FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia colných úradov FR SR
Číslo: 1090000/1/45898/2014
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
c o l n ý ch ú r a d o v
2014
OBSAH
strana
Vysvetlenie skratiek
3
Prvá časť
Všeobecná časť
Čl. 1 Základné ustanovenia
Čl. 2 Organizačné členenie CÚ a všeobecné úlohy
Čl. 3 Základné zásady riadenia činnosti CÚ
Čl. 4 Poradné orgány riaditeľa CÚ
4
Druhá časť
Opis činností oddelení
Čl. 5 Oddelenie právne
Čl. 6 Oddelenie colné
Čl. 7 Oddelenie následných kontrol
Čl. 8 Oddelenie špeciálnych technológií
Čl. 9 Oddelenie hospodárske
Čl. 10 Oddelenie prevencie a analýzy rizika
Čl. 11 Oddelenie organizačné
Čl. 12 Oddelenie spotrebných daní
Čl. 13 Oddelenie colných taríf
Čl. 14 Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov
10
Tretia časť
Opis činností pobočky
Čl. 15 Pobočka colná
Čl. 16 Pobočka daňová
Čl. 17 Pobočka kombinovaná
39
Štvrtá časť
Opis činností stanice
Čl. 18 Stanica centrála
Čl. 19 Stanica
53
Piata časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 20
Čl. 21
Čl. 22
Čl. 23
65
4
4
7
9
10
14
17
19
22
25
27
32
35
38
39
42
46
53
59
65
65
65
65
2
Vysvetlenie skratiek:
ACIS – administratívny colný informačný systém
ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
APV – aplikačné programové vybavenie
BOAR – bezpečnostná a ochranná analýza rizika
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
CIM – jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru
CIS
– colný informačný systém
CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CO
– civilná ochrana
CÚ
– colný úrad
DÚ
– daňový úrad
ePFK – elektronická predbežná finančná kontrola
EMCS – Excise Movement and Control System
ERP – elektronická registračná pokladňa
EÚ
– Európska únia
EWSE – systém včasného varovania pre spotrebné dane
FR SR – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
HM
– hospodárska mobilizácia
HW
– hardware
IPS
– Image Processing Station (stanica vyhodnocovania obrázkov)
IRA
– interné riadiace akty
IS, ICT – informačný systém, informačno – komunikačné technológie
KUFS – Kriminálny úrad finančnej správy
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MVS – systém overovania pohybu pre spotrebné dane
NL
– nákladný list
NTA – nová tranzitná aplikácia (NCTS - národný centrálny tranzitný systém)
OC
– oddelenie colné
OCT – oddelenie colných taríf
OH
– oddelenie hospodárske
OMŽP – oddelenie medzinárodnej železničnej prepravy
ONK – oddelenie následných kontrol
OO
– oddelenie organizačné
OP
– oddelenie právne
OPaAR – oddelenie prevencie a analýzy rizika
OPP – ochrana pred požiarmi
OSD – oddelenie spotrebných daní
OSHS – oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov
OŠP – oddelenie špeciálnych technológií
PL
– pohonná látka
PZ SR – Policajný zbor SR
RIF
– Risk Information Form (informačný formulár o rizikách)
RCÚ – riaditeľ colného úradu
SCS – System Control Station (systémová kontrolná stanica)
SHS – schválený hospodársky subjekt
SMGS – dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru
SPP – spoločná poľnohospodárska politika
SW
– software
ŠP
– štátna pokladňa
3
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Čl. 1
Základné ustanovenia
1)
Organizačný poriadok colných úradov (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným interným
predpisom colného úradu (ďalej len „CÚ“), ktorý určuje vnútornú organizačnú štruktúru CÚ,
vrátane opisu činnosti všetkých jeho organizačných útvarov.
2)
Vnútorná organizačná štruktúra CÚ, vrátane opisu činnosti všetkých jeho organizačných
útvarov, je určovaná v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 652/2004 Z. z.“).
3)
Organizačný poriadok je vydaný v súlade
a) so zákonom č. 652/2004 Z. z.,
b) s vyhláškou MF SR č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, a
c) s usmernením MF SR č. 38/2005 k vyhláške MF SR č. 736/2004 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MF SR
č. 196/2005 Z. z. v súvislosti s prechodom práv a povinností colných úradov, a
d) s ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi1 a internými riadiacimi
aktmi.1
4) Vedúcimi zamestnancami na účely tohto organizačného poriadku sa rozumejú vedúci
zamestnanci podľa § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 311/2011 Z. z.“), vedúci štátni zamestnanci podľa § 11 zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z.z.“) a nadriadení podľa § 4 zákona č. 200/1998 Z. z.
o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 200/1998 Z. z.“).
5) Zamestnancami CÚ na účely tohto organizačného poriadku sa rozumejú colníci, štátni
zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme.
Čl. 2
Organizačné členenie CÚ a všeobecné úlohy
1) Organizačnými útvarmi CÚ (ďalej len „útvar“) na účely tohto organizačného poriadku sú
a) úsek CÚ (ďalej len „úsek“),
b) oddelenie CÚ (ďalej len „oddelenie“),
c) pobočka CÚ (ďalej len „pobočka“),
d) stanica CÚ (ďalej len „stanica“).
2) Úsek je základným útvarom s vymedzeným a spravidla príbuzným okruhom činností, ktorý je
riadený príslušným námestníkom riaditeľa CÚ. CÚ má v rámci svojej vnútornej organizačnej
štruktúry zriadené dva úseky, a to úsek colný a úsek správy spotrebných daní.
3) Oddelenie je útvar, ktorý vykonáva určenú ucelenú činnosť a je riadený vedúcim2 oddelenia.
Špecializované úlohy jednotlivých oddelení sú uvedené v druhej časti organizačného poriadku,
1
Napríklad. zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.
4
pričom CÚ môže mať podľa osobitného zákona alebo interného riadiaceho aktu zriadené
oddelenie s celoštátnou pôsobnosťou.
4) Pobočka je podľa § 9 ods. 5 zákona č. 652/2004 Z. z. organizačnou zložkou CÚ a je riadená
vedúcim.3 Na účely tohto organizačného poriadku sa rozlišujú štyri druhy pobočiek podľa
charakteru ich činnosti, a to:
a) pobočka colná zabezpečujúca výkon colného dohľadu,
b) pobočka hraničná zabezpečujúca správu spotrebných daní a výkon colného dohľadu na
colnom priechode, na medzinárodnom letisku (prerokováva výhradne tovar dovážaný
v leteckej a náhradnej leteckej preprave) alebo na pošte (prerokováva výhradne tovar
dovážaný v poštovej preprave),
c) pobočka daňová zabezpečujúca správu spotrebných daní,
d) pobočka kombinovaná zabezpečujúca výkon colného dohľadu (tzv. colná oblasť činnosti
pobočky) a správu spotrebných daní (tzv. daňová oblasť činnosti pobočky).
Úlohy týchto útvarov sú uvedené v tretej časti organizačného poriadku, pričom jednotlivé druhy
pobočiek sa vzhľadom na charakter ich činnosti môžu prelínať.
5) Stanica je podľa § 9 ods. 5 zákona č. 652/2004 Z. z. organizačnou zložkou CÚ a je riadená
vedúcim.4 Na účely tohto organizačného poriadku sú dva druhy staníc podľa charakteru ich
činnosti, a to:
a) stanica centrála spravidla len s miestom výkonu služby v sídle CÚ, ktorá zabezpečuje
činnosti určené týmto organizačným poriadkom alebo inými príslušnými internými riadiacimi
aktmi, vrátane stálej služby v sídle CÚ, a zároveň vykonáva hliadkovú činnosť
zabezpečovanú kontrolnými mobilnými skupinami,
b) stanica s miestom výkonu služby (resp. miestami výkonu služby) mimo sídla CÚ, ktorá
zabezpečuje činnosti určené týmto organizačným poriadkom alebo inými príslušnými
internými aktmi riadenia, a zároveň vykonáva hliadkovú činnosť zabezpečovanú kontrolnými
mobilnými skupinami, vrátane stálej služby.
Stanica pri vykonávaní hliadkovej činnosti zabezpečovanej kontrolnými mobilnými skupinami
má, spravidla v rámci územného obvodu CÚ, stanovený región, v rámci ktorého je miestne
príslušnou pre vykonávanie tejto činnosti.
6) Činnosť útvarov s výnimkou úsekov sa väčšinou člení na oblasti, agendy a jednotlivé činnosti.
7) Oblasť činností je súčasťou útvaru, v ktorej sú zoskupené obsahovo príbuzné agendy, pričom
v rámci jedného útvaru je zriadených viacero oblastí činností. Tieto spravidla odzrkadľujú
prerozdelenie obdobných agend medzi jednotlivé organizačné útvary FR SR4 (ďalej len „útvary
FR SR“) metodicky usmerňujúce činnosť v týchto oblastiach CÚ. Funkčnou náplňou oblastí je
zabezpečovanie činností rozdelených do týchto agend prostredníctvom spravidla dvoch
(v odôvodnených prípadoch aj viacerých) zamestnancov CÚ zaradených na útvare, ktorého je
oblasť činností súčasťou. Oblasť činností je riadená vedúcim3 útvaru.
8) Agenda je súčasťou oblasti činností, v ktorej sú zoskupené obsahovo príbuzné činnosti.
9) CÚ plní najmä úlohy uvedené v § 9 ods. 3 a v § 10 a § 10a zákona č. 652/2004 Z. z., ako aj
úlohy vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných zmlúv,
ktorými je SR viazaná a interných riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú na oblasti ním
zabezpečovaných činností.
2
3
4
§ 4 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov alebo § 11 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
§ 4 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov.
Čl. 2 Organizačného poriadku FR SR.
5
10) Útvary plnia úlohy najmä:
a) podieľajú sa na príprave návrhov (ako aj na revízii) interných riadiacich aktov CÚ a FR SR,
resp. interných riadiacich aktov oblastiach, v ktorých sú vecne príslušné podľa tohto
organizačného poriadku,
b) spolupracujú s vecne príslušnými útvarmi FR SR pri zabezpečovaní vecných potrieb CÚ
(tovarov, služieb a prác),
c) spolupracujú pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu zamestnancov CÚ, resp. finančnej
správy, napr. spracúvaním učebných pomôcok, odborným posudzovaním učebných
pomôcok a odbornou garanciou pri konaní seminárov,
d) spolupracujú s vecne príslušnými útvarmi FR SR pri spracúvaní stratégie a racionalizácii
činností CÚ, napr. navrhovanie nových služobných a pracovných postupov, vypracovávanie
analýz svojich činností pre vývoj colného informačného systému (ďalej len „CIS“), príp.
testovanie nových funkcionalít CIS,
e) analyzujú svoju vlastnú činnosť a na základe výsledkov týchto analýz navrhujú opatrenia
s cieľom zvýšenia jej efektívnosti a hospodárnosti,
f) poskytujú informácie vecne príslušnému útvaru na plnenie úloh podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o slobode informácií“), ako aj na prezentáciu a mediálnu politiku CÚ, vrátane iniciovania
zmien internetovej, prípadne intranetovej stránky FR SR,
g) realizujú určené bezpečnostné opatrenia podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných aktov riadenia a pokynov vecne príslušných útvarov FR SR,
h) poskytujú vecne príslušnému útvaru FR SR údaje (vrátane štatistických údajov) o svojej
činnosti pre vykazovanie a hodnotenie činnosti CÚ, napr. pre vypracovanie výročnej správy
o činnosti finančnej správy za príslušný rok,
i) zabezpečujú činnosti a plnenie úloh v rámci jednotlivých projektov, resp. projektových tímov
podľa určenia generálneho riaditeľa sekcie colných úradov FR SR, resp. prezidenta
finančnej správy,
j) pri plnení svojich úloh v oblastiach, v ktorých sú vecne príslušné podľa tohto organizačného
poriadku, spolupracujú s ostatnými organizačnými útvarmi finančnej správy, 5 s orgánmi
verejnej správy a inými inštitúciami spravidla pôsobiacimi v územnom obvode CÚ,
k) vedú registratúrny denník a zabezpečujú spravovanie registratúry6 v oblastiach, v ktorých sú
vecne príslušné podľa tohto organizačného poriadku,
l) zabezpečujú náležitosti vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane utajovaných
skutočností7 a o ochrane osobných údajov,8 ako aj z príslušných interných riadiacich aktov
v oblastiach, v ktorých sú vecne príslušné podľa tohto organizačného poriadku,
m) plnia úlohy a vykonávajú činnosti určené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a internými riadiacimi aktmi generálneho riaditeľa sekcie colných úradov FR SR, resp.
prezidenta finančnej správy,
n) plnia ďalšie úlohy a vykonávajú činnosti určené RCÚ alebo námestníkmi riaditeľa CÚ.
11) Vnútorné organizačné štruktúry CÚ ako schémy organizačného členenia CÚ sú uvedené
v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohto organizačného poriadku.
5
6
7
8
Ostatnými útvarmi finančnej správy sa na účely tohto organizačného poriadku rozumejú organizačné útvary FR SR a organizačné
útvary Kriminálneho úradu finančnej správy určené ich organizačnými poriadkami.
Registratúrny poriadok a registratúrny plán finančnej správy.
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
Čl. 3
Základné zásady riadenia činnosti CÚ
1) Nadriadení,4 vedúci štátni zamestnanci9 a vedúci zamestnanci CÚ (ďalej len „vedúci útvaru“)
zodpovedajú za činnosť nimi riadeného útvaru v rozsahu jeho pôsobnosti.
2) Proces riadenia je na CÚ realizovaný prostredníctvom interných riadiacich aktov prezidenta
finančnej správy, resp. príslušných generálnych riaditeľov FR SR a riaditeľa CÚ, ktorými sú
rozhodnutie, nariadenie, rozkaz, príkaz, poriadok, smernica, služobný predpis a metodický
pokyn, pričom tieto sú vydávané v súlade s príslušným interným riadiacim aktom10 a týždenným
rozdelením úloh.11
3) Právomoc a zodpovednosť nadriadených v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov je určená osobitným aktom riadenia ministra financií SR.12 Právomoc a zodpovednosť
vedúcich štátnych zamestnancov je určená osobitnými právnymi predpismi a príslušnými
internými riadiacimi aktmi.
4) CÚ riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ CÚ (ďalej len „RCÚ“). RCÚ priamo riadi:
a) prvého námestníka RCÚ (ďalej len „zástupca RCÚ“),
b) námestníka RCÚ, a
c) vedúcich útvarov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, ktorými sú
1. oddelenie právne,
2. oddelenie hospodárske,
3. oddelenie prevencie a analýzy rizika,
4. oddelenie organizačné,
5. oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov.
5) RCÚ v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca RCÚ, ktorý ho zastupuje v plnom rozsahu
s výnimkou vecí, ktoré si RCÚ písomne vyhradil.
6) V čase neprítomnosti RCÚ a zástupcu RCÚ zastupuje riaditeľa CÚ námestník RCÚ, a to
v rozsahu, ktorý určí RCÚ.
7) V čase neprítomnosti RCÚ a námestníkov RCÚ zastupuje riaditeľa CÚ ním určený colník
v rozsahu, ktorý mu RCÚ určí.
8) RCÚ zodpovedá najmä za:
a) zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 652/2004 Z. z.,
b) plnenie strategických zámerov finančnej správy, plánu hlavných úloh FR SR na príslušný rok
a programových dokumentov v pôsobnosti CÚ,
c) dodržiavanie organizačného poriadku CÚ, služobného poriadku, pracovného poriadku
a iných interných riadiacich aktov,
d) predkladanie návrhu zmien vnútornej organizačnej štruktúry CÚ generálnemu riaditeľovi
sekcie colných úradov FR SR,
e) predkladanie materiálov organizačným útvarom FR SR,
f) plnenie úloh v oblasti CO, BOZP, OPP a ochrany utajovaných skutočností,
g) predkladanie návrhu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných
na CÚ a kontrolu ich plnenia,
h) uplatňovanie právnej zodpovednosti voči vedúcim útvarom v priamej riadiacej pôsobnosti na
základe zistených nedostatkov z kontrol a za odstránenie príčin ich vzniku,
§ 11 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica č. 1/2014 o vnútorných predpisoch finančnej správy.
11 Týždenné rozdelenie úloh realizované pracovnými stretnutiami vedenia CÚ.
12
Rozkaz ministra financií SR č. 1/2011„ Rozsah právomocí nadriadených vo veciach služobného pomeru v štátnej službe (personálna
a disciplinárna právomoc)“ v znení neskorších dodatkov.
9
10
7
i)
j)
zverejnenie informácií v pôsobnosti CÚ v spolupráci s FR SR v prostriedkoch masovej
komunikácie,
vykonávanie ďalších úloh vyplývajúcich z právnych predpisov a splnomocnení FR SR.
9) Zástupca RCÚ priamo riadi vedúcich útvarov zaradených do úseku colného, ktorými sú
a) oddelenie colné,
b) oddelenie colných taríf,
c) oddelenie následných kontrol,
d) pobočky colné,
e) pobočky hraničné,
f) pobočky kombinované.
10) V čase neprítomnosti zástupcu RCÚ ho v plnom rozsahu zastupuje námestník RCÚ s výnimkou
vecí, ktoré si zástupca RCÚ vyhradil.
11) Zástupca RCÚ zodpovedá najmä za:
a) obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov útvarov v jeho riadiacej pôsobnosti,
b) odpočet plnenia úloh stanovených útvarom v jeho riadiacej pôsobnosti,
c) účelné hospodárenie a ochranu zvereného majetku štátu a jeho využívanie iba na
oprávnené účely,
d) návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v činnosti riadených útvarov vyplývajúcich
z vykonaných kontrol vrátane návrhu na uplatnenie právnej zodpovednosti
voči zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti,
e) zmeny procesov (optimalizácia, aktualizácia procesov, návrhy na zefektívnenie procesov),
ktoré majú zásadný väčšinou prierezový charakter, t. j. dotýkajú sa viacerých procesov,
ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti.
12) Námestník RCÚ priamo riadi vedúcich útvarov zaradených do úseku správy spotrebných daní,
ktorými sú
a) oddelenie spotrebných daní,
b) oddelenie špeciálnych technológií,
c) pobočky daňové,
d) stanice.
Námestník RCÚ na pobočkách kombinovaných metodicky riadi časť zameranú na výkon správy
spotrebných daní.
13) V čase neprítomnosti námestníka RCÚ ho v plnom rozsahu zastupuje zástupca RCÚ
s výnimkou vecí, ktoré si námestník RCÚ vyhradil.
14) Námestník RCÚ zodpovedá najmä za:
a) obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov útvarov v jeho riadiacej pôsobnosti,
b) odpočet plnenia úloh stanovených útvarom v jeho riadiacej pôsobnosti,
c) účelné hospodárenie a ochranu zvereného majetku štátu a jeho využívanie iba na
oprávnené účely,
d) návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v činnosti riadených útvarov vyplývajúcich
z vykonaných kontrol vrátane návrhu na uplatnenie právnej zodpovednosti
voči zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti,
e) zmeny procesov (optimalizácia, aktualizácia procesov, návrhy na zefektívnenie procesov),
ktoré majú zásadný väčšinou prierezový charakter, t. j. dotýkajú sa viacerých procesov,
ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti.
15) V čase neprítomnosti zástupcu RCÚ a námestníka RCÚ ich zastupuje podľa potreby nimi určený
colník v rozsahu, ktorý mu zástupca RCÚ a námestník RCÚ určí.
16) V čase neprítomnosti vedúceho oddelenia ho zastupuje ním určený colník alebo zamestnanec
zaradený na tomto oddelení v rozsahu, ktorý mu vedúci oddelenia určí.
8
17) V čase neprítomnosti vedúceho pobočky (daňovej a colnej) ho zastupuje zástupca vedúceho
pobočky. Vo výnimočných prípadoch v čase neprítomnosti vedúceho pobočky a zástupcu
vedúceho pobočky zastupuje vedúceho pobočky ním určený colník zaradený na tejto pobočke
v rozsahu, ktorý mu vedúci pobočky určí.
18) Na pobočke kombinovanej v čase neprítomnosti vedúceho pobočky ho zastupuje zástupca
vedúceho pobočky pre colnú oblasť. V čase neprítomnosti vedúceho pobočky a zástupcu
vedúceho pobočky pre colnú oblasť zastupuje vedúceho pobočky zástupca vedúceho pobočky
pre daňovú oblasť. Vo výnimočných prípadoch v čase neprítomnosti vedúceho pobočky
a zástupcov vedúceho pobočky zastupuje vedúceho pobočky ním určený colník zaradený na
tejto pobočky v rozsahu, ktorý mu vedúci pobočky určí.
19) V čase neprítomnosti vedúceho stanice ho zastupuje zástupca vedúceho stanice. Vo
výnimočných prípadoch v čase neprítomnosti vedúceho stanice a zástupcu vedúceho stanice
zastupuje vedúceho stanice ním určený colník zaradený na tejto stanice v rozsahu, ktorý mu
vedúci stanice určí.
