MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:16
Stránka 1
1. vydání
1. vydanie
CENÍK 2012
CENNÍK 2012
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:16
Stránka 2
Obsah
Mise společnosti Mul-T-Lock • Misia spoločnosti Mul-T-Lock ....................................................................................3
Certifikáty kvality a bezpečnosti • Certifikáty kvality a bezpečnosti ..........................................................................4
Mul-T-Lock MT5+® • Mul-T-Lock MT5+® ....................................................................................................................5
Mul-T-Lock Interactive® • Mul-T-Lock Interactive® ......................................................................................................6
Mul-T-Lock Classic • Mul-T-Lock Classic ..................................................................................................................7
Mul-T-Lock Integrator® • Mul-T-Lock Integrator® ........................................................................................................8
Mul-T-Lock 7x7® • Mul-T-Lock 7x7® ..........................................................................................................................9
Systémy generálního a hlavního klíče (SGHK) • Systémy generálneho a hlavného kľúča (SGHK) ........................10
Vložka s úpravou „3 v 1" (SEMAFOR), EMERGENCY • Vložka s úpravou „3 v 1“ (SEMAFOR), EMERGENCY ..........11
Vložka s možností dočasného zablokování (TLO), olivka • Vložka s úpravou TLO ................................................12
Výroba klíčů • Výroba kľúčov ..................................................................................................................................13
Značení profilů, označování klíčů • Značenie profilov, označovanie kľúčov ............................................................14
Povrchová úprava vložek zámků • Povrchová úprava vložiek zámkov ....................................................................15
Bezpečnostní vložky zámků • Bezpečnostné vložky zámkov ..........................................................................16 – 24
Klíče a karty • Kľúče a karty ....................................................................................................................................25
Vybavení pro zámečníky • Vybavenie pre zámočníkov ..........................................................................................26
Bezpečnostní vložky zámků • Bezpečnostné vložky zámkov ..................................................................................27
Průmyslové zámky • Priemyselné zámky ..........................................................................................................28–30
Visací zámky • Visiace zámky ..........................................................................................................................31–34
Rozvorové zámky • Rozvorové zámky ..............................................................................................................35–39
Dveřní zámky MUL-T-LOCK • Dverné zámky MUL-T-LOCK ....................................................................................40
Rozety a kování MUL-T-LOCK • Rozety a kovania MUL-T-LOCK..............................................................................41
Stroje na výrobů klíčů • Stroje na výrobu kľúčov ....................................................................................................42
Zavírače • Zatvárače ......................................................................................................................................43 – 45
Brankové zavírače • Bránkové zatvárače ................................................................................................................46
Podlahové zavírače • Podlahové zatvárače ............................................................................................................47
Aplikace panikových dveřních uzávěrů • Aplikácie panikových dverných uzáverov ................................................48
Panikové dveřní uzávěry • Panikové dverné uzávery ..............................................................................................49
Protipožární panikové dveřní uzávěry NUOVA-FEB • Protipožiarne panikové dverné uzávery NUOVA-FEB ........50 – 54
Protipožární panikové dveřní uzávěry TESA • Protipožiarne panikové dverné uzávery TESA ................................55
Pravidla výroby klíčů MUL-T-LOCK • Pravidlá výroby kľúčov MUL-T-LOCK..............................................................56
Záruční podmínky • Záručné podmienky..................................................................................................................57
Všeobecné podmínky • Všeobecné podmienky ......................................................................................................58
Zadávací tabulka systémů generálního a hlavního klíče • Zadávacia tabuľka systémov generálneho a hlavného kľúča ..59
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:16
Stránka 3
Mise společnosti Mul-T-Lock
Misia spoločnosti Mul-T-Lock
MUL-T-LOCK divize společnosti ASSA ABLOY CZECH
& SLOVAKIA, s.r.o. je připravena rychle reagovat na
podněty přicházející od zákazníků.
Mul-T-Lock navrhuje a realizuje řešení problémů spojených s bezpečností a poskytuje svým zákazníkům klid
pro jejich práci a záliby.
MUL-T-LOCK divízia spoločnosti ASSA ABLOY CZECH
& SLOVAKIA, s.r.o. je pripravená rýchle reagovať na
podnety prichádzajúce od zákazníkov.
Mul-T-Lock navrhuje a realizuje riešenie problémov spojených s bezpečnosťou a poskytuje svojim zákazníkom
kľud pre ich prácu a záľuby.
Co očekáváme
od zabezpečovacích systémů?
Čo očakávame
od zabezpečovacích systémov?
Bezpečí a silná ochrana – cítíme potřebu chránit hodnoty, které vytváříme: ať už se jedná o prostředí domova, místo k rekreaci, rodinnou firmu nebo podnik, za
který nám byla svěřená odpovědnost. Zabezpečovací
systém vnímáme především jako silného partnera,
který účinně ochrání naše soukromí a současně přispěje pocitu bezpečí a klidu.
Bezpečie a silná ochrana – cítíme potrebu chrániť
hodnoty, ktoré vytvárame: či už sa jedná o prostredie
domova, miesto na rekreáciu, rodinnú firmu alebo podnik, za ktorý nám bola zverená zodpovednosť. Zabezpečovací systém vnímame predovšetkým ako silného
partnera, ktorý účinne ochráni naše súkromie a súčasne prispeje pocitu bezpečia a kľudu.
Pohodlí a design – všichni oceňujeme kouzlo jednoduchosti. Nechceme složité zabezpečovací systémy,
které omezují více nás, než ty, proti kterým nás mají
chránit. Také se rádi obklopujeme hezkými věcmi. Právem očekáváme estetickou úroveň i od zámku, jednoho
z prvních detailů na vstupu do našeho soukromí a od
klíčů, které nosíme neustále při sobě.
Pohodlie a design – všetci oceňujeme kúzlo jednoduchosti. Nechceme zložité zabezpečovacie systémy,
ktoré obmedzujú viac nás, ako tých, proti ktorým nás
majú chrániť. Tiež sa radi obklopujeme peknými vecami. Právom očakávame estetickú úroveň aj od
zámku, jedného z prvých detailov na vstupe do nášho
súkromia a od kľúčov, ktoré nosíme neustále pri sebe.
Technologická vyspělost – přesnost, spolehlivost
a použití vyspělých technologií jsou synonyma kvality,
kterou u zabezpečovacích systémů považujeme za naprostou samozřejmost. Rychlý vývoj technologií
s sebou také přináší propojení mechanických a elektronických systémů a toto propojení se do budoucna
bude stále více rozšiřovat.
Technologická vyspelosť – presnosť, spoľahlivosť
a použitie vyspelých technológií sú synonymá kvality,
ktorú u zabezpečovacích systémov považujeme za úplnú
samozrejmosť. Rýchly vývoj technológií so sebou tiež prináša prepojenie mechanických a elektronických systémov a toto prepojenie sa do budúcna bude stále viac
rozširovať.
Řešení – naše specifické potřeby vyžadují individuální
řešení. Zabezpečení představuje víc, než spoustu
zámků a klíčů. Správně zvolené řešení poskytuje účinnou ochranu, je pohodlné, usnadňuje život nám a lidem
kolem nás a přispívá k vyšší kontrole zabezpečených
objektů, jejich vybavení, ale i dění v těchto objektech.
Riešenie – naše špecifické potreby vyžadujú individuálne
riešenie. Zabezpečenie predstavuje viac, než kopu zámkov a kľúčov. Správne zvolené riešenie poskytuje účinnú
ochranu, je pohodlné, uľahčuje život nám a ľuďom okolo
nás a prispieva k vyššej kontrole zabezpečených objektov, ich vybavenia, ale aj pohybu v týchto objektoch.
3
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:16
Stránka 4
Certifikáty kvality a bezpečnosti
Mul-T-Lock splňuje normy platné v ČR, SR, EU, USA
a dalších významných oblastech, včetně ČSN, STN,
EN, UL, CEN, VOS, SKG, CPC a A2P. Výrobní společnost Mul-T-Lock Ltd. obdržela certifikáty o shodě s normami ISO 9001:2000, ISO 14001 (ochrana životního
prostředí) a SI 18001 (zdraví a bezpečnost pracovníků).
Mul-T-Lock spĺňa normy platné v ČR, SR, EU, USA a ďalších významných oblastiach, vrátane ČSN, STN, EN, UL,
CEN, VOS, SKG, CPC a A2P. Výrobná spoločnosť MulT-Lock Ltd. obdržala certifikáty o zhode s normami ISO
9001:2000, ISO 14001 (ochrana životného prostredia)
a SI 18001 (zdravie a bezpečnosť pracovníkov).
Všechny výrobky společnosti Mul-T-Lock Ltd. nabízené
naším prostřednictvím na českém a slovenském trhu
odpovídají požadavkům evropských i národních norem.
Naše vybrané výrobky také splňují podmínky certifikace
Národního bezpečnostního úřadu ČR a SR.
Všetky výrobky spoločnosti Mul-T-Lock Ltd. ponúkané
našim prostredníctvom na českom a slovenskom trhu
zodpovedajú požiadavkám európskych aj národnych noriem. Naše vybrané výrobky tiež spĺňajú podmienky certifikácie Národného bezpečnostného úradu ČR a SR.
4
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:16
Stránka 5
®
Mul-T-Lock MT5+
Nejvyšší bezpečnostní úroveň
Najvyššia úroveň bezpečnosti
Popis modelové řady MT5+®:
Popis modelovej rady MT5+®:
Tři nezávislé zamykací mechanismy:
• 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
• 5 neodpružených prstových stavítek ovládaných hadovitým zářezem na klíči
• excentrické interaktivní stavítko ovládané tzv. „alfa“
pružinou v klíči.
Tri nezávislé uzamykacie mechanizmy:
• 10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
• 5 neodpružených prstových stavítok ovládaných hadovitým zárezom na kľúči
• excentrické interaktívne stavítko ovládané tzv. „alfa“
pružinou v kľúči.
Velmi vysoká ochrana proti:
• planžetování (testováno)
• nedestruktivní dynamické metodě (testováno)
• odvrtání (testováno)
• vytržení bubínku (testováno).
Veľmi vysoká ochrana proti:
• planžetovaniu (testované)
• nedeštruktívnej dynamickej metóde (testované)
• odvŕtaniu (testované)
• vytrhnutiu bubienka (testované).
Velmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:
• patentová ochrana klíče do r. 2025
• výroba klíčů výhradně po předložení magnetické bezpečnostní karty na výrobu klíčů pouze ve vybraných
servisních střediscích vybavených speciálním strojem
Mul-T-Lock KC5®.
Veľmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírovaniu kľúčov:
• patentová ochrana kľúča do r. 2025
• výroba kľúčov výhradne po predložení magnetickej
bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov len vo vybraných servisných strediskách vybavených špeciálnym
strojom Mul-T-Lock KC5®.
Vhodné pro rozsáhlé systémy generálního klíče zahrnující více objektů (možnost dělení do segmentů)
s požadavkem na nejvyšší možnou ochranu proti neoprávněnému kopírování klíčů.
Vhodné pre rozsiahle systémy generálneho kľúča zahŕňajúce viac objektov (možnosť delenia do segmentov) s požiadavkou na najvyššiu možnú ochranu proti
neoprávnenému kopírovaniu kľúčov.
4. bezpečnostní třída podle EN 1627.
4. bezpečnostná trieda podľa EN 1627.
5
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 6
Mul-T-Lock Interactive®
Vysoká bezpečnostní úroveň
Vysoká úroveň bezpečnosti
Popis modelové řady Interactive+®:
Popis modelovej rady Interactive+®:
Zamykací mechanismus:
• 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
• interaktivní teleskopické stavítko ovládané pohyblivým
prvkem v klíči (tzv. plovoucím stavítkem)
• v systémech generálního a hlavního klíče možnost
rozšíření o soustavu bočních a horních stavítek
• patentově chráněný tzv. sférický tvar bubínku optimalizuje hladký chod při otáčení klíče a zvyšuje životnost
zámkové vložky.
Uzamykací mechanizmus:
• 10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
• interaktívne teleskopické stavítko ovládané pohyblivým prvkom v kľúči (tzv. plávajúcim stavítkom)
• v systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť
rozšírenia o sústavu bočných a horných stavítok
• patentovo chránený tzv. sférický tvar bubienka optimalizuje hladký chod pri otáčaní kľúča a zvyšuje životnosť zámkovej vložky.
Velmi vysoká ochrana proti:
• planžetování (testováno)
• nedestruktivní dynamické metodě (testováno)
• odvrtání (testováno)
• vytržení bubínku (testováno).
Veľmi vysoká ochrana proti:
• planžetovaniu (testované)
• nedeštruktívnej dynamickej metóde (testované)
• odvŕtaniu (testované)
• vytrhnutiu bubienka (testované).
Velmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:
• patentová ochrana klíče do r. 2028
• výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní
karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-TLock INTERACTIVE+.
Veľmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírovaniu kľúčov:
• patentová ochrana kľúča do r. 2028
• výroba kľúčov výhradne po predložení bezpečnostnej
karty na výrobu kľúčov v servisných strediskách MulT-Lock INTERACTIVE+.
Vhodné pro systémy generálního klíče (i rozsáhlé) s požadavkem na spolehlivou ochranu proti neoprávněnému kopírování klíčů.
Vhodné pre systémy generálneho kľúča (i rozsiahle)
s požiadavkou na spoľahlivú ochranu proti neoprávnenému kopírovaniu kľúčov.
4. bezpečnostní třída podle EN 1627.
4. bezpečnostná trieda podľa EN 1627.
6
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 7
Mul-T-Lock Classic
Vysoká bezpečnostní úroveň
Vysoká úroveň bezpečnosti
Popis modelové řady Classic:
Popis modelovej rady Classic:
Zamykací mechanismus:
• 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
• v systémech generálního a hlavního klíče možnost
rozšíření o soustavu bočních a horních stavítek
• patentově chráněný tzv. sférický tvar bubínku optimalizuje hladký chod při otáčení klíče a zvyšuje životnost
zámkové vložky.
Uzamykací mechanizmus:
• 10 stavítok v teleskopickom usporiadaní
• v systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť
rozšírenia o sústavu bočných a horných stavítok.
• patentovo chránený tzv. sférický tvar bubienka optimalizuje hladký chod pri otáčaní kľúča a zvyšuje životnosť zámkovej vložky.
Velmi vysoká ochrana proti:
• planžetování
• nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
• odvrtání
• vytržení bubínku.
Veľmi vysoká ochrana proti:
• planžetovaniu
• nedeštruktívnej dynamickej metóde (bumping)
• odvŕtaniu
• vytrhnutiu bubienka.
Výroba klíčů z originálních polotovarů Mul-T-Lock po
předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích MUL-T-LOCK.
Výroba kľúčov z originálnych polotovarov Mul-T-Lock po
predložení bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov v servisných strediskách MUL-T-LOCK.
Velký počet kombinací – vhodné pro rozsáhlé systémy
generálního klíče.
Veľký počet kombinácií – vhodné pre rozsiahle systémy
generálneho kľúča.
4. bezpečnostní třída podle EN 1627.
4. bezpečnostná trieda podľa EN 1627.
7
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 8
Mul-T-Lock Integrator®
Ochrana výroby klíče
Ochrana výroby kľúča
Popis modelové řady Integrator®:
Popis modelovej rady Integrator®:
Zamykací mechanismus:
• 7 stavítek v jednořadém uspořádání
• jedno speciálně tvarované stavítko s oválným průřezem ovládané speciálním zářezem na klíči (3 různé
konfigurace)
• v systémech generálního a hlavního klíče možnost
rozšíření o soustavu bočních stavítek.
Uzamykací mechanizmus:
• 7 stavítok v jednoradovom usporiadaní
• jedno špeciálne tvarované stavítko s oválnym prierezom ovládané špeciálnym zárezom na kľúči (3 rôzne
konfigurácie)
• v systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť
rozšírenia o sústavu bočných stavítok.
Vysoká ochrana proti:
• planžetování (testováno)
• nedestruktivní dynamické metodě (testováno)
• odvrtání.
Vysoká ochrana proti:
• planžetovaniu (testované)
• nedeštruktívnej dynamickej metóde (testované)
• odvŕtaniu.
Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování
klíčů:
• patentová ochrana klíče do r. 2022 (Patent pending)
• výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní
karty na výrobu klíčů v servisních střediscích
Mul-T-Lock INTEGRATOR.
Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírovaniu
kľúčov:
• patentová ochrana kľúča do r. 2022 (Patent pending)
• výroba kľúčov výhradne po predložení bezpečnostnej
karty na výrobu kľúčov v servisných strediskách MulT-Lock INTEGRATOR.
V systémech generálního a hlavního klíče možnost
kombinovat patentově chráněnou řadu INTEGRATOR
s ekonomickou řadou 7X7.
V systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť
kombinovať patentovo chránenú radu INTEGRATOR
s ekonomickou radou 7x7.
3. bezpečnostní třída podle EN 1627.
3. bezpečnostná trieda podľa EN 1627.
8
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 9
Mul-T-Lock 7x7®
Ekonomické řešení
Ekonomické riešenie
Popis modelové řady 7x7®:
Popis modelovej rady 7x7®:
Zamykací mechanismus:
• 7 stavítek v jednořadém uspořádání
• v systémech generálního a hlavního klíče možnost
rozšíření o soustavu bočních stavítek.
Uzamykací mechanizmus:
• 7 stavítok v jednoradovom usporiadaní
• v systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť
rozšírenia o sústavu bočných stavítok.
Vysoká ochrana proti:
• planžetování (testováno)
• nedestruktivní dynamické metodě (testováno)
• odvrtání.
Vysoká ochrana proti:
• planžetovaniu (testované)
• nedeštruktívnej dynamickej metóde (testované)
• odvŕtaniu.
Výroba klíčů z originálních polotovarů Mul-T-Lock po
předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-T-Lock.
Výroba kľúčov z originálnych polotovarov Mul-T-Lock
po predložení bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov
v servisných strediskách Mul-T-Lock.
V systémech generálního a hlavního klíče možnost
kombinovat řadu 7X7 s patentově chráněnou řadou
INTEGRATOR.
V systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť
kombinovať radu 7x7 s patentovo chránenou radou
INTEGRATOR.
Výborný poměr výkon/cena.
Výborný pomer výkon/cena.
3. bezpečnostní třída podle EN 1627.
3. bezpečnostná trieda podľa EN 1627
9
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 10
Systémy generálního
a hlavního klíče (SGHK)
Systémy generálneho
a hlavného kľúča (SGHK)
Společnost Mul-T-Lock patří ke světové špičce výrobců,
kteří zajišťují zpracování návrhů, dodávky a servis
SGHK pro široké spektrum zákazníků.
Ve svém přístupu je Mul-T-Lock dodavatelem otevřeným a umožňuje svým zákazníkům z řad profesionálů
samostatně systémy navrhovat, vyrábět a dodávat. Pro
tyto činnosti jsme vyvinuli a zákazníkům dáváme k dispozici nástroje – jde především o softwarové nástroje
pro zpracování návrhů systémů, sady stavítek a dílů,
které jsou nezbytné pro stavbu systémů, a zaškolení,
které poskytujeme jako součást dodávek softwarových
a hardwarových nástrojů.
