Tiger
Robustná technika
pre intenzívne
Inovatívna
a robustná
kyprenie a technológia
spracovanie sejby
pôdy
radličková
HORSCH Sprinter. Vyrovnanie, výsev,
prihnojenie a utlačenie jediným prejazdom.
HORSCH. Ruka v ruke s poľnohospodárom
Štruktúra poľnohospodárskej výroby sa rýchlo mení a kladie i na techniku úplne nové požiadavky. Zmena štýlu prípravy pôdy, sejby a zberu. Znižovanie nákladov a súčasne
nárast výnosov. Zlepšenie kvality práce. To sú nároky, ktoré
musí v súčasnosti podnikateľ v poľnohospodárstve plniť,
aby bol úspešný.
HORSCH patrí medzi hlavných výrobcov strojov na spracovanie pôdy a sejby. Naše výrobky sa vyznačujú inovativnými myšlienkami. Vychádzajú z praktických potrieb užívateľov. Firemné heslo „ Z praxe pre prax „ presne vystihuje i
postup vývoja nových strojov. Vznikajú tak výrobky, ktoré
svojou kvalitou, mohutnosťou a súčasne dlhou životnosťou
zodpovedajú najväčším nárokom úspešných hospodárov.
Každý zo strojov, ktoré HORSCH produkuje tvorí vlastný
systémový článok. Každým strojom môže zákazník doplniť
svoje súčasné postupy prípravy pôdy a sejby, alebo ich zmeniť a urobiť ešte účinnejšie. Naše koncepty hospodárenia
sú inšpirujúce a užitočné pre každého nového i súčasného
zákazníka.
Vyrovnanie, výsev, prihnojenie, utlačenie
Sprinter ST je radličková sejačka najnovšej generácie. So
Sprinterom sa spájajú jednotlivé operácie do jedného prejazdu. Obvyklá kombinácia vlastností u tohto typu strojov
- výsev, prihnojenie a utlačenie je doplnená ešte o účinné
urovnanie povrchu pôdy pred každou radličkou. Tým sa
veľmi zvyšuje presnosť ukladania osiva. Dosahuje sa ešte
lepšieho kontaktu osiva s kompaktnou zeminou, privádzajúcou vlahu.
Radličky vďaka svojmu tvaru tiež vyčesávajú slamu z pôdy
na povrch. Tým sa eliminuje na najnižšiu možnú mieru
kontakt osiva so slamou. Radličky pôdu pri prečesávaní tiež
kypria a rozhŕňajú a tak urovnávjú povrch. Sprinter ST tak
plní ďaľšiu funkciu, ktorá sa dlhodobo opláca – prispieva
k udržaniu rovného poľa.
Radličky spájajú výsev a uloženie osiva do jediného orgánu. To zabezpečuje stály odstup osiva od hnojiva a rovnako vyrovnaný porast v každej časti poľa. Blízkosť živín v
dosahu mladých korienkov zvyšuje bezpečnosť pri zakladaní nového porastu. Výborná výživa mladých rastlín znižuje
vplyv výkyvov počasia, preklenuje nedostatky v príprave
pôdy a dovoľuje znižovať náklady na hnojivá.
Sprinter ST je sejačka s minimom pohyblivých súčastí. Jeho
prevádzková spoľahlivosť preto prevyšuje všetky iné princípy sejačiek. Hlavné opotrebiteľné súčasti majú ochranné
štíty zo spekaných karbidov, ktoré im zabezpečujú mnohonásobne dlhšiu životnosť. HORSCH tým preukazuje svoju
technologickú vyspelosť, pretože prevádzkové náklady
Sprintera sú hlboko pod obvyklou hodnotou. Využitie
sejačky Sprinter ST zvyšuje tiež jeho schopnosť pracovať
v širokom rozsahu pôdnych a vlahových podmienok. Na
Sprinter je spoľahnutie.
Tri modely vám môžu pomôcť pri dosahovaní vašich
cieľov:
— Sprinter ST
— Sprinter SW
— Sprinter NT
HORSCH Sprinter.
Inovatívna sejačka s robustnou stavbou.
Sejba pri vysokej spoľahlivosti
Rám nesie centrálnu záťaž od veľkého zásobníka 3.800
litrov pre osivo a hnojivo. Celý stroj sa opiera o predný a
zadný pneumatikový valec. Predný valec nesie 60% z celkovej záťaže. Má jednoradovú stavbu, ktorá vyrovnáva povrch
a prekyprenú alebo hrudovitú pôdu robí kompaktnou.
Zadný valec má uloženie kolies v tandemových pároch a
to zabezpečuje po celom zábere stroja rovnaké pritlačenie
zeminy nad osivom. Súčasne taký valec dovoľuje sejbu za
vlhka, pretože sa sám účinne čistí. Každý Sprinter ST disponuje veľkým zásobníkom osiva s objemom až 5000 litrov.
Sprinter SW používa zásobný voz, ktorý pojme dokonca
8000 litrov osiva a hnojiva. Vďaka tomu dosahuje ešte vyšších výkonov. U Sprintera NT to je až 17 000 litrov.
Radlčky sú vedené mimoriadne stabilnými jednotkami MultiGrip. Hodnota ich počiatočného odporu viac než 280kg /
radličku zaisťuje, že radličky pri práci nekmitajú ani nemenia svoj uhol. Tým sa dosiahne vyrovnaného rozmiestnenia
osiva v pásku a nedochádza k zhlukovaniu zŕn. Sprinter
preto vyťaží maximálný efekt z výsevu naširoko. Pracov-
Výsevné radličky prečesávajú pôdny profil a
urovnávajú povrch
né jednotky po odpružení – ktoré nastáva okamžite po
nabehnutí na prekážku – majú tiež i vysoký zdvih a preto
umožňujú pracovať i v mimoriadne kamenistých pôdach.
Súhrn významných vlastností:
— Zlúčenie veľmi veľkého počtu operácií do jedného
prejazdu
— Masívna a jednoduchá konštrukcia s minimom
pohyblivých súčastí
— Práca v širokom rozsahu prevádzkových podmienok
— Veľmi účinné urovnanie povrchu pôdy
— Vyčesávanie slamy z pôdy pre výborný kontakt osiva s
pôdou
— Pevné vedenie výsevných radličiek pre rovnomerné
rozloženie zŕn
— Účinné uzatváranie zeminy nad osivom a rychlé
vzchádzanie
— Vysoká výkonnosť vďaka veľkoobjemovým zásobníkom
— Pracovný záber 3 až 12 metrov u Sprintera ST a SW
— Pracovný záber 15 až 24 metrov u Sprintera NT
Každá funkčná súčasť má robustnú stavbu s
dlhou životnosťou
Kompaktná prepravná poloha s okamžitou
prípravou k sejbe
HORSCH pracovné jednotky.
Výdrž a nulová potreba údržby.
Jednotky Horsch MultiGrip majú upravenú charakteristiku odpruženia s prítlakom 280 kg na radličky. Ich silová
charakteristika vyhovuje práci v kamenistých pôdach, aby
stroj nevynášal veľké kamene na povrch. Pri práci v tvrdej
pôde sa zase uplatní vysoký prítlak 280 kg/radličku. Obe
verzie jednotiek vedú spoľahlivo pracovnú hĺbku a nepotrebujú žiadnu údržbu.
Usporiadanie radličiek je dvoj-alebo trojradové s rozstupom 25 cm alebo 32 cm (podľa varianty prevedenia). Na
výber sú aj ďalšie typy sejacích radličiek, vhodné napríklad
pre sejbu do ťažkých mokrých pôd.
Radličky Duett z pôdneho profilu vyčesávajú slamu na
povrch a uložené osivo s ňou preto nie je v kontakte. Pritom radličky svojou špičkou tiež kypria pôdu pod osivom
a tu ukladajú aj hnojivo. Vďaka spodnému štítu radličky
má výsevné lôžko presný tvar a je dostatočne utužené.
V priestore pod osivom sú tak ideálne podmienky, ktoré
Jednotky Multigrip s radličkami Duett. Vľavo verzia pre hnojenie s
kvapalným hnojivom, vpravo s granulovaným hnojivom pod osivo.
Veľmi kompaktná a bezúdržbová konštrukcia.
nielen umožňujú, ale priamo stimulujú intenzívny rast
koreňov.
Technika prstových radličiek u Sprintera NT produkuje
vysoký podiel jemnej zeminy na osivové lôžko a uloženie
osiva do tzv „otvorené brázdy“. Pri jej tvorbe radličky
odhŕňajú organický materiál i hrudy mimo osivové lôžko.
Súhrn významných vlastností:
— Efekt vyčesávania slamy mimo osivové lôžko
— Osivové lôžko s presným tvarom
— Plošné rovnomerné rozmiestnenie zŕn
— Stimulácia rastu vďaka hnojivu pod osivami
— Veľmi malé opotrebenie vďaka štítom zo spekaných
karbidov (u Sprintera ST a SW)
— Sprinter NT je optimálna pre priamy výsev
Radlička Duett Sprintera ST s prívodom kvapalného hnojiva
Prstové radličky NT vyčistia osivové
lôžko a presne uložia osivo do čistej
pôdy
HORSCH PPF-Systém. Ekonomické
využitie hnojiva s rychlým účinkom.
Najmodernejší spôsob využitia živín
Pri uložení hnojiva pod osivo dôjde k urýchleniu skorého
vývoja rastlín. Tým sa pri sejbe do mulču celkom eliminuje
vplyv rozkladu slamy v pôde. Za každých podmienok je
porast celkom vyrovnaný a lepšie sa vyrovnáva s nepriaznivými podmiekami.
Aplikácia hnojiva pod osivo má jasnú ekonomiku. Koncentrovane uložené hnojivo sa pomaly mineralizuje a preto
sa nevyplavuje. Uložená dávka je do poslednej granule
využitá kultúrnou rastlinou, pretože buriny majú k týmto
živinám veľmi sťažený prístup. Väčšia istota vo vývoji rastlín dovoľuje znižovať výsevky
Uloženie hnojiva pod osivo je unikátnou vlastnosťou
radličkových sejačiek. Patentovaná konštrukcia radličiek
Duett túto výhodu využíva dokonale. Jej spodný štít
uzatvára hnojivo tak účinne, že pôda okolo hnojiva je
kompaktná i pri veľmi vysokej rýchlosti. Tak nedochádza k
prerušeniu prísunu vlahy k osivu a vzdialenosť medzi ním
a osivom je stále rovnaká.
dávok. Pri ozimných plodinách sa preto pracuje s malým
množstvom hnojiva. Pri jarinách je naproti tomu výhodné
uložiť pri sejbe plnú dávku živín. Tým sa zjednodušia jarné
práce a súčasne sa zvýši využitie živín tak, že je možné
celkovú dávku znížiť o 15- 20 %.
Súhrn významných vlastností:
— Zníženie strát hnojiva vyplavovaním
— Využitie hnojiva iba kultúrnymi rastlinami
— Istota rýchleho vývoja rastlín
— Umožňuje bezpečne znižovať výsevky
— Otvára ďaľší výnosový potenciál plodín
— Ekonomický prínos je tvorený viacerými zdrojmi
— Na želanie pre Sprintera ST a SW
Hnojenie pod osivo preukazateľne zvyšuje výnosy. Pre
dosiahnutie najlepšieho efektu nie je potreba vysokých
1 Predná špička vytvára drážku pre hnojivo, kyprí profil pod osivom a pritom vyčesáva
slamu z pôdy.
Do drážky pod sejbovým lôžkom sa koncentrovane ukladá granulované alebo kvapalné
2
hnojivo.
Spodný štít s protisklonom stláča pôdu okolo hnojiva a pritom vytvára presné a úplne
3 rovné lôžko pre osivo.
4 Boky radličky sa neopotrebovávajú a preto sú z teflonu, ktorý sa nikdy nenalepuje.
5 Ukladanie osiva sa deje naširoko a s veľmi rovnomernými rozostupmi medzi zrnami.
4
1
3
5
2
HORSCH pneumatikové valce vpredu
aj vzadu. Pole vyžehlia do roviny.
Sprinter využíva systém dvoch pneumatikových valcov.
Obidva nesú značnú záťaž od integrovaného zásobníka
osiva a hnojiva. Predný valec preto účinne vyrovnáva
povrch v pásiku pred každou výsevnou radličkou. Za ňou
nasleduje zavlačovač a potom zadný valec. Povrch pôdy
sa tak vyrovná, prečeše a prekyprí, urovná a opäť pritlačí.
Sprinter tak dosahuje výbornú kvalitu sejby v kyprej pôde
a aj na nerovných pozemkoch. Jeho urovnávací efekt je
tak silný, že pole doslova žehlí.
Valce sa vďaka šípovému dezénu za každých podmienok
bezpečne odvaľujú. Pri sejbe do hrudovitej pôdy sa postarajú o vytvorenie kompaktného profilu pôdy bez dutín.
Výsledkom je špičkový kontakt osiva s pôdou a rychlý
prísun vlahy.
Sprinter je teda vhodný na ťažko spracovateľných pôdach,
kde má vynechanie orby veľký ekonomický prínos. Vyčesávací a žehliaci štýl práce Sprintera v podmienkach neoranej pôdy poskytuje bezkonkurenčné výsledky.
Dvojradový zavlačovač pre účinné
zakrývanie osiva za poslednými
radličkami
Výplň pneumatikového valca PU
penou
Pneumatiková konštrukcia valcov bráni nadmernému
nalepovaniu, pretože pneumatika pracuje i pri výplni
PU penou a sama sa tým čistí. Medzery medzi kolesami
umožňujú na nerovnostiach vytlačenie prebytočnej zeminy. Prítlak sústredený do pásu pod kolesom má tak veľký
zrovnávací účinok.
Koncepcia dvoch valcov poskytuje sejačke Sprinter kľudnú jazdu pri sejbe, rýchlu zmenu do prepravnej polohy
a nezávislosť na podmienkach sejby.
Súhrn významných vlastností:
— Kvalitná sejba i na nerovnom pozemku
— Vynikajúci kontakt osiva s pôdou
— Žehliaci efekt dlhodobo vyrovnáva pôdu
— Samočistiaca funkcia a kľudná jazda
Zadný tandemový valec pritláča
každý pás osiva rovnakou silou
Rýchla zmena pracovnej hĺbky vďaka
vymedzovacím podložkám s farebným označením
HORSCH DrillManager.
Bezvadná súhra všetkych funkcií stroja.
Isobus DrillManager je centrálnym riadiacim systémom
Sprintera. Riadi a kontroluje všetky funkcie stroja. Modulárna stavba DrillManageru dovoľuje rozšíriť jeho funkcie
pri akomkoľvek prevedení a zostave výbavy sejačky.
DrillManager 2. generácie (Müller) umiestnená v kabíne
traktora, čo je pre obsluhu veľmi výhodné. Tieto časti
systému neustále kontrolujú všetky nastavenia stroja ako
napr. výsevok, dávku hnojiva, rýchlosť alebo rytmus koľajových riadkov. Každá odchýlka od požadovaného stavu
sa okamžite vyhodnotí a signalizuje. Obsluha tak nemôže
urobiť chybu.
Výkonné dávkovanie HORSCH
Toto najmodernejšie výsevné ústrojenstvo má iba 5 častí –
skriňu, elektromotor, dávkovací valec a ložiská. Niekoľko
typov valcov postačuje na všetky druhy osív a výsevky.
Spektrum vysievaných plodín je široké – od tráv po strukoviny, od 0,1 kg/ha do 800 kg/ ha. Výmena jedného typu
valca za iný trvá niekoľko málo minút a môže prebiehať
DrillManager 2. generácie (Müller)
Dávkovacie ústrojenstvo má trvalo
plnú presnosť vďaka opakovanej
samokalibrácii
i pri plnom zásobníku. Samočinná kalibrácia výsevku je
mimoriadne rýchla a veľmi presná. Záruku úsporného
zaobchádzania s osivom tvorí okamžitá reakcia na zmenu
podmienok a trvalá kontrola vysievaného množstva.
