Riešenie pre IT
- procesné riadenie
- analyzovanie IT prevádzky
www.emark.sk
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
1
Agenda
Úvod - kto je EMARK
Riešenie pre podporu procesného riadenia pomocou
QPR Software – podpora zavedenia BPM
Riešenie na analyzovanie poskytovaných IT služieb
pomocou QlikView
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
2
Kto sme
EMARK, s.r.o. je renomovaným dodávateľom integrovaných
manažérskych systémov pre privátny aj verejný sektor
(od roku 2000).
Našim poslaním je pomáhať organizáciám zásadným spôsobom
napredovať, úspešne plniť ich poslanie, ciele a zvyšovať
úroveň ich riadenia.
Jeden z TOP 15 QPR partnerov na svete.
Držiteľ Ceny ITAPA 2006 za prínos v oblasti zvyšovania efektívnosti
verejnej správy s projektom komplexného rozvoja systému
riadenia (PN Hronovce).
Držiteľ certifikátu ISO 9001:2008, ISO 27001:2005.
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
3
Čo ponúkame
Procesné riadenie a riadenie kvality
– Manažérska diagnostika.
– Systémy manažérstva kvality (ISO, EFQM, JCI, akreditácie...).
– Zavedenie procesného riadenia – QPR ProcessGuide.
Kontroling a Manažérsky informačný systém
– Strategické riadenie a strategický kontroling – Balanced
ScoreCard.
– Procesný kontroling, reporting a riadenie výkonnosti.
– Nákladový kontroling – Activity-Based Costing.
– Dátové sklady a MIS QPR ScoreCard a QPR FactView/QlikView.
– Motivačný a odmeňovací systém.
– Risk Management and Compliance.
Eurofondy a vzdelávania
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
4
Vybrané referencie EMARK
Industry
–
PS STAVBY, PROMA, MIRAKL, TYCO HEALTHCARE ECE, INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY (INFOSTAT), ŽELEZNICE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, VÝCHODOSLOVENSKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY (VSE), ESSO SLOVAKIA (ČLEN EXXON MOBIL),
EMBRACO SLOVAKIA, KOMANDOR, KOVEX, EUDENT, CHÉMIA-SERVIS, AVANA, HARMONNY WORLD CLUB ...
Finančný sektor
–
ČESKÁ NÁRODNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, POŠTOVÁ BANKA
Zdravotníctvo
–
FNsP Milosrdní bratia, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, FN Trnava, FNsP Žilina, ÚVN SNP Ružomberok, FN Trenčín,
Martinská fakultná nemocnica, NsP Ministerstva vnútra SR, Spoločné zdravotníctvo (NsP Humenné, NsP Svidník), NsP Zlaté
Moravce, NsP Prievidza – Bojnice, NsP Topoľčany, NsP Veľký Krtíš, NsP Skalica, NsP Žiar nad Hronom, NsP Čadca, NsP Šahy,
PN Hronovce, PN Kremnica, Sanatórium Koch Mediline, Vitalita Lehnice, Nemocnica Modra, NsP Nové Mesto nad Váhom, RNsP
Sobrance, ŠÚ DTaRCH Dolný Smokovec, polikliniky (Jesenius Samaria, Krankas, Poliklinika Senica), ambulancie (Liming, NZZKrižanovič), lekárne (Centrum Stupava, Pri nemocnici Žiar nad Hronom, sieť lekární Dr. Max, Ave Mária Trenčín,
Commorrapharm Komárno), ADOS HARRIS, MEDIPOINT, FERTICENT, LAB KOMPLET, FORLIFE, SPOLOČNÉ
ZDRAVOTNÍCTVO, MEDIRELAX M+M (Agel)
Verejná správa
–
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (NsP Trebišov, NsP Michalovce, NsP Rožňava, NsP Spišská Nová Ves)
–
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
–
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
–
MESTO HNÚŠŤA, OBEC LISKOVÁ
Štátna správa
–
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
5
Riešenie pre podporu
procesného riadenia
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
6
Fázy implementácie procesného riadenia
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
7
Nástroj na implementáciu procesného
riadenia – QPR ProcessGuide
Zmapovanie procesov
Analyzovanie procesov
Meranie výkonnosti procesov
Web Publikovanie
Rôzne reporty - IRA
dokumentácia
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
8
Možnosti využitia QPR PG vo firme
Prepojenie stratégie
s procesmi
Meranie výkonnosti procesov
Zvyšovanie efektivity - analýza
a optimalizácia procesov
Možnosť paralelného
modelovania procesnej mapy
Publikovanie procesov cez
intranetové rozhranie - Portál
Riadenie rizík
Vzdelávanie/zaškoľovanie
zamestnancov
Prenášanie väčšej
zodpovednosti na nižšiu úroveň
Podpora integrovaného
systému manažérstva
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
9
Mapovanie procesov
- možnosť využívať rôzne notácie (BPM, BPMN, EA), resp. využívať ich
kombináciu pre modelovanie EPC, Use case diagramov, flowchartov s
výrazným tlakom na užívateľskú zrozumiteľnosť a prijateľnosť.
