Integrované tematické vyučovanie.
ŠZŠ Klenovec.
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre učiteľa.
Školský rok : 2012 / 2013
Celoročná téma : „ Ročné obdobia“ – pracovný názov pre učiteľa
Ciele : podľa učebných osnov
Tematické časti : časovo upravené podľa aktuálnej témy
Vzdelávacia oblasť
Predmet / ročník
Počet hodín
Hlavný predmet :
Príroda a spoločnosť
VUC Vecné učenie / prípravný roč.
2 hod.
Integrované predmety :
Jazyk a komunikácia
RVK Rozvíjanie komunikačných schopností
/ prípravný roč
7 hod.
RGZ Rozvíjanie grafomotorických zručností
/ prípravný ročník
2 hod.
Matematika
a práca s informáciami
MAT
Matematika / prípravný roč.
3 hod.
Človek a svet práce
PVC
Pracovné vyučovanie / prípravný roč.
1 hod.
Umenie a kultúra
VYV Výtvarná výchova / prípravný roč.
1 hod.
Umenie a kultúra
HUV Hudobná výchova / prípravný roč.
1 hod.
Zdravie a pohyb
TEV Telesná výchova / prípravný roč.
2 hod.
CSP
Čarujeme s počítačom / prípravný roč.
1 hod.
Návrh pracovnej celoročnej témy pre učiteľa na mesiace
Ročné obdobia
IX.
Svet okolo nás.
X.
Jeseň – ovocie, zelenina.
XI.
XII.
I.
Môj domov.
Zima.
Ľudské telo.
Živá a neživá príroda.
II.
III.
Jar. Živočíchy.
IV.
Veľká noc. Domáce zvieratá a ich mláďatá.
V.
Deň a jeho časti.
VI.
Leto.
Dopravná výchova.
Návrh celoročnej témy pre deti na mesiace
Striga Agáta spoznáva ročné obdobia
IX.
Striga Agáta letí na návštevu ( do školy ).
X.
S Červenou čiapočkou na potulkách lesom.
XI.
XII.
I.
Striga Agáta predstavuje svoju rodinu.
Striga Agáta čaruje, plní želania.
Striga Agáta odhaľuje tajomstvá tela.
Striga Agáta pripravuje rozprávkovú párty.
II.
III.
Striga Agáta víta jar.
IV.
Veľká noc so strigou Agátou.
V.
Striga Agáta a kráľ času.
VI.
Striga Agáta sa teší na prázdniny.
Striga Agáta letí domov.
Mesačná téma s podtémami :
SEPTEMBER
Čarovný kľúč
Autoškola pre
deti
( DVD)
Striga Agáta
letí na
návštevu
Autoškola pre
deti
( DVD)
V čarovnom
domčeku
( trieda,
budova )
I. týždeň
Čarovný kľúč
VUC – trieda
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Medovníkový domček
Medovníkový domček
VUC
označenie triedy, šk. nábytok v triede,
šk. potreby, hračky, dodržiavanie
pravidiel
RVK
pomenovanie, opis predmetov okolo
seba, mená detí, učiteľov, jednoduchý
opis spolužiaka, pozdrav, predstavenie
sa
RGZ
nácvik správneho držania tela pri písaní
nácvik správneho držania písacieho
nástroja
uvoľňovacie cviky - čmáranina
MAT
porovnávanie predmetov podľa
vlastností - množstvo
PVC
sebaobslužné činnosti – osobná hygiena,
používanie WC
pestovateľské práce – školské políčko,
pracovné náradie
VYV
maľovanie medovníčkov
HUV
počúvanie piesne – Malý školák
nácvik pesničky – Ježibaba
TEV
poradové cvičenia
CSP
pravidlá práce a bezpečnosť v poč.
učebni, počítačová zostava
Poznámky :
II. týždeň
Čarovný domček
VUC – trieda, budova
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Medovníkový domček
Medovníkový domček
VUC
orientácia v šk. budove, dodržiavanie
poriadku a pravidiel
RVK
počúvanie rozprávky Medovníkový
domček, pomenovanie predmetov,
zvierat, osôb v rozprávke, tvorenie
jednoduchých viet podľa obrázkov
RGZ
nácvik správneho držania tela pri písaní
nácvik správneho držania písacieho
nástroja
uvoľňovacie cviky - čmáranina
MAT
porovnávanie predmetov podľa
vlastností - veľkosť
PVC
sebaobslužné činnosti – osobná hygiena,
používanie hygienických potrieb,
vyzliekanie a obliekanie odevu,
obúvanie
VYV
kresba – školská aktovka
HUV
nácvik pesničky – Ježibaba
TEV
chôdza
CSP
opakovanie pravidiel. Zapnutie
a vypnutie PC, správne uchopenie myši
rukou, pohyb myšou – ťahanie,
označenie myšou - klik
Poznámky :
III. týždeň
Autoškola pre deti
VUC – dopravná výchova
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Čarovná cesta
Potulky prírodou
VUC
bezpečnosť cestnej premávky
RVK
krátka reprodukcia rozprávky
O medovníkovom domčeku
básnička o škole
básnička Ide traktor do lesa
Zlatá brána
RGZ
nácvik správneho držania tela pri písaní
nácvik správneho držania písacieho
nástroja
uvoľňovacie cviky - bodky
MAT
porovnávanie predmetov podľa
vlastností - farba
PVC
vychádzka do prírody – zber suchých
listov, lesných plodov
modelovanie - piesok
VYV
maľovanie a otláčanie listov
HUV
hudobno – pohybová hra
Zlatá brána
TEV
beh
CSP
Výukový software GCompris oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotl. hier, výber a spustenie hier, hry
na manipuláciu s myšou.
