz/
spare wheel /speə ɑwiəl/
spoke /spəʊk/
tyre /taǺə/
valve /vælv/
water bottle /ɑwǤətə ɕbǢtl/
DIELY NA KOLESO
imbusové kľúče
brzda
rám
prevodovka
riadidlá
duša
zámok
pedál, šľapka
pumpička, nahustiť
sedlo
tlmiče
kľúče na matice, francúzske kľúče
rezervné koleso
lúč kolesa
pneumatika
ventil
fľaša na vodu
RAIL TRAVEL
buffet car /ɑbʊfeǺ kɑə/
carriage/car /ɑkærǺdȢ, kɑə/
compartment /kəmɑpɑətmənt/
conductor /kənɑdȜktə/
luggage rack /ɑlȜDZǺdȢ ræk/
platform /ɑplætfǤəm/
sleeping car /ɑsliəpǺŋ kɑə/
track /træk/
CESTOVANIE VLAKOM
jedálny vozeň
vagón, vozeň
kupé
sprievodca
priehradka na batožinu
nástupište
spací vozeň
trať, koľajnice
AIR TRAVEL
CESTOVANIE LIETADLOM
stierače
Longman Exam Accelerator Word Bank
31
arrivals /əɑraǺvəlz/
baggage reclaim /ɑbæDZǺdȢ rǺɕkleǺm/
board the plane /bǤəd ðə ɑpleǺn/
boarding pass /ɑbǤədǺŋ pɑəs/
check-in /ɑtʃek Ǻn/
connecting flight /kəɕnektǺŋ ɑflaǺt/
customs officer /ɑkȜstəmz ɕǢfəsə/
delayed /dǺɑleǺd/
departure lounge /dǺɑpɑətʃə laʊndȢ/
departures /dǺɑpɑətʃəz/
domestic flight /dəɑmestǺk flaǺt/
duty-free zone /ɕdjuəti ɑfriə zəʊn/
emergency landing /ǺɕmǬədȢənsi ɑlændǺŋ/
flight attendant /ɑflaǺt əɕtendənt/
gate /DZeǺt/
go through customs/security /DZəʊ θruə
ɑkȜstəmz, sǺɑkjʊərəti/
hand luggage /ɑhænd ɕlȜDZǺdȢ/
last call /lɑəst ɑkǤəl/
pay excess baggage /peǺ Ǻkɕses ɑbæDZǺdȢ/
window/aisle seat /ɑwǺndəʊ, ɑaǺl siət/
prílety
výdaj batožiny
nastúpiť do lietadla
palubný lístok
odbavovacia priehradka
nasledujúci let
colník
meškanie
odbavovacia hala
odlety
vnútroštátny let
bezcolná zóna / zóna bez cla
núdzové pristátie
letuška
brána
prejsť colnou kontrolu
SEA TRAVEL
cabin /ɑkæbən/
disembark /ɕdǺsəmɑbɑək/
ferry /ɑferi/
get on board /DZet Ǣn ɑbǤəd/
lifeboat /ɑlaǺfbəʊt/
liner /ɑlaǺnə/
rough/smooth crossing /rȜf ɑkrǢsǺŋ/
row/paddle /rəʊ, ɑpædl/
sail /seǺl/
sailing boat /ɑseǺlǺŋ bəʊt/
tall ship /tǤəl ɑʃǺp/
vessel /ɑvesəl/
yacht /jǢt/
CESTOVANIE PO MORI
kajuta, kabínka
vylodiť sa, vystúpiť z lode
trajekt, prevozná loď
nalodiť sa, nastúpiť na loď
záchranný čln
parník (na pravidelnej linke)
nepokojná / pokojná plavba
veslovať / pádlovať
plachtiť, plachta na lodi
plachetnica (malá)
plachetnica (aspoň s 2 sťažňami)
plavidlo, loď
jachta
JOURNEYS AND TRIPS
arrival /əɑraǺvəl/
business trip /ɑbǺznəs trǺp/
cruise /kruəz/
day-trip /ɑdeǺ trǺp/
departure /dǺɑpɑətʃə/
destination /ɕdestəɑneǺʃən/
excursion /ǺkɑskǬəʃən/
expedition /ɕekspəɑdǺʃən/
journey /ɑdȢǬəni/
sightseeing tour /ɑsaǺtɕsiəǺŋ tʊə/
voyage /ɑvǤǺǺdȢ/
CESTY A VÝLETY
príjazd
obchodná cesta
zábavná loď
jednodňový výlet
odjazd
cieľ cesty, destinácia
výprava, exkurzia, výjazd
expedícia, výprava
cesta
vyhliadková jazda
plavba / cesta loďou
HOLIDAYS
ancient monument /ɕeǺnʃənt ɑmǢnjəmənt/
book a room (online) /ɕbʊk ə ruəm ǢnɑlaǺn/
find/know your way /faǺnd, nəʊ jə ɑweǺ/
get around the town/the city /DZet əɕraʊnd ðə
ɑtaʊn, ðə ɑsǺti/
PRÁZDNINY A DOVOLENKY
starobylá pamiatka / monument
rezervovať si izbu
nájsť / poznať cestu
chodiť po meste
príručná batožina
posledná výzva
zaplatiť za nadmernú batožinu
miesto pri okne / do uličky
Longman Exam Accelerator Word Bank
32
go backpacking /DZəʊ ɑbækɕpækǺŋ/
historic monument /hǺɕstǢrǺk ɑmǢnjʊmənt/
in the middle of nowhere /Ǻn ðə ɕmǺdl əv
ɑnəʊweə/
landmark /ɑlændmɑək/
leave your luggage unattended /liəv jə ɕlȜDZǺdȢ
ɕȜnəɑtendəd/
lost luggage office /lǢst ɑlȜDZǺdȢ ɕǢfəs/
make a reservation/a booking /meǺk ə
ɕrezəɑveǺʃən, ə ɑbʊkǺŋ/
off the beaten track /Ǣf ðə ɕbiətn ɑtræk/
package holidays /ɕpækǺdȢ ɑhǢlədiz/
cestovať s batohom
historická pamiatka / monument
ďaleko od sveta, uprostred pustatiny,
uprostred ničoho
výrazný bod v krajine, medzník
nechať batožinu bez dozoru
straty a nálezy
rezervovať si
opustiť zabehnutý spôsob života /
zabehnuté koľaje
platený zájazd so zabezpečenými službami
put up a tent /pʊt Ȝp ə ɑtent/
postaviť /rozobrať stan
relaxation /ɕriəlækɑseǺʃən/
relaxácia, odpočinok
see/admire the sights /siə, ədɕmaǺə ðə ɑsaǺts/ vidieť / obdivovať výhľad / pohľad
touristy places /ɕtʊərəsti ɑpleǺsǺz/
travel broadens the mind /ɑtrævəl ɕbrǤədənz
ðə ɑmaǺnd/
travel light /ɕtrævəl ɑlaǺt/
trekking holidays /ɑtrekǺŋ ɕhǢlədiz/
turistami veľa navštevované / preplnené
miesta
cestovanie rozširuje obzory
cestovať naľahko
dovolenka s turistickými výletmi
ACCOMMODATION
B&B (Bed & Breakfast) /biə ən ɑbiə, bed ən
ɑbrekfəst/
budget accommodation /ɕbȜdȢət
əkǢməɑdeǺʃən/
campsite /ɑkæmpsaǺt/
caravan /ɑkærəvæn/
double room /ɕdȜbəl ɑruəm/
en suite facilities /Ǣn ɕswiət fəɑsǺlǺtiz/
lacné, cenovo dostupné ubytovanie (často
krátkodobé)
táborisko, kemp
karavan, obytný príves
dvojlôžková izba
izba s vlastným sociálnym príslušenstvom
five-star hotel /faǺv stɑə həʊɑtel/
fully booked /ɕfʊli ɑbʊkt/
honeymoon suite /ɑhȜnimuən swiət/
twin room /twǺn ɑruəm/
päťhviezdičkový hotel
plná obsadenosť
apartmán pre novomanželov
dvojposteľová izba s oddelenými posteľami
vacancy /ɑveǺkənsi/
vacate a room /vəɕkeǺt ə ɑruəm/
youth hostel /ɑjuəθ ɕhǢstl/
voľná izba / voľná posteľ
uvoľniť izbu
hostel, ubytovňa
PUBLIC TRANSPORT
commuter /kəɑmjuətə/
deposit /dǺɑpǢzət/
expire /ǺkɑspaǺə/
fare /feə/
one-day bus pass /wȜn deǺ ɑbȜs pɑəs/
on the underground /Ǣn ði ɑȜndəDZraʊnd/
Oyster card /ɑǤǺstə kɑəd/
VEREJNÁ / HROMADNÁ DOPRAVA
dochádzajúci
záloha
vypršať / skončiť platnosť
cestovné
jednodňový cestovný lístok
metrom
čipová karta s kreditom na platenie
cestovného v Londýne
systém platenia cestovného z vopred nabitej
karty
cesta tam
pay-as-you-go /peǺ əz jə ɑDZəʊ/
single journey /ɕsǺŋDZəl ɑdȢǬəni/
UBYTOVANIE
nocľah s raňajkami
Longman Exam Accelerator Word Bank
33
the Tube /ðə ɑtjuəb/
ticket hall /ɑtǺkət hǤəl/
top up the Oyster card /tǢp ɕȜp ði ɑǤǺstə
kɑəd/
travelcard /ɑtrævəlkɑəd/
metro
hala s pokladňami
dobiť si Oyster kartu
PHRASAL VERBS
break down /breǺk ɑdaʊn/
check in /tʃek ɑǺn/
check in/out /tʃek ɑǺn, ɑaʊt/
FRÁZOVÉ SLOVESÁ
rozbiť sa, pokaziť sa
prihlásiť sa v hoteli
nechať sa vybaviť pred odletom / po prílete
get around (the) town/the city /DZet əɕraʊnd
ðə ɑtaʊn, ðə ɑsǺti/
get on /DZet ɑǢn/
head for (a place) /ɑhed fə ə pleǺs/
pull out /pʊl ɑaʊt/
pull over /pʊl ɑəʊvə/
pull up /pʊl Ȝp/
sb runs out of (petrol) /ɕsȜmbǢdi rȜnz ɕaʊt əv
ɑpetrəl/
see sb off /siə ɕsȜmbǢdi ɑǢf/
set off /out /set ɑǢf, ɑaʊt/
slow down /sləʊ ɑdaʊn/
speed up /spiəd ɑȜp/
take off /teǺk ɑǢf/
pohybovať sa/ chodiť / jazdiť po meste
týždenný lístok
nasadnúť
zamieriť (kam), smerovať
vyraziť si, rozbehnúť sa
zastaviť pri krajnici
zastaviť
keď niekomu niečo dôjde (benzín)
vyprevadiť (niekoho)
vyraziť, vydať sa na cestu
spomaliť, znížiť rýchlosť
pridať, zvýšiť rýchlosť
vzlietnuť, odštartovať
Longman Exam Accelerator Word Bank
34
UNIT 8 - CULTURE
KULTÚRA
ART
GENERAL
brutal scenes /ɕbruətl ɑsiənz/
convey /kənɑveǺ/
critical opinion /ɕkrǺtǺkəl əɑpǺnjən/
cultural event /ɕkȜltʃərəl Ǻɑvent/
express /Ǻkɑspres/
offend (people’s feelings) /əɕfend ɕpiəpəlz
ɑfiəlǺŋz/
outsider’s point of view /aʊtɑsaǺdəz pǤǺnt
əv ɕvjuə/
performing arts /pəɑfǤəmǺŋ ɑəts/
pose questions /pəʊz ɑkwestʃənz/
provoke /prəɑvəʊk/
work of art /wǬək əv ɑɑət/
UMENIE
VŠEOBECNE
brutálne scény
sprostredkovať, vyjadriť (pocity, názor)
kritický pohľad
kultúrna udalosť / akcia
vyjadriť
uraziť / urážať (city/ pocity ľudí)
ADJECTIVES TO TALK ABOUT ART
action-packed /ɑækʃən pækt/
PRÍD.MENÁ OPISUJÚCE UMENIE
plný činností a akcií, nabitý akciami,
činorodý
avantgarda
zložitý
kontroverzný
znepokojujúci
výnimočný, mimoriadny, neobvyklý
za vlasy pritiahnutý
veľmi odporúčaný, veľmi doporučené
pôsobivý
zložitý, komplikovaný
pútavý, fascinujúci, veľmi zaujímavý
majstrovský
zmysluplný, majúci zmysel
nezabudnuteľný, pamätný
viacrozmerný
politicky angažovaný / zapojený
hlboký, silný
psychologicky presvedčivý
avant-garde /ævǢŋɑgɑəd/
complex /ɑkǢmpleks/
controversial /ɕkǢntrəɑvǬəʃəl/
disturbing /dǺɑstǬəbǺŋ/
extraordinary /ǺkɑstrǤədənəri/
far-fetched /fɑə ɑfetʃt/
highly recommended /ɕhaǺli rekəɑmendǺd/
impressive /ǺmɑpresǺv/
intricate /ɑǺntrǺkət/
intriguing /ǺnɑtriəDZǺŋ/
masterly /ɑmɑəstəli/
meaningful /ɑmiənǺŋfəl/
memorable /ɑmemərəbəl/
multi-dimensional /ɕmȜlti daǺɑmentʃənəl/
politically involved /pəɕlǺtǺkli ǺnɑvǢlvd/
profound /prəɑfaʊnd/
psychologically convincing /ɕsaǺkəlɕǢdȢǺkli
kənɑvǺnsǺŋ/
radical /ɑrædǺkəl/
relevant /ɑreləvənt/
shocking /ɑʃǢkǺŋ/
sophisticated /səɑfǺstəkeǺtəd/
spectacular /spekɑtækjələ/
spell-binding /spel ɑbaǺndǺŋ/
subtle /ɑsȜtl/
superficial /ɕsuəpəɑfǺʃəl/
thought-provoking /ɕθǤət prəɑvəʊkǺŋ/
tongue-in-cheek /tȜŋ Ǻn ɑtʃiək/
true-to-life /truə tə ɑlaǺf/
unconvincing /ɕȜnkənɑvǺnsǺŋ/
PEOPLE’S REACTIONS TO ART
bored out of one’s mind /bǤəd aʊt əv wȜnz
ɑmaǺnd/
feel a thrill /fiəl ə ɑθrǺl/
názor nezaujatého človeka
hudobné umenia
klásť otázku, položiť otázku
provokovať
umelecké dielo
radikálny, zásadný
podstatný, dôležitý, relevantný (pre)
šokujúci
prepracovaný, dômyselný
pôsobivý, veľkolepý
okúzľujúci, čarovný
jemný, sotva badateľný
povrchný, zbežný, na pohľad
budiaci myšlienky
(ľahko) ironický
verný, podľa skutočnosti
nepresvedčivý, nevierohodný
REAKCIE ĽUDÍ NA UMENIE
unudený k smrti
pociťovať rozochvenie / vzrušenie
Longman Exam Accelerator Word Bank
35
feel uplifted /fiəl ȜpɑlǺftəd/
get sb down /DZet ɕsȜmbǢdi ɑdaʊn/
impressed by sth /Ǻmɑprest baǺ ɕsȜmθǺŋ/
make you think /meǺk jə ɑθǺŋk/
move to tears /muəv tə ɑtǺəz/
outraged /ɑaʊtreǺdȢd/
cítiť sa povznesene
rozosmútiť, deptať, ubíjať
zaujatý (čím)
primäť k premýšľaniu
rozplakať
pobúrený
LITERATURE
blurb /blǬəb/
Booker Prize /ɑbʊkə praǺz/
LITERATÚRA
propagačný text (na obale knihy)
(Man) Bookerova cena = cena za najlepší
román v angličtine
kapitola
postava
zabratý / ponorený do knihy
posledné stránky
prejsť / zbežne prehliadnuť knihu
chapter /ɑtʃæptə/
character /ɑkærəktə/
engrossed in a book /Ǻnɕgrəʊst Ǻn ə ɑbʊk/
final pages /ɕfaǺnəl ɑpeǺdȢǺz/
flick/skim through a book /flǺk, skǺm θruəə
ɑbʊk/
genre /ɑȢǢnrə/
gripping tale /ɕDZrǺpǺŋ ɑteǺl/
hardback /ɑhɑədbæk/
heroine /ɑherəʊǺn/
hyperbole /haǺɑpǬəbəli/
it’s dificult to put this book down
/Ǻts ɑdǺfǺkəlt tə pʊt ðǺs bʊk ɑdaʊn/
line /laǺn/
metaphor /ɑmetəfə/
narrator /nəɑreǺtə/
novel /ɑnǢvəl/
novelist /ɑnǢvələst/
opening paragraph /ɕəʊpənǺŋ ɑpærəDZrɑəf/
paperback /ɑpeǺpəbæk/
personification /pəɕsǢnəfəɑkeǺʃən/
play /pleǺ/
playwright /ɑpleǺraǺt/
plot /plǢt/
poet /ɑpəʊət/
poetry /ɑpəʊətri/
public reading /ɕpȜblǺk ɑriədǺŋ/
rhyme /raǺm/
second-hand bookshop /ɕsekənd hænd
ɑbʊkʃǢp/
simile /ɑsǺməli/
stanza /ɑstænzə/
verse /vǬəs/
FILM
advance screening /ədɕvɑəns ɑskriənǺŋ/
appear in a film /əɕpǺə Ǻn ə ɑfǺlm/
audition /ǤəɑdǺʃən/
based on a novel/a true story/real events
/beǺst Ǣn ə ɑnǢvəl, ə truə ɑstǤəri, rǺəl Ǻɑvents/
climax /ɑklaǺmæks/
edit /ɑedət/
end credits /end ɑkredǺts/
žáner
pútavý príbeh
kniha v pevnej väzbe, pevná väzba
hrdinka
hyperbola, zveličenie
je ťažké tú knihu odložiť
riadok
metafora, prirovnanie
rozprávač
román
autor románu, románopisec
úvodný odsek
kniha v mäkkej väzbe, paperback
personifikácia, zosobnenie
(divadelná) hra
dramatik, autor divadelných hier
dej, zápletka
básnik
poézia
verejné predčítanie
rým
antikvariát, obchod s použitými knihami
prirovnanie
strofa
verš
FILM
predpremiérová projekcia/ premietanie pred
premiérou
hrať/účinkovať/objaviť sa vo filme
konkurz
podľa románu/skutočného
príbehu/skutočnej udalosti
vyvrcholenie (deja)
strihať
záverečné titulky
Longman Exam Accelerator Word Bank
36
keep in suspense /kiəp Ǻn səɑspens/
on general release /Ǣn ɕdȢenərəl rǺɑliəs/
on location /ən ləʊɑkəǺʃn/
release a movie /rǺɕliəs ə ɑmuəvi/
screenplay /ɑskriənpleǺ/
set /set/
shoot (a film) /ʃuət ə ɑfǺlm/
subtitles /ɑsȜbɕtaǺtlz/
the film features /ðə fǺlm ɑfiətʃəz/
the film is set in /ðə fǺlm Ǻz set Ǻn/
držať v napätí
v distribúcii
v exteriéroch
uviesť film (do kín), dať do distribúcie
scenár
scéna
točiť (film)
titulky
film rozpráva o/popisuje
film sa odohráva
KINDS OF FILMS
all-time favourite /Ǥəl taǺm ɑfeǺvərət/
blockbuster /ɑblǢkɕbȜstə/
box-office hit /ɑbǢks ɕǢfəs hǺt/
documentary /ɕdǢkjəɑmentəri/
low-budget movie /ləʊ ɕbȜdȢət ɑmuəvi/
feature film /ɑfiətʃə fǺlm/
rom-com /ɑrǢm kǢm/
series /ɑsǺəriəz/
silent movie /ɕsaǺlənt ɑmuəvi/
sequel /ɑsiəkwəl/
tear-jerker /ɑtǺə ɕdȢǬəkə/
trailer /ɑtreǺlə/
DRUHY FILMOV
najobľúbenejší (film) všetkých čias
trhák, bomba (film)
kasový trhák
dokument
nízkorozpočtový film
celovečerný film
romantická komédia
seriál
nemý film
sekvencia, pokračovanie, ďalší diel
slaďák, limonáda (slang.)