Use
case
s
ce
ro
bp
Su
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
10
Integrácia s externými informáciami
Document Management
QPR Portal
Postupy, smernice, dokumentácia...
Rozpočty, predpovede, formuláre
Prezentácie, plány...
prístup na 1 klik!
Video, Flash...
Zdieľaný, spoločný
dátový model
Databázy...
Online formuláre, workflow aplikácie...
Web a Intranet...
Prieskumy, brožúry, propagačné materiály...
Zabezpečuje ľuďom jednoduchý prístup k informáciám ktoré potrebujú!
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
11
Automatizácia procesov s použitím BPEL
Detailná špecifikácia v BPMN notácii IT pracovníkmi
Špecifikácia vzhľadu diagramu užívateľom
požiadavky
Workflow-based Business Application
BPEL špecifikácia
export a spustenie
Minimalizujte nesúlad medzi procesmi a aplikáciami!
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
12
Integrované riešenie robia veci ľahšie
než samostatné riešenia
Zosúladenie všetkých manažérskych praktík
so strategickými cieľmi
Stratégia
– Riadenie stratégie získa kompletný a presný prehľad
Skvalitnenie vykonávania manažérskych praktík
– Schopnosť poskytovať a riadiť ciele výkonnosti pre
oblasť manažmentu
Risk &
compliance
Ľahšie identifikovanie rizika
Výkonnosť
biznisu
– Vaše biznis ciele a spôsob ako robíte veci definujú
aké riziko a zhodu s nariadením vás ovplyvňuje
Poskytovanie viacnásobných „spúšťačov“ pre
zlepšovanie procesu
– Už viac nie je potrebné zlepšovanie procesu iba z
pohľadu výkonnosti: aké riziko, zhoda a kvalita
ovplyvňuje zlepšovanie procesu
Zlepšenie komunikácie a vnútorného nahliadnutia
– Jeden systém, jeden systematický prístup
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
13
Biznis
proces
Kvalita
QPR 8 – SW komponenty
pre riadenie výkonnosti
QPR ProcessGuide
QPR ScoreCard
QPR Portal
Komplexné procesné modelovanie
a manažment
Flexibilné meranie výkonnosti
a manažment
Monitorovanie s cieľom kolaborácie,
reportovania a analýz
Zlepšenie aktuálneho vykonávania
činností
Meranie výkonnosti podľa vášho
spôsobu
Informácie na základe rolí
„Multi-purpose“ procesné
modelovanie
Vysokovýkonný scorecard
manažment
„Initiative“ manažment a kolaborácia
Integrácia s externými informáciami
Jednoduchá integrácia s biznis
systémami
„Browser-based“ reporting
Zamerané na biznis užívateľa
Postupný a kontinuálny rozvoj
„Drill-down“ a analýzy informácií
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
14
Riadenie výkonnosti procesov
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
15
Manažment rizík
Identifikácia rizík
Klasifikácia rizík
Hodnotenie dopadov
Popis postupu
znižovania rizík
Dokumentácia rizík
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
16
Manažment rizík
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
17
Praktická ukážka riešenia
procesného riadenia
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
18
Cieľový stav
Každý zamestnanec pozná procesy, na ktorých pracuje a je
zainteresovaný na svojej výkonnosti.
Vlastníci procesov majú dostatočné kompetencie a procesy
riadia a zlepšujú.
Zákazníci (aj interní) sú zapájaní do zlepšovania výstupov
z procesov.
Manažéri majú nástroj na získavanie kľúčových informácií
o výkonnosti organizácie.
=> Správne postupy, nástroje a ľudia
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
19
Sumarizácia výhod QPR ProcessGuide
Lepšie
Lepšie pochopenie a zlepšovanie procesov
–
–
–
Zosúladenie procesov so stratégiou.
Meranie a zlepšovanie výkonnosti procesov.
Zapojenie ľudí do procesného riadenia.
Rýchlo
Rýchle výsledky
–
–
–
Rýchla implementácia riešenia.
Rýchla adaptácia pri zmenách procesov.
Zvýšenie adaptability na zmeny a organizačnej dynamiky.
Jednoducho
Jednoduchá práca s technológiou QPR
–
–
–
Jednoduché používanie.
Rozvoj skúseností a metodický postup.
Lokálny prístup k zákazníkom.
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
20
Vybrané referencie QPR vo svete
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
21
Riešenie pre podporu
analyzovania
poskytovaných IT služieb
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
22
S podporou softvérového nástroja
od spoločnosti QlikTech
Spoločnosť QlikTech založená v roku 1993 vo Švédsku
570 000 používateľov u 13 000 klientov v 95 krajinách
580 zamestnancov v 22 kanceláriách v 12 krajinách
Vysoké hodnotenie spokojnosti klientov
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
23
Typické skúsenosti s Business
aplikáciami
Ťažkosti so získavaním
správnych dát
Percento
používateľov,
ktorí
nedostali
správne dáta
36%
64%
Dáta vo viacerých formátoch
Percento
používateľov,
ktorí dostali
správne
dáta
Výskum 8: BARC BI
Dlhý čas implementácie
Vysoko nákladové
Náklady
za služby
$500K
$400K
$300K
$200K
$100K
$0
Priemerný čas na zadanie požiadavky
v odvetví výroba: 17 mesiacov
Priemerný čas na vytvorenie aplikácie
v odvetví výroba: 5 mesiacov
SAP BW
Výskum: InfoWorld & IDC BI
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
24
Cognos
Business
Objects
QlikView najrýchlejšie rastúci
BI nástroj na trhu
QlikView je jediné Business Intelligence riešenie, ktoré:
je možné nasadiť v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov
(v závislosti od rozsahu projektu) tak, aby poskytovalo okamžitú
pridanú hodnotu,
dáva koncovým užívateľom do rúk silu aktuálnych informácií,
interaktívnych dashboardov a reportingu,
umožňuje jednoduchým nasmerovaním a kliknutím
vizualizovať dáta, ktoré poskytujú detailné analýzy,
dokáže naplniť akúkoľvek obchodnú potrebu, od jedného
užívateľa až po najväčšie svetové podniky,
ponúka flexibilné možnosti nasadenia, vrátane implementácie
do laptopov, mobilných zariadení (iPhone, iPad, BlackBerry,
HTC), cloud,...
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
25
Jednoduché spracovanie informácií
zo zložitých systémov
Rýchla konsolidácia informácií
z akýchkoľvek dátových zdrojov - SAP,
Cognos, ERP systémy, dátové sklady
Robustné riešenie pracujúce na jednej
platforme - integrovaný nástroj pre ETL,
DWH, multidimenzionálne analýzy,
dashboarding, reporting
S QlikView možno ísť priamo
na zdrojové dáta (bez potreby
vytvárania OLAP kociek)
Riešenie nevyžaduje datawarehouse, čo
má pozitívny dopad na náklady vrátane
náročnosti na ľudské zdroje.
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
26
Unikátna, vnútropamäťová technológia
QlikView & Associative Search
Ľahká konsolidácia
viacnásobných dátových
zdrojov
Načítanie všetkých dát do
pamäte
Okamžitá odozva pri analýzach
a filtrovaní
Associative Search -umožňuje
odhaľovať vzťahy medzi
dátami ako aj kvalitu údajov
Associative Search
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
27
Užívateľská jednoduchosť a široká
možnosť analytických funkcií
Vyhľadávanie dát jednoducho ako pri vyhľadávaní v Google jednoduché filtrovanie, vnáranie sa do vnútra a agregácia
informácií (na jedno kliknutie)
Minimálne požiadavky na zaškolenie
Vizualizovanie dát pútavou grafikou
Možnosť dopĺňania kalkulovaných funkcií zložených z viacerých
premenných , kalkulácia predpovede (forecast), príprava
scenárov a what-if analýz alebo pridanie štatistických funkcií
Široké možnosti prehľadov: KPI, dashboardy, drill-down, drillthrough, štatistické analýzy, benchmarking, paretove analýzy,
what-if analýzy,..
