Učíme sa
s eTwinning
Príručka pre učiteľov
SK-Cover_6mm_K TISKU.indd 1
6.6.2007 15:47:05
Published in April 2007 by:
Central Support Service for eTwinning
European Schoolnet
Rue de Trèves 61
B-1040 Brussels Belgium
Layout: Hofi Studio
Print run: 816
Editors: Christina Crawley, Petru Dumitru & Anne Gilleran
Contributors: Katerina Barorova, Sylvia Binger, Cees Brederveld, Anne Gilleran, Birke Kjaer Peulicke
Extracts from this booklet may be re-used with explicit mention of the publisher.
Copyright © eTwinning Central Support Service, rue de Trèves 61, 1040, Brussels, Belgium
Photo: Gérard Launet, Laurence Mouton / PhotoAlto
SK-Cover_6mm_K TISKU.indd 2
6.6.2007 15:47:17
Príručka eTwinning
Obsah
Úvod
Prvá kapitola
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
eTwinning pre začiatočníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Anne Gilleran
Druhá kapitola Začiatok realizácie projektu zameraného na spoluprácu škôl
Birte Kjær Peulicke, Cees Brederveld
. . . .6
Tretia kapitola Nápady na zostavenie projektov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Sylvia Binger, Kateřina Bavorová
Štvrtá kapitola Príklady projektov realizovaných v rámci programu partnerstvo . .24
škôl eTwinning a rozhovory s učiteľmi
Upravili: Christina Crawley, Anne Gilleran, Petru Dumitru
Piata kapitola Závery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Anne Gilleran
Kontaktné údaje centrálnej podpornej služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Kontaktné údaje národných podporných služieb
1
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:1
6.6.2007 16:47:03
Úvod
Zapojili ste sa už do realizácie programu partnerstvo škôl
eTwinning?
Ide o jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich a najúspešnejších iniciatív zameraných
na spoluprácu európskych škôl v súčasnosti.
Bez ohľadu na to, či ste na položenú otázku odpovedali áno alebo nie, je táto príručka
určená pre Vás. Dozviete sa v nej o štruktúre programu partnerstvo škôl eTwinning,
jeho začiatkoch a vývoji, ako i o možnostiach, ktoré tento program ponúka. Dozviete
sa základné informácie o koncepcii projektov, realizáciou ktorých sa môžete do tohto
programu zapojiť, ako i o tom, ako prácu v tomto programe zosúladiť so základnými
pedagogickými dokumentmi. Skúsenosti si s Vami vymenia učitelia, ktorí sa už do
realizácie tohto programu zapojili.
Možno je Vám už známe, že program partnerstvo škôl eTwinning je iniciatívou
Európskej komisie a jeho cieľom je podporiť všetky európske školy v tom, aby vytvárali
partnerstvá škôl zamerané na vzájomnú spoluprácu, pri realizácii ktorej budú využívať
rôzne druhy komunikačných technológií. Vzniku a štruktúre programu partnerstvo škôl
eTwinning je venovaná prvá kapitola.
Program partnerstvo škôl eTwinning je spojený s uplatňovaním inovačných metód
vo vyučovaní, využívaním nových technológií a jeho základným aspektom je to, že
tradičné úlohy sa prezentujú novým spôsobom. Jednu z hlavných prekážok vidia
učitelia, a to hlavne tí, ktorí využívajú nové technológie, v tom, ako včleniť realizáciu
projektov do každodenného výchovno-vzdelávacieho procesu. Druhá kapitola obsahuje
veľmi praktické rady, ako sa do realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl
zapojiť, ako aj odporúčania, ktoré zaručia vašim aktivitám úspech.
Okrem toho treba poznamenať, že na základe skúseností, ktoré získali učitelia, ktorí
sa už do realizácie partnerstva škôl zapojili, možno konštatovať, že projekty v rámci
tohto programu je možné realizovať na rôzne témy a v rôznych predmetoch a je
ľahké ich prispôsobiť predmetu, ktorý daný učiteľ učí, ako i téme, ktorá ho zaujíma.
Tretia kapitola obsahuje balíčky pripravených projektov, ktoré je vhodné realizovať
v základných i stredných školách v jednotlivých predmetoch, spĺňajúc zároveň
2
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:2
6.6.2007 16:47:03
požiadavky obsiahnuté v základných pedagogických dokumentoch.
Štvrtá kapitola ponúka bohatú vzorku projektov, ktoré európske školy vytvorili, a to
od jednoduchých po zložitejšie projekty, projekty pre najmladšiu vekovú skupinu detí,
i projekty pre starších žiakov. Niektoré z nich v krajinách, v ktorých sa realizovali,
získali národné ocenenia i certifikát kvality. Každý z nich Vám má čo ponúknuť!
Stále sme Vás nepresvedčili? Povieme Vám ešte, že tu nájdete tu i rozhovory
s učiteľmi o tom, ako sa ich vyučovacie metódy zmenili, ako sú ich žiaci motivovaní
k dobrovoľnej práci vo svojom voľnom čase, ako získali priateľov v celej Európe a ako
partnerstvo škôl eTwinning pomáha urobiť učebno-vzdelávací proces zábavou. Priamo
od nich sa dozviete, ako realizácia projektov v rámci programu partnerstvo škôl
ovplyvnila ich prácu a čím ich tento program obohatil.
Partnerstvo škôl eTwinning má v súčasnosti veľký vplyv na výchovno – vzdelávací
proces v európskych krajinách, pretože zapojiť sa do jeho realizácie je ľahké. Stále
viac učiteľov začína v rámci tohto programu realizovať európske projekty. Postup je
ľahký. Ak sa chcete do realizácie tohto programu zapojiť, prihláste sa na európskom
portáli www.etwinning.net. Tu si nájdete partnerskú školu, zostavíte projekt tak, že
zrealizujete vlastný nápad, prípadne využijete balíčky pripravených projektov a hneď
začnete pracovať. Počas realizácie projektu môžete využiť i bezplatný Priestor pre
spoluprácu (TwinSpace), ktorý portál ponúka. Máte taktiež možnosť zúčastniť sa na
každoročnej konferencii eTwinning, prípadne sa zapojiť do práce tvorivých dielní,
ktoré sú zamerané na profesionálny rozvoj európskych učiteľov. Váš projekt môžete
prihlásiť i do každoročnej Súťaže o cenu eTwinning, ako aj požiadať o certifikát kvality,
ktorý je uznaním toho, že vaša práca je na vysokej profesionálnej úrovni. Každý
mesiac dostanete i spravodajcu, ktorý Vás oboznámi s najčerstvejšími novinkami, ako
i podujatiami, ktoré sú v rámci programu partnerstvo škôl organizované. Čo by mohlo
byť ľahšie?
Teraz, keď už viete viac, prečítajte si túto publikáciu, zaregistrujte sa do programu
partnerstvo škôl eTwinning a staňte sa členom najrýchlejšie sa rozvíjajúcej komunity
nadšencov v oblasti vzdelávania v dnešnej Európe.
3
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:3
6.6.2007 16:47:04
Prvá kapitola
eTwinning pre
začiatočníkov
Anne Gilleran
Ak ste v programe partnerstvo škôl eTwinning nováčikom, môže sa Vám niekedy zdať,
že realizácia tohto programu je náročná, ale keď začnete rozumieť jeho štruktúre,
potom zistíte, že zapojenie sa do jeho realizácie začne mať zmysel. Začneme stručným
prehľadom o vzniku a vývoji programu partnerstvo škôl eTwinning.
Program partnerstvo škôl eTwinning vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 2005,
ktorá ako cieľ tohto programu chápe neformálne partnerstvo európskych škôl, v rámci
ktorého môžu učitelia dlhodobo spolupracovať bez väčších záväzkov k takémuto druhu
dlhodobej práce bežne vykonávanej v kontexte iných európskych projektov.1 Ponúka
veľmi pružný spôsob vzájomnej spolupráce škôl a vyznačuje sa jedinečnou a kvalitne
prepracovanou štruktúrou, ako aj ponúkanou podporou učiteľom rôznych stupňov škôl.
Táto jedinečnosť spočíva v existencii podporných služieb programu na národnej
i európskej úrovni. Národná podporná služba (NSS) podporuje činnosť programu
partnerstvo škôl eTwinning v danej krajine. Ponúka zaškoľovanie, rady i všestrannú
pomoc učiteľom realizujúcim projekty v rámci programu partnerstvo škôl.
Prostredníctvom Priebežných informácií o spolupráci, ktoré elektronicky odosielajú školy
realizujúce projekty, postupne monitoruje realizáciu jednotlivých projektov. Národné
podporné služby organizujú i národné konferencie a súťaže zamerané na program
partnerstvo škôl eTwinning, publikujú spravodajcov, ako i iné pomocné materiály
a spravujú národnú webovú stránku programu eTwinning v danej krajine.
Na európskej úrovni pracuje centrálna podporná služba (CSS), riadená Sieťou európskych
škôl z poverenia Európskej komisie a plní niekoľko úloh. V prvom rade je zodpovedná
za spravovanie a aktualizáciu európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net,
kde sú všetky európske školy realizujúce program partnerstvo škôl zaregistrované
a spolupracujú prostredníctvom neho so svojimi európskymi partnermi. Tento portál je
veľmi premyslený nástroj určený na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu, ktorý ponúka
širokú škálu nástrojov určených pre učiteľov, ktoré im realizáciu projektov uľahčia,
vrátane vyhľadania partnerskej školy, ochrany ich pracovného prostredia, ako i širokej
1
ako partnerstvá v projekte Comenius..
4
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:4
6.6.2007 16:47:04
škály balíčkov pripravených projektov, ktoré pomôžu učiteľom začať realizovať projekty.
Okrem toho sa na portáli nachádza množstvo cenných informácií a noviniek o programe
partnerstvo škôl eTwinning, ktoré pomôžu učiteľom v ich práci. Centrálna podporná
služba uverejňuje každý mesiac spravodajcu a spravuje európskeho Pomocníka, cieľom
ktorého je riešenie praktických problémov, s ktorými sa realizátori projektov stretávajú
pri používaní portálu. Ďalší aspekt činnosti centrálnej podpornej služby spočíva
v organizovaní európskych tvorivých dielní zameraných na profesionálny rozvoj učiteľov
v spolupráci s národnými podpornými službami, kde sa stretávajú učitelia z celej Európy,
aby sa zdokonaľovali v realizácii európskych projektov zameraných na spoluprácu škôl
s využitím moderných technológií. Veľa partnerstiev škôl sa začalo realizovať práve
počas spomínaných tvorivých dielní. Centrálna podporná služba úzko spolupracuje so
všetkými 28 národnými podpornými službami s cieľom propagovať program partnerstvo
škôl eTwinning v celej Európe a pomôcť uľahčiť jeho realizáciu.
Ďalší jedinečný aspekt programu partnerstvo škôl eTwinning je široká škála ocenení,
ktoré môžu učitelia i školy, ktoré sa zapojili do realizácie projektov v rámci tohto
programu, získať. Ide predovšetkým o každoročne organizovanú Súťaž o ceny eTwinning,
do ktorej sa zapájajú realizátori stoviek projektov. Hlavnou cenou v tejto súťaži je
účasť učiteľov i žiakov, realizátorov víťazných partnerstiev, v tábore eTwinning, ktorý
sa koná koncom apríla na teplom a slnečnom mieste v Európe. Druhým ocenením je
udelenie certifikátu kvality za profesionálnu a kvalitnú prácu pri realizácii partnerstva
škôl eTwinning. Postup, ako tento certifikát získať, je pomerne jednoduchý. Školy
o neho požiadajú svoje národné podporné služby, ktoré vyhodnotia kvalitu ich práce
pri realizácii daného projektu. Ak obom školám realizujúcim daný projekt v rámci
partnerstva škôl národné podporné služby certifikát kvality eTwinning udelia, zapojené
školy získajú i európsky certifikát kvality, ktorý udeľuje centrálna podporná služba ako
uznanie za dosiahnuté výsledky.
Ak sa zapojíte do realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning, zaradíte sa
do európskej komunity učiteľov, ktorí svojim žiakom umožňujú získať skúsenosti
z priameho kontaktu s inými mladými Európanmi, aby sa dozvedeli o ich predstavách
a vymenili si s nimi názory na všetky témy, ktoré zaujímajú všetkých mladých ľudí.
Samotní učitelia rozvíjajú svoje pedagogické zručnosti a vymieňajú si názory, čím sa
partnerstvo škôl eTwinning stáva miestom spolupráce dynamickej skupiny ľudí, ktorá
sa neustále rozrastá a vzájomne sa ovplyvňuje.2 Realizácia partnerstva škôl eTwinning
závisí hlavne od prístupu ľudí. Učitelia, žiaci, riaditelia, rodičia, podporný personál,
spravovatelia webových stránok, školitelia učiteľov, experti v oblasti pedagogiky z 27
členských štátov Európskej únie, Nórska a Islandu sa všetci spojili, aby zblížili učiteľov so
žiakmi, aby formou spolupráce vytvorili spoločnú identitu a vážili si to, že sú Európania.
2
Počet škôl zaregistrovaných do programu partnerstvo škôl eTwinning neustále rastie. V septembri
2005 bolo do realizácie tohto programu zaregistrovaných 6 000 škôl, vo februári 2007 viac ako
23 000 škôl.
5
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:5
6.6.2007 16:47:19
Druhá kapitola
Začiatok realizácie
projektu zameraného
na spoluprácu škôl
Birte Kjær Peulicke, Cees Brederveld
Nájsť jednotný recept na realizáciu projektu v rámci programu partnerstvo škôl
eTwinning je ťažké, ale čo môžete urobiť Vy, je zozbierať všetky podklady, ktoré
potrebujte, a začať ich pretvárať do takého návrhu projektu, ktorý bude v súlade
s vašimi nápadmi a ideálmi. Môžete tiež využiť vedomosti a skúsenosti iných. Program
partnerstvo škôl eTwinning sa realizuje už 2 roky a do jeho realizácie je zapojených
veľa skúsených učiteľov a v jeho podpore pokračujú národné podporné služby
i centrálna podporná služba. Pomoc ponúkajú aj iné organizácie, ako napríklad Projekt
európske školy (ESP), ktorá existuje už 21 rokov.
V každom prípade všetko závisí od Vás. Najskôr si musíte uvedomiť Vaše možnosti
a úžitok, ktorý Vám realizácia projektu môže priniesť. Niekedy ich nájdete sami
v spôsobe, akým vyučujete, v didaktických nástrojoch, ktoré používate, keď si
uvedomíte, ako by ste oboje zdokonalili. Inokedy si Vaše možnosti uvedomíte po
vypočutí si prezentácií na konferenciách, prípadne počas tvorivých dielní, ktoré ste
navštívili. Hneď ako si uvedomíte význam Vášho projektu, môžete začať hľadať
možnosti, ako sa jeho realizácia môže stať súčasťou Vašej výchovno – vzdelávacej
činnosti.
Keď chceme začať realizovať projekt zameraný na medzinárodnú spoluprácu škôl,
veľmi dôležité je, aby sme premýšľali a prijali rozhodnutia v nasledujúcich otázkach:
1
2
3
Prvé kroky.
Ciele.
Kvalita a schopnosti.
4
5
Plán realizácie projektu.
Vyhodnotenie projektu.
Prvé kroky
V každých školských osnovách sa nájdu témy, ktoré sú vhodné na realizáciu projektu.
Pri práci so žiakmi a školskými osnovami tiež zistíte, že v priebehu školského roku
máte možnosť pracovať i s témami, ktoré súvisia so vyučovacími predmetmi a nie
sú súčasťou školských osnov. I takéto témy je veľmi zaujímavé preskúmať v kontexte
6
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:6
6.6.2007 16:47:19
projektov realizovaných v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning zameraných na
medzinárodnú spoluprácu. V tejto kapitole sa pokúsime prebádať, ako takýto projekt
zrealizovať, aby sa stretol s úspechom.
Najskôr musíte zistiť, či sa už projektové aktivity vo Vašej škole realizujú, teda či
napríklad Vaši kolegovia už sú zapojení do realizácie projektov zameraných na
medzinárodnú spoluprácu. Ak áno, môžete ich požiadať, aby Vám v začiatkoch
realizácie Vášho projektu pomohli. Ak nie, ostáva na Vás, aby ste si sami vytvorili
vhodný námet na náplň Vášho projektu, ktorý môžete realizovať v rámci Vašej
výchovno – vzdelávacej činnosti v súlade so školskými osnovami, prípadne i na iných
miestach, ako napríklad na portáli eTwinning www.etwinning.net. Môžete si najskôr
naplánovať náplň projektu a potom sa skontaktovať s vhodnou partnerskou školou,
s ktorou sa dohodnete na podrobných aspektoch realizácie projektu. To záleží len od
Vás. Hneď ako sa dohodnete na základnej podobe projektu, môžete sa dohodnúť na
cieľoch projektu a začať ho realizovať.
Ciele
Teraz by ste sa mali zaregistrovať na
portáli eTwinning www.etwinning.net,
kliknúť na Vyhľadávacie zariadenie na
Vašej pracovnej ploche a začať si hľadať
partnerskú školu.
Stanovenie cieľov projektu je veľmi dôležité,
lebo je to znamením toho, že rozmýšľate
o tom, čo jeho realizáciou chcete so žiakmi
dosiahnuť. Čo sa musia žiaci naučiť a s čím
všetkým sa budú musieť popasovať?
Realizácia projektu bude úspešná len v tom
prípade, ak budú presne stanovené ciele, ktoré by mali byť jasné Vám a budú
realistické, relevantné a zrozumiteľné i vo vzťahu k Vašim žiakom. Je preto rozumné
stanoviť si niekoľko cieľov, o ktorých si myslíte, že ich splnenie je reálne. Ak sa
chystáte realizovať projekt zameraný na medzinárodnú spoluprácu prvýkrát, je
múdre začať len s niekoľkými cieľmi. Potom, keď budete skúsenejší, si môžete ďalšie
ciele postupne pridávať. Uvedomte si, že ciele, ktoré si stanovujete, musia byť na
konci realizácie projektu i vyhodnotené, keďže vyhodnotenie je tu rovnako potrebné
ako pri ktorejkoľvek inej aktivite realizovanej v škole. Ak si definitívne ujasníte
aspekty realizovania projektu, je čas na to, aby ste si našli partnerskú školu, ak ste
si ju nevyhľadali už predtým. Hneď ako si partnerskú školu nájdete, môžete s ňou
spolupracovať na portáli, vyhotoviť plán realizácie projektu a stanoviť si rôzne vhodné
ciele. Musíte sa uistiť v tom, že obaja chápete stanovené ciele rovnako. Často sa totiž
stáva, že učitelia medzi sebou komunikujú a myslia si, že podstatu pochopili rovnako,
no neskôr, hneď ako začnú projekt realizovať, si uvedomia, že niektoré veci naozaj
nie sú až také jasné. V podrobných diskusiách predtým je preto dobré podobným
nedorozumeniam predchádzať, hlavne ak do hry vstupujú rôzne kultúrne reálie.
Nakoniec, hneď ako všetko starostlivo vypracujete a naplánujete, môžete začať hovoriť
o kvalite. Ako sa môžete uistiť v tom, že projekt bude kvalitný? Čo svedčí o tom, že
ste na správnej ceste?
7
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:7
6.6.2007 16:47:25
Kvalita a schopnosti
V projektovej práci hrá dôležitú úlohu i kvalita. Často pri diskusii o projekte ľudia
hovoria: „Znova je čas na hru, musí to byť pre žiakov zábavné.” Takéto názory môžu
niekedy navodiť dojem, že projektová práca nie je vnímaná ako menej dôležitá alebo
menej hodnotná ako iné formy spolupráce. Stanovením cieľov, ktoré sú v súlade so
školskými osnovami a zavedením všetkých prvkov, ktoré vo výchovno-vzdelávacom
procese bežne využívate, začnú žiaci
i učitelia brať projektovú prácu vážnejšie
V priebehu realizácie projektu si môžete
a začnú ju považovať za neodlúčiteľnú
jeho kvalitu overiť požiadaním o udelenie
súčasť vyučovania a štúdia.
certifikátu kvality, ktorý udeľuje národná
podporná služba. Ak je certifikát kvality
udelený obom školám, školy automaticky
získajú európsky certifikát kvality, ktorý
zaručí maximálne zviditeľnenie ich práce na
portáli.
Okrem stanovenia zámerov a cieľov
treba brať do úvahy, že prínosom je
i to, že sa žiaci dozvedia oveľa viac ako
pri tradičnom vyučovaní. Keďže začnú
pracovať samostatnejšie a začnú sa
sami usmerňovať, rozvinú sa u nich i iné
schopnosti. Ak sa projekt realizuje v cudzom jazyku, žiaci si osvoja novú slovnú zásobu
a budú si klásť otázky o správnej gramatike a pravopise. Učitelia cudzích jazykov môžu
takýto záujem využiť ako východiskový bod na zdokonalenie zručností na vyučovacích
hodinách v budúcnosti.
Realizovaním projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu budú žiaci viac
rozumieť kultúrnym odlišnostiam i podobnostiam, zlepší sa ich osobnostný rast a
sociálne zručnosti potrebné na to, aby splnili ciele realizácie projektu. Spolupráca so
spolužiakmi je náročná, a hoci spolupráca s rovesníkmi z iných krajín je ešte ťažšia, je
vždy oveľa vzrušujúcejšia. Skúsenosti ukázali, že žiaci sú ochotní investovať viac času
a energie do realizácie projektov, ktoré súvisia s „reálnym životom“, s jasnými zámermi
a cieľmi, keď prichádzajú do kontaktu s „reálnymi ľuďmi“, ako sú žiaci, rovesníci
z inej školy alebo krajiny. I využívanie e-mailu a Internetu, ako i programov ako
Word, Excel a PowerPoint, zdokonaľuje zručnosti žiakov vo využívaní informačných
a komunikačných technológií.
Keď budete mať ujasnenú predstavu o celkovej podobe projektu, je vhodné pripraviť
vo Vašej triede plagát, kde budú mať žiaci možnosť vidieť, čo z realizácie projektu
dosiahnu. V priebehu realizácie projektu budú môcť vidieť, čo musia urobiť a ako sa
to zhoduje s celkovými cieľmi projektu. Hneď ako to urobíte, môžete začať hovoriť
o postupe realizácie projektu.
8
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:8
6.6.2007 16:47:26
Postup pri realizácii projektu
Pri spolupráci s Vašou partnerskou školou si musíte ujasniť, kto je za čo zodpovedný,
rovnomerne si rozdeliť úlohy vyplývajúce z realizácie projektu a hlavne je potrebné,
aby ste sa mohli navzájom na seba spoľahnúť.
Najpodstatnejšia vec, ktorú si musíte určiť, je to, koľko času chcete stráviť pri realizácii
projektu. Ako a kedy začnete projekt realizovať a kedy jeho realizáciu ukončíte?
Koľkých predmetov (prípadne i kolegov)
sa jeho realizácia bude týkať? Všetky tieto
Váš harmonogram realizácie projektu
aspekty sú pre výsledok realizácie projektu
môžete zverejniť i pre iných, a to
veľmi relevantné.
vytvorením webovej stránky vo Vašom
Priestore pre spoluprácu. Zverejniť
Keď sa dohodnete na časovom harmonograme
môžete i výsledky realizácie projektu,
realizácie projektu, radíme Vám, aby ste ho
čo môže pomôcť v tom, aby o nich boli
taktiež zverejnili na viditeľnom mieste, aby
informovaní i rodičia.
mali k nemu prístup i žiaci. Vyveste ho v triede
vedľa plagátu s cieľmi projektu. Väčšina
učiteľov na to zabúda a myslí si, že ich žiaci budú pracovať len preto, že im je to
nariadené, ale ak zverejníte tieto údaje v triede, žiaci sa budú do realizácie projektu
viac zapájať. Bude to sprístupnené i pre žiakov iných tried, ktorí sa môžu zapojiť do
realizácie projektov v budúcnosti. Informujte i Vašich kolegov a riaditeľa školy. Zapojte
aj ich do realizácie projektu, skôr či neskôr môžete ich pomoc potrebovať, hlavne
v ťažkej fáze, ktorá pri realizácii projektu môže nastať.
V neposlednom rade nezabudnite do realizácie projektu zapojiť i rodičov. Ich pomoc
môžete v určitých fázach realizovania projektu potrebovať, napríklad počas výletov
alebo exkurzií. Rodičia, ktorí môžu prísť
do školy a hovoriť o svojich skúsenostiach,
Významnou črtou programu partnerstvo
nápadoch a práci, môžu byť významným
škôl eTwinning je to, že si môžete dovoliť
zdrojom informácií, čo môže realizáciu projektu
experimentovať bez strachu z toho, že nie
významne obohatiť. Dôležitú úlohu hrá
všetko sa vydari tak, ako ste si plánovali.
i marketing. Informovanie rodičov o Vašom
Po zrealizovaní jedného projektu v rámci
projekte pomôže škole v tom, že bude v ich
programu partnerstvo škôl eTwinning
očiach považovaná za dôležitejšiu a v budúcnosti
získate sebadôveru a skúsenosti
budú svoje deti podporovať. Pre niektorých
a môžete realizovať ďalší projekt, možno
rodičov môže byť komunikácia s nimi a ich
s inými partnermi. eTwinning nepozná
zapojenie do realizácie projektu rozhodujúci
obmedzenia.
faktor, prečo svoje deti pošlú práve do tejto
školy a nie do inej. To isté platí o výsledku
realizácie projektu. Zverejnite ich na plagátoch, napíšte o nich články a vytvorte webové
stránky. Ostatní si skôr uvedomia, že realizácia projektu zameraného na medzinárodnú
spoluprácu škôl je nielen dôležitá práca, v ktorej sa dá dosiahnuť vysokokvalitný výsledok,
ale poskytuje realizátorom i veľa zábavy. Je pravdepodobné, že i Vaši kolegovia sa budú
zaujímať o Vašu prácu a o to, ako sa do realizácie projektov môžu zapojiť.
9
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:9
6.6.2007 16:47:26
Vyhodnotenie realizácie projektu
Nesmie sa, samozrejme, zabudnúť na vyhodnotenie realizácie projektu. Dokonca
ešte pred začiatkom jeho realizácie, hneď po Vašom rozhodnutí o jeho cieľoch
a zámeroch, musíte prijať rozhodnutie o tom, ako bude výsledok realizácie Vášho
projektu vyhodnotený. Neklaďte si len otázku „Čo chcem vyhodnotiť?”, ale i „Kedy
a ako budem hodnotiť? Vyhodnotím realizáciu projektu iba so žiakmi? Zapojím do
vyhodnotenia i partnerskú školu? Ako môžem skontrolovať pokrok v jednotlivých
zručnostiach? Ako môžem využiť výsledok dnešného projektu na zajtrajšie učenie?”
Sú to veľmi hodnotné otázky, ktoré môžu Váš projekt urobiť zaujímavejším
a garantovať vysokokvalitné výsledky. S Vašimi žiakmi si vopred ujasnite, čo od nich
očakávate a ako sa chystáte vyhodnotiť ich výkon a pokrok. Takto sa môžete vyhnúť
nedorozumeniu a sklamaniu z oboch strán.
Všetky vyššie uvedené otázky Vám pomôžu pri realizácii Vášho prvého projektu.
Nepokúšajte sa zostaviť veľmi dlhý a komplikovaný projekt. Neobávajte sa neúspechu.
Ak ste svojim žiakom vysvetlili, že aj Vy ako ich učiteľ sa budete s nimi učiť, keďže
realizácia takéhoto projektu je niečo nové i pre Vás, budú Vám úplne dôverovať
a poskytnú Vám podporu, ktorú potrebujete na to, aby realizácia projektu bola
úspešná.
Na záver uvádzame niekoľko jednoduchých pravidiel, na ktoré pamätajte
počas realizácie projektu. Nazývame ich „zlatými pravidlami spolupráce“.
•
Podávajte všetko stručne a jednoducho.
•
Vymeňte si čo najviac kontaktov (e-mail, snail mail, telefónne číslo a podobne).
Takto budete mať viac možností na skontaktovanie sa s Vaším partnerom.
•
Na správy vždy odpovedajte!
Mlčanie je pri realizácii projektu zameraného na spoluprácu škôl
neprípustné. Vždy Vás bude zaujímať, či Vaša správa bola Vášmu
partnerovi doručená alebo nie. Preto i v prípade, že nemáte dosť času na
to, aby ste na správu podrobne odpovedali, oznámte mu aspoň, že Vám
bola správa doručená a že podrobnejšie odpoviete hneď, ako to bude
možné.
•
Uvedomte si kultúrne odlišnosti.
I keď sme všetci Európania, medzi jednotlivými krajinami stále existujú
odlišnosti, a to hlavne kultúrne.
•
Etika na Internete.
Majte na mysli, že písomné správy môžu pôsobiť na prijímateľa inak
10
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:10
6.6.2007 16:47:27
-
ako hovorené slovo. Váš partner nemôže vidieť Vás ani Vašu mimiku
a gestikuláciu, teda „reč Vášho tela“ a nemôže počuť intonáciu Vášho
hlasu.
Ak Vám správa nie je jasná, prípadne je istým spôsobom urážlivá,
nereagujte na ňu hneď, ale s odstupom času. Vyspite sa a prečítajte si
ju znova na ďalší deň s novým pohľadom a snažte sa vyhnúť možnému
nedorozumeniu.
•
Určte si konečné termíny na realizáciu jednotlivých fáz projektu a dodržujte ich.
Dôvera musí narastať, vyžaduje si to čas. Napriek tomu buďte
dôveryhodný. Určte si reálne termíny a dodržujte ich. Ak predvídate, že
termín nedodržíte, informujte, prosím, o tom ostatných čo najskôr.
•
Dohodnite sa na používaných nástrojoch.
Aj to je podmienkou na to, aby bola Vášmu partnerovi realizácia projektu
čo najjasnejšia a predišli ste nedorozumeniam, prípadne iným problémom.
Nemá význam, napríklad, pokúšať sa dohodnúť si videokonferenciu, keď
Vaša partnerská škola nemá videokameru, prípadne vhodné pripojenie na
Internet.
•
Venujte čas a energiu vzájomnému porozumeniu.
Ako sme už skôr skonštatovali, na to, aby ste sa navzájom spoznali,
potrebujete čas. Dôvera a vzájomné porozumenie musia rásť. Niekedy
to ide ľahko, inokedy si to vyžaduje dlhší čas, ale vždy sa to vyplatí.
Základom Vašej spolupráce s partnerskou školou musí byť vzájomná
dôvera.
•
Neváhajte sa pýtať!
Ako často hovoríme svojim deťom, žiadna otázka nie je hlúpa. Ak si nie ste
v niečom istý, pýtajte sa. Otázky zaisťujú odpovede, ktoré Vám pomôžu
veciam lepšie porozumieť.
Použité zdroje informácií:
•
www.ecole.dk
•
www.promise.dk (Kirsten Anttila a Mogens Eriksen, Dánsko)
11
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:11
6.6.2007 16:47:28
Tretia
kapitola
Nápady na
zostavenie
projektov
Sylvia Binger, Kateřina Bavorová
Úvod
Ako sme už spomínali v úvode predchádzajúcej kapitoly, poskytnúť návody na zostavenie
projektov je ťažké. Nie vždy sú v súlade s tým, čo chcete a môžete v podmienkach
daných škôl realizovať, nemusia byť ani v súlade s plánom práce školy a školskými
osnovami.
V tejto kapitole ponúkame niekoľko balíčkov pripravených projektov, ktoré zostavili
učitelia, ktorí už majú s realizáciou programu partnerstvo škôl eTwinning isté skúsenosti.
Tieto balíčky sú zamerané na niekoľko tém. Niektoré balíčky sú vhodné pre tých, ktorí
realizujú projekt prvýkrát, iné sú určené pre skúsenejších učiteľov. Sú diferencované
i podľa veku cieľovej skupiny, niektoré sú určené pre základný stupeň vzdelávania, iné
sa dajú prispôsobiť rôznym stupňom. Sú navrhnuté tak, aby pri plánovaní projektových
aktivít podnecovali myslenie. Treba si však uvedomiť, že školské osnovy, ktoré sú pre
učiteľov záväzné, nie sú v celej Európe rovnaké. Jednotlivé národné vzdelávacie systémy
majú i špecifické aspekty. Spolupráca škôl znamená zavádzať do výchovno-vzdelávacieho
procesu medzinárodnú dimenziu. V tomto kontexte slúžia ponúkané balíčky ako
inšpirácia a je potrebné upraviť ich na podmienky škôl, ktoré budú projekt realizovať.
Učitelia, ktorí sa istý projekt chystajú realizovať, sa musia na časovom harmonograme
realizácie jednotlivých aktivít dohodnúť s partnerskými školami.
Balíčky pripravených projektov prezentované v tejto kapitole sú vybraté zo širokej škály
balíčkov, ktoré môžete nájsť na portáli eTwinning www.etwinning.net. Zahŕňajú 4
základné oblasti: medzipredmetové vzťahy, znalosti o Európe, cudzie jazyky, matematika
a prírodné vedy. Sú uvedené v prehľadnej úprave, v ktorej sa uvádza ich základná
charakteristika a webové stránky, kde úplné znenie balíčka s podrobným postupom
a odporúčaniami, ako daný projekt realizovať, môžete nájsť.
Spomínané balíčky sú iba námety, ktoré sa, samozrejme, dajú prispôsobiť podmienkam
vo vašej škole. Dúfame, že budú vhodnou inšpiráciou na zapojenie sa do realizácie
programu partnerstvo škôl eTwinning.
12
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:12
6.6.2007 16:47:28
Téma 1: Medzipredmetové vzťahy
1.1
„Cestovanie“ v európskej histórii
Úroveň
začiatočníci
Predmety
dejepis, dejiny umenia, ekonomika
Vek realizátorov
14 - 18 rokov
Dĺžka realizácie
približne 3 mesiace
Navrhované informačné
e-mail, rýchle posielanie správ, textový editor, úprava
a komunikačné technológie obrázkov, tvorba webových stránok
Adresa webovej stránky
www.etwinning.net/kits/travelling
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Hlavným pedagogickým cieľom tohto projektu je pomôcť žiakom dozvedieť sa,
porozumieť a šíriť ich národné historické povedomie. Žiaci vo svojej krajine vyhľadávajú
miesta spojené s históriou a umením, skúmajú ich, pripravujú cestovných sprievodcov
a oboznamujú s nimi svojich partnerov. Zdokonaľujú si svoje zručnosti vo využívaní
informačných a komunikačných technológií, v komunikácii v cudzom jazyku a v skúmaní
ich historického a umeleckého dedičstva.
Ciele
Žiaci sa naučia: •
•
•
•
spolupracovať a komunikovať v spoločne dohodnutom jazyku;
organizovať spoluprácu s inými skupinami;
o spoločných historických obdobiach a umeleckých štýloch;
o historických a umeleckých sprievodcoch v každej partnerskej
krajine;
• o využívaní informačných a komunikačných technológií.
