Zvesti
zo Záhoria
regionálny mesačník Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Senica
Január 2014
Číslo 1/14
Ročník XX.
nepredajné
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI a DEŇ ZDRAVIA V ZOC MAX Skalica
ZOC MAX Skalica a Slovenský Červený kríž Senica v spolupráci s NTS organizuje pre návštevníkov
zábavného centra 13.2.2014 už tradičnú akciu pod názvom – Valentínska kvapka krvi.
V rámci tejto akcie bude prebiehať nasledujúci program:
1.Valentínska kvapka krvi, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 13.2.2014 v čase od 8.30 hod. do 12.30
hod v ZOC MAX Skalica, v priestoroch kina CINEMAX.
2. Deň zdravia, ktorý sa bude konať vo štvrtok,13.2.2014 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.
v priestoroch ZOC MAX Skalica, prízemie.
Stredná zdravotnícka škola Skalica , Mládež SČK pri SZŠ Skalica a Poisťovňa Dôvera budú v tento
Deň zdravia bezplatne merať: krvný tlak, merať MBI ( tuk, svalová hmota) a predvedú ukážky prvej
pomoci.
Za tento dobrý skutok - dobrovoľné darovanie tej najvzácnejšej tekutiny- krvi, dostane každý darca
rôzne darčeky,poukážky, kupóny do kina CINEMAX a taktiež malé občerstvenie.
Navyše ešte žrebujeme troch víťazov zo všetkých darcov o valentínske prekvapenia.
Akciu podporili:
ký Čer
edná zdr
avotníck
a ššk
kola Sk
alica,S
WAN
Slo
Slovvens
enský
Červvený kríž Senica,Str
Senica,Stredná
zdra
tnícka
Skalica,S
alica,SW
AN,, MŠK Holíč,Tesco, Peugeot
MALACKY, CROPP TOWN, UNIVA,
MANUEL Caffé, CINEMAX, DEICHMANN, AUTO VALUŠEK služby, SOLÁRIUM,
ATRIO
T*****, P
AINT&INDUS
TR
Y,
put
er
etinár
stv
o TREND, Ho
Blue com
tinárstv
stvo
Hottel P
PA
TRIOT*****,
PAINT&INDUS
AINT&INDUSTR
TRY
comput
puter
erss ,Kv
,Kve
FAnn par
fumerie, DOMÁCI MA
JS
TER.
parfumerie,
MAJS
JSTER.
Svoju účasť v prípade vášho záujmu o darovanie krvi môžete nahlásiť na
03
4/65
15159, 03
4/65
1 23
16 do 1
6.00 hod.
ÚzS SČK Senica, na tel. číslach:03
034/65
4/651
034/65
4/651
231
16.00
Nezabudnite myslieť aj na svoje zdravie a preto neváhajte a príďte si zdarma u odborníkov
skontrolovať svoj zdravotný stav .
Viac informácii na stránke:www.zocmax.sk/si
Valentínska kvapka krvi
10.2.- 14.3.2014
termíny mobilných odberov krvi v spolupráci s NTS Trnava:
13.2.2014 - ZOC MAX Skalica - 8.00 - 11.00 - pre verejnosť
17.2.2014 - Súkromná stedná škola podnikania Senica, 8.00-11.00, odber určený pre študentov stredných
škôl zo Senice
19.2.2014 - Denné centrum pri SČK Senica, 8.00 - 11.00, pre verejnosť
Na mobilné odbery je potrebné sa vopred telefonicky prihlásiť: tel. 034/6515159
termíny na HTO Skalica a HTO Myjava:
HTO Skalica - každý pondelok a utorok v čase o 7.00 hod.
HTO Myjava - každý štvrtok v čase o 7.00 hod.
Stavoimpex Holíč spol. s r.o.,
Námestie mieru 20, 908 51 Holíč
PLASTOVÉ OKNÁ
A INTERIÉROVÉ DVERE
Tel.č. 034/6909022
Nám. Sv. Martina 3/A
908 51 Holíč
tel.034/6685929,fax:6602854
Nám. Oslobodenia, Senica
e-mail:[email protected]
sprostredkovateľská činnosť
výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby
výkon činnosti stavebného dozoru
- pozemné stavby
vykonávanie inžinierskych stavieb,
priemyselných stavieb, bytových
a občianskych s stavieb ( vrátane vybavenia
sídliskových celkov )
prenájom bytov, domov, obchodov a pozemkov
zabezpečovanie služieb potrebných na
prevádzku objektov, zariadení a budov
nákup a predaj nehnuteľností
034/ 6682553, e-mail: [email protected]
2 / Zvesti
SČK informuje ...
Január/2014
JANUÁROVÝ MOBILNÝ ODBER KRVI V SENICI
Vo štvrtok 23.1.2014 Slovenský Červený kríž, územný
spolok v Senici v s
polupr
áci s NT
S TTrrna
poriadal
navva us
usporiadal
v spolupr
polupráci
s NTS
v tomto roku po prvýkrát mobilný odber krvi. Zúčastnilo
sa ho celkom 42 darcov, z čoho bolo 9 prvodarcov.
Senica: Dominika Bartáková, Dominika Ukropcová,
Mgr. Miroslav Madunický, Michal Morávek, Vladimír
Bibza, Petr Kubina, Ing. Jarmila Drinková, Hana
Sukopová, Ing. Juraj Sečanský, Katarína Blažová,
Ľubomír Koprla, Ondrej Harnúšek, Ján Trimel, Monika
Semanová, Ivan Morávek, Eva Škrhová, Zina Cintulová,
Ján Mikulík, Marie Bauerová, Vlasta Čuvalová, Roman
Jašo, Tomáš Jašo, Ján Zeman, Ladislav Holkovič, Ján
Mášik, Erika Mášiková, Jana Poláková, Marek
Melichárek, Eva Horváthová, Dana Filípková, Piešťany:
Milan Kuchta, Prietrž
Prietrž: Renáta Braunová, Brezová pod
Br
adlom
ko : Silvester Starych,
Bradlom
adlom: Lucia Trubanová, Rovens
ensk
o v é Humence: Lucia
Mgr. Ingrid Kutálková, Šajdík
Šajdíko
Vajdová, Borský Mikuláš: Radoslav Burian, Jablonica
Jablonica:
ov : Mgr. Petra
Ľubica Škápiková, Ľubomír Morávek, Čáč
Čáčo
Holičová, Kunov
Kunov: Magdaléna Mihálová, Marián Krupčík.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať !!!
PLÁN MOBILNÝCH ODBEROV
ORGANIZOVANÝCH SČK SENICA
NA ROK 2014
13.02. 2014 - ZOC MAX SKALICA
17.02. 2014 - SSŠP SENICA
19.02. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
12.03. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
09.04. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
15.05. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
18.06. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
16.07. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
17.09. 2014 -DENNÉ CENTRUM SENICA
22.10. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
26.11. 2014 - DENNÉ CENTRUM SENICA
Na odber krvi je potrebné sa vopred telefonicky,
alebo osobne prihlásiť najskôr mesiac pred plánovaným
termínom- 034/6515159, 034/6512316
Január/2014
SČK informuje ...
Zvesti / 3
CHRÁŇ SI SVOJ ŽIVOT - ZVIDITELNI SA
Novela zákona o cestnej premávke prinesla dôležitú zmenu - od nového roka sú za
zníženej viditeľnosti chodci idúci po krajnici alebo po okraji vozovky povinní nosiť
reflexné prvky aj v obci.
Slovenský Červený kríž sa v rámci ochrany zdravia venuje aj prevencii a bezpečnosti
na cestách. Rozdávaním reflexných pások v uliciach miest a obcí chcel upozorniť na
to, že viditeľnosť chodcov v cestnej premávke je kľúčová. Reflexný prvok na odeve
totiž umôžňuje vodičom včas zbadať človeka na ceste a predísť prípadnému nešťastiu.
SČK, územný spolok Senica sa v rámci ochrany zdravia zapojil do prevencie
a bezpečnosti na cestách a rozdával 1.1.2014 na detskom ohňostroji, ktorý
organizoval LUXOR n.o. reflexné pásky. Taktiež reflexné pásky rozdával v mesiaci
január prostredníctvom Miestnych spolkov SČK Smrdáky, Dubovce, Bor. Sv. Jur,
Kuklov, Jablonica, Kunov a Myjava.
HODNOTIACE ZHROMAŽDENIA MIESTNYCH SPOLKOV SČK
Začiatkom roka začali svoju činnosť
miestne spolky SČK organizovaním
hodnotiacich zhromaždení, na ktorých
zhodnotili svoju činnosť v uplynulom
roku, ale i prijali úlohy na rok 2014.
Prioritou v činnosti miestnyh spolkov je
práca na úseku darcovstva krvi, práca
so seniormi, poskytovanie zdravotníckyh
služieb pri rôznych podujatiach, ale i
organizovanie rôznych kultúrno spločenských a zdravotno- výchovných
podujatí.
V piatok 17.1. 2014 sa uskutočnilo
hodnotiace zhromaždenie v MS SČK
Smrdáky a v nedeľu 19.1. 2014 v MS SČK
Dubovce.
-rzv-
Foto z hodotiaceho zhromaždenia MS SČK
Dubovce. Na fotozábere blahoželá
jubilantke predsedníčka MS SČK Dubovce
- Lýdia Mertelová.
4 / Zvesti
SČK informuje ...
AKO DAROVAŤ KRV
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať
krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Ako teda také
darovanie krvi prebieha? Kedy a kde ju môžeme darovať? Priebeh a darovanie krvi
Zdravotnícky personál na transfuziologickom pracovisku podajú darcom krvi
presnú informáciu pred odberom. Dĺžka
trvania celého procesu darovania krvi
od registrácie až po odchod domov
zaberie približne 1 hodinu, pričom
samotný odber trvá 5 – 15 minút. Darcovi
sa odoberie cca 450 ml krvi + 50 ml je
antikoagulačný roztok, to znamená, že
do darcovského preukazu sa zapíše
množstvo odobratej krvi 500 ml. Krv sa
ďalej spracuje: z jedného odberu sa
vyrobia centrigugáciou a ďalším spracovaním, tri krvné lieky: erytrocyty, trombocyty a plazma. V prípade nedostatočnej hmotnosti t. j. pod 50 kg, nie je
možné darovať krv, to je nové pravidlo
neplatiace v minulosti, kedy bolo možné
darovať aj menšie množstvo krvi,
v súčasnosti sa zachováva štandardná
výroba krvných liekov, preto je darca
s hmotnosťou pod 50 kg a nedotečený
vak z výroby vyradený.
Hlavné využitie krvi
Červené krvinky, prenášače kyslíka,
zachraňujú životy pacientov počas operácií a po úrazoch.
Plazma, tekutá zložka krvi, je určená pre
pacientov trpiacich poruchami zrážania
krvi a pacientov s popáleninami.
Krvné doštičky sú dôležité pre pacientov
s nízkym počtom doštičiek, aby nevykrvácali. Sú to hematoonkologickí pacienti,
pacienti po transplantácii a po masívnych
krvácaniach.
Kde darovať krv a kedy
Presné údaje kde a kedy darovať krv
nájdete na odkaze inštitúcie Národná
transfúzna služba SR.
Na Slovensku sa krv odoberá na
transfuziologických pracoviskách :
- Národná transfúzna služba SR Bratislava, Trnava, Nitra, Nové Zámky,
Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Martin,
Košice, Prešov, Poprad
- HTO ( hematologicko – transfuziologické
oddelenia) - Skalica (pondelok,utorok).
