FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ
V BANSKEJ BYSTRICI
METODICKÉ USMERNENIE 1/2010
o záverečných a kvalifikačných prácach
na Fakulte dramatických umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici
Gestorka: prodekanka pre oblasť študijnú, personálnu a doktorandské štúdium
Schválil:
Doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD.
dekan FDU AU
Účinnosť:
9. septembra 2010
Banská Bystrica
Metodické usmernenie o záverečných prácach na Fakulte dramatických umení Akadémie
umení v Banskej Bystrici vydaná v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Metodického
usmernenia Ministerstva školstva SR č. 14/2009 – R z 27. augusta 2009 o náležitostiach
záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní
a sprístupňovaní, zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom a s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č.183/2000 Z. z. o knižniciach a Vyhláške MŠ č.
233/2011 upravuje a určuje jednotný postup spracovávania záverečných prác na Fakulte
dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Upravuje a určuje ich základné
náležitosti, posudzovanie a kontrolu originality, spôsob ich bibliografickej registrácie,
uchovávania a sprístupňovania na vysokej škole a v centrálnom registri záverečných prác
(CRZP). Metodické usmernenie sa vzťahuje primerane na habilitačné práce.
Článok 1
1.
Metodické usmernenie zabezpečuje jednotný postup záverečných prác, vypracovaných
a obhájených na Fakulte dramatických umení Akadémie umení (ďalej FDU AU), pri ich
úprave, bibliografickej registrácii, sprístupňovaní a ich uchovávaní. Formálna úprava
záverečných prác je v súlade s medzinárodnými normami a štandardami.
2.
V zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov patrí záverečná práca a jej obhajoba medzi
štátne skúšky. Záverečná práca je súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného
programu.
Článok 2
1.
Autorom záverečnej práce je študent vysokej školy. Záverečná práca je samostatnou
prácou študenta FDU AU (ďalej len fakulta). Patrí medzi školské diela pre splnenie
základných študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k fakulte.
2.
Dekan alebo ním poverená osoba určí študentovi/doktorandovi so zadaním témy
záverečnej/dizertačnej práce vedúceho/školiteľa. V prípade externého školiteľa pre
doktorandský študijný program môže fakulta určiť študentovi konzultanta z pedagogických
zamestnancov školy.
3.
Licenčná zmluva o použití školského diela je právny dokument, zmluva podľa zákona
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon), týkajúci sa spôsobu použitia a zverejnenia záverečnej práce. Zmluvu uzatvára autor
s fakultou. Odovzdáva sa v troch rovnopisoch. Jeden sa zakladá v osobnom spise autora na
študijnom oddelení fakulty, druhý sa ukladá do vysokoškolskej knižnice a tretí je určený pre
autora záverečnej práce.
4.
Analytický list (metadáta) je súčasťou zápisu bibliografických informácií o téme danej
práce. Je súčasťou dokumentu v centrálnom registri záverečných prác (CRZP).
5.
Akadémia umení (po zavedení AIS), jej súčasť FDU a katedry vytvoria študentovi
materiálne a technické podmienky na vytvorenie záverečnej práce a záverečného umeleckého
výkonu.
Článok 3
1.
V zmysle zákona o vysokých školách záverečnou prácou je:
- bakalárska práca (BP), bakalársky umelecký výkon (BUV)
- diplomová práca (DP), diplomový umelecký výkon (DUV)
- dizertačná práca (DIZP), dizertačný umelecký výkon (DIZUV)
- habilitačný umelecký výkon (HUV)
Bakalárska práca sa viaže na I. stupeň vysokoškolského štúdia v danom študijnom programe
(§ 52 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). Je jednoduchším druhom
záverečnej práce, má pragmatický charakter. Rozsah práce je 30 strán, t.j. 54 000 znakov
vrátane medzier. Obsahová náplň je individuálna v súlade s vnútornými pokynmi katedry.
Konkretizácia obsahu umeleckého výkonu je určená študijným programom.
Bakalárskou prácou a umeleckým výkonom študent preukazuje schopnosť tvorivo pracovať
v študijnom odbore, ktorý absolvoval. Študent získava a zhromažďuje informácie, spracováva
ich, pracuje so základnou odbornou literatúrou, prezentuje svoje získané zručnosti a
vedomosti a ďalej ich rozvíja. Orientuje sa v základnej odbornej terminológii a teórii. Práca
môže obsahovať prvky kompilácie a sumarizácie. Práca musí obsahovať prvky pôvodnosti.
Diplomová práca sa viaže na II. stupeň vysokoškolského štúdia v danom študijnom
programe (§ 53 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). Od
bakalárskej práce sa líši rozsahom a kvalitou spracovania danej témy. Rozsah práce je 40
strán, t.j. 72 000 znakov vrátane medzier. Diplomovou prácou študent preukazuje získané
vedomosti v danom študijnom odbore. Tému spracováva na úrovni vedeckej štúdie. Pracuje
s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry. Obsahová náplň je individuálna v súlade
s vnútornými pokynmi katedry. Konkretizácia obsahu umeleckého výkonu je určená
študijným programom.
Dizertačná práca sa viaže na III. stupeň vysokoškolského štúdia v danom študijnom
programe (§ 54 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). Obsahovo
súvisí s umeleckým dizertačným výkonom. Rozsah práce je 60 strán, t.j. 108 000 znakov
vrátane medzier.
Rozsah časti dizertačnej práce predkladanej k dizertačnej skúške je minimálne 20 strán, t.j.
36 000 znakov vrátane medzier. Dizertačná práca a dizertačný umelecký výkon prezentuje
schopnosť a pripravenosť študenta na samostatnú tvorivú umeleckú a vedeckú činnosť. Je
schopný spracovať umelecký a vedecký problém s dostatočným prehľadom existujúcej
slovenskej i zahraničnej literatúry. Konkretizácia obsahu umeleckého výkonu je určená
študijným programom.
Habilitačný umelecký výkon v príslušnom študijnom odbore je podmienkou habilitačného
konania. (Vyhláška Ministerstva školstva SR z 8. 12. 2004 o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor). Habilitačný
umelecký výkon je prezentáciou potenciálu umelca, ktorý preukazuje svoje
interpretačné/kompozičné umenie na vysokej umeleckej úrovni.
2.
Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom tak, aby sa dodržiavali
pravidlá práce s informačnými zdrojmi. Nesmie mať znaky plagiátorstva a narúšať autorské
práva iných autorov.
Článok 4
1.
Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác sa zverejnia v termíne stanovenom
harmonogramom akademického roka (po zvedení AIS sa témy zverejnia v informačnom
systéme). Za zverejnenie tém záverečných prác zodpovedá vedúci katedry.
2.
Študent sa na bakalársku a diplomovú prácu prihlási prostredníctvom písomnej
prihlášky (prostredníctvom AIS vyplnením formulára prihlášky).
3.
Návrhy tém doktorandských prác sa zverejnia na webovej stránke fakulty, ktorá
zároveň zverejní aj spôsob a termíny prihlasovania sa na štúdium.
4.
Zadanie záverečnej práce je dokument, ktorým fakulta stanoví študentovi povinnosti
v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce (Príloha č.1- Zadanie záverečnej práce). Zadanie
záverečnej práce vypracúva vedúci práce (písomnou formou, po zavedení AIS zadáva údaje
o práci do AIS).
5.
Vedúci katedry potvrdí študentovi písomné zadanie práce svojím podpisom. Jeden
exemplár zadania odovzdá prostredníctvom sekretariátu študijnému oddeleniu, jeden dostane
študent a jeden vedúci práce / školiteľ. Dokumenty sa doručia v termíne určenom
harmonogramom akademického roka.
Zadanie v AIS potvrdí študentovi vedúci katedry svojím podpisom na vytlačenú verziu.
Článok 5
1.
Formálne náležitosti a štruktúra záverečných prác uvádza Metodické usmernenie
14/2009-R z 29. augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej
registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní.
Účelom metodického usmernenia je:
a) odporúčanie pre formálnu úpravu záverečných prác v súlade s medzinárodnými normami a
štandardami,
b) vytvorenie podmienok pre zber, uchovávanie a sprístupňovanie úplných textov
záverečných prác v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických systémov evidencie
(depozitárov) záverečných prác slovenských vysokých škôl,
c) zabezpečenie podmienok na vytvorenie, spravovanie a napĺňanie CRZP vrátane overovania
ich originality,
d) prepojenie výstupov z CRZP s protokolom o záverečnej skúške,
e) skvalitnenie vzdelávacej činnosti na vysokých školách zlepšením prístupu k úplným textom
záverečných prác.
2.
Záverečná práca obsahuje tieto hlavné časti:
a) úvodná časť,
b) hlavná textová časť,
c) prílohy (nepovinné),
d) záverečná časť (nepovinné).
Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí:
a) obal, (viď príloha)
b) titulný list, (viď príloha)
c) zadanie záverečnej práce, (priložiť k práci) (viď príloha)
d) čestné prehlásenie (viď príloha)
d) poďakovanie (nepovinné),
e) abstrakt v štátnom jazyku, (viď príloha)
f) abstrakt v svetovom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom jazyku)
g) obsah, (viď príloha)
h) zoznam obrázkov a zoznam tabuliek (nepovinné), (viď príloha)
i) zoznam skratiek a značiek (nepovinné), (viď príloha)
j) slovník (nepovinné). (viď príloha)
Obal záverečnej práce obsahuje:
a) názov vysokej školy,
b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,
c) názov práce a podnázov práce, ak sa použil (nepovinné),
d) kód (evidenčné číslo)
e) označenie záverečnej práce
1. bakalárska práca
2. diplomová práca
3. dizertačná práca
e) meno, priezvisko a tituly autora práce,
f) rok predloženia práce.
Titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci v štruktúre:
a) názov vysokej školy,
b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,
c) názov práce a podnázov práce (ak sa použil),
d) typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná),
e) meno, priezvisko a tituly autora práce,
f) miesto a rok predloženia práce.
g) názov študijného programu,
h) číslo a názov študijného odboru,
i) meno, priezvisko a tituly školiteľa,
j) v prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta,
k) katedra,
l) miesto a rok vydania práce.
Zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“) je dokument, ktorým vysoká škola stanoví
študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Zadanie
spravidla obsahuje:
a) typ záverečnej práce,
b) názov záverečnej práce,
c) meno, priezvisko a tituly študenta,
d) meno, priezvisko a tituly školiteľa,
e) v prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta,
f) katedra,
g) meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska,
h) anotáciu záverečnej práce,
i)j) jazyk, v ktorom sa práca vypracuje,
k) dátum schválenia zadania.
Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa
charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 - 5
kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvislo ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až
500 slov. Pri písaní abstraktu je dobré uvedomiť si, že jeho cieľovým príjemcom je čitateľ,
ktorý sa prostredníctvom abstraktu oboznamuje s obsahom a cieľom práce, a teda si na
základe neho vytvára predstavu o hodnote celej práce.
Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí:
a) úvod,
b) jadro,
c) záver,
d) resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku),
e) zoznam použitej literatúry.
V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je
predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce.
Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému.
Jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných
prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:
a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
b) cieľ práce,
c) metodika práce a metódy skúmania,
d) výsledky práce,
e) diskusia.
V časti Súčasný stav riešenej problematiky autor uvádza dostupné informácie a poznatky
týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a
zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30 % práce.
Časť Cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj
rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného.
Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:
a) charakteristiku objektu skúmania,
b) pracovné postupy,
c) spôsob získavania údajov a ich zdroje,
d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
e) štatistické metódy.
Výsledky práce a diskusia sú najvýznamnejšími časťami záverečnej práce. Výsledky (vlastné
postoje alebo vlastné riešenie vecných problémov), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky
usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky
skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov. Ak je to vhodné, výsledky
práce a diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 %
záverečnej práce.
V závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným
cieľom.
Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom
jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce.
Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto
časti je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s
citáciami použitými v texte.
3.
Formálna úprava prác vychádza zo štandardov:
a) STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a úpravy písomností.
b) STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných
dokumentov.
c) STN ISO 690: 1998. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
d) STN ISO 690-2: 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2:
Elektronické dokumenty alebo ich časti.
e) STN ISO 214: 1998, Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu.
Článok 6
Citácie a bibliografické odkazy
1.
Pri citovaní je dôležitá etika citovania ako aj technika citovania. Etika citovania určuje
spôsob dodržiavania etickej normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú
obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania, vyjadruje, či a
ako správne, podľa normy 7, autor spája miesta v texte so záznamami o dokumentoch, ktoré
sú v zozname bibliografických odkazov.
2.
Pri záverečných prácach sa odporúča používať metódu citovania podľa prvého údaja
(mena) a dátumu pri ktorej sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora, alebo
prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v
rámci textu, v zátvorkách za nim sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú
za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý
údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vo vnútri
zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.
3.
Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom
poradí. Sú usporiadané podľa prvého prvku (údaja), za ktorým nasleduje rok vydania
dokumentu. Za ním, v prípade potreby nasledujú malé písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s
rovnakým prvým údajom a rokom vydania.
Popis príkladov citácií je v Prílohe č. 6.
Článok 7
1.
Záverečná práca a dizertačná práca sa píše v slovenskom jazyku. So súhlasom dekana
fakulty môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. Ak je práca
vypracovaná v inom ako štátnom jazyku musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v
rozsahu obyčajne 10 % rozsahu záverečnej práce.
Dizertačnú prácu môže autor predložiť na obhajobu aj v inom jazyku po písomnom súhlase
Odborovej komisie FDU AU a dekana fakulty. Abstrakt (minimálne 10% práce) musí byť
v štátnom jazyku.
2.
Záverečná a dizertačná práca sa s pravidla v prvej osobe množného čísla v minulom
čase. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12. Nastavenie strany formátu A4
– riadkovanie 1,5, okraje zľava 3,5 cm (FDT: 2 cm), sprava 2 cm, zhora 2,5 cm, zdola 2,5
cm. Zarovnanie textu podľa okraja, do bloku.
3.
Záverečná alebo dizertačná práca má byť vytlačená počítačovou tlačou, na bielom
papieri formátu A4, čiernym písmom tak, aby bola čitateľná. Môže sa používať obojstranná
tlač. Strany sa číslujú nepretržite arabskými číslicami. Titulná strana sa počíta do číslovania,
ale číslo sa na ňu nepíše. Strany s prílohami sa môžu číslovať, ale do rozsahu práce sa
nepočítajú.
4.
Záverečná bakalárska a diplomová práca sa odovzdáva minimálne v dvoch
vyhotoveniach, dizertačná práca sa odovzdáva minimálne v štyroch vyhotoveniach v tlačenej
podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej forme na študijné oddelenie fakulty. Práca je
viazaná v pevnej väzbe tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná.
5.
Elektronická forma záverečnej a kvalifikačnej práce sa odovzdáva vo formáte doc.
(MS Office). Vo formáte Portable Device Format (PDF) sa práca nahráva do systému s
možnosťou prevodu na čistý text.
6.
Elektronickú verziu práce vo formáte PDF vloží študijná referentka do systému
evidencie záverečných prác (ďalej EZP) v prípade možnosti informačného systému na fakulte.
Elektronická verzia práce musí byť identická s tlačenou verziou.
7.
Súčasne so záverečnou a dizertačnou prácou sa odovzdá Licenčná zmluva medzi
autorom a fakultou (Príloha č. 2) a Vyhlásenie autora záverečnej alebo kvalifikačnej práce
o nesprístupnení diela (Príloha č.3). Vo Vyhlásení autora o nesprístupnení diela uvedie autor
dôvody, pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona).
V Licenčnej zmluve o.i. musí byť súhlas autora na overenie originality diela. Ak autor nechce
sprístupniť prácu, uzatvorí s fakultou zmluvu na zverejnenie anotácie a abstraktu, prípadne
kontakt na autora. Odmietnuť podpísať Licenčnú zmluvu môže autor aj bez uvedenia dôvodu.
8.
Originalita záverečnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov)
sa posudzuje v centrálnom registri záverečných prác.
Článok 8
1.
Školiace pracovisko (katedra) zabezpečuje kontrolu záverečných a dizertačných prác.
2.
Vedúci katedry na základe poverenia dekanom podpisuje Licenčnú zmluvu o použití
školského diela alebo Vyhlásenie autora o nesprístupnení diela s autorom diela. Zodpovedá za
odovzdanie Licenčnej zmluvy alebo Vyhlásenia autora do vysokoškolskej knižnice v termíne
do 30 dní po uskutočnení obhajoby.
3.
Vedúci záverečnej práce alebo školiteľ kontroluje zhodnosť tlačenej formy
a elektronickej verzie práce.
4.
Študijné oddelenie poskytne po obhajobách vysokoškolskej knižnici menný zoznam
študentov, ktorí prácu obhájili v termíne do 30 dní od obhajoby.
5.
Predseda Odborovej komisie FDU AU alebo ním poverený člen Odborovej komisie
oznámi knižnici zoznam osôb, ktoré úspešne habilitovali v termíne do 30 dní po obhajobe.
Článok 9
1.
Autor práce vypracuje záverečnú prácu, rešpektuje autorské práva a zodpovedá za
originalitu záverečnej práce, vyplní analytický list práce prostredníctvom elektronického
formulára (AIS), vloží do systému záverečnú/dizertačnú prácu, odovzdá na fakultu
požadovaný počet exemplárov v tlačenej a elektronickej forme, zodpovedá za zhodnosť
tlačenej a elektronickej verzie, vytvorí si Licenčnú zmluvu alebo Vyhlásenie autora
a potvrdenie o vložení práce v elektronickej forme.
Článok 10
1.
Vysokoškolská knižnica registruje obhájené práce fakulty, buduje ich bibliografickú
databázu, sprístupňuje práce pre verejnosť v súlade s Licenčnou zmluvou, uchováva Licenčné
zmluvy alebo Vyhlásenia autora o nesprístupnení diela.
Článok 11
Centrálny register záverečných prác a evidencia záverečných prác na vysokej škole. (Obsah
článku 10 sa doplní v zmysle pokynov AU).
Článok 12
1.
Smernica č.1/2010 o záverečných a kvalifikačných prácach na Fakulte múzických
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici nadobúda platnosť 1. marca 2010.
Prílohy k Smernici:
Príloha 1 - Zadanie záv erečnej práce
Príloha 2 - Vzor obalu záverečnej práce
Príloha 3 - Vzor titulného listu záverečnej práce
Príloha 4 – Vzor pre abstrakt
Príloha 5 - Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia
Príloha 6 - Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
Príloha 1
AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
Ul. Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Meno a priezvisko študenta:
Študijný program:
Herectvo/Filmová dokumentárna tvorba/Filmová dramaturgia
a scenáristika/Divadelná dramaturgia a réžia/Divadelná
dramaturgia/Divadelná réžia
Študijný odbor:
2.2.4 Divadelné umenie / 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá
Typ záverečnej práce:
Bakalárska/Diplomová/Dizertačná
Katedra:
Herectva/Filmovej dokumentárnej tvorby/Dramaturgie, réžie
a teatrológie/Filmovej dramaturgie a scenáristiky
Jazyk záverečnej práce:
Názov:
Anotácia:
Dátum zadania
práce a podpis
vedúceho práce
8. 10. 2012
Meno, priezvisko, titl.
vedúci práce
Dátum schválenia
práce a podpis
dekana fakulty
5. 10. 2012
Meno, priezvisko, titl.
dekan
Príloha č.2 – obal práce
AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
Evidenčné číslo/kód:
NÁZOV PRÁCE
PODNÁZOV PRÁCE
BAKALÁRSKA, DIPLOMOVÁ, DIZERTAČNÁ PRáCA
2012
Meno, priezvisko, tituly autora práce
Príloha č. 3 – titulný list
AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
NÁZOV PRÁCE
PODNÁZOV PRÁCE
BAKALÁRSKA, DIPLOMOVÁ, DIZERTAČNÁ PRáCA
Študijný program:
Herectvo/Filmová dokumentárna tvorba/Filmová dramaturgia
a scenáristika/Divadelná dramaturgia a réžia/Divadelná
dramaturgia/Divadelná réžia
Študijný odbor:
2.2.4 Divadelné umenie / 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá
Katedra:
Školiteľ:
Konzultant:
Banská Bystrica 2012
Meno, priezvisko, tituly autora práce
Príloha č. 4 – abstrakt
ABSTRAKT/ABSTRACT
(1 riadok sa vynechá)
PRIEZVISKO, Meno: Názov práce bakalárskej/diplomovej/dizertačnej.
[Bakalárska/Diplomová/Dizertačná práca]. Názov university. Názov fakulty; Názov katedry.
– Školiteľ: (tituly pred menom) Meno a priezvisko (tituly za menom). Stupeň odbornej
kvalifikácie: bakalár/magister/doktorand. Mesto:skratka fakulty a university, rok. Počet strán
(napríklad 35 s.)
(1 riadok sa vynechá)
Vzorové písania abstraktu:
Práca prezentuje… Objektom skúmania našej práce bolo… V práci analyzujeme..
Vypracovali sme návrh.. Overili sme postup.. Predpokladá sa… Zistili sme.. Navrhujeme
aplikovať do praxe.. Cieľom záverečnej práce bolo… Práca je rozdelená do... Obsahuje…
Prvá kapitola je venovaná… V ďalšej časti sa charakterizuje… Záverečná kapitola sa
zaoberá… Výsledkom riešenia danej problematiky je…
(1 riadok sa vynechá)
Kľúčové slová/Key words
3 - 5 kľúčových slov.
Príklad:
KOŠÚT, Milan: Dramatický text a jeho interpretácie.[Bakalárska práca]. Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Fakulta dramatických umení. Katedra herectva. – Školiteľ: Mgr.art Peter Bútor, ArtD. Stupeň odbornej
kvalifikácie: bakalár. Banská Bystrica: FDU AU, 2013. 35s.
Bakalárska práca je tematicky orientovaná na súčasné divadlo jedného herca. Osamotenie herca na javisku nie je
typické len pri monodráme, ale napríklad aj pri „stand up comedy“ alebo „one man/woman show“. Všetky tieto
žánre poskytujú priestor na individuálnu interpretáciu jednotlivca. Náplňou práce je zameranie sa na dané
pozoruhodné druhy divadla a hľadanie ich špecifík, lebo vychádzajú z jedného a majú veľa spoločného.
Vzájomná komparácia a konfrontácia nám poslúži na dosiahnutie výsledku.
Kľúčové slová: herec, monodrama, divadlo, stand up comedy, interpretácia
Príloha č.5 – čestné prehlásenie
ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Čestne prehlasujem, že na bakalárskej/diplomovej práci som pracoval (-a) samostatne na základe
vlastných teoretických a praktických poznatkov, konzultácii a štúdia odbornej literatúry, ktorej
úplný prehľad je uvedený v zozname použitej literatúry.
Miesto, dátum
.............................................
Titul, meno priezvisko
Príloha č. 6 – vzor OBSAH
Obsah sa umiestňuje v prednej časti práce. Je nevyhnutnou pomôckou pre čitateľa, ako aj pre
autora, pretoţe uľahčuje orientáciu v práci. Zahŕňa názvy hlavných častí a podčastí práce a čísla
strán. Uvádza logické radenie jednotlivých častí práce, ktoré sú od seba navzájom oddelené
číselnou a grafickou úpravou. V obsahu musia byť názvy kapitol a paragrafov uvedené v
rovnakom znení ako v texte práce vrátane správnych údajov o číslach strán. Štýl obsahu bude pre
všetky práce rovnaký:
preddefinovaný štýl obsahu „Formal“ s bodkovanými vodiacimi čiarami; písmo je potrebné
upraviť na Times New Roman, veľkosť 12.