upútavka k filmu, trailer
PEOPLE IN THE FILM INDUSTRY
cameraman /ɑkæmərəmən/
cast /kɑəst/
cinematographer /ɕsǺnəməɑtǢgrəfə/
(film) crew /ɑfǺlm kruə/
director of photography /dəɕrektə əv
fəɑtǢDZrəfi/
editor /ɑedətə/
extra /ɑekstrə/
film critic /ɑfǺlm ɕkrǺtǺk/
male/female lead /meǺl, ɕfiəmeǺlɑliəd/
production designer/art director
/prəɑdȜkʃən dǺɕzaǺnə, ɑət dəɑrektə/
screenwriter /ɑskriənɕraǺtə/
stuntman /ɑstȜntmæn/
usher /ɑȜʃə/
ĽUDIA VO FILMOVOM PRIEMYSLE
kameraman
obsadenie, hrajú
kameraman
(filmový) štáb
hlavný kameraman
MUSIC
absolute/perfect pitch /ɕæbsəluət, ɕpǬəfǺkt
ɑpǺtʃ/
A major /eǺ ɑmeǺdȢə/
A minor /eǺ ɑmaǺnə/
audience /ɑǤədiəns/
bar /bɑə/
busker /ɑbȜskə/
bugle /ɑbjuəgl/
bugle call /ɑbjuəgl kǤəl/
concert hall /ɑkǢnsət hǤəl/
concerto /kənɑtʃǬətəʊ/
conductor /kənɑdȜktə/
gig /DZǺDZ/
HUDBA
absolútny sluch
strihač
stážisti, komparz (pri filme)
filmový trik
hlavná mužská/ženská postava, rola
architekt
scenárista
kaskadér, dablér
uvádzač
A dur
A mol
diváci
takt
pouličný hudobník / spevák
poľnica, vojenská trúbka
signál poľnicou
koncertná sála
koncert
dirigent
koncert, vystúpenie
Longman Exam Accelerator Word Bank
37
haunting melody /ɕhǤəntǺŋ ɑmelədi/
high-pitched/low-pitched (sound) /haǺ ɕpǺtʃt,
ləʊ ɕpǺtʃt ɑsaʊnd/
improvise /ɑǺmprəvaǺz/
in tune /Ǻn ɑtjuən/
live music/performance /laǺv ɑmjuəzǺk,
pəɑfǤəməns/
lyrics /ɑlǺrǺks/
massive hit /ɕmæsǺv ɑhǺt/
musician /mjuəɑzǺʃən/
note /nəʊt/
opera house /ɑǢpərə haʊs/
out of tune /aʊt əv ɑtjuən/
perform in public /pəɕfǤəm Ǻn ɑpȜblǺk/
performance /pəɑfǤəməns/
polonaise /ɕpǢləɑneǺz/
read music /riəd ɑmjuəzǺk/
record label /ɑrekǤəd ɕleǺbəl/
score /skǤə/
symphony /ɑsǺmfəni/
tune an instrument /tjuən ən ɑǺnstrəmənt/
violinist /ɕvaǺəɑlǺnəst/
works of Beethoven /wǬəks əv ɑbeǺthəʊvn/
neodbytná melódia
vysoký, prenikavý/hlboký, tlmený (zvuk,
tón)
improvizovať
naladený, čisto (spievať)
živá hudba/ živé vystúpenie
VISUAL ARTS
brush /brȜʃ/
canvas /ɑkænvəs/
easel /ɑiəzəl/
engraving /ǺnɑDZreǺvǺŋ/
ink /Ǻŋk/
installation /ɕǺnstəɑleǺʃən/
landscape /ɑlændskeǺp/
model /ɑmǢdl/
nude /njuəd/
palette /ɑpælət/
portrait /ɑpǤətrət/
sculptor /ɑskȜlptə/
sculpture /ɑskȜlptʃə/
self-portrait /self ɑpǤətrət/
sketch /sketʃ/
still life /stǺl ɑlaǺf/
visual arts /ɕvǺȢuəl ɑɑəts/
watercolour /ɑwǤətəɕkȜlə/
VÝTVARNÉ UMENIE
štetec
plátno
maliarsky stojan
rytina
atrament, tuš
inštalácia
krajina, krajinomaľba
model / modelka
akt
paleta
portrét
sochár
socha, plastika
autoportrét
skica
zátišie
výtvarné umenie
akvarel
THEATRE
aisle /aǺl/
balcony /ɑbælkəni/
box /bǢks/
box office /ɑbǢks ɕǢfəs/
choreographer /ɕkǢriɑǢgrəfə/
curtain /ɑkǬətn/
drama school /ɑdrɑəmə skuəl/
gallery /ɑDZæləri/
mime /maǺm/
opera glasses /ɑǢpərə glɑəsǺz/
orchestra pit /ɑǤəkəstrə pǺt/
DIVADLO
ulička (medzi sedadlami)
balkón
lóža
pokladňa
choreograf
opona
dramatická škola
galéria
pantomíma, hrať pantomímu
divadelné kukátko
priestor pre orchester
text/slová piesne
obrovský hit
hudobník, muzikant
nota
opera (budova)
rozladený, falošne (spievať)
vystupovať verejne
vystúpenie, predstavenie
polonéza
poznať noty
nahrávacia spoločnosť
partitúra, notový zápis, noty
symfónia
naladiť nástroj
huslista
Beethovenove dielo
Longman Exam Accelerator Word Bank
38
prompter /ɑprǢmptə/
put on a play /pʊt Ǣn ə ɑpleǺ/
set /set/
stage /steǺdȢ/
stalls /stǤəlz/
street performer /striət pəɑfǤəmə/
našepkávanie (v divadle)
nacvičiť hru
odohrávať sa (v čase, mieste)
scéna, javisko
prízemie, hlavná časť hľadiska (v divadle)
pouličný interpret
THE MEDIA
MÉDIÁ
broadsheet/quality paper /ɑbrǤədʃiət, ɑkwǢləti veľký formát papiera
ɕpeǺpə/
cartoonist /kɑəɑtuənəst/
maliar vtipov, karikaturista, tvorca
kreslených príbehov
channel /ɑtʃænl/
program, kanál
circulation /ɕsǬəkjəɑleǺʃən/
náklad, počet predaných výtlačkov, šírenie
(tlačovín)
column /ɑkǢləm/
stĺpček
columnist /ɑkǢləməst/
tvorca, autor stĺpčekov
comic/cartoon strip /ɑkǢmǺk, kɑəɑtuən strǺp/ komiksový/kreslený mini seriál (v časopise)
editorial /ɕedəɑtǤəriəl/
gossip column /ɑDZǢsəp ɕkǢləm/
(live) coverage /laǺv ɑkȜvərǺdȢ/
publish /ɑpȜblǺʃ/
publisher /ɑpȜblǺʃə/
serious content /ɕsǺəriəs ɑkǢntent/
tabloid /ɑtæblǤǺd/
editorial, úvodník šéfredaktora
spoločenská rubrika
spravodajstvo (naživo)
vytlačiť, vydať, publikovať
nakladateľ
seriózny obsah
bulvárne noviny/tlač
Longman Exam Accelerator Word Bank
39
UNIT 9 - HEALTH/SPORT
ZDRAVIE / ŠPORT
HEALTH
THE HUMAN BODY
CIRCULATORY SYSTEM
artery /ɑɑətəri/
blood circulation /ɑblȜd sǬəkjəɕleǺʃən/
blood vessels /ɑblȜd ɕveslz/
circulatory system /ɕsǬəkjuɑleǺtəri ɕsǺstəm/
vein /veǺn/
ZDRAVIE
ĽUDSKÉ TELO
OBEHOVÁ SÚSTAVA
tepna
obeh/cirkulácia krvi
cievy
obehová sústava, krvný obeh
žila, žilka
DIGESTIVE SYSTEM
digestion /daǺɑdȢestʃən/
digestive system /daǺɑdȢestǺv ɕsǺstəm/
liver /ɑlǺvə/
small/large intestine /smǤəl, lɑədȢ Ǻnɑtestən/
TRÁVIACA SÚSTAVA
trávenie
tráviaca sústava
pečeň
tenké/hrubé črevo
stomach /ɑstȜmək/
žalúdok
LOCOMOTOR SYSTEM
joints /dȢǤǺnts/
ligament /ɑlǺDZəmənt/
locomotor system /ləʊkəʊɑməʊtə ɕsǺstəm/
muscle /ɑmȜsəl/
tendon /ɑtendən/
POHYBOVÁ SÚSTAVA
kĺby
väz (medzi kosťami)
pohybová sústava, pohybový systém
sval
šľacha
NERVOUS SYSTEM
brain /breǺn/
nervous system /ɑnǬəvəs ɕsǺstəm/
neurons /ɑnjʊərǢnz/
spinal cord /ɕspaǺnl ɑkǤəd/
NERVOVÁ SÚSTAVA
mozog
nervová sústava
neuróny
miecha
RESPIRATORY SYSTEM
breathing /ɑbriəðǺŋ/
bronchi /ɑbrǢŋkaǺ/
lungs /lȜŋz/
respiratory system /rǺɑspǺrətri ɕsǺstəm/
DÝCHACIA SÚSTAVA
dýchanie
priedušky
pľúca
dýchacia sústava
SICKNESS AND HEALTH
be allergic to sth /bi əɑlǬədȢǺk tə ɕsȜmθǺŋ/
catch a cold /kætʃ ə ɑkəʊld/
come down with the flu /kȜm ɕdaʊn wǺð
ðə ɑfluə/
contract an infectious disease /kənɑtrækt ən
Ǻnɕfekʃəs dǺɑziəz/
cure /kjʊə/
have/undergo surgery /hæv, ɕȜndəɕDZəʊ
ɑsǬədȢəri/
heal /hiəl/
make a speedy recovery /meǺk ə ɕspiədi
rǺɑkȜvəri/
plastic surgery /ɕplæstǺk ɑsǬədȢəri/
recover (from sth) /rǺɑkȜvə frəm ɕsȜmθǺŋ/
recovery /rǺɑkȜvəri/
regain (physical) strength /rǺɑDZeǺn ɕfǺzǺkəl
streŋθ/
CHOROBY A ZDRAVIE
byť alergický / mať alergiu na
nachladnúť
ochorieť na chrípku/dostať chrípku
nakaziť sa infekčnou chorobou
vyliečiť, liečba, liečenie
ísť na/podstúpiť operáciu
(za)hojiť sa, (vy)liečiť sa
rýchle sa uzdraviť / zotaviť
plastická operácia
uzdraviť sa / zotaviť sa (z niečoho)
uzdravenie, zotavenie
znovu nadobudnúť (fyzické) sily
Longman Exam Accelerator Word Bank
40
surgery /ɑsǬədȢəri/
suffer (from) /ɑsȜfə frəm/
treat /triət/
treatment /ɑtriətmənt/
operácia, chirurgický zákrok
trpieť, prekonať
liečiť, ošetriť
liečba, ošetrenie
INJURIES
bandage /ɑbændǺdȢ/
bruise /bruəz/
cut /kȜt/
in plaster (BrE)/in a plaster cast (AmE)
/Ǻn ɑplɑəstə, Ǻn ə ɑplɑəstə kɑəst/
injure (oneself) /ɑǺndȢə wȜnɕself/
injury /ɑǺndȢəri/
plaster (BrE)/Band-Aid (AmE) /ɑplɑəstə,
ɑbænd eǺd/
pull a muscle /pʊl ə ɑmȜsəl/
scar /skɑə/
scratch /skrætʃ/
sling /slǺŋ/
sprain your wrist /spreǺn jə ɑrǺst/
stitches /ɑstǺtʃǺz/
suffer minor injuries /ɑsȜfə ɕmaǺnə
ɑǺndȢəriz/
twist an ankle /twǺst ən ɑæŋkəl/
walk on crutches /wǤək Ǣn ɑkrȜtʃǺz/
wound /wuənd/
ZRANENIE
obväz
modrina, podliatina
porezať sa, rez
v sadre
REMEDIES
antibiotics /ɕæntibaǺɑǢtǺks/
flu vaccination /ɑfluə væksəɕneǺʃən/
have an injection /hæv ən ǺnɑdȢekʃən/
lozenges /ɑlǢzǺndȢǺz/
natural remedies /ɕnætʃərəl ɑremədiz/
ointment /ɑǤǺntmənt/
painkillers /ɑpeǺnɕkǺləz/
prescription drugs /prǺɑskrǺpʃən drȜgz/
remedy /ɑremədi/
syringe /səɑrǺndȢ/
vaccine /ɑvæksiən/
LIEKY
antibiotiká
očkovanie proti chrípke
dostať injekciu
zdravotné bonbóny, pastilky
prírodné lieky/prostriedky
masť
liek na bolesť, analgetikum
lieky na predpis
liek
(injekčná) striekačka
vakcína, očkovacia látka
SYMPTOMS
backache /ɑbækeǺk/
cough /kǢf/
cramp /kræmp/
earache /ɑǺəreǺk/
runny nose /ɕrȜni ɑnəʊz/
sneeze /sniəz/
stiff legs /stǺf ɑlegz/
PRÍZNAKY
bolesť chrbta
kašeľ
kŕč
bolesť ucha
nádcha
kýchnutie
stuhnuté nohy
DISEASES
allergy /ɑælədȢi/
appendicitis /əɕpendəɑsaǺtəs/
bronchitis /brǢŋɑkaǺtəs/
cancer /ɑkænsə/
chicken pox /ɑtʃǺkən pǢks/
chronic disease /ɕkrǢnǺk dǺɑziəz/
CHOROBY, NEMOCI
alergia
zápal slepého čreva
zápal priedušiek, bronchitída
rakovina
kiahne
chronická choroba
zraniť sa, poraniť sa
zranenie, poranenie
náplasť
natiahnuť si sval
jazva
škrabnúť sa, škrabať sa
záves/páska (na zlomenú ruku)
vykĺbiť si zápästie
stehy
utrpieť drobné poranenia
vyvrtnúť si členok
chodiť o paliciach
zranenie, rana
Longman Exam Accelerator Word Bank
41
concussion /kənɑkȜʃən/
conjunctivitis /kənɕdȢȜŋktǺɑvaǺtəs/
diabetes /ɕdaǺəɑbiətiəz/
heart disease /ɑhɑət dǺɕziəz/
hepatitis /ɕhepəɑtaǺtəs/
inflammation /ɕǺnfləɑmeǺʃən/
jaundice /ɑdȢǤəndəs/
mumps /mȜmps/
otitis /əʊɑtaǺtǺs/
pink eye /pǺŋk ɑaǺ/
pneumonia /njuəɑməʊniə/
polio /ɑpəʊliəʊ/
the flu /ðə ɑfluə/
tuberculosis (TB) /tjuəɕbǬəkjəɑləʊsəs, ɕtiə ɑbiə/
otras mozgu
zápal spojiviek
cukrovka, diabetes
srdcová chyba/vada, ochorenie srdca
žltačka, hepatitída
zápal
žltačka
príušnice
zápal ucha
zápal spojiviek
zápal pľúc
obrna
chrípka
tuberkulóza
DISABILITIES
amputation /ɕæmpjəɑteǺʃən/
amputee /ɕæmpjəɑtiə/
brain damage /ɑbreǺn ɕdæmǺdȢ/
deaf /def/
hard of hearing/hearing-impaired /hɑəd əv
ɑhǺərǺŋ, ɑhǺərǺŋ Ǻmɕpeəd/
intellectually disabled /Ǻntəlɕektjuəli
dǺsɑeǺbəld/
mentally handicapped /ɕmentəli
ɑhændikæpt/
mute /mjuət/
paraplegic /ɕpærəɑpliədȢǺk/
HANDICEPY
amputácia
človek / osoba po amputácii
poškodenie mozgu
hluchý
nedoslýchavý/so sluchovým hendikepom
duševne postihnutý
mentálne hendikepovaný
nemý
paraplegik/pacient postihnutý paraplégiou
prosthetic leg /prǢsɕθetǺk ɑleDZ/
visually impaired person /ɕvǺȢuəli Ǻmɕpeəd
ɑpǬəsən/
wheelchair /ɑwiəltʃeə/
HEALTH CARE PROFESSIONALS
cardiologist /ɕkɑədiɑǢlədȢəst/
GP (general practitioner) /ɕdȢiə ɑpiə,
ɕdȢenərəl prækɑtǺʃənə/
midwife /ɑmǺdwaǺf/
neurosurgeon /ɑnjʊərəʊɕsǬədȢən/
paediatrician /ɕpiədiəɑtrǺʃən/
physiotherapist /ɕfǺziəʊɑθerəpəst/
plastic surgeon /ɕplæstǺk ɑsǬədȢən/
psychiatrist /saǺɑkaǺətrəst/
speech therapist /ɑspiətʃ ɕθerəpəst/
umelá noha, protéza
človek zo zrakovým hendikepom
SPORT
ŠPORT
VŠEOBECNE
zakázané látky / drogy
súťažiť
predĺženie
GENERAL
banned drugs /bænd ɑdrȜgz/
compete /kəmɑpiət/
extratime/overtime / ɑekstrətaǺm, ɑəʊvətaǺm/
foul /faʊl/
lift weights /lǺft ɑweǺts/
performance-enhancing drugs /pəɑfǤəməns
ǺnɕhɑəntsǺŋ ɕdrȜgz/
physical strength /ɕfǺzǺkəl ɑstreŋθ/
kolieskové kreslo
ZDRAVOTNÍCKI PROFESIONÁLI
kardiológ
všeobecný/obvodný lekár
pôrodná asistentka
neurochirurg
detský lekár, pediater
fyzioterapeut
plastický chirurg
psychiater
logopéd
faul
posilňovať, zdvíhať činky
látky zvyšujúce výkon
fyzická sila
Longman Exam Accelerator Word Bank
42
play in teams of five /pleǺ Ǻn tiəmz əv ɑfaǺv/
hrať v družstve po piatich
referee (ref) /ɕrefəɑriə, ref/
stamina /ɑstæmənə/
sporting achievement /ɑspǤətǺŋ əɕtʃiəvmənt/
rozhodca
výdrž, vytrvalosť
športový výsledok/úspech
substitute /ɑsȜbstətjuət/
track /træk/
warm up properly /wǤəm ɑȜp ɕprǢpəli/
náhradník, striedajúci hráč
dráha, trať
dobre/poriadne prehrať
SPORTS
archery /ɑɑətʃəri/
athletics/track and field (AmE) /æθɑletǺks,
træk ən ɑfiəld/
car rally /ɑkɑə ɕræli/
high jump /ɑhaǺ dȢȜmp/
javelin /ɑdȢævələn/
long jump /ɑlǢŋ dȢȜmp/
pole vault /ɑpəʊl vǤəlt/
powerlifting /ɑpaʊərɕlǺftǺŋ/
relay (race) /ɑriəleǺ reǺs/
rowing /ɑrəʊǺŋ/
ski-jumping /ɑskiə dȢȜmpǺŋ/
water polo /ɑwǤətə ɕpəʊləʊ/
weightlifting /ɑweǺtɕlǺftǺŋ/
ŠPORTY
lukostreľba
ľahká atletika
FOOTBALL
football pitch /ɑfʊtbǤəl pǺtʃ/
goal /DZəʊl/
goalkeeper /ɑDZəʊlɕkiəpə/
linesman /ɑlaǺnzmən/
off side /ɕǢfɑsaǺd/
own goal /əʊn ɑDZəʊl/
pass /pɑəs/
penalty /ɑpenlti/
score /skǤə/
striker /ɑstraǺkə/
the first/second half /ðə fǬəst, ɕsekənd ɑhɑəf/
FUTBAL
futbalové ihrisko
gól, bránka
brankár
rozhodca na rozhraní, asistent rozhodcu
ofsajd
vlastný gól
prihrávka
penalta, pokutový kop
skóre, výsledok
útočník
prvý/druhý polčas
win in extratime/overtime /wǺn Ǻn
ɑekstrətaǺm, ɑəʊvətaǺm/
winger /ɑwǺŋə/
vyhrať v predĺžení (hry, zápasu)
BASKETBALL
basketball court /ɑbɑəskətbǤəl kǤət/
forward /ɑfǤəwəd/
point guard /ɑpǤǺnt DZɑəd/
quarter /ɑkwǤətə/
slam dunk /ɑslæm dȜŋk/
three-point shot /θriə pǤǺnt ɑʃǢt/
time-out /taǺm ɑaʊt/
BASKETBAL
basketbalové ihrisko
krídlo
najlepší hráč (rozohrávač)
štvrtiny
smeč do koša
trojbodový hod
oddychový čas
TENNIS
doubles /ɑdȜblz/
forehand/backhand /ɑfǤəhænd, ɑbækhænd/
game/set/match to … /DZeǺm, set, mætʃ tə/
TENIS
štvorhra
forhend/bekhend
gem/set/hra...
automobilová rallye
skok vysoký
oštep
skok do diaľky
skok o tyči
silový trojboj
štafeta, štafetový závod
veslovanie
skoky na lyžiach
vodné pólo
vzpieranie
krídlo, hráč na krídle
Longman Exam Accelerator Word Bank
43
put a spin on the ball /pʊt ə spǺn Ǣn ðə ɑbǤəl/ rotovať loptičku
serve an ace /sǬəv ən ɑeǺs/
tennis court /ɑtenəs kǤət/
umpire /ɑȜmpaǺə/
dať eso
tenisový dvorec
hlavný rozhodca
SPORTS EQUIPMENT
baseball bat /ɑbeǺsbǤəl bæt/
cue /kjuə/
golf club /ɑDZǢlf klȜb/
hockey stick /ɑhǢki stǺk/
puck /pȜk/
racket /ɑrækət/
shuttlecock /ɑʃȜtlkǢk/
table tennis bat /ɑteǺbəl ɕtenəs bæt/
ŠPORTOVÉ NÁRADIE
bejzbalová pálka
tágo
golfová palica
hokejka
puk
raketa
badmintonový košík
raketa na stolný tenis
PEOPLE IN SPORT
athlete /ɑæθliət/
coach /kəʊtʃ/
competitor /kəmɑpetətə/
cyclist /ɑsaǺkləst/
opponent /əɑpəʊnənt/
participant /pɑəɑtǺsəpənt/
reserve player /rǺɑzǬəv ɕpleǺə/
skier /ɑskiəə/
ĽUDIA V ŠPORTE
športovec, atlét
tréner
súťažiaci, súťažiaci súper
cyklista
protivník, protihráč, súper
účastník
náhradný hráč
lyžiar
SPORTING EVENTS
hold/organise a sporting event /həʊld,
ɕǤəgənaǺz ə ɑspǤətǺŋ Ǻɕvent/
local tournament /ɕləʊkəl ɑtʊənəmənt/
Paralympics /ɕpærəɑlǺmpǺks/
cup /kȜp/
the Olympic Games/the Olympics /ði
əɕlǺmpǺk ɑgeǺmz, ði əɑlǺmpǺks/
venue /ɑvenjuə/
ŠPORTOVÉ AKCIE / UDALOSTI
usporiadať / organizovať športovú akciu
miestny turnaj
paraolympiáda
pohár
olympijské hry
miesto konania
Longman Exam Accelerator Word Bank
44
UNIT 10 - SCIENCE AND
TECHNOLOGY
VEDA A TECHNIKA
AREAS OF SCIENCE
ASTRONOMY
astronomer /əɑstrǢnəmə/
black hole /blæk ɑhəʊl/
constellation /ɕkǢnstəɑleǺʃən/
eclipse /ǺɑklǺps/
equinox /ɑiəkwənǢks/
expand /Ǻkɑspænd/
galaxy /ɑDZæləksi/
light year /ɑlaǺt jǺə/
orbit /ɑǤəbət/
orbit /ɑǤəbət/
red giant /red ɑdȢaǺənt/
rotate /rəʊɑteǺt/
solar system /ɑsəʊlə ɕsǺstəm/
solstice /ɑsǢlstəs/
supernova /ɕsuəpəɑnəʊvə/
universe /ɑjuənəvǬəs/
unit of distance/time /ɕjuənət əv ɑdǺstəns,
ɑtaǺm/
white dwarf /waǺt ɑdwǤəf/
OBLASŤ VEDY
ATRONÓMIA
astronóm
čierna diera
konštelácia
zatmenie
rovnodennosť
rozpínať sa / expandovať
galaxia
svetelný rok
obežná dráha
obiehať
červený obor
točiť sa, obiehať
slnečná sústava
slnovrat
supernova
vesmír
jednotka vzdialenosti / času
GEOGRAPHY
equator /ǺɑkweǺtə/
latitude /ɑlætətjuəd/
longitude /ɑlǢndȢətjuəd/
meridian /məɑrǺdiən/
northern/southern hemisphere /ɕnǤəðən
ɕsȜðən ɑheməsfǺə/
GEOGRAFIA
rovník
(zemepisná) šírka
(zemepisná) dĺžka
poludník
severná / južná pologuľa
BIOLOGY
carnivore /ɑkɑənəvǤə/
cell /sel/
genetic code /dȢəɕnetǺk ɑkəʊd/
genetics /dȢəɑnetǺks/
GM (genetically modified) /ɕdȢiə ɑem,
dȢəɕnetǺkli ɑmǢdǺfaǺd/
herbivore /ɑhǬəbəvǤə/
internal organs /ǺnɕtǬənl ɑǤəgənz/
predator /ɑpredətə/
sexual reproduction /ɕsekʃuəl ɕriəprəɑdȜkʃən/
BIOLÓGIA
mäsožravec
bunka
genetický kód
genetika
geneticky modifikovaný / upravený