Súhrn významných vlastností:
— Jednoduché a prehľadné ovládanie
— Predvolené funkcie a samokalibrácia dávkovania
— Okamžitá skúška výsevku a test všetkych funkcií
— Dlhodobé uchovanie prevádzkových hodnôt a štatistika
práce
— Vylúčenie chýb sejby spôsobených ľudským faktorom
Nová technológia isotlakového
rozmiestňovania osiva je presnejšia
a jednoduchšia
Všetko vedenie osiva a hnojiva je
pod stálou kontrolou
HORSCH Sprinter.
Veľký úžitok a hodnota do posledného detailu.
Veľmi objemný zásobník
U modelov Sprinter ST je zásobník s objemom od 3000 do
4000 litrov vstavaný na stroji. Alternatívne sa používa dvojkomorový zásobník až pre 5.000 litrov (60% osivo / 40%
pevné hnojivo)! Zásobníkový voz 8000 SW, ktorý používa
Sprinter SW, pojme 8000 litrov (delenie 50% osivo / 50%
pevné alebo kvapalné hnojivo).
Kompaktný a obratný
Vďaka dlhému ťažnému oju sa Sprinter jednoducho zdvíha
a otáča. Pri zatáčaní v zábere stroj výborne sleduje stopu
traktora a udržuje si stály prítlak obidvoch valcov. Pre sklopenie do a z prepravnej polohy nemusí obsluha vystúpiť
z kabíny traktora.
Žehliaci efekt
Predný a zadný valec, ktoré slúžia k precíznemu vedeniu
hĺbky sejby súčasne plnia funkciu urovnania povrchu pôdy.
Vďaka tomu dosahuje Sprinter najvyššiu presnosť sejby.
Zásobník 5.000 litrov Sprintera 6 ST
PPF
Sprinter 8 SW
Hnojenie pod osivo granulovaným alebo kvapalným hnojivom
Sprinter ST je pripravený vyhovieť vašemu výberu hnojiva.
Pri využití kvapalnej formy je nádrž umiestnená mimo
sejačky. Granulované hnojivo je uložené v jednej z komôr
zásobníka na sejačke.
V prípade potreby je možné obidve formy aj striedať.
Voľba je teda iba na Vás, ktoré hnojivo je pre Vás výhodnejšie.
Súhrn významných vlastností:
— Kompaktná sejačka s rýchlou prípravou na prejazd
— Obratná sejačka s veľkou modularitou
— Detailne premyslená konštrukcia
— Inovačný princíp prečesávania a vyžehlenia povrchu
pôdy
Čelný valec dosahuje pásové
pritlačenie a urovnanie povrchu
pred každou radličkou
Uzamykateľná skriňa má veľký objem
a je prachotesná
Sprinter NT.
Výkonná radličková technika priamej sejby.
Zábery 15 a 24 metrov slúžia stroju Sprinter NT k maximálnej výkonnosti. Nové prstové radličky NT produkujú vysoký
podiel jemnej zeminy a ukladajú osivo do tzv „otvorenej
brázdy“. Pri jej tvorbe radličky odhŕňajú organický materiál i hrudy mimo osivové lôžko. Osivo sa ukladá do drážky
a zatláčacím kolesom sa pretlačí do vlhkej pôdy. Tak sa
dosahuje aj v extrémne suchých klimatických oblastiach
veľmi dobrá vzchádzavosť. Výsev pritom môže prebiehať
ako priamo po predplodine, tak aj do spracovanej pôdy.
Sprinter 24 NT je svojimi vlastnosťami optimálne navrhnutý pre dosahovanie maximálnej výkonnosti, ku ktorej
dopomáha aj zásobné voz SW 17 000 SD s objemom 17 000
litrov.
Výhody a prednosti techniky Sprinter NT:
— Optimálna technika pre priame výsevy
— Ideálny pre profesionálne veľké podniky
— Osivové lôžko bez slamy a bez hrúd
— Osvedčená metóda výsevu do „otvorenej brázdy“ pre
suché oblasti
— Vďaka zatláčacími kolesám sa dosahuje spoľahlivého
kontaktu osiva s vlhkou pôdou
— Maximálna výkonnosť vďaka veľkej zásobe osiva až
17 000 litrov
— Hydraulické istenie radličiek
— Kompaktná stavba Sprintera 15 NT s malým pracovným odporom
Variant so záberom 15 metrov vykazuje odlišnosti. Tu
zásobníkový voz a výsevná sekcia tvoria jeden kompaktnejší celok. Sprinter 15 NT navyše používa pomerne menší
zásobník s objemom 12 tisíc litrov.
