Špeciálna materská škola internátna,
Karola Supa 48
L u č e n e c
Šikovné jazýčky
Školský vzdelávací program
ISCED 0
Školský vzdelávací program pre školský rok 2012/2013
1
„Čo chceš, aby deti vedeli, ukáž im to. Čo chceš, aby deti robili, urob to sám pred ich očami.
Čo chceš, aby deti hovorili, hovor to sám v ich prítomnosti.“
J. A. Komenský
Školský
vzdelávací Šikovné jazýčky
program
Stupeň vzdelania:
ISCED 0 – predprimárne vzdelanie
Dĺžka dochádzky:
spravidla 3 roky
Vyučovací jazyk:
slovenský
Forma
výchovy
a poldenná, celodenná, týždenná
vzdelávania:
Druh školy:
štátna
PREDKLADATEĽ:
Názov školy:
Špeciálna materská škola internátna
Adresa:
Karola Supa 48, 984 03 Lučenec
IČO:
00163023
Riaditeľ školy:
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová
Koordinátor pre tvorbu Mgr. Zdenka Cirjaková
ŠkVP:
tel.:047/4331459
Ďalšie kontakty:
e-mail: [email protected]
web: www.zsisplc.svsbb.sk
ZRIAĎOVATEĽ:
Názov:
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
Adresa:
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Kontakty:
048/47 101 11
Platnosť dokumentu: od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013
Schválené na pedagogickej rade: 27. 08. 2010
Schválené v Rade školy : 20.09.2012
PaedDr.
Ľuboslava
Porubovičová,
riaditeľka
školy
2
1
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Vlastným cieľom výchovy a vzdelávania detí a žiakov so sluchovým postihnutím
a s narušenou komunikačnou schopnosťou je priblížiť sa ku strategickej vízii školy: „Stať sa
v rámci SR zdrojovým centrom umožňujúcim deťom a žiakom so sluchovým postihnutím
a s narušenou komunikačnou schopnosťou vzdelávanie, výchovu, osobný rast a rozvoj,
poradenstvo a podporu schopností pre sociálne začlenenie a budúcu zamestnanosť.“
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú,
kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na
život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do
skupiny a kolektívu.
Cieľom vzdelávania detí s narušenou komunikačnou schopnosťou je rozvíjanie
všetkých jazykových rovín, všetkých foriem komunikácie, eliminovanie a prevencia NKS.
Zameranie edukácie a rehabilitačného procesu sluchovo postihnutých detí je také,
aby sa primerane veku a osobitostiam detí rozvinuli ich komunikatívne, reedukačné
a kompenzačné kompetencie. Dosiahnutie jednotlivých kompetencií sa realizuje v súlade
s individuálnymi osobitosťami dieťaťa so sluchovým postihnutím v takom rozsahu, aby
konečné výsledky dieťaťa so sluchovým postihnutím s prihliadnutím na jeho sluchové
postihnutie zodpovedali profilu absolventa predprimárneho vzdelávania.
Z hľadiska nerovnomernej štruktúry schopností detí s autizmom a ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami je prvoradým cieľom rozvíjanie zaostávajúcich oblastí,
rozvíjanie priemerných, resp. vynikajúcich schopností, všestranný a harmonický rozvoj
dieťaťa, rozvoj individuality dieťaťa.
Oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu je v oblasti riadenia školy kľúčová. Všetko
úsilie smeruje k uspokojeniu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb našich detí a k ich
rozvoju. K dosiahnutiu väčšej kvality vedú aj nami vytýčené ciele:
Cieľ A1: Každé dieťa bude dôkladne zdiagnostikované a budú pomenované oblasti –
najbližšie zóny vývinu, ktoré budú rozvíjané, ako aj metódy a postupy prostredníctvom
ktorých sa to dosiahne. Dôraz sa kladie na najnovšie, moderné metódy (Laheyovej model
vývinu reči, Výcvik fonematického uvedomovania, auditívno-verbálne postupy u sluchovo
postihnutých, Cielená terapia hrou, TEACH program, AAK, ABA terapia....). Každé dieťa
bude mať vypracovaný Plán rozvoja (v prípade potreby aj Individuálny vzdelávací program),
zameraný na stimuláciu kognitívno-psychomotorických funkcií, na rozvoj komunikačných
schopností dieťaťa a na rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií osobnosti dieťaťa pri
hre. S výsledkami diagnostiky aj s Plánmi rozvoja bude oboznámený a stotožnený rodič
a všetci pedagógovia.
Cieľ A2: Zamerať sa na rozvíjanie komunikatívnej kompetencie – predčitateľskú gramotnosť.
Rozvíjať aj ostatné kľúčové kompetencie dieťaťa.
3
Cieľ A3: Rozvíjať cielené sociálne a komunikačné schopnosti, každodenné praktické
schopnosti pomocou špeciálnych metód a vytvárať základné adaptívne správanie u detí
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.
Cieľ A4: Dosiahnuť zmenu vo vyučovaní predmetu Individuálna logopedická intervencia
a to vyššiu kvalitu aj kvantitu.
Cieľ A5: Pravidelnou a systematickou výchovnou prácou a ponukou zmysluplných činností
zabezpečiť, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu.
Cieľ A6: Poskytnúť talentovaným deťom ďalšie výchovno-vzdelávacie formy, kde môžu
rozvíjať svoje nadanie. Podporovať aktivity smerujúce k zlepšovaniu zručností detí.
Poslaním materskej školy je poskytnúť
deťom s narušenou komunikačnou
schopnosťou, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím a autizmom plnohodnotné
predprimárne vzdelanie, zlepšovať narušenie komunikačnej schopnosti a eliminovať
edukačné nedostatky, ktoré z narušenia vyplývajú. Poslanie je v súlade so súčasne platnou
legislatívou a zároveň úzko korešponduje so strategickými zámermi a koncepciou školstva,
ktorá je deklarovaná v projekte Milénium.
Naše školské zariadenie ako komplex poskytuje:
- včasnú stimuláciu zdravotne znevýhodnených detí
- individuálnu komplexnú špeciálno – pedagogickú starostlivosť
- individuálnu logopedickú starostlivosť
- komplexnú psychologickú diagnostiku a terapiu
- zaškolenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím
a autizmom, prípadne iným zdravotným znevýhodnením od 3. rokov do 6.rokov
- zaškolenie detí od prípravného ročníka až po 9.triedu
1.1 Partneri, s ktorými škola nevyhnutne spolupracuje pri napĺňaní svojich
cieľov:
Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, rodičia (zákonní zástupcovia,
Združenie rodičov detí a žiakov so SP a s NKS), zamestnanci školy (pedagogickí
a nepedagogickí), sociálny partner (odborová organizácia), školská samospráva – Rada školy,
stavovská organizácia – Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR (SŠLV v SR),
zástupcovia občanov so zdravotným znevýhodnením – Asociácia rodičov nepočujúcich detí
v SR – ANEZSP v SR, inštitúcie priamo riadiace – MŠ SR, ŠPÚ, vzdelávacie inštitúcie,
pripravujúce pedagógov – PdF UK v Bratislave, PaSA v Lučenci.
