INFORMÁCIE PRE EXTERNÝCH ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE:
Ubytovanie:
Prípadní záujemcovia o ubytovanie nájdu informácie na týchto www stránkach:
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
www.bonbon.sk
www.hoteldominika.sk
www.incheba.sk/sluzby/hotel/337
Dopravné spojenie:
zo železničnej stanice Bratislava – Hlavná stanica: trolejbus č. 210 – vystúpiť
na autobusovej stanici Mlynské Nivy (konečná) – prestúpiť na autobus č. 88 –
vystúpiť na zastávke Ekonomická univerzita (4. zastávka)
POZVÁNKA
na 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu
CUDZIE JAZYKY
V PREMENÁCH ČASU
6. novembra 2014
pod záštitou rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.
Kontaktné informácie:
Mgr. Mária Řehůřková
Zuzana Bihariová
Dekanát FAJ EU
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5
Dekanát FAJ EU
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 /2/ 6729 5229
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 /2/ 6729 5216
Miesto konania:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5
CIEĽ KONFERENCIE
•
•
•
bilancovať výsledky vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti na fakulte
z hľadiska prínosu pre teóriu a prax
nadviazať na pozitívne skúsenosti z práce na vedeckovýskumných projektoch
formulovať východiská pre rozvoj vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti na
fakulte v súlade s úlohami prebiehajúcej medzinárodnej akreditácie univerzity
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE
lingvistika
lingvodidaktika
interkultúrna komunikácia a reálie
teória a prax prekladu
európske štúdiá
JAZYK KONFERENCIE / ZBORNÍKA
slovenčina, angličtina, čeština, nemčina, francúzština, ruština, španielčina,
taliančina
RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
6. novembra 2014 (štvrtok)
08:00 – 09:00
Registrácia účastníkov
09:00 – 09:30
Slávnostné otvorenie konferencie
09:30 – 10:00
Príhovory zástupcov členov vedenia fakúlt EU v Bratislave
10:00 – 12:00
Plenárne prednášky
12:00 – 12:30
Diskusia v pléne
12:30 – 14:00
Obed
14:00 – 18.00
Rokovanie v sekciách
18:00
Záver a vyhodnotenie konferencie v pléne
POKYNY NA PÍSANIE PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA
Rozsah: max. 10 strán A4 (vrátane obrázkov, grafov, tabuliek a použitej literatúry.
Jazyk: slovenský, český, anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský.
Obsah a formát príspevku: MS Word 97-2003, písmo Arial, štýl normálne, veľkosť
12 bodov, riadkovanie jednoduché (1), zarovnanie textu do bloku, začiatok odseku
oddelenie 1 tab. (1,25 cm), nepodčiarkovať, nečíslovať strany, neuvádzať citácie a
poznámky pod čiarou, všetky okraje 2,5 cm.
VEDECKÝ VÝBOR
Predseda:
prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.
Členovia:
doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.
PhDr. Ildikó Némethová, PhD.
PhDr. Mária Bláhová, PhD.
Mgr. Jana Paľková, PhD.
PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.
Mgr. Ingrid Kunovská, PhD.
PhDr. Radoslav Štefančík, PhD.
doc. Mgr. Katarína Seresová, PhD.
Univ.- Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD. (Rakúsko)
prof. Elena Strigankova, PhD. (Rusko)
Dr. Katalin Varga Kiss, PhD. (Maďarsko)
Mgr. Tomáš Káňa, PhD. (Česká republika)
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
PhDr. Milena Helmová, PhD.
PhDr. Zuzana Ondrejová, CSc.
Mgr. Petra Hitková
Mgr. Jana Pätoprstá
PhDr. Jana Pospíšilová
.
Úhrada konferenčného poplatku:
do 15. októbra 2014
Konferenčný poplatok:
50 €
Registračný poplatok zahŕňa: občerstvenie, 1 obed v deň konania konferencie, náklady
na vydanie zborníka na CD.
Mgr. Zuzana Kočišová
PhDr. Eleonóra Peczeová
Mgr. Michaela Dziváková, PhD.
Mgr. Ľubomír Jančok
Mgr. Diana Varela Cano, PhD.
Zuzana Bihariová
Ing. Mária Řehuřková
Ing. Barbora Palovičová
Formálna štruktúra príspevku
Názov príspevku (Arial 14pt / tučné)
− veľké písmo, zarovnanie na stred
Meno a priezvisko autora (Arial 12pt / kurzíva)
− bez titulov, zarovnané na stred
Abstrakt (Arial 10pt / tučné)
− text abstraktu Arial 10pt, max. 6 riadkov, v jazyku príspevku a v anglickom jazyku
alebo v slovenčine/češtine a v anglickom jazyku, ak je príspevok v angličtine
Kľúčové slová (Arial 10pt / tučné)
− samotné slová Arial 10pt, max. 5 slov, v jazyku príspevku a v anglickom jazyku
alebo v slovenčine/češtine a v anglickom jazyku, ak je príspevok v angličtine
Úvod (Arial 12pt / tučné)
Nadpisy, podnadpisy (Arial 12pt / tučné)
– nečíslovať
Jednotlivé časti jadra príspevku Arial 12pt
Záver (Arial 12pt / tučné)
– samotný text Arial 12pt
Použitá literatúra (Arial 12pt / tučné)
Na písanie príspevku použite vytvorený vzor: Vzor príspevku.doc
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Prihlášky s abstraktom:
Odoslanie celého príspevku na zverejnenie:
do 30. septembra 2014
do 6 novembra 2014
Príspevky zasielajte na e-mail:
[email protected];
[email protected]
Download

(Pozvánka CJvPČ V - SJ) - Ekonomická univerzita v Bratislave