Zásielkový a podomový predaj
Popri nakupovaní tovarov a služieb v bežných „kamenných“ obchodoch existujú aj možnosti kúpy výrobkov a služieb
prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku („zásielkový predaj“) a kúpy výrobkov a služieb mimo
prevádzkových priestorov podnikateľa („podomový predaj“).
Nakoľko v súčasnosti je viac výrobkov a služieb nakupovaných v rámci „zásielkového predaja“ než v rámci
„podomového predaja“, aj náš leták je koncipovaný tak, že najprv obsahuje informácie o zásielkovom predaji a Vašich
právach a následne informácie o Vašich právach pri „podomovom predaji“.
Upozorňujeme, že tento leták obsahuje informácie o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo pri
poskytovaní služieb a pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ak tovar alebo vecné plnenia a
výkony z poskytnutej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
(ďalej len "spotrebiteľ)“, pričom zmluva je uzavretá medzi spotrebiteľom na jednej strane a podnikateľom alebo
osobou konajúcou v mene podnikateľa (ďalej len „predávajúci“) na druhej strane.
Zásielkový predaj
Zásielkový predaj je na úrovni EÚ upravený smernicou č. 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na
diaľku, ktorá je do slovenského právneho poriadku prevzatá zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom predaji a zásielkovom predaji. Upozorňujeme, že v uvedenom zákone je zásielkový predaj upravený v
§ 9 na nasledujúcich.
Nakupovanie cez internet
Internet nám umožňuje rýchle a jednoduché nakupovanie z pohodlia nášho domova na rôznych internetových
stránkach, či už domácich alebo zahraničných. Aj pri takejto forme nákupu – na diaľku – sme ako spotrebitelia
chránení právom EÚ.
Najdôležitejším právom je právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, keďže nemáme možnosť vybraný tovar
vidieť, vyskúšať si ho, „ohmatať“ si ho, ako sa hovorí, na vlastné oči sa ubezpečiť o tom, že vybraný výrobok je
skutočne to, čo si chceme kúpiť, prípadne nemáme možnosť uistiť sa o podstate a podmienkach poskytovania
služby.
V prípade nákupu cez internet však nikdy neviete na sto percent odhadnúť, či ide o skutčný internetový obchod,
kde si môžete objednať a kúpiť ponúkaný tovar alebo službu, alebo ide o fiktívny obchod. Môžeme vám poskytnúť
niekoľko typov a dobrých rád, ako sa nenechať oklamať a nesadnúť na lep podvodníkom, ktorým ide iba o vaše
peniaze.
Nakupujeme online...
Je veľmi dobré mať už od priateľov
spokojní.
informácie, že nákup na konkrétnej internetovej stránke vyskúšali a sú
Je dôležité rozumieť jazyku, v ktorom je ponuka tovaru alebo služby na vybranej internetovej stránke uvedená.
Prípadná neznalosť jazyka po uzavretí zmluvy vás neospravedlňuje a vzťahujú sa na vás také práva a povinnosti,
akoby ste tomu jazyku rozumeli.
Vyhnite sa nakupovaniu na internetovej stránke, ktorá neuvádza žiadne konkrétne sídlo, žiadnu kontaktnú osobu,
prípadne ďalšie informácie o obchodníkovi. Zvlášť podozrivé sú objednávky, kedy s vami komunikuje výlučne
automatická forma odoslania e-mailu. Ak už v počiatkoch máte problém skontaktovať niekoho z danej firmy, môžu
to byť prvé príznaky, že niečo nie je v poriadku.
Ak je to možné, navštívte diskusné fórum, kde môžete nájsť aj prípadné negatívne reakcie na vami vybranú
internetovú stránku, prípadne skúsenosti iných spotrebiteľov týkajúce sa tovaru alebo služby, ktoré máte v úmysle
kúpiť.
POZOR!!
Vyvarujte sa unáhlenému konaniu pri nákupe cez internet, nielen v prípade nákupu elektroniky ale aj v prípade
rôznych registrácií na webových stránkach lákajúcich na registráciu najmä usporiadaním súťaže s možnosťou výhry
zaujímavej a lákavej elektroniky (notebook, televízor a pod.), bez toho, aby si detailne prečítali VOP, hlavne v časti
týkajúcej sa ceny a možnosti zrušiť registráciu. Taktiež sa vyvarujte neuváženému poskytovaniu osobných údajov!