Tretí sektor: Občianske združenie pri ZŠ pre SP internátnej, Nadácia Počuť srdcom, ďalšie
inštitúcie.
Partnerské školy: špeciálne školy v SR, Špeciálna škola pre žiakov so sluchovým
postihnutím v Egri, v Debrecíne a vo Váci.
4
1.2 Analýza požiadaviek a spokojnosti partnerov
1.5.1
1.5.2
1.5.3
ŠKOLA - ZRIAĎOVATEĽ
Poskytuje
kvalitnú
výchovu
a vzdelávanie, plní ciele stanovené
v Národnom programe, stanovuje si
splniteľné
ciele
v súlade
s požiadavkami humánnej školy,
zabezpečuje plynulú prevádzku.
Škola od zriaďovateľa očakáva
podporu pri napĺňaní cieľov.
ŠKOLA - RODIČ
Škola poskytuje rodičovi ako
objednávateľovi kvalitné služby
v rámci výchovy a vzdelávania,
celodennej starostlivosti (stravovanie,
ubytovanie), poradenstva, poskytuje
mimoškolské aktivity.
ZRIAĎOVATEĽ - ŠKOLA
Zabezpečuje dostatok financií na prevádzku
školy, očakáva kvalitné plnenie úloh
a kvalitné služby verejnosti.
ŠKOLA – ZAMESTNANCI
ZAMESTNANCI - ŠKOLA
Vytvára pre zamestnancov školy
optimálne pracovné podmienky,
psychohygienické
podmienky,
zabezpečuje
možnosti
ďalšieho
vzdelávania, oboznamuje s novou
legislatívou,
vytvára
účinnú
Plnia celkové a čiastkové ciele školy,
permanentne sa vzdelávajú, sú aktívni
a iniciatívni, spolupracujú s rodičovskou
verejnosťou, účinne spolupracujú s ďalšími
partnermi školy, vytvárajú pozitívny imidž
školy. Každý člen pedagogického zboru má
RODIČ - ŠKOLA
Rodičia spolupracujú so školou, poznajú a
podporujú jej hlavné ciele, pomáhajú škole,
podieľajú sa na
realizácii
cieľov.
Prostredníctvom volených zástupcov sa
podieľajú na spolurozhodovaní o hlavných
zámeroch školy.
Podľa výsledkov z vykonaných prevažne
anonymných zisťovaní rodičia najviac
požadujú:
 Špecializáciu – odborný prístup MŠ
podľa
špeciálnych
výchovnovzdelávacích potrieb svojho dieťaťa,
 Pravidelný
kontakt
a poradenstvo
s pedagógmi
svojho
dieťaťa
(informovanie o aktivitách, ktoré sa
robia, o napredovaní dieťaťa)
 Aplikáciu nových metód zameraných na
vývin reči, sluchovú výchovu, čítanie
s porozumením, terapiu porúch učenia.
 Vyššiu
frekvenciu
individuálnych
logopedických intervencií, ako je
umožnená terajším učebným plánom.
 Zlepšovanie materiálneho vybavenia
školy – pomôcky, úprava areálu...
5
organizačnú štruktúru, priestor na právo participovať na tvorbe školských
realizáciu
a tvorivosť,
priznáva noriem, tiež na usmerňovaní chodu školy.
samostatné kompetencie, vytvára
vnútorné školské predpisy tak, aby sa
s nimi stotožnili všetci zamestnanci.
Akceptujú vnútorné školské predpisy s
vedomím, že nariadenia, ktoré spoločne
skoncipovali a prijali, budú musieť plniť.
Zamestnanci požadujú:
 Oceňovanie
kvalitného
výkonu
zamestnanca.
 Zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania a
profesionálneho rastu.
 Otvorenú
a priamu
komunikáciu
vedúcich
pracovníkov
so
zamestnancami.
1.5.4
ŠKOLA
Prizýva organizácie k spolupráci
1.5.5
1.5.6
ŠKOLA
ŠKOLSKÁ
SAMOSPRÁVA
Predkladá samospráve koncepciu,
plány práce, plány rozvoja, podnety
na pomoc a spoluprácu, očakáva
pomoc.
ORGANIZÁCIE,
SPOLUPODIEĽAJÚCE
SA
VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
Pomáhajú plniť hlavné úlohy školy.
NA
ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA - ŠKOLA
Vyjadruje sa k hlavným úlohám, dáva
podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti,
spolupodieľa sa na realizácii úloh, poskytuje
pomoc.
ŠKOLA – OSTATNÍ PARTNERI
MŠ SR, ŠPÚ, NADÁCIE, OBČIANSKE
ZDRUŽENIA,
PROJEKTOVÍ
PARTNERI - ŠKOLA
Škola prizýva k spolupráci OZ, Škola očakáva od MŠ SR
- ŠPÚ projektových partnerov, očakáva vypracovanie Štátneho projektu výchovy
pomoc, podporu, dôveru.
a vzdelávania, podnety a výzvy na realizáciu
projektov, podporu pri realizácii projektov
od OZ a ďalších partnerov.
6
2 Zameranie školy
Vychádzajúc z tradícii, dlhoročných skúseností, úspechov školy a z možností
poskytovaných okolím školy, ako aj na základe analýzy záujmu rodičov detí sa naša škola
zameriava na to, aby bola:
a) Škola otvorená pre všetky deti so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou
schopnosťou. Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí, s možnosťou zúčastniť sa
výchovno-vzdelávacej činnosti. Podporujeme otvorenú komunikáciu s rodičmi, formy
spolupráce, aj netradičné.
b) Škola občianska, s demokratickým prístupom, rešpektovaním hodnôt školy, práv dieťaťa,
rešpektovaním osobnosti dieťaťa aj učiteľa. Uplatňujeme individuálny prístup,
s rešpektovaním individuálnych osobitostí každého dieťaťa. Chceme vychovať deti
schopné žiť v občianskej spoločnosti, podľa všeobecne uznávaných životných
a morálnych hodnôt a občianskych princípov.
c) Škola rešpektu a tolerancie – poskytujeme výchovu a vzdelávanie deťom s viacerými
druhmi a stupňami zdravotného postihnutia, s rôznymi vlohami a schopnosťami.
d) Škola podporujúca talenty – formou možnosti výberu záujmového útvaru umožňujeme
deťom hľadať a rozvíjať ich talent.
V rámci prevencie a včasnej odbornej starostlivosti v oblasti narušenej komunikačnej
schopnosti a špecifických porúch učenia vykonávame u všetkých detí orientačné vyšetrenie
vývinu reči a v poslednom roku dochádzky v materskej škole skríning detí ohrozených
dyslexiou.
Komunikačnú schopnosť detí rozvíjame stimulačnými programami a zameriavame sa na
rozširovanie slovnej zásoby, na rozvoj súvislého vyjadrovania, na stimuláciu grafomotoriky a
oromotoriky. Deťom poskytujeme denne odbornú logopedickú starostlivosť realizovanú
školskými logopédmi, zameranú na rozvoj schopností potrebných pre správny rozvoj
vnímania, porozumenia reči, jej produkcie a iných atribútov potrebných pre používanie reči v
hovorenej aj písomnej podobe. Zameriavame sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti,
realizujeme cielené aktivity na rozvoj vývinových úrovní predkonvenčného čítania u detí
s narušenou komunikačnou schopnosťou a sluchovým postihnutím.
Pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti v dospelosti vytvárame
špecifické, protetické a augmetatívne prostredie pre deti s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami. Komunikačné schopnosti rozvíjame primeranou
cielenou terapiou.
Vo výchovno-vzdelávacom procese používame špecifické metódy a postupy, pričom
cielene a komplexne pôsobíme na komunikačnú schopnosť dieťaťa. Rešpektujeme schopnosti
a možnosti jednotlivých detí so zámerom postupne splniť vzdelávacie štandardy. Dbáme na
celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, na rozvoj jeho tvorivosti. a rozvoj prvotnej počítačovej
gramotnosti. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu aplikujeme moderné a inovatívne
výchovno-vzdelávacie stratégie a využívame informačno-komunikačné technológie.
V procese edukácie ponúkame deťom zaujímavé, atraktívne a zmysluplné učenie sa
v centrách aktivít. Každé centrum v jednotlivých triedach sa zameriava na konkrétnu oblasť
rozvoja osobnosti dieťaťa. Jednotlivé aktivity si deti samostatne i spoločne vyhodnocujú.
Deti majú možnosť navštevovať záujmový krúžok Pohybovo-tanečný Včeličky.
7
2.1 Profil absolventa
Kompetenčný profil dieťaťa materskej školy























Vie sa dohodnúť a dodržiavať dohodnuté pravidlá
Pomáha, spolupracuje a vie sa hrať v skupine
Je empatický v komunikácii
Vie riešiť sociálne situácie, konflikty, problémy
Vie sa správať pri príležitostiach, činnostiach
Vie požiadať, odmietnuť, vyjadriť svoje city v komunikácii
Vypočuje iných, počúva aktívne s porozumením
Sebarealizuje sa, vie sa ohodnotiť
Ovláda svoje city
Pozná základy okolitého sveta – prírodného a spoločenského
Zapamätá si inštrukcie
Dokáže sa sústrediť určitý čas(primerane svojmu postihnutiu), dokončí činnosť
Primerane reaguje na konkrétne situácie
Vie zatrieďovať, porovnávať, tvoriť analógie
Vie nájsť nové riešenia, zovšeobecňovať
Má dôveru v seba, ktorá je založená na vlastných skúsenostiach z úspechu
Koordinuje svoju činnosť
Má rozvinuté zručnosti v oblasti jemnej a hrubej motoriky
Vie využívať priestor na pohyb
Má vizuálno-motorickú zručnosť
Je obratný v prirodzených činnostiach, vie prekonávať prekážky
Má rozvinuté poznávacie procesy
Má základy sociálneho správania
Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo
vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.
Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa dosiahlo
v závere predškolského veku (v 3.roku šk. dochádzky, 5-6 ročné deti) základy kľúčových
kompetencií.
V materskej škole sa s prihliadnutím na narušenú komunikačnú schopnosť dieťaťa sa
rozvíjajú tieto kľúčové kompetencie:
(a) psychomotorické kompetencie
 používa v činnosti všetky zmysly,
 ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
 prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
 ovláda základné lokomočné pohyby,
 používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových
situáciách
 využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok,
8
 prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
 správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných,
 prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu
(b) osobnostné kompetencie
 uvedomuje si vlastnú identitu,
 prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným,
 vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav,
 odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti,
 správa sa sebaisto v rôznych situáciách,
 uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby
 presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých,
 obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a
bezbranných,
 zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí
(c) interpersonálne kompetencie
 pozerá sa na svet aj očami druhých,
 správa sa empaticky k svojmu okoliu,
 správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
 hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve, plánuje, organizuje a hodnotí
činnosť,
 zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju,
 preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny,
 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické
vzťahy,
 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
 pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne,
 akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
 prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
(d) komunikatívne kompetencie
 vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými,
 počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií,
 vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory,
 reprodukuje oznamy, texty,
 volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu,
 komunikuje osvojené poznatky,
 prejavuje predčitateľskú gramotnosť,
 chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi
(e) kognitívne kompetencie
 hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú
 nápomocné pri riešení problému,
 rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine,
 rieši jednoduché problémové úlohy,
 uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie
 porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atd.,
9


odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky,
hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu
páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch,
 uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov,
 nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia,
 objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich
zmeny,
 objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných
inštrukcií, odstraňuje prípadnú chyb
(f) učebné kompetencie
 prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,
 využíva primerané pojmy, znaky a symboly,
 pozoruje, skúma, experimentuje,
 objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami,
 aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti,
 kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov,
dejov a vzťahov,
 učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením),
 vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti,
 prekonáva prekážky v učení,
 plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť,
 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,
 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
 zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie,
 naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami,
 sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu
činnosť
(g) informačné kompetencie
 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
 využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú
školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií,
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, z rôznych médií)
10
Dieťa v prvom a druhom roku školskej dochádzky v našej materskej škole získa nasledovné
kľúčové kompetencie:
KOMPETENCIE
1.rok školskej dochádzky
3-4 ročné deti
2.rok školskej dochádzky
4-5 ročné deti
PSYCHOMOTORICKÉ
Ovláda pohybový aparát
Ovláda pohybový aparát
Ovláda základné lokomočné pohyby
Ovláda základné lokomočné pohyby