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
28
(Neuveriteľne) rýchle implementácie
Major
Investme
nt Bank
Implementácia 4 týždne
Implementácia 3 týždne
Global
Wealth
Manageme
nt Firm
Implementácia
12 týždňov
Implementácia
8 týždňov
Major
Retail
Bank
Implementácia 2 týždne
Implementácia 4 týždne
Major
Investme
nt Bank
Implementácia 15 dní
Implementácia
7 týždňov
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
29
Vysoká výkonnosť aj pri veľkom
objeme dát
Z rôznych odvetví
Finančné služby
15 – 20 TB dát alebo 2 miliardy
záznamov analyzovaných nad
doktormi, pacientmi a diagnózami
200 GB dát alebo 140 miliónov
záznamov analyzovaných nad
sťažnosťami s kompresiou na 500MB
Large Investment
Banking Company
2 TB analyzovaných dát
Large Wealth
Management
Company
200 miliónov analyzovaných
záznamov
56 miliónov transakcií
analyzovaných s kompresiou 90%
Large Retail
Banking Company
4 milióny zákazníkov
analyzovaných na základe
demografie pre marketingové
kampane
12 million pacientov s
analyzovanými interaktívnymi
záznamami
Large Investment
Banking Company
Veľký objem dát analyzovaných
nad fixným výnosom obchodov
5.5 miliónov záznamov
integrovaných, očistených
a analyzovaných
Analyzované milióny
zákazníckych záznamov
5 miliónov záznamov ťahaných
z multidátových zdrojov
5 miliónov záznamov ťahaných
z multidátových zdrojov
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
30
Large Investment
Banking Company
Analyzované milióny záznamov
Analyzovaných 5 miliónov
záznamov
Podporovanie veľkého množstva
koncových užívateľov
Z rôznych odvetví
Finančné služby
24,600 užívateľov v Laredo
(USA) Independent School
District
Large Investment
Banking Company
600 užívateľov rozrastajúci sa
na 1,000 do konca roku 2007
11,000+ užívateľov v 3M
Large Financing
Company
500 užívateľov
11,000+ užívateľov v Pfizer
Large Investment
Banking Company
500 užívateľov
11,000+ užívateľov v SanofiAventis
200 užívateľov v LRP
10,000+ užívateľov v AMS
(Sweden)
200 užívateľov v Nedbank
4,500+ užívateľov v BristolMyers Squibb
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
Large Investment
Banking Company
31
100 užívateľov rozrastajúci sa
na 500 užívateľov na jeseň 2007
Praktické prínosy implementácií
(Výskum ROI/TCO v IT)
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
32
Vybrané referencie QlikView
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
33
Praktická ukážka analyzovania
poskytovaných
služieb IT
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
34
Sumarizácia výhod QlikView
Lepšie
Lepšie zvládnutie operatívy
–
–
Adresné pridelenie informácií tým, ktorí ich pre svoje rozhodovanie potrebujú
Presun kompetencií na nižšie útvary, keď majú dostatok informácií a môžu ich
analyzovať
Rýchlo
Rýchly prístup k analyzovaným dátam
–
–
Rýchla implementácia riešenia
Rýchle zaškolenie užívateľov (v priebehu pár minút)
Jednoducho
Jednoduchá práca nástrojom
–
–
Používanie zvládne aj priemerný užívateľ IT
Lokálny prístup k zákazníkom
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
35
Prínosy riešenia
Komplexný prierezový pohľad na využívanie IT v organizácii na základe
integrácie údajov z rôznych zdrojov (logy z prevádzkových systémov,
serverov, klientskych staníc, webu, ekonomického systému,..):
prináša zefektívnenie riešenia vzniknutých problémov vďaka
dostupnosti prepojených informácií v jednom systéme, skrátenie času
získavania informácií, prevenciu vzniku problémov v podobe
sledovania trendov,
umožňuje realizovať analýzy výkonnosti s cieľom optimalizácie
výkonnosti a naplnenia business požiadaviek efektívnym spôsobom,
poskytuje aktuálne informácie o operatíve - technický dohľad nad IT
infraštruktúrou na dennej báze (zabezpečenie plynulého chodu,
realizované akcie, procedúry,..),
umožňuje analyzovať aktivity užívateľov ako aj komplexné využite
softvérových aplikácií,
poskytuje podporu pre rozhodovanie v oblasti rozvoja IT
infraštruktúry - plánovanie rozvoja IT, ..
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
36
Kontakty
EMARK
Tel.: +421-2-5564 1106
Fax: +421-2-5564 1107
[email protected]
www.emark.sk
Workshop Day – ITIL/ITSM Procesy a nástroje
37
Download

8. 20110 EMARK-itSMF_Riesenia pre IT.pdf