20) Určenie colníka alebo zamestnanca zaradeného na príslušnom útvare na zastupovanie
vedúceho tohto útvaru je vedúci útvaru bezodkladne povinný oznámiť vedúcemu útvaru. Takéto
určenie colníka alebo zamestnanca na zastupovanie vedúceho útvaru, vrátane rozsahu tohto
zastupovania vykonáva zamestnanec CÚ príslušným písomným poverením.
Čl. 4
Poradné orgány riaditeľa CÚ
1) Stále poradné orgány riaditeľa CÚ sú
a) porada riaditeľa CÚ s vedením CÚ (vedením CÚ na účely tohto organizačného poriadku je
zástupca RCÚ, námestník RCÚ, vedúci oddelení, vedúci pobočiek a vedúci staníc),
b) operatívna porada riaditeľa CÚ.
2) RCÚ v prípade potreby zriaďuje ďalšie svoje poradné orgány, a to ako stále, tak aj dočasné.
Takýmito poradnými orgánmi RCÚ sa rozumejú najmä komisie, pracovné skupiny, projektové
tímy, rady.
3) Poradnými orgánmi na útvaroch sú pracovné porady vedúcich týchto útvarov so svojimi
podriadenými.
4) Postavenie, úlohy a spôsob rokovania poradných orgánov RCÚ upravuje spravidla štatút
a jednotlivé rokovacie poriadky týchto poradných orgánov, ktoré schvaľuje RCÚ, a ktoré sú
vydávané vo forme interných riadiacich aktov. Na útvaroch náležitosti ich poradných orgánov
určujú vedúci zamestnanci.
5) Zloženie poradných orgánov RCÚ je upravené rozkazom alebo príkazom RCÚ.
9
DRUHÁ ČASŤ
OPIS ČINNOSTI ODDELENÍ
Článok 5
Oddelenie právne
Oddelenie právne má vymedzenú činnosť najmä v oblasti colného, daňového a obchodného
práva, agendy legislatívy, exekúcií a tvorby interných predpisov. V colnej a daňovej oblasti
vykonáva najmä rozhodovaciu činnosť (vrátane procesných úkonov v správnom konaní
a daňových konaní, ktoré predchádzajú vydaniu rozhodnutia vo veci samej, najmä nazeranie do
spisov, doručovanie, vydávanie procesných rozhodnutí, dokazovanie) vo veciach porušenia
colných a daňových predpisov, exekučného konania, upustenia od vybratia úrokov z omeškania,
odkladu platby, iných uľahčení platby, vrátenia a odpustenia cla, prihlasovanie colných a daňových
pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie, likvidácie, vo veciach správy majetku štátu, agendy
štátnej pomoci a pod.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva administráciu správnych poplatkov,
b) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
c) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo podľa interných riadiacich aktov FR SR,
alebo podľa určenia RCÚ,
d) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia právneho (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
e) sleduje plnenie úloh útvaru,
f) vedie evidencie oddelenia právneho.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti.
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy,
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných riadiacich aktov z oblasti colníctva a správy spotrebných daní v rámci
pôsobnosti CÚ,
b) dáva podnet na vykonanie legislatívnych zmien z oblasti colníctva a spotrebných daní,
c) vykonáva odborné vyjadrenia podľa požiadaviek jednotlivých útvarov CÚ,
d) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzných právnych
predpisov a k návrhom interných riadiacich aktov,
e) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k tvorbe formulárov a vzorov dokumentov,
f) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje a sleduje jeho
plnenie.
10
III. Oblasť colno-právna
a) agenda plánovania a controllingu,
b) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
c) agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí.
1. Agenda plánovania a controllingu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) spracováva ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci,13
b) vykonáva, analyzuje a vyhodnocuje požadovaný stav v colno-právnej oblasti CÚ.
2. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) skúma rozhodnutia CÚ a posudzuje vznesené námietky v rámci riadnych opravných
prostriedkov (rozhoduje v rámci autoremedúry),14
b) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre nadriadený orgán (postupuje odvolania),15
c) metodicky riadi pobočky a stanice v priestupkovom konaní,16
d) prejednáva colné17 a devízové priestupky a colné delikty18 a iné správne delikty a
priestupky19 (rozhoduje vo veci),
e) vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti colno-právnej,
f) prejednáva priestupky a vedie konanie o správnych deliktoch v prípadoch oznámenia
porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
3. Agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) skúma rozhodnutia pobočiek a staníc,20
b) rozhoduje vo veci žiadostí o upustenie úrokov z omeškania, vrátenie sumy dovoznej
platby, odpustenie sumy dovoznej platby, obnovy konania CÚ,21 povolenie odkladu
platenia sumy dovoznej platby, pozhovenie s dovoznou platbou, povolenie splátok.
IV. Oblasť daňovo-právna
a) agenda daňového konania,
b) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
c) agenda vydávania rozhodnutí a súhlasu.
1. Agenda daňového konania zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje rozhodnutia, samostatne rozhoduje o uložení pokuty (správne delikty) podľa
osobitných predpisov22 (zákony o spotrebných daniach) v spojení so zákonom
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a o iných
Zákon č. 231/1999 Zb. o štátnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (právny poriadok) v znení neskorších predpisov.
15 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
17 § 70 a nás. zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
18 § 70 a nás. zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
19 Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
v znení neskorších predpisov.
20 Napríklad § 53 a nás. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21 § 62 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
22 Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č.530/2011 Z. z. o spotrebnej
dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného
plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov,
zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
13
14
11
skutočnostiach, napr. vo veci nároku nákladov konania a prenesenia nákladov konania na
daňový subjekt a pod.,
b) vykonáva, analyzuje a vyhodnocuje požadovaný stav v daňovo-právnej oblasti CÚ.
2. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) skúma rozhodnutia CÚ v rámci riadnych opravných prostriedkov (rozhoduje v rámci
autoremedúry),23
b) pripravuje podklady v rámci daňového konania pre rozhodovanie v rámci riadnych a
mimoriadnych opravných prostriedkov pre nadriadený orgán (postupuje odvolania),24
c) rozhoduje o povolení alebo nariadení obnovy konania a pripravuje podklady na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a postúpenie na nadriadený orgán,
d) vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti daňovo-právnej.
3. Agenda vydávania rozhodnutí a súhlasu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) skúma rozhodnutia pobočiek a staníc25,
b) rozhoduje o námietke v prípadoch ustanovených daňovým poriadkom,
c) rozhoduje vo veci žiadostí daňového subjektu o povolenie odkladu platenia dane, alebo
povolenie platiť daň v splátkach, vedie evidenciu rozhodnutí o povolení odkladu platenia
dane alebo platenia dane v splátkach, informuje daňové úrady o povolenom odklade
platenia dane alebo platenia dane v splátkach podľa daňového poriadku,
d) pripravuje podklady pre rozhodnutie o odpísaní daňového nedoplatku a daňovej
pohľadávky v rozsahu oddelenia právneho,
e) podáva návrhy na vyhlásenie konkurzu v rozsahu oddelenia právneho,
f) pripravuje podklady a posudzuje splnenie zákonných predpokladov na povolenie úľavy
v zmysle §157 daňového poriadku v rozsahu oddelenia právneho.
V. Oblasť právnej podpory
a) agenda právnych služieb,
b) agenda vymáhania nedoplatkov (priame a nepriame exekúcie).
1. Agenda právnych služieb zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje evidenciu podaných oznámení orgánom činných v trestnom konaní útvarmi
CÚ,
b) vykonáva právne analýzy a stanoviská na základe dožiadania orgánov činných v trestnom
konaní, súdov a iných orgánov štátnej správy, poskytuje odborné informácie na základe
písomných, resp. ústnych žiadostí fyzických alebo právnických osôb,
c) vykonáva zastupovanie pred súdmi a tretími subjektmi vedúceho útvaru.
2. Agenda vymáhania nedoplatkov (priame a nepriame exekúcie) zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) spracováva podklady na uplatnenie pohľadávok v príslušných dedičských konaniach,
b) zabezpečuje správu majetku štátu [§69 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“) posudzovanie zmlúv o bezodplatnom prevode správy alebo vlastníctva majetku štátu,
predaj tovaru na dražbe v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a
doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
§ 72 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
24 § 72 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
25 § 72 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
23
12
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
v znení neskorších predpisov, predaj tovaru na základe kúpnej zmluvy v zmysle zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov] a pod.,
vydáva rozhodnutia o povinnosti daňového dlžníka uhradiť exekučné náklady a hotové
výdavky,
prihlasuje colné pohľadávky do konkurzu a reštrukturalizácie (§ 62 Colného zákona)
v spojení so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov), uskutočňuje ostatné úkony súvisiace s konkurzným
a reštrukturalizačným konaním a s likvidáciou podnikov,
zastupuje CÚ v súdnych sporoch o určenie pravosti výšky a poradia pohľadávok
v konkurzných konaniach,
vymáha nedoplatky (colný dlh, pokuty a iné platby) v colnom exekučnom konaní,
vykonáva dražby a prihlasuje pohľadávky do dražieb konaných súdnymi exekútormi,
vykonáva rozhodovaciu činnosť v rámci exekučného konania [štvrtá hlava daňového
poriadku - daňové exekučné konanie, vydáva rozhodnutie o začatí daňového exekučného
konania (§ 90), daňovú exekučnú výzvu (§ 91) a daňový exekučný príkaz (§ 92)] a určuje
spôsob vykonávania daňovej exekúcie,
vedie registre nákladov výkonu rozhodnutia a nevymožiteľných pohľadávok,
poskytuje vzájomnú pomoc pri vymáhaní pohľadávok v zmysle zákona č. 466/2009 Z. z.
o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
spracováva podklady k rozhodnutiu o odpisovaní nevymožiteľných colných pohľadávok
a k vyhláseniam o dočasne nevymožiteľných daňových nedoplatkoch (Smernica
č. 1/2013/1200100 upravujúca postup pri odpisovaní nevymožiteľných colných
pohľadávok a stanovení dočasne nevymožiteľných daňových nedoplatkov),
uplatňuje colné záložné právo do registra záložných práv, na základe požiadaviek
postúpených z útvarov CÚ a zriadených z vlastného podnetu,
na základe informácie o odôvodnenej obave z nezaplatenia dane vydáva zabezpečovací
príkaz na zabezpečenie sumy dane v prospech správcu dane,
vydáva rozhodnutia o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva,
po úhrade colného a daňového nedoplatku vydáva rozhodnutia o zrušení záložného práva
a rozhodnutia o zastavení exekučného konania,
vydáva rozhodnutia o určení nákladov spojených so skladovaním a zničením
prepadnutého tovaru.
VI. Oblasť colných a daňových príjmov
a) agenda pripravovania podkladov a vydávania rozhodnutí,
b) agenda preverovania nedoplatkov.
1. Agenda pripravovania podkladov a vydávania rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) spracováva podklady k vydaniu rozhodnutia
b) vydáva rozhodnutia o vzniku úrokov z omeškania platby cla a úrokov z omeškania platieb
spotrebných daní,
c) vydáva a zasiela upomienky na zaplatenie colného dlhu/úrokov a pokút pre deklarantov,
d) vydáva a zasiela výzvy na zaplatenie colného dlhu/úrokov pre ručiteľov,
e) spracováva podklady k nevymeraniu úrokov z omeškania a nevyrubeniu úrokov
z omeškania platieb spotrebných daní v zmysle platných právnych predpisov a zapisuje
do APV ACIS,
f) pripravuje podklady pre odvolacie konania vo veci úrokov z omeškania platby cla a úrokov
z omeškania platieb spotrebných daní,
13
g) priebežne sleduje pohľadávky CÚ v obchodnom vestníku – podnikov v likvidácii,
konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
h) vydáva a zasiela výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku.
2. Agenda preverovania nedoplatkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vystavuje potvrdenia o vysporiadaní záväzkov voči finančnej správe,
b) preveruje nedoplatky pre organizačné útvary CÚ,
c) poskytuje súčinnosť daňovým úradom vo veci vydania súhlasu správcu dane so zápisom
v obchodnom registri podľa § 54 ods. 1 daňového poriadku.
Článok 6
Oddelenie colné
Oddelenie colné má vymedzenú činnosť najmä v oblasti výkonu a podpory colného dohľadu,
colnej hodnoty, pôvodu tovaru, zabezpečenia colného dlhu a colných režimov s ekonomickým
účinkom, v oblasti týkajúcej sa poľnohospodárskeho a potravinového tovaru, netarifných opatrení
a zákazov a obmedzení.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva administráciu správnych poplatkov,
b) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
c) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov FR SR, alebo
podľa určenia RCÚ,
d) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia colného (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
e) sleduje plnenie úloh útvaru,
f) vedie evidencie oddelenia colného.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) zabezpečuje centrálne pre potreby CÚ administratívnu spoluprácu.
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky usmerňuje pobočky a stanice v colnej oblasti výkonu služby so zameraním sa
na efektívne plnenie úloh,
b) vykonáva konzultačnú činnosť pre jednotlivé útvary CÚ v colnej oblasti výkonu služby aj
s prípadným odporučením riešenia,
c) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k interným riadiacim aktom,
d) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje ku tvorbe formulárov a vzorov dokumentov,
14
e) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje a
sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť výkonu colného dohľadu
a) agenda colného dohľadu,
b) agenda zabezpečenia colného dlhu
c) agenda administratívnej spolupráce.
1. Agenda colného dohľadu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) spracováva informácie o situácii na hraničných pobočkách,
b) zaujíma stanovisko k pôsobeniu iných služieb na hraničných priechodoch (banky,
špedičné služby a pod.),
c) sleduje zásady a princípy určovania colnej hodnoty a spracováva interné riadiace akty
v tejto oblasti,
d) sleduje zásady a princípy určovania pôvodu tovaru, vedie záväzné informácie o
nomenklatúrnom zatriedení tovaru a spracováva interné riadiace akty v tejto oblasti (s
výnimkou CÚ Bratislava),
e) vykonáva následnú verifikáciu dokladov o pôvode tovaru v územnom obvode CÚ a vydáva
povolenia „schválený vývozca“ na pôvod tovaru (s výnimkou CÚ Bratislava),
f) zabezpečuje prijímanie a odosielanie dokladov na verifikáciu,
g) pripravuje podklady pre vydanie povolenia na colné režimy s ekonomickým účinkom,
povolenia na colný dohľad nad konečným použitím, povolenia na zjednodušené postupy
a usmerňuje činnosť pobočiek pri realizácii daných povolení a kontrole podmienok,
h) pripravuje podklady pre vydanie povolenia na zjednodušené postupy v zmysle Dohovoru
o spoločnom tranzitnom režime, Colného kódexu Spoločenstva a Colného zákona,
i) preveruje kritériá a pripravuje podklady pre udelenie osvedčenia SHS a kontroluje
dodržiavanie podmienok, ktoré vyplývajú držiteľovi SHS,
j) pripravuje odborné podklady na požadované informácie v rámci zákona o slobodnom
prístupe k informáciám.
2. Agenda zabezpečenia colného dlhu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) prijíma záručné listiny pre celkové zabezpečenie colného dlhu a záručné listiny pre
celkové zabezpečenie colného dlhu v spoločnom tranzitnom režime a tranzitnom režime
Spoločenstva,
b) určuje výšku celkového zabezpečenia colného dlhu,
c) preveruje žiadateľov za účelom prijatia celkového zabezpečenia colného dlhu,
d) vedie evidenciu celkového zabezpečenia colného dlhu a vydáva potvrdenia o celkovom
zabezpečení colného dlhu,
e) vystavuje a potvrdzuje tlačivá TC-31,
f) pripravuje podklady pre vydanie rozhodnutia o schválení byť ručiteľom a rozhodnutia na
zjednodušený postup použitia celkovej záruky v colnom režime tranzit.
3. Agenda administratívnej spolupráce zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje a sprostredkúva vzájomnú administratívnu pomoc na základe dvojstranných
dohôd upravujúcich regionálnu spoluprácu,
b) vybavuje žiadosti o administratívnu pomoc zo zahraničia,
c) posudzuje a zabezpečuje odosielanie žiadostí o administratívnu pomoc do zahraničia.
15
IV. Oblasť netarifných opatrení
a) agenda prepráv rádioaktívnych materiálov a tovarov dvojakého použitia,
b) agenda tovarov podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom,
c) agenda ochrany práv duševného vlastníctva,
d) agenda ochrany spotrebiteľa,
e) agenda ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia,
f) agenda ochrany kultúrneho dedičstva,
g) agenda prepráv rastlinného a veterinárneho tovaru a CITES,
h) agenda prepráv nebezpečných vecí – ADR,
i) agenda Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
1. Agenda prepráv rádioaktívnych materiálov a tovarov dvojakého použitia zahŕňa najmä tieto
úlohy:
a) metodicky riadi a koordinuje činnosť pobočiek a staníc v oblasti prepravy rádioaktívnych
materiálov, tovarov dvojakého použitia a spolupracuje s ostatnými CÚ pri odhaľovaní
nezákonnej prepravy.
2. Agenda tovarov podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky riadi a koordinuje činnosť pobočiek a staníc, ktoré vyplývajú z plnenia úloh
v zmysle ustanovení zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Agenda ochrany práv duševného vlastníctva zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky riadi pobočky a stanice a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej správy
v rozsahu pôsobnosti určenom predpismi Spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi
predpismi v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva.
4. Agenda ochrany spotrebiteľa zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky riadi pobočky a stanice a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej správy
v rozsahu pôsobnosti určenom predpismi Spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi
predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa.
5. Agenda ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky riadi pobočky CÚ a stanice CÚ a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej
správy v rozsahu pôsobnosti určenom predpismi Spoločenstva a všeobecne záväznými
právnymi predpismi v oblastiach ochrany zdravia, verejného poriadku,
bezpečnosti, morálky a životného prostredia (preprava odpadov, omamných
a psychotropných látok, prekurzorov a pod.).
6. Agenda ochrany kultúrneho dedičstva zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky riadi pobočky a stanice a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej správy
v rozsahu pôsobnosti určenom predpismi Spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi
predpismi v oblastiach ochrany kultúrnych pamiatok, predmetov múzejnej, galerijnej a
kultúrnej hodnoty.
7. Agenda prepráv rastlinného a veterinárneho tovaru a CITES zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) koordinuje a zabezpečuje činnosti pre CÚ v oblasti veterinárnej a rastlinolekárskej
starostlivosti, CITES – chránené rastliny, chránené živočíchy a chránené exempláre.
8. Agenda prepráv nebezpečných vecí – ADR zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky riadi pobočky a stanice a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej správy
v rozsahu pôsobnosti určenom predpismi Spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi
predpismi v oblasti v oblasti medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí.
16
9. Agenda Spoločnej poľnohospodárskej politiky zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami v oblasti
Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorej predmetom je vyplácanie vývozných náhrad.
V. Oblasť zákazov a obmedzení
a) agenda štatistiky /INTRASTAT-SK/,
b) agenda prepravných povolení.
1. Agenda štatistiky /INTRASTAT-SK/zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva správu údajovej základne INTRASTAT-SK na CÚ,
b) vykonáva poradenstvo pre spravodajské jednotky v príslušných oblastiach štatistického
zisťovania INTRASTAT-SK.
2. Agenda prepravných povolení zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky riadi pobočky a stanice v oblasti kontrol prepravných povolení.
VI. Oblasť kontroly medzinárodnej železničnej prepravy
a) agenda kontroly medzinárodnej železničnej prepravy zaradená na CÚ Košice.
1. Agenda kontroly medzinárodnej železničnej prepravy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontroly medzinárodnej železničnej prepravy,
b) vykonáva kontroly NL CIM a SMGS,
c) vykonáva kontroly APV Merkúr,
d) vykonáva kontroly APV Markant,
e) vykonáva kontroly v NTA Client,
f) vykonáva preverovanie na ŽS Cargo Slovakia a.s. Bratislava.
Článok 7
Oddelenie následných kontrol
Oddelenie následných kontrol vykonáva najmä výberové a cielené kontroly po prepustení tovaru
do navrhovaného colného režimu a kontroly vývozných náhrad, subvencií a platieb v hotovosti.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných aktov riadenia FR SR, alebo
podľa určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia následných kontrol (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie oddelenia následných kontrol.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a ostatnými príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti
c) participuje na zabezpečovaní administratívnej spolupráce.
17
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva odborné vyjadrenia podľa požiadaviek jednotlivých útvarov CÚ z oblasti kontrol
po prepustení tovaru,
b) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzným právnym
predpisom a interným riadiacim aktom,
c) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje
a sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť kontroly po prepustení tovaru
a) agenda kontroly,
b) agenda manipulácie s tovarom alebo vecou,
c) agenda kontroly platieb v hotovosti,
d) agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí.