Používa osvojené spôsoby pohybových činností
Používa osvojené spôsoby pohybových
v nových, neznámych, problémových situáciách
činností
v nových,
neznámych,
problémových situáciách
Prejavuje grafomotorickú gramotnosť
Využíva globálnu motoriku prekonávaním
Správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu
prírodných a umelých prekážok
a k zdraviu iných
Prejavuje grafomotorickú gramotnosť
Správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu
a k zdraviu iných
Prejavuje pozitívne postoje k zdravému
životnému štýlu
OSOBNOSTNÉ
Uvedomuje si vlastnú identitu
Uvedomuje si vlastnú identitu
Prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným
Prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným
Vyjadruje svoje pocity
Vyjadruje svoje pocity
Hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav
Správa sa sebaisto v rôznych situáciách
Uvedomuje si dôsledky svojho správania
vzhľadom na iné osoby
SOCIÁLNE
Správa
sa
v skupine,
kolektíve podľa
Správa sa empaticky k svojmu okoliu
spoločenských pravidiel a noriem
Správa
Hrá sa a pracuje vo dvojici
Nadväzuje
spoločensky
sa
v skupine,
kolektíve podľa
spoločenských pravidiel a noriem
prijateľným
Hrá sa a pracuje vo dvojici
spôsobom kontakty s druhými a udržiava
s nimi vzťahy
Hrá sa a pracuje v skupine, kolektíve
Pomáha druhým s pomocou dospelého
Hodnotí činnosť
Akceptuje
a rešpektuje
odlišnosti detí a dospelých
multikultúrne
Zotrvá v hre a inej činnosti
Zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju
11
Prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
Preberá zodpovednosť za seba
Nadväzuje
spoločensky
prijateľným
spôsobom kontakty s druhými a udržiava
s nimi vzťahy
Rieši konflikty samostatne
Pomáha druhým s pomocou dospelého
Pomáha druhým samostatne
a rešpektuje
Akceptuje
multikultúrne
odlišnosti detí a dospelých
Prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
KOMUNIKATÍVNE
Nadväzuje
Vedie monológ
a vedie
dialóg
s deťmi
a
dospelými
Nadväzuje
a vedie
dialóg
s deťmi
Počúva
a dospelými
aktívne
a s porozumením
informácie z rôznych médií
Reprodukuje texty, oznamy
Reprodukuje texty, oznamy
Komunikuje osvojené poznatky
Komunikuje osvojené poznatky
Chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa
dorozumievajú aj inými jazykmi
KOGNITÍVNE
Hľadá
a objavuje
súvislosti
medzi
Hľadá
a objavuje
súvislosti
medzi
jednotlivými informáciami, objavuje tie,
jednotlivými informáciami, objavuje tie,
ktoré sú nápomocné pri riešení problému
ktoré sú nápomocné pri riešení problému
Uplatňuje
Rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa
v hre
a rôznych
situáciách
matematické myslenie
problémy v osobnej a spoločenskej rovine
Porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov
Rieši jednoduché problémové úlohy
, javov, osôb
Uplatňuje
Vyslovuje jednoduché úsudky, prejavuje
v hre
a rôznych
situáciách
matematické myslenie
postoje
Porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov
Objavuje a nachádza funkčnosť vecí
, javov, osôb
Objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom
Vyslovuje jednoduché úsudky, prejavuje
a omylom
postoje
alebo
podľa
zadávaných
inštrukcií
Hodnotí
samostatne
vo
svojom
bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/
nepáči, čo je správne/ nesprávne, čo je
12
dobré/ zlé na veciach, osobách, názoroch
Uplatňuje vlastné predstavy pri riešení
problémov
Nachádza
neobvyklé
odpovede
alebo
riešenia
Objavuje a nachádza funkčnosť vecí
Objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom
a omylom
alebo
podľa
zadávaných
inštrukcií
Pri riešení úloh pokusom a omylom alebo
podľa zadávaných inštrukcií odstraňuje
prípadnú chybu
UČEBNÉ
Využíva primerané pojmy, znaky a symboly
Využíva primerané pojmy, znaky a symboly
Objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými
Objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými
skúsenosťami a poznatkami
skúsenosťami a poznatkami
Aplikuje
v hre,
rôznych
aktivitách
Aplikuje
v hre,
rôznych
aktivitách
a situáciách získané poznatky a skúsenosti
a situáciách získané poznatky a skúsenosti
Kladie otázky a hľadá odpovede, aby
Kladie otázky a hľadá odpovede, aby
porozumelo obklopujúcemu svetu vecí,
porozumelo obklopujúcemu svetu vecí,
javov, dejov a vzťahov
javov, dejov a vzťahov
Učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj
Učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj
zámerne (pod učiteľovým vedením)
zámerne (pod učiteľovým vedením)
Vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti
Vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti
Prejavuje
aktivitu
v individuálnom
Prejavuje
aktivitu
i skupinovom učení
i skupinovom učení
Naučí sa pracovať s hračkami, knihou,
Hodnotí vlastný výkon
v individuálnom
učebnými pomôckami
Hodnotí a uznáva výkon druhých
Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na
edukačnú činnosť
Zvláda základy učenia sa na základe
osobnej motivácie
Naučí sa pracovať s hračkami, knihou,
učebnými pomôckami
Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na
edukačnú činnosť
13
INFORMAČNÉ
Využíva rôzne zdroje získavania informácii
Využíva rôzne zdroje získavania informácií
Zhromažďuje informácie aj mimo materskú
školu (od osôb v okolitom prostredí,
z detských kníh, časopisov a encyklopédií)
S prihliadnutím na špecifiká dieťaťa so sluchovým postihnutím sa na konci
predprimárneho vzdelávania dosahujú tieto komunikatívne kompetencie:
 Dieťa nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými v slovenskom jazyku,
s pomocou pomocných artikulačných znakov (PAZ), alebo v posunkovom jazyku alebo
v posunkovanej slovenčine.
 Prijíma a porovnáva informácie z rôznych médií na základe zrakového vnímania a
sluchového vnímania podľa druhu a stupňa postihnutia.
 Vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky v slovenskom jazyku, s pomocou pomocných
artikulačných znakov (PAZ), alebo v posunkovom jazyku alebo v posunkovanej
slovenčine.
 Chápe jazyk (reč) ako komunikačný prostriedok.


Ďalej sa rozvíjajú:
reedukačné kompetencie (stimulácia zvyškov sluchu)
kompenzačné kompetencie (rozvíjanie vnímania neporušenými zmyslami).
Na konci predprimárneho stupňa vzdelania dieťa so sluchovým postihnutím na
úrovni rečových a sluchových schopností individuálne podľa druhu a stupňa postihnutia:














vníma vibrácie hmatom i sluchom,
„počúva“ hudbu zrakom, hmatom, sluchom,
rozoznáva prítomnosť a absenciu zvuku i reči,
spontánne vníma zvuk a reč (hľadá zvuk pohľadom, otočením hlavy, zľakne sa, ustane vo
svojej činnosti),
demonštruje selektívnu pozornosť na zvuk a reč,
reaguje na zvukový alebo rečový podnet tak, že vytvára podmienenú odpoveď,
vie lokalizovať zvukový alebo rečový zdroj,
rozlišuje zvuky dvoch alebo viacerých hudobných nástrojov so zrakovou oporou i
bez zrakovej opory,
vníma a rozlišuje zmeny v dynamike dvoch zvukových alebo rečových podnetov (silno slabo),
vníma a rozlišuje zmeny v rytme dvoch zvukových alebo rečových podnetov (dlho krátko),
vníma a rozlišuje zmeny vo výške dvoch zvukových alebo rečových podnetov
(vysoko - nízko),
vníma a rozlišuje zmeny v tempe hudby (rýchlo a pomaly),
vyjadruje napodobňovaním so zvukovými hračkami a nástrojmi dynamiku, rytmus, výšku
a tempo zvuku,
vníma a rozlišuje hudobné i nehudobné zvuky,
14












rozlišuje počet zvukov,
identifikuje mužské, detské a ženské hlasy,
imituje jednotlivé rečové i nerečové vzorce na úrovni zvukov a slov,
identifikuje dvojslabičné slová,
vytlieskaním určuje počet slabík v slove,
rozlišuje slová líšiace sa počtom slabík,
rozlišuje slová líšiace sa dĺžkou,
rozlišuje slová líšiace sa samohláskou,
rozlišuje slová líšiace sa spoluhláskou,
identifikuje dvojslabičné slová,
určuje rozdiel v koncovke jednotného a množného čísla,
identifikuje rôzne zvuky prezentované na CD alebo v počítačovom programe, v
zatvorenom, polootvorenom, alebo otvorenom súbore.