Poznámky :
IV. týždeň
Autoškola pre deti
VUC – dopravná výchova
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Čarovná cesta
VUC
bezpečnosť cestnej premávky dopravné prostriedky
RVK
Dramatizácia rozprávky
o Medovníkovom domčeku
dopravné prostriedky – jednoduchý
opis, pomenovanie, vyhľadávanie
správanie sa v dopravných
prostriedkoch
RGZ
nácvik správneho držania tela pri písaní
nácvik správneho držania písacieho
nástroja
uvoľňovacie cviky - bodky
MAT
porovnávanie predmetov podľa
vlastností - tvar
Poznámky :
Potulky prírodou
PVC
vychádzka do prírody – zber suchých
listov, plodov
práca s krabičkami – vláčik
VYV
koláž – striga
HUV
hudobno – pohybová hra
My sme deti malé, Ide vláčik ši, ši, ši..
TEV
vybíjaná
CSP
hry na manipuláciu s myšou – klikanie
a ťahanie.
Mesačná téma s podtémami :
OKTÓBER
Čarovné okno
Hrnček var !
S Červenou
čiapočkou na
potulkách
lesom
Dobroty z
prírody
S Červenou
čiapočkou
v čarovnom
lese
I. týždeň
Čarovné okno
VUC – príroda na jeseň
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Strigônski kamaráti – vietor, dážď
Listový panáčikovia
VUC
príroda na jeseň – zmeny v prírode, zber
úrody, jesenné mesiace, otužovanie,
prezliekanie
RVK
rozhovor na tému – Sviatok všetkých
svätých
jednoduchý opis prírody na jeseň
básnička – Jeseň, pani bohatá..
počúvanie rozprávky o Červenej
čiapočke, reprodukcia rozprávky
Červená čiapočka podľa obrázkov – PC
RGZ
čiary zvislé
MAT
triedenie predmetov podľa vlastností –
množstvo , farba - žltá
PVC
práca s listami, lesnými plodmi
VYV
omaľovánka Červená čiapočka - PC
HUV
nácvik pesničky – Prší, prší...,
Fúkaj, fúkaj teplý vetrík
TEV
bedminton
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - oboznámenie sa s prostredím,
nástroj ceruzka, hrúbka ceruzky, výplň,
výber farby, guma, krok späť, nový
obrázok
Poznámky :
II. týždeň
S Červenou čiapočkou
v čarovnom lese
VUC – zvieratká na jeseň
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Zvieratká v lese
Gaštankovia
VUC
PVC
zvieratká z gaštanov
VYV
omaľovánka Červená čiapočka - PC
HUV
hudobno – pohybová hra
Medveďku daj.....
počúvanie piesne - Medvedík
TEV
cvičenia so švihadlami
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - nástroj čiara, hrúbka čiary,
výber farby, guma, krok späť, nový
obrázok
zvieratá na jeseň
RVK
básnička Jeseň pani bohatá
prednes básničky Jeseň pani bohatá
dramatizácia rozprávky Červená
čiapočka
október – mesiac úcty k starším
RGZ
čiary zvislé, vodorovné
MAT
porovnávanie predmetov podľa
vlastností - veľkosť
farba - červená
Poznámky :
III. týždeň
Dobroty z prírody
VUC – v sade a v záhrade,
na poli
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Janko Hraško
Kubo strapatý
VUC
ovocie, zelenina ( sady, záhrady, polia )
RVK
básnička - Kubo strapatý
básnička – Spadla hruška..
rozprávka Janko Hraško – počúvanie,
reprodukcia
formy slušného správania sa v
spoločnosti
RGZ
čiary vodorovné
MAT
porovnávanie predmetov podľa
vlastností – farba
farba - zelená
PVC
práca s prírodným materiálom tekvicový panáčik
VYV
ovocie, zelenina – koláž z papiera
HUV
nácvik pesničky – Jeseň pani...
Išiel strašiak - počúvanie
TEV
cvičenia s lanom
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - nástroj omaľovánky a úlohy,
výplň, guma, krok späť, nový obrázok
Poznámky :
IV. týždeň
Hrnček var !
VUC – jeseň ( opakovanie )
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Pamätáš si ?
Hrnček var !