1. Agenda kontroly zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontroly po prepustení tovaru smerujúceho z a do tretích krajín,
b) vykonáva „pred audit“ u žiadateľov o povolenie na zjednodušené postupy alebo
osvedčenia SHS,
c) vykonáva audity po prepustení tovaru u držiteľov povolenia na zjednodušené postupy
a osvedčenia SHS,
d) vykonáva audity po prepustení tovaru v oblasti SPP EÚ,
e) vykonáva preverenia v súvislosti so žiadosťou o vrátenie cla,
f) vykonáva preverenia colných vyhlásení (dovymeranie colného dlhu) na základe žiadosti
deklaranta,
g) v prípade zistenia preplatku,26 vyčísli rozdiel a vec postúpi pobočke CÚ, ktorá tovar
prepustila do navrhovaného režimu a oddeleniu právnemu,
h) vykonáva preverenia na základe dožiadaní CÚ,
i) vykonáva vlastnú analýzu rizík pri dovoze a vývoze tovaru na účel výkonu kontroly po
prepustení tovaru oddelením následných kontrol,
j) spolupracuje s daňovými úradmi, PZ SR a s inými orgánmi štátnej správy, vybavuje ich
dožiadania,
k) zahajuje konanie o podozrení z porušenia colných predpisov spísaním protokolu,
l) vyhotovuje a vedie evidenciu vykonávaných a vykonaných colných auditov,
m) vyhotovuje a vedie evidenciu protokolov o podozrení z porušenia colných predpisov
spísaných útvarom, vykonáva a aktualizuje zápisy v predpísanej elektronickej aplikácii,
n) podozrenia zo spáchania trestných činov oznamuje orgánom činným v trestnom konaní,
o) pre orgány činné v trestnom konaní podáva vysvetlenia a spracúva vyjadrenia týkajúce sa
vykonaného colného auditu (následnej kontroly).
2. Agenda manipulácie s tovarom alebo vecou zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zaisťuje tovar v zmysle príslušných ustanovení Colného zákona, ak takáto potreba vyplýva
z činnosti oddelenia následných kontrol,
b) vyhotovuje a vedie prvotnú evidenciu tovaru zaisteného pri výkone následnej kontroly,
c) v prípade potreby pri výkone následných kontrol odoberá vzorky a vedie ich evidenciu.
26Čl.
236 nariadenie rady (EHS) č. 2913/1992 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v znení neskorších zmien a
doplnkov.
18
3. Agenda kontroly platieb v hotovosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) v rámci svojej činnosti kontroluje dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v
hotovosti,
b) postupuje zistené prípady porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti na
oddelenie právne.
4. Agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) začína a vedie správne konanie vo veci dodatočného vymerania colného dlhu
a vymerania colného dlhu,
b) začína a vedie správne konanie vo veci určenia colnej hodnoty a nomenklatúrneho
zatriedenia tovaru v konkrétnych prípadoch výkonu následnej kontroly,
c) vydáva rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu a vzniku colného dlhu iným
spôsobom, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v oblasti colných príjmov a vykonáva
zápis colného dlhu do účtovnej evidencie CÚ,
d) vydáva rozhodnutia vo veci určenia colnej hodnoty v konkrétnych prípadoch výkonu
následných kontrol,
e) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre nadriadený orgán,
f) sleduje splatnosť dodatočne vymeraného colného dlhu a vymeraného colného dlhu
v prípade, že nie je dlžníkom uhradený v lehote splatnosti a iniciuje jeho vymáhanie.
Článok 8
Oddelenie špeciálnych technológií
Oddelenie špeciálnych technológií vykonáva riadenie a použitie kontrolnej detekčnej techniky,
najmä tej, ktorá na svoju činnosť využíva zdroje ionizujúceho žiarenia.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia špeciálnych technológií
(napr. telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie oddelenia špeciálnych technológií.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
19
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva odborné vyjadrenia podľa požiadaviek jednotlivých útvarov CÚ z oblasti
špeciálnych technológií,
b) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzným právnym
predpisom a interným riadiacim aktom z oblasti špeciálnych technológií,
c) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje a
sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť špeciálnych technológií
a) agenda kontroly s použitím špeciálnych technológií,
b) agenda ochrany zdravia pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
c) agenda monitorovania a dozimetrických meraní skenera a jeho okolia,
d) agenda technického zabezpečenia a údržby skenovacieho systému,
e) agenda technológie skenovacích kontrol vozidiel, kontajnerov a vlakových súprav,
f) agenda zdravotného dohľadu,
g) agenda pravidelných školení pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
h) agenda ostatných činností špeciálnych technológií.
1. Agenda kontroly s použitím špeciálnych technológií zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva monitorovanie detekčným zariadením vrátane mobilného skenovacieho
zariadenia,
b) vykonáva monitorovanie prejazdu vlakovej súpravy,
c) vykonáva činnosť stanice vyhodnocovania obrázkov (Image Processing Station „IPS“),
d) vykonáva činnosť systémovej kontrolnej stanice (System Control Station „SCS“),
e) vykonáva činnosť vstupnej a výstupnej kontrolnej stanice.
2. Agenda ochrany zdravia pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva evidenciu osobných dozimetrov,
b) vykonáva vyhodnocovanie dávok žiarenia,
c) dodržiavanie zásad práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
3. Agenda monitorovania a dozimetrických meraní skenera a jeho okolia zahŕňa najmä tieto
úlohy:
a) vykonáva kontroly a dozimetrických meraní stabilného röntgenu v rámci rozptýleného
žiarenia v priľahlých priestoroch stanovených v povolení na prevádzku zariadenia,
b) vykonáva zhotovovanie záznamov z meraní a ich vyhodnocovanie,
c) vykonáva konzultácie výsledkov meraní s príslušným Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva,
d) vykonáva zabezpečenie pravidelnej kalibrácie meracích prístrojov.
4. Agenda technického zabezpečenia a údržby skenovacieho systému zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu funkčnosti jednotlivých systémov bezpečnostných interlock zariadení,
b) vykonáva vyhotovovanie záznamov z previerok technického zabezpečenia systému a jeho
pravidelnej údržby,
c) vykonáva konzultácie a požiadavky na zabezpečenie odbornej údržby a opráv v rámci
záručných a pozáručných opráv so servisnou firmou.
20
5. Agenda technológie skenovacích kontrol vozidiel, kontajnerov a vlakových súprav zahŕňa
najmä tieto úlohy:
a) vykonáva zabezpečenie logistiky skenovacieho procesu v oboch možných smeroch
prevádzky skenera,
b) vykonáva overovanie výsledkov skenovania s výsledkom fyzických kontrol,
c) vykonáva zdokumentovanie pozitívnych výsledkov fyzických kontrol a ich následné
využívanie v rámci skenovacieho procesu.
6. Agenda zdravotného dohľadu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje sledovanie predpísaných časových limitov pre vykonávanie pravidelných
zdravotných prehliadok zamestnancov CÚ pracujúcich so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
b) v súvislosti s výsledkami zdravotných prehliadok vedeniu CÚ na zmenu personálneho
obsadenia obsluhy zariadenia,
c) plní úlohy vyplývajúce z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne
interných riadiacich aktov týkajúcich sa bezpečnosti práce so zdrojmi ionizujúceho
žiarenia.
7. Agenda pravidelných školení pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia zahŕňa najmä tieto
úlohy:
a) vykonáva pravidelné školenia pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
b) vykonáva špecifikáciu obsahu školení a dosiahnutých vedomostných úrovní operátorov.
8. Agenda ostatných činností špeciálnych technológií zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) prevádzkuje čítacie zariadenia na kontrolu kódov kontajnerov a evidenčných čísiel vozidiel,
b) vykonáva použitie moderných sofistikovaných systémov pre vykonávanie kontrol,
c) vykonáva činnosti v rámci opatrení podľa osobitných predpisov.27
Článok 9
Oddelenie hospodárske
Oddelenie hospodárske zabezpečuje najmä činnosti prevádzky budov, hnuteľného majetku
a majetku v dočasnej správe štátu, pokladne (len CÚ Michalovce), výstrojných súčastí rovnošiat,
osobných ochranných pracovných prostriedkov, prevádzky autodopravy a pod. na CÚ.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia hospodárskeho (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
27
Spoločné usmernenie na zabezpečenie činnosti pri náleze alebo zistení nelegálneho nakladania s rádioaktívnym alebo jadrovým
materiálom.
21
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie oddelenia hospodárskeho,
f) vedie evidencie platných zmlúv týkajúcich sa CÚ a kontroluje ich platnosť.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a ostatnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky usmerňuje útvary CÚ v hospodárskej oblasti so zameraním sa na efektívnu
správu majetku štátu v súlade s internými riadiacimi aktmi a Organizačným poriadkom
FR SR,
b) vykonáva konzultačnú činnosť pre jednotlivé útvary CÚ v hospodárskej oblasti aj
s návrhom riešenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými riadiacimi
aktmi,
c) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom interných riadiacich aktov,
d) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje
a sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť majetku a materiálno-technického zabezpečenia
a) agenda pre podporu evidencie majetku,
b) agenda inventarizácie majetku,
c) agenda prevádzky budov a technických zariadení.
1. Agenda pre podporu evidencie majetku zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) poskytuje súčinnosť pri presunoch, vyraďovaní a likvidácii majetku CÚ,
b) zabezpečuje a vedie evidenciu príjmu a výdaja pokutových blokov, zúčtovanie
a inventarizáciu pokutových blokov, predkladá obratové súpisky pokutových blokov vecne
príslušnému útvaru KCFO,
c) predkladá návrhy na likvidáciu vyradeného majetku z útvarov CÚ.
2. Agenda inventarizácie majetku zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) poskytuje súčinnosť pri inventarizácii majetku podľa osobitného interného riadiaceho aktu
FR SR.
3. Agenda prevádzky budov a technických zariadení zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje upratovanie a drobné opravy budov CÚ a DÚ,
b) koordinuje práce zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou
fyzickej práce (upratovačky, údržbári),
c) zaisťuje odstraňovanie závad proti hygienickým predpisom v objektoch CÚ a DÚ,
d) sleduje a prejednáva odstraňovanie závad v objektoch iných organizácií, kde je
pracovisko CÚ a DÚ umiestnené,
22
e) sumarizuje a postupuje požiadavky CÚ a DÚ na nákup tovaru, služby alebo práce na
jednotlivé oddelenia Sekcie ekonomiky FR SR prostredníctvom ePFK,
f) poskytuje súčinnosť pri nákupe drobného materiálu pre údržbu hnuteľného
a nehnuteľného majetku,
g) poskytuje súčinnosť pri príprave požiadaviek ohľadom investičnej výstavby a údržby.
IV. Oblasť logistiky
a) agenda materiálno-technického zásobovania,
b) agenda skladového hospodárstva,
c) agenda autoprevádzky.
1. Agenda materiálno-technického zásobovania zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) poskytuje súčinnosť vecne príslušnému organizačnému útvaru FR SR a predkladá sumarizované
požiadavky na zabezpečenie obstarávania materiálno-technických potrieb, najmä čistiacich,
hygienických, dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych a iných vecných potrieb CÚ,
b) poskytuje súčinnosť pri údržbe, opravách a prevádzkyschopnosti materiálno-technických
potrieb,
c) určený CÚ je gestorom v oblasti výstroja a výstrojných súčastí, výzbroje a munície a ako
gestor zabezpečuje špecifikáciu a spracovanie požiadavky na verejné obstarávanie a
požiadavky na obstaranie podlimitnej zákazky podľa osobitného interného riadiaceho aktu
na obstaranie výstroja a výstrojných súčiastok colníkom a colníčkam, výzbroje a munície
(vzor, druh materiálu a pod.) a v spolupráci so sekciou ekonomiky FR SR zabezpečuje ich
obstarávanie,
d) určený CÚ zabezpečuje sumarizovanie a spracovanie požiadavky na zabezpečenie
pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští na základe požiadaviek CÚ a vybraných
organizačných útvarov sekcie daňovej a colnej FR SR,
e) určený CÚ zabezpečuje sumarizovanie a spracovanie požiadavky na zabezpečenie
pokutových blokov, plomb, colných uzáver, colnej pásky a ostatného špecifického
drobného materiálu potrebného na výkon colného dohľadu a daňového dozoru na základe
požiadaviek CÚ a vybraných organizačných útvarov sekcie daňovej a colnej FR SR.
2. Agenda skladového hospodárstva zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) poskytuje súčinnosť pri skladovaní, príjme a
vydávaní tovarov materiálno –
technického zabezpečenia (napr. kancelárske a iné vecné potreby a materiál, čistiace,
hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál pre autoprevádzku a pod.), riadi sa
pravidlami a zásadami bezpečnosti a hospodárnosti pri nakladaní sa skladovými
zásobami,
b)
v súčinnosti so sekciou ekonomiky FR SR zabezpečuje distribúciu pokutových blokov,
plomb, colných uzáver, colnej pásky a ostatného špecifického drobného materiálu
potrebného na výkon colného dohľadu a daňového dozoru,
c)
poskytuje súčinnosť v oblasti vystrojovania, pričom najmä vedie karty evidencie náhrad,
eviduje a vydáva odberné poukazy – mierenky, zabezpečuje naturálne záležitosti
colníkov a colníčok, spracováva súhrnné celoročné požiadavky výstrojných súčastí
rovnošiat colníkov a colníčok, vystavuje požiadavky na prvotné vystrojenie
novoprijatých colníkov, preberá objednané výstrojné súčiastky z centrálneho skladu FR
SR, vydáva ich colníkom na základe prídelu v kartách evidencie náhrad, sumarizuje
množstvá a spracováva centrálnu požiadavku na osobné ochranné pracovné
prostriedky pre CÚ na FR SR,
23
d) vedie evidenciu pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a autentizácie kníh CÚ a
vykonáva všetky úkony súvisiace s touto evidenciou.
3. Agenda autoprevádzky zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) poskytuje súčinnosť pri zabezpečení oblasti autoprevádzky, najmä pri zavedení
evidencie a výkazníctva o stave vozového parku a o prevádzke služobných motorových
vozidiel,
b) poskytuje súčinnosť pri technických kontrolách a servise vozidiel CÚ, vysporiadaní
dopravných nehôd vozidiel CU a likvidácií škôd v poisťovni.
V. Oblasť zaisteného, zabezpečeného a zhabaného tovaru a tovaru v správe majetku štátu
a) agenda manipulácie s tovarom,
b) agenda vedenia skladovej a účtovnej evidencie tovaru,
c) agenda realizácie tovaru v správe majetku štátu.
1. Agenda manipulácie s tovarom zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) poskytuje súčinnosť pobočkám a staniciam pri manipulácii s tovarom, ktorý bol dodaný
na uskladnenie v priestoroch centrálneho skladu, prípadne v príručných skladoch CÚ,
b) zabezpečuje prebratie tovaru s vykonaním kontroly o stave, množstve a cene tovaru
určeného na uskladnenie v centrálnom sklade, prípadne v príručnom sklade CÚ.
2. Agenda vedenia skladovej a účtovnej evidencie tovaru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) skladuje, prijíma a vydáva tovar, ktorý sa stal na základe právoplatného rozhodnutia
majetkom štátu (tovar prepadnutý v súvislosti s colným a daňovým konaním, zhabaný
aj prenechaný v prospech štátu v súvislosti s colným konaním),
b) vedie skladovú evidenciu o tovare, ktorý sa stal na základe právoplatného rozhodnutia
majetkom štátu.
3. Agenda realizácie tovaru v správe majetku štátu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) spracováva žiadosť a pripravuje podklady k vyhláseniu o prebytočnosti majetku štátu
podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
b) zabezpečuje ponukové konanie prebytočného majetku pre štátne rozpočtové organizácie
alebo štátne príspevkové organizácie za účelom prevodu správy majetku, pripravuje
podklady pre vyhotovenie zmluvy o prevode správy,
c) zabezpečuje osobitné ponukové konanie prebytočného majetku,
d) pripravuje a postupuje podklady na oddelenie právne na realizáciu tovaru (prevod
vlastníctva formou kúpnej zmluvy, vykonanie dražby majetku, iné spôsoby nakladania
s majetkom štátu a pod.),
e) zabezpečuje likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu a právoplatne zhabaného, resp.
prepadnutého tovaru, vrátane tovaru podliehajúceho SPD,
f) vyčísľuje náklady spojené so skladovaním a likvidáciou tovaru prepadnutého v prospech
štátu podľa § 43, ods. 3 daňového poriadku ako podklad pre rozhodnutie oddelenia
právneho o povinností znášať tieto náklady subjektom podľa citovaného zákona
g) vyčísľuje hotové výdavky (skladné, znalecké a pod.) ako podklad pre vydanie rozhodnutia
oddelenia právneho v daňovom exekučnom konaní,
h) zabezpečuje ako gestor požiadavku na odvoz zaisteného, zabezpečeného a zhabaného
tovaru a tovaru v správe majetku štátu.
24
Článok 10
Oddelenie prevencie a analýzy rizika
Oddelenie prevencie a analýzy rizika zabezpečuje oblasť prevencie proti colným a daňovým
podvodom a inej protispoločenskej činnosti a vykonávanie analýzy a riadenia rizika za účelom
identifikovania a hodnotenia rizika, vrátane identifikácie metód potrebných na zníženie rizík na
prijateľnú úroveň v oblastiach súvisiacich s kontrolnou činnosťou CÚ.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia prevencie a analýzy rizika
(napr. telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie oddelenia.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) metodicky usmerňuje útvary CÚ v oblasti prevencie a analýzy rizika so zameraním sa na
efektívnejšie využívanie a vykonávanie kontrol,
b) vykonáva konzultačnú činnosť pre jednotlivé útvary CÚ v oblasti prevencie a analýzy rizika
aj s prípadným odporučením riešenia,
c) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom interných riadiacich aktov,
d) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje
a sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť prevencie
a) agenda prevencie.
1. Agenda prevencie plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva zabezpečovanie a realizáciu úloh vyplývajúcich z koncepcie prevencie boja proti
podvodom v oblasti porušovania colných a daňových predpisov a inej protispoločenskej
25
činnosti, pričom spolupracuje s vnútrorezortnými aj mimorezortnými subjektmi pôsobiacich
v činnosti prevencie,
b) koordinuje a vyhodnocuje plnenia úloh prevencie boja proti podvodom v oblasti
porušovania colných a daňových predpisov a inej protispoločenskej činnosti,
c) získava podporu verejnosti pre výkon činnosti CÚ pri konkrétnych preventívnych aktivitách
d) vykonáva podporné aktivity v oblasti poradensko – informačnej činnosti CÚ, najmä v rámci
letnej a zimnej turistickej sezóny.
IV. Oblasť analýzy a riadenia rizika
a) agenda analýzy a riadenia rizika.
1. Agenda analýzy a riadenia rizika zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva prípravu dokumentácie z analýz, spracovaných tabuliek, opisov rizík, rizikových
profilov a prieskumov rizikových profilov,
b) implementuje do kontrolnej činnosti najmä pobočiek a staníc opatrenia vyplývajúce
z analýzy rizika,
c) zabezpečuje spracovanie informačného formuláru o rizikách (RIF - Risk Information Form),
d) vykonáva monitorovanie prepráv tovaru a medzinárodného obchodu v regióne CÚ,
e) poskytuje súčinnosť pri výkone bezpečnostnej a ochrannej analýzy rizika pri tovare, ktorý
má vstúpiť na colné územie Spoločenstva (BOAR),
f) poskytuje súčinnosť pri výkone bezpečnostnej a ochrannej analýzy rizika pri tovare, ktorý
má opustiť colné územie Spoločenstva.
V. Oblasť výkazníctva a štatistiky
a) agenda výkazníctva,
b) agenda štatistiky.
1. Agenda výkazníctva zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva podporu pre zabezpečenie zberu, spracovania a distribúciu údajov z prvotných
dokladov v elektronickej forme pre výkazníctvo, prípravu centrálnej databázy a registrov,
finančný informačný systém,
b) riadi a koordinuje oblasť spracovania výkazníctva na CÚ.
2. Agenda štatistiky zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva podporu pre zabezpečenie integrity údajov v colnej štatistike, dopĺňanie údajov a
opravu poškodených údajov spracovanie a distribúciu údajov z prvotných dokladov
v elektronickej forme pre colnú a daňovú štatistiku, pre prípravu centrálnej databázy,
registrov a finančný informačný systém,
b) spracúva rôzne štatistické výstupy pre potreby CÚ, generuje špecifické výbery
z centrálnej evidencie podľa pokynov vedenia CÚ,
c) riadi a koordinuje oblasť spracovania štatistiky na CÚ.
VI. Oblasť poskytovania súčinnosti v oblasti vývoja a podpory CIS
a) agenda podpory vývoja a prevádzky CIS.
