UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
Katedra teológie a katechetiky
Študijný program:
3. stupeň vysokoškolského štúdia
Teológia (PhD.)
Študijný odbor:
2.1.12 Teológia
Stupeň štúdia:
Forma štúdia:
3. stupeň vysokoškolského štúdia
denná, externá
Študijný program:
TEOLÓGIA
Garant študijného programu:
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Spolugaranti študijného programu:
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Študijný odbor: 2.1.12 Teológia
Študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia
Teológia PhD.
Personálne zabezpečenie garant: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Doktorandský študijný program a jeho kvalitu zabezpečujú: Odborová komisia,
prednášatelia a školitelia.
Odborová komisia rozhoduje o koncepcii a organizácii doktorandského štúdia
v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov. Je zriadená a pôsobiaca podľa vnútorného predpisu PF UMB
Metodický pokyn č. 3/2005 Zriaďovanie a pôsobnosť odborových komisií
doktorandského štúdia. Dokument bol schválený Vedeckou radou PF UMB dňa
13. októbra 2005 rozhodnutím VR č. 43/2005. Študijnú časť programu
zabezpečujú prednášatelia, vedeckú časť garanti, spolu so školiteľmi.
Členovia Odborovej komisie 2.1.12 Teológia, ŠP Teológia:
Garant študijného programu
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD
Spolugaranti študijného programu
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Ďalší členovia Odborovej komisie:
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imre Peres, PhD. – PF UMB B. Bystrica
prof. ThDr. Ján Liguš, PhD. – PF UMB B. Bystrica
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. – PF UMB B. Bystrica
prof. ThDr. Jan Lášek – HTF UK Praha
prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.– FF UKF Nitra
prof. Mgr. Slavomír Gálik, PhD. – FF UKF Nitra
prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. – TF KU Ružomberok
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabián, PhD. – TF KU Ružomberok
prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., Dr.h.c., – PF UKF Nitra
doc. PhDr. Emil Komárik, CSc., mim. prof. – PF UK Bratislava
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – PF UMB, B. Bystrica
Prednášatelia v tomto programe sú z radov profesorov a docentov UMB na
ustanovený týždenný pracovný čas, všetci sú na funkčných miestach profesorov
a docentov. Štruktúra funkcií profesorov, docentov, vysokoškolských učiteľov,
ktorí zabezpečujú uskutočňovanie povinných a povinne voliteľných predmetov
študijného programu 3. st. Teológia je v Prílohe 4 .
Štúdium je zabezpečované kvalifikovane, pričom skladba vyučujúcich je
nasledovná:
profesori (4): sú vymenovaní v odboroch Teológia, Etika, Filozofia, Teória
vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy.
docenti (4) sa habilitovali v odboroch Evanjelická teológia, Katolícka teológia,
Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy, Matematika.
Zoznam prednášateľov:
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres, PhD.
2
Školitelia
prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
doc. RNDr. Jarmila Brincková, CSc.
PhDr. Slavomír Krupa, PhD. (po habilitačnej prednáške).
Školiteľov pre doktorandské štúdium schvaľuje Vedecká rada Pedagogickej
fakulty UMB. Pre schválenie je potrebné predložiť vedecko-pedagogickú
charakteristiku školiteľa, ktorá vyjadruje odborný profil školiteľa, jeho výskumné
a publikačné zameranie a možnosti jeho pôsobenia v oblasti teológie. Školiteľom
doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UMB môže byť aj vysokoškolský
docent alebo profesor z inej fakulty. Keďže odbor Teológia nie je viazaný na
žiadnu konkrétnu konfesiu, má ekumenický charakter a študijný program 3. st.
má interkonfesionálny, interdisciplinárny a integratívny charakter, školitelia
zastrešujú tie oblasti teológie, ktoré sú pre teológiu relevantné alebo odborovo
príbuzné. Školitelia môžu byť graduovaní v teologických a príbuzných odboroch,
ako je to určené v opise študijného odboru 2.1.12 Teológia: teológia, evanjelická
teológia, katolícka teológia, pravoslávna teológia, husitská teológia, filozofia,
etika, pedagogika, andragogika, psychológia, religionistika.
Interní školitelia z UMB
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres, PhD.
prof. ThDr. Ján Liguš, PhD.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
Ukončenie
štúdia
Externý školiteľ: Prof. ThDr. ICDr. Anton Fabián, PhD.
Podmienkou riadneho ukončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej
skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Komisia pre
dizertačné skúšky je menovaná dekanom Pedagogickej fakulty UMB na návrh
predsedu odborovej komisie. Komisia je 5-členná, 1 člen je z iného pracoviska. Je
zložená z profesorov a docentov zo študijného odboru a z príbuzných odborov,
pričom predsedom a minimálne jedným členom komisie je profesor. Doktorandské
štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce. Obhajoba dizertačnej práce prebieha
pred komisiou menovanou dekanom Pedagogickej fakulty UMB na návrh predsedu
odborovej komisie, komisia je najmenej 5-členná, 1 člen je z iného pracoviska a je
zložená z členov odborovej komisie. Predsedom, minimálne jedným ďalším členom
komisie a jedným oponentom je profesor z odboru a podľa témy dizertačnej práce aj
z príbuzného odboru. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický
titul „philosophie doctor“ - PhD.
3
Obsah študijného programu
Priebeh
štúdia
Doktorandský študijný program ako ŠP tretieho stupňa (§ 54, ods. 1) sa
zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého
poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom
vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti teologickej vedy
Jeho obsah je koncipovaný tak, aby absolvent bol spôsobilý v danom odbore
vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu, predovšetkým vysokoškolského
učiteľa na teologických fakultách, rovnako ako aj výskumného a metodickovývojového pracovníka v teológii pre potreby cirkví na národnej
i medzinárodnej úrovni.
Obsah študijného programu rešpektuje opis študijného odboru 2.1.12
Teológia.
Vymedzenie jadra vedomostí
Vedomosti absolventa sú viazané na výstavbové prvky teológie a metodológiu
teologického výskumu.
Študijná časť (teoretické vedomosti):
- teoretický základ – najnovšie poznatky z nosných vedných odborov
a štúdium trendov v historickej, teoretickej a aplikovanej teológii.
- metodológia teologického bádania s dôrazom na tvorivosť a pochopenie
osobitného postavenia teológie ako vedy
- špecializácia v rámci niektorej disciplíny: metodika výskumu, dejiny
starozmluvnej doby, dejiny novozmluvnej doby, literárna kritika
biblických kníh, metódy vedeckej exegézy biblických textov, systematická
prezentácia biblického myslenia; podrobná orientácia vo všeobecných
dejinách cirkvi od staroveku po dnešok, domáce cirkevné dejiny
(cirkevné dejiny na území terajšieho Slovenska), schopnosť čítať pramene
v originálnych jazykoch; systematická teológia: vieroučný a mravoučný
systém kresťanstva; religionistika: prehľad o mimokresťanských
náboženstvách a náboženských hnutiach v minulosti a prítomnosti,
filozofia náboženstva, dejiny filozofie; praktická teológia: homiletika,
katechetika, liturgika, pastorálna teológia.
Profil
absolventa
Vedecká časť (Vedecko-výskumné spôsobilosti):
- riešenie individuálneho vedeckovýskumného projektu
- priebežná prezentácia výsledkov výskumu
- spracovanie a obhájenie dizertačnej práce
Absolvent doktorandského štúdia je spôsobilý vykonávať koncepčnú
teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti
cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru
založeného na odbornej exegéze Biblie. Je pripravený na vykonávanie
vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických
a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môže vyučovať teologické
predmety na univerzitnej úrovni a odborne vyučovať a pripravovať
pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumie problémom vzťahu
prírodných, humanitných a teologických vied a je spôsobilý vykonávať
výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná
zároveň v oblasti vedy a viery má široký rozhľad v otázkach súčasnej
4
filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a je schopný citlivo spracovať
a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa
kresťanskej viery, náboženstva a kultúry.
