I.HEIZER - MINI SERVIS,s.r.o.
930 13 HORNÉ MÝTO 110
tel.: 031/5581236
ZMLUVA č.:
o pripojení na zariadenie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov (ďalej len „TKR“)
Zmluva uzatvorená dňa:
Posledná modifikácia vykonaná dňa: .................... v meste ..................................
I.
Zmluvné strany
Zriaďovateľ a prevádzkovateľ:
zastúpený:
I.HEIZER - MINI SERVIS,s.r.o (ďalej len „zriaďovateľ “)
IČO: 46181113
DIČ:2023284263
IČ DPH: SK2023284263
Bankové spojenie: TATRABANKA., č.ú.2925858948/1100
meno a priezvisko:....Izidor Heizer.............
obch. meno: ...I.Heizer - MINI SERVIS, s.r.o.............
Objednávateľ – účastník:
Pán/Pani/Firma:
........................., č. OP: ............................
Adresa prípojky: Obec/Mesto:
PSČ:
Ulica:
Bydlisko: detto
Obec/Mesto:
PSČ:
Ulica:
Telefón domov:
Do zamestnania: ........./.......................
Banka:
................................. Číslo účtu:
.................................
(ďalej len „účastník“)
Lehota prvého pripojenia k sieti:..................................
Dátum nar.:
.....
e-mail:...............................................
e-mail:...............................................
.......................................
II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je služba spočívajúca v zriadení a prevádzkovaní domovej prípojky TKR – zásuvky podľa všeobecných podmienok uvedených
v tejto zmluve. Zriaďovateľ zabezpečí účastníkovi nerušený príjem príslušného programového súboru (viď aktuálny cenník) a zriadi na tento účel
zariadenie na príjem televízneho signálu, ktoré prevádzkuje a spravuje ako vlastník.
III.
Účastník výslovne prehlasuje, že je oprávnený podpisovať, ďalej, že je:
vlastníkom
nájomcom
podnájomníkom objektu, v ktorom má byť zriadená prípojka.
1)
2)
3)
4)
5)
1.
2.
3.
IV.
Cena a platobné podmienky
Účastník sa zaväzuje platiť pravidelne cenu za prevádzkovanie TKR a za súbor spôsobom, ktorý si sám zvolil.
Spôsob, výška, forma a termín platenia ceny je (ceny uvedené v cenníku zahrňujú príslušnú DPH):
a) Poplatok za zriadenie podľa aktuálneho cenníka,
b) Príjem so základnou ponukou s mesačným poplatkom podľa aktuálneho cenníka,
Príjem s rozšírenou ponukou s mesačným poplatkom podľa aktuálneho cenníka,
Príjem so špeciálnou ponukou typu ........................... s mesačným poplatkom podľa aktuálneho cenníka.
c) Spôsob platenia: ročne
polročne
štvrťročne
mesačne
d) Forma platenia:
bank. prevodom
hotovosť
poštová poukážka SIPO
e) Termín platenia:
vždy vopred a to na začiatku zvoleného platobného obdobia do 15 dní, pričom 15. deň je posledný deň splatnosti.
Výška úhrad a ich zmeny sa vykonávajú v rozsahu podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a vyhlášky č. 87/98 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách. Cenu je zriaďovateľ oprávnený upraviť, ak:
a) došlo k devalvácii meny, alebo k revalvácii meny v preukázateľnej výške,
b) došlo ku zmene Zákonom stanovenej sadzby DPH na služby TKR v preukázateľnej výške,
c) došlo k iným úpravám meny vykonaných Vládou SR, alebo NBS v preukázateľnej výške,
d) došlo k zvýšeniu cien technologických, materiálových alebo ostatných priamych a nepriamych nákladov (odvody, poštovné poplatky a pod.)
e) došlo ku zmene cien za prenechanie autorských práv alebo ku zmene v ponuke služieb zriaďovateľa, prípadne prevádzkovateľov zo zákona
v preukázateľnej výške,
f)
došlo ku zmene daňových, colných a iných tarifných, dovozných oprávnení v preukázateľnej výške.