bylinožravec
vnútorné orgány
dravec, predátor
sexuálna reprodukcia, rozmnožovanie
species /ɑspiəʃiəz/
structure of DNA /ɕstrȜktʃə əv ɕdiə en ɑeǺ/
tissue /ɑtǺʃuə/
druh
štruktúra DNA
tkanivo
CHEMISTRY
Bunsen burner /ɑbȜnsən ɕbǬənə/
chemical compound /ɕkemǺkəl ɑkǢmpaʊnd/
CHÉMIA
Bunsenov horák
chemická zlúčenina
chemical reaction /ɕkemǺkəl riɑækʃən/
chemist /ɑkeməst/
chlorine /ɑklǤəriən/
chemická reakcia
chemik
chlór
biely trpaslík
Longman Exam Accelerator Word Bank
45
copper /ɑkǢpə/
crystal /ɑkrǺstl/
element /ɑeləmənt/
hydrochloric acid /ɕhaǺdrəklǢrǺk ɑæsǺd/
hydrogen /ɑhaǺdrədȢən/
mineral salts /ɑmǺnərəl sǢlts/
molecule /ɑmǢlǺkjuəl/
nitric acid /ɕnaǺtrǺk ɑæsǺd/
nitrogen dioxide /ɕnaǺtrədȢən daǺɑǢksaǺd/
oxygen /ɑǢksǺdȢən/
periodic table /pǺəriɕǢdǺk ɑteǺbəl/
precipitate /prəɑsǺpəteǺt/
solution /səɑluəʃən/
test tube /ɑtest tjuəb/
meď
kryštálové sklo. Kryštál
prvok
kyselina chlorovodíková
vodík
minerálne soli
molekula
kyselina dusičná
oxid dusičitý
kyslík
periodická tabuľka
vyvolať, privodiť
roztok
skúmavka
MATHEMATICS
add /æd/
addition /əɑdǺʃən/
arithmetic operation /əɕrǺθmətǺk ɕǢpəɑreǺʃən/
MATEMATIKA
sčítať
sčítanie
početné/aritmetické úkony
coefficient /ɕkəʊəɑfǺʃənt/
constant /ɑkǢnstənt/
coordinate system /kəʊɑǤədǺnət ɕsǺstəm/
divide /dəɑvaǺd/
division /dəɑvǺȢən/
equation /ǺɑkweǺȢən/
mathematician /ɕmæθəməɑtǺʃən/
multiplication /ɕmȜltəpləɑkeǺʃən/
multiplication table /ɕmȜltəpləɑkeǺʃən ɕteǺbəl/
koeficient
konštanta
sústava súradníc
deliť
delenie
rovnica
matematik
násobenie
násobilka
multiply /ɑmȜltəplaǺ/
quadratic equation /kwǢdɕrætǺk ǺɑkweǺȢən/
subtract /səbɑtrækt/
subtraction /səbɑtrækʃən/
variable /ɑveəriəbəl/
násobiť
kvadratická rovnica
odčítať
odčítanie
premenná
PHYSICS
atom /ɑætəm/
attract /əɑtrækt/
electron /ǺɑlektrǢn/
elementary particle /eləɕmentəri ɑpɑətǺkəl/
gravity /ɑDZrævəti/
mass /mæs/
negative/positive charge /ɕneDZətǺv, ɕpǢzətǺv
ɑtʃɑədȢ/
physicist /ɑfǺzəsəst/
quantum theory /ɑkwǢntəm ɕθǺəri/
the speed of light /ðə spiəd əv ɑlaǺt/
unit of distance/time /ɕjuənət əv ɑdǺstəns,
ɑtaǺm/
velocity /vəɑlǢsəti/
FYZIKA
atóm
priťahovať
elektrón
elementárne častice
príťažlivosť, gravitačná sila
hmota
negatívny/pozitívny náboj
fyzik
kvantová teória
rýchlosť svetla
jednotka vzdialenosti/času
rýchlosť
SCIENTISTS AT WORK
VEDCI V PRÁCI
allow sb access to sth /əɕlaʊ ɕsȜmbǢdi ɑækses povoliť niekomu prístup k niečomu
tə ɕsȜmθǺŋ/
archeologist /ɕɑəkiɑǢlədȢǺst/
archeológ
Longman Exam Accelerator Word Bank
46
autopsy /ɑǤətǢpsi/
analyse findings /ɕænəlaǺz ɑfaǺndǺŋz/
(body of) evidence /ɕbǢdi əv ɑevədəns/
case history /ɑkeǺs ɕhǺstəri/
carry out an experiment /ɕkæri ɕaʊt ən
Ǻkɑsperəmənt/
chemist /ɑkemǺst/
collaborate (with sb) on a project
/kəɑlæbəreǺt wǺð ɕsȜmbǢdi Ǣn ə ɑprǢdȢekt/
confirm/formulate a hypothesis /kənɕfǬəm,
ɕfǤəmjəleǺt ə haǺɑpǢθəsəs/
control group /kənɑtrəʊl DZruəp/
correlation /ɕkǢrəɑleǺʃən/
demonstrate /ɑdemənstreǺt/
(do) research /duə rǺɑsǬətʃ/
excavate /ɑekskəveǺt/
investigate /ǺnɑvestəDZeǺt/
link (between) /ɑlǺŋk bǺɕtwiən/
major study /ɕmeǺdȢə ɑstȜdi/
mathematician /ɕmæθməɑtǺʃən/
publish a report/study /ɕpȜblǺʃ ə rǺɑpǤət,
ɑstȜdi/
psychologist /saǺɑkǢlədȢǺst/
physicist /ɑfǺzǺsǺst/
records /ɑrekǤədz/
reject an idea /rǺɕdȢekt ən aǺɑdǺə/
risk factor /ɑrǺsk ɕfæktə/
pitva
analyzovať zistenia / poznatky
dôkaz
vývoj prípadu, história prípadov
uskutočniť experiment
chemik
spolupracovať (s niekým) na projekte
potvrdiť/formulovať/vysloviť hypotézu
kontrolná (sledovaná) skupina
vzájomná súvislosť
predviesť, demonštrovať
(robiť) výskum
robiť vykopávky
(pre)skúmať, vyšetrovať
súvislosť(medzi), spojovací článok (medzi)
hlavný výskum / štúdia
matematik
publikovať/vytlačiť správu
psychológ
fyzik
záznamy, zápisy
zavrhnúť, odmietnuť, neprijať myšlienku /
nápad
rizikový faktor
TECHNOLOGY
GENERAL
adapter /əɑdæptə/
apparatus /ɕæpəɑreǺtəs/
electric shaver /ǺɕlektrǺk ɑʃeǺvə/
electrical appliance/device /ǺɕlektrǺkəl
əɑplaǺəns, dǺɑvaǺs/
extension lead /Ǻkɑstenʃən liəd/
gas tank /ɑDZæs tæŋk/
hairdryer /ɑheəɕdraǺə/
light bulb /ɑlaǺt bȜlb/
plug /plȜDZ/
socket /ɑsǢkət/
vehicle /ɑviəǺkəl/
TECHNOLÓGIE
VŠEOBECNE
(sieťový) adaptér
prístroj, aparát, zariadenie
elektrický holiaci strojček
elektrický prístroj/spotrebič
INVENTIONS
alternating current /ɑǢltəneǺtǺŋ ɕkȜrənt/
gunpowder /ɑDZȜnɕpaʊdə/
internal combustion engine /ǺnɕtǬənl
kəmɑbȜstʃən ɕendȢən/
jet engine /ɑdȢet ɕendȢən/
lens /lenz/
microchip /ɑmaǺkrəʊɕtʃǺp/
printing press /ɑprǺntǺŋ pres/
steam engine /ɑstiəm ɕendȢən/
VYNÁLEZY
striedavý prúd
strelný prach
spaľovací motor, motor s vnútorným
spaľovaním
tryskový motor
šošovky
mikročip
tlačiarensky lis
parný motor
predlžovacia šnúra
plynová bomba, benzínová nádrž
fén na vlasy
žiarovka
zástrčka, elektrická vidlica
zásuvka
vozidlo, dopravný prostriedok
Longman Exam Accelerator Word Bank
47
wheel /wiəl/
koleso
PROBLEMS
decline in literacy skills /dǺɕklaǺn Ǻn ɑlǺtərəsi
skǺlz/
gape at the screen /DZeǺp ət ðə ɑskriən/
in excess /Ǻn Ǻkɑses/ wnadmiarze
in moderation /Ǻn ɕmǢdəɑreǺʃən/
Internet scam /ɑǺntənet skæm/
physical and verbal aggression /ɕfǺzǺkəl ənd
ɕvǬəbəl əɑDZreʃən/
suffer from insomnia /ɕsȜfə frəm ǺnɑsǢmniə/
PROBLÉMY
pokles gramotnosti
TV addicts /ɕtiə ɑviə ɕædǺkts/
závislí na televízii
BENEFITS
acquire knowledge /əɕkwaǺə ɑnǢlǺdȢ/
assimilate data /əɕsǺməleǺt ɑdeǺtə/
enhance reaction speed /Ǻnɕhɑəns riɑækʃən
spiəd/
free flow of information /friə fləʊ əv
ɕǺnfəɑmeǺʃən/
involve the user /ǺnɕvǢlv ðə ɑjuəzə/
multi-task /ɕmȜltǺ ɑtɑəsk/
provide diverse opportunities /prəɕvaǺd
daǺɕvǬəs ɕǢpəɑtjuənətiz/
slow down the ageing of the brain /sləʊ
ɕdaʊn ði ɕeǺdȢǺŋ əv ðə ɑbreǺn/
spatial awareness /ɑspeǺʃəl əɕweənəs/
stimulate /ɑstǺmjəleǺt/
VÝHODY
získavať vedomosti
osvojovať si informácie / dáta
zlepšovať tok informácií
civieť/čumieť na obrazovku
nadmieru, nadmerne, primoc
s mierou, striedmo, s rozumom
internetový podvod/podraz
fyzická a verbálna / slovná agresia
trpieť nespavosťou
voľný tok informácií
zapojiť / zahrnúť užívateľa
plniť viac úloh naraz / zároveň
poskytovať najrôznejšie príležitosti
spomaľovať starnutie mozgu
priestorová orientácia
stimulovať
COMPUTERS
broadband /ɑbrǤədbænd/
browser /ɑbraʊzə/
burn data to a CD /bǬən ɕdeǺtə tə ə ɕsiə ɑdiə/
database /ɑdeǺtəɕbeǺs/
desktop /ɑdesktǢp/
download /ɕdaʊnɑləʊd/
drag the icon /dræDZ ðə ɑaǺkǢn/
drop-down menu /ɑdrǢpdaʊn ɕmenjuə/
file extension /ɑfaǺl Ǻkɕstenʃən/
firewall /ɑfaǺəwǤəl/
POČÍTAČE
širokopásmový (kábel)
prehliadač
vypáliť dáta na CD
databáza
plocha obrazovky počítača
stiahnuť
pretiahnuť ikonu
rozbaľovacie menu
prípona súboru
firewall, ochrana počítača pred vírusmi a
nežiaducimi prienikmi do systému
freeze up /friəz ɑȜp/
zamrznúť, stuhnúť
http (hypertext transfer protocol) /ɕeǺtʃ tiə tiə http protokol
ɑpiə, ɕhaǺpətekst
ɑtrænsfǬə ɕprəʊtəkǢl/
Internet access /ɑǺntənet ɕækses/
prístup na internet
inbox /ɑǺnbǢks/
zložka s doporučenými e-mailami
LAN (local area network) /læn, ɕləʊkəl ɑeəriə LAN, lokálna sieť
ɕnetwǬək/
LCD (liquid crystal display) /ɕel siə ɑdiə,
display s tekutými kryštálmi
ɕlǺkwəd ɕkrǺstl dǺɑspleǺ/
log on to the Internet /lǢDZ ɕǢn tə ðə ɑǺntənet/ pripojiť sa k internetu
Longman Exam Accelerator Word Bank
48
memory stick /ɑmeməri stǺk/
peripherals /pəɑrǺfərəlz/
RAM (Random Access Memory) /ræm,
ɕrændəm ɕækses ɑmeməri/
reboot /ɕriəɑbuət/
screen resolution /ɑskriən rezəɕluəʃən/
scroll up/down /skrəʊl ɑȜp, ɑdaʊn/
stop responding /stǢp rǺɑspǢndǺŋ/
upload /Ȝpɑləʊd/
flash disk, prenosný pamäťový
disk,(hovorovo fleška alebo flashka)
periférne zariadenie (klávesnica, myš...)