Teoretické vedomosti absolventa:
- jazykové, historické a teologické znalosti potrebné na odbornú exegézu
Biblie, výskumy v oblasti života cirkvi ako aj jej služby potrebám
spoločnosti
- historické, ekumenické a spoločenské zaradenie evanjelikálnej teológie,
znalosť iných kresťanských tradícií, dôkladné vedomosti o svetových
náboženstvách
- teológia pastorálnej starostlivosti o človeka vo všetkých vekových
obdobiach, psychologické súvislosti problémov teológie a viery
- metódy teologického, diakonického a spoločenského výskumu
- metódy vyučovania teologických predmetov
Praktické schopnosti absolventa:
- pripravenosť využívať teologické, historické, lingvistické, hermeneutické,
psychologické a filozofické znalosti na objasňovanie problémov
vyskytujúcich sa v cirkvi, v spoločnosti ako aj na rozhraní cirkevspoločnosť, či teológia-filozofia; schopnosť tvoriť nové postupy pri riešení
kontroverzných a konfliktných otázok modernej spoločnosti
- tvorba vedecko-výskumných projektov v oblasti teologicko-cirkevnej,
ekumenickej a spoločenskej praxe; spolupráca vo vedeckom riešiteľskom
tíme pri riešení medziodborových vedecko-výskumných úloh
- komunikácia teológie, viery ako aj špecifík teologickej vedeckej práce
a jej výsledkov náboženskej aj nenáboženskej vedeckej verejnosti
- vedecká analýza vzťahov medzi teologickým vzdelaním, cirkevným
životom a sociálnou činnosťou cirkvi; schopnosť navrhovať a prezentovať
riešenia kritických problémov v oblasti prípravy cirkevných a sociálnych
pracovníkov pre potreby moderného človeka
- zručnosti potrebné pre napísanie vedeckej práce na úrovni dizertácie
Doplňujúce vedomosti a schopnosti:
- disciplinované samovzdelávanie na základe biblického seba-poznania,
relevantných psychologických znalostí ako aj kognitívnej vedy
- priebežné štúdium najnovšej teologickej literatúry a sledovanie aktuálnej
vedeckej diskusie vo vlastnom vednom odbore
- emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie smerom ku kooperatívnosti vo
výskumných tímoch, inými odbormi teologickej vedy ako aj pedagogickej
fakulty; kultivovaná komunikácia s laickou cirkevnou verejnosťou
- pracovná znalosť príbuzných disciplín v takej miere, že je možná
interdisciplinárna spolupráca na tvorbe hraničných vedných odborov
- znalosť angličtiny (prípadne nemčiny, francúzštiny) na úrovni potrebnej
na aktívne zapojenie do medzinárodných vedeckých tímov
- integrovať duchovné, vedecké a spoločenské zručnosti v aplikácii
v širokom zábere života služby
5
Štruktúra
študijného
programu
Dĺžka štúdia
Doktorandské štúdium prebieha na základe individuálneho plánu doktoranda
a na základe kreditového systému ECTS. Prostredie pre jeho realizáciu tvorí
študijný program. Celok štúdia predstavuje 180 kreditov v nasledujúcej
skladbe predmetov a predpísanej výške kreditov pre jednotlivé časti:
povinné predmety – 90 kreditov,
povinne voliteľné predmety – 30 kreditov,
výberové predmety – 60 kreditov.
Študijnú časť tvorí 60 kreditov a vedeckú časť 120 kreditov.
Doktorand si pod vedením školiteľa skladá v individuálnom pláne z dvoch
základných častí: študijnej a vedeckej.
1. Doktorand absolvuje prednášky, tvorí projekty a vykoná čiastkové skúšky
z povinných predmetov:
- Systematická teológia,
- Stará zmluva,
- Nová zmluva
- Pastorálna teológia
- Teologická angličtina
- Teologická nemčina
2. Doktorand si volí minimálne tri povinne voliteľné predmety (prednášky,
alebo konzultácie) podľa témy dizertačnej práce. Súčasťou tejto časti je
predloženie projektu dizertačnej práce.
