9 - 14,5
BeF 730 P
84
9 - 14,5
BeF 730 R
84
BeF 730
Black Art
9 - 14,5
84
5-7
BeF 450
78
5-7
BeF 450 E
78
11- 15
Tower
79
9 - 14,5
Bridge
77
23 941,-
780
×
520
180
26 882,-
720
×
510
180
29 320,-
720
×
510
180
29 320,-
770
×
570
180
450
×
570
150
490
×
570
180
710
×
945
180
1235
×
600
250
25 042,-
15 / 9,5
(možno i BeFDIN)
49 496,-
77
77
22 / 15
80,1
22 / 15
80,1
Cena
660
×
570
180
38 950,-
740
×
550
200
21 765,-
740
×
550
200
20 924,-
770
×
570
200
34 445,-
760
×
520
200
41 450,-
720
×
510
180
* 6 900,-
7/8
84
* Cena jen za pøídavný teplovodní výmìník
Údaje v katalogu jsou informativní. Výrobce si vyhrazuje zmìny v rozmìrech a parametrech pøi inovácích.
www.befhome.com
2010/1
Pøední èeský
výrobce krbù
a krbových vložek
(kè bez DPH)
(mm)
Prùmìr kouøovodu
(mm)
Rozmìr èela
(kW)
BLANZEK
700 Aqua
Iron Flat
Pøídavný
teplovodní
výmìník
s
BeF 730 P
41 990,-
Výkon
15 / 9,5
BLANZEK
730 Aqua P
28 300,-
(%)
BLANZEK
700 Aqua
Black art
BLANZEK
730 Aqua
Black Art
18 950,-
Úèinnost
Foto
Cena
(kè bez DPH)
(mm)
Prùmìr kouøovodu
(mm)
180
37 850,-
Cena
80,2
690
×
510
180
(kè bez DPH)
6 - 8,5
BeF V 700
23 941,-
660
×
570
(mm)
80,2
180
80,5
33 990,-
Prùmìr kouøovodu
6 - 8,5
BeF 700 R
690
×
510
9 - 15
180
(mm)
80,2
180
BeFDIN
660 R
20 950,-
80,5
660
×
570
Rozmìr èela
6 - 8,5
BeF 700 P
735
×
545
9 - 15
(kW)
80,2
BeFDIN
660 P
19 900,-
80,5
80,5
Výkon
6 - 8,5
BeF 700
Black art
180
9 - 15
(%)
80,2
735
×
545
BeFDIN
660
16 798,-
Úèinnost
6 - 8,5
BeF 700
Iron Flat
150
Krbová vložka
81,2
520
×
677
Foto
4-6
Rozmìr èela
Výkon
(kW)
(%)
Úèinnost
Krbová vložka
Foto
BeF 520 H
Black art
Krbová vložka
&
Krbové vložky
BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice
tel.: +420 516 428 240, fax: +420 516 428 244
e-mail: [email protected], www.befhome.com
Nová technologie „CTC“ vyluèuje používání komínové
klapky u krbových vložek.
KRBOVÁ VLOŽKA
B 700 IRON FLAT
Výkon................................. 7 - 10 kW
K R B O V Á V L O Ž K A BeF 730 BLACK ART
Prùmìr kouøovodu...................200 mm
Prùmìr kouøovodu...................180 mm
Rozmìr èela.........................740 x 550
Rozmìr èela.........................770 x 570
Úèinnost................................. 74,2 %
2
Sekundární
spalovací vzduch
Úèinnost....................................84 %
CO
O
KRBOVÁ VLOŽKA
B V 720 CP/CL
Výkon................................ 6 - 8,5 kW
Výkon................................. 8 - 13 kW
Prùmìr kouøovodu....................180mm
Prùmìr kouøovodu....................200mm
Rozmìr èela.........................735 x 545
Rozmìr èela.........................905 x 585
Úèinnost................................. 80,2 %
Úèinnost....................................77 %
www.befhome.com
63,5
BLANZEK
601
Black art
5,5 - 9
BLANZEK
700
Black art
7 - 10
78,6
74,2
520
×
570
150
Cena
(kè bez DPH)
74,2
7 - 10
74,2
8 - 13
BLANZEK
720 D
Black Art
BLANZEK
73 P, R
13 750,BLANZEK
V 73 P, R
77
77
8 - 13
77
8 - 13
77
8 - 13
77
12 - 15
66,9
12 - 15
66,9
Cena
(kè bez DPH)
(mm)
Prùmìr kouøovodu
(mm)
Rozmìr èela
Výkon
(kW)
(%)
7 - 10
BLANZEK
720
Black art
BLANZEK
V 720 CP/CL
(mm)
Prùmìr kouøovodu
(mm)
Rozmìr èela
Výkon
(kW)
(%)
Úèinnost
Krbová vložka
Foto
4 - 5,5
74,2
8 - 13
BLANZEK
V 720
BLANZEK
520 H
74,2
BLANZEK
720
Iron Flat
2
Primární
spalovací
vzduch
K R B O V Á V L O Ž K A BeF 700 BLACK ART
BLANZEK
V 700
Black art
BLANZEK
V 700 P, R
CO
7 - 10
7 - 10
BLANZEK
700 P, R
Vystupující
kouøové plyny
Øízený
oplach skla
Výkon.............................. 9 - 14,5 kW
BLANZEK
700
Iron flat
Úèinnost
Pro dosažení nejlepších parametrù hoøení litinových
krbových vložek byl vyvinut systém Controled Triple
Combustion – øízené trojité spalování. CTC posunuje
úèinnost lit. krbù na min. 76%. Souèasnì se dosáhne velmi
pomalého a èistého spalování. Výborné výsledky CTC
jsou dosaženy úplným utìsnìním spalovací komory
vèetnì èelního skla, øízeným startovacím vzduchem
a také øízeným horním spalovacím vzduchem, který
omývá a èistí sklo a souèasnì plynule reguluje výstup
spalin.
Samozøejmostí je sekundární spalování
ve všech režimech hoøení. Systém umožòuje pøivedení
externího vzduchu k tìmto litinovým krbovým vložkám.
Foto
Nová technologie spalování CTC
New burning system CTC
Krbová vložka
Krbové vložky
NOVINKY
740
×
550
200
690
×
510
200
780
×
570
200
20 850,-
784
×
510
200
31 500,-
770
×
575
200
16 799,-
770
×
575
200
17 899,-
890
×
585
200
24 790,-
905
×
585
200
36 050,-
770
×
570
200
33 445,-
749
×
550
200
29 650,-
720
×
520
200
39 000,-
14 440,-
P 21 150,R 20 690,-
590
×
460
150
12 185,-
735
×
545
• Všechny typy BLACK ART nabízíme ve variantì:
SILVER (nerez lišta a klièka)
BLACK (èerná lišta a klièka)
• Typy BLACK ART a IRON FLAT mají ve standardu zazdívací rámeèek
200
15 462,-
• Krbové vložky:
BLANZEK 73 P, R
- do vyprodání zásob
BLANZEK V 73 P, R - do vyprodání zásob
www.befhome.com
Download

Katalog krbových vložiek - BEFHOME (.pdf)