RAM, počítačová pamäť
reštart
rozlíšenie obrazovky
rolovať hore / dole
prestať odpovedať/reagovať
uploadovať, nahrávať dáta do iného
počítača
Longman Exam Accelerator Word Bank
49
UNIT 11 - NATURE AND
ENVIRONMENT
PRÍRODA A PROSTREDIE
LANDSCAPE FEATURES
bay /beǺ/
canal /kəɑnæl/
cape /keǺp/
coastline /ɑkəʊstlaǺn/
dense forest /dens ɑfǢrəst/
dunes /djuənz/
estuary /ɑestʃuəri/
forest /ɑfǢrǺst/
gulf /DZȜlf/
island /ɑaǺlənd/
lake /leǺk/
meadow /ɑmedəʊ/
mountain range /ɑmaʊntən reǺndȢ/
open fields /ɕəʊpən ɑfiəldz/
peninsula /pəɑnǺnsjələ/
peak /piək/
pond /pǢnd/
riverside /ɑrǺvəsaǺd/
unspoilt countryside /ȜnɕspǤǺld ɑkȜntrisaǺd/
KRAJINOTVORNÉ PRVKY
zátoka
kanál, prieplav
mys
pobrežná čiara
hustý les
duny
ústie
les, prales
záliv, roklina
ostrov
jazero, rybník
lúka
horský hrebeň
veľké (otvorené) lány
polostrov
vrchol, štít
rybník, nádrž
breh rieky, nábrežie
nedotknutá/nezničená príroda
wetland /ɑwetlənd/
mokraď, mokrina
THE WEATHER
air pressure /ɑeə ɕpreʃə/
blizzard /ɑblǺzəd/
blow /bləʊ/
breeze /briəz/
cloudy /ɑklaʊdi/
downpour /ɑdaʊnpǤə/
drizzle /ɑdrǺzəl/
dull /dȜl/
fog /fǢDZ/
freezing cold /ɕfriəzǺŋ ɑkəʊld/
frost /frǢst/
gale/gale-force wind /DZeǺl, ɕDZeǺl fǤəs ɑwǺnd/
POČASIE
atmosférický tlak, tlak vzduchu
snehová búrka
fúkať, viať
vánok, vietor
oblačno, zatiahnuté, zamračené
lejak, prietrž mračien
mrholenie, mrholiť
(u)tlmil, (s)tlmiť sa
hmla
ľadový, mrazivý
mráz
víchrica / búrlivý vietor
hail /heǺl/
haze /heǺz/
heatwave /ɑhiət weǺv/
heavy snowfall /ɕhevi ɑsnəʊfǤəl/
high humidity /haǺ hjuəɑmǺdəti/
hurricane /ɑhȜrəkən/
it looks like rain /Ǻt lʊks laǺk ɑreǺn/
light shower /laǺt ɑʃaʊə/
mist /mǺst/
overcast sky /əʊvəɕkɑəst ɑskaǺ/
pour with rain/rain heavily /pǤə wǺð ɑreǺn,
ɑreǺn ɕhevəli/
rainstorm /ɑreǺnstǤəm/
scorching /ɑskǤətʃǺŋ/
sleet /sliət/
snowstorm /ɑsnəʊstǤəm/
krupobitie, krúpy
opar, jemná hmla
horúca vlna
husté sneženie
vysoká vlhkosť
hurikán, uragán
vyzerá to na dážď
ľahká prehánka
(jemná) hmla, (hmlový) opar
zatiahnutá / zamračená obloha
liať / husto pršať
búrka, lejak
parný, horúci
dážď so snehom, čľapkanica
fujavica, chumelica, snehová búrka
Longman Exam Accelerator Word Bank
50
soaring temperatures /ɕsǤərǺŋ ɑtemprətʃəz/
thick clouds /θǺk ɑklaʊdz/
thunderstorm /ɑθȜndəstǤəm/
torrential rain /təɕrenʃəl ɑreǺn/
prudko stúpajúce teploty
husté mraky
búrka
prudký / prívalový dážď
NATURAL DISASTERS
avalanche /ɑævəlɑəntʃ/
drought /draʊt/
earthquake /ɑǬəθkweǺk/
famine /ɑfæmən/
flood /flȜd/
gale-force wind /ɕDZeǺl fǤəs ɑwǺnd/
landslide /ɑlændslaǺd/
tornado /tǤəɑneǺdəʊ/
typhoon /ɕtaǺɑfuən/
volcanic eruption /vǢlɕkænǺk ǺɑrȜpʃən/
PRÍRODNÉ KATASTROFY
lavína
sucho, obdobie sucha
zemetrasenie
hladomor
záplava
víchrica, búrlivý vietor
zosuv pôdy
tornádo
tajfún
sopečný výbuch, výbuch sopky
TREES
birch /bǬətʃ/
horse chestnut /hǤəs ɑtʃesnȜt/
maple /ɑmeǺpəl/
oak /əʊk/
pine /paǺn/
spruce /spruəs/
STROMY
breza
gaštan
javor
dub
borovica
smrek
FLOWERS
daffodil /ɑdæfədǺl/
daisy /ɑdeǺzi/
forget-me-not /fəɑDZetminǢt/
heather /ɑheðə/
lily /ɑlǺli/
lily of the valley /ɕlǺli əv ðə ɑvæli/
pansy /ɑpænzi/
snowdrop /ɑsnəʊdrǢp/
tulip /ɑtjuələp/
KVETY
narcis
sedmokráska
nezábudka
vres, vresovec
ľalia
konvalinka
sirôtka
snežienka
tulipán
BIRDS
eagle /ɑiəDZəl/
great tit /DZreǺt tǺt/
magpie /ɑmæDZpaǺ/
owl /aʊl/
pigeon /ɑpǺdȢən/
raven /ɑreǺvən/
seagull /ɑsiəDZȜl/
sparrow /ɑspærəʊ/
stork /stǤək/
swan /swǢn/
VTÁCI
orol
sýkorka veľká, bielolíca
straka
sova, výr
holub
krkavec, havran
čajka
vrabec
bocian
labuť
ANIMALS/THINGS ANIMALS DO
beaver /ɑbiəvə/
breed (n) /briəd/
breed (v) /briəd/
chick /tʃǺk/
donkey /ɑdǢŋki/
emperor penguin /ɑempərə ɕpeŋDZwən/
ZVIERATÁ A VECI, KTORÉ ROBIA
bobor
rasa, plemeno
chovať, pestovať
kuriatko, vtáčik
osol
tučniak cisársky
feed /fiəd
kŕmiť, žrať, živiť sa
Longman Exam Accelerator Word Bank
51
goat /gəʊt/
graze /DZreǺz/
hatch /hætʃ/
have young /hæv ɑjȜŋ/
hibernate /ɑhaǺbəneǺt/
hunt /hȜnt/
incubate eggs /ɕǺŋkjəbeǺt ɑegz/
krill /krǺl/
lay eggs /leǺ ɑegz/
mating call /ɑmeǺtǺŋ kǤəl/
migrate /maǺɑDZreǺt/
nest /nest/
prey /preǺ/
sheep /ʃiəp/
koza, cap
pásť sa
(vy)liahnuť sa
mať mladé
prezimovať
loviť, zháňať
sedieť na vajciach
kreveta
klásť vajcia
vábenie
sťahovať sa, migrovať
hniezdo
korisť
ovca
THE ENVIRONMENT
GENERAL
agriculture /ɑæDZrǺɕkȜltʃə/
biodiversity /ɕbaǺəʊdaǺɑvǬəsəti/
ecosystem /ɑiəkəʊɕsǺstəm/
endemic species /enɕdemǺk ɑspiəʃiəz/
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
VŠEOBECNE
poľnohospodárstvo
biodiverzita, rôznorodosť druhov
ekosystém
endemické druhy (trvalo sa vyskytujúce na
určitom mieste)
vydávať, vylučovať (kyslík)
prirodzené stanovisko, miesto výskytu
vo voľnej prírode
ľadová prikrývka
hladina mora
ozónová vrstva
vegetácia, rastlinstvo
dobre prispôsobený životnému prostrediu
give off (oxygen) /DZǺv ɕǢf ɑǢksǺdȢən/
habitat /ɑhæbətæt/
in the wild /Ǻn ðə ɑwaǺld/
polar ice cap /ɕpəʊlə ɑaǺs kæp/
sea level /ɑsiə ɕlevəl/
the ozone layer /ðə ɑəʊzəʊn ɕleǺə/
vegetation /ɕvedȢəɑteǺʃən/
well-adapted to the environment /wel
əɕdæptǺd tə ði ǺnɑvaǺrənmənt/
wildlife /ɑwaǺldlaǺf/
THREATS TO THE ENVIRONMENT
acid rain /ɕæsəd ɑreǺn/
air pollution /ɑeə pəɕluəʃən/
become extinct /bǺɕkȜm ǺkɑstǺŋkt/
carbon dioxide /ɕkɑəbən daǺɑǢksaǺd/
climate change /ɑklaǺmət tʃeǺndȢ/
commercial forestry /kəɕmǬəʃəl ɑfǢrəstri/
consumerist lifestyle /kənɑsjuəmərǺst
ɕlaǺfstaǺl/
contaminate /kənɑtæməneǺt/
deforestation /diəɕfǢrəɑsteǺʃən/
degradation /ɕdeDZrəɑdeǺʃən/
disposable containers /dǺɕspəʊzəbəl
kənɑteǺnəz/
endangered species /ǺnɕdeǺnȢəd ɑspiəʃiəz/
exhaust fumes /ǺDZɑzǤəst fjuəmz/
extinction /ǺkɑstǺŋkʃən/
fell trees /fel ɑtriəz/
fossil fuels /ɑfǢsəl fjʊəlz/
global warming /ɕDZləʊbəl ɑwǤəmǺŋ/
greenhouse gas emissions /ɕDZriənhaʊs ɑDZæs
ǺɕmǺʃənz/
divoká zver, žijúca vo voľnej prírode
HROZBY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
kyslý dážď
znečistenie vzduchu
vyhynúť
oxid uhličitý
klimatická zmena, zmena klímy
lesné hospodárstvo sledujúce komerčné
ciele
konzumný / spotrebný spôsob života
kontaminovať, zamoriť
odlesnenie, odlesňovanie
zničenie, rozklad, úpadok
nádoby/krabičky/kalíšky na jedno použitie
ohrozené druhy
výfukové plyny, splodiny
vyhynutie, vymretie, zánik
stínať, rúbať stromy
fosílne palivá
globálne otepľovanie
skleníkové plyny
Longman Exam Accelerator Word Bank
52
harmful to the environment /ɕhɑəmfəl tə ði
ǺnɑvaǺrənmənt/
have a negative impact /hæv ə ɕneDZətǺv
ɑǺmpækt/
irreparable damage /Ǻɕrepərəbəl ɑdæmǺdȢ/
landfill /ɑlændfǺl/
log rainforests /lǢDZ ɑreǺnfǢrǺsts/
melting of glaciers /ɕmeltǺŋ əv ɑglæsiəz/
oil refinery /ɑǤǺl rǺɕfaǺnəri/
oil spill /ɑǤǺl spǺl/
oil tanker /ɑǤǺl ɕtæŋkə/
overpopulation /ɕəʊvəpǢpjəɑleǺʃən/
petrol /ɑpetrəl/
petroleum /pəɑtrəʊliəm/
soil erosion /ɑsǤǺl ǺɕrəʊȢən/
threat /θret/
toxic waste /ɕtǢksǺk ɑweǺst/
waste natural resources /weǺst ɕnætʃərəl
rǺɑzǤəsǺz/
škodiaci, škodlivý pre životné prostredie
PROTECTING THE ENVIRONMENT
alternative energy sources /ǤəlɕtǬənətǺv
ɑenədȢi sǤəsǺz/
biodegradable /ɕbaǺəʊdǺɑDZreǺdəbəl/
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
alternatívne zdroje energie