1.2
Obyvatelia Európy a európska populácia
Úroveň
stredne pokročilí
Predmety
geografia, ekonomika, dejepis, estetická výchova
Vek realizátorov
žiaci stredných škôl
Dĺžka realizácie
dlhotrvajúci projekt
Navrhované informačné
tabuľkové procesory, textový editor, e-mail, nástroje
a komunikačné technológie na prezentácie, fotografovanie, čet, videokonferencia a iné
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/population
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Triedy by mali brať do úvahy dôležitosť poznania obyvateľstva, ak chcú pochopiť
spoločenské procesy, ktoré sa odohrávajú v ich regióne. Čo dodáva regiónu jeho typický
charakter? Ako na región vplýva jeho obyvateľstvo? Aké globálne dôsledky má rast
13
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:13
6.6.2007 16:47:34
populácie?
Táto téma sa dá rozvíjať v mnohých iných oblastiach ľudskej činnosti, hlavne v kultúre,
ekológii a histórii. Pre žiakov je užitočné, že sa naučia zbierať a vyhodnocovať
informácie, ktoré vyústia do prezentácie ich zistení.
Ciele
Žiaci sa naučia: • o komunitách v Európe a spôsobe ich života;
• o dôležitosti poznať štruktúru populácie, jej charakteristické črty
a zmeny v európskej populácii;
• o miestach, na ktorých ľudia žijú, porovnanie typov ubytovania;
• o rozdieloch v životnom prostredí a o tom, ako žijú ľudia
v jednotlivých regiónoch;
• ako vyhľadávať, triediť a zhromažďovať potrebné informácie;
• ako vyhodnotiť a analyzovať štatistické informácie, vrátane ich
rozširovania a využívania tabuľkových procesorov;
• analyzovať a vyhodnocovať údaje, mapy a diagramy;
• prezentovať a porovnávať informácie z rôznych európskych regiónov.
1.3
Porovnávanie spravodajských televíznych programov
Úroveň
Predmety
Vek realizátorov
Dĺžka realizácie
Navrhované informačné
a komunikačné technológie
pokročilí
mediálna výchova, estetická výchova, jazyky
16 - 19 rokov
1 školský polrok
e-mail, nástroje na prezentácie, fotografovanie,
čet, videokonferencia, archívy spoločne používaných
súborov, nástroje na prieskum verejnej mienky, galéria
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/media
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Prostriedky masovej informácie zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom živote
mladých ľudí a ovplyvňujú ich životné postoje. V tomto kontexte môže televízia, hlavne
prezentáciou spravodajstva, ovplyvniť názory žiakov. Tento balíček poskytuje nápady
na to, ako porovnávať spravodajské programy na jednotlivých národných kanáloch
v jednotlivých krajinách, ktoré sú do realizácie projektu zapojené. Žiaci pravdepodobne
objavia, ako sú tie isté udalosti prezentované, vysvetľované, alebo vôbec nespomenuté
v jednotlivých krajinách.
Ciele
Žiaci sa naučia: • o právnych aspektoch a vysielacích právach vo vzťahu
k spravodajským programom;
• o rozbore filmov (kamera, strih a podobne);
14
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:14
6.6.2007 16:47:35
• o všeobecných umeleckých prvkoch (využitie farby, zariadenie štúdia
a podobne);
• ako navrhnúť, porovnať a vyhodnotiť vizuálne a zvukové aspekty
(vonkajší výzor hlásateľov, intonácia a jazykové prostriedky, vplyv na
divákov a podobne);
• rozdeliť si úlohy a pracovať v tíme;
• prezentovať výsledky získané tímovou prácou;
Téma 2: Znalosti o Európe
2.1
Európska pamäť
Úroveň
Predmety
začiatočníci
dôraz na európsku dimenziu: dejepis (tradície), geografia,
informatika, jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejiny vedy
Vek realizátorov
10 - 19 rokov
Dĺžka realizácie
každej téme venovať približne 6 stretnutí
Navrhované informačné
e-mail, okamžité posielanie správ, diskusné fóra,
a komunikačné technológie videokonferencia, textový editor, súbory PDF, nástroje na
prezentáciu, audio, video, obrázky, webové stránky
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/memory
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Cieľom tohto projektu je priviesť mladých ľudí, ktorí sa do neho zapoja, k tomu, aby si
uvedomili podobné a rozdielne aspekty v histórii svojej kultúry a kultúry ich partnerskej
krajiny. Tento projekt môže byť užitočný i v tom, že vybuduje “most” medzi generáciami
formou rozhovorov so starými rodičmi. Berie do úvahy európsku dimenziu, históriu,
tradície, geografiu, jazyk, literatúru, cudzie jazyky, vývoj vedy, využívanie informačných
a komunikačných technológií.
Ciele
Žiaci sa naučia: •
•
•
•
•
pripravovať otázky na rozhovory;
viesť a zaznamenávať rozhovory;
vyberať a vyhodnocovať potrebné informácie;
prezentovať zistené výsledky;
porozumieť podobným i odlišným aspektom v histórii partnerských
krajín;
• vybudovať mosty medzi generáciami;
• vyjadrovať sa v cudzom jazyku;
• využívať elektronické formy komunikácie a nástroje na spoluprácu.
15
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:15
6.6.2007 16:47:35
2.2
Situačná hra Môj návrh pre Európu
Úroveň
Predmety
stredne pokročilí
predmety zamerané na európsku dimenziu (dejepis,
spoločenskovedné predmety)
Vek realizátorov
13 – 18 rokov
Dĺžka realizácie
1 školský rok
Navrhované informačné
e-mail, okamžité posielanie správ, diskusné fóra,
a komunikačné technológie videokonferencia, textový editor, súbory PDF, nástroje na
prezentácie, audio a video, obrázky, webové stránky
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/decision
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Partnerské triedy spolupracujú na realizácii situačnej hry, ktorá je simuláciou prijímania
rozhodnutí v Európskej únii. Cieľom tejto aktivity bolo čo najreálnejšie priblížiť
rozhodovací proces v Európskej únii, aby žiaci pochopili vplyv Európskej únie na ich
každodenný život. Partnerom bude predložený návrh tém, z ktorých si pre svoju
spoluprácu jednu vyberú. Všetky triedy hrajú úlohu európskych komisárov, poslancov
Európskeho parlamentu a ministrov členských štátov Európskej únie. Žiaci podávajú
rôzne návrhy, ktoré vyústia do konečného rozhodnutia. Rovnaký postup platí i v prípade
Európskej únie. Pomôcť vám môže podrobný opis hry Rozhodni sa za Európu.
Ciele
Žiaci sa naučia: • o troch hlavných legislatívnych orgánoch Európskej únie: Európskej
komisii, Európskom parlamente a Rade Európskej únie;
• ako prebieha rozhodovací proces v Európskej únii;
• ktoré témy sú zaujímavé z hľadiska rozhodovacieho procesu na
európskej úrovni;
• starostlivo plánovať svoje aktivity;
• podať návrh na skvalitnenie života v Európe;
• upraviť návrh Európskej komisie v Európskom parlamente;
• upraviť návrh Európskej komisie v Rade Európskej únie;
• ako sa v Európskom parlamente a Rade Európskej únie diskutuje
o návrhoch;
• ako sa prijíma konečné rozhodnutie.
2.3
Videokonferencia o tolerancii
Úroveň
Predmet
pokročilí
predmety zamerané na európsku dimenziu: Európa, dejepis
(tradície), geografia, informatika, jazyk a literatúra, cudzie
jazyky, občianska náuka
14 - 19 rokov
Vek realizátorov
16
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:16
6.6.2007 16:47:36
Dĺžka realizácie
1 - 3 mesiace
Navrhované informačné
e-mail, nástroje na prezentácie, videokonferencia,
a komunikačné technológie textový editor, audiovizuálne nástroje
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/tolerance
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Hlavným cieľom tohto balíčka pripraveného projektu je pomôcť pripraviť a realizovať
videokonferenciu o občianstve v rámci partnerstva škôl eTwinning. V tomto prípade
navrhujeme tému tolerancia. Potrebné informácie o tejto problematike sa žiaci dozvedia
prostredníctvom učebných materiálov, ktoré zozbiera učiteľ. Svoje vedomosti a názory
budú mať možnosť verejne prezentovať v diskusii v triede a v rámci videokonferencie
budú mať možnosť vymeniť si názory so svojimi zahrničnými partnermi. Nakoniec, na
základe videokonferencie vytvoria spoločné dielo podľa vlastného výberu (napríklad
brožúru, dokumentárne video, webovú stránku).
Ciele
Žiaci sa naučia: •
•
•
•
•
•
•
•
identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť súbor informácií;
formulovať svoj postoj a obhajovať ho;
akceptovať postoje a názory iných;
rozvíjať porozumenie rozdielov medzi ľuďmi a schopnosť empatie;
pripraviť si a realizovať verejné vystúpenie;
spracovať písomné rezumé zo svojho vystúpenia;
rozvíjať ústne a písomné zručnosti v cudzom jazyku;
využívať rôzne informačné a komunikačné nástroje.
17
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:17
6.6.2007 16:47:36
Téma 3: Cudzie jazyky
3.1
Kultúra v kocke
Úroveň
Predmet
začiatočníci
jazyky, estetická výchova, náuka o spoločnosti, občianska
náuka, dramatická výchova
Vek realizátorov
4 - 19 rokov
Dĺžka realizácie
1 školský polrok
Navrhované informačné
e-mail, nástroje na prezentácie, fotografovanie, čet,
a komunikačné technológie videokonferencia, archívy spoločne používaných súborov,
nástroje na prieskum verejnej mienky, galéria
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/culture
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Žiaci, ktorí sa do neho zapoja, budú mať možnosť hľadať informácie o svojej kultúre,
ktoré budú odosielať partnerskej škole, ktorá potom pripraví prezentácie v programe
PowerPoint o kultúre partnerskej krajiny. Možný je i taký postup, že každá trieda naplní
krabicu predmetmi, ktoré sú pre jej kultúru typické a a pošle ju partnerskej triede.
Žiaci z partnerskej školy potom hádajú význam každého predmetu. Školy komunikujú
prostredníctvom e-mailu, videokonferencií a iných informačných a komunikačných
technológií. Žiaci majú možnosť vyhľadávať typické črty kultúry svojich partnerov,
klasifikovať ich, prezentovať a porovnávať ich, písať a hovoriť o nich, ako i vymieňať si
ich. Do tohto projektu môžu byť zapojení učitelia cudzích jazykov, estetickej výchovy
a informatiky.
Ciele
Žiaci sa naučia: • brať do úvahy ponímanie kultúry a jej význam pre nich;
• vymieňať si podstatné informácie o svojej kultúre so svojimi
európskymi partnermi;
• vytvárať prezentácie “kultúra v kocke”;
• uplatňovať, čo sa o partnerskej krajine naučili, uvedomovať si zhody
a odlišnosti medzi dvomi rôznymi kultúrami;
• písať úvahy o tom, čo sa naučili.
Príklad prezentácie „Kultúra v kocke“, ktorá bola vytvorená v gréckej škole, (544 kB) je
prístupná na webovej stránke www.netschoolbook.gr/culturecapsuelGR.zip.
18
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:18
6.6.2007 16:47:37
3.2
Elektronický časopis Mosty (Bridges) pri osvojovaní si cudzieho jazyka
Úroveň
Predmet
Vek realizátorov
Dĺžka realizácie
Navrhované informačné
a komunikačné technológie
stredne pokročilí
jazyky
10 - 19 rokov
1 mesiac až jeden školský rok, prípadne dlhšie
e-mail, elektronický časopis, nástroje na prezentácie,
fotografovanie, čet, videokonferencia, archívy spoločne
používaných súborov, nástroje na prieskum verejnej mienky,
galéria, webový blog
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/bridges
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Učitelia akéhokoľvek cudzieho jazyka a ich žiaci z minimálne dvoch krajín pracujú
spoločne a vytvoria elektronický časopis (bežný on-line denník, noviny alebo časopis).
Ciele
Žiaci sa naučia: • vybudovať schopnosť čítať a písať v cudzom jazyku;
• vybudovať schopnosť kolektívneho písania a robenia korektúr textu;
• vybudovať schopnosť kriticky myslieť pri hľadaní, výbere a zoraďovaní
informácií na vybranú tému;
• písať rozličné typy článkov (rozhovory, spravodajstvo, reportáže,
fotoreportáže, reklamy, prieskumy, eseje, recenzie, oznamy,...);
• oboznámiť sa s prácou novinárov: práva a povinnosti novinárov;
rešpektovanie autorských práv;
• naučiť sa základné tvorenie webu a pravidlá grafického dizajnu;
• robiť digitálne fotografie a používať ich v článkoch;
• používať informačné a komunikačné technológie na publikovanie,
úpravu, pripomienkovanie a, ak je to možné, aj hodnotenie článkov;
• efektívne komunikovať so spolužiakmi a aj partnermi v zahraničí;
• vybudovať si multikultúrne schopnosti.
3.3
Detektívne poviedky
Úroveň
Predmet
Vek realizátorov
Dĺžka realizácie
Navrhované informačné
a komunikačné technológie
pokročilí
jazyky
16 - 19 rokov
1 školský polrok, prípadne dlhšie
e-mail, nástroje na prezentácie, nástroje na
videokonferenciu, archívy spoločne používaných súborov,
nástroje na prieskum verejnej mienky
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/detective
s kompletným balíčkom projektu
19
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:19
6.6.2007 16:47:37
Stručná charakteristika
Každá trieda sa sústredí na nejakého fiktívneho detektíva podľa svojho výberu.
Títo dvaja detektívi predstavujú typy postáv jednajúcich vo svojom spoločenskom,
historickom a kultúrnom prostredí. Podstatou je nájsť čo majú spoločné ako aj rozdiely
medzi nimi. Mnoho činností ako prieskumy a dotazníky týkajúce sa práce toho druhého
podporia úzku spoluprácu medzi partnerskými školami.
Jeden z príkladov je porovnanie slečny Marple, postavy Agathy Christie a inšpektora
Wallandera postavy Henninga Mankella. Táto analýza zahŕňa pohľad na rôzne krajiny,
časy ako aj mužské a ženské vzory.
Ciele
Žiaci sa naučia: • ako analyzovať a porovnávať literárne práce;
• o žánri a jeho historickom vývoji, a jeho špeciálnych literárnych
technikách;
• o autoroch a ich prostredí v ktorom žili;
• o regionálnych, kultúrnych a historických rozdieloch v názore na
- zločin,
- postavy detektívov, zločincov a obetí,
- riešenie zločinu a boj za ‘dobro’,
- mužské/ženské vzory,
- spoločenské triedy,
- etiku - postoj voči zločinu – dobré a zlé;
• ako pripraviť krátku prezentáciu literárneho textu;
• ako vytvoriť svoju vlastnú kriminálnu poviedku.
Žiaci musia dosiahnuť dobré jazykové zručnosti, aby vedeli čítať a porozumieť literárny
text, ako i písať vlastné texty.
20
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:20
6.6.2007 16:47:38
Téma 4: Matematika a prírodné vedy
4.1
Štatistika a vy
Úroveň
začiatočníci
Predmet
matematika a prírodné vedy
Vek realizátorov
11 a viac rokov
Dĺžka realizácie
2 - 3 týždne
Navrhované informačné
e-mail, čet, tabuľkové procesory, nástroje na prezentácie,
a komunikačné technológie archív spoločne používaných súborov
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/statistics
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Ide o aktivitu, v ktorej žiaci každej zapojenej školy zbierajú údaje o sebe. Zbierajú ich
vo forme jednoduchých štatistických prehľadov, ktoré si s partnerskou školou vymieňajú
a vyhodnocujú ich. Takýmto spôsobom sa matematika stáva súčasťou každodenného
života žiakov, ktorí sú zapojení do realizácie tohto projektu, ako i života ich rodiny
a okolia a posilňuje ich vzájomné porozumenie. V závere tohto balíčka nájdete dotazník,
ktorý obsahuje určité návrhy na to, ako sa pýtať.
Ciele
Žiaci sa učia
4.2
•
•
•
•
•
rozlíšiť dôležitú informáciu a pripraviť dotazníky;
zbierať údaje, systematicky ich triediť a analyzovať;
zbierať údaje využívajúc tabuľkový kalkulátor a štatistické grafy;
analyzovať grafy a schémy so štatistickými a číselnými údajmi;
o rozdielnych a podobných aspektoch kultúry ich partnerskej školy
a krajiny;
• lepšie porozumieť životu v iných krajinách a životu ich spolužiakov.
Cukor v Európskej únii – oslaďte si život
Úroveň
stredne pokročilí
Predmet
prírodovedné predmety
Vek realizátorov
15 - 19 rokov
Dĺžka realizácie
1 mesiac
Navrhované informačné
e-mail, čet, nástroje na prezentácie, archívy spoločne
a komunikačné technológie používaných súborov
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/sugar
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Žiaci skúmajú, kde sa pestuje cukor, ako sa rafinuje, aký typ cukru nájdu vo svojich
krajinách, prípadne v Európe. Objavujú históriu cukru, formu jeho predaja a používania
21
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:21
6.6.2007 16:47:38
v iných krajinách. Zbierajú a vymieňajú si informácie a porovnávajú výsledky svojho
výskumu s partnerskou školou.
Ciele
Žiaci sa naučia: • o miestach pestovania cukrových plodín v ich krajine;
• o druhoch cukrových plodín v ich krajine a iných európskych
krajinách;
• o miestach a spôsoboch produkcie cukru v ich krajine (od
obchodných spoločností produkujúcich cukor);
• o spôsoboch a používaní cukru – žiaci môžu zbierať vzorky (napr.
cukrovinky), fotografovať a porovnávať ich v priestore pre spoluprácu;
• o histórii a predaji cukru;
• o chemickej štruktúre cukru;
• o geografických rozdieloch pri pestovaní cukrových plodín
a rafinovaní;
• o odosielať informácie do zásobníka materiálov;
• porovnať výsledky výskumu – uvádzať spoločné a odlišné črty;
• navzájom si vysvetľovať dôvody zhôd a odlišností;
• vymieňať si recepty jedál a nápojov typické pre ich krajiny, pri
príprave ktorých je cukor potrebný;
• pripraviť prezentáciu v programe PowerPoint o histórii, chemickom
zložení a geografických aspektoch cukru.
4.3
Štyri ročné obdobia
Úroveň
Predmet
Vek realizátorov
Dĺžka realizácie
Navrhované informačné
a komunikačné technológie
pokročilí
prírodovedné predmety a medzipredmetové vzťahy
16 - 19 rokov
pol roka
e-mail, nástroje na prezentácie, fotografovanie, čet,
videokonferencia, archívy spoločne používaných súborov,
nástroje na prieskum verejnej mienky, galéria
Adresa webovej stránky
http://www.etwinning.net/kits/seasons
s kompletným balíčkom projektu
Stručná charakteristika
Tento balík je tu pre partnerskú spoluprácu ohľadom niektorých cirkevných sviatkov,
ktoré sa oslavujú v rámci Európy kvôli svojmu astronomickému významu, ako napríklad
deň letného slnovratu. Študenti majú zozbierať informácie o takejto udalosti, vymeniť
si ich a porovnať miestne rozdiely. Potom majú vypracovať dokumentáciu a zverejniť
výsledok práce na školskej webovej stránke.
22
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:22
6.6.2007 16:47:38
Ciele
Žiaci sa naučia •
•
•
•
o astronomických príčinách ročných období;
o fyzikálnych princípoch slnečnej sústavy;
písať spoločné zhrnutie;
o časových pásmach počas spolupráce s partnerom, ktorý je z krajiny
v inom časovom pásme;
• narábať s informáciami získanými pri používaní hodín, kompasu
a GPS;
• pripraviť vonkajšie pozorovanie a ako z neho urobiť poznámky;
• pracovať s internetovou databázou.
Medzipredmetové vzťahy
Žiaci sa naučia: • ako závisia dátumy jednotlivých náboženských sviatkov od
astronomických javov.
• Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín „prírodovedeckej“ (skúma prírodné
javy) a „náboženskej“ (skúma ich vplyv na dátumy náboženských
sviatkov) a vzájomne si vymieňajú vedomosti.
• Žiaci sa naučia vysvetliť v jednom dokumente témy z rôznych
predmetov.
• Žiaci sa naučia, že rovnaké sviatky si pripomínajú rôzne kresťanské
krajiny v rôznom čase (rímskokatolícke, ortodoxné a podobne).
• Žiaci sa naučia o dejinách náboženstiev.
23
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:23
6.6.2007 16:47:39
Anketa pre učiteľov
1
Zapájanie tried do realizácie projektov zameraných na využívanie
informačných a komunikačných technológií má veľký spoločenský
i pedagogický prínos. Uveďte informácie o sebe, o Vašej triede
a Vašich partneroch z hľadiska integrácie realizácie projektu do
výchovno – vzdelávacieho procesu.
2
Do realizácie projektov zameraných na využitie informačných
a komunikačných technológií, do ktorých sa zapájajú žiaci z rôznych
kultúrnych prostredí, sa vyznačujú zavádzaním inovačných
metód do výchovno – vzdelávacieho procesu. Ako môže prispieť
k zavádzaniu inovačných metód do výchovno – vzdelávacieho
procesu, podľa Vášho názoru, Váš projekt?
3
Myslíte si, na základe vlastných skúseností, že realizácia projektu
pomohla rozvinúť zručnosti potrebné v každodennom živote a pri
multikultúrnej komunikácii?
4
Zručnosti, predstavy a nápady, ktoré ste počas realizácie projektu
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning skúmali, môžu spĺňať
požiadavky obsiahnuté v základných školských osnovách, ako i byť
v súlade s bežnými skúsenosťami v triede. V čom vidíte z tohto
hľadiska najväčší prínos realizácie programu pre Vašu triedu?
5
Myslíte si, že realizácia projektu zmenila Váš názor na využívanie
informačných a komunikačných technológií vo výchovno –
vzdelávacom procese?
6
Ak sa obzriete späť na výsledky, ktoré ste počas realizácie projektu
dosiahli, ako i na výzvy, ktoré sa pri jeho realizácii objavili, čo by
ste poradili kolegom, aby ste ich povzbudili do zapojenia sa do
realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning?
QuestionnaireSK_148*297_78%.indd 2
6.6.2007 15:48:22
Štvrtá kapitola
Príklady na projekty realizované v rámci
programu partnerstvo škôl eTwinning
a rozhovory s učiteľmi
Upravili Christina Crawley, Anne Gilleran, Petru Dumitru
V tejto kapitole nájdete výber z rozhovorov s učiteľmi a príklady projektov realizovaných
v rámci programu partnerstvo škôl. Všetci učitelia odpovedali na rovnaké otázky. Ak sa
chcete oboznámiť s pôvodnou anketou, otvorte túto stránku a nechajte ju otvorenú pri
každom rozhovore.
Gingerbread House
Víťaz súťaže o ceny eTwinning 2007
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Základná škola s materskou školou Sivice, Česká republika
Základná škola Omšenie, Slovenská republika
Denysa Križanová (Slovenská republika)
Pavel Vrtěl (Česká republika)
6 – 8 rokov
menej ako mesiac
cudzie jazyky, informatika, jazyk a literatúra, výtvarná výchova,
dramatická výchova, hudobná výchova, tanec, medzipredmetové
vzťahy
slovenský
e-mail, čet, fórum, prezentácie v programe PowerPoint, video, kresby
a maľby, nástroje na publikovanie na webe
http://www.zsomsenie.sk/static/eTwinning/
24
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:24
6.6.2007 16:47:39
Charakteristika
Hlavná téma projektu sú rozprávky a hlavnou úlohou detí je zobraziť ich bežný život
vo forme rozprávky. Deti svet rozprávok vyjadrujú prostredníctvom kresieb, ktoré sú
neskôr pretransformované do audiovizuálneho formátu ako spoločný výsledok práce
oboch partnerských škôl. Počas realizácie jednotlivých aktivít sa žiaci zanietene učia, aby
nadobudli vedomosti od informácií obsiahnutých v základných školských osnovách po
zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v každodennom živote a neučia sa nevyhnutne v škole.
Ciele
Partneri najskôr spoločne nakreslia leporelo zamerané tému rozprávky Medovníkový
domček a potom ho pretransformujú do digitálneho audiovizuálneho formátu
a uverejnia na spoločnej webovej stránke. Žiaci potom spracúvajú svoje vlastné zážitky
do obrázkovej knihy formou rôznych aktivít zameraných na rozprávky.
Pedagogický prínos
Téma projektu popiera tradičné vyučovacie metódy, stereotypné spôsoby vyučovania
a rovnaký stereotypný prístup k obsahu vedomostí. Ponúka priestor na budovanie
medzipredmetových vzťahov prostredníctvom nadobúdaných vedomostí, predstavuje
výzvu a nový pohľad na tieto vzťahy a poníma ich v úplne novom kontexte.
Pedagogický aspekt využívania informačných a komunikačných technológií
Na vytvorenie záverečnej digitálnej rozprávky sme využili program Program PowerPoint
v kombinácii s rôznymi inými nástrojmi, ktoré sú nevyhnutné na zachytenie zvuku
a obrazu, ako napríklad MP3 na zvuk a digitálny fotoaparát na úpravu a tlačenie
fotografií. Naše komunikačné nástroje boli e-mail, Skype, čet, portál eTwinning,
telefón, správy sms, IncrediMail, audiokonferencia a videokonferencia. Na snímanie
videokonferencie a prezentovanie našej práce sme použili dataprojektor.
Význam realizácie projektu
Tento projekt pomohol vytvoriť fungujúcu komunitu učiteľov, žiakov a rodičov, ktorých
spájal spoločný cieľ, a to spríjemniť život žiakom. V záverečnej fáze realizácie projektu
realizátori strávili spoločný týždeň v typickom slovenskom rozprávkovom mestečku,
v ktorom nadviazali nielen virtuálne, ale skutočné priateľstvá a partnerstvo. Medzinárodný
úspech tohto projektu pomohol školám získať skvelú reputáciu a povzbudil obe školy
k tomu, aby pokračovali v realizácii projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu.
Námet
IncrediMail, určený na komunikáciu mladších detí prostredníctvom obrázkov, animácií,
farebného pozadia a zvukov s minimálnou potrebou znalosti abecedy, sa osvedčil ako
veľmi vhodný komunikačný nástroj. Pre úspešnú realizáciu projektu je dôležité, aby ste
našli partnera, ktorému môžete dôverovať, ktorý je rovnako zanietený pre prácu s deťmi,
tvorivý a vždy plný nových prekvapujúcich nápadov.
25
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:25
6.6.2007 16:47:45
Rozhovor: Denysa Križanová a Pavel Vrtěl
1
Som učiteľka v Základnej škole v Omšení v Slovenskej republike. Našimi partnermi
sú deti v rovnakom veku zo Základnej školy v Siviciach v Českej republike. Obe
školy sú vidiecke, takže máme približne rovnaké pracovné podmienky. Partnerstvo
škôl eTwinning zmenilo náš bežný školský deň na nepoznanie. Doslova žijeme
projektom, vzniklo medzi nami veľmi silné priateľstvo, máme spoločné ciele
a tešíme sa z výsledkov našej spoločnej práce. Myslím si, že je veľmi pekné vedieť,
že niekde ďaleko žije niekto, kto na Vás myslí a chce dosiahnuť rovnaký cieľ ako
Vy. Takže všetci máme radosť zo spoločného úsilia.
Denysa Križanová
2
Myslím si, že najväčšie zmeny prekonalo naše myslenie a prístup k životu. Teraz
deti i ja pozeráme na svet inak, zo širšej perspektívy. Táto širšia perspektíva
zahŕňa i špecifické oblasti, ako napríklad úloha školy vo výchovno – vzdelávacom
procese. Viac ako kedykoľvek predtým pociťujem, aké je dôležité pripravovať deti
na život v spoločnosti. Je nevyhnutné učiť deti i to, čo nie je v učebniciach, lebo
ich práca nie je pri klasickom vyučovaní doceňovaná. Narážame však i na mnoho
prekážok, no snažíme sa ich prekonávať.
Denysa Križanová
Vďaka tomuto projektu si môžu deti zdokonaľovať svoju počítačovú gramotnosť
a zoznamujú sa s novými informačnými a komunikačným technológiami, ako
napríklad Skype, e-mail, čet, videokonferencia a videotelefón.
Pavel Vrtěl
3
Isté je, že žiaci sa stávajú komunikatívnejšími a otvorenejšími, náš tím sa stáva
silnejším, napriek veľkej vzdialenosti vzniklo medzi nami silné puto. Rastie ich
istota i za hranicami ich dediny. Vynikajúce je, že sa zaujímajú o život okolo seba.
Učia sa nemyslieť iba na seba, čo predstavuje veľkú hodnotu v ich budúcom
živote.
Denysa Križanová
Tento projekt pomáha deťom pochopiť podstatu tímovej práce a to, ako sa
tím môže stať silnejším, keď chce dosiahnuť určitý cieľ. Okrem toho realizácia
projektu pomohla upevniť ich vzťahy medzi skupinami v triede a realizátormi
projektu, ako i značne zvýšiť záujem o informačné a komunikačné technológie.
Pavel Vrtěl
4
Učím malé deti a rozprávky sú neodmysliteľnou súčasťou ich detského života.
Tento svet krásy a kúzel pomáha deťom ľahšie vnímať nové informácie
a efektívnejšie sa učiť. Do školy prichádzajú i rodičia detí a pokúšame sa deti učiť
spolu. Dokážeme spolu viac, ako požadujú učebné osnovy. Okrem čítania, písania
a počítania sa navzájom spoznáme.
Denysa Križanová
5
Áno, určite. V slovenských školách je informačnými a komunikačnými
technológiami vybavená iba učebňa výpočtovej techniky, v ktorej sa žiaci striedajú
a obyčajne využívajú iba niekoľko počítačov. Uvedomili sme si, že využívanie
učebne výpočtovej techniky len z času na čas nestačí. Od základných aktivít,
ako je posielanie e-mailovej pošty, videokonferencie, pri ktorých žiaci mohli
pracovať iba pri jednom počítači, sme sa postupne vypracovali až k vytvoreniu
26
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:26
6.6.2007 16:47:46
našej webovej stránky a k tomu, že žiaci môžu používať počítač kedykoľvek
chcú a potrebujú. V súčasnosti máme už priamo v triede prístup na Internet, ako
i datavideoprojektor a kamery, a chceli by sme mať aspoň 5 laptopov. Chceme
vybudovať modernú triedu, v ktorej sa budeme moderne učiť. Bohužiaľ, vybavenie
našich vidieckych škôl napreduje veľmi pomaly.
Denysa Križanová
Využívanie nových technológií v triedach je čoraz častejšie a myslím si, že
aktivity založené na využívaní informačných a komunikačných technológií
zvyšujú motiváciu rodičov poskytnúť deťom i v domácich podmienkach počítač
s pripojením k Internetu.
Pavel Vrtěl
6
Odpoveď na túto otázku je jednoduchá. Jednoducho ma fascinovalo moje prvé
stretnutie s programom partnerstvo škôl eTwinning a vedela som, že by som
to chcela skúsiť. Šla som svojou vlastnou cestou, od začiatku som pracovala
podľa mojich vlastných predstáv. Najpodstatnejšie je pravdepodobne chcieť
robiť niečo zaujímavé a zábavné pre deti a mať vôľu naučiť sa robiť niečo nové
(videokonferencie, vytvárať webové stránky). Aj pre mňa to bolo niečo nové. To,
čo som nevedela, som sa učila od mojich priateľov. Je dobré mať priateľov a je
dokonca lepšie začať pracovať s niekym, kto vie niečo, čo Vy neviete. Možno
v sebe objavíte schopnosti, o ktorých ste ani nevedeli. Buďte odvážni a nebojte
sa meniť svoje stereotypy. Budete prekvapení z toho, čo všetko viete zvládnuť.
Najväčšia odmena pre Vás bude radosť, ktorú z učenia detí budete pociťovať. Veľa
šťastia!
Denysa Križanová
27
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:27
6.6.2007 16:47:47
Once Upon a Blog
2. miesto v súťaži o ceny eTwinning
20072007
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Saint Attracta’s Senior National School, Ireland
St. Joseph, Mater Boni Consilii School, Malta
Joseph Molloy (Írsko)
Jacqueline Vanhear (Malta)
4 – 11 rokov
1 školský rok
viacero predmetov, medzipredmetové vzťahy
angličtina
Windows Live Messenger a Skype
http://slua.com/gallery2
Charakteristika
Podstatou realizácie tohto projektu je výmena informácií o národných mýtoch
a legendách pomocou informačných a komunikačných technológií blog a podcasting.
Jeho súčasťou je i porovnávanie a hľadanie rozdielov medzi životom detí na Malte
a v Írsku prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.
Ciele
Základným cieľom je rozšírenie kultúrneho rozhľadu žiakov a učiteľov experimentálnou
formou. Blog a podcasting sa využívajú na rozvíjanie jazykových zručností. Projekt
upevňuje v základnom školstve európsku dimenziu, podporuje medzikultúrnu
výmenu myšlienok a hodnôt, rozvíja a obohacuje multikultúrnu európsku identitu,
obohacuje výchovno – vzdelávací proces o nové aspekty tým, že zavádza informačné
a komunikačné technológie ako tvorivú metódu v pedagogike i v procese komunikácie.
Pedagogický prínos
Najväčším prínosom, ktorý pocítia žiaci, je to, že sa zvýši ich sebadôvera. Ich nový
stupeň sebahodnotenia sa odráža v ich zanietenosti plniť zadané úlohy a nevzdávať sa
a v neochote postúpiť svoj projekt ďalším tretím triedam. Zapojení učitelia konštatovali
ďalší hodnotný rozmer realizácie, ktorý spočíva v tom, že sa zdokonaľujú ich zručnosti
vo využívaní informačných a komunikačných technológií. Pociťujú tiež veľkú satisfakciu
z dobre vykonanej práce.
28
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:28
6.6.2007 16:47:47
Pedagogický aspekt využívania informačných a komunikačných technológií
Výhoda pre školu spočíva v celkovom raste odborných znalostí a kladnom prístupe
k zavádzaniu informačných a komunikačných technológií v celej škole. Napríklad na
uverejnenie stránky blogu a RSS treba otestovať niekoľko možností. Učitelia nájdu voľne
prístupné stránky, ako napríklad bloggery, s náhodnými (často nevhodnými) inzerciami,
prekrývajúcimi oknami a nevhodnými farebnými schémami, ktoré sú pri vyučovaní
prekážkou. V dôsledku toho sa v júni dohodli na konsenze informovať o realizácii
projektu na svojom blogu.
Význam realizácie projektu
Tento projekt je založený na konštrukčných princípoch. Stránka bola otestovaná inými
učiteľmi počas školských prázdnin. Potom učitelia a žiaci v Dubline a Paole zapojení do
realizácie projektu konzultovali záverečnú podobu a obsah stránky. Kvôli pravidelnému
týždňovému živému spojeniu, ktoré vyplynulo z veľkej zanietenosti, sa upravil i rozvrh
hodín, aby sa uľahčil prístup ďalších tretích tried k nemu. Učitelia sa učili, ako využívať
zariadenie štúdia a webové kamery. Záverečným vyústením realizácie projektu bolo
založenie stáleho štúdia pre podcasting.
