Zápisnica z 21. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo
20. októbra 2014 v Bratislave
Prítomní:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Igor Burger
JUDr. Dana Bystrianská
JUDr. Rudolf Čirč
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
JUDr. Eva Fulcová
JUDr. Ján Havlát
Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
JUDr. Jozef Maruščák
JUDr. Ľuboš Sádovský
JUDr. Ján Slovinský
JUDr. Peter Straka
JUDr. Alena Šišková
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Imrich Volkai
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – dostavil sa v priebehu rokovania
Ing. Anna Žatková – vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
21. rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj "súdna rada") otvorila
a viedla predsedníčka súdnej rady a zároveň skonštatovala, že súdna rada je
uznášaniaschopná.
Návrh programu zasadnutia bol členom súdnej rady predložený v písomnej podobe:
1. Prerokovanie návrhu programu
2. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Zuzany Mališovej,
sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd
v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
3. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Adely Unčovskej,
sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd
v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
4. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície
Železníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na
Krajský súd v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
1
5. Správa o vnútornej revízii Okresného súdu Lučenec (SR 114/2014)
6. Preskúmanie splnenia zákonných predpokladov kandidáta na sudcu Súdnou radou
Slovenskej republiky (SR 166/2014)
7. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
a) Okresný súd Brezno – JUDr. Stanislava Padúchová (SR 28/2012)
b) Okresný súd Veľký Krtíš – JUDr. Ľuboš Murgaš (SR 44/2012)
c) Okresný súd Kežmarok – JUDr. Juraj Fujerik (SR 137/2014)
d) Okresný súd Kežmarok – Mgr. Tomáš Saraka (SR137/2014)
e) Okresný súd Michalovce – JUDr. Jana Smereková (SR 149/2014)
f) Okresný súd Michalovce – JUDr. Andrej Radomský (SR 149/2014)
8. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k prerušenému konaniu o vymenovaní
kandidátky do funkcie sudcu prezidentom Slovenskej republiky (SR 169/2014)
9. Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu (SR 50, 51, 52/2014)
10. Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za
Súdnu radu Slovenskej republiky (SR 181/2014)
11. Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2014 (SR 180/2014)
12. Žiadosť o zaujatie stanoviska: Zlučiteľnosť s výkonom funkcie sudcu - členstvo
v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky (SR 179/2014)
13. Informačná návšteva zástupcov Združenia sudcov Gruzínska na Slovensku –
stretnutie so zástupcami súdnej rady (KSR 121/2014)
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
1. Predloženie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
(SR 174/2014)
2. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky (KSR 42/2014)
2
Predsedníčka súdnej rady uviedla, že ako overovateľ nasleduje JUDr. Eva Fulcová,
a zapisovateľkou je Bc. Lucia Hučková.
1. Prerokovanie návrhu doplneného programu
Predsedníčka súdnej rady informovala členov súdnej rady o späť vzatí návrhov na
dočasné pridelenie JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Soni Langovej, JUDr. Anny Peťovskej,
PhD. a JUDr. Dariny Kriváňovej, sudkýň Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie
sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky predsedníčkou Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky.
Ďalej predložila návrh na doplnenie programu o nasledovné body:
-
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2015 – 2017 (SR 188/2014),
-
Návrh rozpočtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2015 – 2017
(SR 187/2014),
-
Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhom zákona č. 120/1993 Z.
z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SR 189/2014).
Podpredseda súdnej rady navrhol doplniť program o mediálne výstupy
JUDr. Štefana Harabina voči súdnej rade. Sú to vážne veci a členovia súdnej rady sú stavaní
do zlého svetla, preto je nutné na to reagovať.
Hlasovanie o návrhu podpredsedu súdnej rady na doplnenie programu:
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Neprítomný: 1
Hlasovanie o upravenom programe:
Za: 16
Proti:0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 339
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje upravený program 21. zasadnutia:
2. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Zuzany Mališovej,
sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd
v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
3
3. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Adely Unčovskej,
sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd
v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
4. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície Železníkovej,
sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd
v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
5. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
a) Okresný súd Brezno – JUDr. Stanislava Padúchová (SR 28/2012)
b) Okresný súd Veľký Krtíš – JUDr. Ľuboš Murgaš (SR 44/2012)
c) Okresný súd Kežmarok – JUDr. Juraj Fujerik (SR 137/2014)
d) Okresný súd Kežmarok – Mgr. Tomáš Saraka (SR137/2014)
e) Okresný súd Michalovce – JUDr. Jana Smereková (SR 149/2014)
f) Okresný súd Michalovce – JUDr. Andrej Radomský (SR 149/2014)
6. Správa o vnútornej revízii Okresného súdu Lučenec (SR 114/2014)
7. Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu (SR 50, 51, 52/2014)
8. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k prerušenému konaniu o vymenovaní
kandidátky do funkcie sudcu prezidentom Slovenskej republiky (SR 169/2014)
9. Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2015 – 2017 (SR 188/2014)
10. Návrh rozpočtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2015 – 2017
(SR 187/2014)
11. Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhom zákona č. 120/1993 Z.
z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SR 189/2014)
12. Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k mediálnym vyjadreniam
JUDr. Štefana Harabina (SR 190/2014)
13. Žiadosť o zaujatie stanoviska: Zlučiteľnosť s výkonom funkcie sudcu - členstvo
v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky (SR 179/2014)
4
14. Informačná návšteva zástupcov Združenia sudcov Gruzínska na Slovensku – stretnutie
so zástupcami súdnej rady (KSR 121/2014)
15. Preskúmanie splnenia zákonných predpokladov kandidáta na sudcu Súdnou radou
Slovenskej republiky (SR 166/2014)
16. Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za
Súdnu radu Slovenskej republiky (SR 181/2014)
17. Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2014 (SR 180/2014)
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
1. Predloženie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
(SR 174/2014)
2. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky (KSR 42/2014)
Keďže 20. zasadnutie je zasadnutím volebným, predsedníčka súdnej rady navrhla schváliť
volebnú komisiu pre hlasovanie počas zasadnutia súdnej rady v zložení: JUDr. Rudolf Čirč,
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. a JUDr. Jozef Maruščák.
Hlasovanie: JUDr. Rudolf Čirč
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 1
Hlasovanie: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 1
Hlasovanie: JUDr. Jozef Maruščák
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 340
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje volebnú komisiu pre hlasovanie počas rokovania
Súdnej rady Slovenskej republiky v zložení: JUDr. Rudolf Čirč, prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
a JUDr. Jozef Maruščák.
5
2. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Zuzany
Mališovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na
Krajský súd v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
JUDr. Mališová ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní z pracovných dôvodov.
Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava I požiadala, aby súdna rada pri rozhodovaní
o návrhu na preloženie sudkýň Okresného súdu Bratislava I na Krajský súd v Bratislave
prihliadala na počet nevybavených vecí na tomto súde a dátum preloženia sa tomu
prispôsobil.
V diskusii k bodom 2, 3 a 4 sa vyjadril JUDr. Sádovský, ktorý poukázal na alarmujúci
stav sudcov na Krajskom súde v Bratislave, predovšetkým na civilnom kolégiu. Informoval
členov súdnej rady o navrhnutom termíne preloženia od 1. januára 2015.
JUDr. Fulcová, predsedníčka Okresného súdu Bratislava I uviedla, že nemôže súhlasiť s
tým, aby sa Okresný súd Bratislava I v súčasnosti oslabil bez pridelenia nových miest sudcov.
Súhlasila s termínom preloženia od 1. januára 2015 len v prípade JUDr. Mališovej, keďže už
bola dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave a jej agenda bola
prerozdelená ostatným sudcom. S preložením JUDr. Železníkovej a JUDr. Unčovskej
k 1. aprílu 2015 nesúhlasila, navrhovala najskorší možný termín od 1. júla 2015 a to
vzhľadom na vysoký počet nevybavených a reštančných vecí na Okresnom súde Bratislava I,
ako i s ohľadom na pozastavenie výberových konaní a následný nový spôsob preverovania
spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu.
V diskusii sa vyjadrila ďalej JUDr. Berthotyová, ktorá zdôraznila, že nemožno brániť
sudcom v ich kariérnom postupe, z dôvodu, že súd je zle obsadený.
Ďalej sa k návrhu na preloženie JUDr. Unčovskej uviedla, že je zrejmé, že do funkcie
sudcu bola vymenovaná prezidentom v roku 2010, a ide o pomerne funkčne mladú sudkyňu.
Po jej nástupe do výkonu funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I zmenila vtedajšia
predsedníčka súdu rozvrh práce tak, že žaloba JUDr. Harabina napadla jej. Navrhla pozvať
túto sudkyňu na osobný pohovor, či napádala tieto zmeny rozvrhu práce, pretože boli prijaté
bez súhlasu sudcovskej rady. Je za to, aby táto sudkyňa bola predvolaná na ďalšie zasadnutie
súdnej rady.
JUDr. Vanko zdôraznil, že tieto tri sudkyne prešli výberovým konaním a je potrebné ich
preložiť. Treba hľadať kompromisné riešenie, na ktorom sa dohodne predsedníčka Okresného
súdu Bratislava I a predseda Krajského súdu v Bratislave.
JUDr. Šišková – pri preložení JUDr. Mališovej nie je problém od 1. januára 2015. Bolo
by dobré, aby tieto sudkyne vedeli, od ktorého termínu sa prekladajú, buď od 1. apríla alebo
1. júla 2015.
6
JUDr. Čirč: v tejto chvíli nemožno odhadnúť, kedy budú súdom pridelené voľné miesta
sudcov, ako dlho to bude trvať, preto navrhol, aby sa body 3 a 4 odročili do doby, kým budú
pridelené voľné miesta sudcov.