bring (sth) under stricter control /ɑbrǺŋ
ɕsȜmθǺŋ ɕȜndə ɕstrǺktə kənɑtrəʊl/
cycle path /ɑsaǺkəl pɑəθ/
carbon footprint /ɕkɑəbən ɑfʊtɕprǺnt/
carbon neutral /ɕkɑəbən ɑnjuətrəl/
eco-friendly /ɑiəkəʊ ɕfrendli/
ecological activist /iəkəɕlǢdȢǺkəl ɑæktəvəst/
energy-saving lighting /ɕenədȢi ɕseǺvǺŋ
ɑlaǺtǺŋ/
environmentally friendly /ǺnɕvaǺərənɕmentəli
ɑfrendli/
green products /ɑDZriən ɕprǢdȜkts/
locally grown food /ɕləʊkəli DZrəʊn ɑfuəd/
organic food /ǤəɕDZænǺk ɑfuəd/
phase (sth) out /feǺz ɕsȜmθǺŋ ɑaʊt/
recycling /riəɑsaǺklǺŋ/
redress the natural balance /rǺɕdres ðə
ɕnætʃərəl ɑbæləns/
reduce traffic congestion /rǺɕdjuəs ɑtræfǺk
kənɕdȢestʃən/
renewable energy /rǺɕnjuəəbəl ɑenədȢi/
unleaded petrol /Ȝnɕledəd ɑpetrəl/
wildlife reserve/sanctuary /ɑwaǺldlaǺf rǺɕzǬəv,
ɑsæŋktʃuəri/
wind power /ɑwǺnd ɕpaʊə/
mať negatívny dopad
nevratná škoda / poškodenie
skládka odpadkov
ťažiť dažďové pralesy
topenie ľadovcov
ropná rafinéria
ropná škvrna, výlev ropy
ropný tanker
preľudnenie
benzín
ropa
pôdne erózie, narušenie pôdy
hrozba
toxický / jedovatý odpad
mrhať prírodnými zdrojmi
biologicky odbúrateľný, podliehajúci
prirodzenému rozkladu
dostať pod prísnejšiu kontrolu/zaviesť
prísnejšiu kontrolu
cyklistický chodník, cestička
uhlíková stopa
uhlíkovo neutrálny (život, mobil)
ekologický, ekologicky neškodlivý
ochranca životného prostredia, ekologický
aktivista
energeticky úsporné osvetlenie
ekologicky /s ohľadom na životné
prostredie)
výrobky nezaťažujúce život. prostredie,
"zelené" výrobky
potravina vypestovaná na mieste spotreby
biopotravina (pestovaná/pripravovaná bez
chemických hnojív)
postupne prestať(po)užívať, stiahnuť z
používania
recyklácia
znovu nastoliť prirodzenú rovnováhu
obmedziť dopravné zápchy/hustotu
dopravy
obnoviteľná energia
bezolovnatý benzín
prírodná rezervácia/chránená oblasť
veterná energia/elektrina
Longman Exam Accelerator Word Bank
53
ACTION FOR ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY
JEDNANIE VEDÚCE K UDRŽATEĽNOSTI
STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
conserve water and energy /kənɑsǬəv wǤətə ən šetriť vodou a energiou
enədȢǺ/
consume less /kənɕsjuəm ɑles/
menej spotrebovávať
environmental sustainability /ǺnvaǺrənɕmentl udržateľnosť stavu životného prostredia
səɕsteǺnəɑbǺləti/
menej znečisťovať, produkovať menšie
generate less pollution /ɕdȢenəreǺt les
pəɑluəʃən/
znečistenie
lower/reduce CO2 emissions /ɕləʊə, rǺɕdjuəs znižovať/obmedzovať emisie oxidu
ɕsiə əʊ ɑtuə ǺɑmǺʃənz/
uhličitého
minimise one’s impact on the environment
minimalizovať niečí dopad/negatívne
/ɕmǺnǺmaǺz wȜnz
pôsobenie na životné prostredie
ɑǺmpækt Ǣn ði ǺnɑvaǺrənmənt/
plant trees /plɑənt ɑtriəz/
sadiť stromy
sort rubbish /sǤət ɑrȜbǺʃ/
triediť odpadky
use public transport /juəz ɕpȜblǺk ɑtrænspǤət/ používať verejnú hromadnú dopravu
Longman Exam Accelerator Word Bank
54
UNIT 12 - STATE AND SOCIETY
ŠTÁT A SPOLOČNOSŤ
THE THREE BRANCHES OF GOVERNMENT
TRI ZLOŽKY MOCI
LEGISLATIVE
LEGISLATÍVA- ZÁKONODÁRNA MOC
approve a/the budget /əɕpruəv ə, ðə ɑbȜdȢət/ schváliť rozpočet
bill /bǺl/
účet
constitution /ɕkǢnstəɑtjuəʃən/
ústava
Congress (USA) /ɑkǢŋDZres/
Kongres (USA)
dissolution (of the parliament) /dǺsəɕluəʃən əv rozpustenie (parlamentu)
ðə ɑpɑələmənt/
left/right wing /left, raǺt ɑwǺŋ/
ľavé/pravé krídlo
legislative /ɑledȢəslətǺv/
legislatíva, zákonodarný
Member of Parliament (MP) /ɕmembə əv
poslanec, člen parlamentu
ɑpɑələmənt ɕem ɑpiə/
National Assembly /ɕnæʃənəl əɑsembli/
Národné zhromaždenie
pass/adopt a law /pɑəs, əɕdǢpt ə ɑlǤə/
schváliť/prijať zákon
senate /ɑsenət/
senát, horná komora parlamentu
town councillor /ɑtaʊn ɕkaʊnsələ/
poslanec, člen (mestskej) zastupiteľstva
EXECUTIVE
administer the country /ədɕmǺnəstə ðə
ɑkȜntri/
executive /ǺDZɑzekjətǺv/
implement legislation /ɕǺmpləment
ɕledȢəɑsleǺʃən/
mayor /meə/
Prime Minister (PM) /praǺm ɑmǺnəstə, ɕpiə
ɑem/
president /ɑprezədənt/
represent the country abroad /reprǺɕzent ðə
ɕkȜntri əɑbrǤəd/
the Cabinet /ðə ɑkæbənət/
town/city council /ɑtaʊn, ɑsǺti ɕkaʊnsəl/
vice-president /vaǺs ɑprezədənt/
EXEKUTÍVA - VÝKONNÁ MOC
spravovať/riadiť krajinu
JUDICIARY
court /kǤət/
court of appeal /kǤət əv əɑpiəl/
interpret/apply the law /ǺnɕtǬəprət, əɕplaǺ ðə
ɑlǤə/
judiciary /dȢuəɑdǺʃəri/
jury /ɑdȢʊəri/
resolve disputes /rǺɕzǢlv dǺɑspjuəts/
Supreme Court /sʊpɕriəm ɑkǤət/
JUDIKATÍVA - SÚDNA MOC
sú
odvolací súd
vykladať/uplatňovať zákon
CIVIL RIGHTS AND LIBERTIES
be a witness against yourself /bi ə ɕwǺtnəs
əɕDZenst jǤəɑself/
be judged by your peers /bi dȢȜdȢd baǺ jə
ɑpǺəz/
burden of proof /ɕbǬədn əv ɑpruəf/
censorship /ɑsensəʃǺp/
civil liberties /ɕsǺvəl ɑlǺbətiz/
OBČIANSKE PRÁVA A SLOBODY
svedčiť sám proti sebe
výkonná moc, exekutíva
zaviesť legislatívu
starosta
predseda vlády, premiér
prezident
reprezentovať/zastupovať krajinu v
zahraničí
vláda, kabinet
mestské zastupiteľstvo
viceprezident
súdnictvo, justícia
porota
riešiť spory
Najvyšší / Vrchný súd
byť súdený seberovnými
dôkazné bremeno
cenzúra
občianske slobody
Longman Exam Accelerator Word Bank
55
counsel /ɑkaʊnsəl/
deliver a verdict /dǺɕlǺvə ə ɑvǬədǺkt/
due process of law /djuə ɕprəʊses əv ɑlǤə/
freedom of assembly /ɕfriədəm əv əɑsembli/
radiť, poskytovať rady
vyniesť rozsudok
riadny súdny proces
sloboda zhromažďovania
sloboda združovania
freedom of association /ɕfriədəm əv
əɕsəʊsiɑeǺʃən/
freedom of conscience /ɕfriədəm əv ɑkǢnʃəns/ sloboda svedomia
freedom of speech /ɕfriədəm əv ɑspiətʃ/
human rights /ɕhjuəmən ɑraǺts/
presume sb innocent /prǺɕzjuəm ɕsȜmbǢdi
ɑǺnəsənt/
pursuit of happiness /pəɕsjuət əv ɑhæpinəs/
sloboda prejavu
ľudské práva
prezumpcia neviny
honba za šťastím
reasonable doubt /ɕriəzənəbəl ɑdaʊt/
the rule of law /ðə ruəl əv ɑlǤə/
unalienable rights /ȜnɕeǺliənəbl ɑraǺts/
pochybnosti
zákonnosť, rešpektovanie zákonov
neodcudziteľné právo
POLITICS
POLITIKA
closely fought contest /ɕkləʊsli ɕfǤət ɑkǢntest/ na tesno vyhratá súťaž / vojna
come to power /kȜm tə ɑpaʊə/
corruption scandal /kəɑrȜpʃən ɕskændl/
general election /ɕdȢenərəl Ǻɑlekʃən/
internal politics /ǺnɕtǬənl ɑpǢlətǺks/
landslide election victory /ɕlændslaǺd Ǻɑlekʃən
ɕvǺktəri/
leader of the governing party /ɑliədə əv ðə
ɕDZȜvənǺŋ ɑpɑəti/
loss of public confidence in Parliament /lǢs
əv ɕpȜblǺk ɕkǢnfədəns
Ǻn ɑpɑələmənt/
major parties /ɕmeǺdȢə ɑpɑətiz/
opinion poll /əɑpǺnjən pəʊl/
opposition leader /ɕǢpəɑzǺʃən ɑliədə/
political events /pəɕlǺtǺkəl Ǻɑvents/
resign /rǺɑzaǺn/
the forthcoming elections /ðə fǤəθɕkȜmǺŋ
Ǻɑlekʃənz/
dostať sa k moci
korupčný škandál
všeobecné voľby
vnútorná politika, stratégia
drvivé víťazstvo vo voľbách, zvíťaziť vo
voľbách celkovou väčšinou hlasov
vodca vládnucej strany
THE ECONOMY
(business) venture /ɑbǺznəs ɕventʃə/
demand /dǺɑmɑənd/
domestic trade /dəɕmestǺk ɑtreǺd/
economic /ɕekəɑnǢmǺk/
economic boom /ekəɕnǢmǺk ɑbuəm/
economic crisis /ekəɕnǢmǺk ɑkraǺsəs/
economic downturn/recession /ekəɕnǢmǺk
rǺɑseʃən, ɑdaʊntǬən/
economical /ɕekəɑnǢmǺkəl/
economics /ɕekəɑnǢmǺks/
economist /ǺɑkǢnəməst/
economise /ǺɑkǢnəmaǺz/
entrepreneur /ɕǢntrəprəɑnǬə/