Rozhovor: Joseph Molloy a Jacqueline Vanhear
1
Mám okolo 55 rokov a o počítače sa zaujímam už viac ako 25 rokov. Som
koordinátorom využívania informačných a komunikačných technológií na vyššom
stupni základnej školy, ktorý navštevujú deti vo veku 8 - 13 rokov. V máji 2005
som začal do výchovno – vzdelávacieho procesu zavádzať podcasting a presvedčil
som sa o tom, že by to bol užitočný nástroj pre učiteľov na celom svete. Pôvodne
tento projekt propagovaný Írskom v Linzi v roku 2006 nezaujal pozornosť. Kvôli
potenciálnemu strachu z neznámeho, prípadne neochoty pustiť sa do čohosi
nového, ostal tento projekt mimo hlavného záujmu. Poslal som správu do fóra
eTwinning a jeden smelý učiteľ z malty odpovedal na moju výzvu. Hneď po
vložení prvého podcastingu sa do neho chceli zapojiť učitelia ďalších tretích tried.
V čase, keď sme ho šli tlačiť, obsahoval 9 563 príspevkov.
Joseph Molloy
Tento projekt mal pre mňa veľký význam z hľadiska zdokonaľovania mojich
zručností vo využívaní informačných a komunikačných technológií. Prvýkrát som
sa stretla s novými nástrojmi, ako blog a podcasting. Spočiatku to nebolo ľahké,
no postupne som svoje zručnosti vo využívaní týchto nástrojov zdokonaľovala.
Pomohla mi i trpezlivosť môjho írskeho partnera, ktorý bol veľmi priateľský,
delil sa so mnou o svoje skúsenosti v tejto oblasti a na mojom zdokonalení má
veľký podiel. Zanietenosť dievčat rástla každým dňom. Počiatočné ťažkosti
s novým fenoménom sa zmenili na skvelú skúsenosť. Dievčatá sa nevedeli dočkať
pravidelných videokonferencií a mohli sledovať podobné a odlišné aspekty oboch
škôl. Ako príklad možno uviesť školské rovnošaty. Zaujímavé bolo to, že v írskej
29
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:29
6.6.2007 16:47:48
triede boli dievčatá i chlapci, kým v našej triede iba dievčatá, keďže chlapci
v našej škole neštudujú, ako i to, že v partnerskej škole bol koordinátorom
projektu chlap a v našej žena, keďže v našom pedagogickom zbore sú len učiteľky.
Zapôsobilo na mňa i vnímanie časových pásem zo strany našich dievčat. Počas
videokonferencie írsky učiteľ povedal, že už musia končiť, lebo idú na obed, zatiaľ
čo my sme mali obed už za sebou.
Jacqueline Vanhear
2
Keďže pri realizácii tohto projektu sa využívali nové komunikačné technológie,
patrí do kategórie inovačných projektov. Pre učiteľov a žiakov ponúka nový
výrazový prostriedok. Realizátorom projektu umožňuje okamžite zverejňovať
výsledky ich práce. Vo forme fóra poskytuje priestor pre ich vzájomné
vyhodnocovanie. V žiakoch posilňuje sebahodnotenie a zmysel pre vlastnú
identitu. Pravidelné týždenné “živé spojenia” boli medzi žiakmi veľmi obľúbené
kvôli ich dynamickému charakteru a pocitu spolupatričnosti. Niet lepšieho
spôsobu, ako sa naučiť jazyk, ako počúvaním a hovorením.
Joseph Molloy
Tento projekt rozhodne patril k inovačným od začiatku jeho realizácie! V triedach
na Malte blogy a podcasting bežne nevyužívame, videokonferencie boli tiež
úplnou novinkou. Veľmi často sa stáva, že učitelia jednoducho chodia do triedy
a snažia sa hlavy svojich žiakov naplniť informáciami. Tento projekt je čosi úplne
iné! Hlavní iniciátori výchovno-vzdelávacieho procesu sú žiaci. Vybrali si povesti,
ich dej zobrazovali vo forme kresieb a vyberali k nim vhodnú hudbu. Úloha učiteľa
spočívala len v tom, že oboznamoval žiakov s nástrojmi, ktoré boli potrebné pri
realizácii projektu a takto jeho realizáciu uľahčoval.
Jacqueline Vanhear
3
Bezpochyby! V tejto dobe, keď digitálna komunikácia a informatizácia zasahuje
všetky oblasti nášho života, pociťujeme, že realizácia tohto projektu dala naše
školy do pohybu. Študenti radi reagujú na nové výzvy a projekt Bol raz jeden blog
im ich poskytol hneď niekoľko. Napríklad jeden osemročný žiak, keď sa dozvedel,
že na Malte nesneží, vytvoril snehuliaka. Pomáhali mu pri tom teta a jeho
bratranec. Opýtal sa, či ho môže dievčatám na Malte ukázať. Vytvoril krátky
videoklip, zverejnil ho na našej stránke a vyzval dievčatá, aby mu vymysleli meno.
Táto aktivita sa stretla s veľkým úspechom.
Joseph Molloy
Tento projekt bol presne o tom. Na Malte máme veľmi rozsiahle učebné osnovy,
ale čas venovaný realizácii tohto projektu poslúžil na získanie ďalších zručností,
ktoré sú v živote potrebné. Žiaci boli nútení i prijímať rozhodnutia, čo je tiež
veľmi dôležité pre život a v škole sa táto schopnosť často nerozvíja. Potvrdila nám
to i spätná väzba od rodičov dievčat, ktorá bola veľmi pozitívna. Svoje dcéry pri
realizácii projektu podporovali a, ako skonštatovali sami rodičia, dievčatá chodili
domov veľmi zanietené prácou pri realizácii projektu, čo viedlo rodičov k tomu,
aby sa o jednotlivých projektových aktivitách informovali.
Jacqueline Vanhear
4
Jeden z hlavných cieľov projektu bolo zdokonaliť jednotlivé zručnosti žiakov
oboch partnerských škôl v komunikácii v anglickom jazyku. Priamy význam
realizácie projektu pre žiakov spočíval v tom, že všetci učitelia venovali zvýšenú
pozornosť jazykovým zručnostiam, dikcii, frázovaniu a podobne, keďže žiaci
30
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:30
6.6.2007 16:47:51
reprezentovali svoje školy a predstavovali akýchsi medzinárodných rozprávačov
príbehov. Konštruktívna štruktúra nášho projektu umožňovala našim žiakom
zblížiť sa vďaka ich zručnostiam a informačným a komunikačným technológiám.
My, učitelia, sme plnili úlohu „dohliadajúcich sprievodcov”, ponúkali sme iba
rady, keď ich žiaci potrebovali. Povzbudzovali sme ich v tom, aby vedeli vyjadriť
svoje pocity prostredníctvom výtvarného a slovesného umenia. Obe partnerské
školy prišli k záveru, že realizácia projektu pomohla rozšíriť kultúrny obzor
žiakov i učiteľov a výrazne obohatila ich skúsenosti. Projekt výrazne pomohol
multikultúrnej výmene myšlienok a hodnôt a vniesol do výchovno – vzdelávacieho
procesu oboch partnerských základných škôl európsku dimenziu. Žiaci sa
nenásilne oboznámili s bohatou kultúrou našich krajín.
Joseph Molloy
Hlavný význam realizácie projektu spočíval v tom, že sa žiaci zdokonalili
v osvojovaní si angličtiny, v ktorej sa počas realizácie projektu vyjadrovali. Okrem
toho zaktivizovali tvorivosť, ktorú mali dievčatá v sebe ukrytú, posilnili sa v nich
rozhodovacie schopnosti, ktoré sú v živote potrebné. Dievčatá si uvedomili, že
Malta nie je „celý svet“, zvýšilo sa ich sebavedomie a zdokonalili si svoje zručnosti
vo využívaní informačných a komunikačných technológií.
Jacqueline Vanhear
5
Tento projekt vytvoril akýsi elektronický most medzi dvoma ostrovnými národmi
v Európskej únii, pričom jeden z nich žije v srdci Stredozemného mora a druhý
na pobreží Atlantického oceánu. Záujem detí a ich smiech zrušil hranice medzi
štátmi. Široká škála jazykových prostriedkov, v podcasting, ako i videokonferencie
naživo, zvýšili význam „zámorského dobrodružstva“ a kultúrnej výmeny. Je
potrebné poznamenať, že hoci sa žiaci navzájom videli a počuli, nevyhnutnosť
nových technológií si uvedomili až vtedy, keď im ich poruchy prekazili vážnu
zábavu.
Joseph Molloy
Stále som verila v silu informačných a komunikačných technológií v triede, avšak
bola to len viera. Teraz sa premietla do každodennej práce a overila som si jej
správnosť.
Jacqueline Vanhear
6
Nemajte strach! Začnite s jednoduchým cieľom. Premyslite si základnú štruktúru
projektu a postupne vypracúvajte detaily. Nabádajte vášho partnera či partnerov
k tomu, aby obohatili vašu spoluprácu čo najväčším množstvom nápadov
a uplatnením svojich zručností. Buďte otvorení novým myšlienkam a metodickým
postupom. A nezabudnite sa radiť so žiakmi, keďže práve pre nich je typický
nový prístup k riešeniu problémov a ich predstavivosť nepozná hranice. Uistite sa
hlavne v tom, že projekt pre nich nepredstavuje záťaž. Pre všetkých realizátorov
by to mal byť príjemný zážitok.
Joseph Molloy
Projekty realizované v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning predstavujú
možnosť, ako posilniť prvky moderného vyučovania a pohnúť sa od „tradičného
vyučovania“. Hoci realizácia týchto projektov je náročná na čas, väčšia pozornosť
sa venuje procesu realizácie ako jeho obsahu a výsledku. Ak učiteľ naozaj
verí holistickému vzdelávaniu, projekty partnerstva škôl eTwinning sú jednou
z možností, ktorú môže využiť, aby do triedy vniesol zmenu. Jacqueline Vanhear
31
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:31
6.6.2007 16:47:52
Playing and Learning
About Europe through
ICT
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Materská škola v Soeding, Rakúsko
Jardim de Infância de Várzea, Portugalsko
Claudia Gartler (Rakúsko)
Diana Oliveira (Portugalsko)
5 – 7 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
informatika, náuka o spoločnosť, občianska výchova (európske
hodnoty a inštitúcie) vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami
angličtina
e-mail, audiokonferencia a videokonferencia, čet, fórum, MP3,
PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na virtuálne
vyučovanie, nástroje na publikovanie na webe
http://www.kindergarten-soeding.com/projekte/
e-twinning-en.htm
Charakteristika
Cieľom projektu je oboznámiť deti v predškolskom a mladšom školskom veku
s informačnými a komunikačnými technológiami a rozvíjať ich schopnosti na digitálne
učenie. Tento projekt nabáda deti už v ranom detstve k tomu, aby objavovali široké
možnosti, ktoré informačné a komunikačné technológie, ktoré sú dostupné i v triede,
ponúkajú. Prispieva i k zdokonaleniu vyučovacích metód pre deti so špeciálnymi
potrebami.
32
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:32
6.6.2007 16:47:52
Rozhovor: Diana Oliveira
1
Integrácia realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning
do môjho výchovno – vzdelávacieho procesu poskytuje mne i mojim žiakom
možnosť zdokonaliť si komunikačné zručnosti, pri ktorých využívajú počítač
a ako pracovný jazyk angličtinu. Učíme sa o Rakúsku, našej partnerskej krajine,
a vzájomne si vymieňame rôzne pedagogické skúsenosti.
2
Dôležitým aspektom využívania informačných a komunikačných technológií,
multimédií a publikovania na webe je, že žiaci sú zapojení do prípravy svojich
multimediálnych materiálov a sú nabádaní k výmene svojich nápadov a skúseností
v používaní informačných a komunikačných technológií a Internetu. Formou
prípravy článkov a vzájomnou spoluprácou s našou partnerskou školou sa učíme
a naša motivácia do práce rastie.
3
Kontakt s realitou, nadväzovanie vzťahov medzi školami, vzájomná komunikácia
a spolupráca pomáha všetkým realizátorom projektu naučiť sa, že vzájomná
spolupráca a spoločné úsilie zlepšujú ich výsledky.
4
Žiaci sú oveľa viac motivovaní, prostredníctvom Internetu boli v kontakte s novou
realitou, naučili sa spolupracovať a zdokonaľovať si svoje jazykové zručnosti
i počítačovú gramotnosť. Upevňujú medzipredmetové vzťahy, aby vytvorili svoju
záverečnú prácu. Pre mňa ako učiteľku to bola veľmi dobrá osobná a pedagogická
skúsenosť z výmeny nápadov, metód, vedomostí, ako i z nadviazaného
priateľstva.
5
Pri realizácii tohto projektu som sa viac naučila o informačných a komunikačných
technológiách. Nadobudla som nové počítačové zručnosti a teraz je počítač
nástroj, ktorý je mnou a mojimi žiakmi v triede vždy využívaný.
6
Nebojte sa! Pre žiakov i učiteľov je to úžasná príležitosť, ako nadviazať nové
priateľstvá a prehĺbiť si svoje vedomosti o Európskej únii a mnohých iných
témach.
33
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:33
6.6.2007 16:47:58
ZOO
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Základná škola Sint-Amandus, Belgicko; Základná škola A. Stodolu,
Martin, Slovensko; CEIP ALVAREZ LIMESES, Španielsko; CEIP Xulio
Camba, Španielsko; CEIPVidal Portela, Španielsko; Jerney János,
Maďarsko; Kalocsai Belvárosi-Dunaszentbenedeki Általános Iskola és
Óvoda, Maďarsko; Pärnu Koidula Gymnasium, Estónsko; Osnovna Sola
Solkan, Slovinsko
Lieven Van Parys (Belgicko); Ma del Carmen Rodríguez Montegrifo,
Belen Junquera, Mela Rodríguez (Španielsko); Erika Raffai,
Margit Horváth (Maďarsko); Tiiu Leibur. (Estónsko);
Alexandra Pilková (Slovensko); Viljenka Savli (Slovinsko)
5 – 12 rokov
1 školský rok
medzipredmetové vzťahy
angličtina
e-mail, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na publikovanie
na webe
http://www.sip.be/stamand/zooproject/zoo.htm
Charakteristika
Cieľom projektu je vybudovať medzinárodnú virtuálnu zoologickú záhradu so zvieratami
vyrobenými zo ženilky (mäkký farebný drôt). Tieto „tvory“ sú pretvorené do gumových
pečiatok, ktoré veľmi jednoducho (ale fantasticky) využíva voľne dostupný program na
kreslenie a maľovanie určený pre deti Tux Paint.
Rozhovor: Lieven Van Parys a Alexandra Pilková
1
Zvieratá v našej zoologickej záhrade a kresby v Tux Paint vytvárajú deti, ktoré sú
členmi nášho tímu eTwinning, ale i deti z našich partnerských škôl z celého sveta
(Belgicko, Rakúsko, Čínska ľudová republika, Kanada, Estónsko, Japonsko, Írsko,
Lotyšsko, Slovinsko, Švédsko, Chorvátsko, Maďarsko, Austrália, Česká republika,
Izrael, Slovensko, Anglicko, Ghana, Španielsko a Senegal). Táto zoologická
záhrada je voľne dostupná, možno si ju stiahnuť z webovej stránky venovanej
34
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:34
6.6.2007 16:47:59
2
3
4
5
6
nášmu projektu. Žiaci zo základnej školy a deti z materskej školy vytvorili svetový
tím, spojený „reálnym“ (ženilka) a virtuálnym (Internet) drôtom. Prostriedky
a materiály, ktoré učitelia využívajú, sa nemenia, ale mení sa prostredie.
„Prebúrajte steny vo vašej triede a otvorte sa celosvetovému bádaniu, komunikácii
a priateľstvu!” Škola bez hraníc je nové pedagogické ihrisko pre učiteľov.
Kolegovia, nemajte obavy z nových „hračiek“.
Lieven Van Parys
Významným inovačným aspektom tohto projektu je naučiť deti multimediálnemu
umeniu. Rozvíjajú si tak svoju tvorivosť tým, že pri realizácii každej svojej
úlohy musia prijímať rozhodnutia a učia sa nové formy sebavyjadrenia. Pomáha
im zlepšiť ich citový svet, porozumenie, rozvinúť myslenie, predstavivosť
a fantáziu. Rozvíja zručnosti žiakov a pomáha im učiť sa o práci, ako i spolupráci
s európskymi školami.
Alexandra Pilková
Áno. „Partnerstvo škôl eTwinning vyhráva!” Náš projekt sa stal naozajstným
priestorom na učenie, kde si deti rozvíjajú svoje zručnosti v komunikácii a tímovej
práci. S jednoduchými drôtmi ženilky a programom na kreslenie určenom pre deti
rozvíjajú svoju tvorivosť a predstavivosť. I samotných žiakov ich vlastné umelecké
práce prekvapili a ich sebavedomie vzrástlo. Celý projekt sa dá vhodne zosúladiť
s požiadavkami vyjadrenými v základných školských osnovách vo všetkých
krajinách, ktoré sa do realizácie projektu zapojili. Pomáha to v učiteľskom
kontexte prekonávať digitálne rozdiely formou vyučovania obohateného
o využívanie informačných a komunikačných technológií.
Lieven Van Parys
Moji žiaci sa naučili pracovať so špecifickými multimédiami zameranými na
obrazový a zvukový aspekt a spoluprácu škôl. Naučili sa i to, ako sa vyjadrovať
umeleckými prostriedkami v digitálnom prostredí.
Alexandra Pilková
Tímová práca s deťmi z celého sveta, ktoré medzi sebou komunikujú
prostriedkami jednoduchého univerzálneho jazyka „drôtu ženilka a kresieb”
môže to byť dôkazom toho, že i deti v najmladšom veku môžu využívať Internet
zmysluplným spôsobom. V tomto virtuálnom svete si žiaci navzájom odovzdali
osobne vytvorené výsledky svojej práce (zvieratá). „V každom dieťati sa skrýva
umelec.”
Lieven Van Parys
Áno! Tvoríme JEDEN svet a JEDNO spoločenstvo. Informačné a komunikačné
technológie sú kľúčom a nástrojom na zdokonalenie dialógu kultúr. Máme radosť
z tohto unikátneho zážitku vo viac ako 20 krajinách.
Lieven Van Parys
Zapojte sa! Uvediem moje tri jednoduché pravidlá: realizujte jednoduchý projekt,
komunikujte v svetovom jazyku a hľadajte univerzálne témy, ktoré môžete
ľahko zosúladiť s požiadavkami obsiahnutými v základných školských osnovách
zapojených krajín.
Lieven Van Parys
35
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:35
6.6.2007 16:48:07
Learning Through
Friendship
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Holman Koulu, Fínsko
Ies Escultor Juan de Villanueva, Španielsko
Arturo Encina Andrés (Španielsko)
Tiina Sarisalmi (Fínsko)
11 – 13 rokov
1 školský rok
výtvarná výchova, estetická výchova, dramatická výchova, hudobná
výchova, tanec
angličtina
e-mail, čet, nástroje na virtuálne vyučovanie, nástroje na publikovanie na
webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=2627
Charakteristika Hlavné ciele projektu sú: nabádať žiakov k tomu, aby sa spoznali, s nádejou,
že sa stanú priateľmi a zároveň rozširovať ich slovnú zásobu a komunikatívne zručnosti
v anglickom jazyku, zlepšovať ich zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných
technológií a Internetu ako zdroja informácií a komunikačného prostriedku a rozvíjať u žiakov
vedomosti o iných európskych kultúrach a porozumenie voči nim, ako i prekonávanie predsudkov
a zvyšovanie tolerancie.
Rozhovor Tiina Sarisalmi
Rozhovor:
Ako učiteľka angličtiny som hľadala spôsob, ako priblížiť triedu reálnemu svetu. Vedela
som, že tisícky mladých ľudí sa učia angličtinu z učebníc, takže prečo neurobiť vyučovanie
zábavnejším, nevymieňať si navzájom skúsenosti a neučiť sa spolu? Najnovší vývoj
počítačových technológií poskytuje nástroje na vyhľadávanie partnerských škôl. Takto som
sa dostala k programu partnerstvo škôl eTwinning. Doposiaľ som spolupracovala s ôsmimi
partnerskými školami, so siedmimi triedami, so štyrmi z nich spolupracujem doposiaľ.
Po prvé, program partnerstvo škôl eTwinning vniesol do výchovno – vzdelávacieho
procesu autentickosť. Učíme sa a precvičujeme si učivo tak, ako pri tradičných aktivitách
v triede, ale formou realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning,
realizujeme ich spolu s reálnymi ľuďmi z inej krajiny. Žiaci si vymieňajú informácie
a skúsenosti, učia sa navzájom a upevňujú si svoje komunikatívne zručnosti. Po druhé,
prostredníctvom realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning sa žiaci
učia využívať informačné a komunikačné technológie pedagogicky vhodným spôsobom.
Píšu listy do fór, četujú, realizujú interaktívne cvičenia, robia digitálne fotografie a videá,
vyhľadávajú informácie a podobne. Všetky tieto aktivity sú súčasťou štúdia komunikácie
1
2
36
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:36
6.6.2007 16:48:10
3
4
5
6
v anglickom jazyku v súlade so základnými pedagogickými zásadami. Po tretie, program
partnerstvo škôl eTwinning nabáda k spolupráci medzi učiteľmi a pôsobí ako zjednocujúci
činiteľ vo výchovno – vzdelávacom procese. Rozsah týchto aktivít sa rozširuje od
angličtiny po ekológiu, geografiu, vnútornú ekonomiku, estetickú výchovu, pracovné
vyučovanie, náuku o spoločnosti, respektíve občiansku výchovu. V živote nie sú žiadne
hranice, tak prečo by mali byť v škole?
Predstava, že žiaci budú partnermi žiakov z inej európskej školy v rámci realizácie
projektu, motivovala žiakov k tomu, aby hľadali viac informácií o jednotlivých európskych
krajinách, ich prírode, umení, stravovacích návykoch a životnom štýle. V kontexte
európskych partnerstiev texty, články a kvízy, ktoré partnerské školy spoločne pripravili,
neboli len učebným materiálom, ale i významným prostriedkom na ceste k porozumeniu
a k tomu, aby sa viac dozvedeli o svojich partneroch. V tomto zmysle došli k pravdivému
záveru, že okrem klimatických a jazykových faktorov majú európski ľudia veľa spoločného,
vyznávajú spoločné hodnoty a majú spoločné záujmy. Samozrejme nám to pomohlo
i prekonať naše predsudky a sme otvorenejší multikultúrnej spolupráci.
Hlavný prínos realizácie projektu, okrem zdokonalenia zručností v komunikácii
v anglickom jazyku a vo využívaní informačných a komunikačných technológií, spočíval
v tom, že každý, kto sa do realizácie projektu zapojil, zaznamenal i osobnostný rast.
Program partnerstvo škôl eTwinning pomohol učiteľom i žiakom rozšíriť si svoj obzor,
znovu rozmýšľať o našej perspektíve, zvýšiť sebahodnotenie žiakov, ich chápanie
iných kultúr, ako i toleranciu voči nim a dokázal im, že „základom komunikácie je
porozumenie”. Takže bez ohľadu na predmety, témy a použité nástroje podstatou
projektu bolo učenie o tom, ako sa učiť zodpovedne, aktívne a formou spolupráce.
Schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie sa v dnešnej modernej
informatizovanej spoločnosti stáva čoraz nevyhnutnejšou. Avšak zručnosti v ich využívaní
ľudia väčšinou nadobúdajú mimo základných vzdelávacích inštitúcií. Hoci školy, aspoň
vo Fínsku, sú informačnými a komunikačnými technológiami relatívne dobre vybavené,
hlavným problémom sa javí to, ako si k ich pedagogicky efektívnym spôsobom nájsť
cestu. V prostredí určenom na virtuálne vyučovanie, ako to bolo v našom prípade,
boli žiaci schopní učiť sa navzájom, vymieňať si informácie a skúsenosti a rozvíjať si
komunikačné schopnosti v anglickom jazyku a zároveň sa zdokonaľovali vo využívaní
rôznych informačných a komunikačných technológií. Komunikácia s reálnymi ľuďmi
z iných krajín skutočne zvyšuje motiváciu žiakov k ich využívaniu. Na základe skúseností
nadobudnutých počas realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning
môžem povedať, že realizácia takýchto projektov je najlepším spôsobom, ako informačné
a komunikačné technológie využívať vo výchovno – vzdelávacom procese, a to ako
nástroje a prostriedky namiesto vyučovať ich ako tradičné predmety.
Postupujte vpred! Otvorte sa netradičným nápadom a novým experimentom,
spolupracujte s Vašimi kolegami a dovoľte žiakom, aby v takejto spolupráci hrali aktívnu
úlohu. Plánovanie zaberá čas, ale program partnerstvo škôl eTwinning vnesie do práce
vašej triedy viac motivácie a zábavy. Už to samo o sebe stojí za to, aby ste tomu
obetovali svoj čas.
37
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:37
6.6.2007 16:48:39
Usage de la
vidéoconférence pour
apprendre la langue du
partenaire
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
Ecole primaire de Saint Maximin, Francúzsko
Keilberthschule, Nemecko
Régis Bracq (Francúzsko)
Nicole Imbert-Buckenmaier (Nemecko)
8 - 10 rokov
2 roky, prípadne viac
cudzie jazyky
nemčina, francúzština
e-mail, audio a videokonferencia, PowerPoint, video, fotografie
a kresby
Charakteristika
Žiaci z dvoch základných škôl vo Francúzsku a v Nemecku pravidelne nadväzujú kontakt
prostredníctvom webovej kamery a Internetu. Každý týždeň sa v triede zdokonaľujú
v komunikácii v jazyku svojej partnerskej školy. Realizujú i spoločné aktivity zamerané na
rôzne témy, na ktorých sa obe triedy dohodnú. Takýmto spôsobom sa žiaci zoznamujú
s niekoľkými odlišnými európskymi kultúrami a jazykmi.
38
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:38
6.6.2007 16:48:40
Rozhovor: Régis Bracq
Rozhovor
1
Žiakom pri realizácii projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning a pri
zdokonaľovaní zručností v komunikácii v jazyku partnerskej krajiny pomáha
hlavne videokonferencia, ktorá sa stáva súčasťou výchovno – vzdelávacieho
procesu. Na vyučovacích hodinách cudzieho jazyka žiaci využívajú získané
vedomosti na komunikáciu so svojimi „korešpondenčnými priateľmi“ vďaka
spoločne organizovaným videokonferenciám. Každé dva týždne sa žiaci „stretnú“,
vidia, rozprávajú sa spolu a vymieňajú si materiály. V dôsledku toho sa metódy
vyučovania cudzích jazykov od základov zmenili. Učitelia poskytnú žiakom
jazykové nástroje, aby ich boli schopní uplatniť v prirodzenej komunikácii. Takže
65 žiakov z vidieckej základnej školy na juhu Francúzska môže komunikovať
so žiakmi základnej školy vo veľkom nemeckom meste. V Collège Bernard de
Ventadour v Bagnols-sur-Cèze sa podobný projekt realizuje medzi francúzskymi
a maďarskými žiakmi. Všetci komunikujú vo francúzštine, nemčine a angličtine
a vďaka tomu môžu francúzske deti spoznávať maďarské a naopak. Tento projekt
zameraný na využitie videokonferencie bol zostavený v Nemecku a partnerské
školy sú z Mníchova a Londýna. Takéto projekty sa budú realizovať i v budúcnosti.
2
Ide o inovačné prvky, ktoré prinášajú úplne iný pohľad na vyučovanie cudzích
jazykov. Žiaci sa učia jazyky veľmi rýchlo v prirodzených komunikačných
situáciách. Systematicky si uvedomujú význam toho, čo sa učia. Okrem toho
pociťujú, že sú schopní vymieňať si vedomosti s priateľmi z iných krajín.
3
Tento projekt úplne zmenil spôsob, akým sa žiaci učia cudzie jazyky tým, že
rozvíja ich zvedavosť. Učenie žiaci preciťujú a sú silno motivovaní, keďže si
uvedomujú prínos realizovaných aktivít. Je im jasné, že jazyk je prostriedok
k tomu, aby mohli so svojimi priateľmi komunikovať a vymieňať si skúsenosti.
Vyučovanie cudzích jazykov je založené na reálnej skúsenosti.
4
Môj spôsob učenia sa zmenil od základov. Učili sme sa, ako spolupracovať
s kolegami z iných krajín, ako i s kolegami z našej školy. V centre výchovno
– vzdelávacej činnosti sú žiaci.
5
Áno, informačné a komunikačné technológie nie sú cieľom, ale prostriedkom na
zaujímavé experimentovanie v triede, ktoré je dôkazom toho, že sú efektívne
a užitočné.
6
Projekty realizované v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning Vám umožnia
získať úplne iný pohľad na úlohu učiteľa, zmenia Vaše návyky pri vyučovaní
a s učiteľmi a žiakmi z iných krajín nájdete spoločné záujmy.
39
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:39
6.6.2007 16:48:49
Make a Film and Share it with a Friend!
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Vindängen, Švédsko
Knockaclarig National School, Írsko
Tom Roche (Írsko)
Fredrik Olsson (Švédsko)
11 – 12 rokov
6 mesiacov
cudzie jazyky, geografia, dejepis, informatika, materinský jazyk
a literatúra, masmediálna výchova, výtvarná výchova, estetická
výchova, dramatická výchova, tanec, medzipredmetové vzťahy,
vzdelávacie systémy
angličtina
e-mail, čet, MP3, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
publikovanie na webe
http://www.edu.falkoping.se/fredrikolsson/
Charakteristika
Žiaci sa navzájom učia o kultúre inej krajiny tak, že si vymieňajú DVD, ktoré sami
vytvorili. Prostredníctvom tohto média sa učia o svojej regionálnej komunite, záujmoch a
aktivitách a vymieňajú a porovnávajú si skúsenosti so svojou partnerskou školou.
Rozhovor: Tom Roche
Rozhovor
1
Makropohľad: Pracujem v malej vidieckej škole v jednom z najzápadnejších
cípov Európy, čo mi poskytuje možnosť rozšíriť si svoj pohľad na európsky
kontinent prostredníctvom svetovej webovej siete a bez ohľadu na hranice sa
prezentovať pred školskou komunitou. Mikropohľad: Podstata nášho projektu
spočívala v prezentácii umenia na DVD. Je možné realizovať ho v rámci 11
predmetov, ktoré sa v Írsku vyučujú. Pripravovali sme príbehy v digitálnom
formáte, čo zdokonaľovalo naše technické zručnosti vo využívaní informačných
a komunikačných technológií, podporovalo sebadôveru a sebaúctu žiakov, no
rozvíjalo i sebakritiku, keďže sme si uvedomili, že publikujeme aj mimo našej
triedy.
2
Určite môže. Najväčšia zmena spočívala v tom, že didaktická metóda, pri ktorej
boli žiaci pasívni, sa zmenila na metódu, pri ktorej sú pri vyučovaní aktívni žiaci.
So žiakmi sme viac a otvorenejšie spolupracovali, často sme viedli rozhovory.
Vytvorili sme taký model spolupráce, pri ktorom skupiny a dvojice skúmali rôzne
aspekty charakteristické pre partnerskú školu, vyvodzovali závery a pripravovali
40
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:40
6.6.2007 16:48:51
prezentácie. Tieto obrazové správy, audio a videoformáty robili vyučovanie a
učenie dynamickejším.
3
Žiaci si najskôr uvedomovali rôznorodosť oboch kultúr. Vyvinula sa u nich
schopnosť rešpektovať názory iných. Pri vzájomnom porovnávaní sme našli v
našich kultúrach i podobné aspekty, napríklad pracovný postup pri výrobe syra,
pozostatky neolitickej kultúry, vtáčie útulky. Prispelo to k vzájomnému počúvaniu
a vyhodnocovaniu nápadov a testovaniu našich hypotéz a názorov. Ocenili sme
i divergentnosť názorov a oboznámenie sa s niektorými zručnosťami, ktoré sú
potrebné pri vyjednávaní a dosahovaní konsenzu. Stále sme boli zapojení do
konštruktívnej diskusie o práci partnerskej školy, vyvinula sa úcta k záujmom ľudí,
ktorí pochádzajú z iného prostredia, ako i záujem o ich kultúru.
4
Medzi požiadavky obsiahnuté v základných škoslkých osnovách (napríklad
predvádzanie umeleckých artefaktov) patrí i možnosť prezentovať našu prácu
istej cieľovej skupine. Už toto samo o sebe bolo motiváciou, skvalitnilo to našu
prípravu i samotnú prezentáciu. Uvedomili sme si odlišnosť kultúry inej krajiny v
inom časovom pásme, ktorá však má i viacero podobných čŕt ako naša, napríklad
v populárnej hudbe, športe a móde. Videli sme, aký vplyv má životné prostredie
na životný štýl i všeobecne na danú komunitu. Tento projekt nám pomohol
podporiť zvedavosť a úctu voči ľuďom a dianiu okolo nás. Vidíme tiež možnosť
realizácie projektu v inom prostredí za pomoci priestoru pre spoluprácu.
5
Stal som sa stúpencom informačných a komunikačných technológií a som
presvedčený o tom, že budú hrať vo výchovno – vzdelávacom procese čoraz
dôležitejšiu úlohu. Aspekty rôznych životných štýlov obohatili realizáciu projektu
z hľadiska obsahu. Pri jeho realizácii sme po každom kliknutí v novom prostredí.
Išlo o porovnanie učenia sa prácoui s tradičným audiovizuálnyn vyučovaním.
Výskum ukázal, že „učenie sa prácou“ je najužitočnejšia a najhodnotnejšia
metóda. Deti sú prirodzene aktívne, čo môže viesť k pozitívnym výsledkom. Táto
interaktívne a praktické učenie sa udržiavalo projekt v pohybe.
6
Na začiatok by som odporúčal zapojiť sa do diskusie o vonkajších aspektoch
projektu, cieľom ktorej by malo byť poukázať na to, v čom spočíva výhoda
zavádzania informačných a komunikačných technológií do výchovno
– vzdelávacieho procesu. Ilustrujte významný vplyv technológií na spoločnosť
ako celok, na komunikáciu, prácu a na nadobúdanie a spracúvanie vedomostí.
Ponúknite sa, že poskytnete rady učiteľom, ktorí budú mať záujem.
