EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o., Kunovice
SBORNÍK
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL
K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“
Část 2 – Informatika
VI. MEZINÁRODNÍ VIRTUÁLNÍ
STUDENTSKÁ KONFERENCE
28. března 2012, Kunovice, Česká Republika
Kolektiv autorů
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“
VI. MEZINÁRODNÍ VIRTUÁLNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE
Část 2 - Informatika
Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil:
(C) Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2012
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Za obsahovou správnost odpovídají autoři.
ISBN 978-80-7314-283-4
“PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL
K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI”
Část 2 - Informatika
VI. MEZINÁRODNÍ VIRTUÁLNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE
Organizována
EVROPSKÝM POLYTECHNICKÝM INSTITUTEM, s.r.o., Kunovice
Předseda programového výboru konference
Honorary professor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., Dr.h.c., MBA
PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Prof. Viktor Ivanovič Grišin, Dr.Sc.
Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Prof. Ing. Tatiana Čorejová, Ph.D.
Doc. Ing. Viera Cibáková, CSc
Prof. Ruslan Imranovich Khasbulatov, Dr.Sc.
Ass. Prof. Mikhail Manylich, Ph.D.
Assoc. Prof. Yaroslav Vyklyuk, CSc.
Prof. Dr. Irina Stukalova, Dr.Sc.
Prof. Ing. Jozef Benčo, Ph.D., Dr.h.c.
Ing. Vladimír Hiadlovský, Ph.D.
Prof. Ing. Vladimír Mikula, CSc.
Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D.
Ing. Jan Prachař, Ph.D.
Oponentní rada:
Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. – Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. – Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. – Žilinská univerzita v Žilině
Prof. Ing. Petr Dostál, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
Ing. Juraj Dubovec, Ph.D. – Žilinská univerzita v Žilině
Ing. Jozef Habánik, Ph.D. – Trenčanská univerzita Alexandera Dubčeka v Trenčíně
Obsah
ÚVODNÍ SLOVO TESTOVACÍ SYSTÉM PRO ANGLICKÝ JAZYK S VYUŽITÍM ZVUKOVÝCH
INFORMACÍ V PROSTŘEDÍ INTERNETU................................................................................................................ 9
TOMÁŠ BERKA .............................................................................................................................................................. 11
VÝVOJ REALIZÁCIA PRACOVISKA PRE VÝCVIK ŠPECIALISTOV SIÉTI S OPERAČNÝM SYSTÉMOM
NOVELL NETWARE.................................................................................................................................................... 13
STANISLAV CAPÁK ........................................................................................................................................................ 13
RIZIKA A ZABEZPEČENÍ ON-LINE TESTOVACÍHO SYSTÉMU ..................................................................... 17
MICHAL ČERNÝ ............................................................................................................................................................. 17
PROGRAMOVÉ ŘÍZENÍ JASU PRVKŮ LED .......................................................................................................... 19
JIŘÍ GREBENÍČEK ........................................................................................................................................................... 19
VYTVOŘENÍ GRAFICKÉ DATABÁZE, STRUKTUR PRVKŮ ATOMŮ PERIODICKÉ TABULKY.............. 25
SYLVA SUMERAUEROVÁ, JAROSLAV HEJTMÁNEK......................................................................................................... 25
SÍŤOVÉ PROSTŘEDÍ LINUX ..................................................................................................................................... 29
LIBOR HOLČÍK ............................................................................................................................................................... 29
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE S POMOCÍ OPEN PROGRAMU DOTPROJECT ...................................................... 31
ROMAN JAHODA ............................................................................................................................................................ 31
VÝVOJ A REALIZACE PRACOVIŠTĚ PRO MĚŘENÍ NA DIGITÁLNÍCH OBVODECH ............................... 35
ROMAN KÁŇA ............................................................................................................................................................... 35
SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ PROCESU ORGANIZACE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ .......................................... 39
RADIM KOLÍSEK ............................................................................................................................................................ 39
POJEM E-LEARNING.................................................................................................................................................. 45
LUKÁŠ KONČETÍK ......................................................................................................................................................... 45
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE S POMOCÍ PROGRAMU A TECHNOLOGIE E-GROUPWARE............................ 47
JIŘÍ SLOVÁK .................................................................................................................................................................. 47
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU VODY POMOCÍ SYSTÉMU QUIDO............................................................... 51
IGOR VALENTA .............................................................................................................................................................. 51
ZÁKLADNÉ ČASTI A ICH NASTAVENIE PRE ZAVEDENIE CVIČNÉHO SERVERA DO PREVÁDZKY.. 55
JURAJ ČERVIENKA, DIS ................................................................................................................................................. 55
MOBILNÍ OPERÁTORI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ....................................................................................... 61
VLADIMÍR ĎURČANSKÝ................................................................................................................................................. 61
REALIZÁCIA INTERNETOVÉHO VÝHERNÉHO OBCHODU............................................................................ 65
ANDREJ KEKLÁK ........................................................................................................................................................... 65
REDAKČNÍ SYSTÉMY ................................................................................................................................................ 69
ONDŘEJ NAVRÁTIL ........................................................................................................................................................ 69
CLOUD COMPUTING.................................................................................................................................................. 73
ROMAN PAVLÍK ............................................................................................................................................................. 73
REALIZOVÁNÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO JEDNOČIPOVÉ PROCESORY NA PRACOVIŠTI EPI
KUNOVICE .................................................................................................................................................................... 77
MARTIN SISKA .............................................................................................................................................................. 77
PARALELNÍ PROCESY, MULTITHREADING A MULTITASKING .................................................................. 81
ONDŘEJ ŠENKYŘÍK ........................................................................................................................................................ 81
GROUPWAROVÉ SYSTÉMY, GROUPWARE A TÝMOVÁ KOMUNIKACE .................................................... 85
MILAN URBÁNEK .......................................................................................................................................................... 85
PROGRAMOVACÍ JAZYK JAVA.............................................................................................................................. 89
KLÁRA HOPANOVÁ ....................................................................................................................................................... 89
MODELOVÁNÍ VÝKONNOSTI PARALELNÍCH POČÁTAČŮ V OBLASTECH SÍTÍ SMP ............................ 93
FRANTIŠEK OHLÍDAL ..................................................................................................................................................... 93
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ FOTOREZISTORU POMOCÍ JEDNOČIPOVÉHO
MIKROPOČÍTAČE....................................................................................................................................................... 99
JIŘÍ BARTOŠ .................................................................................................................................................................. 99
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALINY........................................................................................................ 103
MARTIN MAJER ........................................................................................................................................................... 103
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ NA ČÍTAČÍCH....................................................................................................................... 107
ONDŘEJ OSIČKA .......................................................................................................................................................... 107
PROJEKT VYUŽITÍ SMS SERVERŮ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU EPI ....................................................... 111
JOSEF TURÁNYI ............................................................................................................................................................ 111
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKY NAPÁJECÍHO ZDROJE .................................. 113
LUKÁŠ VALACH .......................................................................................................................................................... 113
SYSTÉM PRO EVIDENCI PRACOVNÍCH ÚKOLŮ.............................................................................................. 117
ONDŘEJ BERNARD ....................................................................................................................................................... 117
ANALÝZA FINANCOVÁNÍ VYBUDOVÁNÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OPERAČNÍCH
STŘEDISEK IZS PŘI VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU .......................................................................... 121
ROSTISLAV BERNÁT .................................................................................................................................................... 121
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY SYSTÉMU ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉHO PROVOZU KALOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ PRO ČOV ..................................................................................................................................... 127
SIMONA HORŇÁKOVÁ ................................................................................................................................................. 127
ROZŠÍŘENÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU ATOMATIZACE OVLÁDÁNÍ PLAVEBNÍCH KOMOR NA
BAŤOVĚ KANÁLE ŘECE MORAVĚ ...................................................................................................................... 135
ROMAN SOUČEK .......................................................................................................................................................... 135
GENEROVÁNÍ PDF VÝSTUPŮ V PUBLIKAČNÍM SYSTÉMU MEDIAWIKI ................................................. 141
MAREK JANOVSKÝ ...................................................................................................................................................... 141
VYUŽITÍ MODERNÍCH NÁSTROJL PRO VIZUALIZACI DAT........................................................................ 145
MARTIN JANOVSKÝ ..................................................................................................................................................... 145
NÁVRH KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ SÍŤOVÉHO SYSTÉMU VE FIRMĚ PHARMIX, S. R. O. ....................... 151
ALEŠ STRNADEL .......................................................................................................................................................... 151
SOFTWARE INTERAKTÍVNEHO ON-LINE SYSTÉMU KOMUNIKÁCIE VYSOKEJ ŠKOLY S
UCHÁDZAČOM NOVEJ GENERÁCIE................................................................................................................... 157
ZUZANA BEDNÁROVÁ ................................................................................................................................................. 157
SOUČASNÉ POČÍTAČOVÉ VIRY A OBRANA PROTI NIM............................................................................... 161
EDUARD HORÁK .......................................................................................................................................................... 161
POROVNÁNÍ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI SVĚTLOCITLIVÝCH ČIPŮ..................................................... 167
OTTO KUBEK ............................................................................................................................................................... 167
FAKTORY VÝBĚRU CRM V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH ................................................................ 171
VLASTIMIL NETOPIL .................................................................................................................................................... 171
VÝVOJ A REALIZÁCIA PRACOVISKA PRE ROZVOJ ZNALOSTÍ A SCHOPNOSTÍ ŠPECIALISTOV V
OBLASTI PREDMETU OPERAČNÉ SYSTÉMY ................................................................................................... 177
MIROSLAV BREZINA .................................................................................................................................................... 177
SOFTWARE PRE NUMERICKÉ RIEŠENIE INTEGRÁLNEHO A DIFERENCIÁLNEHO POČTU ............. 181
JAKUB HÉPAL .............................................................................................................................................................. 181
PŘEHLED MOŽNOSTÍ PUBLIKAČNÍCH SYSTÉMŮ TYPU WIKI................................................................... 183
LUKÁŠ MACURA.......................................................................................................................................................... 183
NÁVRH INOVACE ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU FIRMY SCHNEER SPOL. S R.O.............................. 187
MARTIN SCHMIDT ....................................................................................................................................................... 187
ANALÝZA VÝROBNÉHO PROCESU V PODNIKU PROTHERM PRODUCTION, S.R.O. ............................ 191
MIROSLAV AMBRÚS .................................................................................................................................................... 191
MARKETINGOVÁ STRATEGIE A FINANČNÍ ANALÝZA REALITNÍ KANCELÁŘE EVROPA................ 195
PETR OBDRŽÁLEK ....................................................................................................................................................... 195
OPTIMALIZÁCIA VÝROBNÉHO SYSTÉMU V PODNIKU INA SKALICA..................................................... 197
PETRA PETROVIČOVÁ .................................................................................................................................................. 197
NÁVR ŘEŠENÍ PRO IMPLEMENTACI A LADĚNÍ CRM SYSTÉMU V NOVÉ FIREMNÍ POBOČCE........ 201
LUKÁŠ ROUBAL........................................................................................................................................................... 201
INOVACE VÝROBNÍCH PROCESŮ INTEGRACÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ................................ 205
MARTIN VAŠULKA ...................................................................................................................................................... 205
EDI – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ELEKTRONICKOU VÝMĚNU DAT.......................................................... 211
JIŘÍ VOPAVA ................................................................................................................................................................ 211
NOVÉ MOŽNOSTI POSKYTOVANIA MULTIMEDIÁLNYCH SLUŽIEB JAKO NÁSTROJ
KONKURENČNÉHO BOJA....................................................................................................................................... 215
BC. LADISLAV KOČKOVIČ ........................................................................................................................................... 215
OPEN-SOURCE RIEŠENIE POBOČKOVEJ ÚSTREDNE ASTERISK AKO SÚČASŤ PODNIKOVÉHO
KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU .............................................................................................................................. 219
BC. LADISLAV KOČKOVIČ ........................................................................................................................................... 219
AUTOMATIC IMAGE ANNOTATION USING WORD CORRELATION ......................................................... 227
ELLEN MOLITORISOVÁ ................................................................................................................................................ 227
MODERNÁ TECHNOLÓGIA POHODLIA V KINOSÁLE ................................................................................... 233
RENÉ UHLÁR ............................................................................................................................................................... 233
DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM ......................................................................................................................................... 235
JAN MICHÁLEK ............................................................................................................................................................ 235
VYUŽITÍ DISKRÉTNÍCH SIMULACÍ VE VOJENSTVÍ ...................................................................................... 237
LUKÁŠ DOLEŽAL ......................................................................................................................................................... 237
JMENNÝ REJSTŘÍK .................................................................................................................................................. 247
ÚVODNÍ SLOVO
Vážená akademičtí pracovníci a studenti,
V. ročník mezinárodní studentské konference je v letošním roce pořádán jako virtuální konference. Tak jako v minulých
letech je i v letošním roce účast organizována společně s našimi studenty a studenty z našich partnerských vysokých
škol v zahraničí (Polsko - Vysoká škola ekonomiky, turismu asociálních věd v Kielcích, Ruská Federace – Ruská
ekonomická akademie im. Plechanova, Slovensko - Vysoká škola ekonomiky a mmanažmentu verejnej správy v
Bratislave).
Vážení akademičtí pracovníci a studenti,
Konference „Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší společnosti“ se koná v období kdy se celá naše civilizace
potýká s globální hospodářskou krizí. Krize byla vyvolána tím, že jsme dopustili, aby etika sociálních vztahů tak
utrpěla. Je ve Vašem zájmu, abyste hledali řešení a především abyste se z dané situace poučili. Bude úkolem především
vás současných studentů najít taková řešení, která zmírní dopady krizí na naši společnost.
Prvním stupněm vašeho zapojení do řešení problému regionů je zpracování bakalářských prací pro konkrétní podniky.
Vaše příspěvky, které budete na této virtuální konferenci prezentovat, mohou začít vaše zapojení do řešení rozsáhlejších
celospolečenských problémů. Studiem příspěvků, které jsou zveřejněny v tomto sborníku, můžete získat přehled o
současném přístupu absolventů vysokých škol k řešení problémů v oblasti managementu a marketingu, ale i problémů
ekonomické informatiky a počítačů.
Věřím, že sborník ze studentské vědecké konference s názvem “Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naši
společnosti” přinese inspiraci ve vašem dalším studiu a řešení problému související se současným i budoucím stavem
naší společnosti.
K této činnosti vám přeji hodně zdraví a osobního zdaru.
Ing. Jaroslav Kavka
prorektor
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
9
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
10
TESTOVACÍ SYSTÉM PRO ANGLICKÝ JAZYK S VYUŽITÍM ZVUKOVÝCH INFORMACÍ V
PROSTŘEDÍ INTERNETU
Tomáš Berka
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Tomáš BERKA Testovací systém pro anglický jazyk s využitím zvukových informací v prostředí
internetu Kunovice 2012. Bakalářská práce. Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Klíčová slova: jazyk, mp3, software, zvuk, zvukový editor, zvuková nahrávka, testovací systém
Tato práce je zaměřena na testovací systém anglického jazyka, který slouží jako učební pomůcka studentům, kteří si
potřebují osvojit své znalosti z cizího jazyka nebo učitelům jako podpora při výuce. Tento systém se skládá z
anglických slovíček a frází pro jednotlivé předměty příslušných oborů Evropského polytechnického institutu, ke kterým
jsou přiřazeny zvukové nahrávky ve formátu mp3, sloužící pro testování
Teoretická část se zabývá anglickým jazykem, a jeho označením jako nejpoužívanější jazyk ve všech informačních a
telekomunikačních technologií. Část popisuje moderní prostředky a vybavení, které nám slouží jako překladače a
slovníky pro výuku cizích jazyků. Dále je zaměřena na výukový software a výukové programy a aplikace, které bývají
využívány, pro osobní účely s cílem naučit se cizí jazyk.
Praktická část je popisuje navržení vhodného zvukového editoru, který má být pro práci se zvukovými formáty
optimální. Obsahuje jednotlivé programy pro úpravu zvuku a srovnávací tabulku těchto produktů, dále vysvětluje
pojmy, jako jsou zvuk, akustika, kodeky nebo formát jako například mp3.
V poslední části je uveden metodický postup práce se zvukovým editorem a realizace naplnění databáze zvukovými
nahrávkami s využitím jejich testování v prostředí systému IS EPI. Výsledkem této části je uvedení systému do rutiny
Obrázek č. 1 Testovací systém IS EPI (Projekt anglického jazyka)
Cílem této bakalářské práce bylo doplnění obsahu zvukových nahrávek pro jednotlivá anglická slovíčka pomocí editoru
zvukových nahrávek. V teoretické části práce se provedla analýza dosavadních zvukových nahrávek ve spolupráci s
vyučujícími anglického jazyka z kvalitativního hlediska., dále byla část zaměřena na moderní technické prostředky
používané pro překlad cizích jazyků, jazykové programy určené pro počítače, a také výukový software a programy
potřebné k nauce cizích jazyků. V praktické části bakalářské práce byl navržen nejvhodnější zvukový editor, který byl
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
11
pro další práci se zvukovými formáty optimální. Jako kriteria se použila dostupnost programu, jeho pořizovací cena,
oblíbenost a možnost rozšiřování v budoucnosti.
Dále v této práci bylo zaměření na programy, které se využívají pro ukládání a doplňování databáze zvukových
nahrávek. Provedl se výběr nejvhodnějšího programu pro práci s nahrávkami a zároveň došlo ke srovnání těchto
dostupných produktů. Dalším úkolem byla vlastní realizace zvukových nahrávek ve spolupráci s vyučujícím anglického
jazyka a tato činnost byla provedena pomocí uživatelského rozhraní z prostředí internetu s možností změn již
pořízených jednotlivých zvukových nahrávek. V závěru práce se rozšířily testy jednotlivých slovíček o podporu zvuku
při testování v testovacím systému EPI, kde rozsah byl určen vedoucím práce, poté byl systém testován v jednotlivých
internetových prohlížečích, ve kterých se projevila funkčnost i nefunkčnost tohoto testovacího systému. Nakonec se pro
celý systém zpracovala uživatelská příručka, která poslouží jednak pro učitele jako podpora výuky anglického jazyka, a
také pro studenty, aby se dokázali se systémem podrobně seznámit a byli schopni s využitím zvukových nahrávek, si
rozšířit své znalosti z jazyka anglického.
ADRESA:
Tomáš Berka
Pod Svahy 996
Uherské Hradiště 68601,
Tel. 608161287,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
12
VÝVOJ REALIZÁCIA PRACOVISKA PRE VÝCVIK ŠPECIALISTOV SIÉTI S OPERAČNÝM
SYSTÉMOM NOVELL NETWARE
Stanislav Capák
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá riešením budovania špecializovaného laboratória s operačným
systémom Novell NetWare. Prvá časť sa zaoberá oboznámením spoločnosti Novell, Inc.jej históriou
a vývojom až po súčasnosť a jej produktom NetWare. V ďalšej časti nasleduje stručné oboznámenie
s budovaním počítačových sietí. Posledná časť bude obsahovať analýzu priestorov a popis samotného
budovania špecializovaného pracoviska.
Kľúčové slová: Operačný systém, Novell, NetWare, softvér, sieť, IT, prepínač, sieťová karta, internet,
server, pracovná stanica, počítač, FTP
Abstract: This article deals with the solution of building a specialized laboratory with running Novell
NetWare. The first part deals with the acquaintance of Novell, Inc.. Its history and development to the
present and its NetWare product. In the next section followed by a brief introduction to computer networks.
The last part will contain a description and analysis of areas of specialized construction work itself.
Key words: Operating system, Novell, NetWare, software, network, IT, switch, network card, internet,
server, workstation, PC, FTP
Spoločnosť Novell, Inc sa špecializuje na sieťové operačné systémy a softvérové produkty pre internet. Novell vznikol
pomocou Eyring Research Institute sídliacom v Provo v štáte Utah. Dennis Faiclough, Drew Major, Dale Neibaur
a Kyle Powell ukončili prácu v Eyring Research Institute a prešli do Novell, kde využili svoje znalosti a skúsenosti
k podpore a vývoji projektu Novell. Dennis Fairclough bol nielen zakladateľom spoločnosti Novell, ale aj členom
pôvodného týmu ktorý sa podieľal na začiatkoch Novell Data Systems. Do týmu zloženého z členov ako boli Drew
Major, Kyle Powell a Dale neibaur vyvíjajúci SuperSet Software, sa neskôr zapojil tiež Ray Noorda, ktorý prišiel do
spoločnosti v roku 1983.
Novell, Inc poskytuje riešenia, ktoré robia pracovné prostredia produktívnejšie, bezpečnejšie a ovládateľnejšie. Novell,
Inc podporuje tisíce organizácii po celom svete. S produktmi ako sú Novell GroupWise, Novell ZENworks a Novell
Open Enterprise Server, môžu podniky dosiahnúť nové úrovne produktivity a zároveň minimalizovať náklady,
komplikovanosť a riziká. Podporuje tisíce organizácií po celom svete prostredníctvom technológií pre spoluprácu,
zabezpečenie koncových zariadení a súborových a sieťových služieb. Spoločnosť Novell, Inc verí, že zákazníci by mali
mať možnosť výberu a plnú kontrolu nad svojimi IT systémami.
Takmer 50 percent zamestnancov Novellu pracuje mimo územia USA, vo viac ako 100 pobočkách po celom svete.
Regionálne a vývojové strediská Novellu sa nachádzajú napríklad v indickom Bangalore, v Pekingu, v anglickom
Bracknell, v Paríži, Prahe, Sao Paolo, Sydney alebo v Tokiu. Generálnym riaditeľom spoločnosti Novell je Bob Flynn.
Po dokončení akvizície spoločnosťou Attachmate Corporation v roku 2011 začali spoločnosti Novell a SUSE operovať
po boku spoločností Attachmate a NetIQ ako dve samostatné jednotky. Centrála spoločnosti SUSE bola presunutá do
nemeckého Norimbergu.
Portfólio produktov Novell zahŕňa riešenia pre správu e-mailov a plánovanie, tímovú spoluprácu, správu súborov a tlače
a zabezpečenie koncových staníc. V Českej republike sa spoločnosť Novell výrazne zapojila do rozvoja eGovernmentu. Je dodávateľom a správcom centrály Czech POINT a značnou mierou tiež podporuje vzdelávanie IT
profesionálov na českých školách. Medzi najväčších zákazníkov Novellu patrí napríklad AUDI, BT, Cathay Pacific,
mesto Los Angeles, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Gulfstream Aerospace Corp, HSBC, Lufthansa, dopravný
podnik mesta New York, Postbank, PSA Peugeot Citroën, Qualcomm, Siemens, štát Kalifornia, UK National Health
Service, Wal-Mart, Wyeth a rad ďalších spoločností a inštitúcií.
Novell NetWare existuje od roku 1985 kedy bola uvedená jeho prvá verzia 1.2. Využíval chránený režim procesora
Intel 80286, vtedajšej novinky. Obsahoval viac úlohové spracovanie, riadenie prístupu k adresárom pomocou systému
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
13
prístupových práv či integrovaný databázový systém Btrieve. O rok neskôr vznikol systém NetWare 2.0, ktorý vďaka
vyššie uvedenej podpore chráneného režimu mohol využívať viac než 640 KB pamäti. Umožňoval pripojenie až štyroch
sietí naraz.
Postupom času sa vyvíjali novšie a novšie verzie. Rada 5 a 6 systému NetWare dokončila trend prechodu do prostredia
TCP/IP mimo iné i pre súborové a tlačové služby a nezávislosť na natívnom proprietárnom klientovi NCP, ktorý je
možné naďalej používať voliteľne s CIFS a AFP. Siete postavené na systéme NetWare sú veľmi otvorené a ich
základom je stále adresárová databáza NDS/eDirectory. Na konci prvého desaťročia 21. storočia sa platforma NetWare
stále viac približovala Unixu, pre ktorý už existoval port väčšiny jeho služieb. To súvisí s akvizíciou SuSe Linuxu,
ktorú Novell vykonal.
Cieľom bakalárskej práce je vývoj a realizácia pracoviska pre výcvik špecialistov sietí s operačným systémom Novell
NetWare. Práca je rozdelená do dvoch častí, v prvej časti je popísaná teoretická časť kde je možné naštudovať znalosti
o počítačových sieťach, ich histórii, ale aj budovaní či ochrane a spravovaní.
Druhá časť je praktická časť kde sú uvedené postupy pri budovaní špecializovaného pracoviska. Hardvérové
a softvérové zariadenie učebne, ale i postup inštalácie a správa siete je popísaná v tejto časti.
Pri budovaní špecializovaného pracoviska je potrebné mať pokročilé znalosti o budovaní počítačových sietí. Tieto
znalosti je možné nadobudnúť z mnohých knižných alebo internetových zdrojov. Budovanie učebne pre výcvik
špecialistov je užitočná práca ktorá má prínos pre štúdium a skvalitňuje výučbu.
Pre budovanie je potrebné vybrať si miestnosť kde je umožnený prístup na internet, poprípade ho tam zaviesť.
Zaobstarať potrebné hardvérové a softvérové vybavenie je samozrejmosť ako počítače na ktorých pobeží server a na
ktorých budú mať študenti a učitelia možnosť pracovať, sieťové káble ktoré umožnia prepojenie medzi jednotlivými
pracovnými stanicami a pod.
Budovanie počítačovej siete je pre profesionála otázkou pár minút avšak pre neskúseného človeka to môže byť veľký
problém. Každý počítač musí mať pripojenú sieťovú kartu. Na prepojenie potrebujeme prenosové prvky, napríklad
sieťový kábel, ktorý zabezpečí spojenie medzi danými zariadeniami. V prípade že je v sieti viac počítačov, je potrebné
zaobstarať prepínač (switch), ktorý umožňuje prepojenie väčšieho počtu počítačov.
Prvým krokom pri inštalácii systému Novell NetWare je zvolenie vhodnej verzie. Dôležité je mať k dispozícii stanicu
ktorá bude vyhovovať minimálnym systémovým požiadavkám danej verzie systému. Pri voľbe NetWare 6,5 sú
požiadavky nasledovné:
• Počítač s procesorom Pentium* 2 alebo AMD* K7 procesor
• 512 MB operačnú pamäť
• Super VGA grafickú kartu
• DOS partíciu najmenej 200 MB
• 2 GB voľného miesta na disku mimo DOS partície
• Sieťovú kartu
• CD mechaniku
Samozrejme, vždy je lepšie mať výkonnejšie zariadenie ktoré dokáže pracovať rýchlejšie a spoľahlivejšie. Minimálne
požiadavky zabezpečia možnosť fungovania serveru avšak silnejšie zariadenie umožní napríklad aj rýchlejšiu inštaláciu
samotného systému.
Priebeh inštalácie sa dá rozdeliť do niekoľkých krokov:
• Spustenie inštalácie
• Vytvorenie diskovej oblasti DOS
• Zadanie úvodných parametrov inštalácie
• Kopírovanie súborov do diskovej oblasti DOS
• Špecifikácia ovládačov
• Vytvorenie diskovej oblasti a logického disku SYS
• Kopírovanie prvej časti súborov do diskovej oblasti NetWare
• Prechod do režimu grafickej obrazovky
• Zadanie ostávajúcich parametrov inštalácie
• Kopírovanie druhej časti súborov do diskovej oblasti NetWare
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
14
Po prejdení všetkých krokov a teda správnom nainštalovaní systému vznikne zo zariadenia fungujúci server. Na
samotnom serveri bežný užívatelia moc funkcií nevyužijú. K systému NetWare je možné nainštalovať aj rôzne služby,
ktoré poskytuje spoločnosť Novell, Inc. Najpoužívanejšie služby sú Novell eDirectory, Novell iFolder, Novell Access
Manager, Novell Evolution, Novell Client, Novell GroupWise, Novell Identity Manager, Novell NetMail atď.
Užívatelia sa môžu prostredníctvom Novell Client pripojiť z pracovných staníc na server. Pre pripojenie sa počítača
z prostredia mimo učebne je potrebné spojazdniť FTP server, teda vzdialený prístup.
LITERATÚRA:
[1]
Novell, Inc. [online]. [cit. 2012-03-16]. Dostupné z WWW: http://www.novell.com
[2]
PŘICHYSTAL, Oldřich. Novell NetWare 6 Podrobná příručka. [s.l.] : Computer Press, 2002. 540 s. ISBN
807226625X.
[3]
Chip. [online]. [cit. 2012-03-16]. Dostupné z WWW: http://www.chip.cz/
[4]
Tynet. [online]. [cit. 2012-03-16]. Dostupné z WWW: http://tynet.sk/
ADRESA:
Majerská 179
020 61 Lednické Rovne
Tel.: 0904 213 255
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
15
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
16
RIZIKA A ZABEZPEČENÍ ON-LINE TESTOVACÍHO SYSTÉMU
Michal Černý
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Abstrakt: Zabezpečení aplikací je jednou z nejdůležitější částí webového projektu. Cílem této práce je
uvědomit uživatele internetu o tom jakým způsobem lze aplikace napadnou a jak se proti takovýmto
napadením bránit. V této práci se popisují veškeré možnosti napadení serveru a hlavně možnosti napadení
webových aplikací v jazyce PHP. Pro budoucí nebo stávající programátory, kteří nejsou s těmito riziky
seznámeni by měla být bezpečnost jejich vlastních aplikací prioritou, proto jsem se zaměřil na základní, ale
i pokročilé druhy napadení. Ve své bakalářské práci jsem si položil za cíl zanalyzovat současné aplikace
internetového portálu EPI, s.r.o. a navrhnout taková bezpečností řešení, aby aplikace nebylo možné
napadnou či zneužít ve svůj prospěch.
Klíčová slova: Internet, Zabezpečení, Ochrana, Webové aplikace, Napadení, Obrana
V dnešní době může být každý systém napaden na více úrovních. Od strany uživatele až po napadení serveru. Prioritou
je zajistit, aby celá aplikace neměla jakoukoliv bezpečnostní chybu. K těm nejvíce častým útokům patří ze strany
uživatele XSS a CSRF. Pokud útočník napadá server využívá ve většině případu DDOS útok. Naším cílem tedy je
upravit aplikace tak aby útoky nebyly možné a aplikace nebyla jakkoliv omezena nebo zneužita. První krokem k tomu
aby útoky nebyly možné je provést kompletní analýzu celé aplikace.
Většina útoků spojených s webovou aplikací souvisí se vstupem ze strany uživatele. Pokud není ošetřen vstup od
uživatele aplikace může dojít k poškození aplikace a to v různém rozsahu dle toho jakou část aplikace tento vstup
naruší. V nejhorším případě může webovou aplikaci takto neošetřený vstup poškodit natolik, že nebude použitelná.
Dále jde také o nastavení webového serveru na kterém webová aplikace běží. Správné nastavení služeb jako PHP nebo
správné nastavení serveru může zajistit ochranu před určitými typy útoků.
Jeden z nejčastějších technik napadení serveru zajišťujících internetové służby je DDOS útok. Toto napadení spočívá v
přehlcení požadavky na server což zapříčiní pád nebo minimální nefunkčnost a nedostupnost serveru. Cílem tohoto
útoku je buďto znemožnit komunikaci uživatele se serverem, nebo ji alespoň velmi zpomalit, nebo donutit server k
restartu, tudíž komunikace neprobíhá vůbec a server je tak nedostupný.
DOS (Denial of Service) nebo také DDOS (Distributed Denial of Service) je jedna z nejčastějších technik napadení
serveru zajišťujících internetové služby. Toto napadení spočívá v přehlcení požadavky na server což zapříčiní pád nebo
minimální nefunkčnost a nedostupnost serveru. Cílem tohoto útoku je buďto znemožnit komunikaci uživatele se
serverem, nebo ji alespoň velmi zpomalit, nebo donutit server k restartu, tudíž komunikace neprobíhá vůbec a server je
tak nedostupný.
Většina útoků způsobí především jazyk PHP kdy útočníci využívají specifické díry jako například zaplý
register_globals, který způsobuje to, že všechny superglobální proměnné z POST, GET, SESSION, COOKIES promění
na globalní proměnné pod daným názvem. Tímto krokem umožní útočníkovi zvenčí vložit vlastní proměnnou do
aplikace s vlastní hodnotou. Základním nastavením jazyka PHP by tedy mělo být vypnutí register_gloals a spoléhat se
pouze na získání dat ze superglobálních proměnných pouze přes $_POST, $_GET, $_SESSION, $_COOKIE.
Jestiže aplikace načítá soubory ze serveru a hodnota načteného souboru se udává pomocí url může utočník změnit tuto
url a načíst libovolný soubor ze serveru. Pokud je ve webové aplikaci nahrávání souboru a není vstup ošetřen, může
útočník nahrát na server vlastní spustitelný subor který může například číst z databáze nebo smazat kompletní strukturu
serveru.
Větší webové projekty se dnes neobejdou bez databáze do které se ukládají veškerá data. Tyto data se vyvolávají z
databáze pokud uživatel prostřednictvím svého internetového prohlížeče vyvolává funkce spojené s databází.
Potencionální útočník se s píše zajímá o data uložené v databázi než o samotnou aplikaci a pro nabourání do databáze
mu mnohdy stačí pouze otevřený port.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
17
Pokud tedy aplikace obdrží žádost od uživatele, sestaví se SQL dotaz, který je zpracován na straně databázového
serveru a uživateli se vrací jeho výsledek, který je dál například zpracován webovou aplikací. Nejčastější typek útoku
na databáze je SQL injection. Tento typ útoku využívá neošetřený vstup od uživatele. Utočník tak může modifikovat
SQL dotaz a napadnout databázi webové aplikace.
Hlavním problémem SQL injection je důvěra vývojářu a nekontrola vstupů od uživatelů. Jedním způsobem je ošetřit
všechny vstupní data což, ale může být zdlouhavé a dá se i na nějaký vstup zapomenout. Druhá možnost je spolehnout
se na magic_quotes_gpc a všechny hodnoty uzavírat do apostrofů.
Testatovací systémy se mohou dělit na dva typy a to obyčejný test, který má za cíl informatovat nebo poučit uživatele a
testovací systém, který zkouší uživatele a jeho výsledek má vliv na určitou věc jako například studium, pracovní pozice
atp.
Pokud budeme hovořit o testu který má ve výsledku vliv měl by tedy především běžet pouze na lokální síti aby se tak
předešlo útokům ze strany venkovních neznámých útočníků. Pokud by testovací systém běžel pouze na lokální síti a byl
by napaden bylo by snažší útočníka odhalit. V případě, že je potřeba aby testovací systém běžel volně na internetu je
důležíte před spuštěním testu uživatele identifikovat přihlašovacím formularem a tento formulář ošetřit tak aby útočník
nemohl do testu projít bez přihlášení nebo přihlášen jako jiný uživatel.
Dále je třeba zajistit kompletní analýzu a kontrolu celého testovacího systému. Útočník může snadno odhalit jak se
generují otázky. Pokud test po odopovědi uživatele vypisuje rovnou zdali odpověděl správně nebo ne a pokud
odpověděl špatně jaká odpověd je správná může útočník vyvolat zobrazení správné odpovědi ještě před tím než sám
odpoví. Útočník může také změnit čas pokud je test časově omezen a není časové omezení správně ošetřeno. Jestli je
možnost psát test na vice pokusů může útočník odeslat jeden test pouze zkušebně aby odposlechl dotaz na server a ten
následně změnil ve svůj prospěch, ale opět za předpokladu, že takováto cesta není správně ošetřena. Všechny tyto
možnosti musí vývojář testovací aplikace brát v zřetel a musí je také po vývoji aplikace řádně vyzkoušet, protože pokud
by útočník na chybu v aplikaci přišel, mohl by si tímto pomoci ve svůj prospěch
Vývojář by měl také dbát na to, že útočník nebude chtít změnit výsledek svého testu, ale bude mít zájem o všechny
otázky nebo o výpis všech už ukončených testů. Je proto zapotřebí ošetřit vstupy přes které by bylo možné provést SQL
injection. Útočník by mohl pomocí SQL injection proniknout do databáze testů a následně si vypsat všechny testovací
otázky i s opdověďmi a ty poté využít buďto ve svůj prospěch nebo ve prsopěch někoho cizího.
Pokud vývojář vytváří jakkoukoliv aplikaci ať už se jedná o testovací nebo o cokoliv jiného je nutné dbát na bezpečnost
a to hlavně ze strany zneužití aplikace nebo zneužití uživatelů kteří aplikaci používají. Mnoho vyvojářů si totiž v dnešní
době myslí, že útočníci útočí pouze na velké korporace a velké stránky bohužel opak je pravdou a existuje mnoho
začatečníků kteří si právě zkouší své dovednosti na různě vybraných aplikacích a člověk nikdy neví zdali jeho aplikace
zrovna není ta na které se může mladý útočník zaučovat. Může se, ale také stát, že na aplikaci nezaútočí přímo nějaký
útočník s umyslem, ale může to být běžný uživatel, který omylem vyplnil nějaký formulář špatně a dostal se tak do
chybové hlášky, které sice nerozumí, ale i přesto mohl tuto aplikaci poškodit.
Bakalářská práce na toto téma se blíže a hlouběji zaobírá možnosti napadení a hlavně obranou webových aplikací proti
útočníkům.
KONTAKT:
Michal Černý
Krasická 61
Prostějov
+420 606 558 043
[email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
18
PROGRAMOVÉ ŘÍZENÍ JASU PRVKŮ LED
Jiří Grebeníček
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou řízení jasu prvků LED diod, způsoby jejich řízení a
jednotlivými zapojeními které slouží k řízení a regulaci jasu diod a dále programovým řešením řízení za
pomocí stavebnice Arduino s mikroprocesorem ATmega 328 firmy atmel.
Klíčová slova: LED (světlo emitující dioda),řízení,světlo,jas,Arduino,ATmega
Abstract: This article deals with the brightness control LED elements, methods of management and
individual involvement to help manage and control the brightness of LEDs and management software
solutions using Arduino microprocessor kit 328 Atmel Atmega
Keywords: LED (Light-Emitting Diode),managment,light,brightnes,Arduino,ATmega
LED (Light-Emitting Diode) dioda emitující světlo.Je to elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.
Narozdíl od klasických diod LED dioda vyzařuje viditelné světlo, infra případně UV záření v úzkém spektru barev.
Spektra záření diody závisí na chemickém složení použitého polovodiče.Led diodu je možné použít pro velkou škálu
aplikací..proncip funkce LED diody pochází-li přechodem diody mezi anodou a katodou elektrický proud v propustném
směru, přechod vyzařuje (emituje) nekoherentní záření s úzkým spektrem. Může emitovat i jiné druhy záření. Tento jev
je způsoben tzv. elektroluminiscencí.
Led diod existuje obrovské množství typů a provedení:
• blikající LED- Jsou konstrukčně stejné jako klasické led ale obsahují navíc klopný obvod, díky kterému tato
LED bliká (obvykle s periodou 1s.). Nejběžněji jsou k dostání v červené, žluté nebo zelené barvě.
• LED se zabudovanými rezistory- nemusíme přidávat předřadné rezistory.výhoda je snadnější aplikace.mají
mnoho využití například pro indikaci v automobilové technice, kde mají vestavěný předřadný rezistor pro
12 V.
• infračervené LED- infračervené LED nedílnou součástí některých bezpečnostních kamerových systémů nebo
se s nimi můžeme setkat například v dálkovém ovládání od televize.Také se používají v IrDA, pro komunikaci
elektronických zařízení na malé vzdálenosti.
• ultrafialové LED- Tyto LED jsou instalovány v zařízeních pro kontrolu ochranných prvků bankovek, nebo
jiných dokumentů
Vícebarevné LED- diody obsahují minimálně dvě paralelně nebo opačně polarizované a zapojené diody, kdy každá je
jiné barvy (typicky červená a zelená). Tím je umožněno zobrazit dvě různé základní barvy nebo rozsah škály barev
namíchaný změnou poměru svitu jednotlivých LED diod. Jiné zase obsahují sadu diod rozdílných barev uspořádaných
do skupin zapojených se společnou anodou nebo katodou. Zde můžeme dosáhnout širší škály různých barev bez toho,
že bychom museli měnit polaritu napájení (např. často používaná RGB LED - červená, zelená a modrá).
LED diody se běžně vyráběji v v průměrech: 1,8mm; 3mm; 5mm; 8mm; 10mm a napájecí napětí se zpravidla pohybuje
v rozmezí 1.5-3.5V
Způsobů řízení led existuje mnoho typů a řešení:
U led diod obecně platí pravidlo že čím víc proudu, tím víc světla. Nejjednodušším způsobem nastavení proudu diodou
je pomocí předřadného odporu ,který zapojíme v sérii s LED diodou.Dále je možné k regulaci jasu LED použít
jednoduchý regulátor s tranzistorem nebo pulzně šířkový modulátor PWM kdy LED diodou protékají krátkodobé
impulzy proudu.Tyto impulzy se přivádějí v daleko vyšší frekvenci, než je lidské oko schopné zachytit, takže LED
dioda vypadá jako by pořád svítila.Změnou střídy pak měníme jas.Pokud máme dostatečně velké napětí, můžeme
propojit několik LED do série pouze s jedním předřadným rezistorem.
Příklad sériového zapojení LED diod:na níže uvedeném obrázku se nachází seriové zapojení dvou LED diod (LED 1,2)
s předřadným rezistorem R1.V sériovém zapojení je na všech prvcích v obvodu stejný proud.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
19
Obrázek č. 1:seriové zapojení LED
Zdroj:vlastní
Příklad paralelního zapojení LED diod:na níže uvedeném obrázku se nachází paralelní zapojení dvou LED diod (LED
1,2) s předřadnými rezistory R1,R2. V paralelním zapojení je na všech prvcích v obvodu stejné napětí.
Obrázek č. 2:paralelní zapojení LED
Zdroj:vlastní
Příklady zapojení pro řízení a regulaci LED diod:
REGULACE JASU TRIMREM
Toto zapojeni nam umožňuje regulovat jas svitive diody LED1za pomocí trimru tak že nastavujeme různe polohy
trimru RT2 a tim reguluje proud, ktery prochazi LED1.
Schema zapojeni:
Obrázek č. 3:regulace jasu LED trimrem
Zdroj:vlastní
REGULACE JASU LED PEVNYMI REZISTORY
Toto zapojeni nam umožňuje regulovat jas svitive diody LED1 pomoci rezistorů s pevnou hodnotou.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
20
Schema zapojeni:
Obrázek č. 4:regulace LED pevnými rezistory
Zdroj:vlastní
REGULACE JASU LED POMOCI TRANZISTORU NPN
Tranzistor je zapojen jako zesilovač proudu. Pomoci trimru RT2 regulujeme plynule proud do baze tranzistoru T1 a tim
ovládáme kolektorovy proud ,který řídí jas LED1
Schema zapojeni:
Obrázek č. 5:regulace LED transistor NPN
Zdroj:vlastní
REGULACE JASU LED POMOCI TRANZISTORU PNP
Tranzistor je i v tomto připadně zapojen jako zesilovač proudu. Pomoci trimru RT2 regulujeme plynule proud do baze
tranzistoru T1 a tim kolektorovy proud, který prochazi take LED1.
Schema zapojení:
Obrázek č. 6:regulace LED transistor PNP
Zdroj:vlastní
BLIKAČ SE DVĚMA TRANZISTORY
Zapojeni astabilniho multivibratoru se dvěma NPN tranzistory.
Schema zapojeni:
Obrázek č. 7:blikač se dvěma tranzistory
Zdroj:vlastní
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
21
BLIKAČ S ČASOVAČEM 555
Zapojeni blikače s LED řizeneho integrovanym obvodem 555. Rychlost blikani lze měnit pomoci změny RC členu
tvořenym RT2+R3 a C6.
Schema zapojeni:
Obrázek č. 8:blikač s časovačem 555
Zdroj:vlastní
STMÍVAČ S LED
Bezkontaktni spinač T1 je ovladan bezkontaktnim děličem napětim (jehoč časti jefototranzitor), ktery je ovladan
změnou osvětleni. Zapojeni využiva efektu fototranzistou.Pokud na bazi fototranzistoru dopada světlo, tranzistor se
otevře a může jim procházet proud.Toto zapojeni funguje tak, že pokud bude světlo dopadat na fototranzistor T8,
tranzistor T1 zůstane zavřeny a LED4 nebude svitit.
Schema zapojeni:
Obrázek č. 9:stmívač LED
Zdroj:vlastní
ŘÍZENÍ LED DIOD POMOCÍ STAVEBNICE ARDUINO
Arduino je stavebnice jejíž srdcem je 8bitový mikroprocesor Atmel AVR s použitými čipy ATMega8, ATMega168,
ATMega328, ATMega1280 a ATMega2560.Arduino je určeno pro kutily, bastlíře, umělce a designéry.Je vhodné
k vytváření nejrůznějších elektronických projektů. Software arduina je založen na technologii jednoduchého
programovacího jazyku wiring což je oběktově orientovaný jazyk který je založen na c/c++ syntaxi a vychází také
z programovacího jazyku Java. Mikroprocesor Arduina obsahuje zavaděč (bootloader) díky ktrému je možné bez
použití dalších zařízení (programátorů) jednoduše nahrávat software do flash paměti obsažené v mikroprocesoru
arduina.
Blikající LED
Jedná se o jednoduchý program díky kterému je možné ovládat LED diodu pomocí arduina.dioda se zhasíná a
rozsvěcuje v nastaveném časovém intervalu
Schéma zapojení:na níže uvedeném obrázku se nachází schéma zapojení LED diody s přeřadným rezistorem R1 k desce
arduina
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
22
Obrázek č. 10:blikající LED
Zdroj:vlastní
Zdrojový kod progamu:
/*
int LedPin = 13; //led bude připojena na výstupní pin13
void setup()
//Tato část proběhne po startu
}
pin mode(ledpin, OUTPUT)
}
void loop()
//tato část kodu se stále opakuje
{
digitalWrite(13, HIGH);
// rosvícení LED
delay(1000);
// PAUZA 1s
digitalWrite(13, LOW);
// zhasnutí led
delay(1000);
// PAUZA 1s
}
ŘÍZENÍ LED DIOD
Jedná se o jednoduchý program díky kterému je možné ovládat 10 LED diod za pomoci 10ti výstupů arduina a tlačítka
kterými jsou ovládány jednotlivé naprogramované funkce.
Schéma zapojení:na níže uvedeném obrázku se nachází schéma zapojení led diod a ovládacího tlačítka T1 do desky
Arduino.
Obrázek č.11:řízení LED diod
Zdroj:vlastní
KONTAKT:
Jiří Grebeníček
Školní 527
68605 Uherské Hradiště
Tel: +420608000266
[email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
23
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
24
VYTVOŘENÍ GRAFICKÉ DATABÁZE, STRUKTUR PRVKŮ ATOMŮ PERIODICKÉ TABULKY
Sylva Sumerauerová, Jaroslav Hejtmánek
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou jak navrhnout struktury prvků atomů pomocí prstencových
struktur protonů a neutronů. Článek je především zaměřen na modelování fraktálních modelů prvků v
programu Blender. Je zpracován tak, aby v něm bylo dále pokračováno, obsahuje zpracování sudých i
lichých prvků. Její výsledek by měl být vhodný pro publikování za EPI s.r.o. ve vědeckých časopisech a
prezentacích na konferencích evidovaných ve vědecké databázi Web of science.
Klíčová slova: Počítačová grafika, bitmapová a vektorová grafika, 2D grafika, 3D grafika, Blender,
fraktál, izotop, atom, proton, neutron, viro-prstenco-fraktalové struktury.
Abstract: This article deals with how to design the structure of atoms of elements with annular structures
of protons and neutrons. The article is mainly focused on modeling the fractal model elements in the
program Blender. It is processed so that it was further continued, contains odd and even number of
processing elements. The result should be suitable for publishing the EPI Ltd. in scientific journals and
presentations at scientific conferences, registered in the database Web of Science.
Key words: Computer graphics, bitmap and vector graphics, 2D graphics, 3D graphics, Blender, fractal,
isotope, atom, proton, neutron, faith-ring-fractal structure.
Nový pohled na svět tak lze označit fraktální geometrii a teorii chaosu. Fraktální geometrie je součástí obsáhlé teorie
chaosu a slouží jako jeden z důležitých nástrojů popisu dynamických, turbulentních a nelineárních dějů. Teorie chaosu
spolu s fraktální geometrií zasahuje prakticky do všech vědních oborů. Počínaje meteorologií, přes ekonomiku, biologii,
medicínu až po astronomii. Zásadním způsobem mění pohled na přírodní struktury, dynamiku, turbulenci a nelineární
systémy. Jako mnohé z nových teorií odstraňuje hranice, které oddělovaly vědecké disciplíny a stává se tak vědou
uplatňující se v mnoha různých oborech.
Dá se říci, že teorie chaosu je vědou o věcech běžných. Je vědou o mracích, vodních vírech, stromech, listí, pohoří,
sněhových vločkách, počasí, biorytmech, inflaci, atd.
Teorie chaosu se stala nedílnou součástí dnešní matematiky a fyziky [1]. S Mendělejovou tabulkou prvků se setkáváme
již na základní škole. Kdy zjišťujeme, že vše kolem nás má nějaké složení.
V posledních letech dochází k významným změnám v oblasti fyziky, chemie a především v oblasti počítačové grafiky.
Kterou se my především budeme zabývat, a ta nám také umožní 3D znázornění prvků. Díky ní propojíme všechny tři
zmíněné oblasti. Proto je toto téma velmi aktuální.
Cílem práce je, znázornění struktury prvků atomů pomocí principu viro-prstenco-fraktalové struktury protonů a
neutronů. Kdy k tvorbě základních a složitějších prvků použijeme trojrozměrné objekty. K tvorbě a znázornění prvků
použijeme 3D animační a modelovací program Blender. Který je volně šiřitelný a lze v něm vytvářet např. obrázky,
počítačové hry i prostorové animace. Od ostatních programů se na první pohled zdá nepřehledný, a tím i mnoho
uživatelů odradí. Nenechme se, ale odradit: určitá složitost má svoje důvody. Po bližším seznámení uživatel zjišťuje, že
program má nekonečné možnosti s využitím různých technik. Mezi další výhody Blenderu patří, že je stále ve vývoji. A
tím se můžeme těšit na další neočekávané možnosti.
Práce je rozdělena do dvou částí. V úvodní části práce nastudujeme problematiku těchto struktur a na základě
Mendělejevovy tabulky prvků navrhneme grafické struktury, které vytvoříme v 3D grafickém prostředí. V teoretické
části se zabývám vznikem fraktálu, a co to vlastně fraktál je a obecnými údaji o grafice. Kde je zmíněno, že fraktální
geometrie zasahuje do mnoha oblastí vědy a příroda tomu není výjimkou, jak z citátu vyplívá.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
25
V druhé praktické části práce uvedeme základní popisy tvorby složitějších struktur a zanalyzujeme vhodnost
fraktálových struktur pro řešení problému. Práce je z hlediska náročnosti rozdělena na sudé a liché prvky, kdy jejich
spojení nastane v databázi prvků. V které bude jak stručný popis prvků tak i jejich 3D struktura.
Spojení modelů s vírovými strukturami rozšiřuje chápání světa o nový pohled na evoluci neživé přírody s použitím
prstencových a fraktálových a vírových podstruktur se samo-organizací.
Budeme se zabývat převážně strukturami a jejich vazbami, případně transformacemi těchto struktur na jiné. V popisu
těchto struktur převažovaly obrázky, neboť mají nejvyšší vypovídající schopnost pro vytvoření strukturální představy.
Snahou bylo vybrat takové struktury, které by mohly vysvětlit složitost světa, a to pokud možno co nejjednodušeji.
Postupně byly vybrány tři základní typy struktur: vírové struktury, prstencové struktury a fraktálové struktury.
Atomové jádro lze sestavit z prstencových protonů a neutronů pomocí následujících pravidel:
• Proton nelze přímo spojit s protonem, kromě dvou protonů se stejnou osou.
• K protonu lze připojit další proton s jinou osou pomocí neutronů.
• Na jedné ose mohou být pouze dva protony a dva elektrony.
Ukazuje se, že je možné kombinací těchto tří základních struktur vytvořit libovolnou reálnou strukturu (elektron,
proton, neutron, atom, molekulu ale i černou díru). Pomocí tří výše uvedených pravidel lze sestavovat jednotlivé atomy
periodické soustavy prvků. Pomocí strukturálních transformací lze vysvětlit celou řadu jevů, a to pomocí představ i bez
složité matematiky. Samoorganizace je přirozený důsledek evolučního procesu, kdy velký shluk jednodušších
podstruktur (např. vírových podstruktur protonu, neutronu a elektronu) na sebe vzájemně neustále působí, což umožňuje
vznik složitějších struktur, jako jsou např. atomy a molekuly.
První rozdíl představ mezi klasickou představou vycházející z koulových struktur a víro prstencových struktur je
zobrazen na obr. 1. Nová představa vychází z toho, že rychle rotující koule se změním na rotující prstenec, v jehož díře
vzniká vírová struktura.
Druhý rozdíl se týká struktury atomu vodíku. Klasická představa vychází z planetárního modelu sluneční soustavy.
Nyní se ví, že tento model je nesprávný, neboť by obíhající elektron při ztrátě energie se musel neustále přibližovat k
protonu a tedy atom vodíku by musel zaniknout, což se za dobu existence vesmíru nestalo. Nová představa vychází z
levitačního modelu, kdy elektrické pole protonu a elektronu prochází jejich středovými otvory. Elektrické siločáry mají
tendenci se smršťovat podobně jako napnutá gumička. Elektrická pole protonu a elektronu tedy způsobuje jejich
přitahování. Současně elektron i proton mají kolem sebe magnetická pole, která se odpuzují. Tato pole jsou vytvořena
jejich podstrukturami [4].
V posledních letech dochází k významným změnám v oblasti fyziky, chemie a především v oblasti
Elektron tedy neobíhá kolem protonu, nýbrž levituje v určité vzdálenosti d od protonu. Číselně je tato vzdálenost
shodná s poloměrem r v Bohrově modelu. Třetí rozdíl se týká problematiky vákua. Einstein vakuum zavrhl a gravitaci
si vysvětloval pomocí zakřiveného prostoru. Nová představa naopak vychází z toho že i prostor, ve kterém nejsou
základní částice hmoty je vyplněn jejich fraktálovými podstrukturami s různým stupněm organizovanosti. Protože si
každý pod pojmem vakua představuje něco jiného byl zaveden pojem gravum, což je prostor plný víro-prstencových
podstruktur v různých stavech samo-organizace. Tím by se dal vysvětlit problém temné hmoty a energie. Hmota a
energie jsou postatě jedna věc pouze se liší svou topologií. Hmota má struktury uzavřené do prstenců (setrvačníků),
zatím co energie jsou otevřené struktury (např. sluneční záření), viz bod 4 vpravo na obr. 1. Je zajímavé, že tvar
vírových podstruktur v bodě 3 na obr. 1 se podobá Einsteinově zakřivenému prostoru. Strunová teorie nepoužívá samoorganizaci a vyžaduje další dimenze. Těchto dalších šest dimenzí lze nahradit prstenco-fraktálovým popisem. Tím se
současně vyhneme problému singularit, neboť i ta nejmenší podstruktura není bod ale velmi malý prstenec.
Teorie VFT (vortex-fractal theory) sjednocuje všechny čtyři základní síly fyziky. Je jednoduchá pro pochopení, ale
náročná na představivost. VTF současně ukazuje na elegantnost přírody, tj. jak se může postupnou evolucí vírových
struktur (včetně prstenců) vytvořit složitý a přitom nádherný svět, který nás obklopuje. Základem pro pochopení přírody
je znalost vírové struktury světla. Hmotu pak můžeme chápat jako uvězněnou energii uvnitř uzavřených vírových
struktur. Atomové jádro vytvořené z vírových prstenců (protonů a neutronů) tak vytváří jednu uzavřenou energetickou
strukturu [2, 3].
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
26
Obr. Č.1: Struktura atomu zlata
Zdroj:Vlastní
Od práce se očekávalo, že bude vhodná pro publikování za EPI s.r.o. ve vědeckých časopisech, prezentacích na
konferencích evidovaných ve vědecké databázi Web of science. Čímž bakalářská práce splnila v plném rozsahu své
očekávání.
LITERATURA:
[1]
Fraktální
geometrie.
[online].
[cit.
2012-02-26].
Dostupné
z
WWW:
http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html
[2]
Pavel Ošmera. [online]. [cit. 2012-02-11]. Dostupné z WWW:
http://pavelosmera.cz/papers/2010-osmeramendel1.pdf
[3]
OŠMERA, P. The Vortex-fractal-Ring Structure of Electron, Proceedings of MENDEL2008, Brno, Czech
Republic (2008) 115-120
[4]
OŠMERA, P. The Vortex-fractal Structure of Hydrogen, Proceedings of MENDEL 2008, Brno, Czech Republic
(2008) 78-85
KONTAKT:
Sylva Sumerauerová
Polní 497
373 12 Borovany
Tel.: +420 728 560 694
e-mail: [email protected]
Jaroslav Hejtmánek
Panská
686 04 Kunovice
Tel.: +420 737 000 309
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
27
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
28
SÍŤOVÉ PROSTŘEDÍ LINUX
Libor Holčík
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Tento příspěvek se bude zabývat prací v síti a to konkrétně v operačním systému Linux,
respektive v linuxové distribuci Kubuntu.Jako první co je důležité pro uvedení do stavu funkčnosti systému
je instalace Linuxu a jako další jsou to instalace jednotlivých počítačových programů pro správu serveru a
jeho částí.Součástí takového systému je i Evropský Politechnický Institut, na kterém již běží linuxový
server. Tento server využívá nejnovějších standardů bezdrátových sítí. Jedná se oStandard IEEE 802.11n,
který zajištuje rychlost až 150Mbps. Bezdrátové sítě však nezajišťují tak vysokou přenosovou rychlost,
bezpečnost a spolehlivost tak, jako kabeláže metalické nebo optické.
Klíčová slova: Počítačové sítě, Samba, NFS, FTP, Linux, Kubuntu, WIFI zabezpečení
Abstract: This paper willdeal with Networking, and specifically in the Linux operating systém or Linux
distribution in Kubuntu. As the first of what is important to bringin to the state system's functionality is to
install Linux and other such installations are various computer programs to manage server and
itsaffiliates. Part of the system is Politechnický European Institute, which is already running a Linux
server. This site uses the latest wireless networking standards. This is an IEEE 802.11n, which provides
speeds up to 150Mbps. Wireless networks do not provide such a hight ransmission speed, safety and
reliability as copper or fiber optic cabling.
Keywords: Computer networks, Samba, NFS, FTP, Linux, Kubuntu, WIFI security
ÚVOD
Bezpečnost bezdrátových sítí je stále vyvíjena tak jako i přenosové rychlosti, tudíž bude jednou dosáhnuto vysoké
bezpečnosti a především možnosti přenosu obrovských datových přenosů na velké vzdálenosti.
Dalším významným krokem je tak velká mobilita tohoto systému, této mobility je hlavně dosáhnuto pomocí tzv.
chytrých telefonů a tabletů. Tyto telefony a tablety, již dnes začínají na nízké cenové hladině, tudíž je tento způsob pro
komunikaci velice levný i při dosahovaných velikostech objemů dat.
Pro uživatele, kteří jsou nároční na výpočetní výkon a upřednostňují mobilitu tak je taktéž možnost instalace
jednotlivých prvků také na zařízení jako jsou tablety. Dalším možným řešením jsou malé netbooky a notebooky, které
zaručují i klávesnici a myš pro lepší ovladatelnost celého systému.
Pro uživatele to znamená řadu výhod, mohou si totiž stáhnout nebo vytisknout materiály, které mají i stovky kilometrů
od domova a není k tomu již potřeba nějakých velkých zařízení postačí mobilní telefon nebo tablet.
Jestliže se budeme bavit o systému linux tak je nejvíce využívaný program pro serverou část program s názvem Samba.
Jedná se o značně populární programový balík dostupný v rámci GNU licence, který implementuje serverovou část
protokolu CIFS na klientu s Linuxem. Původně byl balík vytvořen Australanem Andrewem Trigellem, který rozpitval
protokol SMB a výsledný kód vydal v roce 1992.
Systém CIFS nabízí pět základních služeb:
• Sdílení souborů
• Síťový tisk
• Autentizaci a autorizaci
• Vyhledávání jmen
Samba neposkytuje pouze soubory na Linuxu pomocí protokolu CIFS, ale může také provádět všechny základní funkce
primárního serveru Windows NT 4.0 domény. Samba podporuje některé pokročilé vlastnosti včetně přihlašování do
Windows NT domén, předávání profilů uživatelů Windows a sdílení tiskáren pomocí CIFS. Na rozdíl od systému NFS,
který je silně provázán s jádrem, Samba nevyžaduje žádné úpravy jádra a běží zcela jako uživatelský proces. Připojí se
na porty používané pro příchozí NBT požadavky a čeká na požadavky od klientů na přístup k nějakému zdroji.
Poté co je požadavek přijat a autorizován, démon smbd vytvoří kopii sama sebe a pracuje pod uživatelem daného
požadavku. výsledkem je, že jsou zachována všechna přístupová práva souboru v Linuxu(včetně skupinových práv).
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
29
Další významným systémem je NFS ( Network FileStorage ). Systém byl původně vyvinut společností Sun
Microsystems v roce 1984, v současné době má jeho další vývoj na starosti organizace Internet EngineeringTaskForce
(IETF). Funguje především nad transportním protokolem UDP, avšak od verze 3 je možné ho provozovat také nad
protokolem TCP.
Network FileSystem umožňuje sdílení složek a souborů na vzdáleném stroji (serveru) na stroj lokální (klient) přes síť.
Je to unixový síťový filesystém, který podporuje uživatelská práva ve formátu UGO (User Group Other), tedy to, co
známe z Linuxu. Na rozdíl od většiny ostatních protokolů (FTP, SMB, ...) je to bezstavový protokol. Neexistuje nic jako
navázané spojení, přihlašování se apod. Klient pouze pošle na server požadavek, např. ls /, a server mu odpoví.
Další je File Transfer Protocol (FTP) je protokol TCP pro stahování a odesílání souborů mezi počítači. FTP pracuje na
modelu klient / server. Serverová část se nazývá FTP deamon Neustále naslouchá FTP žádosti od vzdálených klientů.
Při přijetí žádosti, spravuje přihlašovací jméno a nastaví připojení. Po dobu trvání sezení provádí některé příkazy
zasílané klientem FTP.
Přístup na FTP serveru lze řídit dvěma způsoby:
• Anonymní
• Ověřený
Další je SSH, je to je zabezpečený předchůdce programu RSH (Remote Shell) Jedná se o tzv. komunikační kanál který
propojuje dvě místa v síti.
ZÁVĚR
Využití tohoto programu je následují přenos souborů pře programy (sftp a scp).
Vzdálené spouštění příkazů tudíž nikdo nezjistí o jaké programy ani výstupy se jedná.
Přesměrování portů a jejich směrace a to včetně směrovacího protokolu X11.
Vzdálené přihlášení, lze se bezpečně přihlásit ke vzdálenému počítači.
Komunikace probíhá na dvou úrovních a to na klientské časti a serverové části. V okamžiku kdy klient odešle příkaz na
připojení na server, se mezi těmito počítači vytvoří šifrovaný tunel a pak zde veškerá komunikace probíhá přes tento
zabezpečený tunel. Identifikace a autentizace se pak děje pomocí hesla. Klient pošle uživateli požadavek a poté jej pošle
přes zašifrovaný tunel na server, který jej ověří a pokud dopadne autentizace dobře povolí přihlášení. Důležité je že i
samotné heslo je přenášeno šifrované takže je nikdo nemůže přečíst jako například u RSH.
ADRESA:
Libor Holčík
Větrná 421,
Uherské Hradiště,
Tel.: 774905882,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
30
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE S POMOCÍ OPEN PROGRAMU DOTPROJECT
Roman Jahoda
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou týmové spolupráce pomocí groupware programu
dotProject. Článek je především zaměřen na projektové řízení a následné aplikace na program dotProject.
Klíčová slova: Spolupráce, projektové řízení, groupware, dotProject, administrator, skupina, server
Abstract: This article deals with teamwork using groupware program dotProject . The article is mainly
focused on project management and apply on the program dotProject.
Key words: Collaboration, project management, groupware, dotProject, Administrator, company, server
Spolupráce je proces, který je nezbytný, pokud chceme aby pracovalo více lidí na společných cílech. Pomocí
projektového řízení můžeme spolupráci zefektivnit. Projektové řízení zahrnuje disciplíny jako je organizování,
plánování, zabezpečení a řízení zdrojů, většinou i s pevně daným termínem dokončení a výškou rozpočtu.
Hlavním úkolem řízení projektů je dosáhnutí všech stanovených cílu a zároveň dodržení stanovených limitů, limity
mohou být individuální:
• Čas
• Rozpočet
• Náplň projektu
Cílem práce je rozbor možností týmové spolupráce s využitím technologie DotProject a její aplikace do rutiny EPI s.r.o.
a zhodnotit přínos týmové spolupráce. Práce je rozdělena na 2 části. V úvodní části se řeší teoretické možnosti týmové
spolupráce a projektového řízení, seznámení se s možnými alternativami dotProject, technologickými požadavky na
server. V praktické části je dotProject nasazen na server a zaveden do provozu. K práci bude přiložena i videonahrávka,
která uživatele seznámí s prácí v dotProject.
Projektové nástroje mohou ještě více podpořit proces spolupráce. Jedním z těchto nástrojů je dotProject, který umožňuje
online řízení projektů. Výhodou oproti standartní týmové spolupráci je integrování všech potřebných věcí pro správnou
a flexibilní spolupráci. Tyto metody mají za cíl zejména zvýšit úspěšnost týmů, které se zapojily do spolupráce při
řešení problémů. Další výhodou je i podpora internetových telefonů, takže můžeme na cestách být v obraze o tom, co se
právě řeší, kde se náhle vyskytl problém a tak dále. Stáčí jen znát doménu/ip na které je dotProject zprovozněn, pro
přihlášení a také zabezpečení se uživatel musí logovat pod svými přihlašovacími údaji, které mu vygeneruje
administrátor, lze také nastavit konkrétní heslo, pokud to administrátor/vedení umožní. V případě ztráty hesla je možné
využít formulář pro ztrátu hesla , který je k dispozici pod logovací tabulkou.
Administrátor uživatele zařadí do skupin/oddělení ve kterých spolupracují na jednotlivých projektech, které se k daným
skupinám přiřadí. Každý uživatel je zde zaveden a je mu přidělena jeho osobní karta, kde jsou uvedeny osobní
informace, včetně kontaktních údajů a skupiny pod kterou spadá, pracovní zařazení. Dále jsou mu přiděleny práva, na
jednotlivé moduly, které uživatel bude moci vidět, či spravovat. Je zde mnoho možností jak upravit personální strukturu
firmy podle individuálních potřeb.
Skupiny se podle továrního nastavení třídí na:
• Klient
• Prodejce
• Dodavatel
• Poradce
• Vedení
• Interní
• Neuplatněná skupina
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
31
Pomocí tohoto strukturovaného propojení, lze do systému zavézt i přímo komunikaci s výše jmenovanými skupinami,
sdílet jim určené soubory a veškerá komunikace je snadnější, protože lze přímo kontaktovat potřebné oddělení, což
komunikace výrazně zrychluje a také usnadňuje. V případě potřeby lze výše vypsané skupiny přejmenovat, podle potřeb
firmy.
Jakmile je struktura firmy vytvořena, mohou být jednotlivým skupinám přiděleny projekty. Projekty jsou rozdělené
podle postupu práce a lze si v systému o nich zjistit:
• Datum a čas požadovaného ukončení/předání práce
• Rozpočet
• Náplň práce
• Návaznost na další skupiny
Pro přehledné zobrazení termínu si může uživatel zobrazit kalendář, ve kterém budou zaneseny všechny termíny, které
se ho týkají.
Součástí dotProject je i fórum, kde mezi sebou mohou jednotlivci i celé týmy komunikovat. Vytvoří se fórum, které se
musí vztahovat, k nějakému projektu. Jakmile je fórum založeno, uživatelé do něj budou moci vkládat témata, které
budou moci ostatní uživatelé komentovat. Využívání fóra se hlavně vyplatí, pokud bude řešen nějaký problém a zeptat
se co nejvíce potencionálních rádců. Problémy lze také vyvěsit
Soubory pro sdílení, se mohou nahrát do složek a podsložek, které se vytvoří a pojmenují podle potřeby, například je
výhodné pojmenovat složky podle oddělení, jména a nahrávané soubory přiřadíme k projektu. Vytvoření vhodné
struktury složek, výrazně zlepší přehled a zkrátí čas potřebný k nalezení potřebného souboru.
Pro správné fungování programu musí server mít
• Apache – verze 1.3x nebo 2.x
• PHP – verze 4.1 nebo vyšší, avšak ve verzi 5.x, se mohou vyskytnout problémy, doporučuje se nepoužívat
verzi 4.3.7 a místo ní použít verzi 4.3.6. Pro správnou funkci Gantových diagramů je také potřeba mít GD
knihovnu.
• MySQL – verze 3.23.x nebo vyšší
• XML – Je třeba mít podporu XML.
Spolupráce je pro člověka velmi důležitá, avšak ke správné a efektivní spolupráci je potřeba komunikace na dobré
úrovni a to hlavně platí u velkých projektových týmů větší tým a jejich úkoly na sobě navzájem závisí. Další bod je zde
i samotné zadávání a rozdělování úkolů, jakou formou se zadává, jestli je možné zpětně úkoly dohledat, stanovit datum
ukončení jednotlivých úkolů a hlavně aby měl vedoucí týmu přehled o tom co se právě řeší, kdo již své práce odevzdal,
kdo čeká na dokončení projektu, vzniklé problémy a mnoho dalšího. Groupware nástroje nám umožňují zahrnout
všechny výše jmenované starosti do jediného programu a určitě je čeká světlá budoucnost.
Obr. 1 Rozhraní dotProject
Zdroj: Printscreen a následný edit obr.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
32
LITERATURA
[1]
W. Jason Gilmore. Velká kniha PHP 5 a MySQL. Zoner press. 712 s. ISBN 80-86815-20-X
[2]
Lavin, Peter. PHP objektově orientované -- koncepty, techniky a kód. 1. vyd. GRADA. 211 s. ISBN 978-80-2472137-8
[3]
DotProject [online]. c2005 [cit. 2011-10-13]. The home of dotProject - the Open Source Project Management
tool. Dostupné z WWW: <http://www.dotproject.net/ >.
[4]
Siteground
[online].
c2004
[cit.
2011-10-13].
DotProject.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.siteground.com/tutorials/dotproject/>.
[5]
Gerner, Jason; Scouarnec, Yann Le; Naramore, Elizabeth; Boronczyk, Timothy. PHP 6, MySQL, Apache. 1.
vyd. Computer press. 816 s. EAN: 9788025127674
KONTAKT
Roman Jahoda
Nesovice 44, 68333
Telefon: 732778211
email: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
33
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
34
VÝVOJ A REALIZACE PRACOVIŠTĚ PRO MĚŘENÍ NA DIGITÁLNÍCH OBVODECH
Roman Káňa
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Tento článek se zabývá vývojem a realizací pracoviště pro měření na digitálních obvodech.
Základem pracoviště je vývojová deska Arduino UNO a integrovaný obvod MH 7400. Na pracovišti číslo
jedna, které je umístěno na desce plošného spoje, jsou realizovány základní logické funkce, logický součin
AND, logický součet OR a negace NOT. Na pracovišti číslo dvě je realizován klopný obvod JK a klopný
obvod RS a na pracovišti číslo tři je logická síť. Vše je umístěno do školního stavebnicového modulu
formátu A5.
Klíčová slova: ArduinoUNO, integrovaný obvod MH 7400, logické členy, klopné obvody
Abstract: This article deals with development and implementation of workplace for measurements on
digital circuits. The workplace is based on development board Arduino UNO and integrated circuit MH
7400. In the workplace, number one, which is located on the PCB (printed circuit board) are realized the
basic logic functions. First function is logical conjunction AND, second function is logical sum OR and
last function is logical negation NOT. In the workplace number two, is realized flip-flop JK and flip-flop
RS. In the workplace number three is realized logical network. Everything is placed in a school building
block module A5.
Key words: ArduinoUNO, integrated circuit MH 7400, logic elements, flip-flops
Základem pracoviště je vývojová deska Arduino UNO. Jedná se o Open-source platformu (otevřený zdrojový kód který
můžeme bezplatně používat, šířit a upravovat jak potřebujeme). První Arduino vzniklo v Itálii a to ve firmě
SmartProjects. Firma take vyvinula velice pohodlné vývojové prostředí (napsáno v jazyku Java a samozřejmě k
dispozici i se zdrojovými kódy). V roce 2006 získal projekt Arduino významné ocenění v kategorii digitálních komunit
na Prix Ars.
Arduino UNO obsahuje mikroprocesor Atmel ATMega328, 16MHz takt, 32kb flash paměť, 2kb SRAM paměť a 1kb
EEPROM paměť.Vývojová deska má 14 vstupních/výstupních pinů, 6vstupních analogových, napájecí konektor a
připojení USB.Díky USB kabelu jej můžeme velmi jednoduše připojit k počítači. Desku napájíme USB kabelem, nebo
pomocí adapter 12V. Arduino UNO je nástupcem Arduina Dumeliavého pro rok 2011.Rozložení součástek a popis
desky (obr.4).
Dále pak deska plošného spoje obsahuje integrované obvody MH 7400 které obsahují 4x funkci NAND.Za pomoci
techto obvodu jsou realizovány všechny funkce na měřícím pracovišti. Průřez integrovaným obvodem MH 7400
můžeme vidět zde (obr č.1).
Obr č. 1:Průřez integrovaným obvodem MH 7400
Zdroj: Vlastní
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
35
Zapojení logického členu OR je realizováno dvěma inventory vytvořenými spojením vstupů hradel typu NAND a jejich
výstupy vedou na vstupy třetího hradla typu NAND. Pro realizaci logického členu AND jsem použil dvě hradla typu
NAND a to tak, že výstup prvního hradla vede na vstup druhého které je zapojeno jako invertor. Pro realizaci logického
členu NOT jsem spojil vstupy hradla typu NAND. Schémata zapojení jsou znázorněna na Obr č.2 a ověření funcí je
znázorněno v tabulce č. 1 pod obrazkem.
Obr č. 2:Zapojení logických členů OR, AND, NOT
Zdroj:Vlastní
A
0
OR
Funkce:Y=A+B
B
Y
LED
0
0
A
0
AND
Funkce:Y=A·B
B
Y
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
LED
NOT
Funkce:Y=Ā
A
Y
LED
0
1
1
0
Tabulka č. 1: Pravdivostní tabulka OR, AND, NOT
Zdroj:Vlastní
K ověření funkčnosti zapojení jsem použil LED diody které slouží jako indikace výstupního napětí.Pokud LED dioda
svíti je na výstupu hodnota log 1 a pokud LED dioda nesvití je na výstupu hodnota log 0.
Dále pak jsou realizovány dva klopné obvody, klopný obvod RS a klopný obvod JK. Schémat zapojení klopných
obvodů jsou zobrazeny níže obr č.3.
Klopný obvod RS je jedním z nejzákladnějších a nejjednodušších BKO. Realizovat jej můžeme pomocí dvou
dvouvstupových hradel typu NAND. Výstup prvního NANDu vede do jednoho ze vstupů druhého NANDu, výstupu
druhého NANDu vede do jednoho ze vstupů prvního NANDu.
Vstup R se označuje jako RESET. Přivedení hodnoty logická 1 na tento vstup vynuluje hodnotu Q (na výstupu je
nastavena hodnota logická nula). Vstup S se označuje jako SET, přivedení hodnoty logická 1 bude na tento vstup
nastavena hodnota Q na logickou 1. Pokud dojde ke stavu kdy je na R a S zároveň logická 1, mluvíme o zakázaném
stavu.To znamená, že tento stav není definován a není předem možné určit, jaký stav se bude nacházet na výstupu
obvodu.Proto aby se tomuto stavu zabránilo se konstruují tzv. RS obvody s prioritou set nebo reset.Pokud by mělo u
normálního obvodu dojít k hazardnímu stavu, obvod se přepne do priority set (1) a nebo do priority reset (0).
Klopný obvod JK vychází s klopného obvodu RS. A z toho důvodu musíme i u klopného obvodu JK zamezit možnosti
vzniku vstupní kombinace, při které nejsou jednoznačně určeny stavy výstupů. J nastavuje hodnotu logická 1 a vstup
K nastavuje hodnotu logická 0. Oproti RS se tento klopný obvod vyrábí pouze v synchronní variantě. Označení tento
obvod nese po vědci jménem Jack Kilby(zkratka JK), ten jej představil v roce 1958 ve firmě Texas Instruments.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
36
Obr č. 3:Zapojení klopných obvodů RS a JK
Zdroj:Vlastní
Vstupy na jednotlivé obvody jsou řízeny dvěma způsoby. První způsob je pomocí dvou polohových tlačítek ON/OFF.
Po stisknutí tlačítka je z vývojové desky přivedeno napětí na vstupy integrovaného obvodu. Druhý možnost jak řídit
vstupy integrovaných obvodů je pomocí arduino software přes sériový port. Každý obvod má naprogramovaný počet
stavů. Hodnoty vstupů mohou být log 0 nebo log 1. Zařízení využívá programovací jazyk Wiring. Jedná se o objektově
orientovaný jazyk, který je založen na C/C++ syntaxi a také vychází z grafické schopnosti programovacího jazyka Java.
Arduino software je volně stažitelný jednoduchý a velmi dobře propracovaný nástroj který slouží pro psaní zdrojového
kódu a pro přímé odeslání zdrojového kódu do mikroprocesoru na vývojové desce Arduino. Jeho velikost na disku je
cca 232MB.
Obr č. 4:Vývojové prostředí Arduino software
Zdroj:Vlastní
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
37
Obr č. 5:Popis vývojové desky Arduino UNO
Zdroj:Vlastní
Obr č. 6: Grafický náhled na měřící pracoviště
Zdroj:Vlastní
LITERATURA:
[1]
MALINA, Václav. Digitální technika. 1.vyd. České Budějovice: KOPP, 2000, 207 s. ISBN 80-858-2870-7.
[2]
HÁJEK, Jan. 2x časovač 555: praktická zapojení se dvěma časovači. 1.vyd. Praha: BEN - technická literatura,
1998, 111 s. ISBN 80-852-3021-6.
Internetové zdroje:
[3]
Arduino Uno [online]. [cit. 2011-03-18]. Dostupné z WWW: <http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>
ADRESA:
Roman Káňa
Babice 561,
telefon:608 746 886,
email: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
38
SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ PROCESU ORGANIZACE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
Radim Kolísek
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstract: Výsledkem mé práce je vytvořit za pomocí jazyka PHP část informačního systému pro organizaci
bakalářských prací Evropského polytechnického institutu. Navrhnout uživatelsky přívětivé grafické
prostředí a moderní grafiku. Při programování systému plním určené požadavky a cíle, které postupem
času vyústily v hotový produkt. Stránka prošla testováním a připomínkováním na vybraných studentech a
zaměstnancích. Testoval jsem veškeré funkce ze strany studentů i ze strany zaměstnanců. Následně jsem
opravil všechny chyby a nedostatky a systém se tímto stal funkční pro ostré nasazení.
Klíčová slova: software, grafika, PHP, databáze, bakalářské práce, portál, tiskové sestavy
Abstract:The result of my work is created using PHP language part of the information system for the
organization of bachelor work of the European Polytechnic Institute. Design user-friendly graphical
interface and modern graphics. When programming the system has addressed requirements and objectives,
which over time resulted in a finished product.This page has undergone testing and commenting on
selected students and staff. I tested all the functions from students and from staff. Then I corrected all the
mistakes and shortcomings, and this system became operational for deployment.
Key words: software, graphics, PHP, database, thesis, website, print reports
ÚVOD
Téma práce se nazývá Software pro řízení procesu organizace bakalářských prací, který usnadňuje práci zaměstnancům
a studentům Evropského polytechnického institutu (dále EPI). Jedná se o přímo navrhnutou webovou stránku, kterou
budou uživatelé používat pro evidenci bakalářských prací. Cílem práce je vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní
speciálně navržené pro zaměstnance a studenty EPI. Systém bude rozdělen na dvě části, kde jedna část bude
administrační prostředí pro zaměstnance školy a druhá část bude informační přehled studentů. V administračním
prostředí je důležité sjednotit spoustu menších podsystémů do jednotné podoby, upravit grafickou podobu, navrhnout
a realizovat další funkce. Systém bude opatřen uživatelskými vrstvami s právy uživatele. V informačním přehledu
studenta se bude nacházet časová osa s harmonogramem pro daný ročník studenta, možnost tisku celého profilu,
informace o bakalářské práci např. název, cíl, osnovu atd. Dále se zde budou nacházet informace o osobách, které jsou
s prací nějak spjati např.: vedoucí, oponent, tutor, garant. U těchto osob bude také grafický status, který znázorňuje, zda
byla daná osoba schválena. Zapracován bude systém komunikace mezi studenty a zaměstnanci. Součástí systému bude
možnost vypsat tiskové sestavy. Do tiskových sestav budou mít přístup všichni učitelé a zaměstnanci školy.
Po úspěšném naprogramování stránky projde stránka důkladným testováním a připomínkováním jak ze strany
zaměstnance školy tak i studenty. Dále budou opraveny nalezené chyby a stránka bude připravena do ostrého provozu.
Grafický design stránky bude navržen v profesionálním grafickém editoru Adobe Photoshop. Stránka bude
naprogramována v programovacím jazyku PHP, který se naprosto hodí pro tuhle problematiku. Databáze bude řešena
pomocí databázového systému MySQL. Pro jednodušší práci s portálem využiji technologii jQuery, kterou se dá značně
zjednodušit některé postupy.
1. POUŽITÉ TECHNOLOGIE
Pro nejlepší požadovaný výsledek je důležité se dopředu zamyslet nad technologiemi, ve kterých budu svou práci
vytvářet. Špatným výběrem např. programovacího jazyku by práce mohla skončit fatálním neúspěchem. Zde popsány
technologie, které jsem si vybral:
• Grafika – pro návrh designu požívám grafický editor Adobe Photoshop. V editoru navrhnu celou podobu
stránky do jednoho obrázku. Při následném kódování s obrázkem neustále pracuji a používám navrženou
grafiku.
• Textový editor – Pro psaní zdrojových kódů používám již několik let program PSpad, který má freeware
licenci, tudíž je volně stažitelný na oficiálních stránkách zdarma. Program disponuje funkcemi potřebnými
k efektivnímu programování. Tento program šetří čas a námahu programátora.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
39
•
•
•
Struktura webu – Celá šablona je napsána pomocí značkovacího jazyku HTML a nastylovaná pomocí
kaskádových stylů CSS.
Programovací jazyk – Z programovacích jazyků je na výběr PHP, ASP nebo PERL. Všechno tři jsou
programovací jazyky pro vytváření webových stránek nebo aplikací. Po zvážení všech výhod a nevýhod
nabízených se jazyků jsem vybral jazyk PHP. V tomto jazyku již několik let programuji a má nejlepší
vlastnosti a přínos pro napsání systému bakalářských prací.[1] Dalším programovacím jazykem je Javascript
s kombinací frameworku jQuery, který usnadňuje psaní javascriptového kódu.
Databáze – Na školním serveru EPI je nainstalován databázový systém MySQL, který s jazykem PHP tvoří
nejlepší možnou kombinaci pro webové stránky.
2. NÁVRH ZMĚN
V této kapitole se seznámíme s tím, co systém obsahoval doposud a jaké jsou navrhované změny. Ve studentském
přehledu byl pouze výpis důležitých údajů z databáze. Stránka však neměla žádný sjednocený grafický design. Nový
systém kompletně předělává celý přehled studenta do grafického prostředí, přibude časová osa harmonogramu (viz.
kapitola 3), počet procent kompletnosti, informace o bakalářské práci, tabulku s nahranými soubory a indikaci schválení
osob okolo bakalářských prací. V horní části stránky, kde je navigační menu uživatelé naleznou tlačítko pro
komunikaci, kam se zapisuje veškerá komunikace mezi studentem a zaměstnanci školy. Tlačítko je též vybaveno
indikací počtu příspěvků v komunikaci. Porovnání stávajícího a nového přehledu je na obrázku č. 1. Z obrázku jde
vidět, že stránka je rozdělena do několika logických celků např.: důležité informace, soubory, osoby okolo bakalářských
prací atd. Změny je možno vidět na obrázku č. 1.
Pro administrační prostředí bylo navrženo nové grafické prostředí, které navazuje na stávající grafický design.
V systému již byl vytvořen jakýsi modul tiskových sestav, ale nedosahoval požadovaných vlastností. Nové tiskové
sestavy nabízejí jednodušší a přehlednější procházení oborů školy.
Databázová struktura je již vytvořena a proto bude jen jednoduše poupravena pro potřeby nového systému.
V informačním přehledu studenta přibyla časová osa, pro kterou navrhnu 2 tabulky v databázi. Ostatní tabulky
zůstanou nepozměněny.
3. REALIZACE
Realizování započalo od přihlašovací obrazovky, která se zobrazí po prvotním načtení stránky. Uživatel musí nejprve
vyplnit své přihlašovací údaje a po úspěšném přihlášení se dostane do informačního přehledu nebo administračního
prostředí.
3.1 UKÁZKY REALIZACE V INFORMAČNÍM PŘEHLEDU A ADMINISTRAČNÍM PROSTŘEDÍ
V téhle kapitole poodhalím dva ukázkové zdrojové kódy a následně přímo v kódu je rozeberu a postupně okomentuji.
• Časová osa – Časová osa harmonogramu slouží k tomu, aby měl student bez problémů online přehled všech
termínů. Po najetí na danou buňku se zobrazí bublina, ve které jsou vypsány důležité informace okolo termínu.
Pro tuhle funkcionalitu jsem vytvořil funkci, která zobrazuje dané buňky osy. Časová osa je zobrazena na
obrázku č. 2.
//$co – zde jsou informace o názvu termínu
//$kam – informace, kam se má daná operace uložit
//$zodpovida – kdo zodpovídá za dodržení termínu
//$date – datum termínu
//$posledni – pomocná proměnná, ve které je uloženo číslo, která buňka na časové
ose se má vypsat jako
//poslední
//$aktualni – aktuální číslo pozice buňky
function bunka_timeline($co, $kam, $zodpovida, $date, $posledni, $aktualni){
//globální proměnné
global $i;
global $delka;
global $pocet;
//nastavení cesty ikonek časové osy
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
40
$array= array("Student" => "images/user_gray.png",
"Pedagogický vedoucí" => "images/user_red.png",
"Oponent" => "images/user_orange.png",
"Garant" => "images/user_green.png",
"Student, garant" => "images/user.png",
"Akademický pracovník" => "images/user_suit.png");
//pokud bude dnešní datum větší než datum z databáze, zobrazí se šedé pozadí
if ($date<date('Y-m-d')) {
$background="background: url(images/button_blue_center.png) no-repeat right top
!important;";
}
//rozhodnutí, zda se jedná o poslední datum, následné vykreslení koncového
pozadí
if(($posledni==$aktualni) and ($date<date('Y-m-d'))){
$background="background: url(images/button_blue.png) no-repeat right top
!important;";
}
//echo vypíše požadovaný zdrojový kód se všemi informacemi v požadovaném tvaru
echo '<div class="timeline-bunka" original-title="<b>Nazev udalosti</b>:<br
/>'.strip_tags ($co).'<br /><br /><b>Kam:</b><br />'.strip_tags ($kam).'<br
/><br /><b>Zodpovídá:</b><br /><img src='.$array[$zodpovida].'
width=16px>'.strip_tags ($zodpovida).'<br /><br /><b>Termín události:</b><br
/>'.strip_tags(preved_datum($date)).'
" style="padding-left:'.$delka.'px; '.$background.'"><img
src='.$array[$zodpovida].' width="16px"></div>';
// globální proměnná, která se po každém cyklu inkrementuje
$i++;
}
Ve funkci se nachází proměnná $array, ve které je uložena cesta k obrázku ikonky, která je zobrazena v buňce na
časové ose. Následující 2 podmínky nastavují pozadí buňky. Dále následuje výpis echo, který vypíše jednu samostatnou
buňku. V téhle části se také vypisují data pro bublinu po najetí na buňku.
•
Tiskové sestavy – Tiskové sestavy slouží k jednoduchému tisku požadovaných údajů studentů a jejich
bakalářských prací. Následující kód řeší rozdělování podle roků, oborů a tříd:
//výběr z databáze požadované třídy podlě proměnných $rok, $obor
$vysledek = mysql_query(“SELECT ID_tr, Zkratka FROM T_Tridy WHERE vznik=$rok and
(id_oboru IN ($obor)) ORDER BY Zkratka“);
//nastavení počtu sloupců
$pocet_sloupcu = 20;
$sloupec = 1;
//cyklus pro výpis tabulky
while ($trida = mysql_fetch_array($vysledek)) {
if ($sloupec==1){
echo "<tr>"; }
echo "<td class=\"$trida[0]\"><input type=checkbox id='$trida[0]'
name='trida[]' value=$trida[0]>
<br /><label for='$trida[0]'>$trida[1]</label></td>";
//nastavení sloupců
if ($sloupec==$pocet_sloupcu){
$sloupec = 1;
} else {
$sloupec++;
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
41
}
}
Po aplikování skriptu mají zaměstnanci možnost lepšího vyhledávání mezi obory. Následně po vybrání třídy a odeslání
formuláře se zobrazí bílá stránka s tabulkou a vybranými hodnotami. Tisková sestava je zobrazena na obrázku č. 2.
Systém se skládá z další pod stránek, jako je například editace informací, uploaderu souborů, nastavení časové osy,
komunikace a dalších.
ZÁVĚR
Při programování systému jsem se snažil držet všech dopředu určených cílů, které jsem důkladně prokonzultoval s mým
vedoucím práce. Podařilo se naprogramovat funkční systém, který zjednodušuje práci jak studentů, tak i zaměstnancům
školy. Pro zpracování tohoto portálu jsem se rozhodl navrhnout grafický design v programu Adobe Photohoshop,
protože s tímto programem mám již dlouholeté zkušenosti. Základní HTML je nastylované pomocí externího CSS
souboru. Pro programové zpracování jsem zvolil jazyk PHP, ve kterém programuji webové prezentace a webové
aplikace již několik let. Do databáze MySQL jsem navrhl několik potřebných tabulek a poupravoval minulou
databázovou strukturu. Při programování stránek jsem se naučil pracovat se složitějšími databázovými příkazy. Celý
systém je plně funkční v informačním systému školy.
Obrázek 2 - Srovnání starého a nového systému bakalářských prací
Obrázek 3 - Časová osa v informačním přehledu studenta
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
42
Obrázek 4 - Výběr tiskových sestav
LITERATURA
[1]
BRÁZA, J. PHP 5: začínáme programovat. Praha : Grada Publishing, 2005. 456 s. ISBN 80-2512-940-3.
[2]
VRÁNA, J. 1001 tipů a triků pro PHP. Brno : Computer Press, 2010. 244 s. ISBN 80-2471-146-X.
[3]
HOLZSCHLAG, E. HTML a CSS. Praha : Grada Publishing, 2006. 263 s. ISBN 80-2471-454-X.Zastoupení
[4]
DUBOIS, P. MySQL. Boston : Addison-Wesley, 2009. 1197 s. ISBN 0672329387.
[5]
Tutorials.cz [online]. 2010 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z WWW: < http://www.tutoriarts.cz/2-photoshop-cs5prvni-spusteni-popis-chovani-porovnani-verzi-1152>.
ADRESA:
Radim Kolísek
Boršická 689, Hluk
776 639061
[email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
43
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
44
POJEM E-LEARNING
Lukáš Končetík
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: Tento článek se zabývá pojmem e-lerning, snaží se vysvětlit co to vlastně e-learning je a zabývá
se jeho využitím v dnešní praxi. Dalším cílem je seznámení s programem Hot Potatoes, ve kterém se dají
vytvořit různé interaktivní cvičení podle různých požadavků s možným využitím v praxi.
Klíčová slova: E-learning, počítač, internet, intranet, technologie, program, obor, parametr
Abstract: This article discusses the concept of e-lerning, trying to explain what it is e-learning and
discusses its use in practice today. Another aim is to introduce the program Hot Potatoes, which can
create different interactive exercises according to different requirements with potential application in
practice.
Key words: E-learning, computer, internet, intranet, technology, program, field, parameter
V dnešní době, kdy počítače ovládají svět, nacházejí se ve všech firmách a domácnostech a prakticky každý s nimi již
přišel do styku jsem se já zabýval problematikou v oblasti architektury počítačů. Dnes již každý umí napsat mail, pustit
si film či jakkoliv jinak ovládat počítač na uživatelské úrovni. Problém nastává tehdy, když se má vyřešit něco co už je
složitější.
Dnes je zajímavý a také moderní pojem e-learning, který se stává populárnějším víc a víc. Pojem e-learning už nezná
každý i když s ním mohl přijít do styku, ale nevěděl o tom. Ovšem nemálo lidí může ohromit jeho rozsáhlost, která
zasahuje prakticky do všech oborů. Dokáže také šetřit čas i peníze a přináší pro mnoho lidí doposud nepoznané
možnosti vývoje jejich osobnosti. Pojem e-learning není tak snadné definovat ale dalo by se říci že je to elektronické
učení prostřednictvím internetu a intranetu.
V širším slova smyslu by se dal definovat jako aplikace nových multimediálních technologií do vzdělávání za účelem
zvýšení jeho kvality. E-learning můžeme také chápat jako formu vzdělávání za použití nejnovějších technologií, jehož
realizace je za pomoci počítačových sítí.
E-learning je využívání informačních a počítačových technologií k vytvoření učení. [1, s. 1]
Definicí e-learningu je mnoho, ale všechny mají v sobě obsaženy důležité parametry jako to že je chápán jako
multimediální podpora vzdělávacího procesu za použití informačních technologií, které se realizují za pomoci
počítačových sítí.
E v e-learningu je zkratka pro elektronický, a tak všechny formy učení, které zahrnují elektronické komponenty by se
měly považovat za e-lerning v nejširším slova smyslu. [2, s. 5]
Mezi nejznámější a nejrozšířenější standardy v oblasti elektronického vzdělávání se zařadily 4 organizace s jejich
návrhy, které si získaly širokou podporu:
• Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE).
• IMS Global Learning Consortium Inc. (IMS).
• Aviation Industry CBT Committee (AICC).
• The Sharable Content Object Regerence (SCORM).
IEEE je nezisková asociace, které se prostřednictvím svých členů stala důležitou autoritou v různých technických
oblastech mezi jinými i v elektronickém vzdělávání.[3, s. 1]
Existuje mnoho programů, ve kterých se dá pracovat. Já jsem zvolil program Hot Potatoes, ve kterém se dají dělat různé
varianty testu od křižovek až po klasické testy s odpověďmi a, b, c, d. Také při práci s tímto softwarem nemusí znát
uživatel jazyk PHP či HTML, jelikož pokud chce testy uploadnout někam na stránky, program mu sám vytvoří HTML
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
45
kód. Dále software disponuje obrovským množstvím funkcí na úpravu testů a skoro vše je zdarma. Já osobně tento
program doporučuji z výše zmíněných důvodů a přehlednost.
LITERATURA:
[1]
HORTON, W.K. E-learning by design, San Francisco: Pfeiffer, 2006. 596 s. ISBN 13 978-0-7879-8425-0
[2]
WEIPPL, E.R. Security in e-lerning. Vienna: Springer, 2005. 185 s. ISBN 10 0-187-24341-0
[3]
HORVÁTH, R., MIŠÚT, M. Využití e-learningových standardů v implementaci elektronického vzdělávání.
2006.
ADRESA:
Lukáš Končetík
Kopánky 1731,
Staré Město, 686 03,
[email protected],
+420 733 523 668
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
46
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE S POMOCÍ PROGRAMU A TECHNOLOGIE E-GROUPWARE
Jiří Slovák
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou týmové spolupráce z pohledu počítačových technologii, a
to je hlavně jakým způsobem můžou počítačové technologie pomáhat a hlavně usnadnit práci malým, ale i
velkým týmům popřípadě firmám. Tyto sofistikované nástroje dokážou pomoci v jejich komunikaci,
plánování projektů, ukládání informací, ale hlavně evidenci provedené práce to znamená, kdo a jak velkým
dílem se podílel na jakémkoli jejich projektu. Toto vedení usnadňuje následné ohodnocení pracovníků.
Protože v dnešní době je důležité práci zefektivňovat, a toto právě tento software dokáže, i proto si můžeme
povšimnout, že jsou stále více pro tyto týmy nasazovány. Dále je zde pro příklad popsán vybraný software,
pro příkladnou ukázku, jak může tento software fungovat a na základě tohoto popisu si lze udělat
představu, jestli je tento software použitelný a dokáže pomoci, anebo se vše dá efektivně řešit i bez
takových programů.
Klíčová slova: Týmová spolupráce, groupware, počítačové sítě, software, hardware, inovativní
technologie, Computer-Supported Cooperative Work
Asi jen málo z nás zřejmě bude pochybovat o tom, že člověk je tvor sdílný a společenský, že nežije na světě sám, a že
většinu z mých zkušeností asi 70 % svých aktivit provádí ve spolupráci s ostatními lidmi. Člověk měl určitě i hodně
času na to, aby získal zkušenosti, naučil žít a hlavně pracovat v různých za nějakým účelem vzniklých kolektivech, a
hlavně dokázal si vytvořit dobré postupy, techniky a návyky pro řízení menších i větších skupin, nebo jen účast v nich.
Později až se na pultech obchodů začali prodávat počítače, které se stali z velké části pomůckou pro jednotlivce, hlavně
kvůli tomu že lidem zvládli hodně velkým způsobem vypomáhat v určitých činnostech, a z velké části zefektivnit práci.
I to že počítače ulehčili a zefektivnili práci jednotlivců ve velké míře zapříčinilo, že se lidé pokoušeli o začlenění
počítačů do týmové spolupráce. První pokusy lidí o použití, byli charakteristické svou mechaničností, ale nebyly ve
velké míře úspěšné a nerozšířili se moc. Hlavní příčinou nebylo jen to, že nebrali v potaz procesy a vztahy, kterými se
lidský kolektiv řídí a funguje. V té době bylo z velké části příčinou nedostatečné vybavení a výkonnost výpočetní
techniky. Možnosti ještě přece nebyly na takové úrovni, na jaké jsou dnes.
Situace se ve velké míře změnila po tom, když se ve výpočetní technice začali propojovat samotné pracovní stanice a
masové nasazování počítačových sítí se stalo rutinou. V tento moment se totiž stalo to, co do této chvíle bylo úplně
nemožné dokonce i nemyslitelné. Týmová spolupráce lidí, kteří se nemusí vůbec být na jednom a tom samém místě, a
dokonce i těch, kteří se týmové spolupráci nemůžou věnovat ve stejnou dobu. Dokonce k tomu může lidem stačit i
takový jednoduchý komunikační nástroj, jako je elektronická pošta. K dispozici lidé ale můžou mít i mnohem
sofistikovanější prostředky, jako jsou živé videokonference, které dokážou více lidi propojit v jednu chvíli, na jedno
virtuální místo, jako by byli spolu v jedné místnosti, hlavně při tom nemusí ztrácet cenný čas cestováním. Jsou k
dispozici i takové prostředky, které dokážou ještě víc, než jen pouhou konverzaci na dálku, doprovázenou přenosem
živého obrazu. Tyto prostředky dokáží koordinovat týmovou spolupráci, kdy více lidí pracuje na jednom společném
díle, například nad společným dokumentem, programem, galerii apod., a to vše zase bez toho, aby lidé museli být spolu
v jedné místnosti, dokonce i městě, či státě, kontinentě. Díky tomu může například více lidí ve stejnou chvíli psát určitý
dokument a všichni ve stejnou chvíli vidí na svém počítači postupně vznikající text, a to, co do něj kterýkoli z nich
zanese, okamžitě vidí i ten druhý. Pro tento popsaný druh spolupráce práce se dokonce našlo i trefné označení
WYSIWIS, což je zkratka pro „What You See Is What I See“ v překladu „To, co vidíš ty, vidím i já“.
Díky všem dnešním možnostem počítačových komunikací se ztrácí rozdíly v prostoru i čase a díky tomu také můžou
vznikat i takové skupiny lidí, které se z nějakého důvodu nemohou, nebo jen nechtějí scházet v jednu chvíli na jednom
místě, ale přitom můžou úspěšně pracovat na společné práci. Tyto prostředky, které lidem dokážou umožnit vzájemnou
komunikaci, ani zhola nejsou jedinými prostředky, které k efektivnímu fungování můžou lidé potřebovat. Například
pouhé plánování, už pro menší skupiny lidí, může být pořádným oříškem. V tuto chvíli může ve velké míře pomoci
takový nástroj, který dokáže pomoci v plánování díky propojeným databázím s informacemi o všech spolupracujících
lidech a najít třeba jenom nejbližší možný termín schůzky, vyhovující všem, apod. Nebo také nástroj, který může
pomoci při sestavování plánu projektu, který se zkládá z více rozdělených částí a každou z částí má za úkol jiná
skupina lidí, a vše pomůže vhodně skloubit tak, aby se vše povedlo bez větších komunikačních problémů.
Již nějakou dobu Vznikají i vědecké disciplíny, které se zabývají fungováním pracovních skupin a jejich problematikou,
které jsou podporovány výpočetní technikou. V roce 1984 vznik výstižný název pro toto odvětví: „Computer-Supported
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
47
Cooperative Work“, v překladu "Počítačem podporovaná spolupráce". Tento název se drží hlavně v oblasti vědeckého
zkoumání této problematiky. Pro nástroje, které jsou používané na podporu týmové spolupráce, se vžil termín
„groupware“.
Pod termín groupware teda můžeme zahrnout všechny, které jsou vytvořeny na podporu týmové spolupráce.
• Komunikace:
•
e-mail,
•
wiki (sdílení nápadů),
•
systém pro správu dokumentù,
•
fax.
•
Real-time komunikace:
•
VoIP/telefon,
•
chat,
•
videokonference,
•
datakonference (sdílená tabule),
•
EMS (Electronic meeting systems).
•
Koordinace:
•
Adresáře,
•
kalendáře,
•
plánování projektů,
•
podpora dělení práce na men¹í realizovatelné úseky,
•
kontrola plnění plánů (např. milníky),
•
evidence využití zdrojů.
EGroupWare je open source groupware software vytvořený právě pro týmovou spolupráci, Jeho primární funkcí je
správa kontaktů, událostí, projektů a úkolů. Používá se buď přes jeho nativní webové rozhraní, což je přístup nezávislí
na platformě přes internetový prohlížeč např. Google Chrome. Což je velkou výhodou že se k tomuto programu da
připojit odkudkoli. Pro připojení se dají použít také podporované klienty např: Microsoft Outlook. Dále je podporováno
připojení přes mobilní telefon, PDA. V současné době je přeložen do 35 světových jazyků. Technologie jako taková
nepotřebuje standartní systém, ale je nainstalován webovém serveru podporujícím apache, mysql a další.
Původní projekt se nazýval Webdistro. V roce 2000 začal vývoj na projektu PHPgroupware, který byl založen na
projektu Webdistro. V roce 2003 se osamostatni a začal se vyvíjet samotný projekt EGroupWare. EGroupWare je velmi
výrazný projekt a předčil všechny své předchůdce.
Obrázek 5 Příklad propojení groupware
Zdroj: vlastní
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
48
LITERATURA:
[1]
WILSON, P. Computer Supported Cooperative Work: An Introduction. 1st Edition Oxford, UK: Intellect Books,
1991. 132 s. ISBN 0792314468.
[2]
PLAMÍNEK, J.; FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2005. 180 s. ISBN 80-247-1074-9.
[3]
POSPIŠ, M. Groupware ako základ pre CRM – porovnanie ponuky na trhu Brno, 2008. 50 s.
[4]
HAYES, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 80-7178-983-6.
ADRESA:
Jiří Slovák
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
49
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
50
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU VODY POMOCÍ SYSTÉMU QUIDO
Igor Valenta
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: Měření spotřebovaného množství vody, tepla a dalších energetických médií v bytech je nejméně
tří až čtyř desetiletí v popředí zájmu techniků i ekonomů v celém vyspělém světě. S malým zpožděním je
tomu tak i v naší zemi. Okruh problémů do značné míry kopíruje předchozí vývoj v průmyslové sféře, kde
od šedesátých let bylo investováno obrovské množství prostředků do vývoje a aplikací technických
prostředků, zaměřených zejména na centralizaci naměřených dat a jejich vyhodnocení. Zásadní odlišností
problematiky měření v bytech ve srovnání s obdobným měřením v průmyslu je požadavek velmi nízkých
nákladů. Celkové objemy měřeného množství oproti průmyslovým datovým tokům jsou totiž velmi malé.
Klíčová slova: Měření, průtokoměr, voda, dálkové měření, modul,Quido
ÚVOD
Bakalářská práce se dělí na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány vhodné druhy a typy
dálkového měření vody a jejich výhod a nevýhody. Dále analýza a výběr dálkového měření pro tuto práci, výhody
tohoto měření z praxe. Jako další kapitola práce je věnována systému se kterým se dálkové měření provádí a popisu
jaké možnosti tento systém nabízí i s jiným připojením než dálkovým. Bod další je věnován charakteristice jednotlivých
komponentů a dílů potřebné k měření. K měření je zapotřebí modul Quido, dále průtokoměr vybavený impulsním
snímačem potom také čerpadlem a nádobu s kapalinou, v této práci je zaměřeno na vodu tak je ta nádoba naplněna
vodou. S využitím dálkového měření ve výuce v době technologického a technického světa a ovládání, monitorování
různých fyzikálních veličin je v každodenním životě, jako měření teploty, monitorování dešťových srážek, snímání
rychlosti na úsecích vozovky.
ZPŮSOB MĚŘENÍ KAPALINY
Průtokoměr je technické zařízení, které dokáže s velkou přesností určit objem průtoku kapaliny nebo plynu.
Průtokoměry jsou běžnou součástí lidského života a naleznout je lze v každé domácnosti: slouží k měření spotřeby
kapalin a plynů. Průtokoměr se montuje přímo do potrubního rozvodu, nebo vně potrubí. Principů měření průtoku
kapalin či plynů, popř. sypkých látek, je mnoho druhů. Jak název napovídá, jde o snímače měření průtoku, které
využívají elektromagnetického pole generovaného elektromagnetem. Konkrétně jde o bezdotykové průtokoměry
elektricky vodivých kapalin, které se chovají a lze je považovat za vodiče el. proudu. Výhodou těchto zajímavých
průtokoměrů je fakt, že neobsahují žádné pohyblivé mechanické části, které by se mohly opotřebovat či porouchat,
měření teoreticky neovlivňuje složení ani tlak, teplota či hustota kapaliny, ba dokonce ani průřez potrubí, kterým
snímaná kapalina protéká.
VHODNÉ TYPY PRŮTOKOMĚRŮ
Typů průtokoměrů je celá řada. V této práci je uvedeno jen několik druhů a ty nejběžnější a nejvíce používané.
Průtokoměry můžeme rozdělit podle různých kritérií to znamená jak jsou prováděné jednotlivé měření. Měření můžeme
provádět jak mechanicky tak i pomocí radiových vln dále také pomocí magnetického pole.
ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚRY
Ultrazvukový průtokoměr (neinvazivní Dopplerův průtokoměr) je objemový průtokoměr, který vyžaduje v kapalině
obsah pevných částic nebo bublinek. Ultrazvukové průtokoměry jsou ideální pro aplikace na odpadních vodách nebo
velmi znečištěných tekutinách. Ultrazvukové průtokoměry nebudou pracovat na destilované nebo pitné vodě. Na
takových čistých vodách se vyžaduje aerace (obsah bublinek nutný pro měření průtoku). Ultrazvukové průtokoměry
jsou také ideální pro aplikace, kde se vyžaduje nízká tlaková ztráta, chemická odolnost a malá údržba při provozu
systému.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
51
PRŮŘEZOVÉ PRŮTOKOMĚRY
Umístěním škrtícího členu do potrubí dojde k tlakové diferenci mezi místy před tímto škrtícím členem a za ním. Tato
diference je úměrná rychlosti proudění daného média. Tento princip je založen na Bernoulliho rovnici a jde o velmi
často využívanou metodu. [1]
TURBÍNOVÉ A LOPATKOVÉ SENZORY PRŮTOKŮ
Jde o jednu z nejstarších metod měření průtoku. Tekutina protékající průtokoměrem uvádí do rotačního pohybu
lopatkový rotor. Lopatkové průtokoměry se skládají z rotoru se zakřivenými plochými lopatkami, každému otočení
lopatky odpovídá jisté objemové množství. Lopatkové průtokoměry mají lopatky orientované kolmo na směr proudění,
turbínové průtokoměry mají lopatkový rotor umístěný v ose proudění. Lopatkové a turbínové průtokoměry mají při
velmi malých průtocích pásmo necitlivosti, ve kterém nemají na svém výstupu žádný měronosný signál. Výstupem
průtokoměrů jsou impulzy a měronosnou veličinou je frekvence nebo počet těchto impulsů. Každému otočení
lopatkového kola u lopatkového průtokoměru odpovídá daný objem kapaliny. Jde tedy o objemovou metodu měření.
INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY
Vznik napětí na elektrodách při pohybu vodivé tekutiny v magnetickém poli je základem činnosti indukčního
průtokoměru, jelikož se vznik napětí na elektrodách při proudění vysvětluje Faradayovým indukčním zákonem. Ve
skutečnosti je vznik napětí důsledkem Lorentzova zákona. Označení lépe vyznačující podstatu průtokoměru je
elektromagnetický průtokoměr.[2]
NEJVHODNĚJŠÍ METODA PRO DÁLKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU VODY
Po porovnání výše popsaných metod je nejvhodnější pro dálkové měření průtoku lopatková metoda. V domácnostech
se tato metoda používá nejvíce. Měří se s ní průtoky jak teplé tak studené vody. Tyto průtokoměry (vodoměry) jsou
umístěny ve vodoměrových šachtách popřípadě sklepeních, tím nemůže dojít ke změně viskozity. Pitná voda je bez
mechanických a chemických nečistot - nedochází ke zmenšení průtoku nebo jiné poruše na tomto zařízení. Další
výhoda je také v pořizovací ceně tohoto průtokoměru, kde v porovnání s jinými metodami je nižší. Také výrobní cena a
celková výroba je průtokoměru je levnější. Tyto průtokoměry jsou zcela mechanické a impulsní snímání lze
jednoduchou výměnnou střelky požadovaného průtoku na odpočtovém ciferníku a horního plastového víčka do kterého
se lehce zasune tento snímač.
MOŽNOSTI VYUŽITÍ DÁLKOVÉHO MĚŘENÍ VE VÝUCE
Tradiční způsoby vzdělávání v učebnách a laboratořích jsou postupně modifikovány, inovovány a nahrazovány novými
formami, využívajícími moderní technologie. Jde nejen o -multimediální, atraktivnější a tím efektivnější programy,
prezentované na různých webových stránkách, ale i on-line výuku po Internetu, formou samostudia, nebo za účasti
lektora ve virtuálních laboratořích [3].
ARCHITEKTURA KLIENT SERVER
Architektura klient- server je soustředění všeho (data, služby, údaje o uživateli …) do jednoho bodu v síti. Ten důkladně
zabezpečit a dosud nabízet služby všem síťovým stanicím. Počítač, kam údaje soustřeďujeme, nazýváme server (sluha).
Protože musí obsluhovat mnoho požadavků v krátkém čase, je zde ukládáno mnoho dat, je nutné, aby to byl počítač
kvalitní a rychlý. Navíc na něm musí být nahrán speciální program- síťový operační systém, který bude organizovat
ukládání dat, a přidělovat přístupová práva k složkám a souborům, vést evidenci o tom, kdo ser může k serveru přihlásit
a co bude moci na serveru dělat.
NÁVRH DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ V ŘEŠENÍ ÚLOH
Po měření průtoku se nabízí i spousta jiných zapojení. V úlohách se může řešit ohřev potrubí pomocí topných kabelů,
kde se teplota potrubí měří teploměrem a poté se v případě potřeby zapne ohřev, další řešení úlohy může být udržení
teploty v daném místě pomocí termoelektrického jevu ( Peltierův jev). Měření vlhkosti v daném místě s vyhodnocením
a opatřením proti zničením materiálních věcí v knihovnách, monitorování pohybu osob v objektu a upozornění
systémem na tuto skutečnost.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
52
REALIZACE DÁLKOVÉHO MĚŘENÍ V LABORATOŘI
Při zapojení obvodu a systému dle schématu a návrhu zapojení v předešlých kapitolách se může přistoupit k vlastní
realizaci dálkového měření a odpočtu z průtokoměru. Použity vodiče k této realizaci byly CYA 0,75mm2 opatřené na
koncích lisovacími dutinkami. Po připojení základního systému do sítě prostřednictvím síťové zásuvky s převodníkem
230V/5V stejnosměrných a připojení zásuvky s ethernetem také do této základní desky systému se rozsvítí žlutá a
zelená dioda, která signalizuje chod. Na ethernetové zásuvce bliká také žlutá a zelená dioda, žlutá znamená přenášení
dat a zelená, že je vše v pořádku. Na výstupních svorkách relé č. 1 je připojena ovládaná zásuvka. Přívod do této
zásuvky je ze sítě, ovládaná je jen fáze, která napájí ponorné čerpadlo pro čerpání vody do oběhu přes průtokoměr. Celý
obvod je realizován opletenou hadicí určenou pro studenou vodu.
Po přihlášení počítače na ethernetovou síť a zadání IP kódu do vyhledávajícího řádku, spojí se počítač se základní
deskou (modemem) a komunikují spolu. Tento systém umožňuje zapínat i výstupní relé také dílkově. Na počítači tedy
zapneme výstupní relé č. 1 a ponořené čerpadlo začne čerpat vodu do oběhu. Po vizuální kontrole jestli jsou všechny
spoje dobře utěsněny a nedochází k úniku vody se musí také točit střelka v průtokoměru a tím je také vidět, že
průtokoměr je v pořádku. Impulsní snímač při otáčení dané střelky začne počítat impulsy( otáčení kolikrát se střelka
otočí) při každém otočení se na základní desce rozsvítí kontrolní červená dioda daného analogového vstupu v našem
případě je to vstup č. 1, analogových vstupů je zde v celkovém počtu 4. Červená dioda signalizuje započtení impulsu.
Tyto impulsy se přenášejí přes webové rozhraní do počítače, který je přihlášen k tomuto zařízení a má nainstalován
program pro toto odpočítávání objemu vody.
ZÁVĚR:
V současné době ve společnosti a vyspělými technickými a technologickými zařízeními je v popředí měření a
odpočítávání měřících hodnot on-line (v reálném čase). Metod pro měření různých fyzikálních hodnot je mnoho. V mé
práci se měřila protečená voda skrz průtokoměr a dále se tato hodnota zapisovala v reálném čase na počítač pomocí
systému Quido. Při měření se zjistilo, že odchylka průtokoměru se vlezla do tolerance udávaná výrobcem. Modulový
systém se při propojení dálkově s internetovou sítí, průtoměrem a poté s počítačem lze ovládat (zapínat, vypínat) a
odpočítávat hodnoty. Celý systém není náročný na zapojení a není také náročný na ovládání. Po seznámenim s tímto
systémem lze uživatel v krátké době měřit hodnoty i ovládat různé elektrické obvody na dálku.
LITERATURA:
[1]
Ripka P., Ďaďo S., Kreidl M., Novák J. : Senzory a převodníky. Vydavatelství CVUT, Praha. 2005 ISBN 8001-03 123-3.
[2]
Ďaďo S., Bejček L., Platil A., Měření průtoku a výšky hladiny. BEN, Praha 2006, ISBN 80-7300-156-X.
[3]
BAREŠOVÁ A.: E-learing ve vzdělávání dospělích. Praha : Nakladatelství Vox, K- Centrum, 2003. 174 s.
ISBN 80-86324-27-3.
ADRESA:
Igor Valenta
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
tel.: 572 549 018, fax: 572 548 788
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
53
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
54
ZÁKLADNÉ ČASTI A ICH NASTAVENIE PRE ZAVEDENIE CVIČNÉHO SERVERA DO
PREVÁDZKY
Juraj Červienka, DiS
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: E-mail, teda elektronická pošta, je spôsob dnešnej komunikácie medzi ľudmi a preto systémy, na
ktorých e-mail pracuje, musia byť dokonale ošetrené mysliac na všetko, čo sa tejto témy týka. V zostavení
cvičného servera je však rola e-mailového servera dostatočne rozsiahla najmä v samotnej konfigurácií a
bola by podľa môjho názoru postačujúcim odvetvím. Avšak pre úplnosť a vysvetlenie aj iných IT oblastí
žiakom je potrebné cvičný server rozšíriť o ďalšie služby. Na mysli mám bežiace služby, ktoré sú dnes
základom pre rozbehnutie alebo udržiavanie zostavenej siete. Týmito službami sú v roli e-mail servera
SMTP, POP, IMAP, ďalej v roli webového servera HTTP a samozrejme netreba zabudnúť na prenášanie
dát na server alebo z neho, čo je úlohou FTP služby .
Kľúčové slová: prenosový agent, direktíva, konfiguračný súbor, doručovací agent, spúšťače obmedzení,
mapy obmedzení, spam, externý antispamový filter, http server, webmail, jazyk PHP, databáza MySQL,
prostredie phpMyAdmin, počítačová sieť, Nagios
ÚVOD
Ako je zrejmé už z názvu, zameriavame sa na viacúčelový cvičný server pre dôkladnejšie pochopenie niektorých
predmetov vyučovaných na škole. Hlavnou súčasťou pri zostavení nášho cvičného servera je e-mail server a všetko, čo
túto tému dopĺňa. Najdôležitejšími stavebnými časťami e-mail servera je výber samotnej hlavy celého systému a tou je
program Postfix zastávajúci rolu MTA (message transport agent). Tento program je jadrom, na ktoré sa ďalšie potrebné
časti, jednoducho povedané, pripájajú. Ďalším doplnkom pre podporu nami zvoleného MTA je program Dovecot.
Dovecot slúži na výber alebo prístup k ložisku správ pomocou známych protokolov POP3, IMAP.
V dnešnej dobe predstavuje rozposielanie nevyžiadanej pošty tzv. spamu častý problém. Tomuto podstatnému problému
je potrebné sa venovať zavedením rôznych obmedzení a filtrov priamo do Postfixu a samozrejme externými
filtrovacími mechanizmami skonfigurovanými s ním tak, aby správy boli do fronty pre príjem vrátené bez ich
poškodenia.
Podstatnou súčasťou, ktorá bude e-mailový server dopĺnať, je inštalácia a následná konfigurácia webového servera.
Webový server by slúžil žiakom pre testovanie vlastných navrhnutých stránok a webových aplikácií, ako jedna
z pomôcok pre vyučovanie predmetu INT (internetové technológie). Netreba však zabudnúť na znalosť databázových
systémov, ktoré sú na pracovnom trhu a všade tam, kde je zostavená počítačová sieť neoddeliteľnou súčasťou.
V spojení s naším cvičným serverom je možné jednoduchšie vyučovanie predmetu DAS (databázové systémy).
Samotný operačný systém je veľmi dobrým pomocníkom pri vyučovaní predmetu OPS (operačné systémy), pretože
tento systém nie je tak využívaný pre používateľské účely. Žiaci by mohli samostatne testovať jednotlivé príkazy či
inštaláciu programov, čím by lepšie pochopili preberanú tému.
V mojom príspevku by som jednotlivé časti cvičného servera stručne popísal a ďalej poukázal na to, akým spôsobom by
sa dal takto navrhnutý server doplniť pre pokračovateľov, správcov.
PRENOSOVÝ AGENT POSTFIX
Pre celkové riešenie môjho mailservera som si vybral Postfix ako základnú hlavu celého systému. Tento MTA (message
transport agent) je zrealizovaný na operačnom systéme Linux s distribúciou CentOS. Postfix prenosový agent má za
úlohu pomocou protokolu SMTP preniesť správu od MUA (message user agent) na vzdialený server. Tu však
samozrejme jeho práca nekončí. Okrem tejto jednej činnosti plní Postfix úlohu preberania správ od vzdialených e-mail
serverov a odosielaním správ týmto serverom. Samozrejme dokáže tiež doručovať správy lokálnym používateľom.
Postfix je zložený z mnohých programov, ktoré komunikujú s užívateľskými procesmi. Najdôležitejšiu úlohu v ňom
vykonávajú démoni (programy), ktoré riadi hlavný démon. Toto usporiadanie zapríčiňuje, že Postfix je vysoko
bezpečným, pretože každý tento program beží s najnižšou možnou prioritou potrebnou k samotnej činnosti.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
55
Hlavný konfiguračný súbor Postfixu má názov main.cf. Presné miesto, kde sa tento súbor po inštalácií nachádza, je
etc/postfix/main.cf. V tomto súbore môže správca systému nastavovať viacero potrebných, ale aj doplnkových
nastavení, ktoré je možné modifikovať podľa potreby.
Hlavný konfiguračný súbor s nastavením Postfixu obsahuje množstvo direktív, z ktorých najdôležitejšie sú
prednastavené autorom balíčka. Jednotlivé direktívy su ľahko čitateľné pre správcu systému. Písanie direktív:
direktíva má tvar "parameter = hodnota"
ak je hodnotou zoznam, položky sa oddeľujú čiarkou alebo medzerou
riadky začínajúce medzerami znamenajú, že sú pokračovaním predchádzajúceho riadku. Takto môžeme prehľadne
zapísať dlhé riadky, typicky s viacerými položkami zoznamu.
hodnoty niektorých direktív môžu obsahovať referenciu na iné premenné pomocou $premenná - v takom prípade sa
namiesto $premenná použije jej hodnota
hodnotou premennej môže byť meno súboru (absolútna cesta) v tvare "parameter = /cesta/k/suboru", v ktorom sa
nachádzajú požadované údaje (na každom riadku jeden). Tento parameter môžeme použiť napríklad vtedy, ak chceme
niektoré údaje pre Postfix generovať napríklad pomocou iných programov.
hodnotou premennej môže byť databáza (absolútna cesta) v tvare "parameter = typdb:/cesta/k/databaze", v ktorej sa
nachádzajú požadované údaje (na každom riadku kľúč a hodnota oddelené medzerami alebo tabulátormi, ak sa nájde
kľúč, vráti sa hodnota). Typ databázy je najčastejšie "hash" alebo "dbm". Táto databáza je uchovaná v textovej aj
binárnej forme, Postfix používa binárnu formu.
hodnotou premennej môže byť súbor s regulárnymi výrazmi (absolútna cesta) v tvare "parameter =
typrv:/cesta/k/suboru", v ktorom sa nachádzajú požadované údaje (na každom riadku výraz a výsledok oddelené
medzerami alebo tabulátormi, ak sa nájde kľúč, vráti sa výsledok). Postfix podporuje typy "regexp" a "pcre" (Perl
compatible regular expressions - Perlovské regulárne výrazy). Pre "pcre" je nutné nainštalovať aj balíček "postfixpcre"[1].
PRVOTNÉ NASTAVENIA POSTFIXU V MAIN.CF
V Postfixe je možné nastaviť množstvo užitočných konfigurácií, ktoré nám uľahčia prácu, ale taktiež nastavenie
nevyhnutné pre samotný beh e-mail servera. Je potrebné, aby mal každý správca, ktorý sa s e-mail serverom dostane do
kontaktu a bude musieť vykonávať potrebné konfigurácie, základné poznatky o jeho nastavení. Základné konfiguračné
nastavenia vysvetlíme nasledovne:
Nastavenie nevyhnutné pre označenie mena servera, štandardne sa používa systémové meno. Po zadaní príkazu
hostname do príkazového riadka sa vypíše meno nastavené pre systém. V Postfixe v konfiguračnom súbore main.cf
odkomentujeme riadok odobraním komentárového znamienka # z riadku, kde sa nachádza nasledovné. Za znamienko
rovnosti doplníme úplné meno servera. Takto budeme postupovať aj pri ďalších nastaveniach.
myhostname = meno_servera.example.com
mydomain = example.com
(toto nastavenie určuje doménové meno servera)
myorigin = $myhostname
(nastaví meno servera pri odosielaní správ z tohto servera, ak sa v adrese
odosielateľa nevyplnila doména – vždy musí byť odosielateľova adresa úplná)
inet_interfaces = all
(zoznam adries sieťových rozhraní, pre ktoré sa prijíma pošta – štandardne na
všetkých)
mydestination = $mydomain, $myhostname, www.$mydomain, ftp.$mydomain (nastavenie parametru mydestination
určuje, aby Postfix prijímal všetku poštu adresovanú na example.com. Ak chceme, aby ďalej Postfix prijímal poštu
adresovanú pre systém, jeho meno sme nastavili parametrom myhostname a jednoducho ho pridáme do mydestination )
Hodnoty parametrov sa štandardne oddelujú čiarkami. (ďalej môžeme zoznam rozšíriť o hodnoty www.$mydomain a
ftp.$mydomain) [2].
append_at_myorigin = yes
(nastavenie tohto bodu je potrebné pri nahradení adresy používateľ adresou
používateľ@$mydomain , na tieto adresy je možné spätne odpovedať)
append_dot_mydomain = yes
(pri tomto nastavení je možné, aby Postfix nahradil neúplnú adresu
použí[email protected]_servera adresou použí[email protected]_servera.$mydomain , ďalej je potom možné na takéto adresy
spätne odpovedať najmä pri odosielaní z vnútornej siete do internetu.
masquerade_domains = $mydomain
(zoznam domén, z ktorých má byť odstránená subdoménová časť pri
odosielaní správ)
Po vykonaní konfigurácií je nutné spustiť e-mailový systém Postfix. Zadaním príkazu service postfix start zavedieme
program Postfix do prevádzky. Pri každej vykonanej zmene v konfigurácií je nutné ho reštartovať alebo reloadnuť
konfiguráciu.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
56
DORUČOVACÍ AGENT DOVECOT
Program Dovecot je primárnym riešením bezpečného agenta pre výber alebo prácu so správami v schránkach pomocou
protokolov POP3, IMAP a je založený na platforme Linux/Unix systémov. Program sa pýši svojou rýchlosťou a
jednoduchým konfigurovaním s využitím malého miesta v pamäti. Dovecot štandardne podporuje všetky typy úložísk emailových správ, ktorými sú napríklad Mbox, Maildir.
Program som si vybral z viacerých alternativ práve pre jeho rýchlosť a jednoduché konfigurovanie. Takisto ako Postfix
má Dovecot vlastný konfiguračný súbor uložený v /etc/dovecot.conf alebo /etc/dovecot/dovecot.conf. V našom prípade
platí prvá možnosť, štandardne po inštalácií programu. Samozrejme konfigurácia je podobná programu Postfix, preto už
iba stručne spomeniem najdôležitejšie nastavenia, ktoré je potrebné pre funkčnosť uskutočniť.
ZÁKLADNÉ NASTAVENIA DOVECOTU V DOVECOT.CONF
Práca v každom konfiguračnom súbore by mala byť pre správcu čo najjednoduchšou a preto výber editora pre prácu a
samotné modifikovanie každého konfiguračného súbora nechávam na jednotlivca. Ja osobne preferujem editor NANO,
avšak je množstvo iných editorov (VI, JOE) priamo doinštalovateľných do systému.
Prejdime teda k samotnému nastaveniu základných parametrov slúžiacich k funkčnosti Dovecotu. Konfiguračný súbor
otvoríme zadaním príkazu nano /etc/dovecot.conf a nastavíme najdôležitejšie parametre k samotnej funkčnosti.
protocols = pop3 pop3s imap imaps
(týmto parametrom si definujeme, aké typy protokolov bude program
využívať)
mail_location = maildir:~/Maildir (teraz nastavíme formát poštovej schránky, ktorý budeme používať)
Po tomto nastavení konfiguračního súbora /etc/dovecot.conf môžeme samotného démona Dovecotu spustiť. Spustenie
uskutočníme príkazom podobným ako u postfixu service dovecot (re)start. Po každej vykonanej zmene v konfigurácií
Dovecotu je potrebné ho reštartovať, aby sa zmeny prejavili.
Teraz môžme otestovať funkčnost Dovecotu a to komunikáciou so serverom cez klienta telnet.
Obrázok 1 - Nadviazanie spojenia pomocou telnetu
Zdroj: [4]
OBMEDZENIA V POSTFIXE
Niekedy je potrebné nastaviť poštový systém tak, aby prijímal a odmietal určité správy v závislosti na komunikácií
medzi klientom a serverom. V Postfixe je preto možné nastaviť obmedzenie slúžiace pre odosielateľa správy a
samozrejme aj pre príjemcu. Základné obmedzenia pre komunikáciu medzi klientom a serverom sa uplatňujú práve v
komunikačnej časti SMTP rozhovoru. Tento rozhovor začína, akonáhle sa klient predstaví systému. Ďalej následuje
predstavenie sa poštovému systému menom, určením adresy odosielateľa a príjemcu. Teraz už nasleduje dátová časť
prenášanej správy a ukončenie, kedy server odpovie pozdravom Bye. Parametre v súbore main.cf, ktoré spúšťajú
jednotlivé obedzenia, majú názov spúšťače obmedzení.
Spúšťače obmezení sú ako prázdne krabice potrebné pre naplnenie určitým druhom obmedzenia. Zoznam spúšťačov:
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
57
smtpd_client_restrictions (spúšťač obmedzenia vzťahujúci sa k IP adrese klienta)
smtpd_helo_restrictions (spúšťač obmedzenia vzťahujúci sa k parametru HELO/EHLO a k IP klienta)
smtpd_sender_restrictions (spúšťač k obmedzeniu obálky vzťahujúci sa k param. HELO/EHLO a ku klientovi)
smtpd_recipient_restrictions (spúšťač vzťahujúci sa na príjemcu a ku všetkým spomínaným parametrom HELO/E...,
implicitne sa vzťahuje k Postfixu v main.cf k jeho parametru mynetworks)
smtpd_data_restrictions (spúšťač, ktorým sa vyhladávajú klienti posielajúci obsah e-mailu, skôr než systém Postfix
odpovie na príkaz DATA)
smtpd_etrn_restrictions (špeciálny spúšťač k obmedzeniu klientov, ktorý chcú zahltiť frontu správ)
4 typy obmezení
Všeobecné obmedzenia
Prepínateľné obmedzenia
Nastaviteľné obmedzenia - mapy, ktoré fungujú ako filtre (v mape sú jednoznačne oddelené kľúče mapy - filter a
hodnota v mape – to, čo sa bude v prípade zhody vykonávať)
Prídavné UCE parametry [2]
MAPY OBMEDZENÍ
Každý spúšťač, teda krok v komunikácií medzi klientom a serverom, spúšťa niektoré z typov obmedzení. Tieto
obmedzenia sa dopĺňajú do hlavného konfiguračného súbora samotného Postfixu main.cf. Ako som už spomenul
v nastaviteľných obmedzeniach, sú to mapy. Tieto obmedzenia v mape obsahujú určité akcie: OK, PERMIT, REJECT,
DUNO. Týmto sa určuje, čo Postfix urobí s klientom (odosieľateľom, príjemcom).
Zbavenie sa časti spamu pomocou obmedzenia
Protispamová ochrana je veľmi dôležitou súčasťou e-mailového servera pre zabránenie spracovávania nevyžiadanej
pošty tzv. SPAMU. Uplatnením potrebného obmedzenia dokážeme tomuto problému aspoň z časti zabrániť. V prvom
rade je potrebné brániť sa prevenciou, mysliac na všetky zbrane použité spamermi. Jedným z nástrojov je aj skutočnosť
existencie softwaru, ktorý sa snaží falšovať pôvod správy predstavením sa serveru serverovým menom. Je veľmi
potrebné takéto obmedzenie uviesť za obmedzením permit mynetworks v spúšťači obmedzení
smtpd_recipient_restrictions. Obmedzenie môže mať názov check_helo_access + vytvorená mapa mien systému a IP
adries systému v hranatých zátvorkách. Presmerovanie neznámych domén do svojich vlastných je ďalšou úvahou nad
použitím obmedzenia. Odmietanie správ z takýchto domén môžeme uskutočniť mapovým súborom
/etc/postfix/bogus_mx, kde tento súbor obsahuje IP adresy ako menný server a typ odmietnutia danou odpoveďou ku
každej IP adrese.
Odmietnutie správy s prázdnym odosielateľom viacerým príjemcom je ďalším príkladom zneužitia prenosového agenta
Postfix na nekalé úmysly spamerov. Takéto obmedzenie zavedieme spúšťačom obmedzení smtpd_recipient_restrictions
a pridáme voľbu reject_multi_recipient_bounce. Názorný príklad takéhoto obmedzenia:
• smtpd_recipient_restrictions=
• reject_multi_recipient_bounce
Odmietanie klientov z čiernych listín uskutočníme nasledovným zadaním za spúšťač: smtpd_recipient_restrictions=
reject_rbl_client relays.ordb.org
Dôležitejšie kontroly samotného obsahu spravy prenecháme samotným filtrom. K dokonalejšej kontrole obsahu správy
sú potrebné externé filtrovacie mechanizmy.
SPAMASSASSIN SA
Už z názvu je jasné, že ide o program na zneškodnenie SPAMU. Program Spamassassin je externý antispamový filter,
ktorý je na našom serveri implementovaný v spojení s Postfixom. Takéto filtre majú za úlohu kontrolovať obsah správy
a na základe tohoto obsahu sa uskutoční potrebná akcia. Spamassassin používa k označovaniu e-mailov techniku
priradenia bodov. Každá podozrivá hlavička alebo podozrivý obsah správy zvyšujú Spamassassinu bodové skóre. Teda
inak povedané, SpamAssassin podrobí e-mail niekoľkým testom a podľa ich výsledku mu pridelí body. Ak získa e-mail
viac bodov ako je nastavená hranica v konfiguračnom súbore, označí ho ako SPAM - doplní pred predmet správy text
"*****SPAM*****". S takto označenou správou program už ďalšie akcie nevykonáva. Teda programom označené
správy za SPAM sa nevymazávajú, len sú doplnené o hlavičku "X-Spam-Status". Na základe tejto hlavičky môžeme
sami rozhodnúť o tom, či správu zmažeme alebo si ju ponecháme. Hlavný konfiguračný súbor programu sa implicitne
po inštalácií nachádza v /etc/mail/spamassassin/local.cf. V našom prípade spolu s postfixom použijeme content_filter,
ktorý potrebuje k funkčnosti dva procesy smtpd. Prvý prijíma správy nespracované filtrom a pomocou content_filter ich
prenechává externej filtrovacej aplikácii, akou je v našom prípade SA. Druhý smtpd kontroluje spojenie z externej
aplikácie, aby mohol správu vrátiť do postfixovej fronty pre ďalšie spracovanie.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
58
WEB SERVER APACHE
Webový server Apache komunikuje pomocou protokolu HTTP, ako každý iný webový server. Preto sa mu aj často
hovorí HTTP server. Ako som už spomenul, je niekoľko druhov webových serverov zvyčajne navrhnutých pre účely
konkrétnej firmy, organizácie. Náš webový server bude slúžiť, ako som v úvode spomínal, pre študentami navrhnuté
web (HTML) stránky a PHP skripty a pre ich reálne testovanie a následné odstraňovanie chýb. Apache som si vybral
pre jeho prevládajúce kladné vlastnosti, ktorými sú:
• voľná dostupnosť
• jednoduchá a rýchla inštalácia, konfigurácia
• bezpečnosť
• pridanie potrebných modulov
Pre úplnú funkciu e-mail servera je takýto HTTP Apache server potrebný pre skutočnosť, že k poštovým schránkam je
možné pristupovať pomocou webmailu. Týmto webmailovým riešením mám na mysli balík Squirrelmail napísaný
programátormi v jazyku PHP s podporou protokolov IMAP a SMTP. Ďalším využitím je nástroj phpMyAdmin
navrhnutý taktiež v jazyku PHP slúžiaci k administrácií databáz MySQL.
ZÁKLADY KONFIGURÁCIE WEB SERVERA
Súborová štruktúra web servera je rozdelená do štyroch základných skupín: 1. binárne súbory, skripty a moduly; 2.
konfiguračné súbory; 3. systémové protokoly; 4. webové dokumenty
Binárne súbory – sú rozložené v adresári /usr a jeho podadresároch. Príklad týchto adresárov je: /usr/sbin/httpd,
/usr/sbin/apac-hectl, /usr/bin/htpasswd, /usr/sbin/ro-ta-te-logs, /etc/httpd/mo-du-les.
Konfiguračné súbory – sú umiestnené v dvoch základných adresároch /etc/httpd/conf, /etc/httpd/conf.d. Hlavný
konfiguračný súbor Apache sa nachádza v /etc/httpd/conf/httpd.conf. Obsahuje direktívy, ktorými nastavujeme
vlastnosti servera. Ďalšie konfiguračné súbory a cesty k nim sú nasledovné: /etc/httpd/conf/ma-gic, /etc/httpd/conf.d,
/etc/httpd/conf/passwd.
Systémové protokoly - Systémové protokoly, takzvané logovacie súbory, sa zapisujú do adresára /var/log/httpd.
Webové súbory a hlavné webové stránky, skripty a používateľské chybové hlásenia sú implicitne uložené v adresári
/var/www. Následne spomenieme najpoužívanejšie podadresáre - /var/www/cgi-bin, /var/www/error, /var/www/icons,
/var/www/manual, /var/www/html a súbor htaccess, ktorý je veľmi dôležitý pre obsahujúce konfiguračné direktívy,
platné pre všetky súbory v danej stromovej štruktúre. Nastavuje určité bezpečnostné opatrenia. [3]
DATABÁZA MYSQL
Databáza je súhrn informácií pracujúcich spoločne s inými informáciami, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Všetky tieto
informácie pracujú vo forme určitých tabuliek, medzi ktorými sú vytvorené vzťahy. Samotné zavedenie databázy
MySQL nie je až tak zložité a rozsiahle, ako bolo implementovanie predchádzajúcich častí do celkového riešenia nášho
cvičného servera. Táto inštalácia vyžaduje najmä určitú základnú skúsenosť s databázami.
Pre skutočnosť, že cvičný server plní veľké množstvo úloh, som sa rozhodol implementovať doňho pre jednoduché
konfigurovanie nástroj s webovou nadstavbou zvaný phpMyAdmin.
PROSTREDIE PHPMYADMIN
PhpMyAdmin je softwarový nástroj napísaný v programovacom jazyku PHP, ktorý ako vidíme, je potrebný na našom
webovom serveri pre veľké využitie rôznych zjednodušení samotnej správy. Pri základnej inštalácii programu je
konfiguračný súbor nastavený tak, aby bolo možné pristupovať iba z pozície localhost kvôli bezpečnosti. Ak by bol
však záujem pristupovať k stránkam phpMyAdmin z viacerých pozícií hosťov, je potrebné vykonať nastavenia
editovaním konfiguračného súboru phpMyAdmin.conf v našom obľúbenom editore, ja použijem NANO # nano
/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf .
K úspešnému pripojeniu k databáze MySQL je potreba vykonať potrebné úpravy ďalšieho konfiguračného súboru a tým
je config.inc.php. Cesta k súboru je: /etc/phpMyAdmin/config.inc.php.
ZÁVER
Cvičný server, ktorý je popísaný v teoretickej časti v predošlých kapitolách, nie je samozrejme konečnou fázou celkovej
implementácie takto prakticky nastaveného, skonfigurovaného riešenia pre podporu výučby predmetov s IT zameraním
na škole. Je veľa možností, ktoré som do danej témy nezahrnul, pretože každá kapitola, či už spomenutá v práci alebo
len v myšlienkach skúsenejších správcov serverov, zahŕňa v sebe kopu ďalších užitočných tém, návodov a rád pre
kvalitnejšiu výučbu samotných predmetov na škole. Samozrejme netreba zabudnúť na to, že takéto vylepšenie a
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
59
doplnenie nekončí iba samotnou kvalitnejšou a roziahlejšou výučbou daných predmetov, ale taktiež aj praktickým
využitím pri riešení problémov a predchádzaniu problémov v školskej počítačovej sieti. Možno, že práve teraz
niektorým napadlo, čo mám na mysli aspoň z časti, pretože naším ďalším doplňujúcim cieľom pre cvičný server je, ako
už bolo spomenuté v predchádzajúcej vete, počítačová školská sieť, jej sledovanie a prevádzka. Takéto riešenie môže
byť pre správcu zo začiatku problematickejšie, ale výsledky sú zaručené, ako pre administrátora servera, tak aj pre
samotného klienta vo využívaní služieb bez obmedzenia. Nesmieme samozrejme zabudnúť ani na študenta a jeho lepšie
pochopenie vyučovaných predmetov, ktoré sú v priamom kontakte. Takouto implementáciou máme na mysli program,
ktorý veľmi účelne monitoruje počítačovú sieť, zároveň všetky služby bežiace v sieti a administrátorom dáva včasne
vedieť pred možným v budúcnosti sa vyskytujúcim problémom, čo môže mať v konečnom dôsledku následky u
samotného klienta, ktorý danú službu v počítačovej sieti práve využíva. Takýmto prostriedkom k vycíteniu a
analyzovaniu skorého štádia problému je program Nagios.
LITERATÚRA:
[1]
Služby mailového servera [online]. 2002-2007 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z www:
vix.sk/sysadmin/postfix.html >
[2]
HILDERBRANDT, R., KOETTLER, P. 2006. POSTFIX – Provozujeme poštovní server v
Computer Press, a.s., 2006, 431 s. ISBN 80-251-1020-6.
[3]
Konfiguracia http servera Apache [online]. c -2009 [cit. 2012-03-14]. Dostupné
http://www.itnews.sk/tituly/infoware/2007-09-03/c140608-konfiguracia-http-servera-apache >.
[4]
VIRTUAL Server Fedora vlastný návrh servera [nadviazané spojenia pomocou klienta telnet
Spojenie s vlastným skušobným e-mail serverom.FEDORA 10 c2008.
< http://dejaLinuxu. Brno:
z
www:
cez port 110].
ADRESA:
Juraj Červienka, DiS
Jozefa Kubinu 2753/6
90101 Malacky
tel.: 0904558XXX
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
60
<
MOBILNÍ OPERÁTORI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Vladimír Ďurčanský
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Mobilný operátori či chceme alebo nie sú súčasťou života každého z nás je len na nás ktorého si
vyberieme. Dokázať vymyslieť kvalitné produkty ,tarify a zlepšovať ponuku mobilných telefónov s
prijateľnou cenou a efektívna komunikácia so zákazníkmi môže byť v súčasnom konkurenčnom boji veľkou
výhodou. Obľúbenosť mobilnej komunikácie medzi obyvateľstvom na Slovensku má rastúcu tendenciu. Na
konci roka 2006 bol prvýkrát počet aktívnych SIM kariet vyšší ako štatistický počet obyvateľov SR. Na
slovenskom trhu v súčasnosti pôsobia tri spoločnosti: Orange Slovensko,a.s., Telekom Slovensko, a.s. a
Telefónica O2 Slovakia s.r.o..
Kľúčové slová: Operátor, mobil, O2, Telekom , Orange, Sim, paušál
ÚVOD:
Telefonovanie sa dnes stalo bežnou súčasťou života. Niekedy až takou, že mu nekriticky dávame prednosť pred
rozhovorom. Všetko sa to začalo v roku 1991 keď na trh prišiel EuroTel a ľuďom ponúkal prvý prenosný telefón. Od
tohto roku sa počet ľudí vlastniaci mobilný telefón zväčšuje v pomerne veľmi krátkom období. Ľudí si najprv na
Slovenku rozdelili dve spoločnosti, Globtel a.s. terajší Orange Slovensko, a.s. a EuroTel Bratislava a.s., dnešný Slovak
Telekom, neskôr sa pridala spoločnosť Telefónica O2. Tieto spoločnosti ukazujú smer budúceho smerovania
Slovenského mobilného sveta. Za čas, čo pôsobia na slovenskom trhu, nám predstavili postupne služby ako SMS,
posielanie obrázkov a melódií cez sms, WAP, EMS, GPRS, HSCDS, MMS ,mobilný internet a mnoho ďalších.
MOBILNÍ OPERÁTORI NA SLOVENSKOM TRHU
Časy, keď mali mobilní operátori nárasty počtu zákazníkov v niekoľkých desiatkach percent, sú už zrejme za nami. O
boome mobilnej komunikácie môžeme hovoriť v rokoch 2001 až 2003. V tomto období pribudlo v sieti Orangeu takmer
1,5 milióna používateľov a v sieti Slovak Telekom zhruba 1,1 milióna.
Treba si však uvedomiť, že ide len o počet aktívnych SIM kariet, za ktorými nemusia byť reálni používatelia. Na
Slovensku teda pôsobia traja hlavný mobilní operátori:
• Orange Slovakia a.s.
• Slovak Telekom
• Telefónica O2
ORANGE SLOVENSKO, A.S.
Orange Slovensko je najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku. Ako integrovaný telekomunikačný
operátor poskytuje služby na báze multi - play prostredníctvom svojej mobilnej a pevnej siete. K 31.12. 2009 mal 2,94
milióna aktívnych zákazníkov mobilnej siete, ktorej signálom pokrýva 99,6% populácie a vyše 90% územia SR
a ďalších viac ako 37 500 zákazníkov FiberNetu, FiberTV a FiberTelu v pevnej optickej sieti.
SLOVAK TELEKOM, A. S.
Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší a najstarší slovenský multimediálny operátor , ktorí nahradil doterajšie značky
T-Com a T-Mobile. Spoločnosť týmto krokom zavŕšila proces integrácie, ktorý sa začal v lete 2010. K 30. septembru
2009 spoločnosť T-Mobile Slovensko poskytovala svoje služby takmer 2,197 miliónom zákazníkom.
TELEFÓNICA O2 SLOVAKIA S.R.O.
Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia je tretím najvýznamnejším mobilným operátorom na Slovensku. K 31. decembru
2011 dosiahol počet aktívnych zákazníkov O2 na Slovensku 1,164 mil. Na základe hodnotenia nezávislej agentúry
dosiahla spoločnosť najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov, keď Index zákazníckej spokojnosti O2 (CSI) dosiahol
hodnotu 81,1. Vrátane Slovenskej republiky O2 poskytuje služby pre 196 miliónov užívateľov v 23 krajinách sveta.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
61
TRH MOBILNÝCH OPERÁTOROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Obľúbenosť mobilnej komunikácie medzi obyvateľstvom na Slovensku má rastúcu tendenciu. Penetrácia mobilných
služieb na Slovensku dosiahla ku koncu minulého roka 116 %. V medziročnom porovnaní tak vzrástla o 6 percentuálnych bodov. K poslednému vlaňajšiemu dňu evidovali všetci traja slovenskí mobilní operátori Orange, Telekom a O2
spolu viac ako 6,3 mil. aktívnych SIM kariet, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje čistý nárast
ich počtu o 305-tisíc.
Orange k 31. decembru minulého roka evidoval dovedna 2,94 mil., Telekom 2,197 mil. a O2 viac ako 1,164 mil. aktívnych SIM kariet predplatených aj fakturovaných služieb. V medziročnom porovnaní stúpol počet aktívnych klientov O2
o 284-tisíc. Vzrástol aj počet aktívnych zákazníkov Orangeu, a to o 70-tisíc. Úbytok počtu SIM kariet oproti predchádzajúcemu roku, naopak, zaznamenal Telekom, keď klesol o 49-tisíc. V celkovom počte SIM kariet sú zahrnuté aj údaje
od predajcov mobilných služieb, ktorí využívajú siete niektorého z operátorov. Ide o projekty Nay mobile, Swan mobile, Tesco mobile, Mphone a FunFón. [1]
Graf č:1 porovnanie zákazníkov na slovenskom trhu
Údaj o penetrácii mobilných služieb je vypočítaný na základe porovnateľnej metodiky, podľa ktorej sa za aktívneho zákazníka považujú zákazníci predplatených služieb, ktorí na svojej SIM karte za posledné tri mesiace uskutočnili najmenej jednu aktívnu operáciu, spolu so zákazníkmi využívajúcimi paušálne služby. Základom na výpočet penetrácie je počet obyvateľov SR na úrovni 5,44 milióna.
Údaje operátorov pritom zahŕňajú celkový počet klientov vrátane SIM kariet používaných v technologických zariadeniach, na prevádzku GSM brán, služby mobilného internetu, telemetriu, SIM karty na prevádzku služieb cestného mýta,
lokalizačné služby dopravcov, alarmy, kamerové monitorovacie systémy a ďalšie, preto ich nemožno uviesť ako celkový počet fyzických klientov mobilných operátorov.
Skupina Slovak Telekom dosiahla za fiškálny rok 2011 celkové konsolidované výnosy vo výške 897,4 mil. €,
medziročne klesli o 4 % predovšetkým v dôsledku regulačných opatrení a nižších cien služieb.
Výnosy z mobilnej siete boli vo výške 470 mil. €, o 5,9 % menej než v roku 2010.
Prevádzkový zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou predstavoval 388,7 mil. €, o 14 mil. menej, než v
predchádzajúcom období a voľné peňažné toky z prevádzky boli vo výške 259,1 mil. €. Priemerný mesačný výnos na
zákazníka (ARPU) v mobilnej sieti predstavoval 15 €, ide o medziročný pokles o 5,1 %. K 31. decembru 2011
využívalo služby mobilnej siete celkovo 2,326 milióna zákazníkov. Podiel zmluvných zákazníkov stúpal a ku koncu
roka 2011 dosiahol 62 %. [2]
Výnosy telekomunikačného operátora Orange Slovensko dosiahli v minulom roku podľa štandardov skupiny France
Telecom 737 miliónov eur. Za miernym medziročným poklesom výnosov o dve percentá stojí pokračujúca regulácia
v oblasti roamingu, ako aj všeobecný pokles cien na trhu telekomunikačných služieb. Podiel výnosov z dátových
služieb na celkových výnosoch za mobilné služby vzrástol na 21,8 percenta, pričom objem dátovej prevádzky
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
62
zákazníkov Orangeu sa medziročne zvýšil o 48 percent. Celkovo až 1 240 000 zákazníkov Orangeu Slovensko sa
v minulom roku rozhodlo podpísať, alebo opätovne predĺžiť zmluvu na paušál, predplatenú službu alebo mobilný
internet. Celkový počet zákazníkov spoločnosti vzrástol medziročne o 2,3 percenta na takmer 2,94 milióna aktívnych
používateľov mobilných služieb. Ďalších 51 000 zákazníkov využívalo služby digitálnej televízie a internetu cez
optickú sieť. Počet zákazníkov využívajúcich účastnícke programy sa medziročne zvýšil o 4,6 percenta. Podiel klientov
využívajúcich fakturované služby na celkovej zákazníckej báze tak vzrástol na 74,5 percenta.
Spoločnosť Telefónica Slovakia má za sebou úspešný rok 2011, kedy dosiahla výnosy vo výške 157,4 mil. €, čo oproti
predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 40,9 %. Zákaznícka báza vzrástla k 31. decembru 2011 o 32,2 % na vyše
1,164 miliónov. Výnosy za posledný kvartál roku 2011 predstavovali 44,2 mil. €, v medziročnom porovnaní narástli o
viac než 34,8 %. Zároveň dosiahla kladný prevádzkový zisk pred odpismi a amortizáciou (OIBDA). Ten oproti
rovnakému obdobiu v roku 2010 zrástol viac než päťnásobne.
Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) predplatených služieb dosiahol v roku 2011 výšku 8,5 €, pri
zákazníkoch platiacich na základe faktúry predstavoval 17,4 €. ARPU na priemerného zákazníka O2 vychádza 12,3 €.
Od začiatku roka 2011 zaznamenalo O2 čistý nárast zákazníckej bázy o 283 735 zákazníkov. Za týmto číslom stál 48,9
% medziročný nárast zákazníkov fakturovaných služieb na 498 000, zatiaľ čo počet zákazníkov predplatených služieb
vzrástol medziročne o 22 % na 666 100. Od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 si do O2 preniesli zákazníci 141 970
telefónnych čísiel. Počet prenesených čísel zo siete O2 ku konkurencii bol za minulý rok 6032. [2]
ZÁVER
Spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. sú spoločnosti, ktoré sa
podieľajú na trhu mobilnej komunikácie. Slovenský trh mobilnej komunikácie je veľmi dynamický. Ak ho porovnáme
so situáciou v okolitých krajinách, berúc do úvahy, že na Slovensku začali operátori ponúkať svoje služby o niečo
neskôr, rozdiely nie sú veľmi výrazné. Trend vývoja uvedeného trhu má stále rastúcu tendenciu a je predpoklad
ďalšieho rastu rovnako ako je tomu aj v ostatných vyspelých krajinách sveta.
LITERATÚRA:
[1]
Juraj Procházka[online] 2011. [cit. 04.08.2011], výsledky operátorov http://www.mobil.sk/clanok11380Mobilni_operatori_aktualne_TMobile_minul_mytnu_municiu_O2_je_za_vodou.htm
[2]
Lenka Ivančíková [online] 2011. [cit 23.2.2012], telekom hospodársky výsledok za rok
2011·http://www.fony.sk/clanky/5886-telekom-hospodarske-vysledky-za-rok-2011
ADRESA:
Vladimír Ďurčanský
Bohúňová 21
811 04 Bratislava
tel.: 0940822888
email: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
63
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
64
REALIZÁCIA INTERNETOVÉHO VÝHERNÉHO OBCHODU
Andrej Keklák
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a vytvoriť internetový výherný obchod, umožňujúci
jednoducho a rýchlo zapojiť sa do hry, podľa požiadaviek firmy SendWIN s.r.o. V úvode sa práca zaoberá
internetovými obchodmi a ich problematiku. Na konci úvodu popisuje výhody a nevýhody nakupovania
produktov cez internet. V ďalšej časti popisuje programovacie jazyky a prostredia ktoré treba vedieť na
zrealizovanie internetového obchodu. V praktickej časti popisuje postup ako jednotlivý vývoj postupoval
a vysvetľuje ako jednotlivé funkcie fungujú. V poslednej kapitole je kompletne popísaná štruktúra
databázy. Internetový výherný obchod bol nakoniec vytvorený podľa požiadaviek a po dôkladnom
vytestovaní bol predaný firme SendWin s.r.o.
Klíčová slova: e-shop, internetový výherný obchod, internetový hrací obchod, nakupovanie cez internet,
HTML, JavaScript, PHP, AJAX, MySQL
ÚVOD
V poslednom desaťročí zaznamenávame nesmierne prudký rozvoj v oblasti informačných technológií. Tento pokrok sa
premieta aj na sieť Internet, ktorá za krátky čas po tom, ako sa stala prístupnou pre širokú verejnosť, rozrástla zo siete,
ktorá slúžila iba úzkemu okruhu ľudí, na celosvetovú počítačovú sieť, ktorého služby využíva už viac miliónov
používateľov v rozdielnych kútoch sveta. Internet je dnes najväčším a najvšeobecnejším zdrojom informácií, ktoré
poskytuje používateľom cez svoje služby.
Množstvo obchodovania cez elektronickú cestu podstatne narástlo, odkedy sa rozšíril internet. Touto cestou sa
uskutočňuje veľké množstvo obchodovania, pričom sa využívajú inovácie pomocou elektronických prevodov
peňažných prostriedkov na účtoch. Moderné elektronické obchodovanie obyčajne využíva World Wide Web (WWW).
E-commerce je nakupovanie vecí pomocou internetu, ale veľa ľudí nie je presvedčených o jeho spoľahlivosti, pretože
existuje veľa neserióznych predajcov.
Výhodou internetového obchodu sú spravidla nižšie náklady než v prípade kamenných obchodov, a tým aj nižšie ceny.
Nevýhodou sú problémy spojené s bezpečnosťou nákupu a najmä osobných údajov. Spravidla platí, že u známych
internetových obchodov je bezpečnosť vysoká.
V tejto práci sa budem venovať návrhu a tvorbe internetového hracieho obchodu umožňujúceho jednoducho a rýchlo
zapojiť sa do hry o neobyčajné ceny. Pri návrhu architektúry systému budeme sledovať jeho použiteľnosť v rámci firmy
Sendwin s.r.o. Na záver úvodu si povedzme niečo o štruktúre tejto práce. Samotnú dokumentáciu by sme mohli rozdeliť
do dvoch častí. V prvej časti (Analýza súčasného stavu) sa zaoberáme teóriou k danej problémovej oblasti a
existujúcimi riešeniami. Ďalšia časť dokumentácie (Opis postupu riešenia) je venovaná popisu jednotlivých etáp vývoja
stránky.
POPIS PROJEKTU
Na vytvorenie stránky je použitý jazyk PHP, databázový systém MySQL, JavaScript, jQuery knižnica JavaScript-u,
AJAX, kód HTML a súbor kaskádového štýlu CSS. Jadrom celej stránky sú skripty, ktoré spracovávajú rôzne dáta ako
napr :
• dáta získané od registrovaného užívateľa
• dáta získané od neregistrovaného užívateľa
• dáta získané z databáz
• dáta napevno uložené v skriptoch
• náhodne vygenerované žreby
• dáta získané z vyhľadávaču na stránke
Dáta z ich činnosti sa potom uchovávajú v databázach , alebo užívateľských reláciách (SESSIONS). Katalóg produktov
si môže pozerať každý užívateľ, aj ten čo nie je prihlásený. Keď sa neprihlásený užívateľ pokúsí zakúpiť žreb
k nejakému produktu, bude vyzvaný aby sa prihlásil. Po zaregistrovaný sa môže prihlásiť a zakúpiť žreb k produktu.
Stav zakúpených žrebov si môže užívateľ pozrieť vo svojom profile, ako aj zmeniť svoje údaje a zmeniť heslo. Užívateľ
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
65
potom musí čakať pokiaľ sa nepredajú všetky žreby daného produktu, potom bude nasledovať žrebovanie, ktoré bude
najbližšiu sobotu o 19.00. Všetky dôležité nastavenia sú prístupne v hornej líšte. Tá obsahuje polia na zobrazenie
registrácie, prihlásenia do systému elektrického výherného obchodu, pridanie stránky do obľúbených, žrebovania
o ceny, kontakt a metódy platby Údaje o užívateľovi sa pri registrácií zapíšu do databázy (tabuľka užívatelia), ktoré sa
potom používajú pri prihlásení do systému, na identifikácii na stránke a vytvorení objednávky. V prípade, že je užívateľ
prihlásený, zmení sa obsah lišty, ktorá bude po prihlásení obsahovať tlačitko na odhlásenie, vlastný profil a stav kreditu.
Pod lištou je logo stránky, reklamný banner zobrazujúci najpredávanejšie žreby a vyhľadávač na informácie o stránke.
V bannery sa menia produkty, aby upútali a po kliknutí na produkt v bannery sa otvoria informácie o produkte(názov,
popis, cena produktu, počet predaných/celkovo žrebov, cena žrebu a tlačítko na zakúpenie žrebu). Pod bannerom behá
text s oznámením najnovších správ. Nasleduje menu produktov, po kliknutí sa otvoria príslušne produkty, ktoré sa
potom môžu selektovať pomocou filtra. Na ľavej časti stránky sa nachádza menu na informácie o stránke, ako napr : o
nás, obchodné podmienky, často kladené otázky atd. V pravej časti sa zobrazujú loga partnerov stránky. Na sledovanie
návštevnosti som použil Google Analytics , lebo služba Google Analytics je riešenie služby analýzy pre webové stránky
pre podniky, ktoré vám poskytuje podrobné prehľady o návštevnosti vašej webovej stránky a o efektivite vášho
marketingu. Výkonné, flexibilné a jednoducho použiteľné funkcie vám teraz umožňujú zobraziť a analyzovať údaje o
návštevnosti úplne novým spôsobom. So službou Google Analytics ste lepšie pripravení na písanie lepšie zacielených
reklám, posilnenie svojich marketingových iniciatív a vytváranie webových stránok s vyššími hodnotami konverzie.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA
Vznik elektronického obchodu výrazne zníži vstupné prekážky obchodu v rôznych výrobkoch. On-line predajcovia sú
schopní predávať svoje produkty výhodne a efektívne. V roku 2007 bolo zrealizovaných v USA 256 miliárd on-line
transakcií, o 18 percent viac než v predchádzajúcom roku. Tento predpoklad je zo správy ,,State of Retailing On-line
2007“, pripravila National Retail Federation (NRF) a Shop.org. Existuje 67 firiem z rebríčka Fortune 1000 (zoznam
1000 najväčších spoločností v USA), príjmy z elektronického obchodovania v hodnote viac než 10 miliónov dolárov.
Medzi päť hlavných online predajcov vrátane Amazon, Staples, Office Depot, Dell a Hewlett Packard. Z toho vyplýva,
že najlepšie kategórie on-line predávaných výrobkov sú knihy, hudba, kancelárske potreby, počítače a ďalšie
elektronické zariadenia. [1]
SOFTWARE K TVORBE STRÁNKY
Na vytvorenie stránky budem potrebovať pár dôležitých programov, najprv si do počítača nainštalujem softvér,
s ktorým som neskôr pracoval a potreboval ho. Každú inštaláciu priblížim v ďalších podkapitolách, ale pre zhrnutie
vymenujem programy s ktorými som pracoval.
Boli to: Wamp server, PSPad editor a adobe photoshop cs3.
REGISTRÁCIA
Na registráciu slúži skript form.php. Tento skript čaká kým užívateľ nevyplní všetky údaje a nepotvrdí. Na overenie
správnosti údajov ich prv skontroluje JavaScript s jQuery knižnicou a potom PHP skript. JavaScript kontroluje údaje
v tom čase, keď ich užívateľ práve píše a hneď reaguje. PHP skript je veľmi dôležitý, lebo môže sa stať, že užívateľ
nemá aktívny JavaScript. Dôležitá kontrola je opísanie kódu z obrázku. Je to ochrana proti robotom. Keď všetky údaje
prejdú cez overenie, prechádzajú cez ošetrenie, aby nikto nehekol databázu. Odstránia sa rôzne znaky, hlavne
úvodzovky a apostrofy. Po ošetrení sa skontroluje údaje či nie sú duplicitne, Ak áno bude na obrazovku vypísané
chybové hlásenie, ináč budú úspešne zapísane do databázy.
AUTORIZÁCIA
Po zaregistrovaní sa pošle autorizačný e-mail na kontaktný e-mail, na to slúži skript autorizacny.php. Skript na
vygenerovanie autorizácie sa volá activation.php. Autorizácia je vygenerovaný kód, konkrétne PHP zistí aktuálny čas
a zašifruje ho.
<?php
$sifruj = time(); //1273659026
$autorizuj = md5($sifruj); //449a19b2320abdb00d05b81d30446464
?>
Potom sa zapíše do stĺpca ‚autorizacia‘ tabuľky ‚profil‘. Užívateľovi príde na kontaktný e-mail, ktorý zadal pri
registrácii odkaz na aktivovanie profilu. Keď na odkaz klikne prepíše sa v databáze autorizačný kód na číslo ‚1‘ .
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
66
Užívateľovi sa vypíše na stránke, že sa úspešné autorizoval a môže sa prihlásiť. Keď sa užívateľ neautorizuje, profil
bude automatický vymazaný po určitom čase, ktorý určí administrátor stránky.
$activation1 = mysql_query("UPDATE profil SET autorizacia = '1' WHERE
autorizacia = '$activation' ");
PRIHLÁSENIE
Registrovaný užívateľ sa môže prihlásiť na hornej lište po kliknutí na prihlásenie, sa mu vysunie okno s prihlásením.
Užívateľ musí zadať správny nick s príslušným heslom. Na to slúži skript nadhlava.php. Skript podľa nicku zisti, či sa
nick nachádza v databáze , keď áno vytiahne z databázy príslušné heslo a skontroluje ho. Kontroluje aj autorizáciu, či
v stĺpci ‚autorizácia‘ sa nachádza ‚1‘. Keď všetko prebehne v poriadku užívateľ bude prihlásený, vytvorí sa
$_SESSION s jeho nickom, podľa ktorého stránka bude poznať užívateľa. Keď užívateľ zadá zlé heslo, alebo nick ktorý
neexistuje, alebo autorizácia nebude 1, vyhodí sa chybová hlásenie.
DETAILY PRODUKTOV A ZAKÚPENIE PRODUKTU
Po kliknutí na malé okno s produktom aké je v bannery, štatistikách a vo filtri sa zobrazí detailnejší popis produktu
s väčším náhľadom. Nachádza sa tu cena produktu, počet predaných/celkovo žrebov, cena žrebu a políčko kúpiť žreb.
Keď na to políčko klikne prihlásený užívateľ, tak sa mu zobrazí kontrolná otázka s troma možnosťami. Táto kontrola je
proti spamu a proti robotom. Keď tam klikne neprihlásený užívateľ, bude vyzvaný aby sa prihlásil. Po zakúpení žrebu
sa do tabuľky ‚zreby‘ zapíše id profilu, kto zakúpil žreb, id produktu k čomu patrí žreb, vygenerovaný kód a čas kedy
bol zakúpený žreb. O vygenerovanie žrebovacieho kódu sa stará skript zreby.php.
VÝPIS PRODUKTOV S FILTROM
Na toto slúži viac skriptov menu.php, vyhladavac.php, filterengine.php, strankovanie.php a oknomale.php. Medzi
sebou komunikujú pomocou metódy $_GET. Toto je 'superglobálna', alebo automaticky globálna, premenná. To
jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte.
skript menu.php je hlavné menu, kde si užívateľ vyberie aký druh produktu chce (elektronika, auta, domy, služby, iné).
Potom sa zobrazia produkty z daného druhu a filter.
skript vyhladavac.php zobrazuje lištu s filtrom. Užívateľ si môže lepšie konkretizovať aký produkt chce podľa typu,
značky a ešte si môže produkty zoradiť podľa názvu, žrebov, ceny. Tu si môže nastaviť koľko produktov chce zobraziť
na jednu stranu.
skript filterengine.php filtruje zadané kritéria, vo filtri pomocou tabuľky ‚produkty‘.
strankovanie.php je skript na stránkovanie produktov, môže si užívateľ preklikávať stránky s produktmi.
oknomale.php je skript ktorý zobrazí malé okno s produktom.
ADMINISTRAČNÉ ROZHRANIE
Pre zjednodušenie práce so stránkou som vytvoril administračné rozhranie. Spravil som ho tak, aby prístup k nemu bol
na meno a heslo. Po prihlásení sa dal upravovať text v obsahu. Meno a heslo je zadané v zdrojov kóde, preto pre
prípadnú zmenu ho budem meniť ja a nie prevádzkovateľ stránky.
Na zobrazenie prihlasovacieho okna je potrebné napísať do vyhľadávaču http://sendwin.sk/admin/ a to z dôvodu aby
každý nevedel, že moja stránka obsahuje administračné rozhranie. Na základe tohto zložitejšieho prístupu k príhlaseniu
má administračný modul vlastný index, v ktorom sa nachádza meno, heslo a prepojenie na rozšírený vzhľad.
Fungovanie administračného modulu je na princípe $_SESSION['user_register']. Keď zadáme správne meno a heslo,
session sa nastaví na „ANO“ a vzhľad stránky sa zmení. Do stredného poľa, kde je obsah stránky pribudne textové pole
na upravovanie obsahu a v menu pribudne tlačítko „odhlásiť sa“. Na profesionálne upravovanie textov som stiahol
voľne dostupný JavaScript
ODHLÁSENIE
Keď už užívateľ nechce byť na stránke a chce odísť, klikne na ‚odhlásiť sa‘. Potom sa vymaže $_SESSION s jeho
nickom a užívateľ je odhlásený. Odkaz s ‚odhlasiť sa‘ zmení sa na ‚prihlásenie‘. Keby užívateľ odišiel zo stránky
a neodhlásil sa, tak po zatvorení prehliadača sa automaticky vymaže $_SESSION s jeho nickom a stane sa odhlásením.
O odhlásenie sa stará skript odhlasenie.php.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
67
ZÁVER
Elektronické obchodovanie sa pomaly ale isto stáva súčasťou nášho každodenného života. Virtuálne obchody
používame na nákup elektroniky, softwaru, hudby a množstva ďalších produktov. Preto som chcel spraviť trochu
netradičný elektronický obchod, ktorý bude zábavný a atraktívny. Dúfam, že tento elektronický obchod bude mať veľký
úspech v internetovom odvetví, vďaka svojej odlišnosti od klasických elektronických obchodov. Myslím, že sa mi
celkom podarilo spraviť odlišný elektronický obchod od tých klasických. Časom sa ukáže, aký to bude mať ohlas.
LITERATURA:
[1]
E-commerce. [online]. 2009. [cit. 2011-11-22]. Dostupné na WWW: <http://sk.wikipedia.org/wiki/E_commerce
>
ADRESA:
Andrej Keklák
Dopravná 33
831 06 Bratislava
tel.: +421 904 449 728
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
68
REDAKČNÍ SYSTÉMY
Ondřej Navrátil
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: V devadesátých letech se s rozvojem internetu začíná rozšiřovat i jeho nejznámější služba WWW,
neboli systém webových stránek. Webové stránky se z počátku programovaly jen pomocí html, později se
k tomuto jazyku přidali php, java a další. S rozvojem internetu se stal velice výhodný obchod s tvorbou
webů. V této době vznikají nástroje pro tvorbu webů včetně tzv. CMS (content management systém –
systém pro správu obsahu). U nás se spíše setkáme s názvem redakční systém. Redakční systémy jsou
velice oblíbené. Díky těmto systémům jsme schopni vytvořit kvalitní web ve velmi krátkém čase bez nutnosti
znalosti html a dalších programovacích jazyků.
Klíčová slova: redakční systémy, joomla, drupal, wordpress, webové prezentace, html, php, mysql
ÚVOD
Redakční systém můžeme nazvat také jako systém pro správu obsahu (CMS). Systém pro správu obsahu je počítačový
program, běžící zcela na webovém serveru prostřednictvím tzv. technologie serverového skriptování. Existuje celá řada
těchto technologií, mezi nejpoužívanější patří otevřený PHP a platforma .NET od společnosti Microsoft. Uživatel
přichází se systémem pro správu obsahu do styku prostřednictvím webových stránek, které systém produkuje. Webové
stránky mohou obsahovat samotný obsah webového časopisu, ale také ovládací a komunikační rozhraní pro jeho editory
a autory. [1, s. 86-87]
Redakčních systémů je několik typů např. podnikový redakční systém, redakční systém pro správu dokumentu atd.
REDAKČNÍ SYSTÉMY PRO TVORBU WEBOVÝCH PREZENTACÍ
Jedná se o webovou aplikaci pro vytváření a správu obsahu v HTML. Jejich použití je vhodné pro rozsáhle weby, kde je
hodně webového materiálu, který může editovat a přidávat i více uživatelů najednou. Výhodou je, že k tomu uživatel
nepotřebuje žádné znalosti HTML problematiky. Editace textů a dokumentů je jednoduchá díky WYSIWYG editoru.
obr 1: WYSIWYG editor
Zdroj: Vlastní
Editovat stránky můžeme ve dvou různých uživatelských prostředích. Tím prvním je administrátorské prostředí, které
běží na pozadí webu a přístup do tohoto prostředí má jen správce webu. Jako správce webu můžeme měnit šablonu,
přidávat uživatele a přidělovat jim práva, mazat články, vytvářet ankety, nahrávat různá rozšíření a dělat mnoho dalších
úprav celého webu. Druhým typem je uživatelské prostředí, které běží na stránkách webu. Uživatel, který se přihlásí
svým uživatelským jménem, může na webu dělat vše, co mu administrátor webu dovolí v jeho právech.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
69
Redakční systém si můžeme představit jako dvě vrstvy. Na jedné vrstvě jsou data (obsah webu) a na druhé vrstvě je
grafický vzhled. Díky této skutečnosti můžeme změnit vzhled celé webové prezentace během pár minut a nezáleží na
tom, jestli web má 10 nebo 100 stránek. Grafický vzhled nám zajišťuje šablona, která je naprogramovaná pomocí PHP a
HTML. Šablona může také obsahovat JavaScript, flashové prvky, obrázky, atd. Součástí instalačního balíčku
redakčního systému je i základní šablona se vzhledem. Pokud nejsme spokojeni se vzhledem před instalované šablony,
tak můžeme šablonu upravit sami, nebo vytvořit úplně novou. K vytvoření nové šablony jsou zapotřebí jisté zkušenosti
s programováním, nebo program pro tvorbu šablon jako je třeba Artisterr, který se využívá pro tvorbu šablon pro
redakční systém Joomla. Třetí a nejjednodušší možností je stáhnout šablonu, na internetu. Vývojem šablon se zabývá
celá řada společností. Některé šablony jsou ke stažení zdarma, ale jsou omezeny licencí (nekomerční využití, odkaz na
společnost atd.) Zpravidla nejsou tyto šablony tak propracované, jako ty za peníze. Ceny za lepší šablony se pohybují
okolo jednoho tisíce korun českých.
Základní redakční systém si můžeme upravit a zdokonalit podle toho, k čemu bude web sloužit díky tzv. modulům.
Modulů existují tisíce, ale pro představu vypíši jen pár základních modulů, se kterými jsem se setkal.
• E-mail
• Hotelová rezervace
• Novinky
• Navigace
• Kalendář
• Přihlášeni a registrace
• Ankety
• E-shop
• Diskuzní fórum
NEPLACENÉ REDAKČNÍ SYSTÉMY
Neplacené redakční systémy jsou volně dostupné na internetu jako Open source. To znamená, že uživatel může tyto
redakční systémy nejen volně stahovat a používat, ale že i zdrojový kód je volně dostupný a uživatel může kód
libovolně upravovat. Díky této skutečnosti se na tyto systémy zaměřili i vývojáři webových aplikací a vznikají další a
další rozšíření pro redakční systémy (moduly, pluginy), které jsou buď zdarma, nebo za peníze. Open source redakčních
systémů je celá řada. Vybral jsem tři redakční systémy, které jsou podle mě u nás nejpopulárnější.
• Joomla!
- celý systém je naprogramovaný v jazyce PHP a pracuje s databází MySQL. Od roku 2001 byl vyvíjen pod názvem
Mambo. Pod názvem Joomla je dostupný od roku 2005 ve verzi 1.0. Joomla je velmi populární díky své jednoduchosti
a profesionalitě.
• Drupal
- stejně jako Joomla je založený na PHP a pracuje s databází MySQL a PostgreSQL. Kvalitu toho redakčního systému
dokazuje i to, že jej používá úřad prezidenta Spojených státu na adrese: http://www.whitehouse.gov/
• Wordpress
- i tento nejmladší nejpopulárnější systém je založený na PHP a pracuje s databází MySQL. Má širokou uživatelskou
komunitu díky svoji jednoduchosti a přehlednosti. Uživatelé ho využívají hlavně pro tzv. blogování.
PLACENÉ REDAKČNÍ SYSTÉMY
Placené redakční systémy jsou nabízeny na internetu dvěma způsoby. První způsob je takový, že zaplatíme za licenci,
stáhneme si redakční systém, sami si jej nainstalujeme a vytvoříme web. Ceny se pohybují od stovek až po desetitisíce
korun českých. Většinou za tuto cenu dostaneme základní redakční systém. Různá rozšíření a moduly si musíme
přikoupit.
Druhým způsobem nabízení placených redakčních systémů je takový, že uživatel kupuje redakční systém jako službu.
Ta to služba může obsahovat: zřízení webhostingu, pronájem domény, vytvoření webové prezentace, pravidelné
aktualizace a zálohování systému. Za tuto službu zaplatíme jednorázový zřizovací poplatek a dále platíme měsíční
paušální poplatek, řádově stokoruny.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
70
ANALÝZA SOFTWAROVÝCH NÁROKŮ JEDNOTLIVÝCH REDAKČNÍCH SYSTÉMŮ
Jak již bylo řečeno, redakční systémy fungují na technologii serverového skriptování. Redakční systémy Joomla, Drupal
a WordPress jsou naprogramovány v jazyce PHP. Příkazy PHP jsou prováděny na straně serveru a k návštěvníkovi
webu jsou odeslány jen výsledky, které uživatel vidí ve svém webovém prohlížeči (viz. obr2). Z této skutečnosti
vyplívá, že softwarové nároky jsou spíše kladeny na servery webhostingů a jejich databáze.
výsledek
Klient
WWW Server
příkaz
MySQL databáze
obr 2: Schéma serverového skriptování
Zdroj: Vlastní
Při výběru hostingu na kterém chceme nainstalovat redakční systém, jsou důležité tyto informace: Verze PHP a
MySQL, velikost místa na disku pro prezentaci, velikost místa pro databázi, editace .htaccess, modul mod_rewrite a
operační systém hostingu. Požadavky záleží na jednotlivých redakčních systémech a jejich verzích.
TECHNICKÉ POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH REDAKČNÍCH SYSTÉMŮ
Joomla
Joomla 1.7.x a 1.6.x
Joomla 1.5.x
Doporučené
Minimum
Doporučené
PHP
5.3+
5.2.4+
5.2+
MySQL
5.0.4+
5.0.4+
4.1.x+
Web server Apache
2.x+
2.x+
2.x+
Web server Microsoft IIS
7
7
7
Minimum
4.3.10
3.23
1.3
6
Tabulka 2: Technické požadavky redakčního systému Joomla
Zdroj: [2]
Drupal
Místo na disku
PHP
MySQL
Web server Apache
Web server Microsoft IIS
PostgreSQL
Drupal 7
15MB
5.2.5
5.0.15
Drupal 6
15MB
4.4.0
4.1
Drupal 5
15MB
4.4.0
3.23.17
7
8.3
7.1
-
Tabulka 2: Technické požadavky redakčního systému Drupal
Zdroj: [3]
Wordpress
PHP
MySQL
Wordpress 3.2.x
5.2.4
5.0.
Wordpress 3.1.x
4.3
4.1.2
Tabulka 3: Technické požadavky redakčního systému Wordpress
Zdroj: [4]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
71
ZÁVĚR
V současné době jsou redakční systémy nejpoužívanější pro tvorbu webů a pomalu vytlačují klasické html stránky.
Tento fakt je způsoben skutečností, že i bezplatný redakční systém je velice kvalitní a jednoduchý pro tvorbu webu.
Další výhodou redakčních systémů je dostupnost velikého množství grafických šablon. Také z ekonomického hlediska
je velice výhodné použít redakční systém, protože vytvořit web pomoci redakčního systému zabere daleko méně času,
než vše programovat tzv. od nuly.
LITERATURA:
[1]
BEDNÁŘ, V. Internetová publicistika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 216 s. ISBN 978-80-247-3452-1.
[2]
Technické požadavky redakčního systému Joomla [online]. [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW:
<http://www.joomla.org/about-joomla/technical-requirements.html>.
[3]
Technické požadavky redakčního systému Drupal [online]. [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW:
<http://drupal.org/requirements>.
[4]
Technické požadavky redakčního systému Wordpress [online]. [cit. 2011-11-22]. Dostupné z WWW:
<http://wordpress.org/about/requirements/>.
ADRESA:
Navrátil Ondřej, Dis.
Sebranice 223
679 31
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
72
CLOUD COMPUTING
Roman Pavlík
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Cloud computing je technologie, která používá Internet jako přenosovou cestu pro přístup k
centrálnímu vzdálenému serveru, který udržuje data a aplikace stejným způsobem jako v případě umístění
ve vlastní síti. Cloud computing umožňuje uživatelům využívat aplikace bez nutnosti jejich instalace a
přistupovat k osobním souborům na jakémkoliv počítači s přístupem na internet. Tato technologie
umožňuje mnohem efektivnější využití centralizovaných výpočetních prostředků.
Klíčová slova: cloud computing, virtualizace, software as a service, platform as a service, infrastructure as
a service
ÚVOD
Cloud computing je dodávka prostředků výpočetní techniky jako služby přes síť, typicky se jedná o Internet. Tento
systém nabízí podobnost s dodávkou elektrické energie, plynu nebo vody. Cloud computing poskytuje efektivnější
využití výpočetních zdrojů, zřídka je výpočetní výkon serveru využit naplno, nebo rovnoměrně. Cloud computing
využívá této skutečnosti tak že přerozdělí zátěž rovnoměrně mezi všechny servery, které jsou d cloudu připojeny.
Každý server může být rozdělen do modulů, které fungují jako samostatné jednotky, a mohou být použity k plnění
úkolů pro různé uživatele současně. Tento postup je znám jako virtualizace serverů. Virtualizace tedy představuje
nástroj jak vytvořit cloudové prostředí.
Obrázek č. 1: Oblak (cloud) v síťových diagramech znázorňuje internet
Zdroj: Vlastní
Charakteristiky cloud computingu
• flexibilita a škálovatelnost - schopnost rozložit výpočetní zdroje,
• služba na vyžádání - uživatel si může službu sám zřídit, konfigurovat a používat,
• měřitelnost - tak jako při dodávce elektřiny,
• platí se pouze za spotřebované množství prostředků,
• aktuálnost - všechen softwar je automaticky aktualizován,
• přístup přes internet - uživatelé se mohou připojit kdekoliv kde je připojení k Internetu.
• Výhody cloud computingu
• rychlé nasazení - platforma která je kdykoliv připravena k použití,
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
73
•
•
•
•
•
vysoká flexibilita - zdroje mají virtuální charakter, potenciál cloudu není limitován výkonností a kapacitou
prostředků,
náklady - eliminace nákladů na správu a údržbu vlastních prostředků,
pružnost - schopnost přizpůsobit se požadavkům,
spotřeba energie - nárůst efektivity a úspory v oblasti spotřeby elektrické energie,
sdílení zdrojů - sdílení hardwarových prostředků umožňuje lépe rozložit výkon mezi uživatele.
Obrázek č. 2: U cloud computingu hostují aplikace jiné společnosti
Zdroj: Vlastní
Nevýhody cloud computingu
• závislost na poskytovateli - společnost využívající cloud ztrácí možnost rozhodovat, který software a kterou
verzi používat,
• obecně špatná reputace cloud computingu - cloud computing je relativně nový pojem v IT a je stále v rané fázi,
• migrační náklady - pro uživatele přesun do cloudu znamená přeprogramování firemního softwaru, přeškolení
zaměstnanců a změna pravidel ve firmě,
• méně funkcí a horší stabilita – SaaS řešení často poskytuje méně funkcí ve srovnání s desktopovým, software
online funguje někdy pomaleji nebo vůbec v případě, že padne internetové připojení,
• odlišný právní řád poskytovatele a klienta - společnosti sídlící v USA nebo poskytující služby z USA jsou
povinné podstoupit data klienta vládě, což se může například vylučovat s povinností ochrany osobních údajů u
nás,
• vyžaduje připojení k internetu.
MODELY SLUŽEB CLOUDU
Nejzákladnější rozdělení služeb cloud computingu je podle způsobu jejich poskytování. Pokud jde o interní IT
organizaci, která služby cloudu poskytuje více vlastním organizačních složkám nebo partnerským firmám, pak se jedná
o privátní cloud. V případě, že službu poskytuje externí poskytovatel mluvíme o veřejném cloudu.
MODELY CLOUD COMPUTINGU
Veřejný cloud - základní model cloud computingu, kdy poskytovatel, poskytuje výpočetní služby široké veřejnosti.
Privátní cloud - cloud je vytvořený ve velké společnosti, poskytovaná infrastruktura je vytvořena na virtuálních strojích
ve vlastním datovém centru. Na rozdíl od veřejného cloudu při privátním cloudu je celá infrastruktura pod kontrolou
firmy nebo organizace.
Hybridní cloud - kombinace veřejného a privátního cloud computingu. Navenek vystupují jako jeden cloud.
Vládní cloud – vytvořený jen pro státní zájmy, cloud je pouze privátní, z důvodu bezpečnosti dat.
Komunitní cloud - jde o model, kdy je cloud infrastruktura sdílená mezi skupinou lidí, kteří ho využívají.
Typy služeb
• software jako služba (Software as a Service - SaaS),
• platforma jako služba (Platform as a Service - PaaS),
• infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service - IaaS),
• desktopy jako služba (Desktop as a Service - DaaS).
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
74
Obrázek č. 3: Zobrazení distribučního modelu
Zdroj: Vlastní
SOFTWARE JAKO SLUŽBA
Do skupiny SaaS (Software as a Service) spadají služby poskytované pro podnikové zákazníky pomocí aplikací na
sdílené infrastruktuře poskytovatele. Služby SaaS jsou dostupné prostřednictvím běžného webového prohlížeče na
různých typech koncových zařízení bez nároku na speciální operační systém. Koncový uživatel nemá žádnou kontrolu
či možnost správy infrastruktury (síť, servery, operační systém, úložišti dat, často ani nad vlastnostmi aplikace). Tento
systém znamená poskytování aplikací formou služby. Uživatelé platí pouze za používání aplikací a ne za samostatnou
licenci dané aplikace. Uživatel se nemusí starat o aktualizace, nemá problémy s instalací.
Příklad softwaru jako služba: Google Apps, eyeOS nebo jeden z nejúspěšnějších systémů CRM (Customer Relationship
Management) společnosti Salesforce.com, poskytovaný jako on-line služba, ale i nástroje WebEx Unified Collaboration
společnosti Cisco nebo i e-mail a balíčky kancelářských služeb poskytovaných firmou Google.
PLATFORMA JAKO SLUŽBA
PaaS (Platform as a Service) představuje službu, ve formě zpřístupněno virtuální vývojářské prostředí (např. Java,
Python,. Net a pod.) Umožňující vyvíjet vlastní aplikace uživatelem. Uživatel přitom nemá kontrolu a správu nad
infrastrukturou (síť, servery, operační systém, úložišti dat). Má však kontrolu nad aplikacemi a částečně i prostředím
hostujícím vyvíjené aplikace. Protože všechno se poskytuje přes internet tento model se označuje jako cloudware. Jako
dobrý příklad PaaS může posloužit vývojové prostředí společnosti Apple na vyvíjení aplikací pro iPhone nebo Google a
jejich Apps-Engine, Force.com společnosti Salesforce.com, případně cloudové platformu od Microsoftu Windows
Azure.
INFRASTRUKTURA JAKO SLUŽBA
IaaS (Infrastructure as a Service) představuje službu pronájmu virtuálních výpočetních, síťových zdrojů a úložného
prostoru, na kterých si koncový uživatel může implementovat a provozovat libovolný operační systém a aplikace. IaaS
nabízí nejvyšší úroveň kontroly ze všech tří modelů služeb cloud computingu. Uživatel sice nemá bezprostřední
kontrolu nad zařízeními infrastruktury, má však plnou správu nad operačními systémy a aplikacemi a částečně i nad
některými síťovými komponenty (jako jsou firewally, load balancing zařízení). Typickým příkladem takové služby
může být poskytování infrastruktury pro business continuity (podnik) a disaster recovery (řešení pro zálohu a obnovu
dat) nebo jednoduchý pronájem virtuálních výpočetních zdrojů s jistým výkonem CPU, objemem paměti, diskovou
kapacitou a dokonce is operačním systémem. Přestože základním principem takové služby musí být její "elastičnost",
tj. schopnost poskytnout více zdrojů na požádání, koncový uživatel potřebuje přesně znát nároky a požadavky svých
aplikací. Dimenzování je proto výlučně v odpovědnosti koncového uživatele. Jeden z prvních a zároveň
nejvýznamnějších poskytovatelů IaaS je pravděpodobně společnost Amazon s jejími službami Elastic Computing Cloud
(E2C). Dalšími příklady mohou být poskytovatelé AT & T, Savvas, Terremark, Rackspace a pod.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
75
ZÁVĚR
Při seznamování se s problematikou cloud computingu zjistíme, jak je toto téma rozšířené. Na internetu nalezneme v
češtině velké množství článků, ale stále je to málo oproti zájmu velkých zahraničních firem či univerzit, také obsahově
jsou tyto zahraniční články mnohem relevantnější. Na internetových stránkách www.amazon.com nalezneme velké
množství literatury od profesorů a dalších autorů pojednávajících o tématech jako je cloud computing či JavaFX. Cloud
computing jistě nabízí spoustu výhod, ať už pro vývojáře softwaru, jejichž produkty pak budou dostupnější pro širokou
veřejnost, nebo pro poskytovatele a vývojáře webových aplikací či web hostingu. Cloud computing si jistě najde své
místo ve světě IT a jen čas ukáže, jestli se rozšíří ve své plné podobě, nebo jestli bude masově využívána jen nějaká
jeho část. Cloud computing jistě čeká ještě dlouhá cesta ve svém vývoji, aby se plně rozšířil mezi lidi a do firem.
„Největší odpor vůči veřejnému cloud computingu je obecně tvořen faktem, že musíme důvěřovat někomu cizímu, kdo
má zajistit, že nedojde ke ztrátě dat. Proto je podle otce Internetu Vintona Cerfa nutná existence standardů, aby lidé
mohli bezstarostně využívat možnosti cloud computingu.
LITERATURA
[1]
Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Rober Elsenpeter. Cloud Computing, Praktický průvodce. Brno: CPress, 2011.
344s. ISBN 9788025133330.
[2]
Barrie Sosinsky. Cloud Computing Bible. GB: Wiley, 2011. 528s. ISBN 9780470903568.
[3]
Gautam Shroff. Enterprise Cloud Computing. GB: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2010. 308s. ISBN
9780521137355.
[4]
Michael Miller. Cloud Computing. GB: Pearson Que, 2008. 312s. ISBN 9780789738035.
[5]
John Wiley And Sons. Cloud Computing with the Windows Azure Platform. GB: Ltd, 2009. 360s. ISBN
9780470506387.
[6]
Michael H. Hugos, Derek Hulitzky. Business in the Cloud: What Every Business Needs to Know About Cloud
Computing. GB: Wiley, 2010. 205s. ISBN 0470616237.
ADRESA
Roman Pavlík
Bořetice 357
691 08 Bořetice
tel.: 776 075 351
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
76
REALIZOVÁNÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO JEDNOČIPOVÉ PROCESORY NA
PRACOVIŠTI EPI KUNOVICE
Martin Siska
Evropský polytechnický institute, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Jednočipové mikroprocesory vznikly integrací nejdůležitějších periférií do jednoho pouzdra.
Jejich vznik tedy podmiňuje rozvoj technologie s vyšším stupněm integrace na čipu. Vlastní mikroprocesor
byl takto vybaven programovatelnou kódovou pamětí, datovou pamětí, některými speciálními vnitřními
perifériemi (čítače a časovače), obvody komunikačních rozhraní, A/D převodníky. Takto vybavený
mikroprocesor lze použít s minimem doplňků jako programovatelný jednočipový mikropočítač.
Jednočipové mikroprocesory umožňují snadné připojení externích periferií tím, že mají vyvedenou
adresovou a datovou sběrnici a částečně i řídicí (jen některé signály). Naproti tomu jednočipové
mikrořadiče sběrnice vyvedeny nemají. Je zajímavé, že základní struktura jednočipového mikroprocesoru
se od dob svého vzniku nijak pronikavě neměnila. Výrobci se snažili mikropočítače vybavovat pouze
integrací některých speciálních periferií. Použitím vyspělejších technologií se činnost mikroprocesorů
zrychlovala, ale jádro a instrukční soubor zůstal s málo výjimkami prakticky stejný.
Klíčová slova: Vývojový kit, jednočipový mikroprocesor, SMD, programování, napájecí zdroj, USB
ÚVOD
Bakalářská práce popisuje konstrukci vývojového prostředí pro jednočipové mikroprocesory pro pracoviště EPI
Kunovice. Zvolil jsem si tuto problematiku z toho důvodu, že jsem se začal o programování mikroprocesorů obecně
zajímat. Můj výběr rodiny procesorů padl na Atmel AT89S51 a AT89S52. Důvodem výběru těchto typů procesorů,
bylo publikování praktického návodu na konstrukci vývojového kitu a přídavných modulů v literatuře ze které je
čerpáno při vypracovávání bakalářské práce. Dalším důvodem je absence takovéhoto zařízení pro mikroprocesory
AT89S51 a AT89S52 ve školní laboratoři. Pracoviště se skládá z několika bloků, které tvoří celek pracoviště pro
mikroprocesory – vývojový kit, přídavné moduly, napájecí zdroj a osobní počítač nebo notebook s potřebným
softwarem.
VÝVOJOVÝ KIT
Vývojový kit je zařízení které nám zajistí naprogramování mikroprocesoru námi zvoleným programem. Druhá jeho
hlavní funkce je že nám dovolí otestovat a odladit funkci programu pomocí přídavných modulů (přípravků).
Při návrhu byla stanovena podmínka ovládání přes USB sběrnici, protože ta zároveň zajistí napájení vývojového kitu.
Jádrem se stal konvertor sběrnice USB-RS232 typu FT232BM a mikrokontrolér AT89C2051. Schéma zapojení
vývojového kitu je na obr. 1.1. Zařízení komunikuje s počítačem přes rozhraní USB a není nutné externí napájení z
napájecího zdroje. Pouze pokud odebíraný proud přesahuje 0,5A je nutné připojit externí napájecí zdroj. Vývojový kit
je nenáročný na konstrukci. Mikroprocesory AT89S51 a AT89S52 disponují čtyřmi porty P0 – P3 ke kterým se přes
konektory MLW10G připojují přídavné moduly. Je postaven na jednostranné desce s plošnými spoji a jeho rozměry
jsou zvolené tak aby se dal umístnit do krabičky U-KP05. Součástky jsou použité jak běžné vývodové tak i součástky
pro povrchovou montáž (SMD). Vývojový kit neobsahuje žádné nastavovací prvky, takže oživení proběhlo pouze
pomocí multimetru. Ovládací program je navržen jako jednoduchá aplikace pro Windows, která si neklade nijak
extrémní nároky na hardware počítače. Je vybaven malým počtem ovládacích tlačítek, takže práce s ním je jednoduchá
a rychlá. Provozuji jej pod Windows XP Professional, pravděpodobně by měl ale fungovat I pod jinými verzemi.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
77
Obrázek č. 1: Schéma zapojení vývojového kitu
Zdroj: [1]
PŘÍDAVNÉ MODULY
Přídavné moduly jsou vyrobené formou dalších desek s plošnými spoji a osazenými součástkami. Moduly se připojují
přes plochý deseti žílový kabel zakončený konektorem PFL10 do jednoho ze čtyř portů vývojového kitu. Slouží
k odladění programů a rychlému zobrazení toho jak se chová laděný program a tak můžeme programy ladit
k dokonalosti.
Přídavné moduly jsou:
• osmice LED
• 7segmentovka
• Piezoměnič
• Přípravek dynamicky řízený displej
• spínače a LED
• maticová klávesnice
• přímo řízený LCD
ZÁVĚR
Stavebnici vývojového kitu včetně přídavných modulů považuji za kvalitní pracoviště pro programování obvodů
AT89S51 a AT89S52 výrobce ATMEL. Mezi výhody patří: malé rozměry a váha, relativně nízké pořizovací náklady
vzhledem k užitné hodnotě zařízení, připojení přes USB sběrnici, univerzálnost – vývojový kit slučuje vývojovou desku
a programátor, rychlost programování zhruba 100 B/s, poskytuje možnost napájet připojené přípravky z počítače přímo
přes USB sběrnici, až do odběru 500 mA, pokud je potřeba zajistit vyšší napájecí proud, můžeme připojit externí zdroj
napětí 9V, velké množství přídavných modulů které se připojují přes porty P0-P3, programy lze do mikrokontroléru
vkládat buď ve formátu HEX, nebo BIN. Mezi nevýhody patří: Nutnost naprogramování mikrokontroléru AT89C2051
jako pomocného obvodu a to že je určen pouze pro obvody AT89S51 a AT89S52.
LITERATURA:
[1]
MATOUŠEK , David. Vývojový kit USB51KIT : Praha : BEN - technická literatura, 2005. 24 s. ISBN 80-7300162-4.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
78
ADRESA:
Martin Siska, DiS
Želatovice 50
751 16 Želatovice
tel.: 728774114
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
79
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
80
PARALELNÍ PROCESY, MULTITHREADING A MULTITASKING
Ondřej Šenkyřík
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je přiblížit veřejnosti problematiku paralelních výpočtů, více-jádrových
procesorů a zpracovávání úloh dvěma a více výpočetními jednotkami současně. Klade si za cíl poukázat na
základní rozdělení a jejich výhody a nevýhody. Zároveň také slouží jako obecný úvod do této problematiky.
Klíčová slova: Paralelní procesy, procesor, multitasking, multithreading, Amdalův zákon, Gustaffsonův
zákon
Paralelní zpracování nepatří mezi aktuální novinky. Operační systémy zpracovávají simulované a skutečné paralelní
operace nejméně třicet let a návrháři hardwaru se museli potýkat s problémy paralelismu už od dob von Neumana. Rané
papírové návrhy tištěných spojů brali v úvahu různé prvky paralelismu. Tyto návrhy byly ale z větší části zamítnuty
hlavně z důvodu nespolehlivosti vyráběných součástek – a to i přesto, že v této době se používal systém návrhu
spolehlivého počítače z nespolehlivých prvků, kdy šlo o ztrojnásobení výpočetních jednotek. Tento systém například
využívaly například první lety do vesmíru a později projekt Apollo. Nedostatek zkušeností se stavbou počítačového
systému také nahrával pro přijetí nejjednoduššího návrhu a tím se stalo, že se paralelní zpracování odsunulo do pozadí.
Zvyšování výpočetního výkonu podle Moorova zákona říká, že výkonnost mikroprocesorů se zdvojnásobuje přibližně
každých 18 měsíců. To je možné zejména zvyšováním hustoty integrace součástek a využitím elektronické technologie
umožňující zvýšit rychlost operací. Tyto možnosti ale v současné době narážejí na své fyzikální meze, způsobené
tepelnými ztrátami a konečnou rychlostí šíření elektrického signálu, který se rovná téměř rychlosti světla. Mezi další
způsoby zvyšování výpočetního výkonu tedy patří možnost paralelního zpracování dat na všech úrovních výpočetního
systému.
Výkonnost systémů lze zvýšit v každé vývojové etapě použitím paralelního zpracování s několika procesory současně,
namísto běžného jednoho mikroprocesoru. Potřeba zvyšování výkonu bude vždy nutná z několika důvodů, např. řešení
složitých problémů větších rozměrů, nutnost řešit problémy podrobněji a přesněji, zkracovat dobu potřebnou k výpočtu
atd. Paralelní systém lze definovat jako množinu procesorů, které společně komunikují a spolupracují na určitém úkolu,
čímž se zkracuje čas potřebný na jeho vyřešení. Paralelní výpočet nějaké úlohy, který probíhá podle určitého programu
je rozdělen na prvky. Ty jsou označovány jako procesy, dále pak také úkoly a vlákna. Procesy spolupracují na dosažení
požadovaného cíle výpočtu. Spolupráce procesů se označuje jako interakce.
Základní rozdělení paralelních počítačů je na systémy se sdílenou pamětí a s distribuovanou pamětí. U systémů se
sdílenou pamětí procesory sdílí stejný adresový prostor a pro uživatele není důležité, kde jsou data uložena. U systému
s distribuovanou pamětí má každý procesor svou vlastní paměť, procesory jsou propojeny nějakým typem sítě a
vyměňují si data mezi sebou. Pro uživatele je toto složitější, protože si musí být vědom toho, kde se data nacházejí a
přesunovat je podle potřeby. Procesory, které sdílejí paměť, spolu komunikují tak, že jeden procesor zapíše data a
ostatní je čtou, tento způsob vyžaduje synchronizaci. U distribuovaných pamětí spolu procesy komunikují zasíláním
zpráv a synchronizují se při komunikaci dat nebo komunikaci řídících signálů.
ZÁKLADNÍ TYPY PARALELNÍCH POČÍTAČŮ:
Počítačové sítě
Tvoří se spojením několika počítačů pomocí komunikačních linek. Jsou rozlehlé a tvoří společně různorodou skupinu.
Klasické počítačové sítě spolu obecně nespolupracují na řešení jedné konkrétní aplikace, lze je ale programově
přizpůsobit pro využití ke spolupráci na jedné úloze.
Paralelní počítače
Tvoří se spojením několika výpočetních jednotek do jednoho funkčního celku. Tyto prvky nacházejí na jednom místě
(např. několik samostatných procesorů na jedné základní desce, nebo několik procesorů na jednom čipu). Operační
systém multiprocesorového počítače musí poskytovat základní služby umožňující využití paralelních operací.
Podle klasifikace Michaela J. Flynna z roku 1966, se paralelní systémy dělí následovně:
• SISD (Single Instruction, Single Data)
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
81
Architektura, kde procesor má jedno jádro a jedno vlákno. Ve většině případů se jedná o typ počítače von Neuman, kdy
jeden program zpracovává jeden proud dat
• SIMD (Single Instruction, Multiple data)
Počítače s touto architekturou jsou určeny především pro vědecké aplikace a technické výpočty kde instrukce výpočtu
zůstává stále stejná, ale je potřeba počítat s velkým množstvím dat. Instrukce typu SIMD byly a stále jsou využívány
v některých procesorech typu RISC (Reduced Instruction Set Computer) ze kterých poté vznikly dnes známější
technologie MMX (Intel), 3DNow (AMD), SSE,SSE2 a SSE4 (původně navržená společností Intel, později ji použila i
firma AMD pro své procesory Athlon XP). V běžné praxi se s touto architekturou setkáváme výhradně u zmíněných sad
instrukcí v moderních procesorech.
• MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)
Jedná se o množinu procesorů, která pracuje asynchronně a nezávisle na sobě. Ve stejnou dobu může několik
rozdílných procesorů zpracovávat různé instrukce s různými daty. Počítače s MIMD mohou být buď se sdílenou pamětí,
nebo s distribuovanou. V případě sdílené paměti se jedná o sběrnicovou topologii, nebo hierarchii. Distribuovaná paměť
může být obecně hyper-kostka (Grid Network), nebo mřížka. Architektura typu MIMD se využívá například ve vícejádrových procesorech.
• MISD (Multiple Instruction, Single Data)
Několik procesorů zpracovává rozdílné instrukce se stejnými daty. V komerční sféře neexistuje využití této technologie,
používá se například v řídícím systému raketoplánu, kde zajišťuje redundantnost.
Mezi komerčně používané paralelní systémy patří:
• Vektorové počítače
• Vektorový počítač obsahuje množinu aritmetických jednotek (pipeline), které pro zvýšení výkonu překrývají
různé části aritmetických operací na prvcích vektoru.
• Vektor představuje proud dat, v = ( , , , … ), kde n je počet prvků. Aritmetické operace se provádějí
pomocí vektorů. V počítačovém programu reprezentuje vektor jednorozměrné pole. Tyto systémy se používají
zejména pro náročné numerické výpočty. Nejúspěšnější skupinou vektorových počítačů je typ Cray.
MULTIPROCESOROVÉ POČÍTAČE
Tvoří se spojením několika procesorů do jednoho celku. Využívají se v řadě komerčních a průmyslových aplikací jako
například řídící systémy a databázové servery. Multiprocesorové počítače mohou být se sdílenou nebo distribuovanou
pamětí.
Operační systém multiprocesorového a vektorového počítače musí umožňovat, na základě příkazů, zavedení
programového kódu do paměti (sdílené či distribuované). Také musí umožňovat poskytnutí prostředků pro paralelizaci
několika úloh.
AMDAHLŮV ZÁKON
S problematikou paralelizace úzce souvisí Amdahlův zákon, poprvé zformulovaný v roce 1967 počítačovým
architektem Genem Amdahlem. Amdahl si při studiu výkonnosti paralelizace všiml, že tímto způsobem lze dosáhnout
pouze relativně velmi omezeného zrychlení. Obecný tvar Amdahlova zákona o zrychlení
< kde f je sekvenční část a N počet procesorů, říká, že s rostoucím počtem procesorů se zrychlení zvyšuje,
ale pouze do meze kterou ohraničuje sekvenční část programu. Sekvenční část je úsek programu, který nelze
paralelizovat (inicializace programu, vstupní a výstupní operace, načítání dat apod.). Z uvedeného vzorce vychází, že
zrychlení nemůže být nikdy vyšší než . Je tedy zřejmé, že pokud budeme řešit problém, kde podíl sekvenční části bude
10 %, maximální dosažené zrychlení bude 10. V tomto případě už nezáleží na počtu procesorů, které se účastní
výpočtu.
Když Amdahl publikoval svůj zákon, zaskočil tím většinu výrobců paralelních systémů, kteří nyní váhali, zdali má
smysl vytvářet systémy s několika stovkami procesorů. Řešení přišlo o 21 let později, když v roce 1988 přišel John
Gustafson s novým pohledem na věc.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
82
GUSTAFSONŮV ZÁKON
Problém Amdahlova zákona byl v tom, že s rostoucím počtem procesorů se neměnila velikost problému. Řešená úloha
zůstávala stále konstantní i v případě že se počet procesorů zdvojnásobil. Gustafson přišel s novým řešením, kdy místo
konstantního rozsahu úlohy budeme považovat za konstantní dobu běhu. Jinými slovy, s rostoucím počtem procesorů se
nemění rychlost zpracování, ale zvyšuje se rozsah úlohy a zpřesňují se požadované výpočty.
Zrychlení v obecném tvaru podle Gustafsonova zákona
Gustafsonův zákon je ve výsledku jinak podaný Amdahlův zákon. Ukazuje, že stavba počítačových systémů se
stovkami a tisící procesorů má smysl, neboť s rostoucí velikostí problému často neroste doba vykonávání jeho
sekvenční části. Tato část zůstává přibližně stále stejná pro různě velké problémy stejného druhu. Tím se snižuje poměr
mezi sekvenční částí a částí, kterou lze paralelizovat.
MULTITHREADING
Označuje schopnost programu sám sebe větvit. Většina moderních procesorů používá kombinaci kdy na jednom
fyzickém čipu je několik jader a vláken. Například procesor se dvěma jádry (např. Intel core i3) podporuje dvě vlákna
na jedno jádro., což činní čtyři vlákna pro celý procesor. Všechna vlákna jedné aplikace sdílejí systémové zdroje.
MULTITASKING
Multitasking je zdánlivý nebo skutečný běh více procesů v operačním systému. Zdánlivý běh nastává například při
použití procesoru s jedním jádrem a jedním vláknem. Pokud v takovémto systému spustíme dvě úlohy současně, bude
se uživateli zdát, že běží souběžně. Ve skutečnosti jde o zdánlivý běh, kdy procesor musí velmi rychle přepínat mezi
jednotlivými procesy a vyvolávat tím dojem že uživatel s více úlohami současně. Operační systémy dnešní doby jsou
víceúlohové, sem patří například Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS X.
Typickým příkladem jednoúlohového operačního systému je DOS (Disk Operating System), který podporuje
vykonávání pouze jedné úlohy v daném čase.
ADRESA:
Ondřej Šenkyřík
U Cukrovaru 14a,
Olomouc,
Tel. 723198049,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
83
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
84
GROUPWAROVÉ SYSTÉMY, GROUPWARE A TÝMOVÁ KOMUNIKACE
Milan Urbánek
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je přiblížit veřejnosti problematiku groupwaru a týmové spolupráce,
groupwarových systémů. Jeden ze stěžejních úkolů je poukázat na výhody týmové spolupráce. Toto téma
bude také úvodem do groupwaru.
Klíčová slova: Groupware, Cha , IBM Lotus , Novell Groupwise , Microsoft Exchange, Active Directory
Groupware je počítačový software, který slouží ke spolupráci lidi podílejících se na společném projektu, díle. Výhodou
těchto systému je, že lidé mohou společně komunikovat, diskutovat o právě vytvářeném díle a to na dlouhé vzdálenosti.
Díky tomu je snadnější rozdělování úkolů, úspora času, řízení termínů. Mohou tak sdílet různé dokumenty patří zde i
elektronická pošta, různá fóra, chaty, sdílené disky pro ukládání souborů. Tyto soubory mohou být nezbytné pro práci.
Dík těmto systémům můžeme organizovat svoji spolupráci a tím snížit délku pracovního úkolu na minimum. Toto jsou
základy kooperace tzn. Spolupráce, součinnost, spolupůsobení lidí, kteří jsou zainteresováni na efektivním výsledném
produktu svých společných aktiv.
Vývoj týmové spolupráce ušel dlouhou cestu a to od prototypu komunikace mezi dvěma počítači po první hry. Tyto
hry byly určené pro jednoho hráče, ovšem postupně se vyvinuly v multiplayer. Dalším krokem od her byly elektronické
nástěnky do kterých bylo možno se přihlašovat přes vytvořený účet. V devadesátých letech se o tyto systémy začala
zajímat armáda, která tak vyvinula COMPASS. A koncem devadesátých let vznikl pro veřejnost chat, který ovšem v té
době mohlo využívat jen omezený počet uživatelů.
Základní typy týmové komunikace:
• Hromadný email
Příkladem je odesílání a přijímání zpráv více příjemců. Takhle lze získat jednoduchý nástroj komunikace pro malou
skupinu osob. Tento způsob však není vhodný pro komunikaci s velkou skupinou lidí.
• Instant Messaging
Často využíván lidmi s každodenním přístupem k internetu. Tyto programy bývají často zdarma a požívají se jak v práci
při komunikaci s kolegy tak i v domácnostech při komunikaci s přáteli. Výhodou je, že si uživatel vytvoří seznam
kontaktu a snadno vidí, kdo je zrovna u počítače nebo ne. Oproti emailu nemusí čekat na odpověď. Příklad ICQ,
Messenger, Skype.
• Telefonování po internetu
Tzv. VOIP jedná se o obdobu klasického volání s tou výhodou, že můžete použít i video hovor. Můžete komunikovat
nejen po internetu, ale po zakoupení kreditu můžete volat i na mobilní telefon, nebo na něj posílat i SMS zprávy. Volaní
po internetu je zdarma. Můžete vytvořit i videokonferenci vice uživatelů, jedině co může znepříjemnit takovou
konverzaci je pomalejší rychlost internetu.
• CHAT
Před pár lety velmi oblíbená komunikace, dnes už v úpadku. Podstatou je hromadná a plynulá komunikace na internetu.
Není potřeba nic instalovat, stačí se jen registrovat. Uživatelé vytvářejí diskusní místnosti do kterých vstupuji a mohou
navštěvovat i jiné místnosti. Nevýhodou může být omezení psaného projevu na určitou délku. Mezi nejznámější patří
XCHAT.
• Diskusní fórum
Před pár lety velmi oblíbená komunikace, dnes už v úpadku. Podstatou je hromadná a plynulá komunikace na internetu.
Není potřeba nic instalovat, stačí se jen registrovat. Uživatelé vytvářejí diskusní místnosti do kterých vstupuji a mohou
navštěvovat i jiné místnosti. Nevýhodou může být omezení psaného projevu na určitou délku. Mezi nejznámější patří
XCHAT.
Použití groupware:
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
85
V dnešní době používájí groupware různé skupiny lidí. Jedna z nicha, která se nechce registrovat, nejedná se tedy o
podnikové aktivity. A druhá, která se bez problému registruje a pracuje po celém světě.
Rozdělení skupiny lidi na:
• Pracovní týmy a skupiny pracující na jednom nebo více propojených projektů
• Skupiny pracující dálkově
• Týmy ve virtuálních organizacích
• Studenti kteří pracují na školních projektech
• Různé kluby a týmy pracující v zájmové činnosti
Instant messaging zrychluje komunikaci a umožňuje snadnou spolupráci mezi více lidmi. Na rozdíl od e-mailu
nebo telefonu druhá strana ví, zda je účastník k dispozici či nikoliv. Většina IM systémů umožňuje nastavit away
message, tedy zprávu podle které lze zjistit, zda je uživatel přítomen přímo u svého počítače. Na druhou stranu uživatele
nikdo nenutí, aby na zprávy odpovídali ihned. Tímto způsobem se IM komunikace stává méně vyrušující než třeba
telefon a to je částečný důvod, proč je tento způsob komunikace stále více oblíben v obchodním prostředí. Instant
messaging je ideální pro rychlou výměnu internetových adres, kusů zdrojového kódu a dalších věcí, které se např. v
telefonní komunikaci špatně přenášejí.
Varianty groupwareových řešení:
• IBM Lotus
IBM Lotus Notes/Domino je softwarový produkt společnosti IBM, který se orientuje do oblasti groupware.
Marketingová barva, neboli takzvaný brand, je žlutá. Spíše než výsledný produkt, by se IBM Lotus Notes/Domino dal
označit jako platforma pro vývoj groupware aplikací. Server IBM Lotus Domino.
• Microsoft Outlook
je e-mailový a groupwarový klient od společnosti Microsoft, který je standardně součástí Microsoft Office. Obsahuje
klienta elektronické pošty, vedení kontaktů, organizaci času, úkolů, poznámek a deník. Produkt je k dispozici i jako
samostatná aplikace a často je nasazován ve spolupráci s Microsoft Exchange pro firmy vyžadující sdílení pošty a
organizaci schůzek. Microsoft Exchange Server je softwarový produkt společnosti Microsoft, který slouží pro výměnu
e-mailových zpráv a sdílení zdrojů. Tvoří jeden ze základů portfolia Microsoftu v oblasti nabídky firemních systémů.
Mezi jeho hlavní vlastnosti patří příjem a odesílání poštovních zpráv, správa kalendáře a kontaktů, sdílení veřejných
složek, možnost přístupu do poštovních schránek přes webové rozhraní, přístup k systému pomocí mobilních zařízení a
vlastnost datového úložiště.
• Novell Groupwise
Novell GroupWise je nejbezpečnější a nejspolehlivější platforma pro komunikaci a týmovou spolupráci na trhu. Řešení
Novell GroupWise pracuje v různých operačních systémech, obsahuje integrovaný e-mail, instant messaging, adresář
kontaktů, osobní i sdílené kalendáře, funkce pro skupinové plánování, sdílení dokumentů i správu úkolů. Díky podpoře
internetových standardů a protokolů lze všechny funkce a výhody GroupWise využít také ve spojení s přenosnými
zařízeními, poštovním klientem Microsoft Outlook a dalšími e-mailovými řešeními. Nejnovější verze Novell
GroupWise má pro firmy a organizace jasný přínos v podobě vysoké flexibility, nižších nákladů na provoz a správu a
především zvýšené produktivity uživatelů. Novell GroupWise je plně lokalizován do češtiny.
Všechny tyto systémy komunikují se serverem a jeho nejběžnejší verzí microsoft windows 2003. Pomocí nastavení
domén v Active Directory.
VNITŘNÍ STRUKTURA ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY
Služba Active Directory má mnoho součástí a je založena na mnoha technologiích. Její data jsou zpřístupněna
uživatelům a počítačům prostřednictvím úložiště dat a globálních katalogů. Přestože většina úkolů služby Active
Directory ovlivňuje úložiště dat, jsou globální katalogy stejně důležité, neboť se využívají při přihlašování a při hledání
informací. Pokud není globální katalog k dispozici, nemohou se běžní doménoví uživatelé přihlásit. Jediným způsobem,
jak toto chování změnit, je ukládat členství v univerzálních skupinách do místní mezipaměti. Toto řešení má své výhody
i nevýhody – viz dále. K datům služby Active Directory se přistupuje pomocí protokolů pro přístup k adresářové
struktuře a její data se distribuují pomocí replikací. Protokoly pro přístup k adresářové službě umožňují klientským
počítačům komunikovat s řadiči domény. Replikace zajišťuje distribuci aktualizovaných dat na řadiče domény. Přestože
je replikace adresářových informací vždy typu multimaster, některé změny dat mohou provádět pouze individuální
řadiče domény nazývané Operační servery. Na replikace typu multimaster má také vliv nová vlastnost systému
Windows Server 2003 nazvaná Oddíl adresáře aplikace (application directory partition). Správci velkých sítí (členové
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
86
skupiny Enterprise Admins) mohou v lese domén vytvářet oddíly adresáře aplikací. Jedná se o logické struktury,
pomocí kterých se řídí replikace dat v lese. Je např. možné vytvořit oddíl, který bude přesně určovat replikaci dat služby
DNS v doméně. Ostatním systémům v doméně se tak zabrání v její replikaci.
ADRESA:
Milan Urbánek
Generála Svobody 573,
Moravský Beroun,
tel. 605437403,
email: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
87
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
88
PROGRAMOVACÍ JAZYK JAVA
Klára Hopanová
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kroměříž
Abstrakt: Těžištěm byl vývoj programovacího jazyka Java od prvotní myšlenky stvoření nového jazyka, až
do dnešní moderní doby a zkoumání jeho základních vlastností. Z tohoto zkoumání jsem vyvodila jeho
výhody a nevýhody hlavně oproti jazyku C a C++
Klíčová slova: Java, platforma, applet, C++
ÚVOD
Programovací jazyk Java bývá označován jako jazyk "3GL", neboli třetí generace, což označuje vysokou úroveň tohoto
jazyka. Tento jazyk není určen pro specifickou oblast, jako například WWW stránky, ale je známý svou univerzálností.
Díky této univerzálnosti můžeme v Javě tvořit jednoduché i složité aplikace, webové aplikace, nebo server-klientské
aplikace. Tento jazyk je objektově orientovaný, což znamená, že výpočty jsou prováděny pomocí metod volání, čili
zasílají zprávy objektům.
HISTORIE JAZYKA JAVA
V dnešní době bereme tuto technologii za samozřejmost každodenního života, můžeme být díky aplikacím propojeni
kdekoliv a kdykoliv s pomocí mobilních telefonů, či osobních počítačů. Vraťme se však úplně na začátek do 90. let, kdy
viceprezident společnosti Sun Microsystems dal podmět pro vytvoření nového jazyka, díky kterému by bylo zapisování
jazyka stručné a efektivní. Na tento podmět vznikla malá skupina vývojářů se jménem Green Team v čele s Jamesem
Goslingem. Tato skupina se zaměřila na vytvoření systému pro spotřební elektroniku, čili domácí spotřebiče. Jelikož
spotřební elektronika v té době měla omezenou paměť a pomalé procesory, jejich cílem bylo vytvoření spotřební
elektroniky, která by se dala ovládat a programovat dálkovým ovládáním. Vrcholem této myšlenky bylo, že by různé
domácí spotřebiče komunikovali mezi sebou.
JAZYK OAK
Green Team používali na programování jazyk C++ a Pascal, ale tyto jazyky nebyli vhodné, tak vznikl nový jazyk se
jménem Oak, jehož předchůdcem byl C++. Domácí spotřebiče měli různé procesory, podle požadovaného výkonu, tak
byl Oak navržen jako nezávislý na konkrétním hardwaru. Jeho paměťové požadavky v základu obsahovaly 40kB,
náročnější měli 175kB, které už měli podporu více vláken.
STAR 7
Po ročním výzkumu Green Team představil Star 7, který propojoval dálkové ovládání s PDA. Toto zařízení mělo
dotykový display a podporovalo práci s aplikacemi v Oak jazyce. Bohužel o toto zařízení nebyl zájem, tak se nikdy
hromadně nevyrábělo. Tuto novou technologii se snažili využít pro výrobu set-top boxů, ale Green Teamu se nepodařila
snaha o uzavření smlouvy s výrobcem herních konzoly 3DO.
INTERNET A APPLETY
Kvůli neúspěchům ve využití nové technologie se do této situace přidal Bill Joy, jejich výsledkem bylo využití Oak na
Internetu. Díky stále narůstající popularitě internetu se využil Oak k oživení webových stránek. Krátký kód, který se
promítl na straně klienta prostřednictvím web prohlížeče byl pojmenován applet. Applety se spouštěli v sandboxu kvuli
ochraně. Sandbox je jakási pomyslná bariéra, mezi appletem a systémem, která zabraňuje vstupu do systému a provádět
v něm činnosti, které by mohli být i nebezpečné. Prvním prohlížečen, který byl celý napsaný v Oak jazyce byl Web
Runner, který sloužil k spouštění appletů. Netscape Navigator byl prvním komerčním prohlížečem, který měl podporu
appletů. Postupem času byla podpora appletů do webových prohlížečů dodělána přímo, nebo pomocí zásuvných
modulů.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
89
JAVA
Jelikož se roku 1995 zjistilo, že už existuje programovací jazyk, který se jmenuje Oak, začal se pro tento jazyk používat
název Java, ve Web Runner se uchytil název HotJava. Roku 1995 se poprvé Java představila na konferenci SunWorld.
Tento jazyk byl licencován mnoha společnostem, jako byly například Novell, IBM, Microsoft a mnoho dalších. V roce
1996 byl interpretován Java Developement Kit, v kterém bylo všechno pro tvorbu appletů.
ODLIŠNOST JAVA OPROTI C++
Snadné naučení a používání Java, tento cíl vedl k odstranění konstrukcí, které se nepoužívaly, popřípadě kvůli nim
vznikalo mnoho těžce odhalitelných chyb. Mezi dalším odlišnostem patří odstranění vícenásobné dědičnosti, silná
typová kontrola, nemožnost používat ukazatele, nebo použití příkazu goto, neexistence globálních proměnných
a funkcí. Textové řetězce jsou uloženy v ISO 10646, což je kódování Unicode. Java Virtual Machine se stará o paměť, o
její přidělení ji žádají aplikace a její uvolňování probíhá díky garbage collectoru, čili GC. Pomocí této funkce se
vyhneme častému problému memory leaks, což znamená, že aplikace nesprávně uvolňuje alokovanou paměť.
JAVASCRIPT NENÍ JAVA
Za zmínku spojí i JavaScript, jelikož se často vyskytuje v přirovnání s jazykem Java , což je ale ve skutečnosti
skriptovací jazyk, který má zastoupení v prohlížeči, v dnešní době používaný v aplikacích a webových stránkách. Tento
skriptovací jazyk nepracuje s instancemi tříd, ale s objektovým modelem dokumentů, který je závisí na prohlížeči.
S Javou má společný akorát tak název a základní jazykové konstrukce.
JAVA ME, SE, EE
Druhá verze jazyka Java byla pod názvem J2SE a byla určena pro stolní počítače, díky které se hodně rozšířilo využití
uplatnění Javy. Java se uplatnila i u firemních serverů s verzí J2EE, kde došlo k vývoji aplikací s kterými mohl
komunikovat uživatel pomocí webového prohlížeče. V roce 1998 vznikla Java Community Process, která se zabývala
rozšiřováním a řízením vývoje Java, díky tomuto kroku nenechal Sun Microsystems Javu standartizovat. Do svého
vlastního rozšiřování se pustila i společnost Microsoft, ale tyto jejich rozšíření nebyly kompatibilní s verzí od Sun
Microsystems a vedly k soudním sporům a tím odejmutí licence Microsoftu, od té doby přestal Microsoft dávat do
svých operačních systémů verzi Java VM. Kvůli těmto sporům se po pár letech omezilo používání appletů a Java
aplikací ve stolních počítačích, kvůli stále narůstající oblibě webového prohlížeče Internet Exploreru, který vlastní
společnost Microsoft. Ale na serverech si verze J2EE dokázala udržet svou pozici. V poslední verzi J2ME je jazyk
určen do mobilních telefonů, čímž se vlastně naplnila prvotní myšlenka, pro kterou byl tento jazyk navržen. V dnešní
době má Java široké využití, ale s původním výzkumem už nemá moc společného, takže původní myšlenka na
vytvoření chytrých domácích spotřebičů neuspěla. Místo toho máme nejen nový programovací jazyk, ale celou
platformu.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI JAZYKA JAVA
Jednoduchost - bývá označován jako zjednodušené C a C++ a byla přidána mnoho užitečných rozšíření.
Nezávislý na architektuře - Ke spuštění vytvořené aplikace stačí mít na platformě nainstalován virtuální stroj, což
znamená, že aplikace běží na jakémkoliv operačním systému, nebo architektuře.
Objektově orientovaný Přenositelný - Přenášené v rámci jedné platformy, avšak mezi více platformami už zařízení nemusí podporovat všechny
dostupné funkce. například když přeneseme aplikaci ze složitější na jednodušší platformu.
Distribuovaný - Podporuje aplikace v síti, což znamená, že můžeme pracovat se vzdálenými soubory, či vytvářet
servery, klientské aplikace.
Vysoce výkonný S více procesy - Umožňuje vícevláknové aplikace.
Robustní - Díky tomu, že používá silnou typovou kontrolu, což znamená, že použité proměnné musí mít definovaný
svůj datový typ, je vhodný pro psaní vysoce spolehlivého softwaru.
Dynamický - Do knihovny lze přidávat nové funkce a třídy.
Zabezpečený - Chrání počítač zapojený v síti před napadením nebezpečným kódem.
V Javě se zdrojový kód ukládá do textového souboru s příponou .java, tyto textové soubory zkompiluje kompilátor
javac do souborů .class. V tomto souboru můžeme nalézt bajtový kód, což je jazyk virtuálního stroje Java, který nese
označení JVM, tento nástroj je vytvořen pro mnoho operačních systémů.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
90
PLATFORMA JAVA A JEJÍ MOŽNOSTI
Pojem platforma je označení pro softwarové, nebo hardwarové prostředí, v kterém můžeme spouštět programy. Java
platforma má odlišnost od jiných platforem v tom, že se jedná o softwarovou platformu, která pracuje nad hardwarově
závislými platformami. Tato platforma obsahuje dva komponenty. Prvním je Virtuální stroj jazyka Java, čili JVM, který
tvoří základ platformy Java a druhý aplikační programové rozhraní Java, neboli API, které obsahuje mnoho hotových
softwarových komponent, které se rozdělují do knihoven, souvisejícími s třídami a rozhraním. Pro knihovny se používá
také označení balíčky, nebo packages. Jelikož pokroky v technologiích kompilátorů a Java Virtual Machine jdou stále
kupředu, výkon programů se přibližuje výkonu nativního kódu a se zachováním přenositelnosti, jelikož v některých
případech jsou programy pomalejší, než nativní kód.
Jazyk Java nabízí výkonnou softwarovou platformu, jejichž funkce jsou:
• API (Application Programming Interface) - API je velmi rozsáhlé. Tento interface obstarává klíčové funkce
Javy. Jeho obsahem je mnoho tříd, které můžeme použít na naše aplikace.
• Vývojové nástroje - Tyto nástroje nám zajistí funkce, které potřebujeme, jako spouštění, kompilaci,
dokumentaci, sledování, či ladění našich aplikací.
• Integrační knihovny - Tyto knihovny nám umožňují přístup k databázím a pracovat se vzdálenými objekty.
Těchto knihoven je velké množství, jako API, Java RMI, Java RMI-IIOP Technology a další.
• Sada nástrojů uživatelského rozhraní - Toto uživatelské rozhraní slouží k vytváření GUI, což je grafické
uživatelské rozhraní. Používá se k ní sada nástrojů Java 2D a Swing.
VÝHODY A NEVÝHODY JAVA
Díky tomuto programovacímu jazyku můžeme tvořit lepší a lehčí programy, než v jiných jazycích. Java nám poskytuje
tyto přínosy:
• Méně psaní kódu - Ze statistik programů vychází, že programy v C++, jsou až čtyřikrát větší, než když píšeme
program v Java jazyku.
• Tvorba lepšího kódu - Umožňuje opakovaně použít už vytvořené a odzkoušené kódy, čímž se můžeme
vyhnout, nebo omezit mnoho chyb.
• Rychlé zapracování - Pokud již známe jazyk C nebo C++, bude pro nás naučení Java jazyku snadnější
• Rychlý vývoj programů - Naše programy vyžadují méně řádků a tím se i zkrátí čas vývoje, oproti například
C++
• Kdekoliv spustitelný kód - Aplikaci můžeme spustit na jakékoliv platformě, jelikož Java aplikaci zkompiluje
do bajtového kódu, která není závislá na platformě.
• Odstranění závislosti na platformě - Přenosnost aplikací zachováme tím, že nebudeme používat knihovny k
jiných jazyků.
• Snadnější distribuce - K této distribuci napomáhá software Java Web Start, který automaticky instaluje
nejnovější aktualizace a díky němu může uživatel spustit naši aplikaci jednoduše jedním kliknutím myši.
• Každá mince má dvě strany a jako Java má mnoho výhod oproti jiným programovacím jazykům, tak se najde i
pár nevýhod:
• Pomalé spouštění - V dřívějších dobách tato nevýhoda patřila mezi ty největší, kvůli nutnosti kompilace
programu před jeho spuštěním, na rozdíl od C, nebo C++, kde se prováděla statická kompilace jen jednou a
posléze se programy už jen spouštěli.
V dnešní době toto zpomalení už není tak znatelné, díky lepší správě paměti a hlavně výkonností moderních zařízeních.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
91
Nevýhodou byla i větší spotřeba paměti, jelikož programy potřebují mít v počítači nainstalované celé své prostředí,
čímž se zvyšují nároky na procesor. Tento problém je v dnešní době také už vyřešen výkonem koncových zařízení, ale i
zjednodušením.
ADRESA:
Klára Hopanová
Nová 399
Kvasice 768 21,
Tel. 608040590,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
92
MODELOVÁNÍ VÝKONNOSTI PARALELNÍCH POČÁTAČŮ V OBLASTECH SÍTÍ SMP
František Ohlídal
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kroměříž
ABSTRAKT: František OHLÍDAL Modelování výkonnosti paralelních počítačů v oblastech sítí SMP.
Bakalářská práce se zaměřuje na současnou problematiku v paralelní architektuře, složenou z procesorů,
které spolu komunikují a spolupracují, což vede za následek zrychlení výpočtů procesů či problematických
úloh, které by se na jedné stanici počítali velmi dlouhou dobu. V praktické části práce je popsán výběr
vhodných programových komponent pro realizaci a následně je popsána praktická realizace, která je
zasazena do podmínek pro reálný provoz. Práce se věnuje i problematice programování paralelních
aplikací a jejich provozování na OS Linux. Součástí práce je i návod na vytvoření funkčního clusteru.
Kunovice, 2012. Bakalářská práce. Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Klíčová slova: Cray, Parallel computer, Symmetric multiprocessing, CPU, Linux, Cluster, Linpack, SIMD,
Multiple Instruction Multiple Stream, HPC, OpenMP, Gflops
ABSTRACT: Frantisek OHLIDAL Performance modeling of parallel computers in networks SMP. This
thesis focuses on current issues in a parallel architecture consisting of processors that communicate and
cooperate, resulting in faster calculations result in problematic processes or tasks that could be counted
on one station very long time. The practical part describes the selection of appropriate software
components for implementation and then practical implementation is described, which is set in real traffic
conditions. The work deals with issues and programming of parallel applications and their use on Linux.
The work also includes instructions for creating a functional cluster. Kunovice, the 2012th Thesis. The
Polytechnic Institute, Ltd.
Keywords: Cray, Parallel Computer, Symmetric multiprocessing, CPU Linux cluster, Linpack, SIMD,
Multiple Instruction Multiple Stream HPC OpenMP, GFLOPS
VÝVOJ PARALELNÍHO ZPRACOVÁNÍ DAT
První superpočítače se začaly objevovat v 70. letech minulého století, kde velkého uznání dostával jejich zakladatel
Seymour Cray. Po vystudování Minnesotské univerzity nastoupil do zatím rok staré firmy ERA (Engineering Research
Associates, později Cray Research), která se zabývala číslicovými obvody. Byla sponzorována Námořnictvem
spojených státu ve snaze stát se obranyschopnějším než ostatní. Projekt se týkal kódování a dekódování zpráv. Cray
vytvořil právě zde svůj první vektorový superpočítač Cray-1 pro vědecké výpočty. V roce 1972 měl výkon 133 MFlops
a stál přibližně 9 milionů dolarů. Jeho stroje dominovali vědě až do osudného dne 22. září 1996 kdy podlehl zraněním
autonehody. Ovšem už tehdy byla jeho společnost vytlačována dnešními giganty, jako jsou SGI, HP, IBM či Intel.
V roce 1983 byl postaven ještě jeden superpočítač, který stojí za povšimnutí od již dnes neexistující firmy TMC
(Thinking Machines Corporation). Unikátní superpočítač postavili studenti Massachusettské univerzity a jeho výkon byl
v té době 5600 MFlops (5.6 GFlops). Zajimavé také je, že vědci si až v době realizace uvědomovali možnosti a
výpočty, ke kterým jejich stroje mohli sloužit. Od roku 1993 vznikla webová stránka Top500 kde najdete žebříček 500ti dnešních superpočítačů. Stránky se aktualizují dvakrát do roku a můžete zde vidět vývoj a historií výkonu od roku
1993 po součanost. Vývojem roste výkon raketovou rychlostí, pokud se do žebříčku zadíváme, můžeme si všimnout, že
loňský superpočítač obsazující první příčku je letos např. na příčce 250 té. V současnosti nejvíce výkonu, který je 10,5
PFLOPS (10,5 biliard matematických výpočtů s reálnými čísly za sekundu) pobral Japonský superpočítač se jménem
„K“, sloužící k výzkumu světového významu. Jeho obrovská spotřeba činí neuvěřitelných 12,7MW. Jako benchmark
(testovací software výkonnosti) je použit velice oblíbený Linpack, který svou jednoduchostí a přesným měřením získal
své zastánce i ve světě mobilních telefonů.
VYUŽITÍ PARALELNÍCH POČÍTAČŮ
Paralelní počítače jsou schopny řešit vysoce náročné procesy, jako jsou např. předpověď počasí, modelování půdy či
simulaci toku vody. Za zajímavost lze také uvést český superpočítač „Amálka“, který má na starosti vesmírné výpočty
např. sluneční erupce, výpočet trojrozměrného obrazu magnetického pole planety Merkur, návrh základen na Měsíci
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
93
nebo pozorování družic. Tím přispívá nejen českým vědcům, ale také do Evropské kosmické agentury a Národního
úřadu pro letectví a kosmonautiku, zkr. NASA. “Amálka“ má v současnosti úctyhodný výkon přes 6 TFlops.
PARALELNÍ ÚLOHA
Základním cílem pro který jsou výpočetní clustery stavěny, je zkrácení doby provádění výpočtu. Toho je dosaženo
pomocí rozdělení úlohy na několik nezávislých celků, které jsou zpracovány jednotlivými výpočetními jednotkami.
Jednotlivé části jsou pak na výpočetních jednotkách vykonávány sekvenčně. Z toho vyplývá, že větší množství
výpočetních jednotek než paralelních vláken v programu nepřináší žádný užitek. Doba běhu úlohy je pak teoreticky
nepřímo úměrná počtu uzlů. V praxi je zvyšování výkonu omezeno prodlevami při přenosu dat a zpráv mezi
jednotlivými částmi clusteru a tím, jak lze úlohu rozdělit.
Pro zvýšení výpočetního výkonu počítače bývá přistoupeno k možnosti instalovat do počítače více výpočetních
jednotek (obvykle mikroprocesorů). Možnost osazení více mikroprocesorů je doménou zejména pro výkonné pracovní
stanice a servery. Pro použití v osobních počítačích a přenosných počítačích byly vyvinuty technologie integrování více
mikroprocesorů do jednoho pouzdra, nebo rovnou na jeden kus křemíkového substrátu. Jde o takzvané vícejádrové
mikroprocesory. Obě výpočetní jádra takového procesoru komunikují s periferiemi za pomoci společné sběrnice. Tento
přístup umožnil ve srovnání s víceprocesorovými systémy poskytnout stejný výpočetní výkon při mnohem nižších
nákladech. Snížení nákladů bylo dosaženo tím, že složitost základní desky pro vícejádrový procesor je prakticky stejná
jako pro jednojádrový procesor.
Pro výstavbu víceprocesorových systémů jsou obvykle dostupné základní desky pro 2 procesory, výjimečně pro 4 nebo
až 8 procesorů. Při výstavbě systémů s vyšším množstvím procesorů jsou využity specializované systémy, jejichž cena
je velmi vysoká, a velmi rychle zastarávají. Levnější alternativou je zvyšovat výkon pomocí spojování běžných
osobních počítačů a serverů do clusteru.
Aby bylo takového systému možné efektivně využít, je nutná jeho podpora v operačním systému a spouštěné aplikaci.
U víceprocesorových počítačů existuje několik architektur, které definují způsob spolupráce výpočetních jednotek.
Mezi architektury využívající sdílenou paměť patří systém SMP (Symmetric MultiProcessing) a NUMA (Non-Uniform
Memory Access).
ARCHITEKTURA SMP A NUMA
SMP, jinak také symetrický multiprocesing, je architektura u které je dva a více mikroprocesorů připojena ke společné
sběrnici, pomocí níž komunikují s pamětí a periferiemi, které spolu navzájem sdílí, jak je naznačeno na obrázku (Obr.
1). Jedná se o architekturu, která byla vyvinuta zejména pro menší počítače, které jsou osazeny obvykle méně než 8
procesory.
(Obr. 1 Architektura SMP)
Vzhledem k tomu, že všechny procesory paměť sdílí, je nutné zpracovávat požadavky o přístup. Požadavky o přístup do
paměti a k periferiím jsou řazeny do FIFO (First In First Out) fronty a u SMP dochází ke zpoždění přímo úměrnému
počtu použitých procesorů. SMP je tedy využíváno pro maximálně 8 procesorů.
Modifikováním architektury SMP vzniká architektura NUMA. Hlavní úprava spočívá v připojení paměti přímo k
procesoru jak je naznačeno na obrázku (Obr. 2).
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
94
(Obr.2 Architektura NUMA)
Tato modifikace poskytuje procesoru mnohem vyšší rychlost přístupu do paměti, která je k němu připojena přímo.
Samozřejmostí je, že může přistoupit i do paměti, která je k systému připojena prostřednictvím jiného procesoru, ale v
takovém případě je přenos dat a odezva výrazně pomalejší ve srovnání s přístupem paměti připojené přímo.
SMP nebo NUMA využívají počítače nebo servery jsou osazené více procesory (popřípadě vícejádrovými procesory)
nebo některými clustery. Fungují tak, že operační systém se stará o migraci procesů, nebo jejich vláken mezi procesory
a také sdílení paměti (nebo jejích stránek). Spuštěné programy pak jsou přesouvány buď mezi procesory v rámci
jednoho počítače, nebo rovnou mezi jednotlivými počítači v případě clusteru. Výhodou je, že spouštěné programy mají
k dispozici veškerou dostupnou paměť všech počítačů.
VOLBA ARCHITEKTURY
Na rozhodnutí, jaký typ přístupu bude zvolen má vliv typ aplikace, která bude na clusteru provozována. V případě, že
aplikace je vyvíjena provozovatelem clusteru, nebo provozovatel má přístup ke zdrojovým kódům, je možné přistoupit
k řešení MPP. Jedná se o sadu nástrojů, která pomůže s rozdělením aplikace na dílčí celky. Pokud nastane situace, kdy
se jedná obecně o aplikace do nichž není možné provádět zásahy, nebo o spoustu různých menších aplikací, je
vhodnější využít SMP případně NUMA, protože tady řeší rozložení zátěže právě operační systém.
Zjednodušeně řečeno technika MPP je integrována do provozované aplikace a technika SMP a NUMA vyžaduje
podporu operačního systému.
LINUX
Linux je jádro počítačových operačních systémů vyvíjené pod licencí GNU/GPL. Jeho vývoj začal v roce 1991 jako
experiment finského studenta Linuse Torvaldse, později se do vývoje zapojilo větší množství nadšenců. V současné
době vývojem do jádra přispívají velké společnosti jako RedHat Inc. Systém rovněž získává podporu na serverech od
velkých společností jako IBM, Hewlett-Packard a Novell.
Původní vývoj byl zaměřen na 32 bitové procesory 386 a kompatibilní. V průběhu času byla zařazena podpora většiny
32 a 64 bitových architektur. Je tedy možné jeho nasazení v široké škále zařízení od mobilních telefonů až po
superpočítače.
Protože Linux je pouze jádro operačního systému, je pro jeho použití jádro sdružit do distribuce s dalšími nástroji,
knihovnami a programy. Většina použitelných nástrojů (bash, emacs, gcc, glib) byla vytvořena v rámci projektu GNU
krátce před vytvořením jádra Linux. V distribucích bývá mimo aplikace uveřejněné pod licencí GNU/GPL jádro Linux
a nástroje z projektu GNU, proto distribuce bývají obvykle označovány jako GNU/Linux například: Debian
GNU/Linux.
Pro výstavbu clusteru byl vybrán Linux z důvodu nízké ceny a licence připouštějící provádět v systému změny. Dalším
důvodem je dostupnost kvalitních projektů umožňujících výstavbu clusteru a aplikací, které by bylo možné provozovat.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
95
LINPACK
Klasickým benchmarkem pro výkonné počítače je soubor úloh lineární algebry z balíků LINPACK nebo LAPACK
napsané ve Fortranu. Používají se už od roku 1979, kdy byl představen Jackem Dongarrem. Testuje výpočetní část
zaměřenou na práci s desetinou čárkou. Velkou výhodu je, že jejich výsledky jsou široce používány a jsou k dispozici u
každého superpočítače, je tedy nejlepší volbou pro porovnání všech platforem. Je taky velmi jednoduchý, takže ho
může pustit kdokoli. Měření dává opět číselný výsledek, jehož jednotkou je již zmíněný MFLOPS. Výpočty se provádí
nad maticemi o různých velikostech, dle předpokládaného výkonu.
OPENMOSIX PROJEKT PRO OS LINUX
Jedná se o komplexní sadu clusterovacích nástrojů pro OS Linux vycházející z projektu Mosix, které umožňují vytvářet
high performance cluster. Tento projekt rozkládá zátěž na principu migrace jednotlivých procesů (v okamžiku, kdy
proces volá funkci fork()) mezi uzly clusteru, a cluster se pak navenek tváří jako homogenní SMP stroj. Takovýto
přístup si vyžádal mimo jiné úpravy plánovače jádra Linux. OpenMosix poskytuje nejen upravené jádro Linux,
respektive jeho zdrojové kódy, ale i sadu nástrojů pro správu a sledování provozu clusteru.
Tento produkt je vhodný pro paralelní aplikace nebo aplikace pracující s velkým objemem dat. Nespornou výhodou je
dostupnost širokého množství více či méně specializovaných liveCD distribucí využívajících OpenMosix, které
umožňují zájemci vystavět cluster rychle a bez dlouhého zkoumání problematiky. Nevýhodou je oficiálně ukončený
vývoj stabilní větve a stagnující vývoj varianty s podporou 64 bitových procesorů a Linuxu verze 2.6. Níže je uvedený
obrázek z testovacího prostředí OpenMosix s 12 ti počítači zapojené do jedné sběrnice pomocí Ethernetu s přidělenými
IP adresy (Obr.3).
(Obr.3 Zobrazení měření paraleně zapojených počítačů přes OpenMosix)
LITERATURA
[1]
Fortier P., Howard M., Computer system performance evaluation and prediction, 544 p., 2003, Digital Press
[2]
Foster I., Kesselman C., The Grid 2, - Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan Kaufmann, 748
pp., 2003, USA
[3]
Kumar V., Grama A., Gupta A., Karypis G., Introduction to parallel computing, 636 pp., Addison Wesley, 2003,
Netherlands
[4]
Kumar A., Manjunath D., Kuri J., Communication Networking - An Analytical Approach, 960 pp., 2004, MKP,
USA
[5]
Hanuliak M., Hanuliak I., To the correction of analytical models for computer based communication systems,
Kybernetes, West Yorkshire, United Kingdom, Vol. 35, No. 9, pp. 1492-1504, 2006
[6]
Hanuliak J., Hanuliak I., To performance evaluation of DPA, Kybernetes, UK, Vol. 34., No. 9/10, pp. 16331650, 2005
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
96
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
Hanuliak P., Hanuliak I., Performance evaluation of IPA, Kybernetes, UK, Vol. 36., (in print)
Heuring Vincent P., Jordan Harry I., Computer System Design and Architecture, New Jersey: Pearson Prentice
Hall, 2004
Liu M. L., Distributed Computing: Principles and Applications, 448 pp., 2004, Addison-Wesley Publishers
Mertens S., Schinner A., Cluster Computing, Springer Verlag, 300 pp.,2002
Sodan A. C., First G., Application on a multithreaded architecture, Parallel computing, Vol. 28, pp. 3-33, 2002
Stallings W., Computer Organisation and Architecture ? Designing for Performance, Prentice Hall, 815 pp.,
2003
Varša P., Hanuliak P., To parallel implementation of Jacobi iteration, Communications, University of Zilina,
2003
Baboš Š., Modelovanie paralelných algoritmov kolóniami mravcov ? PhD. práca, Žilinská univerzita, FRI, 118
strán, 2007, Žilina
Hanuliak J., Modelovanie a predikcia výkonnosti DPA ? PhD práca, Žilinská univerzita, FRI, 109 strán, 2006
Hanuliak M., Modelovanie a optimalizácia výkonnosti dátových prenosových sietí, PhD práca, Žilinská
univerzita, FRI, 116 strán, 2008, Žilina
Články v karentovaných časopisoch a to najmä: Performance evaluation, Parallel computing, Distributed
computing, Complexity, IEEE Transactions on communications
P. Tvrdík: Paralelní systémy a algoritmy, skripta ČVUT, Praha 2000
J.H. Reif: Synthesis of Parallel Algorithms, Morgan Kaufmann, USA, ISBN 1-5586-135-X
Ježek K., Matějovic P., Racek S.: Paralelní architektury a programy, skripta ZČU, možno zakoupit v univerzitní
prodejně, podstatné části skript jsou k dispozici ve formě postscriptových souborů na www nebo serverech
spravovaných KIV (bude upřesněno).
Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Skriptum FIT VUT v Brně, 2004, 170 s., ISBN
80-214-2608-X.
Dvořák, V.: Parallel systems architecture and programming. Aktualizovaná opora v anglickém jazyce, FIT VUT
v Brně, 2008.
K. Ježek et al.: Paralelní architektury a programy. ZČU Plzeň, 1997.
KONTAKT
František Ohlídal
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
97
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
98
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ FOTOREZISTORU POMOCÍ
JEDNOČIPOVÉHO MIKROPOČÍTAČE
Jiří Bartoš
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: Cílem práce je vypracování systému pro dálkové měření, měřícího pracoviště, s použitím
Arduina. V práci je popsána komunikace mikrokontroléru s ethernet shieldem, který má za úkol posílat
naměřená data Arduinem na server. Na serveru bude vytvořena databáze s php stránkou, na které se
budou naměřené hodnoty uložené v databázi zobrazovat. Funkční bude i zpětná vazba pro nastavování
měřícího pracoviště. Simulátor Arduino je v této práci podrobně rozebrán. Shromážděné informace jsou
využity v praktické části práce, která obsahuje schéma zapojení, grafické schéma a ovládací program pro
komunikaci.
Klíčové slova: Arduino, ethernet shield, fotorezistor, operační zesilovač, dělič napětí, mikrokontrolér,
programování, PWM, A/D převodník, USB
REALIZACE DÁLKOVÉHO PRACOVIŠTĚ
Realizace je řešena pomocí jednočipového mikrokontroléru (mikropočítače), který se jmenuje Arduino. Skládá se čipu
od firmy Atmel, který vyrábí programovatelné čipy. Spolu s obvodovými součástkami a doplňky tvoří vývojovou
platformu pro všestranné použití. Ať už jde o pouhé světelné nebo grafické projekty, nebo o složitější systémy, je tahle
platforma vhodná pro kohokoliv, kdo se nebojí experimentovat v elektronice. V tomto případě se řeší dálkové měření.
Celý projekt spočívá v tom, že si uživatel (dále jen měřitel) sedne doma, nebo kdekoliv, kde má přístup na internet a
možnost tisku. Naťuká webovou stránku EPI s.r.o., kde jsou umístěné další a podobná měření. Vstoupí do úlohy, kde
má možnost si nejprve stáhnout měřící protokol. Zde najde vše potřebné, včetně schémat, jejich popisu, zadání úlohy a
co a jak řešit.
Co se vlastně bude měřit? Elektrické parametry fotorezistoru. Tato součástka má jen jednu vlastnost a to že je mění
odpor součástky v závislosti na jejím osvícení (množství světla dopadajícího na fotocitlivou vrstvu součástky). Pro její
výpočet bude zapotřebí změřit napětí, které se na součástce ztrácí a poté procházející proud. Bylo vytvořeno několik
variant, ale vždy se našel nějaký zádrhel, nebo chybička. Tohle je ale už finální verze měřícího pracoviště.
Pro realizaci se využilo dvou existujících schémat. Jedno schéma je dělič napětí. Dělič napětí dělí v určitém poměru
vstupní napětí U1 a napětí na Rz. Dělící poměr je dán určitou velikostí rezistorů R1 a R2. V tomto případě je R2
fotorezistor, takže dělící poměr se bude dělit v závislosti osvětlení tohoto fotorezistoru. Tento dělič napětí se použije
ve druhém schématu pro měření napětí na R2, tudíž na fotorezistoru.
Sch. č. 1: Dělič napětí
Zdroj: vlastní
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
99
Druhé schéma nám bude měřit procházející proud děličem. Schéma se skládá ze dvou aktivních součástek (OZ1 a T1) a
několika pasivních součástek. Jedná se zde o rozdílový zesilovač, který nám na výstup z OZ dává rozdílové napětí.
Výše zmíněný dělič napětí je zde zastoupen rezistory Rs a Rz. O Rs se dá říct, že zde má funkci bočníku. Rz je náš
fotorezistor.
Sch. č. 2: Schéma měřiče proudu
Zdroj: [1, s. 5]
Vout je výstupní napětí, které se podle níže uvedeného vzorce využije pro výpočet procházejícího proudu
fotorezistorem Rz.
Vzorec č.1: Výpočet proudu
Zdroj: [1, s. 5]
R2 a R1 jsou zvoleny tak, aby se dobře počítalo a aby měření bylo přesné. Jenže došlo se na problém, že neměnný Rs
nemůže nabývat jen jedné pevné velikosti odporu. Fotorezistor (Rz) má velikost odporu od 145ohmů až po více jak
1Mohm. Tím pádem Vout měno nepřesné hodnoty a měření tak bylo k ničemu. Přišlo se na to, že se použije přepínání
rozsahů. Velikost odporu Rs se bude měnit v závislosti na velikosti napětí Vout a to v určitém rozsahu.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
100
Sch. č. 3: Finální schéma měření
Zdroj: [1, s. 5]
Popis výše ukázaného schématu je následující. Napájení OZ bylo dáno na společnou větev s celým zařízením pro
jednotné napájení. Kondenzátory C1 a C2 nám chrání OZ před rušením. Rs1 až Rs4 jsou ve velikostech 1ohmu až po
1Kohm (desetinásobek předchozího). Jednotlivé rozsahy (1-4) se budou střídat v závislosti na velikosti napětí na
výstupu Vout1. Dále zmíněný rozsah bude také použit. Po přesáhnutí rozsahu, ať už ze spodu, nebo shora, se budou
jednotlivé rozsahy přepínat, dokud nebude měření napětí na Vout1 opět v mezích.
Vout2 nám měří napětí na Rz, na fotorezistoru. Obě měřící hodnoty napětí z Vout1 a Vut2 se zpracují v Arduinu a
budou se posílat na server, vytvořený pro měřící pracoviště, a následně php stránka bude hodnoty přepočítávat na napětí
a proud. Výsledné hodnoty poté zobrazí na monitor.
POUŽITÝ ZDROJ:
[1]
LINEAR TECHNOLOGY. Application note 105: Current Sense Circuit Collection. 2005. Dostupné z:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an105.pdf
ADRESA:
Jiří Bartoš
Masarykova 43,
691 51 Lanžhot,
tel.: 732 240 675
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
101
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
102
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALINY
Martin Majer
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: V této práci je popsán projekt který slouží pro dálkové měření kapaliny pomocí platformy
Arduino UNO
Klíčová slova:Laboratoř , Arduino UNO, Průtokoměr, ArduinoComm, měření,kompletní schéma
Ve školních laboratořích na Evropském polytechnickém institutu v kampusu Hodonín vzniká moderní laboratoř pro
vzdálený přístup k jednotlivým měřením. Větší část studentů akademického roku 2011/2012 oboru elektronické
počítače si vybrala za úkol pro svoji bakalářskou práci měření určitého jevu který byl zadán profesory Evropského
polytechnického institutu s.r.o.
Pro měření byla vybrána jednotná platforma Arduino UNO která je velice vhodná jako učení a demonstrativní pomůcka
pro jakékoliv aplikace.
Obr. 1: Arduino UNO
Zdroj: http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoUno_R3_Front.jpg
Má bakalářská práce se zabývá dálkovým měřením průtoku kapaliny.Podstatě se jedná o programovatelný průtokoměr
který je ovládaný pomocí platformy Arduino UNO a řízení přes sériovou linku USB.
Pro přesnost měření kapaliny byl vybrán průtokoměr FCH mini který je svými rozměry a cenou velice vhodný pro další
využití do praxe.Jako zajímavost bych uvedl že průtokoměr je využívám v lékařství jako měřič průtoku nejrůznějších
látek ale i krve.Proto je Průtokoměr velice přesný.
Obr. 2: Průtokoměr
Zdroj: http://www.conrad.cz/prutokomer-fch-mini-pp-biotech-0-015-0-8-l-min.k155374#
Pro spojení platformy Arduino UNO s Pc byl napsán v jazyce C program kterému mu jsem dal název ArduinoComm.
Program má jednoduché a intuitivní prostředí které je vhodné jak pro laickou veřejnost tak i pro studenty Evropského
polytechnického institutu s.r.o. Jeho základní funkce je nastavení požadované množství kapaliny kterou chceme
načerpat.Dále jsou zde informační ukazatele které znázorňují jestli je čerpadlo zaplé a protéká kapalina a další ukazatel
je pro koncový stav načerpaného množství.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
103
Obr. 3: Program v jazyce C
Zdroj: vlastní
Jako každý správný projekt tak i tento se neobešel bez kompletního schématu elektronických součástek.Schéma bylo
nakreslené v programu Eagle.Program Eagle je velice nadprůměrný program pro kreslení a navrhování elektronických
schémat.
Obr. 4: Schéma elektronické části
Zdroj: vlastní
Praktická část práce byla náročnější v ohledech na zjištění nejvhodnějších a nejefektivnějších součástek tak aby měření
kapaliny odpovídala bezpečnostním opatřením z důvodu že měření bude obsluhovat i laická veřejnost která nemusí být
poučena o zásadách bezpečnosti.Už z důvodu že se pracuji s kapalinou a elektrických proudem.V práci je proto použito
bezpečné napětí a to 12V.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
104
Obr. 5: Kompletní zařízení pro měření průtoku kapaliny
Zdroj: vlastní
ADRESA:
Martin Majer
Dukelských hrdinů 27,
690 00 Břeclav,
Tel.: +420775930539,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
105
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
106
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ NA ČÍTAČÍCH
Ondřej Osička
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: Referát je zaměřen na popis projektu dálkových laboratoří a způsobu, jak tyto laboratoře fungují
a co je jejich součástí.
Klíčová slova: laboratoř, Arduino, dálkové, čítač, Java, Applet, LED
Dálkové měření na čítačích je zadání mé bakalářské práce v oboru Elektronické počítače. Škola se rozhodla vytvořit
laboratoře pro dálkové měření a tato práce je jednou z mnoha, které se budou v těchto laboratořích měřit. Celé měření je
založeno na faktu, že musí být prováděno na dálku, za pomoci počítače a připojení k internetu. Podmínky zadané pro
takovouto práci jsou, že musí být viditelné, přesně a jasně dané a vysvětlené co se měří. Pro měření a ovládání celého
zapojení, je určena open-source vývojová platforma, která se jmenuje Arduino. Je to elektornický obvod, osazený
programovatelným mikrokontrolérem. Je připojeno k počítači přes USB kabel a přes něj také napájen. Dá se také
napéjet externě pomocí transformátoru, ale to je potřeba jen když napájí obvod, který má velký odběr a samotné USB
na to nestačí.
schéma. č.1: Arduino a jeho součásti
zdroj: [1]
Jak je již z názvu patrné jedná se zde o čítače a vymyslet jak tuto práci realizovat zabralo celkem dost času, protože je
potřeba, aby byla vidět jasně práce čítačů a aby realizace nebyla příliš složitá a nákladná. Po otestování několika
zapojení jsem se nakonec rozhodl pro stávající. Zapojení dvou čítačů s označením 74193 jako posuvný registr vznikl
čítač schopný čítat od 0 do 255. Signál z jednoho čítače do druhého jde přes 6 invertorů, protože bylo zapotřebí docílit
určitého zpoždění, protože nastavili-li jsme větší frekvenci čítání signály se navzájem předbíhaly. Na každém výstupu
čítače je zařazena LED dioda. Na těchto osmi diodách je fyzicky viditelná práce čítačů a sledovatelná na web kameře.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
107
obr. č.1: Testovací zapojení
zdroj: [vlastní pomocí fotoaparátu]
Na obrázku jsou vidět LED diody, které zobrazují kde se právě nachází signál. Jelikož je celé zapojení vzájemě velmi
hustě propojeno je tam tolik propojovacích drátků. Následné schéma zapojení zobrazuje celý obvod.
Signál vedený z arduina na první čítač je počítán a po dosáhnutí maxima se čítač vynuluje, ale ještě před tím pošle
signál do dalšího čítače. Toto se vykonává do té doby než druhý čítač dosáhne maxima a poté se vynuluje a celý proces
se provádí znovu. Stav čítače je znázorňován pomocí LED diod a také výsledek vypisuje program se kterým pracuje
arduino. 8 výstupů z čítačů je přivedeno na Arduino, které je čte a pomocí již zmíněného programu počítá a vypisuje
stav na obrazovku.
schéma č.2: Schéma zapojení
zdroj: [vlastní vytvořeno v programu Eagle]
Software je se stejnojmeným názvem psán ve speciálním Arduino jazyku Arduino Programmable Language, který je
založen na jazyce Wiring a ten pochází z jazyku C. Tento jazyk je značně zjednodušený a i člověk co není zručný
programátor je schopen se s ním naučit rychle pracovat. Vývojové prostředí, ve kterém se Arduino programuje, je
založen na projektu Processing a to je nástroj pro vizualizaci, animaci a řízení hardware z prostředí PC.
Pro propojení pracoviště s internetovými technologiemi bylo nutné vymyslet jakým způsobem se to bude dat realizovat.
Webové stránky pro ovládání zařízení má za úkol jiný student vytvořit pro všechny dálkové měření. Software pro řízení
arduina a ovládání zařízení jsme vytvořili a je plně funkční. Célá funkce zařízení spočívá v tom, že uživatel který chce
měřit může být doma, nebo kdekoliv jinde na počítačim který je připojen k internetu. Ten si doma ve svém prohlížeči
otevře webové stránky dálkových laboratoří které běží na školním serveru. Server začne spolupracovat s Arduinem
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
108
posílat mu příkazy pro ovládání programu a celé zapojení začne pracovat. Na webové kameře by mělo být viditelné jak
zařízení pracuje pozorováním LED diod. Dále je na stránkách zobrazováno na kterém výstupu je zrovna signál.
Ovládání zařízení je vymyšleno tak, aby uživatel názorně viděl jakým způsobem čítače fungují. Programové řešení
umožňuje zasílat jednotlivé signály nebo i přesně daný počet impulsů a má mnoho dalších funkcí.
obr. č.2: Obrazovka dálkového přístupu
zdroj: [vlastní udělán screenshot]
Pro ovládání Arduina přes protokol TCP/IP byl vytvořen Java Applet. Tento applet se bude zobrazovat uživateli, který
si bude chtít toto dálkové měření vyzkoušet a je navrhnut tak aby jasně viděl, které výstupy jsou aktivní a to tak že se
jakoby rozsvítí červeně jak je vidět na obrázku (černé kolečka). Dále je zde okno, kde je možné pomocí webové kamery
sledovat práci čítačů na LED diodách. Obrazovka obsahuje tlačítka pro ovládání tlačítko s názvem (Udělej jeden
impuls) udělá to, že arduino vyšle jeden impuls rozsvítí se jedna dioda a čítač napočítá do jedné. Dále je zde (Změň log.
stav na hodinovém vstupu) což změní stav z 0 na 1 a naopak. Tlačítko (Udělej impulsy), které je doplněno o okno kde
je možné zadat kolik impulsů má udělat, tento počet impulsů po stlačení udělá. Tlačítko (Nastav frekvenci) nastaví
frekvenci čítání, kterou uživatel zadává do okna a to v milisekundách. Nakonec jsou tu tlačítka (resetuj a zastav čítače),
u těch je to jasné resetuj čítače vynuluje a zastav zastaví dělání impulsů. Výhodou je, že veškerou práci čítačů je možné
sledovat a to jak ve skutečnosti na web kameře tak i na animaci, které je se zařízením přími propojena.
Celé zapojení je umístěno v k tomu určené laboratoři na EPI Hodonín. Arduino je propojeno s počítačem, který je
napojen na server. Ke všem projektům se přistupuje přes webové stránky, kde si zvolíme úlohu kterou si chceme
vyzkoušet. Poté se přes server dané měření spustí a uživatel si může začít měřit a pozorovat funkci zapojení přes web
kameru.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
109
ZDROJE:
[1]
Open softwear: Open Softwear 2nd Edition. [online]. [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: http://softwear.cc/
ADRESA:
Ondřej Osička
Břeclavaská 203,
691 01 Moravský Žižkov,
Tel.: +420776740073,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
110
PROJEKT VYUŽITÍ SMS SERVERŮ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU EPI
Josef Turányi
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
ABSTRAKT: Cílem bakalářské práce je sestavit informační systém, který je možný dát do provozu. První
řadě je důležité pochopit, jak tento systém funguje nebo jeho hrubá část. Dalším krokem je vytvořit PHP
skriptu a phpmyadmin vytvořit databáze které komunikují s php skriptem. Proto, aby se nemusela řešit
licence se rozhodlo to udělat na Linuxu. Díky jeho volné licenci. Instalace a nastavení Kalkuna ení až tak
lehké s toho důvodu že se vy vyjí a potřebuje se vylepšovat a aktualizovat konfigurace jak je gammurc
s gammu-smsd. Nejdůležitější řadě je vyzkoušet minicom a podívat se do zdrojového kódu jeho konfigurace
což je smstools. Vytvořit skripta v PHP a získat SQL kódy ze škole jak mají vytvořené.
Klíčová slova: mobilní přístroj, mobilní operační systém, OZEKI software, Kalkun, Ubuntu ,Gammu
,Daemon , SMS server, SMS správa, mobilní technologie, QR kód, PHP, MySQL
Lidi znají SMSky a znají jejich smysl použití v dnešní době se rozšiřují možnosti využití SMSek. Jedním s využití je i
má Bakalářská práce, která se snaží o využití SMSek a to ve směru informování pomocí SMS zpráv. Informovat by
mnělo ohledně rozvrhu, indexu. Dalším způsobem využití by mněla být možnosti omluvy absence a úkoly. Důležité je
zmínit o poskytovatelích služby SMS a mobilních technologie abychom lepé pochopili jak to funguje.
Poskytovateli služeb v České republice je Vodafone, T-Mobile a O2. Ty to stanice znají většina lidí v různých
věkových kategoriích. Hlavně díky mobilům je tento SMS koví systém tak oblíbený. V dnešní době se dělá velké
množství různých druhů mobilů. Od dotykových až pro seniory.
Mobil, je technolog, která umožňuje komunikovat mezi lidmi bez toho, aby museli být drátem připojení nějaké centrále.
Dnešní době se používají pro připojení rádiové vlny a pakety. Které se používají pro přenos dat z internetu. Na to se
využívá funkce u mobilů WAP. Které se používají ve starších modelech dnešní době mobily mají možnost se připojit
k internetu pomocí Wi-Fi sítě a libovolně surfovat po internetu. Proto v dnešní době vyrůstají internetové kavárny nebo
už to má člověk možnost připojení i v restauraci i dokonce v autobusu je možnost připojení na Wi-Fi síť. Dnešní době
mobil má každý od malých školáků co jim je 6 let až po seniory kterým je 70-80 let.
Pro většinu seniorů je WAP a Wi-Fi neznámí pojem většina starých spoluobčanů je ráda že u mí napsat SMS ku a
zavolat kam potřebují. Proto se pro seniory udělal mobil, který ovládá pouze tyto dvě funkce a to je vše.
JAK TO FUNGUJE?
Pošlete SMS ku do sítě ta jej zpracuje a pošle odesílateli zní to lehce ale není níže popisuji co je zapotřebí aby to
fungovalo.
Pak zpracuje určité typy požadavků, které jsou zpracované v PHP jazyce. A požadavky které mám vytvořit v této práci
jsou rozvrh, omluva absence, úkoly a elektronický index.
Bude potřebovat zjistit kde má být v jaké učebně jestli náhodou není změna tak napíše SMS ku v určitém tvaru, který
přečte systém vytvořený v PHP jazyce a výsledek vyhodnotí a obratem pošle spět studentovi. Zjednoduší se mu v tom,
že nemusí se dívat na rozvrh bude ho mít v SMS zprávě v mobilu a může rovnou jít do učebny. Tento systém nebude
jen využívat studenti ale také profesoři. Budou potřebovat zjistit, kde jsou přesně tak napíšou a dostanou obratem
odpověď. Hlavní výhoda je že to má ulehčit dostupnost aktuálních informací.
Hlavním účelem toho je ulehčit dostupnost aktuálních informací pro studenty a učitele.
Pro studenty je to hlavně rozvrh hodin a index. Pro profesory vidím výhodu v tom, že pomocí SMSky zjistí kde mají být
už v konkrétní učebně.
Při práci z SMS serverem lze se hodně naučit jak o přístrojích, tak i o softwaru a určitě to má význam do budoucnosti.
Jaká koly firma či malí podnik bude chtít být informovaný a to jeden z účinných prostředků jak jej docílit. Nejen to
pokud lze jej do pře pochopit aj vytvořit může sloužit jak prostředek k ovládaní určitých zařízení například: otevírání
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
111
dveří pro domácnost napíšeš do SMSky v kolik dojedeš dom a on tu určitou dobu otevře bránu, při průmyslu bylo by
složitější, pokud bych se mnělo popisovat v čem by to mohlo mít využití.
ADRESA:
Josef Turányi
Sokolská 1013/25
691 51 Lanžhot
Telefon/Mobil: +420608338381
E-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
112
DÁLKOVÉ MĚŘENÍ ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKY NAPÁJECÍHO ZDROJE
Lukáš Valach
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: V tomto příspěvku bude popsán projekt laboratoře dálkového měření a měřící přípravek pro
měření zatěžovací charakteristiky napájecího zdroje, který bude součástí této laboratoře.
Klíčová slova: Laboratoř, dálkové měření, zatěžovací charakteristika, java, elektronika, měření
Na Evropském polytechnickém institutu se připravuje laboratoř dálkového měření. Cílem tohoto projektu je vybudovat
laboratoř, dostupnou přes internet. V této laboratoři bude umístěna řada měřících přípravků, na nichž si studenti
z pohodlí svého domova budou moci prakticky ověřit své teoretické znalosti.
Laboratoř připravují studenti, kteří mají jako bakalářské práce realizaci jednotlivých měřících zařízení, ale také
webového portálu, který bude jednotlivá měření v laboratoři zpřístupňovat. Laboratoř by měla být dostupná nejen
studentům na EPI, ale i veřejnosti.
V této laboratoři bude celá řada měřících přípravků, budou zaměřeny například na tyto témata:
• Měření zatěžovací charakteristiky napájecího zdroje
• Měření elektrických parametrů na fotorezistoru
• Měření elektrických parametrů na fotodiodě
• Měření elektrických parametrů na fotorezistoru
• Měření na čítačích
• Měření na A/D převodnících
• Měření elektromagnetické indukce
• Vizualizace jevů a účinků elektromagnetického pole
• Měření na pasivních elektrických součástkách
• Měření na motorku s permanentním magnetem
• Zátěžový test procesorů
• Alternátory a dynama
• Test odesílání údajů z portu
• Motorek s cizím buzením
• A další
Jednotlivá měření bude moci student ovládat v reálném čase přes webové rozhraní, budou mu poskytnuta naměřená data
a také bude moci sledovat měřící přípravek skrze webovou kameru.
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit systém pro měření zatěžovací charakteristiky napájecího zdroje. Měřící
přípravek se skládá z měřeného zdroje – dvanácti voltového síťového adaptéru, potenciometru, krokového motorku a
vývojové platformy Arduino.
Měřený zdroj je připojen na potenciometr, který realizuje jeho proměnlivou zátěž. Tímto potenciometrem otáčí krokový
motorek. O řízení motorku a měření napětí a proudu pro sestavení zatěžovací charakteristiky se stará Arduino.
Arduino UNO je vývojová platforma založená na mikrokontroléru ATmega328, který lze naprogramovat přes počítač.
Arduino je vybaveno několika digitálními vstupně výstupními piny a několika analogovými piny pro měření napětí. Je
taky schopné komunikovat s počítačem pomocí sériového portu.
Měřící přípravek obsahuje obvod, který umožňuje arduinu ovládat motorek, měřit napětí na zdroji a proud z něj tekoucí.
Protože je Arduino schopné měřit napětí jen do 5V, bylo nutné připravit obvod, který zvýší jeho měřící rozsah a také
umožní měření proudu nepřímou měřící metodou, Arduino tedy provádí výpočet proudu z naměřeného napětí na
bočníku.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
113
Komunikace mezi měřícím zařízením (Arduinem) a studentem zajišťují aplikace vyvinuté specielně pro tento projekt.
Arduino je připojeno k serveru, počítači umístěnému v laboratoři. Na tomto počítači běží serverová aplikace napsaná
v jazyku java. Tento program komunikuje s arduinem a vyčkává na připojení klienta. Okno serveru můžete vidět na
následujícím obrázku.
Obr. 1: Okno serverové aplikace
Zdroj: vlastní
Klientskou aplikací je java applet, který běží na počítači studenta. Tento applet se připojí přes internet protokolem
TCP/IP k serveru a komunikuje tak s měřícím zařízením. Applet studentovi nabízí pohled skrze webkameru, ovládání
zátěže měřeného zdroje, vykresluje graf zatěžovací charakteristiky a také graf průběhu napětí v čase. Dále aplikace
zobrazuje aktuální naměřené hodnoty a také si pamatuje jejich minimální a maximální hodnoty. Na následujícím
obrázku je okno aplikace, tak, jak ho ve svém webovém prohlížeči uvidí připojený student.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
114
Obr. 2: Okno klientské aplikace
Zdroj: vlastní
Server spravuje frontu studentů a měřit tak může vždy jen jeden student, zatím co ostatní čekají ve frontě. Každý má na
práci vymezený určitý čas tak, aby se k měření postupně dostal každý.
Software je snadno modifikovatelný a může tak být v budoucnu jednoduše využit k realizaci jiné měřící úlohy. Tato a
další úlohy budou v budoucnu rozšiřovány a zdokonalovány studenty polytechnického institutu. Doufám, že tento
systém bude pro studenty zajímavou cestou jak pochopit základní principy elektroniky.
ADRESA:
Lukáš Valach
Hlavní 57,
696 21 Prušánky,
tel.: 605040273,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
115
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
116
SYSTÉM PRO EVIDENCI PRACOVNÍCH ÚKOLŮ
Ondřej Bernard
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Hodonín
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vytvořit systém, který eviduje pracovní úkoly organizace. Systém je
vytvořen dle potřeb vysoké školy Evropský polytechnický institut s.r.o. Kunovice. Každá organizace, která
chce efektivně a včas plnit své závazky potřebuje evidovat úkoly, které mají vést k úspěšnému výsledku. Ať
je to třeba ve výrobním podniku produkce nějakého výrobku, nebo v podniku zabývajícím se
administrativní činností výstup v podobě dokumentu či zajištění nějakého úkonu. Ve všech případech je
třeba přesně vědět, v jakém stavu se určitý proces nachází a jestli se plní termíny stanovené na začátku
projektu. Takováto evidence a hlavně kontrola průběhů činností v podniku, má zásadní význam na
zkvalitnění a zefektivnění práce. Vedoucí dostává nástroj jak rychle kontrolovat úkoly podřízených a na
základě kvality plnění úkolů podřízenými má vodítko k jejich případnému odměňování.
Klíčová slova: evidence, úkoly, kontrola, hlídání, řízení, databáze, PHP, portál, intranet
ÚVOD
Vedení projektů za pomoci systému pro projektové řízení je dnes velmi důležitou součástí řízení. Pomocí takovýchto
aplikací lze naplánovat projekt do největších podrobností. Dá se s nimi plánovat projekt nejen časově, ale lze
naplánovat i kdy má projekt začít, nebo kdy bude ukončen. Existuje celá řada systémů pro plánování projektů. Jsou to
systémy pro plánování velmi rozsáhlých projektů, až po volně šířené systémy s jednoduchou evidencí přijatých a
uložených úkolů. Stěžejní v těchto systémech je jejich přehlednost a přesná evidence. Nemůže se stát, že nějaký úkol,
který vedoucí zadá svému podřízenému, zůstane nesplněný dlouho po termínu. K takovému případu při přehledné
evidenci nemůže dojít. Používat počítačový software k řízení projektů není totéž jako efektivně řídit projekt. Nicméně s
pomocí tohoto softwaru může dobrý manažer projektu odvést lepší práci. Naopak ze špatného manažera projektu se
nestane dobrý manažer, když po něm budete chtít, aby používal software k řízení projektů. [1, s. 314] Systém pro
evidenci pracovních úkolů pro Evropský polytechnický institut s.r.o. je zpracován podle potřeb této vysoké školy a tím
zapadá do celého systému řízení, který je už zaběhnutý. Jeho přínosem je především zefektivnit kontrolu dodržování
zadaných úkolů a přehledně vést evidenci nesplněných s kontrolou termínů plnění. Výstupy ze systému umožňují
vedoucím velmi rychle zjistit stav úkolů, které uložily.
NÁVRH SYSTÉMU
Zadavatel požadoval, aby mohl vést úkoly organizace a rychle a přehledně k nim přistupovat. Dále byl požadavek
kontroly nad plněnými termíny provedení úkolů. Termíny plnění hlídá i automatická kontrola, kdy se zasílají emailem
zprávy o blížícím se termínu splnění a ještě o nedodržení termínu splnění. Další požadavek byl na vedení zápisů
z porad. Z porad různých ústavů vysoké školy, nebo jeho vedení, jsou jako výstup úkoly. Proto je vytvořen i modul pro
pořizování takových zápisů. Zde se přehledně evidují úkoly vzešlé z porady i s výsledky splnění, nebo nesplnění
jednotlivých pracovníků. Další požadavek byla možnost evidence pošty. Z příchozí pošty vzejde úkol a ten je potřeba
vyřešit. Vedoucí pošty proto takový úkol pořídí a zadá ho příslušnému pracovníku k vyřešení. Další funkčností je
archivace. U každého pořízeného úkolu se zadává doba archivace v letech. Po vypršení této doby je úkol připravený
k archivaci a administrátor může tyto záznamy přesunout do archivu.
Před vlastním praktickým řešením systému byla provedena analýza, která určila způsob vytvoření systému. Jako
platforma byla zvolena webová aplikace. Nejen proto, že je dále snadno rozšiřitelná a lze jí dobře integrovat do
informačního systému vysoké školy, ale především pro dostupnost této aplikace. Webové rozhraní přináší všechny tyto
výhody. Pro vytvoření aplikace je tedy použitý jazyk PHP, který zajistí vnitřní funkčnost a komunikaci s databází,
HTML (HyperText Markup Language) a CSS (Cascading Style Sheets), pomocí kterého se vytvoří uživatelské
rozhraní. Dále byly použity funkce z knihovny jQuery, které systém obohacují o lepší funkčnost a vylepšují uživatelské
rozhraní. Jde o knihovnu javascriptových tříd, která umožňuje velice efektivně použít například asynchronní
komunikaci pomocí AJAXu, nebo validaci zadávaných dat do formulářů. Webová aplikace má také tu výhodu, že se
spravuje pouze ze serveru, odkud je aplikace dostupná. U desktopových aplikací, které běží na lokálním počítači a
pouze komunikují se serverem (přenos dat z databáze), se musí udržovat navíc klientská část aplikace. Klientskou část
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
117
v případě řešeného systému zastává internetový prohlížeč. Ten je již součástí každého běžného operačního systému,
pokud není, lze ho velmi snadno doinstalovat.
PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ
Celý systém je řešený s důrazem na jednoduchost a přímočarost. Toto je základní požadavek na systém, který má
přinést hlavně přehlednost a rychlost při vyhledání i vkládání potřebných dat. Proto byl navržen jednoduchý vzhled,
který připomíná potištěný papír.
Každý zadávaný úkol obsahuje několik druhů informací. Eviduje se, kdy byl úkol zadán, jaké má úkol zařazení a
přesnější druh, dále název úkolu, kdo úkol zadal a na který předchozí úkol navazuje. Další údaje jsou podrobný popis
úkolu, termín splnění úkolu a kdo dostal úkol k vyřešení. Jeden úkol může řešit více osob. Ke každému zadanému úkolu
lze připojit přílohu ve formě dokumentu. Například lze s úkolem vložit dokument ve formátu DOC, a cílem úkolu může
být dopracování tohoto dokumentu. Řešitel, který obdrží, úkol musí úkol splnit a po jeho splnění toto potvrdí v detailu
úkolu. Při tomto potvrzení může přiložit přílohu, když je cílem úkolu například vypracování dokumentu. Pokud je při
zadání jakéhokoliv úkolu zvolena volba odeslat email, obdrží řešitel úkolu zprávu pomocí emailu se zněním zadání
úkolu, termínem splnění i původcem úkolu. Je tedy upozorněn na zadaný úkol a může přistoupit k jeho řešení.
Hlavní součásti systému
• přímé zadání úkolu
• přehled obdržených úkolů
• přehled zadaných úkolů
• zápisy z porad
• přehled porad
• úkoly z porad
• zápis příchozí pošty
• přehled příchozí pošty
• správa uživatelů
• číselníky
• automatické hlídání termínů plnění
• administrace
Přímé zadání úkolu umožňuje zadat jakýkoliv druh úkolu jednotlivci, nebo skupině řešitelů. Pomocí tohoto
univerzálního vstupu, lze zadávat jak úkoly, které je třeba jednorázově vyřešit, tak například doplňovat poštu, nebo
zápis z porady. Tento způsob zadání slouží i pro zadávání úkolů pro samotného zadavatele. Přímé zadávání tedy lze
použít i jako osobní úkolový systém.
Přehled obdržených úkolů slouží pro informaci přihlášenému uživateli, jaké úkoly obdržel a má je vykonat. Je zde
vytvořen jednoduchý kalendář, na kterém je přímo vidět kolik úkolů má termín splnění v daný den. Pokud se u nějakého
úkolu kriticky blíží termín splnění, je úkol označený červeně. Zeleně označené úkoly mají pouze blížící se termín
splnění a bíle podbarvené úkoly čekají na splnění bez nutnosti přednostního vyřízení. V tomto přehledu lze po
zaškrtnutí políčka Splněné zobrazit již dříve splněné úkoly. Po zaškrtnutí této volby se zobrazí přehled splněných úkolů.
Zde je logika obarvování jiná a řídí se dodržením termínu splnění. Pokud byl úkol splněn ve stanoveném termínu,
je obarven zeleně, pokud termín nebyl dodržen, má barvu červenou.
Přehled zadaných úkolů má stejné funkce jako přehled obdržených úkolů, pouze s tím rozdílem, že se zde zobrazují
úkoly, které zadal právě přihlášený uživatel. Pokud uživatel nemá práva zadávat úkoly ostatním, slouží tento modul
jako osobní úkolový systém. Zde má potom uživatel možnost vést přehledně vlastní evidenci úkolů a využít systém
sledování termínů splnění.
Zápisy z porad je modul, který při průběhu porady umožňuje vytvořit zápis z porady a zároveň rozdělit úkoly, které
z porady vyplývají. Úkoly, které z takto pořízeného zápisu vzniknou, jsou ihned přiděleny do přehledů cílových řešitelů
a ti na nich můžou začít pracovat. Pro každý zápis z porady lze vytvořit tiskovou sestavu ve formě, která je už standartní
z období před zavedením této aplikace a pro uživatele, kteří se běžně dostávají do styku s tímto zápisem je přehledný a
známý. Modul přehled porad slouží právě pro prohlížení zápisů z proběhlých porad a lze z něho zjistit, které úkoly jsou
splněné a které dosud ne. Lze zde i jednoduše úkoly upravit či opravit.
Úkoly, které vzešly z porad, se dají kontrolovat v dalším modulu úkoly z porad. Zde jsou úkoly zobrazeny podle toho,
zda byly nebo nebyly splněny, podle data zadání a podle jednotlivých pracovníků. Lze opět snadno zkontrolovat
dodržení splnění jednotlivých úkolů.
Dalším funkčním celkem je příchozí pošta. Vedoucí pošty slouží tento modul pro jednotné předávání úkolů, který
vycházejí z příchozí pošty. Je zde zahrnuto zadávání úkolů včetně vložení dokumentu se všemi funkčnostmi, jak jsou
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
118
popsány v předchozích modulech. V přehledu pošty lze zase zjistit například množství obdržené pošty a její druhy i stav
řešení úkolů z ní vycházející.
Celý systém musí mít také správu uživatelů, aby byl zajištěn i kontrolován přístup do aplikace. Zde je jak přehled
uživatelů, tak i jejich správa. Při zadání nového uživatele se nastaví přihlašovací údaje, iniciály, email a zařazení do
skupin. Skupiny u uživatele určují, do kterých úkolů může být zařazen. Každý uživatel musí patřit nejméně do jedné
skupiny, nebo do více skupin. U uživatelů lze i vytvořit přehled zatíženosti jednotlivých pracovníků s informací o
včasnosti plnění úkolů.
Nedílnou součástí každého systému, který pracuje s různými tabulkami a doplňujícími informacemi jsou i číselníky.
Slouží pro jednotné označování určitých vlastností a jejích případnou hromadnou změnu či úpravu. Číselníky jsou
vedeny dva a týkají se forem a druhů úkolů. Forma úkolu je vlastní zařazení úkolu. Je to informace jestli se jedná o
poštu, nebo přímé zadání úkolu, či jde o zápis z porady s určením, o jakou poradu jde. Tento číselník je tvořen
stromovou strukturou, kde jsou hlavní skupiny s možností zadat další možné podskupiny až do třetí úrovně.
Administrace a systém hlídání termínů jsou spolu úzce spjaty. Administrátor má kromě přístupu do všech modulů navíc
k dispozici nástroje pro archivaci dat. Při zadání každého úkolu je nutné vyplnit archivaci – počet let, které se má úkol
udržovat dostupný v systému. Archivace má za úkol především udržovat v systému pouze aktuální záznamy, nebo
záznamy, které nepřekročily stanovenou dobu archivace. Je to nutné pro udržení výkonnosti aplikace a pro udržení
volné kapacity na disku pro nahrávané dokumenty.
Tento systém má další potenciál rozšíření jako systém pro vedení úkolů studentů. Zde by podobně jako je zápis
z porady bylo možné vytvořit zápis z výuky a tímto zápisem ihned vkládat studentům úkoly. Toto rozšíření aplikace by
neslo značné rozšíření databáze o tabulky s informací o zařazení studentů do tříd a předmětů a současně by se museli
zavést tabulky pro přiřazení vyučujících do předmětů. Tímto rozšířením by vznikl komplexnější systém pro vedení
úkolů vysoké školy na všech úrovních. K systému je také dodán manuál s popisem použití a možností systému pro
uživatele i příručka programátora.
ZÁVĚR
Systém pro evidenci pracovních úkolů je pro organizaci, jakou je Evropský polytechnický institut s.r.o. velmi důležitou
součástí informačního systému. Přináší centralizaci vedení úkolů organizace a tím pádem její zpřehlednění. Nabízí
současně i komfortní správu úkolů uživatelům, kterým jsou zadány. Tím je eliminována možnost, že nějaký úkol
„zapadne“, nebo bude přehlédnut. Navíc pomocí hlídání termínů plnění a upozorňování pomocí emailů je toto ještě
jednou pojištěno. Přínosem je tento systém i pro vedoucí, kteří získávají rychle přehled o plnění úkolů svých
podřízených, zároveň jim umožňuje tvořit hodnocení podle jejich pracovní morálky. Systém je připraven k rozšiřování
o další moduly, nebo funkce podle požadavků, které vyplynou z budoucích požadavků organizace.
LITERATURA:
[1]
ROSENAU, Milton D. Řízení projektů : příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a
změny, vyhodnocení a ukončení. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 344 s. ISBN 80-7226-218-1.
ADRESA:
Ondřej Bernard
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
tel.: 572 549 018, fax: 572 548 788
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
119
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
120
ANALÝZA FINANCOVÁNÍ VYBUDOVÁNÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
OPERAČNÍCH STŘEDISEK IZS PŘI VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU
Rostislav Bernát
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: „Analýza financování vybudování jednotného informačního systému operačních středisek IZS při
využití prostředků z fondů EU“ popisuje způsob financování projektu z prostředků ze strukturálních fondů
EU. Teoretický základ se zabývá teorií veřejných financí, strukturálních fondů Evropské unie včetně jejich
rozdělení, cílů a operačních programů. Součástí teoretické části je také charakteristika Integrovaného
záchranného systému. Praktická část je zaměřena na charakteristiku operačních středisek základních
složek IZS, jejich strukturu a odhaluje nejslabší místa fungování těchto středisek. Dále pak se práce zabývá
analýzou současného financování základních složek IZS a poté již specifikuje projekt Vybudování
jednotného informačního systému operačních středisek IZS, který bude spolufinancován z prostředků
strukturálních fondů EU a díky kterému dojde k výraznému zlepšení jak samotného fungování jednotlivých
složek, tak vzájemné spolupráce. Rozděluje projekt, ukazuje jeho potřebnost, cíle, fáze a specifikuje jeho
řešení. Další část praktického řešení je zaměřena na charakteristiku financování celkového projektu a
specifikaci financování Krajského standardizovaného projektu HZS JmK. V závěru práce vyhodnocuje
přínosy projektu včetně měřitelných přínosů, zabývá se udržitelností projektu a dopady nerealizace. Ze
získaných poznatků poté vycházejí návrhy a doporučení, které jsou určeny pro vedení KOPIS HZS JmK.
Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor, Operační střediska, Evropská
unie, Strukturální fond, Integrovaný operační program, Financování
ÚVOD
Analyzovat financování vybudování jednotného informačního systému operačních středisek IZS při využití prostředků
EU, je zadání od vedení KOPIS HZS JmK. Tento projekt je realizován zejména proto, že se nabízí jedinečná příležitost
pro získání nemalých finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, díky kterým dojde k modernizaci a sjednocení
informačních systémů základních složek IZS. Realizace projektu bude mít vliv na snížení reakční doby, která se
příznivě projeví na rychlosti vyslání sil a prostředků k místu mimořádné události a dojde tím k lepší ochraně životů,
zdraví a majetku obyvatelstva a životního prostředí v ČR Projekt je neziskovou záležitostí a přínosy projektu jsou
zejména v socioekonomické rovině. Životnost projektu musí být podle podmínek EU minimálně po dobu 5 let po
ukončení realizační fáze projektu. Cílem práce je provést analýzu financování vybudování jednotného informačního
systému operačních středisek IZS při využití prostředků z fondů EU, zpracovat teoretický základ veřejné ekonomie,
strukturálních fondů EU a IZS. Dále pak charakterizovat operační střediska, problematiku současného financování
jednotlivých složek IZS, strukturu projektu, očekávané provozní náklady, dopady nerealizace projekt a vyhodnotit
přínosy projektu.
VEŘEJNÁ EKONOMIE
Veřejnou ekonomii můžeme označit jako vědu o neziskovém sektoru, která se zabývá tou částí národního hospodářství,
na kterou nepůsobí zákonitosti trhu a mí neziskovou povahu.
Neziskový sektor je charakteristický tím, že základním cílem subjektů tohoto sektoru není produkce zisku, ale přímá
produkce užitku. Prostředky na svůj provoz a rozvoj zpravidla získávají zcela či z podstatné části z veřejných rozpočtů
(státních, územních, municipálních) anebo prostřednictvím jiných přerozdělovacích nástrojů od konkrétních fyzických
či právnických osob (nadační fondy, sponzorské příspěvky apod.). Poskytují–li tyto subjekty statky za určitou cenu,
nemá tato cena charakter tržní ceny, ale je to forma určitého podílu kupujícího na nákladech. V neziskovém sektoru
neplatí zákony trhu, tento sektor funguje na základě zákonitostí, které zkoumá veřejná ekonomie. [1, s. 27-28]
Nedílnou součástí veřejné ekonomie jsou veřejné finance, které jsou jedním z nástrojů realizace veřejné politiky a jsou
založeny zejména na principech nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
121
STRUKTURÁLNÍ FONDY
Přestože je Evropská unie jednou z nejlépe prosperujících světových oblastí, vyskytují se mezi jejími regiony výrazné
rozdíly v úrovni prosperity.
V EU proto byla vytvořena tzv. Regionální politika (nazývána také politika koheze), která má za úkol odstranit tyto
rozdíly. Tato politika se řídí principem programování, kdy projekty k financování nejsou vybírány nahodile, ale podle
toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. Každá členská země si
dojednává s Evropskou komisí operační programy (dále jen „OP“), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi
hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech.
Jsou to strategické dokumenty představujících průnik priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU
a individuálních zájmů členských států. [2]
V České republice lze v současné době využít 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky
hospodářské a sociální soudržnosti:
a) Cíl 1. – konvergence
b) Cíl 2. – regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
c) Cíl 3. – evropská územní spolupráce [2]
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Každý den se stane mnoho dopravních nehod, požárů a jiných mimořádných událostí, při kterých se při odstraňování
následků těchto událostí setkávají zejména Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR), Policie ČR (PČR) a Zdravotnická
záchranná služba (ZZS). Se zvyšujícím se počtem těchto událostí byla čím dál více cítit potřeba tyto složky nějakým
způsobem řídit, aby bylo dosaženo co nejefektivnější a nejrychlejší pomoci. Proto v důsledku této potřeby vznikl pojem
Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), který řeší postup jednotlivých složek při přípravě na mimořádné
události a při provádění záchranných prací a likvidačních prací. Pojem Integrovaný záchranný systém vznikl v roce
2000 Zákonem č. 239/2000 Sb., ale základy tohoto systému byly položeny již v roce 1993 schválením jeho 13 zásad.
Za mimořádnou událost lze podle Zákona č. 239/2000 Sb., považovat jakékoliv škodlivé působení sil a jevů vyvolaných
činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují
provedení záchranných a likvidačních prací.
IZS se dělí na základní a ostatní složky. Základní složky IZS tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky
požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba
a Policie České republiky.
Hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému je HZS ČR. To znamená, že pokud zasahuje více
složek IZS, je velitelem zásahu v místě události většinou příslušník HZS ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje
záchranné a likvidační práce.
CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍCH STŘEDISEK
Operační střediska jsou pracoviště, na kterých je zajištěn nepřetržitý provoz. Tato pracoviště jsou zřízena za účelem
příjmu tísňového volání a zajištění odpovídající reakce na vzniklou událost. Jako tísňové volání lze označit službu, která
je dostupná nepřetržitě a je poskytována pro záchranu zdraví nebo majetku. Operační střediska jednotlivých základních
složek IZS si mezi sebou vyměňují informace o přijatých událostech, při kterých je potřeba vzájemné spolupráce.
Operační střediska HZS ČR a PČR mají stejnou úrovňovou strukturu, kdy je vždy jedno nadřízené operační středisko
provádějící dohled a zajišťující koordinaci v případě událostí většího rozsahu a poté 14 krajských operačních středisek
zajišťujících příjem tísňového volání, sběr a zpracovávání informací, vysílání a řízení potřebných sil a prostředků k
zásahům podle typu událostí. Struktura operačních středisek u ZZS je mírně odlišná v tom, že ZZS nemá nadřízené
operační středisko.
Operační střediska HZS ČR disponují v celé republice stejným softwarovým vybavením a proto je vysílání sil
a prostředků velmi rychlé. Bohužel v současné době neexistuje mezikrajské propojení, které by usnadnilo a zrychlilo
výměnu informací v případě zásahu v sousedním kraji. Velkou výhodou oproti operačním střediskům ZZS a PČR je
propracovaný systém tísňového volání kdy jsou tísňové hovory v případě obsazení operátora přesměrovány na
nejbližšího volného operátora jak v kraji, tak v rámci celé ČR. To umožňuje vysokou dostupnost služby v případě
mimořádné události většího rozsahu a také odeslání informací o mimořádné události na operační střediska ZZS a PČR.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
122
Operační střediska PČR mají jednotný systém pro vysílání sil a prostředků, avšak tísňové volání je odbavováno pouze
v rámci kraje, a proto v případě výskytu více událostí najednou dochází k prodlení. Informace o potřebě spolupráce jsou
schopny na ostatní operační střediska předávat pouze telefonicky.
Operační střediska ZZS bohužel nedisponují stejným softwarovým vybavením, což je zapříčiněno tím, že jejich
zřizovateli jsou kraje a díky tomu kolik prostředků jsou kraje ochotny investovat, se odvíjí systém vybavení. Tísňová
linka je řešena stejně jako u PČR.
PROBLEMATIKA SOUČASNÉHO FINANCOVÁNÍ
HZS ČR i PČR jsou účetními jednotkami, jejichž příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu a jsou zahrnuty do
rozpočtové kapitoly 314. Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“). Tyto příjmy a výdaje jsou stanoveny v zákoně a můžou
být pouze takové, které souvisí s jejich činností. Čerpání těchto finančních prostředků musí probíhat v souladu
s věcným plněním, pouze do výše závazných ukazatelů stanovených MV a ekonomicky musí souviset s daným rokem.
Plánované výdaje státního rozpočtu na HZS ČR a PČR jsou uvedeny v tabulce č. 1. V této tabulce lze vidět, že se v roce
2011 a 2012 změnila výše dotací ze státního rozpočtu u obou složek oproti minulým letům. Tento pokles je zapříčiněn
ekonomickými opatřeními vlády, a proto obě složky nyní hledají veškeré možné způsoby úspor.
Příjmy ze státního rozpočtu jsou hlavními příjmy HZS ČR i PČR. Tyto složky však mají možnosti příjmu
i z mimorozpočtových zdrojů. K těmto zdrojům patří prostředky z fondů, prostředky z fondů EU a dary od fyzických
a právnických osob.
Složka IZS
PČR
HZS
2008
35 100 513
8 104 739
2009
34 715 676
8 140 551
2010
34 565 605
8 376 421
2011
28 606 551
6 857 953
2012
27 801 052
6 696 678
Tabulka č. 1: Plánované výdaje státního rozpočtu na HZS a PČR, v tis. Kč
Zdroj: [3], zpracování vlastní
Zřizovateli ZZS jsou kraje, a proto jejich hlavní příjmy tvoří dotace z krajských rozpočtů a zbývající příjmy tvoří
výnosy za vlastní výkony a ostatní výnosy. Mezi příjmy za vlastní výkon a ostatní výkon patří zejména příjmy ze
systému všeobecného zdravotního pojištění a velmi nízkou položkou příjmů jsou příjmy za zdravotní asistence, kurzy
první pomoci, pronájem movitého a nemovitého majetku, apod.
V tabulce č. 2 uvádím tabulku dotací na provoz ZZS JmK z rozpočtu Jihomoravského kraje. V této tabulce lze vidět, že
na rozdíl od PČR a HZS CŘ nenastal pokles a v roce 2012 dokonce dotace vzrostly.
Složka IZS
ZZS JmK
2008
247 785
2009
248 655
2010
248 642
2011
248 919
2012
291 882
Tabulka č. 2: Dotace na provoz ZZS JmK z krajského rozpočtu, v tis. Kč
Zdroj: [4], zpracování vlastní
Přestože, finanční prostředky u ZZS se v současné době jeví stabilnější je stejně jako u HZS ČR a PČR rozpočet velmi
napjatý, a proto pokud by chtěla ZZS sama na vlastní náklady odstranit slabá místa v operačním řízení bylo by to velmi
nákladné a v současné době z prostředků kraje pravděpodobně nerealizovatelné.
STRUKTURA PROJEKTU
Vstupem do EU získala ČR možnost čerpat nemalé prostředky prostřednictvím strukturálních fondů EU. Proto se
složky IZS dohodly na vzájemné spolupráci a vzniknul projekt Jednotná úroveň informačních systémů operačního
řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ (dále jen „IS IZS“).
Cílem tohoto projektu je vybudování jednotného technologického systému umožňující vzájemnou výměnu dat mezi
jednotlivými operačními středisky základních složek IZS a tím zvýšení jejich vzájemné interoperability. Součásti
projektu je modernizace tísňových linek a zlepšení příjmu tísňových hovorů za pomoci vzájemné propojenosti
jednotlivých tísňových linek, čímž dojde ke zkrácení doby odezvy na mimořádnou událost u jednotlivých složek IZS.
Projekt se skládá ze střechového projektu NIS IZS, který vytváří jednotné prostředí a zajistí provázanost všech složek
IZS. Tento střechový projekt bude zajišťovat integrační platformu, geografický informační systém (GIS), řízení výměny
dat základních složek IZS a Národní systém příjmu tísňového volání (NSPTV). Na střechový projekt budou navazovat
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
123
krajské standardizované projekty (dále jen „KSP“), které k zajištění plné interoperability budou muset splňovat určité
standardy.
Realizace projektu je zaměřena na dosažení následujících cílů:
• Nezvýšit provozní náklady IZS,
• Zlepšit poskytování pomoci občanům při MU,
• Zvýšit účinnost operačního řízení,
• Zvýšit účinnost tísňového volání,
• Zvýšit přesnost lokalizace MU,
• Zrychlit zahájení činnosti všech nezbytných základních složek IZS,
• Zkrátit čas přepravy SaP na místo MU,
• Zajistit využití ITS MV všemi složkami IZS,
• Zajistit jednotnou technologii pro příjem tísňového volání,
• Zajistit jednotný GIS,
• Zajistit všestranný tok operačních dat,
• Vytvořit podmínky pro nasazení navigačních systémů,
• Zajistit sdílení vizualizace operační situace. [6]
Projekt se dělí do tří fází, které na sebe časově navazují a jsou od sebe odlišné formou aktivit, které se v jednotlivých
fázích realizují.
• přípravná fáze – v této fázi dochází ke specifikaci projektu a nejrůznějším analýzám
• realizační fáze - v této fázi projektu jsou dokončeny přípravné fáze a zahajuje se realizace projektu
• provozní fáze - plynně navazuje na realizační fázi a podle pravidel IOP musí být životnost této fáze 5 let od
ukončení projektu. Projekt IS IZS je nastaven tak aby jeho životnost byla 10 let za podmínek pravidelné
inovace.
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Z celkových 45 projektů bude 42 projektů spolufinancováno ze SF EU. Tři projekty, kterými jsou operační střediska
HZS ČR, PČR a ZZS na území Hl. m. Prahy jsou zařazeny do nezpůsobilých výdajů protože, Praha jako region
ekonomicky převyšuje stanovená kritéria a proto nesplňuje nároky pro poskytnutí dotace.
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU KSP HZS JMK
Práce je zpracovávána pro KOPIS HZS JmK a proto je zaměřena na KSP HZS JmK. V níže uvedené tabulce jsou
uvedeny plánované stavy majetku a zdroje jeho krytí.
Položka dlouhodobého majetku
v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Majetek celkem
Použití zdrojů SF EU (Kofinanční podíl SF EU)
Rozpočet kapitoly správce programu (Kofinanční podíl žadatele)
Nezpůsobilé výdaje
Zdroje celkem
24 881
20 741
45 622
36 937
6 518
2 167
45 622
Tabulka č. 3: Plánované stavy majetku a zdroje jeho krytí
Zdroj: [6], zpracování vlastní
PLÁN PRŮBĚHU CASH-FLOW
V níže uvedené tabulce je uveden plán průběhu cash-flow v provozní fázi projektu. V této fázi budou veškeré výdaje
hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. V průběhu projektu nebudou vznikat žádné příjmy, ale pouze náklady spojené
s obnovou pořízeného majetku vybavení. Pro potřeby projektu byly náklady provozní fáze předkládaného projektu
kalkulovány pouze jako vyčíslení očekávaných nákladů spojených se správou a obnovou pořízeného dlouhodobého
majetku. V nákladech v jednotlivých letech provozní fáze nejsou kalkulovány mzdové náklady ani jiné (ostatní)
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
124
provozní výdaje, neboť se neočekává žádné navýšení nákladů vyvolané samotným provozem výstupů předkládaného
projektu.
Položky v tis. Kč
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
HM
1 577
2 839
1 577
6 935
2 839
NHM
1 580
1 580
1 580
1 580
1 580
Výdaje celkem
3 157
4 419
3 157
8 515
4 419
Vlastní zdroje žadatele
3 157
4 419
3 157
8 515
4 419
Zdroje celkem
3 157
4 419
3 157
8 515
4 419
0
0
0
0
0
Opravy a udržování
CF projektu
Tabulka č. 4: Plán průběhu CF v provozní fázi projektu.
Zdroj: [6], zpracování vlastní
VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ PROJEKTU
Realizací projektu dojde k významnému dopadu na efektivitu příjmu tísňových volání a následnou reakci ze strany
základních složek integrovaného záchranného systému. Zásadním přínosem projektu je zkrácení doby reakce, která se
příznivě projeví na rychlosti vyslání sil a prostředků k místu mimořádné události. Projekt tak přispěje k lepší ochraně
životů, zdraví a majetku obyvatelstva a životního prostředí v ČR. Systém bude dostupný nepřetržitě na úrovni 99,99 %
spolehlivosti.
Realizace projektu bude přínosem pro:
• Občany na území ČR,
• Stát,
• složky IZS,
• kraje, města, právnické osoby.
DOPADY NEREALIZACE PROJEKTU
V případě nerealizace projektu by zůstal zachován současný stav. Přesto by však jednotlivé složky IZS by musely
samostatně a na vlastní náklady vyvíjet SW aplikace, kterými v současné době nedisponují, ale v souladu s požadavky
EU je budou muset v nejbližších letech muset provozovat. Tento vývoj však bude daleko nákladnější než společné
řešení, které se v současné době nabízí.
NÁVRHY
• Návrh na spolufinancování z prostředků pojišťoven
Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení uchráněných hodnot při požárech, což ušetří životy a majetek občanů,
fyzických a právnických osob a státu. Dle mého názoru, nejen tyto subjekty budou z realizace projektu profitovat.
Většina subjektů má tento majetek právě na následky požárů pojištěn a díky včasnému zásahu budou uchráněny
hodnoty, které nebudou muset pojišťovny proplácet. Díky tomu dojde u těchto pojišťoven ke snížení objemu
vyplácených prostředků v rámci pojistných událostí, bez toho, aniž by musely investovat jakékoliv vlastní prostředky
do prevence nebo jiných opatření.
HZS ČR používá k hodnocení efektivity zásahů jediný ukazatel a tím je výše uchráněných hodnot při požárech.
Uchráněné hodnoty v poslední 5 letech u HZS JmK jsou uvedeny v tabulce č. 7
Rok
Uchráněná hodnota v tis. Kč
2007
2 005 164
2008
782 738
2009
739 944
2010
551 826
2011
1 073 348
Tabulka č. 5: Uchráněné hodnoty při požárech HZS JmK
Zdroj: [7], zpracování vlastní
Z tabulky vychází, že uchráněná hodnota za posledních 5 let byla celkem 5 153 020 000 Kč a průměrná uchráněná
hodnota činí 1 030 604 000,- Kč. Realizací projektu by mělo dojít k nárůstu uchráněných hodnot v JmK přibližně
o 9 mil. Kč (výpočet vychází z dokumentu „Závislost následků požárů na čase dojezdu jednotek PO“, který byl
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
125
podkladovým materiálem k Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 k plošnému rozmístění sil a prostředků jednotek PO).
Průměrné náklady KPS HZS JmK v provozní fázi jsou 4 733 000,- Kč (počítáno z tabulky č. 4). Proto navrhuji, výši
příspěvku od pojišťoven ve výši 8 % z rozdílu nově uchráněných hodnot což by přineslo 5 520 00,- Kč, které by
pokryly náklady na provozní fázi projektu, a zajistily tím rezervní prostředky pro případná neočekávaná rizika.
• návrh na vypracování metodiky pro vyčíslení škod na životním prostředí,
• návrh na sjednocení výbavy výjezdových vozidel,
• návrh na zavedení jednotného SW,
• návrh na zapojení se HZS JmK do OP přeshraniční spolupráce,
• návrh na zpracování Balance scorecard projektu.
ZÁVĚR
V současné době probíhá realizační fáze projektu VYBUDOVÁNÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
OPERAČNÍCH STŘEDISEK IZS. Jedná se o projekt, který v rámci společné spolupráce složek IZS nemá obdoby,
a proto je velmi náročný na realizaci. Projekt bude mít veliký vliv na příjem tísňového volání a následnou reakci ze
strany složek IZS. Práce je zaměřena na KSP HZS JmK. Celkové způsobilé nákladu projektu KSP HZS JmK činí
45 622 000,- Kč, z nichž 85 % bude hrazeno ze strukturálních fondů prostřednictvím Integrovaného operačního
programu a 15 % bude spolufinancováno z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Financování v provozní fázi již půjde na
vrub HZS JmK a přestože je projekt nastaven tak aby zůstaly náklady stejné jako před realizací projektu, patří mezi
návrhy i návrh na spolufinancování z prostředků pojišťoven. Vzhledem k tomu, že rok 2012 je z pohledu financování
projektu klíčový, doporučuji dbát na dodržení finančního plánu a při nákupu technologií dbát na postup dle vyhlášené
metodiky pro výběr dodavatele tak aby nebylo ohroženo čerpání dotačních prostředků.
LITERATURA
[1]
TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie I. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005, 110 s. ISBN 80-7194-473-455761-02.
[2]
Fondy Evropské unie [online]. 2011 [cit. 2011-10-27]. Regionální politika EU. Dostupné z WWW:
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>.
[3]
Ministerstvo
vnitra
ČR
[online].
2008
[cit.
2012-1-28].
Rozpočet
MV
ČR:
<http://www.mvcr.cz/clanek/rozpocet-mv-cr.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d>.
[4]
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje [online]. 2011 [cit. 2012-1-28]. Výroční zprávy
<http://www.zzsjmk.cz/vyrocni-zpravy>.
[5]
Informace o projektu IS IZS [online]. 2010 [cit. 2011-12-15]. Struktura programu <http://www.is-izs.cz/oprogramu/struktura-programu>.
[6]
Interní zdroje HZS JmK ČR – reportingové materiály operativních porad
[7]
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Statistické ročenky: <
http://www.firebrno.cz/statisticka-rocenka>.
ADRESA:
Rostislav Bernát
Hřbitovní 35
690 03 Břeclav
tel.: 608 861 162
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
126
VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY SYSTÉMU ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉHO PROVOZU
KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO ČOV
Simona Horňáková
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice
Abstrakt: Výběr optimální varianty informačního systému pro automatický provoz čistírny odpadních vod a
kalového hospodářství spojené v souvislosti s ekonomickým využitím v budoucnosti je záměrem tohoto
příspěvku pro bakalářskou práci. Výstavba ČOV pro malé obce s nevyužití finančních prostředků z EU a
státní podpory není z hlediska velké finanční zátěže pro malé obce možné. Způsob jak finanční podporu
získat na výstavbu čistící stanice odpadních vod prostřednictvím jiných organizací a dotací EU a státní
podpor lze pouze za dodržení podmínek. Využití varianty, jako je DSO – dobrovolný svazek obcím k
výstavbě ČOV je velkým přínosem nejenom pro malé obce, ale i ze strany dotací EU a statní podpory
v České republice. Srovnání variant způsobů ekonomického financování vychází z lokálního prostředí, kde
se ČOV nachází. Samotná analýza automatického provozu ČOV je důležitým faktorem v existenci celé
ČOV a návrh na změnu v kalového hospodářství ČOV Velička v budoucnu je přínosem této bakalářské
práce.
Klíčová slova: ČOV – čisticí stanice odpadních vod, Evropská unie, DSO – dobrovolný svazek obcí, ASŘ –
automatizovaný systém řízení, kalové hospodářství, ekologie, PRVKMJ - plán rozvoje vodovodů a
kanalizace Jihomoravského kraje, VaK – vodovody a kanalizace.
ÚVOD
Protože výstavba ČOV je značně obtížná z hlediska financování u některých malých obcí, zaměřím se na tento problém.
Téměř veškeré malé obce se setkávají s touto otázkou a hledají nejvhodnější cestu, jak tyto prostředky získat, a
v neposlední řadě, kde. Sdružením obcí v jeden kooperující celek, tam, kde to geografické podmínky umožňují, je
vybudování čistících stanic za úplné, nebo částečné podpory státu, Evropské unie a Ministerstvo životního prostředí, je
jediné možné řešení.
Možnost připojení některých malých obcí v odloučených lokalitách na kanalizačního řádu v některých lokalitách není
možný, tak jako je tomu u některých u již existujících systémů likvidace, nebo na komunální odpadní kanalizaci vod
jak je jiný než je tomu u větších měst a aglomerací v satelitních městských částí či obcí. Nejenom vybudování
kanalizace a ČOV je velkým zásahem do rozpočtů pro jednotlivé obce, ale s touto realizací jsou spojeny i další nutné
úpravy. Předně rekonstrukce současné kanalizace, pokud již existuje nebo vybudování nové v určitých oblastech,
úprava, nebo zcela vybudování nové komunikace, která musí odpovídat všem stanoveným předpisům v závislosti na
příslušné technické i legislativní normy platné v současnosti České republice. V České republice je již několik takových
ČOV vybudováno a provozováno, ale po dobu jejich provozu se ukázalo, že jsou zde některé nedostatky. Návrh na
jejich změnu, bude snad vodítkem při přípravě, projektu a budování dalších nových ČOV.
Automatický systém řízení u ČOV naskýtá značné výhody, které jsou spojeny s principem úpravy odpadních vod.
S návazností na kalovou koncovku ČOV, což je zpracování odpadního kalu, tak aby to bylo zpracování z pohledu
ekonomiky vyhovující je další náplní tohoto příspěvku.
Způsoby financování při výstavbě čistící stanice vod s následnou koncovkou kalového hospodářství je pro malé obce
klíčovou otázkou už v samotném závěru. Kde a jak vzít dotaci, pro některé malé obce závisí někdy i na samotné
existenci. Způsob možnosti využití spolku DSO – dobrovolný svazek obcí je možnou variantou toho problému.
Návrhem na změnu kalové koncovky pro ČOV Velička na základě finančních údajů poskytnuty od nejenom ČOV
Velička, ale i jiné ČOV jako je ČOV Velká na Veličkou, ČOV Kyjov, ČOV Hovorany , Šardice a Svatobořice – Mistřín
jsou nezbytnými informacemi k vyhodnocení finanční analýzy. Následné zhodnocení a vyhodnocení jednotlivých
variant uvedu v závěru formou tabulky pro ČOV součastnou .
Uvedu možné výhody a nevýhody varianty A pro současnou ČOV Velička a možné výhody a nevýhody pro ČOV
Velička navrženu na změnu. Vyžití kalu z čistící stanice odpadních vod nabízí v dnešní době několik možností, ale ne
všechny jsou vhodné pro ČOV Velička. V závěru uvedu možnost, využití odpadního kalu z ekonomického hlediska,
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
127
která může ovlivnit finanční situaci obcí, které se výstavbou kanalizace a ČOV již začaly zabývat, jak už jako
provozovatel a uživatel ČOV, tak jen jako uživatel ČOV. Uvedu několik možností, likvidace kalů, které stojí za
zmínku, nejenom z pohledu ekonomického, ale i ekologického.
HLAVNÍ PŘÍNOS ČOV
Hlavním důvodem výstavby kanalizací a společné čistírny odpadních vod pro zmiňovanou (zájmovou) oblast je
především zajištění a zabezpečení čištění odpadních komunálních vod, tak aby byly dodrženy požadavky současné
legislativy na kvalitu a čistotu vod, které jsou vypouštěny do vod povrchových. Kvalita vypuštěné odpadní vody z ČOV
do vod povrchových musí odpovídat nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. a taktéž Rady ES pro čištění odpadních vod č.
91/271EHS pro řeku Veličku. [1, s. 6]
Záměrem vybudování kanalizace a ČOV je především ve zlepšení kvality a čistoty povrchové vody v řece Veličce,
která se vlévá do řeky Moravy, protékající významnými prameništi pitné vody, kterou Vodovody a kanalizace a.s.
Hodonín zásobují obyvatelstvo v okrese Hodonín (Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko) a celkového zlepšení kvality
životního prostředí v zájmovém území, tím že bude zlepšena zejména ochrana živočichů vázaných na vodní
prostředí.[1, s. 3]
Orgánem pro povolení stavby ČOV je Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí, realizace stavby
ČOV a kanalizace pro DSO Velička, který vydal vodoprávní povolení pod č.: ŽPSÚ/285302008 ze dne 16. 9. 2008.
Orgánem pro povolení stavby ČOV je Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí, realizace stavby
ČOV a kanalizace pro DSO Velička, který vydal vodoprávní povolení pod č.: ŽPSÚ/285302008 ze dne 16. 9. 2008. [1,
s. 26 - 29]
V níže uvedené tabulce zobrazím látky a jejich veličiny požadovaného množství, které musí ČOV Velička dodržet, při
vypouštění odpadní vody z čistící stanice zpět do řeky Veličky. Tyto veličiny jsou předem stanoveny a odpovídají
legislativě tohoto státu, které vydalo MŽP. Čistící proces bude splňovat požadovanou účinnost čištění ve smyslu
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a
rovněž bude splňovat požadavky EU uvedené ve Směrnici 91/271/EEC. [1, s. 7]
Tok řeky Veličky v profilu Hroznová Lhota
Látky obsažené ve vodě
průměr
jednotka
Q355
0,013
m³/s
BSK5
2,60
mg/l
CHSK
10,30
mg/l
N celekem
4,37
mg/l
Nerozpustné látky
17,30
mg/l
Tabulka č. 1: Výchozí parametry čistírny
Zdroj: [ 1], vlastní grafické zpracování
PODMÍNKY VÝSTAVBY ČOV
Základní podmínkou celé této výstavby, bylo vyřešit majetkovou podstatu investora stavby. To znamenalo požádat
Vodovody a kanalizace a.s. Hodonín o navrácení kanalizací v jednotlivých obcích a majtko-právně je převést do
společenství „DSO Velička“, neboť jedině takový právní subjekt mohl být žadatelem a příjemcem příslušné dotace
z fondů Evropské unie. Po celou dobu výstavby bude vodohospodářské dílo spravovat a provozovat pracovník, kterému
je udělena licence Jihomoravského kraje v Brně a zároveň i odborem životního prostředí.
Pro informaci uvádím, že celkové náklady na stavbu kanalizace a ČOV představují částku 281,4 mil. Kč (dotace z EU
je 80 % dále 15 % finanční spoluúčast DSO Velička a zbylých 5 % prostředků je z MF ČR). [1, s. 5 - 30]
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A INVESTOROVI
Název stavby:
Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV
Místo stavby:
Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny
Okres:
Hodonín
Kraj:
Jihomoravský
Stát:
Česká republika
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
128
Investor:
Celkový náklady:
Zhotovitel:
Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička
281 416 446,- mil. Kč
MSO Servis spol. s.r.o., Za humny 20, Kyjov, IČ: 49971379
Projekt navazuje na územní plány obcí a je v souladu s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
PRVKMJ“.[1, s. 3]
REALIZACE STAVBY ČOV A KANALIZACE PRO „DSO VELIČKA“
Na základě uzavřené smlouvy mezi investorem stavby a jejím zhotovitelem byla stavba i přes neuzavření smlouvy o
jejím předfinancováním s MF ČR zahájena v měsíci květnu 2010. Důvodem vyla nutnost realizace kanalizace v obci
Tasov, která podmiňovala realizaci stavby průtahu silnice včetně kruhového objezdu v obci.
Tato silniční stavba byla připravena k výstavbě v roce 2011. Výstavba kanalizace, spočívající v rekonstrukcích
některých kanalizačních stok nebo ve výstavbě nových kanalizačních stok pak pokračovala v obcích Hroznová Lhota a
Žeraviny až do vyčerpání finančních prostředků investora stavby, což nastalo v měsíci únoru 2011.
Dne 9. 2. 2011 byl sepsán protokol o pozastavení práce na akci ČOV a kanalizace pro „DSO Velička“. Do poloviny
února 2011 bylo provedeno zakonzervování stavby. K datu 16. 2. 2011 činila prostavěnou 24,4 mil. Kč, což
představovalo 10,77 % nákladů na celou stavbu z vysoutěžené ceny stavby.Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV
obsahovat tyto průměrné veličiny a tím mohou být následně vypuštěny do řeky Veličky.[1, s. 8 - 9]
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (ASŘ) A DÁLKOVÝ PŘENOS DAT
Cílem je především minimalizovat obsluhu manuálního lidského působení. Zajistit automatické řízení celého nebo
alespoň téměř celého principu čištění. Veškerý průběh řízení se promítá do technologického řízení čistírny ovládané
počítačem se speciálně vybaveným zařízením pro automatické řízení. Podmínky pro provoz jsou získávány ze
zabudovaných čidel v jednotlivých částech čistírny. Základní úroveň řízení bude založena na programovatelném
logickém automatu (PLC). Je zvolena koncepce řízeného systému s jednou procesorovou jednotkou pro celou ČOV. [2,
s. 147]
Dispečerský počítač bude komunikovat s PLC pro sběrnici ETHERNET. Systém řízení bude navazovat na provozní
rozvod silnoproudu a měření a regulaci. Předávacím místem, mezi PLC a jednotlivými technologiemi, budou
svorkovnice v rozvaděči (označený jako ED1). Kabeláž vedoucí do jednotlivých rozvaděčů technologie je součástí
dodávky příslušné technologie. Vazební relé (výstupy/vstupu PLC) jsou součástí dodávky provozního rozvodu
silnoproudu a budou umístěny v rozvaděči RM1. [3, 158 - 163]
Komunikační systémy z hlediska funkce lze rozdělit na dva druhy:
Systém ON-LINE – jedná se o spojení mezi centrem a lokálním systémem ASŔTP dvěma nebo několika lokálními
systémy, kde je spojení trvalé a přenos dat je zajištěn adresnou komunikací prostředky na bázi GSM, GPRS apod.
Systém OFF – LINE – toto spojení funguje po nezbytnou dobu, pak se komunikační kanál mezi takovéto systémy patří
např. klasický telefonní modem, GSM modemové přenosy, přenos pomocí SMS zpráv apod. [2, s. 149 - 151]
Formy dálkového řízení u provozů ČOV je důležité na různých lokálních řídících systémech. Podstatou tohoto řízení je
dispečerský systém provozované technologické soustavy zalotžit tak, aby na standartních a otevřených subsystémech
byly jednotlivé dále části definovaného telemetrického systému s rozhraním navazující na jednotlivé vrstvy např.:
• dispečerské centrum – počítač, vizuální software včetně nástrojů pro archivaci a následnou analýzu
historických dat
• komunikační systém – jedná se o soubor zařízení umožňující vzájemné propojení různých zařízení řídících
systémů
• lokální systémy ASŔTP – tyto stanice jsou podřízené PLC automaty, snímače neelektrické veličiny apod.
zajišťující autonomní ovládání a řízení spolu souvisejících technologií.[4, s. 158 - 163]
PROVOZOVATEL A UŽIVATEL ČOV
V případě malé kapacity EO u ČOV může nastat případ, že čistící stanice nebude mít trvalou obsluhu, která je vybavena
měřícím a monitorovacím zařízením pro přenos dálkovým ovládáním z centrálního dispečinku, či stanoveného
pracoviště, tak tento provoz zabezpečuje pohotovostní služba.
Čistírna odpadních vod může fungovat jako samostatný ekonomický subjekt s vlastní právní identitou. Ve většině
případů jsou ČOV však provozovány jako organizační jednotky vodárenských společností. Náklady a výnosy
související s provozem čistíren odpadních vod jsou v druhovém členění odlišné při provozování různých
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
129
technologických typů a také velikostí čistíren. Velmi důležitou složkou skutečností pro hodnocení ekonomiky provozu
ČOV je forma organizace vodárenských společností. Většinou jsou označovány jako smíšené, což znamená, že je
majetek provozní a infrastruktura jsou v jednom celku. Zdrojem pro obnovu a modernizaci a rozvoj infrastruktury
majetku jsou v nich odpisy tohoto majetku. Majetek infrastruktury je ve vlastnictví jiných právních subjektů. Především
obcí nebo jejich zájmových sdružení, svazků a v některých případech právnických osob ve formě akciových společností
nebo s.r.o.
Základem provozování ČOV je ve vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem infrastrukturního majetku provozní
smlouva. Tato provozní smlouva zajišťuje a specifikuje rozsah provozování, práva a povinnosti vlastníka a
provozovatele, financování provozu a rozvoje ČOV, způsob stanovení ceny a plateb nájemného a další podmínky
spolupráce. [2, s. 172 - 175]
VZNIK DSO
Pro mnoho malých obcí je zcela nemožné vybudování ČOV bez finanční dotace. V některých případech i přes finanční
podporu je to nedostačující. EU podporuje spolek DSO, což je „dobrovolný spolek obcí“. Jedná o to, že více obcí
vytvoří jeden spolek, tím dojde k finanční podpoře jednotlivých malých obcí. Obce se tak sdruží do spolku se záměrem
společného cíle. V tomto případě ČOV. Tato možnost se nabízí jenom obcím, kde to však okolní terén dovoluje. Jestliže
se obce budou nacházet v hornaté oblasti, nebo velmi odloučených lokalitách, je tato varianta nevhodná. EU tuto
variantu, tam kde je to možné schvaluje, neboť společných slučováním obcí dochází k šetření finančních prostředků a
tím dochází k poskytnutí finanční dotace na jiné stejně důležité okolnosti. např. úprava bývalých kalových polí.
FINANČNÍ ANALÝZA DOSAVADNÍ STAVBY ČOV VELIČKA
Jednotlivým obcím byly přiřazeny finanční částky na vybudování nutné kanalizace a čerpacích stanic. Některé obce tyto
finanční prostředky již využily, jiné ne. Tyto náklady se týkaly těchto zařízení: gravitační kanalizace a výtlak, čerpací
stanice, odlehčovací komora a dešťová zdrž. Ceny nejsou uváděny s DPH. DPH by jinak činilo 20 %.
Přehled použitých financí za období od 05/2010 do 02/2011
Obec
Žeraviny
cena k dispozici
22 794 078,17
% využití
26,29
cena požita
5 992 829,50
zůstatek
16 801 248,67
Hr. Lhota
41 775 741,32
16,46
6 876 288,37
34 899 457,95
Tasov
11 959 720,22
83,38
9 971 838,03
1 987 882,19
Kozojídky
25 721 942,42
0
0,00
25 721 942,42
Kněždub
36 109 112,00
0
0,00
36 109 112,00
Tabulka č. 2: Celkový přehled nákladů za období 02/2011
Zdroj: [5], vlastní grafické zpracování
KALOVÁ KONCOVKA
Kalová koncovka je důležitou součástí každé ČOV pro ČOV Velička je navržena mobilní odstředivka. Tyto odstředivka
zabezpečuje pronajimateli jisté výhody a nevýhody. Pro zlepšení ČOV Velička v oblasti kalové koncovky vzhledem
ekonomického posouzení do budoucnosti jsem navrhla variantu B, která obsahuje tyto následující parametry.
Základní údaje o ČOV Velička pro 3 600 EO.
Základní údaje o ČOV Velička
veličiny
Produkce kalu
173 kg/den
Produkce kalu chemického
61 kg/den
Celková produkce kalu
234 kg/den
Předpokládaná koncentrace kalu
30 kg/m³
Tabulka č. 3: Základní údaje o ČOV Velička pro 3 600 EO.
Zdroj: [1], vlastní grafické zpracování
Návrh mého řešení. Investiční náklady na navrhovanou změnu
Při kapacitě kalojemů pro zdržení kalu 55 dní, je užitný objem kalojemů 431 m³. Představuje:
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
130
náklady (stavebního a technologické) v částce:
stavební náklady na stání odstředivky:
celkem:
4 550 000,-Kč
100 000,-Kč
4 650 000,-Kč
Odůvodnění:
Kapacita kalojemů na 55 dní (je třeba zvýšit) je podle zkušeností z provozů ČOV zcela nedostatečná pro provoz
mobilních odstředivek, zejména pro zimní období. (mráz). Kapacita kalojemů se proto navrhuje na 100 dní zdržení
kalu, což znamená zvýšení investičních nákladů (stavebních a technologických) na částku:
• Při užitném objemu 780m³ a obestavěném prostoru 1 250m³
9 430 000,-Kč
• Stavební náklady na stání odstředivky
100 000,-Kč
• Náklady celkem
9 530 000,-Kč
Náklady na mobilní odstředivku od Vak Hodonín,a.s.:
• Při provozu 33 dní (v roce)
560 000,-Kč
Náklady na mobilní odstředivku od VaK Uherské Hradiště
• Při provozu 59 dní (v roce)
745 000,-Kč
Odstředivka má menší kapacitu a není žádná garance ceny do budoucna. Cenu odstředivky jsem obdržela od Vak
Hodonín,a.s. Převzato z analogických 1m³ obestavěného prostoru.
SROVNÁNÍ VARIANTY A S MOBILNÍ ODSTŘEDIVKOU VARIANTOU B VLASTNÍ NÁVRH
Varianta A výhody
• nižší pořizovací cena
• rychlejší výstavba
• provoz ČOV zajišťuje pronajimatel
Varianta B výhody
• kvalitnější dořešení kalového hospodářství
• jistota v budoucnosti
• samostatnost provozu
• trvale zajištění odvodňování kalu, stabilita kalu
• nižší provozní náklady
• pružná reakce obsluhy na výkony provozu ČOV
• možnost příjmu a zpracování kalu z jiných zdrojů
• zlepšení ekonomické bilance provozu ČOV
• samostatnost provozu
• jistota v budoucnosti
• kvalitnější dořešení kalového hospodářství
Nevýhody A
• nejistota existence firmy
• na zpracování kalu
• nestálost ceny za zpracování kalu
• zvyšování ceny za přepravu
• odkalování je závislé na vytíženosti odstředivky
• vyšší náklady na likvidaci kalu
• pronajímatel a provozovatel se bude obtížně
• přizpůsobovat k potřebám a požadavkům
• Provozování ČOV Velička
Nevýhody B
• větší počet zaměstnanců pro zajištění provozu
• vyšší náklady netechnologickou část kal. hosp.
• vyšší nároky na obsluhu při provozu z hlediska
• zajištění automatického zařízení, servis atd.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
131
Odpady, které při čištění odpadních vod vznikají, je nutno zpracovat tak, aby životní prostředí neznečišťovaly a pokud
to jejich chemické rozbory dovolí, budeme je využívat ke zpracování na komposty a dále je využívat jako dobrá
organická hnojiva. Tento způsob jejich konečné likvidace může být i finančním přínosem pro provozovatele ČOV.
JINÉ MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH KALŮ.
V následující kapitole uvedu několik příkladů na zpracování odpadních kalů. Blíže popíši jejich výhody a nevýhody a
jejich dostupnost pro současně realizovatelnou ČOV Velička. Jednu z níže uvedené varianty finančně zhodnotím.
Spalování kalů je jeden ze způsobů, jak naložit s odpadním kalem z ČOV. Podmínkou je především, aby hodnoty
odpadního kalu odpovídaly požadovaným normám a tím mohlo dojít k dalšímu způsobu zpracování a využití. Jestliže
normy jsou dodrženy, spalováním můžeme využit pro výrobu granulí na topení, výrobu tepla, které se používá pro
ohřev vody, vytápění velkých budov nebo skleníků. Tato možnost je pro místní ČOV také jedním možnou variantou,
jak s odpadním kalem naložit, ale musíme vzít v úvahu, že doprava v dnešní době není levná a vzhledem na vzdálenost
a předpokládaného množství vyprodukovaného kalu této ČOV je nevhodnou možností v této době. Nejbližší spalovny
Prostějov, Brno.
Pro velké ČOV je velmi výhodnou metodou využití kalového odpadu pro výrobu bioplynu. Jedná se o ČOV o EO více
než 20 000 a tím se tato metoda pro ČOV Velička vylučuje.
Principem procesu, byla sedimentace – usazovaní těžších, nerozpustných součástí ať už kapalné nebo plynné směsi.
Pohybem dispergovaných částic pomocí disperzní soustavy vyvolaným působením silového pole, což je klesání částic –
suspenze ke dnu a radiálním pohybem při působení odstředivé síly, kde je důležitá hustota částice a disperzního
prostředí, velikost a var částic, viskozita disperzního prostředí atd. Získáváme tím čirou kapalinu nad sedimentem.
Současné využití velký ploch – kalových polí se mění. Podstatou je využití v jiný prospěch např. rekreační zóně pro
obyvatelstvo – víceúčelová hřiště, in-line dráhy, výsadbě lesoparků, a jiné. Jejich úprava však není levná záležitost a
obce, městys nebo města žádají Životní prostředí o finanční dotaci.
ZÁVĚR
Hlavním cílem bylo navrhnout optimální varianty informačního systému pro automatický provoz čistírny odpadních a
kalového hospodářství pro ČOV Velička. Předložním jednotlivých variant návrhů, jak vylepšit kalovou koncovku a
jejich následné automatické řízení s využitím z ekonomického hlediska pro budoucnost je náplní této bakalářské práce.
Co všechno tyto varianty nabízejí a jaké jsou jejich podmínky pro zřízení, nebo případnou realizaci včetně finančních
nákladů jsou zde patřičně zmíněny.
Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov a Žeraviny její odkanalizování a
zpracování odpadních vod je v rámci projektu a v souladu s Plánem rozvoje pro vodovody a kanalizace Jihomoravského
kraje – PRVKMJ. Pozitivní vliv každé stavby ČOV a kanalizace na životní prostředí je zřejmé a proto je nezbytné
poukázat na pozitivní přínos vybudování ČOV Velička pro životní prostředí v oblasti čistoty vod. Řeka Velička je
součástí CHKO – chráněně krajinné oblasti Bílé Karpaty a zároveň se vlévá do řeky Moravy. Zajištění vypouštění
odpadní vody dle odpovídajících norem do řeky Moravy se zlepší úroveň životního prostředí. Vybudováním kanalizační
sítě a ČOV bude zajištěna likvidace odpadních vod v souladu s požadavky současné legislativy. Dojde ke zlepšení
kvality vody v řece Veličce, do které jsou dnes odpadní vody přes místní vodoteče částečně vypouštěny. Společná
komunální ČOV Velička bude splňovat směrnici Rady ES pro snížení znečištění městských (obecních) odpadních vod
91/271/EHS a Nařízení vlády č. 61/2003.
Základem je minimalizovat obsluhu lidské činnosti, což je velmi důležité v oblasti čističek odpadních vod. Od samého
začátku je nutné vhodné volby technologie a následného servisu při provozu. Tímto zaručíme kvalitu čištěné odpadní
vody a vypouštěné vody zpět do přírodní rezervace. Proto se dobré se vždy obracet na firmy s dlouholetou praxí a
osvědčenými technologickým vybavením.
Zefektivnění kalové koncovky je podstatou jak obcím zlepšit jejich finanční rozpočet. V případě pozitivních výsledků
rozborů kalů, mohou tyto odpady využít dál, například k výrobě kompostů. Nová čistička odpadních vod pro svazek
„DSO Velička“ bude velkým přínosem pro všechny občany sdružených obcí, ale i pro všechny ostatní, protože se tím
zlepší kvalita čistoty řeky Veličky a následně budou lépe chráněna prameniště pitné vody v povodí řeky Moravy, kam
řeka Velička ústí.
Možnosti další využití odpadních kalů a jejich následné další zpracování je v současné době velmi častou otázkou. Ne
všechny nabízející se možnosti jsou vhodnou variantou u ČOV s malou kapacitou EO. Zhodnocení některých variant
pro ČOV Velička je přínosem této problematiky.
LITERATURA:
[1]
PPÖYRY 2007, Výpis ze souhrnné technické zprávy pro dobrovolný svazek obcí ČOV Velička, 2007,
[email protected]öyry Environment a.s., 3A06314.52,03/2007.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
132
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
PYTL, V. Příručka provozovatel čistírny odpadních vod, První vydání Praha: SOVAK 2004, ISBN 80-2392528-8.
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, ,Automatizace vodních elektráren – Pokyn pro řízení pomocí počítače,
Praha: 2005-03-01. 72 s. Třídící znak 08 5500, ČSN EN 62270.
TABEBBAYN ABDREW S, Computer Networks, four education, Upper Saddle River, New Jersey 07458,2003
Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall PTR, ISBN 0-13-038488-7.
Obecní zpravodaj [online]. 2011 [cit. 2011-02-21]. Dostupné z WWW: http://www.obecvelka.cz/volebniZpravodaj-2002/d-2558
ADRESA:
Simona Horňáková
Hroznová Lhota 425
696 63
tel.: 736 770891
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
133
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
134
ROZŠÍŘENÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU ATOMATIZACE OVLÁDÁNÍ PLAVEBNÍCH
KOMOR NA BAŤOVĚ KANÁLE ŘECE MORAVĚ
Roman Souček
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Abstrakt: Účelem mého projektu je zefektivnění dálkového ovládání plavebních komor na Baťově kanále a
přilehlých úsecích řeky Moravy. Zmíním se i o počátcích rozvoje plavební cesty, provozním využití lodní
dopravy a v neposlední řadě zhodnotím ekonomické souvislosti s provozem plavební cesty. V další části je
rozebrána analýza ovládání plavebních komor. Bude zde podrobně analyzován návrh dálkového ovládání
jednotlivých plavebních komor s modelovým řešením. Závěrem zhodnotím jednotlivé přínosy a možné
související zápory spojené s realizací tohoto projektu a s tím související ekonomické aspekty v podobě
přínosů plynoucích z využití a realizace dálkového ovládání, včetně efektivity řízení z centrálních
pracovišť.
Klíčová slova: BK - Baťův kanál, PK - Plavební komora ,WIFI připojení, optický kabel, rejda, dalby
ÚVOD
Cílem mé bakalářské práce je zefektivnění dálkového ovládání plavebních komor na Baťově kanále a přilehlých úsecích
řeky Moravy v přibližné celkové délce 51,8 km. Tato práce je nástrojem ke zlepšení celkového chodu plavební cesty a
to především jak z ekonomické stránky věci, tak i po technické stránce tj. bude umožněna rychlejší přeprava většího
počtu návštěvníků Baťova kanálu. Největší ekonomická výhoda spočívá a úspoře finančních prostředků na mzdu
pracovníků. Z původních 11 osob vykonávají funkci obsluhy plavební komory, bude tento počet lidí snížen na dvě
osoby.
Mnou předložená bakalářská práce se sestává z několika částí z nich první část je literární rešerše, kde se za bývám
teoretickým základem, který je nezbytnou součástí na realizaci mého projektu bakalářské práce WIFI neboli
bezdrátového připojení. V této části je pojednáváno o WIFI připojení jako takovém dále, jsou zde rozebrány nejrůznější
modely a typy zařízení, způsoby bezdrátového připojení a to s přihlédnutím na vhodnost, účelnost a možnost připojení,
které připadají v úvahu v souvislosti s mým řešeným projektem a to jak z hlediska bezpečnosti přenosu signálu tak i
zajištění rychlého přenosu dat. Dále je nezbytné historické ohlédnutí do doby výstavby samotného Baťova kanálu a je
nutné připomenout jeho původní využití jako plavební cesty pro přepravu lignitu do firmy Baťa v Otrokovicích. Je
nezbytné podotknou, že na celkové délce baťova kanálu se dnes nachází několik historicky významných technických
památek za zmínku stojí překladiště lignitu v Otrokovicích a výklopník v Sudoměřicích. V dalším, tématickém okruhu
práce je popis plavební cesty s analýzou ovládání komor. Jádrem celého projektu na návrh modelového řešení a analýza
různých variant, které vedou k celkovému zefektivnění systému proplavování lodi. Na závěr jsou srovnány předložené
návrhy a je zde ekonomické zhodnocení celého projektu.
Specifikace plánovaných oprav jednotlivých PK v časových etapách
a) etapa – práce prováděné na vodní cestě Otrokovice – Rohatec v období let 1988 – 1995 úsek Strážnice –
Spytihněv km 7,520 – 44.123.
b) etapa – práce prováděné v roce 1996 – 1997 úsek Veselí nad Moravou – Spytihněv km 17,051 – 44,123.
c) etapa – práce uvažované provádět v roce 1998 – 1999 v úseku Uherský Ostroh – Strážnice km 22,419 –
10,406.
d) etapa – práce uvažované provádět v roce 2000 a dále v úseku Petrov – Rohatec v km 5,768 – 0,900.
e) etapa – práce investičního charakteru týkajících se propojení stávající plavební cesty Otrokovice – Rohatec na
řeku Moravu km 0,900 – 0,000 a do Hodonína a modernizace plavebních komor. [1, s. 8-9]
PROINVESTOVANÉ CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY I. ETAPY
V roce 1989 byla projekčně dokončena tzv. I. etapa zprovoznění – tj. úsek od jezu Spytihněv po jez v Nedakonicích.
Práce byly provedeny v tomto rozsahu:
• vyčistění horního úseku kanálu v délce 3,2 km od jezu Spytihněv po plavební komoru Babice od 5.600 m3
nánosu s vysvahováním břehů, osetím a uložením nánosů.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
135
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vyčistění středního dílu kanálu od plavební komory Babice po plavební komoru Huštěnovice od 5.900 m3
nánosu s vysvahováním břehů, zpevněním rejd, osetím svahů a uložení nánosů.
vyčistění spodního dílu kanálu od plavební komory Huštěnovice po plavební komoru Staré Město (ústí do řeky
Moravy) v délce 1,3 km. od 21 300 m3 nánosu včetně svahování břehů, osetí svahů a převoz a uložení nánosů.
pročištění vtoku plavebního kanálu nad plavební komorou Spytihněv o objemu cca 8.000 m3 s úpravou břehů
rejdy.
úprava spodní stavby hospodářského mostu pod plavební komorou Babice jako náhrada za stávající most,
neprůjezdný pro plavidla.
vyčistění plavebních komor Huštěnovice, Kunovský Les a Staré Město od nánosů.
vybavení plavebních komor, úprava rejd, vybudování výhyben a osazení dalbami.
opravy technologie plavebních komor Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Staré Město a Kunovský les.
odstranění cca 3 000 m3 nánosu na výustní části plavebního kanálu do řeky Moravy ve Starém Městě.
pročistění vtoku do plavební komory Nedakonice v objemu 3 000 m3, oprava poškozených betonů komory a
technologie.
Správce toku se snažil o splavnění předmětného úseku kanálu k 30.červnu 1990. Na splavnění se měly finančně a
technicky podílet další subjekty jako příklad firma Ekotrans Moravia a.s. Protože ty však nedostály svým závazkům,
bylo další opětné splavňování zastaveno. [4, s. 5-6]
Akce
Strážnice I.-III. Etapa
Vnorovy – Veselí
Nedakonice
Kunovský Les
Spytihněv
Spytihněv – Babice
Staré Město
Huštěnovice - St. Město
Babice – Huštěnovice
PK Staré Město
PK Huštěnovice
Vystrojení PK
Zámečnické výrobky
Oprava na PK
Celkem
rok realizace
1988 - 1991
1993
1989
1990
1990
1989
1990
1990
1989
1989 - 1990
1989
1991
1990 - 1991
1991
finanční náklady
1601000
1031000
932000
206000
616000
1144000
194000
815000
1252000
206000
48000
697000
589000
802000
10133000
zemní práce m3
15000
16000
3400
400
8000
5600
3000
21300
5900
300
200
Dodavatel
Cizí
Cizí
PM
PM
PM
PM
PM
Cizí
PM
PM
PM
Cizí
Cizí
PM
79100
Tabulka č. 1: Přehled úseků a prací včetně nákladů I. etapy
Zdroj: [1, s. 10], vlastní grafické zpracování
PROINVESTOVANÉ CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY II. ETAPY
Druhá etapa prací sledujících splavnění kanálu nastala v roce 1996 a pokračovala až do roku 1997 po nabytí účinnosti
zákona o vnitrostátní plavbě 114/95 Sb. Zhoršená finanční situace Povodí Moravy, a.s. neumožnila hradit práce
související s plavbou z vlastních prostředků. Proto byly veškeré opravy hrazeny ze státní dotace. . Práce byly provedeny
v tomto rozsahu:
• zprovoznění plavební komory Veselí nad Moravou a vyčistění kanálového úseku pod uvedenou plavební
komorou v délce cca 1.000 m. Z vlastních prostředků a.s. bylo provedeno vyčištění vtokové části kanálu ve
Veselí n.M.
• provedeno zprovoznění PK Nedakonice, vystrojení PK Kunovský Les a Veselí n.M., odtěžení nánosů
z plavebního kanálu v úseku Staré Město – Huštěnovice a protikorozní úprava PK Staré Město – Spytihněv. [1,
s. 11]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
136
rok realizace
fin. náklady
1996
1997
celkem
2 100 000
3 060 000
5 160 000
opravy
2 050 000
3 060 000
5 110 000
pr.náklady
40 000
odpisy
10 000
40 000
10 000
zemní práce
12 000
2 000
14 000
Tabulka č. 2: Přehled úseků a prací včetně nákladů II. etapy
Zdroj: [1, s. 13], vlastní grafické zpracování
PROINVESTOVANÉ CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY III. ETAPY
Tato etapa zajistila splavnění celého úseku od Otrokovic ( Bělovského jezu) po Petrov. Její podmínkou bylo zajištění
finanční prostředků ze statní dotace. V rámci této etapy došlo v roce k opravám PK Uherský Ostroh, PK Vnorovy I a II.,
PK Kunovský Les. Provozní náklady zahrnovaly i nejnutnější práce vynaložené s údržbou a úpravou vodní cesty. Práce
byly provedeny v tomto rozsahu:
• realizace PK Uh. Ostroh, provedení oprav PK Vnorovy I a II.
• modernizace PK Kunovský Les.
• čistění stokových a výtokových částí plavebního kanálu. [1, s. 14-16]
rok realizace
fin. náklady
1998 opravy
investice
1999 opravy
investice
celkem
11 490 000
600 000
9 445 000
3 072 000
24 607 000
opravy
10 540 000
investiční
prov. náklady
910 000
odpisy
40 000
zemní práce m3
29 700
600 000
8 250 000
18 790 000
1 180 000
3 000 000
3 600 000 2 090 000
15 000 30 000
72 000
127 000 59 700
Tabulka č. 3: Přehled úseků a prací včetně nákladů III. etapy.
Zdroj: [1, s. 18], vlastní grafické zpracování
PROINVESTOVANÉ CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY IV. ETAPY
Realizací této etapy bylo splavnění celého úseku vodní cesty Otrokovice – Rohatec. Jednalo se o nejnáročnější úsek jak
z hlediska objemu prací, tak finančních nákladů. Trasa vede korytem toku Radějovka, kde od doby ukončení plavby
v 60 letech nebyly prováděny žádné práce související s plavbou. Práce byly provedeny v tomto rozsahu:
• realizace zprovoznění celé vodní cesty Otrokovice – Rohatec
• odtěžení nánosu cca 40. 000 m3
• opravy stavidel, dílčího opevnění aj. [1, s. 18]
Akce
rok
fin.
realizace náklady
PK Petrov
2 000
Petrov - Rohatec
rekonst. objektů
provozní
náklady
Celkem
1 760 000
8 000 000
6 000 000
opravy
investice
pr. náklady odpisy
1 750 000
8 000 000
práce
10 000 1 000
40 000
6 000 000
2 000 000
17 760 000 9 750 000
zem.
m3
2 000 000
6 000 000
2 000 000
10 000 41 000
Tabulka č. 4: Přehled úseků a prací včetně nákladů IV. etapy.
Zdroj: [1, s. 19], vlastní grafické zpracování
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
137
PROINVESTOVANÉ CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY V. ETAPY
V roce 2006 byl dokončen ředitelstvím vodních cest ČR projekt automatizace ovládání plavebních komor na Baťově
kanálu v jehož rámci bylo umožněno automatické řízení provozu při proplavování plavidel na 11-ti plavebních
komorách. V případě dvou plavebních komor ve Strážnici toto není nutné, neboť komory slouží pouze jako
protipovodňová ochrana.
Automatizace všech doposud používaných plavebních komor činila cca 22 000 000 Kč. [1, s. 20]
NÁVŠTĚVNOST NA BAŤOVĚ KANÁLE
Expanzní narůst návštěvníků v letech 1996 - 2007 je vidět na grafu č.1. Rapidní úbytek návštěvnosti Baťova kanálu
v roce 1997 byl způsoben letními povodněmi
Graf č. 1: Návštěvnost na Baťově kanálu v letech 1996 - 2011
Zdroj: vlastní grafické zpracování
NÁVRH PROJEKTU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PLAVEBNÍCH KOMOR
Bezdrátové sítě a s nimi spojený vrcholný nástup bezdrátově komunikace zaznamenaly velkou oblibu a proto tato
technologie nahradila stávající pevné telefonní připojení. Mobilní (digitální) sítě jako (GSM, CDMA, GPRS, EDGE,
WCDMA) se staly nedílnou součástí života každého z nás. Vizí do budoucna je vznik 4G technologie sítí. Tento
technologický rozmach dal postupně vzniknout bezdrátovým sítím jako jsou WLAN (Wirelles Local Area Network) s
jejich dnes již nejpoužívanějším typem Wi-Fi (IEEE 802.11b). [2, s. 9]
Využití bezdrátové technologie je zvláště vhodné pro dočasné pracovní prostory, oblasti s obtížným přístupem ke
kabelům, tovární a skladové prostory apod. Podvýbor IEEE 802.11 zahájil svoji práci na funkčních požadavcích,
specifikaci požadované šíře pásma a protokolu řízení přístupu k bezdrátovému přenosovému prostředku v roce 1990
v pásmu 2,4 GHz. [3, s. 117]
RŮZNÉ VARIANTY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Navrhuji nová řešení s popsáním stávajícího stavu. Nulová varianta propojení pře GSM modem. Varianta A propojení
přes WIFI zařízení. Varianta B propojení přes optický kabel. Celkově všechny varianty ekonomicky zhodnotím,
posoudím nejefektivnější a nejoptimálnější využití v praxi.
ZÁVĚR
Účelem mého projektu je zefektivnění dálkového ovládání plavebních komor na Baťově kanále a přilehlých úsecích
řeky Moravy. Zmiňuji se zde o počátcích rozvoje plavební cesty, provozním využití lodní dopravy a v neposlední řadě
je zhodnocení ekonomických souvislostí s provozem plavební cesty.
V další část práce je věnována popisu vodní cesty se zaměřením na Baťův kanál. Dále je provedena analýza ovládání
plavebních komor. Jsou zde podrobně rozebrány návrhy dálkového ovládání jednotlivých plavebních komor
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
138
s modelovým řešením. Na závěr jsem zhodnotil jednotlivé přínosy a možné související zápory spojené s realizací tohoto
projektu a s tím související ekonomické aspekty v podobě přínosů plynoucích z využití a realizace dálkového ovládání,
včetně efektivity řízení z centrálních pracovišť.
LITERATURA:
[1]
ONDRŮŠEK, F. Studie zprovoznění plavební cesty Otrokovice – Rohatec. Uherské Hradiště, 1997. 3 s. Studie
zprovoznění plavební cesty Otrokovice - Rohatec. Povodí Moravy, a.s., Brno.
[2]
PUŽMANOVÁ, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace. Brno : Vydalo nakladatelství CP Books, a.s., 2005.
ISBN 80-251-0791-4.
[3]
BRANDON, J. C. Bezdrátové sítě Cisco. Brno : Vydalo nakladatelství Computer Press, a.s., 2011. ISBN 97880-251-2884-8.
[4]
ONDRŮŠEK, F. Studie dalšího rozvoje plavební cesty Otrokovice – Rohatec. Uherské Hradiště, 1997. 3 s.
Studie dalšího rozvoje plavební cesty Otrokovice - Rohatec. Povodí Moravy, a.s., Brno.
ADRESA:
Roman Souček
Masarykova 268
768 05 Koryčany
tel.: 725 079 427
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
139
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
140
GENEROVÁNÍ PDF VÝSTUPŮ V PUBLIKAČNÍM SYSTÉMU MEDIAWIKI
Marek Janovský
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kroměříž
Abstrakt:Tento příspěvek se zabývá publikačním systémem MediaWiki, jeho vlastnostmi a charakteristikou.
Dále popisuje, jak probíhá v tomto systému vkládání textu pomocí MediaWiki syntaxe, jaká existují jádra
nebo jaké rozšiřující knihovny můžeme použít pro tento systém. V tomto příspěvku je i tabulka, která uvádí
seznam deseti největších wiki webů. Dále popisuje rozšiřující knihovnu extension:collection, která slouží
pro generování výstupů v PDF formátu z publikačního systému Mediawiki.
Klíčová slova: MediaWiki, wiki systém, stránky, html, jádro, syntaxe, rozšiřující knihovny, výstupy.
Abstract: This post deals with the MediaWiki publishing system, its properties and characteristics. It also
describes how this system is in text using MediaWiki syntax as exist or which kernel extension library can
be used for this system. This paper is a table that lists the ten largest wiki sites. It also describes growing
library extension: collection, which is used to generate output in PDF format from publishing system
Mediawiki.
Key words: MediaWiki, the wiki system, pages, html, core, syntax, expanding library, outputs.
MediaWiki je svobodným softwarem s otevřeným zdrojovým kódem a je tvořena pomocí takzvaně Wiki balíčků, což
jsou předem připravené a zabalené instalační části počítačového programu. Je napsaný v jazyce PHP a původně byl
vyvinut pro potřeby Wikipedie. Dnes tento software však využívá spousta dalších neziskových projektů.
Vlastnosti:
• Jednoduchá tvorba a úprava www stránek
• Příkazy a povely jsou plně lokalizované
• Lze stáhnout zásuvné moduly a rozšíření, které dovolují množství nových akcí
• Součástí distribuce je vyhledávací jádro
• Dovoluje obrovské množství nastavení od vzhledu až po uživatelská práva
• Automatické členění dokumentů podle kategorií, třídění atd.
• Automatické formátování dokumentů (obsah, členění atd.)
• Dokáže importovat z běžných kancelářských balíků
• PDF výstup a převedení do holého textu
WIKI SYSTÉM
Wiki je chápána jako označení webů, které umožňují tvorbu a editaci libovolného počtu vzájemně propojených
webových stránek prostřednictvím webového prohlížeče s použitím zjednodušeného značkovacího jazyku nebo
textového editoru WYSIWYG (akronym what you see is what you get). Celý Wiki web je tvořen mnoha stranami, které
se nazývají wiki stránky.
Všechny tyto Wiki weby obvykle běží na Wiki-softwaru a jsou často využívány pro vzájemnou spolupráci více
uživatelů. Proto se často používají v komunitních webech nebo ve firemních intranetech.
CHARAKTERISTIKA WIKI WEBŮ
Hlavním znakem wiki technologie je snadnost se kterou lze vytvářet a aktualizovat stránky. Tyto stránky většinou
nejsou kontrolovány a většina z těchto wiki systémů jsou přístupné i ze strany veřejnosti, navíc nevyžadují uživatelskou
registraci. Dalším znakem je, že mnohé úpravy lze provést v reálném čase a to znamená, že jsou téměř ihned k vidění
on-line. Tohle ale může vést k zneužívání systému. Proto soukromé wiki servery vyžadují autentizaci uživatele k úpravě
stránek a někdy i k pouhému prohlížení.
Wiki je v podstatě databáze pro vytváření, prohlížení a prohledávání informací.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
141
PRINCIPY WIKI SYSTÉMŮ:
Všichni uživatelé mohou na Wiki webu editovat nebo vytvářet jakékoliv stránky, použitím pouze prostého webového
prohlížeče bez dalších doplňků.
Wiki pomáhá podporovat propojenost témat, které spolu nějak souvisí tím, že mezi nimi vytvoří takzvaně odkaz na
stránku. Tento odkaz je buď modrý a to znamená, že stránka již existuje, zatím co červený znamená, že stránka ještě
nebyla vytvořena.
Wiki se snaží zapojit všechny návštěvníky stránek do procesu tvorby a spolupráce, aby se stále zlepšovala kvalita témat.
Stránky a jejich úpravy
Obvykle ve wiki systémech probíhá prezentování stránek pomocí následujícího způsobu:
Uživatel píše a upravuje stránky v takzvaném Wikitextu, což je zjednodušený značkovací jazyk. V tomto wikitextu je
pak stránka uložena.
Při požadavku na zobrazení této stránky systém zkonvertuje tento wikitext na HTML kód a ten se zobrazí na webovém
prohlížeči standardním způsobem.
Důvodem tohoto způsobu prezentování stránek bylo to, že HTML má spoustu vnořených tagů a tak je příliš
komplikovaný pro rychlou editaci a odvádí pozornost od obsahu stránek. Sice uživatelé pak nemohou využívat žádné
funkce, které HTML poskytuje jako například JavaScript a CSS styly, ale to je spíš výhodou, protože tím je zajištěna
jednotnost vzhledu.
Podle použitého wiki enginu se liší i formátovací instrukce. Jednoduché instrukce umožňují pouze základní formátování
textu, ale ty nejsložitější mají podporu pro tabulky, obrázky, vzorce nebo dokonce i ankety a hry.
ODKAZY A VYTVÁŘENÍ STRÁNEK
Wiki obsahuje nelineární navigační struktury. Většinou každá stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Tyto odkazy
jsou tvořeny takzvaným formátem odkazů (link pattern). Původně byla používána jako link pattern metoda CamelCase.
Sice tato metoda vytvářela odkazy snadno, ale měnila vytvořené odkazy do tvarů odlišných od standardního pravopisu.
Kvůli tomu bylo hledáno jiné řešení. Nakonec byly zavedeny takzvaně volné odkazy (free links). Existuje i speciální
link pattern nazvaný InterWiki, který dokáže mezi jinými wiki komunitami upravit jinak použité znaky v odkazech.
Vytváření stránek lze jednoduše přidáním odkazu na příbuznou stránku, avšak pokud tato stránka neexistuje, je odkaz
obvykle nefunkční a otevře se editační okno. Zde může uživatel napsat text stránky. Wiki poskytují nástroje pro
kontrolu platnosti posledních změn obsahu. K tomu slouží takzvaně Stránka posledních změn (recent changes page).
Tato stránka zobrazuje určitý počet změn provedených na stránce.
JÁDRO WIKI SYSTÉMŮ
Pro správu obsahu wiki systémů existuje spousta implementací, které pomáhají mnoha programátorům. Mezi
nejoblíbenější wiki systémy patří UseModWiki, TWiki, MoinMoin, MediaWiki a PmWiki.
Jádra wiki systému mohou být vytvořené v různých programovacích jazycích:
• CeePlusPlus (C++)
• BorlandDelphi
• JavaLanguage (Java)
• JavaScript
• PerlLanguage
• PhpLanguage (PHP)
• PythonLanguage
V této tabulce je uveden seznam 10 největších wiki webů.
pořadí
Wiki
Celkem stránek
Obrázků
Administrátorů
Uživatelů
1.
2.
3.
4.
en.wikipedia
en.wiktionary
fr.wiktionary
lyrics.wikia
25377568
2906765
2228018
2175421
826334
15
29
68508
1524
95
23
24
15608896
536297
56807
3433036
5.
de.wikipedia
3685678
175134
294
1316375
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
142
6.
7.
websitewiki.wikia
zh.wiktionary
1352993
1317728
2179
194
1
8
3434186
19941
8.
fr.wikipedia
4722164
44660
194
1155440
9.
Sajun Wiki
1408452
510
8
972
10.
BVIO
1400982
430
7
1313
Tabulka č. 1: Největší wiki weby
Zdroj: Meatball Wiki - BiggestWiki
Tato tabulka znázorňuje, kolik stránek, obrázků a registrovaných uživatelů je na jednotlivých wiki systémech.
ROZŠIŘUJÍCÍ KNIHOVNA EXTENSION:COLLECTION
Tato knihovna slouží jako rozšíření pro systém Mediawiki a dovoluje vytvářet wikiknihy. Umožňuje shromažďovat
wiki stránky, které uživatel vybere a vytvořit z nich výstup v různých formátech. Pomocí serveru pediapress potom
dokáže vytisknout knihu. Tuto knihovnu můžeme různé konfigurovat a tím upravovat výsledný vzhled wikiknihy.
Pro vytváření Wiki knih jsou potřeba tyto knihovny a rozšíření:
• mwlib - Python knihovna pro rozložení MediaWiki článků
• mwlib.rl - Python knihovna pro psaní dokumentů PDF
• kolekce rozšíření pro MediaWiki - shromažďuje články a vytváří výstupy v různých formátech
• mwlib.zim - Python knihovna pro psaní Zim souborů
• kolekce rozšíření pro MediaWiki dovolují uživatelům shromažďovat jejich vybrané stránky a generovat z nich
výstupy v PDF, ODF a XML formátu
Kolekce dovoluje:
• upravovat a vytvářet strukturu dokumentu pomocí kapitol
• dokument uchovávat, načítat na platformách a dále sdílení
• kolekce jsou poskytnuty ve formátu PDF (Extension: PDF Writer)
• exportovány jako text dokumentu ODF (Extension: OpenDocument Export)
• exportovány jako DocBook XML (Extension: XML Bridge)
• exportovány jako soubor ZIM (Extension: Collection openZIM)
Typy výstupů, které kolekce dovoluje
PDF výstup
V tomto výstupu můžete:
• Zadat název a podtituly pro sbírku
• vytvořit kapitoly
• uspořádat články a kapitoly ve sbírce
• Odstranit články a kapitoly ze své sbírky
• Seřadit sbírky
ODF výstup
Toto rozšíření umožňuje export jednotlivých stránek do formátu OpenDocument Text
Tento formát se hodně využívá ve školách, když chcete použít sadu wiki článků. Což hodně ulehčí práci pedagogům.
DOCBOOK XML
Wiki syntaxe není vhodná pro textové transformace na jiné formáty. Proto by bylo dobré implementovat podporu pro
meziproduktový formát, který je založený na XML kódu. Ten umožňuje používat standardní XML parsování a
transformaci knihoven ve zdrojovém obsahu. Zatímco MediaWiki jako rodný parser využívá k exportu formát XHTML,
přechod z Wiki syntaxe do XHTML je však ztrátový jednak jsou ztraceny informace
o použitých šablonách tak i parametry pro rozšíření a obrázky. Tím pádem je nemožné provést některé konverze,
protože potřebné informace pro převod nejsou k dispozici. Je proto plánováno vytvořit software, který převede
MediaWiki články do reprezentace založené na XHTML kódu. A ten se dobře hodí k získání dalších formátů, jako jsou
PDF a ODF.
Přechod na formát XHTML, který zachovává sémantické informace, znamená obrovské využití pro programátory. Také
dlouhodobý přechod na XML umožní wiki články lépe uchovávat.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
143
ZIM SOUBOR
Projekt openZIM má tyto vlastnosti:
• Zim souborový formát slouží pro efektivní otevírání a ukládání Wiki obsahu standardizovaných souborových
formátů v offline módu.
• Zim formát se skládá z implementací zimlib, zimwriter a zimreader.
LITERATURA:
[1]
MediaWiki [online] Dostupné z WWW: <http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki>.
[2]
MeatballWiki
[online]
Biggest
Wiki
Dostupné
<http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_largest_wikis>.
z
ADRESA:
Marek Janovský
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
144
WWW:
VYUŽITÍ MODERNÍCH NÁSTROJL PRO VIZUALIZACI DAT
Martin Janovský
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kroměříž
Abstrakt: Ten to příspěvek se zabývá vizualizací dat pomocí aplikace Google chart API. V příspěvku je
uvedeno, proč je vizualizace vhodná pro prezentaci dat. Principy navrhovaní grafů a jejich maximalizace
kvality. V příspěvku jsou uvedeny moderní nástroje pro tvorbu grafů.
Abstract: This paper deals with the visualization of data using the Google Chart API. The paper indicates
why visualization is suitable for data presentation. Principles of designing graphs and maximize their
quality. The paper presents a modern tool for creating graphs.
Klíčová slova: Vizualizace, graf, toolkity, Google chart API, Graf statický, Graf dynamický, software.
Keywords: Visualization, graph, toolkits, Google Chart API, Graph static, dynamic graph, software.
VIZUÁLNÍ REPREZENTACE DAT
Prezentace dat nám v okamžiku sdělí celou škálu detailů o obsahu. Ve většině dokumentů jsou informace zakódovány
v textu. Z pravidla platí, že něco pochopit jen na základě popisu v textu anebo slovním popisem je pro nás těžší. Je to
dáno tím, že pro lidský mozek je daleko jednodušší informaci zpracovat vizuálně například právě v grafu než třeba jen
holý text. Vizuální obrazy poskytují daleko víc informací, které člověk vnímá (velikost, barva, tvar, a vzdálenosti
objektů atd.). Pokud tedy chceme člověku předat velké množství informací a aby je následně dobře zpracoval tak
vizualizace je nejlepším řešením.
V dnešní moderní společnosti se produkuje nepřeberné množství dat, tyto data se musí nějakým způsobem vyhodnotit.
Počítá se, že do budoucna bude dat přibývat a proto se budou muset hledat nové efektivnější metody, jak co nejlépe data
zpracovat. Většina dat je ve formě textové. (dokumenty webové stránky, databáze atd.)
Lidé, kteří pracují s daty, potřebují data zpracovávat a analyzovat v grafické podobě. Díky vizualizaci se daleko lépe a
srozumitelně pomůžou odhalit vztahy a vzorce ukryté v informaci dat.