Myjava (štvrtok)
- Mobilné odbery, ktoré organizujú pracoviská NTS SR v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Mobilné
odbery sa uskutočňujú v školách,
v podnikoch a v Dome humanity SČK. Ich
hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovanie odberov krvi a oceňovanie za
mnohonásobné darovanie krvi.
- V prípade novorodeneckej žltačky
a infekčnej žltačky typu A (napr.
v detskom veku) môže byť darcom krvi
až po určitom časovom odstupe.
Ako sa pripraviť na odber krvi
Neobmedzujte sa v prijímaní nealkoholických tekutín, zvýšte príjem nealkoholických tekutín v deň pred odberom (2
litre) i v daný odberový deň, v čo najvyššej možnej miere. Pred odberom
nekonzumujte žiadne mastné jedlá.
Hladovanie pred odberom nie je vhodné.
Jedzte len ľahké raňajky (netukové
pečivo, sucháre, chlieb s medom a zaváraninou, ovocie, zeleninu a podobne.
Doprajte si dostatok spánku. Tesne pred
Január/2014
odberom aj večer pred odberom nie je
vhodné vykonávať ťažkú fyzickú prácu,
preto vynechajte aj všetky namáhavé.
tréningy a vyčerpávajúce pohybové
aktivity. Pred odberom nepite alkohol
a nefajčite. Prineste sebou potrebné
doklady a to: občiansky preukaz, kartu
poistenca, preukaz darcu (v prípade ak
ho vlastníte).
Čo robiť po darovaní krvi
Držať si miesto vpichu aspoň 5 minút,
riadiť sa pokynmi zdravotníkov. Občerstviť sa a piť tekutiny. Deň odberu si
doprajte ako deň pohody.
-svzdroj: web NTS a SČK
Kto môže darovať krv
- Každý zdravý človek vo veku od 18 do
60 rokov, ktorý váži minimálne 50 kg
a chce pomôcť chorému človeku prežiť
- Kto neprekonal infekčnú žltačku typu B
a C
- Kto nie je nosičom HIV
- Kto neprekonal syfilis
- Kto nie je sexuálnym partnerom ľudí s
vyššie menovanými chorobami
- Kto nebol posledný polrok operovaný
v celkovej anestézii
- Kto nebol posledný polrok liečený
akupunktúrou
- Kto nebol posledný polrok tetovaný
a nemal prepichované uši alebo iné časti
tela
- Kto nedostal transfúziu krvi alebo
plazmy
- Kto nebral posledné 2 týždne antibiotiká
- Kto nemal posledné 2 týždne horúčky
alebo hnačky
- Kto nebol aspoň 1 týždeň na zubnom
ošetrení
- Žena, ktorá nemá v čase darovania krvi
menštruáciu
- Kto nemá pri odbere krvi herpes
foto: R. Flajžík
SEKUNDY, KTORÉ ZNAMENAJÚ ŽIVOT
Množstvo ľudí, ktorí potrebujú prvú pomoc, je závislých od pomoci laikov. Tí sa často
boja, aby postihnutému nejako neublížili, alebo si nájdu inú výhovorku, prečo
nepomôcť. Záchrannej zdravotnej službe trvá v priemere 11 minút kým príde na
miesto nehody, čo už môže byť neskoro. Preto by sa ľudia nemali spoliehať iba na
núdzové čísla a zatiaľ bezradne čakať na príchod záchranky.
Prvú pomoc zvládne skoro každý z nás
Zvládnuť techniky prvej pomoci v prípade ohrozenia zdravia resp. života vraj
nie je nič náročné, stačí totiž niekoľko teoretických znalostí a praktických zručností
potrebných na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a následky
vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového
pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie. V rámci školenia
predlekárskej prvej pomoci sa každý môže naučiť teóriu prvej pomoci. Na konci
kurzu preverí znalosti absolventov krátky test, na základe ktorého výsledkov
je možné získať buď potvrdenie o absolvovaní pre účastníkov kurzu autoškoly
alebo v rozšírenej norme Európsky certifikát.
Kurz prvej pomoci prebieha vo výučbovom centre SČK Senica.
Inf
or
mácie o tter
er
mínoch a cene kkur
ur
zu V
ám pos
kytneme na ttel.
el. čísle: 03
4/65
15159
Infor
ormácie
ermínoch
urzu
Vám
poskytneme
034/65
4/651
zdroj: web SČK, -sv-
foto: R. Flajžík
Január/2014
Spravodajstvo z regiónu...
Zvesti / 5
HOLÍČSKI SENIORI SA ZABÁVALI NA SVOJOM PLESE
V piatok 24. januára mali holíčski seniori
svoj veľký deň. V kongresovej sále hotela
SAN sa zišli na svojom už VIII. tradičnom
plese. Prítomných v mene usporiadateľov
privítal člen mužského speváckeho zboru
Echo Stanislav Kubíček. V nasledujúcom
kultúrnom programe zahrali a zaspievali
študentky SOŠ J.Čabelku a niekoľko
pesničiek zanôtili aj speváčky ženského
Malá dychová hudba Rubín zo Skalice.
Neodmysliteľnou súčasťou plesového
podujatia bola tombola. Mikrovlnka,
kuchynský robot ale tiež hodinky či
povolenka na rybolov. To boli iba
niektoré z trinástich hlavných cien, ktoré
venovali Mesto Holíč a ďalší sponzori.
Tí šťastnejší mohli vyhrať aj niektorú
z ďalších vyše sto dvadsiatich vecných
súboru Luna a mužského zboru Echo.
Oficiálnu časť otvoril slávnostným
prípitkom so želaním dobrej zábavy
primátor Zdenko Čambal. O tú správnu
náladu sa počas celého večera starala
cien od štedrých darcov. Tohtoročný ples
prilákal takmer stopäťdesiat návštevníkov. Viacerí z nich vydržali tancovať
a zabávať sa ešte hodinu po polnoci.
(r)
PRVÝM NOVORODENCOM HOLÍČA JE ŠÁRKA MATULOVÁ
Vyše jedenásťtisícová rodina mesta Holíč
sa 6.januára rozrástla o prvé tohtoročné
novorodeniatko. Je ním Šárka Matulová,
ktorá prišla na svet na Gynekologickopôrodníckom oddelení Fakultnej nemocnice v Skalici. 3500 gramov vážiace a 53
centimetrov merajúce bábätko urobilo
veľkú radosť Ivane Dusíkovej a Otovi
Matulovi, pre ktorých je dcérka ich prvým
potomkom.
Tradičné privítanie do života sa aj za
účasti primátora Zdenka Čambala
uskutočnilo v obradnej sieni mestského
úradu 23.januára. Uvítacie podujatie
spestrili básničkami a pesničkami deti
z Materskej školy Lúčky, pracovisko na
Ul. J. Čabelku.
Po zápise do Pamätnej knihy obaja rodičia prijali od primátora srdečné gratulácie, kyticu kvetov a pre novorodeniatko malý darček.
„Malej Šárke na jej životnej púti prajeme
predovšetkým veľa zdravíčka, lásky
a šťastíčka,“ svorne popriali šťastní rodičia svojmu novonarodenému dieťatku.
(r)
6/ Zvesti
Spravodajstvo z regiónu...
Január/2014
VÍŤAZKOU VÝTVARNEJ SENICE JE JANA HOTAŘOVÁ
Regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica
a Skalica Výtvarná Senica 2013/2014 vyvrcholila 21. januára v Záhorskom
osvetovom stredisku v Senici slávnostnou vernisážou. Za prítomnosti odbornej
poroty, hostí a samotných autorov výtvarných diel, boli vyhlásené výsledky súťaže
a odovzdané ocenenia najúspešnejším výtvarníkom.
Výstave predchádzala súťaž, ktorú oboslalo 27 autorov z oboch okresov so 102
výtvarnými prácami. Najpočetnejšie, 83 dielami, bola zastúpená kategória autorov
nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania. Odborná porota v zložení doc. akad. maliar
Milan Rašla, rektor VŠMU v Bratislave, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná teoretička
Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar
z Bratislavy v závere uplynulého roka odborne posúdila a zhodnotila všetky
bez výtvarného vzdelania boli diplomami a vecnými cenami ocenení Anna Emrichová
zo Senice za monotypiu Tri sudičky..., Vôňa vtáčieho spevu..., Štefánia Haramachová
zo Štefanova za predloženú kolekciu Prales, Malajzia dva brehy, Pamäť Zeme,
Silueta, Ľubomír Miča zo Senice za cyklus Polom – Kalamita I. – V. a Helena Minxová
zo Senice za diela Cestou na Brezovú, Zima na kopaniciach, Brezy. Čestné uznanie
a cenu si v tejto kategórii do Jablonice odniesol Vladimír Jánošík za pastel V bukovom
lese, Mŕtvy strom, Cesta do Bosieho jarku. Ďalšie dve čestné uznania a ceny zostali
doma v Senici. Z rúk predsedu odbornej poroty si ich prevzali Zuzana Ťulák
Krčmáriková za akryl (Ne)rovnováha, Most života, Ex.per.i.ment, Zdroj energie
a Hynek Vicena za kolekciu kresieb Mestečko môjho detstva /Pri kostole, Pohľad
z okna l. – 2./, Motív zo Záhoria 1. – 2., Na kopaniciach.
prihlásené práce, najlepšie z nich vybrala na výstavu a organizátorovi podujatia –
Záhorskému osvetovému stredisku v Senici, navrhla oceniť ôsmich autorov. Hlavná
cena 48. ročníka Výtvarnej Senice putovala do Skalice a získala ju autorka
s výtvarným vzdelaním Jana Hotařová za diela Stromy, Vesmír, Myšlienky /
kombinovaná technika/ a tým obhájila svoje vlaňajšie víťazstvo. V kategórii autorov
-Výtvarná Senica je postupovou súťažou a tak práce ocenených autorov postúpia do
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2014
do Dunajskej Stredy.
-Na Výtvarnej Senici sa prezentuje 27 autorov 66 výtvarnými dielami. Výstavu si
môžete pozrieť vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici,
Vajanského ulica, do 18. februára 2014 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.
Za finančnú pomoc pri príprave vernisáže ďakujeme Coop Jednote, SD Senica.
Jaroslava Slezáková
DLHOROČNÝ TRÉNER A ŠPORTOVEC RUDOLF ROUČKA SLÁVI JUBILEUM
S atletikou začal v roku 1953 ako učeň
SPZ za AK Spartak Strakonice. Ďalšie
kluby, v ktorých obliekol ich dres, boli
VTJ Brno, Lokomotiva Břeclav, Slovan
Hodonín, ZVL Skalica (do roku 1983).
Súťažil v disciplínach vrh guľou, hod
diskom, šprinty, behy na stredné a dlhé
trate, v ktorých dosiahol osobné rekordy:
guľa 13,92 m, disk 39,40 m, 60 m 7,3,
100 m 11,9, 200 m 24,7, 5000 m 19:25
min, 25 km 1:58:30 hod. Kus svojho
trénerského umenia venoval športovej
príprave reprezentantov Československa
i Slovenska. Bol reprezentačným trénerom Slovenska pre beh žien na 800 až
1500 m, v rokoch 1978–82 členom
realizačného tímu Československa pre
maratón. V súčasnosti na súťažiach
štartuje vo farbách AK Junior Holíč,
ktorého je dlhoročným predsedom a zároveň trénerom talentovanej mládeže
tohto klubu.
Dlhoročná trénerská aktivita Rudolfa
Roučku nezostala bez povšimnutia.
Spolu s vyše dvadsiatimi ďalšími osobnosťami slovenského športu získal
v závere minulého roka ocenenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Dušana Čaploviča. Šéf rezortu mu ho
udelil za osobný a iniciatívny prístup pri
príprave mladých športovcov, za
úspešnú reprezentáciu a propagáciu SR
doma i v zahraničí. Na otázku, aké sú
jeho ďalšie plány, odpovedá: „Mojim
cieľom do ďalších rokov je aj naďalej
behať,
reprezentovať
Holíč
na
veteránskych a seniorskych súťažiach.
Svojho desaťročného vnuka a štvorročnú
pravnučku by som chcel zasvätiť do tajov
a krás atletiky a vychovať z nich špičkových atlétov. Na každých pretekoch,
ktoré navštívim, chcem objavovať ďalšie
talenty pre našu atletiku, aby som v nich
mohol vypestovať pevný vzťah k tejto
kráľovnej špor tu a v rámci svojich
možností ich priviedol k najvyššej
výkonnosti.“
30. januára oslávil Rudolf Roučka životné
jubileum, 75 rokov. K polookrúhlemu
výročiu mu budeme držať palce, aby
dokázal nájsť dostatok síl a energie
k dosiahnutiu všetkých svojich cieľov. Do
ďalších rokov mu želáme pevné zdravie,
radosť a neutíchajúci optimizmus.
(r)
Inzertná príloha - Zvesti
AKREDITOVANÉ KURZY PRE OPATROVATEĽKY
vo výučbovom centre
Slo
kého Čer
enského
Červveného kríža,
Slovvens
Kalinčiak
ov a 1
396/46, 905 0
1 Senica
alinčiako
1396/46,
01
Začiat
ok kkur
ur
zu: 5. mar
ec
Začiatok
urzu:
marec
Rozsah kkur
ur
zu: 226 hodín
urzu:
For
ma kkur
ur
zu: podľ
a dohody s účastníkmi (denná, vveč
eč
er
ná, kkombino
ombino
orma
urzu:
podľa
ečer
erná,
ombinovvaná)
Cena: od 1
60 – 220 EUR (možnosť platby na splátky)
160
Zľ
ava: nezamestnaní, darcovia krvi, množstevná zľava
Zľa
Ponúkame:
kvalitu za bezkonkurenčnú cenu
vzdelávanie v učebných priestoroch vybavených
modernými výučbovými pomôckami
osvedčenie v slovensko/nemeckom jazyku
vzdelávanie skúsenými kvalifikovanými lektormi
Eur
óps
ky cer
tif
ikát pr
Európs
ópsky
certif
tifikát
prvvej pomoci len u nás
prednáška nemčiny pre opatrovateľky
kont
akt
pr
ostr
edk
ovat
eľ
e pr
ácu
ontakt
aktyy na sspr
prostr
ostredk
edko
ateľ
eľsské agentúr
agentúryy pr
pre
prácu
v Rakúsku
Dôverujte regionálnemu vzdelávaniu
a absolvu
jt
e kkur
ur
ganiz
ovaný
absolvujt
jte
urzz or
organiz
ganizo
ÚzS SČK Senica.
Inf
or
mácie: 03
4/65
1 5
1 59, 0903 5
70 938)
Infor
ormácie:
034/65
4/651
51
570
Adr
esa: Slo
ký Čer
emný sspolok
polok
dresa:
Slovvens
enský
Červvený kríž
kríž,, Úz
Územný
polok,, Kalinčiakova 1396/46, Senica 90501
e-mail: [email protected]
Prihláška:
Vyplnenú prihlášku pošlite
na adresu: Slovenský Červený
kríž, Územný spolok,
Kalinčiakova 1396/46, Senica
90501
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
Inzertná príloha - Zvesti
LETNÉ REKONDIČNÉ POBYTY
Cestujte s nami za zdravím
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Senici už celých 21 rokov organizuje ozdravné pobyty pred deti i dospelých
kách pri Jadr
ans
kom mori v T
alians
ku. P
ob
yt
e chr
onické ochor
enia dýchacích ciest, kko
ožné
v prímorsských le
lettovis
viskách
Jadrans
ansk
v Talians
aliansk
Pob
obyt
ytyy sú vhodné pr
pre
chronické
ochorenia
v prímor
ochorenia, alergie a pod.
I. turnus: Lignano Sabbiadoro 20.6. – 29.6. 2014
Cena - dospelá osoba 190 EUR
EUR, dieťa 175 EUR
EUR, prístelka bez nároku na lôžko - dieťa do 6 rokov 85 EUR
(ubytovanie v APT pre 4 osoby a 5/6 osôb). Informácie na tel. čísle: 0903/558914, 034/6515159
o–2
7.6.-6.7
.20
14
II. turnus: Lignano Sabbiador
Sabbiadoro
27
.6.-6.7.20
.201
85 EUR
Cena – dospelá osoba 195 EUR
EUR, dieťa 180 EUR
EUR, prístelka bez nároku na lôžko - dieťa do 6 rokov85
(ubytovanie v APT pre 4 osoby a 5/6 osôb). Informácie natel. čísle: 0903/570938, 034/6515159
III. turnus - už obsadený
azioni – 1
5.8. – 2
4.8.20
14
IV. turnus: Lido delle N
Nazioni
15.8.
24.8.20
4.8.201
Cena – dospelá osoba 230 EUR
EUR, dieťa 215 EUR
EUR, prístelka bez nároku na lôžko - dieťa do 6 rokov 85 EUR
(ubytovanie v APT pre 4 osoby a 5/6 osôb). Informácie na tel. čísle: 0903/558914, 034/6515159
azioni – 1
5.8. – 2
4.8.20
14
IV. turnus: Lido delle N
Nazioni
15.8.
24.8.20
4.8.201
Cena – dospelá osoba 230 EUR
EUR, dieťa 215 EUR
EUR,prístelka bez nároku na lôžko - dieťa do 6 rokov 85 EUR
(ubytovanie v APT pre 4 osoby a 5/6 osôb). Informácie na tel. čísle: 0903/558914, 034/6515159
V cene je zahrnutá:
doprava klimatizovaným autobusom,
ubytovanie
kompletné komerčné poistenie,
lekárska starostlivosť,
služby delegáta
INVESTOVAŤ DO ZDRAVIA
SA OPLATÍ!
DENNÝ STACIONÁR SČK SENICA
Slo
ký Čer
emný sspolok
polok Senica o
tv
ár
a od 1
13 Denný st
acionár pr
e klient
ov z TTrrna
pr
ávneho kr
aja,
Slovvens
enský
Červvený kríž
kríž,, úz
územný
otv
tvár
ára
1..10. 20
201
stacionár
pre
kliento
navvského samos
samospr
právneho
kraja,
orí sú odkázaní na pomoc ine
O, osob
avotným st
avom vvo
o vvek
ek
u od 1
8 rrok
ok
ov.
ktorí
inejj FFO
osobyy s ŤZP a osob
osobyy s nepriaznivým zdr
zdra
sta
eku
18
oko
kt
V dennom stacionári sa poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
stravovanie
pracovná terapia - v keramickej dielni
muzikoterapia
tréningy pamäte
v prípade potreby klienta zdravotnícka starostlivosť prostredníctvom ADOS SČK
v čase od 7
.30 - 1
6.00 hod.
7.30
16.00
cena za pobyt:
cena za str
avu (podľ
a po
žiada
vky klient
a):
stra
(podľa
požiada
žiadavky
klienta):
Doprava do zariadenia:
5 EUR/deň (4 - 8 hod.), 1
1,,10 EUR/1 hod. (1-3 hod.)
obed 2,20 EUR
desiata 0,50 centov
olovrant 0,50 centov
- prostredníctvom rodinných príslušníkov,
- podľa dohody prepravnou službou SČK Senica
Inf
or
mácie: Slo
ký Čer
emný sspolok
polok Senica, K
alinčiak
ov a 1
396/46, 9050
1
Infor
ormácie:
Slovvens
enský
Červvený kríž
kríž,, Úz
Územný
Kalinčiak
alinčiako
1396/46,
90501
Senica, ttel.
el. 03
4/65
15159, 03
4/65
1 23
16, 0903/5
70938
034/65
4/651
034/65
4/651
231
0903/570938
Inzertná príloha - Zvesti
Rozhodnite kam pôjde časť Vašich
daní a pomôžte Slovenskému
červenému krížu v Senici
Milí priatelia,
aj v roku 2014 môžete opäť rozhodnúť kam pôjde 2%
z Vašich daní zaplatených štátu. Môžete ich slobodne
venovať neziskovej organizácii, ktorá je zaregistrovaná
v Zozname prijímateľov 2% z dane.
Pomôžte a venujte 2% z Vašich daní v prospech
Slovenského Červeného kríža, územného spolku so sídlom
v Senici, ktorý pôsobí v okresoch Senica, Skalica a Myjava.
Takto získané peniaze použijeme na skvalitnenie
poskytovaných sociálnych služieb, humanitnú pomoc
pre sociálne odkázané rodiny a materiálne vybavenie
dobrovoľníckych jednotiek zriadených pri odbore
CO v Senici a SČK Senica, ktoré sú pripravené vám
v prípade mimoriadnej udalosti pomáhať.
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: Slovenský Červený kríž,
územný spolok Senica
Ulica: Kalinčiakova číslo: 1396/46
Právna forma: Slovensdký Červený kríž
IČO: 00416002
Stavoimpex Holíč spol. s r.o., Námestie
mieru 20, 908 51 Holíč
sprostredkovateľská činnosť
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné
stavby
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných
stavieb, bytových a občianskych s stavieb
( vrátane vybavenia sídliskových celkov )
prenájom bytov, domov, obchodov a pozemkov
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
nákup a predaj nehnuteľností
034/ 6682553, e-mail:
[email protected]
Deviataci, hľadáte pre Vás správnu
strednú školu?
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
ponúka pre žiakov 9. ročníka základnej školy štvorročné denné štúdium v odboroch
zdravotnícky asistent
masér
Uplatnenie absolventov
Absolventi školy majú veľmi dobré uplatnenie, vzhľadom k tomu,
že zdravotníckych pracovníkov je veľký nedostatok. Môžu pracovať v zdravotníckych
zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v kúpeľoch, v agentúrach domácej
ošetrovateľskej starostlivosti v SR i v zahraničí.
Odborná prax sa realizuje vo FNsP Skalica a. s., v Detskom domove
v Skalici, v Zariadení pre seniorov v Skalici, v Dome sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Skalici (Zelený dom), od šk. roka 2014/15 v Prírodných liečebných
kúpeľoch Smrdáky.
Škola sa zapája do programu celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da
Vinci. Vďaka grantom z tohto programu mohli vybraní žiaci absolvovať odborné stáže
v Anglicku, v Rakúsku a v Českej republike, ktoré im umožnili získať cenné zahraničné
pracovné skúsenosti.
Cieľom školy je vychovať humánnych, empatických ľudí, disponujúcich kľúčovými
a odbornými kompetenciami, schopných uplatniť sa na trhu práce v SR i v zahraničí.
NÁJDEŠ UPLATNENIE!