Na konci predprimárneho stupňa vzdelania dieťa so sluchovým postihnutým na
úrovni rečových a sluchových schopností individuálne podľa druhu a stupňa postihnutia
v slovenskom jazyku, za použitia PAZ alebo posunkovom jazyku alebo posunkovanej
slovenčine:















identifikuje slová/posunky v zatvorenom súbore (názvy obľúbených hračiek a
známych predmetov)
identifikuje slová/posunky v polootvorenom súbore (slová z jednej sémantickej
oblasti, tematickej skupiny),
identifikuje slová/posunky v otvorenom súbore (neznámom súbore slov),
reaguje na vlastné meno a mená iných ľudí,
identifikuje krátke vety pri jednoduchej otázke,
identifikuje krátke vety s opakovaním jedného slova/posunku,
identifikuje krátke vety s rôznymi podstatnými menami, slovesami a prídavnými menami,
identifikuje pokyny, a bežné frázy,
porozumie a realizuje jednoduché pokyny,
porozumie a realizuje dva pokyny,
porozumie a realizuje pokyny rozšírené o prídavné mená, číslovky,
uplatňuje sluchové a rečové zručnosti v jednoduchom rozhovore,
rozpráva príbeh podľa dejovo nadväzujúcich obrázkov, obrázky správne zoradí,
vedie rozhovor týkajúci sa vnútorného prežívania, bežného života a rodiny,
uplatňuje jazykovú gramotnosť v slovenskom jazyku na základe globálneho čítania a
ideovizuálneho písania.
15
Dieťa s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou na konci
predprimárneho vzdelávania, v závislosti od stupňa a charakteru svojho postihnutia získa
tieto kompetencie:
PSYCHOMOTORICKÉ
OSOBNOSTNÉ
SOCIÁLNE
KOMUNIKATÍVNE
KOGNITÍVNE
UČEBNÉ
INFORMAČNÉ
-používa v činnosti všetky zmysly
-ovláda pohybový aparát a telesné funkcie
-prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa
-ovláda základné lokomočné pohyby
-využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných
a umelých prekážok
-uvedomuje si vlastnú identitu v závislosti od stuňa
a charakteru svojho postihnutia
-vyjadruje svoje pocity
-vyjadruje svoje potreby
-správa sa podľa naučených stereotypov
-hrá sa vo dvojici
-nadväzuje očný kontakt
-vyjadruje svoje potreby slovne alebo pomocou AAK
-chápe jednoduché požiadavky dospelých
-reprodukuje oznamy, texty
-rieši
s pomocou
učiteľa
problémy
v osobnej
a spoločenskej rovine
-rieši jednoduché problémové úlohy
-poznáva účel predmetov
-manipuluje s nimi podľa ich účelu
-prejavuje svoje postoje
-poznáva čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne,
čo je zlé/dobré na veciach, osobách
-objavuje a nachádza funkčnosť vecí
-využíva naučené pojmy, znaky a symboly
-pozoruje
-kladie otázky
-uplatňuje organizovanú štruktúru miesta, času, postupu
činnosti
-prejavuje aktivitu v individuálnom učení
-hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov
-zvláda základy učenia sa pod vedením učiteľa
-naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými
pomôckami
-sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú
riadenú VVČ
-využíva rôzne zdroje získavania informácií aj mimo
materskej školy od blízkych osôb, z detských kníh,
časopisov a encyklopédií, prostredníctvom informačnokomunikačných technológií, z rôznych médií
16
2.2 Profil pedagogického zamestnanca
Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca
Dimenzia „Dieťa“
 pozná zákonitosti psychického a fyzického vývinu dieťaťa
 vie diagnostikovať vývinové a individuálne špecifiká dieťaťa
 dokáže akceptovať osobnosť každého dieťaťa
 pozná problematiku poznávacích procesov dieťaťa
 vie identifikovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí
 dokáže akceptovať rôzne spôsoby učenia sa detí
 akceptuje odlišnosti detí bez predsudkov
Dimenzia „ Edukačný proces“
 pozná a aktívne sa podieľa na inovácii ŠkVP
 vie plánovať a projektovať aktivity vzhľadom na vekové osobitosti detí
 vie prispôsobovať plán VVČ flexibilne reálnej praxi materskej školy
 pozná špecifické ciele učebných osnov ŠkVP
 vie operacionalizovať ciele učebných osnov v pláne VVČ v podobe konkrétneho
výchovno-vzdelávacieho cieľa pre dieťa
 vie operacionalizovať špecifický cieľ tak, aby rozvíjal kompetencie detí
 pozná zákonitosti psychodidaktickej analýzy predprimárneho vzdelávania
 vie vytvoriť individuálny vzdelávací program pre deti vzhľadom na ich individuálne
vzdelávacie potreby
 pozná rôzne metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa detí
 vie vybrať a používať vhodné metódy a formy vzhľadom na individuálne potreby detí
 pozná a vie používať rôzne spôsoby hodnotenia detí a stanoviť si primerané kritériá
hodnotenia
 vie využívať výsledky hodnotenia v plánovaní VVČ
 pozná faktory ovplyvňujúce klímu triedy
 vie efektívne komunikovať s rodičmi, kolegyňami, odborníkmi
 dokáže poskytovať rodičom detí výchovné poradenstvo
 vie vyberať a používať vhodné didaktické prostriedky, ktoré rozvíjajú kľúčové
kompetencie detí
 vie aktívne využívať IKT vo VVČ
 pozná a používa metódy a stratégie sociálneho a personálneho rozvoja dieťaťa
 pozná a vie identifikovať základné sociálno-psychologické javy ohrozujúce osobnosť
detí
Dimenzia „Sebarozvoj učiteľa“
 pozná vývojové trendy v oblasti predprimárneho vzdelávania
 vie reflektovať, diagnostikovať a hodnotiť vlastnú VVČ v spolupráci s ostatnými
učiteľkami
 vie si stanoviť ciele vlastného profesijného rozvoja
 vie aktívne využívať IKT v procese vlastného profesijného rozvoja
pozná a rešpektuje východiská, princípy a prax profesijnej etiky
17
2.3 Charakteristika materskej školy
Špeciálna materská škola internátna je organizačnou zložkou Základnej školy pre
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej a Základnej školy pre žiakov so
sluchovým postihnutím internátnej. Nachádza sa v príjemnom prostredí na kraji mesta.