3. Doktorand si môže zvoliť výberové prednášky alebo konzultácie z
predmetov, súvisiacich s témou dizertačnej práce: niektorú čiastkovú
disciplínu pedagogiky, psychológie, vedného odboru súvisiaceho so
sledovaným vyučovacím predmetom, metódy výskumu a pod.
O splnení podmienok a udelení kreditov rozhoduje gestor predmetu – profesor
alebo docent. Obsah a forma ukončenia predmetu musí smerovať
k dizertačnej práci (napr. vypracovanie kapitoly). Doktorand môže časť
prednášok a konzultácií absolvovať so súhlasom predsedu odborovej komisie
na inej fakulte na Slovensku alebo v zahraničí.
4. Doktorand po splnení čiastkových skúšok vykoná dizertačnú skúšku podľa
témy práce:
1. z teológie
2. druhý predmet dizertačnej skúšky určí predseda odborovej komisie na
návrh školiteľa.
Vedecká časť:
Doktorand pripraví, zrealizuje a interpretuje vlastný vedecký výskum. Podieľa sa
na tímovej vedeckovýskumnej práci so svojím školiteľom a pracoviskom.
Výsledky zverejňuje na odborných konferenciách, v teologických a
iných odborných periodikách, v odborných zborníkoch, resp. vo vlastnej
publikácii. Vlastnú teologickú tvorbu zviazanú s výskumom prezentuje na
konferenciách, workshopoch a sympóziách, príp. v publikačných výstupoch.
Vypracuje dizertačnú prácu, ktorú bude obhajovať. Môže tiež vykonávať inú
odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou katedry, napr.
s výskumnou, pedagogickou a odbornou praxou študentov, s prácou s deťmi
a mládežou, na ktorú sa doktorand výskumne špecializuje, najviac však v zmysle
par. 54 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. rozsahu štyroch hodín týždenne
v priemere za akademický rok. Môže tiež tvoriť učebné texty, učebné pomôcky,
viesť a oponovať bakalárske práce a pod. Študijný program je v Prílohe 18.
Štandardná dĺžka štúdia (§ 54 ods. 2) pre doktorandský študijný program je:
6
Dizertačná
práca
Kritérium
KSP-B8:
- interné doktorandské štúdium: 3 roky
- externé doktorandské štúdium: 5 rokov.
Táto dĺžka štúdia je relevantná k cieľu, ktorý má toto štúdium napĺňať: (§54,
ods. 1) Tento má byť výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej
činnosti v oblasti vedy a umenia.
Dizertačná práca tvorí súčasť vedeckej časti, študent jej odovzdaním získa 60
kreditov. Dizertačná práca nadväzuje na obhajobu jej projektu, ktorú študent
vykonal ako súčasť dizertačnej skúšky. Doktorand v § 54 ods. 4 zákona v nej
má prezentovať teoretické a výskumné výsledky v súvislosti s témou
dizertačnej práce, na ktorú sa prihlásil (podľa KSP B9). Jej obhajoba prebieha
podľa pravidiel určených Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spresnené v KSP A5). Obhajoba
dizertačnej práce prebieha podľa Zásad doktorandské štúdia na PF UMB
schválených Vedeckou radou PF UMB. (Príloha 13)
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu
Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje PF
UMB témy dizertačných prác schválené Odborovou komisiou s určeným
školiteľom z radov školiteľov. Požiadavky na výber uchádzačov:
Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi magisterského vysokoškolského
štúdia v odbore 2.1.12 Teológia alebo príbuzného odboru. Uchádzač sa
prihlasuje na schválenú tému a ku schválenému školiteľovi. Súčasťou
prihlášky je predbežný zámerový projekt budúcej dizertačnej práce a prehľad
doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti.
Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá sa koná
pred najmenej trojčlennou komisiou vymenovanou dekanom fakulty na návrh
predsedu odborovej komisie. Obsahom prijímacej skúšky sú disciplíny:
● biblická teológia,
● ekumenika,
● základná znalosť nemčiny a angličtiny, ktorá umožňuje samostatné
štúdium zahraničnej literatúry, resp. právoplatný doklad o vykonaní
štátnej skúšky z príslušného jazyka.