Viac informácií nájdete:
tel.: 034 664 4401
tel./fax: 034 664 4544
mail: [email protected]
web: www.szsskalica.edupage.sk
Slo
ký Čer
Slovvens
enský
Červvený kríž
kríž,,
Úz
emný sspolok
polok Senica vyk
onáv
a
Územný
vykonáv
onáva
bezplatné
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE
PORADENSTVO
pr
e ššpecif
pecif
ické ssk
kupin
orí sú
pre
pecifické
upinyy jedinco
jedincovv,kt
,ktorí
znevýhodnení zdravotne či sociálne
a kt
or
ých zne
výhodnenie má dlhodobý
ktor
orých
znevýhodnenie
alebo tr
akt
er
trvvalý char
charakt
akter
er..
Adresa
Adresa:: Dom humanity SČK, Kalinčiakova
ul. Senica.
ttel.
el. č. 03
4/65
1 51 59,
034/65
4/651
www
.sck
-senica.s
k,
www.sck
.sck-senica.s
-senica.sk
PhDr
PhDr.. Miriam Madunická, PhD.
Január/2014
Spoločenská rubrika...
11 / Zvesti
Darovali krv: HTO odd. pri NsP Myjava - DECEMBER 2013
5.
1 2.20
1 3: Lazar Žigmund Brezová, Viskup Peter Myjava, Bajcarová Jana T. Lúka,
5.1
2.201
Holič Pavol T.Lúka, Tallo Matúš Myjava, Zemanová Vladimíra Jablonica, Zeman
Štefan Jablonka, Lešková Adriana Brezová, Kadlečík Milan Podbranč, Jankových
Marian Myjava, Hyža Radoslav Myjava, Barčáková Katarína Brezová, Labudová
Viera Brezová, Junas Ján Myjava, Gaža Ján Myjava, Nikodém Jozaf Prašník, Stančík
Ivan Myjava, Mgr. Kadlečíková Gabriela Podbranč, Kadlečík Pavol Podbranč, Pekník
Lukáš Myjava, Sekela Milan Sobotište, Kovalík Roman Myjava, Kovalíková Beata
Myjava, Hrubeš Michal Belince, Zmeková Adela Jablonka, Konečný Matúš Myjava,
Adámek Marian Myjava, Durec Peter Myjava, Suchý Jozef Myjava, Paracka Vladimír
Myjava, Smyčka Marian Myjava, Jakeš Ivan Brezová, Chlapečka Igor Senica,
1 2.20
1 3: Staniková
Sadloňová Renáta St. Turá, Švancara Miroslav Myjava, 1 2.
2.1
2.201
Elena Vrbovce, Schovanec Pavol Krajné, Komada Peter Brezová, Komadová Ľubica
Brezová, Špringšicová Darina Brezová, Pecárová Martina Myjava, Pfeifer Roman
Myjava, Hudec Ivan Podbranč, Kýška Štefan St. Turá, Cambel Miroslav Myjava, Ciran
Pavol Brezová, Hacajová Lenka Brezová, Sadloň Dušan Brezová, Cibulka Jaroslav
Kostolné, Boor Milan Myjava, Kopták Michal Brezová, Blaščák Andrej Rudník,
Mach Andrej Oreské, Lukačovič Miroslav Priepasné, Potúček Milan Priepasné,
Hradská Zuzana Mjava, Hajtún Milan St. Turá, Závodný Vladimír Brezová, Černek
Radoslav T. Lúka, Vašek Patrik Podbranč, Svatík Jakub Jablonica, Svatík Igor Jablonica,
Duga Milan Myjava, Svrček Ľubomír Prietrž, Košnár Dušan Myjava, MUDr.Nosko
Vladimír Senica, Vallová Táňa Papraď, Vallo Ján Papraď, Omasta Ján Myjava, Fúsek
Ján Vrbovce, 16.12.2013: Halabrínová Eva Myjava, Zríni Michal Myjava, Konečník
Ivan Rudník, Hrubeš Milan T. Lúka, Pakan Zdenko Myjava, Hrubeš Radovan T. Lúka,
Marko Ján Brezová, Tvrdý Pavel Vrbovce, Bugarovič Peter Myjava, Kříž Rastislav
Myjava, Baníková Miriama Sobotište, Tomašovič Tomáš Š.-Stráže, Oravec Jozef
Prievaly, Kiripolský Peter Prievaly, Olajoš Jaroslav Pl. Mikuláš, Petráš Jozef Pl.
Peter, Malcová Alžbeta Pl. Mikuláš, Malec Rudolf Pl. Mikuláš, Szi Tibor Pl. Mikuláš,
Morávek Viliam Pl. Mikuláš, Repáň Patrik Pl. Mikuláš, Jekel Stanislav Pl. Mikuláš,
Ščepka Radovan Pl. Mikuláš, Dulanská Vlasta Pl. Mikuláš, Hlavatý Peter Pl. Mikuláš,
Chovanec Kamil Pl. Mikuláš, Poláčková Jana Pl. Mikuláš, Poláček Jozef Pl.Mikuláš,
Barbierik Andrej Myjava, 19.12.2013: Blanárik Pavol Prietrž, Šútovec Jaroslav
Myjava, Blanárik Jozef ml. Sobotište, Svítek Martin Sobotište, Kuba Peter Myjava,
Včelková Ľubica Sobotište, Mgr.Boháčová Pavla Myjava, Krecháč Peter Krajné,
Halabrín Peter Sobotište, Otruba Ladislav Jablonka, Blanár Denis Brezová, Perička
Michal Hrašné, Žovák Miroslav Brezová, Jancová Nikola Jablonka, Majerčíková
Agneta Brezová, Kadlečík Marek Podbranč, Rybnikárová Hana Podbranč, Pánik
Vladimír Brezová, Zajíček Petr Myjava, Matúš Viliam Sobotište, Blanárik Jozef st.
Sobotište, Slezák Miroslav st. Sobotište, Petrák Ján Sobotište, Ferianec Ivan Rudník,
Slezák Miroslav ml. Sobotište, Zelenka Eduard Sobotište, Ing.Mareček Jaroslav
Sobotište, Hodúlová Silvia Podbranč, Pollák Martin Myjava, Kubíček Peter Sobotište,
Blanáriková Marta Sobotište, Surový Miroslav Rovensko, Surový Peter Senica,
Droščáková Michaela Myjava, Vojtek Michal Sobotište, Kuklová Jana Sobotište,
Dudík Miroslav Podbranč, Anderle Peter Brezová, Šiška Martin Sobotište, Gáth
Peter Sobotište, Durcová Anna Myjava, Blanárik Peter Sobotište, Krček Ľuboš
Sobotište, Janovíček Miroslav Myjava
Darovali krv: HTO odd. pri NsP Skalica - DECEMBER 2013
Babín: František Hrbka, Bor
.Mik
uláš: Radovan Cintula, Vladimír Černý, Ladislav
Bor.Mik
.Mikuláš:
.S
ods
ké
Cintula, Dagmar Jankovičová, Jozef Polák, Bor
Bor.S
.Svv. Jur: Ján Katerinec, Br
Brods
odské
ké:
Oldrich Antálek, Marián Knap, Martin Papánek, Čáry
Čáry: Daniel Bartal, Eva Slováková,
Miroslav Šimek, Juraj Vizváry, Gbely
Gbely: Marek Bolebruch, Radim Bolebruch, Peter
Butaš, Michal Drinka, Filip Drinka, Peter Hrica, Tomáš Hrubša, Eduard Karas, Ivan
Karas, Alena Kocáková, Ing. Michal Komorník, Stanislav Labuda, Ladislav Lorenc,
Vladimír Masaryk, Milan Mikulič, Boris Mikuš, Vladimír Molčan, Tomáš Papánek,
Peter Pecha, Branislav Puškáč, MIchal Ružička, Eva Sedlářová, Peter Smolinský,
Mgr. Dávid Ševčovič, Ing. Marián Tomeček, Dávid Valachovič, Ing. Tomáš Vanek,
Milan Zajíček, Peter Ženiš, Lubor Ženiš, Hlboké
Hlboké: Zdenko Zeman, Monika Hradská,
Sylvia Vajda, Holíč
Holíč: Peter Čermák, Erik Duffek, Patrik Gaža, František Hyža, Tomáš
Jaroš, Miroslav Krempa, Jaroslav Kuchár, Peter Labanc, Alexander Lukáči, Slavomír
Mach, Ing. Mário Mikič, Aleš Nábělek, Lucia Pokrievková, Tomáš Polák, Silvester
Štepánik, Jablonica
Jablonica: Miroslav Mikušek, Pavol Piskla, Boris Vrábel, Peter Vrábel,
Richard Štvrtecký, Kopčany
Kopčany: Stanislav Áč, Milan Dujsík, Nikola Dujsíková, Jozef
Kapánek, Kúty: Rastislav Pavúček, Peter Valúšek, Lopašov: Róbert Perička, Peter
Mokrý
Háj: Lukáš Horváth, Jakub Horváth, Martin Vávra, Marcel
Štepanovský,
.V
es: Jozef Straka, Vladimír Ondráš, Tomáš Malík,
Válka, Myja
Myjavva : Ivan Ružička, Petr
tr.V
.Ves:
Marián Jakubáč, Pop. Močidlany: Ľubomír Mráz, Adam Hlúpik, Prietržka
Prietržka: Radoslav
Žúrek, Ing. Pavel Klein, Prievaly: Jozef Holič, Radošovce
Radošovce: Lukáš Polák, Pavol Mikula,
Senica
Senica: Jozef Belan, Martina Bohunová, Dušan Eichinger, Michal Ivaňo, Ivan Kavecký,
Peter Kožík, Ľubomíra Križanová, Anton Kudláč, Jana Madunická, Mgr. Romana
Maříková, Jaroslav Palaj, Andrej Perička, Ľubomír Pernecký, Marián Pullman, Lenka
Pullmanová, MUDr. Petra Ráčková, Eduard Ružička, Ľudovít Samko, Ivan Tobiáš,
alica
Roman Tomeš, Peter Vallo, Soňa Vávrová, Richard Vlk, Sk
Skalica
alica: Rudolf Blaha, Pavol
Bolebruch, Pavol Bujala, Miroslav Buzrla, Štefan Čederle, Ján Dermíšek, Ján Dobiš,
Marián Hazlinger, Peter Hoblík, Erik Holienčin, Jozef Hollý, Jozef Horváth, Milan
Hujsa, Miroslav Ivan, Tomáš Hyža, Peter Ivičič, Dávid Janeček, Patrik Juráček, Stanislav Juríček, Ing. Dušan Kadlečík, Jozef Kolínek, Vladimír Konečný, Lenka Novomestská, Peter Novosad, Milan Obšivan, Dušan Pavlík, Tibor Pekar, Ing. Ivan Príkazský, Boris Roštár, Štefan Sloboda, Tibor Sofka, Martin Srb, Ivan Szemyan, Pavlína
Šmidová, Tomáš Švec, Lucia Švecová, Marián Valachovič, Štefan Valovič, Peter
Valovič, Radovan Volek-Mičo, Sobotište
Sobotište: Pavol Velický, Smolinské: Pavol Polák,
Ferdinand Križánek, Ladislav Masár, Magdaléna Masárová, Viera Jurkovičová, Stanislav Húska, Ján Blažek, Ladislav Dobrovodský, Smrdáky
Smrdáky: Jaroslav Vymyslický,
Richard Šrámek, Lukáš Tripšanský, Zdenko Pavlík, Anna Kubíková, Mária Fojtlínová,
áž
e : Branislav Kozánek, Pavol Kollár, Anton Kozánek,
Pavol Barcaj, Šaš.- Str
Stráž
áže
Št
ef
ano
Štef
efano
anovv : Jaroslav Štefan, Tomáš Puček, Martin Cvečka, Unín
nín: Marek Valachovič,
Viera Kuchárková, Peter Khúla, Zlata Hoferková, Vrádište
Vrádište: Marián Rakšány, Iveta
od
Rakšányová, Záv
Závod
od: Tomáš Rusňák, Peter Kopiar.
Vše
c o m k rrv
v i s rrd
dečne ď
ak
ujeme....
ett k ý m d a rrc
ďa
ku
Blaho
Blahožželanie
V uplynulých dňoch oslávila v kruhu svojich blízkych mimoriadne
vzácne životné jubileum – 100 rokov
pani Jozefa Nemečkayová zo Senice.
Pri tejto vzácnej príležitosti jej prišli blahoželať i predstavitelia mesta
Senica – primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek. Na znak úcty, obdivu
i ocenenia celoživotného postoja k životu, práci, ochoty pomáhať iným,
presadzovanie pravdy, spravodlivosti sa pri tomto vzácnom životnom jubileu
pani Nemečkayová zapísala do Pamätnej knihy mesta Senice. Medzi
početnými gratulantami nechýbali ani zástupcovia SČK ÚzS Senica Miriam
Madunická, Anna Harnúšková a Jana Vičíková, pretože jubilantka
je v domácej opatrovateľskej starostlivosti Červeného kríža Senica.
Milá pani Nemečkayová,
...
len málo ľudí na svete sa dožije takéhoto krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov.
O to viac nás teší, že ste to práve Vy, kto sa dožil takéhoto nádherného,
vzácneho jubilea s my sme tak trochu súčasťou týchto vzácnych chvíľ
Vášho života. Je pre nás cťou stáť pri Vás a pomáhať, ale i čerpať a učiť sa
z Vašich celoživotných múdrostí i pozitívnych postojov k životu.
Za všetku Vašu lásku, obetavosť nech Vám život len zdravím a blahom
platí, nech Vám v ďalšom živote len šťastie žiari i keď sa slniečko začína
skláňať a chodníček k spokojnosti a pohode k Vám nikdy nie je zaviaty.
Ešte veľa, veľa prežitých krásnych chvíľ v pohode a zdraví v kruhu svojich
blízkych a všetkých, ktorí Vás majú radi Vám prajú
pracovníci Slovenského Červeného kríža, ÚzS Senica
12 / Zvesti
Spravodajstvo z regiónu...
Január/2014
Zo zápisníka polície...
Policajné správy zo senického
a skalického regiónu
Polícia obvinila v utorok, 14. 1. z prečinu nezaplatenia dane a poistného 40
ročného muža zo Skalice. Ako podnikateľ neodviedol odvody do sociálnej
poisťovne. Za 2 roky tak spôsobil sociálnej poisťovni na nezaplatenom
poistnom škodu za viac ako 3100 eur. Mužovi hrozí za prečin väzenie až na
tri roky.
Z prečinu krádeže obvinili v utorok, 14. 1. skalickí policajti 20 ročného
mladíka z okr. Malacky. Na začiatku nového roku ukradol v predajni
v skalickom nákupnom centre oblečenie. Bundu, svetre a spodnú bielizeň
zobral do skúšobnej kabíny, kde odstránil ochranný kód. Jeho konanie si
všimla predavačka. Muža, hoci bol už mimo predajne, predavačka dobehla
a z pliec mu strhla batoh aj s kradnutými vecami. Okrem bundy, ktorú
poškodil, boli všetky vrátené do predajne. Krádežou by spôsobil škodu za
viac ako 70 eur. Muž sa už v minulosti dopustil krádeže, keď v meste Holíč
ukradol z nákupného centra potraviny. Teraz mu hrozí za krádež dvojročné
väzenie.
Rovnaký tr
est odňatia slobody hrozí aj 41 ročnému Skaličanovi za podvod.
trest
Od marca 2013 do januára tohto roku vylákal od 83 ročného staršieho muža
peniaze. Pod zámienkami, že si potrebuje požičať len zopár desiatok eur na
cestovné, pýtal takmer každý týždeň 10,20 a 50 eurové čiastky. Muža tak
pripravil celkove o 1500 eur. Požičané peniaze, aj napriek sľubom, nikdy
mužovi nevrátil.
Senickí policajti objasnili vreckovú krádež z októbra minulého roku. Polícia
z nej v týchto dňoch, 14. 1. obvinila 51 ročného muža zo Senice. Na Ulici
Štefánikovej v Senici využil podvečer nepozornosť muža a zo zadného vrecka
mu ukradol peňaženku. V nej mal poškodený osobné doklady a 400 eurovú
hotovosť. Polícia muža zadržala a spracovala podnet na jeho väzobné
stíhanie. Muž bol vo štvrtok eskortovaný do výkonu väzby.
PYROTECHNICI LIKVIDOVALI MUNÍCIU
Z 2. SVETOVEJ VOJNY
Policajní pyrotechnici likvidovali muníciu
z 2.svetovej vojny. V utorok (7.1.) našiel
pracovník počas kontroly plynovodu
v lese na Bukovej nevybuchnutú muníciu
Po oznámení bola na miesto nálezu
vyslaná hliadka obvodného oddelenia,
ktorá ho zaistila do príchodu
pyrotechnika. Ten určil, že na mieste sa
nachádza delostrelecká mína, tri ručné
granáty a päť protilietadlových nábojov
z 2. svetovej vojny.. Mínu a granáty
pyrotechnici odpálili na mieste, keďže
akákoľvek manipulácia s nimi bola
nebezpečná. Existuje predpoklad, že sa
tam môže nachádzať ešte ďalšia
nevybuchnutá
munícia,
preto
v prehľadávaní terénu pokračujú aj dnes.
Polícia upozorňuje občanov, že v prípade
podobných nálezov je veľmi dôležité
ihneď privolať políciu a v žiadnom
prípade s muníciou nemanipulovať.
POLÍCIA HĽADÁ SVEDKOV
DOPRAVNEJ NEHODY
Polícia žiada občanov o pomoc pri
objasnení dopravnej nehody. Stala sa
20. novembra o 12.h v Trnave na
Kollárovej ulici. 55 ročný chodec z Trnavy
prechádzal cez cestu po priechode pre
chodcov, v blízkosti budovy krajského
riaditeľstva Policajného zboru. Vodička
prichádzajúcej Škody Rapid čiernej farby
už nestačila zabrzdiť a došlo k zrážke s
chodcom. Chodec utrpel ťažké zranenia,
s ktorými bol prevezený do nemocnice.
Polícia u oboch účastníkoch dopravnej
nehody vykonala dychovú skúšku, ktorej
výsledok bol negatívny. Prípad
vyšetrujeme ako ublíženie na zdraví
a žiadame svedkov, ktorí nehodu videli,
aby sa prihlásili buď na dopravnom
inšpektoráte na čísle 0961 10 3510 alebo
na linke 158.
Nedajte šancu zlodejom!
Skalickí policajti zadržali iba pár minút
po krádeži 60 ročného Skaličana aj
s peniazmi. V utorok (7. 1.) podvečer
využil nepozornosť muža v nákupnom
centre v Skalici. V predajni odevov si
kupujúci odložil peňaženku na pult
a stačila chvíľa, aby o ňu vzápätí prišiel.
V nej mal 25 ročný muž zo Senice 280
Eur v hotovosti a doklady na svoje
meno. Ihneď privolal policajtov, ktorí
muža
identifikovali,
zadržali
a ukradnutú peňaženku vrátili aj
s pôvodným obsahom okradnutému
majiteľovi. Policajná hliadka muža
eskortovala do cely policajného
zaistenia. Poverený policajt ho vzápätí
obvinil v tzv. „super rýchlom konaní“
z prečinu krádeže. O jeho vine a treste
teraz rozhoduje súd. Mužovi hrozí
v zmysle zákona za krádež až dvojročné
väzenie.
Hoci mala táto krádež nakoniec šťastný
koniec, nebýva tomu vždy tak. Okradnutí
ľudia si niekedy ani nevšimnú, že im
peňaženka chýba. Šikovnosť zlodejov
nepozná zábrany a sú pripravení využiť
každú nepozornosť, zaváhanie či situáciu,
aby vás okradli. Polícia opäť pripomína
občanom, aby boli opatrní a svoje
cennosti mali stále pod kontrolou. Veď
ako sa hovorí, „Príležitosť robí zlodeja!“.
Ponúkol jej prácu, stala sa obeťou
obchodníka s ľuďmi
Polícia obvinila zo zločinu obchodovania
s ľuďmi a prečinu šírenia toxikománie
23 ročného Zoltána z okr. Dunajská
Streda. Pod zámienkou práce vylákal
koncom roku 2011 vtedy 21 ročnú
dievčinu z. okr. Dunajská Streda do
Českej republiky. Keď prišli do okr.
Domažlice, oznámil jej, že
bude
pracovať v podniku ako prostitútka. Hoci
sa dievčina bránila, zbil ju. Každú noc
ju vozil do podniku s vyhrážkami, nútil
ju poskytovať sexuálne služby a podával
jej drogy. Peniaze, ktoré si nechcene
zarobila, jej zobral. V máji 2012 sa
podarilo dievčine utiecť a celú vec
nahlásiť na polícii. Mužovi hrozí za jeho
konanie trest odňatia slobody na štyri až
desať rokov.
Kampaň „Ľudia nie sú na predaj – GIFT
BOX
SLOVAKIA“
je
súčasťou
preventívnych aktivít v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi. Ministerstvo vnútra
SR ju pripravilo v spolupráci so
Slovenskou katolíckou charitou a autormi
kampane: organizáciou STOP THE TRAFFIK
a Globálnou iniciatívou OSN pre boj proti
obchodovaniu s ľuďmi. Informácie k tejto
nájdete na stránke www.minv.sk
http://www.minv.sk/?tlacovespravy&sprava=odstartovala-kampanludia-nie-su-na-predaj-gift-box-slovakia
Denne odhaľuje polícia opitých
vodičov za volantom
Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
sa dopustil 47 ročný muž z Veľkej Mače.
Hliadka pohotovostnej motorizovanej
jednotky zastavila vodiča Škody Fabia
v pondelok (6.1.) o 16.15h v Trnave na
Nitrianskej ulici. Dychovou skúškou mu
namerali 1,71 promile alkoholu.
Následne bol obvinený z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,
za čo mu hrozí jednoročné väzenie.
Polícia
pripomína,
že
jednou
z povinností vodiča je, že nesmie požiť
počas vedenia vozidla alkohol alebo inú
návykovú látku a viesť vozidlo v takom
čase po požití, keď sa ešte môžu
nachádzať v jeho organizme. Polícia sa
však denne stretáva s prípadmi opitých
vodičov za volantom, ktorí sú hrozbou pre
všetkých účastníkov cestnej premávky
a neraz sme svedkami toho, ako na
alkohol za volantom doplatili zdravím
alebo životom nevinní ľudia.
Senickí policajti chytili páchateľov
série vlámaní do bytov
Už na druhý deň po sérii krádeží
vlámaním do bytov zadržali senickí
policajti podozrivých. V utorok (7.1.) sa
páchatelia postupne vlámali do troch
bytov v Senici. Majiteľom ukradli
notebook, fotoaparát, mobilný telefón,
peniaze a viacero šperkov, pričom
spôsobili celkovo škodu za asi 2200 eur.
Policajti ihneď zahájili pátranie po
páchateľoch a ukradnutých veciach.
Dvojicu podozrivých mužov mali
zakrátko v rukách a našťastie sa podarilo
zachrániť aj časť nakradnutých vecí a vrátiť
ich majiteľom. Polícia na základe
zhromaždených
dôkazov
obvinila
z prečinu krádeže 52 ročného Jozefa
z Trnavy a o rok mladšieho Dušana
z Myjavy. Zároveň bol spracovaný podnet
na väzobné stíhanie obvinených.
V prípade uznania viny hrozí v minulosti
už trestaným mužom väzenie na dva roky.
Január/2014
Spravodajstvo z regiónu...
Zvesti / 13
Na zamyslenie:
Bezpečnosť detí je v autách prvoradá
Tantrické priania
Snahou polície je každoročne znížiť počet dopravných nehôd a minimalizovať
zranenia na cestách. Hoci nie vždy musí prísť k závažným zraneniam, aj náhla
zmena situácie na ceste, môže spôsobiť zranenia spolucestujúcim v aute. Bezpečnosť
v aute by nám preto nemala byť ľahostajná. Prepravovať najmä malé deti,
novorodencov bez autosedačiek, príp. položených len na kolenách rodičov, je pre
väčšinu z nás nepredstaviteľné, hoci nie nevídané. Polícia preto opäť pripomína
najmä rodičom, vodičom a širokej verejnosti, aby sa v aute riadne pripútali
pripútali.
Za bezpečnosť detí v aute zodpovedá nielen vodič, ale tiež osoba, ktorá deti
sprevádza. Deti s telesnou výškou menšou ako 150 cm sa smú prepravovať v aute
v autosedačke, v ktorej sú riadne pripútané
pripútané. Rozhodujúca je pre rodičov teda výška
a potom aj hmotnosť dieťaťa. Autosedačka smie byť umiestnená na ktoromkoľvek
mieste okrem vodiča, ak vodič použije certifikovanú sedačku v smere jazdy
a umiestni ju tak, ako to stanovuje výrobca daného auta. Pri preprave najmenších,
v tzv. „vajíčkach“, môže rodič umiestniť dieťa aj na sedadle spolujazdca do
protismeru, ale len v prípade, ak je deaktivovaný predný „airback“.
Hoci zákon stanovuje, že preprava detí je možná len v zadržiavacích zariadeniach,
teda autosedačkách, existujú aj výnimky.
V autách, v ktorých sú umiestnené dve detské autosedačky na zadných sedadlách
a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretej, možno dieťa vo veku tri
a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným
pásom.
Ak autá nie sú vybavené detskou sedačkou, alebo je týchto zariadení v aute málo,
možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom
sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené. Ide skôr
o príležitostnú prepravu v obci a to v prípadoch, ak chce napr. stará mama odviezť
deti do školy, alebo pri preprave taxi službou.
V žiadnom prípade nesmie byť v aute prekročený počet prepravovaných osôb.
KR PZ Trnava
VIANOCE PRE HENDIKEPOVANÝCH
V stredu 11.12. žiaci III. A triedy
Strednej zdravotníckej školy v Skalici
predstavili svoj kultúrny program pre
klientov Zeleného domu, ktorý pripravili
spoločne pod vedením triednej učiteľky
PhDr
PhDr.. Lenky Beňo
Beňovvej.
Keď nastala tá chvíľa a prišli sme medzi
všetkých tých úžasných ľudí, panovala
medzi nami najskôr malá tréma. Záležalo
nám na tom, aby náš program všetkých
zaujal. Našťastie hneď od začiatku vládla
spontánna a priateľská atmosféra, a to
nie len medzi klientmi, ale svoje dojatie
prejavili aj vychovávateľky. Po úvodnom
speváckom vystúpení žiačok Jarky
Horváthovej a Dominiky Zborilovej
nasledovala
divadelná
scénka
Popoluška, ktorú zrežíroval Matej Lašák.
Ako opona poslúžila posteľná plachta,
za ktorou si v komických scénach
postupne zahrali Katarína Sukupová,
Michal Bartal, Lucia Slezáková, Karolína
Mikušová, Juraj Podzámsky a Michaela
Mikuličková. Čaro prichádzajúcich
Vianoc sme umocnili niekoľkými
spievanými vianočnými koledami. Pri
poslednej „haberovke“ Svet lásku má sa
pridal spievať asi celý Zelenýdom. Klienti
Zeleného domu sa potom ešte dlho tešili
z nášho ďalšieho prekvapenia. Rozdali
sme im vitamíny v podobe ovocia a na
oplátku nám pripravili malé pohostenie.
Predvianočné posedenie sa podarilo
usporiadať za podpory vedenia školy SZŠ
v Skalici, vedenia Zeleného domu, za čo
im chceme poďakovať. Ďalej by sme
chceli poďakovať za finančný príspevok
na zakúpenie ovocia pre klientov Lige
za duševné zdravie zo zbierky
„Nezábudka“, naše poďakovanie patrí aj
rodine Podzámskej za sponzorské dary.
za kolektív III.A triedy,
Lucia Slezáková
Môj priateľ otvoril zásuvku na bielizníku svojej manželky a vybral z nej
balíček zabalený do hodvábneho papiera. Nebol to hocijaký balíček, ale
balíček s krásnou spodnou bielizňou.
Odhodil papier a obzeral si hodváb a čipku. „Toto som jej kúpil, keď sme
boli prvýkrát v New Yorku. Odvtedy ubehlo asi 8 alebo 9 rokov. Nikdy si to
neobliekla. Chcela si to nechať na zvláštnu príle-žitosť. A teraz si myslím, že
prišiel ten moment. Priblížil sa k posteli a položil bielizeň k ostatným veciam,
ktoré chcel poslať do pohrebného ústavu. Jeho žena práve umrela. Keď sa
ku mne otočil, povedal: „Neschovávaj nič na zvláštne príležitosti, každý
deň, ktorý žiješ, je výnimočný“. A ja myslím ešte stále na jeho slová, lebo
zmenili môj život.
Dnes čítam oveľa viac ako predtým, a upratujem oveľa menej. Sedím na
svojej terase a vychutnávam prírodu bez toho, aby som si všímal burinu
v záhrade. Strávim viac času s mojou rodinou a s mojimi priateľmi a menej
času v práci. Pochopil som, že život je zbierka skúseností, ktorú treba chrániť.
Odteraz nič neschovávam. Používam denne moje krištáľové poháre.
Keď sa mi chce, oblečiem si svoje nové sako, keď idem nakupovať do
super-marketu. Aj moje obľúbené vône použí-vam, nenechávam ich na sviatky.
Vety ako „Jedného dňa... „ zmizli z môjho slovníka. Keď sa to oplatí chcem
veci teraz a tu, vidieť, počuť a robiť. Nie som si celkom istý, čo by robila
a“
manželka môjho priateľa, keby vedela, že zajtra tu už nebude – „zajtr
„zajtra“
a“, čo
berieme pričasto na ľahkú váhu. Myslím, že by zavolala ešte svojej rodine
a blízkym priateľom. Možno by zavolala aj pár ďalším priateľom, aby sa
udobrila alebo ospravedlnila za spory. Myšlienka, že by ešte išla na večeru
do čínskej reštaurácie sa mi veľmi páči, lebo to bolo jej obľúbené jedlo.
To sú tie všetky malé nevybavené veci, ktoré by ma veľmi rušili, kedy som
vedel, že moje dni sú spočítané. Znervózňovalo by ma, keby som určitých
priateľov už nemal vidieť, s ktorými som sa chcel „jedného dňa“ stretnúť.
Znervózňovalo by ma, kedy som nenapísal listy, ktoré som chcel „jedného
dňa“ napísať.
Teraz už nepremeškám, neodsúvam a neschovávam nič na neskôr, čo môže
priniesť radosť a úsmev do môjho života. Hovorím si, že každý deň je niečo
zvláštne,... každý deň, každá hodina, každá minúta sú niečo výnimočné.
A teraz pár typov na každodenný život:
- Daj ľuďom čo očakávajú a urob to s vkusom.
- Never všetko, čo počuješ, nemiň všetok svoj majetok a nespi tak veľa, ako
by si chcel.
- Keď povieš „je mi to ľúto“, pozri sa ľuďom do očí.
- Nesmej sa zo sĺz druhých.
- V prípade sporov zostaň lojálny a neurážaj.
- Neodsudzuj nikoho kvôli jeho druhovi.
- Hovor pomaly a mysli rýchlo.
- Keď ti niekto položí otázku, na ktorú nechceš odpovedať, usmej sa a opýtaj
sa „Prečo to chceš vedieť?“
- Zapamätaj si, že najväčšia láska a najväčší úspech obsahujú zodpovedajúce
riziko.
- Zavolaj svojej mame.
- Keď prehráš, pouč sa z toho.
- Zapamätaj si tri pravidlá: rešpekt pred sebou, rešpekt pre druhými,
zodpovednosť za svoje činy.
- Nepripusti, aby malé nedorozumenie pokazilo hlboké priateľstvo.
- Keď zbadáš, že si sa dopustil chyby, hneď to naprav.
- Usmievaj sa, keď telefonuješ, ten s ktorým hovoríš, to pocíti na tvojom
tóne.
- Ožeň/vydaj sa za toho, kto Ťa vie rozosmiať. Keď budete starí, bude to
dôležitejšie, ako čokoľvek iné.
- Buď otvorený pre zmenu, ale nezabudni preto na svoje hodnoty.
- Zapamätaj si, že mlčať je niekedy najlepšia odpoveď.
- Ži dobrý a usporiadaný život. Oceníš to, keď budeš starší.
- Neprehrabávaj sa v minulosti.
- Čítaj medzi riadkami.
- Správaj sa priateľsky k svojmu okoliu.
- Objav raz za rok nejaké miesto, na ktorom si ešte nebol.
- Niekedy je možno pre teba lepšie, keď nedostaneš niečo, čo veľmi chceš.
- Nauč sa všetky pravidlá, ale niekedy ich môžeš aj obísť.
- Zameraj svoj úspech na to, čoho sa musíš zriecť, aby si ho dosiahol.
-r-
14 / Zvesti
Zdravie...
Január/2014
ZDRAVIE PRE VŠETKÝCH
Ľudský mozog trpí, keď telo neprijíma zdravé tuky
Povianočné obdobie sa u mnohých ľudí
nesie v znamení chudnutia a často aj
trýznivých diét. Odborníci však
upozorňujú, že chudnúť iba na základe
neoverených informácií z populárnych
magazínov nemusí byť vôbec zdravé.
Vedci z Ústavu neurológie pri Centre pre
výskum Alzheimerovej choroby v
americkom Eastone najnovšie zistili, že
vylúčenie omega-3 mastných kyselín
(O3MK) z jedálnička môže viesť až k
poškodeniu mozgu. Varujú preto, že
úprava stravy na základe motta „žiaden
tuk = dobrý tuk“ môže ľudskému telu
spôsobiť viac škody než úžitku.