1.septembra 1965, ako prvá na Slovensku bola zriadená materská škola pre nedoslýchavé deti
v Lučenci pri Základnej škole internátnej pre nedoslýchavých. Do siete škôl a školských
zariadení bola zaradená od 1. septembra 2001 ako Špeciálna materská škola pre deti
s narušenou komunikačnou schopnosťou. Od 1.septembra 2012 je zaradená do siete škôl
a školských zariadení ako Špeciálna materská škola internátna, bez prívlastku. V súčasnosti
má 5 tried v osobitnej časti budovy. Stravovanie detí materskej školy zabezpečuje školská
jedáleň ZŠ pre žiakov s NKS a SP internátnej.
2.4 Projekty
Škola sa pravidelne zapájala do výziev a projektov (ESF – Sektorový operačný
program Ľudské zdroje). Aj v súčasnosti sa zapája do projektov s cieľom skvalitniť
materiálne a technické podmienky školy. V rámci projektov ESF, ktorých organizátorom sú
iné organizácie, sa viacerí pedagogickí zamestnanci zapájajú do vzdelávania. Snahou vedenia
školy je zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom zlepšovanie technického stavu budovy,
materiálneho vybavenia, vybavenia kompenzačnými pomôckami.
18
Učebné osnovy
ŠIKOVNÉ JAZÝČKY
19
Pri tvorbe učebných osnov zohľadňujeme Štátny vzdelávací program ISCED 0
a Štátny vzdelávací program pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, pre deti so
sluchovým postihnutím a pre deti s autizmom. Berieme do úvahy vonkajšie a vnútorné
podmienky materskej školy, osobitosti predškolského vzdelávania vyplývajúce z typu
zariadenia.
Podľa štátneho vzdelávacieho programu pre deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou sme vypracovali rozvíjajúci program, kde v kognitívnej oblasti realizujeme
tréning auditívneho vnímania, auditívnej diferenciačnej schopnosti. U všetkých detí v
predškolskom období v rámci prípravy na osvojovanie čítania a písania realizujeme Tréning
fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina.
Štátny vzdelávací program pre deti so sluchovým postihnutím nám slúžil na
vypracovanie rozvíjajúceho programu, ktorý je zameraný na tréning sluchového vnímania,
kde sa dieťa so sluchovým postihnutím učí vnímať, spoznávať, rozlišovať a identifikovať
zvukové a rečové podnety. Dieťa nadobudne kompetencie aj v oblasti rytmicko-pohybovej
výchovy, naučí sa vnímať taktilné, vibračné a motorické pocity. Rozvíjajú sa aj komunikačné
zručnosti detí.
Štátny vzdelávací program pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami, jeho tematické okruhy a vzdelávacie oblasti, sa nelíšia od Štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 0, ale vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú
starostlivosť týchto detí. Rozvíjajúci program pre deti s autizmom je zameraný na celkový
rozvoj dieťaťa v oblastiach jemnej motoriky, napodobňovania, sluchového vnímania,
zrakového vnímania, sebaobsluhy, orientácie v priestore a nácviku komunikácie. Deti sa
vzdelávajú podľa individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu, ktorý sa vypracúva
v takom rozsahu a kvalite, aby zodpovedal špeciálnym potrebám výchovy a vzdelávania
dieťaťa s autizmom. Výchovno –vzdelávacie ciele sa prispôsobujú individuálnym
osobitostiam dieťaťa. Ich plnenie sa týždenne vyhodnocuje. Komplexnejšie hodnotenie
vypracúvame štvrťročne.
Podľa individuálneho výchovno - vzdelávacieho programu sa vzdelávajú aj deti
viacnásobne postihnuté, zrakovo postihnuté, prípadne deti s iným zdravotným
znevýhodnením.
Prostredníctvom výchovy a vzdelávania a rozvíjajúcimi programami budeme rozvíjať
psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné,
reedukačné a kompenzačné kompetencie. Zameriame sa na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.
Utvárame základy emocionálnej gramotnosti, prosociálneho a environmentálneho cítenia
a správania, schopnosť sociálnej komunikácie a komunikáciu hovorenou rečou.
Každodennou činnosťou, výchovnými a vzdelávacími aktivitami budeme rozvíjať
a upevňovať kultúrne, hygienické, stravovacie a spoločenské návyky detí. Pozornosť budeme
venovať rozvíjaniu zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri
obliekaní a vyzliekaní.
Jednotlivé obsahové celky a v rámci nich aj jednotlivé témy pojmovo a vzťahovo
nadväzujú v určitom logickom usporiadaní. Vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového
systému detí, na rozvíjanie a upevňovanie ich zručností, návykov a postojov.
Učebné osnovy majú desať obsahových celkov na desať mesiacov v školskom roku.
Cielenými hrovými a zámernými aktivitami rozvíjame predčitateľskú gramotnosť.
Rešpektujeme vývinové úrovne predkonvenčného čítania potenciálne intelektovo nadaných
20
detí, podľa rozdelenia Harnúškovej, s akceptovaním individuálnych vývinových období
dieťaťa so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou:
Vývinové úrovne predkonvenčného čítania
Vekové obdobie od 1,9 do 6 rokov
1.
„Nálepkovanie“
a odpisovanie
–
od 1,9 do 3 rokov
pomenúvanie
položiek
nakreslených
v obrázkovej knihe
2. „Neviem čítať“ – rozlišovanie medzi textom
od 1,9 do 3 rokov
a kresbou späté s dožadovaním sa čítania textu
3. Písaný monológ – recitácia známych
od 2 do 4 rokov
príbehov s intonáciou typickou pre čítanie
a) v doslovnom znení,
b)
alternatívnym
dotváraním
príbehu,
vytváraním novej pointy
4. Strategické čítanie – globálne „čítanie“
od 1,9 do 4 rokov
zapamätaných slov
5. Menovanie písmen – rozoznávanie písmen
od 1,9 do 4 rokov
abecedy troma rozličnými spôsobmi:
a) analýzou známeho slova,
b) identifikáciou písmena, ktoré plní
zástupnú funkciu celého slova,
c) priame objavenie samostatného písmena
6. Kontextuálne čítanie – pokus o „prečítanie“
od 3 do 5 rokov
celého textu, vrátane neznámych slov
Asi od 4 rokov, pričom pred začiatkom
7.Konvenčné čítanie:
a) hlasné čítanie so slabikovaním,
zaškolenia vedeli konvenčne čítať všetci
b) hlasné čítanie bez slabikovania
skúmaní žiaci
c) tiché čítanie
Učiteľky jednotlivé ciele obsahových celkov týždenne konkretizujú a operacionalizujú
v plánoch výchovy a vzdelávania, zohľadňujúc možnosti a schopnosti detí so zámerom
postupne splniť vzdelávacie štandardy. Plnením jednotlivých špecifických cieľov dbáme na
celostný osobnostný rozvoj dieťaťa v procesoch personalizácie, socializácie a poznávania, na
rozvoj jeho tvorivosti a na rozvoj prvotnej počítačovej gramotnosti. V rámci výchovného a
vzdelávacieho procesu aplikujeme moderné výchovné a vzdelávacie stratégie, vo veľkej
miere využívame informačno-komunikačné technológie.