JUDr. Vanko však argumentoval, že súdom budú pridelené voľné miesta sudcov, až po
odchode sudcov zo súdu.
Doc. Ďurica: kompromisné je riešenie ohľadom termínu. Podľa porady predsedov súdov
na, nebudú prideľované miesta ministrom spravodlivosti. Problém treba riešiť, pretože ide o
problém justície ako celku. Sudkyne boli úspešné vo výberovom konaní a nevie si predstaviť
ako ich nepreložiť.
JUDr. Bystrianská navrhla, aby sa súdna rada iniciatívne a reálne venovala vytvoreniu
počtu voľných miest. Navrhla, aby sa týmto problémom súdna rada zaoberala.
JUDr. Burger tento problém nevníma ako spor predsedov súdov, je to záležitosť, ktorú
má riešiť ministerstvo spravodlivosti. Je to absurdné, aby sa prideľovali miesta až po tom, ak
niekto zo súdu odíde.
doc. Ďurica argumentoval tým, že to možno Okresnému súdu Bratislava I pomôže, keď
súdna rada rozhodne o týchto preloženiach, pretože práve týmto sa môže argumentovať, aby
boli určené voľné miesta sudcov.
JUDr. Sádovský uviedol, že bude žiadať o pridelenie voľných miest sudcov na okresné
súdy, nie na krajský súd. Nesúhlasí s odročením tohto bodu, pretože toto sa dotýka riadenia
a správy Krajského súdu v Bratislave.
Ďalej sa v diskusii vyjadrila JUDr. Fulcová a prof. Klučka.
Predsedníčka súdnej rady navrhla hlasovať o JUDr. Mališovej, nakoľko bol konsenzus pri
termíne preloženia a neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 341
Súdna rada Slovenskej republiky prekladá JUDr. Zuzanu Mališovú, sudkyňu Okresného súdu
Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou
od 1. januára 2015.
3. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Adely
Unčovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na
Krajský súd v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
JUDr. Sádovský upravil termín preloženia Mgr. Unčovskej od 1. apríla 2015.
JUDr. Fulcová nesúhlasila s termínom preloženia, do úvahy by prichádzal 1.júl 2015.
7
Predsedníčka súdnej rady informovala, že pokiaľ ide o Mgr. Unčovskú, sama sa
zúčastnila výberového konania a informovala členov súdnej rady o jeho priebehu.
JUDr. Berthotyová navrhla odložiť tento bod programu na ďalšie zasadnutie.
JUDr. Sádovský, vzhľadom na navrhovaný dátum preloženia, súhlasí s tým, aby bol tento
bod presunutý na ďalšie zasadnutie a Mgr. Unčovská bola na toto zasadnutie pozvaná.
Predsedníčka súdnej rady, skonštatovala, že návrh na preloženie Mgr. Unčovskej sa
presúva na novembrové zasadnutie súdnej rady, s tým, že Mgr. Unčovská bude pozvaná.
4. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície
Železníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na
Krajský súd v Bratislave (SR 148/2014) – odročené z 26. septembra 2014
JUDr. Sádovský upravil termín preloženia s účinnosťou od 1. apríla 2015. JUDr. Fulcová
nesúhlasí s týmto termínom preloženia.
V diskusii sa vyjadril podpredseda súdnej rady. Predsedníčka súdnej rady dala o návrhu
hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Neprítomný: 1
Uznesenie č. 342
Súdna rada Slovenskej republiky konštatuje, že návrh na preloženie Mgr. Patrície
Železníkovej nezískal dostatočný počet hlasov.
Prof. Klučka navrhol presunúť bod programu týkajúci sa zásad pre výber sudcov
všeobecných súdov pred prerokovaním návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu.
Predsedníčka súdnej rady však informovala, že program bol schválený aj s postupnosťou
bodov.
5. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
a) Okresný súd Brezno – JUDr. Stanislava Padúchová (SR 28/2012)
JUDr. Padúchová sa zúčastnila rokovania súdnej rady a prezentovala členom súdnej
rady svoje predstavy o funkcii sudcu.
8
V diskusii sa vyjadril doc. Ďurica, JUDr. Šišková a prof. Klučka.
b) Okresný súd Veľký Krtíš – JUDr. Ľuboš Murgaš (SR 44/2012)
JUDr. Murgaš sa zúčastnil zasadnutia súdnej rady a informoval členov súdnej rady
o doterajšej práci v justícii.
V diskusii sa vyjadrila JUDr. Šišková a doc. Ďurica.
c) Okresný súd Kežmarok – JUDr. Juraj Fujerik (SR 137/2014)
JUDr. Fujerik sa zúčastnil zasadnutia súdnej rady, podal členom súdnej rady
informácie o jeho doterajšom pôsobení v justícii.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Čirč a JUDr. Burger.
