Ďaždovník tmavý (Apus
apus) a netopiere v
budovách
Zvolen 19. júna 2012
PREČO PRÁVE MESTO?
Topické
Trofické
Nútená urbanizácia vtákov (Mošanský 1982)
• BA – 198 (95) Feriancová-Masárová & Ferianc 1982
• ZV – 128 (112) Krištín & Zach 1994
• KE – 195 (120) Mošanský 1991
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
EKOLOGICKÉ LIMITY ...
• veľkosť plochy (park, záhrada, ovocný sad...)
• umiestnenie plochy v rámci urbanizovaného
prostredia
Dutina vs. otvor v atike
• pokryvnosť
plochy vegetáciou (drevín
Skalný výklenok vs. klampiarske prvky atiky
a makrofytov
atď...)
Prasklina
v strome vs. dilatačná špára
pod kôrou vs. drevený fasádny obklad
• ,,vekMiesto
plochy“
atď...
• prítomnosť vodných plôch (umelé, prirodzené)
• prítomnosť antropogénnej potravy
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
AVES – HNIEZDENIE
Falco
Tyto
Columba
Parus
Cyanistes
Phoenicurus
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
ZAOSTRENÉ NA!!!
Obligátnych synantropných živočíchov
•AVES: APODIFORMES: APODIDAE:
Apus Apus
•MAMMALIA: CHIROPTERA:
MICROCHIROPTERA:
Rhinolophidae
Vespertilionidae
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
Apus apus - Anatómia
• T=17-18,5 cm
• RK=40-44 cm
www.flickriver.com
• 7-10 rokov
www.biodiversityexplorer.org
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
Apus apus – Rozšírenie
• Západný Paleakt
• Obligátny nehniezdny migrant
• ,,silvikolný & petrikolný druh“
silná
synantropizácia
• 99,5% populácie = urbánne prostredie
Hniezdne: apríl/máj – august/september
SK= 30.000 – 60.000 párov (Danko et al. 2002)
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
Apus apus - Ekológia
• ,,letec“ (200 km/h; 190.000 km/rok)
• Diurnal
• Monogamia (1-4, 2)
• Vysoká fidelita (86% < 1km)
• Striktný insektivor
- Hemiptera, Hymenoptera, Diptera /rojenie/
• Sekundárny konzument
- Falco subuteo, Accipiter nisus
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
Chiroptera
• 28 druhov
• 10-12% = obligátna resp.
fakultatívna synantropia
• Insectivorné /karnivorné/
• Nyctalus noctula (LC: 63-82; 18-35g)
• Pipistrellus pipistrellus (LC: 33-50; 3-8g)
• Vespertilio murinus (LC: 40-70; 12-20g)
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
Chiroptera – životný cyklus
Mláďatá
Letné obdobie
Rozmnožovanie
Jesenné migrácie
Jarné
migrácie
Hibernácia
KDE SME TO V TOM MESTE?
• Polo-prirodzené stanovištia
- parky, arboréta, záhrady, aleje = vekovo
staršie dreviny
- jaskyne, vínne pivnice, banské diela...
• Umelé stanovištia
IBV: domy
HBV: tehlové a panelové domy
Projekt LIFE+10 NAT/SK/000079 Ochrana dažďovníka tmavého a netopierov v budovách Slovenska
KDE SME TO V TOM MESTE?
Umelé stanovištia
IBV: domy
- podkrovia, drevené obklady nárožia,
fasád, podhľadov.....
HBV: tehlové a panelové domy
- Atika, dilatačné špáry, klampiarske
vyhotovenia /oplechovanie, parapetné
dosky, odkvapový systém, strešné
systémy,.../
HBV - ,,paneláky“
trošku TECHNICKÝCH RIEŠENÍ
Nitra ZŠ
Msú BB
ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ
A
PRAJEM
PRÍJEMNÝ
ZVYŠOK
DŇA
Katedra biológie a ekológie, FPV
Spoločnosť pre ochranu netopierov na
Slovensku
Univerzita Mateja Bela
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Apus apus