Integrované tematické vyučovanie.
ŠZŠ Klenovec.
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre učiteľa.
Školský rok : 2012 / 2013
Celoročná téma : „ Ročné obdobia“ – pracovný názov pre učiteľa
Ciele : podľa učebných osnov
Tematické časti : časovo upravené podľa aktuálnej témy
Vzdelávacia oblasť
Predmet / ročník
Počet hodín
Hlavný predmet :
Príroda a spoločnosť
VUC Vecné učenie / 3 roč.
2 hod.
Integrované predmety :
Jazyk a komunikácia
CTN
PXS
LTW
Čítanie / 3. roč.
Písanie / 3. roč.
Literárna výchova / 3. roč.
5 hod.
2 hod.
2 hod.
Matematika a práca
s informáciami
MAT
Matematika / 3. roč.
4 hod.
Človek a svet
PVC
Pracovné vyučovanie / 3. roč.
3 hod.
Umenie a kultúra
VYV
Výtvarná výchova / 3. roč.
1 hod.
Umenie a kultúra
HUV
Hudobná výchova / 3. roč.
1 hod.
Zdravie a pohyb
TEV
Telesná výchova / 3. roč.
3 hod.
CSP
Čarujeme s počítačom / 3. roč.
1 hod.
Návrh pracovnej celoročnej témy pre učiteľa na mesiace
Učíme sa zaujímavosti.
IX.
Môj domov. Svet okolo nás.
X.
Príroda okolo nás - jeseň.
XI.
XII.
I.
Orientácia v čase.
Príroda okolo nás - zima.
Rodina. Spoločnosť.
Ľudské telo. Zdravie a choroba.
II.
III.
Príroda okolo nás - jar.
IV.
Jarné práce.
V.
V obchode.
VI.
Bezpečnosť cestnej premávky.
Školský rok 2012 / 2013.
Návrh celoročnej témy pre deti na mesiace
V krajine zázrakov.
IX.
Klop – klop, aká obec, mesto tam ?
X.
Jeseň pani bohatá....
XI.
XII.
I.
Čarovný rok.
V krajine zázrakov.
Moja rodina, moje povolanie.
.
Ja som pani doktorka.
II.
III.
Pošteklilo slnko zem.....
IV.
Hádaj, hádaj, tri krát hádaj.
.
V.
Ja som malý obchodník.
VI.
Čarovná metla.
Čarovný školský rok strigy Agáty.
Mesačná téma s podtémami :
SEPTEMBER
Spoznávaš
okolie školy?
Čarovná
metla
Klop - klop,
aká obec,
mesto tam?
Hádaj, aká
obec, mesto
Moja obec
I. týždeň
Spoznávaš okolie školy?
VUC – významné objekty v okolí
školy
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
C
Nezablúdim?
VUC
významné objekty v okolí školy,
určovanie polohy smerom od školy,
ústny opis cesty do školy
CTN
prázdniny – rozhovor, Medovníkový
domček, Alica v krajine zázrakov
PXS
malé písmená abecedy
LTW
Medovníkový domček – dramatizácia
rozprávky, ilustrácia rozprávky
básnička o strige, ilustrácia básničky
MAT
opakovanie učiva – 2. roč.
Poznámky :
Moja trieda, škola
PVC
úprava triedy, šk. nábytok, šk. pomôcky
- rozdelenie, určenie, označenie
učebnice - obaľovanie, bezpečnosť na
hodinách PVC VYV
kresba, maľba na voľnú tému
HUV
Ťuky, ťuky, ťukalo....Ježibabka
TEV
poradové cvičenia, nástup družstva do
radu, dvojradu, zástupu a dvojstupu,
obraty na mieste
CSP
základné pravidlá v učebni, zapnutie
a vypnutie PC, bezpečnosť, pohyb
a označenie myšou
II. týždeň
Moja obec
VUC – obec Klenovec
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Klenovec
VUC
pozorovanie okolia obce – členitosť,
kopce, rieka, priehrada... ich názvy
základná orientácia v uliciach obce
CTN
veľké písmená abecedy, písmená na
začiatku slova, tvorenie slov,
vyhľadávanie a priraďovanie písmen
PXS
veľké písmená abecedy
LTW
tvorenie jednoduchých viet podľa
obrázku na tému – Moja obec
MAT
vymenovanie radu názvov čísel,
určovanie počtu predmetov počítaním po
jednej, priraďovanie skupiny predmetov
k číslu, čítanie a písanie č.
Poznámky :
Klenovec
PVC
hra s vytváraním priestoru z
najbližšieho okolia dieťaťa na
pieskovisku - tvarovanie kopcov,
údolí, koryta rieky a pod.
VYV
vychádzka - kostol ( kresba )
HUV
počúvanie miestneho folklóru
TEV
rýchly beh do 20 m po priamej alebo
slalomovej dráhe so zmenami smeru s
predbiehaním a preskakovaním
nízkych prekážok
CSP
počítačová zostava, výber, spustenie,
Výukový software Gcompris - práca
v programe, hry na prácu s klávesnicou
– alfanumerická a numerická časť
III. týždeň
Hádaj, aká obec, mesto
VUC – orientácia v okolí Klenovca
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Spoznávaš?
VUC
najbližšie obce a mestá
CTN
tlačené a písané slabiky
PXS
diktát písmen
diktát slabík
LTW
povesti, legendy, rozprávky zozbierané
o našej obci
MAT
určovanie radu čísel, usporiadanie radu
čísel, porovnávanie čísel, zápis, číselná
os
Poznámky :
Spoznávaš?
PVC
úprava šk. políčka
úprava okolia školy
VYV
naša škola – kresba ( pohľad z vonka )
HUV
hymna našej školy, Vepor skorušina....
TEV
vytrvalostný beh postupne až do 12
minút
CSP
Vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - zadanie
odkazu na webovú stránku,
otvorenie a práca s prostredím
webovej stránky, hry na prácu
s klávesnicou – riadiaca časť
IV. týždeň
Čarovná metla
VUC – opakovanie
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Čarovná cesta
Čarovná cesta
VUC
PVC
vychádzka do prírody – zber prírodného
materiálu, zhotovovanie rôznych
výrobkov na jesennú výstavku
VYV
práca s listami
dotváranie prírodných materiálov
HUV
zvuky prírody – počúvanie, priraďov.
TEV
beh vzad
vybíjaná
CSP
Práca s grafickým Drawing for children
- výber a spustenie samostatného
programu, práca so známymi nástrojmi
zopakovanie, upevnenie učiva –
práca s PC, mapou
CTN
tlačené, písané slová, neznáme slová,
texty
PXS
odpis slov, textu
prepis slov, textu
LTW
vyhľadávanie informácií na internete
o mojej rodnej obci
tvorenie jednoduchých viet zo
získaných informácií
MAT
riešenie jednoduchých nerovníc
a slovných úloh na porovnávanie čísel
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
OKTÓBER
Čarovná
záhrada
Čarovné
jedlá
Jeseň pani
bohatá...
U nás v
pivnici
Tajomné
vitamíny
I. týždeň
Čarovná záhrada
VEU – plody v záhrade
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
V záhrade
V záhrade
VUC
zber plodov v záhrade, v sade, na poli
druhy zeleniny, triedenie zeleniny
podľa častí, pre ktoré sa pestujú
(koreň, stonka, list, plod)
CTN
vyvodenie „f“ vo všetkých tvaroch
slabiky
PXS
nácvik a písanie „f“, „F“
slabiky
LTW
básničky, riekanky na tému - jeseň,
ovocie, zelenina, ilustrácia
MAT
sčítanie v obore do 20 bez prechodu cez
základ pr. 10 + 5
PVC
čistenie zeleniny, udržiavanie poriadku
v kuchynke, príprava jednoduchého
šalátu, pokrmu
VYV
kresba - zelenina
HUV
Gúľalo sa, gúľalo - nácvik
TEV
loptové hry zamerané na hádzanie,
chytanie a hry spojené s rýchlym
behom
CSP
Práca s grafickým Drawing for children
- oboznámenie sa nástrojom kresliť
obrázky a špeciálne efekty
Poznámky :
II. týždeň
Tajomné vitamíny
VUC – ovocie, zelenina
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Čarujem!
Čarujem!
VUC
zelenina a ovocie – pomenovanie,
rozoznávanie, triedenie, atď
CTN
slová
tlačený a písaný text
PXS
slová, vety
LTW
jednoduchý písomný opis ovocia alebo
zeleniny
MAT
sčítanie v obore do 20 bez prechodu cez
základ
PVC
umývanie ovocia a zeleniny pred
jedením, balenie jedla na desiatu
figúrky zo zeleniny, ovocia
VYV
práca s tušom
HUV
hudobno – pohybová hra Fúka vetrík
TEV
švihadlá - opakované preskoky
znožmo, jednonož, striedavonož, so
zameraním na techniku a vytrvalosť
preťahovanie vo dvojiciach
CSP
Výukový program Detský kútik 2 oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie hier
Poznámky :
III. týždeň
U nás v pivnici
VUC – konzervovanie
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
V našej tmavej komore...
VUC
konzervovanie zeleniny, ovocia
CTN
vyvodenie „g“ vo všetkých tvaroch
slabiky
PXS
nácvik a písanie „g“, „G“
slabiky
LTW
Na polici v hrnci.....
V našej tmavej komore....
MAT
sčítanie v obore do 20 bez prechodu cez
základ pr. 14 + 3
Poznámky :
V našej tmavej komore...
PVC
polička – oboznámenie sa s postupom a
zhotovenie jednoduchej poličky
zhotovenie poličky
VYV
polička – farebný návrh
HUV
hudobná rozprávka – Na polici v hrnci
TEV
cvičenia s dlhým švihadlom
- preskoky krúžiaceho švihadla
CSP
Výukový program Detský kútik 2
Rozprávky,
omaľovánky
k daným
rozprávkam
IV. týždeň
Čarovné jedlá
VEU – ovocie a zelenina
VEU
ČÍT
PÍS
LIV
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
PC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
2h.
1h.
Hrnček var!
Hrnček var !
VUC
príprava jednoduchého ovocného šalátu,
nápoja
príprava jednoduchého jedla
CTN
slová
tlačený text
PXS
slová, vety
LTW
Hrnček var ! – kuchárske knihy,
časopisy
Hrnček var! – rozprávka PC
MAT
sčítanie v obore do 20 bez prechodu cez
základ
Poznámky :
PVC
práce v domácnosti - hygiena
v domácnosti, umývanie, utieranie,
ukladanie riadu
správanie sa v kuchynke
VYV
ovocie, zelenina - koláž
HUV
Keď slniečko jasne svieti - nácvik
TEV
cvičenie s využitím lavičky
dvíhanie a nosenie lavičky
CSP
Výukový program Detský kútik 3 Prváčik
OKTÓBER
Mesačná téma s podtémami :
NOVEMBER
Ja som
budík,
budíček
Mesiačik
zlatistý
Čarovný rok
Aké bude
počasie?
Dvanásť
mesiačikov
I. týždeň
Ja som budík, budíček
VUC – časti dňa
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Vstávaj, už je ráno
VUC
časti dňa, režim dňa, časové jednotky,
hodiny, polhodiny
CTN
vyvodenie „ä“ vo všetkých tvaroch
slabiky
PXS
nácvik a písanie „ä“
slabiky
LTW
Môj režim dňa
rôzne typy hodín
povolanie – opravár hodín
MAT
odčítanie v obore do 20 bez prechodu
cez základ pr. 17 - 7
Poznámky :
Vstávaj, už je ráno
PVC
zhotovenie výrobku - hodiny
VYV
zapúšťanie do mokrého podkladu,
prstomaľba
HUV
Hracie hodiny - počúvanie
TEV
cvičenia s využitím lana preťahovanie družstiev i po rýchlom
uchopení lana z rôznych polôh
CSP
Výukový program Detský kútik 3 Prváčik
II. týždeň
Dvanásť mesiačikov
VUC – deň, týždeň, mesiac, rok,
ročné obdobia
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Čarovný rok
VUC
deň, týždeň, mesiac, rok, ročné
obdobia
začiatok kalendárneho a školského
roka
CTN
slová
tlačený a písaný text
PXS
slová, vety
LTW
opis ročných období
Dvanásť mesiačikov
MAT
odčítanie v obore do 20 bez prechodu
cez základ
Poznámky :
Čarovný rok
PVC
kalendár prírody - zhotovenie
tekvicový strašiak
VYV
strašidelné postavičky – obkresľovanie,
vystrihovanie, lepenie, skladanie
HUV
detské pesničky - počúvanie
TEV
cvičenie s plnou loptou 1 – 2 kg
- nosenie, prenášanie, gúľanie a
podávanie na mieste i v pohybe
súťaživé štafety
CSP
Detský programovací program Cirkus
šaša Tomáša - riešenie jednoduchých
algoritmických úloh
III. týždeň
Aké bude počasie?
VUC – pozorovanie zmien počasia
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Rosnička
VUC
slnko, dážď, vietor, sneh – pozorovanie
východ, západ slnka
svetové strany
CTN
vyvodenie „ch“ vo všetkých tvaroch
slabiky
PXS
nácvik a písanie „ch“, „Ch“
slabiky
LTW
vyhľadávanie informácií na internete na
tému počasie
MAT
odčítanie v obore do 20 bez prechodu
cez základ pr. 17 - 4
Poznámky :
Rosnička
PVC
skladanie mozaiky
VYV
slnko, dážď, vietor, sneh – výtvarné
vyjadrenie podľa vlastnej fantázie
HUV
Náš orchester - počúvanie
TEV
cvičenie na rebrinách
- precvičovanie osvojených
pohybových zručností
zoskoky zo 4. priečky na pružnú
podložku
CSP
Vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - zadanie odkazu
na webovú stránku, tvorenie a práca
s prostredím webovej stránky
IV. týždeň
Mesiačik zlatistý
VUC – fázy mesiaca, prírodné
úkazy
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Čarovné blesky
VUC
fázy mesiaca – pribúdanie, spln,
ubúdanie
prírodné úkazy – búrka (blýskanie,
hrmenie )
CTN
slová
tlačený a písaný text
PXS
slová, vety
LTW
poézia, próza na tému - Mesiac
MAT
odčítanie v obore do 20 bez prechodu
cez základ
Poznámky :
Čarovné blesky
PVC
práca s kartónom - mesiac
VYV
hry s farbou - rozpíjanie, zapúšťanie
do mokrého podkladu obloha, búrka,
blesky
HUV
muzikomaľba - dúha
TEV
cvičenie s použitím debny ako
prekážky - vystupovanie a výskoky na
debnu a zoskoky na pružnú podložku
rýchle preskoky odrazom jednonož
medzi jednotlivými dielmi debny
položenými na zemi
CSP
Didaktický program Jigsawpuzzle výber a spustenie samotného programu,
výber obrázka, výber možnosti skladať
obrázok s/bez vzoru, samotné skladanie
obrázka, ukončenie programu
Mesačná téma s podtémami :
DECEMBER
Čertík Bertík
Prázdniny
V krajine
zázrakov
Na kolotoči
fantázie
Čarovná
palička
I.týždeň
Čertík Bertík
VUC – zima, Mikuláš
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Čertík Bertík
Čertík Bertík
VUC
príroda v zime, pojmy - mráz, sneh, ľad,
pozorovanie vody, snehu a ľadu za
mrazu v prírode a v teplej miestnosti
spoločné a rozdielne vlastnosti snehu a
ľadu (biely, priezračný, hladký, tvrdý,
klzký, sypký, studený, teplom sa topí)
CTN
vyvodenie „dz“ vo všetkých tvaroch
slabiky
PXS
nácvik a písanie „dz“, „Dz“
slabiky
LTW
Mikuláš, nácvik básničiek, koledy
MAT
opakovanie učiva – upevňovanie spojov
sčítania a odčítania spamäti, slovné
úlohy
PVC
práca s papierom - zhotovenie čižmičky,
čertíka, anjelika, Mikuláša
VYV
kresba – čertík, čižmička
HUV
Padaj sniežik, padaj - nácvik pesničky
TEV
Prípravné cvičenia - prostné cvičenia
jednotlivca zamerané na rozvíjanie
základnej pohybovej koordinácie a
techniky pohybu v kĺboch a chrbtici
prípravné cvičenia jednotlivca s
náradím – s tyčou
CSP
Výukový software Gcompris - hry na
manipuláciu s myšou – klikanie
a ťahanie, označenie myšou – dvojklik,
hry na prácu s klávesnicou –
alfanumerická a numerická časť
Poznámky :
II. týždeň
Čarovná palička
VUC
porovnávanie zima - jeseň
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Čarovná palička
Čarovná palička
VUC
porovnávanie ročných období
zimné činnosti detí, bezpečnosť, vhodné
oblečenie
CTN
slová, text
PXS
slová, vety
LTW
básničky, koledy, sledovanie rozprávok
PVC
práca s papierom - snehuliak, vianočný
stromček
vianočná výzdoba triedy
VYV
vianočné ozdoby
HUV
Letia sane - počúvanie
TEV
gymnastické cvičenia s loptou
CSP
Práca s grafickým editorom Revolution
Natural Art - výber a spustenie
samotného programu, oboznámenie sa
s prostredím, nástroj ceruzka, pastelky,
štetce, sprej, výplň, výber farby,
gumovanie, krok späť, nový obrázok
MAT
geometria – bod, vyznačovanie bodov,
označovanie bodov
úsečka, krajné body úsečky
Poznámky :
III. – IV. týždeň
Na kolotoči fantázie
VUC – Vianoce
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Na kolotoči fantázie
VUC
vianočné tradície, zvyky
nebezpečenstvo požiaru, úrazu pri
zapaľovaní sviečok
požiarnici
CTN
tlačený a písaný text
PXS
autodiktát
rozbor diktátu
LTW
sledovanie, čítanie rozprávok
MAT
označovanie, vyznačovanie, rysovanie
úsečky, vyznačovanie bodov, kt. na
úsečke ležia a neležia
Poznámky :
Na kolotoči fantázie
PVC
práce v domácnosti - príprava
jednoduchého pokrmu
zabaľovanie darčekov
VYV
muzikomaľba – moje darčeky
HUV
diskotéka – moderný a spoločenský
tanec
TEV
florball
CSP
Práca s grafickým editorom Revolution
Natural Art - oboznámenie sa
s nástrojom pečiatky a geometrické
tvary, výber farby, gumovanie, krok
späť, nový obrázok
Mesačná téma s podtémami :
JANUÁR
Hádaj
rozdiely
Staviam
dom!
Moja rodina,
moje
povolanie
Ja som malý
remeselník
Čím budem?
I. týždeň
Hádaj rozdiely
VUC – moja a rozprávková rodina
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Moja a rozprávková rodina
Rozprávková rodina
VUC
PVC
čarodejnícka rodina – striga, šašo, čert
vyhľadávanie, obkresľovanie, kreslenie
postavičiek
použitie špajdlí
VYV
vyfarbovanie postavičiek
HUV
A tam hore na komíne - nácvik
TEV
rytmizovaná chôdza, beh s využitím
priestoru a zmenami v tempe
prísunný krok so zmenami v tempe
polkový krok
CSP
Práca so súborom, práca s klávesnicou vytvoriť súbor pomocou pravého
tlačidla, otvoriť a uložiť súbor, práca
v programe, panel nástrojov – práca so
známymi nástrojmi na úpravu text
moja rodina
rozprávková rodina
CTN
vyvodenie „dž“ vo všetkých tvaroch
slabiky
PXS
nácvik a písanie „dž“, „Dž“
slabiky
LTW
poézia, próza, rozprávky na tému –
Moja rodina
MAT
sčítanie v obore do 20 s prechodom cez
základ pr. 9 + 5
Poznámky :
II. týždeň
Čím budem?
VUC
povolania - predprofesionálna
príprava
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Čím budem?
VUC
predprof. príprava – jednoduchý opis
povolaní
požiarnici - oboznamovanie sa so
zásadami bezpečnosti pri kúrení,
varení a svietení, príčiny požiaru,
hlásenie požiaru, práca požiarnikov
CTN
slová, text
PXS
slová, vety
LTW
práca na PC - povolania
MAT
sčítanie v obore do 20 s prechodom cez
základ
Poznámky :
Čím budem?
PVC
práca s kartónom, preglejkou, drevom
práca s drôtom
VYV
požiarnicke auto - kresba
HUV
vyhľadávanie pesničiek o povolaniach
TEV
rytmická gymnastika – moderný tanec
CSP
Práca s textovým editorom MS Word vytvoriť súbor pomocou pravého
tlačidla, tvoriť a uložiť súbor, písanie
textu s dodržiavaním gramatických
pravidiel, alfanumerická časť
klávesnice – známe písmená,
interpunkčné znamienka, shift
III. týždeň
Ja som malý remeselník
VUC – opakovanie
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Hádaj moje povolanie
VUC
V pekárni - poznávanie, z čoho a ako
sa vyrába pečivo (múka, cesto,
miesenie, kysnutie, tvarovanie,
pečenie), rozpráv. o výrobe pečiva
zopakov. učiva pomocou didaktickej
hry
CTN
vyvodenie „w“ vo všetkých tvaroch
slabiky
PXS
nácvik a písanie „w“, „W“
slabiky
LTW
jednoduchý opis činností na obrázku
MAT
sčítanie v obore do 20 s prechodom cez
základ
Poznámky :
Čím budem?
PVC
práca s cestom
VYV
kresba na tému Čím chcem byť
HUV
hudobná rozprávka – Malá ihla
TEV
florbal
CSP
Práca s textovým editorom MS Word vytvoriť súbor pomocou ponuky štart,
práca v programe
Numerická časť klávesnice – čísla,
znaky matematických operácií
IV . týždeň
Staviam dom!
VUC – stavba domu
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Môj dom
VUC
pracovníci na stavbe, poznávanie
a rozlišov. stav. materiálov (tehly,
tvárnice, panely, cement, vápno,
piesok), stroje na stavbe – miešačka,
žeriav, bager, dopravný pás a akú
prácu vykonávajú, rozlišov. rôznych
druhov budov (podľa veľkosti, počtu
poschodí, spôsobu stavby, účelu)
CTN
slová, text
PXS
slová, vety
LTW
jednoduchý opis svojho domu
stavba domu - PC
MAT
sčít. v obore do 20 s prech. cez základ
Poznámky :
Môj dom
PVC
konštrukčné práce so stavebnicou
zhotovenie rôznych makiet domov
a budov
VYV
môj dom – kresba
HUV
Učiteľ hudby – PC
TEV
akrobacie - zo stoja na lopatkách
oporou v bokoch – pádom vpred
skrčmo, kotúľ vpred, kotúľ vpred
opakovane, posledný zakončený
skokom prehnuto do stoja, vzpažiť.
CSP
Výukový program Alík - oboznámenie
sa s prostredím, prihlásenie sa do
programu a práca v samotnom
programe, numerické hry a počtové hry
v obore do 20
Mesačná téma s podtémami :
FEBRUÁR
Moje úžasné
telo
Jááj bolííí to!
Ja som pani
doktorka
Tajomní
ochrancovia
zdravia
Kde, čo
mám?
I. týždeň
Moje úžasné telo
VUC – ľudské telo
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Moje úžasné telo
VUC
zmyslové ústroje
pomenovanie, určenie častí tela
opakovanie - PC
CTN
vyvodenie „x“ vo všetkých tvaroch
slabiky, slová, text
PXS
nácvik a písanie „x“, „X“
slabiky, slová, vety
LTW
jednoduchý opis spolužiaka
encyklopédia – Ľudské telo
MAT
odčítanie v obore do 20 s prechodom
cez základ pr. 14 - 5
Poznámky :
Moje úžasné telo
PVC
práca s drobným materiálom, papierom,
kartónom, preglejkou – ľudské telo
VYV
ľudská postava - kresba
HUV
hra na telo, Keď si šťastný tlieskaj...
TEV
kotúľ vpred na zvýšenej podložke (2
diely debny), kolíska vzad z rôznych
postojov a polôh
CSP
Výukový program Alík - pracovný zošit
v obore do 20, nakupovanie vo
virtuálnom obchode
II. týždeň
Kde čo mám?
VUC – vnútorné orgány
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Kde čo mám?
VUC
vnútorné orgány – srdce, mozog, pľúca
práca s programom – Moje úžasné telo
CTN
vyvodenie „q“ vo všetkých tvaroch
slabiky, slová, text
PXS
nácvik a písanie „q“, “Q“
slabiky, slová, vety
LTW
Moje telo - opis
Aký som?
MAT
odčítanie v obore do 20 s prechodom
cez základ
Poznámky :
Kde čo mám?
PVC
sebaobslužné činnosti - osobná
hygiena
VYV
kreslenie pomocou geometrických
tvarov
HUV
hudobno – pohybové hry Ty a Ja,
Javorová brána
TEV
jednoduchá akrobatická zostava
CSP
Vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - zadanie odkazu
na webovú stránku, otvorenie a práca
s prostredím webovej stránky
III. týždeň
Tajomní ochrancovia zdravia
VUC – zdravá životospráva
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2h.
5h.
2h.
2h.
4h.
2h.
1h.
1h.
3h.
1h.
Tajomní ochrancovia zdravia
VUC
správna životospráva
CTN
dvojhlásky
slová, text
PXS
dvojhlásky v slovách, vetách
diktát
LTW
zdravá životospráva – vyhľadávanie
informácií a následné spracovanie do
základných bodov
MAT
odčítanie v obore do 20 s prechodom
cez základ
Poznámky :
Tajomní ochrancovia zdravia
PVC
šitie - odmeranie nite, navliekanie do
ihly navliekačom i bez neho, robenie
uzla, šitie predným stehom na páse
kartónu, látky, s vyznačenými bodmi a
spojnicami
VYV
návrhy odevov
HUV
Malí muzikanti - nácvik
TEV
jednoduchá akrobatická zostava
CSP
Didaktický program Jigsawpuzzle výber a spustenie samotného programu,
výber obrázka, výber možnosti skladať
obrázok s/bez vzoru, samotné skladanie
obrázka, ukončenie programu
IV. týždeň
Jáááj bolííí to....
VUC – u lekára
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Jáááj bolííí to....
VUC
u lekára – komunikácia, správanie,
jednoduchý opis choroby
lekáreň, recept, pohotovostná služba,
1.pomoc
CTN
opakovanie - dvojhlásky
Jáááj bolííí to....
PVC
práca s drobným materiálom – korálky,
cestoviny
VYV
kreslenie podľa predlohy - lekárnička
HUV
Orffov inštrumentál
PXS
prepis textu
odpis textu
TEV
relaxačné cvičenia
LTW
vychádzka - lekáreň
lekárnička – pomenovanie, opis
MAT
odčítanie v obore do 20 s prechodom
cez základ
CSP
Výukový program Detský kútik 3 oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie
hier, Spievame so škriatkom
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
MAREC
Prvý kvietok
Uhádni
zvieratko
Pošteklilo
slnko zem...
Naše domáce
zvieratká
Naše domáce
zvieratká
I. týždeň
Prvý kvietok
VUC – jar
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Prvý kvietok
VUC
jar – zmeny v prírode, pomenovanie
mesiacov, porovnávanie, jarné kvietky,
práce v záhrade, v sade, na školskom
pozemku, pracovné náradie
CTN
opakovanie – f, g, ä, ch
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
poézia, próza, rozprávky na tému –
príroda, ročné obdobia
jednoduchý opis ročných období
MAT
opakovanie - sčítanie v obore do 20 bez
prechodu cez základ
Prvý kvietok
PVC
práca s textilom – jarné kvietky
VYV
snežienka
HUV
Svieť slniečko - počúvanie
Konvalinka - nácvik
TEV
pohybové hry v telocvični
CSP
Výukový program Detský kútik 3 Hráme sa so škriatkom
II. týždeň
Naše domáce zvieratká
VUC- domáce zvieratá
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Naša mačka strakatá...
Izbové rastliny
VUC
mačka, pes, králik – ich vzhľad, spôsob
života, význam chovu
CTN
opakovanie – dz, dž, w
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
hádanky, básničky, riekanky, rozprávky
o zvieratkách
encyklopédia zvierat
MAT
opakovanie - odčítanie v obore do 20
bez prechodu cez základ
PVC
ošetrovanie izbových rastlín –
presádzanie, rozmnožov. rastlín
stonkovými a listovými odrezkami,
zisťovanie podmienok pre život rastlín
porov. voda, svetlo, vzduch, teplo,
pôda
VYV
tuš - strom na jar
HUV
Kúpil si pes, Pradie mačka – počúv.
TEV
štafetové hry
CSP
Výukový program Detský kútik 2 Hry
Poznámky :
III. týždeň
Naše domáce zvieratá
VUC – domáce zvieratá
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Po nábreží koník beží...
Po nábreží koník beží...
VUC
kôň, krava, ovca, koza, holub, kura – ich
vzhľad, význam chovu
CTN
opakovanie – x, q
PXS
prepis textu
odpis textu
LTW
hádanky, básničky, riekanky, rozprávky
o zvieratkách
encyklopédia zvierat
MAT
opakovanie - odčítanie v obore do 20
bez prechodu cez základ
PVC
domáce zvieratá – použitie rôznej
techniky
VYV
kresba – moje najobľúbenejšie zvieratko
HUV
Medveď Mišo, Let čmeliaka – počúv.
TEV
podávanie lopty na mieste i v pohybe
dribling v pohybe pravou i ľavou
rukou, prihrávka v dvojiciach alebo
proti stene
CSP
Detský programovací program Cirkus
šaša Tomáša - riešenie jednoduchých
algoritmických úloh
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
IV.týždeň
Uhádni zvieratko
VUC – opakovanie
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Uhádni ma
VUC
pozorovanie života zvierat na jar a v
lete
stavanie hniezd pre vtákov, liahnutie
mláďat
opakovanie - zvieratá
CTN
opakovanie - dvojhlásky
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
téma - Zvieratá
MAT
opakovanie - odčítanie v obore do 20
bez prechodu cez základ
Poznámky :
Uhádni ma
PVC
návrh – puzzle
zhotovenie - puzzle
skladanie - puzzle
VYV
odtlačky - dotváranie
HUV
Sedí mucha na stene
TEV
odbitie lopty obojruč o zem na mieste
a prihrávka obojruč trčením v
dvojiciach
CSP
Práca s grafickým editorom Drawing for
children - výber a spustenie samostatného
programu, práca so známymi nástrojmi,
vytvorenie jednoduchého obrázka
s využitím známych nástrojov, ukončenie
programu
Mesačná téma s podtémami :
APRÍL
Pomenuj,
opíš, ukáž
Čo to je?
Hádaj, hádaj,
tri krát
hádaj..
Kde patrím?
Pozoruj!
I. týždeň
Pomenuj, opíš, ukáž
VUC – jarné práce
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Čo robím?
VUC
pozorovanie práce dospelých v
záhrade, v sade a na poli
pomenovanie vykonávaných činností,
používaných nástrojov a strojov,
vysvetľovanie ich použitia
CTN
opakovanie - dvojhlásky
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
rozprávanie na tému jarné práce
MAT
pamäťový nácvik
riešenie jednoduchých slovných úloh
II . týždeň :
Poznámky
Čo robím?
PVC
pestovateľské práce – práce na
školskom pozemku, pracovné náradie
VYV
pracovné náradie – kreslenie podľa
predlohy
HUV
hudobné nástroje
hudobný sprievod
TEV
turistická vychádzka
CSP
Práca s grafickým editorom Natural Art
- vytvorenie jednoduchého obrázka
s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu, práca so známymi
nástrojmi
II . týždeň
Pozoruj!
VUC – sadenie semien
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Pozoruj!
Pozoruj!
VUC
sadenie semien, pozorovanie ich
klíčenia a rastu v kútiku živej prírody
alebo na záhone
poznanie podmienok potrebných pre
správny rast rastlín svetlo, teplo, voda
CTN
opakovanie - dvojhlásky
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
zhrnutie postupu sadenia semien do
základných bodov - písomne
MAT
znak krát
súčin prirodzených čísel ako
opakované sčítanie
PVC
pestovanie šalátu: sejba do debničiek,
sadenie, ošetrovanie počas vegetácie,
zber
VYV
semená – vytváranie obrázku podľa
svojej fantázie
HUV
Na dvore býva sliepočka naša - nácvik
Poznámky :
TEV
vybíjaná
CSP
Práca s grafickým editorom Natural Art
- vytvorenie jednoduchého obrázka
s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu, práca so známymi
nástrojmi
III . týždeň
Kde patrím?
VUC – sad, les
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Kde patrím?
VUC
pozorovanie kvitnutia ovocných
stromov v sade, opeľovanie kvetov
hmyzom
spoznávanie lesa a lesných rastlín:
ihličnaté a listnaté stromy, malinčie,
jahody
CTN
opakovanie - dvojhlásky
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
encyklopédie
MAT
násobilka dva – pamäťový nácvik
Poznámky :
Kde patrím?
PVC
pestovanie hrachu, reďkovky, fazule
kútik živej prírody - starostlivosť
VYV
ovocné stromy
lesné stromy, rastliny
HUV
hmyz - zvuky
TEV
turistická vychádzka
CSP
Práca so súborom - vytvoriť súbor
pomocou ponuky štart, otvoriť a uložiť
súbor, práca v programe, písanie textu
s dodržiavaním gramatických pravidiel
IV . týždeň
Čo to je?
VUC – huby, liečivé rastliny
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Uhádni ma
Uhádni ma
VUC
oboznamovanie sa s najbežnejšími
hubami
poznávanie niektorých jedovatých
rastlín, plodov
liečivé rastliny
CTN
opakovanie - dvojhlásky
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
encyklopédie
MAT
PVC
dekoratívna práca
VYV
muchotrávka
HUV
Mamička – počúvanie, nácvik
TEV
basketbal
CSP
Práca s textovým editorom
MS Word - vytvoriť súbor pomocou
pravého tlačidla, otvoriť a uložiť súbor,
práca v programe, písanie textu
s dodržiavaním gramatických pravidiel
násobilka dva – pamäťový nácvik
Poznámky :
Mesačná tém
Mesačná téma s podtémami :
MÁJ
Obchody v
obci
Nakupujeme!
Ja som malý
obchodník
Počítame!
V obchode
I. týždeň
Obchody v obci
VUC – obchody
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Obchody
VUC
vychádzka - obchody v obci
rôzne typy obchodov
CTN
slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
správanie sa na ulici
správanie sa v obchode
MAT
opakovanie - sčítanie v obore do 20 s
prechodom cez základ
Poznámky :
Obchody
PVC
konštrukčné práce so stavebnicou
VYV
farebné vyjadrov. tvarovo aj farebne
výrazných predmetov - detské hračky,
oblečenie
HUV
ľudové pesničky
TEV
turistická vychádzka - chôdza a beh v
teréne k cieľu vzdialenému 1,5
precv. rovnováhy na prírodných
prekážkach
CSP
Bezpečnosť počítača, riziká - bezpečné
správanie na internete
II . týždeň
V obchode
VUC – V obchode
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
V obchode
PVC
V obchode
VUC
rozdiel – obchod s predavačmi
a samoobsluha
nákup tovaru, zisťovanie ceny tovaru,
požiadanie o tovar
CTN
slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ
PXS
odpis textu
prepis textu
LTW
hra na obchod
MAT
opakovanie - sčítanie v obore do 20 s
prechodom cez základ
Poznámky :
mozaika
VYV
detské hračky, oblečenie
HUV
Povedz biela holubička - nácvik
TEV
rýchly beh na 30 – 50 m s
preskakovaní nízkych (20 cm)
prekážok
CSP
Práca s grafickým editorom Revolution
Natural Art - výber a spustenie
samotného programu, oboznámenie sa
s nástrojom animácia, vložiť fázu,
odstrániť fázu, prehrať animáciu
III . týždeň
Počítame!
VUC – poznávanie platidiel
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Počítame!
Počítame!
VUC
PVC
pestovateľské práce – práce na
školskom pozemku, náradie
VYV
moje peniaze
HUV
Pomôžte mi dobré deti - počúvanie
TEV
skok do diaľky skrčmo z rozbehu
CSP
Práca s grafickým editorom Revolution
Natural Art - výber a spustenie
samotného programu, oboznámenie sa
s nástrojom animácia, vložiť fázu,
odstrániť fázu, prehrať animáciu
platidlá
CTN
vlastné mená
PXS
písanie svojho mena
LTW
hodnota peňazí
vzťah k peniazom
vzťah ku kúpeným veciam
MAT
opakovanie - odčítanie v obore do 20 s
prechodom cez základ
Poznámky :
IV . týždeň
Nakupujeme!
VUC – nákup
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Nakupujeme!
VUC
jednoduchý nákup v obchode
CTN
písanie začiatočných písmen
PXS
diktát
dopĺňanie veľkých písmen do slov
LTW
jednoduchý opis situácií napr. na ulici,
v obchode, na pošte.....
MAT
opakovanie - odčítanie v obore do 20 s
prechodom cez základ
Poznámky :
Nakupujeme!
PVC
výroba drobných úžitkových predmetov
VYV
kreslenie cez kopír
HUV
PC – hudobné pexeso
TEV
hod loptičkou do diaľky a na cieľ
CSP
Drawing for children - vytvorenie
jednoduchého obrázka s využitím
známych nástrojov, ukončenie
programu ukončenie programu
Mesačná téma s podtémami :
JÚN
Šaško Jaško
Počuješ?
Vidíš?
Čarovná
metla
V autobuse
Čo jazdí po
zemi?
I. týždeň
Šaško Jaško
VUC – MDD, leto
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Šašovská párty
Šašovská párty
VUC
PVC
šašo – maketka ( preglejka, kartón )
šašo - návrh a tvorba oblečenia
VYV
šašo - kresba
HUV
hudobno – pohybová hra Šli dievčence
vence viť
TEV
súťaživé hry
pohybové hry
CSP
Drawing for children - vytvorenie
jednoduchého obrázka s využitím
známych nástrojov, ukončenie
programu ukončenie programu
MDD
ročné obdobie - leto
CTN
vlastné mená osôb
r, ŕ, l, ĺ
PXS
vlastné mená osôb
r, ŕ, l, ĺ
LTW
počúvanie príbehov o deťoch
detská poézia a próza na tému - Deti
MAT
opakovanie - geometria
Poznámky :
II. týždeň
Čo jazdí po zemi?
VUC – dopravné prostriedky
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Dopravné prostriedky
VUC
dopravné prostriedky
CTN
čítanie detskej literatúry
členenie textu na vety
členenie viet na slová
PXS
písanie jednoduchých viet podľa
obrázkov
dopĺňanie chýbajúcich slov do viet
LTW
didaktické hry – slovná reťaz, hľadaj
slovo podľa obrázku, tvor slová...
MAT
Zábavná matematika
Poznámky :
Striga Agáta športuje
PVC
dopravný prostriedok – autobus,
lietadlo, vlak
VYV
kresba – semafor, dopravné prostriedky
HUV
Semafor – nácvik
ilustrácia pesničky
TEV
badminton
CSP
Vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - zadanie odkazu
na webovú stránku, otvorenie a práca
s prostredím webovej stránky
III. týždeň
V autobuse
VUC – v autobuse
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
V autobuse
VUC
čakanie na autobus, nástup, pozdrav,
pýtanie si cestovného lístka, správanie
sa v autobuse, výstup, prechod na druhú
stranu
CTN
sluchová analýza a syntéza slov
čítanie neznámych textov
PXS
bežecký diktát
LTW
vychádzka – pozorovanie a opis
správania sa ľudí na autobusovej
zastávke
MAT
Zábavná matematika
Poznámky :
PVC
modelovanie – plastelína, pieskovisko
VYV
kresba, maľba – voľná téma
HUV
počúvanie moderných pesničiek
TEV
hry podľa výberu detí
CSP
Vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - zadanie odkazu
na webovú stránku, otvorenie a práca
s prostredím webovej stránky
IV. týždeň
Počuješ?
Vidíš?
VUC – chodci
VUC
CTN
PXS
LTW
MAT
PVC
VYV
HUV
TEV
ČSP
– 2h.
– 5h.
– 2h.
– 2h.
– 4h.
– 2h.
– 1h.
– 1h.
– 3h.
– 1h.
Semafor
Rozlúčka
VUC
základné pravidlá správania sa chodcov
na vozovke
dopravné značky pre chodcov a
cyklistov
CTN
PC - opakovanie
PXS
dopĺňanie slov do textu
LTW
didaktické hry – Tichá pošta, Čo sa
v triede zmenilo, Telefón
MAT
Zábavná matematika
PVC
úprava triedy, čistenie lavíc, úprava
školského pozemku, okolia školy, šk.
políčka
VYV
kresba na chodník
HUV
hudobno – pohybové hry
TEV
hry podľa výberu detí
CSP
zhodnotenie práce žiakov na vyučovaní
hry podľa výberu žiakov
Poznámky :
Download

Integrované tematické vyučovanie. ŠZŠ Klenovec. Tematický