41
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:41
6.6.2007 16:48:52
Little Explorers
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Przedszkole PubL. Nr 5, Poľsko; Dun Guzepp Zerafa, Fgura Primary
A school, Malta; Escuela Infantil Gloria Fuertes, Španielsko; Cauldeen
Primary School, Spojené kráľovstvo; Kresťanská materská škola
Horažďovice, Česká republika; Materská škola, Česká republika
Ewa Kurzakowa (Poľsko); Marianne Schembri, (Malta); Maria Piedad
Avello (Španielsko); George Glass (Spojené kráľovstvo);
Alena Průchová, Jitka Řeháková (Česká republika)
5 – 6 rokov
2 roky, prípadne viac
informatika, matematika, prírodovedné predmety, medzipredmetové
vzťahy
čeština, angličtina, poľština
e-mail, audio a videokonferencia, fórum, MP3, PowerPoint, video,
fotografie a kresby, nástroje na publikovanie na webe
http://webnews.textalk.com/en/view.php?id=8842/
Charakteristika
V rámci projektu Mladí objavitelia deti riadení svojimi učiteľmi realizujú niekoľko aktivít,
ako napríklad hru na bádateľov a rôzne pokusy. Žiaci a učitelia uverejňujú charakteristiku
jednotlivých aktivít, ako i výsledky ich analýzy na webovej stránke, navzájom si ich
vymieňajú.
Rozhovor: Ewa Kurzakowa a Miriam Schembri
Rozhovor
1
2
Projekt Mladí bádatelia bol zostavených súlade so základnými školskými osnovami
platnými pre materské školy. Všetky úlohy vyplývajúce z jeho realizácie boli zahrnuté
do plánu práce materských škôl a výchovno – vzdelávacej činnosti so všetkými
vekovými skupinami. Spomínaný projekt realizuje 6 materských škôl z Poľska,
Španielska, Malty, Škótska a dve z Českej republiky. Nedávno sa k realizátorom
projektu pridala i materská škola z Rumunska. Každá partnerská škola, ktorá sa
zapojila do realizácie projektu, môže svoje úlohy prispôsobiť svojim podmienkam.
Všetci realizátori projektu sa snažia svedomito si plniť svoje úlohy, no zábavným
spôsobom. Vytvorili malú európsku sieť škôl a projektov určených pre deti. Preto
názov našej webovej stránky znie Sieť detských projektov.
Ewa Kurzakowa
Súčasťou tohto projektu je niekoľko menších subprojektov. Cieľom tohto rozdelenia
je overiť niekoľko metód elektronickej spolupráce. V rámci realizácie subprojektu
Malí bádatelia veľkého vesmíru partneri plnia úlohy, ktoré si vybrali, formou rébusov.
Pri subprojektoch Človek – súčasť prírody / Podnebie a Digitálne rébusy partneri
realizovali rovnaké úlohy spôsobom, aký si sami zvolili. I keď tieto subprojekty majú
42
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:42
6.6.2007 16:48:55
3
4
5
6
rovnaký cieľ, poskytujú širokú škálu pedagogických riešení, ako napríklad výberu
materiálov, organizácie práce a použitých metód pri práci s deťmi. Miriam Schembri
Do realizácie projektu sú zapojené hlavne najmladšie deti (vo veku 3 - 7 rokov) a ich
učitelia. Práve skúsenosti z tohto vekového obdobia iste zohrajú rozhodujúcu úlohu
v rozvíjaní komunikačných schopností v cudzom jazyku a umožňujú im oboznámiť
sa s novými technológiami. Zaujímavejšie je, že sa učia i využívať počítač, digitálny
fotoaparát, tlačiareň a multimediálne súbory na pracovnej ploche a v priečinkoch.
Deti vedia, že priečinok nazvaný DETI, ktorý môžu nájsť v položke Obľúbené, patrí
im a môžu ho využiť pri surfovaní na Internete a webových stránkach, ktoré sú pre ne
určené. Sú si vedomé toho, že Internet pomáha ľuďom, ale môže byť i nebezpečný,
preto sa musia naučiť pracovať s ním. Na stránke venovanej projektu je možné
okrem plánovaných aktivít nájsť i informácie o štátnych sviatkoch krajín, ktoré sú do
realizácie projektu zapojené a ich oslavách, aby sa deti, učitelia, i rodičia oboznámili
s kultúrou a tradíciami partnerských krajín, ktoré ležia v južnej, severnej, západnej
i strednej Európe. Rodičia realizáciu všetkých aktivít výrazne podporujú a postup pri
ich realizácii sledujú i na Internete.
Ewa Kurzakowa
Zásluhou tohto projektu sa hra a učenie stali pre deti atraktívnejšími. Široká
škála aktivít realizovaných mimo triedy mala na každodennú motiváciu detí veľmi
pozitívny vplyv. Využila som súbor príkladov pedagogických skúseností učiteľov
z partnerských materských škôl, ktoré sa týkajú napríklad organizácie práce v triede,
prípravy prezentácií, filmov, výmeny informácií o softvérových nástrojoch a využívaní
informačných a komunikačných technológií.
Miriam Schembri
Áno, do realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning som sa zapojila od jeho
začiatku a realizácia jednotlivých projektov ma presvedčila o tom, že využívanie
informačných a komunikačných technológií vo výchovno – vzdelávacom procese
najmladších detí je nielen možné, ale stáva sa nevyhnutné. Umožňuje rozvíjať
zručnosti detí i učiteľov. Realizáciou spoločných projektov v rámci programu
partnerstvo škôl eTwinning sa výchovno – vzdelávacie systémy v jednotlivých
krajinách Európskej únie zbližujú a podporujú sa rovnaké možnosti vzdelávania pre
všetky deti.
Ewa Kurzakowa
Nerada radím, avšak môžem vyvodiť niekoľko záverov. Získavanie skúseností formou
realizácie krátkodobých projektov je od začiatku dobrá myšlienka. Realizácia
projektov v rámci partnerstva škôl eTwinning je veľmi vyhovujúce, keď si prácu pri
realizácii projektu partnerské školy rovnomerne rozdelia a vymenia si a uverejnia
všetky materiály. Želanie vzájomne si porozumieť motivuje žiakov k tomu, aby si
lepšie osvojili jazyk, v ktorom sa projekt realizuje. Významným motivačným činiteľom
pre učiteľov je i akceptovanie projektu zo strany rodičov a vedenia materskej školy.
Dôležité je i propagovať projekt v médiách, ako aj formou propagačných materiálov,
plagátov a zverejňovaním výsledkov realizácie projektu na Internete. Ewa Kurzakowa
43
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:43
6.6.2007 16:48:56
LE.DI.L.E.O
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Kindergarten of Kaparelli, Grécko
Jardim de Infancia de Porto de Mós, Portugalsko
Lavassaare Lasteaed-algkool, Estónsko
Anna Karidi Pirounaki (Grécko)
Maria José Silva (Portugalsko)
Maris Loo (Estónsko)
5 – 6 rokov
1 školský rok
medzipredmetové vzťahy
angličtina
e-mail, audio a videokonferencia, čet, fórum, MP3, PowerPoint,
video, fotografie a kresby, nástroje na publikovanie na webe
http://jiportodemos.ccems.pt/ledileo/home1.htm
Charakteristika
Deti majú možnosť navzájom sa učiť o zaujímavostiach z rôznych predmetov. Na
vyhľadávanie informácií o rôznych témach, ako i na ich šírenie a výmenu, využívajú
informačné a komunikačné technológie. Získané vedomosti musia byť spracované
zábavne a tvorivo, aby boli deti do tejto činnosti motivované.
44
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:44
6.6.2007 16:48:58
Rozhovor: Maria José Silva a Anna Karidi Pirounaki
Rozhovor
1
Učitelia najskôr vypracujú ročný plán realizácie jednotlivých aktivít, ktorý je
založený hlavne na aktivitách žiakov. V priebehu realizácie projektu je tento
plán upravovaný v súlade s novými nápadmi, ktoré sa počas realizácie objavia.
Presvedčili sme sa o tom, že informačné a komunikačné technológie sú v prípade
projektov zameraných na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov dôležitým
nástrojom. Preto sme sa pokúšali pracovať tak, aby mala z realizácie projektu
prínos celá škola. Ako hovorí i názov nášho projektu, ponúkli sme si navzájom
spontánnu, zábavnú a interaktívnu formu učenia.
2
Zaujímavá a tvorivá spolupráca, ktorá bola charakteristická pre celý priebeh
realizácie projektu, umožnila žiakom vo veku 5 – 6 rokov uvedomiť si nielen
možnosti, ktoré využívanie informačných a komunikačných technológií ponúka,
ale i podstatu európskej dimenzie.
3
Naši žiaci si od prvého kontaktu medzi partnerskými školami (prostredníctvom
fotografií a videokonferencie) uvedomili podobné a rozdielne aspekty našich
kultúr. Keď sa šesťroční žiaci pýtali, prečo Murillo prišiel z Afriky do Portugalska,
alebo prečo žije tak veľa Albáncov v Grécku, mohli sme rozvinúť viacero diskusií
na podobné témy. Mali tiež možnosť postupne skúmať rozdiely medzi kultúrami,
porozumieť im a akceptovať ich ako niečo prirodzené.
4
Mali sme zaujímavý a motivujúci dôvod rozšíriť prácu za hranice našej triedy, čo si
vyžadovalo viac flexibility a tvorivosti. Cieľom tejto práce bolo podporiť v triede
túžbu učiť sa od priateľov z partnerských škôl.
5
Obohatili sme si svoje skúsenosti vo využívaní informačných a komunikačných
technológií v triede a tvorivo sme prebádali možnosti žiakov i učiteľov v tejto
oblasti.
6
Snažte sa, aby realizácia projektu prinášala radosť a v triede bol vždy prítomný
úsmev!
45
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:45
6.6.2007 16:49:04
A Global Fairy-Tale Book
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Szkoła Podstawowa nr14, Poľsko
Kungshögsskolan, Švédsko
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany, Slovensko
Publiczna Szkoła podstawowa NR 2, Poľsko
Református Általános Iskola, Cegléd, Maďarsko
Basisschool Dr. Jozef Weyns, Belgicko
Bożena Deutsch (Poľsko)
Maria Bettner (Švédsko)
Mária Knapíková (Slovensko)
Agata Luszczyna (Poľsko)
Rita Motyovszki (Maďarsko)
Gunther De Vries (Belgicko)
7 – 12 rokov
6 mesiacov
cudzie jazyky, informatika, materinský jazyk a literatúra, výtvarná
výchova, estetická výchova, dramatická výchova, tanec
angličtina
e-mail, čet, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
virtuálne vyučovanie, nástroje na publikovanie na webe
http://www2.skolor.pedc.se/ku/
Charakteristika Spoločne píšeme rozprávkovú knihu a uverejňujeme ju na webovej
stránke Kungshögsskolan vo forme elektronického časopisu. Tvoríme rôzne príbehy,
každá partnerská škola tvorí časť publikovanej rozprávky. Okrem tvorby textov ich žiaci
dopĺňajú vhodnými ilustráciami, ktoré korešpondujú s textom rozprávky.
Rozhovor: Maria Bettner
Rozhovor
1
Volám sa Marie Bettner a učím žiakov vo veku 10 - 13 rokov. Už niekoľko rokov
sa zapájam do realizácie medzinárodných projektov zameraných na spoluprácu
prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Keď sme začali
realizovať projekt v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning v roku 2006,
zmenila sa celá škola! Odrazu sme mali k dispozícii jednoducho použiteľnú
platformu na koordinovanie realizácie nášho projektu a ľahko sme si našli
46
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:46
6.6.2007 16:49:06
2
3
4
5
6
i partnerské školy. Podstatou nášho nápadu bolo napísať „globálnu“ rozprávkovú
knihu. Dôležité bolo to, aby do realizácie projektu nebola zapojená iba moja
trieda, ale aby malo z neho úžitok veľa učiteľov a žiakov, čo sa aj podarilo.
Spolupracovali sme s poľskou, slovenskou a maďarskou školou. Každá škola
začala písať prvú kapitolu rozprávky, ktorú žiaci i ilustrovali a vymysleli jej názov.
Pri realizácii projektu sme si dohodli jej harmonogram a keď sme ju v decembri
ukončili, každá škola mala napísanú jednu kapitolu z každej rozprávky.
Žiaci často píšu a čítajú rôzne typy rozprávok a príbehov. Dôležité bolo, aby
žiaci a učitelia získali skúsenosti v tom, ako sa dá webová stránka využiť na
koordináciu medzinárodného projektu. Je naozaj dôležité pre učiteľov i žiakov,
aby vedeli používať e-mailovú poštu, skenery, videokamery a digitálne fotoaparáty
pri vzájomnej komunikácii, ako i na to, aby žiaci získali pocit, že to čo robia
v škole je dôležité a to nielen pre nich. Prostredníctvom webovej stránky sa
jednotlivé kapitoly stávali súčasťou celého textu, celej rozprávky. Bolo veľmi
zaujímavé vidieť, že niečo čo robíte na vyučovacej hodine sa môže realizovať
v celej škole i v iných európskych školách.
Pre žiakov bolo vzrušujúce písať jednotlivé kapitoly a zisťovať, že naozaj môžu
spolupracovať s inými žiakmi, dokonca i tými, ktorí nenavštevujú školu v ich
krajine. Žiaci zistili, že dôležitejšie je nachádzanie spoločných záujmov medzi
žiakmi pri ich vzájomnej spolupráci, ako poukazovanie na odlišnosti medzi nimi.
V takom prípade sa viac zaujímajú o život a kultúru v iných európskych krajinách.
Zároveň si bezprostredne uvedomujú, aké dôležité je vedieť komunikovať
v cudzom jazyku, ako napríklad v angličtine.
Hlavný prínos realizácie projektu spočíval v tom, že celú školu otvoril
medzinárodnej spolupráci a vytvoril k nej veľmi pozitívny postoj. Učitelia si
mali možnosť overiť, že realizácia medzinárodného projektu nemusí byť zložitá
a že každý si jej prostredníctvom môže zdokonaliť svoje zručnosti vo využívaní
informačných a komunikačných technológií, v komunikácii v anglickom jazyku,
ako i v oblasti multikultúrnej komunikácie.
Som presvedčená o tom, že učitelia v Kungshögsskolan využijú svoje zručnosti
vo využívaní informačných a komunikačných technológií i v budúcnosti, keďže
spoznali ich výhody. Budeme častejšie využívať webové stránky, e-mail, čet,
fotografie a skenovanie ako nástroje priamo vo vyučovaní. Dôležité je, aby sa
informačné a komunikačné technológie a medzinárodné kontakty stali súčasťou
bežnej práce v školách!
Aby sa realizácia Vášho projektu stretla s úspechom, musíte vytvoriť jasný plán
jeho realizácie s charakteristikou projektu, stanoviť si ciele a zostaviť presný
harmonogram jeho realizácie, ktorý bude každá partnerská škola akceptovať a bude
ho dodržiavať. V našom prípade dal harmonogram projektu jasnú štruktúru a každý
si mohol jednoducho preveriť, ako jeho realizácia napreduje. Dôležité je i vyhodnotiť
výsledky realizácie projektu. Do tohto hodnotenia by sa mali zapojiť učitelia i žiaci.
47
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:47
6.6.2007 16:49:12
Carbon Footprints
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Dun Salv Portelli Primary School C, Malta
Carleton House Preparatory School, Spojené kráľovstvo
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Szafera w Mielcu, Poľsko
Saviour Tabone (Malta)
Anne Daniels (Spojené kráľovstvo)
Aneta Sajda (Poľsko)
6 – 11 rokov
6 mesiacov
ekológia, geografia
angličtina
e-mail, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
publikovanie na webe
http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/11036_
6532/
Charakteristika
Cieľom tohto projektu je výskum rozmanitosti prírody v okolí každej z partnerských
škôl, vrátane výskumu rozvinutej a nerozvinutej krajiny. Výsledky výskumu flóry
a fauny a dôsledkov činnosti ľudí na krajinu sa uverejňujú v internetovom časopise
Svet bez uhlíkových emisií, ktorého vznik je dôsledkom zdokonalenia sa vo využívaní
informačných a komunikačných technológií v priebehu realizácie projektu. Znižovanie
emisií uhlíka je popredným predmetom politických i spoločenských diskusií na celom
svete. Žiaci preto skúmajú, analyzujú a diskutujú o týchto problémoch na regionálnej
i národnej úrovni, pripravujú o tom i prezentácie.
Rozhovor: Anne Daniels a Aneta Sajda
Rozhovor
1
Náš projekt vychádzal z práce, ktorá bola vykonaná pri príprave základných
školských osnov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Všetky tri školy získali
status ekologickej školy, čo je tiež dôkazom toho, že realizácia tohto projektu
zameraného na výskum a výmenu získaných vedomostí mala zmysel. Informačné
a komunikačné technológie nám poslúžili ako silný a bezprostredný prostriedok
na výmenu, analyzovanie a porovnávanie získaných predstáv. Ich využívanie
v širokom rozsahu bolo veľkou motiváciou i pre deti v mladšom školskom veku,
48
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:48
6.6.2007 16:49:14
2
3
4
5
6
ktoré sa neustále tešia z toho, že výsledky svojej práce vidia publikované a môžu
ich odoslať priateľom z partnerskej školy.
Anne Daniels
Podľa môjho názoru sme projekt realizovali inovačným spôsobom. Naša
spolupráca založená na tom, že učitelia zapojení do realizácie projektu si medzi
sebou vymieňali skúsenosti z uplatňovania alternatívnych učebných metód.
Využívanie časopisu ako média na prezentáciu výsledkov realizácie projektu bolo
pre školy tiež novinkou.
Aneta Sajda
Na základe posúdenia reakcií všetkých žiakov, ktoré sa netýkajú len tohto
projektu, ale i ďalších aktivít, môžem konštatovať, že multikultúrna komunikácia
sa veľmi rýchlo stáva bežnou normou. Prijateľné je to, že si pri realizácii projektu
prácu s naším partnerom delíme a deti sa na ňu tešia. Náš projekt sa zaoberá
vážnym problémom, ktorý všetky deti skúmali a so sebaistotou o ňom zrelo
diskutovali. Uvedomenie si, že môžu spolupracovať so spolužiakmi z iných krajín,
ich utvrdilo v európskom občianstve. Verím, že tieto zručnosti budú potrebovať
i v živote.
Aneta Sajda
Myslím si, že jedným z najdôležitejších prínosov realizácie projektu bolo to, že
sme mali možnosť skúmať veľmi dôležitý fenomén. Deti skúmali ekologické
problémy a pochopili, že tento problém sa týka všetkých troch škôl. Umožňuje
žiakom uplatniť svoje vedomosti v praxi. Ďalším prínosom bolo i to, že
komunikovali v angličtine v reálnych životných situáciách.
Aneta Sajda
Určite! Teraz vidím, čo sa dá dosiahnuť a aký rozdiel oproti minulosti to spôsobilo
vo vyučovaní v mojej triede. Pre deti to bola významná motivácia a ponúkli sme
im možnosti, ktoré by inak nezískali.
Aneta Sajda
Povedala by som, aby ste sa do realizácie programu partnerstvo škôl zapojili!
Nemusíte byť odborníkom vo využívaní informačných a komunikačných
technológií a nemusíte ani plynulo komunikovať v cudzom jazyku. Váš projekt
môže byť jednoduchý, nemusí byť náročný, no napriek tomu môže byť úspešný
a z jeho realizácie budete mať radosť. Pokúste sa byť pohotoví a trochu trpezliví
a hlavne stále komunikujte s vašou partnerskou školou. Dlhé mlčanie (napokon,
všetci sme veľmi zaneprázdnení) môže byť odradzujúce. Ak sa stretnete
s problémami, vaša národná podporná služba Vám pomôže prekonať ich.
Anne Daniels
Realizáciu projektov v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning by som
poradila každému učiteľovi. Prostredníctvom realizácie tohto programu sa všetci
stanete členmi veľkej globálnej školy. Takáto skúsenosť žiakov i učiteľov určite
obohatí. Partnerstvo škôl umožňuje zmenu v prístupe k vyučovaniu v tradičnej
triede a poskytuje veľkú radosť z práce. Ak chcete mať zaujímavejšie vyučovacie
hodiny, zapojte sa do realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl
eTwinning.
Aneta Sajda
49
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:49
6.6.2007 16:49:20
Leisure Pursuits:
music, sport...
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Základná škola Adel Primary School, Spojené kráľovstvo
CEIP Los Guindos, Španielsko
Sarah Stead (Spojené kráľovstvo)
Teresa Herrero Millán (Španielsko)
10 - 11 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
ekológia, cudzie jazyky, informatika, masmediálna výchova, telesná
výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, hudobná výchova,
tanec
angličtina, španielčina
e-mail, čet, PowerPoint, video, fotografie a kresby, videokonferencia,
nástroje na publikovanie na webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=4578
Charakteristika
Ťažisko projektu spočíva v posilňovaní kultúrnych väzieb medzi deťmi, ktoré sa týkajú
aktivít vo voľnom čase, napríklad hudby a športu. Žiaci si precvičujú a upevňujú
zručnosti v komunikácii v cudzom jazyku a vo využívaní informačných a komunikačných
technológií pri realizácii projektových aktivít, napríklad videokonferencie a e-mailu.
Do realizácie projektu sú zapojení i rodičia a širšia komunita formou stretnutí, výstav
a prezentácií. V záverečnej fáze projektu sa žiaci a učitelia, ktorí projekt realizovali,
stretnú na triednom výlete.
50
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:50
6.6.2007 16:49:21
Rozhovor: Sarah Stead
Rozhovor
1
Zapojili sme sa do realizácie projektu partnerstva škôl eTwinning so španielskou
školou Los Guindos School v Malage, čo vyplynulo z realizácie projektu v rámci
programu Comenius, ktorý bol zameraný na zdokonalenie sa v cudzom jazyku.
Tento projekt v sebe zahŕňal výmenu informácií o aktivitách vo voľnom čase
(šport, hudba, hry a podobne) prostredníctvom rôznych komunikačných
prostriedkov. Deti v marci 2007 navštívia partnerskú školu, aby si vymenili
skúsenosti z realizácie projektu a dostali sa do kontaktu so španielskou kultúrou.
2
Deti a ich učitelia využívajú informačné a komunikačné technológie na to,
aby sa zdokonalili v učení a komunikácii. Na vzájomnú výmenu e-mailov,
fotografií, videa a hudby bol zriadený bezpečný webový blog. Na komunikáciu
medzi učiteľmi a žiakmi slúžili Portál eTwinning a Priestor pre spoluprácu. Pri
organizovaní videokonferencií partnerské školy začali využívať potrebné nástroje.
3
Tento projekt významne pomohol pri zdokonaľovaní zručností žiakov v oblasti
informačných a komunikačných technológií, v komunikácii v cudzom jazyku,
ako i vo sfére dialógu kultúr a v neposlednom rade prispel i k vzájomnému
porozumeniu. Návšteva Malagy ich zručnosti ďalej rozvinie, upevní vzájomné
porozumenie jazykov a kultúr partnerských krajín.
4
Žiaci si obohatili jazykové znalosti a zručnosti vo využívaní informačných
a komunikačných technológií, ako aj vedomosti vo sfére kultúry. Zvýšila sa
i miera ich porozumenia voči jednotlivým európskym kultúram.
5
Áno. Pred realizáciou projektu sme webové blogy, čet a iné informačné
a komunikačné technológie nevyužívali. Našu partnerskú školu sme našli
prostredníctvom Internetu. Veľkou novinkou boli pre nás i videokonferencie.
Žiakom urobila radosť i výmena videa a digitálnych fotografií v Priestore pre
spoluprácu eTwinning.
6
Nedajte sa novou výzvou zastrašiť. Starostlivo si vyberte partnerskú školu, ktorá
bude najviac vyhovovať cieľom vášho projektu. Vhodná partnerská škola je
neoceniteľná, môže vzniknúť priateľstvo na celý život.
51
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:51
6.6.2007 16:49:33
EuroFilm Factory
Víťaz súťaže o ceny eTwinning 2007
Zapojené školy:
Učitelia:
IES Carlos III, Španielsko; Prienai “Ziburys” gymnasium, Litva
Libia Kowarik (Španielsko); Irma Sneideriene (Litva)
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
15 – 16 rokov
2 roky, prípadne viac
cudzie jazyky, informatika, materinský jazyk a literatúra, náuka
o spoločnosti, občianska výchova, masmediálna výchova, výtvarná
výchova, hudobná výchova, estetická výchova, dramatická výchova,
tanec
angličtina
e-mail, čet, fórum, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje
na virtuálne vyučovanie, nástroje na videokonferenciu, nástroje na
publikovanie na webe
http://my.twinspace.etwinning.net/iesciii
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Charakteristika Skupina žiakov sa venuje téme film. Cieľom je, aby žiaci napísali
návod, ako film pripraviť a v skupinách ho využili pri príprave filmu. V počiatočnej fáze
realizácie projektu si žiaci osvojujú základnú slovnú zásobu týkajúcu sa filmu a na Internete
vyhľadávajú informácie o ich obľúbených filmoch. Potom filmy pripravujú o píšu o nich
recenzie.
Ciele Prostredníctvom angličtiny ako pracovného jazyka pri realizácii projektu na danú
tému žiaci navzájom komunikujú, využívajú informačné a komunikačné technológie na
vyhľadávanie informácií, prípravu a úpravu filmov. Žiaci si zaujímavým spôsobom osvojujú
slovnú zásobu týkajúcu sa filmu, hľadajú a čítajú informácie na Internete a v knihách, aby
sa naučili o príprave filmu a v tomto kontexte využívajú v praxi komunikačné schopnosti
v angličtine.
Pedagogický prínos Integrácia realizácie projektu do výchovno – vzdelávacej činnosti na
vyučovacích hodinách, keďže jeho obsah je v súlade s požiadavkami, ktoré sú obsiahnuté
v základnych školských osnovách, ako i upevňovanie medzipredmetových vzťahov
s predmetmi ako dejepis, občianska výchova, informatika, jazyky a dramatická výchova,
predstavujú hlavný pedagogický prínos realizácie projektu. V klube Európa - mládež
– budúcnosť sú organizované diskusie. Posilňuje sa motivácia učiť sa viac cudzích jazykov.
Veľmi pozitívny je i vplyv realizácie projektu na aktivity v triede a organizáciu práce v škole.
Práca na vyučovacích hodinách je zaujímavejšia a žiaci sú nabádaní k tímovej práci.
52
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:52
6.6.2007 16:49:35
Pedagogický aspekt využívania informačných a komunikačných technológií
Informačné a komunikačné technológie uľahčujú a urýchľujú komunikáciu medzi
spolupracujúcimi partnerskými školami, hlavne pri používaní „živého četu“. Žiaci a učitelia
komunikujú i prostredníctvom e-mailov a na webovej stránke uverejňujú digitálne
fotografie. Žiaci za pomoci svojich učiteľov tvoria súbory, ktoré sa týkajú obsahu realizácie
projektu a pripravujú prezentácie v programe PowerPoint. Tento proces vyústil do vytvorenia
DVD Hrozivý film. Webová stránka slúži na rozsiahlu výmenu myšlienok a nápadov o tvorbe
filmu. Žiaci sa oboznamujú s obsahom webových stránok, ktoré sa týkajú tejto témy,
realizujú výskum a o jeho výsledkoch pripravujú prezentácie v programe PowerPoint a podľa
svojich scenárov pripravujú filmy.
Výsledok Rozšírenie vedomostí z anglického jazyka a nabádanie a motivovanie žiakov
k tomu, aby sa učili cudzie jazyky, bolo hlavným prínosom pri realizácii projektu. Žiaci
sa oboznámili s Internetom a zdokonalili si svoje zručnosti vo využívaní informačných
a komunikačných technológií, ktoré im umožňujú lepšie využívať webovú stránku venovanú
projektu, napríklad na uverejňovanie správ na elektronickej informačnej tabuli, otvorené
diskusie na témy, ktoré súvisia s realizáciou projektu v rámci programu partnerstvo
škôl eTwinning. Takýto typ práce motivoval žiakov, ktorí si zdokonalili svoje zručnosti
v komunikácii v anglickom jazyku i vo využívaní informačných a komunikačných technológií.
Žiaci si zdokonalili svoje zručnosti i v iných predmetoch, keďže realizácia projektu obohatila
výchovno – vzdelávací proces a viac žiakov motivovala. Projekt bol pre učiteľov i žiakov
odrazovým mostíkom k odborným znalostiam.
Rozhovor Irma Sneideriene a Libia Kowarik
Rozhovor:
Všetky naše aktivity boli integrované do nášho výchovno – vzdelávacieho procesu na
vyučovacích hodinách, keďže sú v súlade s požiadavkami obsiahnutými v základnych
školských osnovách. Doplnili poznatky žiakov v predmetoch, ktoré sa vyučujú
v oboch našich školách, ako napríklad v dejepise, občianskej výchove, informatike,
jazykoch a v dramatickej výchove. Realizácia projektu Továreň na európske filmy
obohatila moje hodiny anglického jazyka a pridala im novú dimenziu. Na vyučovacích
hodinách sme organizovali diskusie o histórii filmového umenia a príprave filmu.
Úplná integrácia informačných a komunikačných technológií do realizácie nášho
projektu umožňuje pripravovať filmy a žiaci mohli uplatňovať svoju tvorivosť,
vyjadrovať svoje nápady a myšlienky. Posilnila sa u nich motivácia učiť sa viac cudzích
jazykov. Skupinová práca, ktorú sme uplatňovali pri realizácii projektu, poskytovala
žiakom väčšiu istotu pri diskusiách, písaní scenárov a tvorení filmov. Irma Sneideriene
Som učiteľkou angličtiny, učím žiakov v poslednom ročníku strednej školy. Naša škola
je počítačmi vybavená veľmi dobre, jeden počítač pripadá na dvoch žiakov a máme
vytvorené virtuálne školské prostredie. Hodinová dotácia anglického jazyka je 4
hodiny týždenne, jednu z nich využívame na realizáciu nášho projektu. Žiaci majú
pridelené rôzne úlohy, ktoré realizujú i doma, ako napríklad zúčastňovať sa v diskusii
vo fóre priestoru pre spoluprácu. Realizácia tohto projektu je integrovaná do nášho
1
53
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:53
6.6.2007 16:49:52
2
3
4
výchovno – vzdelávacieho procesu na vyučovacích hodinách, keďže je v súlade
s požiadavkami obsiahnutými v základných školských osnovách a práca žiakov je
hodnotená.
Libia Kowarik
Podľa môjho názoru informačné a komunikačné technológie uľahčujú a urýchľujú
komunikáciu medzi partnermi. Komunikovali sme prostredníctvom elektronických
informačných tabúľ a „živého četu“. Písanie e-mailov a výmena pedagogických
skúseností nám, učiteľom, významne pomohla rozšíriť naše vedomosti. Naša webová
stránka nám poskytuje široké možnosti na výmenu nápadov a skúseností, ktoré
s prípravou filmov súvisia. Keďže žiaci neúčinkovali len ako filmové hviezdy, ale i ako
filmoví režiséri, producenti, filmoví výtvarníci, scenáristi, kameramani a podobne,
možno tento projekt považovať za inovačný. Ich práca bola prezentovaná nielen pred
realizátormi projektu, ale i pred celou školou, rodičmi a miestnou komunitou. Moji
žiaci i ja (a to isté platí pre našu partnerskú školu) sme boli veľmi šťastní z toho, že
i iní učitelia ako i rodičia boli s výsledkami ich práce spokojní.
Irma Sneideriene
Musíte sa naučiť veľa o informačných a komunikačných nástrojoch a o tom, ako je
možné využívať ich pri príprave rôznych diskusií, do ktorých sa žiaci budú zapájať,
ako i zdokonaliť si svoje schopnosti v organizácii vyučovacích hodín. Prostredníctvom
virtuálneho školského prostredia musíte rôznym spôsobom organizovať Vašu prácu,
keďže ide o nástroj, ktorý umožňuje zdokonaľovať nadväzovanie kontaktov medzi
ľuďmi a dovoľuje im sťahovať a vkladať súbory, realizovať testy a podobne.
Libia Kowarik
Pevne verím a cítim, že náš projekt pomohol žiakom zdokonaliť ich zručnosti
potrebné v reálnom živote a pri multikultúrnej komunikácii. Keďže žiaci prezentovali
svoje krajiny, pripravili prezentácie v programe PowerPoint o kultúre a tradíciách
typických pre ich krajinu. To im umožnilo nielen pociťovať zmysel regionálnej identity,
rôznych kultúrnych odlišností, ale žiaci boli i vedení k tolerancii a rešpektovaniu
kultúry v inej krajine. Pri nakrúcaní filmov mali žiaci možnosť tesne sa priblížiť
k reálnemu životu, keď museli riešiť problémy, nachádzať možné riešenia a pracovať
v tíme.
Irma Sneideriene
Práca v skupinách bola pre mojich žiakov dosť užitočná, keďže na začiatku realizácie
projektu nemali žiadne skúsenosti s tímovou prácou a neboli usporiadanou skupinou.
Naučili sa neskákať si do reči pri hovorení, organizovať prácu a rozdeľovať si úlohy,
neplytvať časom pri tímovej práci a podobne. V súčasnosti väčšina spoločností
ponúka pracovné pozície práve ľuďom s takýmito schopnosťami. Naše kurikulum
nevenuje dostatočnú pozornosť písomnému prejavu v španielčine a realizácia tohto
projektu vyplnila i túto medzeru keďže úlohy, ktoré žiaci plnili, boli založené na
rôznych druhoch textov. Užitočné bolo pre nich i získanie multikultúrnych zručností,
keďže žijeme v oblasti, do ktorej v posledných rokoch prichádzajú tisícky imigrantov.
Potvrdením tohto trendu je i skutočnosť, že v našej triede máme žiakov z piatich
rôznych krajín. Realizácia tohto projektu umožnila žiakom vidieť, odkiaľ pochádzajú
a čím všetkým v živote prešli.
Libia Kowarik
Podstatne sa zmenil život v triede i v škole vďaka tomu, že si žiaci zdokonalili
svoje zručnosti v komunikácii v angličtine, boli viac motivovaní učiť sa cudzie
jazyky a zdokonaľovať si schopnosti vo využívaní informačných a komunikačných
54
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:54
6.6.2007 16:49:53
5
6
technológií. Najdôležitejším prínosom bola výmena skúseností medzi učiteľmi,
zvýšenie záujmu o jednotlivé predmety, nielen angličtinu, ale napríklad i
o dramatickú výchovu, estetickú výchovu, dejepis a väčšia motivácia venovať sa im.
Realizácia projektu bola veľkým prínosom nielen pre mojich žiakov a mňa, ale pre
celú školu.
Irma Sneideriene
Motiváciou bol celkový prínos projektu: Žiaci vykonali veľmi veľa práce, ktorú by
neboli schopní vykonať pri klasickom vyučovaní iba formou učebnicových aktivít.
Keďže mojím predmetom je angličtina, jasne som spozorovala, že to, že mali žiaci
partnerskú školu z inej krajiny, im umožňovalo komunikovať v angličtine v reálnych
situáciách. Realizácia projektu zmenila prácu v triede, viac sme sa sústreďovali na
jej obsah. Pokiaľ ide o mňa, na jednej strane rada pracujem s ľuďmi z rôznych miest,
na druhej strane som veľmi zanietená prácou s informačnými a komunikačnými
technológiami, takže sa ľahkou formou učím nové veci.