Na zasadnutie súdnej rady sa dostavil doc. Vozár.
d) Okresný súd Kežmarok – Mgr. Tomáš Saraka (SR 137/2014)
Mgr. Saraka sa zúčastnil zasadnutia súdnej rady, členov súdnej rady oboznámil
s motiváciou, ktorá ho viedla k prihláseniu sa do výberového konania.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Čirč, predsedníčka súdnej rady, JUDr. Burger
a JUDr. Šišková.
e) Okresný súd Michalovce – JUDr. Jana Smereková (SR 149/2014)
JUDr. Smereková sa zúčastnila zasadnutia súdnej rady a informovala členov súdnej
rady o jej praxi v justícii.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Volkai.
f) Okresný súd Michalovce – JUDr. Andrej Radomský (SR 149/2014)
JUDr. Radomský sa zúčastnil rokovania súdnej rady a prezentoval členom súdnej rady
prierez svojou doterajšou kariérou.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Volkai, JUDr. Fulcová, JUDr. Maruščák
a JUDr. Berthotyová.
Predsedníčka súdnej rady požiadala verejnosť, aby opustila rokovaciu miestnosť,
nakoľko sú voľby kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu tajné.
Po vykonaní tajnej voľby, predseda volebnej komisie, JUDr. Maruščák, vyhlásil
výsledky tajnej voľby:
9
Hlasovanie: JUDr. Juraj Fujerik
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Hlasovanie: JUDr. Ľuboš Murgaš
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovanie: JUDr. Stanislava Padúchová
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa:0
Hlasovanie: JUDr. Andrej Radomský
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovanie: Mgr. Tomáš Saraka
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Hlasovanie: JUDr. Jana Smereková
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Volebná komisia skonštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila týchto
kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:
-
JUDr. Juraj Fujerik s pridelením na Okresný súd Kežmarok,
JUDr. Ľuboš Murgaš s pridelením na Okresný súd Veľký Krtíš,
JUDr. Stanislava Padúchová s pridelením na Okresný súd Brezno,
JUDr. Andrej Radomský s pridelením na Okresný súd Michalovce,
Mgr. Tomáš Saraka s pridelením na Okresný súd Kežmarok,
JUDr. Jana Smereková s pridelením na Okresný súd Michalovce
a v súlade s čl. 141a ods. 5 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky predloží návrhy na
vymenovanie do funkcie sudcu prezidentovi Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 343
10
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu:






JUDr. Stanislava Padúchová s pridelením na Okresný súd Brezno,
JUDr. Ľuboš Murgaš s pridelením na Okresný súd Veľký Krtíš,
JUDr. Juraj Fujerik s pridelením na Okresný súd Kežmarok,
Mgr. Tomáš Saraka s pridelením na Okresný súd Kežmarok,
JUDr. Jana Smereková s pridelením na Okresný súd Michalovce,
JUDr. Andrej Radomský s pridelením na Okresný súd Michalovce.
6. Správa o vnútornej revízii Okresného súdu Lučenec (SR 114/2014)
Pri rokovaní o tomto bode programu nebol prítomný JUDr. Maruščák.
Zasadnutia súdnej rady sa zúčastnil vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu
v Banskej Bystrici, Mgr. Dušan Ďurian, ktorý členom súdnej rady priblížil priebeh
vykonávania revízie na Okresnom súde Lučenec.
V diskusii sa vyjadril doc. Ďurica, JUDr. Šišková, JUDr. Vanko, predsedníčka súdnej
rady, doc. Vozár a JUDr. Fulcová.
Na otázky členov súdnej rady odpovedala predsedníčka Okresného súdu Lučenec,
JUDr. Kristina Glezgová, ktorá sa zasadnutia súdnej rady zúčastnila.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (JUDr. Maruščák)
Uznesenie č. 344
Súdna rada Slovenskej republiky berie na vedomie „Správu o vnútornej revízii Okresného
súdu Lučenec“ a odporúča ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky akceptovať
opatrenie navrhované revíznym oddelením Krajského súdu v Banskej Bystrici, týkajúce sa
personálneho stabilizovania sudcov na Okresnom súde Lučenec v počte, ktorý neklesne pod
15 sudcov.
7. Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu (SR 50, 51,
52/2014)
Sudcovské rady boli požiadané o predloženie 11 kandidátov na predsedov
Disciplinárneho senátu. V stanovenej lehote boli predložené tieto návrhy kandidátov:
- Sudcovská rada Krajského súdu v Trenčíne: JUDr. Juraj Florovič,
- Sudcovská rada Okresného súdu Košice II: JUDr. Janka Mičková,
- Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave: JUDr. Alena Svetlovská,
11
-
Sudcovská rada Krajského súdu v Žiline: JUDr. Pavol Polka, ktorý 20. októbra 2014
zobral súhlas s kandidatúrou späť,
Sudcovská rada Okresného súdu Nitra: Mgr. Pamela Záleská.