Zmena ceny sa účastníkovi oznámi písomne a tento je povinný zmenenú cenu zaplatiť, ak zmena s uvedením dôvodu mu bude doručená mesiac
pred splatnosťou. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na dátum uzatvorenia Zmluvy s účastníkom. Ak objednávateľ v tejto dobe zmluvu nevypovie,
má sa za to, že s návrhom súhlasí.
Včas zrealizovaná platba – bod 2)e) – za dohodnutý spôsob platenia ostáva len po túto dobu nezmenená, aj keď došlo v tejto úprave ceny podľa
bodu 3).
V.
Povinnosti zriaďovateľa
Zriadiť jednu účastnícku zásuvku, ktorú prevádzkuje a spravuje ako
vlastník, umožňujúcu minimálne príjem televíznych signálov
prevádzkovateľov zo zákona, ktoré možno prijímať bežnými
prijímacími zariadeniami v mieste káblového rozvodu, spôsobom
šetrným, minimálne znečisťujúcim a poškodzujúcim priestory
a zariadenia objednávateľa, podľa schválenej projektovej
dokumentácie.
Na zásuvke účastníka zabezpečiť kvalitu príjmu podľa platnej
technickej normy pri dodržaní noriem a predpisov zaisťujúcich
bezpečnosť osôb a majetku, predpisov o výstavbe a ochrane
životného prostredia a ďalších súvisiacich predpisov.
Účastnícky rozvod upraviť podľa požiadaviek objednávateľa, ak tieto
sú technicky vykonateľné, neodporujú technickým a bezpečnostným
normám a predpisom. Osobitné požiadavky účastníka budú
vykonané po súhlase zriaďovateľa a budú osobitne vyúčtované.
4.
Včas informovať účastníka o termíne montážnych prác, meraniach,
nastavovaní prvkov rozvodu a súčasne ho požiadať o spoluprácu
pri týchto úkonoch.
5. TKR realizovať tak, aby nedošlo k prerušeniu, resp. k zníženiu
kvality príjmu na individuálnych alebo spoločných anténach.
6. Prevádzka a údržba zariadenia až po účastnícku zásuvku je
v kompetencii zriaďovateľa, ak to písomne nebolo dohodnuté inak.
7. Zriaďovateľ odstráni všetky poruchy zariadenia v jej normálnom
pracovnom čase. Nepreberá však zodpovednosť za poruchy
v systéme spôsobené výpadkami elektrickej energie, interferenciami
alebo inými príčinami, ktoré zriaďovateľ nemôže ovplyvniť.
8. Zriaďovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poruchy, ktoré
vznikli zásahom, alebo iným konaním účastníka, ktoré je v rozpore
so zmluvou, prípadne neboli nahlásené v zmysle Čl. VI. bod 6.
9. Písomné vyhlásenia zriaďovateľa sa považujú za riadne zaslané
účastníkovi, ak sa zašlú na adresu účastníka uvedenú v zmluve,
resp. na poslednú písomne oznámenú adresu účastníka.
10. Zmeny programového súboru sa účastníkovi oznámia osobitne.
11. Zriaďovateľ zabezpečuje kompletné servisné služby pre KDS.
VI.
Povinnosti objednávateľa – účastníka
1. Umožniť montáž, meranie a kontrolu zariadenia, predovšetkým
prístup do objektu a na parcelu pred a po zriadení TKR bezplatne
v dohodnutom termíne. Účastník vyhlasuje, že súhlas k vstupu
na parcelu je oprávnený dať.
2. Nezasahovať do nainštalovaného zariadenia, najmä nepripájať
žiadne iné zariadenia, než pre ktoré je prípojka určená, neprekladať
zásuvku, resp. zásuvky a nerozširovať ich počet.
3. Účastník berie na vedomie, že platí náklady za materiál a montáž
druhej a ďalších zásuviek.
4. Nesmie robiť na prípojke zásahy akéhokoľvek druhu, s výnimkou
konania v krajnej núdzi.
5. V zmysle ustanovenia bodu 4 môžu zásahy do zariadenia
(napr. namontovanie, preloženie alebo odstránenie zásuviek,
odstraňovanie porúch, údržba) vykonávať len pracovníci
zriaďovateľa, alebo ním poverení pracovníci.
6. Zistené poruchy musí oznámiť a umožniť poverenému pracovníkovi
zriaďovateľa prístup k zariadeniu, aby tento opravil poruchu a
vykonal údržbu.
7. Znáša náklady za opravy a údržbu, resp. za odstraňovanie závad,
pokiaľ by tieto práce, resp. poruchy boli spôsobené jeho konaním,
alebo inými udalosťami, ktoré on zavinil. Sem spadajú najmä zásahy
vykonané v rozpore s ustanoveniami bodu 4 (napr. poškodenie
zariadenia na príjem signálu káblovej televízie alebo káblového
vedenia). To isté platí aj v prípade, ak príčina poruchy poškodenia
nie je v zariadení káblovej televízie (rozvode), ale je
napr. poškodený, alebo neodborne nastavený prijímač.
8. Účastník je povinný pred zriadením získať písomný súhlas vlastníka
budovy alebo nehnuteľnosti alebo ním poverenej osoby, ak potreba
takéhoto súhlasu vyplýva z plánovaných stavebno-technických
opatrení. Ak je účastník podnájomníkom, musí preukázať aj súhlas
nájomcu, ak ho k tomu zriaďovateľ pred uzatvorením zmluvy vyzve.
9. Všetky zmeny v údajoch uvedených v Článku I. je potrebné oznámiť
zriaďovateľovi písomne v lehote 30 dní.
10. V prípade, že účastník v tejto lehote písomne neoznámi zmeny
uvedené v bode 9, musí zriaďovateľovi uhradiť všetky náklady, alebo
zvýšené výdavky s tým spojené.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VII.
Náhrada škody
Zmluvné strany zodpovedajú len za škody, ktoré spôsobili hrubou
nedbanlivosťou, alebo úmyselne, nezodpovedajú za nepriame
a následné škody.
Na ostatné prípady sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho
zákonníka.
Náklady spôsobené zriaďovateľovi účastníkom (najmä včasné
nezaplatenie poplatku, bezdôvodné nahlásenie poruchy spojené
s výjazdom, znovu zapojenie účastníckej zásuvky TKR, ako
aj ďalšie) hradí v plnom rozsahu účastník (podľa platného cenníka
prevádzkovateľa).
V prípade 24 hodinového výpadku KDS sa majiteľ dohodne ústne
o zľave za príslušné obdobie.
V prípade nízkej kvality signálu KDS sa majiteľ dohodne ústne
o zľave za príslušné obdobie.
V prípade poškodenia alebo ohrozenia siete KDS bude udalosť
riešená v spolupráci s Obecným úradom a príslušnými organmi
v trestnom konaní.
VIII.
Zmeny a odstúpenie od zmluvy
Zmeny a doplnky k tejto zmluve s výnimkou obsahu článku IV.
sa vykonávajú dodatkom, ktorý musí mať písomnú formu a musí byť
podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
Účastník môže od zmluvy odstúpiť do termínu ukončenia prác, je
však povinný uhradiť zriaďovateľovi primerane vynaložené náklady
za vykonané práce.
Účastník môže od zmluvy odstúpiť, ak má zariadenie takú chybu,
kvôli ktorej ho nemožno ďalej dohodnutým spôsobom užívať
a zriaďovateľ i napriek výzve účastníka v 14-dňovej lehote chybu
neodstránil, ak nebolo dohodnuté inak.
Zriaďovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak účastník
neposkytne pri plnení z tejto zmluvy súčinnosť ani po márnom
uplynutí 14-dňovej lehoty, ak nebolo dohodnuté inak.
Zriaďovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak účastník žiada
vykonať práce podľa vlastných požiadaviek, ktoré sú
nerealizovateľné, alebo odporujú technickým a bezpečnostným
normám a predpisom.
Zmluvu môžu vypovedať obidve zmluvné strany ku koncu
účastníkom zaplateného obdobia pri dodržaní 6-mesačnej
výpovednej lehoty. Pri stanovení dátumu je rozhodujúci deň uvedený
na odtlačku pečiatky podacej pošty, alebo deň prijatia výpovede
v zákazníckom stredisku zriaďovateľa, ak sa doručuje výpoveď
osobne.
Pri ukončení platnosti Zmluvy o pripojení, sa prípojka podľa
rozhodnutia zriaďovateľa na náklady účastníka buď odstaví, alebo
odstráni. Bez toho, aby sa porušili ustanovenia bodu 6, odpadá
účastníkovi povinnosť znášať náklady v tom prípade, ak sa Zmluva
rozväzuje z dôvodov, ktoré účastník nespôsobil.
8. Ak právo užívať priestory, v ktorých sa prípojka nachádza,
prechádza na inú oprávnenú osobu a prípojka sa neodstaví, má táto
nová oprávnená osoba právo vstúpiť do terajšej zmluvy o pripojení,
ak o to požiada a včas uhradí cenu za prehlásenie. Týmto
momentom sa stáva účastníkom.
9. Obidve zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať zo závažných
dôvodov písomne bez dodržania akejkoľvek lehoty, alebo termínu.
Závažné dôvody sú predovšetkým:
a) jedna zo zmluvných strán poruší povinnosti, ktoré na seba
prevzala uzatvorením tejto zmluvy a tento stav, ktorý je
v rozpore so zmluvou neodstráni ani napriek písomnej výzve
a dodatočnej 14-dňovej lehote,
b) zariadenie musí byť odstavené alebo odstránené v dôsledku
vplyvu vyššej moci alebo zásahu tretích osôb
(napr. právoplatným rozhodnutím úradov, alebo opatreniami
vlastníka domu),
c) pre zriaďovateľa nie je ďalšia prevádzka zariadenia alebo jeho
časti pri zohľadnení prevádzkových potrieb hospodársky
únosná.
10. Dôvodom oprávňujúcim k okamžitému vypovedaniu zmluvy je i to,
keď nie je reálne ani právne možné odstrániť porušenie zmluvných
povinností (napr. zásah účastníka do zariadenia v rozpore
so zmluvou, alebo poškodenie zariadenia účastníkom).
11. Zriaďovateľ je ďalej oprávnený vypovedať zmluvu bez dodržania
výpovednej lehoty a výpovedného termínu aj vtedy, ak sa údaje
uvedené účastníkom v zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé.
12. Zriaďovateľ je oprávnený pri zachovaní zmluvy a po preukázateľnom
informovaní účastníka dočasne vypnúť prípojku, ak účastník:
a) aj po stanovení náhradnej lehoty mešká s platením ceny
v zmysle Článku IV. tejto zmluvy,
b) neumožňuje zriaďovateľovi, jej zamestnancom, alebo ním
povereným osobám odstránenie porúch alebo vykonávanie
údržby,
c) zasahuje do zariadenia, alebo takéto zásahy umožňuje tretím
osobám,
d) zariadenie používa nesprávne, resp. v rozpore s danými
inštrukciami a pokynmi, alebo opakovane spôsobuje poruchy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IX.
Osobitné ustanovenia
Účastník berie na vedomie, že ak by chýbali potrebné povolenia
a ďalšie prípadné práva na zriadenie prípojky, podmieňuje
zriaďovateľ uzatvorenie tejto zmluvy jej hospodárnosťou.
Účastník ďalej výslovne a neodvolateľne súhlasí s prevedením
káblového vedenia do susedných objektov, ak sa vyhotovenie
prípojky v objekte účastníka vykoná s najväčšou opatrnosťou,
pričom sa bude dbať hlavne na to, aby sa podľa možnosti zabránilo
škodám v objekte účastníka (napr. poškodenie povrchu stien).
V prípade, že dôjde k porušeniu povinností uvedených v článku
V. bod 8 s následkom zrušenia čiastočne alebo kompletne
inštalovanej prípojky, je účastník, ktorý uzatvoril a podpísal zmluvu,
povinný uhradiť zriaďovateľovi všetky dovtedy vzniknuté náklady
spojené so zriadením prípojky.
Účastník výslovne a neodvolateľne súhlasí s tým, aby jeho osobné
údaje uvedené v zmluve sa spracovali výpočtovou technikou
a uschovali pre prevádzkové účely zriaďovateľa. V zmysle platných
predpisov zriaďovateľ neposkytuje informácie o účastníkoch tretím
osobám a ani neumožní prístup k takýmto informáciám. Zriaďovateľ
sa zaväzuje, že osobné údaje účastníkov bude používať
a uschovávať iba pre vlastné potreby.