Libia Kowarik
Myslím si, že realizácia nášho projektu zmenila môj názor na využívanie informačných
a komunikačných technológií vo výchovno – vzdelávacom procese. Na mojich
vyučovacích hodinách som začala využívať multimédiá, hľadám na Internete nové
nápady a skúsenosti, ktoré môžem vo vyučovaní uplatniť, vymieňam si skúsenosti
s učiteľmi z iných krajín, prispievam do fóra a spolupracujem s partnermi. Keďže
sa zvýšil môj záujem o vyučovanie, môžem mojich žiakov viac povzbudzovať
a motivovať, takže moje hodiny sú pre nich zaujímavejšie a viac ich obohacujú.
Irma Sneideriene
Skôr by som povedala, že mi to poskytlo lepší obraz o informačných
a komunikačných technológiách, pretože keď som realizovala projekt v rámci
programu partnerstvo škôl eTwinning prvýkrát, myslela som si, že väčšina realizácie
projektu je založená na e-maili, ale teraz si uvedomujem, že komunikácia je iba jedna
z úloh, ktorú informačné a komunikačné technológie plnia a že žiakom umožňujú
sústrediť sa skôr na obsah toho, čo robia (napríklad recenzií, referátov, návodov,
scenárov, básní, správ), ako na formu (napríklad gramatiku, slovnú zásobu). Po
vyhodnotení výsledkov realizácie projektu boli žiaci samostatnejší a naučili sa
efektívnejšie využívať čas na vyučovacích hodinách.
Libia Kowarik
Rada by som poskytla iba jednu radu: nikdy nemajte strach z novej výzvy a potreby
usilovne pracovať, lebo to stojí za to. Hneď ako si nájdete partnerské školy a začnete
spolupracovať, budete s realizáciou projektu v rámci programu partnerstvo škôl
spokojní, lebo uvidíte úsmev na tvárach vašich žiakov, ich rastúcu motiváciu učiť sa
cudzie jazyky, zvýšený zmysel pre multikultúrne porozumenie a toleranciu a hrdosť,
že sú občanmi Európskej únie.
Irma Sneideriene
Rada by som poradila učiteľom toto: Uistite sa v tom, že ste si vybrali vhodnú
partnerskú školu. Harmonogram realizáciu aktivít a úloh vyplývajúcich z obsahu
projektu si naplánujte so svojou partnerskou školou vopred a dohodnite sa i na
využívaní priestoru pre spoluprácu pred udelením prístupových práv vašim žiakom
a navrhnite aktivity s chýbajúcou podstatnou informáciou, ktorú treba vyhľadať. Je to
dôležité pre vypracovanie úloh pre žiakov z partnerských škôl s rôznou národnosťou.
Libia Kowarik
55
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:55
6.6.2007 16:49:54
24 pas - 24 βήµατα
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
2. miesto v súťaži o ceny eTwinning 2007
Collège Michel de L’hospital, Francúzsko
Eniaio Lykeio Asklipieiou, Grécko
Véronique Drujon (Francúzsko)
Anthi Theodorou and Konstantinos Rasias (Grécko)
15 – 16 rokov
3 mesiace
cudzie jazyky, materinský jazyk a literatúra
angličtina, francúzština a gréčtina
e-mail, videokonferencia, čet, MP3, PowerPoint, fotografie a kresby, nástroje
na publikovanie na webe
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/college-michel-hospital-riom/
viecollege/etwinning/etwinning.htm
Charakteristika 24 fotografií = 24 slov v štyroch jazykoch: starej gréčtine, latinčine, modernej
gréčtine a francúzštine. Žiaci pracujú v tímoch s ohraničeným okruhom slovnej zásoby a realizujú
24 krokov v jazyku svojho partnera, ako i v starej gréčtine a latinčine. Každé slovo predstavuje
krok a každý krok ich vzájomne zbližuje.
Ciele Realizácia projektu motivuje žiakov k spolupráci, vyhľadávaniu a výmene informácií. Majú
radosť z učenia sa formou krátkej a ľahkej hry zameranej na slovnú zásobu a keďže všetci žiaci
sú začiatočníci v aspoň jednom zo spomínaných jazykov a pokročilí v inom, nachádzajú cestu ku
komunikácii v jazykoch, ktoré sa už dlhšie nepoužívajú, latinčine a starej gréčtine.
Pedagogický prínos Žiaci sa oboznámia s pojmom etymológia, keďže sa začínajú učiť starú
gréčtinu, jazyk, ktorý si veľa z nich vybralo a budú sa ho učiť v budúcom roku. Štúdium gréckej
a latinskej abecedy a ich vplyvu na francúzštinu a vývin gréčtiny od staroveku po súčasnosť
žiakom umožňuje lepšie pochopiť pojem jazyk a historické dedičstvo. Prostredníctvom výmeny
informácií o slovách žiaci objavujú podobné a odlišné aspekty medzi jazykmi, ktoré ich nadchli.
Učia sa teda zaujímavým spôsobom.
Pedagogický aspekt využívania informačných a komunikačných technológií
Informačné texty sú pripravené pomocou Open Office a žiaci na zhromažďovanie informácií
vo svojich školách používajú spoločný server. Pri hľadaní obrázkov na Internete používajú
vyhľadávacie nástroje Wikimedia. Prostredníctvom spoločnej platformy žiaci diskutujú
o posielaných dokumentoch a vymieňajú si správy prostredníctvom e-mailu. Učitelia využívajú
e-mail a čet na realizáciu projektových aktivít. Pre obe školy to bola vhodná možnosť otestovať
dostupné nástroje.
Výsledok Najpodstatnejšie bolo, že prostredníctvom realizácie projektu žiaci a učitelia v dosť
krátkom časovom rozmedzí spolupracovali a získali veľké množstvo informácií. Takouto formou
zaujímavej spolupráce žiaci získajú viac, ako keby iba čítali informácie v učebniciach. Výskumom
dvoch mŕtvych a dvoch živých jazykov si žiaci podstatne zdokonalili svoje zručnosti vo využívaní
informačných a komunikačných technológií.
56
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:56
6.6.2007 16:49:55
Rozhovor Véronique Drujon
Rozhovor:
Keďže som pri vyučovaní starej gréčtiny pre žiakov malej vidieckej strednej školy
pripravovala videokonferencie, využívanie informačných a komunikačných technológií
nebolo pre mňa nič nové. Spolu s mojím kolegom sme uverejnili elektronickú knihu
o starej gréčtine pre začiatočníkov, ktorá bola posudzovaná na webovej stránke Musagora.
Na základe mojich predchádzajúcich skúseností tento projekt presne vyhovoval mojim
potrebám pri vyučovaní a bol i v súlade s požiadavkami obsiahnutými v základných
školských osnovách. Do realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning
sa na vyučovacích hodinách latinčiny zapájalo 18 francúzskych žiakov vo veku 14 – 15
rokov a sledovalo hodiny starej gréčtiny, aby zistili, či si ju budú chcieť vybrať ako
voliteľný predmet v budúcom roku. Na hodinách dejín starovekého Grécka sa do realizácie
projektu zapájalo 11 gréckych žiakov vo veku 15 – 16 rokov a boli veľmi prekvapení
z toho, že stará gréčtina sa učí i vo Francúzsku. V tomto kontexte si uvedomili základné
aspekty vývinu svojho materinského jazyka a zároveň si precvičovali francúzštinu.
Každý súbor je výsledkom „bikultúrnej“ tímovej práce. Každý tím pripravil dva súbory,
jeden grécki a jeden francúzski žiaci. Museli nájsť vhodné ilustrácie, aby pomocou
nich svojim partnerom vysvetlili význam jednotlivých slov. Išlo o kombináciu vzájomnej
pomoci, ktorá im umožnila porozumieť rozdielnym a podobným aspektom vo vnímaní
a vyjadrovaní v partnerských krajinách.
Pomohlo im to zdokonaliť si zručnosti uplatňujúce sa v každodennom živote
a multikultúrnej komunikácii, pretože museli spolu komunikovať prostredníctvom e-mailu
v priestore pre spoluprácu a surfovať po Internete, aby vyhľadali potrebné informácie.
Dostali tak jedinečnú možnosť oboznámiť sa s novými technológiami a vymeniť si nápady.
Cieľom projektu bolo priviesť žiakov k tomu, aby si uvedomili vzájomné prepojenia,
v tomto prípade medzi starou a modernou gréčtinou, latinčinou a francúzštinou. Všetci
žiaci prejavili záujem o pôvod týchto jazykov a kultúr. Takýmto spôsobom mali možnosť
porozumieť ich zaujímavým koreňom.
O užitočnosti zavádzania informačných a komunikačných technológií do výchovno
– vzdelávacieho procesu som bola presvedčená, avšak zapojenie sa do realizácie programu
partnerstvo škôl eTwinning mi poskytlo možnosť využívať ich oveľa častejšie spolu
s európskymi partnermi.
Program partnerstvo škôl eTwinning je predovšetkým nástroj, ktorý uľahčuje hľadanie
partnerov a realizovanie spoločných projektov. Nikto by sa nemal nechať vystrašiť tým,
aké náročné je tento program realizovať. Všetko, čo môže jeho realizáciu uľahčiť, je
presne naplánované. Najdôležitejšie je vopred sa pripraviť na realizáciu jednotlivých
aktivít a nestrácať čas. Učitelia by si mali uvedomiť ciele, ktoré chcú pri realizácii projektu
dosiahnuť a mali by si stanoviť i čiastkové ciele realizácie jednotlivých aktivít pre seba
i svojich žiakov. Každému žiakovi, prípadne skupine žiakov, by mala byť pridelená istá
úloha. V závere by som chcela poradiť učiteľom, aby sa zúčastňovali na práci tvorivých
dielní eTwinning, aby získali potrebnú sebaistotu a zoznámili sa s možnými budúcimi
partnermi. Myslím si, že vzťahy založené na osobnom stretnutí sú dôležité, aby ste
pociťovali potrebu byť v kontakte a spoločne realizovať projekt.
1
2
3
4
5
6
57
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:57
6.6.2007 16:49:56
A Tale of Three
Countries:
Belgium, France
and Lithuania
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Middenschool H. Hart, Belgicko
Collège Jean de la Bruyère, Francúzsko
GYMNASIUM JOTVINGIAI D’ALYTUS, Litva
Irène Indemans (Belgicko)
Marie-Christine Gerard and Hélène Williams (Francúzsko)
Onute Kizaliene (Litva)
12 – 15 rokov
1 školský rok
medzipredmetové vzťahy
holandčina, angličtina, francúzština, litovčina
e-mail, čet, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
virtuálne vyučovanie, nástroje na publikovanie na webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=2248
Charakteristika
Cieľom projektu je podporiť priamu, autentickú komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi
z troch rôznych krajín (rôznych i zo socioekonomického hľadiska) o témach, ktoré sa
týkajú sociálnych a kultúrnych rozdielov a podobností medzi európskymi krajinami. Témy
sú: hudba, šport, zdravie, stravovanie, životné prostredie a vzdelávací systém. Okrem
toho je cieľom projektu i posilnenie európskeho občianstva a európskych hodnôt.
58
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:58
6.6.2007 16:49:57
Rozhovor: Irène Indemans, Hélène Williams a Onute Kizaliene
Rozhovor
1
Vo francúzskych a belgických školách majú žiaci vo veku 12 - 13 rokov možnosť
vybrať si voliteľný predmet Realizovanie európskych projektov: partnerstvo škôl
eTwinning. Vyučujú ho učitelia cudzích jazykov. V litovskej škole sa projektové
aktivity realizujú počas obedňajšej prestávky na stretnutiach v Európskom klube,
ktoré organizuje správca školskej knižnice.
2
Určite môže. Zavádzanie informačných a komunikačných technológií ako
komunikačného prostriedku, ktorý pomáha i vo vyučovacom procese, naozaj
zdokonaľuje zručnosti žiakov vo využívaní informačných a komunikačných
technológií žiakov i učiteľov. Splnili sme svoje ciele i v oblasti výchovy
k uvedomelému občianstvu.
3
Nadobudli zručnosti v oblasti vyhľadávania, triedenia, spracúvania a prezentovania
informácií. Žiaci sa mali možnosť presvedčiť o tom, že (multikultúrna)
komunikácia nie je vôbec ľahká a že správy sú niekedy odlišne interpretované,
pretože partneri sú predstavitelia rôznych kultúr. Žiaci objavili i to, že Európania
majú i spoločné záujmy, napríklad že veľkému počtu žiakov sa páči ten istý šport
a ten istý druh hudby a zaujímajú sa o rovnaké mimoškolské aktivity.
4
Realizácia projektov v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning prispela
k rozvoju multikultúrnych cieľov. Splnili sme i požiadavky, týkajúce sa vyučovania
jazykov, ktoré sú obsiahnuté v základných školských osnovách. Žiaci sa tiež viac
naučili o svojich európskych susedoch z „prvej ruky“, čo im pomohlo eliminovať
predsudky.
5
Samozrejme. Informačné a komunikačné technológie zavádzame do prezentovania
učiva v jednotlivých predmetoch a do triedy vnášame viac autentických
materiálov.
6
Program partnerstvo škôl eTwinning ponúka žiakom „okno na objavovanie sveta“.
59
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:59
6.6.2007 16:50:04
L’école idéale
dans l’Europe
de demain
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Sint-Janscollege, Belgicko
Liceo Scientifico Statale “Francesco Cecioni”, Taliansko
Ria De Wilde (Belgicko)
Marina Marino (Taliansko)
14 – 15 rokov
6 mesiacov
dejepis, informatika, náuka o spoločnosti, občianska výchova,
masmediálna výchova, dramatická výchova, výtvarná výchova,
estetická výchova, hudobná výchova, tanec
francúzština
e-mail, čet, audiokonferencia, videokonferencia, video, fórum,
PowerPoint, fotografie a kresby, nástroje na virtuálne vyučovanie,
nástroje na publikovanie na webe
http://users.skynet.be/rdw/3iemecorrespondancegroupes.
htm
Charakteristika
Prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií žiaci objavujú
nové metódy výučby francúzštiny. Skúmame rôzne metódy, ktoré zavádzajú do
vyučovania tvorivosť, žiaci sa oboznamujú s rôznymi informačnými a komunikačnými
nástrojmi a programami s cieľom rozvinúť svoje technické kompetencie a zároveň
využívať francúzštinu v komunikácii so svojimi priateľmi. Takýmto spôsobom dosahujeme
to, že jazyk nie je vo výučbe cieľ, ale prostriedok.
60
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:60
6.6.2007 16:50:05
Rozhovor Ria De Wilde
Rozhovor:
Som učiteľkou francúzštiny ako druhého jazyka v belgickom Flámsku. Pred
niekoľkými rokmi som chcela svojich žiakov viac aktivizovať na hodinách
francúzštiny, preto som sa zapojila do realizácie projektu v rámci programu
partnerstvo škôl eTwinning. Môj prvý projekt som realizovala v spolupráci
s portugalskou školou. V minulom roku sa do realizácie projektu v rámci
programu partnerstvo škôl zapojili tri triedy z troch partnerských škôl a to
z Portugalska, Poľska a Talianska. V tomto roku realizujem projekt len s jednou
triedou, s ktorou spolupracujeme s triedou v Taliansku. Mojim žiakom sa takáto
výučba francúzštiny páči, keďže sa viac približuje k situáciám v reálnom živote.
1
2
Využívam veľa informačných a komunikačných nástrojov, napríklad webové
stránky, Skype, podcasting, blog, fóra, Windows Movie Maker, Stickam, Wiki.
Mladí ľudia radi komunikujú prostredníctvom počítača. Robia to vo svojom
voľnom čase, no teraz to využívame i v triede. Informácie z triedy uverejňujeme
a žiaci si ich doma môžu znova čítať, prezerať si obrázky, fotografie a podobne.
Nevytvárajú niečo, čo nevyužijú pri aktivitách realizovaných v škole.
3
Viem, že v komunikácii pokračujú doma. Veľa z nich využíva Microsoft
Messenger MSN. V budúcnosti budú mať preto menšie obavy z komunikácie
s inými Európanmi.
4
Pre mňa i obe moje triedy najväčší prínos z realizácie projektu spočíva v tom, že
nám poskytuje radosť. Rada učím takýmto spôsobom a moji žiaci sa tiež takto radi
učia francúzštinu. Užitočné sú i kontakty s inými európskymi učiteľmi a žiakmi.
5
Vždy ma zaujímalo využívanie informačných a komunikačných technológií na
vyučovacích hodinách, ale program partnerstvo škôl eTwinning ma posunul
najďalej! Som veľmi vďačná za to, že som sa prostredníctvom portálu eTwinning
zoznámila s Adelinou Moura z Portugalska, mojou prvou partnerkou pri
realizácii partnerstva škôl eTwinning. Uviedla ma do problematiky integrácie
informačných a komunikačných technológií do výchovno – vzdelávacieho
procesu a na portáli eTwinning som našla i veľa užitočných informácií.
V súčasnosti je program elektronického vzdelávania eLearning dôležitý a môžete
ho realizovať i prostredníctvom programu partnerstvo škôl eTwinning.
6
Pusťte sa do toho! Zaregistrujte sa na portáli eTwinning a nájdite si partnerskú
školu! Môžete tam bez administratívnych prekážok nájsť veľa informácií, ktoré
budú pre Vás užitočné na začiatku realizácie projektu. Realizácia partnerstva
škôl nie je zaujímavá len pre žiakov, ale i pre učiteľov. Všetci si takto nachádzajú
nových priateľov z celej Európy!
61
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:61
6.6.2007 16:50:28
Two Heads Are Better
Than One
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Gymnázium Česká Lípa, Česká republika
Kavasila High School, Grécko
Naděžda Kadlecová (Česká republika)
Paschalis Theotokidis (Grécko)
13 – 15 rokov
1 školský rok
výchovno – vzdelávacie systémy, pedagogika
angličtina
e-mail, čet, audiokonferencia, fórum, MP3, PowerPoint, video,
fotografie a kresby, nástroje na virtuálne vyučovanie, nástroje na
publikovanie na webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=61
Charakteristika
V rámci realizácie projektu, cieľom ktorého je porovnať vzdelávací systém v Českej
republike a Grécku, si učitelia vymieňajú užitočné učebné materiály, porovnávajú si
navzájom učebnice a vymieňajú si i hry, ktoré robia vyučovanie zaujímavejším. Kým sa
učitelia zaoberajú spomínanými aktivitami, žiaci sa navzájom zoznamujú a zdokonaľujú si
svoje zručnosti v komunikácii v anglickom jazyku.
Rozhovor: Naděžda Kadlecová
Rozhovor:
.Informačné a komunikačné technológie som na svojich vyučovacích hodinách začala
využívať pred tromi rokmi, teda ešte pred začiatkom realizácie programu partnerstvo
škôl eTwinning, keďže som sa zapojila do realizácie mnohých európskych programov,
ako napríklad Európska jar a Obraz iných. Moji žiaci si naozaj obľúbili takýto spôsob
vyučovania a môj vzťah k nim, ako i náš vzájomný vzťah, sa podstatne zmenil.
Opustila som tradičný spôsob vyučovania a môj prístup sa zmenil od základov. Dnes
si moje hodiny angličtiny neviem predstaviť bez uplatňovania projektovej metódy.
V minulom roku som dokonca začala realizovať projekty zamerané na spoluprácu
i s najmladšími žiakmi. V súčasnosti realizujem 5 projektov so školami v Portugalsku,
na Malte, Cypre, v Litve, Poľsku, na Slovensku a v Grécku. Teším sa hlavne
z realizácie partnerstva škôl s gréckou školou. Stali sme sa skutočnými priateľmi
a každý rok realizujeme rôzne projekty. Navštívili sme sa navzájom a naša spolupráca
znamená viac ako len stretnutia on-line, stali sme sa priateľmi na celý život.
1
62
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:62
6.6.2007 16:50:29
2
3
4
5
6
Realizácia projektov zameraných na využívanie informačných a komunikačných
technológií vniesla do mojej výchovno – vzdelávacej činnosti inovačné prvky. Moji
žiaci môžu porovnávať život v škole, ako i tradície a zvyky a sú pyšní na to, že
majú priateľov v iných krajinách. Väčšina z nich využívala svoje vedomosti zo školy
v reálnom živote prvýkrát. Zapojenie sa do programu partnerstvo škôl eTwinning
vnieslo do našich tried reálny život. Všetkým žiakom boli udelené prístupové práva
do priestoru pre spoluprácu, niektorí z nich sú jeho administrátormi. Vedia, že je to
znamenie dôvery voči nim a svoju úlohu plnia zodpovedne.
Žiaci si zdokonalili svoje zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných
technológií, priestoru pre spoluprácu a pokračovali v rozvíjaní priateľských vzťahov,
ktoré sme nadviazali s gréckou školou Kavasila High School ako i s inými európskymi
školami. Majú priateľov on-line, no virtuálnosť si neuvedomujú, všetko je pre nich
reálne. Diskutujú o reálnych témach a vymieňajú si reálne listy, čo je veľmi dôležité.
Naučili sa byť zodpovední a presní. Vedia, že na druhom konci Európy ktosi čaká
na ich odpoveď. Často dobrovoľne pracujú i v domácom prostredí. Získali viac
sebadôvery, ktorá je pre mojich českých priateľov obzvlášť dôležitá.
Zručnosti a pojmy, ktoré sú v mojich projektoch zahrnuté, sú plne v súlade
s požiadavkami obsiahnutými v našich základných školských osnovách, ktoré sú
zhrnuté do povinných kompetencií a na ktoré nesmieme zabudnúť. Ide o tieto
kompetencie: 1. učiť sa, 2. riešiť problémy, 3. komunikovať sociálne i osobne.
Žiaci sa učia pracovať v tíme. Musia sa navzájom rešpektovať a akceptovať fakt,
že sú rozdielni. Pracujú s textom, prekladajú ho do cudzieho jazyka a učia sa byť
zodpovední. Hlavným prínosom bola práca v skupinách, žiaci si museli vedieť
naplánovať úlohy a rozdeliť si ich realizáciu.
Môj projekt úplne zmenil môj názor na využívanie informačných a komunikačných
nástrojov. V priebehu posledných troch rokov som absolvovala niekoľko kurzov
zameraných na využívanie rôzneho softvéru. Chcela som si zlepšiť moje vedomosti
o počítačoch a rozvoji nástrojov v priestore pre spoluprácu. To, čo stačilo pred tromi
rokmi, teraz už nestačí. Stala som sa naozajstným počítačovým „expertom” a získala
som uznanie mojich žiakov. Informačné a komunikačné nástroje využívam na
svojich vyučovacích hodinách pravidelne a neviem si predstaviť, že by som sa vrátila
k tradičným vyučovacím metódam. Už sa nechcem stať „prednášajúcim učiteľom
s kriedou v ruke“.
Rada by som posmelila učiteľov k tomu, aby sa zapojili do projektov realizovaných
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning a nevzdávali sa po možných
počiatočných neúspechoch. Buďte trpezliví a predtým, než sa skontaktujete
s novými priateľmi, venujte čas na to, aby ste sa s učiteľmi z vašich partnerských
škôl spoznali. Do realizácie projektu sa oplatí zapojiť a keď budete realizovať viac
ako jeden projekt, je nádej, že sa nestretnú všetky s neúspechom. A posledná rada:
ak sa niekto s Vami skontaktuje, buďte, prosím, zdvorilí a odpovedzte na jeho
správu, či už pôjde o pozitívnu alebo negatívnu odpoveď. Nenechajte nikoho čakať.
63
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:63
6.6.2007 16:50:49
Where do we come from?
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Gymnázium Česká Lípa, Česká republika
Kavasila High School, Grécko
Naděžda Kadlecová (Česká republika)
Eleni Kostopoulou (Grécko)
13 – 14 rokov
1 školský rok
medzipredmetové vzťahy
angličtina
e-mail, čet, audiokonferencia, videokonferencia, fórum, MP3, PowerPoint,
video, fotografie a kresby, nástroje na publikovanie na webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=248
Charakteristika
Ide o jednoduchý projekt založený na výmene listov medzi českými a gréckymi žiakmi,
v ktorých si navzájom predstavujú svoje krajiny. Jeho cieľom je naučiť ich, ako sa triedia
informácie ako sa píšu listy v angličtine a využívajú informačné a komunikačné technológie.
Žiaci si zdokonaľujú spomínané zručnosti písaním e-mailov ako aj používaním iných programov.
Rozhovor:: Eleni Kostopoulos
Rozhovor
1
2
Informačné a komunikačné technológie som začal využívať hneď potom, čo som
sa zaregistroval do programu partnerstvo škôl a stal som sa členom veľkej rodiny
eTwinning. Okamžite som si uvedomil, aké je to pre mňa, učiteľa ako i pre mojich
žiakov užitočné. Moje hodiny už neboli nudné a prístup mojich žiakov k nim sa zlepšil.
Žiaci boli pre realizáciu projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning veľmi
zanietení! Urobili badateľný pokrok vo využívaní informačných a komunikačných
technológií a oboznámili sa navzájom so svojimi kultúrami.V tomto roku realizujem
projekty s Gymnáziom v Českej Lípe v Českej republike a slovinskou školou Osnovna
Solkan. Program partnerstvo škôl s českou školou realizujeme už dva roky a vytvorili
sme veľmi silné väzby medzi našimi školami. Partnerstvo so slovinskou školou sme začali
realizovať pred dvomi mesiacmi a zdá sa, že bude tiež korunované úspechom.
Integrácia využívania informačných a komunikačných technológií do výchovno
– vzdelávacieho procesu určite zmenila moje vyučovacie hodiny na inovačné.
Prostredníctvom týchto technológií a programu partnerstvo škôl eTwinning mali
moji žiaci možnosť viac sa dozvedieť o európskych kultúrach, o spôsobe myslenia
a každodennom živote svojich partnerov. Prostredníctvom programu partnerstvo škôl
eTwinning sa do tried dostane reálny život. Žiakom boli udelené prístupové práva do
priestoru pre spoluprácu a mali radosť z toho, že prostredníctvom fóra mali možnosť
vymieňať si listy so svojimi priateľmi.
64
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:64
6.6.2007 16:50:50
3
4
5
6
Žiaci si zdokonalili svoje zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných
technológií a rozšírili si svoje vedomosti o nich. Nástroje priestoru pre spoluprácu (čet,
e-mail, fórum a podobne) vedia žiaci po dvojročnej spolupráci oveľa lepšie využívať.
Okrem toho vedia i lepšie spolupracovať so svojimi partnermi a prichádzajú do kontaktu
s ich tradíciami a zvykmi. Prostredníctvom programu partnerstvo škôl eTwinning majú
žiaci možnosť virtuálne cestovať do iných krajín, tešiť sa z toho, že si môžu vypočuť
európske ľudové piesne a zorganizovať so svojou partnerskou školou spoločné atletické
preteky. Ich priateľstvo s českými žiakmi trvá naďalej. Ich záujem o slovinských
partnerov tiež zo dňa na deň rastie.
Projekty realizované v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning plne spĺňajú
požiadavky obsiahnuté v našich základných školských osnovách. Sú nielen v súlade
s nimi, ale ich i predstihujú. Moji žiaci sa naučili pracovať v tíme, akceptovať
a rešpektovať fakt, že sme navzájom odlišní a odsudzovať rasistické postoje. Výrazne
sa zdokonalili vo vzájomnej spolupráci, výmene skúseností a prekonávaní prekážok.
Vedia vyhľadávať informácie, ako i vyhodnocovať a prezentovať ich. Sami preberajú
iniciatívu a na vyučovacích hodinách pracujú zodpovednejšie. Píšu listy reálnym ľuďom,
organizujú rôzne výskumy, ktoré sa nedajú realizovať počas tradičných hodín. Všeobecne
sa v učení zlepšili. Učitelia hodnotia význam realizácie projektov v rámci programu
partnerstvo škôl eTwinning ako mnohostranný. Podľa mojich osobných skúseností je
pre mňa najdôležitejšie byť v kontakte s inými európskymi kolegami, oboznamovať sa
s inými kultúrami, s ktorými som sa ešte nestretol, vymieňať si pedagogické skúsenosti
a rozvíjať svoje profesionálne zručnosti. Projekty boli pre mňa i pre mojich žiakov
inšpiráciou a teraz cítim, že sa viac vyznám v európskych záležitostiach.
Pred dvomi rokmi som si vôbec nevedel predstaviť, že budem na vyučovacích hodinách
využívať informačné a komunikačné technológie. Teraz neviem pracovať bez nich!
V mojej výchovno – vzdelávacej činnosti som sa ich naučil využívať prostredníctvom
realizácie projektu partnerstvo škôl eTwinning, hoci na začiatku jeho realizácie som
o nich nevedel nič. Moji českí partneri mi pri mojich prvých krokoch veľmi pomohli.
Absolvoval som i niekoľko lekcií práce s počítačom. Musím pripustiť, že som na seba
veľmi hrdý. Samozrejme, učenie je stála činnosť a ja sa stále učím nové zaujímavé veci.
Moji noví partneri zo slovinskej školy Osnovna Solkan ma tiež inšpirujú k takémuto
zmýšľaniu.
Učiteľom by som vrelo odporúčal, aby sa stali členmi veľkej rodiny eTwinning. Budú mať
možnosť získať nové dojmy, vymieňať si nápady a skúsenosti s európskymi kolegami
a uvedomiť si, že európski učitelia majú veľa spoločného. Prostredníctvom realizácie
projektov v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning cesta za vedomosťami prináša
potešenie nielen pre žiakov ale i pre učiteľov. Stále mi v ušiach znejú slová jedného
kolegu z našej školy: “Keď sa raz zapojíte do realizácie programu partnerstvo škôl
eTwinning, nemôžete s tým prestať. Stane sa to súčasťou Vášho života.” Moja posledná
rada kolegom znie: Neváhajte začať s realizáciou projektu. Vyplatí sa to! Ak nastanú
problémy, nevzdávajte sa. Kolega z partnerskej krajiny čaká, ako Vám môže pomôcť!
65
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:65
6.6.2007 16:50:52
Exchange on the cinema
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Kitisenranta Comprehensive School, Fínsko
Collège Edouard Herriot, Francúzsko
Tommi Nevala (Fínsko)
Chantal Duplaix (Francúzsko)
13 – 14 rokov
1 školský rok
medzipredmetové vzťahy
angličtina
e-mail, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
publikovanie na webe
http://koulut.sodankyla.fi/kitisenranta/elokuvakasvatus/
etwinning_EN.htm
Charakteristika
Po výmene informácií o svojich krajinách, školách a rodinách sa žiaci sústredili na svoje
koníčky, hlavne na film. Učili sa o filmovom priemysle v oboch krajinách a zároveň sa
učili o sebe navzájom. Pracovným jazykom pri realizácii projektu bola angličtina, takže
žiaci sa zdokonalili i v jej používaní.
Rozhovor: Annele Halmekoski, Anne Onnela
Rozhovor
1
Realizácia projektov v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning sa stala
súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti mnohých kolegov v našej škole.
Projekty sa realizovali v rámci rôznych predmetov a to estetickej výchovy, jazykov
a filmovej a masmediálnej výchovy. V tomto období sa sústreďujeme hlavne
na vzájomnú spoluprácu medzi dvoma triedami. Projekty realizované v rámci
programu partnerstvo škôl eTwinning hrajú v škole Kitisenranta stálu úlohu na
vyučovacích hodinách anglického a materinského jazyka.
2
Napriek tomu, že naši žiaci sú zvyknutí pracovať s počítačom, pri realizácii
tohto projektu mali možnosť spojiť svoje zručnosti vo využívaní informačných
a komunikačných technológií, spoznávanie nových kultúr, informovanie svojich
francúzskych priateľov o svojich kultúrnych tradíciách, krajine, prostredí, v ktorom
66
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:66
6.6.2007 16:50:53
žijú, ako i o osobných záujmoch. Výmena názorov na jednotlivé filmy a písanie
recenzií o nich sa stalo prirodzenou súčasťou vyučovacích hodín v našej škole
zameraných na film. Podstatnou sa stala pružná spolupráca medzi učiteľmi
z partnerských škôl, a to i medzi učiteľmi iných predmetov. Dokázali sme spojiť
obsahovú zložku rôznych predmetov. Do našej francúzskej partnerskej triedy
chodili žiaci s rôznym rodinným a sociálnym zázemím, rôznej farby pleti a rôzneho
vierovyznania. Práve to realizáciu nášho projektu obohatilo.
3
Veríme, že naši žiaci si uvedomili, ako môžu využívať rôzne druhy masmédií, aby
vyučovanie bolo zaujímavé a súviselo s reálnym životom. Projekty zamerané na
spoluprácu škôl a diskusie s našou partnerskou školou uľahčili porozumieť odlišné
kultúry a dúfame, že pre našich žiakov bola spolupráca s francúzskymi partnermi
obohacujúca. Predovšetkým si uvedomili, že mladí ľudia v celej Európe majú veľa
spoločného.
4
Realizácia tohto projektu nám umožnila efektívnym spôsobom spojiť získavanie
poznatkov o filme a využívanie informačných a komunikačných technológií. Žiaci
mali možnosť neustále si zdokonaľovať svoje zručnosti vo využívaní informačných
a komunikačných technológií. Pre žiakov a učiteľov je teraz ľahšie porozumieť
odlišným zvykom a kultúram a akceptovať rôzne názory.
5
Zručnosti v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií sa stali
vhodným prostriedkom pri vyučovaní a výmene informácií a prirodzenou súčasťou
výchovno – vzdelávacieho procesu a nabádajú žiakov k štúdiu i vo voľnom čase.
6
Nie je možné vymenovať všetko, čo sa žiaci a učitelia počas roka, v ktorom sa
projekt realizoval, naučili. Realizácia spomínaného projektu mala pozitívny vplyv
na celú školu, hlavne čo sa týka našich postojov k cudzím jazykom a kultúram.
Žiaci sa tiež naučili vážiť si ich tradície a prostredie, v ktorom žijú a naučili sa
veľa o filmovom umení. Vyhodnotili sme vyučovacie metódy, obsah základných
školských osnov a výsledky realizácie projektu. Žiaci vyplnili anketu a napísali
krátku správu o aktivitách realizovaných v rámci projektu. Máme radosť
i z toho, že realizácia projektu pokračuje. V našej škole je ľahké spolupracovať
a využívať všetky výhody toho, že žiakov poznáme dlhší čas. Triedni učitelia úzko
spolupracujú s učiteľmi jednotlivých predmetov. K tomuto projektu sa výborne
hodí naše motto: „Korene v Sodankylä, oči vo svete.”