JUDr. Florovič sa zúčastnil zasadnutia súdnej rady a uviedol dôvody jeho súhlasu
s kandidatúrou na predsedu Disciplinárneho senátu. V diskusii sa vyjadrila predsedníčka
súdnej rady a JUDr. Berthotyová.
Ostatní kandidáti na predsedov Disciplinárneho senátu svoju neúčasť na zasadnutí
súdnej rady ospravedlnili.
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky bol požiadaný o predloženie 4 kandidátov
(iných osôb ako sudcov). Predložil týchto kandidátov:
-
Mgr. Peter Lupták,
JUDr. Ján Šinkovic,
Mgr. Juraj Veverka,
JUDr. Marián Haršány.
JUDr. Šinkovic sa zúčastnil zasadnutia súdnej rady a uviedol motív, ktorý ho viedol
k udeleniu súhlasu s kandidatúrou.
V diskusii sa vyjadrila JUDr. Šišková, podpredseda súdnej rady, predsedníčka súdnej
rady, JUDr. Burger a JUDr. Bystrianská.
JUDr. Maruščák sa vrátil na zasadnutie súdnej rady.
Mgr. Veverka sa zasadnutia súdnej rady zúčastnil a prezentoval členom súdnej rady
skúsenosti, ktoré má s disciplinárnym konaním. V diskusii sa vyjadril JUDr. Vanko,
JUDr. Bystrianská, JUDr. Berthotyová, JUDr. Burger, predsedníčka súdnej rady a
JUDr. Havlát. Ďalší kandidáti svoju neúčasť ospravedlnili.
Národná rada Slovenskej republiky bola požiadaná o predloženie 10 kandidátov na členov
Disciplinárneho senátu, a to 6 kandidátov, ktorí sú sudcami a 4 kandidátov, ktorí sú inými
osobami ako sudcami. Predložila týchto kandidátov:
-
JUDr. Danica Veselovská (sudkyňa),
JUDr. Miriam Srogončíková (sudkyňa),
Mgr. Marcela Kosová (sudkyňa),
JUDr. Antónia Kandravá (sudkyňa),
JUDr. Ľuboslava Vanková (sudkyňa),
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. (iná osoba),
JUDr. Martin Píry (iná osoba),
JUDr. Marek Ďuran (iná osoba),
JUDr. Štefan Kridla (iná osoba),
JUDr. Mária Tóthová (sudkyňa)
12
Zasadnutia súdnej rady sa z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej
republiky zúčastnil iba kandidát JUDr. Kridla, ktorý uviedol dôvody, ktoré ho viedli
k udeleniu súhlasu s kandidatúrou na člena Disciplinárneho senátu.
V diskusii sa vyjadrila predsedníčka súdnej rady.
Predsedníčka súdnej rady vyzvala verejnosť, aby opustila rokovaciu miestnosť z dôvodu
vykonania tajnej voľby.
Po vykonaní tajnej voľby predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb:
Kandidáti predložení SUDCOVSKÝMI RADAMI:
Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť: 17
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 17
Počet prevzatých hlasovacích lístkov: 17
Počet platných hlasovacích lístkov: 16
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1
Počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky: 0
Hlasovanie: JUDr. Juraj Florovič, sudca
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Hlasovanie: JUDr. Janka Mičková, sudkyňa
Za: 1
Proti: 0
Zdržali sa: 15
Hlasovanie: JUDr. Alena Svetlovská, sudkyňa
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Hlasovanie: Mgr. Pamela Záleská, sudkyňa
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Kandidáti
navrhnutí
REPUBLIKY:
MINISTROM
SPRAVODLIVOSTI
Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť: 17
13
SLOVENSKEJ
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 17
Počet prevzatých hlasovacích lístkov: 16
Počet platných hlasovacích lístkov: 16
Počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky: 0
1 hlasovací lístok bol dodatočne odovzdaný volebnej komisii po skončení tajného hlasovania
a otvorení volebnej urny
Hlasovanie: JUDr. Marián Haršány, iná osoba
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Hlasovanie: Mgr. Peter Lupták, iná osoba
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Hlasovanie: JUDr. Ján Šinkovic, iná osoba
Za: 1
Proti: 1
Zdržali sa: 14
Hlasovanie: Mgr. Juraj Veverka, iná osoba
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Kandidáti navrhnutí NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť: 17
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 17
Počet prevzatých hlasovacích lístkov: 17
Počet platných hlasovacích lístkov: 17
Počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky: 0
Hlasovanie: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., iná osoba
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Hlasovanie: JUDr. Marek Ďuran, iná osoba
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 17
14
Hlasovanie: JUDr. Antónia Kandravá, sudkyňa
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Hlasovanie: Mgr. Marcela Kosová, sudkyňa
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Hlasovanie: JUDr. Štefan Kridla, iná osoba
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Hlasovanie: JUDr. Martin Píry, iná osoba
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Hlasovanie: JUDr. Miriam Srogončíková, sudkyňa
Za: 1
Proti: 0
Zdržali sa: 16
Hlasovanie: JUDr. Mária Tóthová, sudkyňa
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Hlasovanie: JUDr. Ľuboslava Vanková, sudkyňa
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 15
Hlasovanie: JUDr. Danica Veselovská, sudkyňa
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady v tajnej voľbe:
15
Kandidáti navrhnutí SUDCOVSKÝMI RADAMI:
1.