Miestom plnenia je miesto, kde bola zriadená prípojka, alebo sídlo
zriaďovateľa.
Originál zmluvy ostáva zriaďovateľovi a uschová sa v jeho sídle.
Účastník dostane jeden exemplár rovnopisu.
Zriaďovateľ zastúpený oprávnenou osobou, ktorá sa musí riadne
preukázať splnomocnením zriaďovateľa, potvrdí a príjme správne
a úplne vyplnenú predmetnú zmluvu.
X
Reklamačný poriadok, mechanizmus na urovnanie sporov,
nahlasovanie porúch
1. Účastník má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za
Službu, vo veci kvality poskytnutej Služby alebo vo veci namietnutia inej
vady v súvislosti s poskytnutou alebo požadovanou Službou.
2. Reklamáciu je Účastník oprávnený uplatniť doručením v písomnej
listinnej forme na adresu Podniku uvedenú na faktúre, na adresu sídla
Podniku, alebo na Predajné miesto Podniku, a to v lehote najneskôr do
posledného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
faktúra Účastníkovi doručená alebo nastala skutočnosť zakladajúca
dôvod na podanie reklamácie (napríklad bola zistená závada poskytnutej
Služby alebo zariadenia vo vlastníctve Podniku), nie však kratšej ako 30
dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry alebo vzniku predmetnej
skutočnosti, inak sa na takéto podanie neprihliada ako na reklamáciu.
Podnet zaslaný elektronicky, faxom alebo iným spôsobom komunikácie
na diaľku (t. j. v inej ako písomnej listinnej forme podľa prvej vety tohto
bodu), ak sa ním namieta vada poskytnutej Služby podľa
predchádzajúceho bodu, sa považuje za reklamáciu, na základe ktorej
fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, prípadne Podnik
vznikajú Účastníkovi a Podniku práva a povinnosti podľa bodov 5 až 10
dohodne s Účastníkom iný spôsob odškodnenia.
tejto časti iba v prípade, ak je Účastníkom doplnený originál podnetu v
10. Účastník je v súlade so Zákonom 351/2011 Z. z. o elektronických
písomnej listinnej forme najneskôr do 3 pracovných dní.
komunikáciách (ďalej len Zákon) oprávnený predložiť TÚ SR spor týkajúci
sa správnosti úhrady a kvality Služby, prípadne vo veci namietnutia inej
3. V písomnej reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné
vady v súvislosti s poskytnutou alebo požadovanou Službou, o ktorom sa
údaje (v rozsahu minimálne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu v
uskutočnilo reklamačné konanie a Účastník nesúhlasí s výsledkom
prípade fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia. Účastník v takomto prípade v
podnikania, identifikačné číslo v prípade podnikateľa), identifikátory
zmysle Zákona predloží návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu
Služby, ktorej sa reklamácia týka (napríklad kód účastníka, kód adresáta,
bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia oznámenia Podniku o
kód objednávky, telefónne číslo, sériové číslo Koncového zariadenia
vybavení predmetnej reklamácie.
alebo iný identifikátor určený pre danú Službu v Zmluve alebo faktúre
11. Podnik je oprávnený poveriť prijímaním a vybavovaním reklamácií
vystavovanej k Službe), jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať
Účastníkov tretie osoby, ktoré budú konať v mene Podniku, ktorých
predmet reklamácie a čoho sa na základe reklamácie voči Podniku
zoznam zverejní na svojej Internetovej stránke Podniku.
domáha. V prípade podania reklamácie splnomocnenou osobou je Podnik
12. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas
oprávnený požadovať aj priloženie písomnej plnej moci s úradne
neposkytovania Služby zavineného Podnikom, ak Služba nebola
overeným podpisom splnomocniteľa.