Prázdny riadok pod nadpisom OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................................
13
1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY .................................................
14
2 ŠTRUKTÚRA PRÁCE ..............................................................................................
15
2.1 ÚVODNÁ ČASŤ ..........................................................................................................
15
2.2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ZÁVEREČNEJ PRÁCI ........................................................
17
2.3 JADRO PRÁCE ............................................................................................................
18
2.4 ZÁKLADNÉ ETAPY PRÍPRAVY PÍSOMNEJ PRÁCE..........................................................
20
2.5 FORMÁLNA STRÁNKA PÍSOMNEJ PRÁCE .....................................................................
21
2.5.1 Rozsah písomných prác ..................................................................................
22
2.5.2 Písmo ..............................................................................................................
23
2.5.3 Číslovanie kapitol ...........................................................................................
23
2.5.4 Číslovanie strán ..............................................................................................
25
2.5.5 Číslovanie obrázkov a tabuliek.......................................................................
26
2.5.6 Zásady písania veličín, jednotiek a matematických rovníc ............................
28
3 CITOVANIE ...............................................................................................................
30
4 ZBER A SPRÍSTUPŇOVANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC A KONTROLA ICH
ORIGINALITY .................................................................................................................. 33
4.1 CENTRÁLNY REGISTER ZÁVEREČNÝCH PRÁC, PÔSOBNOSŤ MINISTERSTVA A VYSOKEJ ŠKOLY
...............................................................................................................................
34
5 OBHAJOBA A PREZENTÁCIA PRÁCE ...............................................................
36
6 ZÁVER ........................................................................................................................
38
7 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ....................................................
39
ZOZNAM PRÍLOH ................................................................................................. 43
Poznámka: prvé číslo na strane je v Úvode, avšak strany sa počítajú od titulného listu.
Kapitola „Obsah“ so stranou sa NEPÍŠE!!!
Príloha č. 7 - ZOZNAM OBRÁZKOV, TABULIEK, SKRATIEK A SYMBOLOV
Ak sú v práci obrázky a grafy, uvádza sa úplný zoznam ich názvov tak, ako sa použili v práci.
Dlhšie názvy sa môžu skrátiť – môže to byť len prvá časť názvu alebo prvá veta, ktorá presne
identifikuje daný obrázok, resp. graf. Pri každej položke je číslo strany. Zoznam obrázkov
urobíme podobným spôsobom ako obsah, písmo upravíme na Times New Roman, veľkosť 12.
Prázdny riadok pod nadpisom
Zoznam obrázkov:
OBRÁZOK 1 NEBEZPEČENSTVO LETU PODĽA ILS PRI NESPRÁVNOM NASTAVENÍ QNH ......... 26
OBRÁZOK 2 YERKES – DODSONOV ZÁKON VZŤAHU AKTIVÁCIA – VÝKONNOSŤ .................... 26
Zoznam tabuliek:
TABUĽKA 1 DRÁHOVÁ DOHĽADNOSŤ (RVR) NA PRIBLÍŢENIE II. KATEGÓRIE V ZÁVISLOSTI OD
VÝŠKY ROZHODNUTIA (DH) ......................................................................................... 27
ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV
Ak sa v práci nachádzajú značky, symboly, skratky a pod., ktoré nie sú bežné a pre čitateľa
nezrozumiteľné, musia byť vysvetlené v časti „Zoznam skratiek a symbolov“. Zoradenie skratiek
a symbolov musí byť v abecednom poradí. Ak sú v práci použité skratky aj symboly, je vhodné ich
rozdeliť do samostatných podzoznamov. V samotnom texte sa každá skratka alebo symbol musí
vysvetliť pri prvom uvedení. Pozn.: ak sa často v texte opakuje určité slovné spojenie môžeme
použiť jeho skratku. Forma zápisu napr.: ... dopravný prostriedok (DP) ... alebo ... (ďalej DP) ... ,
... vlastné náklady (VN) ... , ... nákladný automobil (NA) .... a pod.. Prázdny riadok pod nadpisom
Zoznam skratiek:
AC
ENE
H2O
ICAO
Altocumulus
Altokumulus
East-northeast
Východo-severovýchod
Voda
International Civil
AviationOrganisation
Medzinárodná organizácia
pre civilné letectvo
Zoznam symbolov:
ft
km.h-1
Td
μm
stopa (foot)
kilometer za hodinu
teplota rosného bodu
mikrometer
ZOZNAM TERMÍNOV
Termíny, ktoré sú nové alebo použité v
nezvyčajnom význame, sa vysvetlia v časti
„Zoznam termínov“. Každý termín musí byť
vysvetlený v samostatnom odstavci. Zoradenie
termínov musí byť podľa abecedného poradia.
Prázdny riadok pod nadpisom
Cestovná hladina
Hladina udrţiavaná lietadlom počas značnej časti
letu.
PÍSMO
Najbežnejšia základná veľkosť písma je 12-bodové písmo štýl Times New Roman. Text práce je
písaný štýlom „Normal“, písmo obyčajné „Times New Roman“.