Požiadavky na absolvovanie štúdia
Podrobnosti získavania, udeľovania a zapisovania kreditov určuje interný predpis
a študijný program doktorandského štúdia. Štandardný postup štúdia podľa ECTS
je 60 kreditov za akademický rok, minimum je 40 kreditov za rok. Na dizertačnú
skúšku sa študent môže prihlásiť, ak vykonal všetky predpísané čiastkové skúšky,
odovzdal projekt dizertačnej práce v predpísanom rozsahu a získal 120 kreditov.
Postup študenta štúdiom priebežne kontroluje školiteľ, ktorý 1x ročne odporúča
alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Predseda jeho návrh postúpi
odborovej komisii, ktorá 1x ročne hodnotí plnenie individuálnych študijných
plánov. Schvaľuje pokračovanie študenta v štúdiu.
Priebežné hodnotenie študenta sa realizuje dvoma spôsobmi. Buď kvalitatívne
známkou A –Fx (v študijnej časti), alebo formou „absolvoval“ (najmä pri
predmetoch vo vedeckej časti štúdia). Príloha 18
Podmienky ukončenia štúdia:
získanie 180 kreditov v predpísanej skladbe,
dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce pred komisiou
menovanou dekanom na návrh predsedu odborovej komisie.
7
Študijný program: Teológia
3. stupeň VŠ štúdia – titul PhD.
denné a externé štúdium
Garant študijného programu:
Spolugaranti:
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Predpísaná skladba predmetov:
povinné 90 kreditov, povinne voliteľné 30 kreditov, výberové 60 kreditov
Konzultačné
hod.
Ukončenie
Konzultácie
Cvičenia
Kredity
Študijná časť
1.
Systematická teológia PhD. P
Semináre
študijného
Prednášky
Predmety
odboru
Typ predmetu
Semester
Ročník
Kontaktné hodiny
Gestori predmetu (celý
úväzok)
8
H
5
prof. ThDr. J. Liguš, PhD.
1.
Stará zmluva PhD.
P
8
H
5
doc. ThDr. P. Hanes, PhD.
1.
Odborná angličtina PhD.
P
8
H
5
doc. PaedDr. D Hanesová,
PhD.
2.
Nová zmluva PhD.
P
8
H
5
2.
Pastorálna teológia PhD.
P
8
H
5
2.
Teologická nemčina PhD.
P
8
H
5
2.
Teológia / projekt DP
PV 4
K
4
H
5
2.
Ekumenická teológia PhD.
PV 8
K
8
H
5
2.
Filozofia PhD.
PV 8
K
8
H
5
prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
I. Peres, PhD.
prof. ThDr. P. Procházka,
PhD.
doc. ThDr. A. Masarik,
PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
I. Peres, PhD..
prof. ThDr. P. Procházka,
PhD.
doc. ThDr. P. Hanes, PhD.
2.
Teológia 20. storočia
PV 8
K
8
H
5
doc. ThDr. P. Hanes, PhD.
2.
Diakonika PhD.
PV 8
K
H
5
2.
Teologická etika PhD.
PV 8
H
10
2.
Svetové
náboženstvá PV 8
a kulty PhD.
Dejiny kresťanstva PhD.
PV 8
H
5
H
5
prof. ThDr. PhDr. PaedDr.
I. Peres, PhD.
prof. ThDr. P. Procházka,
PhD.
prof. ThDr. P. Procházka,
PhD.
doc. ThDr. P. Hanes, PhD.
2.
10
K
K
8
8
2.
2.
Človek,
spoločnosť, PV 8
kultúra
Teologická prax
PV
K
8
K
H
5
prof. PaedDr. Korim, PhD.
H
10
školiteľ
H
10
doc. PhDr. J. Brincková,
CSc.
2.
Edukometria, štatistické a PV 10
kvalitatívne metódy*
2.
Teória misie
PV 8
K
H
5
2.
Hermeneutika PhD.