VUC
opakovanie tematického celku
RVK
rozprávka Hrnček var – počúvanie,
reprodukcia podľa obrázkov PC
didaktická hra – Čarovné vrecúško,
Pamätáš si ?
modelová situácia – V kine
RGZ
čiary zvislé a vodorovné
MAT
porovnávanie
predmetov
podľa
vlastností – tvar
farba - modrá
PVC
práce v domácnosti - príprava
jednoduchého pokrmu
sebaobsluha pri stolovaní
VYV
omaľovánka – Hrnček var !
HUV
nácvik pesničky – Jeseň pani...
spoločenské tance
TEV
futbal
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - nástroj omaľovánky a úlohy,
výplň, guma, krok späť, nový obrázok
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
NOVEMBER
Domček,
domček, kto
v tebe býva...
Putovanie po
tajomných
miestach
Striga Agáta
predstavuje
svoju rodinu
Neposlušné
kozliatka
Zlatý kľúč
I. týždeň
Domček, domček, kto v tebe
býva...
VUC – doma
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Strigônska rodina
VUC
mená členov rodiny, príbuzenské
vzťahy, deľba práce
RVK
počúvanie a reprodukcia rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva...
dramatizácia rozprávky
didaktická hra Kto som ?
úcta k rodičom
RGZ
čiary šikmé
MAT
vzťahy : málo – veľa, viac – menej,
malý – veľký
opakovanie – farby žltá a zelená
Poznámky :
Medovníkový domček
PVC
domček zo špajdlí
VYV
kresba – Môj dom
HUV
opakovanie pesničky – Ježibaba
nácvik pesničky – Moja mamka niečo ...
TEV
súťaživé hry
CSP
Detský webový portál Alík –
www.alik.czo - boznámenie sa
s prostredím, poznať ikonu pre časť
„Domček“, výber a spustenie hier,
omaľovánky – výber omaľovánky,
nástroj výplň, výber farby, krok späť,
nový obrázok, hry
II. týždeň
Zlatý kľúč
VUC – môj domov, moje bydlisko
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
U nás doma
Moja rodina
VUC
mená členov rodiny, príbuzenské
vzťahy, deľba práce
RVK
jednoduchý opis člena rodiny
počúvanie, dramatizácia rozprávky
Ako dedko ťahal repu
naučenie sa rozprávky naspamäť
predstavenie sa
básnička Ťapi, ťapi, ťapušky
RGZ
čiary šikmé, zvislé, vodorovné
MAT
vzťahy : dopredu – dozadu, hore – dole,
vpravo - vľavo
opakovanie – farby červená, modrá
PVC
práca so slaným cestom – moja rodina
modelovanie - rodina
VYV
Moja rodina - kresba
HUV
nácvik uspávanky
nácvik – Moja mamka niečo má .....
TEV
rytmická gymnastika – moderný tanec
CSP
Detský webový portál Bublina –
www.bublina.sk - oboznámenie sa
s prostredím, ikony jednotlivých hier,
výber a spustenie hier, pexeso –
obrázkové, jednoduché hry – pamäťové,
zvukové, na postreh, skákačky –
ovládateľné myšou
Poznámky :
III. týždeň
Neposlušné kozliatka
VUC - zariadenie v dome
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Neposlušné kozliatka
VUC
pomenovanie zariadenia domu, bytu
RVK
počúvanie rozprávky Vlk a kozliatka
reprodukcia rozprávky podľa obrázkov
PC, dramatizácia rozprávky – bábkové
divadlo
RGZ
kombinácia čiar
MAT
priraďovanie predmetov k rovnakým
predmetom
opakovanie – farby
Poznámky :
Šarkaniáda
PVC
práca s papierom - zhotovenie šarkana
skladanie obrázkov
VYV
omaľovánka Vlk a kozliatka
HUV
počúvanie piesne – Vlk a kozliatka
hudobné pexeso PC
TEV
rytmická gymnastika – moderný tanec
CSP
Detský programovací program Cirkus
šaša Tomáša - oboznámenie sa
s prostredím, ikony jednotlivých hier,
výber a spustenie hier
IV. týždeň
Putovanie po tajomných
miestach
VUC – moje bydlisko
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Skrývačky
VUC
orientácia v okolí domova, školy
cesta do školy, obchody kde
nakupujeme, zastávka
RVK
osobné údaje, jednoduchý opis svojho
domu, tvorenie jednoduchých viet podľa
obrázkov, otázok, rozprávanie na tému
– Domov, Moja obec
RGZ
čiary šikmé rôznobežné
MAT
priraďovanie predmetov k tomu, čo ich
dopĺňa
Poznámky :
Striga Agáta skladá
PVC
skladanie obrázkov
konštrukčné práce so stavebnicou –
dom, veža
VYV
práca s papierom
HUV
hudobná rozprávka
TEV
pohybové a súťaživé hry
CSP
Detský programovací program Cirkus
šaša Tomáša - riešenie jednoduchých
algoritmických úloh
Mesačná téma s podtémami :
DECEMBER
U čertíka
Lucifíka
Prázdniny
Striga Agáta
čaruje, plní
želania
Na kolotoči
fantázie
Čarovná
palička
I. týždeň
U čertíka Lucifíka
VUC – zima, Mikuláš
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Hráme sa s čertami a Perinbabou
Mikulášske čižmičky
VUC
príroda v zime – zmeny v prírode,
zimné mesiace, otužovanie, prezliekanie
RVK
jednoduchý opis prírody v zime
pozeranie rozprávky Perinbaba
básnička o zime
básnička O snehuliakovi
Mikuláš
RGZ
voľné krúženie
MAT
skladanie častí z celku
PVC
práca s papierom - zhotovenie čižmičky,
zhotovenie rukavičky
VYV
kresba – čertík a snehuliak
HUV
nácvik pesničky – Mikuláš
muzikoterapia – Vianočné pesničky
TEV
gymnastické cvičenia s loptou
CSP
Výukový software GCompris oboznámenie sa s prostredím ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie hier
Poznámky :
II. týždeň
Čarovná palička
VUC
Deti v zime
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Sánkovačka so strigou Agátou
Tvoríme s Perinbabkou
VUC
zimné činnosti detí, bezpečnosť, vhodné
oblečenie
RVK
počúvanie rozprávky Snehulienka
reprodukcia rozprávky – obrázky,
odpovede, pozeranie rozprávky,
dramatizácia rozprávky
nácvik básničiek, kolied
RGZ
kruhy veľké
MAT
skladanie častí z celku - PC
PVC
práca s papierom – snehuliak
VYV
práca s odpad. mat. - vianočný stromček
HUV
nácvik piesne - Bude zima, bude mráz
TEV
gymnastické cvičenia s loptou
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - oboznámenie sa s nástrojom
geometrické tvary, štetec, tvar štetca,
výber farby, guma, krok späť, nový
obrázok
Poznámky :
III. týždeň
Na kolotoči fantázie
VUC – Vianoce
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Vianoce so strigou Agátou
Hrnček var !
VUC
vianočné tradície, zvyky
nebezpečenstvo požiaru, úrazu pri
zapaľovaní sviečok
RVK
pozeranie rozprávky Doba ľadová
reprodukcia rozprávky, dramatizácia
rozprávok - opakovanie
nácvik básničiek, príprava programu
Moje predstavy o Vianociach – tvorenie
viet
RGZ
kruhy malé
MAT
práca s výukovými programami - PC
PVC
práce v domácnosti - príprava
jednoduchého pokrmu
upratovacie práce
VYV
muzikomaľba – Zlatá rybka – moje tri
želania
HUV
počúvanie kolied, Zimní spáči
TEV
cvičenia s využitím lavičky
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - oboznámenie sa s nástrojom
geometr. tvary, štetec, tvar štetca, výber
farby, guma, krok späť, nový obrázok
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
JANUÁR
Keď si
šťastný...
Liečivé
nápoje strigy
Agáty
Striga Agáta
odhaľuje
tajomstvá tela
Chorý
medvedík
Hlava,
ramená,
kolená, palce
I. a II. týždeň
Keď si šťastný...
Hlava, ramená, kolená, palce
VUC – ľudské telo
VUC - 4h.
RVK - 14h.
RGS - 4h.
MAT - 6h.
PVC - 2h.
VYV - 2h.
HUV - 2h.
TEV - 4h.
CSP - 2h.
Moje strigônske telo
VUC
jednotlivé časti ľudského tela – opis,
pomenovanie, funkcia
RVK
počúvanie príbehov o Krtkovi
krátka reprodukcia príbehov
pozeranie príbehov o Krtkovi
dramatizácia príbehu – bábkové divadlo
priraďovanie, skladanie obrázkov
k príbehom, ilustrácia
básnička o Krtkovi
Rozprávky z čarovného mlynčeka –
počúvanie, reprodukcia
RGZ
kruhy veľké a malé
MAT
kruh, štvorec – triedenie, vyhľadávanie,
rozlišovanie, pomenovanie, skladanie
Poznámky :
Hádaj, hádaj...
PVC
práca s drobným materiálom – koráliky
obliekanie bábiky – maketka
moje pracovné dosky – návrh, kresba,
vystrihovanie, lepenie, obkresľovanie
VYV
ľudská postava – kresba na baliaci papier
HUV
Keď si šťastný..., Hlava...-hra na telo
TEV
akrobacia – lastovička, kotúľ
minifutbal
CSP
Detský programovací program Cirkus šaša
Tomáša - riešene jednoduchých
algoritmických úloh, vytvorenie
jednoduchého obrázka s využitím
známych nástrojov, ukončenie programu
III. týždeň
Chorý medvedík
VUC – zdravie, choroba, úrazy
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
.
Krtko a chorý medvedík
VUC
starostlivosť o zdravie, osobná hygiena
RVK
chorý medvedík – počúvanie rozprávky,
reprodukcia + U lekára a 1. pomoc
Krtko – pozeranie a reprodukcia
rozprávky, ilustrácia rozprávky
obľúbené povolania
riekanka – Naše malé ručičky
RGZ
bodky, čiary, kruhy veľké a malé
MAT
trojuholník – triedenie, vyhľadávanie,
rozlišovanie, pomenovanie, skladanie
Poznámky :
Čistota pol života....
PVC
výrobky cestovín
VYV
medvedík / práca s textilom
HUV
nácvik – hudobnej rečňovanky
TEV
akrobacia – kotúľ, sviečka
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - vytvorenie jednoduchého
obrázka s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
IV. týždeň
Liečivé nápoje strigy Agáty
VUC – zdravá životospráva
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
.
Sriga Agáta lieči
VUC
starostlivosť o zdravie
opakovanie tematického celku
RVK
počúvanie rozprávky O dvanástich
mesiačikoch
reprodukcia a dramatizácia rozprávky
počúvanie rozprávky podľa výberu detí
- CD
RGZ
bodky, čiary, kruhy veľké a malé
MAT
obdĺžnik– triedenie, vyhľadávanie,
rozlišovanie, pomenovanie, skladanie
Poznámky :
Maškrtníček
PVC
práce v domácnosti - príprava
jednoduchého pokrmu
VYV
kreslenie podľa predlohy
HUV
Orffov inštrumentál
TEV
relaxačné cvičenia
CSP
Výukový software GCompris oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie
hier, hry na manipuláciu s myšou –
klikanie a ťahanie
Mesačná téma s podtémami :
FEBRUÁR
Z rozprávky
do rozprávky
Už sme skoro
prváčikovia
Striga Agáta
pripravuje
rozprávkovú
párty
Tri oriešky
S
Pampúšikom
z rozprávky
do rozprávky
I. a II. týždeň
S Pampúšikom z rozprávky
do rozprávky
VUC – Fašiangy
VUC - 4h.
RVK - 14h.
RGS - 4h.
MAT - 6h.
PVC - 2h.
VYV - 2h.
HUV - 2h.
TEV - 4h.
CSP - 2h.
Striga Agáta v rozprávke
VUC
Fašiangy - tradície, zvyky
RVK
O pampúšikovi – počúvanie,
reprodukcia rozprávky podľa obrázkov
PC
počúvanie rozprávky Šípková Ruženka
krátka reprodukcia rozprávky
didaktické hry – Telefón, Popletené
rozprávky, Pamätáš si ?, Kto som ?
počúvanie rozprávky Tri oriešky pre
popolušku
RGZ
špirály
MAT
opakovanie - geometria
Poznámky :
Striga Agáta v rozprávke
PVC
fašiangové masky
VYV
ilustrácia rozprávky O Pampúšikovi
výroba masky na fašiang. karneval
HUV
nácvik pesničky – Fašiangy Turice...
TEV
akrobacie – jednoduchá zostava
CSP
Práca s grafickým editorom Tuxpaint oboznámenie sa s prostredím, nástroj
štetec a úsečky, hrúbka úsečky, Nástroj
kúzla a výplň, výber farby, guma,
krok späť, nový obrázok, nástroj kúzla
a výplň, nový obrázok
III. týždeň
Tri oriešky
VUC – živá a neživá príroda
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Striga Agáta v lese
VUC
živá a neživá príroda
RVK
pozeranie rozprávky Popoluška
reprodukcia rozprávky Popoluška
didaktická hra :
Čo by sa stalo, keby ?
Čo by si robil, keby ?
RGZ
špirály
MAT
opakovanie – geometria PC
Poznámky :
Čarovné sane
PVC
fašiangové masky
VYV
omaľovánka / Popoluška
HUV
počúvanie piesní – Tri oriešky pre
Popolušku
TEV
škôlka
CSP
Práca s grafickým editorom Tuxpaint Oboznámenie sa s nástrojom
geometrické tvary, výber farby, guma,
krok späť, nový obrázok
IV. týždeň
Už sme skoro prváčikovia
VUC – živá a neživá príroda
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Soľ nad zlato
VUC
živá a neživá príroda
RVK
pozeranie, reprodukcia rozprávky Soľ
nad zlato
prosba, poďakovanie, tvorenie
jednoduchých odpovedí na otázky
Moja najkrajšia rozprávky - rozprávanie
RGZ
vlnovky
MAT
vyhľadávanie rovnakých obrázkov
skladanie častí do celku
Poznámky :
Soľ nad zlato
PVC
pestovateľské práce – starostlivosť
o izbové rastliny, o rastliny v kútiku
živej prírody
VYV
ilustrácia rozprávky
HUV
Orffov inštrumentál
TEV
floorball
CSP
Práca s grafickým editorom Tuxpaint Vytvorenie jednoduchého obrázka
s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
Mesačná téma s podtémami :
MAREC
Jar u strigy
Agáty doma
Zlatý slávik
Striga Agáta
víta jar
U vodníka
Čľupka
Tri prasiatka
I. týždeň
Jar u strigy Agáty doma
VUC – jar, lesné zvieratá
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Vítame jar
Hráme sa so zvieratkami
VUC
jar – zmeny v prírode, porovnávanie
lesné zvieratká
RVK
jednoduchý opis prírody na jar
básnička – Jar, Snežienka prvý kvietok
počúvanie rozprávky Koza rohatá a jež
reprodukcia rozprávky
dramatizácia rozprávky
jednoduchý opis medveďa
Daj ma mamička do školy – Veselé
čítanie o číslach
RGZ
vlnovky
MAT
počítanie po jednej do 5
PVC
práca s textilom – zvieratká
priliepanie gombíkov /medveď/
VYV
snežienka
HUV
piesne o zvieratkách – Húsky, húsky
hudobné nástroje
TEV
pohybové hry v telocvični
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - nástroj omaľovánky a úlohy,
výplň, guma, krok späť, nový obrázok
Poznámky :
II. týždeň
Tri prasiatka
VUC – jar, domáce zvieratá
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Tri prasiatka
Hráme sa so zvieratkami
VUC
jar – jarné kvety, domáce zvieratá
RVK
jarné kvety – čítanie a reprodukcia
hádanky o zvieratkách, napodobňujeme
zvieratká, jednoduchý opis mačky +
básnička
počúvanie rozprávky Tri prasiatka
reprodukcia rozprávky
dramatizácia rozprávky – báb. divadlo
čítanie o číslach
RGZ
horné oblúky
MAT
počítanie po jednej do 5
PVC
práca s farebnými zápalkami - prasiatka
VYV
uhlík – strom na jar
HUV
počúvanie skladby –Vrabec muzikant
príprava na spevácku súťaž
TEV
štafetové hry
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - nástroj omaľovánky a úlohy,
výplň, guma, krok späť, nový obrázok
Poznámky :
III. týždeň
U vodníka Čľupka
VUC – jar, živočíchy žijúce vo
vode
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
V rybníku
VUC
živočíchy žijúce vo vode, pri vode
jar – zopakovanie, práce v záhrade, na
školskom pozemku
RVK
básnička – Žabiak
vyčítanka – Čarovala ryba..
počúvanie a pozeranie rozprávky
Škaredé káčatko
reprodukcia rozprávky + omaľovánka
jednoduchý opis seba
RGZ
horné oblúky
MAT
triedenie číslic
Poznámky :
Pracujeme !!!
PVC
veľkonočná pohľadnica
VYV
práca s tušom - žabka
HUV
počúvanie – Spev žabiaka, Hijó, hijó na
koníčku, Škaredé káčatko
TEV
škôlka - švihadlá
CSP
Detský webový portál Bublina –
www.bublina.sk - Pexeso – obrázkové.
jednoduché hry – pamäťové, zvukové,
na postreh, skákačky - ovládateľné
myšou
IV . týždeň
Zlatý slávik
VUC – jar, vtáky
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Čin - Čin
VUC
vtáky
jar – opakovanie tematického celku
RVK
Čin – Čin
počúvanie príbehov
reprodukcia príbehov
dramatizácia príbehov
dokončovanie príbehov
RGZ
dolné oblúky
MAT
triedenie číslic
Poznámky :
Svadobná fotka
PVC
vrabček – obkreslenie, vystrihnutie častí
vrabčeka, skladanie jednotl. častí,
vtláčanie plastelíny
VYV
návrh na obal knihy
HUV
Zlatý slávik – súťaž v speve
TEV
turistická vychádzka
CSP
Webový portál onlinehry –
www.onlinehry.sk - Oboznámenie sa
s prostredím, ikony jednotlivých hier,
výber a spustenie hier. Jednoduché hry –
pamäťové, zvukové, na postreh, skákačky
- ovládateľné myšou
Mesačná téma s podtémami :
APRÍL
Šibačka
Škaredé
káčatko
Veľká noc so
strigou
Agátou
Z rozprávky
do rozprávky
so
zvieratkami
Maľované
vajíčko
I. týždeň
Šibačka
VUC – Veľká noc
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Vinšovačky
VUC
Veľká noc – tradície, zvyky
RVK
rozprávanie o Veľkej noci
vinšovačky
základné ľudské vlastnosti – dobrý, zlý,
vďačný..
počúvanie príbehov – Janka a Danka
reprodukcia príbehov
RGZ
ovály
MAT
priraďovanie čísla k množstvu
Poznámky :
Čarovný korbáčik
PVC
príprava pokrmu – plnené vajíčka
VYV
veľkonočné vajíčko
HUV
počúvanie piesní
TEV
cvičenia s plnou loptou
CSP
Detský programovací program Cirkus
šaša Tomáša - Riešenie jednoduchých
algoritmických úloh
II. týždeň
Maľované vajíčko
VUC – domáce zvieratá a ich
mláďatá
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Vajce na vandrovke
VUC
domáce zvieratá a ich mláďatá
RVK
počúvanie, reprodukcia rozprávky –
Išlo vajce na vandrovku
básnička – Vajíčko
jednoduchý opis – domáce zvieratá
Veselé príbehy o zvieratkách počúvanie
RGZ
ovály
MAT
priraďovanie množstva k číslu
Poznámky :
Kraslice
PVC
práce v domácnosti
VYV
maľovanie vajíčok
HUV
piesne o zvieratkách
TEV
relaxačné cvičenia
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - vytvorenie jednoduchého
obrázka s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
III. týždeň
Z rozprávky do rozprávky so
zvieratkami
VUC – domáce zvieratá a ich
mláďatá
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
U nás na dvore
VUC
domáce zvieratá a ich mláďatá
RVK
počúvanie, reprodukcia rozprávok
o zvieratkách, básničky o zvieratkách
básnička – Na lúke ( o zvieratkách )
pozeranie DVD - Garfield
Veselé príbehy o zvieratkách –
počúvanie, reprodukcia
RGZ
ovály
MAT
opakovanie - číslice
Poznámky :
U nás na dvore
PVC
tvorivé dielne – domáce zvieratko
( použitie rôzneho materiálu )
VYV
maľba – moje obľúbené zvieratko
HUV
hudobné pexeso – zvuky zvierat
TEV
Soft tenis
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - nástroj omaľovánky a úlohy,
výplň, guma, krok späť, nový obrázok
IV. týždeň
Škaredé káčatko
VUC – opakovanie - jar
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Kniha plná rozprávok
Kniha plná rozprávok
VUC
jar, jarné kvety
RVK
pozeranie, reprodukcia rozprávok,
dramatizácia rozprávok
čarovné slovíčka – opakovanie
didaktické hry
Kniha plná rozprávok – počúvanie,
reprodukcia
RGZ
veľké a malé slučky spojené
MAT
opakovanie – určovanie množstva,
farby, geometrické tvary
Poznámky :
PVC
tvorivé dielne – kvety z papiera
( použitie rôzneho materiálu )
VYV
ilustrácia rozprávky – Jarné kvety
HUV
hudobné pexeso, hudobné hádanky
TEV
turistická vychádzka
CSP
Výukový software Gcompris oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie hier
Hry na manipuláciu s myšou – klikanie
a ťahanie
Mesačná téma s podtémami :
MÁJ
Moje
srdiečko
Remeselníci
Striga Agáta
a kráľ času
Sladké
sníčky
Ja som
budík,
budíček ...
I. týždeň
Moje srdiečko
VUC – Deň matiek
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
O psíčkovi a mačičke
Moja mamička
VUC
Deň matiek
RVK
nácvik básničky o mame
počúvanie príbehov O Psíčkovi
a mačičke, reprodukcia príbehov
dramatizácia príbehov
Daj ma mamička do školy – Veselé
čítanie o písmenkách
RGZ
veľké a malé slučky oddelené
MAT
výukové programi – PC
Alík, Cirkus šaša Tomáša
Poznámky :
PVC
Kytička pre maminku
VYV
srdiečko pre maminku
HUV
Kytička - počúvanie
TEV
atletika - skok
CSP
Výukový software Gcompris oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie hier
Hry na manipuláciu s myšou – klikanie
a ťahanie
II. týždeň
Ja som budík, budíček .....
VUC – deň a jeho časti
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Vstávaj, už je ráno
Budíček
VUC
deň a jeho časti
RVK
básnička – Budíček
ilustrácia básničky
počúvanie rozprávky O človiečiku
z budíka
didaktická hra Vymysli príbeh o ....
Daj ma mamička do školy - vyčítanky
RGZ
ovály veľké
MAT
didaktické hry zamerané na priestorovú
orientáciu, zrakové rozlišovanie
Poznámky :
PVC
poskladať budík z rôznych častí papiera
VYV
práca s rôznym materiálom - budík
HUV
počúvanie pesničky – Ja som budík...
Slniečko nás zobúdza
TEV
atletika - hod
CSP
Práca s grafickým editorom Tuxpaint vytvorenie jednoduchého obrázka
s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
III. týždeň
Sladké sníčky
VUC – deň a jeho časti
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Môj deň
Príroda okolo
VUC
deň a jeho časti
RVK
Daj ma mamička do školy – Veselé
čítanie o číslach
Daj ma mamička do školy - vyčítanky,
hádanky, riekanky, básničky
Môj režim – jednoduchý opis
Básnička - Anjelik
RGZ
ovály malé
MAT
didaktické hry zamerané na vytváranie
predstáv o štruktúre čísla
Poznámky :
PVC
pestovateľské práce – úprava okolia
školy, úprava triedy
VYV
ročné obdobia
HUV
rozlišovanie, pomenovanie,
priraďovanie zvukov prírody
TEV
atletika – beh
CSP
Práca s grafickým editorom Tuxpaint vytvorenie jednoduchého obrázka
s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
IV. týždeň
Remeselníci
VUC – týždeň
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
2
Ja som malý remeselník..
VUC
pracovné dni, dni pokoja
povolania
RVK
jednoduchý opis povolaní – podľa
obrázkov
O nerobotnej dievčine – počúvanie,
reprodukcia
Hlúpa myška – počúvanie, reprodukcia
práca s detskou literatúrou - správanie
sa ku knihám, prezeranie, jednoduchý
opis obrázkov
RGZ
ovály veľké a malé
MAT
didaktické hry zamerané na vytváranie
predstáv o štruktúre čísla
Poznámky :
Ako ľudia pracujú
PVC
vychádzka – ulice obce, práca ľudí,
príroda
VYV
PC – Ako veci pracujú
HUV
Pec nám spadla
TEV
atletika – skok, hod, beh
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - vytvorenie jednoduchého
obrázka s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
Mesačná téma s podtémami :
JÚN
Šaško Jaško
na návšteve
Striga Agáta
letí domov
( DV )
Striga Agáta
sa teší na
prázdniny
Čerešničky,
čerešne ......
Leto so
strigou
Agátou
I. týždeň
Šaško Jaško na návšteve
VUC – MDD
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Šašovská párty
Šašovská párty
VUC
MDD
RVK
počúvanie príbehov o deťoch
Veselé čítanie o deťoch
pozeranie DVD – téma deti
básnička o deťoch
básnička – Šašo
jednoduchý opis prírody v lete
RGZ
ostré ovály
MAT
učebná pomôcka – Logico Picollo
Poznámky :
PVC
šašo – návrh a tvorba oblečenia
VYV
šašo - kresba
HUV
hudobno – pohybová hra Na ručníček
TEV
turistika
CSP
Práca s grafickým editorom Maľovanie
pre deti - Nástroj omaľovánky a úlohy,
výplň, guma, krok späť, nový obrázok
II. týždeň
Leto so strigou Agátou
VUC – letné športy
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Striga Agáta športuje
VUC
letné športy – bezpečnosť
RVK
Bambuľkine dobrodružstvá –
počúvanie, reprodukcia
pozeranie DVD – porovnávanie
príbehov
Tom a Jerry – pozeranie DVD,
reprodukcia
porovnávanie ročných období
RGZ
precvičovanie učiva
MAT
učebná pomôcka – Logico Picollo
Poznámky:1
Striga Agáta športuje
PVC
Prvá pomoc – praktické zvládnutie
ošetrenia rany, poskytnutie prvej
pomoci
VYV
lekárnička - kresba
HUV
Kolo, kolo mlynské
TEV
vybíjaná
CSP
Detský webový portál Bublina –
www.bublina.sk - Pexeso – obrázkové.
jednoduché hry – pamäťové, zvukové,
na postreh, skákačky - ovládateľné
myšou
III. týždeň
Čerešničky, čerešne....
VUC – leto
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Ovocníčkovia
VUC
odkvitanie stromov, dozrievanie ovocia,
lúčne kvety
RVK
Pyšná princezná – pozeranie DVD,
reprodukcia
Zlatá brána – vyčítanky, rečňovanky,
básničky, hádanky
porovnávanie ročných období
tvorenie viet podľa obrázkov
RGZ
precvičovanie učiva
MAT
učebná pomôcka – Logico Picollo
Poznámky :
Odborníci na zdravie
PVC
vychádzka – poznávanie liečivých
rastlín
modelovanie - pieskovisko
VYV
ovocníčkovia
HUV
nácvik piesne – Čerešničky ....
TEV
basketbal
CSP
Webový portál onlinehry –
www.onlinehry.sk - jednoduché hry –
pamäťové, zvukové, na postreh,
skákačky - ovládateľné myšou.
IV. týždeň
Striga Agáta letí domov
VUC – leto, dopravná výchova
VUC - 2h.
RVK - 7h.
RGS - 2h.
MAT - 3h.
PVC - 1h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 2h.
CSP - 1h.
Strigônski kamaráti – búrka, blesk
VUC
správanie sa počas búrky, ochrana pred
bleskom, dopravná výchova
RVK
pozeranie DVD podľa výberu detí
rozhovory na rôzne témy
opakovanie básničiek, riekaniek,
vyčítaniek
didaktická hra - Popletené rozprávky
tvorenie krátkych viet – téma prázdniny
RGZ
precvičovanie učiva
MAT
učebná pomôcka – Logico Picollo
Poznámky :
Striga Agáta sa lúči
PVC
úprava triedy, školského pozemku,
okolia školy
modelovanie - pieskovisko
VYV
práca s cestovinami
HUV
hudobno – pohybová hra Bola babka,
mala capka .....
TEV
bedminton
CSP
zhodnotenie práce žiakov na vyučovaní
Download

Integrované tematické vyučovanie