67
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:67
6.6.2007 16:50:54
Amitié - Freundschaft
zweisprachige
Schülerzeitung
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Collège du Val Cérou, Francúzsko
Findorffschule, Nemecko
Martine Masson (Francúzsko)
Birgit Drube-Block (Nemecko)
13 – 15 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
náuka o spoločnosti, občianska výchova, etická výchova, náboženská
výchova, filozofia, výchovno – vzdelávacie systémy, pedagogika,
ekológia, cudzie jazyky, materinský jazyk a literatúra, geografia,
dejepis, informatika, masmediálna výchova, telesná výchova, výtvarná
výchova, hudobná výchova, estetická výchova, dramatická výchova,
tanec
francúzština, nemčina
e-mail, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na virtuálne
vyučovanie,
http://www.ejournal.fi/directioneurope/
Charakteristika
Cieľom tohto korešpondenčného projektu je písať v nemčine, prípadne francúzštine
články do elektronického školského časopisu oboch škôl. Tým, že žiaci využívajú
informačné a komunikačné technológie, realizácia projektu žiakom dovoľuje skúmať
témy týkajúce sa kultúry a života dospievajúcej mládeže v Európe zaujímavým
spôsobom. Žiaci analyzujú témy, ktoré ich zaujímajú ako napríklad hudba, šport
a literatúra a navzájom sa od seba učia.
Rozhovor Birgit Drube-Block
Rozhovor:
Jedným z mojich snov, ako učiteľky angličtiny a francúzštiny v modernej
strednej škole v severnom Nemecku, bolo byť v kontakte s učiteľmi a žiakmi,
ktorí hovoria jazykmi, ktoré učím. V septembri 2005 som sa zaregistrovala
na portáli eTwinning a už v októbri som našla v mojej schránke e-mail od
mojej potenciálnej kolegyne Martine Masson z Francúzska. Obe naše triedy
boli z hľadiska počtu žiakov a vekového zloženia takmer rovnaké. Po našom
zoznámení sa sme si v novembri vymenili prvé e-maily a v marci 2006 sme
1
68
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:68
6.6.2007 16:50:56
2
3
4
5
6
3
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning začali realizovať projekt zameraný
na vydávanie elektronického časopisu Priateľstvo.
Takáto práca sa úplne odlišuje od bežných aktivít v triede nielen čo sa
týka materiálu a prostriedkov, ale i metód, ktoré pomáhajú zdokonaľovať
kompetencie v mnohých oblastiach. Väčšina z nás nebola veľmi zbehlá vo
využívaní informačných a komunikačných technológií a preto bolo pre nás
zapojenie sa do realizácie projektu naozaj výzvou. Žiaci však rýchlo objavili
v tejto práci nielen možnosti ale i zábavu a radi sa prezentovali. Osvojili si nové
poznatky o svojej partnerskej krajine ako i o svojej vlastnej krajine.
Hneď po prvej výmene e-mailov sa motivácia žiakov zvýšila. Žiaci a učitelia
sa tešili z novej metódy osvojovania si cudzieho jazyka a každý si zlepšil svoje
zručnosti nielen vo využívaní informačných a komunikačných technológií, ale
rozvinul a zlepšil si i svoje osobnostné, sociálne a interkultúrne schopnosti.
Prekvapilo nás, ako sa výchovno – vzdelávací proces zmenil. Žiaci preberali
na svoje plecia čoraz viac zodpovednosti za svoju prácu a úspechy. Vo vysokej
miere sa stotožnili so svojou prácou a snažili sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky
pri samostatnej práci i pri práci v menších či väčších skupinách. Boli veľmi
pyšní na svoj elektronický časopis, čo viedlo k zvýšeniu ich sevavedomia.
Všetci sme sa zdokonalili vo využívaní informačných a komunikačných
technológií a nadobudli sme viac odvahy a sebadôvery. Tešili sme sa z realizácie
jednotlivých aktivít v rámci projektu: začiatku prispievania do blogu, výroby CD
s fotografiami, natáčania videa a v neposlednom rade i zo vzájomných stretnutí.
Triedy začiatočníkov teraz kráčajú v našich šľapajach a naše školy práve začínajú
realizovať druhý projekt.
Podľa môjho názoru je pre mňa, ako pre učiteľku cudzích jazykov, využívanie
informačných a komunikačných technológií veľmi prospešné. Žiaci sa dnes musia
pripraviť na život v budúcnosti a „budúcnosť príde skôr, ako si myslíte”.3 Snom
mojich žiakov je to, aby každý z nich získal laptop, zbavil sa kníh a pracoval
s interaktívnou „bielou plochou“, ktorú sme práve začali testovať. Využívanie
informačných a komunikačných technológií v škole nie je len odporúčané
a žiaduce, ale i nevyhnutné. K využívaniu informačných a komunikačných
technológií, ktoré je dnes pre „vonkajší svet“ typické, musí byť v školách
rovnaký prístup.
Ak sú známe možnosti a poskytnuté potrebné prostriedky, učitelia môžu prispieť
k vzdelaniu mladých ľudí, ktoré posilňuje osobnosti žiakov. Program partnerstvo
škôl eTwinning ponúka oboje. Jediná rada, ktorú môžem kolegom poskytnúť,
je: Nemajte obavy, prejavte sa. Zmeňte váš pohľad na úlohu učiteľa. Nemajte
strach! Dôverujte vašim schopnostiam a schopnostiam vašich žiakov, oprite sa
o ne. Jednoducho začnite a budete príjemne prekvapení!
Citovanie výroku C.Dale Younga, http://avoidmuse.blogspot.com/2006/02/future-is-closer-than-youthink.html
69
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:69
6.6.2007 16:51:02
Made in Europe
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Sms Nistri Respighi, Taliansko; Visser ‘t Hooft Lyceum, Holandsko;
Lycée Polyvalent Louis Armand, Francúzsko; Liceo Scientifico
“Francesco Severi”, Taliansko; Royal Masonic School, Spojené
kráľovstvo; Escola Secundária Carlos Amarante, Portugalsko; Liceo
Classico Statale “Salvatore Quasimodo”, Taliansko
Marleen Spierings (Holandsko); Stefania Balducci (Taliansko); Claire
Bertrand (Francúzsko); Gloria Sica (Taliansko); Drew Buddie (Spojené
kráľovstvo); Adelina moura (Portugalsko); Silvia Minardi (Taliansko)
11 – 14 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
náuka o spoločnosti, občianska výchova, náboženská výchova,
etická výchova, filozofia, ekológia, geografia, dejepis, informatika,
matematika, prírodné vedy, výtvarná výchova, dramatická výchova,
hudobná výchova, estetická výchova, tanec
holandčina, angličtina, taliančina
e-mail, čet, videokonferencia, fórum, PowerPoint, video, fotografie
a kresby, nástroje na virtuálne vyučovanie, nástroje na publikovanie
na webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=6710
Charakteristika
Učitelia pripravili spoločný európsky komunikačný kurz o elektronickom občianstve.
Učitelia z rôznych európskych krajín vytvorili projekt na výmenu vedomostí a stavanie
spoločných mostov a ponímajú ho ako efektívnu iniciatívu, ktorá si kladie za cieľ
integrovať európske občianstvo do národného kurikula členských štátov Európskej únie.
Cieľom tohto projektu je i privítať nové kandidátske krajiny v Európskej únii. Učitelia
vítajú učiteľov, žiaci žiakov.
70
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:70
6.6.2007 16:51:03
Rozhovor: Marleen Spierings
Rozhovor
1
Sme stredná škola so silným zmyslom pre európske a medzinárodné
vzdelávanie. Máme skvelých partnerov z niekoľkých krajín: Slovinska,
Spojeného kráľovstva, Írska, Portugalska, Bulharska, Francúzska, Talianska,
Belgicka a Holandska. S väčšinou našich partnerov som sa zoznámila počas
práce v európskych tvorivých dielňach v Edinburghu, Paríži a Amsterdame.
Informačné a komunikačné technológie a program partnerstvo škôl eTwinning
nám umožnili dosiahnuť úspech a získať nové a vzrušujúce informácie o iných.
Portál eTwinning a platformy Moodle mi umožňujú nájsť a zjednotiť kruh
priateľov, s ktorými sa spoločne učíme. Projekt v rámci programu partnerstvo
škôl eTwinning Pochádzame z Európy, ktorý bol teraz zostavený, bude slúžiť ako
platforma na stretávanie a elektronické diskusie učiteľov v 4 oblastiach: umenie,
občianstvo, veda a športy.
2
Objavovali sme, rozvíjali a skúšali nové spoločné interaktívne formy spolupráce.
Vhodným príkladom toho je digitálna diskusia, ktorú sme medzi našimi dvoma
triedami, ktoré realizujú partnerstvo, zorganizovali pomocou interaktívneho
fóra. Žiaci zistili, aké je pre nich užitočné hovoriť o jednotlivých témach. Každá
trieda prezentovala v diskusii iný názor, ako napríklad „čo je silnejšie: láska
alebo nenávisť?”. Triedy sa najskôr zoznámili a viac sa dozvedeli o svojej kultúre
a národnej minulosti. Ako ďalší príklad môžeme uviesť spoluprácu na vydávaní
elektronického časopisu, pri ktorej sme vytvorili pravý európsky vydavateľský
tím. Žiaci z rôznych európskych krajín spolupracovali v spoločnom digitálnom
prostredí pri tvorbe článkov na rôzne témy, ktoré ich zaujímajú ako napríklad
filmy, počítačové hry a móda. Okrem toho využívali i podcasting, úpravu
digitálnych filmov a situačné úlohy realizované on-line.
3
Samozrejme! Mali by ste vidieť výraz na tvárach mojich žiakov, keď videli
priamu spätnú väzbu zo strany učiteľov a žiakov z inej krajiny na vložené
súbory, nad ktorými sme pracovali! Aby ste to videli, musíte mať reálnych žiakov
v podobnom veku a musíte vedieť klásť im otázky o ich spôsobe myslenia
a života, čo je hodnotným zdrojom informácií. Moji žiaci teraz už vedia, že môžu
vytvoriť vhodné prezentácie, ktorými môžu ukázať, čo vieme v našej triede,
škole a krajine vytvoriť. V dôsledku toho uvedomelo pristupujú k tomu, čo chcú
vytvoriť a uvedomujú si potrebu spolupráce. Uvažujú i o používanom jazyku,
či je zrozumiteľný pre ostatných. Zistili tiež isté kultúrne rozdiely a rozdiely
v názoroch na jednotlivé otázky. Diskutovali sme spolu o tom, že to, že každý je
iný, by nás malo viesť k záujmu o toho druhého a k zodpovednosti za ostatných.
Učíme sa viesť dialóg a netrvať za každú cenu na svojom názore. Pokúšame sa
71
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:71
6.6.2007 16:51:27
viesť ho čo najlepšie. Na celú prácu som so svojimi žiakmi hrdý a som šťastný
z toho, že mám priateľov i vo svete. Najdôležitejšie je, že sme sa veľa nasmiali
a práca na realizácii projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning bola
od začiatku zábavná.
4
Hlavný prínos realizácie tohto projektu spočíva v tom, že moderné cudzie
jazyky sa i využívajú v praxi, nielen študujú. To žiakov motivuje k tomu,
aby sa učili ľahšie. Projekt v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning sa
realizoval i v iných predmetoch. V dôsledku toho už teraz my, učitelia jazykov
a žiaci vieme využívať prvky jazyka na vyjadrenie potrebného obsahu. Učíme
sa o životnom prostredí, sociálnych, kultúrnych, politických a geografických
otázkach a zároveň si zdokonaľujeme komunikačné zručnosti v angličtine,
francúzštine, nemčine a španielčine, aby sme v týchto jazykoch vedeli lepšie
sprostredkovať informácie. Pochádzame z Európy nie je jednorazový ale
pokračujúci projekt a náš vyučovací proces. Je to naša budúcnosť.
5
Či som zmenila názor? Nie. Či som sa zdokonalila v mojich pedagogických
zručnostiach? Áno! Vždy ma priťahovali nové, zaujímavé a zábavné formy
vyučovania a integrácia využívania informačných a komunikačných technológií
do výchovno – vzdelávacieho procesu bola pre mňa veľkou výzvou. To, že
som vedela informačné a komunikačné technológie využívať vo výchovno
– vzdelávacom procese mi poskytlo možnosti, o ktorých som predtým nevedela.
Od chvíle, keď som sa zapojila do realizácie programu partnerstvo škôl
eTwinning a naučila som sa používať jeho nástroje ako i softvér Moodle, získala
som možnosť byť tvorivá a bádať v oblasti vyučovacích metód spolu s mojimi
priateľmi z iných krajín. Stále nemôžem uveriť, aké je to ľahké. Pred dvoma
rokmi som o informačných a komunikačných technológiách takmer nič nevedela.
Zistila som, že na to, aby ste ich mohli využívať, nemusíte vedieť o informačných
a komunikačných nástrojoch veľa. Ak sa do realizácie programu zapojíte, budete
si svoje zručnosti v ich využívaní stále zdokonaľovať.
6
Správne do toho naskočte!
72
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:72
6.6.2007 16:51:32
English as a factor
integrating young
Europeans
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Zespol Szkol Gimnazjum i Szkola Podstawowa nr 13, Poľsko
Royal Grammar School, Spojené kráľovstvo
Justyna Kukulka (Poľsko)
Alan Crease (Spojené kráľovstvo)
12 – 16 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
cudzie jazyky
angličtina
e-mail, čet, audiokonferencia, videokonferencia, PowerPoint, video,
fotografie a kresby
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/etwin/index.htm
http://www.engpol.edublogs.org/
Charakteristika
Cieľom realizácie tohto projektu je skúmať kultúru krajiny, v ktorej sa nachádza
partnerská škola, formou výmeny informácií o školách, regiónoch a partnerských
krajinách, ako i vzájomnej výmeny kuchárskych receptov. Žiaci realizujú výskum
o vyučovaní cudzích jazykov v Poľsku a Spojenom kráľovstve. Využívanie informačných
a komunikačných technológií im umožňuje nadviazať nové priateľstvá a zdokonaliť si
používanie angličtiny v reálnej komunikácii. Úlohou projektu je zlepšovať vzájomné
vzťahy medzi žiakmi, zblížiť mladých Európanov a učiť ich tolerancii voči iným kultúram
a odlišnému svetonázoru. Žiaci spolupracujú pri vypracúvaní i realizácii projektu,
podstatou ktorej bol výskum medzi stovkami spolužiakov. Jeho výsledky uverejňovali na
webovej stránke i v blogu.
73
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:73
6.6.2007 16:51:33
Rozhovor: Justyna Kukulka
Rozhovor
1
Som učiteľkou angličtiny už 6 rokov. Ako mladá učiteľka mám rada novinky, ktoré
prispievajú k môjmu osobnostnému i profesionálnemu rozvoju. Realizácia projektu
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning je pre mňa zaujímavá a predstavuje
pre mňa veľkú výzvu. Učím v jednotlivých triedach okolo 25 detí vo veku 12
– 16 rokov. Do realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning
je zapojená zmiešaná skupina 20 žiakov. Projekt realizujú v mimovyučovacom
čase dvakrát týždenne v učebni výpočtovej techniky. So svojimi anglickými
partnermi počas týchto stretnutí komunikovali formou e-mailov a četu, zbierali
a pripravovali materiál, ktorý bol pre realizáciu projektu nevyhnutný. Vďaka tomu
prekonali stereotypy, napríklad to, že Briti radi hovoria o počasí, alebo že Poliaci
majú komunistickú minulosť. Najskôr si vymenili informácie o svojich školách
a regiónoch. Žiaci pripravili prezentácie v programe PowerPoint o svojich školách,
priblížili svoje mestá a pripravili i pozvánky na návštevu svojich krajín. Vymieňali si
i fotografie a iné materiály, ktoré sú potrebné pri realizácii projektu.
2
Počas realizácie projektu boli žiaci zapojení do aktívneho a inovačného výskumu.
Skúmali úlohu cudzích jazykov vo svojich krajinách a školách. Získali tiež
hodnotné vedomosti o súčasnom svete, objavovali faktory, ktoré ovplyvňujú
záujem o štúdium cudzích jazykov, ako i úroveň vyučovania jazykov v oboch
školách a typy cvičení, ktoré sa využívajú na zdokonalenie vyučovacích metód.
V priebehu realizácie výskumu žiaci rozvíjali svoju tvorivosť a súčasne vštepovali
projektu tvorivú a inovačnú podstatu. Ako učiteľka som sa musela naučiť pôsobiť
skôr ako pomocník, ktorý prácu uľahčuje, než ako inštruktor. Tento projekt si
vyžadoval, aby tempo jeho realizácie udávali žiaci a aby aj operatívne dopĺňali
jeho obsah. Žiaci boli vo veľkej miere rozhodujúcim faktorom a nevyhnutná bola
i vzájomná tímová práca. Zistila som, že vďaka takémuto prístupu odvádzali žiaci
kvalitnú prácu a postupne sa u mňa takéto postupy stali na vyučovaní bežné.
Prospešná bola i výmena skúseností týkajúcich sa vyučovania a učenia medzi
učiteľmi. Inovačné prvky pri realizácii projektu boli badateľne i pri nakrúcaní
videa a jeho úprave, keďže si žiaci osvojovali nové zručnosti vo využívaní nových
informačných a komunikačných technológií popri technológiách, ktoré im už boli
známe ako sú Internet a e-mail.
3
Určite! V stále prepojenejšom a čoraz viac globalizovanom svete budú
žiaci potrebovať komunikovať so zahraničnými partnermi v cudzom jazyku
prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Osvojovaním
si zručností vo využívaní blogu, wiki a vizuálnych médií, ako aj známejších
nástrojov, ako sú e-mail a čet, si svoje schopnosti vo využívaní informačných
a komunikačných technológií rozšírili. Projekt realizovaný v rámci programu
partnerstvo škôl eTwinning posunul ich komunikáciu skôr do polohy účelnej
výmeny nápadov ako do cvičení obmedzených len na prostredie triedy. Tento
projekt ich prinútil myslieť, pracovať a prevziať zodpovednosť za realizáciu
projektu počas niekoľkých mesiacov a rozvinul u nich schopnosti dlhodobého
74
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:74
6.6.2007 16:51:56
plánovania. Tieto cenné možnosti nie sú dostupné v bežnom prostredí triedy.
4
Realizácia tohto projektu ponúkla reálne a podstatné možnosti na komunikáciu
s ľuďmi, pre ktorých je angličtina rodným jazykom vo všetkých štyroch zložkách
(čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie) spôsobom, aký doteraz nebol možný.
Projekt taktiež zvýšil motiváciu mojich žiakov k tomu, aby sa učili cudzí jazyk
a používali ho. Okrem toho projekt má interdisciplinárny charakter, kombinuje
vedomosti žiakov z rôznych predmetov, ako sú angličtina, informatika, náuka
o spoločnosti, občianska výchova, dejepis, biológia, geografia, náboženská
výchova, matematika. Žiaci komunikujú v anglickom jazyku a využívajú
informačné a komunikačné technológie ako prostriedky na komunikáciu, ale píšu
i texty a vyjadrujú názory týkajúce sa rôznych problémov, napríklad ekologických,
historických udalostí, náboženských otázok, občianstva a súčasného diania
v politike. Využívajú matematické zručnosti na porovnávanie a analýzu údajov.
Takýmto spôsobom sa napĺňajú i požiadavky vyjadrené v základných školských
osnovách a zároveň sa eliminuje každodenné rutinné učenie.
5
Ako učiteľka jazykov som sa naučila, že využívanie informačných a komunikačných
technológií vo výchovno – vzdelávacom procese vytvára možnosti na spoluprácu
žiakov a zmysluplné využívanie cieľového jazyka. Umožňuje zoznamovať sa
s cieľovou kultúrou a jazykom priamo v triede. Nenahradí učiteľa a učebnice,
ale doplní ich a obohatí skúsenosti z vyučovania. Tento projekt informačné
a komunikačné technológie posúva do polohy nevyhnutného a nenahraditeľného
nástroja v mojej výchovno – vzdelávacej činnosti. Zdokonaľovanie zručností v ich
využívaní prostredníctvom Internetu, PowerPointu, Front Page, Wordu, Excelu,
Videoštúdia, nahrávania filmu a využívania informačných a komunikačných
technológií ako komunikačného prostriedku medzi žiakmi umožňuje žiakom
zapojiť ich do každodenného výchovno – vzdelávacieho procesu.
6
Nadviazanie kontaktu s učiteľom zo zahraničia nespôsobuje žiadne problémy.
Urobte prvý krok. Inšpirujte sa navzájom k tomu, aby ste zostavili efektívny, no
realizovateľný projekt. Ostaňte realistickí. Musí ísť o niečo podstatné pre vašich
žiakov. Realizácia projektu môže priniesť zábavu i cenné skúsenosti. Je to niečo
nové, čo predstavuje vzrušujúcu výzvu. No najpodstatnejšie je nadviazanie nových
priateľstiev. Ako sa konštatuje v názve nášho projektu, “angličtina je integrujúcim
faktorom v živote mladých Európanov”. Teraz si uvedomujeme, aké je toto
konštatovanie pravdivé. Tak neváhajte zostaviť projekt vhodný na realizáciu
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Naozaj to stojí za to!
75
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:75
6.6.2007 16:51:57
Was sagen die Sagen...von unserer Region
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Základná škola Hustopeče, Nádražní 4, Česká republika
Základná škola Ľudovíta Štúra, Modra, Slovensko
Ivana Klimešová (Česká republika)
Stanislava Bojkovská (Spojené kráľovstvo)
11 – 15 rokov
1 školský rok
náuka o spoločnosti, občianska výchova, náboženská výchova,
etická výchova, filozofia, ekológia, geografia, dejepis, materinský
jazyk a literatúra, cudzie jazyky, informatika, výtvarná výchova,
dramatická výchova, hudobná výchova, estetická výchova, tanec,
medzipredmetové vzťahy
čeština, nemčina, slovenčina
e-mail, čet, audiokonferencia, videokonferencia, fórum, MP3,
PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na virtuálne
vyučovanie, nástroje na publikovanie na webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=2445
Charakteristika Tento projekt využíva literárny žáner komiksu na úpravu povestí, ktoré
sa viažu k našim mestám a ich okoliu. Pre slovenských a českých žiakov je pracovným
jazykom pri realizácii projektu nemčina, ale pri realizácii projektu využívajú i znalosti
z iných predmetov, ako materinský jazyk a literatúra, estetická výchova, občianska
výchova, dejepis a informatika. Projekt Čo hovoria povesti... o našom regióne je založený
na spolupráci, ktorú sme realizovali v rámci projektu Priateľstvo, ktorý mal tiež za cieľ
vytvoriť a rozvíjať medzinárodné priateľstvo. Nový projekt bol obohatený o možnosť získať
nové vedomosti o histórii a kultúre inej krajiny.
Rozhovor Stanislava Bojkovská
Rozhovor:
Som učiteľka základnej školy na Slovensku. Učím slovenský jazyk a literatúru
a nemecký jazyk. Ivana Klimešová, je moja česká kolegyňa, ktorá začala so mnou
realizovať projekt Priateľstvo pred dvomi rokmi, v rámci ktorého naši žiaci každý
týždeň četovali o témach, na ktorých sme sa dohodli. Takýmto spôsobom sme
chceli spoznať program partnerstvo škôl eTwinning a našu partnerskú školu.
Pokračujeme teraz v našej spolupráci realizovaním ďalšieho projektu v rámci
programu partnerstvo škôl eTwinning. Táto práca je užitočná pre školu i učiteľov
v zmysle získavania skúseností v oblasti projektového vyučovania, keďže na
väčšine vyučovacích hodín žiaci pracujú klasicky a používajú učebnice. Deti sa
do realizácie projektu zapojili veľmi radi a bez problémov prekonávajú všetky
ťažkosti, ktoré sú s jeho realizáciou spojené. Náš projekt realizujú žiaci rôznych
vekových kategórií. Spriatelili sa však a spolupracujú výborne. Okrem toho si našli
1
76
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:76
6.6.2007 16:51:59
2
3
4
5
6
nových priateľov v Českej republike. Náš prvotný úmysel, aby sa nadviazali nové
priateľstvá, sa splnil.
Hlavná myšlienka, ktorá spočíva v spolupráci prostredníctvom Internetu a vo
využívaní informačných a komunikačných technológií na vyučovacích hodinách,
sa dá považovať za inovačnú. Deti sa naučili nový spôsob používania slovnej
zásoby, ako i aplikovať svoje vedomosti v praxi a učiť sa rýchlejšie, keďže
realizácia projektu predstavuje pre žiakov potrebnú motiváciu. Objavili slovníky
na Internete, učili sa používať skener a iné informačné a komunikačné nástroje,
ktoré sú u moderných detí oveľa obľúbenejšie ako knihy. Kombinovaním čítania
a využívania počítačových technológií sme vzbudili u žiakov i záujem o čítanie
kníh, čo je tiež cenné. Potešilo nás i to, že si deti zdokonalili svoje komunikačné
zručnosti a naučili sa pracovať samostatne i v tíme.
Deti sa dozvedeli nové informácie o histórii a kultúre našich krajín. Počas
realizácie projektu medzi sebou žiaci partnerských škôl komunikovali a vymieňali
si interkultúrne skúsenosti. Ako som už spomínala, žiaci si zdokonalili svoje
zručnosti nevyhnutné pre vzájomnú spoluprácu ako i pre ich samostatnú prácu.
Naučili sa samostatne riešiť úlohy vedúce k dosahovaniu jednotlivých čiastkových
cieľov. Najdôležitejšie je však to, že deti mali z realizácie projektu radosť.
Náš projekt sa zameriaval hlavne na rozšírenie slovnej zásoby detí a jej praktické
využitie. Okrem toho sme sa zaoberali i gramatikou. Deti boli nútené vyhľadávať
informácie a sami zisťovať správne odpovede na otázky, čo zdokonalilo ich
schopnosť získavať nové informácie. Informačné a komunikačné technológie,
ktoré sa učili využívať, im pomohli pracovať pružnejšie. Ďalším pozitívnym
aspektom bolo uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, čo znamenalo, že
okrem materinského a cudzieho jazyka sa deti zdokonaľovali i v dejepise a umení.
Podľa môjho názoru využívanie informačných a komunikačných technológií vo
výchovno – vzdelávacom procese uľahčuje učiteľom prácu a skvalitňuje výučbu
detí. Využívanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno –
vzdelávacom procese bolo podľa môjho názoru pozitívom i pred začatím realizácie
projektu, no bohužiaľ som presne nevedela, ako ich do tohto procesu zapojiť.
Tento projekt mi pomohol lepšie porozumieť princípom projektového vyučovania
ako i zdokonaliť si vedomosti o informačných a komunikačných technológiách
a zdokonaliť si svoje zručnosti v ich využívaní.
Bez ohľadu na to, ako dôkladne som pozrela späť, nenašla som žiadne vážnejšie
problémy, ktoré by bránili v realizácii projektu. Na základe mojich skúseností
môžem odporučiť realizáciu projektu v rámci programu partnerstvo škôl
eTwinning všetkým začiatočníkom ako i tým, ktorí už v oblasti projektového
vyučovania majú isté skúsenosti. Jeho najpodstatnejším aspektom je tvorivosť.
Všetko ostatné sa dá dosiahnuť pomerne ľahko, bez ťažkostí. Takáto práca teší
nielen deti, ale aj ich učiteľov.
77
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:77
6.6.2007 16:52:00
Telling Lives
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
Kotimäen koulu (Fínsko)
Charlottenlund ungdomsskole (Nórsko)
Päivi Kuokkanen (Fínsko)
Anita Normann (Nórsko)
13 – 16 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
medzipredmetové vzťahy
angličtina
digitálny fotoaparát, úprava videa, nahrávanie zvuku, textový editor
Charakteristika
Tento projekt je plánovaný ako dlhodobý (1 - 2 roky) a je založený na uverejňovaní
príbehov pomocou digitálnej techniky. Naši žiaci pripravujú svoje digitálne príbehy,
ktorých podkladom sú osobné fotografie, kresby, prípadne iné mediálne klipy alebo
záznamy zo súkromných archívov a zvukový záznam v angličtine na podklade rukopisu.
Ne témach digitálnych príbehov sa obe partnerské školy dohodnú. Digitálny príbeh
alebo film sa potom ukladá do priestoru pre spoluprácu na európskej webovej stránke
venovanej programu partnerstvo škôl eTwinning. Prístupové práva do priestoru pre
spoluprácu boli udelené všetkým žiakom, obdržali užívateľské mená a heslá. Deti sú
nabádané k tomu, aby sa prihlásili do priestoru pre spoluprácu, stiahli filmy, ktoré
vyrobili žiaci ich partnerskej školy, pozreli si ich a napísali k nim komentár v angličtine
do fóra, prípadne na elektronickú vývesnú tabuľu, ktorá je dostupná v priestore pre
spoluprácu.
Ciele
Základným cieľom je vidieť žiakov “na vrchole pyramídy učenia”, to znamená v situácii,
keď budú prezentovať získané vedomosti iným prostredníctvom digitálnych príbehov.
Zároveň je naším cieľom zlepšiť komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku ako
i zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií.
Pedagogický prínos
Tento projekt umožňuje žiakom autenticky využívať svoj druhý jazyk. Skutočnosť, že
majú i “cieľovú skupinu” teda niekoho, s kým si môžu vymeniť výsledky svojej práce,
ich motivuje k čo najlepšiemu výkonu. Vkladanie filmov na spoločnú webovú stránku
78
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:78
6.6.2007 16:52:03
je pre niektorých žiakov trochu “odstrašujúce”, ale na celkové výsledky svojej práce
sú pyšní: “Niečo z môjho života môže zaujímať aj iných. Môžeme si vymieňať príbehy
z nášho života”. Pre všetkých zapojených žiakov je realizácia tohto projektu hodnotná
z pedagogického hľadiska i z hľadiska osobnostného vývinu. Príprava vlastných
digitálnych príbehov je cestou k budovaniu ich sebavedomia a v ich živote to predstavuje
istú hodnotu.
Pedagogický aspekt využívania informačných a komunikačných technológií
Toto partnerstvo škôl eTwinning umožnilo využívať rôzne informačné a komunikačné
technológie pri plnení pedagogických cieľov. Pri príprave svojich krátkych digitálnych
príbehov sa žiaci naučili v súlade s pedagogickými zásadami využívať mnoho nástrojov
a ich využívanie si aj precvičili. Dnešní žiaci sa stretávajú s médiami viac-menej od
narodenia. Niektorí ich nazývajú “digitálni od narodenia”. Pri realizácii takéhoto projektu
majú žiaci možnosť uplatniť svoje každodenné schopnosti v používaní informačných
a komunikačných technológií v škole. Pri realizácii projektu majú žiaci možnosť využívať
“svoju vlastnú” techniku a “mediálny jazyk”. Je to niečo hodnotné a niečo, čo podporuje
ich tvorivosť a ich motiváciu pri vypracúvaní školských úloh. Viete ako často musím
láskavo požiadať svojich žiakov, aby si urobili prestávku? Stalo sa to niekoľkokrát počas
našej práce na príprave digitálnych príbehov. Hneď ako si osvojili využívanie potrebných
nástrojov a začali filmy pripravovať, stratili pojem o čase a priestore. Pre učiteľa je to
krásne, no zároveň vyčerpávajúce.
Výsledok
Zdá sa, že žiakom sa takýto spôsob práce, pri ktorom sa kombinujú ich zručnosti
v komunikácii v anglickom jazyku a vo využívaní nových technických vymožeností,
páči. Niektorí dokonca konštatovali, že doma si začali vyrábať vlastné digitálne príbehy.
Ďalší dôležitý aspekt spočíva v tom, že do realizácie projektu zapojili i svojich rodičov.
I v nich to vzbudilo veľký záujem, pretože to spôsobilo nový fenomén “školských
diskusií” v domácom prostredí. Keď žiaci prídu domov a dožadujú sa pomoci zo strany
svojich rodičov, aby sa rozpamätali na príhody zo svojho detstva a hľadajú v albumoch
staré fotografie, tvorí sa “nový” druh rozhovorov o školských záležitostiach v domácom
prostredí. Od žiakov sa vyžaduje, aby písali záznamy po ukončení výroby a v nich
niektorí spomenuli, že takáto práca umožňuje rozvíjať aj ich zručnosti v ústnom
používaní angličtiny. V neposlednom rade je to i ľahký spôsob, ako si vypočuť vlastný
ústny prejav (výslovnosť, intonáciu a podobne) a výhodou je i to, že si ho môžu
niekoľkokrát nahrať, až kým s ním nie sú spokojní.
79
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:79
6.6.2007 16:52:37
Young People’s Search
for Personal Identity
Víťaz súťaže o ceny eTwinning 2007
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
ITIS “A. Monaco” Cosenza, Taliansko
I LO im T Kosciuszki w Mysłowicach, Poľsko
Paola Lico (Taliansko)
Ewa Groszekowa (Poľsko)
15 – 19 rokov
1 školský rok
medzipredmetové vzťahy
angličtina, taliančina, poľština
e-mail, audiokonferencia, fórum, MP3, PowerPoint, video, fotografie
a kresby, nástroje na virtuálne vyučovanie, nástroje na publikovanie
na webe
www.highschoolmonaco.eu/etwinning
Charakteristika
Podstatou tohto projektu je pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní svojej identity
v najširšom slova zmysle, teda z psychologického, historického, regionálneho
i kultúrneho aspektu. Táto problematika ja zaujímavá pre dospievajúcich, hlavne
v náročnom období rozširovania Európskej únie, globalizácie a ekologických
problémov. Radi by sme dali našim žiakom reálnu možnosť zdokonaliť svoju osobnosť,
rozvinúť ich životné úspechy a stanoviť si hodnoty a ciele. Chceme, aby si našli svoje
miesto v neustále sa meniacom svete nových technológií a aby ich vedeli vhodne
využívať. Z tohto dôvodu sa informačné a komunikačné technológie začali využívať pri
projektovej práci, ktorú pomáhajú realizovať veľmi skúsení učitelia.
Pedagogický prínos
Dôležité sú radosť z práce a motivácia, lebo posilňujú záujem žiakov o prácu
pri realizácii projektu a prispievajú i k dlhodobému pozitívnemu postoju žiakov
k vyučovaniu jazykov, ako i výchovno – vzdelávacej činnosti všeobecne. Učiteľom
zapojenie sa do projektu umožňuje stretávať sa so skupinovým manažmentom,
vytvárať zmysel pre disciplínu a rozvíjať schopnosti potrebné pri prekonávaní konfliktov
a rozvíjaní emotívnej inteligencie. Takýmto spôsobom sa „afektívna výchova stáva
efektívnou výchovou“ (Moskowitz, 1978).
80
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:80
6.6.2007 16:52:39
Pedagogický aspekt využívania informačných a komunikačných technológií
Najefektívnejší spôsob, ako sa naučiť využívať informačné a komunikačné technológie,
je mať cieľ. Ich využívanie bolo i súčasťou nášho projektu, ale nepredpokladali sme,
že žiakov natoľko zaujmú, že sa rozhodnú na realizácii projektu pracovať i počas
letných prázdnin, aby nakrútili videoklip a vytvorili skvelú webovú stránku. Využívanie
informačných a komunikačných technológií bolo veľmi vhodne začlenené do realizácie
projektu, a hoci to nebolo považované za najdôležitejší cieľ, hralo to nezastupiteľnú
úlohu pri dosahovaní cieľa projektu a jeho propagovaní mimo školy.