Sprinter 15 NT
Sprinter 24 NT v prepravnej polohe
Prstové radličky NT a pritlačovacie
kolesá vtláčajú osivo do „otvorenej
brázdy“
Pritlačovacie kolesá slúžia aj k
hĺbkovému vedeniu radličiek
HORSCH Sprinter.
Technické údaje a výbava.
HORSCH.
Landwirtschaft aus Leidenschaft!
Typ stroja
Sprinter 3 ST
Sprinter 4 ST
Sprinter 6 ST
Sprinter 8 ST
Typ stroja
Sprinter 8 SW
Sprinter 9 SW
Sprinter 12 SW
Typ stroja
Sprinter 15 NT
Sprinter 24 NT
Pracovná šírka (m)
3
4
6
8
Pracovná šírka (m)
8
9
12
Pracovná šírka (m)
15
24
Prepravná šírka (m)
3
3
3
3
Prepravná šírka (m)
3,1
3,1
3,3
Prepravná šírka (m)
6,6
6,75
Prepr. výška 1komor. (m)
3
3
3,25
4
Prepravná výška (m)
4
4
4
Prepravná výška (m)
5,5
6,1
Prepr. výška 2komor. (m)
3,4
3,4
3,4
---
Dĺžka bez/s SW (m)
6,85 (s SW 12,10)
6,85 (s SW 12,10)
5,95 (s SW 11,30)
Dĺžka (m)
6,7
9,6
Dĺžka (m)
7,9
7,9
7,9
7,30 / 7,50
Hmotnosť bez/s SW (kg)
5 320
7 250
10 300 (s SW 14
200)
---
3 590
7 700 (s SW 11
500)
12,35
3 200
7 000 (s SW 10
750)
Dĺžka s SW 12000 SD (m)
Hmotnosť 1komorov. od (kg)
3 840
5 950
---
8 000 (50 : 50)
8 000 (50 : 50)
17,7
3 450
8 000 (50 : 50)
---
Hmotnosť 2komorov. od (kg)
Objem zásobníkového vozu SW (l)
Dĺžka s SW 17000 SD (m)
3 000
3 000
4 000
á 0,99 x 0,72
á 0,99 x 0,72
16 000
3 000
á 0,99 x 0,72
8 000
Objem zásobníka (l)
Rozmer plniacich otvorov (m)
Hmotnosť bez SW (kg)
3 800 (40 : 60)
5 000 (40 : 60)
---
3,05
3,05
---
3 800 (40 : 60)
3,05
13 500
Objem 2komor. zásobníka (l)
Plniaca výška (m)
Hmotnosť s SW 12000 SD (kg)
1,00 x 2,40
1,00 x 2,40
1,00 x 2,40
30
30
21 200
1,00 x 2,40
28,5
---
Plniaci otvor 1komor. zás. (m)
Vzdialenosť radličiek (cm)
Hmotnosť s SW 17000 SD (kg)
0,60 x 0,90
0,66 x 1,22
---
30 / 3
40 / 2
17 000 (50 : 50)
0,60 x 0,90
28 / 3
12 000 (50 : 50)
Plniaci otvor 2komor. zás. (m)
Počet radličiek/pásov
Objem zás. vozu SW (l)
2,6
2,6
2,85
7.50-16 AS
7.50-16 AS
0,99 x 0,72
2,6
7.50-16 AS
0,99 x 0,72
Plniaca výška 1komor. zás. (m)
Rozmer kolies valca
Rozmer plniacich otvorov (m)
3
3,05
---
78
78
3,55
3
78
3,4
Plniaca výška 2komor. zás. (m)
Priemer valca (cm)
Plniaca výška (m)
25
25
32
8-15
8-15
30
25
8-15
30
Vzdialenosť radličiek (cm)
Pracovná rýchlosť (km/h)
Vzdialenosť radličiek (cm)
16 / 3
24 / 3
25 / 2
220-310 / 300-420
240-330 / 330-450
80 / 3
12 / 3
200-270 / 270-370
50 / 3
Počet radličiek/pásov
Ťažný prostriedok (kW/k)
Počet radličiek/pásikov