Číslovanie kapitol
Na číslovanie častí v hlavnom texte sa používajú len základné arabské číslice, ktoré sa na druhej
úrovni a ďalších úrovniach oddeľujú bodkou. V označení príloh sa môžu použiť aj abecedné
znaky. Za samostatným číslom na prvej úrovni sa nedáva bodka, inak sa bodka kladie vždy
medzi čísla označujúce jednotlivé úrovne. Za posledné číslo sa bodka nekladie. Číslovanie nesmie
sťažiť orientáciu v práci a pri jej čítaní, preto používame číslovanie prvej, druhej, maximálne
tretej úrovne (štýl „Nadpis 1“, „Nadpis 2“, „Nadpis 3“). V práci budú použité nasledovné štýly:
Nadpis prvej úrovne
písmo „Times New Roman“, veľkosť 16 bodov, tučné, všetky písmená veľké, zarovnanie vľavo,
Nadpis druhej úrovne
písmo „Times New Roman“, veľkosť 14 bodov, tučné, zarovnanie vľavo,
Nadpis tretej úrovne
písmo „Times New Roman“, veľkosť 12 bodov, tučné, zarovnanie vľavo,
Nadpis štvrtej úrovne
písmo „Times New Roman“, veľkosť 12 bodov, kurzíva obyčajné a podčiarknuté, zarovnanie
vľavo,
Číslovanie všetkých nadpisov prvej, druhej a tretej úrovne začína od okraja. Nadpis štvrtej úrovne
nie je číslovaný a má odsadenie od okraja 1,25cm.
Poznámky pod čiarou
Uvádzajú sa na konci strany menším typom písma (TimesNew Roman 10 bodovNormal) a od
predchádzajúceho textu sa oddeľujú vodorovnou čiarou v dĺžke asi jednej tretiny riadku, ktorá sa
vkladá nad poznámku automaticky. Na poznámky sa odkazuje arabskými číslicami
umiestnenými nad textom. V poznámke pod čiarou možno uvádzame prevzaté myšlienky
(parafrázy, citáty), príp. doplňujúce informácie k textu. Takéto poznámky sa však odporúča
používať v minimálnej miere. Ak sú vysvetlivky naozaj dôležité, lepšie je ich umiestniť priamo v
texte práce.
Príklad 1
Ak je adaptačný proces úspešný, dieťa ostáva v nemocnici a postupne sa podriaďuje
nemocničnému režimu. To pre neho znamená ďalšie zmeny, ktoré musí zdolávať. Uvedené zmeny
popísal M. Oláh.2Parafráza
Príklad 2
M. Schavel definuje sugesciu ako „proces, ktorý určuje nekritické prijatie myšlienky, ktorá môže
byť prijatá verbálne a neverbálne.“3 V bežnom živote sa so sugesciou a autosugesciou bežne
stretávame. Citát
Príklad 3
Ak je zdrojom citácia, parafráza, resp. sumarizácia primárneho prameňa4, uvedie sa – podľa
údajov v sekundárnom zdroji – odkaz na pôvodný zdroj (autor, rok) a sekundárny zdroj (autor,
rok, strana) v tomto poradí; medzi dva uvedené údaje sa vloží výraz „in“.
Zvýrazňovanie časti textu
Prehľadnosť práce možno zvýšiť zvýraznením dôležitých častí textu, na ktoré chceme upriamiť
pozornosť čitateľa. Zvýrazňovanie v texte podľa stupňa dôležitosti zmenou veľkosti, druhu a
rezu písma: dôležité: kurzíva dôležitejšie: kurzíva tučné najdôležitejšie: tučné V texte môžeme
podčiarknuť: cudzie slová, ktoré nie sú bežné, vedecké názvy, odborné termíny, celé vety, za
predpokladu, že nie sú veľmi dlhé a zahŕňajú výklad a uvádzajú kľúčové myšlienky práce, názvy
kníh a pod. V texte nepodčiarkujeme: citácie iných autorov, text, ktorého dĺžka presahuje 2-3
riadky.
Číslovanie strán
Strany číslujeme nepretržite arabskými číslicami, spravidla v dolnej časti (v päte) na vonkajšej
strane. Číslovanie sa začína na pravej, nepárnej strane tlačeného listu (predná strana titulného
listu), ale toto číslo sa nezobrazí (v práci sa nepíše), t.j. titulná strana má číslo 1, ale toto číslo sa
nezobrazí. Ak sa práca tlačí iba na jednej strane listu, číslujú sa len strany, na ktorých je text. V
celej práci sa strany číslujú rovnakým spôsobom a takým typom písma, akým je napísaný hlavný
text. Obálka sa do stránkovania nepočíta. Titulný list sa do stránkovania počíta, ale čísla stránok
sa na ňom nepíšu. Prázdne strany sa pri jednostrannej tlači nečíslujú. Abstrakt, obsah, zoznam
ilustrácií, zoznam tabuliek, zoznam skratiek, slovník termínov sú na samostatných stranách a
do stránkovania sa počítajú. Zoznam použitej literatúry sa do stránkovania počíta. Prílohy sa
stránkujú priebežne ako súčasť textu (číslovanie nadväzuje na číslovanie strán hlavného textu).
Ak sú prílohami samostatné dokumenty, číslujú sa osobitne.
Celostránkové obrázky sa do stránkovania hlavnej časti práce započítavajú, aj keď na nich nie sú
uvedené čísla stránok.
Číslovanie obrázkov a tabuliek
Ilustrácie (obrázky, grafy, diagramy, schémy a pod.) zaraďujeme bezprostredne za text, kde sa
spomínajú prvýkrát, podľa možnosti na tú istú stranu. Do textu nezaraďujeme ilustrácie, o ktorých
sa v texte nehovorí alebo nemajú s textom nič spoločné. Ak na jednu stranu pripadá veľa
ilustrácií, je vhodné ich zoskupiť a zaradiť na koniec príslušnej časti. Ak sa ilustrácie citujú v
texte, najprv sa napíše slovo Obrázok alebo Tabuľka a k tomu sa pripojí číslo. Môže sa použiť aj
skratka (Tab. 1, Obr. 1). Zvolený spôsob sa potom dodržiava v celej práci. Ak je niektorý obrázok
prevzatý, musí sa získať písomný súhlas od držiteľa autorských ochranných práv (copyright).
Tento súhlas sa odcituje pri obrázku s ostatnými identifikačnými údajmi. Súhlas na uverejnenie sa
nevyžaduje pri dokumentoch, ktoré sú verejné alebo sú všeobecným vlastníctvom. Obrázky majú
byť číslované postupne tak, ako boli prvýkrát citované v texte. V bakalárskych a diplomových
prácach sa obrázky číslujú jednotným spôsobom, t.j. od začiatku do konca práce (Obrázok 1: ,
Obrázok 2: a pod.).
Príklad číslovania obrázkov
Obrázok 1:Nebezpečenstvo letu podľa ILS pri nesprávnom nastavení QNH [Zdroj: ŽU, Kurz
teórie ATPL, 022 Prístrojové vybavenie]
Nezabudnite doplniť zdroj odkiaľ obrázok máte, prípadne autora fotografie!!!!
Obrázky sú v texte centrované (umiestnené na stred, ale pozor na odsadenie 1,25cm). Titulok
obrázkuje umiestnený pod obrázkom a formátovaný novovytvoreným štýlom „Obrázok“ –
písmo „Times New Roman“, veľkosť 12 bodov, kurzíva obyčajné, umiestnené na stred. Samotný
obrázok a titulok obrázku sa musia nachádzať spoločne na tej istej strane. Veľkosť obrázkov
musí byť primeraná. Tabuľky prezentujú myšlienky a tvrdenia popisované v práci. Akýkoľvek
tabuľkový materiál, ktorý sa skladá z viac než štyroch riadkov, by mal byť spracovaný do formy
tabuľky. Tabuľky sú v práci číslované obdobne ako obrázky, t.j. jednotným spôsobom od začiatku
do konca textu – Tabuľka 1:, Tabuľka 2: a pod. Každá tabuľka musí mať titulok, každý stĺpec a
riadok v tabuľke musí mať záhlavie. Počet tabuliek musí byť primeraný dĺţke textu. V tabuľke sa
nesmie uvádzať neprehľadné množstvo údajov. Tabuľka v hlavnom texte má obsahovať iba údaje,
ktoré súvisia s daným výkladom v texte. Tabuľku treba umiestniť bezprostredne za miestom, kde
sa cituje prvýkrát a podľa možnosti na tú istú stranu. Ak sa tabuľka netýka textu, vkladá sa do
príloh. Pri používaní tabuľkových údajov z iných publikovaných alebo nepublikovaných zdrojov je
potrebný súhlas na ich zverejnenie, ktorý sa musí uviesť pri tabuľke. Titulok tabuľky je
umiestnený nad tabuľkou a formátovaný novovytvoreným štýlom „Tabuľka“ - písmo „Times
New Roman“, veľkosť 12 bodov, kurzíva obyčajné, zarovnané vľavo, medzera pred riadkom 18
bodov, za riadkom 6 bodov. Samotná tabuľka je v texte umiestnená na stred alebo sa automaticky
prispôsobuje okrajom stránky. Titulok tabuľky a samotná tabuľka sa musia nachádzať spoločne na
tej istej strane. Príklad číslovania tabuliek:
Tabuľka 1: Dráhová dohľadnosť (RVR) na priblíženie II. kategórie v závislosti od výšky
rozhodnutia (DH) [Zdroj: ANNEX 14, ICAO 1993, Amendment 9]
Dôležité upozornenie: Obrázky a tabuľky, ktoré súvisia s témou okrajovo (dokresľujú text hlavnej
časti práce) sa dávajú do príloh.
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
„Zoznam použitej literatúry“ obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto
časti je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami
použitými v texte. Zoznam sa začína písať vždy na novú stranu. Je organickou súčasťou hlavného
textu, ktorý uzatvára. „Zoznam bibliografických odkazov“ sa môže nazvať aj synonymami
„Použitá literatúra“, „Literatúra“, „Zoznam použitej literatúry“, „Zoznam citovanej literatúry“ a
pod. Záznamy v zozname bibliografických odkazov píšeme od ľavého okraja bez zarážky. Každý
záznam umiestňujeme ako samostatný odstavec. Bibliografické odkazy nemusia byť zoradené
abecedne.
1. Knihy / Monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania
: Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.
Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý
autor a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo.
Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.
Príklady:
OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006.
129 s. ISBN 80-8094-046-0.
TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.
HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor,
1999. 425 s. ISBN 80-07-00031-5.
2. Článok v časopise
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy).
ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In
Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.
BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum
equation. In International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology. ISSN 0020-739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215.
3. Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ,
rok vydania. ISBN, Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their
economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit
Growing and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry,
2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268.
BOĎOVÁ, M. et al. 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for
information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké
konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a
jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7, s. 17-28.
4. Elektronické dokumenty - monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum
vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.
9 Metodické usmernenie č. 56/2011
Príklad:
SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill,
2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete:
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bo
okid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_se
archType=basic> . ISBN 978-1-60119-261-5.
5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník,
číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
Príklad:
HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In
Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3
[cit.
2003-01-10].
Dostupné
na
internete:
<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>.
ISSN
1525-321X.
6. Príspevok v zborníku na CD-ROM
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania :
Vydavateľ, rok vydania, Rozsah strán (strana od-do). ISBN.
Príklad:
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their
economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit
Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and
Forestry, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.
7. Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná,
doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách
výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF,
1999. 62 s.
8. Výskumné správy
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto
vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat,
šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.
9. Normy
Popis prvku:
Špecifické podmienky pre záverečné práce podľa katedier:
V protokole študent uvedie okrem slovenského názvu práce i anglický preklad názvu.
Do 1. marca 2013 doručí študent osobne vyplnené nasledovné dokumenty: prihlášku na
štátnu skúšku, protokol. Zadanie posiela študent iba elektronicky na email:
[email protected]
Záverečné práce sa odovzdávajú: 1x tvrdá väzba + 2x hrebeňová väzba + 1cd
Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie
1.Absolventi Bc. štúdia KDaR odovzdajú s bakalárskou záverenou prácou aj Režijnodramaturgickú knihu vo vytlačenej podobe, zviazanú hrebeňovou väzbou s priloženým DVD
záznamom absolventského predstavenia (v 2 exemplároch, z ktorých 1 bude študentovi
vrátený po štátnych skúškach).
2.Absolventi Mgr.štúdia KDaR, špecializácia divadelná dramaturgia, odovzdajú s
magisterskou záverečnou prácou aj Dramaturgickú knihu (podrobný rozbor a úpravu
dramatického textu, prípadne dramatizáciu) vo vytlačenej podobe zviazanú hrebeňovou
väzbou s priloženým CD (v 2 exemplároch, z ktorých 1 bude študentovi vrátený po štátnych
skúškach).
3.Absolventi Mgr.štúdia KDaR, špecializácia divadelná réžia, odovzdajú s magisterskou
záverečnou prácou aj Režiijnú knihu vo vytlačenej podobe, zviazanú hrebeňovou väzbou s
priloženým DVD záznamom absolventského predstavenia (v 2 exemplároch, z ktorých 1 bude
študentovi vrátený po štátnych skúškach).
Katedra dokumentárnej tvorby
Režijná kniha
- Režijná explikácia - podrobná autorská explikácia tvorivého zámeru. V explikácii autor
vysvetlí, aké pohnútky ho vedú k napísaniu konkrétneho scenára – prečo sa rozhodol dané
dielo realizovať (spôsob rozprávania, hlavné postavy, žáner, stručný dej...) a aký je jeho
autorský zámer. Pomôže vám zhodnotiť vašu tému.
- Námet - Námet je literárny útvar, ktorý dáva predpoklad pre vypracovanie scenára. Slúži k
ujasneniu a spresneniu autorského zámeru. Predstavuje jasnú myšlienku o obsahu diela, o
jeho stavbe, obrazovom stvárnení, zvukovej stránke a to všetko s ohľadom na možnosti a
požiadavky nakrúcania. Z námetu by malo byť zreteľné, že predkladaný námet je už
výsledkom určitej práce, že tvorca sa s danou témou zoznámil detailnejšie.
- Bodový scenár - bodový scenár je literárny útvar podobný zoznamu, ktorý čo najviac
vystihuje najpresnejšiu metódu a technicko-organizačných podmienok pri realizácii námetu.
Naznačuje východiskové stanoviská, okruh situácii a osôb, s ktorými je možné počítať, v
prípade rozhovorov (okruh otázok).
- Scenár - Scenár je literárny útvar, ktorý vďaka prehľadne spracovanej obrazovej aj
zvukovej časti vytvára čo možno najpresnejšiu možnú predstavu budúceho filmového diela.
Obrazová časť obsahuje radenie záberov či sekvencií, možných situácii, ktoré môžeme
predpokladať alebo vyvolať (eventuálne s technicko-organizačnými pokynmi). Zvuková časť
obsahuje komentár (konečná verzia je až po strihu) alebo naznačenie dialógov alebo
výpovedi. Taktiež je možné uviesť aj ďalšie zvukové výrazové prostriedky.
- Produkčná explikácia – produkčná explikácia pozostáva z časového plán výroby
audiovizuálneho diela, využitia techniky a technologických postupov, zoznamu tvorivých
pracovníkov a obsahuje aj ďalšie uplatnenie audiovizuálneho diela po jeho realizácii.
- Popis projektu (popis, ciele, prínos) Z popisu projektu musí jasne vyplývať, o aký žáner
diela sa bude jednať, komu je určený a aké má byť jeho myšlienkové vyznenie.
- Výrobný list - (synopsa v slovenskom aj anglickom jazyku, 3 ks fotografie z filmu, 1 ks
fotografia režiséra, profesijný životopis režiséra obsahujúci aj biografiu, dialógová listina
(musí byť s timecode), media info nakrúcaného aj výsledného formátu audiovizuálneho diela,
zoznam hlavných tvorivých profesií (námet, scenár, kamera, strih, hudba, účinkujúci...
- Teoretické pojedanie o realizácii audiovizuálneho diela – obsahuje teoretický rozbor
postupov použitých pri realizácii absolventského dokumentárneho filmu v kontexte teórie
a dejín dokumentárneho filmu. (Definícia a vymedzenie základných pojmom, z ktorých
dokumentárny film vychádza, charakteristika žánru, použité metódy realizácie, faktory
ovplyvňujúce vznik diela...
Katedra filmovej dramaturgie a scenáristiky
Absolventi bakalárskeho štúdia Filmovej dramaturgie a scenáristiky odovzdajú
bakalársky scenár spolu s explikáciou tvorivého zámeru, ktorý viedol k napísaniu
bakalárskeho scenára. V explikácii autor osvetlí spôsob kreovania scenára od námetu, cez
storyline až k výslednému tvaru, spomenie jednotlivé verzie scenára a vysvetlí, na základe
akých pripomienok spracoval tieto verzie. Opíše jednotlivé postavy a charakterové zmeny,
ktorými prechádzajú, zaradí svoj príbeh aj žánrovo.
Autor bakalárskeho scenára porovná svoj scenár s najmenej štyrmi dielami svetovej
kinematografie, ktoré ho k príbehu inšpirovali, alebo s ktorými sa dá jeho scenár žánrovo
a štýlovo porovnávať. V explikácii opíše príbehy zvolených filmových diel, spoločné aj
odlišné znaky s jeho vlastným príbehom, zmieni režisérov jednotlivých filmov a zaradí
zvolené dielo do kontextu v tvorbe toho ktorého režiséra, porovná postupy v týchto filmoch so
svojim vlastným príbehom z hľadiska dramaturgie a žánru a tiež zaradí jednotlivé diela do
kontextu svetovej kinematografie.
Bakalársky scenár spolu s explikáciou odovzdá autor zviazané spoločne v troch
exemplároch, pričom prvý bude bakalársky scenár a následne explikácia, z toho jeden v tvrdej
väzbe a dva v hrebeňovej väzbe.
Katedra herectva
Študent postupuje podľa pokynov Metodického usmernenia. V práci používa pre písomné
vyjadrovanie plurál (množné číslo). Keď píše v praktickej časti o osobných skúsenostiach
a vlastných umeleckých výkonoch prechádza do jednotného čísla (singulár). Študent
magisterského stupňa doručí spolu s prácou aj dvd záznam z monodrámy.
Download

Metodické usmernenie k prácam 2012-2013