Výsledok
Po tom, čo sme sa presvedčili o pozitívnom prínose projektových stretnutí v triede, na
projektovej platforme alebo v rámci MSN, boli žiaci pripravení usilovne pracovať, učili
sa využívať Front Page, Dreamweaver, PhotoShop a Flash na oživenie webovej stránky.
Počas hľadania svojej identity si žiaci uvedomili, že je nevyhnutné zbierať všetky
používané materiály a pripravovať ich tak, aby prinášali radosť aj iným ľuďom (hlavne
spolužiakom z partnerskej školy a ich vychovávateľom, ktorí s dospievajúcimi strávia
tak veľa času ) na celom svete.
Rozhovor: Paola Lico u Ewa Groszekowa
Rozhovor
1
Na integráciu realizácie projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning
do mojej každodennej výchovno – vzdelávacej činnosti som si špeciálne
vytvorila „nové súbory“ v mojom ročnom pracovnom tak, aby ciele a témy boli
v súlade so samotným projektom.
Paola Lico
Zapojením sa do realizácie projektu sa žiaci vydali na neľahkú cestu
dosahovania osobnej zrelosti. Robili to spôsobom, ktorý bol pre nich
príťažlivý, používajúc najmodernejšie technológie. Zároveň im umožňoval
rozšíriť si kultúrny obzor, pomohol im naučiť sa spolupracovať s ľuďmi, ktorí
sú príslušníkmi odlišných kultúr a ukázal im, ako pracovať v tíme. Takýmto
spôsobom prispel k zvýšeniu motivácie žiakov. V dôsledku toho si zdokonalili
svoju jazykovú kompetenciu, zvýšila sa úroveň ich počítačovej gramotnosti a ich
sociálnych zručností.
Ewa Groszekowa
2
Už samotná myšlienka o rozširovaní nášho kultúrneho obzoru a podporovaní
medzinárodnej výmeny prostredníctvom informačných a komunikačných
technológií a jazykov je inovačná. V našom špecifickom prípade sme veľmi radi
vytvárali digitálne zdroje zamerané na výchovno – pedagogický aspekt, ktoré si
prostredníctvom webu môžeme vymieňať.
Paola Lico
Na jednej strane využívanie informačných a komunikačných technológií
81
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:81
6.6.2007 16:53:14
umožňuje žiakom rozvíjať potrebné zručnosti, na druhej strane umožňuje
učiteľom zavádzať do praxe nové vyučovacie metódy, ako napríklad projektovú
metódu. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že úlohy, ktoré žiaci plnia, si
vyžadujú využívanie širokej škály informačných a komunikačných technológií
v spojení s novými učebnými metódami. Realizácia projektu podporuje
i spoluprácu učiteľov a posilňuje samostatnosť žiakov. V dôsledku toho sa
zvyšuje kvalita učenia sa a vyučovania.
Ewa Groszekowa
3
Využívanie softvérových nástrojov, ako Dreamweaver, Photoshop a Flash
nesporne pomáha žiakom pri vstupe do ich profesionálneho života. Užitočná je
i tímová práca a komunikácia medzi ľuďmi, ktorí reprezentujú odlišné kultúry
a ktorí vyznávajú rovnaké univerzálne hodnoty.
Paola Lico
Pri realizácii projektu si žiaci precvičujú i svoje schopnosti v komunikácii
v cudzom jazyku, keďže skoro všetky aktivity sú realizované v angličtine
(materinské jazyky žiakov sú poľština a taliančina). Potom, prostredníctvom
využívania rôznych informačných a komunikačných technológií, si žiaci
zdokonaľujú potrebné zručnosti, napríklad sa zlepšujú v príprave prezentácií
v programe PowerPoint, audio a videosúborov, grafov v programe Excel, začínajú
využívať nový softvér ako napríklad Photoshop a Dreamweaver a v závere
vytvárajú webové stránky. Informačné a komunikačné technológie využívajú i na
komunikáciu (e-mail, čet a fórum). Spolupráca pri realizácii projektu pomáha
i podporovať propagáciu európskych hodnôt, ako sú tolerancia a rešpektovanie
práv všetkých ľudí.
Ewa Groszekowa
4
Realizácia projektu pomohla žiakom rozvíjať uvedomenie si ich identity
prostredníctvom skúmania vzťahov medzi členmi rodiny, spolužiakmi
z partnerskej školy, médiami, kultúrnymi koreňmi a hodnotami. Pomohlo to
mladým ľuďom i dozvedieť sa, ako sa môžu zdokonaliť, hlavne čo sa týka ich
schopností vychádzať s inými ľuďmi. V závere možno konštatovať, že projekt
zvyšuje ich motiváciu učiť sa cudzie jazyky a rozvíjať výchovno – vzdelávací
proces ďaleko efektívnejšie ako pri tradičnom vyučovaní.
Paola Lico
Už názov projektu hovorí o jeho význame pre rozvoj mladých ľudí. Na ich
ceste k dospelosti realizátori projektu objavovali nové aspekty, ktoré o sebe
doposiaľ nevedeli, učili sa vyjadriť svoje názory, čo sa odrazilo i v ich úspechoch,
vyhodnotiť svoje silné a slabé stránky a stanoviť si ciele do budúcnosti.
Postupne, keď sa vzájomná spolupráca medzi dvoma partnerskými školami
zdokonaľovala, mladí ľudia boli čoraz otvorenejší novým výzvam, výborne zvládli
tímovú prácu a učili sa prekonávať prekážky a spoločne sa tešiť z úspechov.
Keďže do realizácie projektu boli zapojení žiaci z rôznych krajín, posilnila
sa u nich otvorenosť k iným kultúram, pochopenie rôznych životných štýlov
a práce a rešpektovanie všetkých ľudí.
Ewa Groszekowa
5
Som pripravená naučiť sa využívať všetky „nové“ nástroje a prijímať nové
myšlienky, ktoré umožňujú posilniť a rozvinúť moje profesionálne zručnosti
a zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií. Tento
82
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:82
6.6.2007 16:53:16
projekt mi umožnil nový pohľad na ich úlohu v mojom profesionálnom rozvoji.
Paola Lico
Bola som hlboko presvedčená o nevyhnutnosti využívať informačné
a komunikačné technológie vo výchovno – vzdelávacom procese už pred
realizáciou projektu, ktorý môj názor skôr potvrdil ako vyvrátil. Na druhej
strane mi zapojenie sa do projektu pomohlo rozšíriť počet informačných
a komunikačných nástrojov, ktoré viem na vyučovaní využívať, ako i integrovať
ich do výchovno – vzdelávacieho procesu (napríklad využívať potenciál
informačných a komunikačných technológií na komunikáciu). Ewa Groszekowa
6
Nevyhnutné predpoklady na realizáciu projektu sú motivácia, oddanosť žiakom
a práci s nimi. V tomto kontexte je podstatná kvalita. Váš partner Vám môže
pomôcť objaviť nový svet. To sa stalo i mne a mojim žiakom.
Paola Lico
Realizácia projektov v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning môže byť
nepochybne skvelým zážitkom. Do výchovno – vzdelávacieho procesu vnáša
novú dimenziu. Jej celkový prínos je výhodou pre všetkých zapojených. Žiaci
a učitelia si osvoja nové zručnosti (nielen v oblasti využívania informačných
a komunikačných technológií) a zdokonalia si už nadobudnuté. Najdôležitejšie
však je, že zapojenie sa do virtuálneho partnerstva prináša osobné uspokojenie.
Ewa Groszekowa
83
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:83
6.6.2007 16:53:16
“Wir, die Jugendlichen von heute”
2. miesto v súťaži o ceny eTwinning 2007
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
URL:
Liceo Internazionale Linguistico (Taliansko)
Puumalan yhteislukio (Fínsko)
Loredana Vertuani (Taliansko)
Kirsti Lähdesmäki (Fínsko)
14 – 19 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
cudzie jazyky
nemčina
http://daf.eduprojects.net/deledda/
Charakteristika Žiaci sa stretávajú prostredníctvom elektronického časopisu po tom, čo sa
navzájom zoznámili (predstavili sme svoju školu, mesto a kultúru). Prebiehajú v ňom diskusie
hlavne na tieto témy: Ja, moje sny a očakávania, Ja a iní, Svet okolo mňa. Rozdeľovanie
úloh v tíme spočíva v tom, že žiaci píšu články týkajúce sa uvedených troch tém s cieľom
porovnať svoj život so životom v partnerskej krajine. Žiakom je k dispozícii i literárny kútik
(literárna kaviareň), kde uverejňujú svoje básne, krátke poviedky, kritické eseje a podobne.
Ciele Realizácia projektu sleduje niekoľko cieľov. Prvým z nich je realizovať výskum, rozvinúť
organizačné schopnosti a zručnosti potrebné pri vzájomnej spolupráci. Snažíme sa tiež o to,
aby boli žiaci schopní akceptovať iný názor a rozvinulo sa u nich porozumenie voči iným.
To by malo u nich zvýšiť mieru tolerancie voči iným, ako i zmysel pre hodnoty tým, že si
rozšíria svoje vedomosti o iných kultúrach a civilizáciách.
Pedagogický prínos Žiaci majú možnosť písať o hodnotách, ktoré vyznávajú, o tom,
čo očakávajú od budúcnosti a porovnávajú to s názormi žiakov svojej partnerskej školy.
Takýmto spôsobom skúmajú, čo si mladí ľudia myslia a čo si sľubujú od budúcnosti
a to nielen prostredníctvom svojich spolužiakov, ale i prostredníctvom svojich partnerov
pochádzajúcich z odlišného kultúrneho prostredia.
Pedagogický aspekt využívania informačných a komunikačných technológií Žiaci
píšu články a informácie vyhľadávajú na Internete. Hneď potom, čo ich napíšu a načítajú, ich
partneri sa k nim písomnou formou vyjadrujú, komentujú ich.
Výsledok Diskusie medzi žiakmi na témy, ako Médiá, Stávame sa dospelými, Mládež
a mobily, Láska a priateľstvo, boli čoraz zaujímavejšie, pretože v nich nešlo len o jednoduchú
výmenu názorov, ale vďaka forme elektronického časopisu išlo i o dynamický a inovačný
spôsob výskumu rôznych tém a učenie sa o nich.
84
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:84
6.6.2007 16:53:17
Rozhovor: Loredana Vertuani
Učím nemčinu v jazykovom lýceu Grazia Deledda Linguistic Lycee v Genoe a svoju
prácu mám naozaj rada. Som nadšeným zástancom aktívnych vyučovacích metód,
ktoré pomáhajú rozvíjať európsku a multikultúrnu dimenziu. I fínski učitelia
z našej partnerskej školy súhlasia so zavádzaním projektov, v centre ktorých je
žiak. Žiaci naozaj sami rozhodujú o tom, aká téma bude pri realizácii projektu
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning kľúčová. Využívanie nami zvolených
informačných a komunikačných technológií, hlavne elektronického časopisu,
je optimálnym nástrojom pri výbere článkov, obrázkov, navrhovaní výzoru jeho
strán a podobne. Najdôležitejšie bolo to, že takéto inovačné učenie vyhovuje
i požiadavkám obsiahnutým v základných školských osnovách.
Keďže prednosťou projektov založených na využívaní informačných
a komunikačných technológií je aktívna spolupráca, hľadali sme spôsob, ako
hľadať, navrhovať a využívať inovačné učebné stratégie (tímová práca, projektová
práca) a nové nástroje určené na komunikáciu medzi ľuďmi (čet, e-mail, messenger
a podobne). Sami žiaci sa preto stali realizátormi učebného procesu a učiteľ je
iba koordinátorom a poradcom pri ich práci. Aby sme dosiahli tento cieľ, bolo
nevyhnutné prispôsobiť priestorový a časový aspekt realizácie projektu.
Určite! Žiaci si museli osvojovať čoraz viac zručností v technickej oblasti i pri učení.
Dôležité pri dosahovaní stanoveného cieľa bolo i samostatné myslenie žiakov, ktorí
stále porovnávali našu realitu s realitou našich partnerov. Naši žiaci boli schopní
uvedomiť si, akceptovať a vyhodnotiť rozdiely a lepšie pochopiť, čo znamená
multikultúrna dimenzia. Učenie sa formou spolupráce rozvíja sociálne schopnosti
a podporuje rozvoj kritického myslenia (diskusie, výmena názorov a podobne)
a zmysel pre zodpovednosť.
Najpodstatnejší výsledok bola veľká zanietenosť žiakov, ktorí boli do realizácie
projektu zapojení. Nemuseli sa vyrovnávať so stresom, ktorý spôsobuje hodnotenie
ich práce, pomohlo im to i zdokonaliť si jazykové zručnosti. Prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií sa komunikačným prostriedkom stalo
písané slovo, pomocou ktorého realizátori projektu konfrontovali svoje myšlienky
a skúsenosti, čo sa odzrkadlilo i v spoločenskej hodnote projektu. Táto dimenzia
pomáha zmeniť postoj žiakov k písaniu, ktoré sa pre nich stáva motivačným.
Pomohlo mi to pochopiť, že aktívne využívanie nových technológií pomáha
dosahovať potrebné pedagogické ciele, dokonca i tie, ktoré nie sú spojené priamo
s nimi. Myslím si, že informačné a komunikačné technológie sú rozhodujúce
v procese motivácie žiakov počas ich štúdia.
Predovšetkým by som chcela povedať, že najpodstatnejší výsledok realizácie
takéhoto projektu je pozitívny účinok na žiakov, čo sa týka ich zanietenosti
a motivácie. Svojim kolegom by som poradila, aby sa nevzdávali pri počiatočných
ťažkostiach, keďže v počiatočnej fáze realizácie projektu je prekonávanie prekážok
prirodzené. Podstatné pri realizácii projektu v rámci programu partnerstvo škôl
eTwinning je plánovanie a silná motivácia. Je to zároveň i zaujímavý spôsob
„cestovania“, pri ktorom sa nemusíme pohnúť z miesta.
1
2
3
4
5
6
85
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:85
6.6.2007 16:53:18
Youth Problems
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
Webová stránka:
Bundeshandlesakademie Linz, Rakúsko
OA a VOSE Tábor, obchodná stredná škola, Česká republika
Michael Huber-Kirchberge (Rakúsko)
Alena Jandlová (Česká republika)
15 – 17 rokov
3 mesiace
ekológia, cudzie jazyky, dejepis, medzipredmetové vzťahy
angličtina
e-mail, nástroje na publikovanie na webe
www.wtisk.cz/youth
www.hak-linz.at/youth
Charakteristika
Projekt je založený na výmene nápadov a skúseností medzi žiakmi českej a rakúskej
školy a problémoch mládeže, ako alkoholizmus, drogy, fajčenie a šikanovanie v škole.
Plánované je i stretnutie žiakov z Tábora a Linzu ako hlavná aktivita.
Rozhovor: Michael Huber-Kirchberge
1
Keďže vyučujem na obchodnej akadémii multikultúrne štúdie, kde je pracovným
jazykom angličtina, zaujímam sa o to, ako by mohli moji žiaci nadviazať kontakt
so žiakmi z inej krajiny. V triede, ktorá je do realizácie projektu zapojená, je 18
žiakov, všetci sú Rakúšania. Bezprostredný kontakt medzi žiakmi považujem
pre nich za oveľa hodnotnejší a myslím si, že ich viac obohacuje, ako iba fakty
z učebníc a časopisov. Žiaci začali už písať i e-maily v angličtine a využívať fórum
na čety. Náš projekt sa dostal nad rámec komunikácie prostredníctvom Internetu.
V júni 2006 navštívili moji žiaci Tábor a v októbri prídu Česi k nám, do Linza.
Medzitým sme zorganizovali niekoľko četov, ktoré nám tiež pomohli zdokonaliť sa
v komunikácii.
2
Predovšetkým si myslím, že viditeľné hranice medzi jednotlivými predmetmi sa
stierajú. Projekt sme realizovali v rámci predmetu multikultúrne štúdie, ale dotkli
sme sa i takých predmetov ako geografia, zdravotná príprava, občianska výchova.
Do realizácie projektu sme zapojili i učiteľov iných predmetov. Učiteľ náboženskej
86
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:86
6.6.2007 16:53:19
výchovy dokonca navštívil so žiakmi Tábor. Naši žiaci sa oboznámili s niektorými
charakteristickými črtami českej spoločnosti a lepšie si uvedomili niektoré aspekty
rakúskej spoločnosti. Keďže som musel vždy, keď sme šli četovať, pripravovať
počítačovú miestnosť, bolo to pre mňa náročné. Na rozdiel od tradičného
prístupu, výsledky realizácie projektu boli prezentované rôznym spôsobom. Boli
uverejnené na webovej stránke, čo znamenalo, že sa dali ľahko upravovať.
3
Návšteva Tábora mnohým z nich otvorila oči. Uvedomili si obrovské rozdiely
v zárobkoch a cenách a že my v Rakúsku máme v mnohých ohľadoch lepšiu
pozíciu. Pravdepodobne najdôležitejší dosiahnutý cieľ bude, ak získajú prácu
v obchodnej spoločnosti, ktorá obchoduje s Českou republikou, čo je v Rakúsku
dosť pravdepodobné. žiakov to motivovalo k tomu, že sa naučili niekoľko fráz
v češtine, ktoré som im povedal. (V 90 - tych rokoch som na Univerzite v Linzi 3
roky študoval češtinu).
4
Žiaci teraz vidia, že mládež tu i v Tábore, má podobné problémy. Oboznámil
som sa so súčasnými tendenciami v Českej republike, musel som si zdokonaliť
zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií a pociťoval
som motiváciu k tomu, aby som sa zdokonalil i v češtine. Ak sa chcú Rakúšania
čosi dozvedieť o inej krajine, obyčajne pozerajú smerom na západ. V spojitosti
s realizáciou tohto projektu sa naučili uvedomovať si, že existuje aj iný ešte
neprebádaný región a to prispelo k zmene orientácie celej školy. V tomto roku
našu školu navštívili delegácie nielen z Tábora, ale i zo Slovenska, Maďarska
a Rumunska a zorganizovali sme i dva kurzy poľštiny pre žiakov v 1. i v 2. polroku.
5
Ako príslušník generácie, ktorá vyrastala bez počítačov mi oboznámenie sa
s novými technológiami trvalo určitý čas. Teraz mi uplatňovanie ich prvkov vo
výchovno . vzdelávacom procese, napríklad četu a fóra, ktoré som nedávno
uplatnil pri spracovaní témy o migrácii, keď sme si vymieňali poznatky
s talianskou triedou, prináša radosť. Bez skúseností, ktoré som pri realizácii tohto
projektu nadobudol, by som sa nikdy nezapojil do realizácie projektu v rámci
programu Comenius 1.
6
Neobávajte sa používať texty vytvorené Vašimi žiakmi vo Vašej výchovno
– vzdelávacej činnosti. Necenzurujte vašich žiakov, nechajte ich pracovať
samostatne! Nemajte obavy z jazykovej bariéry! Informujte o realizácii projektu
kolegov vo vašej škole. Zapájajte sa do súťaží. Ich výsledky uverejňujte na webovej
stránke vašej školy. Zorganizujte výstavu, na ktorej budete prezentovať výsledky
realizácie Vášho projektu. Bude si to síce vyžadovať prácu naviac, ale získate
lepšie motivovaných žiakov a Vaše úsilie bude odmenené úspechom.
87
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:87
6.6.2007 16:54:08
Projet de
Correspondance Scolaire
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Sint-Janscollege, Belgicko
Escola Secundária Carlos Amarante (Portugalsko)
Ria de Wilde (Belgicko)
Adelina Moura (Portugalsko)
16 – 18 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
cudzie jazyky, dejepis, materinský jazyk a literatúra
francúzština
e-mail, čet, video, videokonferencia, fórum, MP3, PowerPoint,
fotografie a kresby, nástroje na publikovanie na webe,
http://www.sint-janscollege.be
Charakteristika
Realizáciu tohto projektu založeného na korešpondencii medzi našimi žiakmi sme
začali v školskom roku 2004 / 2005 a pokračovali sme v nej v školskom roku 2005 /
2006 s inou skupinou žiakov. Informačné a komunikačné technológie sme využívali na
hodinách francúzštiny na rôzne typy komunikácie. V školskom roku 2004 / 2005 žiaci
využívali na prezentáciu svojich miest program PowerPoint. Všetky texty a fotografie
belgickí i portugalskí žiaci uverejňovali na webovej stránke, ktorú vytvorila portugalská
škola. Používali sme i blog a fórum, kde mohli žiaci prezentovať svoje názory na rôzne
témy, napríklad jedlá v priebehu dňa. Všetky tieto nástroje sme využívali i v školskom
roku 2005 / 2006 a okrem toho aj pri účasti v súťaži Medzinárodnej federácie učiteľov
francúzštiny FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de français) sme využívali
i Wiki a podcasting, aby sa žiaci mohli prezentovať i ústne.
88
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:88
6.6.2007 16:54:09
Rozhovor: Ria de Wilde a Adelina Moura
1
2
3
4
5
6
Som učiteľka francúzštiny ako druhého jazyka v belgickom Flámsku. Pred
niekoľkými rokmi som chcela svojich žiakov viac aktivizovať na hodinách
francúzštiny, preto som sa zapojila do realizácie projektu v rámci programu
partnerstvo škôl eTwinning. Môj prvý projekt som realizovala v spolupráci
s portugalskou školou. V minulom roku sa do realizácie projektu v rámci programu
partnerstvo škôl zapojili tri triedy z troch partnerských škôl a to z Portugalska,
Poľska a Talianska. V tomto roku realizujem projekt len s jednou triedou, s ktorou
spolupracujeme s partnermi v Taliansku. Mojim žiakom sa takáto výučba
francúzštiny páči, keďže sa viac približuje k situáciám v reálnom živote.
Ria de Wilde
Využívanie informačných a komunikačných technológií na hodinách cudzích
jazykov je veľmi dôležité. Môj projekt prispel k uplatneniu inovačných prvkov
vo vyučovaní, pretože mi počas vyučovania dovolil vytvoriť novú klímu, kde boli
žiaci pri svojej práci viac motivovaní. Moji žiaci mali možnosť skontaktovať sa so
svojimi spolužiakmi z partnerskej školy a učiť sa o ich kultúre a jazyku. Realizácia
tohto projektu zvyšuje sebavedomie žiakov, čo sa odráža i v jeho výsledkoch.
Adelina Moura
Áno, pretože si zlepšili svoje komunikačné zručnosti a naučili sa rešpektovať iné
kultúry.
Adelina Moura
Pre mňa i obe moje triedy najväčší prínos z realizácie projektu spočíva v tom,
že nám poskytuje radosť. Rada učím takýmto spôsobom a moji žiaci sa tiež
takto radi učia francúzštinu. Užitočné sú i kontakty s inými európskymi učiteľmi
a žiakmi.
Ria de Wilde
Vždy ma zaujímalo využívanie informačných a komunikačných technológií na
vyučovacích hodinách, ale program partnerstvo škôl eTwinning ma posunul
najďalej! Som veľmi vďačná za to, že som sa prostredníctvom portálu eTwinning
zoznámila s Adelinou Moura z Portugalska, mojou prvou partnerkou pri
realizácii partnerstva škôl eTwinning. Uviedla ma do problematiky integrácie
informačných a komunikačných technológií do výchovno – vzdelávacieho procesu
a na portáli eTwinning som našla i veľa užitočných informácií. V súčasnosti je
program elektronického vzdelávania eLearning dôležitý a môžete ho realizovať
i prostredníctvom programu partnerstvo škôl eTwinning.
Ria de Wilde
Treba zahodiť za hlavu všetky zábrany a bez obáv projekt v rámci programu
partnerstvo škôl eTwinning realizovať. Je to veľkolepé dobrodružstvo a dôležitá je
i možnosť nadviazať kontakt so zvyškom Európy. V triede môžete vytvoriť veľmi
inovačnú klímu a Vašim žiakom sa otvoria nové možnosti v oblasti multikultúrnej
komunikácie a spoznajú jej sociálnu a pedagogickú hodnotu.
Adelina Moura
89
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:89
6.6.2007 16:54:16
Social Crash
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Hans-Erlwein-Gymnasium, Nemecko
Istituto Statale Superiore Virgilio, Taliansko
Klaus Thuß (Nemecko)
Bärbel Anders (Taliansko)
14 – 15 rokov
1 školský rok
náuka o spoločnosti, občianska výchova, náboženská výchova, etická
výchova, filozofia
nemčina, taliančina
digitálne video, úprava filmu, Skype, nástroje na videokonferenciu
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=3505
Charakteristika
Vo svojom spoločnom projekte, podstatou ktorého je príprava filmov, Hans-ErlweinGymnasium v Drážďanoch a ich taliansky partner, škola Virgilio Superiore Empoli,
približujú sociálne problémy mládeže. Partnerstvo škôl eTwinning slúži ako platforma
na realizovanie spoločných aktivít. Žiaci sa samostatne aktívne zaoberajú sociálnymi
problémami mládeže a navrhujú stratégie ich riešenia. Okrem toho sa učia prakticky
využívať cudzie jazyky a techniku a objavujú rozdiely a podobnosti medzi obyvateľmi
„Európskeho domu.“
Rozhovor: Klaus Thuß
1
Skupina zainteresovaných žiakov bola motivovaná niekoľkými spôsobmi, napríklad
štúdiom taliančiny ako cudzieho jazyka v autentickom kontexte, prostredníctvom
priamej výmeny materiálov s nositeľmi tohto jazyka. V spojitosti s tým bola
súčasťou projektu výmena medzi Talianskom a Nemeckom. Spolu so žiakmi sme
hľadali vhodné nástroje a podporné médiá, aby sme mohli garantovať spoluprácu
na čo najvyššej úrovni. Žiaci ochotne akceptovali výzvu na využívanie e-mailu,
četu, priestoru pre spoluprácu, digitálneho videa a videokonferencie. Ich integráciu
do výchovno – vzdelávacieho procesu sme dosiahli prostredníctvom obsahu
vybraných hlavných predmetov.
90
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:90
6.6.2007 16:54:18
2
Realizáciou projektu sme určite dosiahli to, že učenie celej triedy ustúpilo do
úzadia. Úspešne ho nahradila tímová práca, samovzdelávanie a projektová práca.
Žiaci si sami vybrali partnerov na riešenie problémov. Niekedy išlo o spolužiakov,
niekedy o učiteľov, prípadne rodičov. Aktivity súvisiace s obsahom projektu
realizovali dokonca i vo voľnom čase, navrhovali scény, skúšali. Priama písomná,
prípadne ústna komunikácia bola pri výučbe taliančiny oveľa efektívnejšia ako
tradičné hodiny jazykov. Takýto spôsob vyučovania si však vyžaduje podstatne
viac času a ľudských zdrojov. Žiaci sa napríklad stretávali v škole i cez prázdniny,
pretože ich rozdielny termín v našich krajinách by inakšie spôsobil neželanú
prestávku v realizácii projektu.
3
Žiaci sa počas realizácie projektu často ocitali v situáciách, keď museli samostatne
komunikovať. Učiteľ informatiky (ktorý mimochodom nehovorí po taliansky) bol
spočiatku prítomný počas videokonferencie, ale žiaci boli pripravení komunikovať
v taliančine. Po niekoľkých skúškach a objasnení technických aspektov už
prítomnosť učiteľa informatiky nebola nevyhnutná. Konzultácie sa počas realizácie
projektu stali pravidlom, ale žiaci sa rýchlo učili a získané vedomosti využijú i v
budúcom živote.
4
Vďaka charakteru projektu, ktorý rozvíjal medzipredmetové vzťahy, sa dalo
o viacerých jeho aspektoch diskutovať v primeranom kontexte. Väčšinou si
žiaci automaticky uvedomovali odpoveď na častú otázku „Načo mi to bude?“.
Využívanie informačných a komunikačných technológií v kombinácii s potrebnými
sprievodnými vedomosťami vnieslo do triedy predovšetkým viac sebavedomia,
ktoré by sme izolovane iba v jazykovej oblasti nedosiahli.
5
Potvrdil sa nám názor nášho učiteľa informatiky, že informačné a komunikačné
technológie je nevyhnutné v rozumnej miere využívať vo výučbe takmer všetkých
predmetov. Využívanie nových médií už nebude predstavovať problém ani pre
učiteľov iných predmetov, ktorí prekonajú vzniknuté prekážky a porozumejú
vzájomným vzťahom a zvládnu mechanizmy riešenia problémov, ako i také
aktivity ako skyping, prenos súborov a úpravu filmov.
6
Realizácia projektu je úspešná iba vtedy, keď je stále obohacovaná o nové
nápady. Musíte však počítať i s ťažkosťami. Možno niekto strávi veľa času pri
plánovaní realizácie aktivít v jeho počiatočnej fáze, ale bude to predstavovať
riziko, že ďalšie etapy jeho realizácie nebudú flexibilné. V každom prípade je však
vhodné zriadiť tím učiteľov, ktorí sa budú vzájomne motivovať a podporovať.
91
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:91
6.6.2007 16:54:36
E-Magazine:
”eTwiNNews“
Riciotto
Canudo & Maria
Montessori
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
IIS R. Canudo, Taliansko
Bischöfliche Maria-Montessori-Gesamtschule, Nemecko
Michael Hamke (Nemecko)
Luisa Argenti (Taliansko)
13 – 18 rokov
1 školský rok
cudzie jazyky, dejepis, informatika, medzipredmetové vzťahy
angličtina
e-mail, čet, fórum, MP3, PowerPoint, video, fotografie a kresby,
nástroje na virtuálne vyučovanie, nástroje na publikovanie na webe
Charakteristika
Cieľom realizácie tohto projektu je publikovať viacjazyčný elektronický časopis o živote
dospievajúcej mládeže v škole, ako aj o miestnych tradíciách. Hlavný prínos realizácie
projektu spočíva v tom, že sa žiaci učia používať písomný prejav v jazyku vo vhodnom
a zaujímavom kontexte. Budujú sociálnokultúrny most s inými európskymi krajinami
s cieľom porozumieť odlišnostiam medzi ľuďmi a akceptovať ich.
92
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:92
6.6.2007 16:54:38
Rozhovor: Michael Hamke
1
2
3
4
5
6
Podľa základných školských osnov sa máme v tomto kurze zamerať na „život
žiakov“. Výhoda tejto témy spočíva v tom, že sa žiaci môžu ľahko zapájať do
autentických diskusií o dôležitých témach, vyjadrovať sa v cudzom jazyku, ktorý
je na začiatku vyššieho stupňa stredoškolského vzdelávania dôležitý. Časopis
eTwiNNews bol takmer ideálny spôsob na publikovanie výsledkov výskumu,
ktorý navrhli talianski partneri a jeho cieľom bolo hľadať spôsob, ako zostavovať
a prezentovať písomnú prácu žiakov.
Najvýraznejší rozdiel medzi ročníkovými prácami mojich žiakov a žiakov mojich
kolegov bol v pravidelnom využívaní informačných a komunikačných technológií
v triede i mimo nej. Žiaci sa ich naučili využívať (aj ich domáce počítače) ako
komunikačné nástroje. Dokonca i po ukončení realizácie projektu sme pokračovali
v komunikácii prostredníctvom priestoru pre spoluprácu formou výmeny správ
a dokumentov, čo našu prácu v triede obohatilo.
Žiaci sa naučili dodržiavať základné etické pravidlá pri využívaní Internetu. Boli
trpezliví, keď komunikácia viazla, nevzdávali sa, ale pýtali sa, prečo absentuje
spätná väzba a spoločne skúšali riešiť vzniknuté problémy. Stále sa musíme
venovať „futbalovej“ téme, ktorej sa talianski a nemeckí žiaci začali venovať
počas Svetového pohára, keď sa komunikácia o multikultúrnych témach takmer
zastavila. Došlo i k veľkému sporu, keď jeden nemecký žiak tvrdil, že ozajstnými
majstrami sveta sú Nemci.
Týmto otázkam som sa už venoval v predchádzajúcich odpovediach.
Už i pred začiatkom realizácie tohto projektu som bol pevne presvedčený
o tom, že využívanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno
– vzdelávacom procese môže výrazne zvýšiť našu motiváciu ako aj rozšíriť náš
kultúrny obzor. Som tiež presvedčený o tom, že o niekoľko rokov budú hrať
informačné a komunikačné technológie vo výchovno – vzdelávacom procese
v mnohých školách rozhodujúcu úlohu. Odkedy som realizoval svoj prvý projekt
pred piatimi rokmi, vnímam, že žiaci si ich využívanie čoraz viac osvojujú. Ich
využitie vo výchovno – vzdelávacom procese je efektívne i z hľadiska úspory času.
Zistili som však i to, že informačné a komunikačné technológie nemôžu zmenšiť
množstvo práce, ktorú treba odviesť pri projektovej práci.
Hocikto, kto je schopný využívať základné funkcie osobného počítača, môže
byť v realizácii projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning úspešný.
Ak budete len trochu trpezlivý a ak Vás neodradí to, že žiaci často vedia
o informačných a komunikačných technológiách viac ako Vy, realizácia takého
projektu otvorí oči každému, kto bude do nej zapojený.
93
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:93
6.6.2007 16:54:40
The Twinning Game
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
1st Geniko Lykeio Vrilission, Grécko
VI Liceum Ogólnokształcące, Poľsko
Yannis Tsilafakis (Grécko)
Leszek Jabłoński (Poľsko)
16 – 19 rokov
1 školský rok
medzipredmetové vzťahy
angličtina
e-mail, čet, fórum, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
publikovanie na webe
www.twinninggame.net
Charakteristika Poľskí a grécki žiaci si vymieňajú informácie o sebe, svojej škole, meste
a krajine. Každý národný tím vytvorí počítačovú hru, ktorá tieto informácie v sebe
zahŕňa a potom si tímy hry vymenia. V závere spolupracujú pri ich zlúčení do spoločnej
elektronickej hry.
Rozhovor: Leszek Jabłoński
Som učiteľ informatiky a fyziky. V školskom roku 2005/2006 som v triede
s rozšíreným vyučovaním informatiky založil svoju výchovno – vzdelávaciu
činnosť na návrhoch a programovaní hier. Žiaci mali veľa nápadov a v závere
pripravili veľa výukových hier. Vymenili sme si ich s našou gréckou partnerskou
školou a na záver sme pripravili jednu spoločnú hru Milionár. Po ukončení
realizácie nášho projektu som niektoré prvky tejto hry v mojej výchovno
– vzdelávacej činnosti používal i naďalej. Moja kolegyňa Wanda Popławska,
naša učiteľka anglického jazyka, začala využívať počítačové hry na vyučovacích
hodinách anglického jazyka. Naši grécki partneri boli veľmi aktívni v oblasti
prípravy filmov a tvorby prezentácií v programe PowerPoint a grécki učitelia
pripravili veľa učebných plánov zameraných na ekonomiku. Žiaci i učitelia sa pri
realizácii projektu Hra partnerských škôl navzájom veľa naučili.