185/65-15 AS
185/65-15 AS
---
2
2
40
185/65-15 AS
2
40
Rozmer kolies na tand. valci
Dvojčinné hydr. okruhy
Pritlačovacie kolieska � (cm)
6.00-16 AS
6.00-16 AS
7.50-16 AS
1
1
5 - 120
6.00-16 AS
1
5 - 120
Rozmer kolies na pevn. valci
Bezodporový odtok (max. 5 bar)
Prítlak kolies/radličiek (kg)
65 / 74
65 / 74
-- / 78
50 - 60
70 - 90
20.8 R42
65 / 74
50 - 60
20.8 R42
Priemer valca tand./pev. (cm)
Prietok oleja ventilátorom (l/min)
Veľkosť kolies podvozku SW
8-15
8-15
8-15
Sériovo
Voliteľne
420/75 R20
8-15
Sériovo
400/60-15.5
Pracovná rýchlosť (km/h)
Hydraulické značkovače
Veľkosť kolies podvozku
90-120 / 120-160
120-160 / 160-230
160-220 / 220-310
Sériovo
Sériovo
400/60-15.5
75-100 / 100-140
Sériovo
400/60-15.5
Ťahový príkon (kW/k)
DrillManager
Veľkosť vodiacich kolies
2 (+ 1 s hydr. pln.
dopravníkom)
2 (+ 1 s hydr. pln.
dopravníkom)
2 (+ 1 s hydr. pln.
dopravníkom)
Sériovo
Sériovo
7 - 10
2 (+ 1 s hydr. pln.
dopravníkom)
Sériovo
7 - 10
Dvojčinné hydr. okruhy
Osvetlenie
Pracovná rýchlosť (km/h)
Ťažný prostriedok (kW/k)
260-295 / 350-400
405-440 / 550-600
Bezodporový odtok (max. 5 bar)
1
1
1
1
Dvojčinné hydr. okruhy
3
3
Prietok oleja ventilátora (l/min)
20-25 / 35-45
(PPF-System)
20-25
Bezodporový odtok (max. 5 bar)
1
1
Prietok oleja ventilátorom (l/min)
40-50
50-60
Hydraulické značkovače
Sériovo
Sériovo
Sériovo
Sériovo
DrillManager
Sériovo
Sériovo
DrillManager
Sériovo
Sériovo
Sériovo
Sériovo
Osvetlenie
Sériovo
Sériovo
Osvetlenie
Sériovo
Sériovo
Sériovo
Sériovo
Tiger 6 MT
Cenovo výhodnejšia vezia
hĺbkového vedenia bočnými
kolesam
Prutový zavlačovač za valcom
Značkovač koľajových riadkov
pred vzídením
Elektronické klapky pre tvorbu
koľaj. riadkov majú autodiagnostiku
Váš
Ihr špecializovaný
Fachhändler: predajca:
HORSCH Maschinen GmbH
HORSCH Maschinen
GmbH
Sitzenhof
1
Sitzenhof
1
92421
Schwandorf
D-92421 Schwandorf
GERMANY
Phone:
+ 49
Tel.: +49
(0)94
9431
31--7714
1430
30
Fax:
+ 49
Fax: +49
(0)94
9431
31--4413
1364
64
SK-90.216.000 (2012.03_Vers.1)
SK-90.050.900 (2012.02_ver.03)
www.horsch.com
www.horsch.com
[email protected]
[email protected]
Všetky údaje a vyobrazenia slúžia iba pre orientáciu a sú nezáväzné. Technické a konštrukčné zmeny sú vyhradené.
Všetky údaje a zobrazenia sú približné a nezáväzné. Technické a konštrukčné zmeny sú vyhradené.
Download

Inovatívna a robustná radličková technológia sejby