Taktiež pozor na fiktívne, neexistujúce, ale aj riadne zapísané firmy v obchodnom registri, kedy ide o prepožičanie
si mena od reálnej spoločnosti, ponúkajú mobilné telefóny, cd-prehrávače, kamery, fotoaparáty atď. Je pre nich
typické, že žiadajú prevedenie peňazí cez Western Union na konkrétnu osobu a po zaplatení jedného kusu tovaru
od vás môžu žiadať nákup ďalších kusov z dôvodu nesprávne vyexpedovaného tovaru, kedy vám do zásielky
údajne pribalili viac kusov. Prípadne môžu žiadať zaplatenie ďalších peňazí za dovoz alebo poistenie zásielky , čo
je potom podmienkou na doručenie tovaru.
Konečne sme našli, čo sme hľadali...
Skúste si prostredníctvom internetového vyhľadávača nájsť tovar, o ktorý máte záujem aj na iných internetových
stránkach. Porovnajte si podmienky.
Dávajte si pozor na zmluvné podmienky, ktoré sú vytlačené malým písmom alebo ustanovenia zmluvy, ktorým
nerozumiete. Takéto detaily vás môžu dostať do vážnych problémov. Pred odkliknutím si pozorne prečítajte
ponuku a podmienky.
Pozorne si prečítajte, čo je súčasťou objednávky tovaru, aby ste neboli po doručení zásielky prekvapení, čo ste si
objednali. Taktiež si pozorne prečítajte, čo je súčasťou ceny a čo je potrebné platiť naviac, napr. či cena zahŕňa aj
poštovné a balné, poistenie zásielky, daň, ďalej aké sú platobné podmienky (platba vopred alebo pri doručení).
Odporúčame vám zistiť si vopred v banke, aké sú poplatky za medzinárodný prevod peňazí. Pri platbe cez internet
banking dbajte na to, aby ste túto formu platby použili iba na bezpečných internetových stránkach. Bezpečnosť je
zaručená pri https:/ stránkach, ktoré sú označené ikonou zámku na spodnej lište monitora pri uskutočnení platby.
Čo musíme vedieť pred tým, ako uzavrieme zmluvu...
Pred tým, ako uzavriete zmluvu, musíte vedieť, od koho si tovar alebo službu kupujete, čo presne si kupujete,
koľko vás to bude stáť, ako vám to bude doručené, kedy a ako za to zaplatíte a spôsob a lehotu na zrušenie
zmluvy. Tieto informácie musia byť dostupné na internete.
Okrem týchto informácií vám musia byť poskytnuté písomne najneskôr s doručením tovaru aj informácie ako,
dokedy a kde môžete od zmluvy odstúpiť vrátane prípadov, kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy; kde môžete
uplatniť reklamáciu; informácie o popredajných službách a zárukách; informácie o možnosti zrušenia zmluvy
uzavretej na dobu min. 1 rok alebo na dobu neurčitú (napr. dodávka počítačového programu a jeho aktualizácií).
Čo ak po prevzatí tovaru z akéhokoľvek dôvodu chceme tento vrátiť...
Od času, kedy vám boli tieto informácie poskytnuté, sa odvíja lehota na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu:
• Keď ste dostali tieto informácie najneskôr pri doručení tovaru, ste oprávnení odstúpiť od zmluvy minimálne do 7
pracovných dní. Niekde môže byť táto lehota dlhšia, napr. v ČR je 14 dní.
• Pokiaľ ste ich nedostali, ste oprávnení odstúpiť od zmluvy až do 3 mesiacov po doručení tovaru. Pokiaľ počas
tejto 3-mesačnej lehoty sú informačné povinnosti dodatočne splnené, 7-dňová lehota na odstúpenie vám začne
plynúť dňom poskytnutia informácií.
• Pokiaľ informačné povinnosti nie sú splnené ani po 3 mesiacoch, 7-dňová lehota sa pripočíta k týmto 3
mesiacom.
Pokiaľ ste o tom boli informovaní, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
• poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť s Vašim súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybov cien na finančnom trhu,
• predaj tovaru zhotoveného podľa vašich osobitných požiadaviek alebo tovaru určeného konkrétne iba pre vás,
alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť, alebo tovaru podliehajúceho skaze,
• predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré ste rozbalili, predaj novín,
časopisov a periodickej tlače, lotérie a iných podobných hier.
Odstúpenie od zmluvy realizujte v uvedenej lehote spôsobom, že VŽDY do balíka, ktorým vraciate tovar
v PÔVODNOM obale, priložíte sprievodný list, pokiaľ nedostanete už na faktúre kupón použiteľný pre prípad
odstúpenia od zmluvy. Sprievodný list formulujte tak, že v rámci jeho predmetu je jasné, že si uplatňujete „právo na
odstúpenie od zmluvy“ a NIE reklamáciu!
Predávajúci je povinný pri odstúpení od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť vám zaplatenú cenu alebo
preddavok vrátane nákladov spojených s objednaním tovaru!