2.
3.
4.
JUDr. Juraj Florovič, sudca – 16 hlasov za
JUDr. Alena Svetlovská, sudkyňa -13 hlasov za
Mgr. Pamela Záleská, sudkyňa – 2 hlasy za
JUDr. Janka Mičková, sudkyňa – 1 hlas za
Kandidáti
navrhnutí
REPUBLIKY:
1.
2.
3.
4.
MINISTROM
SPRAVODLIVOSTI
SLOVENSKEJ
Mgr. Peter Lupták, iná osoba – 15 hlasov za
JUDr. Marián Haršány, iná osoba - 6 hlasov za
Mgr. Juraj Veverka, iná osoba – 2 hlasy za
JUDr. Ján Šinkovic, iná osoba – 1 hlas za
Kandidáti navrhnutí NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Sudcovia:
1. Mgr. Marcela Kosová, sudkyňa – 13 hlasov za
2. JUDr. Antónia Kandravá, sudkyňa – 12 hlasov za
3. JUDr. Danica Veselovská, sudkyňa – 10 hlasov za
4. JUDr. Mária Tóthová, sudkyňa – 9 hlasov za
5. JUDr. Ľuboslava Vanková, sudkyňa – 2 hlasy za
6. JUDr. Miriam Srogončíková, sudkyňa – 1 hlas za
Iné osoby:
1.
2.
3.
4.
JUDr. Štefan Kridla, iná osoba – 16 hlasov za
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., iná osoba – 13 hlasov za
JUDr. Martin Píry, iná osoba – 5 hlasov za
JUDr. Marek Ďuran, iná osoba - 0 hlasov za
Uznesenie č. 345
Súdna rada Slovenskej republiky zvolila
-
z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami - § 119a ods. 1 písm. a) zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov do databázy predsedov Disciplinárneho senátu:


JUDr. Juraja Floroviča, sudcu,
JUDr. Alenu Svetlovskú, sudkyňu,
16
-
z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky - § 119a ods. 1
písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do databázy členov Disciplinárneho
senátu:

-
Mgr. Petra Luptáka, inú osobu ako sudcu,
z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky - § 119a ods. 1 písm. c)
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov do databázy členov Disciplinárneho senátu:





Mgr. Marcelu Kosovú, sudkyňu,
JUDr. Antóniu Kandravú, sudkyňu,
JUDr. Danicu Veselovskú, sudkyňu,
JUDr. Štefana Kridlu, inú osobu ako sudcu,
doc. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD., inú osobu ako sudcu.
8. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k prerušenému konaniu
o vymenovaní kandidátky do funkcie sudcu prezidentom Slovenskej republiky
(SR 169/2014)
Predsedníčka súdnej rady uviedla, že prijatie zásad pre výber kandidátov na post sudcu si
vyžaduje dlhší čas. Čo sa týka k JUDr. Gabonaiovej Hrenčukovej, konštatovala, že súdna rada
nezistila žiadne nové okolnosti týkajúce sa tohto prípadu.
V diskusii sa vyjadril prof. Klučka, ktorý zdôraznil, že by bolo vhodné aplikovať voči
kandidátom na sudcu zásadu rovnakého zaobchádzania, lebo v tomto prípade, podľa jeho
názoru došlo k porušeniu tejto zásady. Ide o to, či jej matka ako sudkyňa tohto súdu mohla
aktívne zasahovať do procesu kreovania výberovej komisie.
Členovia súdnej rady prof. Klučku poopravili, nakoľko mal informáciu, že matka tejto
kandidátky je predsedníčka súdu.
V diskusii sa vyjadril doc. Vozár a podpredseda súdnej rady, ktorý navrhol zotrvať na
tomto návrhu na vymenovanie.
Predsedníčka súdnej rady predniesla návrh uznesenia s tým, že Súdna rada konštatuje:
Súdna rada Slovenskej republiky nezistila nové skutočnosti, ktoré by bránili predloženiu
návrhu kandidátky Mgr. Ing. Judity Gabonaiovej Hrenčukovej na vymenovanie do funkcie
sudcu bez časového obmedzenia. Preto opätovne predkladá návrh Mgr. Ing. Judity
Gabonaiovej Hrenčukovej na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na Okresný súd
Rožňava.
