MEDIREX
GROUP
ACADEMY
Stretnutie
mladých
pracovníkov
v laboratórnej
medicíne
pre
Odborný garant
podujatia
MUDr. Peter Križan, CSc.
Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP
Galvaniho 17/C, Bratislava
5. poschodie
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Konferenčná miestnosť
Hlavný organizátor
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
mladých
mája 2015
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
organizuje nultý ročník odborného podujatia
Sobota 16. 5. 2015
odborný program
piatok 15. 5. 2015
09.00 – 09.30
III. BLOK LABORANTSKÁ SEKCIA
14.30 – 15.00: Registrácia
15.00
Otvorenie konferencie
15.10
Prezentácia MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Nicáková, Z.
15.20
Význam multidisciplinárneho prístupu
v diagnostike a sledovaní malígnych lymfómov
Balhárek, T.
Deáková, E., Sucháňová, M.
09.00
Laboratórna diagnostika antifosfolipidových protilátok
typu lupus antikoagulans
Balázsová, Ž.
09.15
Morfologické zmeny erytrocytov
Babjak, M.
09.30 – 09.40: Prestávka
09.40 – 10.40
15.50 – 16.00: Prestávka
IV. BLOK IMUNOLÓGIA
16.00 – 17.00
I. BLOK GENETIKA
Predsedníctvo
Balhárek, T., Tomášová, R.
Diagnostika marker chromozómov
Babišová, A.
16.15
Molekulárna diagnostika hereditárneho angioedému
Vavrová, Ľ., Markus, J.,
Hamidová, O., Zuzulová, M.,
Hrubiško, M.
16.30
Hodnotenie molekulárnej odpovede u pacientov s CML
Eckertová, M., Lukačková,
R., Hojsíková, I.
16.45
Detekcia stavu HER2 v bioptických vzorkách karcinómu
žalúdka prostredníctvom metódy „gene-protein assay“
Farkašová, A., Scheerová,
K., Kalman, M., Kviatkovská,
Z., Plank, L.
16.00
Predsedníctvo
Predsedníctvo
Vlniešková, K., Duranková, S.
09.40
Imunológia humánnej reprodukcie
Onderová, B.
09.55
Využitie Microarray v imunológii
Duranková, S.
10.10
Sclerosis multiplex
Gajdošechová, B.
10.25
Histamínová intolerancia v laboratórnej praxi. Porovnanie
dvoch diagnostických metód.
Klimková, A.
10.40 – 11.30: Obedňajšia prestávka
11.30 – 12.00
POSTEROVÉ SYMPÓZIUM (prízemie)
Moderátor
17.00 – 17.10: Prestávka
Pavlíková, G.
12.00 – 12.15: Prestávka
17.10 – 18.10
II. BLOK patológia
12.15 – 13.15
Predsedníctvo
Černá, A., Torday, T.
17.10
Cytologická diagnostika pľúcnych nádorov
Bartovic, B.
17.25
OLGA staging system gastritíd
Langová, I.
17.40
Rýchla peroperačná biopsia v praxi
Kunecová, M.
17.55
Kazuistika: Echinokoková cysta pečene
Ducár, M.
19.30
SPOLOČENSKÝ VEČER v priestoroch konferenčnej miestnosti MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho 17/C, 5. poschodie
V. BLOK BIOCHÉMIA a HEMATOLÓGIA
Predsedníctvo
Vlniešková, K., Duranková, S.
12.15
Trombofilné stavy. Skríning lupus antikoagulans.
Bednárová, J.
12.30
Distribúcia LDL a HDL frakcií u normolipidemikov
a dyslipidemikov
Bódy, G.,
12.45
Kostné markery v rôznych štádiách myelómu
13.00
Plazmatická hladina sRAGE u pacientov so sclerosis
multiplex
13.15 – 13.30: Prestávka
Oravcová, L., Ďurovcová, E.,
Anderková, S.
Čierny, D., Hányšová, S.,
Michalik, J., Kurča, E.,
Škereňová, M., Dobrota, D.,
Lehotský, J.
13.30 – 14.10
VI. BLOK VARIA
Predsedníctvo
13.30
13.40
Ďuricová, Z., Farkašová, A.
Význam laktátu pri krátkotrvajúcom vysoko intenzívnom
zaťažení v športovej praxi
Využitie metódy FISH v laboratórnej diagnostike. Mladý
laboratórny pracovník.
Poór, O.
Brotanová, D.
13.50
Monitoring EBV a CMV infekcie aplikáciou real time PCR
Spišák, F.
14.00
Monitorovanie nových psychoaktívnych substancií –
pipradrol, α-pyrolidinovalerofenón (α-PVP) na východnom
Slovensku
Hauks, Š.
14.10 – 14.20: Prestávka
14.20 – 15.00
Workshop
15.00 Pavol Plevla, SOITRON
Vyhlásenie súťaže a oficiálne ukončenie podujatia
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Registračný poplatok
dress code
Účasť je bezplatná.
Casual
informácia o kreditoch
Ubytovanie
Odborné podujatie bude zaradené do kontinuálneho
medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory SLS a Slovenskej komory iných zdravotníckych
pracovníkov SKIZP a bude hodnotené kreditmi.
Všetci účastníci, ktorí pri registrácii
prejavia záujem o ubytovanie, budú
o podrobnostiach informovaní
e-mailom.
koordinátor akcie
potvrdenie účasti
Mgr. Lenka Štofíková
senior špecialista pre marketing a komunikáciu
Medirex Servis, s. r. o., člen MEDIREX GROUP,
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Mobil.: +421 917 533 743,Tel. č.: +421 2 208 29 126
E-mail: [email protected]
do 4. mája 2015 prostredníctvom
webu www.medirexgroupacademy.sk
programový výbor
Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD., Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP I RNDr. Radka Tomášová, Medirex, a. s.,
člen MEDIREX GROUP I RNDr. Ivana Hojsíková, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP I MUDr. Katarína Schenková,
Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP I MUDr. Zuzana Kohániová, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP I
RNDr. Elena Tibenská, PhD., Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP I Ing. Eva Deáková, Medirex, a. s., člen
MEDIREX GROUP I MUDr. Silvia Remiašová, Medirex, a. s., člen MEDIREX GROUP I MUDr. Zuzana Ďuricová,
Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP I MUDr. Ivana Langová, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
Download

Pozvánka