V rámci zavádzania inovačných metód do výchovno – vzdelávacieho procesu
sme v našej škole prezentovali výsledky o rôznorodosti kultúr. (Zistili sme
viac podobných aspektov ako odlišných!) Dôraz sme kládli hlavne na učenie
o tolerancii, slobodu vyjadrovania názorov a porozumenie medzi ľuďmi, hlavne
1
2
94
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:94
6.6.2007 16:54:41
3
4
5
6
predstaviteľmi mladej generácie. Uvediem i malý príklad mojej učiteľskej
demokracie: po tom, čo som bol svedkom mnohých študentských demonštrácií
pred ministerstvom školstva v Aténach, bránil som našich žiakov, ktorí boli
obvinení naším riaditeľom a inými oficiálnymi činiteľmi z účasti na jednodňovom
protestnom štrajku proti rozhodnutiu nášho ministra (ktoré bolo neskôr označené
za protiústavné!).
Realizácia tohto projektu pomohla našim žiakom zdokonaliť si svoje zručnosti
v komunikácii v cudzom jazyku so svojimi gréckymi partnermi. Naučili sa
pracovať v skupinách, plánovať si svoju prácu a byť za ňu zodpovední. Nadobudli
veľa zručností v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií,
ktoré budú pre nich v živote užitočné. Počas stretnutia s partnermi v L’Aquila sa
oboznámili so spôsobom života v Grécku, s fenoménmi gréckej kultúry, napríklad
tancom a piesňami ako i s gréckym optimizmom. Žiaci sú stále v kontakte
a plánujú sa stretávať i v budúcnosti.
Hlavný prínos pre mňa spočíval v tom, že som našiel nový spôsob výučby
informatiky, pre ktorý je charakteristické programovanie hier, oboznamovanie
sa s novými informačnými a komunikačnými technikami (nahrávanie videí,
CMS) a osobný kontakt so žiakmi. Pre žiakov spočíval hlavný prínos v tom, že
si zdokonalili vedomosti v anglickom jazyku, učili sa o gréckej kultúre, pracovali
v skupinách, osvojili a precvičili si prácu s novými informačnými a komunikačnými
technológiami (tvorba webových stránok, video, počítačová grafika), získali
skúsenosti v plánovaní a predkladaní návrhov.
Áno, uvedomil som si, že informačné a komunikačné technológie sa stali
neoddeliteľnou súčasťou nášho života a vzdelávania. Globálna komunikácia
prostredníctvom Internetu (ako i lacné letenky!) nám umožnili rozšíriť našu
školskú komunitu o žiakov z ďalekej Vrilissie. Nové webové technológie, napríklad
systémy Content Management, fóra, čety a Skype nám umožňujú priamy kontakt
s našimi partnermi ako v reálnom živote.
Najskôr by som kolegom poradil ZAPOJIŤ SA do realizácie projektu v rámci
programu partnerstvo škôl eTwinning, ktorý je zameraný na elektronickú
spoluprácu škôl! Pamätajte na to, že nie všetko musí ísť hladko a ľahko. No aj
ak sa niečo v spolupráci s partnerskou školou nedarí, nevzdávajte sa a začnite
znova. Potrebujeme priateľov nielen v zborovniach našich škôl ale i priateľov,
ktorí žijú ďaleko v odlišnom prostredí a kultúre. Môžeme s nimi veľmi ľahko
komunikovať prostredníctvom Internetu, takže buďte s nimi stále v kontakte.
Najlepšie prostredníctvom fóra alebo četu na webe. Začnite realizovať projekt,
ktorý je pre žiakov zaujímavý a zábavný a dáva im možnosť prezentovať ich
skvelé nápady. Skúste zorganizovať stretnutie. Je to potrebné preto, aby ste
neboli iba „virtuálni” priatelia, ale stali ste sa skutočnými priateľmi. Môžete si
byť istí, že v rámci realizácie partnerstva škôl eTwinning zažijete veľa radosti
a dobrých pocitov a prinesie Vám to osoh.
95
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:95
6.6.2007 16:54:47
Young astronomers II:
The Space Conquest
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
Liceo Classico Ugo Foscolo, Taliansko
2nd Technical School of N. Smirni, Grécko
Antonio Cupellini (Taliansko)
Vassiliki Niarrou (Grécko)
15 – 17 rokov
1 školský rok
cudzie jazyky, materinský jazyk a literatúra, matematika, prírodné
vedy, medzipredmetové vzťahy
Gréčtina, angličtina, taliančina
e-mail, čet, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
videokonferenciu
Charakteristika
Porozumieť tomu, ako vyzerala príroda v minulosti a ako vyzerá dnes, je základný cieľ
výskumu mnohých vedcov, ako i ľudstva všeobecne. Spoznať a dobyť vesmír je cieľom
ľudstva už dlhý čas. V priebehu storočí veľa vynálezov a objavov smerovalo k tomu, aby
sme spoznali nebo, teda hviezdy, Slnko, Mesiac a iné planéty. Predtým, než urobil človek
prvé kroky na Mesiaci, veľa starovekých vedcov od Platóna a Pytagora, Archimeda
a Plutarcha, Aristarca zo Samosu a Eratosthena, po Galileiho a mnohých iných,
pomohlo budovať cestu pre dnešnú i budúcu generáciu, aby dosiahli hviezdy. V rámci
realizácie tohto projektu sa žiaci oboznámia s myslením našich predkov a naučia sa
o moderných vynálezoch a objavoch týkajúcich sa dobývania vesmíru. Prostredníctvom
nich sa snažia pochopiť spoločné korene i spoločnú budúcnosť ľudstva.
Rozhovor: Antonio Cupellini
1
Učím latinčinu a gréčtinu na lýceu v Ríme. Už viac ako desať rokov
organizujeme počítačové kurzy pre žiakov rôznych úrovní. Naša partnerská škola
pri realizácii projektu v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning je technická
škola, zameraná na výpočtovú techniku a umenie, v Aténach. Môj projekt je
plne integrovaný do mojej výchovno – vzdelávacej činnosti. Pracujem v tíme
učiteľov. Môj podiel na realizácii projektu spočíva v tom, že spolu s mojimi
žiakmi vyhľadávam latinské a grécke výroky Aristotela, Euklida, Archimeda,
96
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:96
6.6.2007 16:54:49
Plutarcha, Vitruvia, Kopernika a iných. Náš nový učiteľ matematiky, ktorý
obhájil titul v odbore astronómia, hľadá možné súvislosti medzi týmito autormi
a matematickými teóriami a náš učiteľ angličtiny bol zodpovedný za výmenu
e-mailov. Náš učiteľ taliančiny a dejepisu prezentoval Leonarda da Vinciho
a skúmal informácie o jeho pokusoch lietať.
2
Dosiahli sme niekoľko konkrétnych výsledkov. Našli sme zdroje na zriadenie
novej multimediálnaj učebne. Vytvorili sme novú štruktúru medzipredmetových
vzťahov medzi filozofiou, literatúrou, dejepisom, matematikou a inými
predmetmi. A hlavne sme rozvinuli zvedavosť a fantáziu učiteľov i žiakov.
3
Žiaci, ktorí pracujú v malých skupinách pochopili, aké je dôležité hľadať
informácie na Internete a potom ich pomocou tabuľkových procesorov
prezentovať v cudzom jazyku. Preto si zdokonaľujú zručnosti vo využívaní
informačných a komunikačných technológií prostredníctvom videa a obrazových
prezentácií. Moji žiaci sa zapojili do realizácie aktivít, ktoré sa bežne
v klasickom lýceu nerealizujú. Uskutočnil sa i výlet do Grécka s cieľom zoznámiť
sa s partnermi, s ktorými projekt v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning
realizujeme a rozmýšľame i o realizácii projektu v rámci programu Comenius.
4
Mal som možnosť na vlastnej koži zažiť, ako sa k tradičným školským
predmetom pristupuje froumou inovačného prístupu a uvedomil som si, že tento
pomáha žiakom lepšie si uvedomiť, čo sa majú naučiť. Prekvapujúce je, že žiaci
s nerozvinutými komunikačnými schopnosťami boli motivovaní k tomu, aby si
ich zdokonalili a komunikovali lepšie.
5
Po rokoch skúseností sa stále viac presviedčam o tom, že informačné
a komunikačné technológie hrajú vo výchovno – vzdelávacom procese
rozhodujúcu úlohu. Spolupráca s inými európskymi školami zvyšuje
a dôveryhodnosť a efektivitu aktivít realizovaných vo výchovno – vzdelávacom
procese.
6
Dôležité je, aby bola pre vás spolupráca s partnerskými školami príjemná a aby
ste sa uistili v tom, že ste našli spoločné záujmy. Navrhoval by som pokúsiť sa
o inovačný prístup pri práci so žiakmi a dôležité je aj to, aby ste boli trpezliví.
Žiakov vždy zapájam aj do prijímania rozhodnutí a v práci ich podporujem.
Nabádal by som ich k pozitívnym hodnoteniam práce partnerskej školy
a k zdravému súťaživému duchu, pomocou ktorého sa dajú dosiahnuť výborné
výsledky.
97
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:97
6.6.2007 16:54:51
The Teaching
and Learning of
Scientific Subjects
in Our Schools
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyky:
Nástroje:
URL:
Sackville School, Spojené kráľovstvo
Liceo Scientifico Statale A. Einstein, Taliansko
Albert Einstein Gymnasium, Nemecko
Edoarda Paolini (Taliansko)
Nicholas Falk (Spojené kráľovstvo)
Monica Koch (Nemecko)
15 – 18 rokov
1 školský rok
cudzie jazyky, informatika, matematika, prírodné vedy, náuka
o spoločnosti, občianska výchova, medzipredmetové vzťahy
nemčina, angličtina, taliančina
e-mail, čet, fórum, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
publikovanie na webe
http://www.sackville.w-sussex.sch.uk/itvlog/
Charakteristika
Podstatu projektu tvorí výmena informácií, ktoré sa týkajú hlavne prírodných vied,
matematiky a fyziky, ktoré sa v našich školách vyučujú. Žiaci si pripravujú ankety, ktoré
odosielajú našim korešpondentom. Ich cieľom je zistiť názory na jednotlivé predmety
a na to, ako sú v škole prezentované a porovnávajú laboratóriá, učebné osnovy
a študijné programy. Cieľom realizácie projektu je oboznámiť žiakov s rôznymi prístupmi
k prírodovedným predmetom, rozšíriť si vedomosti v nich a zvýšiť si svoje sebavedomie.
98
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:98
6.6.2007 16:54:52
Rozhovor: Edoarda Paolini
1
Moji žiaci pociťovali reálnu potrebu experimentovať a porovnávať svoje výsledky
s výsledkami žiakov, ktorí reprezentujú iné kultúry. Využívanie informačných
a komunikačných technológií a angličtiny (som učiteľka angličtiny) urobili projekt
zmysluplným a priblížili ho k modernému ponímaniu života, pretože angličtina je
teraz najrozšírenejším komunikačným jazykom vo svete vedy a pre komunikáciu
s ľuďmi z celého sveta sú nevyhnutné i informačné a komunikačné technológie.
2
Porovnávanie vyučovacích metód v rôznych školách a rôznych kultúrach je
vo všeobecnosti najlepší spôsob ako dosiahnuť hlbšie pochopenie podstaty
predmetu. V prípade prírodovedných predmetov sa často stáva, že výskum
pozostáva z rôznych domnienok a overovania možných riešení. Vyučovanie
angličtiny sa môže zdokonaliť i uplatnením niektorých aspektov prírodovedných
predmetov, napríklad experimentovania, logiky, presnosti a otvorenej mysle.
3
Určite áno. Ide hlavne o komunikačné zručnosti a schopnosti spolupracovať, ktoré
sa prejavili pri realizovaní vedeckých experimentov spolu s anglickými žiakmi.
4
Hlavný prínos pre žiakov spočíva v zvýšení ich motivácie pri spolupráci
s partnermi s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok a zvýšení ich sebadôvery.
Čo sa mňa týka, skutočnosť, že do realizácie projektu som stále zapojená, je
dostatočným dôkazom toho, že jeho realizáciu považujem za dôležitú kvôli
zanietenosti a nadšeniu jeho realizátorov.
5
Rastúca potreba využívania informačných a komunikačných technológií
v počiatočnej fáze realizácie projektu bola pre mňa ťažká, ale nakoniec mi
priniesla uspokojenie. Teraz môžem konštatovať, že ich využívam pravidelne.
6
Keďže koncom roka odchádzam do dôchodku, začala som presviedčať kolegov,
aby v realizácii projektu pokračovali, prípadne začali realizovať nový projekt.
Počiatočné ťažkosti spojené so zapojením žiakov a učiteľov do jeho realizácie by
ich nemali odradiť. Napokon bude ich úsilie korunované úspechom.
99
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:99
6.6.2007 16:55:14
Maths to Play
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
Liceo Classico “E. Duni”, Taliansko
Lycée classique de Diekirch, Luxembursko
Maria Teresa Asprella Libonati (Taliansko)
Geneviève Harles (Luxembursko)
15 – 18 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
matematika, prírodné vedy
angličtina
e-mail, čet, MP3, PowerPoint, video, fotografie a kresby, nástroje na
publikovanie na webe
http://twinspace.etwinning.net/launcher.
cfm?lang=en&cid=7809
Charakteristika
Podstata tohto projektu spočíva v netradičnom prístupe k matematike, ktorú sa mladí
ľudia učia formou hry a zároveň uvažujú o hlbšom zmysle tohto predmetu. Obe školy
sa skontaktovali prostredníctvom výmeny matematických hier. Žiaci navzájom súťažili
formou nastoľovania a riešenia zábavných a nezvyčajných problémov, ktorých riešenia
si nevyžadovali znalosť komplikovaných vzorcov alebo poučiek, iba logiku, intuíciu,
predstavivosť a ... radosť z hry!
Rozhovor: Maria Teresa Asprella Libonati
1
Do realizácie projektu boli zapojené dve školy a to klasické lýceá v talianskej
Matere a luxemburskom Diekirchu. Námet na tento projekt sa zrodil v dôsledku
silného pocitu, že je potrebné v škole i v miestnej komunite viac motivovať
mladých ľudí k štúdiu matematiky. Stanovili sme si dve hlavné úlohy: rozvinúť
zručnosti žiakov v tomto predmete, aby ich vedeli využiť v každodennom živote
a aktívne ich zapojiť do výchovno – vzdelávacieho procesu. Žiaci majú často
z matematiky obavy kvôli jej technickému charakteru a presnému jazyku. Cieľom
realizácie projektu Matematika hrou bolo vytvoriť optimálne podmienky na to,
aby sa žiaci mohli matematiku učiť ľahko a aby sa oboznámili so zaujímavými
historickými a tvorivými aspektmi tejto vedy.
100
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:100
6.6.2007 16:55:16
2
Využívanie informačných a komunikačných technológií otvorilo cestu k spolupráci
dvoch našich škôl. Zvolená metóda priamo korešpondovala s potrebami žiakov
a nútila ich k tomu, aby svojim spolužiakom z partnerskej školy dávali otázky
a požadovali odpovede na ne. Učili sa na vlastných chybách. Žiaci vytvorili
i webovú stránku venovanú vzájomnej spolupráci, na ktorej uverejňovali rozhovory
a kde učitelia a žiaci spolupracovali prostredníctvom e-mailov, četu a webových
kamier. Nedávno žiaci začali využívať fórum, navrhujú témy, o ktorých sa v ňom
diskutuje. Okrem toho učitelia i žiaci plánujú v rámci programu eLearning využívať
platformu Illuminate, zásluhou lýcea Liceo Duni.
3
Žiaci si zdokonaľujú svoje schopnosti riešiť problémy a viac si teraz uvedomujú
úlohu, akú v histórii hrala matematika v skutočnom živote a akú hrá
i v súčasnosti. Žiaci si uvedomili, že matematika predstavuje hodnoty užitočné pre
všetkých ľudí. Zdokonaľujú si svoje zručnosti v komunikácii v anglickom jazyku,
rozširujú si slovnú zásobu a upevňujú si svoje schopnosti týkajúce sa porozumenia
odborných textov.
4
Myslím si, že k pokroku dochádza v štyroch oblastiach. Prvou z nich je motivácia
(na začiatku realizácie projektu boli niektorí žiaci skeptickí k tomu, že projekt
partnerstvo škôl eTwinning sa realizuje v matematike, no neskôr ich zvedavosť
rástla a zmenili svoj názor), druhou matematické zručnosti, treťou lingvistické
znalosti a štvrtou účelné využívanie informačných a komunikačných technológií
a objavovanie ich didaktického potenciálu.
5
Využívanie informačných a komunikačných technológií pri realizácii tohto projektu
bolo veľmi dôležité, pretože žiaci experimentovali v oblasti vizuálneho aspektu
matematiky, na riešenie problémov využívali obrázky (napríklad pri súmernosti).
6
Inovačný potenciál programu partnerstvo škôl eTwinning poskytuje učiteľom
i žiakom možnosť obohatiť si svoje skúsenosti týkajúce sa výchovno –
vzdelávacieho procesu, umožňuje i vytvárať priaznivé prostredie na tento proces
a upevňuje pocit príslušnosti k Európskej únii.
101
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:101
6.6.2007 16:55:18
Process of Management
of European Companies
Zapojené školy:
Učitelia:
Vek žiakov:
Dĺžka realizácie:
Predmety:
Jazyk:
Nástroje:
URL:
IES Gerardo Molina-Torre Pacheco, Španielsko
Policealna Szkoła Administracji Publicznej w Częstochowie, Poľsko
Josefina Madrid Conesa (Španielsko)
Beata Nowicka (Poľsko)
17 – 19 rokov
2 roky, prípadne dlhšie
náuka o Európe, ekonomika
angličtina
PowerPoint, Flash
http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/
youngentrepreneurs/?str=40
Charakteristika
Žiaci si osvojujú základné poznatky z oblasti podnikania a vymieňajú si informácie
o legislatíve, výskume trhu, podnikateľskom pláne, ľudských zdrojoch, možnostiach
plánovania a potrebnej dokumentácii. Prostredníctvom ich výskumu sa učia o tom,
na akom princípe spoločnosti pracujú, a to na príklade dvoch európskych spoločností
a zároveň si precvičujú slovnú zásobu angličtiny týkajúcu sa sféry obchodu.
102
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:102
6.6.2007 16:55:26
Rozhovor: Josefina Madrid Conesa
1
Prvým dôvodom boli samotní žiaci, keďže využívanie informačných
a komunikačných technológií je pre nich podstatné. V budúcnosti budú pracovať
v administratíve a informačné a komunikačné technológie budú ich pracovným
nástrojom. Na druhej strane chcem, aby si žiaci vedomosti v oblasti cudzieho
jazyka neustále obnovovali a aktualizovali, lebo angličtina sa v kurikulárnych
požiadavkách pre sféru administratívy a financií neobjavila.
2
Záujem mladých ľudí o informačné a komunikačné technológie rastie rovnako ako
i ich motivácia v tejto oblasti. Žiaci surfujú po Internete, kde si vedomosti získané
na vyučovacích hodinách obohacujú o nové informácie. Potom ich úloha spočíva
v oboznámení sa s novým softvérom (PowerPoint, Word, Flash a podobne). Je to
potrebné na to, aby výsledky svojej práce neprezentovali klasicky na papieri, ale
v elektronickej podobe.
3
Žiaci si boli vedomí toho, že ich poľskí spolužiaci sa budú chcieť oboznámiť
s výsledkami ich práce. Bolo pre nich zaujímavé dozvedieť sa, či sféra obchodu
v Poľsku má jednoduchšie pravidlá ako rovnaké odvetvie v Španielsku. Tento
moment bol dôležitý, lebo práve preto si potrebovali rozvíjať svoje komunikačné
zručnosti.
4
Súčasťou realizácie tohto projektu bolo zostavenie podnikateľského plánu
„Proyecto Empresarial”, ktorý vyžadujú naše základné školské osnovy. Realizácia
projektu pomohla ďalej posilniť učenie v tejto oblasti.
5
Samozrejme, pretože žiaci, ktorí boli do realizácie projektu zapojení, museli
využívať informačné a komunikačné technológie pri svojej práci každý deň. Museli
si osvojiť nevyhnutné zručnosti v tejto oblasti, ktoré budú potrebovať i v reálnom
živote.
6
Bola to dobrá skúsenosť hlavne preto, lebo bolo naozaj veľmi zaujímavé sledovať,
ako rýchlo si žiaci osvojujú potrebné zručnosti a pri realizácii aktivít zameraných
na spoluprácu škôl sú samostatní.
103
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:103
6.6.2007 16:55:28
Piata kapitola
Závery
Anne Gilleran
Dúfame, že ak ste sa pri čítaní tejto publikácie dostali k záveru, dozvedeli ste sa
o programe partnerstvo škôl eTwinning veľa nového. Napríklad aké aktivity môžete v rámci
tohto programu realizovať. Odpoveď znie, že takmer všetky! Sú obmedzené len vašou
dômyselnosťou a zanietenosťou. V štvrtej kapitole sme prezentovali veľa projektov, ktoré
je možné v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning realizovať. Vidíme, že i najmladšie
deti môžu vzájomne spolupracovať prostredníctvom využívania najnovších technológií, ako
podcasting a blog, prípadne i tradičnejších, ako sú e-mail, kresby a uverejňovanie príbehov.
Aj najmladšie deti sa môžu stať odborníkmi v oblasti analýzy filmov, a to po technickej
stránke, v oblasti kamery i scenára, zároveň však nadobudnú veľké skúsenosti v tímovej
práci, plánovaní cieľov svojej práce, ako i v ich včasnom plnení. V oblasti vedy sa žiaci
môžu stať bádateľmi v oblasti výskumu počasia, flóry a fauny a ekologických problémov.
Názory a skúsenosti z tejto práce si vymieňajú so žiakmi zo svojej partnerskej školy.
Realizácia programu berie do úvahy osem kľúčových kompetencií, ktoré boli definované
orgánmi Európskej únie, a to Európskym parlamentom a Radou Európskej únie v spoločnom
európskom referenčnom rámci a odporúča sa stanovovať ich ako ciele v programe
celoživotného vzdelávania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
komunikácia v materinskom jazyku;
komunikácia v cudzích jazykoch;
matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky;
digitálna kompetencia;
naučiť sa učiť;
spoločenské a občianske kompetencie;
iniciatívnosť a podnikavosť;
kultúrne povedomie a vyjadrovanie.4
Ako sme uviedli pri charakteristike projektov a v rozhovoroch s učiteľmi, zdá sa, že týchto
8 kompetencií sa dá rôznym spôsobom zahrnúť do realizácie programu partnerstvo škôl
eTwinning.
Jeden zo stálych problémov učiteľov zapojených do realizácie programu partnerstvo škôl
eTwinning je to, ako zosúladiť realizáciu projektov v rámci tohto programu so základnou
pedagogickou dokumentáciou. V druhej a tretej kapitole sme videli, že s jej požiadavkami
je naozaj možné zosúladiť takmer každú tému. Ak budeme diskutovať ďalej, zistíme, že veľa
skúsených učiteľov nám povie, že je to naozaj možné v každom predmete, len je potrebné
4
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/
05/416&format=HTL&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
104
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:104
6.6.2007 16:55:30
trocha plánovať a predvídať. Problém môže byť ale i v tom, že práca žiakov pri realizácii
takýchto projektov nie je dostatočne oceňovaná v národnom systéme hodnotenia. Ak
súhlasíme s oprávnenosťou zavedenia 8 kľúčových kompetencií, musíme hľadať prostriedky
ich hodnotenia a oceňovať všetkých žiakov, ktorí sa do tejto netradičnej práce v rámci
realizácie projektov zapájajú, čo proces ich učenia niekedy obohacuje viac ako tradičné
metódy.
Teda aký prínos môže mať realizácia programu partnerstvo škôl eTwinning pre Vás, Vašu
školu a Vašich žiakov? Už z vyjadrení učiteľov, ktorí sa do programu už zapojili, ste sa
dozvedeli, že realizácia projektov v rámci tohto programu žiakov viac motivuje a prináša
im väčšiu radosť. To znamená, že samotní učitelia tiež nachádzajú pocit uspokojenia
a motiváciu do ich práce. Realizácia tohto programu má skoro vždy pozitívny vplyv na celú
školu. Skutočnosť, že veľa škôl prezentuje výsledky svojej práce na národnom i európskom
portáli eTwinning, zviditeľňuje školu a zvyšuje jej kredit. Okrem toho udeľovanie národného
i európskeho certifikátu kvality úspešným projektom zlepšuje prostredníctvom práce učiteľov
obraz školy v očiach rodičovskej verejnosti i miestnej komunity.
Program partnerstvo škôl prináša ale i ďalšie výhody. Zapojenie sa do jeho realizácie neustále
rozširuje obzor učiteľov i žiakov. Veľa učiteľov konštatuje, že v rámci programu partnerstvo
škôl eTwinning začalo realizovať najskôr jednoduché projekty, zamerané na výmenu emailov a podobne, ale teraz využívajú i náročnejšie nástroje, ako blogy, úpravu videa, čet
a podcasting. Iní oceňujú hlavne to, že ich žiaci sa otvorili európskemu svetu. To vnieslo
európsku dimenziu priamo do tried a v tomto zmysle možno ako argument uviesť i to, že
program partnerstvo škôl eTwinning posilňuje myšlienku európanstva v dnešnom svete
rozširujúcej sa globalizácie.
Program partnerstvo škôl eTwinning nespôsobil iba zmenu v prístupe učiteľov
a v metodických aspektoch výchovno – vzdelávacej činnosti, ale je to i prostriedok ich
pokračujúceho profesionálneho rastu, ktorý spočíva v rozvoji ich skúseností, ako i v možnosti
zúčastňovať sa v práci tvorivých dielní zameraných na profesionálny rast, ktoré sú
organizované na národnej i európskej úrovni.
Dúfame, že prečítanie tejto publikácie Vám prinieslo radosť a že ju považujete za užitočnú.
Taktiež dúfame, že prostredníctvom realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning môžeme
spoločne budovať model vzdelávania, práce a Európy pre budúcnosť. Ako povedal na
konferencii eTwinning vo februári 2007 v Bruseli európsky komisár Ján Figel’, „celoživotné
vzdelávanie je i celoživotné zarábanie“. Dovoľte nám vyzbrojiť našich žiakov prostriedkami
na to, aby boli schopní bádať, pružne reagovať na nové výzvy a čo najlepšie zvládnuť každú
novú situáciu, s ktorou sa stretnú. Veľa šťastia pri realizácii všetkých Vašich ďalších aktivít
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.
105
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:105
6.6.2007 16:55:31
Centrálna podporná služba
Úrad centrálnej podpornej služby pre partnerstvo škôl eTwinning je riadený v mene
Európskej komisie organizáciou Sieť európskych škôl (EUN) www.eun.org.
Kontaktné údaje
CSS Office - European Schoolnet
61 Rue de Trèves
B - 1040 Brussels
Tel. +32 2 790 75 75
www.etwinning.net
[email protected]
Editor webovej stránky:
[email protected]
Pedagogický pomocník:
[email protected]
Správca siete:
[email protected]
Kontaktné údaje národných podporných služieb
BELGICKO
(FRANCÚZSKY
HOVORIACA KOMUNITA)
Ministère de la
Communauté française
(Ministerstvo pre
frankofónnu komunitu)
Kontakt: Cécile Gouzee,
Vinciane Halluent
Národná webová stránka
eTwinning:
http://www.enseignement.
be/etwinning
BELGICKO
(HOLANDSKY
HOVORIACA KOMUNITA)
Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap,
Departement Onderwijs
(Ministerstvo pre
flámsku komunitu, odbor
vzdelávania)
Kontakt: Nina Mares,
Sara Gilissen
Národná webová stránka
eTwinning:
http://www.etwinning.be
eTwinning:
http://www.moec.gov.cy
BULHARSKO
Център за развитие на
човешките ресурси
(Centrum pre rozvoj
ľudských zdrojov)
Kontakt: Radoslav Genov,
Soyan Kulev, Nikolay
Chebotarev
[email protected]
Národná webová stránka
eTwinning:
http://etwinning.hrdc.bg
ČESKÁ REPUBLIKA
Cetrum pro studium
vysokého školství – Národní
agentura pro programy EU
(Cetrum pre štúdium
vysokého školstva
– Národná agentúra pre
programy EU)
Kontakt: Petr Chalus,
Ivo Sir
Národná webová stránka
eTwinning:
http://www.etwinning.cz
CYPRUS
Ministerstvo školstva
a kultúry
(Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού)
Kontaktná osoba:
Dr. Marios Miltiadou
Národná webová stránka
DÁNSKO
EMU - Danmarks
undervisningsportal
UNI•C, Danmarks IT-center
for uddannelse og forskning
(Dánske centrum pre
informačné technológie vo
vzdelávaní a vede)
106
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:106
6.6.2007 16:55:31
Kontakt: Claus Berg,
Ebbe Schultze
Národná webová stránka
eTwinning:
http://etwinning.emu.dk
ESTÓNSKO
Tiigrihüppe Sihtasutus
(Nadácia Tigrí skok)
Kontakt: Enel Mägi,
Elo Allemann
Národná webová stránka
eTwinning:
www.tiigrihype.ee
FÍNSKO
Opetushallitus
(Národná rada pre
vzdelávanie)
Kontakt: Ella Kiesi,
Satu Raitala, Mia Sandvik
Národná webová stránka
eTwinning:
www.edu.fi/etwinning
(fínsky)
www.edu.fi/etwinning/
svenska (švédsky)
FRANCÚZSKO
Centre National
de Documentation
Pédagogique
(Národné centrum pre
dokumentáciu v oblasti
školstva)
Kontakt: Pierre Auboiron,
Thierry Serva,
Micheline Maurice
Národná webová stránka
eTwinning:
www.etwinning.fr
GRÉCKO
Helénske ministerstvo
školstva a cirkevných
záležitostí
(Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων)
Kontakt: Alex Peppes,
Eleni Stergatou, Chrysa
Kapralou, Nick Mavrantzas,
Eleni Christopoulou,
Aris Louvris,
Georgia Katsifaraki
Národná webová stránka
eTwinning:
www.etwinning.gr/
HOLANDSKO
Europees Platform
(Európska platforma)
Kontakt: Marjolein Mennes
Národná webová stránka
eTwinning:
http://web.kennisnet2.
nl/thema/etwinning/
ÍRSKO
Léargas, Inštitút pre
výmeny
Kontakt: Lorraine McDyer,
Kay O’Regan
Národná webová stránka
eTwinning:
www.etwinning.ie
ISLAND
Althjódaskrifstofa
háskólastigsins
(Úrad pre medzinárodné
vzdelávanie)
Kontakt: Gudmundur Ingi
Markusson
Národná webová stránka
eTwinning:
www.ask.hi.is/page/
etwinning
ministerija, Švietimo
informacinių technologijų
centras
(Ministerstvo školstva
a vedy, odbor informačných
technológií)
Kontakt: Violeta Ciuplyte,
Aurelija Michailovaite
Národná webová stránka
eTwinning:
http://etwinning.ipc.lt
LOTYŠSKO
Izglītības un Zinātnes
Ministrija (Ministerstvo
školstva a vedy)
Kontakt: Karlis Malnieks
E-mail:
[email protected]
LUXEMBURSKO
Ministère de l’Éducation
Nationale et de la
Formation Professionnelle
(Ministerstvo školstva
a odborného vzdelávania)
Socrates Agency mySchool! Educational
Portal
(Agentúra Socrates
– mojaŠkola! Vzdelávací
portál
Kontakt: Paul Even
Národná webová stránka
eTwinning:
www.etwinning.lu
MAĎARSKO
SULINET
Kontakt: Eva Pap,
Virág Tóth, Péter Tóth,
Gábor Huszák
E-mail: [email protected]
LITVA
Švietimo ir mokslo
107
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:107
6.6.2007 16:55:33
MALTA
Ministerstvo školstva,
odbor vzdelávacích
technológií
Kontakt: Emile Vassallo
Národná webová stránka
eTwinning:
http://www.skola.gov.
mt/etwinning
NEMECKO
Schulen ans Netz e.V.
(Školy on-line)
Kontakt: Maike Ziemer,
Melanie Sender,
Ellen Kammertoens,
Sabine Schumacher
Národná webová stránka
eTwinning:
www.etwinning.de
NÓRSKO
Utdanningsdirektoratet
(Riaditeľstvo pre základné
a stredné školy)
Kontakt: Karianne Helland
Národná webová stránka
eTwinning:
http://skolenettet.no/
etwinning
POĽSKO
Národná agentúra Socrates
Kontakt:
Agnieszka Wozniak
Národná webová stránka
eTwinning:
www.etwinning.pl
PORTUGALSKO
Direcção Geral de Inovação
e Desenvolvimento
Curricular - Ministério da
Educação
(Ústredné riaditeľstvo
pre inovácie a rozvoj
vzdelávania)
Equipa de Missão
Computadores,
Redes e Internet na Escola
(CRIE) (Počítače,
siete a internet na školách)
Kontakt: Dr. João de
Freitas, Rute Baptista,
Francisca Soares
Národná webová stránka
eTwinning: http://www.
crie.min-edu.pt/
RAKÚSKO
Sokrates Nationalagentur
Österreich
(Rakúska národná agentúra
Socrates)
Kontakt: Ernst Gesslbauer,
Sylvia Kreuzberger,
Julia Ippisch
Národná webová stránka
eTwinning:
http://www.etwinning.at
SLOVENSKO
Žilinská univerzita
(Žilinská univerzita)
Kontakt: Ľubica Sokolíková,
Juraj Mišových,
Gabriela Podolanová,
Mária Nogová
Národná webová stránka
eTwinning:
http://www.etwinning.sk
SLOVINSKO
Center RS za mobilnost
in evropske programe
izobraževanja in
usposabljanja - CMEPIUS
Kontakt: Robert Marinsek
E-mail:
[email protected]
Národná webová stránka
eTwinning:
http://www.cmepius.
si/DRUGO/eTwinning
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Britská rada
Kontakt: Susan Linklater,
Matt Cresswell
Národná webová stránka
eTwinning:
www.britishcouncil.org/
etwinning
ŠPANIELSKO
Centro Nacional
de Información y
Comunicación Educativa
Ministerio de Educación y
Ciencia
(Národné centrum pre
informačné a komunikačné
technológie v školstve)
Kontakt: Ángel Sánchez,
Carlos Castro
Národná webová stránka
eTwinning: http://
etwinning.cnice.mec.es
ŠVÉDSKO
Myndigheten för
skolutvecling
(Švédska agentúra pre
skvalitňovanie školstva)
Kontakt:
Ann-Marie Degerström
Národná webová stránka
eTwinning:
www.skolutveckling.se/
internationellt/etwinning/
TALIANSKO
INDIRE
Kontakt:
[email protected]
Národná webová stránka
eTwinning:
http://etwinning.indire.it/
108
SK_Learning_165*230_78%.indd Sec1:108
6.6.2007 16:55:34
NL-Cover_6mm_K TISKU
30.5.2007
9:34
Stránka 1
Leren
met eTwinning
Handboek voor leerkrachten
Download

Učíme sa s eTwinning