Spoločnosť Mul-T-Lock patrí k svetovej špičke výrobcov, ktorí zaisťujú spracovanie návrhov, dodávky a servis SGHK pre široké spektrum zákazníkov.
Vo svojom prístupe je Mul-T-Lock dodávateľom otvoreným a umožňuje svojím zákazníkom z rady profesionálov samostatne systémy navrhovať, vyrábať
a dodávať. Pre tieto činnosti sme vyvinuli a zákazníkom
dávame k dispozícii nástroje – ide predovšetkým o softwarové nástroje pre spracovanie návrhov systémov,
sady stavítiek a dielov, ktoré sú potrebné pre stavbu
systémov a zaškolenie, ktoré poskytujeme ako súčásť
dodávok softwarových a hardwarových nástrojov.
Systém generálního klíče umožňuje diferencovaný přístup do jednotlivých součástí systému nositeli klíče.
Každý z majitelů klíčů má přidělena přístupová práva
a svým klíčem otevírá příslušné dveře, visací zámky
apod.
Systém generálneho kľúča umožňuje diferencovaný
prístup do jednotlivých súčastí systému nositeľovi
kľúča. Každý z majiteľov kľúčov má pridelené priority
prístupu a svojím kľúčom otvára príslušné dvere, visiace zámky apod.
Výhodou systémů generálního klíče Mul-T-Lock je možnost kombinovat různé produkty (vložky zámků, visací
zámky, zámky řadící páky v automobilech, apod.)
a omezit tak počet klíčů, které běžně používáte, na minimum.
Výhodou systémov generálneho kľúča Mul-T-Lock je
možnosť kombinovať rôzne produkty (vložky zámkov,
visiace zámky, zámky riadiacej páky v automobiloch,
apod.) a obmedziť tak počet kľúčov, ktoré bežne používate, na minimum.
10
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 11
Vložka s úpravou
(SEMAFOR)
Vložka 3 v 1 byla navržena společností Mul-T-Lock tak,
aby si zákazník, kdykoliv je to pro něj vhodné, mohl změnit kódovou kombinaci své vložky, visacího zámku apod.
Jde o jednoduchý úkon, při němž je pouze důležité respektovat správné pořadí použití klíčů. Použitím klíče
další barvy dojde k vyřazení klíče předchozího barevného provedení z provozu. Zákazník obdrží klíče tří barev
– nejprve používá klíče označené zeleně. Pokud dojde
ke ztrátě klíče zelené barvy, použije se klíč žlutý, klíč zelený již nefunguje a nelze jim odemknout ani zamknout.
Všichni uživatelé začnou používat klíče označené žlutě.
Vložka 3 v 1 bola navrhnutá spoločnosťou Mul-T-Lock tak,
aby si zákazník, kedykoľvek je to pre neho vhodné, mohol
zmeniť kódovú kombináciu svojej vložky, visiaceho zámku
apod. Ide o jednoduchý úkon, pri ktorom je iba dôležité rešpektovať správne poradie použitia kľúčov. Použitím kľúča
ďalšej farby dôjde k vyradeniu kľúča predošlého farebného
prevedenia z prevádzky. Zákazník obdrží kľúče 3 farieb –
najprv používa kľúče označené zelenou. Pokiaľ dôjde ku
strate kľúča zelenej farby, použije sa kľúč žltý. Zeleným
kľúčom, sa už nedá odomknúť ani zamknúť. Všetci užívatelia začnú používať kľúče označené žltou.
Jakmile nastane potřeba opět změnit kombinaci, použije zákazník klíč červený.
Akonáhle nastane potreba opäť zmeniť kombináciu,
použije zákazník kľúč červený.
Jakmile dojde k vyčerpání všech možností překódování, je možno vložku zámku nechat v autorizovaném
středisku přestavět na novou kombinaci klíčů a znovu
začít používat zelený klíč. Dodává se v modelových řadách CLASSIC, INTERACTIVE a MT5+® pro všechny
výrobky těchto řad (zámkové vložky, visací zámky apod.).
U oboustranné vložky jsou dodávány obě strany s úpravou 3 v 1. Vložky jsou standartně dodávány s pěti klíči:
3 zelené, 1 žlutý, 1 červený.
Akonáhle dôjde k vyčerpaniu všetkýh možností prekódovania je možné vložku zámku nechať v autorizovanom stredisku prestaviť na novú kombináciu kľúčov
a znovu začať používať zelený kľúč. Dodáva sa v modelových radách CLASSIC, INTERACTIVE® a MT5+®
pre všetky výrobky týchto rád (zámkové vložky, visiace
zámky apod.). U obojstrannej vložky sú dodávané obe
strany s úpravou 3 v 1. Vložky sú štandardne dodávané
s piatimi kľúčmi: 3 zelené, 1 žltý, 1 červený.
Vložka s úpravou Emergency
Vložku označenou Emergency je možné ovládat klíčem
i tehdy, je-li na druhé straně vložky zasunut klíč.
Vložku označenú Emergency je možné ovládať kľúčom
aj vtedy, ak je na druhej strane vložky zasunutý kľúč.
Dodává se ve všech modelových řadách (na obrázku
v provedení s ozubeným kolem pro bezpečnostní dveře).
Dodává sa vo všetkých modelových radách (na obrázku
v prevedení s ozubeným kolesom pre bezpečnostné
dvere).
11
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 12
Vložka s úpravou TLO
(Temporary Lock Out)
možnost dočasného vyřazení uživatelského klíče
vratná zmena otváracej kombinácie
Úprava pro dočasné vyřazení jednoho nebo více klíčů
z provozu. Jak výrobek vypadá a jak funguje?
Zámková vložka TLO se na první pohled nijak neliší
od standardních zámkových vložek. Je dodávána se
třemi druhy klíče. Klíč označený modře je podřízený klíč
(např. klíč nájemníka nebo zaměstnance). Červený klíč
slouží k zablokování vstupu podřízeného klíče. Zasunutím a otočením klíče dojde k zablokování vstupu pro
modrý klíč. Třetí klíč je označen zeleně a pomocí něj
lze vložku opět odblokovat a umožnit tak znovu vstup
modrému klíči. Dočasné zablokování vložky pro vstup
modrým klíčem můžete provádět opakovaně, kdykoli je
to zapotřebí.
Úprava pre dočasné vyradenie jedného alebo viac kľúčov z prevádzky. Ako výrobok vypadá a ako funguje?
Zámková vložka TLO sa na prvý pohľad nijak nelíši od
štandardných zámkových vložiek. Je dodávaná s troma
druhmi kľúčov. Kľúč označený modrou je podradený
kľúč (napr. kľúč nájomníka alebo zamestnanca). Červený kľúč slúži k zablokovaniu vstupu podriadeného
kľúča. Zasunutím a otočením kľúča dôjde k vyradeniu
modrého kľúča z prevádzky. Tretí kľúč je označený zelenou a pomocou neho možno vložku opäť odblokovať
a umožniť tak znovu vstup modrému kľúču. Dočasné
zablokovanie vložky pre vstup modrým kľúčom môžete
prevádzať opakovane, kedykoľvek je to potrebné.
Poznámka: Úpravu „TLO“ lze použít výhradně v modelové řadě Classic a Interactive® a nelze ji kombinovat
se systémem generálního a hlavního klíče. U oboustranné vložky je standardně dodávána pouze jedna
strana s úpravou TLO. V objednávce je proto nutné
označit stranu, která má být opatřená úpravou TLO.
Vložky jsou standartně dodávány s pěti klíči: 3 modrými
(uživatelskými), 1 červeným (blokovacím), 1 zeleným
(odblokovacím).
Poznámka: Úpravu „TLO“ je možné použiť výhradne
v modelovej rade Classic a Interactive® a nie je možné ju
kombinovať so systémom generálneho a hlavného kľúča.
U obojstrannej vložky je štandardne dodávaná iba jedna
strana s úpravou TLO. V objednávke je preto nutné označiť stranu, ktorá má byť opatrená úpravou TLO. Vložky
sú štandardne dodávané s piatimi kľúčmi: 3 modrými
(uživateľskými), 1 červeným (blokovacím), 1 zeleným
(odblokovacím).
Olivka
Vložku osazenou olivkou je možno z vnitřní strany
z chráněného prostoru ovládat bez klíče.
Vložku osadenú olivkou je možné z vnútornej strany
z chráneného priestoru ovládať bez kľúča.
Dodává se ve všech modelových řadách (na obrázku
v provedení povrchové úpravy mosaz).
Dodáva sa vo všetkých modelových radách (na obr.
v prevedení povrchovej úpravy mosadz).
12
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 13
Výroba klíčů
Výroba kľúčov
Výroba klíčů k produktům Mul-T-Lock se řídí „Pravidly
výroby klíčů MUL-T-LOCK“(viz str. 56). Základním pravidlem, které výrobci respektují, je pravidlo výroby klíče
pouze na základě předložení bezpečnostní karty zákazníkem. Bezpečnostní karta je součástí balení každého dodaného produktu Mul-T-Lock. Smluvní
střediska Mul-T-Lock používají k výrobě klíčů pouze
originální polotovary klíčů Mul-T-Lock. Seznam autorizovaných středisek, která zajišťují výrobu klíčů, najdete
na www.multlock.cz.
Výroba kľúčov k produktom Mul-T-Lock sa riadi „pravidlami výroby kľúčov MUL-T-LOCK“ (viď str. 56).
Základným pravidlom, ktoré výrobcovia rešpektujú, je
pravidlo výroby kľúča iba na základe predloženia bezpečnostnej karty zákazníkom. Bezpečnostná karta je
súčasťou balenia každého dodaného produktu
Mul-T-Lock. Zmluvné strediská Mul-T-Lock používajú
k výrobe kľúčov iba originálne polotovary kľúčov
Mul-T-Lock. Zoznam autorizovaných stredísk, ktoré zaisťujú výrobu kľúčov je na www.multlock.sk.
Pyramida bezpečnosti
Pyramída bezpečnosti
Nástroj komunikace, který zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti, je zaměřen výhradně
na certifikované výrobky mechanických zábranných
systémů.
Nástroj komunikácie, ktorý sprehladňuje identifikáciu výrobkov s overenou úrovňou akosti, je zameraný výhradne
na certifikované výrobky mechanických zábranných systémov.
13
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 14
Značení profilů, označování klíčů
Značenie profilov, označovanie
kľúčov
Profily klíčů jsou jasně určeny pomocí 4-místného kódu:
Profily kľúčov sú jasne určené pomocou 4-miestného kódu:
Plovoucí stavítko
Plávajúce stavítko
0
=
Classic, 7x7
1
=
Interactive/Integrator
umístění komory
umiestnenie komory
2
=
Interactive/Integrator
umístění komory
umiestnenie komory
3-7 =
umístění komory
umiestnenie komory
stavítka Integrator
8-9 =
profil MT5/MT5+
Dvouciferné
označení profilu
produktu
Dvojciferné
označenie
profilu produktu
Označení typu plovoucího stavítka
Označenie typu plávajúceho stavítka
C
= profil Classic
S
= stříbrné plovoucí stavítko
strieborné plávajúce stavítko
B
= černé plovoucí stavítko
čierne plávajúce stavítko
G
= zlaté plovoucí stavítko
zlaté plávajúce stavítko
M
= stavítko Integrator master
P
= stavítko Integrator vnitřní
stavítko Integrátor vnútorné
E
= stavítko Integrator vnější
stavítko Integrátor vonkajšie
7
= profil 7x7
A
= MT5
B
= MT5+
Celokovové klíče s vlastním logem
Celokovové kľúče s vlastným logom
Pro minimální 1. objednávku – 2 000 celokovových klíčů
a následné jednorázové nákupy min. 500 celokovových
klíčů profilů Interactive a Classic zajistíme dodávky klíčů
na jejichž hlavě je vyraženo logo, popř. jiná informace,
kterou zákazník žádá.
Dodávka klíčů s vlastním designem hlavy klíče –
5 týdnů od data objednání
Pre minimálne 1. objednávku – 2 000 celokovových kľúčov a následné jednorazové nákupy min. 500 celokovových kľúčov profilov Interactive a Classic zaistíme
dodávky kľúčov, na ktorých je na hlave vyrazené logo,
popr. iná informácia, ktorú zákazník žiada.
Dodávka kľúčov s vlastným designom hlavy kľúča –
5 týždňov od dátumu objednania.
Klíče se vsuvkou s vlastním logem
Kľúče so vsuvkou s vlastným logom
Pro minimální 1. objednávku – 3 000 ks vsuvek s vlastním logem a následné nákupy min. 3 000 vsuvek. Klíče
s plastovou hlavou pro nasazení se dodávají ve všech
modelových řadách za standardních podmínek.
Pre minimálne 1. objednávku – 3 000 ks vsuviek s vlastným logom a následné nákupy min. 3 000 vsuviek. Kľúče
s plastovou hlavou pre nasadenie sa dodávajú vo všetkých modelových radách za štandardných podmienok.
14
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 15
Povrchová úprava vložek zámků
Povrchová úprava vložiek zámkov
•
•
•
•
Eurocylindrická vložka
Vložka MORTISE
Vložka RIM
Vložka K.I.K.
Mosaz
Mosadz
Vložka
Nikl satén
Nikel satén
Standardní
Štandardné
•
Přídavný zámek RL 100 • Prídavný zámok RL 100
Zámek pro skleněné dveře • Zámok pre sklenené dvere
Bezpečnostní rozeta • Bezpečnostná rozeta
Cam Lock ø 19 mm
Cam Lock ø 22 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cam Lock ø 29 mm
Cam Lock ø 29 mm s rozvorem • Cam Lock ø 29 mm s rozvorom
Zámek na poštovní schránky • Zámok na poštové schránky
Elektrický spínač ø 19 a 22 mm
Elektrický spínač ø 29 mm
Elektrický spínač pro zabezpečovací zařízení • Elektrický spínač pre zabezpečovacie zariadenia
Vložka pro depozitní schránku • Vložka pre depozitnú schránku
Nábytkový zámek s neodpruženou závorou • Nábytkový zámok s neodpruženou závorou
Nábytkový zámek s odpruženou západkou • Nábytkový zámok s odpruženou západkou
Zámek pro prodejní automaty (T-Handle) • Zámok pre predajné automaty (T-Handle)
Nikl satén (NST)
Nikel satén (NST)
•
•
•
•
•
•
•
•
Mosaz (EB)
Mosadz (EB)
15
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 16
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Popis modelové řady MT5+ viz strana 5. / Popis modelovej rady MT5+ viď strana 5.
Půlvložky
Polvložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
40,5
42,5
44,5
47,5
49,5
52,5
54,5
57,5
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
2 250 Kč
2 345 Kč
2 525 Kč
2 620 Kč
2 800 Kč
2 985 Kč
3 170 Kč
3 350 Kč
93,00 €
96,95 €
104,35 €
108,30 €
115,75 €
123,35 €
131,00 €
138,45 €
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Eurocylindrické vložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
62
66
70/71
72/75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
100/101
105/106
110/111
115/116
120/121
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
16
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
3 055 Kč
3 055 Kč
3 330 Kč
3 605 Kč
3 880 Kč
4 155 Kč
4 635 Kč
5 115 Kč
5 595 Kč
6 075 Kč
6 555 Kč
7 035 Kč
7 515 Kč
126,25 €
126,25 €
137,65 €
149,00 €
160,35 €
171,70 €
191,55 €
211,40 €
231,20 €
251,05 €
270,90 €
290,75 €
310,55 €
Nejkratší strana vložky MT5+ je 31 mm.
Najkratšia strana vložky MT5+ je 31 mm.
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 17
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Popis modelové řady Interactive+ viz strana 6. / Popis modelovej rady Interactive+ viď strana 6.
Půlvložky
Polvložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
39,5*/40,5
42,5
44,5
47,5
49,5
52,5
54,5
57,5
59,5
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
1 150 Kč
1 210 Kč
1 310 Kč
1 356 Kč
1 450 Kč
1 535 Kč
1 640 Kč
1 735 Kč
1 840 Kč
47,55 €
50,00 €
54,15 €
56,05 €
59,95 €
63,45 €
67,80 €
71,70 €
76,05 €
* vložka se čtyřmi komorami
* vložka so štyrmi komorami
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Eurocylindrické vložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
54
62
65*/66
67*
70/71
72/75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
* vložka se čtyřmi komorami
* vložka so štyrmi komorami
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
2 031 Kč
2 031 Kč
2 031 Kč
2 055 Kč
2 215 Kč
2 395 Kč
2 530 Kč
2 765 Kč
3 080 Kč
3 405 Kč
3 725 Kč
4 035 Kč
4 390 Kč
4 690 Kč
4 995 Kč
83,95 €
83,95 €
83,95 €
84,95 €
91,55 €
99,00 €
104,55 €
114,30 €
127,30 €
140,75 €
153,95 €
166,75 €
181,45 €
193,85 €
206,45 €
17
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 18
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Popis modelové řady Classic viz strana 7. / Popis modelovej rady Classic viď strana 7.
Půlvložky
Polvložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
39,5*/40,5
42,5
44,5
47,5
49,5
52,5
54,5
57,5
59,5
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
990 Kč
990 Kč
1 115 Kč
1 150 Kč
1 230 Kč
1 315 Kč
1 395 Kč
1 440 Kč
1 485 Kč
40,95 €
40,95 €
46,10 €
47,55 €
50,85 €
54,35 €
57,65 €
59,55 €
61,40 €
* vložka se čtyřmi komorami
* vložka so štyrmi komorami
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Eurocylindrické vložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
18
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
54
62
65*/66
67*
70/71
72/75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
1 650 Kč
1 650 Kč
1 650 Kč
1 650 Kč
1 795 Kč
1 945 Kč
2 095 Kč
2 245 Kč
2 495 Kč
2 760 Kč
3 050 Kč
3 305 Kč
3 545 Kč
3 805 Kč
4 055 Kč
68,20 €
68,20 €
68,20 €
68,20 €
74,20 €
80,40 €
86,60 €
92,80 €
103,10 €
114,05 €
126,05 €
136,60 €
146,50 €
157,25 €
167,60 €
* vložka se čtyřmi komorami
* vložka so štyrmi komorami
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 19
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Popis modelové řady Integrator viz strana 8. / Popis modelovej rady Integrator viď strana 8.