1. Agenda podpory vývoja a prevádzky CIS zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) poskytuje súčinnosť pri návrhu koncepcie a metodiky optimálneho využitia výpočtovej
techniky na CÚ,
b) poskytuje súčinnosť pri správe IS/ICT (SW, HW a siete, hlasovej a komunikačnej
infraštruktúry),
c) poskytuje súčinnosť pri správe používateľských prístupov zamestnancov CÚ,
26
d) v spolupráci s FR SR sa podieľa na vývoji CIS a vykonáva testovanie programového
vybavenia,
e) vykonáva prevenciu v oblasti deštrukčných programov (tzv. počítačových vírusov); v prípade
výskytu počítačového vírusu poskytuje súčinnosť pri odbornej eliminácii jeho pôsobenia
v programovom vybavení,
f) navrhuje koncepciu antivírovej ochrany s využitím najnovších poznatkov informačných
technológií,
g) poskytuje súčinnosť pri zabezpečení a odstraňovaní nelegálneho a nepovoleného
programového vybavenia CÚ.
Článok 11
Oddelenie organizačné
Organizačné oddelenie plní najmä úlohy v oblasti zabezpečenia činnosti sekretariátu, podateľne
a registratúry, v oblasti ochrany utajovaných skutočností, civilnej ochrany, hospodárskej
mobilizácie, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
požiarmi (ďalej len „BOZP a OPP“), poskytovania informácií CÚ a spolupracuje s ostatnými
organizačnými útvarmi finančnej správy.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia organizačného (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie oddelenia organizačného.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky.
1. Agenda tvorby metodiky zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva odborné vyjadrenia podľa požiadaviek jednotlivých útvarov CÚ z oblasti
oddelenia organizačného,
27
b) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných riadiacich aktov z oblasti oddelenia organizačného,
c) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje
a sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť sekretariátu
a) agenda riadenia,
b) agenda organizačná.
1. Agenda riadenia zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje pracovný program RCÚ a námestníkov RCÚ, ako aj organizuje jeho plnenie a
zabezpečuje podkladové materiály pre ich rokovania,
b) vyhotovuje zápisnice z rokovaní poradných orgánov RCÚ (vrátane záverov z porady RCÚ
s vedením CÚ), ako aj z ďalších rokovaní a vedie ich evidenciu,
c) pripravuje návrhy, príkazy a vyúčtovania tuzemských a zahraničných služobných ciest
RCÚ a námestníkov RCÚ,
d) zabezpečuje distribúciu interných riadiacich aktov RCÚ,
e) vedie evidenciu interných riadiacich aktov CÚ a vykonáva ich revíziu,
f) vedie evidenciu reprezentačného fondu RCÚ podľa príslušných interných riadiacich aktov
FR SR,
g) vypracúva a aktualizuje telefónny zoznam CÚ,
h) eviduje dochádzku RCÚ a námestníkov RCÚ, ktorých prítomnosť denne nahlasuje na
sekretariát Sekcie colných úradov FR SR,
i) eviduje dochádzku iných nadriadených a vedúcich zamestnancov CÚ,
j) vykonáva kontrolu formálnych náležitostí všetkých písomností, ktoré sú určené na podpis
RCÚ, alebo námestníkom RCÚ,
k) vykonáva správu organizačnej štruktúry CÚ.
2. Agenda organizačná zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) organizuje a zvoláva porady RCÚ s vedením CÚ,
b) organizuje a zvoláva rokovania iných poradných orgánov RCÚ a iné rokovania podľa
rozhodnutia RCÚ a námestníkov RCÚ,
c) zabezpečuje prenos informácií na všetky útvary CÚ a vykonáva kontrolu plnenia im
stanovených úloh,
d) zabezpečuje kontrolu plnenia všetkých úloh, ktoré boli určené pre RCÚ na
poradách vedúcich zamestnancov FR SR,
e) zabezpečuje kontrolu plnenia hlavných úloh FR SR, ktoré boli určené na plnenie, resp. na
spoluprácu vedenia CÚ,
f) vypracúva plán hlavných úloh CÚ a zabezpečuje kontrolu ich plnenia jednotlivými útvarmi
CÚ,
g) na požiadanie príslušných organizačných útvarov FR SR vypracúva správu o činnosti CÚ,
h) vykonáva analýzu činností jednotlivých útvarov CÚ z hľadiska ich organizačného
usporiadania a navrhuje RCÚ úpravy pre zdokonalenie a zefektívnenie činnosti CÚ.
IV. Oblasť vzťahov s verejnosťou
a) agenda komunikácie,
b) agenda prešetrovania a vybavovania petícií, sťažností, podnetov a oznámení smerovaných
proti CÚ.
28
1. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) podľa pokynov príslušného organizačného útvaru FR SR v plnom rozsahu zabezpečuje
prácu hovorcu a kontaktných osôb zodpovedných za správnosť, komplexnosť a urýchlené
spracovanie materiálov (písomných a obrazových) určených na zverejnenie podľa
príslušného interného riadiaceho aktu,
b) zabezpečuje distribúciu tlače, odborných letákov a brožúr,
c) sleduje a vyhodnocuje materiály uverejnené v regionálnych oznamovacích prostriedkoch
súvisiace s finančnou správou, alebo priamo s CÚ a informuje o nich RCÚ,
d) zabezpečuje stretnutia s podnikateľskou verejnosťou pôsobiacou v územnom obvode CÚ,
e) zabezpečuje a plní úlohy podľa zákona o slobode informácií, ako aj podľa interných
riadiacich aktov (v prípade potreby mu spoluprácu poskytujú ostatné útvary CÚ).
2. Agenda prešetrovania a vybavovania petícií, sťažností, podnetov a oznámení smerovaných
proti CÚ zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje prijímanie, priame prešetrovanie a vybavovanie petícií, sťažností, podnetov
a oznámení smerovaných proti CÚ; o spôsobe a výsledku vybavenia podaní informuje
občanov a dotknuté inštitúcie a vedie ich evidenciu,
b) spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri kontrole a prešetrovaní činnosti CÚ,
c) vykonáva analýzu z vybavovania petícií, sťažností, podnetov a oznámení,
d) navrhuje RCÚ prijatie opatrení na dodržiavanie služobnej/pracovnej disciplíny.
V. Oblasť ochrany utajovaných skutočností
a) agenda ochrany utajovaných skutočností,
b) agenda oslobodenia od povinnosti mlčanlivosti,
c) agenda BOZP a OPP,
d) agenda civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie,
e) agenda zaručeného elektronického podpisu a ochrany osobných údajov.
1. Agenda ochrany utajovaných skutočností zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje a plní úlohy podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa
interných riadiacich aktov FR SR,
b) pripravuje podklady pre vykonanie bezpečnostných previerok zamestnancov CÚ,
c) vedie evidencie v súlade s vyhláškou NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti
a o skúške bezpečnostného zamestnanca
d) zabezpečuje komunikáciu s príslušným organizačným útvarom Kancelárie prezidenta
v danej oblasti.
2. Agenda oslobodenia od povinnosti mlčanlivosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady a vedie evidenciu oslobodenia od povinnosti mlčanlivosti podľa
požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní, súdov a potrieb CÚ.
3. Agenda BOZP a OPP zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje a kontroluje činnosť útvarov CÚ v oblasti BOZP a OPP v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov, ako aj interných riadiacich aktov FR SR,
b) zabezpečuje funkciu bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany CÚ,
c) vedie štatistiku úrazovosti a chorôb z povolania a kontroluje plnenie prijatých opatrení
d) vedie, uchováva a aktualizuje predpísanú dokumentáciu pre oblasť BOZP a OPP,
e) spracúva hodnotenie činnosti CÚ v daných oblastiach,
29
f) vykonáva pravidelné kontroly a predkladá na schválenie RCÚ návrhy a opatrenia, ktoré je
potrebné prijať na CÚ v daných oblastiach,
g) v spolupráci s oddelením hospodárskym podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných riadiacich aktov FR SR poskytuje súčinnosť pri obstaraní
výstroja a osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov CÚ.
4. Agenda civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) plní úlohy a opatrenia a kontroluje činnosť CÚ zameranú na ochranu života, zdravia a
majetku v oblasti civilnej ochrany,
b) vykonáva opatrenia v súlade s plánovacou dokumentáciou (krízové plány pre subjekt
hospodárskej mobilizácie) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
interných riadiacich aktov FR SR,
5.
Agenda zaručeného elektronického podpisu a ochrany osobných údajov zahŕňa najmä tieto
úlohy:
a) zabezpečuje a plní úlohy podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o zaručenom elektronickom
podpise v znení neskorších predpisov, ako aj podľa interných riadiacich aktov FR SR
b) zabezpečuje a plní úlohy podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa interných riadiacich aktov FR SR.
VI. Oblasť príručnej registratúry CÚ
a) agenda centrálneho registratúrneho denníka CÚ,
b) agenda príslušného registratúrneho strediska CÚ.
1. Agenda centrálneho registratúrneho denníka CÚ zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vedie spisový protokol RCÚ, námestníkov RCÚ a vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie
ich korešpondencie,
b) zabezpečuje a plní funkciu podateľne a správcu záznamov CÚ podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, ako aj interných riadiacich aktov FR SR,
c) uskutočňuje preberanie zásielok adresovaných CÚ,
d) uskutočňuje odosielanie zásielok z CÚ,
e) zabezpečuje odosielanie písomností na vzdialenejšie útvary CÚ (tzv. kuriérska pošta,
resp. odosielanie prostredníctvom poštového úradu),
f) vedie evidenciu došlých doručeniek.
2. Agenda príslušného registratúrneho strediska CÚ zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) plní funkciu správcu registratúry CÚ podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako
aj interných riadiacich aktov FR SR,
b) komplexne zabezpečuje činnosť príručného registratúrneho strediska CÚ podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov FR SR,
c) zabezpečuje preberanie registratúrnych záznamov od jednotlivých útvarov CÚ za účelom
ich uloženia v príručnom registratúrnom stredisku CÚ a ich ďalšej odbornej správy počas
plynutia lehoty uloženia,
d) vyhotovuje výpisy, odpisy a osvedčenia z registratúrnych záznamov a zároveň
sprostredkúva príslušným útvarom CÚ, resp. iným osobám na základe povolenia RCÚ
nazeranie do záznamov uložených v príručnom registratúrnom stredisku, resp. ich
vypožičanie,
30
e) posudzuje dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov pred vyraďovaním
písomností,
f) pripravuje vyraďovanie písomností na CÚ, vrátane predloženia návrhu na zriadenie
vyraďovacej komisie,
g) zabezpečuje samotné vyraďovanie registratúrnych záznamov,
h) uskutočňuje odovzdanie registratúrnych záznamov s trvalou archívnou hodnotou do
Centrálneho registratúrneho strediska po uplynutí ich lehoty uloženia na CÚ,
i) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov FR SR, alebo
podľa určenia RCÚ či námestníkov RCÚ,
j) komplexne usmerňuje útvary CÚ v oblasti správy registratúry podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, ako aj interných riadiacich aktov FR SR a vykonáva v danej oblasti
u týchto útvarov kontrolu.
VII. Oblasť starostlivosti o zamestnancov CÚ
a) agenda podpory personálnej práce.
1. Agenda podpory personálnej práce zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje konania a rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia,
b) vedie evidenciu disciplinárnych opatrení v registrovanej knihe,
c) vydáva rozhodnutia o zahladení disciplinárnych opatrení,
d) vypracúva personálne prehľady,
e) spracúva podklady pre systemizáciu colníkov a plánovanie počtu zamestnancov,
f) poskytuje súčinnosť osobnému úradu FR SR.
Článok 12
Oddelenie spotrebných daní
Oddelenie spotrebných daní plní úlohy v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, vykonáva najmä metodickú činnosť voči príslušným pobočkám a staniciam v oblasti
správy SPD, u vybraných subjektov vykonáva primárne úkony správcu dane – rozhoduje o
registrácii, výške zábezpeky na daň, vyrubuje a vracia daň, vykonáva daňový dozor a daňovú
kontrolu, odhaľuje porušenie daňových predpisov, spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy
a pod.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia spotrebných daní (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
31
e) vedie evidencie oddelenia spotrebných daní.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva odborné vyjadrenia podľa požiadaviek jednotlivých útvarov CÚ z oblasti správy
spotrebných daní,
b) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzným právnym
predpisom a interným riadiacim aktom z oblasti správy spotrebných daní,
c) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje
a sleduje jeho plnenie,
d) metodicky koordinuje a usmerňuje pobočky CÚ v oblasti:
1. jednotnej aplikácie ustanovení zákonov o spotrebných daniach, najmä v oblasti
registrácie a evidencie daňových subjektov, zábezpeky na daň, zisťovania
a uznávania strát na všetkých spotrebných daniach,
2. daňovej kontroly alebo daňovej kontroly vykonávanej opätovne všetkých
spotrebných daní (vrátane procesného postupu vo veci podávania daňových
priznaní a dodatočných daňových priznaní),
3. daňového dozoru vykonávaného na všetkých spotrebných daniach, vrátane
nepretržitej prítomnosti colníkov v daňových skladoch (spotrebná daň z liehu),
4. používania aplikačného programového vybavenia SysNeD a systému EMCS
a elektronických administratívnych sprievodných dokumentov a procesného postupu
pri vzniku nezrovnalostí pri preprave,
5. vyhotovovania úradných záznamov o podozrení z porušenia daňových predpisov,
e) metodicky koordinuje a spolupracuje so stanicami v oblasti:
1. vyhotovovania úradných záznamov a zápisníc o podozrení z porušenia daňových
predpisov a pri rozhodovacej činnosti v oblasti zabezpečenia a prepadnutia tovaru,
2. plnenia úloh vyplývajúcich z interných riadiacich aktov v oblasti boja proti daňovým
únikom.
III. Oblasť správy daní
a) agenda registrácie a administrácie daní,
b) agenda daňového dozoru a daňovej kontroly,
c) agenda daňového konania,
d) agenda prípravy podkladov na vydanie rozhodnutí,
e) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
f) agenda analýzy a spracovania údajov a informácií,
g) agenda kontroly platieb v hotovosti.
1. Agenda registrácie a administrácie daní zahŕňa najmä tieto úlohy:
32
a) zabezpečuje prevzatie a distribúciu vzorových výtlačkov,
b) rozhoduje o registrácii a evidencii prevádzkovateľov daňových skladov, o registrácii
tranzitných daňových skladov, daňových skladov pre zahraničných zástupcov, prideľuje
registračné čísla pre prevádzkovateľov daňových skladov a daňové sklady, vydáva
osvedčenia o registrácii a povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa
hmotnoprávnych predpisov a podľa procesného predpisu, odníma povolenia, ruší
registrácie a registračné čísla, určuje lehoty na vykonanie inventarizácie pri zániku
povolení, vykonáva úkony súvisiace so zánikom povolení,
c) poskytuje informácie verejnosti o podmienkach registrácie, náležitostí jednotlivých žiadostí
a ich príloh, lehotách súvisiacich s registráciou a ostatných verejne dostupných
informácií o všetkých predmetoch spotrebných daní,
d) vykonáva úkony súvisiace s určením zábezpeky na daň predpisuje platobné symboly pre
účely zloženia zábezpeky pre prevádzkovateľov daňových skladov,
e) vykonáva úkony súvisiace s použitím zábezpeky na daň zloženej formou bankovej záruky
na zaplatenie dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, úkony súvisiace s vrátením
zábezpeky na daň, súhlas na zloženie zábezpeky dopravcom namiesto odosielateľa, ak
sa tak dohodli odosielateľ a dopravca, rozhoduje o upustení od povinnosti zložiť
zábezpeku na daň pre prevádzkovateľov daňových skladov,
f) prijíma bankové záruky pre všetky daňové subjekty,
g) overuje úhrady zábezpek na daň v prospech depozitného účtu pri prevádzkovateľoch
daňových skladov,
h) vydáva potvrdenia o výške zloženej zábezpeky na daň formou bankovej záruky,
i) vedie zoznam zábezpek na daň zložených formou bankovej záruky,
j) metodicky usmerňuje pobočky v oblasti predmetnej agendy a vydáva stanoviská
k dopytom daňových subjektov, orgánov štátnej správy a útvarov CÚ,
k) vydáva stanoviská k dopytom daňových subjektov, orgánov štátnej správy a útvarov CÚ,
l) spracováva a zasiela žiadosti o poskytnutie stanoviska na odbor spotrebných daní FR SR,
m) spracováva a zasiela na odbor spotrebných daní FR SR podnety na delegovanie miestnej
príslušnosti pre daňové subjekty.
2. Agenda daňového dozoru a daňovej kontroly zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva riadiacu a poradenskú činnosť voči pobočkám a staniciam v oblasti správy
spotrebných daní, v odôvodnených prípadoch nariaďuje výkon daňového dozoru u
všetkých registrovaných daňových subjektov daňových dlžníkov v určenom územnom
obvode, vrátane daňového dozoru nad denaturáciou liehu a všetky úkony s tým súvisiace,
zabezpečuje jednotnú aplikáciu ustanovení zákonov o spotrebných daniach a interných
riadiacich aktov z oblasti správy spotrebných daní v rámci pôsobnosti CÚ a vydáva
stanoviská k dopytom daňových subjektov, orgánov štátnej správy a útvarov CÚ,
b) vykonáva daňové kontroly podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva
vyrubiť daň (periodicitu daňových kontrol ustanovuje interný riadiaci akt FR SR)
u vybraných prevádzkovateľov daňových skladov alebo aj u iných daňových subjektov
určených RCÚ, smerujúcich k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne
určenie dane,
c) vykonáva daňový dozor a daňové kontroly opätovne u všetkých ostatných registrovaných,
evidovaných a potenciálnych daňových dlžníkov v celom územnom obvode CÚ, dozor nad
držbou a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebným daniam, nad použitím tovaru
33
3.
4.
5.
6.
oslobodeného od spotrebných daní v súlade so zákonmi o spotrebných daniach, nad
denaturáciou liehu, a pod.,
d) vykonáva vybrané zápisy do centrálnej evidencie subjektov aplikačného programového
vybavenia SysNeD,
e) vedie informácie o daňovej spoľahlivosti daňových subjektov,
f) vedie evidenciu metód použitia predmetu dane v rozpore s platnou právnou úpravou,
vykonáva analytickú činnosť a spracováva podklady k daňovým dozorným opatreniam,
g) vedie evidenciu porušení daňových predpisov, ktoré zistilo oddelenie spotrebných daní,
vyhotovuje zápisnice o podozrení z porušenia daňových predpisov, vykonáva zápisy do
APV „Porušenia predpisov“,
h) vedie ostatné predpísané evidencie v zmysle príslušných právnych predpisov,
i) kontroluje správnosť a úplnosť vedenia evidencií u všetkých typov daňových subjektov
podľa príslušných právnych predpisov.
Agenda daňového konania zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva procesné úkony v daňovom konaní v rámci svojej pôsobnosti (miestne
zisťovania, ústne pojednávania u prevádzkovateľov daňových skladov a pod.), rozhoduje
napr. o námietkach voči postupu zamestnanca správcu dane, o odpustení zmeškania
lehoty, resp. o predĺžení lehoty podľa daňového poriadku, prerušení daňového konania
a o zastavení daňového konania, o predbežnom opatrení podľa daňového poriadku, vo
vyrubovacom konaní vydáva rozhodnutie o vyrubení dane, rozhodnutie o vyrubení
rozdielu dane oproti vyrubenej dani, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu a vystavuje
predpisové poukazy na spotrebnú daň, pri nedoplatkoch postupuje právoplatné
rozhodnutia o vyrubenej dani na oddelenie právne na začatie exekučného konania,
b) odoberá vzorky z tovarov, ktoré podliehajú spotrebným daniam, alebo u ktorých je
predpoklad, že podliehajú spotrebným daniam, v rámci svojej pôsobnosti.
Agenda prípravy podkladov na vydanie rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a kompletizuje podklady potrebné na vydanie prvostupňových rozhodnutí podľa
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, prípady podozrenia z porušenia
daňových predpisov postupuje na riešenie oddeleniu právnemu, resp. inému príslušnému
organizačnému útvaru finančnej správy.
Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre oddelenie právne.
Agenda analýzy a spracovania údajov a informácií zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) spolupracuje s pobočkami v oblasti prepráv tovarov podliehajúcich spotrebným daniam
(aplikácia EMCS), zábezpekami na daň v rámci týchto prepráv, pri riešení nezrovnalostí
pri prepravách tovarov podliehajúcich SPD a vydáva stanoviská k dopytom daňových
subjektov, orgánov štátnej správy a útvarov CÚ,
b) spolupracuje s úradom ELO v rámci systémov MVS – preverovanie dodania tovarov,
EWSE – systém včasného varovania,
c) jedenkrát mesačne na základe podkladov z KCFO sleduje uskutočnené dovozy a vývozy
predmetu dane,
d) kontroluje centrálnu evidenciu sprievodných dokumentov a oznámení o začatí prepravy
predmetu dane v pozastavení dane a oslobodeného od dane pomocou aplikačného
programového vybavenia SysNeD,
34
e) spracováva a zasiela pravidelné súhrnné hlásenia a oznámenia, napr. oznamovacie
povinnosti, hlásenia o počte cigariet uvedených do daňového voľného obehu, hlásenia
o dovoze ropy, hlásenia o dovoze, spracovaní a výrobe kvasného alebo syntetického liehu
a ďalšie súhrnné hlásenia, oznámenia a informácie podľa pokynov odboru spotrebných
daní FR SR.