PV 8
K
H
5
Výberový predmet I.*
V
K
H
5
doc. ThDr. A. Masarik,
PhD.
doc. ThDr. A. Masarik,
PhD.
Školiteľ
Výberový predmet II. *
V
K
H
5
Školiteľ
Výberový predmet III. *
V
K
H
5
Školiteľ
Výberový predmet IV. *
V
K
H
5
Školiteľ
10
Minimálne za študijnú
časť
60
Vedecká časť
3.
L Dizertačná práca
P
K
Monografia
V
K
v V
K
Učebné texty (min. 2 AH)
V
K
Učebné
texty
v
spoluautorstve (min.
1 AH)
Spoluriešiteľ
vedeckého
projektu
Vedecká
štúdia
v recenzovanom
časopise/zborníku v SR I.
Vedecká
štúdia
v recenzovanom
časopise/zborníku v SR II.
Vedecká
štúdia
v recenzovanom
časopise/zborníku
v zahraničí I.
V
K
Monografia
spoluautorstve
Ab
s
Ab
s
Ab
s
60
Školiteľ
30
Školiteľ
15
Školiteľ
Ab
s.
Ab
s.
20
Školiteľ
10
Školiteľ
Ab
s.
Ab
s.
20
Školiteľ
15
Školiteľ
V
Ab
s.
15
Školiteľ
V
Ab
s.
20
Školiteľ
V
PV
9
Vedecká
štúdia
v recenzovanom
časopise/zborníku
v zahraničí II.
Vedecká
štúdia
v
recenzovanom časopise v
SR/vedeckom zborníku
(v spoluautorstve)
Vedecká
štúdia
v
recenzovanom časopise v
spoluautorstve v zahraničí
Odborný článok / recenzia
I.
V
Ab
s.
20
Školiteľ
PV
Ab
s.
10
Školiteľ
V
Ab
s.
10
Školiteľ
P
Ab
s
10
Školiteľ
Odborný článok / recenzia V
II.
Ab
s.
10
Školiteľ
Vystúpenie na konferencii
v SR I.
Vystúpenie na konferencii
v SR II.
Publikované vystúpenie
v konferenčnom zborníku
v SR I.
Publikované vystúpenie
v konferenčnom zborníku
v SR II.
Vystúpenie na konferencii
v zahraničí I.
Publikované vystúpenie
v konferenčnom zborníku
v zahraničí I.
Vystúpenie na konferencii
v zahraničí II.
Publikované vystúpenie
v zahraničnom zborníku I.
Publikované vystúpenie
v zahraničnom zborníku II.
Vystúpenie na cirkevnej
konferencii v SR
Vystúpenie na cirkevnej
konferencii v zahraničí
Účasť
na
vedeckom
sympóziu v SR
Účasť
na
vedeckom
sympóziu v zahraničí
Projektová mobilita v
zahraničí s výstupom pre
dizertačnú prácu
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
5
Školiteľ
5
Školiteľ
10
Školiteľ
V
Ab
s.
10
Školiteľ
PV
Ab
s.
Ab
s.
10
Školiteľ
10
Školiteľ
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
10
Školiteľ
10
Školiteľ
10
Školiteľ
5
Školiteľ
10
Školiteľ
5
Školiteľ
10
Školiteľ
20
Školiteľ
PV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
10
Práca v organizačnom V
výbore konferencie
Redakčná a editorská práca V
Citácia v SR
V
Citácia v zahraničí
V
Vedenie bakalárskej práce
(max. 20 kr. štúd.) I.
Vedenie bakalárskej práce
(max. 20 kr. štúd.) II.
Oponentský
posudok
bakalárskej
práce I.
Oponentský
posudok
bakalárskej práce II.
Minimálne za vedeckú
časť
V
V
V
V
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
Ab
s.
10
Školiteľ
10
Školiteľ
5
Školiteľ
5
Školiteľ
10
Vedúci katedry
10
Vedúci katedry
5
Vedúci katedry
Ab
s.
5
Vedúci katedry
120
* Študent si vyberá minimálne 2 výberové predmety.
11
Download

Teológia - 3. stupeň VŠ štúdia (PhD.)