Materská škola vytvára podmienky aj pre deti so sociálnym znevýhodnením, ktoré sú
zároveň deti s narušenou komunikačnou schopnosťou:
 zo sociálne znevýhodneného prostredia – pedagógovia a sociálna pracovníčka školy
úzko spolupracujú s rodinou dieťaťa. Citlivo a diskrétne komunikujú, v prípade
zistenia ohrozenia dieťaťa sociálno-patologickými javmi konajú bezodkladne
v záujme dieťaťa. Škola má prehľad a kontakt na spolupracujúce organizácie a
inštitúcie zamerané na ochranu práv detí. Z prostriedkov Občianskeho združenia sa
21
deťom poskytujú učebné pomôcky.
 s nadaním - učiteľ stanovuje flexibilne dĺžku a štruktúru edukačnej aktivity tak, aby
vyhovovala aktuálnym potrebám dieťaťa. Logopéd pracuje s dieťaťom individuálne
s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie.
Deťom poskytujeme denne odbornú logopedickú starostlivosť realizovanú špeciálnym
pedagógom – logopédom. Práca logopéda je zameraná na rozvoj schopností potrebných pre
správny rozvoj vnímania, porozumenia reči, jej produkcie a iných atribútov potrebných pre
používanie reči v hovorenej aj písomnej podobe. Vo výchovnom a vzdelávacom procese
používame špecifické metódy a postupy. Cielene a komplexne pôsobíme na komunikačnú
schopnosť dieťaťa.
Súčasťou aktivít, ktoré budeme v školskom roku 2012/2013 je kurz
dopravnej
výchovy na dopravnom ihrisku, celodenný výlet, exkurzie a záujmový krúžok pohybovotanečný Včeličky.
Prierezové témy sú zahrnuté do vzdelávacích oblastí, sú rozpracované a
konkretizované v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti. Pri ich realizácii sa využívajú
možnosti dostupné v okolí školy.
Sú to:
 Osobnostný a sociálny rozvoj
 Ochrana života a zdravia
 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
 Environmentálna výchova
 Mediálna výchova
 Multikultúrna výchova
 Výchova k tvorivosti
 Informačno-komunikačné technológie.
22
OBSAHOVÉ CELKY
JE TU ZAS,
LETNÝ ČAS ..
MÔJ DOMOV
FAREBNÁ
JESEŇ
A PREDSA
SA TOČÍ
ROZKVITNUTÝ
MÁJ
ČAROVNÁ
ZIMA
PRÍRODA,
NÁŠ
KAMARÁT
SLNIEČKO SA
ZOBUDILO
V ZDRAVOM
TELE...
MRZNE, PRASKÁ,
FÚKA...
23
TÉMY OBSAHOVÝCH CELKOV
IX.
Naša škôlka
Kto sa o nás stará
Ja a moja rodina
Kde bývame
X.
Maľované listy
Šťastnú cestu
Čo máme v košíku
Jeseň pani bohatá
XI.
Vesmír a my
Zem je guľatá
Moja vlasť
Veci okolo nás
24
XII.
I.
Čakáme na Mikuláša
Prišla zima
Čaro Vianoc
Zima s nami letí na saniach
Zvieratká v zime
Veci okolo nás
Karnevalová paráda
II.
Moje telo
Zdravie – choroba
Veci okolo nás
III.
Z rozprávky do rozprávky
Živá voda
25
Jar prichádza
Veľká noc
IV.
Domáce zvieratá
Práce v záhradách
Chránime prírodu
V.
Mamka moja
Farebné kvietky
Na brehu rybníka
Hmyz
VI.
Leto sa blíži
Cestou, vodou, vzduchom
Na návšteve v ZOO
Dovidenia škôlka
26
4
Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom
stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré deti
dostanú počas „rozlúčky s predškolákmi“, posledný deň školského vyučovania.
5
Personálne zabezpečenie
V materskej škole pracuje 9 učiteliek, 2 logopedičky, 1 pomocná vychovávateľka.
Všetky učiteľky majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť, ktorá zodpovedá zameraniu
materskej školy.



Pedagogickí zamestnanci
spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej
komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení
triedy,
riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom
raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky
podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia
problémov.
Vedúci pedagogický zamestnanec
svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvára
predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou
klímou a podporujúcim prostredím,
 stará sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a
vytvára pre tento ich rast podmienky,
 je schopný poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by
nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie.


Nepedagogický zamestnanec - pomocná vychovávateľka
pracuje striedavo v triedach, ktoré navštevujú deti s viacnásobným postihnutím a
autizmom, ak si to vyžadujú potreby príslušného dieťaťa v závislosti od závažnosti
jeho postihnutia, pomáha dieťaťu pri sebaobsluhe.
Školský logopéd
 logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva,
 vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej intervencie - diagnostiky, terapie
a
prevencie deťom s narušenou
komunikačnou
schopnosťou, sluchovým
postihnutím, zrakovým postihnutím a autizmom. Poskytuje odborné poradenstvo a
konzultácie zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom školy.
27
Školský psychológ
 odborná prax s deťmi s narušenou komunikačnou
postihnutím, zrakovým postihnutím a autizmom.
schopnosťou,
sluchovým
Ďalej je v materskej škole ustanovený vedúci metodického združenia.
6 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy
Materská škola je 5 - triedna. Poskytuje poldennú, celodennú a týždennú
špeciálnopedagogickú a výchovnú starostlivosť deťom s narušenou komunikačnou
schopnosťou, so sluchovým postihnutím, s autizmom prípadne s iným druhom zdravotného
znevýhodnenia vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove spoločne so základnou školou
a školským internátom, v osobitnom trakte. Je to dvojpodlažná budova so vstupnou halou na
prízemí, dvomi triedami, sociálnym zariadením s príslušenstvom, so šatňou a chodbou.. Na 1.
poschodí sú umiestnené tri triedy, kabinet, dve logopedické učebne, sociálne zariadenie,
kúpeľňa a šatňa. Na prízemí v spoločnej časti so školou sa nachádza spoločná jedáleň,
kuchyňa, zborovňa, riaditeľňa a hospodárska časť. Deti majú k dispozícii učebňu rytmickopohybovej výchovy, počítačovú miestnosť, telocvičňu a psychomotorickú miestnosť,
miestnosť s interaktívnou tabuľou. Na 1. a 2. poschodí sú 2 otvorené terasy. Triedy sú
vybavené moderným, variabilným a farebným nábytkom, ktorý vyhovuje potrebám detí
a rešpektuje antropometrické požiadavky. Pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami sú zariadené štrukturované priestory a bezpodnetová miestnosť.