7. Agenda kontroly platieb v hotovosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) v rámci svojej činnosti kontroluje dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti,
b) postupuje zistené prípady porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti na oddelenie právne.
Článok 13
Oddelenie colných taríf
Oddelenie colných taríf zaradené na CÚ Bratislava pripravuje podklady na vydávanie záväzných
informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru v systéme EBTI 3 a záväzných informácií o pôvode
tovaru.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, prípadne
podľa určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia colných taríf (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie oddelenia colných taríf.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu),
d) zabezpečuje činnosť regionálneho koordinátora programu CUSTOMS 2013.
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva odborné vyjadrenia podľa požiadaviek jednotlivých útvarov CÚ z oblasti
oddelenia colných taríf,
35
b) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzným právnym
predpisom a interným riadiacim aktom z oblasti oddelenia colných taríf,
c) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje a
sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť záväzných informácií
a) agenda analýzy a spracovania údajov a informácií,
b) agenda vydávania záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru,
c) agenda vydávania záväzných informácií o pôvode tovaru,
d) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
1. Agenda analýzy a spracovania údajov a informácií zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva správu a aktualizáciu v špecializovaných informačných systémoch,
b) zbiera a vyhodnocuje údaje slúžiace ako kritériá nomenklatúrneho zatriedenia tovaru
z odvetví potravinárskeho, chemického, textilného, drevárskeho a strojárskeho priemyslu,
c) vypracováva vyjadrenia a stanoviská k nomenklatúrnemu zatriedeniu tovaru pre potreby
iných organizačných útvarov finančnej správy, iných orgánov verejnej správy, právnických
a fyzických osôb,
d) vypracováva vyjadrenia a stanoviská k pôvodu tovaru pre iné organizačné útvary finančnej
správy a iné orgány verejnej správy,
e) pripravuje podklady na rokovania Európskej komisie (sektor záväzných informácií),
f) prijíma informácie získané z rokovaní Svetovej colnej organizácie a EÚ pre oblasť
nomenklatúry,
g) poskytuje informácie získané z rokovaní Európskej komisie pre sektor záväzných
informácií odboru colného FR SR (oddelenie nomenklatúry, pôvodu a colnej hodnoty),
h) odborne konzultuje vydávanie záväzných informácií s odborom colným FR SR,
i) priebežne aktualizuje zmeny prijaté v oblasti harmonizovaného systému a kombinovanej
nomenklatúry EÚ,
j) spolupracuje pri budovaní a vývoji aplikácie databázy EBTI 3 so Sekciou tarifnej
a štatistickej nomenklatúry výboru pre colný kódex (sektor BTI),
k) spolupracuje pri budovaní a vývoji aplikácie databázy EBTI 3 s kompetenčným centrom
finančných operácií FR SR.
2. Agenda vydávania záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru zahŕňa najmä
tieto úlohy:
a) vedie evidenciu záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru,
b) vedenie evidencie neplatných záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru,
c) vedie evidenciu vyjadrení a stanovísk k nomenklatúrnemu zatriedeniu tovaru,
d) vedie evidenciu vzoriek predložených žiadateľmi na posúdenie nomenklatúrneho
zatriedenia tovaru,
e) vedie evidenciu vzoriek odoslaných na analýzu do colného laboratória,
f) vedie skladovú evidenciu vzoriek.
3. Agenda vydávania záväzných informácií o pôvode tovaru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) sleduje zásady a princípy určovania pôvodu tovaru, vedie záväzné informácie o pôvode
tovaru a spracúva interné riadiace akty v tejto oblasti,
b) vykonáva následnú verifikáciu dokladov o pôvode tovaru v územnom obvode CÚ a vydáva
povolenia „schválený vývozca“ na pôvod tovaru,
c) vedie evidenciu záväzných informácií o pôvode tovaru,
d) vedenie evidencie neplatných záväzných informácií o pôvode tovaru,
e) vedie evidenciu vyjadrení a stanovísk k pôvodu tovaru,
36
f) vedie evidenciu žiadostí o preverenie dôkazov o preferenčnom pôvode,
g) vykonáva verifikáciu predložených dôkazov o preferenčnom pôvode v colnom konaní,
h) informuje odbor colný FR SR o výsledkoch preverenia a opatreniach prijatých v súvislosti
s pozitívnymi zisteniami verifikácií,
i) vedie evidenciu žiadostí o preverenie dôkazov o pôvode tovaru zozbieraných z pobočiek a
odosiela ich colným orgánom iných štátov,
j) overuje správnosť vyhlásení dodávateľa a potvrdzuje informačné formuláre INF4,
k) navrhuje a pripomienkuje zmeny v pravidlách pôvodu tovaru,
l) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a colnými správami v oblasti nomenklatúry
a pôvodu tovaru,
m) navrhuje a pripomienkuje zmeny v národnej aplikácii ISST v oblasti integrovaného colného
sadzobníka TARIC.
4. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre nadriadený orgán.
Článok 14
Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov
Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov zaradené na CÚ Žilina pripravuje podklady pre
vydávanie osvedčení „schválený hospodársky subjekt“.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou oddelenia schvaľovania
hospodárskych subjektov (napr. telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie oddelenia schvaľovania hospodárskych subjektov.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) komunikuje s ostatnými členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou v oblasti schválených
hospodárskych subjektov a poskytuje súčinnosť pri preverovaní plnenia kritérií u
žiadateľov a monitorovaní plnenia kritérií u držiteľov osvedčenia „schválený hospodársky
subjekt“ z ostatných členských štátov EÚ.
II. Oblasť metodicko-správna
a) agenda tvorby metodiky a legislatívy.
1. Agenda tvorby metodiky a legislatívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
37
a) vykonáva odborné vyjadrenia podľa požiadaviek jednotlivých CÚ z oblasti oddelenia
schvaľovania hospodárskych subjektov,
b) v rámci pripomienkového konania sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzných právnych
predpisov a pripravuje interné riadiace akty z oblasti oddelenia schvaľovania
hospodárskych subjektov,
c) navrhuje program legislatívnych prác pri tvorbe vnútorných predpisov CÚ, realizuje a
sleduje jeho plnenie.
III. Oblasť vydávania osvedčení „schválený hospodársky subjekt“
a) agenda vydávania/pozastavenia/zrušenia osvedčení „schválený hospodársky subjekt“,
b) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
1. Agenda vydávania/pozastavenia/zrušenia osvedčení „schválený hospodársky subjekt“ zahŕňa
najmä tieto úlohy:
a) vykonáva preverovanie kritérií pre udelenie osvedčení „schválený hospodársky subjekt“,
b) vydáva osvedčenia „schválený hospodársky subjekt“,
c) monitoruje plnenie kritérií držiteľmi osvedčenia „schválený hospodársky subjekt“,
d) pozastavuje osvedčenia „schválený hospodársky subjekt“,
e) zrušuje osvedčenia „schválený hospodársky subjekt“.
2. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre nadriadený orgán.
TRETIA ČASŤ
OPIS ČINNOSTI POBOČKY
Článok 15
Pobočka colná
Pobočka colná plní základné úlohy prvostupňového orgánu finančnej správy vyplývajúce
z medzinárodných dohôd, právnych predpisov vzťahujúcich sa na colnú oblasť, vymeriava clo,
dane a iné poplatky pri dovoze z tretích krajín.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie,
c) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou pobočky colnej (napr. telefonovanie,
faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie pobočky colnej.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
38
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
3. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre nadriadený orgán.
II. Oblasť colného dohľadu
a) agenda colného dohľadu,
b) agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí,
c) agenda rozsahu pôsobnosti pobočky colnej,
d) agenda kontroly platieb v hotovosti.
1. Agenda colného dohľadu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) prijíma colné vyhlásenia a informácie o dodaní tovaru v zmysle Colného zákona a v rámci
zjednodušených postupov,
b) prepúšťa tovar do navrhovaného colného režimu, alebo prideľuje iné colné schválené
určenie alebo použitie,
c) vymeriava a vyberá clo, dane a iné platby v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru,
vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v oblasti colných príjmov,
d) vykonáva colné konanie mimo colný priestor,
e) rozhoduje najmä o
1. určení colnej hodnoty v konkrétnych prípadoch,
2. oslobodení od dovozného alebo vývozného cla v zmysle colných predpisov,
3. odvolaniach (autoremedúra) proti rozhodnutiam vydaným v colnom konaní
(JCD - § 36 ods. 8 Colného zákona),
4. vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia - články 202 až
211 Colného kódexu Spoločenstva,
5. dovymeraní colného dlhu - článok 220 Colného kódexu Spoločenstva s výnimkou
prípadov zistených oddelením následných kontrol pri vykonávaní kontrol po
prepustení tovaru,
6. vymeraní kompenzačného úroku - článok 519 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93
z 2. júla 1993, zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie Colného kódexu
Spoločenstva,
7. vydaní rozhodnutí predbežnej povahy – napr. rozhodnutia o zaistení tovaru - § 64
Colného zákona, o uskladnení, pričom tovar i uskladňuje, vyhotovuje úradné
záznamy o vydaní alebo odňatí zaisteného a uskladneného tovaru (v súvislosti
s agendou správy majetku štátu), vymeriava a vyberá skladné z tovaru uskladneného
v sklade pobočky colnej a pod.,
8. určení povinnosti zložiť zabezpečenie na daň z pridanej hodnoty,
9. neuplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a zamietnutí návrhu na
prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dane z pridanej
hodnoty.
39
f) pripravuje podklady pre oddelenie právne na rozhodovanie o vrátení a odpustení cla –
v prípadoch podľa článku 236 Colného kódexu (prípady v ktorých suma cla nie je alebo
nebola dlžná) a v prípadoch podľa článku 237 Colného kódexu (zrušenie colného
vyhlásenia),
g) pripravuje podklady pre oddelenie colné na vydanie povolení na režimy s ekonomickým
účinkom a na povoľovanie zjednodušených postupov a vykonáva kontrolu dodržiavania
podmienok vydaných povolení,
h) vykonáva colný dohľad nad tovarom, ktorý vstúpil na územie Spoločenstva,
i) usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov na vonkajšej hranici Spoločenstva,
j) poskytuje súčinnosť príslušným zložkám pri zabezpečovaní dodržiavania verejného
poriadku v colnom priestore,
k) plní úlohy vyplývajúce z režimových opatrení pre hraničné priechody na základe dohody
medzi Úradom hraničnej a cudzineckej polície PPZ a CÚ,
l) vykonáva colnú kontrolu batožiny, dopravných prostriedkov, prípadne osobné prehliadky
cestujúcich vstupujúcich a vystupujúcich na a z územia Spoločenstva,
m) vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov o zákazoch a obmedzeniach pri pohybe tovaru
vo vzťahu k tretím krajinám a v prípade ustanovenom všeobecne záväzným právnym
predpisom v oblasti SPP,
n) zapisuje údaje do APV TALON a vykonáva ich analýzu v zmysle Rozkazu prezidenta
finančnej správy SR č. 1/2013/1100601,
o) kontroluje plnenie ohlasovacej povinnosti pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti
podľa § 4 Colného zákona,
p) vykonáva dohľad nad dodržiavaním podmienok nakladania s tovarom s dvojakého
použitia,
q) vykonáva kontrolu dodržiavania ochrany práv duševného vlastníctva a ochranu
spotrebiteľa,
r) rozhoduje o zhabaní tovaru živočíšneho pôvodu a vymeriava náklady na jeho likvidáciu,
s) vykonáva zápis colného dlhu do účtovných dokladov,
t) overuje zhodu údajov o vyvážanom tovare a potvrdzuje tlačivo na vrátenie DPH podľa
§ 59 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
u) vedie evidenciu registra príjmov (sumy cla, nákladov konania, colnej zábezpeky,
správnych poplatkov, pokút) podľa požiadaviek Sekcie ekonomiky FR SR,
v) odvádza prijaté peňažné prostriedky na príslušný účet a variabilný symbol CÚ podľa
požiadaviek Sekcie ekonomiky FR SR,
w) prijíma jednotlivé záručné listiny (pre jedného deklaranta na jeden prípad),
x) vydáva a zasiela upomienky na zaplatenie colného dlhu pre deklarantov,
y) vydáva a zasiela výzvy na zaplatenie colného dlhu pre ručiteľov,
z) pripravuje podklady pre oddelenie právne vo veci rozhodnutia o vzniku colného záložného
práva, najmä na zabezpečenie pohľadávky,
aa) spolupracuje s oddelením právnym pri vymáhaní colného dlhu a ostatných nedoplatkov,
bb) podáva návrhy na agendu celkového zabezpečenia colného dlhu na úhradu colného dlhu
z celkového zabezpečenia s príslušnými overenými rozhodnutiami,
cc) zisťuje a objasňuje priestupky podľa Colného zákona, prípadne ich postupuje na
oddelenie právne, resp. miestne príslušnému CÚ, zisťuje colné delikty a postupuje ich na
oddelenie právne, resp. miestne príslušnému CÚ, zisťuje trestné činy a postupuje ich na
príslušné orgány činné v trestnom konaní, vykonáva procesné úkony v správnom konaní spisuje protokol o podozrení z porušenia colných predpisov, oznámenie o začatí
40
správneho konania, ústne pojednávanie, spísanie zápisnice, nazeranie do spisov, výzva
na odstránenie nedostatkov podania, v prípade, ak konanie začína na podnet účastníka
konania a pod.,
dd) usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov a zabezpečuje dodržiavanie verejného
poriadku v colnom priestore,
ee) vystavuje sprievodné osvedčenia o pôvode tovaru a potvrdzuje dôkazy o štatúte tovaru,
ff) vykonáva preskúmanie colných vyhlásení po prepustení tovaru pri opravách rozhodnutí
v colnom konaní,
gg) samostatne vykonáva, resp. podáva podnety na následnú kontrolu po prepustení tovaru
do príslušného colného režimu na oddelenie následných kontrol, alebo iným CÚ,
hh) prostredníctvom oddelenia colného zasiela doklady o pôvode tovaru na následnú
verifikáciu (s výnimkou CÚ Bratislava – OCT),
ii) vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok pri tovare, na ktorý bolo podané predbežné
colné vyhlásenie, v postavení dočasne uskladneného tovaru, po prepustení tovaru do
colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla,
jj) vedie výkaz základných štatistických údajov,
kk) zabezpečuje starostlivosť o pridelenú výpočtovú techniku, včasné nahlasovanie porúch
podľa metodických pokynov spracovaných Kompetenčným centrom finančných operácií
FR SR,
ll) spravuje elektronickú evidenciu vykonaných tranzitných operácií v rámci pobočky colnej
(NTA),
mm) zisťuje rizikové prípady colného konania, prijíma opatrenia na elimináciu rizika, vedie
evidenciu formulárov RIF, podáva príslušné hlásenia a pod.
2. Agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) začína a vedie správne konanie vo veci neprijatia colného vyhlásenia, prípadne
neprepustení tovaru do navrhovaného colného režimu,
b) začína a vedie správne konanie vo veci určenia colnej hodnoty v konkrétnych prípadoch,
c) vydáva rozhodnutia o vymeraní colného dlhu pri vzniku colného dlhu iným spôsobom,
vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v oblasti colných príjmov, vykonáva zápis colného
dlhu do účtovnej evidencie CÚ,
d) vydáva rozhodnutia vo veci určenia colnej hodnoty v konkrétnych prípadoch,
e) sleduje splatnosť vymeraného colného dlhu v prípade, že nie je dlžníkom uhradený
v lehote splatnosti, iniciuje jeho vymáhanie.
3. Agenda rozsahu pôsobnosti pobočky colnej zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva uplatňovanie práv a plní povinnosti v rozsahu pôsobnosti pobočky colnej.
4. Agenda kontroly platieb v hotovosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) v rámci svojej činnosti kontroluje dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti,
b) postupuje zistené prípady porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti na oddelenie právne.
41
Článok 16
Pobočka daňová
Pobočka daňová plní základné úlohy prvostupňového orgánu finančnej správy vyplývajúce
z právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť správy spotrebných daní. Vymeriava spotrebné
dane, vykonáva primárnu správu spotrebných daní u daňových subjektov, ktoré majú sídla v ich
územných obvodoch s výnimkou, prevádzkovateľov daňových skladov, dovozcov z tretích krajín,
registrovaných odosielateľov a osôb iných štátov, ktoré používajú výsady a imunity podľa
medzinárodných zmlúv.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie,
c) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou pobočky daňovej (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie pobočky daňovej.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
3. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre oddelenie právne.
II. Oblasť daňového dozoru a daňovej kontroly
a) agenda administrácie daní,
b) agenda daňového dozoru,
c) agenda pripravovania podkladov na vydanie rozhodnutí,
d) agenda rozsahu pôsobnosti pobočky daňovej,
e) agenda kontroly platieb v hotovosti.
1. Agenda administrácie daní zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) prijíma a eviduje žiadosti o registráciu a evidenciu daňových subjektov, spracúva údaje
z predložených podkladov, vyhotovuje protokoly o vykonanej previerke zo všetkých
útvarov súvisiacich s kompletizáciou celého spisového materiálu a vykonáva
kompletizáciu podkladov potrebných na vydanie všetkých povolení a osvedčení podľa
42
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
hmotnoprávnych predpisov a podľa procesného predpisu (okrem daňových skladov,
prevádzkovateľov daňových skladov, tranzitných daňových skladov, daňových skladov pre
zahraničných zástupcov, oprávnených príjemcov opakovaných, registrovaných
odosielateľov – oddelenie spotrebných daní),
vyzýva daňové subjekty na odstránenie nedostatkov podania,
rozhoduje o registrácii a evidencii daňových subjektov (okrem daňových skladov,
prevádzkovateľov daňových skladov, tranzitných daňových skladov, daňových skladov pre
zahraničných zástupcov – oddelenie spotrebných daní),
prideľuje registračné čísla, vydáva osvedčenia o registrácii, vykonáva úkony súvisiace so
zánikom povolení registrovaných subjektov, ruší registrácie a registračné čísla (okrem
daňových skladov, prevádzkovateľov daňových skladov, tranzitných daňových skladov,
daňových skladov pre zahraničných zástupcov, oprávnených príjemcov opakovaných,
registrovaných odosielateľov – oddelenie spotrebných daní),
vydáva povolenia oprávneným príjemcom príležitostne prijímať tovar podliehajúci
spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane (opakovane prijímať tovar
podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane – oddelenie
spotrebných daní),
vydáva odberné poukazy na odoberanie, resp. dodávanie daňovo zvýhodneného
minerálneho oleja na daňovom území pre oprávneného príjemcu a vykonáva zmeny
údajov, prípadne doplnenie pôvodného alebo vydanie nového odberného poukazu
oprávnenému príjemcovi (len pri spotrebnej dani z minerálneho oleja),
preveruje, zaznamenáva a realizuje oznámené zmeny skutočností a údajov
registrovaných a evidovaných subjektov, vrátane zapísania zmien v aplikačnom
programovom vybavení SysNeD, vyžaduje upresnenia údajov k predloženej žiadosti,
k prílohám a ostatným podaniam, vykonáva všetky úkony súvisiace s evidenciou
a činnosťou všetkých daňových subjektov (okrem prevádzkovateľov daňových skladov
a daňových skladov) vrátane vydávania všetkých povolení a úkony s tým súvisiace,
preveruje a realizuje oznámené, alebo vlastnou činnosťou získané údaje o zmenách
skutočností a údajov u registrovaných a evidovaných daňových subjektov, sleduje
obchodný vestník, obchodný register, živnostenský register a pod. za účelom zisťovania
zmien a sledovania plnenia si oznamovacích povinností daňových subjektov, vyhlásených
konkurzov a pod., uskutočňuje kroky na zabezpečenie úhrady nedoplatkov, resp.
budúcich možných pohľadávok,
poskytuje informácie verejnosti o podmienkach registrácie, náležitostí jednotlivých žiadostí
a ich príloh, lehotách súvisiacich s registráciou a ostatných verejne dostupných informácií
o všetkých predmetoch spotrebných daní,
vedie elektronickú databázu, ktorá obsahuje register a evidenciu subjektov, ktoré spadajú
do miestnej príslušnosti a kompetencie jednotlivých pobočiek CÚ (prevádzkovateľov
daňových skladov, daňových skladov, oprávnených príjemcov, daňových splnomocnencov
a evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod a užívateľských podnikov a pod.),
prijíma oznámenia o množstve spotrebiteľských balení cigariet uvedených do daňového
voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac, zabezpečuje ich zápis do APV
SysNeD a postupuje ich elektronicky na oddelenie spotrebných daní,
na základe požiadaviek oddelenia spotrebných daní podáva mesačné hlásenia a štatistiku
o činnosti pobočky daňovej z hľadiska výberu, vrátenia daní a ostatných činností,
43
m) kontroluje správnosť a úplnosť vedenia evidencií u daňových subjektov podľa
príslušných hmotno-právnych i procesných predpisov,
n) vykonáva úkony súvisiace s určením, so zvyšovaním, znižovaním alebo s doplnením
zábezpeky na spotrebnú daň v jednotlivých prípadoch, s preverením jej výšky, predpisuje
platobné symboly na účely zloženia zábezpeky, vedie informácie o daňovej spoľahlivosti
daňových subjektov, vedie zoznam zábezpek na daň, každodenne sleduje neplatičov
z dôvodu včasného zistenia nedoplatku u daňových subjektov, ktorým bolo upustené od
zloženia zábezpeky,
o) vykonáva úkony súvisiace s použitím zábezpeky zloženej formou hotovosti na účet CÚ na
zaplatenie dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, úkony súvisiace s vrátením zábezpeky
na daň, súhlas na zloženie zábezpeky dopravcom namiesto odosielateľa, ak sa tak
dohodli odosielateľ a dopravca.
