Návod na použitie ušných zátok
Dôležité informácie ako úspešne chrániť Váš sluch ušnými zátkami
Použitie
• Prečítajte si a dodržiavajte návod na použitie ušných zátok
Výber
• Vyhnite sa tomu, aby ste boli chránení viac ako je treba v prostredí s minimálnym hlukom - pri výbere správnych
ušných zátok berte do úvahy úroveň hluku a Vašu potrebu komunikovať so spolupracovníkmi , alebo potrebu počuť
varovné signály pri práci.
Nerolovaná pena
Údržba
• Pred zavedením ušných zátok skontroIujte, či nie sú špinavé, poškodené alebo stvrdnuté – ak zistíte závadu, okamžite
ich znehodnoťte.
• Z hygienických dôvodov znehodnoťte jednorazové ušné zátky hneď po použití.
• Pri správnej údržbe môžu ušné zátky na viacnásobné použitie vydržať 2-4 týždne; čistite ich jemným mydlom/vodou
a ak ich nepoužívate, skladujte ich v obale.
• Pravidelne čistite a vymieňajte násady na ušných zátkach spojených šnúrkou.
Zátka na viacnásobné
použitie
Rolovatelná pena
Matrix™
1
Voľnou rukou ponad hlavu chyťte ušný lalok, potiahnite ho hore a dozadu ,
zasuňte ušnú zátku dovnútra ušného kanálika.
2
Čistými rukami zrolujte vstup ušnej zátky do najužšieho možného valčeka bez
záhybov.
2
Ušná zátka musí byť vsunutá presne podľa tohoto obrázku. Prestaňte tlačiť
zátku, keď sa Váš prst dotkne ucha.
3
Voľnou rukou ponad hlavu chyťte ušný lalok, potiahnite ho hore a dozadu,
zasuňte ušnú zátku do ušného kanálika.
3
Ak je zátka zavedená správne, jej koniec by nemalo vidieť, ak sa niekto
pozerá na Vás spredu.
Čo robiť a
čo nerobiť s ušnými
zátkami
Howard Leight®
SmartFit®
Max®
1
Ušné zátky spojené
šnúrkou
1
QB2HYG®
1
Jednou rukou uchopte ušnú zátku za konček, voľnou rukou ponad hlavu
jemne potiahnite ušný lalok hore a dozadu.
2
Šnúrku umiestnite pod bradu podľa horeuvedeného obrázku.Rukami
vtlačte ušné zátky do ušného kanálika tak, že budete pohybovať smerom
dovnútra.
2
Zaveďte ušnú zátku tak, aby všetky pásiky zátky zapadli dobre do ušného
kanálika.
3
Stupeň ochrany sa zlepší tým, že pri zasúvaní zátky potiahnete ušný lalok
hore a dozadu, ako to ukazuje obrázok.
3
Podržte zátku 30 – 40 sekúnd, až kým sa zátka úplne roztiahne vo Vašom
ušnom kanáliku. Ak je zátka zavedená správne, jej koniec by nemalo vidieť,
ak sa niekto pozerá na Vás spredu.
Ak je zátka zavedená správne, časť, za ktorú ju držíte, by mala byť viditeľná,
ak sa niekto pozrie na Vás spredu.
V hlučnom prostredí zľahka potlačte šnúrkou smerom dovnútra ucha,
ako je to ukázané na obrázku. Nemali by ste zbadať výrazný rozdiel
úrovne hluku.
Správne zavedenie
Vyberanie zátky z ucha
Akustická kontrola
Ak sa zdá, že jedna alebo obe zátky nie sú zavedené správne, vyberte ich a
znovu zaveďte.
Jemne pootočte ušnou zátkou a pomalým pohybom smerom von ju vyberte.
V hlučnom prostredí, ak máte ušné zátky zavedené, zakryte si dlaňami uši a
počúvajte.Ušné zátky by mali blokovať dostatočne hluk vtedy, ak po zakrytí
uší rukami nepociťujete žiadny výrazný rozdiel.
Distribútor pre Slovensko: DeLUX-SM
1. mája 939
952 01 Vráble
Slovakia
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 37 77 68 711
Fax: +421 37 77 68 741
ODVOLANIE:
Pri nedodržaní horeuvedených odporúčaní môže byť funkcia ochrany sluchu výrazne znížená. To môže spôsobiť následky pre užívateľa, za ktoré nemôže byť
Sperian Protection zodpovedný. Taktiež nemôžeme zaručiť, že varovný signál vrátane komunikácie s ostatnými osobami v okolí bude zrozumiteľný pre užívateľa. Hladina
a frekvencia hluku varovných signálov a okolitého hluku môže byť rôzna v rozličných situáciách.
VAROVANIE:
Všetky produkty ochrany sluchu poskytujú obmedzenú ochranu. Užívateľ je zodpovedný za správny výber, použitie a údržbu zariadenia. Nesprávny výber
(vrátane zníženej/zvýšenej ochrany), použitie alebo údržba môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu. V prípade nejasností ohľadne p
oužitia týchto produktov kontaktujte
oddelenie bezpečnosti alebo Sperian Protection.
DOC2259
www.delux.sk
HL_Fit_Poster_SL.indd 1
16/09/10 11:01:50
Download

Čo robiť a čo nerobiť s ušnými zátkami Howard - DeLUX