V diskusii sa vyjadril prof. Klučka a podpredseda súdnej rady.
17
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 346
Súdna rada Slovenskej republiky konštatuje, že nezistila nové skutočnosti, ktoré by bránili
predloženiu návrhu kandidátky Mgr. Ing. Judity Gabonaiovej Hrenčukovej na vymenovanie
do funkcie sudcu bez časového obmedzenia. Preto opätovne predkladá návrh Mgr. Ing. Judity
Gabonaiovej Hrenčukovej na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na Okresný súd
Rožňava.
9. Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2015 – 2017 (SR 188/2014)
JUDr. Ľubomíra Vrobelová priblížila členom súdnej rady návrh rozpočtu súdnictva na
roky 2015 – 2017.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Vanko.
10. Návrh rozpočtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2015 – 2017
(SR 187/2014)
Prerokovania návrhu rozpočtu za kapitolu Najvyšší súd Slovenskej republiky sa zúčastnil
Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý členov
Súdnej rady Slovenskej republiky informoval o návrhu rozpočtu kapitoly Najvyšší súd
Slovenskej republiky.
V diskusii sa vyjadril JUDr. Vanko, doc. Ďurica, JUDr. Čirč, predsedníčka súdnej rady,
JUDr. Sádovský, JUDr. Berthotyová a doc. Vozár, ktorí vzniesli pripomienky k predloženému
návrhu stanoviska rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 347
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje stanovisko:
Súdna rada Slovenskej republiky u p o z o r ň u j e, že návrh štátneho rozpočtu súdnictva,
vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015 v príjmovej časti rozpočtu
vychádza z plnenia príjmov v predchádzajúcich rokoch a jeho priaznivé plnenie je
ovplyvnené jednorazovými a náhodilými príjmami, napr. zo súdnych poplatkov odvedených
daňovému úradu, peňažných trestov, kaucií a niektorých náhodilých príjmov (preplatok
18
plynu, elektrickej energie, vratka poistného a pod.), čo sa nemusí zopakovať v nasledujúcich
rokoch.
Vo výdavkovej časti rozpočtu výška navrhovaných rozpočtových prostriedkov
nepostačuje, resp. neumožňuje v plnom rozsahu zabezpečiť primerané platové náležitosti
štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, realizáciu
výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery, priebežnú realizáciu výdavkov súdov, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie základnej prevádzkovej činnosti, opravy a údržbu budov,
ochranu a obranu objektov.
Súdy evidujú takmer dvojnásobný počet došlých vecí v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka, čo sa prejavilo vo zvýšených výdavkoch na všeobecný materiál,
poštovné, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových zariadení a zvýšený nápor na
zamestnancov. Napriek akútnej potrebe zvýšenia počtu zamestnancov na súdoch, vzhľadom
na výšku rozpočtových prostriedkov pridelených súdom pre roky 2015 - 2017 je ohrozené
zachovanie terajšieho limitu počtu zamestnancov.
P o v a ž u j e z a n e v y h n u t n é, aby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky zabezpečilo finančné prostriedky potrebné na chod súdov a výkon súdnictva aj
hľadaním možností zníženia výdavkov na súdne konania legislatívnou činnosťou;
ž i a d a zohľadniť zákonné a nevyhnutné výdavky súdov a ostatných organizácií
vrátane zabezpečenia elektronizácie súdnictva rozpísané v prioritných výdavkových tituloch
a premietnuť do návrhu rozpočtu súdnictva vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
na roky 2015 - 2017, nakoľko navrhnuté rozpočtové prostriedky vytvárajú rizikové
prostredie, to znamená, že nebude možné v plnom rozsahu zabezpečiť najmä:

primerané platové náležitosti štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme súdnictva,

priebežnú realizáciu výdavkov na súdne konania (advokátov, znalcov, notárov,
exekútorov, tlmočníkov, prekladateľov, prísediacich, svedkov), čo má negatívny vplyv na
dĺžku súdneho konania,

realizáciu výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery (odchodné, odstupné, príplatky
k nemocenskému, k dôchodkom a na úhradu Nálezov Ústavného súdu Slovenskej
republiky) - na úrovni roka 2013,

priebežnú realizáciu výdavkov, ktoré zabezpečujú základnú prevádzkovú činnosť
a sú nevyhnutne potrebné pre činnosť súdov, ostatných rozpočtových organizácií (JA SR a
CPP) a ministerstva spravodlivosti – ústredného orgánu), ako napr. vodu, plyn, poštové
poplatky, nákup všeobecného materiálu, údržbu a servis softvérov „Súdny manažment,
Obchodný register – Corwin, súdno - trestnú agendu, registratúru, elektronickú podateľňu,
účtovníctvo, JASPI, personalistiku – Humanet, prevádzku webových portálov a pod.,

opravy a údržbu budov, odstraňovanie havarijného, resp. zlého technického stavu budov,
opravy striech a izolácií, výmenu okien a zabezpečenie ich ochrany,
19

ochranu a bezpečnosť objektov justície a prokuratúry, rekonštrukciu
bezpečnostnej techniky, rozvoj informačných a komunikačných technológií.