Výrazný vplyv na mozog:
Doktor Tan spolu s kolegami počas
výskumu analyzovali u testovaných ľudí
zloženie krvi, snímky z magnetickej
rezonancie ich mozgu a následné
riešenie kognitívnych testov. Zistili, že tí
jedinci, ktorých strava obsahovala nízky
podiel O3MK, mali väčšie problémy s
riešením príkladov, kombinovanými
úlohami i s abstraktným myslením.
V rovnakej skupine ľudí takisto odhalili
znepokojujúce minútové zmeny v
štruktúrach mozgu a zvýšené riziko
demencie či úmrtia.
„Ľudia s nižšou hladinou omega-3
mastných kyselín mali nižšiu mozgovú
kapacitu, ktorá zodpovedala približne
dvom rokom starnutia mozgu,“ píše Dr.
Zaldy S Tan vo výsledkoch štúdie
eastonského centra.
Omega-3 verzus omega-6
Medzi niektorými odborníkmi na výživu
zároveň koluje názor, že v dnešnej dobe
ľudia prijímajú prílišné množstvo omega6 mastných kyselín (O6MK) na úkor
O3MK, ktorých deficit je typický pre telo
„moderného“ človeka. Každý, kto túži byť
Ochorenia z prechladnutia
Infekčná nádcha s kašľom a subfe-
brilitami (telesná teplota od 37,0 do
38,0 stC) patrí medzi benígne infekcie,
ktoré sú vyvolané širokou škálou
respiračných vírusov.
Chladné prostredie ako také priamo
nespôsobuje tieto ochorenia, predstavuje určitý primárny nešpecifický
faktor, ktorý môže narušiť obranyschopnosť sliznice dýchacích ciest,
a tým zvyšuje pravdepodobnosť invázie
patogénnymi mikroorganizmami
u indisponovaných jedincov. Tak ako
chlad, existuje množstvo ďalších
nešpecifických faktorov, ktoré určitým
spôsobom „otvárajú bránu” rôznym
vírusovým a bakteriálnym infekciám.
V chladných mesiacoch roka väčšina
populácie dostane nádchu alebo kašeľ,
pálenie či škrabanie v krku a má aj
subfebrility. Takéto ochorenia sú
označované ako chrípkovité ochorenia
alebo ochorenia z prechladnutia,
z anglického označenia „common
cold“. Klinické príznaky pripomínajú
niektoré z príznakov chrípky, avšak
chrípku nie je možné zaradiť medzi
ochorenia z prechladnutia. Chrípka má
závažný priebeh s vysokou horúčkou,
kašľom a častými komplikáciami.
Ochorenia z prechladnutia sú ľahko
prenosné vírusové nákazy, ktoré majú
práve v chladnom období častejší
výskyt.
Príčiny vzniku:
Najčastejšie sa vyskytujúcimi pôvod-
cami ochorení z prechladnutia sú
rinovírusy a corona vírusy.
Prenos:
Zdrojom nákazy je vždy chorý človek.
Vzhľadom na početných možných
etiologických pôvodcov môže jedinec
ochorieť aj viackrát v priebehu roka.
Vstupnou bránou nákazy je sliznica
nosa, nosohltana a spojiviek.
Väčšina vírusových respiračných nákaz
sa prenáša vzduchom drobnými
kvapôčkami pri kašli a kýchaní, a tak
jednoducho dochádza k nákaze tých,
ktorí boli v najbližšom kontakte s
chorými.
Infekcie spôsobené rinovírusmi sa
rýchlo replikujú v prvých dvoch dňoch
ochorenia a vo veľkom množstve sa
nachádzajú vo vodnatom sekréte z
nosa. Pri fúkaní nosa sa tento sekrét
ľahko dostáva na prsty rúk a taktiež sa
vo veľkom množstve nachádza vo
vlhkých vreckovkách. Pokiaľ sa ruky
dôkladne a často neumývajú, potom
sa podaním rúk vírusy prenášajú na
ruky zdravých, vnímavých jedincov.
Potom pri umývaní očí, dotýkaní sa
nosa, dochádza k prenosu nákazy.
Inkubačná doba (čas od nakazenia po
plné rozvinutie choroby) je veľmi krátka,
niekoľko hodín až 3 dni.
Najnáchylnejšie k týmto ochoreniam
sú prevažne deti v predškolskom alebo
školskom veku vo väčších kolektívoch.
Dospelí ľudia prenos nákazy podce-
vo fyzickej kondícii by preto mal
predovšetkým vyvážiť príjem zmienených
mastných kyselín. Prebytok O6MK totiž
môže v organizme spustiť napríklad
vážne zápaly s nevyčísliteľnými Omega3 mastné kyseliny možno nájsť aj v týchto
potravinách:
Rastlinný tuk:
olivy a olivový olej, tekvicový olej,
kokosový tuk, ľanové semiačka, rôzne
druhy orechov (mandle, vlašské orechy,
makadamiové orechy atď.), avokádo,
sójové bôby a výhonky, tofu, fazuľa,
arašidové oriešky, ovsené a pšeničné
klíčky, špenát…
Živočíšny tuk:
losos, makrela, tuniak, treska, jahňacie
a bravčové mäso, niektoré druhy syrov
(rokfort, čedar atď.)škodami pre
organizmus.
Mgr. Viera Komínková v článku na portáli
zzz.sk napríklad uvádza, že „čím viac
tukov typu omega-6 skonzumujeme, tým
viac potrebujeme tukov typu omega-3
omega-3,
pričom tuky typu omega-6 by mali byť
prijímané maximálne v trojnásobnom
ňujú, šíria ju ďalej cestou do zamestnania alebo na spolupracovníkov.
Príznaky:
Ochorenia vyvolané rinovírusmi
a respiračnými corona vírusmi
začínajú väčšinou:
pobolievaním hlavy, upchatím nosa,
svrbením očí, pocitom pálenia v hrdle,
zvýšenou únavou už po niekoľkých
hodinách chorý začne kýchať, slzia mu
a pália ho oči, z nosa mu vyteká vodnatý
sekrét, pretrváva pálenie až škrabanie
v krku
druhý a tretí deň príznaky vrcholia,
chorý má prekrvené spojivky,
začervenaný nos, hlas je zmenený
rinolaliou (porucha zvuku reči pre
chorobné zmeny v nosovej a nosohltanovej dutine), zvyknú byť prítomné
aj subfebrility. V ďalších dňoch sa
sekrécia z nosa mení na hlienovú až
hnisavú
U detí je výskyt kašľa častejší ako
u dospelých. Taktiež častejšie a aj
dlhšie kašľú fajčiari. Príznaky pozvoľna
ustupujú a do týždňa väčšinou
dochádza k uzdraveniu.
Komplikácie – skôr vzácne
zápal prínosových dutín, u detí sa môže
vyskytnúť otitída (zápal stredného
ucha).
Diagnostika:
Predpokladom správnej diagnostiky lekára je
dobre odobratá anamnéza, klinický
obraz,laboratórne vyšetrenie krvi..
Klinicky nie je možné rozpoznať, ktorý
z vírusov je pôvodcom choroby
vyššom množstve ako tuky typu omega3“.
Podľa nej však „väčšina ľudí konzumuje
mastné kyseliny v pomere 20:1 alebo
10:1 v neprospech omega 3“, čo nie je
vôbec vhodné.
Treba podotknúť, že obe skupiny tukov
sa vyznačujú prívlastkom „esenciálne“.
Tento pojem mnohokrát odznieva v
reklamách a značí, že ľudský organizmus
si tieto mastné kyseliny nedokáže vytvoriť
svojpomocne.
Zatiaľ čo O6MK obsiahnuté v rastlinných
margarínoch a olejoch (repkový,
slnečnicový) sú podľa niektorých názorov
skôr prostriedkom reklamných stratégov,
ako zbohatnúť,
-O3MK
O3MK majú na základe overených
vedeckých poznatkov nezastupiteľnú
úlohu v jedálničku človeka.
Rovnako ako pri iných zásadách zdravej
výživy aj tu platí, že človek, ktorý túži byť
zdravý a fit má všetko vo svojich rukách.
Stačí si uvedomiť, že naše telo reaguje
na každučký podnet zvnútra i z okolia, a
preto sa nám aj náležite odvďačí za to,
ak mu doprajeme vyváženú stravu. A to
po všetkých stránkach.
Zdroje: www.cnn.com, www.zzz.sk
z prechladnutia u daného vyšetrovaného. Vzhľadom na nesmiernu
početnosť antigénne rozdielnych
pôvodcov chorôb z nachladnutia nie je
zatiaľ možná aktívna ochrana
očkovaním.
Liečba
Liečba je symptomatická. U dojčiat,
ktoré nie sú schopné vyfúkať si nos, je
nutné hlien z nosa odsávať. U detí
a dospelých sa priechodnosť nosovej
dutiny udržiava nosovými kvapkami
s vazokonstrikčným účinkom, proti
kašľu nekodeinové antitusiká
a expektoranciá, pri horúčkach nad 38
st C paracetamol. Antibiotiká nie sú
vhodné, sú indikované pri bakteriálnych
komplikáciách.
Prevencia
V prevencii je rozhodujúce zabrániť
prenosu nákazy. Pokiaľ ide o rinovírusovú nákazu, je dôležité pravidelné
dôkladné umývanie rúk a častá
výmena vreckoviek. Chorí s nádchou
a kašľom by mali aspoň po dobu
najvýraznejších ťažkostí ostať
v domácej izolácii.
Imunitu môžeme podporiť vitamínom
D (preventívne pôsobenie na zníženie
výskytu ochorenia), ktorého najvýznamnejším prirodzeným zdrojom je
premena v koži pôsobením UV-B lúčov
slnečného žiarenia a taktiež príjmom
vitamínu C (pôsobí na skrátenie
a zmiernenie závažnosti priebehu
ochorenia), ktorého prirodzeným
zdrojom sú čerstvé ovocie a zelenina.
Zvesti / 15
Január/2014
HOROSKOP FEBRUÁR 2014
Baran(21.03.-20.04.)
prvá dekáda: Darí sa vám organizovať
nielen svoj život, ale aj druhých. Dbáte o
svoje zdravie. Darí sa vám. V práci
prehodnocujete staré a vkladáte nové
ciele. Peniaze v týchto dňoch sú v
pohybe.
druhá dekáda: Postupne sa vám bude
zlepšovať zdravie. V tomto období sa
budete cítiť dobre. Zainvestujete do seba
a bude to mať výsledok. Pohoda preniká
do každej vašej činnosti.
tretia dekáda: Príde nečakaná reakcia
na nečakanú udalosť. Niečo nepríjemné
vás môže zaskočiť. Vy ste však silný a
dokážete sa tomu postaviť. Zvládnete to.
Prinesie to úspech a radosť.
Býk(21.04.-20.05.)
prvá dekáda: Pred vami je pár dní, ktoré
vypovedajú o vašej šikovnosti a
nadanosti. Darí sa vám, ste aktívny či už
v práci ale aj doma. Vaše zdravie je v
perfektnom stave aj keď bolo toho trošku
na vás moc za posledné dni a imunita sa
mohla oslabiť. Dostanete sa z toho stavu
veľmi dobre. Nedávajte si toľko toho za
cieľ. Peniaze sú, aj budú.
druhá dekáda: Na vašej tvári je vidno
úsmev. Cítite sa fajn. Zdravie poslúcha.
V práci ste aktívny a darí sa vám. A aj
doma. Vaše emócie sú naplnené.