2. Agenda daňového dozoru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva úkony súvisiace s prepravou tovarov podliehajúcich SPD mimo pozastavenia
dane (vydávanie potvrdení o vysporiadaní dane, povolenie zahrnúť opakované dodávky
uskutočnené v jednom zdaňovacom období do jedného daňového priznania, oznamovacie
povinnosti, potvrdzovanie zjednodušených sprievodných dokumentov a pod.),
b) rozhoduje o prerušení daňového konania, prípadne rozhoduje o zastavení daňového
konania,
c) prijíma a eviduje žiadosti o vydanie poukazu na odber kontrolných známok a všetky úkony
súvisiace s týmto konaním až po zúčtovanie kontrolných známok, prijíma a eviduje
oznámenia o zmene údajov v žiadosti o vydanie poukazu na odber kontrolných známok
(len pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov a tabakových výrobkov),
d) vykonáva úkony súvisiace s prepustením predmetu dane do colného režimu voľný obeh a
následne do režimu daňový voľný obeh pri dovoze predmetu dane z tretích krajín,
e) prijíma oznámenia o údajoch na účely zásielkového obchodu na daňové územie, prijíma
žiadosti o povoľovanie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod, vydáva
potvrdenia o zaplatení dane na účely vrátenia dane na požiadanie dodávateľa alebo jeho
splnomocnenca pre zásielkový obchod, prijímanie oznámenia o uskutočnení zásielkového
obchodu, povoľuje zhrnutie dodávok pre zásielkový obchod v jednom zdaňovacom období
do jedného daňového priznania na požiadanie dodávateľa alebo splnomocnenca pre
zásielkový obchod,
f) prijíma žiadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu, preveruje ich, vydáva a odníma
povolenia na denaturáciu liehu (len pri spotrebnej dani z liehu),
g) vydáva povolenia na predaj liehu za cenu nižšiu ako je súčet dane zodpovedajúcej
objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 Eur na jeden
liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet (len SPD
z liehu),
h) poveruje osobu, v ktorej prítomnosti môže prebiehať výroba zmesi minerálneho oleja
s biogénnou látkou v daňovom sklade (len pri spotrebnej dani z minerálneho oleja),
i) prijíma daňové priznania, dodatočné daňové priznania a opravné daňové priznania od
daňových subjektov so sídlom v územnom obvode pobočky daňovej, overuje numerické a
iné údaje v nich uvedené, kontroluje ich formálnu správnosť, preveruje záväzky daňových
subjektov voči správcom daní, vydáva rozhodnutia o vyrubení dane, rozhodnutia
o vyrubení rozdielu dane oproti vyrubenej dani podľa § 68 daňového poriadku,
rozhodnutia o vyrubení dane, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, vedie príslušné
evidencie a pod.,
44
j)
vykonáva daňové kontroly smerujúce k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre
správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti, vykonáva primárny daňový dozor
u daňových subjektov, ako aj u potenciálnych daňových dlžníkov v územnom obvode
pobočky daňovej, dozor nad držbou a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,
nad použitím tovaru oslobodeného od spotrebnej dane v súlade so zákonmi
o spotrebných daniach, zisťuje stav zásob komodít podliehajúcich spotrebným daniam a
všetkých tovarov, ktoré sú určené, alebo môžu byť použité pri výrobe týchto komodít,
nariaďuje vykonanie inventúry, kontroluje zásobníky, sudy, kontajnery, cisterny a všetky
obaly, v ktorých sa nachádza alebo sa môže nachádzať tovar podliehajúci spotrebným
daniam, preveruje pravosť odtlačku matrice na uzáverách výrobných zariadení, zariadení
na skladovanie, príp. na prepravných nádobách a obaloch, odoberá vzorky z tovarov,
u ktorých je predpoklad, že podliehajú spotrebným daniam, skladuje ich a vedie o nich
príslušnú evidenciu, vykonáva miestne zisťovania za účelom preverenia dodržiavania
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení
neskorších predpisov,
k) vykonáva kontrolu a preverovanie uzávierok vedenia evidencií na predpísaných tlačivách
v daňových skladoch,
l) uznáva technologicky odôvodnené množstvo tovaru použitého v daňovom sklade na
vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory, technologické straty, manipulačné straty,
prepravné straty a prirodzené úbytky tovaru, ak sú tieto množstvá technologicky
zdôvodnené, uznáva straty tovaru, na základe úradného zistenia a potvrdenia, ak bol
nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom
vyššej moci, podáva návrhy na úpravu platných noriem strát pri výrobe, manipulácii
a preprave tovarov podliehajúcim spotrebným daniam,
m) vykonáva analytickú činnosť a spracováva podklady k daňovým dozorným opatreniam,
n) vyhotovuje protokoly pri podozrení z porušenia daňových predpisov, kvalifikuje ich
a pripravuje podklady na rozhodnutie, resp. na základe delegovania právomocí
samostatne rozhoduje o sankciách,
o) rozhoduje o zabezpečení a o prepadnutí tovaru alebo veci podľa § 40 až § 42 daňového
poriadku súvisiacich so správou spotrebných daní aj v nadväznosti na jednotlivé zákony
o spotrebných daniach,
p) vykonáva procesné úkony v daňovom konaní, vedie ústne pojednávania, spisuje úradné
záznamy, zápisnice, protokoly o daňovej kontrole a pod., rozhoduje o odpustení
zmeškania lehoty, resp. o predĺžení lehoty, o prerušení a o zastavení daňového konania,
prípadne o predbežnom opatrení,
q) spolupracuje (v rámci miestnej a vecnej príslušnosti) s ostatnými útvarmi CÚ (najmä
oddelením spotrebných daní a stanicami), s KÚFS a daňovými úradmi a pod.
3. Agenda pripravovania podkladov na vydávanie rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a kompletizuje podklady potrebné na vydanie prvostupňových rozhodnutí podľa
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, prípady porušenia daňových predpisov
postupuje na riešenie oddeleniu právnemu, resp. inému príslušnému organizačnému
útvaru finančnej správy,
b) vydáva rozhodnutia o zabezpečení tovaru a o prepadnutí tovaru.
4. Agenda rozsahu pôsobnosti pobočky daňovej zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva uplatňovanie práv a plní povinnosti v rozsahu pôsobnosti pobočky daňovej.
5. Agenda kontroly platieb v hotovosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
45
a) v rámci svojej činnosti kontroluje dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov,
b) postupuje zistené prípady porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti na oddelenie právne.
Článok 17
Pobočka kombinovaná
Pobočka kombinovaná plní základné úlohy prvostupňového orgánu finančnej správy vyplývajúce
z medzinárodných dohôd, právnych predpisov vzťahujúcich sa na colnú oblasť a oblasť správy
spotrebných daní, vymeriava clo, dane a iné platby pri dovoze tovaru z tretích krajín. Vykonáva
primárnu správu spotrebných daní u daňových subjektov, ktoré majú sídla v jej územnom obvode.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie,
c) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou pobočky CÚ kombinovanej (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie pobočky CÚ kombinovanej.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc (v rozsahu podľa odseku 8 nariadenia GR CR SR č. 60/2010 splnomocnenci a colné orgány v nich na to určené zabezpečujú a sprostredkúvajú
administratívnu pomoc na základe dvojstranných dohôd upravujúcich regionálnu
spoluprácu).
3. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre oddelenie právne.
II. Oblasť colného dohľadu
a) agenda colného dohľadu pobočky kombinovanej - colná časť,
b) agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí,
c) agenda rozsahu pôsobnosti pobočky kombinovanej – colná časť.
1. Agenda colného dohľadu pobočky kombinovanej – colná časť zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) prijíma colné vyhlásenia o dodaní tovaru v zmysle colného zákona a v rámci
zjednodušených postupov,
46
b) prepúšťa tovar do navrhovaného colného režimu, alebo prideľuje iné colne schválené
určenie alebo použitie,
c) vymeriava, vyberá clo, dane a iné platby v súvislosti s dovozom, alebo vývozom tovaru,
vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v oblasti colných príjmov,
d) vykonáva colné konanie mimo colný priestor,
e) rozhoduje najmä o
1. určení colnej hodnoty v konkrétnych prípadoch,
2. oslobodení od dovozného alebo vývozného cla v zmysle colných predpisov,
3. odvolaniach (autoremedúra) proti rozhodnutiam vydaným v colnom konaní (JCD –
§ 36 ods. 8 Colného zákona),
4. vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia - články 202 až
211 Colného kódexu Spoločenstva,
5. dovymeraní colného dlhu - článok 220 Colného kódexu Spoločenstva, s výnimkou
prípadov zistených oddelením následných kontrol pri vykonávaní kontrol po
prepustení tovaru,
6. vymeraní kompenzačného úroku - článok 519 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93
z 2. júla 1993, zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie Colného kódexu
Spoločenstva,
7. vydaní rozhodnutí predbežnej povahy – napr. rozhodnutia o zaistení tovaru - § 64
Colného zákona, o uskladnení, pričom tovar aj uskladňuje, vyhotovuje úradné
záznamy o vydaní alebo odňatí zaisteného a uskladneného tovaru (v súvislosti
s agendou správy majetku štátu), vymeriava a vyberá skladné z tovaru uskladneného
v sklade pobočky kombinovanej a pod.,
8. určení povinnosti zložiť zabezpečenie na daň z pridanej hodnoty,
9. neuplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a zamietnutí návrhu na
prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dane z pridanej
hodnoty,
f) pripravuje podklady pre oddelenie právne na rozhodovanie o vrátení a odpustení cla –
v prípadoch podľa článku 236 Colného kódexu Spoločenstva (prípady, v ktorých suma cla
nie je, alebo nebola dlžná) a v prípadoch podľa článku 237 Colného kódexu Spoločenstva
(zrušenie colného vyhlásenia),
g) pripravuje podklady pre oddelenie colné na vydanie povolení na colné režimy s
ekonomickým účinkom a k povoľovaniu zjednodušených postupov a vykonáva kontrolu
dodržiavania podmienok vydaných povolení,
h) vykonáva colný dohľad tovaru, ktorý vstúpil na územie Spoločenstva,
i) vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov o zákazoch a obmedzeniach pri pohybe tovaru
vo vzťahu k tretím krajinám a v prípade ustanovenom všeobecne záväzným právnym
predpisom v oblasti SPP,
j) vykonáva dohľad nad dodržiavaním podmienok nakladania s tovarom s dvojakého
použitia,
k) vykonáva kontrolu dodržiavania ochrany práv duševného vlastníctva a ochranu
spotrebiteľa,
l) vykonáva zápis colného dlhu do účtovných dokladov,
m) vedie evidenciu registra príjmov (sumy cla, nákladov konania, colnej zábezpeky,
správnych poplatkov, pokút) podľa požiadaviek Sekcie ekonomiky FR SR,
47
n) odvádza prijaté peňažné prostriedky na príslušný účet a variabilný symbol CÚ podľa
požiadaviek Sekcie ekonomiky FR SR,
o) prijíma jednotlivé záručné listiny (pre jedného deklaranta na jeden prípad),
p) vydáva a zasiela upomienky na zaplatenie colného dlhu pre deklarantov,
q) vydáva a zasiela výzvy na zaplatenie colného dlhu pre ručiteľov,
r) pripravuje podklady pre oddelenie právne vo veci rozhodnutia o vzniku colného záložného
práva, najmä na zabezpečenie pohľadávky,
s) spolupracuje s oddelením právnym pri vymáhaní colného dlhu a ostatných nedoplatkov,
t) podáva návrhy na agendu celkového zabezpečenia colného dlhu na úhradu colného dlhu
z celkového zabezpečenia s príslušnými overenými rozhodnutiami,
u) zisťuje a objasňuje priestupky podľa Colného zákona, prípadne ich postupuje na
oddelenie právne, resp. miestne príslušnému CÚ, zisťuje colné delikty a postupuje ich na
oddelenie právne, resp. miestne príslušnému CÚ, zisťuje trestné činy a postupuje ich na
príslušné orgány činné v trestnom konaní, vykonáva procesné úkony v správnom konaní spisuje protokol o podozrení z porušenia colných predpisov, oznámenie o začatí
správneho konania, ústne pojednávanie, spísanie zápisnice, nazeranie do spisov, výzva
na odstránenie nedostatkov podania, v prípade, ak konanie začína na podnet účastníka
konania a pod.,
v) usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov a zabezpečuje dodržiavanie verejného
poriadku v colnom priestore,
w) vystavuje sprievodné osvedčenia o pôvode tovaru a potvrdzuje dôkazy o štatúte tovaru,
x) vykonáva preskúmanie colných vyhlásení po prepustení tovaru pri opravách rozhodnutí
v colnom konaní,
y) samostatne vykonáva, resp. podáva podnety na následnú kontrolu po prepustení tovaru
do príslušného colného režimu na oddelenie následných kontrol, alebo iným CÚ,
z) prostredníctvom oddelenia colného zasiela doklady o pôvode tovaru na následnú
verifikáciu,
aa) vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok pri tovare, na ktorý bolo podané predbežné
colné vyhlásenie, v postavení dočasne uskladneného tovaru, po prepustení tovaru do
colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla,
bb) vedie výkaz základných štatistických údajov,
cc) zabezpečuje starostlivosť o pridelenú výpočtovú techniku, včasné nahlasovanie porúch
podľa metodických pokynov spracovaných Kompetenčným centrom finančných operácií
FR SR,
dd) spravuje elektronickú evidenciu vykonaných tranzitných operácií v rámci pobočky colnej
/NTA/,
ee) zisťuje rizikové prípady colného konania, prijíma opatrenia na elimináciu rizika, vedie
evidenciu formulárov RIF, podáva príslušné hlásenia a pod.
2. Agenda správneho konania a vydávania rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) začína a vedie správne konanie vo veci neprijatia colného vyhlásenia, prípadne
neprepustení tovaru do navrhovaného colného režimu,
b) začína a vedie správne konanie vo veci určenia colnej hodnoty v konkrétnych prípadoch,
c) vydáva rozhodnutia o vymeraní colného dlhu pri vzniku colného dlhu iným spôsobom,
vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v oblasti colných príjmov, vykonáva zápis colného
dlhu do účtovnej evidencie CÚ,
48
d) vydáva rozhodnutia vo veci určenia colnej hodnoty v konkrétnych prípadoch,
e) sleduje splatnosť vymeraného colného dlhu v prípade, že nie je dlžníkom uhradený
v lehote splatnosti, iniciuje jeho vymáhanie.
3. Agenda rozsahu pôsobnosti pobočky kombinovanej – colná časť zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva uplatňovanie práv a plní povinnosti v rozsahu pôsobnosti pobočky
kombinovanej – colná časť.
III. Oblasť daňového dozoru
a) agenda administrácie daní,
b) agenda daňového dozoru,
c) agenda pripravovania podkladov na vydávanie rozhodnutí,
d) agenda rozsahu pôsobnosti pobočky kombinovanej,
e) agenda kontroly platieb v hotovosti.
1. Agenda administrácie daní zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) prijíma a eviduje žiadosti o registráciu a evidenciu daňových subjektov, spracúva údaje
z predložených podkladov, vyhotovuje protokoly o vykonanej previerke zo všetkých
útvarov CÚ súvisiacich s kompletizáciou celého spisového materiálu a vykonáva
kompletizáciu podkladov potrebných na vydanie všetkých povolení a osvedčení podľa
hmotnoprávnych predpisov a podľa procesného predpisu (okrem daňových skladov,
prevádzkovateľov daňových skladov, tranzitných daňových skladov, daňových skladov pre
zahraničných zástupcov, oprávnených príjemcov opakovaných, registrovaných
odosielateľov – oddelenie spotrebných daní),
b) vyzýva daňové subjekty na odstránenie nedostatkov podania,
c) rozhoduje o registrácii a evidencii daňových subjektov (okrem daňových skladov,
prevádzkovateľov daňových skladov, tranzitných daňových skladov, daňových skladov pre
zahraničných zástupcov, oprávnených príjemcov opakovaných, registrovaných
odosielateľov – oddelenie spotrebných daní),
d) prideľuje registračné čísla, vydáva osvedčenia o registrácii, vykonáva úkony súvisiace so
zánikom povolení registrovaných subjektov, ruší registrácie a registračné čísla (okrem
daňových skladov, prevádzkovateľov daňových skladov, tranzitných daňových skladov,
daňových skladov pre zahraničných zástupcov, oprávnených príjemcov opakovaných,
registrovaných odosielateľov – oddelenie spotrebných daní),
e) vydáva povolenia oprávneným príjemcom príležitostne prijímať tovar podliehajúci
spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane, opakovane prijímať tovar
podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení dane – oddelenie
spotrebných daní),
f) vydáva odberné poukazy na odoberanie, resp. dodávanie daňovo zvýhodneného
minerálneho oleja na daňovom území pre oprávneného príjemcu a vykonáva zmeny
údajov, prípadne doplnenie pôvodného alebo vydanie nového odberného poukazu
oprávnenému príjemcovi (len pri spotrebnej dani z minerálneho oleja),
g) preveruje, zaznamenáva a realizuje oznámené zmeny skutočností a údajov
registrovaných a evidovaných subjektov, vrátane zapísania zmien v aplikačnom
programovom vybavení SysNeD, vyžaduje upresnenia údajov k predloženej žiadosti,
k prílohám a ostatným podaniam vykonáva všetky úkony súvisiace s evidenciou
a činnosťou daňových subjektov (okrem prevádzkovateľov daňových skladov a daňových
skladov) vrátane vydávania všetkých povolení a úkony s tým súvisiace,
49
h) preveruje a realizuje oznámené, alebo vlastnou činnosťou získané údaje o zmenách
skutočností a údajov u registrovaných a evidovaných daňových subjektov, sleduje
obchodný vestník, obchodný register, živnostenský register a pod. za účelom zisťovania
zmien a sledovania plnenia si oznamovacích povinností daňových subjektov, vyhlásených
konkurzov a pod., uskutočňuje kroky na zabezpečenie úhrady nedoplatkov, resp.
budúcich možných pohľadávok,
i) poskytuje informácie verejnosti o podmienkach registrácie, náležitostí jednotlivých žiadostí
a ich príloh, lehotách súvisiacich s registráciou a ostatných verejne dostupných informácií
o všetkých predmetoch spotrebných daní,
j) vedie elektronickú databázu, ktorá obsahuje register a evidenciu subjektov, ktoré spadajú
do miestnej príslušnosti a kompetencie jednotlivých pobočiek (prevádzkovateľov daňových
skladov, daňových skladov, oprávnených príjemcov, daňových splnomocnencov
a evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod a užívateľských podnikov a pod.),
k) prijíma oznámenia o množstve spotrebiteľských balení cigariet uvedených do daňového
voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac, zabezpečuje ich zápis do APV
SysNeD a postupuje ich elektronicky na oddelenie spotrebných daní,
l) na základe požiadaviek oddelenia spotrebných daní podáva mesačné hlásenia a štatistiku
o činnosti pobočky daňovej z hľadiska výberu, vrátenia daní a ostatných činností,
m) kontroluje správnosť a úplnosť vedenia evidencií u daňových subjektov podľa príslušných
hmotno-právnych i procesných predpisov,
n) vykonáva úkony súvisiace s určením, so zvyšovaním, znižovaním alebo s doplnením
zábezpeky na spotrebnú daň v jednotlivých prípadoch, s preverením jej výšky, predpisuje
platobné symboly pre účely zloženia zábezpeky, vedie informácie o daňovej spoľahlivosti
daňových subjektov, vedie zoznam zábezpek na daň, každodenne sleduje neplatičov
z dôvodu včasného zistenia nedoplatku u daňových subjektov, ktorým bolo upustené od
zloženia zábezpeky,
o) vykonáva úkony súvisiace s použitím zábezpeky zloženej formou hotovosti na účet CÚ na
zaplatenie dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, úkony súvisiace s vrátením zábezpeky
na daň, súhlas na zloženie zábezpeky dopravcom namiesto odosielateľa, ak sa tak
dohodli odosielateľ a dopravca.
2. Agenda daňového dozoru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva úkony súvisiace s prepravou tovarov podliehajúcich spotrebnej dani mimo
pozastavenia dane (vydávanie potvrdení o vysporiadaní dane, povolenie zahrnúť
opakované dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období do jedného daňového
priznania, oznamovacie povinnosti, potvrdzovanie zjednodušených sprievodných
dokumentov a pod.),
b) rozhoduje o prerušení daňového konania, prípadne rozhoduje o zastavení daňového
konania,
c) prijíma a eviduje žiadosti o vydanie poukazu na odber kontrolných známok a všetky úkony
súvisiace s týmto konaním až po zúčtovanie kontrolných známok, prijíma a eviduje
oznámenia o zmene údajov v žiadosti o vydanie poukazu na odber kontrolných známok
(len pri spotrebnej dani z liehu a tabakových výrobkov),
d) vykonáva úkony súvisiace s prepustením predmetu dane do colného režimu voľný obeh
a následne do režimu daňový voľný obeh pri dovoze predmetu dane z tretích krajín,
e) prijíma oznámenia o údajoch na účely zásielkového obchodu na daňové územie, prijíma
žiadosti o povoľovanie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod, vydáva
50
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
potvrdenia o zaplatení dane pre účely vrátenia dane na požiadanie dodávateľa alebo jeho
splnomocnenca pre zásielkový obchod, prijímanie oznámenia o uskutočnení zásielkového
obchodu, povoľuje zhrnutie dodávok pre zásielkový obchod v jednom zdaňovacom období
do jedného daňového priznania na požiadanie dodávateľa alebo splnomocnenca pre
zásielkový obchod,
prijíma žiadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu, preveruje ich, vydáva a odníma
povolenia na denaturáciu liehu (len pri spotrebnej dani z liehu),
vydáva povolenia na predaj liehu za cenu nižšiu ako je súčet dane zodpovedajúcej
objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 Eur na jeden
liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet (len SPD
z liehu),
poveruje osobu, v ktorej prítomnosti môže prebiehať výroba zmesi minerálneho oleja
s biogénnou látkou v daňovom sklade (len pri spotrebnej dani z minerálneho oleja),
prijíma daňové priznania, dodatočné daňové priznania a opravné daňové priznania od
všetkých daňových subjektov so sídlom v územnom obvode pobočky daňovej, overuje
numerické a iné údaje v nich uvedené, kontroluje ich formálnu správnosť, preveruje
záväzky daňových subjektov voči správcom daní, vydáva rozhodnutia o vyrubení dane,
rozhodnutia o vyrubení rozdielu dane oproti vyrubenej dani podľa § 68 daňového
poriadku, rozhodnutia o vyrubení dane, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, vedie
príslušné evidencie a pod.,
vykonáva daňové kontroly smerujúce k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre
správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti, vykonáva primárny daňový dozor u
daňových subjektov, ako aj u potenciálnych daňových dlžníkov v územnom obvode
pobočky daňovej, dozor nad držbou a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,
nad použitím tovaru oslobodeného od spotrebnej dane v súlade so zákonmi
o spotrebných daniach, zisťuje stav zásob komodít podliehajúcich spotrebným daniam
a všetkých tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe týchto komodít,
nariaďuje vykonanie inventúry, kontroluje zásobníky, sudy, kontajnery, cisterny a všetky
obaly, v ktorých sa nachádza, alebo sa môže nachádzať tovar podliehajúci spotrebným
daniam, preveruje pravosť odtlačku matrice na uzáverách výrobných zariadení, zariadení
na skladovanie, príp. na prepravných nádobách a obaloch, odoberá vzorky z tovarov,
u ktorých je predpoklad, že podliehajú spotrebným daniam, skladuje ich a vedie o nich
príslušnú evidenciu, vykonáva miestne zisťovania za účelom preverenia dodržiavania
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení
neskorších predpisov,
vykonáva kontrolu a preverovanie uzávierok vedenia evidencií na predpísaných tlačivách
v daňových skladoch,
uznáva technologicky odôvodnené množstvo tovaru použitého v daňovom sklade na
vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory, technologické straty, manipulačné straty,
prepravné straty a prirodzené úbytky tovaru, ak sú tieto množstvá technologicky
zdôvodnené, uznáva straty tovaru, na základe úradného zistenia a potvrdenia, ak bol
nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom
vyššej moci, podáva návrhy na úpravu platných noriem strát pri výrobe, manipulácii
a preprave tovarov podliehajúcim spotrebným daniam,
vykonáva analytickú činnosť a spracováva podklady k daňovým dozorným opatreniam,
vyhotovuje protokoly pri podozrení z porušenia daňových predpisov, kvalifikuje ich
a pripravuje podklady k rozhodnutiu, resp. na základe delegovania právomocí samostatne
rozhoduje o sankciách a iných skutočnostiach,
51
o) rozhoduje o zabezpečení a o prepadnutí tovaru alebo veci podľa § 40 až § 42 daňového
poriadku súvisiacich so správou spotrebných daní aj v nadväznosti na jednotlivé zákony
spotrebných daniach,
p) vykonáva procesné úkony v daňovom konaní, vedie ústne pojednávania, spisuje úradné
záznamy, zápisnice, protokoly o daňovej kontrole a pod., rozhoduje o odpustení
zmeškania lehoty, resp. o predĺžení lehoty, o prerušení a o zastavení daňového konania,
prípadne o predbežnom opatrení,
q) spolupracuje (v rámci miestnej a vecnej príslušnosti) s ostatnými útvarmi CÚ (najmä
oddelením spotrebných daní a stanicami), s KÚFS a daňovými úradmi a pod.
3. Agenda pripravovania podkladov na vydávanie rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a kompletizuje podklady potrebné na vydanie prvostupňových rozhodnutí podľa
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, prípady porušenia daňových predpisov
postupuje na riešenie oddeleniu právnemu, resp. inému príslušnému organizačnému
útvaru finančnej správy,
b) vydáva rozhodnutia o zabezpečení tovaru a o prepadnutí tovaru.
4. Agenda rozsahu pôsobnosti pobočky CÚ kombinovanej zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva uplatňovanie práv a plní povinnosti v rozsahu pôsobnosti pobočky
kombinovanej.
5. Agenda kontroly platieb v hotovosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) v rámci svojej činnosti kontroluje dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti,
b) postupuje zistené prípady porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti na oddelenie právne.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OPIS ČINNOSTI STANICE
Článok 18
Stanica centrála
Stanica centrála vykonáva predovšetkým colný dohľad a daňový dozor v určenom územnom
obvode. Stály daňový dozor u subjektov, u ktorých vykonáva správu spotrebných daní niektorý
z útvarov CÚ, vykonáva stanica centrála spravidla v súčinnosti, alebo s vedomím príslušného
útvaru, ak nie je v tejto časti uvedené inak.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie,
c) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
d) agenda doručovania písomností.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
52
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou stanice centrála (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh stanice centrála,
e) vedie evidencie stanice centrála.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc na základe dvojstranných medzinárodných dohôd upravujúcich
regionálnu spoluprácu.
3. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre nadriadený orgán.
4. Agenda doručovania písomností zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) príležitostne sa podieľa na vymáhaní cla, daní a iných platieb od dlžníkov napr. osobným
doručovaním písomných upomienok na zaplatenie cla, daní a iných platieb dlžníkom a
taktiež pri výkone exekučného konania,
b) poskytuje súčinnosť pri vymáhaní nedoplatkov príslušným útvarom CÚ,
c) poskytuje súčinnosť pri zaisťovacích a zabezpečovacích úkonov príslušným útvarom CÚ,
d) doručuje písomnosti, ktoré nie je možné doručiť iným spôsobom.
II. Oblasť colného dohľadu
a) agenda colného dohľadu,
b) agenda mobilných skupín colného dohľadu a zákazov a obmedzení,
c) agenda správneho konania.
1. Agenda colného dohľadu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu colných vyhlásení,
b) vykonáva vo svojom územnom obvode, najmä v blízkosti hraničných priechodov
otvorenou formou pátranie po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu a osobách, ktoré
porušili colné predpisy, vykonáva úplné vnútorné colné kontroly dopravných prostriedkov,
colnú kontrolu batožiny, nákladu, prepravných a sprievodných listín a fyzicky kontroluje
prepravovaný tovar,
c) vykonáva kontroly a pátranie v objektoch na to určených, prípadne, ak si to vyžaduje
nevyhnutnosť dosiahnuť účel kontroly, vykonáva kontrolu priamo v objektoch, kde je tovar
pod colným dohľadom uskladnený, pátra po tovare na základe služobných a pátracích
listov a pod.,
d) na základe rozkazu RCÚ, samostatne i v spolupráci s inými útvarmi CÚ v rámci
operatívnych skupín vykonáva dôkladné kontroly v rámci colného dohľadu,
e) podieľa sa na operatívnych kontrolách vo firmách, v colných skladoch a na miestach, kde
sa vykonáva colné konanie,
f) v stanovenom rozsahu vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok pri tovare, ktorý bol
prepustený do niektorého z colných režimov s ekonomickým účinkom a s podmienečným
oslobodením od dovozného cla, vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,
g) odhaľuje a dokumentuje podozrenia zo spáchania colných a devízových priestupkov,
colných a devízových deliktov, zistenia postupuje na oddelenie právne,
h) odhaľuje a dokumentuje úniky na cle a daniach,
53
i)
zabezpečuje činnosť pri havárii nákladného dopravného prostriedku prepravujúceho tovar
pod colným dohľadom,
j) zabezpečuje sprevádzanie dopravných prostriedkov s tovarom pod colným dohľadom od
colného úradu odoslania po colný úrad určenia,
k) vedie výkazy základných štatistických údajov a príslušné evidencie (o priestupkoch,
deliktoch, tovare, vzorkách a pod.).
2. Agenda mobilných skupín colného dohľadu a zákazov a obmedzení zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva vo svojom územnom obvode hliadkovaciu činnosť a kontrolu dopravných
prostriedkov a osôb so zameraním na odhaľovanie nezákonného dovozu, vývozu
a tranzitu tovaru,
b) vykonáva kontrolnú činnosť na burzách, tržniciach, jarmokoch, trhoviskách a iných
podobných miestach predaja tovaru z tretích štátov,
c) získava informácie o možných porušeniach colných predpisov a o možných spôsoboch
páchania obchodných podvodov, zákonnými prostriedkami zisťuje obchodovanie so
záujmovými druhmi tovarov, preveruje podnety a oznámenia osôb o porušovaní colných
predpisov, odstupuje zistenia vecne a miestne príslušným orgánom na ďalšie konanie,
d) spolupracuje s inými zložkami finančnej správy a ozbrojenými zbormi, ozbrojenými
bezpečnostnými zbormi a ozbrojenými silami pri súčinnostných akciách,
e) pripravuje podklady na vybavenie dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní a iných
orgánov štátnej správy, postupuje im zistenia podozrení so spáchania trestného činu,
f) na základe rozkazov príslušných vedúcich útvarov vykonáva iné špecifické úlohy
mobilného colného dohľadu.
3. Agenda správneho konania zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a kompletizuje podklady potrebné na vydanie prvostupňových rozhodnutí podľa
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, prípady porušenia colných predpisov
postupuje na riešenie oddeleniu právnemu, resp. inému príslušnému organizačnému
útvaru finančnej správy,
b) odstupuje zistené prípady, pri ktorých sa bude viesť správne konanie vo veci vymerania
colného dlhu iným spôsobom miestne príslušnej pobočke colnej,
c) prejednáva colné priestupky v skrátenom konaní,
d) rozhoduje o colných priestupkoch v blokovom konaní.
III. Oblasť daňového dozoru
a) agenda daňového dozoru,
b) agenda mobilných skupín daňového dozoru,
c) agenda vydávania rozhodnutí,
d) agenda kontroly platieb v hotovosti.
1. Agenda daňového dozoru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu výrobných zariadení, skladovacích zariadení, prepravných obalov,
zásobníkov, kontajnerov, cisterien a iných obalov, v ktorých sa nachádza, alebo môže
nachádzať tovar podliehajúci spotrebným daniam,
b) zisťuje stav zásob tovaru podliehajúceho spotrebným daniam a tovarov, ktoré sú určené,
alebo môžu byť použité pri výrobe tovaru podliehajúceho spotrebným daniam a nariadiť
vykonanie príslušnej inventúry,
54
c) vykonáva kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel leteckých
spoločností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoločností,
d) odoberá vzorky z tovarov, u ktorých je predpoklad, že podliehajú spotrebným daniam,
vedie evidenciu vzoriek,
e) požaduje predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu,
predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a príslušných
dokladov uvedených v zákonoch o spotrebných daniach,
f) zúčastňuje sa s príslušným útvarom CÚ vykonávajúcim správu spotrebných daní
zisťovania výrobných strát, manipulačných strát, dopravných strát a iných prirodzených
úbytkov minerálneho oleja, tabakových výrobkov a alkoholických nápojov pri výrobe,
spracovaní, skladovaní a preprave súvisiacich s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami,
g) zúčastňuje sa s príslušným útvarom CÚ vykonávajúcim správu spotrebných daní zisťovaní
a preverovaní normy spotreby liehu v podnikoch, ktoré používajú lieh oslobodený od dane,
h) samostatne vykonáva daňový dozor u neregistrovaných a neevidovaných daňových
dlžníkov v určenom územnom obvode, vrátane liehovarníckych závodov na pestovateľské
pálenie ovocia a u subjektov s oznamovacou povinnosťou,
i) vykonáva daňový dozor nad držbou a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebným
daniam,
j) vykonáva po dohode s príslušným útvarom vykonávajúcim správu spotrebných daní
daňový dozor nad použitím tovaru oslobodeného od spotrebnej dane v súlade so zákonmi
o spotrebných daniach,
k) vykonáva analytickú činnosť a spracováva podklady k daňovým dozorným opatreniam,
l) vypracováva zápisnice o miestnom zisťovaní a úradné záznamy v zmysle daňového
poriadku,
m) vyhotovuje zápisnice o podozrení z porušenia daňových predpisov, vedie evidenciu
zabezpečeného tovaru a správnych deliktov zistených útvarom, vykonáva zápisy do APV
„Porušenia predpisov“, zistenia postupuje za účelom vyrubenia dane a riešenia deliktov na
miestne príslušné útvary CÚ (pobočky, oddelenie právne), resp. iné miestne príslušné CÚ,
n) rozhoduje o zabezpečení a prepadnutí tovaru a veci v zmysle daňového poriadku a podľa
právnych predpisov o spotrebných daniach, napr. o zabezpečení liehu vyrobeného bez
povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, resp. liehovarníckeho závodu na
pestovateľské pálenie ovocia, neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu a liehu,
ktorého spôsob nadobudnutia nevie osoba preukázať, o zabezpečení piva, o zabezpečení
tabakových výrobkov a pod.,
o) ukladá pokuty v zmysle zákonov o spotrebných daniach a daňového poriadku v blokovom
konaní.
2. Agenda mobilných skupín daňového dozoru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu dopravných prostriedkov, kontrolu v prevádzkových budovách,
miestnostiach, obydliach alebo nebytových priestoroch, ktorý kontrolovaný subjekt
používa aj na podnikanie v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebným daniam, ako aj
v priestoroch, o ktorých je známe, alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza, alebo
môže nachádzať tovar podliehajúci spotrebným daniam, alebo dopravné prostriedky,
vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnym olejom alebo také, ktorými je možné
minerálny olej prepravovať,
55
b) zastavuje vozidlá, zisťuje množstvo nimi prepravovaného tovaru podliehajúceho
spotrebným daniam, kontroluje prepravné doklady a vyznačuje kontrolu v týchto
dokladoch,
c) vykonáva kontrolu minerálneho oleja v bežných nádržiach dopravných prostriedkov,
vozidiel, strojov a motorov,
d) vykonáva miestne zisťovania v zmysle daňového poriadku, v rámci ktorých môže vykonať
kontrolný nákup,
e) vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej
registračnej pokladnice,
f) vykonáva ostrahu a konvoj v prípade zabezpečenia tovaru podliehajúceho spotrebným
daniam,
g) vykonáva daňový dozor v daňových skladoch sídliacich v územnom obvode stanice po
dohode s príslušným útvarom CÚ vykonávajúcim správu spotrebných daní nad použitím
tovaru oslobodeného od spotrebnej dane v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.
3. Agenda vydávania rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a kompletizuje podklady potrebné na vydanie prvostupňových rozhodnutí podľa
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, prípady porušenia daňových predpisov
postupuje na riešenie oddeleniu právnemu, resp. inému príslušnému organizačnému
útvaru finančnej správy,
b) vydáva rozhodnutia o zabezpečení tovaru, predbežnom opatrení a o prepadnutí tovaru,
c) udeľuje pokuty v blokovom konaní v zmysle daňových predpisov (napr. ERP a MO).
4. Agenda kontroly platieb v hotovosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) v rámci svojej činnosti kontroluje dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti,
b) postupuje zistené prípady porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti na oddelenie právne.
IV. Oblasť ochrany objektov a výcviku
a) agenda ochrany objektov,
b) agenda výcviku a služobnej kynológie,
c) agenda rozsahu pôsobnosti stanice centrála.
1. Agenda ochrany objektov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje ochranu a ostrahu budov a priľahlých priestorov vo vlastníctve, alebo
prenájme CÚ,
b) zabezpečuje stálu službu na CÚ, príjem, výdaj zbraní a streliva,
c) zodpovedá za organizáciu pohybu osôb v priestoroch CÚ, evidenciu návštev,
d) zabezpečuje hlasový, obrazový a dátový tok informácií prostredníctvom výpočtovej
a telekomunikačnej techniky, najmä medzi FR SR, CÚ, útvarmi CÚ, zabezpečuje
prenikanie signálu v čase brannej pohotovosti štátu a vyhlásenie opatrení vydaných FR
SR na všetky útvary CÚ, vyrozumieva RCÚ, námestníka RCÚ a zamestnanca povereného
ochranou utajovaných skutočností,
e) prijíma hlásenia od hliadok mobilného dohľadu, poskytuje im informačnú podporu,
f) zabezpečuje úschovu a manipuláciu s rezervnými kľúčmi služobných motorových vozidiel,
kancelárií,
g) zabezpečuje spracovanie a podávanie písomných hlásení o vzniku mimoriadnych
udalostí, podávanie ústnych hlásení o priebehu služby a pod.
56
2. Agenda výcviku a služobnej kynológie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) organizuje streleckú a telesnú prípravu v rámci CÚ a koordinuje inštruktorov streleckej
prípravy a inštruktorov telesnej prípravy (okrem CÚ Bratislava),
b) poskytuje súčinnosť pri vybavovaní zmlúv ohľadne materiálneho zabezpečenia pre telesnú
prípravu (okrem CÚ Bratislava),
c) vykonáva previerky z telesnej zdatnosti v rámci CÚ a v rámci prijímacieho konania (okrem
CÚ Bratislava),
d) organizuje, koordinuje a kontroluje vykonávanie prác spojených s evidenciou výzbrojného
materiálu (okrem CÚ Bratislava),
e) vedie evidenciu výzbrojného materiálu CÚ na určenom stupni,
f) plánuje a prostredníctvom FR SR zabezpečuje nákup výzbrojného materiálu (okrem CÚ
Bratislava),
g) odborne riadi výkon služby v oblasti používania zbraní a donucovacích prostriedkov (okrem
CÚ Bratislava),
h) navrhuje koncepciu rozvoja streleckej prípravy (okrem CÚ Bratislava),
i) organizuje činnosť služobnej kynológie.
3. Agenda rozsahu pôsobnosti stanice centrála zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva uplatňovanie práv a plní povinnosti v rozsahu pôsobnosti stanice centrála,
b) plní ďalšie úlohy podľa všeobecne platných právnych predpisov z tejto oblasti a úlohy
uložené vedúcimi zamestnancami.
V. Oblasť centrálneho skladu
a) agenda centrálnej evidencie odobratých vzoriek,
b) agenda zaisteného, zabezpečeného, zhabaného tovaru a tovaru v správe majetku štátu.
1. Agenda centrálnej evidencie odobratých vzoriek zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vedie evidenciu odobratých vzoriek,
b) zabezpečuje identifikáciu odobratých vzoriek a uskladnenie referenčných vzoriek na CÚ,
c) vykonáva manipuláciu so vzorkami, zabezpečuje skladovanie a transport všetkých vzoriek
CÚ,
d) vedie evidenciu výsledkov odbornej expertízy, zabezpečuje ich priradenie k odobratým
vzorkám a distribúciu výsledkov na útvary CÚ,
e) zabezpečuje komunikáciu s colným laboratóriom a inými akreditovanými inštitúciami,
f) zabezpečuje a distribuuje odberný materiál pre potreby CÚ a recykláciu použitého
odberného materiálu.
2. Agenda zaisteného, zabezpečeného, zhabaného tovaru a tovaru v správe majetku štátu
zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) skladuje tovar, ktorý je v dočasnej správe štátu uskladnený, zaistený, odňatý, nájdený,
zabezpečený a pod.,
b) skladuje v prípade potreby tovar iných orgánov štátnej správy,
c) odovzdáva spisovú dokumentáciu o tovare, ktorý sa na základe právoplatného
rozhodnutia stal majetkom štátu na ďalšie nakladanie s ním na oddelenie hospodárske,
d) vyhotovuje účtovné doklady o príjme, výdaji a zmene právneho postavenia tovaru a tieto
priebežne postupuje oddeleniu hospodárskemu na zaúčtovanie,
e) poskytuje súčinnosť pri realizácii tovaru v správe majetku štátu.
VI. Oblasť zákazov a obmedzení
57
a) agenda ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa,
b) agenda prepravy odpadov.
1. Agenda ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolnú a monitorovaciu činnosť na burzách, tržniciach, jarmokoch,
trhoviskách a iných podobných miestach predaja zahraničného tovaru so zameraním na
ochranu práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa,
b) odhaľuje, spracúva a oznamuje prípady porušenia práv duševného vlastníctva a ochrany
spotrebiteľa na domácom trhu
c) zaisťuje tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva,
spolupracuje s oprávnenými osobami,
d) odoberá vzorky zaisteného tovaru,
e) pripravuje podklady na základe dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní, a postupuje
im zistenia o podozrení zo spáchania trestného činu.
2. Agenda prepravy odpadov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolnú činnosť so zameraním na prepravu odpadov, v rámci cezhraničného
pohybu odpadov.
Článok 19
Stanica
Stanica vykonáva predovšetkým colný dohľad a daňový dozor v určenom územnom obvode. Stály
daňový dozor u subjektov, u ktorých vykonáva správu spotrebných daní niektorý z útvarov CÚ
vykonáva stanica spravidla v súčinnosti, alebo s vedomím príslušného útvaru, ak nie je v tomto
článku uvedené inak.
I. Oblasť administratívno-správnych činností
a) agenda administratívy,
b) agenda komunikácie,
c) agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
d) agenda doručovania písomností.
1. Agenda administratívy zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu použitia a stavu pridelených pečiatok, plombovacích klieští a pečatidiel,
b) vykonáva kontrolu vybavenosti registratúrnych záznamov zaevidovaných v centrálnom
registratúrnom denníku CÚ, ako aj dodržiavanie lehôt na ich vybavenie určených podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo interných riadiacich aktov, alebo podľa
určenia RCÚ,
c) vykonáva administratívne úkony spojené s činnosťou stanice centrála (napr.
telefonovanie, faxovanie, e-maily, korešpondencia),
d) sleduje plnenie úloh útvaru,
e) vedie evidencie stanice.
2. Agenda komunikácie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) aktualizuje evidencie v špecializovaných informačných systémoch,
b) zabezpečuje súčinnosť s inými útvarmi CÚ, ostatnými organizačnými útvarmi finančnej
správy a príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
c) administratívnu pomoc na základe dvojstranných medzinárodných dohôd upravujúcich
regionálnu spoluprácu.
58
3. Agenda riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje podklady pre rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov pre nadriadený orgán.
4. Agenda doručovania písomností zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) príležitostne sa podieľa na vymáhaní cla, daní a iných platieb od dlžníkov, napr. osobným
doručovaním písomných upomienok na zaplatenie cla, daní a iných platieb dlžníkom a
taktiež pri výkone exekučného konania,
b) poskytuje súčinnosť pri vymáhaní nedoplatkov príslušným útvarom CÚ,
c) poskytuje súčinnosť pri zaisťovacích a zabezpečovacích úkonov príslušným útvarom CÚ,
d) doručuje písomnosti, ktoré nie je možné doručiť iným spôsobom.
II. Oblasť colného dohľadu
a) agenda colného dohľadu,
b) agenda mobilných skupín colného dohľadu a zákazov a obmedzení,
c) agenda správneho konania.
1. Agenda colného dohľadu zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva overovania colných vyhlásení,
b) vykonáva vo svojom územnom obvode, najmä v blízkosti hraničných priechodov
otvorenou formou pátranie po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu a osobách, ktoré
porušili colné predpisy, vykonáva úplné vnútorné colné kontroly dopravných prostriedkov,
colnú kontrolu batožiny, nákladu, prepravných a sprievodných listín a fyzicky kontroluje
prepravovaný tovar,
c) vykonáva kontroly a pátranie v objektoch na to určených, prípadne, ak si to vyžaduje
nevyhnutnosť dosiahnuť účel kontroly, vykonáva kontrolu priamo v objektoch, kde je tovar
pod colným dohľadom uskladnený, pátra po tovare na základe služobných a pátracích
listov a pod.,
d) na základe rozkazu RCÚ, samostatne i v spolupráci s inými útvarmi CÚ v rámci
operatívnych skupín vykonáva dôkladné kontroly v rámci colného dohľadu,
e) podieľa sa na operatívnych kontrolách vo firmách, v colných skladoch a na miestach, kde
sa vykonáva colné konanie,
f) v stanovenom rozsahu vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok pri tovare, ktorý bol
prepustený do niektorého z colných režimov s ekonomickým účinkom a s podmienečným
oslobodením od dovozného cla, vykonáva kontrolu po prepustení tovaru,
g) odhaľuje a dokumentuje podozrenia zo spáchania colných a devízových priestupkov,
colných a devízových deliktov, zistenia postupuje na oddelenie právne,
h) odhaľuje a dokumentuje úniky na cle a daniach,
i) zabezpečuje činnosť pri havárii nákladného dopravného prostriedku prepravujúceho tovar
pod colným dohľadom,
j) zabezpečuje sprevádzanie dopravných prostriedkov s tovarom pod colným dohľadom od
colného úradu odoslania po colný úrad určenia,
k) vedie výkazy základných štatistických údajov a príslušné evidencie (o priestupkoch,
deliktoch tovare, vzorkách a pod.).
2. Agenda mobilných skupín colného dohľadu a zákazov a obmedzení zahŕňa najmä tieto úlohy:
59
a) vykonáva vo svojom územnom obvode hliadkovaciu činnosť a kontrolu dopravných
prostriedkov a osôb so zameraním na odhaľovanie nezákonného dovozu, vývozu
a tranzitu tovaru,
b) vykonáva kontrolnú činnosť na burzách, tržniciach, jarmokoch, trhoviskách a iných
podobných miestach predaja tovaru z tretích štátov,
c) získava informácie o možných porušeniach colných predpisov a o možných spôsoboch
páchania obchodných podvodov, zákonnými prostriedkami zisťuje obchodovanie so
záujmovými druhmi tovarov, preveruje podnety a oznámenia osôb o porušovaní colných
predpisov, odstupuje zistenia vecne a miestne príslušným orgánom na ďalšie konanie,
d) spolupracuje s inými zložkami finančnej správy a ozbrojenými zbormi, ozbrojenými
bezpečnostnými zbormi a ozbrojenými silami pri súčinnostných akciách,
e) pripravuje podklady na základe dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní a iných
orgánov štátnej správy, postupuje im zistenia podozrení so spáchania trestného činu,
f) na základe rozkazov príslušných vedúcich útvarov vykonáva iné špecifické úlohy
mobilného colného dohľadu.
3. Agenda správneho konania zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a kompletizuje podklady potrebné na vydanie prvostupňových rozhodnutí podľa
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, prípady porušenia colných predpisov
postupuje na riešenie oddeleniu právnemu, resp. inému príslušnému útvaru finančnej
správy,
b) odstupuje zistené prípady, pri ktorých sa bude viesť správne konanie vo veci vymerania
colného dlhu iným spôsobom miestne príslušnej pobočke colnej,
c) prerokováva colné priestupky v skrátenom konaní,
d) rozhoduje o colných priestupkoch v blokovom konaní.
III. Oblasť daňového dozoru
a) agenda daňového dozoru,
b) agenda mobilných skupín daňového dozoru,
c) agenda vydávania rozhodnutí,
d) agenda kontroly platieb v hotovosti.
1. Agenda daňového dozoru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu výrobných zariadení, skladovacích zariadení, prepravných obalov,
zásobníkov, kontajnerov, cisterien a iných obalov, v ktorých sa nachádza, alebo môže
nachádzať tovar podliehajúci spotrebným daniam,
b) zisťuje stav zásob tovaru podliehajúceho spotrebným daniam a tovarov, ktoré sú určené
alebo môžu byť použité pri výrobe tovaru podliehajúceho spotrebným daniam a nariadiť
vykonanie príslušnej inventúry,
c) vykonáva kontrolu tankovania leteckých pohonných látok do nádrží lietadiel leteckých
spoločností a lodných prevádzkových látok do nádrží lodí lodných spoločností,
d) odoberá vzorky z tovarov, u ktorých je predpoklad, že podliehajú spotrebným daniam,
vedie evidenciu vzoriek,
e) požaduje predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu,
predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a príslušných
dokladov uvedených v zákonoch o spotrebných daniach,
60
f) zúčastňuje sa s príslušným útvarom CÚ vykonávajúcim správu spotrebných daní
zisťovania výrobných strát, manipulačných strát, dopravných strát a iných prirodzených
úbytkov minerálneho oleja, tabakových výrobkov a alkoholických nápojov pri výrobe,
spracovaní, skladovaní a preprave súvisiacich s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami,
g) zúčastňuje sa s príslušným CÚ útvarom vykonávajúcim správu spotrebných daní zisťovaní
a preverovaní normy spotreby liehu v podnikoch, ktoré používajú lieh oslobodený od dane,
h) samostatne vykonáva daňový dozor u neregistrovaných a neevidovaných daňových
dlžníkov v určenom územnom obvode, vrátane liehovarníckych závodov na pestovateľské
pálenie ovocia a u subjektov s oznamovacou povinnosťou,
i) vykonáva daňový dozor nad držbou a pohybom tovaru podliehajúceho spotrebným
daniam,
j) vykonáva po dohode s príslušným útvarom CÚ vykonávajúcim správu spotrebných daní
daňový dozor nad použitím tovaru oslobodeného od spotrebnej dane v súlade so zákonmi
o spotrebných daniach,
k) vykonáva analytickú činnosť a spracováva podklady k daňovým dozorným opatreniam,
l) vypracováva zápisnice o miestnom zisťovaní a úradné záznamy v zmysle daňového
poriadku,
m) vyhotovuje zápisnice o podozrení z porušenia daňových predpisov, vedie evidenciu
zabezpečeného tovaru a správnych deliktov zistených útvarom CÚ, vykonáva zápisy do
APV „Porušenia predpisov“, zistenia postupuje za účelom vyrubenia dane a riešenia
deliktov na miestne príslušné útvary CÚ (pobočky, oddelenie právne), resp. iné miestne
príslušné CÚ,
n) rozhoduje o zabezpečení a prepadnutí tovaru a veci v zmysle daňového poriadku a podľa
právnych predpisov o spotrebných daniach, napr. o zabezpečení liehu vyrobeného bez
povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, resp. liehovarníckeho závodu na
pestovateľské pálenie ovocia, neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu a liehu,
ktorého spôsob nadobudnutia nevie osoba preukázať, o zabezpečení tabakových
výrobkov a pod.,
o) ukladá pokuty v zmysle zákonov o spotrebných daniach a daňového poriadku v blokovom
konaní.
2. Agenda mobilných skupín daňového dozoru zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolu dopravných prostriedkov, kontrolu v prevádzkových budovách,
miestnostiach, obydliach alebo nebytových priestoroch, ktorý kontrolovaný subjekt
používa aj na podnikanie v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebným daniam ako aj
v priestoroch, o ktorých je známe, alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo
môže nachádzať tovar podliehajúci spotrebným daniam, alebo dopravné prostriedky,
vozidlá, stroje a motory poháňané minerálnym olejom alebo také, ktorými je možné
minerálny olej prepravovať,
b) zastavuje vozidlá, zisťuje množstvo nimi prepravovaného tovaru podliehajúceho
spotrebným daniam, kontroluje prepravné doklady a vyznačuje kontrolu v týchto
dokladoch,
c) vykonáva kontrolu minerálneho oleja v bežných nádržiach dopravných prostriedkov,
vozidiel, strojov a motorov,
d) vykonáva miestne zisťovania v zmysle daňového poriadku, v rámci ktorých môže vykonať
kontrolný nákup,
61
e) vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej
registračnej pokladnice,
f) vykonáva ostrahu a konvoj v prípade zabezpečenia tovaru podliehajúceho spotrebným
daniam,
g) vykonáva daňový dozor v daňových skladoch sídliacich v územnom obvode stanice po
dohode s príslušným útvarom CÚ vykonávajúcim správu spotrebných daní nad použitím
tovaru oslobodeného od spotrebnej dane v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.
3. Agenda vydávania rozhodnutí zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a kompletizuje podklady potrebné na vydanie prvostupňových rozhodnutí podľa
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, prípady porušenia daňových predpisov
postupuje na riešenie oddeleniu právnemu, resp. inému príslušnému organizačnému
útvaru finančnej správy,
b) vydáva rozhodnutia o zabezpečení tovaru, predbežnom opatrení a o prepadnutí tovaru,
c) udeľuje pokuty v blokovom konaní v zmysle daňových predpisov (napr. ERP a MO).
4. Agenda kontroly platieb v hotovosti zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) v rámci svojej činnosti kontroluje dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení
platieb v hotovosti,
b) postupuje zistené prípady porušenia zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti na oddelenie právne.
IV. Oblasť ochrany objektov a výcviku
a) agenda ochrany objektov,
b) agenda výcviku a služobnej kynológie,
c) agenda rozsahu pôsobnosti stanice.
1. Agenda ochrany objektov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje ochranu a ostrahu budov a priľahlých priestorov vo vlastníctve, alebo
prenájme CÚ,
b) zabezpečuje stálu službu na CÚ, príjem, výdaj zbraní a streliva,
c) zodpovedá za organizáciu pohybu osôb v priestoroch CÚ, evidenciu návštev,
d) zabezpečuje hlasový, obrazový a dátový tok informácií prostredníctvom výpočtovej
a telekomunikačnej techniky, najmä medzi FR SR, CÚ, útvarmi CÚ, zabezpečuje
prenikanie signálu v čase brannej pohotovosti štátu a vyhlásenie opatrení vydaných FR
SR na všetky útvary CÚ, vyrozumieva RCÚ, námestníka RCÚ a zamestnanca povereného
ochranou utajovaných skutočností,
e) prijíma hlásenia od hliadok mobilného dohľadu, poskytuje im informačnú podporu,
f) zabezpečuje úschovu a manipuláciu s rezervnými kľúčmi služobných motorových vozidiel,
kancelárií,
g) zabezpečuje spracovanie a podávanie písomných hlásení o vzniku mimoriadnych
udalostí, podávanie ústnych hlásení o priebehu služby a pod.
2. Agenda výcviku a služobnej kynológie zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje telesnú prípravu v pracovnom obvode stanice (okrem CÚ Bratislava),
b) poskytuje súčinnosť pri vybavovaní zmlúv ohľadne materiálneho zabezpečenia pre
telesnú prípravu (okrem CÚ Bratislava),
c) vedie evidenciu výzbrojného materiálu stanice,
d) zabezpečuje streleckú prípravu v pracovnom obvode stanice (okrem CÚ Bratislava),
e) spolupracuje pri návrhu koncepcie rozvoja streleckej prípravy,
62
f) plní úlohy služobnej kynológie.
3. Agenda rozsahu pôsobnosti stanice CÚ centrála zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva uplatňovanie práv a plní povinnosti v rozsahu pôsobnosti stanice CÚ,
b) plní ďalšie úlohy podľa všeobecne platných právnych predpisov z tejto oblasti a úlohy
uložené vedúcimi zamestnancami.
V. Oblasť centrálneho skladu
a) agenda centrálnej evidencie odobratých vzoriek,
b) agenda zaisteného, zabezpečeného, zhabaného tovaru a tovaru v správe majetku štátu.
1. Agenda centrálnej evidencie odobratých vzoriek zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vedie evidenciu odobratých vzoriek,
b) zabezpečuje identifikáciu odobratých vzoriek a uskladnenie referenčných vzoriek na CÚ,
c) vykonáva manipuláciu so vzorkami, zabezpečuje predbežné skladovanie a transport
vzoriek na stanicu centrála,
d) zabezpečuje a distribuuje odberný materiál pre potreby CÚ a recykláciu použitého
odberného materiálu.
2. Agenda zaisteného, zabezpečeného, zhabaného tovaru a tovaru v správe majetku štátu
zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) skladuje tovar, ktorý je v dočasnej správe štátu uskladnený, zaistený, odňatý, nájdený,
zabezpečený a pod.,
b) skladuje v prípade potreby tovar iných orgánov štátnej správy,
c) odovzdáva spisovú dokumentáciu o tovare, ktorý sa na základe právoplatného
rozhodnutia stal majetkom štátu na ďalšie nakladanie s ním na oddelenie hospodárske,
d) vyhotovuje účtovné doklady o príjme, výdaji a zmene právneho postavenia tovaru a tieto
priebežne postupuje oddeleniu hospodárskemu na zaúčtovanie,
e) poskytuje súčinnosť pri realizácii tovaru v správe majetku štátu.
VI. Oblasť zákazov a obmedzení
a) agenda ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa,
b) agenda prepravy odpadov.
1. Agenda ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolnú a monitorovaciu činnosť na burzách, tržniciach, jarmokoch,
trhoviskách a iných podobných miestach predaja zahraničného tovaru so zameraním na
ochranu práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa,
b) odhaľuje, spracúva a oznamuje prípady porušenia práv duševného vlastníctva a ochrany
spotrebiteľa na domácom trhu,
c) zaisťuje tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva,
spolupracuje s oprávnenými osobami,
d) odoberá vzorky zaisteného tovaru,
e) pripravuje podklady na základe dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní, a postupuje
im zistenia o podozrení zo spáchania trestného činu.
2. Agenda prepravy odpadov zahŕňa najmä tieto úlohy:
a) vykonáva kontrolnú činnosť so zameraním na prepravu odpadov v rámci cezhraničného
pohybu odpadov.
63
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
1) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov CÚ.
2) Organizačný poriadok je možné zmeniť len v prípade, ak dôjde k zásadným zmenám
príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo k zmenám v organizácii CÚ, resp.
finančnej správy, a to na návrh generálneho riaditeľa sekcie colných úradov po konzultácii
s riaditeľmi CÚ spracovaný v súlade s príslušnými internými riadiacimi aktmi,1 ktorý bude
následne predložený na schválenie prezidentovi finančnej správy.
Článok 21
Číselník organizačných útvarov CÚ s uvedením ich adries a schémy organizačného členenia
jednotlivých CÚ sú uvedené v prílohách tohto organizačného poriadku.
Článok 22
Zrušuje sa Organizačný poriadok colných úradov č. 1090000/1/460253/2013.
Článok 23
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2014 pre Colný úrad Banská
Bystrica (5100), Colný úrad Michalovce (5300), Colný úrad Trnava (5800), Colný úrad Nitra (6100),
Colný úrad Žilina (6000), Colný úrad Prešov (6200), Colný úrad Trenčín (6600), Colný úrad
Bratislava (5200) a Colný úrad Košice (5600).
V Bratislave, dňa 29. januára 2014
Navrhuje
plk. PhDr. Jozef Turčák
generálny riaditeľ sekcie colných úradov
Schvaľuje
Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy
Prílohy:
Príloha č. 1 - Číselník Colného úradu Banská Bystrica
Príloha č. 2 – Číselník Colného úradu Bratislava
Príloha č. 3 – Číselník Colného úradu Michalovce
Príloha č. 4 – Číselník Colného úradu Košice
Príloha č. 5 – Číselník Colného úradu Trnava
64
Príloha č. 6 – Číselník Colného úradu Žilina
Príloha č. 7 – Číselník Colného úradu Nitra
Príloha č. 8 – Číselník Colného úradu Prešov
Príloha č. 9 – Číselník Colného úradu Trenčín
Príloha č. 10 - Číselník organizačných útvarov colných úradov
Príloha č. 11 - Schéma Colného úradu Banská Bystrica
Príloha č. 12 – Schéma Colného úradu Bratislava
Príloha č. 13 – Schéma Colného úradu Michalovce
Príloha č. 14 – Schéma Colného úradu Košice
Príloha č. 15 – Schéma Colného úradu Trnava
Príloha č. 16 – Schéma Colného úradu Žilina
Príloha č. 17 – Schéma Colného úradu Nitra
Príloha č. 18 – Schéma Colného úradu Prešov
Príloha č. 19 - Schéma Colného úradu Trenčín
65
Download

Organizačný poriadok colných úradov