expenditure /ǺkɑspendǺtʃə/
EKONOMIKA
(obchodné) podnikanie
dopyt
domáci obchod
ekonomický, hospodársky
ekonomický boom/vzostup / rast
ekonomická kríza
ekonomický/hospodársky pokles/recesia
strata dôvery verejnosti v parlament
veľké (politické) strany
prieskum verejnej mienky, anketa
vodca opozície
politické akcie
odstúpiť, rezignovať
najbližšie/blížiace sa/ďalšie voľby
úsporný, ekonomický
ekonómia (veda)
ekonóm
šetriť, šetrne hospodáriť
podnikateľ
výdaje, výdavky
Longman Exam Accelerator Word Bank
56
export /ɑekspǤət/
foreign trade /ɕfǢrən ɑtreǺd/
found (a bank) /faʊnd ə ɑbæŋk/
funding /ɑfȜndǺŋ/
gross domestic product /DZrəʊs dəɕmestǺk
ɑprǢdȜkt/
import /ɑǺmpǤət/
income /ɑǺŋkȜm/
investor /Ǻnɑvestə/
loss /lǢs/
merchant /ɑmǬətʃənt/
private/public sector /ɕpraǺvət, ɕpȜblǺk ɑsektə/
vývoz, export
zahraničný obchod
založiť (banku)
finančné zdroje
hrubý domáci produkt (HDP)
dovoz, import
príjem
investor
strata
obchodník, kupec
súkromný/verejný sektor
profit /ɑprǢfət/
proprietor/owner /prəɑpraǺətə, ɑəʊnə/
raise money/funds /reǺz ɑmȜni, ɑfȜndz/
settler /ɑsetlə/
supply /səɑplaǺ/
trader /ɑtreǺdə/
worldwide crisis /ɕwǬəldwaǺd ɑkraǺsəs/
World Trade Organisation (WTO) /wǬəld ɑtreǺd
ǤəgənaǺɕzeǺʃən,
ɕdȜbljuə tiə ɑəʊ/
zisk, profit
majiteľ, vlastník
získavať/zháňať peniaze/ financie
osídlenec, osadník
dodávať, dodávka
obchodník
celosvetová kríza
Svetová obchodná organizácia (WTO)
RELIGION
(Eastern) Orthodox /ɕiəstən ɑǤəθədǢks/
a cycle of rebirth /ə ɕsaǺkəl əv ɕriəɑbǬəθ/
Buddhist /ɑbʊdǺst/
Catholic /ɑkæθəlǺk/
Christian /ɑkrǺstʃən/
Gospel /ɑDZǢspəl/
go to church /DZəʊ tə ɑtʃǬətʃ/
Hebrew /ɑhiəbruə/
Jew /dȢuə/
mosque /mǢsk/
Muslim /ɑmʊzləm/
pilgrimage /ɑpǺlDZrəmǺdȢ/
pray /preǺ/
synagogue /ɑsǺnəDZǢDZ/
temple /ɑtempəl/
Torah /ɑtǤərə/
NÁBOŽENSTVO
(východné) ortodoxné
kolobeh / cyklus znovuzrodenia
budhista, budhistický
katolík, katolícky
kresťan, kresťanský
evanjelik, evanjelický
chodiť do kostola
Hebrej, hebrejský, hebrejčina
žid, židovský
mešita
moslim, moslimský
náboženská púť / putovanie
modlitba
synagóga
chrám, svätyňa
tóra (základný dokument judaizmu)
CRIME
COURTS AND JUSTICE
abolish /əɑbǢlǺʃ/
capital punishment /ɕkæpətl ɑpȜnǺʃmənt/
criminal trial /ɕkrǺmənəl ɑtraǺəl/
eligible for parole /ɕelǺdȢəbəl fə pəɑrəʊl/
exile /ɑeksaǺl/
guilt /DZǺlt/
imprison /ǺmɑprǺzən/
jury /ɑdȢʊəri/
the law of the land /ðə lǤə əv ðə ɑlænd/
lawful /ɑlǤəfəl/
lenient sentence /ɕliəniənt ɑsentəns/
life imprisonment /laǺf ǺmɑprǺzənmənt/
ZLOČIN
SÚDY A JUSTTÍCIA
zrušiť
trest smrti
trestné konanie
mať nárok na podmienečné prepustenie
vyhostiť, odísť z vlasti/do exilu
vina
uväzniť, poslať do väzenia
porota
zákon zeme
zákonný, v súlade so zákonom
zhovievavý/mierny trest
doživotné väzenie, doživotie
Longman Exam Accelerator Word Bank
57
outlaw /ɑaʊtlǤə/
človek mimo zákona, postaviť mimo zákona
prosecution /ɕprǢsǺɑkjuəʃən/
sense of injustice /sens əv ǺnɑdȢȜstəs/
(ten years’) imprisonment /ten jǺəz
ǺmɑprǺzənmənt/
(ob)žaloba, žalujúca strana
zmysel pre spravodlivosť
(desať rokov) väzenie
CRIME AND CRIMINALS
armed robbery /ɑəmd ɑrǢbəri/
arson /ɑɑəsən/
attempt /əɑtempt/
blackmail /ɑblækmeǺl/
break into /ɑbreǺk ɕǺntə/
bribe /braǺb/
bribery /ɑbraǺbəri/
burglary /ɑbǬəDZləri/
commit a crime /ɕkəmǺt ə ɑkraǺm/
demand ransom /dǺɕmɑənd ɑrænsəm/
extort /ǺkɑstǤət/
hijacking /ɑhaǺdȢækǺŋ/
hostage /ɑhǢstǺdȢ/
manslaughter /ɑmænɕslǤətə/
mugging /ɑmȜDZǺŋ/
reveal confidential information /rǺɕviəl
kǢnfəɕdenʃəl ɕǺnfəɑmeǺʃən/
riots /ɑraǺəts/
rob at gunpoint /rǢb ət ɑDZȜnpǤǺnt/
set fire to sth /set ɑfaǺə tə ɕsȜmθǺŋ/
teenage delinquent /ɕtiəneǺdȢ dǺɑlǺŋkwənt/
thief /θiəf/
treason /ɑtriəzən/
unauthorised possession of firearms
/ȜnɕǤəθəraǺzd pəɕzeʃən əv ɑfaǺərɑəmz/
ZLOČIN A ZLOČINCI
ozbrojená lúpež
podpaľačstvo
pokus
vydieranie, vydierať
vlámať sa, násilím vniknúť
úplatok, podplatiť
korupcia, podplácanie
vlámanie, krádež vlámaním
spáchať zločin
požadovať výkupné
vynútiť, vydierať, nátlakom získať
únos
rukojemník
(neúmyselné) zabitie
lúpež
prezradiť dôverné/tajné informácie
CRIME – PHRASES WITH PREPOSITIONS
ZLOČIN - PREDLOŽKOVÉ VAZBY
výtržnosti
kradnúť so zbraňou
zapáliť niečo
mladistvý delikvent
zlodej
vlastizrada, velezrada
neoprávnené držanie zbraní
obviniť niekoho z niečoho
accuse sb of sth /əɑkjuəz ɕsȜmbǢdi əv
ɕsȜmθǺŋ/
arrest sb for sth /əɑrest ɕsȜmbǢdi fə ɕsȜmθǺŋ/ zatknúť, zadržať niekoho za niečo
find sb guilty of /faǺnd ɕsȜmbǢdi ɑDZǺlti əv/
charge sb with sth /ɑtʃɑədȢ ɕsȜmbǢdi wǺð
ɕsȜmθǺŋ/
disqualify from (driving) /dǺsɕkwǢləfaǺ frəm
ɑdraǺvǺŋ/
sentence to… for… /ɑsentəns tə, fə/
suspect sb of sth /səɑspekt ɕsȜmbǢdi əv
ɕsȜmθǺŋ/
obviniť niekoho z niečoho
obviniť, obžalovať niekoho z niečoho
FOREIGN AFFAIRS
aid /eǺd/
bring an end to violence /brǺŋ ən end tə
ɑvaǺələns/
cease fire /ɑsiəsfaǺə/
developing countries /dǺɕveləpǺŋ ɑkȜntriz/
independence /ɕǺndəɑpendəns/
ZAHRANIČNÉ ZÁLEŽITOSTI
pomoc
ukončiť násilie
zakázať (riadenie)
odsúdiť k...za...
podozrievať niekoho z niečoho
ukončiť paľbu
rozvíjajúce sa krajiny
nezávislosť
Longman Exam Accelerator Word Bank
58
justified use of force /ɕdȢȜstəfaǺd juəz əv
oprávnené použitie sily
ɑfǤəs/
Middle East peace talks /ɕmǺdl iəst ɑpiəs tǤəks/ mierové rozhovory na Blízkom východe
outline a plan /ɕaʊtlaǺn ə ɑplæn/
peace talks/process/treaty /ɑpiəs tǤəks,
ɕprəʊses, ɕtriəti/
reach a long-lasting agreement /riətʃ ə lǢŋ
ɕlɑəstǺŋ əɑDZriəmənt/
surrender (to sb) /səɑrendə tə ɕsȜmbǢdi/
weapons of mass destruction (WMD)
/ɕwepənz əv mæs dǺɑstrȜkʃən,
ɕdȜbəljuə em ɑdiə/
načrtnúť plán
mierové rozhovory
SOCIAL ISSUES
discriminate against sb /dǺɑskrǺməneǺt
əɕDZenst ɕsȜmbǢdi/
discrimination /dǺɕskrǺməɑneǺʃən/
homelessness /ɑhəʊmləsnəs/
immigrant /ɑǺməDZrənt/
poverty /ɑpǢvəti/
social inequality /ɕsəʊʃəl ǺnǺɑkwǢləti/
SOCIÁLNE PROBLÉMY
diskriminovať niekoho
dosiahnuť dlhodobé dohody/dospieť k
dlhotrvajúcej zmluve
vzdať sa
zbrane hromadného ničenia
diskriminácia
bezdomovectvo, bezdomovstvo
prisťahovalec, emigrant, prisťahovalecký
chudoba
sociálna nerovnosť
Longman Exam Accelerator Word Bank
59
ENGLISH AND THE ARTS
ANGLIČTINA V UMENÍ
page 155
deceitful /dǺɑsiətfl /
moneylender /ɑmȜni ɑlendə/
to coin a word/phrase /tə kǤǺn ə wǬəd, freǺz/
str. 155
nečestný, falošný
úžerník (zastaralo)
ako sa hovorí
villain /ɑvǺlən/
darebák, lump
page 157
bloodshed /ɑblȜdʃed/
catchphrase /ɑkætʃfreǺz/
cuckoo clock /kʊkuə klǢk/
I can’t make head or tail of something
/aǺ kɑənt meǺk hed Ǥə teǺl əv ɑsȜmθǺŋ/
memorable /ɑmemərəbl/
on the run /ən ðə rȜn/
racketeer /rækəɑtǺə/
str. 157
prelievanie krvi
hláška, šplech (slang.)
hodiny s kukučkou
Nechápem ani hlavu ani pätu
warfare /ɑwǤəfeə/
pamätný, nezabudnuteľný
za jazdy
vydierač, gangster, gauner (zastrašuje
výpalným)
vojna, bojovanie
page 159
forensic scientist /fəɑrensǺk ɑsaǺəntǺst/
meticulous /mǺɑtǺkjʊləs/
outlaw /ɑaʊtlǤə/
swordsman /sǤədzmən/
str. 159
súdny znalec /vedec
presný, pedantný
zločinec, človek mimo zákon
šermiar
www.bookmall.sk
Cudzojazyčná literatúra
Longman Exam Accelerator Word Bank
60
Download

Longman Exam Accelerator Word Bank