~msTNYlJ"'ttAb e'úN'{iV'"S1
Dolio dňa:
2 6 NOV. 2014 U!d~
Číslo ..
, Prílohu
//J.:!../Y,l't.
!
V7bu.
.
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLA VA
odbor výstavby a bytovej politiky
oddelenie štátnej stavebnej správy
Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava 45
- Podľa rozdeľovníka -
Vaše číslo/ zo dňa
Naše číslo'
OU-BA-OYSP2-2014/584271K...A2
Vybavuje/tel.
Ing. Karasová/O961044925
Bratislava
25.11.2014
Vec: Upovedomenie o obsahu odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava,
odbo výstavby a bytovej politiky č.: OU-BA-OVBP2=2014/58427/KAZ zo dňa 29. 10.-2014 - výzva na vyj adrenie
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, v súlade s § 56 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Vás upovedomuje, že Ondrej
Hano, Andrea Hanová, obaja bytom Pri tehelni 9, 851 10 Bratislava a Ing. Miloš Luknár, bytom
F. Schmuckera 10, 851 10 Bratislava, podali odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava,
odb'oru výstavby a bytovej politiky č.: OU-BA-OVBP2-2014/58427/KAZ,
listami zo dňa 10.11.2014,
14.11.2014 a 18.11.2014.
V prílohe tohto listu Vám zasielame fotokópie odvolaní a v zmysle § 56 zák. Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní Vás vyzývame, aby ste sa v lehote do 5 dní
odo dňa doručenia tohto
upovedomenia vyjadrili k podaným odvolaniam na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky, k horeuvedenému číslu.
/
OKRt~I~1 uRAD BAATlSLAVA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
LAMAČSKÁ CESTA 8
845 14 BRATISLAV,,,
1
Jr 7.
~~
.rbDr. -Štefan Kollár
vedúci oddelenia štátnej stavebnej správy
Príloha: odvolania podľa textu
Doručuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
sa Účastníkom
konania verejnou vyhláškou:
NDS a.s., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 8Il 04 Ba l
Hl. mesto SR, Primaciálne nám. l, 81499 Ba
Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11,82561 Bratislava
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21,827 05 Bratislava
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová ul. 8, 851 10 Bratislava
Mestská časť Bratislava - Jarovce, Mandľová 80,851 10 Bratislava
Mestská Bratislava - Čunovo, Hrnčiarska 144,851 10 Bratislava
Obec Rovinka, obecný úrad, Rovinka 350,90041 Rovinka
Obec Ivanka pri Dunaji, obecný úrad, Štefánikova 12, 90028 Ivanka pri Dunaji
Obec Most pri Bratislave, obecný úrad, 9QQ46 Most pri Bra tislave 96
Obec Kalinkovo 211, obecný úrad, 90043 Kalinkovo
Obec Zálesie, obecný úrad, 900 28 Zálesie '
Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24-27 zákona MŽP SR Č. 2412006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa Záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Č. 318/20l0-3.4hnl
zo fila 29.09.2011, v znení vyjadrenia Č. 6204120l4-3.4/ml zo fila 02.07.2014.
17. Známym a neznámym právnickým" osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo me práva
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov, môžu byť
rozhodnutím.priamo dotkmité..
18. Vlastníkovi nehnuteľnosti na pozemku parc.č. 6259/3, k.ú. Podunajské Biskupice
N a vedomie:
1. NDS a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
2.
Slovensk}! pozemkový fond, Búdkova 36, 81104 Bratislava l
_ 3:.-_ Ondrej Hano, Pri tehelni 9,851 lQ]3ratislava
....,.,.-- -4.
Andrea HanováPri tehelni 9,851 -la Bratislava
5.
Ing. MilošLuknár, F. Schmuckera 10, 851 10 Bratislava
6.
Hl. mesto SR, Primaciálne nám. l, 81499 Bratislava- so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli
7.
Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na
úradnej tabuli
8.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné nám. ll, 825 61 Bratislava - so žiadosťou
o zverejnenie na úradnej tabuli
9.
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na
úradnej tabuli
10. Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na
úradnej tabuli
ll. Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová ul. 8, 851 10 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na
úradnej tabuli
12. Mestská časť Bratislava - Jarovce, Mandľová 80,851 10 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na
úradnej tabuli
13. Mestská Bratislava - Čunovo, Hrnčiarska 144, 851 10 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej
tabuli
-14. Obec Rovinka, obecný úrad, Rovinka 350, 900 41 Rovinka - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej
tabuli
15. Obec Ivanka pri Dunaji, obecn}! úrad, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji - so žiadost'ou
o zverejnenie na úradnej tabuli
16. Obec Most pri Bratislave, obecný úrad, 900 46 Most pri Bratislave 96 - so žiadosťou o zverejnenie na
úradnej tabuli
17. Obec Kalinkovo 211, obecný úrad, 900 43 Kalinkovo - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli
18. Obec Zálesie, obecný úrad, 900 28 Zálesie - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli
Potvrdenie
Dátum
vyvesenia:
Pečiatka
dátumu
.e{. Il
vyvesenia
a zvesenia
M ly
a podJl+~Y
ÚRAD
MIE mest skei
ej časti
ash
Bratislava - čunov,022
Hraničiarska 144
851 10 BRATISLAVA
-1-
2
verejnej
vyhlášky:
Dátum
zvesenia:
Pečiatka
a podpis:
"
Download

Verejná vyhláška, Okr.úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej