Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
Kryci list
v EUR
Čislo faktúry
Variabilný symbol
Dátum splatnosti
IČO a firma
Poznámka
Účtovný doklad
Dátum dokladu
Celková suma
Suma vo valute
341
0087411
Zo dňa : 20.09.2011
24.09.2011
36779385
FORTE Acouaric, s.r.o.
rekonštrukcia obecného rozhlasu
DOSFA
341 Došlé faktúry
20.09.2011
11785.40 EUR
Uhradené :
0.00
0.0000
0.00
Kurz:
0.0000
Kurz DPH
Súhlasim s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:
Podpis zodpovedného pracovníka
Účet
Suma Má dať
042-00 000 000 000 00
321-00 000 000 000 00
11785.40
0 . 00
Suma Dal Poznámka
Faktúra
0 . 00 rekonštrukcia obecné
11785.40 rekonštrukcia obecné
341
341
Dňa :
Predkontoval:
Za vecnú správnosť:
Predložené na úhradu
Miesto, dňa:
Zaúčtoval:
Ing. Mária Koteková
U
/
i^L^
Súhlas na zaúčtovania:
•
Podpis:
H
Finančná kontrola - predbežná, v súlade zo zákonom 502/2001 Z. z.
Finančná operácia je finančne krytá v súlade zo zákonom č.523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov
a zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplneni niektorých zákonov a v súlade so schváleným rozpočtom a platnou
rozpočtovou klasifikáciou.
Miesto, dňa:
Podpis:
Q ¿L
Dodávateľ
0087411
Faktúra č.
F O R T E A c o u s t i c , s p o l . s r.o.
Objednávka č.
| 951 04 Malý La páš
i SLOVENSKÁ
Í7/2Ó11 !
Dodací list č.
i Malý Lapäš 36
OBEC IVANKA PRI NITRE
REPUBLIKA
IČO :
36 779 385
I Č D P H : SK20223S0019
DIČ : 202238001S
O b e c Ivanka pri Nitre
Novo;
MfÉM
2 6
Pcxlacie čislo:
Vystavil
Heaeduš Jan
Tel. 0 9 0 3 / 1 8 2 780
Fax 037 / 783 2353
[email protected]
09. 2011
9 5 1 1 ¿ I v a n k a pri N M ,
OR OS Nitra, oddiel :Sro. Vložka číslo: 19948/N
Číslo spisu
ß
tyl
IM
Vybavme
Prilohyflisty
D á t . d o d . tov./si.
Dátum I ^ W é n i ä
15.09.2011
Odberateľ
O b e c I v a n k a pri Nitre
N o v o z á m o c k á 326
9 5 1 1 2 I v a n k a prš N i t r e
15,09.2011
24.09,2011
Forma úhrady
Spôsob dopravy
Konštantný symbol
Banka
P r e v o d n ý m príkazom
Pobočka
Číslo účtu
Vráble
223 875 7002/5600
Osobný odber
0008
Dexia banka, a.s.
SWiFT
IČO
31827004
rh
K ó d položky
DIČ : 2021253652
Popis
Fekturujeme Vám dodávky a montáž zariadení
na rekonštrukciu miestneho rozhlasu a
rozhlasovej ústredne podlá cenovej ponuky č.
HCL 0676/2011 -1.etapa.
i
IBAN
Dod. £ plat. p o d m .
DPH
%
20
i—
Množstvo
Jeón.
1,00
Cena za j.
bez DPH
ks
SpoSu
bez DPH
9 821,17
9 321.17 I
j
Z á k l a d pre D P H : 20 %
9 821,17
Z á k l a d p r e D P H : 10 %
FOKTE ACOUSTIC.s.r.o.
951 04 Malý L a p á š 36
Tel • 0903 182 780
IČO 36 "79 385. IČ DPH: SK2022380019
Reg č . : vložka č 19948/N
S 821,17 ¡
Ceiková suma bez DPH:
DPH: 20
DPH: 10
1 964.23 !
%
%
Centové vyrovnanie:
Celková f a k t u r o v a n á
0:00|
suma: EUR
11 7 8 5 , 4 0 j
Preddavok:
5 040,00
Podpis a pečiatka
K
úhrade:
S 745.40
^ P r e d b e ž n á kont
v
M
i
Nitre
j e v s ú l a d e s rozpočtom obe
a s r o z p o č t o v ý m i pravidlami
áno
U
•Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, vww.kros.sk
M:
J
bo.<1-1011J
it
>ib- j
OZVUČOVA CIE KOMPONENTY PRE:
• OBECNÝ ROZHLAS
• ŠKOLY, IHRISKÁ
• KOSTOLY, DOMY SMÚTKU
- REŠTAURÁCIE, PENZIÓNY, BARY
• DODÁVKA A MONTÁŽ
DÁTUM:
Podacie číslo
1 9. 07. 2011 / y w / 1
Obec Ivanka pri Nitre
Obecný úrad
Novozámocká č.326
951 12 Ivanka pri Nitre
Cislo spisu
Prilohy/listy:
Vec: Predloženie cenovej ponuky k zakázke „Rekonštrukcia rozhlasovej
ústredne a miestneho rozhlasu -1.etapa ".
Predkladáme Vám cenovú realizačnú ponuku na rekonštrukciu
miestneho rozhlasu podľa Vášho dopytu zo dňa 06.07.2011.
FORTE ACOtí$TIC,s.r.*.
S pozdravom1
ť
Hegedus Ján
9
'V
0
4
.
Tel.: 0 9 0 3 182 7 8 0
IČ
IČO: 36 779 385. IČ DPH: SK20223Šfl01v
Reg. č . :
Forte Acoustic. spol. s r.o.
951 04 Malý Lapáš 36
Prevzal:
Dňa :
o
hod.
FORTE ACOUSTIC, spol. s r.o. Malý Lapáš 36, 951 04
Spoločnosť je zapísaná do obeh. registra Okresného súdu Nitra dňa 19. 5. 2007, Oddiel: Sro Vložka č. 19948/N
I Č O : 36 779 385 Telefón: 037 / 783 2353, 0903 / 182 780, e-mail : [email protected]
é
L
Forte AcoUStl'c,spol.
S r.O.
tel :037/7879 748
fax:037/783 2353
e-mail: [email protected]
mobil:0903/l 82 780
Malý Lapáš 36
951 04 Malý Lapáš
IČO : 36 779 385
IČ DPH : SK 2022380019
p.Gál Ľuboš - starosta obce.
Obecný úrad
Novozámocká č.326
951 12 Ivanka pri Nitre , okr.Nitra
Cenová ponuka č. 0676 / 2011
Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne a vonkajších vedení
miestneho rozhlasu - I.etapa
Vážený zákazník
ďakujeme Vám za záujem, ktorý ste prejavili o nami ponúkané prístroje ozvučovacej
techniky.V zmysle Vašej požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku rekonštrukcie
rozhlasovej ústredne TESLA TYP AUC 4120, vonkajších vedení miestneho rozhlasu
a tlakových reproduktorov.
I. Návrh technického riešenia.
Na základe
riešenie:
Vašej požiadavky
Vám
navrhujeme
nasledujúce
technické
1. Dodávku, montáž vysielacieho pracoviska s novou rozhlasovou ústredňou
FRU 1500 o výkone 1500W/100V v budove O Ú - 1 ks
2. Dodávku, montáž 20ks reproduktorov s výkonom 15W RMS a
s citlivosťou 108dB/lW/lm do ulíc v obci kde je to potrebné !
Nainštalovanie, oživenie a uvedenie rozhlasovej ústredne do prevádzky.
Vykonanie kontroly počuteľnosti, zvukových skúšok a donastavenie
smerovania reproduktorov pre optimálnu počuteľnosť .
3. Dodávku a montáž 1 500 m samonosného kábla na časť ulíc Urbárska,
Vinohradská a ulíc kde je súčasný technický stav vedení najmenej
vyhovujúci.
CJL
4 . Odovzdanie celého systému a zaškolenie obsluhy
III. Cenová ponuka .
Viď.kalkuláciu nákladov.
IV. Záruka
Firma preberá záruku na:
prácu 48 mesiacov
ústredňu a vonkajšie hlásiče 48 mesiacov
tlakové reproduktory 120 mesiacov
V. Doba plnenia
Termín plnenia : Do 60 dní od podpisu zmluvy o dielo.
Platobné podmienky: Faktúra - splatnosť 14 dní.
Vyhotovil: Hegeduš Ján
Dúfame, že ponuka vyhovuje Vašim predstavám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
S pozdravom
Forte Acoustic,spol s r.o.
VMalomLapáši
12.07.2011
Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne a rozvodov ozvučenia obce -1.etapa -sumár
Rekapitulácia nákladov.
Počet
Cena za materiál /EUR/
Cena za prácu spolu /EUR/
Cena za materiál a prácu spolu /EUR/
1
2 785,64 €
69,83 €
2 855,47 €
20
786,60 €
971,20 €
1 757,80 €
Dodávka a montáž vonk.vedení
1
2 569,28 €
2 518,62 €
5 087,90 €
Oživenie systému, zaškolenie obsluhy
1
120,00 €
120,00 €
0,00 €
0,00 €
Názov
Dodávka a montáž rozhlas.ústredne
Dodávka a montáž reproduktorov
Cena spolu za realizáciu DR bez DPH
9 821,17€
Cena spolu za realizáciu DR s DPH
11 785,40 €
X
r
r
Kalkulácia nákladov -1.etapa
Miestny rozhlas pre obec Ivanka pri Nitre
Montáž
Dodávky materiálov
Názov
Por. číslo
Množstvo
M. j.
Jedn. cena /EUR/
Materiál spolu /EUR/
Jedn. cena /EUR/
Montáž spolu /EUR/
1
ks
2 680,00
2 680,00
48,00
48,00
3
m
2,08
6,24
1,16
3,48
3.
Hlásne pracovisko na OÚ
Rozhlasová ústredňa miestneho rozhlasu - 1 500 W/100V,
napájanie 230V/50Hz-, vstupná jednotka pre mikrofón, Aux1
.CD
Výstupný kábel :CYSY 2x2,5
4.
Sada montážneho a spojovacieho materiálu pre ústredňu
1
sada
4,90
4,90
5.
Odposluchová skinka 10W/100V Scame s príslušenstvom
1,00
ks
18,00
18,00
18,00
18,00
6.
CD prehrávač Panasonic s D.O., DV 320 V-K
1
ks
76,50
76,50
0,35
0,35
1.
2.
0,00
69,83 €
2 785,64 €
7.
2 855,47 €
8.
Spolu za dodávku a montáž rozhlasovej
ústredne.
10.
Akustické prvky -
11.
Tlakový reproduktor s výkonom 15W / 8 Ohm
20
ks
28,65
573,00
16,25
325,00
12.
Držiak reproduktorov pozinkovaný
20
ks
10,68
213,60
12,69
253,80
13.
Montážna plošina - vrátane prepravy na stavbu
18,00
hod.
0,00
21,00
378,00
14.
Ukončenie vodiča do 3x2,5mm2
48
ks
0,00
0,30
0,00
reproduktory
14,40
971,20
786,60
15.
16.
Spolu za reproduktory-
17.
Vonkajšie rozvody-
18.
Kábel samonosný na vonk.použitie, typ 1-AES 2x16,0 mm2
19.
Svorka kotevná na vzdušné vedenie Sv 01
20.
Svorka nosná pre samonosný kábel Sv-025
21.
Montážna plošina - vrátane prepravy na stavbu
1 757,80 €
demomtáž a montáž
kabeláž
1500
m
1,32
1 980,00
0,81
1 215,00
58
ks
5,34
309,72
3,83
222,14
58
ks
4,82
279,56
7,06
409,48
32,00
hod.
0,00
21,00
672,00
22.
0,00
Ô,00
23.
0,00
0,00
24.
0,00
0,00
25.
0,00
0,00
26.
2 569,28
2 518,62
27.
28.
Spolu zadodávku a montáž
vonk.vedeni
5 087,90 €
Dodávateľ
Preddav. fakt. č.
FORTE Acoustic, spol. s r.o.
Objednávka č.
Dodací list č.
36 779 385
SK2022380019
Účet
Dexia banka, a.s.
17/2011
Preddavková faktúra nie je daňový doklad
Malý Lapáš 36
951 04 Malý Lapáš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO
IČDPH:
201102
OBEC IVANKA PRI NITRE
DIČ : 2022380019
Obec Ivanka pri mrw
Novozámocká 3
951 12 Ivanka p
25. 07. 2011
Vráble
223 875 7002/5600
SWIFT
IBAN
Poda a e či
C/slo spisu
OR OS Nitra, oddie! :Sro, Vložka číslo: 19948/N
Prílohy/listy
Odberateľ
\ Obec Ivanka pri Nitre
jj Novozámocká 326
951 12 Ivanka pri Nitre
Forma úhrady
Prevodným príkazom
Spôsob dopravy
Osobný odber
KS
0008
24.07.2011
28.07.2011
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dod. a plat. podm.
31827004
IČO
DIČ : 2021253652
S
Jedn.
Popis
Cena za j.
Spolu
Množstvo
\
h
t
i
Fakturujeme Vám zálohu na materiál na I.etapu
rekonštrukcie rozhlasovej ústredne a vonkajších
vedení miestneho rozhlasu .
ks
5 040,00
5 040,00
1,00
Centové vyrovnanie:
FORTE
ACOUSTIC,s.r.p.
Celková suma: EUR
951 04 Malý Lapóš 36
Tel.: 0903 l 82 780
IČO: 36 779 385, IČ DPH: SK2022380019
Reg. č . : vložka č 19948/N,
0,00
5 040,00
Hegeduš Ján
Vystavil
Tel.: 0903/ 182 780
Fax: 037 / 783 2353
[email protected]
Predbežná kontrola
podpisy
v Ivanke pri Nitre
dňa
je v súlade s rozpočtom obce
a s rozpočtovými pravidlami
áno
rj^fe
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel 041/707 10 11. www.kros.sk
M-U*
Otri
Download

U Q ¿L - Ivanka pri Nitre

-giLtn- lJunimnTomnii Ci`@1 icualM761C0@fly1P21,91@ln5111aL

-giLtn- lJunimnTomnii [email protected] [email protected],[email protected]