Půlvložky
Polvložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
39,5*/40,5
42,5
44,5
47,5
49,5
52,5
54,5
57,5
59,5
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
710 Kč
725 Kč
799 Kč
815 Kč
855 Kč
890 Kč
935 Kč
990 Kč
1 040 Kč
29,35 €
30,00 €
33,05 €
33,70 €
35,35 €
36,80 €
38,65 €
40,95 €
43,00 €
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Eurocylindrické vložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
54
62
65
67
70/72
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
920 Kč
920 Kč
920 Kč
920 Kč
985 Kč
1 050 Kč
1 120 Kč
1 185 Kč
1 275 Kč
1 380 Kč
1 599 Kč
1 775 Kč
1 880 Kč
2 045 Kč
2 295 Kč
38,05 €
38,05 €
38,05 €
38,05 €
40,75 €
43,40 €
46,30 €
49,00 €
52,70 €
57,05 €
66,10 €
73,35 €
77,70 €
84,55 €
94,85 €
19
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:17
Stránka 20
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Popis modelové řady 7X7 viz strana 9. / Popis modelovej rady 7X7 viď strana 9.
Půlvložky
Polvložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
39,5*/40,5
42,5
44,5
47,5
49,5
52,5
54,5
57,5
59,5
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
670 Kč
675 Kč
750 Kč
780 Kč
795 Kč
845 Kč
870 Kč
925 Kč
925 Kč
27,70 €
27,90 €
31,00 €
32,25 €
32,90 €
34,95 €
36,00 €
38,25 €
38,25 €
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Eurocylindrické vložky
rozměr (mm)
rozmer (mm)
Poznámka:
1. Další rozměry na požádání.
2. Cena platí pro vložky s palcem nebo s ozubeným kolem.
20
54
62
65
67
70/72
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
s pěti klíči
s piatimi kľúčmi
805 Kč
805 Kč
805 Kč
840 Kč
865 Kč
915 Kč
965 Kč
1 025 Kč
1 115 Kč
1 235 Kč
1 395 Kč
1 490 Kč
1 595 Kč
1 735 Kč
1 955 Kč
33,30 €
33,30 €
33,30 €
34,75 €
35,75 €
37,85 €
39,90 €
42,40 €
46,10 €
51,05 €
57,65 €
61,60 €
65,95 €
71,70 €
80,80 €
1. Ďalšie rozmery na požiadanie.
2. Cena platí pre vložky s palcom alebo s ozubeným kolieskom.
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:18
Stránka 21
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Elektromechanické vložky CLIQ
INTERACTIVE+ / MT5
Zabudování funkce CLIQ do jedné strany vložky
Zabudovanie funkcie CLIQ do jednej strany vložky
INTERACTIVE+
Klíč CliQ – uživatelský černý
Kľúč CLIQ – užívateľský (čierny)
Klíč CliQ Quartz s – uživatelský
s časovým rozlišením (modrý)
Kľúč CliQ Quartz s – užívateľský s časovým rozl. (modrý)
Klíč CliQ Quartz+ – uživatelský s časovým rozlišením
Kľúč CliQ Quartz + – užívateľský s časovým rozl.
Kontrolní klíč – „klíč C“ (červený rozlišovač)
Kontrolný kľúč – kľúč C (červený rozlišovač)
Mechatronická vložka
MT5
Klíč CliQ – uživatelský černý
Kľúč CLIQ – užívateľský (čierny)
Klíč CliQ Quartz s – uživatelský
s časovým rozlišením (modrý)
Kľúč CliQ Quartz s – užívateľský s časovým rozl. (modrý)
Klíč CliQ Quartz+ – uživatelský s časovým rozlišením
Kľúč CliQ Quartz + – užívateľský s časovým rozl.
Kontrolní klíč - „klíč C“ (červený rozlišovač)
Kontrolný kľúč – kľúč C (červený rozlišovač)
INTERACTIVE+ / MT5
Plánovací software PLANNER
Software/Softvér
Přenosná program.
jednotka/Prenosná PJ
Nástěnná program.
jednotka / Nástenná PJ
Mobilní program.
jednotka / Mobilná PJ
Poznámka:
Použití úpravy CLIQ na exteriérové dveře výhradně
s překrytím vložky. Povrchová úprava NST.
Cena
1 950 Kč
80,60 €
2 070 Kč
85,55 €
2 280 Kč
94,25 €
2 675 Kč
110,55 €
Cena
2 040 Kč
84,30 €
2 160 Kč
89,30 €
2 370 Kč
97,95 €
2 765 Kč
114,30 €
Cena
48 115 Kč
1 988,25 €
CLIQ MANAGER SOFTWARE 50
(pro správu systému do 50 klíčů)
4 900 Kč
(pre správu systému do 50 kľúčov)
202,50 €
CLIQ MANAGER SOFTWARE 200
(pro správu systému do 200 klíčů)
19 800 Kč
(pre správu systému do 200 kľúčov)
818,20 €
SOFTWARE CUSTOMER SYSTEM MANAGER
(pro správu více systémů)
23 020 Kč
(pre správu viacerých systémov)
951,25 €
WEB MANAGER SOFTWARE
na vyžádání/na vyžiadanie
INTERACTIVE+ / MT5
Cena
Přenosná programovací jednotka
17 250 Kč
Prenosná programovacia jednotka
713,00 €
Nástěnná programovací jednotka
20 670 Kč
Nástenná programovacia jednotka
855,00 €
Mobilní programovací jednotka
15 470 Kč
Mobilná programovacia jednotka
640,00 €
Nástěnná a mobilní programovací jednotka pouze v kombinaci
s Web Manager softwarem. / Nástenná a mobilná programovacia
jednotka iba v kombinácii s Web Manager softwérom.
INTERACTIVE+
Program. klíč s kabelem /
Program. kľúč s káblom
Cena
7 540 Kč
311,60 €
Programovací kabel s klíčem
Programovací kábel s kľúčom
MT5
Programovací kabel s klíčem
Programovací kábel s kľúčom
Použitie úpravy CLIQ na exteriérové dvere výhradne
s prekrytím vložky. Iba prevedenie NST.
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
Cena
1 050 Kč
43,40 €
Cena
1 050 Kč
43,40 €
21
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:18
Stránka 22
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Modulární cylindrické vložky
Modulárne cylindrické vložky
Cena
Sada pro stavbu modulárních vložek Classic a Interactive+
Sada pre stavbu modulárnych vložiek Classic a Interactive +
1 tělo vložky, bez bubínku
telo vložky, bez bubienku
2 prodlužovací člen těla – 5 mm
predlžovací člen tela
10 mm
15 mm
20 mm
3 vnitřní rozpěrka bubínku
vnútorná rozperka bubienku
4 vnější rozpěrka bubínku <20 mm
vonkajšia rozperka bubienku
≥20 mm
≥40 mm
5 spojka palce / ozub kola
spojka palca / ozub palca
6 palec, ozubené kolo
palec, ozubené koliesko
7 adaptér
adaptér
za každé další prodloužení o jeden krok
za každé ďalšie predĺženie o jeden rok
8 výztuha pro oboustrannou vložku bar 1 a 2
výstuha pre obojstrannú vložku bar 1 a 2
9 Upevňovací šroub
Upevňovací šrób
10 Spojka pro půlvložky
Spojka pre vložku
11 Adaptér půlvložky
Adaptér polvložky
12 Výztuha pro půlvložku bar 1
Výstuha pre polvložku
bar 2
za každé další prodloužení o 1 krok
za každé ďalšie predĺženie o 1 rok
Popis:
1 tělo vložky / telo vložky
2 prodlužovací člen těla / predlžovací člen tela
3 vnitřní rozpěrka bubínku / vnútorná rozperka
bubienku
4 rozpěrka bubínku vnější / rozperka bubienku
vonkajšia
20 275 Kč
837,85 €
355 Kč
14,70 €
265 Kč
11,00 €
287 Kč
11,90 €
332 Kč
13,75 €
442 Kč
18,30 €
10 Kč
0,45 €
70 Kč
2,90 €
105 Kč
4,35 €
170 Kč
7,05 €
14 Kč
0,60 €
16 Kč
0,70 €
65 Kč
2,70 €
220 Kč
9,10 €
351 Kč
14,55 €
22 Kč
0,95 €
71 Kč
2,95 €
544 Kč
22,50 €
166 Kč
6,90 €
330 Kč
13,65 €
220 Kč
9,10 €
5 spojka palce / spojka palca
6 palec / palec
7 adaptér / adaptér
8 výztuha / výstuha
9 upevňovací šroub / upevňovací šrób
22
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:18
Stránka 23
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Olivky
Kulatá oliva*
Guľatá oliva*
Standardní oliva
Štandardná oliva
Elipsa*
Elipsa*
Oválná oliva*
Oválná oliva*
Cena
Příplatek / Príplatok
Příplatek za designové olivy / Príplatok za dizajnové olivy
Poznámka:
1.*Pouze na objednávku.
2. Olivy se dodávají ve stejných povrchových úpravách jako zámkové vložky.
250 Kč
400 Kč
10,35 €
16,55 €
1.*Len na objednávku.
2. Olivky sú dodávané v rovnakých povrchových úpravách ako zámkové vložky.
Vložka v provedení „3 v 1“ – SEMAFOR
(MT5+, Interactive+, Classic)
Vložka v prevedení „3 v 1“ – SEMAFOR
(MT5+, Interactive+, Classic)
Cena
Příplatek / Príplatok
350 Kč
14,50 €
Poznámka:
1. U cylindrických vložek dodáváno v oboustranné úpravě.
2. Standardně dodáváno s 5 klíči (3 zelené+1 žlutý+1 červený).
1. U cylindrických vložiek dodávané v obojstrannej úprave.
2. Štandardne dodávané s 5 kľúčmi (3+1+1).
TLO (Interactive+, Classic)
Cena
Příplatek / Príplatok
450 Kč
18,60 €
Poznámka:
1. Standardně dodáváno s 5 klíči: 3 modrý (uživatelský),
1 červený (blokovací), 1 zelený (odblokovací).
2. Příplatek pro provedení TLO na jedné straně vložky.
3. Funkce je dostupná ve vložkách a půlvložkách provedení
CLASSIC a INTERACTIVE+.
1. Štandardne dodávané s 5 kľúčmi: 3 modré (užívateľský),
1 červený (blokovací), 1 zelený ( odblokovací)
2. Príplatok za prevedenie TLO na jednej strane vložky.
3. Funkcia je dostupná vo vložkách a polvložkách v prevedení
CLASSIC a INTERACTIVE +
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
23
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:18
Stránka 24
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Vložka v provedení EMERGENCY
Vložka v prevedení EMERGENCY
Cena
Příplatek / Príplatok
250 Kč
10,35 €
Poznámka:
1. Vložku lze ovládat při zasunutém klíči z druhé strany.
2. Na obrázku jsou ovládací prvky – ozubené kolo, palec – pro
provedení EMERGENCY.
1. Vložka sa dá ovládať pri zasunutom kľúči z druhej strany.
2. Na obrázku sú ovládacie prvky – ozubené koliesko, palec – pre
prevedenie EMERGENCY.
Vložka v provedení BREAK SECURE
(s programovým zlomením)
Vložka v prevedení BREAK SECURE – B.S.
(s programovým zlomením)
PŘÍPLATEK / PRÍPLATOK
INTEGRATOR, 7X7
Cena
205 Kč
8,50 €
Poznámka:
Příplatek pro provedení B.S. na jedné straně vložky.
Príplatok pre prevedenie B.S. na jednej strane vložky.
S prachovkou
Cena
Příplatek / Príplatok
135 Kč
5,60 €
Poznámka:
Cena platí pro aplikaci na jedné straně vložky.
Cena platí pre aplikáciu na jednej strane vložky.
Vložka s ocelovou výztuhou proti rozlomení
Vložka s oceľovou výstuhou proti zlomeniu
Cena
Příplatek / Príplatok
320 Kč
13,25 €
24
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 25
Klíče a karty
Kľúče a karty
Klíče a karty
Kľúče a karty
Klíč s plastovou hlavou Profil
Kľúč s plastovou hlavou Cena
Profil
Cena
Vyřezaný
Cena
Vyrezaný
Cena
MT5+
INTERACTIVE+
CLASSIC
INTEGRATOR
7X7
250 Kč
215 Kč
72 Kč
110 Kč
47 Kč
10,35 €
8,90 €
3,00 €
4,55 €
1,95 €
330 Kč
289 Kč
146 Kč
184 Kč
104 Kč
13,65 €
11,95 €
6,05 €
7,65 €
4,30 €
Celokovový klíč /
Celokovový kľúč
Profil
Cena
Profil
Cena
Vyřezaný
Cena
Vyrezaný
Cena
INTERACTIVE+
CLASSIC
281 Kč
110 Kč
11,65 €
4,55 €
357 Kč
184 Kč
14,80 €
7,65 €
Celokovové klíče s informacemi o zákazníkovi
Celokovové kľúče s informáciami o zákazníkovi
Celokovový klíč s logem
Celokovový kľúč s logom
Cena
INTERACTIVE+ profil
INTERACTIVE+ vyřezaný / vyrezaný
Cena raznice
Cena
305 Kč
378 Kč
25 000 Kč
12,65 €
15,65 €
1 033,00 €
13 Kč
7 500 Kč
1 033,10 €
310,00 €
Plastová vsuvka s logem zákazníka
Plastová vsuvka s logom zákazníka
Vsuvka
Cena formy
Poznámka:
Speciální profily klíčů s informacemi o zákazníkovi, minimální objednávka – 1 000 kusů.
Špeciálne profily kľúčov s informáciami o zákazníkovi.
Minimálna objednávka: 1 000 kusov.
Duální klíč / Duálny kľúč
MT5+
INTERACTIVE+
CLASSIC
INTEGRATOR
7X7
Profil
Cena
Profil
Cena
Vyřezaný
Cena
Vyrezaný
Cena
277 Kč
225 Kč
95 Kč
180 Kč
85 Kč
11,45 €
9,30 €
3,95 €
7,45 €
3,55 €
356 Kč
220 Kč
150 Kč
254 Kč
142 Kč
14,75 €
9,10 €
6,20 €
10,50 €
5,90 €
Do hlavy duálního klíče lze vsadit čipy běžně dostupné na trhu.
Do hlavy duálneho kľúča je možné vsadiť čipy bežne dostupné na trhu.
25
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 26
Vybavení pro zámečníky
Vybavenie pre zámočníkov
Vybavení MUL-T-LOCK pro zámečníky
Vybavenie MUL-T-LOCK pre zámočníkov
Sada pro práci s visacími zámky MUL-T-LOCK / Sada pre prácu s visiacimi zámkami MUL-T-LOCK
Lubrikační spray MUL-T-LOCK (230 ml) / Lubrikačný sprej MUL-T-LOCK
Lubrikační spray MUL-T-LOCK (12 x 230 ml) / Lubrikačný sprej MUL-T-LOCK
Barevné rozlišovače klíčů kulaté a elipsy (jedno balení - 100 kusů)
Farebné rozlišovače kľúčov guľaté a elipsy (jedno balenie - 100 kusov)
Barevné rozlišovače klíčů hranaté pro INTERACTIVE+, MT5+ (jedno balení - 100 kusů)
Farebné rozlišovače kľúčov hranaté pre INTERACTIVE+ , MT5+ (jedno balenie - 100 kusov)
Přípravek na odvrtání ucpávek vložek - Přípravek pro vytažení ucpávek (po odvrtání)
Prípravok na odvŕtanie ucpáviek vložiek - Prípravok pre vytiahnutie ucpáviek (po odvŕtaní)
Cena
Cena
19 800 Kč
125 Kč
1 250 Kč
818,20 €
5,20 €
51,70 €
175 Kč
7,25 €
285 Kč
11,80 €
10 460 Kč
432,25 €
Systémy generálního klíče
Systémy generálnych kľúčov
Mul-T-Lock MasterPiece software ver. 4 / Mul-T-Lock MasterPiece softvér verzia 4
Mul-T-Lock Multimanager software /Mul-T-Lock Multimanager softvér
Sada pro práci s vložkami MT5+ / Sada pre prácu s vložkami MT5+
Sada pro práci se systémy generálního klíče CLASSIC, INTERACTIVE (len systémy GK)
Sada pre prácu so systémami generálneho kľúča CLASSIC, INTERACTIVE (len systémy GK)
Sada pro práci s vložkami CLASSIC, INTERACTIVE (pouze sjednocovací) /
Sada pre prácu s vložkami CLASSIC, INTERACTIVE (len pre zjednotenie)
Sada pro práci s vložkami 7x7 vč. SGHK / Sada pre prácu s vložkami 7x7 vrátane SGHK
Příplatek za kompletaci vložky MT5, MT5+ / Príplatok za kompletizáciu vložky MT5, MT5+
Příplatek za kompletaci vložky CLASSIC, INTERACTIVE, INTEGRATOR, 7x7, profil 0487
Príplatok za kompletizáciu vložky CLASSIC, INTERACTIVE, INTEGRATOR, 7x7, profil 0487
Příplatek za kompletaci vložky 7x7, profily 0667, 0767
Príplatok za kompletizáciu vložky 7x7, profil 0667, 0767
Příplatek k systému generálního klíče za zpracování nového systému
Príplatok k systému generálneho kľúča za spracovanie nového systému
Příplatek za zpracování nového systému, pokud zadání dodá objednavatel v tabulce
MASTERPIECE (tabulka MASTERPIECE ke stažení na www.multlock.cz)
Príplatok za spracovanie nového systému, pokiaľ zadanie dodá objednávateľ v tabuľke
MASTERPIECE ( tabuľka MASTERPIECE k stiahnutiu na www.multlock.cz)
Příplatek k systému generálního klíče za úpravy, změny a rozšíření systému
Príplatok k systému generálneho kľúča za úpravy, zmeny a rozšírenie systému
Cena
Cena
7 990 Kč
7 990 Kč
33 525 Kč
331,00 €
331,00 €
1 386,00 €
15 500 Kč
641,00 €
11 400 Kč
9 950 Kč
300 Kč
472,00 €
412,00 €
12,40 €
200 Kč
8,30 €
150 Kč
6,20 €
110 Kč
4,55 €
75 Kč
3,10 €
300 Kč
12,40 €
26
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 27
Bezpečnostní vložky zámků
Bezpečnostné vložky zámkov
Vložka RIM – vložka válcová do přídavných zámků
Vložka RIM – vložka válcova do prídavných zámkov
RIM – STANDARD / ŠTANDARD
MT5+
INTERACTIVE+
CLASSIC
INTEGRATOR
7X7
Límec 8,9 mm
Límec 12,2 mm
Cena
Cena
2 295 Kč
1 610 Kč
1 205 Kč
1 390 Kč
999 Kč
125 Kč
155 Kč
94,85 €
66,55 €
49,80 €
57,45 €
41,30 €
5,20 €
6,45 €
Poznámka:
Standardně s límcem 5,7 mm & horizontálním ovládacím plechem (vertikální plech také možný). Počet klíčů: 5 ks
Štandardne s límcom 5,7 mm & horizontálnym ovládacím plechom (vertikálny plech tiež možný). Počet kľúčov: 5 ks
Vložka typu „ABLOY“ k depositní schránce
Vložka typu „ABLOY“ k depozitnej schránke
Vložka
INTERACTIVE+
CLASSIC
Schránka s vložkou
INTERACTIVE+
CLASSIC
Cena
Cena
2 965 Kč
2 750 Kč
122,55 €
113,65 €
Cena
Cena
4 510 Kč
4 290 Kč
186,40 €
177,30 €
Kompletní schránka s vložkou
Kompletná schránka s vložkou
27
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 28
Průmyslové zámky
Priemyselné zámky
Elektrické spínače
Průměr / Priemer 19 mm
INTERACTIVE+
CLASSIC
Průměr / Priemer 22 mm
INTERACTIVE+
CLASSIC
Průměr / Priemer 29 mm
INTERACTIVE+
CLASSIC
Cena
Cena
2 485 Kč
1 630 Kč
102,70 €
67,40 €
Cena
Cena
2 550 Kč
1 775 Kč
105,40 €
73,35 €
Cena
Cena
2 690 Kč
2 195 Kč
111,20 €
90,75 €
Poznámka:
1. Neplní funkci zámku.
1. Neplní funkciu zámku.
Elektrický spínač vícepolohový
Elektrický spínač viacpolohový
Průměr / Priemer 19 mm
INTERACTIVE+
CLASSIC
Cena
Cena
4 135 Kč
3 200 Kč
170,90 €
132,25 €
Poznámka:
1. Klíč lze vytáhnout ve dvou polohách.
2. Neplní funkci zámku.
1. Kľúč sa dá vytiahnuť vo dvoch polohách.
2. Neplní funkciu zámku.
28
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 29
Průmyslové zámky
Priemyselné zámky
CAM LOCK – zámek pro uzamčení skříněk
CAM LOCK – zámok pre uzamknutie skriniek
CAM LOCK 19 mm
délka / dĺžka
Cena
Cena
22,2 mm
28,6 mm
38,1 mm
22,2 mm
28,6 mm
38,1 mm
1 720 Kč
1 720 Kč
1 800 Kč
1 230 Kč
1 230 Kč
1 280 Kč
71,10 €
71,10 €
74,40 €
50,85 €
50,85 €
52,90 €
Cena
Cena
2 260 Kč
1 975 Kč
1 461 Kč
1 650 Kč
1 180 Kč
105 Kč
93,40 €
81,65 €
60,40 €
68,20 €
48,80 €
4,35 €
Cena
Cena
standardně s límcem 5,7 mm / štandardne…
MT5+
2 830 Kč
INTERACTIVE+
2 270 Kč
CLASSIC
1 980 Kč
INTEGRATOR
1 930 Kč
7X7
1 710 Kč
Limec 8,9 mm
120 Kč
Límec 12,2 mm
152 Kč
116,95 €
93,85 €
81,85 €
79,80 €
70,70 €
5,00 €
6,30 €
INTERACTIVE+
CLASSIC
CAM LOCK 19 mm
(4 nebo 5 komor)
(4 alebo 5 komôr)
CAM LOCK 22 mm
CAM LOCK 22 mm
(4 nebo 5 komor)
počet klíčů v balení: 2 ks
(4 alebo 5 komôr)
v baleni 2 ks kľúčov
CAM LOCK 29 mm
počet klíčů v balení: 2 ks
v baleni 2 ks kľúčov
Poznámka:
Různé druhy vaček na požádání.
Rôzne druhy vačiek na požiadanie.
standardně s límcem 2 mm / štandardne…
MT5+
INTERACTIVE+
CLASSIC
INTEGRATOR
7X7
Límec 7 mm
CAM LOCK 29 mm
MULTIBOLTED CAM LOCK 29 mm
Válcový zámek s rozvorovými tyčemi Cena
Valcový zámok s rozvorovými tyčami
Cena
INTERACTIVE+
3 120 Kč
128,95 €
CLASSIC
2 840 Kč
117,40 €
Součástní zámku jsou 2 ks rozvorových tyčí o délce 1000 mm
Súčasťou zámku sú 2 ks rozvorových tyčí dĺžky 1000 mm
29
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 30
Průmyslové zámky
Priemyselné zámky
Zámky na prodejní automaty
Zámky na predajné automaty
Zámek na prodejní automaty
Zámok na predajné automaty Cena
Cena
INTERACTIVE+
CLASSIC
198,15 €
141,35 €
Vložka T-HANDLE
INTERACTIVE+
CLASSIC
4 795 Kč
3 420 Kč
Cena
Cena
2 700 Kč
1 890 Kč
111,60 €
78,10 €
Cena
Cena
Nábytkové a kabinetní zámky
Nábytkové a kabinetné zámky
Zásuvkový zámek
Zásuvkový zámok
INTERACTIVE+
CLASSIC
Zásuvkový DEADLOCK
INTERACTIVE+
CLASSIC
Kabinetní zámek 49 mm
Kabinetný zámok 49 mm
1 820 Kč
1 590 Kč
Cena
2 130 Kč
1 800 Kč
Cena
75,25 €
65,75 €
Cena
88,05 €
74,40 €
Cena
INTERACTIVE+
2 420 Kč
100,00 €
CLASSIC
1 380 Kč
57,05 €
jiné délky na objednávku / iné dĺžky na objednávku
PUSH LOCK
Cena
Cena
INTERACTIVE+
INTERACTIVE+
CLASSIC
CLASSIC
2 520 Kč
2 520 Kč
1 405 Kč
1 405 Kč
104,15 €
104,15 €
58,10 €
58,10 €
Cena
Cena
BULLET LOCK
INTERACTIVE+
CLASSIC
2 235 Kč
2 095 Kč
92,40 €
86,60 €
30
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 31
Visací zámky
Visiace zámky
Visací zámky – série C
(vyjímatelné nebo vyskakovací oko)
Visiace zámky – séria C
(vyberateľné alebo vyskakovacie oko)
No.8 VYSKAKOVACÍ
VYSKAKOVACIE
No.10 VYJÍMATELNÉ
VYBERATEĽNÉ
No.13 VYJÍMATELNÉ
VYBERATEĽNÉ
Cena
MT5+
Zámek C8 / Zámok C8
Zámek C10 / Zámok C10
Zámek C13 / Zámok C13
Zámek C16 / Zámok C16
3 090 Kč
3 280 Kč
3 380 Kč
3 995 Kč
127,70 €
135,55 €
139,70 €
165,10 €
Cena
INTERACTIVE+
2 320 Kč
2 425 Kč
2 530 Kč
2 850 Kč
Cena
C10
Kryt oka zámku
Kryt zámku
Příplatky: / Príplatky:
490 Kč
1 600 Kč
20,25 €
66,15 €
Cena
C8
No.16 VYJÍMATELNÉ
VYBERATEĽNÉ
95,90 €
100,25 €
104,55 €
117,80 €
Cena
CLASSIC
2 140 Kč
2 240 Kč
2 270 Kč
2 390 Kč
Cena
C13
588 Kč
2 050 Kč
Cena
C16
24,30 €
84,75 €
Cena
C10
665 Kč
2 200 Kč
Cena
C13
Oko 2
140 Kč 5,80 €
145 Kč 6,00 €
150 Kč 6,20 €
Oko 3
235 Kč 9,75 €
240 Kč 9,95 €
260 Kč 10,75 €
Zámky série C se dodávají se 3 klíči, s okem C1 / Zámky série C sa dodávajú s 3 kľúčmi, s okom C1
Kryt zámku
Kryt oka
88,45 €
92,60 €
93,85 €
98,80 €
Vyjímatelné oko
Vyberateľné oko
27,50 €
90,95 €
Cena
C16
155 Kč 6,45 €
270 Kč 11,20 €
Vyskakovací oko
Vyskakovacie oko
Poznámka:
1. Standardně černé tělo.
niklové tělo za příplatek: +160 Kč.
2. Kryt zámku lze přišroubovat nebo přivařit.
3. Kryt zámku standardně dodáván bez šroubů.
4. Příplatek za šrouby k visacím zámkům 10 a 13: +170 Kč.
5. Příplatek za šrouby k visacím zámkům 16: +350 Kč.
Poznámka:
1. Štandardne čierne telo.
niklové telo za príplatok: + 8,13 €.
2. Kryt zámku je možné prišróbovať alebo privariť .
3. Kryt zámku štandardne dodávaný bez skrutiek.
4. Príplatok za skrutky k vz. 10 a 13 : + 8,63 €.
5. Príplatok za skrutky k vz. 16: 17,59 €.
Visací zámek C10 s krytem oka –
Visiaci zámok C10 s krytom oka –
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
31
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 32
Visací zámky
Visiace zámky
Hasp Lock
INTERACTIVE +
CLASSIC
Cena
Cena
4 675 Kč
4 100 Kč
193,20 €
169,45 €
Visací zámek série C – SINGLE PIN
Visiaci zámok séria C – SINGLE PIN
průměr čepu 13
délka čepu 13 mm
INTERACTIVE +
CLASSIC
Cena
Cena
3 100 Kč
2 650 Kč
128,10 €
109,55 €
priemer čapu 13
dĺžka čapu 13 mm
Poznámka:
Délky čepů na objednávku: 15, 21, 35, 47, 80 mm. / Dĺžky čapov na objednávku: 15, 21, 35, 47, 80 mm.
Tvrzený čep má průměr 13 mm. / Tvrdený čap má priemer 13 mm.
Rozměry / Rozmery: v – 107 mm, š – 88 mm, h – 42 mm.
32
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 33
Visací zámky
Visiace zámky
Visací zámky – série G
Visiace zámky – séria G
Cena
G47
MT5+
INTERACTIVE+
CLASSIC
INTEGRATOR
7X7
2 985 Kč
1 585 Kč
1 195 Kč
1 265 Kč
957 Kč
123,35 €
65,50 €
49,40 €
52,30 €
39,55 €
Cena
G47P
3 115 Kč
1 660 Kč
1 270 Kč
1 340 Kč
1 055 Kč
128,75 €
68,60 €
52,50 €
55,40 €
43,60 €
Poznámka:
Model G47P je certifikován ve 2. třídě bezpečnosti.
Model G47P je certifikovaný v 2. triede bezpečnosti.
Visací zámky – série G
Visiace zámky – séria G
Cena
G55
MT5+
INTERACTIVE+
CLASSIC
INTEGRATOR
7X7
Poznámka:
Visací zámky G se dodávají se 2 klíči a kartou.
3 130 Kč
1 670 Kč
1 295 Kč
1 345 Kč
1 063 Kč
129,35 €
69,05 €
53,55 €
55,60 €
43,95 €
Cena
G55P
3 720 Kč
1 753 Kč
1 395 Kč
1 420 Kč
1 216 Kč
153,75 €
72,45 €
57,65 €
58,70 €
50,25 €
Poznámka:
Model G47 G47P je certifikován ve 2. bezpečnostní třídě.
Model G55P je certifikován ve 3. bezpečnostní třídě.
Visiace zámky G sa dodávajú s 2 kľúčmi a kartou.
Model G47, G47P je certifikovaný v 2. bezpečnostnej triede.
Model G55P je certifikovaný v 3. bezpečnostnej triede.
Plastový kryt na visací zámky G 47, G 55
Plastový kryt na visiace zámky G 47, G 55
Cena
Plastový kryt G47
Plastový kryt G55
175 Kč
175 Kč
7,25 €
7,25 €
33
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:19
Stránka 34
Visací zámky
Visiace zámky
Visací zámek SBG
Visiaci zámok SBG
Cena
Cena
INTERACTIVE+
3 989 Kč
164,85 €
CLASSIC
3 675 Kč
151,90 €
Průměr čepu 13 m, šířka otvoru pro petlici 36 mm. / Priemer
čapu 13 m, šírka otvoru pre petlice 36 mm
Poznámka:
Visací zámek s pojízdným čepem, který se vysunuje z těla
zámku, vhodný tam, kde nelze manipulovat s okem klasického visacího zámku. Čep se protáčí – zvýšená odolnost proti
řezání.
Visiaci zámok so zasúvacím čapom, ktorý sa vysúva z tela
zámku. Použitie: v miestach s priestorovým obmedzením, kde
sa nedá manipulovať s bežným visiacím zámkom. Čap sa pretáča – zvýšená odolnosť proti rezaniu.
Kulatý visací zámek – „HOKEJOVÝ PUK“
Guľatý visiaci zámok – „HOKEJOVÝ PUK“
Cena
Cena
MT5+
3 140 Kč
129,80 €
INTERACTIVE+
2 660 Kč
109,95 €
CLASSIC
2 445 Kč
101,05 €
Petlice
850 Kč
35,15 €
Cena visacího zámku bez petlice. / Cena visiaceho zámku
bez petlice.
Visací zámek
Petlice
Petlice pro skleněné dveře
Petlica pre sklenené dvere
Cena
Cena
480 Kč
19,85 €
Poznámka:
Petlice je vhodná pouze k těmto druhům visacích zámků: série C 10; 13/série G 47, 55.
Petlica je vhodná len k týmto druhom visiacich zámkov: séria C 10; 13/séria E 11; 14/séria G 47, 55
34
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 35
Rozvorové zámky
MINIBARS – závory bez kompromisů
MINIBARS – závory bez kompromisov
Minibar EMA závora jako přidaný rozvorový zámek na dveře, délka od
1 200 - 4 000 mm / Minibar EMA závora ako prídavný rozvorový zámok na
dvere, dĺžka od 1 200 – 4 000 mm
od 3 430 Kč €
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=500 L=1200
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=500 L=1200
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=500 L=1500
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=500 L=1500
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=500 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=500 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=1100 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=1100 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=1100 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=1100 L=2250
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=1100 L=2500
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=1100 L=2500
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=1100 L=2750
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=1100 L=2750
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=1100 L=3000
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=1100 L=3000
svislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykací body E=1100 L=4000
zvislá závora MINIBAR "EMA" 2 zamykacie body, E=1100 L=4000
3 430 Kč
141,75 €
3 685 Kč
152,30 €
3 950 Kč
163,25 €
3 980 Kč
164,50 €
4 085 Kč
168,85 €
4 185 Kč
172,95 €
4 325 Kč
178,75 €
4 470 Kč
184,75 €
5 050 Kč
208,70 €
Příslušenství k Minibar EMA / Príslušenstvo k Minibar EMA
příslušenství hnědé/príslušenstvo hnedé (1 ks G9909 a 1 ks G9906C)
příslušenství bílé/príslušenstvo biele (1 ks G9909 a 1 ks G9906C)
příslušenství černé/príslušenstvo čierne (1 ks G9909 a 1 ks G9906C)
400 Kč 16,55 €
400 Kč 16,55 €
400 Kč 16,55 €
Minibar G 512 symetrická závora jako přídavný rozvorový zámek,
délka od 2 000 - 4 000 mm / Minibar G 512 symetrická závora ako
prídavný rozvorový zámok, dĺžka od 2 000 – 4 000 mm
Minibar G512
Minibar G513
horizontální závora MINIBAR "512" 2 zamyk. body, H=1000 L=2000
horizontálna závora MINIBAR "512" 2 zamykacie body, H=1000 L=2000
horizontální závora MINIBAR "512" 2 zamyk. body, H=1125 L=2250
horizontálna závora MINIBAR "512" 2 zamykacie body, H=1125 L=2250
horizontální závora MINIBAR "512" 2 zamyk. body, H=1250 L=2500
horizontálna závora MINIBAR "512" 2 zamykacie body, H=1250 L=2500
horizontální závora MINIBAR "512" 2 zamyk. body, H=1375 L=2750
horizontálna závora MINIBAR "512" 2 zamykacie body, H=1375 L=2750
horizontální závora MINIBAR "512" 2 zamyk. body, H=1500 L=3000
horizontálna závora MINIBAR "512" 2 zamykacie body, H=1500 L=3000
horizontální závora MINIBAR "512" 2 zamyk. body, H=3000 L=4000
horizontálna závora MINIBAR "512" 2 zamykacie body, H=3000 L=4000
3 785 Kč
156,45 €
3 950 Kč
163,25 €
4 050 Kč
167,40 €
4 180 Kč
172,75 €
4 300 Kč
177,70 €
4 920 Kč
203,35 €
Minibar G 513 závora jako přídavný rozvorový zámek, délka od 800 - 1200 mm
Minibar G 513 závora ako prídavný rozvorový zámok, dĺžka od 800 – 1 200 mm
horizontální závora MINIBAR "513" 2 zamykací body, H=300 L=800
horizontálna závora MINIBAR "513" 2 zamykacie body, H=300 L=800
horizontální závora MINIBAR "513" 2 zamykací body, H=300 L=900
horizontálna závora MINIBAR "513" 2 zamykacie body, H=300 L=900
horizontální závora MINIBAR "513" 2 zamykací body, H=300 L=1000
horizontálna závora MINIBAR "513" 2 zamykacie body, H=300 L=1000
horizontální závora MINIBAR "513" 2 zamykací body, H=300 L=1100
horizontálna závora MINIBAR "513" 2 zamykacie body, H=300 L=1100
horizontální závora MINIBAR "513" 2 zamykací body, H=300 L=1200
Protikus pro svislou Protikus pro horizontální horizontálna závora MINIBAR "513" 2 zamykacie body, H=300 L=1200
2 950 Kč
121,95 €
3 080 Kč
127,30 €
3 150 Kč
130,20 €
3 215 Kč
132,90 €
3 300 Kč
136,40 €
Příslušenství:
Príslušenstvo:
montáž G9909
Protikus pre zvislú
montáž G9909
montáž G9951
Příslušenství k závorám/Príslušenstvo k závorám G 512
Protikus pre horizontálnu příslušenství hnědé, bílé, černé/príslušenstvo hnedé, biele, čierne
montáž G9951
rozeta prům. 40 pro dveře max. síly 40 mm, zlatá
rozeta Ø 40 pre dvere max. sily 40 mm, zlatá
rozeta prům. 40 pro dveře max. síly 40 mm, leštěný chrom
rozeta Ø 40 pre dvere max. sily 40 mm, leštený chróm
protikus pro montáž horizontální závory
protikus pre montáž horizontálnej závory
Protikus
podlahový
G9906
Rozeta
Ø 40 mm
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
a G 513
1 245 Kč 51,45 €
980 Kč 40,50 €
980 Kč 40,50 €
670 Kč 27,70 €
35
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 36
Rozvorové zámky
MINIBARS – závory bez kompromisů
MINIBARS – závory bez kompromisov
Minibar EMB závora pro montáž na balkonové dveře
(s otvorem na balkonovou kliku), délka od 800 - 2 250 mm
Minibar EMB závora pre montáž na balkónové dvere
(s otvorom na balkónovú kľučku), dĺžka od 800 – 2 250 mm
od 4 420 Kč
od €
svislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykací body, E=300 L=800
zvislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykacie body E=300 L=800
4 420 Kč
182,65 €
svislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykací body, E=300 L=1100
zvislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykacie body E=300 L=1100
4 580 Kč
189,30 €
svislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykací body, E=300 L=1200
zvislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykacie body E=300 L=1200
4 620 Kč
190,95 €
svislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykací body, E=300 L=1500
zvislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykacie body E=300 L=1500
4 910 Kč
202,90 €
svislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykací body, E=900 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykacie body E=900 L=2000
5 260 Kč
217,40 €
svislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykací body, E=900 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMB" 2 zamykacie body E=900 L=2250
5 460 Kč
225,65 €
Příslušenství k Minibar EMB / Príslušenstvo k Minibar EMB
klika - mosaz
kľučka – mosadz
750 Kč
31,00 €
klika - satén chrom
kľučka – satén chróm
830 Kč
34,30 €
příslušenství hnědé (1 ks G9909 a 1 ks G9906C)
príslušenstvo hnedé (1 ks G 9909 a 1 ks G9906C)
400 Kč
16,55 €
příslušenství bílé (1 ks G9909 a 1 ks G9906C)
príslušenstvo biele (1 ks G 9909 a 1 ks G9906C)
400 Kč
16,55 €
příslušenství černé (1 ks G9909 a 1 ks G9906C)
príslušenstvo čierne (1 ks G 9909 a 1 ks G9906C)
400 Kč
16,55 €
Příslušenství:
Príslušenstvo:
Protikus pro svislou
montáž G9909
Protikus pre zvislú
montáž G9909
Protikus pro horizontální
montáž G9951
Protikus pre horizontálnu
montáž G9951
Protikus
podlahový
G9906
Rozeta
Ø 40 mm
36
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 37
Rozvorové zámky
MINIBARS – závory bez kompromisů
MINIBARS – závory bez kompromisov
Minibar EMC závora na dveře pro montáž v ose zadlabacího zámku,
délka od 2 000 - do 2 500 mm
od 5 550 Kč
Minibar EMC závora na dvere pre montáž v ose
zadlabacieho zámku, dĺžka od 2 000 – 2 500 mm
od 229,35 €
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 72 H=1400 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 72 H=1400 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 85 H=1400 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 85 H=1400 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 88 H=1400 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 88 H=1400 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 92 H=1400 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 92 H=1400 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 110 H=1400 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 110 H=1400 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 70 H=1400 L=2000
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 70 H=1400 L=2000
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 72 H=1400 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 72 H=1400 L=2250
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 85 H=1400 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 85 H=1400 L=2250
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 88 H=1400 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 88 H=1400 L=2250
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 92 H=1400 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 92 H=1400 L=2250
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 110 H=1400 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 110 H=1400 L=2250
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 70 H=1400 L=2250
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 70 H=1400 L=2250
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 72 H=1400 L=2500
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 72 H=1400 L=2500
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 85 H=1400 L=2500
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 85 H=1400 L=2500
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 88 H=1400 L=2500
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 88 H=1400 L=2500
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 92 H=1400 L=2500
zvislá závora MINIBAR "EMC"2 zamykacie body, rozteč 92 H=1400 L=2500
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 110 H=1400 L=2500
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 110 H=1400 L=2500
svislá závora MINIBAR "EMC" 2 zam. b., rozteč 70 H=1400 L=2500
5 550 Kč
229,35 €
5 550 Kč
229,35 €
5 550 Kč
229,35 €
5 550 Kč
229,35 €
5 550 Kč
229,35 €
5 550 Kč
229,35 €
5 775 Kč
238,65 €
5 775 Kč
238,65 €
5 775 Kč
238,65 €
5 775 Kč
238,65 €
5 775 Kč
238,65 €
5 775 Kč
238,65 €
5 895 Kč
243,60 €
5 895 Kč
243,60 €
5 895 Kč
243,60 €
5 895 Kč
243,60 €
5 895 Kč
243,60 €
5 895 Kč
zvislá závora MINIBAR "EMC" 2 zamykacie body, rozteč 70 H=1400 L=2500
243,60 €
Příslušenství k Minibar EMC / Príslušenstvo k Minibar EMC
klika pravá - mosaz 500D
kľučka pravá – mosadz 500D
klika pravá - saténovaný chrom 504D
kľučka pravá – saténovaný chróm 504D
klika levá - mosaz 500S
kľučka ľavá – mosadz 500S
klika levá - saténovaný chrom 504S
kľučka ľavá – saténovaný chróm 504S
Příslušenství:
Príslušenstvo:
Rozeta
Ø 40 mm
820 Kč
33,90 €
900 Kč
37,20 €
820 Kč
33,90 €
900 Kč
37,20 €
X - barevné provedení závor MINIBAR / X – farebné prevedenie závor MINIBAR
M - hnědá, B - bílá, N - černá / M – hnedá; B – biela; N – čierna
Rozety pro závory MINIBAR EMA - EMB - EMC
Rozety pre závory MINIBAR EMA-EMB-EMC
rozeta prům. 40 - zlatá 00100C
rozeta Ø 40 – zlatá 00100C
rozeta prům. 40 - lesklý chrom 00102C
rozeta Ø 40 – lesklý chrom 00102C
rozeta prům. 40 - chrom satén 00104C
rozeta Ø 40 – chrom satén 00104C
sada univerzálních podložek k rozetě
sada univerzálnych podložiek k rozete
980 Kč
40,50 €
980 Kč
40,50 €
1 095 Kč
45,25 €
670 Kč
27,69 €
37
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 38
Rozvorové
zámky
Rozvorové zámky – model 231/2
Zámek 231 levý / Zámok 231 ľavý
Zámek 231 pravý / Zámok 231 pravý
Cena
Cena
2 700 Kč
2 700 Kč
111,60 €
111,60 €
Rozvorové zámky – model 240/250
Zámek 240 / Zámok 240
Zámek 250 / Zámok 250
Cena
Cena
3 650 Kč
3 750 Kč
150,85 €
155,00 €
Rozvorové zámky – model 235 a 265
Zámek 235 / Zámok 235
Zámek 265 / Zámok 265
Zámek 265 s mikrospínačem
Zámok 265 s mikrospínačom
Cena
Cena
3 135 Kč
4 250 Kč
129,55 €
175,65 €
4 500 Kč
186,00 €
Poznámka:
Speciální zámky dodáváme na zakázku.
Špeciálne zámky iba na zákazku.
38
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 39
Rozvorové
zámky
Rozvorové zámky – model 602
(průměr čepů 18 mm/priemer čapov 18 mm)
Zámek 602 / Zámok 602
Cena
Cena
3 650 Kč
150,85 €
Vložky zámků s ozubeným kolem k rozvorovým zámkům
Vložky zámkov s ozubom k rozvorovým zámkom
65 (30x35) mm
Cena
70 (30x40) mm
Cena
MT5+
3 055 Kč 126,25 €
3 330 Kč 137,65 €
INTERACTIVE+ 2 031 Kč 83,95 €
2 215 Kč 91,55 €
CLASSIC
1 650 Kč 68,20 €
1 795 Kč 74,20 €
INTEGRATOR
920 Kč 38,05 €
985 Kč 40,75 €
7X7
805 Kč 33,30 €
865 Kč 35,75 €
Vložky s 5 klíčí a kartou. / Vložky s 5 kľúčmi a kartou.
Provedení s olivou: +250 Kč. / Prevedenie s olivkou: +10,35 €.
V provedení MT5+ je min. rozměr strany 31 mm.
V prevedení MT5+ je minimálny rozmer strany 31 mm.
75 (30x45) mm
Cena
3 605 Kč 149,00 €
2 395 Kč 99,00 €
1 945 Kč 80,40 €
1 050 Kč 43,40 €
915 Kč 37,85 €
Bezpečnostní kování Mul-T-Lock SH300
Bezpečnostné kovanie Mul-T-Lock SH300
Cena
Bezpečnostní kování Mul-T-Lock SH300
Bezpečnostné kovanie Mul-T-Lock SH300 1 950 Kč
Barevná provedení: nikl satén, chrom, mosaz
Farebné prevedenie: nikel, satén, chróm, mosadz
Provedení klika-koule nebo klika-klika
Prevedenie: kľučka - guľa alebo kľučka - kľučka
Nastavitelná rozteč mezi klikou a otvorem
pro cylindrickou vložku: 90 mm nebo 85 mm
Nastaviteľná rozteč medzi kľučkou a otvorom
pre cylindrickú vložku: 90 mm alebo 85 mm
Montáž na 3 šrouby
Montáž na 3 skrutky
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
Montáž na 6 šroubů
Montáž na 6 skrutiek
Cena
80,60 €
39
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 40
Dveřní zámky MUL-T-LOCK
Zámky do dverí MUL-T-LOCK
Zámek MPL
Zámok MPL
Cena
Zámek rozvorový MPL 210 (viz obrázek)
1 580 Kč
Zámok rozvorový MPL 210 (viď. obrázok)
65,30 €
Zadlabací zámek SPLR, bez rozvorů (3 čepy)
990 Kč
Zadlabací zámok SPLR bez rozvorov (3 čapy)
40,95 €
Zadlabací zámek SPLS, bez rozvorů (závora)
990 Kč
Zadlabací zámok SPLS bez rozvorov (závora)
40,95 €
Vzdálenost otvorů pro vložku a hranol kliky je 90 mm. Zámek je připraven pro montáž většiny bezpečnostních kování, včetně dělených.
Ovládání zámku – vložkou s běžným typem palce.
Vzdialenosť otvorov pre vložku a hranol kľučky je 90 mm. Zámok je
pripravený na montáž väčšiny bezpečnostných kovaní, vr. delených.
Ovládanie zámku - vložkou s bežným typom palca.
Zámek MPL
Zámok MPL
MPL 211 s lištou 1850 mm
Cena
Cena
4 595 Kč
189,88 €
Cena
Cena
Rozeta kulatá MUL-T-LOCK
Rozeta guľatá MUL-T-LOCK
Rozeta kulatá interiérová
Rozeta guľatá interiérová
525 Kč
Povrchová úprava:
mosaz leštěná, chrom leštěný, saténový nikl
mosadz leštená, chróm leštený, saténový nikel
Bezpečnostní rozeta / Bezpečnostná rozeta
(baleno po 10 ks, uvedena cena za 1 ks)
(balené po 10 ks, uvedená cena za 1 ks)
560 Kč
21,69 €
23,14 €
40
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 41
Rozety a kování MUL-T-LOCK
Rozety a kovanie MUL-T-LOCK
Kování MUL-T-LOCK – M&T
Kovanie MUL-T-LOCK – M&T
Cena
Cena
2 590 Kč
2 590 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
107,05 €
107,05 €
123,60 €
123,60 €
Bezpečnostní rozeta ENTERO
Bezpečnostná rozeta ENTERO
povrch - Sni
povrch - Ni
povrch TiN-S
povrch TiN-C
bezpečnostní třída 3; šrouby 6 mm
bezpečnostná trieda 3; skrutky 6 mm
Bezpečnostní rozeta kulatá průměr 54 mm
Bezpečnostná okrúhlá rozeta – priemer 54 mm
povrch - Sni
povrch - Ni
povrch TiN-S
povrch TiN-C
bezpečnostní třída 3; šrouby 6 mm
bezpečnostná trieda 3; skrutky 6 mm
1 390 Kč
1 390 Kč
1 690 Kč
1 690 Kč
57,45 €
57,45 €
69,85 €
69,85 €
2 050 Kč
2 050 Kč
2 470 Kč
2 470 Kč
84,75 €
84,75 €
102,10 €
102,10 €
Kování ENTERO (klika-koule)
(rozeta není v ceně zahrnuta)
Kovanie ENTERO (kľučka–guľa)
[rozeta nie je v cene zahrnutá]
povrch - Sni
povrch - Ni
povrch TiN-S
povrch TiN-C
Poznámka:
Rozety max. sleva – 20 %.
Kování max. sleva – 10 %.
Poznámka:
Rozety max. zľava – 20 %.
Kovanie max. zľava – 10 %.
41
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:20
Stránka 42
Stroje na výrobů klíčů
Stroje na výrobu kľúčov
Stroj na výrobu klíčů COMPACT II (pro klíče Interactive a Classic)
Stroj na výrobu kľúčov COMPACT II (pre kľúče Interactive a Classic)
Cena
STROJ COMPACT II
FRÉZA „V“
FRÉZA „W“
SADA PRO ŘEZÁNÍ BACKPINŮ
SADA PRE REZANIE BACKPINOV
Cena
132 000 Kč 5 455,00 €
2 838 Kč
118,00 €
2 838 Kč
118,00 €
5 000 Kč
207,00 €
Stroj na výrobu klíčů COMPACT 7×7 (pro klíče Integrator a 7×7)
Stroj na výrobu kľúčov COMPACT 7×7 (pre kľúče Integrator a 7×7)
Cena
Cena
STROJ 7X7
FRÉZA „V“
SADA PRO ŘEZÁNÍ SIDEPINŮ
SADA PRE REZANIE SIDEPINOV
107 000 Kč 4 422,00 €
2 838 Kč
118,00 €
5 000 Kč
207,00 €
STROJ KC5
FRÉZA NA HADOVKU
SADA FRÉZ „V“ A „W“
480 000 Kč 19 835,00 €
6 100 Kč
253,00 €
5 676 Kč
235,00 €
Stroj na výrobu klíčů KC5
Stroj na výrobu kľúčov KC5
Cena
Cena
Spreje pro mazání vložek
Spreje pre mazanie vložiek
Cena
Lubrikační sprej na vložky
Lubrikačný sprej na vložky
Mul-T-Lock (230 ml)
125 Kč
Stojan s 12 ks lubrikačního spreje na vložky
Stojan s 12 ks lubrikačného spreja na vložky
Mul-T-Lock (230 ml)
1 250 Kč
Cena
5,20 €
52,00 €
42
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:21
Stránka 43
Zavírače / Zatvárače
Zavírače dveří MUL-T-LOCK
Zatvárače dverí MUL-T-LOCK
Cena
HS 24 (AZBE)
1 090 Kč
zavírací síla dle ČSN EN 1154: 2-4 pro dveře 40-80 kg,
velikost dveří 850-1100 mm, lze namontovat s aretačním ramenem,
2 šrouby k nastavení zav. síly a rychlosti
barva: stříbrná, bílá, černá, zlatá
Cena
45,05 €
zatváracia sila podľa EN 1154: 2-4 pre dvere 40-80 kg,
veľkosť dveri 850-1100 mm, možnosť namontovať s aretačným ramenom,
2 skrutky k nastaveniu zatv. sily a rýchlosti
farba: strieborná, biela, čierna, zlatá
RO 24
1 090 Kč
zavírací síla dle ČSN EN 1154: 2-4 pro dveře 40-80 kg, velikost dveří
850-1100 mm, lze namontovat s paralelně instalovaným ramenem,
2 šrouby k nastavení zav. síly a rychlosti
barva: stříbrná
45,05 €
zatváracia sila podľa EN 1154: 2-4 pre dvere 40-80 kg,
veľkosť dverí 850-1100 mm, možnosť namontovať s paralelne inštalovaným ramenom,
2 skrutky k nastaveniu zatv. sily a rýchlosti
farba: strieborná
HE 24
1 360 Kč
56,20 €
zavírací síla dle ČSN EN 1154: 2-4
Značeno CE – vhodný do protipožárních dveřních sestav
Klasifikace dle EN 1154: 4-8-4/3-1-1-3
pro dveře 40-80 kg, velikost dveří 850-1100 mm, rameno s možností nastavení
délky, 2 šrouby k nastavení zav. síly a rychlosti
barva: stříbrná
zatváracia sila podľa EN 1154: 2-4
Klasifikácia CE – vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
Klasifikácia podľa EN 1154: 4-8-4/3-1-1-3
pre dvere 40-80 kg, veľkosť dveri 850-1 100 mm, rameno s možnosťou nastavenia dĺžky, 2 skrutky k nastaveniu zatv. sily a rýchlosti
farba: strieborná
RE 35
3 650 Kč
150,85 €
zavírací síla dle ČSN EN 1154: 2-6
Značeno CE – vhodný do protipožárních dveřních sestav
Klasifikace dle EN 1154: 4-8-6/2-1-1-3
pro dveře 40-120 kg, velikost dveří 850-1400 mm, lze namontovat s paralelně instalovaným ramenem, 2 šrouby k nastavení zav. síly a rychlosti
barva: stříbrná
zatváracia sila podľa EN 1154: 2-6
Klasifikácia CE – vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
Klasifikácia podľa EN 1154: 4-8-6/2-1-1-3
pre dvere 40-120 kg, veľkosť dveri 850-1 400 mm, možnosť namontovať s paralelne inštalovaným ramenom, 2 skrutky k nastaveniu zatv. sily a rýchlosti
farba: strieborná
Poznámka:
Dodací lhůty se mohou lišit dle typu povrchu.
Dodacia lehota sa líši podľa farby povrchov.