signálno-
P o d p o r u j e v celom rozsahu požiadavky
-
súdov uplatňované v rámci rozpočtového procesu pri tvorbe štátneho rozpočtu na
roky 2015 - 2017 (Príloha č. 1) nezahrnuté v „Návrhu rozpočtu súdov na roky 2015 2017“,
-
kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky uplatnené v „Návrhu rozpočtu na roky
2015 - 2017“ (Príloha č. 2),
ako zásadné a ž i a d a
- zapracovanie nezohľadnených požiadaviek súdov a kapitoly Najvyšší súd Slovenskej
republiky uvedených v prílohe č. 1 a č. 2 tohto uznesenia do „Návrhu štátneho rozpočtu na
roky 2015 - 2017“ a
- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, aby zabezpečilo finančné
prostriedky potrebné na primerané navýšenie počtu sudcov, vzhľadom aj na nárast
agendy.
11. Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhom zákona
č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SR 189/2014)
Predsedníčka súdnej rady informovala členov súdnej rady o návrhu stanoviska, ktoré majú
členovia súdnej rady k dispozícii a vyzvala členov súdnej rady na predloženie pripomienok.
V diskusii sa vyjadril prof. Klučka, doc. Vozár, JUDr. Berthotyová, doc. Ďurica
a predsedníčka súdnej rady.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesenie č. 348
Súdna rada Slovenskej republiky schvaľuje stanovisko:
Zmrazovanie platov sudcov považuje súdna rada za zásah do zákonnej garancie
nezávislosti súdnictva. Z ústavného postavenia sudcov a princípu nezávislosti súdnictva
v právnom štáte vyplýva rozdielny prístup k platovým reštrikciám voči sudcom
a predstaviteľom zákonodarnej moci. Súdna rada má za to, že nie sú známe žiadne výnimočné
okolnosti, ktoré by oprávňovali a odôvodňovali zásah do materiálneho zabezpečovania
sudcov garantovaného zákonom, ako to vyplýva z rozhodovacej praxe ústavných súdov
20
Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, týkajúcej sa možnosti znižovania platov
sudcov všeobecných súdov.
Súdna rada zaujímala vždy jasné stanovisko k otázke znižovania platov sudcov.
Urobila tak aj v novembri a decembri roku 2010, keď v uzneseniach, ktoré prijala k návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých
ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, upozorňovala, že
otázky zníženia a zmeny platových pomerov sudcov už boli predmetom rozhodovacej činnosti
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky už vo svojej
rozhodovacej činnosti konštatoval, že obdobné konanie zo strany Národnej rady Slovenskej
republiky je v rozpore s princípmi právneho štátu a nezávislosti sudcov.
Súdna rada Slovenskej republiky poveruje predsedníčku Súdnej rady Slovenskej
republiky rokovať s najvyššími predstaviteľmi zákonodarnej a výkonnej moci, aby sa
opätovne prehodnotila nutnosť schválenia navrhovaného zákona.
Navrhuje predsedníčke súdnej rady, v prípade neúspechu súdnej rady pri komunikácii
so zákonodarnou a výkonnou mocou, využiť v celom rozsahu jej ústavné oprávnenie podľa
čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky na podanie návrhu na ústavný súd vo veciach súladu
právneho predpisu s Ústavou Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú platov sudcov.
Predsedníčka súdnej rady uviedla, že vzhľadom na rozsiahly program členov súdnej rady
(stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky), ďalšie body programu, ktoré neboli na tomto
zasadnutí prerokované, budú zaradené na program novembrového zasadnutia súdnej rady.
Členovia súdnej rady súhlasili.
Ide o tieto body programu:
12. Návrh stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k mediálnym vyjadreniam
JUDr. Štefana Harabina (SR 190/2014)
13. Žiadosť o zaujatie stanoviska: Zlučiteľnosť s výkonom funkcie sudcu - členstvo
v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky (SR 179/2014)
14. Informačná návšteva zástupcov Združenia sudcov Gruzínska na Slovensku –
stretnutie so zástupcami súdnej rady (KSR 121/2014)
15. Preskúmanie splnenia zákonných predpokladov kandidáta na sudcu Súdnou
radou Slovenskej republiky (SR 166/2014)
16. Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za
Súdnu radu Slovenskej republiky (SR 181/2014)
17. Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2014 (SR 180/2014)
21
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
1. Predloženie ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
(SR 174/2014)
2. Prehľad o počte sudcov Slovenskej republiky (KSR 42/2014)
Ďalšie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky sa bude konať
10. novembra 2014 v Bratislave.
Overovateľ:
Zapísala:
22
Download

1) JU - Zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky