Centrum voľného času Považská Bystrica
Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
PLÁN PRÁCE CVČ
na ško1ský rok 2014 -2015
Predkladá:
Ing. Ivan Hanulík, riaditeľ CVČ
V Považskej Bystrici, dňa 22.09.2014
Plán prerokovaný pedagogickou radou CVČ: 23.09.2014
Plán prerokovaný Radou CVČ dňa : 29.09.2014
l. Plán hlavných úloh CVČ
Činnosť Centra voľného času v Považskej Bystrici sa v školskom roku 2014/2015 bude
riadiť Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy
v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2014/2015 a podľa Pokynov pre školy a
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica na školský rok
2014/2015.
CVČ v Považskej Bystrici zabezpečuje podľa Výchovného programu Centra voľného
času Považská Bystrica výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a
iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj
záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie
ich teoretických a praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného
využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže a olympiády detí základných
škôl a žiakov stredných škôl.
Centrum voľného času v školskom roku 2014/2015 zabezpečí výchovno-vzdelávaciu
činnosť a aktívny oddych pre deti a mládež od predškolského veku až do 30 rokov a ich rodičov
v súlade s platnou legislatívou v:
-
pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch
-
príležitostnej činnosti (opakujúce sa činnosti, sústredenia, kurzy, výcviky a pod.) pre
členov záujmových útvarov a široké detské a mládežnícke spektrum
-
dopravnej výchovy na DDI pre deti MŠ a žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ
-
spontánnej činnosti (jednorazové podujatia rôzneho druhu pre deti a mládež)
-
rekreačnej a prázdninovej činnosti v CVČ a pobytových táboroch na SMT
-
rekreačnej a prázdninovej činnosti súborov CVČ v zahraničí
-
víkendových pobytov na SMT Milochov, organizovanie seminárov, kurzov a školení
a pod.
-
vystúpení TS CVČ na rôznych podujatiach od mestských až po medzinárodné
Prostredníctvom svojej činnosti bude CVČ počas celého roku získavať deti a žiakov z málo
podnetného prostredia pre rôznu záujmovú činnosť v CVČ, podieľať sa na úlohách Národného
programu proti drogám a preventívno-výchovných programov zameraných na prevenciu rôznych
druhov závislostí, s cieľom potláčať ich vplyv na deti a mládež.
Centrum voľného času bude vytvárať podmienky pre činnosť a rozvoj mimoriadne nadaných,
talentovaných detí a mládeže v záujmových útvaroch zariadenia.
2
Rozpracuje environmentálnu výchovu ako integrovanú súčasť plánu na školský rok
2014/2015. Pre environmentálnu výchovu budeme využívať Stanicu mladých turistov v
Milochove, náučný chodník na SMT a priestory CVČ.
Svoju činnosť bude koordinovať so zriaďovateľom Mestom Považská Bystrica a
organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (MŠ, ZŠ, PX Centrum a MŠK) za účelom
hľadania nových foriem spolupráce mládeže s miestnou samosprávou.
CVČ na základe dohôd s MŠ v meste bude pre MŠ organizovať podujatia zamerané na
výchovu k zdravému životnému štýlu, aktivity zamerané na bezpečnosť na cestách,
z prírodovednej a technickej činnosti, environmentálnej výchovy a aktivity rozvíjajúce tvorivosť
detí.
Centrum voľného času spolupracuje s Krajským CVČ v Trenčíne a tiež s regionálnou radou
mládeže.
CVČ bude zabezpečovať:
-
v spolupráci so zriaďovateľom a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
najmä MŠ a ZŠ rôzne podujatia pre deti
-
metodickú činnosť a metodickú pomoc pre MŠ a ZŠ
-
v spolupráci s Okresným úradom v sídle kraja, K CVČ a SAŠŠ
mestské, okresné,
regionálne, krajské a celoštátne kolá vedomostných súťaží, olympiád a športových súťaží
vyhlásených MŠ SR
CVČ bude zhromažďovať základné informácie v oblastiach voľný čas, medzinárodné
výmeny mládeže, primárna prevencia závislostí, poskytovanie finančných dotácií, medzinárodná
mobilita a spolupráca, vytváranie informačnej databázy a tieto ďalej poskytovať deťom a
mládeži, občianskym združeniam detí a mládeže a ďalším záujemcom.
CVČ bude venovať pozornosť začleňovaniu handicapovaných detí a mládeže medzi ostatnú
detskú a mládežnícku populáciu v rámci mimoškolskej pravidelnej, príležitostnej, či spontánnej
záujmovej činnosti. Vytvorí im podmienky na činnosť v krúžkoch, v ktorých rnôžu preukázať
svoje manuálne zručností, napr.: papierový modelár, príp. aranžovanie.
Na základe dohôd bude spolupracovať s občianskymi združeniami a organizáciami, v
pôsobnosti ktorých je práca s deťmi a mládežou vo voľnom čase, s cieľom zvýšiť a zefektívniť
podiel ich práce na aktívnom využívaní voľného času detí a mládeže, a to aj združovaním
finančných prostriedkov pre spoločné projekty.
Na podporu projektov s rozvojovým a inovatívnym aspektom činnosti bude CVČ využívať
grantový program MŠ SR na podporu práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase, hlavne projekt
na podporu dopravnej výchovy.
Bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.
3
CVČ vytvorí podmienky pre aktívnejšie využívanie SMT v Milochove formou organizovania
škôl v prírode, víkendových pobytov, letných táborov, organizovaním rôznych turisticko
branných a športových podujatí.
Vzhľadom na napĺňanie celospoločenskej potreby aktivít detí a mládeže bude CVČ v
rámci regionálnej pôsobnosti vhodne nadväzovať na rôzne formy spolupráce s inými detskými a
mládežníckymi združeniami, SAŠŠ, SEV a SZOPK, AMAVET, IUVENTA.
CVČ vytvorí podmienky na skvalitnenie metodickej činnosti.
II. Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2014/2015 Centra voľného času v Považskej Bystrici
vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2014/2015
a Organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Považská Bystrica na školský rok 2014/2015.
Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014, krúžková činnosť v CVČ začne
22.9.2014. Prihlášky do krúžkovej činnosti sa odovzdávajú do 15.9.2014. Výkaz o zariadení
určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže sa odovzdáva do 20.9.2014.
Výchovná činnosť v CVČ Považská Bystrica sa podľa rozvrhu krúžkovej činnosti začne 22.
septembra 2014 (pondelok).
Školský rok 2014/2015 – termíny školských prázdnin.
Prázdniny
jesenné
Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin
29. október 2014
(streda)
Termín prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
30. október –
31. október 2014
3. november 2014
(pondelok)
vianočné
19. december 2014 22. december 2014
(piatok)
– 7. január 2015
30. január 2015
2. február 2015
polročné
(piatok)
(pondelok)
Banskobystrický kraj,
13. február 2015
16. február –
jarné
Žilinský kraj,
(piatok)
20. február 2015
Trenčiansky kraj
veľkonočné
letné
1. apríl 2015
(streda)
30. jún 2015
(utorok)
4
2. apríl –
7. apríl 2015
1. júl –
31. august 2015
8. január 2015
(štvrtok)
3. február 2015
(utorok)
23. február 2015
(pondelok)
8. apríl 2015
(streda)
2. september 2015
(streda)
III. Personálne obsadenie
Meno:
prac. zaradenie:
vzdelanie:
Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ
VŠE,DPŠ
RNDr. Marta Rehúšová
pedagog.zástupkyňa PvF UK, DPŠ
Anastázia Bujnová
koordinátor dopravnej
prax: spolu/CVČ úväzok
Pedagogickí zamestnanci:
39/5
5
32/27
10
SPgŠ
39/35
30
techniky a ekológie
VŠ
27/2
30
Juraj Kulich
DDI, odd. kultúry
SŠ
29 /5
30
Elena Martinková
odd. kultúry
VŠ
24/23
30
Jana Špániková
odd. telovýchovy
výchovy
Bc. Iveta Meluchová
Ing. Katarína Ligasová
odd. prírodovedy,
30
a športu
SPgŠ
25/15
odd. prírodovedy
VŠ
4/4
30
techniky a ekológie
Mgr. Miroslava Gardianová odd. telovýchovy
30
a turistiky, odd. kultúry PdF UMB
Mgr. Katarína Pastieriková
2/2
odd. telovýchovy
-
a turistiky, odd. kultúry PdF UMB
MD
Nepedagogickí zamestnanci:
Anna Chudá
ekonómka
SEŠ
32/10
Miroslav Kňazovčík
kurič/údržbár
ZŠ
33/16
Oľga Kurucová
PAM
SEŠ
36/10
Milena Mikulová
prevádzkarka SMT
SŠ
7/3
Mária Petruchová
upratovačka
SOU
39/23
Mária Rybáriková
upratovačka
SOU
14/4
5
IV. Zameranie činnosti v školskom roku 2014/2015:
Centrum voľného času v Považskej Bystrici pre splnenie svojej hlavnej úlohy: „Centrum
voľného času Považská Bystrica zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú
činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase sa v školskom roku
2014/2015 zameria hlavne na:
-
pravidelnú záujmovú činnosť, ktorú bude realizovať podľa výchovných plánov
jednotlivých oddelení na šk. rok 2014/2015
T: úloha stála
-
Z: všetci pedagog.zamestnanci
integráciu handicapovaných detí a mládeže medzi ostatnú populáciu v podmienkach
pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti zariadenia v rámci možností CVČ
a podľa požiadavky
T: úloha stála
-
spoluprácu s Mestom Považská Bystrica, so školami a športovými organizáciami
ponúkne prostredníctvom rôznych športových krúžkov možnosť športového vyžitia
deťom a mládeži Považskej Bystrice
T: úloha stála
-
Z: všetci pedagog.zamestnanci
Z: R CVČ, oddelenie TV a športu
zlepšenie propagácie na oživenie technických a prírodovedných krúžkov prostredníctvom
novín a TV. V spolupráci s Mestom Považská Bystrica a so školami bude realizovať
workshopy orientované na technickú zručnosť a bude organizovať technickú olympiádu.
T: úloha stála
-
Z: R CVČ, Z RCVČ, oddelenie techniky
koordináciu príležitostnej záujmovej činnosti, podľa plánov jednotlivých oddelení a
záujmu detí a mládeže, s plánom podujatí Mesta Považská Bystrica a súťaží a olympiád
vyhlasovaných MŠVVaŠ
T: úloha stála
-
spontánnu, rekreačnú a prázdninovú činnosť zameranú na potreby detí a mládeže
T: úloha stála
-
Z: všetci pedagog.zamestnanci
Z: všetci pedagog.zamestnanci
na skvalitnenie spolupráce so školami, školskými zariadeniami, detskými a
6
mládežníckymi združeniami a organizáciami, v pôsobnosti ktorých je práca s
deťmi a mládežou
T: úloha stála
-
Z: všetci pedagog.zamestnanci
realizáciu podujatí zameraných na aktualizáciu Národného programu boja proti
drogám, Národného programu zdravia a iných preventívno - výchovných programov
(sexuálna, rodinná výchova, environmentálna výchova), využitie týchto programov
v pravidelnej činnosti
T: úloha stála
-
Z: všetci pedagog.zamestnanci
zabezpečenie mimoškolskej dopravnej výchovy pre deti MŠ a žiakov ZŠ, a organizáciu
dopravných súťaží na DDI
T: v priebehu školského roka
-
využívanie
inovácií
v edukácii,
Z: koordinátorky DDI
netradičné
metódy a
formy
práce
s deťmi
a mládežou v pravidelnej, ale aj v príležitostnej záujmovej činnosti, preferovať zážitkové
formy práce s deťmi
T: úloha trvalá
-
Z: všetci pedagog.zamestnanci
zabezpečovanie vyhovujúceho materiálno-technického vybavenia a podmienok pre
činnosť CVČ, DDI, SMT a ich
ZÚ, účelne a racionálne
využívať finančné
prostriedky na zabezpečenie činnosti ZÚ CVČ
T: úloha stála
-
Z: vedenie CVČ
kvalitnú úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti v záujmových útvaroch
zariadenia a prostredníctvom nej zvyšovať naplnenosť jednotlivých ZÚ
T: úloha stála
-
Z: všetci pedagog.zamestnanci
získavanie detí a žiakov, prostredníctvom kvalitnej záujmovej činnosti z málo
podnetného rodinného prostredia, pre činnosť v CVČ
T: úloha stála
-
Z: všetci pedagog. zamestnanci
rozvoj nadaných a talentovaných detí a zmysluplnou tvorivou činnosťou rozvíjať
nadanie a talent detí a mládeže vo všetkých oblastiach mimoškolských činností
T: úloha stála
Z: všetci pedagog. zamestnanci
7
-
spoluprácu pri organizovaní olympiád a súťaží s OÚ, MsÚ, SAŠŠ, ZŠ a SŠ
T: úloha trvalá
Z: príslušní pedagog. zamestnanci
Ďalej CVČ bude:
-
sledovať organizačné a metodické informácie IUVENTY, spolupracovať s PX Centrom,
POS, SEV, OÚ ŽP, AMAVET, SZOPK, Asociáciou mažoretkového športu Slovensko
Z: všetci pedagog. zamestnanci
T: trvale
-
uverejňovať mesačný harmonogram príležitostnej záujmovej činnosti, publikovať ho v
médiách a na web stránke CVČ
T: trvale
Z: všetci pedagog. zamestnanci
-
v priebehu školského roka organizovať metodické a pracovné stretnutia externých
vedúcich záujmových útvarov za účelom skvalitňovania práce s deťmi a mládežou.
Skvalitniť kontrolnú činnosť ZÚ vedených externými zamestnancami
Z: zástupca R CVČ
T: priebežne
-
počas školského roka uskutočňovať analýzu dochádzky detí na pravidelnú záujmovú
činnosť a pravidelne ju vyhodnocovať
T: priebežne
Z: zástupca R CVČ
všetci pedagog. zamestnanci
-
postupne oživovať činnosť Stanice mladých turistov organizovaním turisticko
branných podujatí pre deti CVČ, MŠ, ZŠ a SŠ.
T: úloha stála
Z: vedenie CVČ
oddelenie TV a športu
-
vytvárať podmienky na organizovanie škôl v prírode hlavne materiálno-technickým
zabezpečením SMT, úpravou okolia, obnovou interiéru
T: úloha stála
Z: ved. SMT
R CVČ
-
vytvárať podmienky na základy vytvorenia environmentálneho strediska na SMT, so
zreteľom na ochranu krajiny, poznávanie regiónu a zdravý životný štýl
Z: oddelenie tech., prír.a ekológie
T: do 30.06.2015
8
zástupkyňa R CVČ
-
v činnosti bude CVČ využívať možnosti rôznych grantových programov zameraných
na podporu práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase
T: priebežne
Z: všetci pedagog. zamestnanci
V. Pravidelná záujmová činnosť
Pravidelná záujmová
činnosť sa v CVČ realizuje počas celého školského roka
prostredníctvom rôznych záujmových útvarov (krúžkov) v rozličných oblastiach činností.
Rozvíja a dopĺňa predmety výchovno vzdelávacieho systému. Podporuje rozvoj nových aktivít
podľa záujmu a výberu detí a mládeže v ich voľnom čase. Záujmové útvary sú zriaďované, podľa
zamerania činnosti a obsahu práce, pri jednotlivých odborných oddeleniach CVČ.
V školskom roku 2014/2015 bude CVČ pravidelnú záujmovú činnosť realizovať v
nasledovných odborných oddeleniach:
1. Oddelenie kultúry
2. Oddelenie prírodovedy, techniky a ekológie
3. Oddelenie telovýchovy a športu
4. Detské dopravné ihrisko
5. Stanica mladých turistov
Odborné oddelenia CVČ v šk.r.2014/2015
1. Oddelenie kultúry:
Pracovníci: Elena Martinková, Juraj Kulich, Mgr. Miroslava Gardianová
Činnosť oddelenia sa zameriava hlavne na vyplnenie voľného času v oblasti kultúry, na
9
aktívny oddych, spoločenskú výchovu, orientuje sa na rozvoj osobnosti, spoločenského styku,
vystupovania, vzdelávania, zábavy, tak aby napomáhala formovaniu mladého človeka.
Činnosť oddelenia sa bude zameriavať na celkový rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí,
rozvíjať osobné záujmy, umelecké schopnosti, nadanie a talent detí a mládeže v oblasti kultúrnej,
spoločenskovednej a etickej.
V rámci svojej činnosti oddelenie vedie deti k rozvoju vlastných aktivít, tvorivosti,
súťaživosti a disciplíne. Prispieva k prehlbovaniu spoločenskej, mravnej a etickej výchovy,
výchovy zameranej na výchovu k manželstvu a rodičovstvu a primárnu prevenciu drogových
závislostí. Je koordinátorom kultúrnych podujatí CVČ, organizuje vedomostné súťaže
a olympiády vyhlasované MŠVVaŠ SR.
Náplňou oddelenia je podpora talentovanej mládeže, rozvoj osobnosti, umeleckých
schopností a zručností detí a mládeže. Oddelenie vytvára podmienky pre aktivity detí a mládeže
spojené s ľudovými zvykmi, tradíciami a dejinami.
Oddelenie sa podieľa na vypracovaní a realizácii projektov, na získavanie finančných
dotácií pre činnosť oddelenia.
Pravidelná záujmová činnosť:
P.č.
Názov krúžku
1.
Mažoretky Bona deti I-- prípr.
2.
Mažoretky Bona deti 2-- pokr.
3.
Mažoretky-roztl. Bona Junior 1
4.
Mažoretky-roztl. Bona Junior 2
5.
Mažoretky-roztl. Bona Senior 2
Vedúci krúžku
p. Martinková Elena
s.Nikoleta Kresáňová
p. Martinková Elena
s. Michaldová klára
s. Miklošová Romana
s. Jaroslava Hrnčíková
Martinková Elena
s. Romana Podmaníková
E/I
Deň/hod
Miest.
I
E
I
UT. 14.30
3
PI. 15.30
3
E
So. 11.30
3
E
Ut. 16.00
SO 8.30
SO.13.00
3
Ut. 18.00
3
ŠTV. 14.30
3
3
E
6.
Mažoretky-roztl. Bona Senior 1
p. Martinková Elena
i
7.
Mažoretky-roztl. Bona Kadet 1
s. Martinková Lenka
E
8.
Mažoretky-roztl. Bona Kadet 2
s. Romana Podmaníková
ŠTV. 16.00
3
po.16.00
10
205
9.
Výtvarný
Ing.Katarína Ligasová
E
I
10.
Hip hop junior
s.Pajgerová Dominika
E
St ,16.30
11.
Hip hop HVK
Bc.Meluchová Iveta
E
3
12.
Mažoretky a roztlieskavačky
Marija deti
s. Gardianová- Bielová
Miroslava
I
St
17.00Pi,19.30,18.00
Po. 14.30
13.
Mažoretky a roztlieskavačky
Marija kadet
Mgr.Gardianová-Bielová
Miroslava
I
ST. 15.00
So 14.30
3
14.
Mažoretky
a roztlieskavačky
Marija junior
Mažoretkovo – tanečný Marija
senior
TS Mini stars
s. Gardianová- Bielová
Miroslava
s.Marianna Šprochová
I
3
p. Špániková Jana
E
Po. 16.00
So 15.30
Pi. 17.00
So 16.30
po. 15.30
15.
16.
10
I
3
3
117
17.
Breackdance Mini
p.Rosík Peter
E
Str. 17.00
203
18.
Breackdance – senior
p.Rosík Peter
E
Štv. 17.00.
3
19.
Funny English 1.
RNDr. Rehúšová Marta
I
Po. 14.30
MŠ
20.
Funny English 2.
RNDr. Rehúšová Marta
I
Štv.14.30
MŠ
21.
Orientalne tance
p. Kodčíková Danica
E
Po. 18.00
205
22.
DFS Bystrinka
Bc. Marošiová Jana
E
Pi.16.30
205
23.
FS Bystričan
p. Kulich Juraj
I
203
24.
DFS Bystrinka - prípravka
p. Kulichová Terezia
E
Po. 18.30
Pia.20.00
Ut. 16.30
25.
Ľudová Hudba FS
Mgr. Kortman Dobroslav
E
ST. 16.00
203
26.
Spevácka skupina FS
p. Martikáň Vladimír
E
st 18.30
205
27.
Spevácka skupina DFS
p. Martikáň Vladimír
E
po. 16.00
117
28.
DFS Ľudová hudba
p. Kulich Juraj
I
ut. 18.00
203
29.
Anglický jazyk ZŠ
Bc.Meluchová Iveta
I
ST. 14.00
111
30.
Anglický jazyk MŠ
Bc.Meluchová Iveta
Str. 16.00
111
31.
Hip hop deti
s.Balážiková Adriana
St ,15.00
205
E
203
2. Oddelenie prírodovedy, techniky a ekológie
Pracovníci: Ing. Katarína Ligasová, Bc. Iveta Meluchová
Pravidelná záujmová činnosť je zameraná na výchovu a vzdelávanie v oblasti
prírodovedy, techniky a ekológie, v rámci ktorej sú obsiahnuté dôležité oblasti výchovy rozumová, mravná, estetická, pracovná, zdravotná,
telesná a výchova k ľudským právam.
Činnosť v záujmových krúžkoch v oblasti prírodovedy a ekológie umožňuje deťom spoznávať
životné prostredie, pozorovať zmeny, ktoré sa v ňom dejú, vnímať pozorované javy ako časti
komplexného celku prírody, získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
v rôznych informačných zdrojoch.
V technických záujmových krúžkoch umožňuje pravidelná záujmová činnosť deťom
oboznámiť sa s rôznymi technickými materiálmi, ich technológiou spracovania, s technickými
11
objektmi, nástrojmi, náradím a pomôckami, ktoré sú potrebné pri opracovaní technických
materiálov. Vytvára deťom predpoklady naučiť sa základom hospodárskych a komerčných
zručností. Umožňuje, aby:
 vedeli riešiť technické problémy
 osvojili si kultúrne dedičstvo ľudstva
 porozumeli prírode, svetu a technike
 vytvorili si optimálny vzťah k svojmu okoliu
 získali a utvrdili si poznatky z techniky
 kreatívne pristupovali k riešeniam technických problémov moderného sveta.
Členovia záujmových krúžkov /deti, mládež i dospelí/ sa schádzajú pravidelne jedenkrát
týždenne v priestoroch CVČ a ich činnosť bude prebiehať podľa stanoveného rozvrhu.
P.č. Názov krúžku
Meno vedúceho
E/I Deň/hodina
Miestnosť
1
Kaktusársky krúžok
Ing. Ivan Hanulík
I
Dohodou
x
2
Eko krúžok
Ing. Katarína Ligasová
I
Dohodou
x
3
Letecký modelár
Štefan Hadnagy
E Streda/16:00
4
Mladý železničiar
Ján Švidroň
E
Štvrtok/16:00
117
5
Výtvarné techniky
Ing. Katarína Ligasová
I
Streda/15:00
104
6
Bižutéria
Ing. Katarína Ligasová
I
Utorok/15:00
104
7
Tvorivé dielne
Ing. Katarína Ligasová
I
Streda/15:00
104
8
Práca s PC - seniori
Ing. Ivan Hanulík
I
Utorok/15:45
108
9
Bábkarský krúžok
Ing. Katarína Ligasová
I
Dohodou
104
206
3. Oddelenie telovýchovy a športu
Pracovníci: Jana Špániková, Mgr. Miroslava Gardianová
Činnosť oddelenia TV a športu sa zameria na rozšírenie možností širokého využitia
športových aktivít detí a mládeže v Považskej Bystrici. Oddelenie bude vyvíjať aktivity v
12
rôznych druhoch športu a telovýchovné aktivity v rámci pravidelnej a príležitostnej záujmovej
činnosti. Deti a mládež majú možnosť stretávať sa a využívať rôzne formy telesných cvičení.
Oddelenie sa podieľa na organizovaní a riadení telovýchovných súťaží v rámci školstva
a SAŠŠ. Organizuje okresné, krajské i regionálne kolá súťaží, ktoré sú vyhlasované MŠVVaŠ
SR a spolupracuje s K CVČ a KŠÚ.
Oddelenie v spolupráci s Mestom Považská Bystrica, ZŠ a MŠ v Považskej Bystrici
zorganizuje Festival olympijských nádejí.
V rámci svojich činností vedie deti k rozvoju vlastných aktivít, prispieva k prehlbovaniu
spoločenskej, etickej výchovy aj primárnej prevencii drogových závislostí. Snaží sa o rozvoj
ich telovýchovných zručnosti, návykov a vedie deti k zdravému životnému štýlu a
zodpovednosti za vlastné zdravie.
Na oddelení plánujeme v školskom roku 2014/2015 otvoriť tieto záujmové krúžky:
P.č.
Názov krúžku
Vedúci krúžku
E
/I
1.
Drobček
Ing. Katarína Ligasová
I
2.
Šikulkovia
Jana Špániková
I
3.
Strelecký
Jana Špániková
I
4.
Relaxačné cvičenie
Anastázia Bujnová
I
5.
Tai chi
Anastázia Bujnová
I
6.
Mini stars
Jana Špániková
I
7.
Šachový
Ing. Peter Bielik
E
8.
Taebo
Michal Kuhajda
E
9.
Volejbal st. žiačky
Mgr. Roman Rosík
E
10.
Volejbal ml. žiačky A
Mgr. Anna Lipová
E
11.
Volejbal ml. žiačky B
Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
E
12.
Volejbal prípravka
Bc. Ľubomíra Gregorová
E
14.
Volejbalový
Anna Tonkovičová
E
13
15.
Hádzaná - prípravka
Mgr. Vladimír Šebeň
E
16.
Hádzaná – ml. žiaci A
Ing. Jozef Kozák
E
17.
Hádzaná – ml. žiaci B
Mgr. Vladimír Šebeň
E
18.
Hádzaná – st. žiaci
Dušan Porubský
E
19.
Hádzaná – ml. dorast
Ing. Dušan Firit
E
20.
Stolný tenis 1
Mgr. Marek Krátky
E
21.
Stolný tenis 2
Ján Mroščák
E
22.
Stolný tenis 3
Mgr. Marek Krátky
E
23.
Stolný tenis 4
Ján Mroščák
E
24.
Atletika 1
Mgr. Róbert Piaček
E
25.
Atletika 2
Mgr. Tomáš Kukučka
E
26.
Atletika 3
Mgr. Stanislav Dudr
E
27.
Atletika 4
Vladimír Blaško
E
28.
Atletika 5
Marek Altáni
E
29.
Atletika 6
Mgr. Katarína Martincová
E
30.
Futbal – prípravka U 9
Andrej Golier
E
31.
Futbal – prípravka U 10
Marek Sloboda
E
32.
Futbal – prípravka U 11
Lukáš Demáček
E
33.
Futbal – ml. žiaci
Juraj Raninec
E
34.
Futbal – žiačky
Michal Sárinec
E
35.
Futbal – st. žiaci
Dušan Raninec
E
36.
Hokej – predprípravka
Radoslav Gašo
E
37.
Hokej- prípravka
Mgr. Michal Belica
E
38.
Hokej- mladší žiaci
Ľubomír Meszároš
E
39.
Hokej – starší žiaci
Martin Prešnajder
E
14
40.
Hokej - dorast
Mgr. Rastislav Chovanec
E
41.
Judo 1 - mladší
Peter Pozník
E
42.
Judo 2 - starší
Patrik Minárik
E
43.
Basketbal – mini žiaci
Mgr. Peter Torda
E
44.
Basketbal – st. žiaci
Peter Roman
E
45.
Fanny games Sport Kids
Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
E
46.
Fanny games Sport games mini 1
Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
E
47.
Fanny games Sport games mini 2
Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
E
48.
Fanny games Sport games midi
Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
E
49.
Zápasenie
Anton Kračmer
E
50.
Hokejbal U 10
Peter Kapralčík ml.
E
51.
Hokejbal U 15
Peter Kapralčík st.
E
4. Detské dopravné ihrisko
Pracovníci: Anastázia Bujnová, Bc. Iveta Meluchová
Výchovná činnosť na dopravnom ihrisku sa sústredí na dopravnú výchovu detí MŠ a ZŠ,
hlavne jej rozšírenie a upevnenie vedomostí a skúseností zo školy, a to teoretickou ale najmä
praktickou formou.
Výchova a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných
komunikáciách a realizácia praktického výcviku žiakov základných škôl na DDI, osvojenie si
pravidiel cestnej premávky a príprava detí na samostatný pohyb v cestnej premávke je dôležitou
súčasťou činnosti vychovávateľov na DDI.
Úlohou dopravnej výchovy je upevňovať v deťoch zásady bezpečnosti v cestnej
premávke, poučiť ich o možných rizikách, ukázať im ako predchádzať nebezpečným situáciám.
Cieľom dopravnej výchovy na DDI bude:
- Naučiť deti a žiakov správať sa bezpečne v cestnej premávke podľa platných predpisov,
a to ako chodec, cyklista, cestujúci ...
- Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému
- Formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti
pri chôdzi a jazde v cestnej premávke
15
-
-
Naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať správne situáciu z hľadiska
bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke
v praktickom živote
Pochopiť a uvedomiť si význam technického stavu vozidla (bicykla) a jeho údržby pre
bezpečnosť v cestnej premávke
Pochopiť a uvedomiť si význam bezpečnostných prvkov – prilba, osvetlenie, vesta a iné
pre bezpečnosť
P.č. Názov krúžku
Vedúci krúžku
E/I
Dopravný krúžok
Bujnová Anastázia
I
1
5. Stanica mladých turistov
SMT v Milochove ako účelové zariadenie CVČ Považská Bystrica poskytuje ubytovacie
a stravovacie služby pre deti a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ v celoročnej prevádzke.
Činnosť SMT v školskom roku 2014/2015 sa zameria hlavne na:
- organizovanie škôl v prírode pre deti MŠ a žiakov ZŠ
- založenie krúžkov turistického, branného a športového zamerania, hlavne pre deti z
Milochova
- víkendové pobyty členov krúžkov, žiakov škôl
- sústredenia záujmových krúžkov
- organizovanie turistických, branných, streleckých a športových súťaží detí a mládeže
organizovaných CVČ v Považskej Bystrici
- letné tábory organizované CVČ a inými organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou
- na výlety a exkurzie
- ako školiace environmentálne stredisko, zamerané na výchovu k zdravému životnému
štýlu, poznávanie regiónu.
- na realizáciu Koncepcie environmentálnej výchovy v podmienkach SMT
- na využívanie Náučného chodníka Milochov deťmi ZŠ a SŠ, nielen návštevníkov SMT
- na realizáciu cyklu podujatí na SMT pre MŠ, ZŠ a SŠ k vytváraniu a prehlbovaniu
pozitívneho vzťahu detí a mládeže k životnému prostrediu, k prírode, a tým aj k ich
vzťahu k vlasti, národným a kultúrnym pamiatkam ako aj k sebe samému a uvedomeniu
si svojho miesta v prírode
- organizovanie stretnutí školských klubov a záujmových útvarov CVČ, ZŠ
- SMT bude poskytovať služby pre organizátorov stretnutí členov detských a
mládežníckych organizácií počas víkendov, letných a ostatných prázdnin
16
VI. Príležitostná záujmová činnosť
Príležitostnú záujmovú činnosť v priebehu celého školského roka, zabezpečujú
zamestnanci CVČ Považská Bystrica počas pracovných dní, hlavne v popoludňajších hodinách,
počas dní pracovného voľna, ako aj školských prázdnin. Nie je to pravidelná činnosť, ale
niektoré činnosti sa cyklicky opakujú, ako sú rôzne súťaže, olympiády a pod.
Cieľom príležitostnej záujmovej činnosti je organizácia a zabezpečovanie podujatí pre
deti a mládež vo väčšom rozsahu, pre všetky vekové kategórie, tiež pre rodičov detí CVČ. Ide o
zapájanie detí a mládeže a ich rodičov do rôznych súťaží, prehliadok, zrazov, športových,
kultúrnych ako aj spoločenských podujatí tak, aby zmysluplne trávili svoj voľný čas a neboli pre
uvedené vekové kategórie finančne náročné, čím umožňujú prístup širokej škále detskej a
mládežníckej populácie.
Plán hlavných podujatí CVČ v školskom roku 2014/2015
Centrum voľného času Považská Bystrica svoje podujatia organizuje samostatne, alebo
v spolupráci s Mestom Považská Bystrica, so ZŠ v Považskej Bystrici, MŠ v Považskej Bystrici,
PX Centrom, Mestskou políciou, MŠK, DI v Považskej Bystrici, POS, SEV, OÚ ŽP, AMAVET,
SZOPK. Plán podujatí bude spresnený vždy na jednotlivé mesiace po dohode s príslušným
spoluorganizátorom podujatia.
September:
-
Nábor do krúžkov
Otvorenie krúžkovej činnosti
Benefičný koncert BUDÍK
OK v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ
Tvorivé nápady pre tvorivé deti I. - SŠŠI
Vyhlásenie súťaže Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť
Malý futbal–súťaž žiakov ZŠ – 2.kolo o pohár primátora
Rope skipping- súťaž žiačok o pohár primátora
Bezpečné dieťa – 1.časť – pre predškolákov
Dopravná výchova pre MŠ a ZŠ
Účasť mažoretkových súborov na súťaži
„ Prešporský pohár“
Z: ped.zam.
Z: ped.zam.
Z: Meluchová, Martinková
Z: Špániková, Bielová
Z: Meluchová
Z: Ligasová
Z: Špániková
Z: Špániková
Z: Martinková
Z: Bujnová, Meluchová
Z:Bielová,Martinková
Október:
-
EKOPYRAMÍDA – vyhlásenie súťaže
„Zamykanie NCH“ – MŠ
Krása jesene – súťaž v aranžovaní + výt.súťaž
Ako sa vyznať v emóciách – I.cyklus
Ja som ja – tvorivé dielne – Zdravý životný štýl
17
Z: Ligasová
Z: Ligasová
Z: Ligasová
Z: Meluchová, Bielová
Z: Martinková
-
Bezpečne na cestách v Považskej Bystrici 2014
Z: Bujnová
Šarkaniáda
Z: Ligasová, Meluchová
Jesenná RECY dielňa – deň stromov
Z: Ligasová, Kulich
OK vo veľkom futbale žiakov SŠ
Z: Špániková, Bielová
OK v malom futbale žiakov a žiačok ZŠ
Z: Špániková, Bielová
OK v aerobiku žiačok a žiakov SŠ
Z: Bielová, Špániková
Malý futbal–súťaž žiakov ZŠ – 3.kolo o pohár primátora Z: Špániková
Rope skipping- súťaž žiačok o pohár primátora
Z: Špániková
OK streľba zo vzduchovky
Z: Špániková
Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť – Plastové vrchnáky
Z: Meluchová
Bezpečné dieťa – 2.časť – pre predškolákov
Z: Martinková
Halloweenska tvorivá dielňa
Z: Meluchová
Ja som ja – tvorivé dielne
Z: Martinková
Zoznámte sa prosím
Z: Martinková
Dopravná výchova na DDI pre I.stupeň ZŠ
Z: Bujnová, Meluchová
Účasť súborov na súťaži:
„Memoriál Janky Jakubíkovej“
Z:Martinková, Bielová
November:
-
Týždeň protidrogových aktivít podujatia k PPDZ
Výživa pre srdce – tvorivé dielne pre MŠ a ZŠ
s protidrogovou tematikou
Dopravná výchova na DDI pre I.stupeň ZŠ
Dopravná škola pre 4. roč. ZŠ
OK bedminton žiakov a žiačok ZŠ
OK stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ
RK stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ
OK bedminton žiakov a žiačok SŠ
OK v aerobiku SŠ
OK futsal žiakov SŠ
Environmentálna výchova. Horniny a pôda
Rope skipping
Technická olympiáda (obvod. kolo)
Tvorivé nápady pre tvorivé deti II. - SŠŠI
Sabinovská palička
November čas strašidiel
Bezpečné dieťa – 3.časť
Strelecká súťaž
Z: Martinková
Z: Martinková
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Špániková
Z: Špániková
Z: Špániková
Z: Bielová, Špániková
Z: Bielová, Špániková
Z: Bielová
Z: Ligasová
Z: Špániková
Z: Meluchová
Z: Meluchová
Z: Martinková
Z: Meluchová
Z: Martinková
Z: Špániková
December:
-
Stretnutie so zamestnancami
(dôchodcovia, bývalí zamestnanci)
Detská dopravná škola pre 4.roč. ZŠ
Olympiáda SJL
Dáva sa na známosť, že príde Mikuláš
Mikulášsky turnaj v šachu
Vianočná tvorivá dielňa – výtvarná súťaž
18
Z: Rehúšová, Kurucová
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Martinková
Z: ped.zamest.
Z: Špániková
Z: Martinková
-
Čaro Vianoc – súťaž v aranžovaní
Popoludnie vianočných zvykov Bystričan
Vianočný turnaj v stolnom tenise
Ako sa vyznať v emóciách II.
Predvianočná RECY dielňa
Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť II. -noviny
Anjelská tvorivá dielňa
Školská súťaž bedmintone
Školská súťaž v volejbale
Školská súťaž v florbale
Účasť na súťaž“ Vienna Christmas Open“
Z:Ligasová, Meluchová
Z: Kulich, Špániková
Z: Špániková
Z: Meluchová, Bielová
Z: Ligasová
Z: Meluchová
Z: Meluchová
Z: Špániková
Z: Špániková
Z: Špániková
Z: Martinková
JANUÁR:
-
Novoročný výstup na Manín
V. reprezentačný ples CVČ
Hráme sa na dopravu –pre deti MŠ
Matematická olympiáda –Z5,Z9
Školská súťaž OK vo flórbale žiakov SŠ
Školská súťaž OK vo flórbale žiačok SŠ
Zimná súťaž hádzadiel
Tvorivé nápady pre tvorivé deti III. - SŠŠI
Fašiangová tvorivá dielňa
Šaliansky Maťko
Olympiáda AJ
Olympiáda NJ
Vyhlásenie súťaže – Európa v škole
Detská dopravná škola pre 4.roč. ZŠ
Z: Špániková
Z: Martinková, Ligasová
Z: Bujnová
Z: Ligasová
Z: Bielová, Špániková
Z: Bielová, Špániková
Z: Meluchová
Z: Meluchová
Z: Meluchová
Z: Martinková
Z: Martinková
Z: Martinková
Z: Martinková
Z: Bujnová
FEBRUÁR:
-
Karneval
Fašiangové nápady
Dejepisná olympiáda
Školská súťaž OK v basketbale žiačok ZŠ
Školská súťaž OK v basketbale žiakov ZŠ
Školská súťaž KK v basketbale žiačok SŠ
Školská súťaž OK vo volejbale žiakov SŠ
Školská súťaž OK vo volejbale žiačok SŠ
Detská dopravná škola pre 4.roč. ZŠ
Školská súťaž OK vo vybíjanej žiačok ZŠ
Rozprávkové vretienko
Biologická olympiáda, kat. C – OK
Geografická olympiáda – kat. E,F,G,H,I – OK
19
Z: Martinková, Bujnová, Meluchová
Z: Martinková
Z: Martinková
Z: Špániková
Z: Špániková
Z: Bielová
Z: Bielová
Z: Bielová
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Špániková
Z: Martinková
Z: Meluchová
Z: Ligasová
-
Som dobrý chodec – pre deti MŠ
Svet lega očami detí – súťaž pre MŠ a ŠKD
Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť – III. – Tetrapaky
Environmentálna výchova – Mokraď
Ako sa vyznať v emóciách – III.
Z: Bujnová
Z: Meluchová
Z: Meluchová
Z: Ligasová
Z: Meluchová, Bielová
MAREC:
-
Som dobrý chodec pre MŠ
Detská dopravná škola pre 4.roč. ZŠ
Dopravná výchova pre I.st. ZŠ
OK – fyzikálna olympiáda- kat. E,F
„Otváranie“ NCH Milochov
OK – chemická olympiáda – kat. DZ
KK – biologická olympiáda – kat. C
Veľkonočné inšpirácie – XXII. ročník vo
veľkonočnom aranžovaní
Veľkonočné všeličo – výtvarná súťaž
Sústredenie Bona junior, senior
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
Prehliadky folklórnych súborov
OK hádzaná žiakov a žiačok SŠ
Školská súťaž v basketbale
RK volejbal žiakov
KK volejbal žiačok
OK hádzaná žiakov a žiačok
Ako sa vyznať v emóciách – IV.
Environmentálna výchova – voda
Pytagoriáda – P3 – P8
Tvorivé nápady pre tvorivé deti IV. SŠŠI
Tvorivá dielňa – deň bábkarstva
Z: Bujnová
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Ligasová, Meluchová
Z: Ligasová, Špániková
Z: Ligasová, Meluchová
Z: Ligasová, Meluchová
Z: Ligasová, Martinková
Z:Martinková
Z:Martinková
Z: Martinková
Z: Kulich
Z: Bielová
Z: Špániková, Bielová
Z: Bielová
Z: Bielová
Z: Špániková
Z: Meluchová, Bielová
Z: Ligasová
Z: Meluchová
Z: Meluchová
Z: Ligasová
APRÍL:
-
Sústredenie BONA
Šibi, ryby, mastné ryby ....
Považskobystrické discotance – medzinárodná
súťaž
RK hádzaná žiakov ZŠ
RK hádzaná žiačok SŠ
OK malý futbal žiačok a žiakov ZŠ
OK malý futbal – Mc Donald´s cup
OK – biologická olympiáda – E
OK – matematická olympiáda – Z6, Z7, Z8
Bezpečne na cestách PB 2015
Deň ZEME
EKOJARMOK 2015
Jilemníckeho 25-ka
Stavanie mája
20
Z: Martinková
Z: Kulich, Martinková
Z:Martinková, Bielová
Z: Špániková
Z: Bielová
Z: Špániková
Z: Špániková
Z: Ligasová
Z: Meluchová
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Ligasová, Meluchová
Z: Ligasová
Z: Špániková
Z: Kulich
-
Environmentálna výchova: les
RECY – dielňa – deň tučniakov
Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť- IV – kelímky
Ako sa vyznať v emóciách V.
Dopravná výchova na DDI
Z: Ligasová
Z: Ligasová
Z: Meluchová
Z: Meluchová, Bielová
Z: Bujnová, Meluchová
MÁJ:
-
-
OK – na bicykli bezpečne 2015
Z: Bujnová
Dopravná výchova pre žiakov I.st. ZŠ
Z: Bujnová, Meluchová
Obchodovanie s ľuďmi – workshop pre SŠ
Z: Meluchová, Bielová
Sústredenia krúžkov odd.kultúry
Z:Martinková
Folklórne prehliadky
Z:Kulich
OK atletika žiakov a žiačok ZŠ
Z: Špániková
OK atletika žiakov a žiačok SŠ
Z: Bielová
RK malý futbal ml. žiakov a žiačok ZŠ
Z: Špániková
KK malý futbal ml. žiačok ZŠ
Z: Špániková
M SR hádzaná žiakov ZŠ
Z: Špániková
OK - biologická olympiáda – D
Z: Ligasová
KK – biologická olympiáda – E
Z: Ligasová
„Váľanie mája“
Z: Kulich
Environmentálny výchova – zdravá krajina, odpady
Z: Ligasová
Krajské kolo „Na bicykli bezpečne 2015“
Z: Bujnová, Meluchová
Letná súťaž hádzadiel
Z: Meluchová
Slovenský slávik
Z: Martinková
Tvorivé nápady pre tvorivé deti – SŠŠI
Z: Meluchová
RECY – dielňa – deň korytnačiek
Z: Ligasová
JÚN:
-
Deň detí
Deň otcov
KK - Na bicykli bezpečne 2014
ABC Show
Dni mesta
Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť - vyhodnotenie
Detská dopravná škola pre 4.roč. ZŠ
RECY – dielňa – deň oceánov
Environmentálna výchova: lúky + deň kvetov
Festival olympijských nádejí
Svätojánske ohne
MS SR mažoretkových skupín
Svetový deň životného prostredia
Ukončenie školského roka
21
Z: Meluchová
Z: Bujnová
Z: Bujnová, Kulich
Z: Rehúšová
Z:Špániková
Z: Meluchová
Z: Bujnová, Meluchová
Z: Ligasová
Z: Ligasová
Z: Špániková, Bielová
Z: Kulich
Z:Martinková,Bielová
Z: Ligasová
Z: ZR CVČ
Harmonogram podujatí pre členov krúžkov, základné a materské
školy a verejnosť v šk. r. 2014/2015 po jednotlivých oddeleniach tvorí
prílohu Plánu práce CVČ na školský rok 2014/2015.
V rámci príležitostnej záujmovej činnosti sa v CVČ Považská Bystrica realizujú aktivity
v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí a environmentálne výchova.
Primárna prevencia drogových závislostí a výchova proti kriminalite:
-
Priame pôsobenie na rozumové poznávanie a rozvoj myslenia pri pravidelnej záujmovej
činnosti
Priame pôsobenie na žiakov pri príležitostnej záujmovej činnosti, zážitkové aktivity,
tvorivé dielne
Nenásilnými formami zapojiť deti , mládež ich rodičov do akcií PPDZ a Bezpečné dieťa
Výchovou k zdravému životnému štýlu predchádzať drogovým závislostiam u mladých
ľudí, naučiť ich správať sa bezpečne a zmysluplne využívať voľný čas
V spolupráci s POS Považská Bystrica organizovať podujatia na prevenciu drogových
závislostí a podujatia zamerať na bezpečné správanie sa dieťaťa v rodine, v škole, na
verejnosti
Environmentálna výchova:
Hlavné aktivity environmentálnej výchovy sa budú realizovať v priestoroch CVČ a v
priestoroch SMT v Milochove. Aktivity budeme realizovať v priebehu celého školského roka.
Podujatia realizované, ktoré bude CVČ realizovať v rámci environmentálnej výchovy.
- environmentálne aktivity v CVČ pre MŠ a ZŠ
- cyklické podujatia pre MŠ a tvorivé dielne
- cyklická ekologická súťaž Ekopyramída
- využívanie Náučného chodníka Milochov deťmi MŠ a ZŠ, študentmi SŠ, rodičmi a
verejnosťou
- udržiavanie a prípadná oprava panelov na NCH
- spolupráca s OÚ - Životné prostredie pri realizácii uvedených aktivít
- spolupráca so SZOPK, SEV Poniklec
- organizovanie krátkodobých náučných pobytov na SMT Milochov
- zapojenie oddelenia TV, prírodovedy a SMT do plnenia úloh environmentálnej výchovy
VII. REKREAČNÁ ČINNOSŤ
Centrum voľného času sa bude počas školských prázdnin venovať organizovaniu
rekreačnej a oddychovej činnosti pre deti a mládež svojich záujmových útvarov, pre žiakov ZŠ
22
bude organizovať letné tábory – pobytové na SMT v Milochove, mestské v CVČ – pre deti MŠ a
ZŠ.
Jednotlivé oddelenia sa budú podieľať na príprave a realizácii letných pobytových
táborov, mestských prázdninových táborov, tuzemských a zahraničných pobytov detí a mládeže.
Oddelenie kultúry - zorganizuje odborné sústredenia krúžkov oddelenia na SMT
Milochov podľa požiadaviek, zorganizuje mestský tábor pre žiakov ZŠ.
FS Bystričan zorganizuje mestský tábor a zúčastní sa na medzinárodnom folklórnom
festivale v Chorvátsku.
Oddelenie prírodovedy a techniky - zorganizuje odborné sústredenia krúžkov oddelenia
na SMT Milochov podľa požiadaviek, zorganizuje mestský tábor pre deti ZŠ so zameraním na
aranžovanie a technickú tvorivosť detí.
Oddelenie telovýchovy a športu - zorganizuje letné pobytové tábory v Milochove so
zameraním na turistiku, šport a branné športy. Zorganizuje mestský tábor pre deti ZŠ a pre deti
MŠ – Predškoláčik.
DDI zorganizuje mestské tábory pre deti ZŠ so zameraním na dopravnú výchovu.
V rámci spolupráce so SVČ Ostrava a SVČ Rožnov pod Radhoštěm plánujeme výmenný
tábor pre žiakov ZŠ.
VIII. Metodická činnosť
Centrum voľného času Považská Bystrica v rámci svojej metodickej činnosti bude:
-
vydávať metodické listy zamerané na činnosť jednotlivých oddelení CVČ
metodicky riadiť súťaže a podujatia, ktoré sú vyhlasované MŠ SR, v spolupráci s
metodicko - riadiacim oddelením OÚ v Trenčíne, KCVČ v Trenčíne a zriaďovateľom.
- organizovať a pomáhať pri organizovaní seminárov, odborných kurzov, konferencií pre
pracovníkov zariadenia, pracovníkov iných organizácií, učiteľov, vychovávateľov a
vedúcich krúžkov, ako aj poradenská činnosť rodičom a konzultácie.
- metodicky pomáhať vedúcim záujmových útvarov jednotlivých oddelení pre externých
zamestnancov
- pre potreby škôl spracuje harmonogram jednotlivých podujatí, súťaží a budú vypracované
podrobné propozície a pokyny k jednotlivým súťažiam, za ktoré zodpovedajú pracovníci
príslušných oddelení.
- súčasťou metodickej činnosti je aj hospitačná a kontrolná činnosť, ktorá sa bude
realizovať na všetkých úrovniach a na všetkých odborných oddeleniach CVČ.
-
IX. EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
CVČ bude pravidelne informovať verejnosť o svojej činnosti formou príspevkov do
regionálnej tlače, na svoju činnosť budeme prizývať miestne TV.
Jednotlivé oddelenia pre svoju potrebu vydajú metodické materiály, taktiež materiály pre
externých vychovávateľov a podľa potreby pre MŠ, ZŠ a rôzne organizácie pracujúce s deťmi.
23
Na propagáciu činnosti a informovanie svojich členov a verejnosti bude CVČ využívať
vlastnú web stránku www.cvcpb.sk.
X. SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI
CVČ bude v priebehu školského roka spolupracovať so spoločenskými a inými
organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou v zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR, SZOPK, PX
Centrum, Mestom Považská Bystrica, Mestskou políciou, MŠ a ZŠ, OR PZ – dopravné oddelenie,
Považskou knižnicou, AMAS, OÚ ŽP, SŠ a pod.
XI. RIADIACA ČINNOSŤ
Plánovanie:
-
ročný plán CVČ na školský r. 2014/2015 je vypracovaný na základe podkladov ročných
plánov jednotlivých oddelení
ročné plány činnosti záujmových útvarov
ročný plán kontrolnej a hospitačnej činnosti
mesačné plány činnosti zariadenia
týždenné plány pracovníkov
rozvrhy ZÚ
Riadiaca práca:
-
porady pedagogických zamestnancov v utorok o 12,30 hod.
pedagogická rada – 3x do roka
prevádzkové porady začiatkom každého mesiaca
porady s externými pracovníkmi 2x ročne
plenárne ZR CVČ 2x ročne
Rada CVČ – podľa plánu Rady CVČ
Kontrolná činnosť:
Pre kontrolnú činnosť v CVČ Považská Bystrica je vypracovaný plán kontrolnej činnosti:
1. Plán hospitácii krúžkovej činnosti – zodp.: zástupkyňa riaditeľa CVČ
2. Plán kontrolnej činnosti CVČ – zodp.: riaditeľ CVČ
24
Download

Plán práce CVČ - Centrum voľného času Považská Bystrica