C 324 (AZBE)
1 365 Kč
56,45 €
zavírací síla dle ČSN EN 1154: 2-4
Značeno CE – vhodný do protipožárních dveřních sestav
Klasifikace dle EN 1154: 4-8-4/2-1-1-4
pro dveře 40-80 kg, velikost dveří 850-1100 mm, lze namontovat s paralelně instalovaným ramenem, 2 šrouby k nastavení zavírací síly a rychlosti
barva: stříbrná, bílá, černá, zlatá
zatváracia sila podľa EN 1154: 2-4
Klasifikácia CE – vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
Klasifikácia podľa EN 1154: 4-8-4/2-1-1-4
pre dvere 40-80 kg, veľkosť dveri 850-1 100 mm, možno namontovať s paralelne
inštalovaným ramenom, 2 skrutky k nastaveniu zatv. sily a rýchlosti
farba: strieborná, biela, čierna, zlatá
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
43
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:21
Stránka 44
Zavírače
Zatvárače
Cena
Cena
AZBE C 304
1 980 Kč
81,85 €
provedení s pojízdným ramenem
prevedenie s pojazdným ramenom
2 500 Kč
103,35 €
zavírací síla dle ČSN EN 1154: 3-4
Značeno CE – vhodný do protipožárních dveřních sestav
Klasifikace dle EN 1154: 4-8-4/2-1-1-4
pro dveře 60-80 kg, velikost dveří 950-1 100 mm, barva: stříbrná, bílá, černá
zatváracia sila podľa EN 1154: 3-4
Značené CE – vhodný do protipožiarných dverných zostáv
Klasifikácia podľa EN 1154: 4-8-4/2-1-1-4
pre dvere 60-80 kg, veľkosť dverí 950-1 100 mm, farba: strieborná, biela, čierna
AZBE CV 425
3 200 Kč
132,25 €
provedení s pojízdným ramenem
prevedenie s pojazdným ramenom
3 800 Kč
157,05 €
zavírací síla dle ČSN EN 1154: 3-6
Značeno CE – vhodný do protipožárních dveřních sestav
Klasifikace dle EN 1154: 4-8-6/2-1-1-3
pro dveře 60-120 kg, velikost dveří 950-1400 mm, barva: stříbrná, bílá
zatváracia sila podľa EN 1154: 3-6
Značené CE – vhodný do protipožiarných dverných zostáv
Klasifikácia podľa EN 1154: 4-8-6/2-1-1-3
pre dvere 60-120 kg, veľkosť dverí 950-1400 mm, farba: strieborná, biela
Zavírače dveří MAB Zatvárače dverí MAB
Série 400
402 – s běžným typem ramene (zavírací síla – 2)
402 – s bežným typom ramena (zatváracia sila – 2)
403 – s běžným typem ramene (zavírací síla – 3)
403 – s bežným typom ramena (zatváracia sila – 3)
402 H. O. – s aretací 90° – 180° (zavírací síla – 2)
402 H. O. – s aretáciou 90° – 180° (zatváracia sila – 2)
403 H. O. – s aretací 90° – 180° (zavírací síla – 3)
403 H. O. – s aretáciou 90° – 180° (zatváracia sila – 3)
405 – s běžným typem ramene (zavírací síla – 4-5)
405 – s bežným typom ramena (zatváracia sila – 4-5)
Cena
Cena
2 430 Kč
100,45 €
2 480 Kč
102,50 €
2 520 Kč
104,15 €
2 580 Kč
106,65 €
4 200 Kč
173,60 €
POZNÁMKA:
Cena
MAB 403 KLASIFIKACE VČETNĚ POŽÁRNÍ Příslušenství/Príslušenstvo
ODOLNOSTI DLE EN 1154:4-8-3-1-1-4
AC 40 – montážní plech rovný/montážny plech rovný
885 Kč
AC 41 – montážní plech tvaru „L“/montážny plech tvaru „L“ 1 310 Kč
MAB 403 KLASIFIKÁCIA VRÁTANE POŽIARAC 561 – náhradní plastový kryt pro typ 402 a 403 /
NEJ ODOLNOSTI PODĽA EN 1154:4-8-3-1-1-4
náhradný plastový kryt pre typ 402 a 403
215 Kč
AC 251 – náhradní plastový kryt pro typ 450 /
náhradný plastový kryt pre typ 450
245 Kč
Typ 609 DV
Cena
36,60 €
54,15 €
8,90 €
10,15 €
Cena
609 DV – zavírač s nastavitelnou silou 3-6 s běžným typem ramene 3 660 Kč
609 DV – zatvárač s nastaviteľnou silou 3-6 s bežným typom ramena
151,25 €
609 DV – zavírač s nastavitelnou silou 3-6 s pojízdným ramenen
4 150 Kč
609 DV – zatvárač s nastaviteľnou silou 3-6 s pojazdným ramenon
171,50 €
POZNÁMKA:
MAB 609D KLASIFIKACE VČETNĚ POŽÁRNÍ Příslušenství/Príslušenstvo
AC 607 – aretační rameno/aretačné rameno
ODOLNOSTI DLE EN 1154:4-8-6-1-1-4
AC 167 – koordinátor zavírání dveří /
MAB 609D KLASIFIKÁCIA VRÁTANE POŽIAR- koordinátor zatvárania dverí
NEJ ODOLNOSTI PODĽA EN 1154:4-8-6-1-1-4 AC 522 – plastový kryt
Cena
Cena
1 480 Kč
61,20 €
3 315 Kč
245 Kč
137,00 €
10,15 €
44
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:21
Stránka 45
Zavírače
Zatvárače
Typ 564
Cena
564 – zavírač s nastavitelnou silou 2-5 s vestavěnou aretací
564 – zatvárač s nastaviteľnou silou 2-5
so zabudovanou aretáciou
2 730 Kč
Příslušenství/Príslušenstvo
AC 167 – koordinátor zavírání dveří
koordinátor zatvárania dverí
AC 302 – plastový kryt těla/plastový kryt tela
AC 592 – standardní rameno (bez aretace) /
štandardné rameno (bez aretácie)
AC 553 – montážní plech pro podvěšenou aretaci /
montážny plech pre aretáciu
AC 550 – montážní plech „L“ / montážny plech „L“
Série 800/Séria 800
Cena
112,85 €
Cena
Cena
3 315 Kč
240 Kč
137,00 €
9,95 €
580 Kč
24,00 €
1 438 Kč
1 425 Kč
59,45 €
58,90 €
Cena
Cena
801 – zavírač se zavírací silou 1
801 – zatvárač so zatváracou silou 1
7 100 Kč 293,40 €
802 – zavírač se zavírací silou 2
802 – zatvárač so zatváracou silou 2
7 200 Kč
297,55 €
803 – zavírač se zavírací silou 3 vhodný do protipožárních dveřních sestav
klasifikace dle EN 1154:3-8-3-1-1-4
803 – zatvárač so zatváracou silou 3 vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
klasifikácia podľa EN 1154:3-8-3-1-1-4
8 200 Kč 338,85 €
804 – zavírač se zavírací silou 4 vhodný do protipožárních dveřních sestav
klasifikace dle EN 1154:3-8-4-1-1-4
804 – zatvárač so zatváracou silou 4 vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
klasifikácia podľa EN 1154:3-8-4-1-1-4
8 300 Kč
Příslušenství/Príslušenstvo
AC 581 – nastavitelná aretace/nastaviteľná aretácia
AC 596 – nastavitelný stavěč/nastaviteľný stavač
Série 900/Séria 900
Cena
200 Kč
65 Kč
Cena
Cena
8,30 €
2,70 €
Cena
900 – zavírač s nastavitelnou zavírací silou 2–4 vhodný do protipožárních
dveřních sestav klasifikace dle EN 1154:3-8-4/2-1-1-4
900 – zatvárač so zatváracou silou 2-4 vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
klasifikácia podľa EN 1154:3-8-4/2-1-1-4
10 980 Kč 453,75 €
903 – zavírač se zavírací silou 3 vhodný do protipožárních dveřních sestav
klasifikace dle EN 1154:3-8-3-1-1-4
903 – zatvárač so zatváracou silou 3 vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
klasifikácia podľa EN 1154:3-8-3-1-1-4
9 800 Kč 405,00 €
904 – zavírač se zavírací silou 4 vhodný do protipožárních dveřních sestav
klasifikace dle EN 1154:3-8-4-1-1-4
904 – zatvárač so zatváracou silou 4 vhodný do protipožiarnych dverných zostáv
klasifikácia podľa EN 1154:3-8-4-1-1-4
9 850 Kč
407,05 €
Příslušenství/Príslušenstvo
AC 581 – nastavitelná aretace
nastaviteľná aretácia
AC 596 – nastavitelný stavěč
nastaviteľný stavač
Cena
Cena
185 Kč
7,65 €
65 Kč
2,70 €
45
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:21
Stránka 46
Brankové zavírače
Bránkové zatvárače
Typ 620 C, 680 C
Cena
620C – s duální rychlostí zavírání (zavírací síla 2)
s antikorozní úpravou, černý
620 C – s duál. rychlosťou zatvárania (zatváraca sila 2)
so špec. antikoroz. úpravou, čierny
5 275 Kč
680C – s nastavitelnou silou zavírání (zavírací síla 4)
s antikorozní úpravou, černý
680 C – s nastaviteľ. silou zatvárania (zatváraca sila 4)
so špec. antikoroz. úpravou, čierny
8 500 Kč
Příslušenství/Príslušenstvo
AC 564 – kluzné rameno
klzné rameno
AC 271 – podkladový plech k 620C
podkladový plech k 620 C
AC 272 – podkladový plech k 680C
podkladový plech k 680 C
Cena
218,00 €
351,25 €
Cena
Cena
2 380 Kč
98,35 €
610 Kč
25,25 €
1 220 Kč
50,45 €
46
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:21
Stránka 47
Podlahové zavírače MAB
Podlahové zatvárače MAB
Řešení pro dveře ve veřejných a komerčních prostorách. Podlahové zavírače jsou vybaveny funkcemi známými z běžných
povrchově montovaných zavíračů, např.:
• Kontrola rychlosti zavírání dveří
• Nastavení doklapu dveří
• Aretace (u podlahových zavíračů nejčastěji 90°a 105°, dále
pak plynule nastavitelná aretace mezi 135°a maximálním
úhlem otevření 175/180°).
Podlahové zavírače jsou určeny pro jednostranně otevírané
dveře i pro dveře dvojčinné (tzv. „lítačky“).
Značení zavíračů dveří:
Riešenie pre dvere vo verejných a komerčných priestoroch.
Podlahové zatvárače sú vybavené funkciami známymi z bežných povrchovo montovaných zatváračov, napr:
• Kontrola rýchlosti zatvárania dverí
• Nastavenie doklepu dverí
• Aretácia (u podlahových zatváračov najčastejšie 90° a 105°,
ďalej potom plynule nastaviteľná aretácie medzi 135 ° a maximálnym uhlom otvorenia 175/180°).
Podlahové zatvárače sú určené pre jednostranne otvárané
dvere aj pre dvere dvojčinné (tzv. „lietačky“).
Značenie zatváračov dverí:
Cena
Modelová řada
Modelová rada
7100
7100
7300
7300
7410
7410
4200
4200
750
750
Cena
Popis
Popis
řada univerzálních podlahových zavíračů se zavírací silou EN 1-3
4 850 Kč 200,45 €
Síla potřebná k ovládání dveří je nízká, zavírač je vhodný pro montáž
v místech s pohybem osob se sníženou pohyblivostí, aretace 90°, 105°, úhel max. otevření 180°.
rada univerzálnych podlahových zatváračov so zatváracou silou EN 1-3
Sila potrebná na ovládanie dverí je nízka, zatvárač je vhodný pre montáž
v miestach s pohybom osôb so zníženou pohyblivosťou, aretácia 90°, 105°, uhol max otvorenia 180°.
univerzální podlahový zavírač, zavírací síla EN 1-3, dodává se pouze
s aretací – model 7305 - 90°a model 7300 – 105°, úhel max. otevření 180°.
univerzálny podlahový zatvárač, zatváracia sila EN 1-3, dodáva sa iba
s aretáciou - model 7305 - 90 ° a model 7300 - 105 °, uhol max otvorenia 180°.
5 125 Kč
211,80 €
podlahový zavírač s nízkým tělem (hloubka otvoru pro zabudování 70 mm)
Zavírací síla EN 2-4, S aretací – model 7415 – 90°a model 7410 – 105°,
úhel max. otevření 180°, bez aretace model 7412 (úhel max. otevření 150°).
podlahový zatvárač s nízkym telom (hĺbka otvoru pre zabudovanie 70 mm)
Zatváracia sila EN 2-4, S aretáciou - model 7415 - 90 ° a model 7410 - 105°,
uhol max otvorenia 180 °, bez aretácie model 7412 (uhol max otvorenia 150°).
5 795 Kč 239,50 €
řada podlahových zavíračů s ultra tenkým tělem
(hloubka otvoru pro zabudování pouze 47 mm)
6 490 Kč 268,20 €
Zavírací síla EN 2-4, aretace 90°, 105°, úhel max. otevření 175°, řada MAB 4200
se vyznačuje možností výměny čepu, model vhodný do protipožárních dveřních sestav dle EN 1154
rad podlahových zatváračov s ultra tenkým telom (hĺbka otvoru pre zabudovanie iba 47 mm)
Zatváracia sila EN 2-4, aretácia 90 °, 105 °, uhol max otvorenia 175°, rada MAB 4200
sa vyznačuje možnosťou výmeny čapu, model vhodný do protipožiarnych dverných zostáv podľa EN 1154
silný podlahový zavírač pro velké a těžké dveře (až 300 kg)
10 790 Kč
Zavírací síla EN 3-6, modely s aretací 90°; 105; nebo bez aretace,
úhel max. otevření 175°, model vhodný do protipožárních dveřních sestav dle EN 1154
silný podlahový zatvárač pre veľké a ťažké dvere (až 300 kg)
Zatváracia sila EN 3-6, modely s aretáciou 90 °; 105; alebo bez aretácie,
uhol max otvorenia 175 °, model vhodný do protipožiarnych dverných zostáv podľa EN 1154
Dodáváme široký sortiment příslušenství pro osazení dveří čepy a rameny.
Dodávame široký sortiment príslušenstva pre osadenie dverí čapmi a ramenami.
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
445,90 €
47
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:21
Stránka 48
Aplikace panikových
dveřních uzávěrů
Aplikácie panikových
dverných uzáverov
Panikové dveřní uzávěry
Panikové dverné uzávery
Panikové uzávěry slouží k zajištění bezpečného a účinného
úniku dveřmi s minimální námahou bez dřívější znalosti zařízení. Hlavním cílem je umožnit otevření dveří ve všech situacích tlakem ruky nebo těla podél vnitřní strany na panikovém
uzávěru bez nutnosti použití klíče nebo jiného předmětu. Jejich aplikace ve veřejných budovách, místech veřejné zábavy a
obchodních centrech je dána evropskou normou ČSN EN 1125.
Panikové uzávery slúžia k zaisteniu bezpečného a účinného
úteku dvermi s minimálnou námahou bez predchádzajúcej
znalosti zariadenia. Hlavným cieľom je umožniť otvorenie
dverí vo všetkých situáciách tlakom ruky alebo tela pozdĺž
vnútornej strany na panikovom uzávery bez nutnosti použitia
kľúča alebo iného predmetu. Ich aplikácia vo verejných budovách, miestach verejnej zábavy a obchodných centrách je
daná európskou normou EN 1125.
Jednokřídlé dveře / Jednokrídlové dvere
1
1
2
1
2
1
2
2
4
4
Dvoukřídlé dveře / Dvojkrídlové dvere
1
1
1
2
2
4
Označení položek
v ceníku.
Označenie položiek
v cenníku.
1
2
2
4
4
48
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:21
Stránka 49
Panikové dveřní uzávěry
Panikové dverné uzávery
MAB EXIT 1000
MAB EXIT 1000
Panikové uzávěry slouží k zajištění bezpečného a účinného
úniku dveřmi s minimální námahou bez dřívější znalosti zařízení. Hlavním cílem je umožnit otevření dveří ve všech situacích tlakem ruky nebo těla podél vnitřní strany na panikovém
uzávěru bez nutnosti použití klíče nebo jiného předmětu. Jejich aplikace ve veřejných budovách, místech veřejné zábavy a
obchodních centrech je dána evropskou normou ČSN EN 1125.
Panikové uzávery slúžia k zaisteniu bezpečného a účinného úteku
dvermi s minimálnou námahou bez predchádzajúcej znalosti zariadenia. Hlavným cieľom je umožniť otvorenie dverí vo všetkých
situáciach tlakom ruky alebo tela pozdĺž vnútornej strany na panikovom uzávery bez nutnosti použitia kľúča alebo iného predmetu.
Ich aplikácia vo verejných budovách, miestach verejnej zábavy
a obchodných centrách je daná európskou normou EN 1125.
Panikové kování EXIT 1000 (klasifikace dle EN 1125:3-7-6-0-1-4-2-2-A)
Panikové kovanie EXIT 1000 (klasifikacia podľa EN 1125:3-7-6-0-1-4-2-2-A)
1
1-bodové
1
+
2
1-bodové
1
+
2
Pro dveře do šířky 1 000 mm
Pre dvere do šírky 1 000 mm
Pro dveře do šířky 1 500 mm
Pre dvere do šírky 1 500 mm
Barevné provedení: černá, bílá, stříbrná
Farebné prevedenie: čierna, biela, strieborná
Příplatek za nerezové madlo / Príplatok za nerezové madlo
2
Cena
3 595 Kč
148,60 €
3 935 Kč
162,65 €
720 Kč
29,80 €
Rozvorové 2-bodové a 3-bodové
1
+
2
+
4
Rozvorové 2-bodové a 3-bodové
1
+
2
+
4
Pro dveře do šířky 1 000 mm, výšky 2 500 mm
Pre dvere do šírky 1 000 mm výšky 2 500 mm
Pro dveře do šířky 1 500 mm, výšky 2 500 mm
Pre dvere do šírky 1 500 mm, výšky 2 500 mm
Barevné provedení: černá, bílá, stříbrná
Farebné prevedenie: čierna, biela, strieborná
Příplatek za nerezové madlo
Príplatok za nerezové madlo
Příplatek pro dveře výšky 2 501 - 3 500 mm
Príplatok pre dvere výšky 2 501 - 3 500 mm
4
Cena
6 395 Kč
264,30 €
6 735 Kč
278,35 €
720 Kč
29,80 €
1 000 Kč
41,35 €
1 980 Kč
81,85 €
1 980 Kč
81,85 €
2 450 Kč
101,25 €
316 Kč
13,10 €
Kování / Kovanie
Kování "Tira apri" bez eurocylindrické vložky (model 416,31)
Kovanie "Tira apri" bez eurocylindrickej vložky
Kování "Tira apri" bez eurocylindrické vložky (model 417,31)
Kovanie "Tira apri" bez eurocylindrickej vložky
Kování AC 916 bez eurocylindrické vložky
Kovanie AC 916 bez eurocylindrickej vložky
Cylindrická vložka 40,5 mm
Cylindrická vložka 40,5 mm
3
3
kování AC 916
kovanie AC 439
kování 416 Tira apri
kovanie 416 Tira apri
Barevná provedení:
Farebné prevedenie:
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
49
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:22
Stránka 50
Protipožární panikové
dveřní uzávěry
Protipožiarne paniky
a príslušenstvo
NUOVA FEB
NUOVA FEB
Panikové uzávěry slouží k zajištění bezpečného a účinného
úniku dveřmi s minimální námahou bez dřívější znalosti zařízení. Hlavním cílem je umožnit otevření dveří ve všech situacích tlakem ruky nebo těla podél vnitřní strany na panikovém
uzávěru bez nutnosti použití klíče nebo jiného předmětu. Jejich aplikace ve veřejných budovách, místech veřejné zábavy a
obchodních centrech je dána evropskou normou ČSN EN 1125.
Panikové uzávery slúžia k zaisteniu bezpečného a účinného úteku
dvermi s minimálnou námahou bez predchádzajúcej znalosti zariadenia. Hlavným cieľom je umožniť otvorenie dverí vo všetkých
situáciach tlakom ruky alebo tela pozdĺž vnútornej strany na panikovom uzávery bez nutnosti použitia kľúča alebo iného predmetu.
Ich aplikácia vo verejných budovách, miestach verejnej zábavy
a obchodných centrách je daná európskou normou EN 1125.
Panikové kování – COMPOSIT (klasifikace dle EN 1125:3-7-5-1-1-3-2-2-A)
Panikové kovanie – COMPOSIT (klasifikácia podľa EN 1125:3-7-5-1-1-3-2-2-A)
1
2
4
1-bodové
1
1-bodové
1
+
+
2
2
Pro dveře do šířky 1 000 mm
Pro dveře do šířky 1 000 mm
Pro dveře do šířky 1 500 mm
Pre dvere do šírky 1 500 mm
Barevné provedení: černá, bílá, stříbrná
Farebné prevedenie: čierna, biela, strieborná
Příplatek za nerezové madlo
Príplatok za nerezové madlo
Cena
Cena
4 750 Kč
196,30 €
4 900 Kč
202,50 €
750 Kč
31,00 €
Rozvorové 2-bodové a 3-bodové
1
+
2
+
4
Rozvorové 2-bodové a 3-bodové
1
+
2
+
4
Pro dveře do šířky 1 000 mm
Pre dvere do šírky 1 000 mm
Pro dveře do šířky 1 500 mm
Pre dvere do šírky 1 500 mm
Barevné provedení: černá, bílá, stříbrná
Farebné prevedenie: čierna, biela, strieborná
Příplatek za nerezové madlo
Príplatok za nerezové madlo
Příplatek za rozvorové tyče s překrytím táhel
Príplatok za rozvorové tyče s prekrytím tiahel
7 600 Kč
314,05 €
7 750 Kč
320,25 €
750 Kč
31,00 €
750 Kč
31,00 €
4
50
Barevná provedení: Panikové kování NUOVA FEB
Farebné prevedenie: Panikové kovanie NUOVA FEB
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:22
Stránka 51
Protipožární panikové
dveřní uzávěry
Protipožiarne paniky
a príslušenstvo
NUOVA FEB
NUOVA FEB
Panikové uzávěry slouží k zajištění bezpečného a účinného
úniku dveřmi s minimální námahou bez dřívější znalosti zařízení. Hlavním cílem je umožnit otevření dveří ve všech situacích tlakem ruky nebo těla podél vnitřní strany na panikovém
uzávěru bez nutnosti použití klíče nebo jiného předmětu. Jejich aplikace ve veřejných budovách, místech veřejné zábavy a
obchodních centrech je dána evropskou normou ČSN EN 1125.
Panikové uzávery slúžia k zaisteniu bezpečného a účinného
úteku dvermi s minimálnou námahou bez predchádzajúcej
znalosti zariadenia. Hlavným cieľom je umožniť otvorenie dverí
vo všetkých situáciach tlakom ruky alebo tela pozdĺž vnútornej
strany na panikovom uzávery bez nutnosti použitia kľúča alebo
iného predmetu. Ich aplikácia vo verejných budovách, miestach verejnej zábavy a obchodných centrách je daná európskou normou EN 1125.
3
Kování vnější stříbrné, bílé
Kovanie vonkajšie strieborné, biele
Cena
Kování s klikou černé s válcovou vložkou – model 952
Kovanie s kľučkou čierne s valcovou vložkou - model 952 11 990 Kč
Kování Jolly s klikou černé s cylindrickou
vložkou – model 9621
Kovanie Jolly s kľučkou čierne s cylindrickou
vložkou – model 9621
2 480 Kč
Cena
82,25 €
102,50 €
Panikové kování PUSH 445 –klasifikace dle EN 1125: 3-7-6-1-1-3-2-2-B
Panikové kovanie PUSH 445 –klasifikácia podľa EN 1125: 3-7-6-1-1-3-2-2-B
Mechanismus / Mechanizmus
Panik šířky 640 – 1 300 mm, černý
s červenou tlačnou lištou
Panik šírky 640 – 1 300 mm, čierny,
s červenou tlačnou lištou
Kování JOLLY s klikou černou a cylindrickou vložkou
Kovanie Jolly s kľučkou čiernou a cylindrickou vložkou
Rozvorové tyče s krytem
Rozvorové tyče s krytom
Sada rozvorových tyčí černá pro dveře do 2 650 mm
(vč. koncovek a protikusů, vodičů, tyčí, apod.)
Sada rozvorových tyčí čierna pre dvere do 2 650 mm
(vr. koncoviek a protikusov, vodičov, tyčí a pod.)
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
Cena
Cena
6 990 Kč
288,85 €
2 490 Kč
102,90 €
Cena
Cena
3 530 Kč
145,90 €
51
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:22
Stránka 52
Protipožární panikové
dveřní uzávěry
Protipožiarne panikové
dverné uzávery
NUOVA FEB
NUOVA FEB
Panikové uzávěry slouží k zajištění bezpečného a účinného
úniku dveřmi s minimální námahou bez dřívější znalosti zařízení. Hlavním cílem je umožnit otevření dveří ve všech situacích tlakem ruky nebo těla podél vnitřní strany na panikovém
uzávěru bez nutnosti použití klíče nebo jiného předmětu. Jejich
aplikace ve veřejných budovách, místech veřejné zábavy a obchodních centrech je dána evropskou normou ČSN EN 1125.
Panikové uzávery slúžia k zaisteniu bezpečného a účinného úteku
dvermi s minimálnou námahou bez predchádzajúcej znalosti zariadenia. Hlavným cieľom je umožniť otvorenie dverí vo všetkých
situáciách tlakom ruky alebo tela pozdĺž vnútornej strany na panikovom uzávery bez nutnosti použitia kľúča alebo iného predmetu.
Ich aplikácia vo verejných budovách, miestach verejnej zábavy
a obchodných centrách je daná európskou normou EN 1125.
Panikové kování – MILLENIUM (klasifikace dle EN 1125:3-7-6-1-1-3-2-2-B)
Panikové kovanie – MILLENIUM (klasifikácia podľa EN 1125:3-7-6-1-1-3-2-2-B)
Cena
Kování s dotykovým madlem
Kovanie s dotykovým madlom
4 800 Kč
Příslušenství: sada rozvorových tyčí pro dveře do 2 650 mm
(včetně koncovek a protikusů)
Príslušenstvo: sada rozvorových tyčí pre dvere do 2 650 mm
(vrátane koncoviek a protikusov)
2 850 Kč
Kování Jolly/ Kovanie Jolly
2 490 Kč
Cena
198,35 €
117,80 €
102,90 €
Panikové kování – ARTIGLIO (klasifikace dle EN 1125:3-7-6-1-1-3-2-1-A)
Panikové kovanie – ARTIGLIO (klasifikácia podľa EN 1125:3-7-6-1-1-3-2-1-A)
Cena
Panikový uzávěr se zadlabacím zámkem
s bezpečnostní charakteristikou jednobodový vč. zámku
Panikový uzáver so zadlabacím zámkom
s bezpečnostnou charakteristikou jednobodový
vr. zámku
7 450 Kč
Panikový uzávěr se zadlabacím zámkem
s bezpečnostní charakteristikou tříbodový vč. zámku
Panikový uzáver so zadlabacím zámkom
s bezpečnostnou charakteristikou trojbodový vr. zámku 13 900 Kč
Cena
307,90 €
574,40 €
Panikové kování – PUSH PAD (klasifikace dle EN 179:3-7-6-0-1-3-2-2-B)
Panikové kovanie – PUSH PAD (klasifikácia podľa EN 179:3-7-6-0-1-3-2-2-B)
Panikový uzávěr vhodný pro únikové východy
zřízené dle EN 179
Panikový uzáver vhodný pre únikové východy
zriadené podľa EN 179
Cena
Cena
3 990 Kč
164,90 €
52
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:22
Stránka 53
Protipožární panikové
dveřní uzávěry
Protipožiarne panikové
dverné uzávery
TESA ASSA ABLOY
TESA ASSA ABLOY
Všechny modely panikového kování TESA jsou certifikovány
pro použití do protipožárních sestav. Paniková kování jsou univerzální pro montáž na levé i pravé dveře – se snadnou změnou orientace. Možnost použití pro jednokřídlé i dvoukřídlé
dveře. Na objednávku možnost provedení s mikrospínačem.
Modely s povrchovými zámky jsou určeny ke kombinaci s kováním (kliky a štítky) na vnější stranu dveří TESA MODULAR
(povrchová montáž – doporučeno) nebo TESA SENA. Modely
se zadlabacími zámky jsou určeny ke kombinaci pouze s kováním TESA SENA pro model 1970 a se zadlabacími zámky
TESA 2035T, 4039T a CF60. Kování MODULAR a SENA jsou
dodávána bez zámkové vložky, nutno objednat zvlášť.
Všetky modely panikového kovania TESA sú certifikované pre
použitie do protipožiarnych zostáv. Panikové kovania sú univerzálne pre montáž na ľavé aj pravé dvere - s ľahkou zmenou orientácie. Možnosť použitia pre jednokrídlové aj dvojkrídlové dvere.
Na objednávku možnosť prevedenia s mikrospínačom. Modely s
povrchovými zámkami sú určené ku kombinácii s kovaním
(kľučka a štítky) na vonkajšiu stranu dverí TESA MODULAR (povrchová montáž - doporučené) alebo TESA SENA. Modely so
zadlabacími zámkami sú určené ku kombinácii iba s kovaním
TESA SENA pre model 1970 a so zadlabacími zámkami TESA
2035T, 4039T a CF60. Kovanie MODULAR a SENA sú dodávané bez zámkovej vložky, nutné objednať zvlášť.
Paniková kování TESA se zadlabacími zámky (model 1970)
(klasifikace dle EN 1125: 3-7-6-1-1-3-2-2-A)
Panikové kovanie TESA so zadlabávacími zámkami (model 1970)
(klasifikácia podľa EN 1125: 3-7-6-1-1-3-2-2-A)
Cena
Cena
S madlem délky 900 mm barva černá (skladem) / S madlom dĺžky 900 mm farba čierna (skladom)
4 750 Kč
196,30 €
Zámek zadlabací 2035T nebo CF60 / Zámok zadlabací 2035T alebo CF60
2 700 Kč
111,60 €
Řešení pro dvoukřídlové dveře, zadlabací zámek
do pasívního křídla model CF32 zahrnuje v balení
také tyče s příslušenstvím
Riešenie pre dvojkrídlové dvere, zadlabací zámok do
pasívneho krídla model CF32 zahrňuje v balení tiež
tyče s príslušenstvom
53
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:23
Stránka 54
Protipožární panikové
dveřní uzávěry
Protipožiarne panikové
dverné uzávery
Paniková kování TESA Universal s povrchovými zámky
(klasifikace dle EN 1125: 3-7-6-1-1-3-2-2-A)
Panikové kovanie TESA Universal s povrchovými zámkami
(klasifikácia podľa EN 1125: 3-7-6-1-1-3-2-2-A)
1-bodové (Model 1910) / 1-bodové (Model 1910)
Model 1910:
Model 1910:
S madlem délky 900 mm (skladem)
S madlom dĺžky 900 mm (skladom)
S madlem délky 1 400 mm (skladem)
S madlom dĺžky 1 400 mm (skladom)
Cena
Cena
4 875 Kč
201,45 €
5 530 Kč
228,55 €
Rozvorové 2-bodové a 3-bodové (Modely 1920, 1930, 1950 a 195L)
Rozvorové 2-bodové a 3-bodové (Modely 1920, 1930, 1950 a 195L)
Model 1920: 2-bodový se svislými čepy
Model 1920: 2-bodový so zvislými čapmi
S madlem délky 900 mm/S madlom dĺžky 900 mm
S madlem délky 1400 mm/S madlom dĺžky 1 400 mm
Cena
7 525 Kč
8 330 Kč
Cena
311,00 €
344,25 €
6 725 Kč
277,90 €
7 520 Kč
310,75 €
Model 1950: 3-bodový s 1 vodorovnou a 2 svislými střelkami
Model 1950: 3-bodový s 1 vodorovnou a 2 zvislými strelkami
S madlem délky 900 mm/S madlom dĺžky 900 mm
7 380 Kč
S madlem délky 1400 mm/S madlom dĺžky 1 400 mm
8 180 Kč
305,00 €
338,05 €
Model 195L: 3-bodový se 3 vodorovnými střelkami
Model 195L: 3-bodový s 3 vodorovnými strelkami
S madlem délky 900 mm / S madlom dĺžky 900 mm
S madlem délky 1400 mm / S madlom dĺžky 1 400 mm
7 800 Kč
8 620 Kč
322,35 €
356,20 €
Příplatek za provedení s mikrospínačem
Príplatok za prevedenie s mikrospínačom
1 524 Kč
63,00 €
Model 1930: 2-bodový se svislými střelkami
Model 1930: 2-bodový so zvislými strelkami
S madlem délky 900 mm (skladem)
S madlom dĺžky 900 mm (skladom)
S madlem délky 1400 mm (skladem)
S madlom dĺžky 1 400 mm (skladom)
Typy hlavních mechanismů:
Typy hlavných mechanizmov:
2-bodový
3-bodový
2-bodový
3-bodový
M. 1920, 1930
M. 1950, 195L
Typy přídavných zámků (na rozvorových tyčích):
Typy prídavných zámkov (na rozvorových tyčiach):
Svislá střelka
Svislý čep
Vodorovná střelka
Zvislá strelka
Zvislý čap
Vodorovná strelka
M. 1930, 1950
M. 1920
M. 195L
54
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:23
Stránka 55
Protipožární panikové
dveřní uzávěry
Protipožiarne panikové
dverné uzávery
Kování k povrchově montovaným panikovým dveřním uzávěrů TESA
Kovanie k povrchovo montovaným panikovým dverným uzáverom TESA
kování SENA / kovanie SENA
štítek s otvorem pro cylindrickou vložku
E1911EXNE, černý
štítok s otvorom pre cylindrickú vložku
E1911EXNE, čierny
štítek s otvorem pro cylindrickou vložku
E1911EXIS, stříbrný
štítok s otvorom pre cylindrickú vložku
E1911EXIS, strieborný
štítek s koulí a otvorem pro cylindrickou vložku
TTF10UNE, černý
štítok s guľou a otvorom pre cylindrickú vložku
TTF10UNE, čierny
štítek s koulí a otvorem pro cylindrickou vložku
TTF10UIS, stříbrný
štítok s guľou a otvorom pre cylindrickú vložku
TTF10UIS, strieborný
štítek s klikou a otvorem pro cylindrickou vložku
S1912EXNE, černý
štítok s kľučkou a otvorom pre cylindrickú vložku
S1912EXNE, čierny
štítek s klikou a otvorem pro cylindrickou vložku
S1912EXIS16, stříbrný
štítok s kľučkou a otvorom pre cylindrickú vložku
S1912EXIS, strieborný
kování MODULAR / kovanie MODULAR
štítek s otvorem pro cylindrickou vložku
MMPS1SCNE, černý
štítok s otvorom pre cylindrickú vložku
MMPS1SCNE, čierny
štítek s otvorem pro cylindrickou vložku
MMPS1SCPL, stříbrný (pro vložku min. 30×10 mm)
štítok s otvorom pre cylindrickú vložku
MMPS1SCPL, strieborný (pre vložku min. 30×10 mm)
štítek s koulí a otvorem pro cylindrickou vložku
MMP4SCNE, černý
štítok s guľou a otvorom pre cylindrickú vložku
MMP4SCNE, čierny
štítek s koulí a otvorem pro cylindrickou vložku
MMP41SCPL, stříbrný (pro vložku min. 30×10 mm)
štítok s guľou a otvorom pre cylindrickú vložku
MMP41SCPL, strieborný (pre vložku min. 30x10 mm)
štítek s klikou a otvorem pro cylindrickou vložku
MMPS2SCNE, černý
štítok s kľučkou a otvorom pre cylindrickú vložku
MMPS2SCNE, čierny
štítek s klikou a otvorem pro cylindrickou vložku
MMPPS2SCPL, stříbrný (pro vložku min. 30×10 mm)
štítok s kľučkou a otvorom pre cylindrickú vložku
MMPPS2SCPL, strieborný (pre vložku min. 30×10 mm)
Cena
Cena
540 Kč
22,35 €
625 Kč
25,85 €
810 Kč
33,50 €
925 Kč
38,25 €
1 325 Kč
54,80 €
1 525 Kč
63,05 €
Cena
Cena
2 115 Kč
87,40 €
2 210 Kč
91,35 €
2 790 Kč
115,30 €
2 950 Kč
121,95 €
3 040 Kč
125,65 €
3 170 Kč
131,00 €
55
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:23
Stránka 56
Pravidla výroby klíčů
MUL-T-LOCK
Pravidlá výroby kľúčov
MUL-T-LOCK
1. Klíče pro výrobky, které zahrnují kartu klíčů
Mul-T-Lock („Karta“) jsou označeny „Do Not Duplicate“ („nekopírovat“) a proto není nutné předložit klíč při objednávce.
2. Prodávající doporučuje, aby zákazník podepsal Kartu
okamžitě při koupi a uchovával Kartu na bezpečném místě.
Zámečník je povinen poskytnout vyřezané klíče pouze těm
zákazníkům, kteří předloží Kartu.
3. Pokud zákazník předloží nepodepsanou Kartu při objednávání výroby klíčů, dodatečná identifikace nebude vyžadována.
4. Pokud je předložena Karta podepsaná signatářem, může
nové klíče objednat jedině osoba podepsaná na kartě. Proto
se v takovém případě zákazník musí identifikovat navíc občanským průkazem, cestovním pasem nebo řidičským průkazem.
5. Pokud zákazník objednávající vyřezání klíče není signatářem na Kartě, musí být předložena listina s instrukcí nesoucí stejný podpis objevující se na Kartě a výslovně
identifikující osobu oprávněnou objednat vyřezání klíče
a tato listina musí být uložena u zámečníka. Zámečník je
povinen ověřit podpis na listině srovnáním s podpisem na
Kartě. Zámečník je také povinen ověřit identitu osoby objednávající vyřezání klíče požádáním takové osoby o předložení identifikace nesoucí údaje uvedené v instrukční
listině.
6. Po objednání nových klíčů zákazník zajistí převzetí karty zpět.
7. V případech, kde klíče nejsou vyráběny zámečníkem, zámečník poskytne zákazníkovi přiměřenou dodací lhůtu.
1. Kľúče pre výrobky, ktoré zahrňujú kartu kľúčov Mul-T-Lock
(„karta“) sú označené „Do Not Duplicate“ (nekopírovať)
a preto nie je nutné predložiť kľúče pri objednávke.
2. Predávajúci doporučuje, aby zákazník podpísal kartu okamžite pri kúpe a uschoval kartu na bezpečnom mieste. Zámočník je povinný poskytnúť vyrezané kľúče iba tým
zákazníkom, ktorí predložia kartu.
3. Pokiaľ zákazník predloží nepodpísanú kartu pri objednávaní
výroby kľúčov, dodatočná identifikácia nebude vyžadovaná.
4. Pokiaľ je predložená karta podpísaná signatárom, smie nové
kľúče objednať jedine osoba podpísaná na karte. Preto sa
v takomto prípade zákazník musí identifikovať navyše občianskym preukazom, cestovným pasom alebo vodičským preukazom.
5. Pokiaľ zákazník objednávajúci vyrezanie kľúča nie je signatárom na karte, musí byť predložená listina s inštrukciou
obsahujúcou rovnaký podpis nachádzajúci sa na karte a výslovne identifikujúci osobu oprávnenú objednať vyrezanie
kľúča a táto listina musí byť uložená u zámočníka. Zámočník je povinný overiť podpis na listine porovnaním s podpisom na karte. Zámočník je tiež povinný overiť identitu osoby
objednávajúcej vyrezanie kľúča požiadaním takej osoby
o predloženie identifikácie nesúca údaje uvedené v inštrukčnej listine.
6. Po objednaní nových kľúčov zákazník zabezpečí prevzatie
karty späť.
7. V prípadoch, kde kľúče nie sú vyrábané zámočníkom, zámočník poskytne zákazníkovi primeranú dodaciu lehotu.
56
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:23
Stránka 57
Záruční podmínky
Záručné podmienky
Na originální výrobky Mul-T-Lock® a na ostatní výrobky dodávané
divizí Mul-T-Lock společnosti ASSA ABLOY
CZECH & SLOVAKIA, s.r.o. jakožto prodávajícím, je kupujícímu
poskytnuta záruka podléhající všem zde uvedeným záručním
podmínkám. Záruka platí výlučně pro kupujícího a nemůže být
postoupena ani žádným jiným způsobem převedena ve prospěch
žádné třetí strany, včetně uživatele jakéhokoliv zařízení nebo produktu, do něhož může být výrobek namontován. Záruka se vztahuje pouze na výrobek a žádným způsobem se nevztahuje na
jakékoliv jiné zařízení nebo produkt, do něhož může být výrobek
namontován.
Na výrobek je poskytnuta záruka 2 roky od data prodeje výrobku.
Tato záruka se vztahuje výlučně na mechanickou činnost výrobku
a na kvalitu materiálu, z něhož je vyroben. Záruka se nevztahuje
na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Je
výlučně v pravomoci výrobce, aby vyhodnotil, zda je vadný výrobek reklamován oprávněně a zda bude opraven nebo nahrazen.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku neodborné
montáže, nesprávného užívání a obsluhy, nesprávné nebo nedostatečné údržby, vč. mazání jiným, než výrobcem schváleným
mazacím přípravkem. Záruka zaniká, pokud na výrobku byly provedeny jakékoli opravy nebo úpravy (včetně rozebrání) jinou osobou, než je servisní pracovník oprávněný prodávajícím. Záruka
se nevztahuje na poškození vzniklá zasunutím cizorodého předmětu do klíčového otvoru, použitím nepřiměřené síly nebo činem
vandalství. Záruka se nevztahuje na výrobek změněný řezáním,
pilováním, škrábáním, vrtáním, jiným obráběním nebo jakkoli jinak
upravený. Záruka zaniká, pokud byl výrobek používán s jinými
než nepoškozenými originálními klíči, s jiným než originálním příslušenstvím nebo součástmi Mul-T-Lock.
Originálním klíčem se rozumí klíč dodaný s vložkou nebo klíč vyrobený z příslušného originálního profilu klíče (užití originálních
profilů je garantováno pouze v provozovnách, které jsou uvedeny
v seznamu servisních středisek Mul-T-Lock na www.multlock.cz).
POUŽÍVÁNÍ JINÝCH NEŽ ORIGINÁLNÍCH SOUČÁSTÍ MŮŽE
ZPŮSOBIT NEVRATNÉ ŠKODY NA VÝROBKU A MÁ ZA NÁSLEDEK NEPLATNOST TÉTO ZÁRUKY.
Kupující uplatňuje záruku na výrobek v místě prodávajícího. Při
uplatnění záruky je kupující povinen předložit prodávajícímu výrobek společně s dokladem o zakoupení od prodávajícího a jedním nebo více originálními klíči, pro přezkoumání nároku podle
podmínek této záruky. V případě, že byl výrobek prodán zákazníkovi kupujícího, je kupující povinen vyžádat si od svého zákazníka (koncového uživatele) doklad o koupi s jednoznačným
popisem výrobku a čitelným datem prodeje a tento doklad nebo
jeho kopii předložit prodávajícímu.
Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, tato záruka není v žádném případě zamýšlená ani v praxi nepředstavuje jakýkoliv druh
pojištění proti žádnému druhu rizik, ztrát nebo škod, včetně krádeže jakéhokoliv vozidla, které mohlo být zajištěno zabezpečovacím systémem, do něhož byl namontován výrobek. Kupující
a/nebo příslušné třetí strany by si měly zajistit pojistné krytí, které
je obecně považováno za vhodné v souvislosti s veškerými takovými riziky. V žádném případě odpovědnost podle této záruky nepřekročí kupní cenu výrobku.
VÝROBCE ANI PRODÁVAJÍCÍ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA
ŠKODY, ZTRÁTU ZISKU, SANKČNÍ ŠKODY (A TO ANI V PŘÍPADĚ OZNÁMENÍ MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM)
NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ÚJMY, KTERÉ KUPUJÍCÍ MŮŽE UTRPĚT V DŮSLEDKU ZÁVAD NA VÝROBKU.
ZÁRUKA ZA VADY VÝROBKU PLATÍ V ROZSAHU VÝŠE UVEDENÝCH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK. TATO ZÁRUKA JE MÍSTO
JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH ZÁRUK, AŤ VYSLOVENÝCH NEBO
MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL,
JEŽ JSOU VŠECHNY VÝSLOVNĚ VYLOUČENY A POPŘENY.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NELZE ROZŠÍŘIT, UPRAVIT NEBO
ZMĚNIT. USTANOVENÍ, KTERÁ NEJSOU UPRAVENA TĚMITO
ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI, SE ŘÍDÍ PLATNÝMI ZÁKONY.
Na originálne výrobky Mul-T-Lock® a na ostatné výrobky dodávané divíziou MUL-T-LOCK spoločnosti ASSA ABLOY CZECH &
SLOVAKIA, s.r.o., ako predávajúcim, je kupujúcemu poskytnutá
záruka podliehajúca všetkým tu uvedeným záručným podmienkam. Záruka platí výlučne pre kupujúceho a nemôže byť postúpená ani žiadnym iným spôsobom prevedená v prospech žiadnej
tretej strany, vrátane užívateľa akéhokoľvek zariadenia alebo produktu, do ktorého môže byť výrobok namontovaný. Záruka sa
vzťahuje iba na výrobok a žiadnym spôsobom sa nevzťahuje na
akékoľvek iné zariadenia alebo produkt, ktorého môže byť výrobok namontovaný. Na výrobok je poskytnutá záruka 2 roky od dátumu vyrazeného na výrobku. Táto záruka sa vzťahuje výlučne na
mechanickú činnosť výrobku a na kvalitu materiálu, z ktorého je
vyrobený. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. Je výlučne v právomoci výrobcu,
aby vyhodnotil, či je vadný výrobok reklamovaný oprávnene a či
bude opravený alebo nahradený. Záruka sa nevzťahuje na vady
vzniknuté v dôsledku neodbornej montáže, nesprávneho užívania
a obsluhy, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby, vr. mazania
iným, než výrobcom schváleným mazacím prípravkom. Záruka
zaniká, pokiaľ na výrobku boli prevedené akékoľvek opravy alebo
úpravy (vrátane rozobratia) inou osobou, než je servisný pracovník oprávnený predávajúcim. Záruka se nevzťahuje na poškodenie vzniknuté zasunutím cudzorodého predmetu do kľúčového
otvoru, použitím neprimeranej sily alebo činom vandalstva. Záruka sa nevzťahuje na výrobok zmenený rezaním, pilovaním,
škrabaním, vŕtaním, iným obrábaním alebo akokoľvek inak upravený. Záruka zaniká, pokiaľ bol výrobok používaný s inými než nepoškodenými originálnymi kľúčmi, s iným než originálnym
príslušenstvom alebo súčasťami Mul-TLock. Originálnym kľúčom
sa rozumie kľúč dodaný s vložkou alebo kľúč vyrobený z príslušného originálneho profilu kľúča (použitie originálnych profilov je
garantované iba v prevádzkach, ktoré sú uvedené v zozname
servisných stredísk Mul-T-Lock na www.multlock.sk) POUŽÍVANIE INÝCH NEŽ ORIGINÁLNYCH SÚČÁSTÍ MôŽE SPôSOBIŤ
NEVRATNÉ ŠKODY NA VÝROBKU A MÁ ZA NÁSLEDOK NEPLATNOSŤ TEJTO ZÁRUKY. Kupujúcí uplatňuje záruku na výrobok v mieste predávajúceho. Pri uplatnení záruky je kupujúci
povinný predložiť predávajúcemu výrobok spoločne s dokladom
o zakúpení od predávajúceho a jedným alebo viac originálnými
kľúčmi, pre preskúmanie nároku podľa podmienok tejto záruky.
V prípade, že bol výrobok predaný zákazníkovi kupujúceho, je
kupujúci povinný vyžiadať si od svojho zákazníka (koncového užívateľa) doklad o kúpe s jednoznačným popisom výrobku a čitateľným dátumom predaja a tento doklad alebo jeho kópiu predložiť
predávajúcemu. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, táto
záruka nie je v žiadnom prípade zamýšľaná ani v praxi nepredstavuje akýkoľvek druh poistenia proti žiadnemu druhu rizík, strát
alebo škôd, vrátane krádeže akéhokoľvek vozidla, ktoré mohlo
byť zaistené zabezpečovacím systémom, do ktorého bol namontovaný výrobok. Kupujúci alebo príslušné tretie strany by si mali
zaistiť poistné krytie, ktoré je obecne považované za vhodné v
súvislosti s takýmito rizikami. V žiadnom prípade zodpovednosť
podľa tejto záruky neprekročí kúpnu cenu výrobku. VÝROBCA
ANI PREDÁVAJÚCI NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA ŠKODY,
STRATU ZISKU, SANKČNÉ ŠKODY (A TO ANI V PRÍPADE
OZNÁMENIA MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD PREDOM)
ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ÚJMY, KTORÉ KUPUJÚCI MÔŽE
UTRPIEŤ V DÔSLEDKU ZÁVAD NA VÝROBKU. ZÁRUKA ZA
VADY VÝROBKU PLATÍ V ROZSAHU VYŠŠIE UVEDENÝCH
ZÁRUČNÝCH PODMIENOK. TÁTO ZÁRUKA JE MIESTO AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH ZÁRUK, ČI UŽ VYSLOVENÝCH ALEBO
MLČKY PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY
ÚČEL, NEŽ SÚ VŠETKY VÝSLOVNE VYLÚČENÉ A POPRENÉ. ZÁRUČNÉ PODMIENKY NIE JE MOŽNÉ ROZŠÍRIŤ,
UPRAVIŤ ALEBO ZMENIŤ. USTANOVENIA, KTORÉ NIE SÚ 57
UPRAVENÉ TÝMITO ZÁRUČNÝMI PODMIENKAMI, SA RIADIA PLATNÝMI ZÁKONMI.
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:23
Stránka 58
Všeobecné podmínky
Všeobecné podmienky
1. Podmínky prodeje
Všechny prodeje zboží se řídí níže uvedenými podmínkami,
popřípadě jejich rozšířením v písemné formě vydaným Mul-TLock divizí společnosti ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA,
s.r.o. Jakákoliv odchylka od těchto podmínek schválená MulT-Lock divizí společnosti ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA,
s.r.o. není porušením Všeobecných podmínek prodeje.
2. Způsoby zasílání zboží
Ceny uvedené v ceníku jsou FCO Praha.
Zboží je zákazníkům standardně dodáváno zásilkovou službou.
Mul-T-Lock divize společnosti ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA, s.r.o. neúčtuje dopravné pro zásilky jejichž hodnota je
vyšší než 2 500 Kč bez DPH. Bude-li zákazník trvat na jiném
způsobu dopravy, bude mu dopravné v plné výši naúčtováno.
3. Platební podmínky
Není–li předem dohodnutá jiná platební podmínka, platí zákazník za zboží při jeho převzetí. Je–li dohodnutá platba předem, popř zálohou – prokáže kupující úhradu faktury kopií
výpisu z účtu nebo potvrzením o vložení úhrady v hotovosti na
účet divize MUL-T-LOCK společnosti ASSA ABLOY Czech &
Slovakia s.r.o.
4. Ceny
Ceny uvedené v ceníku mohou být bez předchozího oznámení
změněny v závislosti na pohybu devizových kurzů, daňových
předpisů apod. Z cen uvedených v ceníku jsou poskytovány
smluvní slevy.
5. Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává ve vlastnictví Mul-T-Lock divize společnosti
ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA, s.r.o. do doby převzetí
zboží kupujícím. Kupujícímu, který neuhradil své předchozí
závazky vůči prodávajícímu, nebude zboží zasláno.
6. Zásady bezpečné výroby klíčů MUL–T–LOCK
Kupující se zavazuje přísně dodržovat „Zásady bezpečné výroby klíčů MUL–T–LOCK“ je-li jeho provozovna vybavená strojem na výrobu klíčů MUL–T–LOCK, popř. uzavřel „Smlouvu
o pravidlech výroby klíčů MUL–T–LOCK“.
7. Záruka na zboží
Na dodávky zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců.
8. Závěrečné ustanovení
Otázky neupravené Všeobecnými podmínkami prodeje se řídí
ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejících předpisů
ve znění platných změn a doplňků.
1. Podmienky predaja
Predaj tovaru sa riadi nižšie uvedenými podmienkami, poprípade ich rozšírenou verziou vydanou písomne divíziou MUL-TLOCK spoločnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Akékoľvek zmeny týchto podmienok, schválené divíziou MULT-LOCK spoločnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. nie
sú porušením Všeobecných predajných podmienok.
2. Zasielanie tovaru
Ceny uvedené v cenníku sa rozumejú FCO Bratislava.
Tovar je zákazníkom štandardne dodávaný zásielkovou službou.
Dopravné za dodávku tovaru nebude účtované, ak celková
hodnota tovaru v dodávke presiahne čiastku 100 Eur bez DPH.
Pokiaľ bude zákazník trvať na inom spôsobe dopravy, bude
mu dopravné v plnej výške naúčtované.
3. Platobné podmienky
V prípade, ak nebol dohodnutý iný spôsob platenia, platí zákazník za tovar vopred pri jeho prevzatí. Platbu prevedenú vopred pred dodávkou tovaru preukáže zákazník kópiou
bankového výpisu zo svojho účtu alebo potvrdením o vložení
úhrady v hotovosti na bankový účet divízie MUL-T-LOCK spoločnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.
4. Ceny
Ceny uvedené v cenníku môžu byť zmenené bez oznámenia
vopred v závislosti na pohybe devízových kurzov, daňových
predpisov apod. Z cien uvedených v cenníku sa poskytujú
zľavy podľa osobitných podmienok.
5. Výhrada vlastníctva
Tovar zostáva vlastníctvom ASSA ABLOY Czech & Slovakia,
s.r.o. (divízie MUL-T-LOCK) do doby prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúcemu, ktorý neuhradí svoje záväzky voči spoločnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o. (divízii
MUL-T-LOCK) nebude objednaný tovar doručený.
6. Zásady bezpečnej výroby kľúčov MUL–T–LOCK
Kupujúci ak je jeho prevádzkáreň vybavená strojom na výrobu
kľúčov MUL–T–LOCK alebo uzatvoril „Zmluvu o pravidlách výroby kľúčov MUL–T–LOCK“ sa zaväzuje dodržiavať „Zásady
bezpečnej výroby kľúčov MUL-T-LOCK“.
7. Záruka na tovar
Na dodávky tovaru od nižšie uvedených výrobcov sa poskytuje
záručná lehota 24 mesiacov.
8. Záverečné ustanovenie
Otázky neupravené Všeobecnými predajnými podmienkami
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákoníka
a súvisiacich predpisov v znení platných zmien a doplnení.
58
Vložky Mul-T-Lock (není-li uvedeno jinak) se běžně dodávají s matným niklovaným povrchem a 5 klíči s plastovou hlavou, bezpečnostní
kartou, zabalené v papírové krabičce. Uvedené ceny (bez DPH) jsou platné od vydání cenníku. Uvedené ceny platí při dodávce ze
skladu a platbě v hotovosti. Prodej výrobků Mul-T-Lock se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje (viz poslední strana ceníku).
Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com ©2005 jméno Mul-T-L ock, logo Muscleman, a další jména, značky a loga užívané
společností Mul-T-Lock a označené značkami ® nebo TM označují registrované ochranné známky společnosti Mul-T-Lock Ltd. v různých
zemích. Mul-T-Lock má právo provést u výrobků změny a modifikace bez předchozího oznámení.
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:23
Stránka 59
Zadávací tabulka SGHK
Zadávacia tabuľka SGHK
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 602 557 501
Fax: +420 581 605 914
Mul-T-Lock
Divize společnosti ASSA ABLOY
CZECH & SLOVAKIA, s.r.o.
Ke stažení na www.multlock.cz/cz/kategorie/software.aspx
Na stiahnutie na www.multlock.cz/cz/kategorie/software.aspx
Vložky Mul-T-Lock (ak nie je uvedené inak) sa bežne dodávajú s matným niklovým povrchom a 5 kľúčmi s plastovou hlavou,
bezpečnostnou kartou, zabalené v papierovej krabičke. Uvedené ceny (bez DPH) sú platné od vydania cenníka. Uvedené ceny
platia pri dodávke zo skladu a platbe v hotovosti. Predaj výrobkov sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja (viď. posledná strana
cenníka). Mul-T-Lock Technologies Ltd. www.mul-t-lock.com © 2005 meno Mul-T-Lock, logo Muscleman a ďalšie mená, značky
a logá používané spoločnosťou Mul-T-Lock a označené značkami ® alebo TM označujú registrované ochranné známky spoločnosti
Mul-T-Lock Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock má právo previesť u výrobkov zmeny a modifikácie bez predchádzajúceho
oznámenia.
59
MULTLOCK_2012:_
24.2.2012
17:23
Stránka 60
Kontaktní adresa do 31. 7. 2012:
Mul-T-Lock, divize společnosti
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Skalní 1162
753 01 Hranice
Tel.: +420 581 605 915-6
Fax: +420 581 605 914
E-mail: [email protected]
Obchodní zastoupení pro obchodní síť:
Oblast Praha a západní Čechy:
Marek Kundrátek
Mobil: +420 602 575 023
Fax: +420 251 555 003
E-mail: [email protected]
Oblast sever., východ. a již. Čechy:
Pavel Holub
Mobil: +420 602 444 250
Fax: +420 466 510 927
E-mail: [email protected]
Kontaktní adresa od 1. 8. 2012:
Mul-T-Lock, divize společnosti
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
Tel.: +420 251 554 995
Fax: +420 251 555 003
E-mail: [email protected]
Oblast Morava:
Marcel Koutný
Mobil: +420 728 741 402
Fax: +420 581 605 914
E-mail: [email protected]
Fakturační adresa:
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
IČO: 48535613
DIČ: CZ48535613
Kontaktná adresa:
Mul-T-Lock, divízia spoločnosti ASSA ABLOY
Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka
ul. Svornosti 43
821 06 Bratislava
Kontaktná osoba: Patrik Láng
Tel./Fax: +421 2 4524 3382
E-mail: [email protected]
Oddělení technické podpory:
Petr Adámek
Mobil: +420 602 557 501
Fax: +420 581 605 914
E-mail: [email protected]
Obchodní zastoupení pro stavební projekty:
Mgr. Daniel Pala
Mobil: +420 724 905 591
Fax: +420 251 555 003
E-mail: [email protected]
www.multlock.cz
Fakturačná adresa:
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. –
organizačná zložka
Popradská 71
821 06 Bratislava
IČO: 359 70 812
DIČ: SK 202 209 85 29
www.mul-t-lock.com
www.multlock.sk
Download

MUL-T-LOCK (2012).pdf