Jediné náklady, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s uplatnením vášho práva na odstúpenie od zmluvy, sú
priame náklady spojené s vrátením tovaru, a to len vtedy, keď tovar bol kvalitatívne v poriadku a bez vád.
Zrušenie zmluvy uzatvorenej na neurčito...
Pri zmluvách uzavretých na dlhšie časové obdobie alebo na neurčito, napr. objednanie počítačového programu na
neurčitú dobu, zasielanie periodík a pod., sa často nachádza táto formulácia: „Táto zmluva sa predlžuje o ďalší
rok, ak nebude pred uplynutím dohodnutej zmluvnej lehoty vypovedaná“. Odporúčame vám pozorne
sledovať výpovedné lehoty a vypovedať zmluvu včas pomocou doporučeného listu. Už pred začatím výpovednej
lehoty môžete Váš list s výpoveďou odoslať s oznámením, že vypovedáte zmluvu k najbližšiemu možnému
termínu. Ponechajte si za účelom dôkazu kópiu Vášho listu s výpoveďou spolu s dokladom o jeho odoslaní.
Nezabúdajte ...
Vždy si vytlačte alebo uložte v počítači kópiu potvrdenia o objednávke, kópiu uzatvorenej zmluvy, zmluvné
podmienky, ponuku zverejnenú na stránke (napr. použitím klávesy „print screen“), správu o zaplatení za tovar
prostredníctvom internet bankingu, prípadnú emailovú korešpondenciu, atď. Všetky tieto doklady vám určite
pomôžu v prípade, ak sa vyskytnú problémy s dodaním, s tovarom atď.
Nezabúdajte, že aj na tovar kúpený cez internet máte minimálne 2-ročnú záručnú dobu, resp. 1-ročnú v prípade
kúpy použitého tovaru.
Pozor!!!
Ochrana poskytnutá európskou smernicou 97/7/ES sa vzťahuje nie len na zmluvy uzavreté cez internet, ale aj na
zmluvy uzavreté pomocou iných prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. email, katalóg, televízia, list,
inzercia v tlači, fax, a pod.
Ochrana poskytnutá touto smernicou sa naopak nevzťahuje na:
• zmluvy o finančných službách,
• zmluvy uzavreté pomocou predajných automatov,
• zmluvy uzavreté s telekomunikáciami pomocou verejných automatických telefónov,
• zmluvy týkajúce sa nehnuteľností s výnimkou nájmu,
• zmluvy uzavreté na aukcii uskutočnenej prostredníctvom internetu.
Čo robiť, ak nastanú problémy? Ako a komu adresovať svoju reklamáciu?
Obráťte sa na predávajúceho so svojou reklamáciou čo najskôr. Reklamácia by mala obsahovať nasledujúce
údaje:
• kedy a kde ste ponuku tovaru alebo služby na internete našli (ako dôkaz vám pomôže vyobrazenie stránky
uložené pomocou „print screen“ vo vašom počítači),
• dátum vašej objednávky,
• popis objednaného tovaru alebo služby,
• zaplatená suma a spôsob platby,
• iné doplňujúce údaje (číslo objednávky, číslo zákazníka),
• dôvod reklamácie,
• možné dôkazy preukazujúce opodstatnenosť Vašej reklamácie,
• aké riešenie navrhujete (výmena veci, oprava, vrátenie peňazí).
Opäť si nezabudnite vytlačiť alebo uložiť v počítači uplatnenie reklamácie. Niektoré stránky môžu požadovať
uplatnenie reklamácie písomne bežnou poštou. V takom prípade odporúčame použiť doporučený list.
Čo robiť v prípade, že si neviete rady...
V prípade, že komunikácia s predávajúcim k ničomu nevedie a nedosiahli ste žiadny výsledok, prípadne si myslíte, že
vaše práva vám boli odoprené, môžete sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré sa vám bude
snažiť pomôcť. Všetky potrebné informácie nájdete na web stránke www.esc-sr.sk. V prípade, že máte záujem využiť
naše služby, je potrebné vyplniť interaktívny formulár, ktorý nájdete na web stránke v časti sťažnosti. Služby ESC v
SR sú bezplatné a založené na mimosúdnej báze, t.j. ESC v SR nemá donucovaciu právomoc.
Podomový predaj
Podomový predaj je na úrovni EÚ upravený smernicou 85/577/EHS o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách
uzatváraných mimo prevádzkových priestorov, ktorá ja do slovenského právneho poriadku prevzaté zákonom č.
108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Čo je podomový predaj?
Podomový predaj je predaj tovaru alebo poskytovanie služby na základe zmluvy uzavretej medzi spotrebiteľom
a podnikateľom, najmä ak je
a) predajná akcia zorganizovaná predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta,
b) návšteva predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ
takúto návštevu nevyžiadal
c) návšteva predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar
alebo
službu,
o
ktorú
spotrebiteľ
pri
vyžiadaní
návštevy
neprejavil
záujem
d) predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu
návrh a predávajúci návrh za vyššie uvedených podmienok prijal v lehote 30 dní.
Čo NAOPAK nie je podomový predaj?
Podomovým predajom nie je predaj tovaru alebo poskytnutie služby na základe:
a) zmluvy o výstavbe, prevode a nájme nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam
b) poistnej zmluvy
c) zmluvy o cenných papieroch
d) zmluvy o predaji potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva
pravidelne stály predávajúci
e) zmluvy o predaji tovaru alebo o poskytovaní služieb, ak
1. zmluva bola uzavretá na základe ponukového katalógu predávajúceho, s ktorým sa mal spotrebiteľ možnosť
oboznámiť v neprítomnosti predávajúceho,
2. predávajúci a spotrebiteľ budú trvale vo vzájomnom obchodnom vzťahu,
3. v ponukovom katalógu a v zmluve sú uvedené práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote siedmich
pracovných dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby
Podomový predaj sa väčšinou uskutočňuje mimo prevádzkarne prípadne trhového miesta predávajúceho, často
v podmienkach, kde spotrebiteľ nemá reálnu možnosť porovnať cenu prípadne kvalitu ponúkaného výrobku bez
prítomnosti predávajúceho.
Tieto formy predaja tovaru sú v mnohých prípadoch spojené s neposkytnutím pravdivých informácií i neprimeraným
nátlakom zo strany predávajúceho.
Vzhľadom na toto nerovné postavenie medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri podomovom predaji zákon ustanovuje
špecifické práva a povinnosti, ktoré sú povinní rešpektovať tak predávajúci ako i spotrebiteľ.
Povinnosti predávajúceho pri podomovom predaji
Písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže spotrebiteľ reklamovať vady tovaru alebo
poskytnutej služby,
Písomne upozorniť spotrebiteľa na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní a uviesť
meno
a
adresu
alebo
názov
a
sídlo
osoby,
u
ktorej
môže
toto
právo
uplatniť.
O predaji tovaru alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad.
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť
spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
Práva spotrebiteľa pri podomovom predaji
Žiadať od predávajúceho preukázanie:
a) totožnosti, trvalého pobytu a živnostenského oprávnenia, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba vo svojom
mene a na vlastný účet
b) obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom svojho zamestnanca,
sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene
Právo odstúpiť od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovný dní odo dňa prevzatia
tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Uplynutím tejto lehoty nie je dotknuté právo spotrebiteľa na reklamáciu tovaru v čase plynutia dvojročnej záručnej
doby
Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy ?
Písomné odstúpenie od zmluvy JE POTREBNÉ zaslať na adresu uvedenú v písomnom upozornení o práve na
odstúpenie od zmluvy. V prípade, že toto upozornenie nebolo poskytnuté písomne, spotrebiteľ môže požiadať
predávajúceho o usmernenie kam výrobok zaslať, prípadne je možné zaslať odstúpenie od zmluvy aj na sídlo
predávajúceho, resp. inú adresu, ktorá bola pri uzatváraní zmluvy dostupná, resp. je uvedená na internete napríklad
vo Všeobecných obchodných podmienkach.
Písomné odstúpenie od zmluvy treba odoslať najneskôr siedmy deň odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby.
Vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil v lehote
siedmych dní od odstúpenia od zmluvy.
Príklad...
Manželia Poddajní sa zúčastnili na prezentácii výrobkov firmy XYZ123 s.r.o , kde sa nechali od sympatickej dvojice
mladých predavačov nahovoriť na kúpu značkového multifunkčného kuchynského robota za skvelú cenu.
Po príchode domov ich deti zistili, že cena za spotrebiče je výrazne vyššia ako u porovnateľných produktov, že
spotrebič je iba imitáciou značky pod ktorou ho firma predáva, a že niektoré časti kuchynského robota zakúpené
balenie ani neobsahuje.
Ako majú manželia Poddajní riešiť vzniknutú situáciu? V každom prípade je potrebné v lehote 7 pracovných dní
odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť robot na adresu predávajúceho.
Ako nenaletieť?
Nenechať sa presvedčiť k unáhlenej kúpe, požiadať predávajúceho o poskytnutie času na rozmyslenie, pozorne si
prečítať všetky podmienky uvedené v kúpnej zmluve, prípadne sa poradiť o kúpe s nestrannou osobou.
Európska komisia nezodpovedá za obsah publikácie.
Download

Zásielkový a podomový predaj