Prežijete krásne dni.
tretia dekáda: Máte protichodné názory
s partnerom, partnerkou. Nakoniec sa
ukáže, že vy ste mali pravdu. Je to tým,
že máte skúsenosti ale hlavne nadhľad.
To vás privedie k úspechu. Zdravie sa
druhá dekáda: Získate novú skúsenosť
v práci. Celkovo to bude viac pracovné
obdobie. Budete všeličo riešiť. Okrem
nových skúseností prídu aj nové
stretnutia a známosti. Po zdravotnej
stránke sa cítite dobre, ale nemali by ste
zanedbávať prevenciu, plaváreň, saunu
či masáže.
tretia dekáda: Vaša partnerka má mnoho
plánov a vás to možno zaťažuje. Máte
toho nad hlavu. Mnoho práce a ešte k
tomu aj počúvať návrhy, ktorým moc
nerozumiete. Tieto dni budú pre vás
zamerané na vaše súkromné hobby. Tam
sa budete najviacej realizovať. V kľude a
pohode.
Lev(23.07.–23.08.)
prvá dekáda: Ste usmiaty a darí sa vám.
Máte dobrú náladu a zlé dni znášate
veľmi dobre. Potrebujete povzbudiť a
dobre sa naladiť. Potom ide všetko
zľahka. Cítite sa fajn zdravie poslúcha.
Len aby tých peňazí bolo dostatok.
druhá dekáda: Doma budete mať viacej
práce ako inokedy. Ak patríte k domácim
majstrom, tak sa pripravte, že niečo
budete montovať. Pozor na úrazy a
zranenia. V práci je to stereotyp ale
nesťažujete si. Len tá výplatná páska by
mohla byť o trošku výraznejšia.
tretia dekáda: Ste v dobrej kondícii. Darí
sa vám. Vnímate udalosti vo zvláštnom
slede akýchsi úloh, ktoré majú
nadprirodzený princíp. Zdravie je tiež v
tejto réžii. Robíte malé krôčky, aby ste
došli do vytúženého cieľa. A to byť šťastný.
Darí sa vám to a s pozitívnou náladou
zájdete najďalej.
vy si splníte svoj sen. Len treba vydržať a
myslieť optimisticky. Zdravie vám praje
a aj peňažná situácia sa zlepšuje.
druhá dekáda: Môžete mať pár stretnutí,
ktoré nemusia dobre dopadnúť. Je to
preto, že ste sa málo sústredili a
pripravili na tieto dôležité stretnutia.
Môže prísť stres a aj zdravia môže
mierne zakolísať. Partner či partnerka
vás podporia ale zostáva to len na vás.
tretia dekáda: Budete trošku akčnejší
ako bývate a prinesie vám to zisk, ktorý
vás poteší. Čím viacej zariskujete, tým
viacej získate. Je to na vás.
Škorpión(23.10.-21.11.)
prvá dekáda: Žijete si po svojom a ani
neviete ako ubiehajú dni. Prežite ich
správne a pozitívne, aby ste mali na čo
spomínať. Nič nebude stáť v ceste vášmu
úspechu, čím viacej budete dobre
naladený, tým lepšie sa budete cítiť a
tým viac budete dávať aj druhým okolo
vás.
druhá dekáda: Prídu výdavky, ktoré vás
vôbec nebudú motivovať, skôr budete z
nich znechutený. V láske sa budete viacej
sťažovať svojmu partnerovi či partnerke.
Potrebujete nejakú bútľavú vŕbu. Taktiež
práca nebude nič moc. Tí, ktorí pracujú
na zmeny môžu mať problémy so
vstávaním.
tretia dekáda: Ste rozlietaný a pritom
strhávate so sebou aj svojho partnera,
partnerku. Mnoho vecí bude pred vami.
Mali by ste povoliť od zhonu a viacej sa
prispôsobiť tempu svojho najbližšieho.
Uvidíte, že dobre spravíte.
Strelec(22.11.-20.12.)
drží a vy ste v pohode.
Panna(24.08.-22.09.)
Blíženci(21.05.-21.06.)
prvá dekáda: Máte osud vo svojich
rukách. Čo urobíte, to sa vám aj vráti.
Čím viacej budete pozitívny v týchto
dňoch, tým lepšie sa budete cítiť aj vy a
vaše okolie. Zdravie poslúcha, cítite sa
dobre. Niečo budete zrejme kupovať, na
to si však pripravte viac ako hotovosť v
peňaženke.
druhá dekáda: Narodení v tomto období
môžu pociťovať menšie či väčšie výkyvy
nálad. Budú vyhľadávať samotu a
izoláciu. Medzi ľudí sa im veľmi nebude
chcieť chodiť. Môžu tiež pôsobiť čudne
na svoje okolie rečami a výrazovými
prvkami. Je to tým, že doma môžete mať
menšie či väčšie problémy, ktoré vás
zaťažujú.
tretia dekáda: Na vašej tvári je vidieť
úsmev. To je pre vás veľmi dobré, lebo
veci sa tým menia k lepšiemu. Máte čas
na rôzne aktivity a to je dobré zase aj
pre vášho partnera, partnerku. Úsmev
na tvári sa nevytratí ani po niekoľkých
hodinách, pretože bude vychádzať z
vášho vnútra.
pr
prvvá dekáda: Stretnete ľudí, ktorých ste
predtým dlhšiu dobu nevideli. Pomôžu
vám vyriešiť problém, ktorý vás možno
trápi už dlhšie. Budete vďačný za každú
dobrú radu a hlavne vás to namotivuje.
Dobrá nálada, dobré zdravie a ani
peňaženka nebude prázdna. To budú
dni, na ktoré sa budete možno aj tešiť.
druhá dekáda: Darí sa vám, ste usmiaty
a spokojne naladený. Dobrá nálada vám
vydrží. Toto obdobie je pre vás zaujímavé
tým, že sa budete viacej baviť. Bude to
vo váš prospech. Zdravie bude slúžiť.
Poteší vás každá maličkosť. Budete sa
viacej o seba starať. Len keby tých peňazí
bol dostatok, ale bude len na vašej
šikovnosti, koľko ich získate.
tretia dekáda: Je možné, že toto obdobie
bude pre vás dosť ziskové. Mnoho práce
prinesie úspechy. Získate viacej ako
vložíte. Láska je to, čo potrebujete
najviac. V tom je možné, že budete musieť
zainvestovať. Krásny kvet či darček
partnerke, partnerovi môže spôsobiť
doslova zmenu zmýšľania. A tým pre vás
aj zmenu situácie v pozitívny smer.
Váhy(23.09-22.10.)
Kozorožec(21.12.-19.01.)
prvá dekáda: Máte pár dôležitých
rozhodnutí, ktoré sú pred vami. Stojí pri
vás šťastena. Usmeje sa na vás šťastie a
prvá dekáda: Prídete na veci, ktoré vám
pomôžu riešiť vaše problémy najmä
pracovného rázu. Zlepší sa vaša finančná
prvá dekáda: Ste rozlietaný, doma vás
nájsť je problém. V práci je to také isté a
aj vo svojom voľnom čase vybavujete a
zabávate sa. Máte pred sebou pozitívne
dni, v ktorých budete veľmi aktívny.
Zdravie vám slúži a aj vaša finančná
hotovosť vám stačí na prežitie.
druhá dekáda: V podstate ste spokojný.
Všetko funguje tak ako má. Prežijete
príjemné dni. Prejavia sa najmä v citovej
sfére. V práci ste spokojný a aj výplatná
páska vás teší.
tretia dekáda: Ste usmiaty a preto aj
spokojný, na nič sa nehráte. Všetko
zvládate bravúrne a dobre. Darí sa vám
v práci ale aj súkromí. Zdravie je dobré
a preto si môžete dovoliť aj menšie výlety
do hôr či prechádzky prírodou.
Rak(22.06.–22.07.)
prvá dekáda: Čakajú vás pozitívne dni
plné dobrej nálady a zdravia. Tešíte sa
zo života a nemáte dôvod byť smutný.
Zdravie vám slúži a aj peniaze sú. Nieto
problému, ktorý by ste nevyriešili. Preto
sa usmievate a dávajte dobrú náladu aj
druhým.
situácia a aj dobrá nálada. Na vašej tvári
vyrastie úsmev, ktorý poteší každého, s
kým bude v kontakte. Situácia sa bude
pomaly zlepšovať.
druhá dekáda: Veci robíte na poslednú
chvíľu. Stále len odkladáte a potom sa
môže stať, že toho máte mnoho. Mali by
ste si prispôsobiť svoj pracovný
harmonogram. Pomôže vám to. Zdravie
vám vydrží. Len keby tých peňazí bolo
viacej.
tretia dekáda: Ste až príliš akčný a
nedočkavosťou nič nevyriešite, len to,
že sa môžete nahnevať ale len na seba
a len za svoju unáhlenosť. Budú to
krušné dni a budete toho zrejme chcieť
moc stihnúť. Váš rozum síce hovorí, že
áno, ale srdce vás od toho odhovára. Je
na vás, čo počúvate viac.
Vodnár(20.01.-18.02.)
prvá dekáda: Do vášho života niečo
zasiahne a možno zmení zaužívaný
rytmus. Niečo sa zmení a bude to pre
vás pozitívne. Budete sa cítiť dobre a
hlavne budete spokojný. Vaše zdravie je
dobré a aj finančná situácia, nesťažujete
si. Čo sa citov týka, je možné, že prežijete
znovuosvieženie svojich citov.
druhá dekáda: Čakajú vás veľmi pozitívne
dni. Darí sa vám a je na vás vidieť, že ste
spokojný. Prenášate to aj na svojich
najbližších. Zdravie vás poslúcha a robíte
všetko preto, aby ste fungovali správne.
Dôležitá bude dobrá nálada a tej bude
nadmieru. Takých pozitívnych slniečok,
akými budete teraz vy, by potrebovali
ľudia viac.
tretia dekáda: Prežívate pozitívne
okamihy, ktoré si vychutnávate. Darí sa
vám a je to na vás vidieť. Keby všetci
ľudia prežívali také krásne okamihy,
ktoré teraz prežívate vy, je možné, že by
sa ľudstvo zmenilo.
Ryby(19.02.-20.03.)
prvá dekáda: Cítite sa dobre a hlavne
vám vychádzajú veci tak, ako si
predstavujete. Všetko má svoje plusy ale
aj mínusy. Ten mínus bude, že sa akoby
uzavriete do seba a nebudete sa chcieť
podeliť so svojimi najbližšími o pekné
zážitky. Ste zdravý a spokojný, čo iné by
ste chceli.
druhá dekáda: Tieto nevýrazné dni pre
vás budú znamenať harmóniu a
rovnováhu. Cítite sa fajn a aj sa tak
chováte. Zabúdate možno na svojich
známych, ktorých by ste mali viacej
kontaktovať.
Taktiež
chodiť
do
spoločnosti vám prospeje. Nemali by ste
sa tak uzatvárať do seba.
tretia dekáda: Na okolie budete pôsobiť
vzťahovačne a nepríjemne. Budete
„skladať svoju životnú skladačku.“
Nepripisujte veciam nadprirodzený
význam, nepomôže to v tom, že vás to
zbaví zodpovednosti. Skôr sa sústreďte
na reálnejšie veci. Pomôže to vašej
schopnosti byť otvoreným v spoločnosti
ľudí, ktorí vás majú radi.
@mu
Download

Január 2014 - Senica - Slovenský Červený kríž