poskytovaná nepretržite viac ako 24 hodín. Toto právo si Účastník može
4. Ak reklamácia Účastníka nespĺňa podmienky podľa bodov 2 a 3,
uplatniť voči Podniku žiadosťou obsahujúcou termín a celkovú dobu
Podnik má právo vyzvať Účastníka na doplnenie potrebných náležitostí,
neposkytovania Služby, a to najneskôr do troch mesiacov po obnovení
pričom lehota na prešetrenie reklamácie zo strany Podniku začína v
poskytovania Služby.
takomto prípade plynúť od momentu odstránenia nedostatkov a splnenia
13. Účastník nahlasuje poruchu Služby e-mailom alebo telefonicky na
podmienok pre podanie reklamácie zo strany Účastníka. Ak je to potrebné
servisnú
linku 031 558 1236; aktuálne kontaktné informácie pre
pre účely objektívneho prešetrenia oprávnenosti reklamácie, Účastník je
nahlasovanie poruchy Služby sú uvedené vždy na Internetovej stránke
povinný Podniku poskytnúť nevyhnutne potrebnú súčinnosť na základe
Podniku. Za poruchu Služby, pri ktorej Účastníkovi nevzniká nárok podľa
výzvy Podniku, pričom bez poskytnutia tejto súčinnosti nie je Podnik
bodu 12 sa nepovažuje: i) výpadok Služby zavinený Účastníkom alebo
povinný v preverovaní oprávnenosti reklamácie pokračovať.
chybou na Koncovom zariadení Účastníka alebo prerušením elektrického
5. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na
napájania Koncového zariadenia, ii) prerušenie alebo obmedzenie
zaplatenie úhrady za Službu, t. j. podanie reklamácie nezbavuje
poskytovania Služby, nefunkčnosť Služby spôsobená Vyššou mocou,
Účastníka povinnosti uhradiť cenu za poskytnuté Služby riadne a včas.
prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služieb alebo zníženie kvality
6. Podnik písomne oznámi Účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie
Služieb uskutočnené Podnikom z dôvodu uplatnenia pravidiel pre
do 30 dní odo dňa jej doručenia, inak sa reklamácia považuje za uznanú.
korektné využívanie Služieb alebo postupov Podniku zameraných na
V zložitých prípadoch môže Podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30
meranie a riadenie prevádzky sietí s cieľom predchádzať tomu, aby sa
dní; Podnik je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred
naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, ak takéto pravidlá
uplynutím pôvodnej 30-dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota na
alebo postupy boli dohodnuté vo vzťahu k príslušnej Službe. V prípade
písomné oznámenie Podniku podľa prvej a druhej vety tohto bodu sa
výpadku Služby zavineného Účastníkom alebo chybou na Koncovom
považuje za splnenú v prípade, ak Podnik odošle svoje oznámenie
zariadení Účastníka alebo inej bližšie nešpecifikovanej chyby Účastníka
najneskôr v posledný deň danej lehoty.
je Účastník oprávnený požiadať Podnik o vykonanie servisného zásahu,
7. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom
pričom berie na vedomie, že takýto servisný zásah môže byť spoplatnený
zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah
cenou podľa platného Cenníka, ak nie je dohodnuté inak. Za začiatok
poskytnutej Služby, ani cenu za ňu nemožno preukázateľne zistiť,
poruchy pre účely uplatnenia práva Účastníka podľa bodu 12 sa považuje
Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania
deň a hodina ohlásenia poruchy Účastníkom Podniku, pokiaľ nie je
Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby
technicky preukázateľný alebo Podniku známy skutočný čas začiatku
kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa
poruchy a za koniec poruchy sa považuje deň a hodina odstránenia
priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
poruchy.
8. Ak reklamovaná cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu
využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, Účastník má
právo na odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný rozsah
XI.
využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov najneskoršie do
Záverečné ustanovenia
skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo na jej
1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.
zaplatenie v troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Služby kratšie
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch
ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný
zmluvných strán.
rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
9. Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná odôvodnene, bude táto
zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po
Zmluvné strany
__________________________
__________________________
Objednávateľ - účastník
Zriaďovateľ a prevádzkovateľ
Zmluva je v plnom súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj s ustanoveniami ďalších právnych
predpisov a bola schválená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Download

zmluva po schválení TÚSR 2