Materská škola je dobre materiálne i technicky vybavená. Disponujeme množstvom
didaktických pomôcok, hračiek, edukačného softwaru aj softwaru pre logopedickú terapiu,
detskou a odbornou literatúrou, telovýchovným náradím a náčiním, hudobnými nástrojmi.
V materskej škole máme štyri počítače, tri televízory a dve multifunkčné zariadenia. Na
školskom dvore sa nachádza novovybudované detské ihrisko. Školský dvor je
z bezpečnostných a hygienických dôvodov oplotený.
Súčasťou areálu školy je aj zdravotné stredisko, ktoré pozostáva z: 1 miestnosť pre
zdravotnú sestru, 1 stomatologická ordinácia a 2 izby pohotovostnej lôžkovej časti.
Pitný a stravovací režim detí a zamestnancov školy je zabezpečený v školskej jedálni s
vlastnou kuchyňou.
Budova má novo zrekonštruovanú strechu a bezbariérovo upravený vstup, vrátane
hygienického zariadenia na prízemí.
V budove školy sa nachádza Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (zahŕňa
celkom 6 miestností), ktoré poskytuje starostlivosť pre sluchovo postihnutých klientov,
klientov s poruchami učenia a s autizmom. V CŠPP pracujú špeciálni pedagógovia, sociálna
pracovníčka, psychologičky a školské logopedičky .
28
7 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
V materskej škole sú zabezpečené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v
priestoroch na vzdelávanie. Pravidelne realizujeme vhodnou a veku primeranou formou
poučenie detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov
školy o BOZP a proti požiaru. Vykonávame pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany
zdravia a odstraňovanie prípadných zistených nedostatkov podľa výsledkov revízii.
Primárnou snahou je pôsobiť preventívne proti vzniku úrazov u detí ako aj zamestnancov
školy.
V materskej škole:
 prihliadame na základné fyziologické potreby detí, vyplývajúce z ich zdravotného
stavu a znevýhodnenia – postihnutia,
 vytvárame
podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
 zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 poskytujeme a vyžadujeme nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia detí,
 vedieme evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas
výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou
školou.
Deti sú veku primeraným spôsobom poučené o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchove
a vzdelávaní vždy na začiatku školského roka, pred školskými akciami i pred prázdninami.
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu
výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia
chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce
zdravie.
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, pri školských
aktivitách a aktivitách mimo materskej školy je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom
poriadku a v školskom poriadku.
8 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia je zameraný na tri oblasti:
 Hodnotenie detí
 Hodnotenie zamestnancov
 Hodnotenie školy
8.1 Hodnotenie detí
Kontrolu a hodnotenie detí realizujeme spôsobmi:
1. Testy školskej zrelosti
29
2. Záznamový hárok z hry
3. Pedagogické hodnotenie
4. Hodnotenie individuálnych logopedických intervencií
Pedagogické hodnotenie (diagnostikovanie) je súčasť edukačného procesu v špeciálnej
materskej škole.
Je zamerané na:
 zisťovanie,
 identifikovanie,
 charakterizovanie,
 hodnotenie úrovne rozvoja dieťaťa ako výsledku výchovného a vzdelávacieho pôsobenia
Z procesu hodnotenia – diagnostikovania – si učiteľ robí písomné záznamy a zbiera
hodnotiace portfólio: kresba, maľba, výtvor z modelovacej hmoty, skladačky, práce
v pracovných zošitoch, analýza hry. Vyhodnocuje plán rozvoja dieťaťa.
Deti sú vedené k hodnoteniu a sebahodnoteniu prostredníctvom:
 individuálneho rozhovoru s dieťaťom.
 verejnej prezentácie detského produktu každého dieťaťa (výstavka v triede, pre
rodičov).
Hodnotenie je uznanlivé, nezosmiešňujúce.
8.2 Hodnotenie zamestnancov
Hodnotenie práce zamestnancov vychádza z cieľov a hodnôt školy. Je rozpracované
podrobne v materiáli: „Systém vnútornej kontroly školy“, ktorý je každý rok aktualizovaný.
Obsahuje objektívne kritériá na hodnotenie zamestnancov, ktoré prispievajú k zvýšeniu
kvality práce pedagogických zamestnancov.
Hodnotenie zamestnanca prebieha v dvoch úrovniach:
 Formálne
Formálne hodnotenie sa vykonáva v pravidelnom intervale. Patrí sem sledovanie výsledkov
detí, ich zapájanie do súťaží, tvorba projektov pre deti, zapájanie do ďalšieho vzdelávania,
tvorba učebných pomôcok, zavádzanie inovatívnych foriem, zapájanie do mimoškolskej
činnosti, vzájomné hodnotenie učiteľov. Neoddeliteľnou súčasťou je hodnotenie vedenia
pedagogickej dokumentácie, tvorba plánov, ich plnenie, vedenie ostatnej písomnej agendy,
aktívna účasť na poradách, zasadnutiach MZ, podieľanie sa na tvorbe a realizácii školského
vzdelávacieho programu, šírenie dobrého mena – zvyšovanie morálneho kreditu školy.
Dôležitou súčasťou je hospitačná činnosť nadriadeného zamestnanca a písomný záznam z
hospitácie s odporučením a opatreniami na skvalitnenie práce učiteľa. Jedenkrát ročne vedie
zástupkyňa riaditeľky školy so zamestnancami hodnotiaci pohovor. Výsledkom pohovoru je
písomný záznam a celkové hodnotenie pedagogického zamestnanca, vytýčenie cieľov a úloh
na ďalšie hodnotiace obdobie.
 Neformálne
Neformálne hodnotenie je priebežné v priebehu výkonu práce. Má príležitostnú povahu. Ide
o súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, súčasť priebežnej
kontroly plnenia pracovných úloh a pracovného správania.
30
8.3 Hodnotenie školy
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
 ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupne hodnotenia;
 posúdenie, ako škola spĺňa ciele v štátnom vzdelávacom programe a v školskom
vzdelávacom programe;
Pravidelná kontrola v materskej škole je zameraná na:
 podmienky vzdelávania
 priebeh vzdelávania
 spokojnosť rodičov s vedením školy a pedagogickými zamestnancami školy
 dosiahnuté výsledky vzdelávania
 riadenie školy
 úroveň výsledkov práce materskej školy
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy:
 dotazník pre rodičov
 školské portfólio
 hodnotiace porady
 SWOT analýza
Každý rok v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 vypracovávame Správu o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy, o jej výsledkoch a opatreniach na zlepšenie.
7 Požiadavky
zamestnancov
na
kontinuálne
vzdelávanie
pedagogických
a odborných
V rámci celoživotného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov budú
pre pedagogických zamestnancov vytýčené nasledovné úlohy:
 metodické združenie zamerať na aktuálne požiadavky pedagogických zamestnancov
najmä v oblasti plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu
 v rámci metodicko-pedagogického centra sa učitelia zúčastnia projektu „Vzdelávanie
pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“
Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je
podrobne rozpracovaná v Pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
ktorý tvorí prílohu Plánu práce školy.
31
Download

Školský vzdelávací program špeciálnej materskej