Proto lze vizualizační nástroje využít pro snadné zkoumání dat. Můžeme zde uplatnit různé metody a způsoby vytváření
grafů to nám umožní zvýraznění různých vlastností zkoumaných dat a pomůže nám to odhalit skryté relace a vzory a to
nám umožní analyzovat velké množství dat v co nejkratším čase. Rozhodnout se můžeme na základě velké datové
množiny, jelikož grafická prezentace nám množinu dat naservíruje v daleko přehlednějším a snáz pochopitelném
spektru. Vizuální prezentace dat je mnohem snazší cesta, která nám sděluje informace v kratším čase než je tomu u
textové formy. Neboť čas, který mozek potřebuje na vstřebání obrazu je zlomkem toho, co by člověk musel popsat
slovy. Co žádný z nás nemá je čas proto zabývat se procházením textu nebo nepřeberného množství dat je velice
zdlouhavé a plýtvá našim časem, který by mohl byt efektivně využit jinde, ale pokud zaneseme vybrané vlastnosti dat
do grafu a to lze rychle docílit tím, že zjistíme dané extrémy a tím snížíme potřebný čas pro zpracovaní. Pokud půjdeme
stejnou cestou při analýze textu trvalo by nám to podstatně déle a čas, který máme navíc můžeme uplatnit při hledaní
vztahů ve zkoumaných datech. To má za následek, že pro práci s daty potřebujeme méně lidí a nastíní nám to zcela jiný
pohled na množinu dat a umožní nám to vidět jiné řešení problému.
PRINCIPY NAVRHOVANÍ GRAFŮ
Při vytváření grafů musíme myslet nad některými základními principy, abychom vytvořili účelově informativní graf a
dostatečně srozumitelný.
Mezi základní principy patří:
1. Mackinlayovy principy
2. Gestalt principy
•
Mackinlyovy principy Kritérium o expresivitě – říká, že množina faktů je vyjádřitelných pomocí vizuálního
jazyka, jestliže tento jazyk dokáže vyjádřit právě všechny fakta dané datové množině. Pro nás to znamená to že
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
145
•
•
•
•
•
•
•
se musíme zamyslet nad daným grafem zda graf který jsme vytvořily plní tu funkci, kterou jsme zamýšleli.
Efektivita grafu: je, že jedna vizualizace grafu je efektivnější než ta druhá a pokud jsou informace první
vizualizace lépe srozumitelné, než druhá vizualizace, potom nám vizualizace splyne v jednu.
Gestalt principy Jedná se o vizuální charakteristiku, která má za následek, že nám pomáhá snížit čas
k pochopení grafu a nalézt vněm vztahy vzorce.
Uzavření princip: lidský mozek má schopnost doplnit tvary do jejich podoby to znamená, že tvary nemusíme
plně ohraničit, ale mozek to učiní za nás.
Princip blízkosti: to znamená, že objekty které se nachází v blízkosti, jsou vnímány jako celek. I když objekty,
které se nachází vzájemné blízkosti, tak člověk rozpozná jednotlivé shluky a dokáže je rozdělit.
Princip spojitosti: pokud jsou prvky zarovnány, vnímáme je jako celek. Při tvorbě tabulkových dat není potřeba
použití mřížky, stačí je jen zarovnat po vizuální stránce. To bude mít stejný efekt, jako kdyby tam mřížka byla.
Princip označení: je dobrý způsob jak zviditelnit vybrané prvky ve vizualizaci v kombinaci s barevným
pozadím a pozdí. Propojení: propojení grafů se provádí čarou nebo šipkou by se naznačil propojení. Např.
spojnicový graf
Princip podobnosti: pokud se objekty navzájem něčím podobají (barva, tvar, velikost uspořádání atd.) jsou
vnímány, jako celek můžeme toho využít, pokud budeme prezentovat např. nějakou totožnou vlastnost dat,
kterou mužem promítnout i do dalších grafů.
MAXIMALIZACE KVALITY GRAFŮ
Zlepšení grafů spočívá i v tom že omezíme nedatový inkoust. To znamená, že poměr inkoustu a dat definujeme jako
množství, které budeme potřebovat pro zobrazení dat v grafu. Tohle množství inkoustu podělíme a získáme celkově
použité množství inkoustu pro vytvoření grafu.
Aby byl graf, co nejvíce přehledný neměly bychom to přehánět s vizuálními atributy v grafu, jako jsou zbytečné linie a
velké množství 3D sloupců. Dále je dobré se držet při práci s grafem nepoužívat více jak pět vizuálních atributů tedy pět
druhů barev a tvarů v jednom grafu. Pokud použijeme více vizuálních atributů, graf by se stal nepřehledným to je dáno
naší krátkodobou pamětí, neboť nedokáže uchovat více jak osm atributům jednou v jednom obraze. Pokud se nám
v grafu vyskytne nějaká výjimka, musíme ji nějak vyzdvihnout na popředí. Nejlépe se k tomu hodí červená barva,
kterou zvýrazníme místa na, která chceme upozornit a současně si dáváme pozor, aby náš graf nebyl vizuálně přetížen a
naše zvýraznění plnilo svůj účel.
Popisu grafu a jeho dat nemůžeme vynechat, aby bylo v grafu patrné, o jaká data se jedná. Pozor si musíme dát na příliš
dlouhé popisy dat v grafu. Grafy, které popisují extrémy v datech. Je důležité znázornit příčiny těchto extrémů, proto
použijeme dodatečné grafy nebo je aplikujeme přímo do stávajícího grafu. Barvy v grafu slouží spíše než s estetického
hlediska tak aby upoutaly uživatele. Při použití barev v grafu bychom měli myslet i na barvoslepé uživatele.
PŘEHLED NÁSTROJŮ PRO VIZUALIZACI DAT
Nejčastější přístup k vizualizaci je importování dat do softwaru na zpracování grafů, kde zadáme požadovaný graf a
poté doladíme vizuální parametry, které jsou potřebné k tvorbě konečného grafu. V moderních softwarech na tvorbu
grafů lze mapovat desítky či více typů grafů jako jsou koláčové sloupcové a další. Vizualizační systémy jsou nástroje
určené k explicitním účelům vizualizace dat, využívající abstrakce a matematických modelů. Tyto nástroje také běžně
podporují správu dat, rozvržení algoritmů, interakce a animace.
SPOTŘEBITELSKÝ SOFTWARE
Zdaleka nejpoužívanější nástroj pro vizualizaci jsou integrované ve spotřebitelském software, často tabulkových
aplikacích jako je například Microsoft Excel a nebo Google Spreadsheets. I když funkce se liší, tak základní zastoupení
v těchto aplikacích je jednotná. Výhodou je snadná práce s grafy ale má i svoje nevýhody jedná se totiž o uzavřený
systém, který si uživatel nemůže měnit podle sebe.
PROGRAMOVACÍ TOOLKITY
Jsou oblíbené pro prezentaci živých dat a umožňující interakci s uživatelem. Jedná se o Google Chart Api, JFreeChart a
QtiPlot, SciDAVis, LabPlot,Gnuplot. Tyto sady nástrojů nabízejí, jednoduchou práci s grafy dále si můžeme grafy samy
naprogramovat a umístit na web.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
146
APLIKACE GOOGLE CHART API
GRAF STATICKÝ
Graf ovládáme pomocí URL argumentů v běžné webové adrese. Díky tomu jej můžete snadno vložit do webové
stránky, blogu i do nejrůznějších diskuzí, které podporují vkládání obrázků nebo webových odkazů.
Uvedu názorný příklad na jednoduchém příkladu a popíšu princip funkce grafu. Zde je URL adresa obrázku grafu.
https://chart.googleapis.com/chart?chs=250x100&chd=t:50,30,40&cht=p3&chtt=dochazka&chl=student1|student2|stud
ent3
Graf č. 1: Popis grafu vytvořený pomocí URL (rok2011).
Zdroj: vlastní
Parametry grafu v URL řádku:
• cht=p3 – nám určuje typ grafu v tomhle případě je to koláčový typ a trojka za „p“ nám udává, že má byt
koláčový graf zobrazen v 3D. Pokud bychom za „p“ vynechaly „3“ potom bude koláčový graf pouze 2D.
• chd=t: 20,30,40 – příkazem „t“ nám udává, hodnoty, které jsou následně zobrazeny v grafu.
• uchs=250x100 – nám udává velikost grafu v pixelech. chl=Student1|Student2|Student3 – je legenda a první
hodnota v „chd=t“ patří k studentovi1 atd.
• htt=dochazka- je příkaz který nám umožňuje napsat název grafu.
V URL řádku i po vygenerování můžeme stále měnit hodnoty a další parametry nebo parametry přidávat. Dále v URL
řádku neděláme mezery, pokud chceme udělat mezeru, je třeba v nadpise zvolit znaménko + a jednotlivé příkazy oddělit
&. Mezi nejpoužívanější grafy patří sloupcové, koláčové linkové.
GRAF DYNAMICKÝ
Abychom mohly, začít pracovat s dynamickými grafy musíme nechat načíst knihovny. Pro tvorbu grafů potřebujeme tři
knihovny.
• The Google JSAPI API
• The Google Visualization library
• The library for the chart itself
Tyto knihovny načítáme pomocí dvou skriptů. Zde je ukázka v zdrojovém kódu.
<! --Load the AJAX API-->
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
// Load the Visualization API library and the piechart library.
google.load('visualization', '1.0', {'packages':['corechart']});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
147
//… draw the chart…
</script>
První scriptem se načtou knihovny JSAPI a druhý skriptem se načte druhá knihovna Googl Visualition a graf knihovny.
První řádek druhého skriptu by měl zavolat google.load (). Tato funkce má následující syntaxi:
google.load ('visualization','1.0',{'packages':[<list_of_package_names>]});
VLOŽENÍ DAT
Abychom mohli vytvořit vůbec nějaký graf, potřebujeme data, které by graf mohl zobrazovat. Proto Google nástroje
grafu vyžadují údaje, které budou obsaženy ve třídě JavaScript a budou volat google.visualization.DataTable. Neboť
tato třída je definována v knihovně Google Visualization.
// Create the data table.
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', 'Topping');
data.addColumn('number', 'Slices');
data.addRows([
['Student1', 3],
['Student2', 1],
['Student3', 1],
['Student4', 1],
['Student5', 2]
]);
Datová tabulka je dvojrozměrná s řádky a sloupci. Kde každý sloupec má svůj datový typ a volitelné ID a štítek.
type: string
label: student
Student1
Student2
Student3
Student4
Student5
type: number
label: počet hodin
37.5
12,5
12,5
12,5
22
Tabulkač.1:datová tabulka (rok2011).
Zdroj: vlastní
Data v tabulce musí být uspořádány v takové formě, aby graf splnil naši představu zobrazení dat. Například
v koláčovém nebo sloupcovém typu se nám správně zobrazovali řezy nebo sloupce s daty.
VYKRESLENÍ GRAFU
Posledním krokem jak vytvořit graf je vytvořit instanci třídy grafu. A potom zavoláme draw(). Každý typ grafu je
založen na jiné třídě v knihovně. Například koláčový graf na google.visualization.PieChart třídy a sloupcový graf
google.visualization.BarChart třídy Oba zmíněné grafy jsou zahrnuty v balíčku „corechart“ Pokud bychom chtěli
například zobrazit geomap tak musíme volat geomap balíček.
var chart = new
google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
chart.draw(data, options);
Každý graf podporuje volání draw(), která má dvě hodnoty dataTable nebo dataView. Po zavolání metody draw() bude
graf zobrazen na stránce, pokud provedeme jakoukoliv změnu v grafu, musíme stránku aktualizovat. Draw () metoda je
asynchronní. To znamená, že se vrátí hned po zavolaní, ale může se stát, že se nezobrazí graf ihned. V mnoha případech
je to v pořádku, neboť graf bude zobrazen, až na konec kdy budou načteny tabulky s daty.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
148
Graf č. 2: graf dynamický (rok2011).
Zdroj: vlastní
LITERATURA
[1]
B. B. Bederson, J. Grosjean, and J. Meyer. Toolkit design for interactive structured graphics. IEEE Trans. on
Software Engineering, 30(8):535–546, 2004.
[2]
P. J. Moran and C. Henze. Large field visualization with demand-driven calculation. In VIS ’99: Proc.
Visualization ’99, pages 27–33, 1999.
[3]
D. A. Norman. The Psychology of Everyday Things. Basic Books, New York, NY, 1988.
ADRESA:
Martin Janovský
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
149
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
150
NÁVRH KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ SÍŤOVÉHO SYSTÉMU VE FIRMĚ PHARMIX, S. R. O.
Aleš Strnadel
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kroměříž
Abstrakt: Tento příspěvek popisuje část návrhu síťové architektury ve firmě PHARMIX, s.r.o. Analyzuje
současný stav jednotlivých pracovišť pro navržení řešení jejich zasíťování. Dále se také zaměřuje
především na stav a restrukturalizaci serverovny.
Klíčová slova: server, serverovna, kabeláž, RACK, Wi-fi. SSD, IS Helios, RAID
NÁVRH SÍŤOVÉ ARCHITEKTURY
Správné řešení implementace nového zasíťování firmy vychází z určení vhodných produktů. Určení správného řešení je
jedna ze zásadních předpokladů návrhu příslušných komponentů, protože v současné době je mnoho druhů produktů na
trhu informačních a komunikačních technologií. Proto je nutno podrobně analyzovat stávající stav a podrobně se
zabývat jednotlivými pracovišti, které budou v závěru představovat komplexní zasíťovaný celek.
ANALÝZA MÍSTA
V současné době jsou ve firmě všechny pracovní stanice zapojeny do firemní sítě, ale vzhledem k velkému objemu
a nedostačující rychlosti zpracovávaných dat je nutnost zavedení nového komplexního zasíťování firmy. Pro tento
proces je nutná analýza jednotlivých pracovišť a jejich vybavenosti.
MONITORING SOUČASNÉHO STAVU KABELÁŽE VE FIRMĚ PHARMIX, S.R.O.
Stávající kabeláž byla projektována na kapacitu cca 20 připojených počítačů v hlavní administrativní budově. Současná
situace je velmi riziková, jelikož na stávající síť je připojeno:
• 40 počítačů (35 v administrativní budově a 5 na výrobní hale)
• průmyslové čtečky čárových kódů pro informační systém
• kamerový systém se 7 kamerami (veškerý signál monitoringu k počítači jde po stávající kabeláži)
• 1 webová kamera - komunikace probíhá po stávající kabeláži
• telefonní ústředna - veškeré rozvody telefonů jsou zapojeny do stávající kabeláže
• 2 průmyslově řízené stroje - karusel a vodní paprsek
Uvedené zapojení vyžaduje neustálé prodlužování a opravování kabeláže a tím se síť dostane do takového stavu, který
už neodpovídá funkční 100 Mb kabeláži. Dochází k velmi podstatnému zpomalení průchodu dat sítí a příliš často
dochází na síti ke kolizím, které často vyústí k úplnému zkolabování sítě, které se musí problematicky řešit. Tímto trpí
hlavně funkčnost centrálního informačního systému, kdy server není schopen v požadované době obsloužit všechny
požadavky uživatelů.
ANALÝZA STAVU KABELÁŽE V JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH FIRMY PHARMIX, S.R.O.
Kancelářské prostory firmy PHARMIX, s.r.o. jsou rozděleny na dvě patra. Vzhledem k tomu že firma se nachází
v zátopové oblasti řeky Moravy, je nutné, aby byla serverovna a velká část techniky v prvním patře budovy, kde se po
zkušenostech z povodní v roce 1997 voda nedostane. Ovšem i ve spodním patře jsou úseky, ve kterých se nachází
výpočetní technika zapojená do firemní sítě. V přízemí firmy se nachází úsek kontroly, mistrů, jídelny, přípravy – vodní
paprsek, skladu, rozvodny tepla a vzduchu, meziskladu, výdejny, údržby a nástrojárny. Přičemž kabeláž je nutné
propojit všemi zmiňovanými úseky, z důvodů možnosti budoucího umístění počítačů a zapojení do firemní sítě.
I. patro
Úsek „Příprava – vodní paprsek“ – v tomto úseku probíhá plánování technologického zpracování materiálu na
technologicky velmi vyspělý stroj – řezací centrum vodní paprsek. Tento stroj je nenahraditelný při přesném řezu do
tloušťky cca 180 milimetrů. Lze s ním řezat prakticky jakýkoliv tvar v ploše. Lze s ním řezat i velmi detailní kontury.
Největší možný rozměr materiálu k opracování je 2 000 x 6 000 milimetrů. Umožňuje řezání celé škály materiálů a to
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
151
od ocele s extrémní tvrdostí přes slitiny kovu, sklolaminát, kámen, sklo, kompozity až po měkké pěnové materiály
a grafit. Úsek „Příprava – vodní paprsek“ je vybaven čtyřmi stolními počítači a jedním notebookem – jedná se o jednu
kancelář v přízemní části administrativní budovy. Zde je také zavedena průmyslová čtečka, která je přes počítačovou síť
propojena s firemním systémem IS Helios. Těchto čteček je ve firmě rozmístěno více a byly zde zavedeny z důvodu
zlepšení skladové organizace výrobků, materiálů a nedokončené výroby. Průmyslová čtečka používá pro čtení čárové
kódy EAN, které se tisknou na každý doklad k výrobku, či materiálu. Firma PHARMIX, s.r.o. používá čtečky Motorola
MC 3190. Mobilní datový terminál Motorola MC3190-Z nabízí snímač čárového kódu, a díky integrované
čtečce RFID i výjimečný výkon a možnost čtení RFID tagů. Stává se tak nejmenším a nejlehčím mobilním terminálem
s RFID čtečkou v ručním provedení na současném trhu s mobilními terminály. Samozřejmostí je jednoduchá
použitelnost v maloobchodním, velkoobchodním nebo průmyslovém odvětví.
Úsek „Mistři“ a „Kontrola“ – v těchto dvou úsecích se nachází celkem čtyři stolní počítače a vede tudy i optický kabel,
který prochází dále do výrobní haly a pokračuje k již zmiňovanému úseku „Příprava – vodní paprsek“ a také
k pracovišti CNC karuselu. Jedná se o svislý soustruh VLC 1600 ATC + C, který je určen k soustružení obrobků
v malých a středních sériích. Umožňuje soustružení kuželů, závitů, obecných ploch, osové vrtání, práce pomocným
vřetenem atd. Obráběné obrobky nesmí být z hořlavých materiálů. Stroj má před sebou umístěn ovládací panel se
zabudovaným řídícím systémem SINUMERIK 840 D. Tento panel je výškově přednastavitelný. Optický kabel, který
vede k tomuto stroji je zapojen do vyspělého HUBu, na který je napojena standardní metalika a ta zajišťuje propojení
stroje s firemní sítí.
Úsek „Výdejna materiálu“ se nachází ve spodní části budovy a disponuje jedním počítačem pro evidenci vydaných
a přijatých nástrojů. Výpočetní technika umožňuje zabezpečení řádného vedení skladu, veškerou evidenci skladových
položek – v tomto úseku se jedná především o evidenci spojovacího materiálu. Celá skladová agenda spojovacího
materiálu je propojena s IS Helios a je vedena na modulu „Oběh zboží“.
II. patro
Úsek „Technologická příprava výroby“ (TPV) se nachází v prvním patře budovy. Je vybaven devíti stolními počítači,
jedním přenosným počítačem a velkoformátovou tiskárnou, která má i svůj záložní zdroj. Tyto počítače jsou výpočetně
i graficky velmi vyspělé, protože musí umožňovat rychlé a přesné programování v programech typu CAD, které mohou
být hardwarově velmi náročné.
Úsek „Ekonomický a personální“ se nachází vedle úseku TPV, kde jsou tři stolní počítače sloužící k účetním,
personálním a manažerským operacím, které jsou součástí IS Helios – tj. moduly Účetnictví, Pokladna, Oběh zboží,
Majetek, Mzdy, Banka a Helios Controlling. IS Helios je ERP systém, který právě takové informace poskytuje. Je určen
pro velké a středně velké společnosti, které hledají ucelený podnikový informační systém, jenž se snadno přizpůsobí
konkrétním potřebám firmy. IS Helios kromě standardního jádra ERP systému, jehož součástí je např.
také CRM, workflow či Business Intelligence, obsahuje i specializované moduly tvořící tzv. oborová řešení. Stačí si tak
zvolit některou z připravených oborových verzí bez nutnosti vývoje nákladného softwaru na zakázku. Komplexní IS
Helios pomáhá orientovat se ve světě firemních informací. ERP systém je maximálně přizpůsobivý všem potřebám
firmy. Umožňuje plánování výroby, ale i evidenci zaměstnanců či cokoli dalšího.
Úsek „Obchodní“ využívá dva stolní počítače a dva přenosné počítače. Je zde umístěna i barevná tiskárna, která slouží
především k prezentaci firmy při obchodních jednáních, barevném tisku obchodních smluv a prospektů.
Úsek „Sekretariát“ disponuje jedním stolním počítačem. V prostorách sekretariátu je umístěna multifunkční tiskárna,
která umožňuje využití scanneru, faxu, černobílé kopírování s možností tisku velikosti papíru A3.
Úsek „Serverovna“ je vybavena klimatizací, která je nezbytná pro vytvoření optimálních podmínek pro chod serveru.
V této místnosti se nachází i čtyři stolní počítače, které slouží zejména k zálohování dat firmy.
Ostatní budovy
Úsek „Brusírna“ – ze serverovny je poměrně nevhodně „vzduchem“ natažený optický kabel, který je krytý ohebnou
PVC trubkou, tzv. husím krkem. Zde se počítá s bezdrátovým Wi-fi přenosem dat do vzdáleného pracoviště firmy
PHARMIX, s.r.o., konkrétně do brusírny. Tento přenos by byl možný pomocí:
• vysílače a příjmače na pásmu 2,4 GHz a 5 GHz
• vysílače a příjmače na vyšším, licencovaném pásmu
• Wi-fi radiového pásma
Wi-fi jako takový není zcela nový standard. Je založen na principu rozprostřeného spektra, který si roku 1942 nechali
patentovat Geogre Antheil a Hedy Lamarr.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
152
Ke každé bezdrátové síti musí mít provozovatel patřičnou licenci pro vysílání v určité frekvenci. Této frekvenci se
říká licencované pásmo. Frekvencí není nekonečné množství, proto tyto pásma jsou zpoplatněna vysokou částkou.
Majitelé licencí si svá pásma chrání, aby v nich nikdo jiný nevysílal. Protože rádiové vysílaní mají i některé přístroje
v domácnosti (např. mikrovlná trouba), vzniklo bezlicenční pásmo ISM (2,4 GHz), které bylo vyhrazené pro
průmyslové, vědecké a lékařské účely. Později se však o toto pásmo začali zajímat i výrobci bezdrátových sítí.
Zpočátku každý měl vlastní technologie, ale časem bylo zjištěno, že mít jednotný standard je výhodnější. V roce 1997
publikoval mezinárodní standardizační institut IEEE specifikaci standardu bezdrátové sítě pracující
v pásmu ISM pod číslem 802.11. V roce 1999 se tento standard rozšířil o 2 kvalitnější specifikace a to 802.11a 802.11b.
Dnes asi nejpoužívanější revize přišla v roce 2003 pod označením 802.11g. Rychlost byla zvýšena na 54 Mb/s v pásmu
2,4 GHz.
Nejnovější standard 802.11n vznikl v roce 2008. Podporuje MIMO zařízení (Multiple Input, Multiple Output –
mnohonásobný vstup i výstup). Používá více vysílačů a přijímačů, aby se zlepšil signál. V důsledku potřeby
zabezpečení kompatibility vznikla Wifi aliance. Tato aliance testuje zařízení pracující ve standardu 802.11. Subjekty,
které vyhovují kritériím, propůjčí logo, které ujišťuje kupujícího, že zařízení je schopno komunikovat s ostatními wifi
zařízeními s tímto logem. Jelikož Wi-Fi sítě s jednotným standardem mají mnoho výhod, rychle se rozšířily a zlevnily.
Od roku 2005 se mezi bezlicenční pásma přidalo také 5 GHz pásmo.
Propojení mezi pracovišti - Vysílače a příjmače na vyšším, licencovaném pásmu.
U licencovaného pásma máme velikou výhodu v garanci nerušeného volného pásma a tím také kvalitnější bezdrátový
přenos. Ve velké míře se používá pro licencované pásmo vlnového rozsahu 3.5 GHz. Pomocí multiplexu se rozděluje
pásmo na několik dalších kanálů, takže je možné prozovat několik datových toků současně a také rychleji a na větší
vzdálenosti.
Vznikají nám zde řádově několikanásobně větší náklady na vysílače i příjmač a také licence na dané pásmo je velmi
nákladná.
V budoucnu je nutno provést instalaci optických kabelů pod podlažní plochou, tím se zajistí jeho delší životnost a vyšší
odolnost proti poškození. Toto kabelové řešení bylo zvoleno především z důvodu odloučení pracoviště brusírny od
hlavní budovy firmy a u klasického metalického kabelu se neustále vyskytuje chybovost v přenosu. V úseku brusírny se
také nachází průmyslová čtečka pro systém IS Helios, aby bylo možné sledovat stav zakázek a jejich rozpracovanost.
SERVEROVNA
Serverovna je označení pro specializovanou technologickou místnost, ve které je umístěna počítačová technika
serverového typu, určena k nepřetržitému provozu s kvalitním a rychlým připojením do sítě Internet a zálohovaným
napájením. Při nově navržené konfuguraci ve firmě PHARMIX, s.r.o. se přihlíží k tomu, aby byly splněny nejnáročnější
požadavky na nejmodernější datové služby.
PARAMETRY SERVEROVNY
V druhé části prvního patra se nachází „Serverovna“. Toto označení je určeno pro specializované prostory, ve kterých
jsou umístěny počítačové techniky serverového typu, které jsou určeny k nepřetržitému provozu. Je to místo, které má
serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí.
Z hlediska významu a užití těchto prostor je nutné ale také rozlišovat malé, střední a velké serverovny. Malé a střední
serverovny mívají zřízeny jednotlivé instituce, firmy či státní organizace buďto ve svých vlastních prostorách, nebo
využívají prostory pronajaté. Velké serverovny bývají, až na výjimky, v majetku velkých telekomunikačních či
technologických firem.
Mezi standardní parametry kvalitní serverovny patří především:
• Kvalitní a zálohovaná elektrická napájecí síť. Systém pro záložní elektrické napájení dobře odolné proti
výpadku napájení z veřejné elektrorozvodné sítě. Zálohování napájení bývá u větších serveroven realizováno
pomocí dieselových agregátů (motorgenerátory) spojených se záložními alternátory, které slouží k zásobování
počítačů elektrickou energií při dlouhodobém výpadku napájení z rozvodné sítě. Dále jsou běžně používána
zařízení UPS, která poskytují okamžité zásobování elektrickou energií (ze statických baterií) v době mezi
začátkem výpadku sítě a nastartováním záložních zdrojů napájení.
• Klimatizace. Slouží k odvodu technologického tepla, které ve velké míře produkují veškerá technická zařízení
umístěná v serverovně (popřípadě i lidé nacházející se z pracovních důvodů uvnitř v serverovně). V případě
poruchy klimatizace dochází v serverovně k brzkému přehřátí všech zařízení během poměrně krátké doby,
jedná se zpravidla o jednotky minut.
• Redundantní a rychlé připojení do počítačové sítě zejména k sítím, z nichž je vytvořena síť Internet nebo
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
153
•
firemní Intranet. Za redundantní síť je považována taková počítačová síť, která je odolná proti poruše některé
ze svých částí. Při výpadku jedné části sítě by měla s co nejmenšími následky veškerý provoz sítě převzít její
zbylá část.
Zabezpečení a ostraha objektu. Je nutné zajistit, aby se do objektu nedostaly neoprávněné osoby a nemohly
způsobit žádné škody (primární ochrana zařízení proti jakémukoliv fyzickému poškození zařízení, ztrátě dat,
odcizení dat, zneužití uložených údajů v pamětech počítačů, zhroucení sítě apod.). Proto bývá v objektech
s velkými serverovnami zřízena stálá fyzická ostraha, resp. vrátnice, dále bývá používán kamerový systém,
systém elektronického uzamykání dveří, systém detekce pohybu osob, požární a kouřová signalizace,
nerozbitná skla v oknech a další speciální mechanické a elektronické zábrany znemožňující průnik cizích osob
do objektu.
SERVER
Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto
služby realizuje. V unixových systémech je označován jako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows pak jako
služba (anglicky service).
Servery ve firmách mohou být skříňové servery, pro které se používají nejčastěji big-tower skříně, které jsou vzhledově
stejné jako u kancelářských PC, ale jsou vyšší, z důvodů zapojení více disků a také lepším chladícím vlastnostem. Další
možností je zakládání do speciálních skříní z důvodu úspory místa a lepší možnosti kabeláže. Takové skříni se říká
„rack“ a bývá zde často zapojen i switch, telefonní ústředna, HUBy, a jiné. Rack může být vybaven i control panelem,
který slouží k ovládání a diagnostice serveru, tzn., nepotřebujeme mít server napojený na externí PC nebo externí
monitor.
Server ve firmě PHARMIX, s.r.o je důležitý nejen jako hlavní úložiště dat, ale také jako výpočetní počítač náročný na
výkon procesoru. Na serveru jako takovém jsou jak data společnosti a zálohy, tak programy, které fungují jako klientserver, tudíž tento počítač má úlohu serveru a klientské počítače jsou jednotlivé počítače ve firmě. Proto server přestává
zvládat plynule současně kopírování data a řízení procesů programů náročných na výpočetní operace. K této činnosti je
důležitý především vícejádrový rychlý procesor a velká fyzická paměť RAM. Kvůli nepřetržitému zálohování na
firemní server, především atestů na materiál, certifikátů ISO a ASME, které se vyhotovují ke každému výrobku zvlášť
a jejich kopie se uchovávají na pevném disku, je nezbytně nutné v dohledné době rozšířit i diskové pole serveru.
Současná konfigurace serveru:
• Intel Core 2 Duo – Dvoujádrový procesor, každé jádro běží na taktu 2.4Ghz, dále 2x2GB RAM
• paměť – v současnosti server disponuje pouhými 2x 2GB RAM
• HDD 2x 500GB zapojených v technologii RAID 1.
• Grafická karta v případě serverů nehraje roli, protože se její výpočetní výkon kromě zobrazení plochy
nevyužívá. Proto naprosto stačí integrovaná grafická karta na základní desce, pokud základní deska toto řešení
nenabízí, postačí jakákoliv low-endová grafická karta.
Navrhuji proto celkový upgrade serveru, který by měl plnit tyto požadavky:
• procesor – alespoň 4 jádrový, s podporu HyperThreadingu (vytvoří 8 virtuálních jáder)
• paměť – ideálních je 16GB RAM, tzn. 2x8GB
• HDD – alespoň 2TB v RAID, resp. 2x 2TB, popřípadně 4x 1TB. Dále bude potřeba SSD (Solid State disk)
120GB na systémový disk, který nebude PC tolik vytěžovat a zrychlí chod systému.
• 64 bitový operační systém – v důsledku navýšení RAM více jak 4GB je nutné použít 64 bitový operační
systém. 32 bitový nepodporuje více jak 4GB RAM.
TECHNICKÉ POJMY PEVNÝCH DISKŮ
RAID - RAID (anglicky Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks – vícenásobné diskové pole
laciných/nezávislých disků) je v informatice metoda zabezpečení dat proti selhání pevného disku. Zabezpečení je
realizováno specifickým ukládáním dat na více nezávislých disků, kdy jsou uložená data zachována i při selhání
některého z nich. Úroveň zabezpečení se liší podle zvoleného typu RAID, který je označovaný čísly (nejčastěji RAID 0,
RAID 1, RAID 5 či nověji RAID 6).
RAID je často používán na serverech, avšak je nutné si uvědomit, že RAID nenahrazuje zálohování dat. Serveru ve
firmě Pharmix, s.r.o. se týká technologie RAID. Nejjednodušší, ale poměrně efektivní ochrana dat. Provádí se zrcadlení
(mirroring) obsahu disků. Obsah se současně zaznamenává na dva disky. V případě výpadku jednoho disku se pracuje
s kopií, která je ihned k dispozici. Podobná technika může být uplatněna o úroveň výše, kdy jsou použity dva
samostatné řadiče. Tato technika se nazývá duplexing a je odolná i proti výpadku řadiče. Teoreticky se může výrazně
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
154
zvýšit rychlost čtení a o něco snížit odezva, avšak záleží na konkrétním řadiči (softwarové většinou možnost čtení
z obou disků nevyužijí vůbec). Zato zápis může být pomalejší, protože se ukládají stejná data na dva disky. Technika
výrazně zvyšuje bezpečnost dat proti ztrátě způsobené poruchou hardware. Nevýhodou je potřeba dvojnásobné diskové
kapacity.
SOLID STATE DISK
Solid-state drive (zkratka SSD) je v informačních technologiích typ datového média, které na rozdíl od
klasických pevných disků neobsahuje pohyblivé mechanické části a má mnohem nižší spotřebu elektrické energie
(příkon). SSD disk emuluje rozhraní používané pro pevné disky (typicky SATA), aby je mohl snadno nahradit. Pro
uložení dat je nejčastěji použita nevolatilní flash paměť. SSD disk, který používá volatilní paměť
typu SRAM nebo DRAM, je někdy nazýván RAM-drive.
LITERATURA:
[1]
HORÁK, Jaroslav a Milan KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínající správce. 3., aktualiz. vyd. Brno :
Computer Press, 2006, 211 s. ISBN 80-251-0892-9.
[2]
DEAN, Tamara. Network guide to networks. 5th ed. Boston, Mass. : Course Technology Cengage Learning,
c2010, 887 s. ISBN 14-239-0245-9.
ADRESA:
Aleš Strnadel
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
155
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
156
SOFTWARE INTERAKTÍVNEHO ON-LINE SYSTÉMU KOMUNIKÁCIE VYSOKEJ ŠKOLY S
UCHÁDZAČOM NOVEJ GENERÁCIE
Zuzana Bednárová
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kroměříž
Abstrakt: Príspevok sa bude zaoberať podaním realizácie a dôležitosti vytvorenia softwaru interaktívneho
on-line systému komunikácie vysokej školy s uchádzačom novej generácie. Riešenie podávania informácií
o možnosti graduovaného a celoživotného štúdia bude predstavovať informačný modul, ktorý zaistí on-line
prijímacie riadenie uchádzača o štúdium. Software zabezpečí
konektivitu študijného oddelenia
s uchádzačom, poskytne rozborové tabuľky a výstupné zostavy podľa požiadaviek zadávateľa..
Automatizácia software bude sledovať kompletizáciu dokumentácie, pričom zabezpečí cyklické
upozorňovanie splnenia požiadaviek v určených časových intervaloch. Uvedie systém do rutiny a odstráni
komunikačné nedostatky prostredníctvom informačných technológií.
Kľúčové slová: informačné technológie, on-line komunikácia, informačný modul, databázové systémy,
prijímacie riadenie, proces.
ÚVOD
V úvode svojej bakalárskej práce pojednávam o význame inovácie procesu prijímacieho riadenia prostredníctvom
využitia moderných informačných technológií, podloženom analýzou reálnych komplikácií, ktorých frekvencia
problematickosti mnohokrát postihuje negatívnym dopadom uchádzačov o štúdium a pracovníkov študijného oddelenia.
Komparácia súčasného stavu s prestížnymi univerzitami Slovenska, Nemecka a Veľkej Británie zahrňuje súčasť práce
pre porovnanie a skvalitnenie súčasného systému.
Zameranie nasledujúcej časti spočíva v analýze a popise riešenia informačného modulu systému pre graduované
a celoživotné vzdelávanie, v praxi realizované využitím kombinácie jednotlivých programovacích jazykov z oblasti
informačných technológií. Virtuálna konektivita študijného oddelenia s uchádzačom o štúdium spočíva v navrhnutí
rozborových tabuliek a výstupných zostáv podľa požiadaviek zadávateľa, kompletizácie dokumentácie pre uzavretie
prijímacieho konania. Pojednávanie nasledujúcej problematiky odstraňuje komplikácie v komunikácii študijného
oddelenia s uchádzačom o štúdium aplikovaním nových funkcionálnych štruktúr v rozhodovacom module a databázovej
agendy študijného oddelenia.
Uvedenie doporučenej inovácie software na webové stránky EPI Kunovice do rutiny je doplnené hodnotením zo strany
užívateľa, ktorá analyticky zhodnocuje efektivitu navrhnutého modelu, poprípade odporúča štrukturálne i komunikačné
vylepšenia. Cieľ bakalárskej práce je orientovaný na vytvorenie softwaru interaktívneho on-line systému pre
komunikáciu vysokej školy s uchádzačom o štúdium pre zefektívnenie celkového procesu.
MODERNÉ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Modernizácia spoločnosti so sebou prináša zmeny, ktoré ovplyvňujú vedomostnú štruktúru spoločnosti. Pre
zefektívnenie prijímacieho konania na vysoké školy je potrebné akceptovať zmeny v štruktúre, obsahu a tézach
prijímacieho konania. Vzhľadom na rapídny rozvoj informačno-komunikačných technológií a ich prienik do
spoločenských sfér vzniká aktuálna potreba inovácie systému prijímacieho konania. Informačné interaktívne systémy sa
v doterajšej praxi osvedčili ako jedny z najdokonalejších z množstva zastúpených systémov. Prostredníctvom
interaktívneho on-line systému novej generácie uchádzač o štúdium komunikuje nelimitovanými časovými alebo
priestorovými bariérami s nadnárodnou a celosvetovou platnosťou.
Efektivita implementácie systému do administratívy
• dynamické a komfortné užívateľské rozhranie
• 24 hodinová dostupnosť počas 7 dní v týždni
• dáta dostupné vždy a všade pomocou internetového prehliadača
• administratívna prehľadnosť a hierarchia prostredníctvom implementovanej databázy
• štatistické informácie úspešnosti jednotlivých uchádzačov
• on-line sledovanie stavu prihlášky
• štatistiky a reporty činnosti uchádzačov
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
157
• možnosť úpravy a využitia údajov uchádzačov z predchádzajúcich rokov
INFORMAČNÝ MODUL
Súčasťou on-line systému prijímacích skúšok na vysokú školu je vytvorenie informačného modulu, ktorý zabezpečí
podávanie informácií o činnosti vzdelávacieho inštitútu, prihlásenie na štúdium prostredníctvom on-line prihlášky
a odoslaní úradných dokumentov, ktoré je uchádzač povinný skompletizovať. Informačný modul sústreďuje maximum
informácií o technologických, ekonomických a informačných zameraniach a vysvetľuje teoretickú i praktickú podstatu
znalostí. Študentom sú načrtnuté sféry pracovných príležitostí s vysokou mierou uplatnenia.
KOMPOZIČNÁ ŠTRUKTÚRA INFORMAČNÉHO MODULU
Prioritným cieľom je predstavenie pôvodu a zamerania inštitúcie širokej skupine návštevníkov. Obsahová stránka sa
zameriava na priblíženie historických udalostí a procesov akreditácie v súvislosti s vývojom zákonov spoločnosti v
Českej republike. Charakterizuje prvé a zároveň centrálne pracovisko Kunovice, ale aj detašované pracoviská v
Hodoníne a Kroměříži. Informuje uchádzačov o štúdium v podobe dôkladných a prehľadne zoskupených odpovedí na
najbežnejšie otázky, ktoré tvoria prioritu myšlienkového procesu uchádzačov pri hodnotiacom výbere perspektívnej
vzdelávacej inštitúcie. Explikuje prístupové metódy štúdia, hodnotiace pozitíva a zobrazuje prístupové eventuality
k študijným materiálom v knižnej, elektronickej alebo technologickej forme. Uchádzača oboznámi s výhodami štúdia
ako sú on-line prijímacie konanie, napojenie na prax, interkulturálne prostredie, učiaca sa organizácia, uplatnenie
absolventov, možnosti súbežného štúdia, tvorivosť, cudzie jazyky, kultúra, tímová výchova a výchova leadera, možnosť
štúdia cez víkendy, možnosť dochádzania na detašované pracoviská vďaka dobre lokalizácii, výborná dostupnosť
pracovísk. Dizajnová a dátová prehľadnosť modelu zaručuje jednoduchú orientáciu v požadovaných informáciách
študijných predmetov. V prípade nejasností model poskytuje kontaktné údaje na pracovníkov študijného oddelenia a
akademického vedenia. Administratívna podpora je zobrazená v paneli HORKEJ LINKY, nachádzajúceho sa vedľa
každého študijného programu.
TECHNICKÁ ŠTRUKTÚRA INFORMAČNÉHO MODELU
Obsahová stránka explikuje technické aspekty počítačovej infraštruktúry a softwarového vybavenia. Využíva elementy
z oblasti projektového manažmentu, výpočtovej techniky i informačných technológií. Tvorba a modifikácia kódovacej
štruktúry prebieha v špecializovaných editoroch, zodpovedajúcich vysokému stupňu náročnosti informačného modelu
EPI. Profesionalitu a funkčnú prehľadnosť prvého miesta dosiahol v umiestnenom rebríčku hodnôt voľne šíriteľný
webový editor PSPad, podporujúci funkcie zvýrazňovania syntaxe, kontroly pravopisu, úpravu konfiguračných alebo
šifrovaných súborov.
Najhlavnejšou súčasťou vo sférach informačných technológií je značkovací jazyk hypertextu, spôsob logickej štruktúry
nelineárneho textu, doplnený o hypertextové odkazy - hyperlinky, ktorý zároveň zabezpečuje publikáciu, údržbu a
vyhľadávanie informácií. Umožňuje dokonale opísať textovú štruktúru a formátovanie textu pomocou, html princípov
značenia, podporuje vylepšenie textu interaktívnymi prvkami, či možnosťami vloženia obrázkov alebo iných objektov.
Grafiku textovej štruktúry určuje jazyk XHTML / Extensible Hyper Text Markup Language / a profesionálnej grafickej
úprave sa venujú aj Kaskádové štýly CSS / Cascading style sheet /, ktoré plnia úlohu jednoduchého mechanizmu.
Z oblasti počítačovej grafiky realizáciu grafického prostredia i úpravu priestorových informácii vhodne modifikoval online editor Sumopaint. Multimediálne rozhranie obsahovo bohatých súborov na prehliadanie videa podporuje
multiplatformové aplikačné prostredie softwaru Adobe Flash Player zaručením vysoko kvalitného prenosu dynamickým
streamovaním HTTP. Korešpondencia s požiadavkami modernej súčasnosti - grafická inovácia vytvára základný obraz
o profesionalite školy. Zmenu dizajnu vnímajú ústretovo študenti všetkých vekových kategórií.
ON-LINE PRIJÍMACIE KONANIE
On-line systém sa osvedčil vo všetkých oblastiach komunikácie. Možnosť operatívneho prenosu informácií využíva
čoraz viac ľudí v praktických úlohách každodenného života. Využitie je aj v osobnej komunikácii formou e-mailov vzhľadom na jej pružnosť a okamžitú spätnú väzbu overenia informácií. Aplikácia tohto systému do procesu
výberového konania zabezpečí možnosť spracovania údajov neobmedzeného počtu uchádzačov súčasne a poskytne
okamžitú spätnú väzbu v podobe vyhodnotenia elektronickej prihlášky.
Realizácia prihlášky elektronickou formou v podobe formulárov predstavuje komplexnú, prehľadnú a dôslednú
evidenciu uchádzačov o štúdium. Zadávanie údajov je spracované prehľadným spôsobom, doplneným o on-line
podporu v prípade nejasností. Závažnou požiadavkou prijímacieho konania je prísne časové ohraničenie, dôslednosť,
presnosť a validita rešpektovaná uchádzačom. Preverovanie informácií má záverečnú- vyhodnocovaciu fázu, v ktorej
on-line systém zabezpečí elektronickou formou spätnú väzbu a uchádzač získa informáciu o svojej úspešnosti. On-line
systém vytvorí elektronický certifikát ako verifikáciu úspešnosti uchádzača. Umiestnenie prihlášky na webovej stránke
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
158
je rozdelené podľa typov študijných odborov pre uchádzačov s ukončeným stredoškolským vzdelaním a absolventov
bakalárskych, inžinierskych alebo magisterských štúdií.
DATABÁZOVÁ ON-LINE AGENDA ŚTUDIJNÉHO ODDELENIA
Databázové spracovanie on-line agendy študentov umožňuje úschovu dát a poskytuje prehľadný hierarchický systém
percentuálneho vyjadrenia konkrétnych uchádzačov o štúdium. Špecializuje sa na skutočné potreby vzdelávacieho
inštitútu, automatizáciu a centralizáciu systémových funkcií pre riadenie mnohopočetných skupín uchádzačov. Široké
spektrum médií a multimediálnych prvkov ponúka široké možnosti využitia a je ich možné aplikovať na tvorbu
požadovaného obsahu. Poskytuje riešenie mnohých problémov svojou dobrou prístupnosťou a prístupná forma
databázovej štruktúry zaručí vedeniu vysokej školy a uchádzačom dodanie potrebných dokumentov v reálnom čase.
Aplikáciou tohto systému sa odstránia časové a priestorové bariéry, vznikne usporiadaná a ľahko dostupná
dokumentácia. Integrita dátovej štruktúry deklaratívneho programovacieho jazyka SQL / Structured Query Language /
zabezpečí logické prenosy dát . Súvzťažnosťou hypertextových výrazov, programovacieho jazyka php a príkazových
štruktúr SQL dostane finálne prevedenie formu webového modulu.
Obsahom databázy sú informácie o uchádzačoch a prehľad o aktuálnych dátumoch, respektíve platbách. Systém
poskytuje uloženie dokumentov potrebných pre zaradenie do prijímacieho konania a upozornenie uchádzačov i študijné
oddelenie v podobe časovo ohraničených cyklov na presný termín dodania dokumentov. Dôležitou súčasťou je
uchovanie a spracovanie informácií o úspešnosti a neúspešnosti uchádzačov na prijímacích skúškach v danom odbore.
Spracované údaje vytvoria základ štatistiky pre interné potreby vysokej školy, poprípade obnovy zaradenia uchádzača
do prijímacieho konania.
RIEŠENIE KOMUNIKAČNÉHO PROBLÉMU
V mnohých prípadoch zaznamenali pracovníci študijného oddelenia nedorozumenia týkajúce sa podania pravdivých
údajov na otázky uvedené v on-line prihláške zo strany uchádzačov, z dôvodu nejasností právne daných a nemenných
požiadaviek. Pre odstránenie neinformovanosti a zjednodušenia procesu skompletizovania prihlášky sú jednotlivé kroky
uchádzača usmernené tak, aby bol zadávateľ navedený na správny postup prostredníctvom znakového označenia
problematických požiadaviek s následným vysvetlením. Generovaný certifikát on-line prihlášky zabezpečuje
stopercentné informovanie o priebehu nasledujúcich krokov. Automatizácia emailovej komunikácie prostredníctvom
agendy so strany študijného oddelenia zabezpečuje cyklické upozorňovanie uchádzača o jednotlivých krokoch,
poprípade zmenách. Úplne odstránenie nejasností uchádzača o štúdium zabezpečuje možnosť prihlásenia sa pod
vlastným identifikačným číslom na webovej stránke informačného modulu, ktorá ponúka výpis informácií o priebehu
prijímacieho konania a prehľad stavu procesu jednotlivého uchádzača.
Súčasťou úspešnosti komunikačného procesu a funkcionality každého softwarového projektu je jeho prezentácia na
profesionálnom webhostingu vysokej úrovne. Finálna verzia informačného modelu je záujemcom o štúdium
sprostredkovaná neobmedzene, prostredníctvom webového rozhrania – internetovej služby, ktorá zaznamenáva prenos
textového a obrazového obsahu Internetu.
ZÁVER
Súčasnosť vyžaduje rýchly a operatívny prenos informácií, ktorých dôležitú úlohu predstavujú informačne komunikačné technológie. Obsah práce je zameraný na vytvorenie softwaru pre zjednodušenú a pohotovú orientáciu vo
vysokej kvantite informácií, významovosti spracovania informačného modulu a on-line prihlášky. V bakalárskej práci
som za zamerala na praktické využitie informačných technológií v administratívnom spracovaní dát, konkrétne pre
reálne potreby študijného oddelenia. Databázové systémy zjednodušia orientáciu v administratívnych materiáloch
mnohonásobného počtu uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Priorita softwaru spočíva predovšetkým v zabezpečeniu
dátového obsahu proti poškodeniu a operatívnom prístupe k informáciám. V práci ďalej pojednávam o význame
možnosti spracovania a kontrole evidencie osobných údajov neobmedzeného počtu jednotlivcov. Elektronické
spracovanie by malo byť prínosom, pretože umožňuje nahradiť časovo náročnú prácu jednotlivcov a predovšetkým
rýchlu komunikáciu a priamy vstup do programu.
LITERATÚRA
[1]
SAK, Petr. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha : Portál, s.r.o., 2007. 296 s. ISBN 978-80-7367230-0.
[2]
LEISS, Oliver a Jasnim SCHMIDT. PHP v praxi: pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Grada
Publishing,a.s., 24. 05. 2010. ISBN 978-80-247-3060-8.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
159
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
PANKRÁC, Miroslav. PHP a MySQL: bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press,a.s., 2007. ISBN 978–
80-251–1758-3.
LACKO, Luboslav. PHP5 a MySQL5: Hotová řešení. Brno: Computer Press,a.s., 2007. ISBN 978–80-251-16951.
Maslowski, Mark. Naučte se Mysql za 21 dní, Computer Press,a.s., 2001, ISBN 80-7226-448-6.
VONDRÁK,CSC., Ing.Ivo. Úvod do softwarového inženýrství: verze 1.1 [online]. VŠB – Technická univerzita
Ostrava,
2002,
2002
[cit.
2012-01-01].
Dostupné
z:
http://vondrak.cs.vsb.cz/download/Uvod_do_softwaroveho_inzenyrstvi.pdf. Skriptum. VŠB – Technická
univerzita Ostrava.
JANOVÁČ, Dušan. Aplikace metodiky softwarového inženýrství v projektu webové databáze [online]. Kunovice,
2009 [cit. 2012-02-02]. Dostupné z: http://edice.vos.cz/files/swf/2155_bp_JANOV.html. Bakalárska práca.
Evropský Polytechnický Institut, s.r.o.
OBHLÍDAL, Petr. Analýza a návrh informačního systému [online]. Masarykova univerzita, 2008, 2008 [cit.
2012-02-20]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/143362/fi_b/bc_hotovo.pdf. Bakalárska práca. Masarykova
univerzita. Vedoucí práce doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
KONTAKT:
Zuzana Bednárová
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Hanácké náměstí 625
767 70
Kroměříž
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
160
SOUČASNÉ POČÍTAČOVÉ VIRY A OBRANA PROTI NIM
Eduard Horák
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kroměříž
Abstrakt: Cílem příspěvku je zanalyzovat téma počítačové bezpečnosti, vysvětlit základní pojmy, stručně
nahlédnout do historie malware a vývoje počítačové bezpečnosti, popsat jednotlivé druhy malware, jako
jsou počítačové viry, spyware, adware, rootkity, spyware, hoax, phishing a pharming a u každého z nich
vysvětlit, v čem spočívá jeho nebezpečnost a jak se lze proti jednotlivým druhům malware účinně chránit.
Zabezpečení počítače je nejdůležitějším druhem ochrany proti jednotlivým, druhům malware. Mezi
základní součásti zabezpečení patří antivir, antispyware a firewall. Antivir poskytuje ochranu počítače
v reálném čase svým antivirovým štítem a slouží zároveň jako základní detekční softwarový nástroj.
Antispyware má podobnou funkci jako antivir ovšem se zaměřením na jiný druh malware, na spyware a
adware. Firewall potom slouží jako pomyslná zeď, postavená mezi počítač a okolní svět, filtrující
oboustrannou komunikaci a sledující útoky zvenčí. Bezpečnostní produkty jsou dostupné jak ve free
verzích, tak ve verzích placených, či jako speciální bezpečnostní balíčky.
Klíčová slova: počítačová bezpečnost, malware, vir, spyware, firewall, trojský kůň, hoax, phishing,
pharming, password stealing viry, keylogger, dialer, boot viry, MBR, rootkit, antivir, bezpečnostní balíček
Abstact:The aim of the article is to analyse the topic of computer security, explain the basic concepts, a
describe the history of malware and the development of computer security, describe the different types of
malware, such as computer viruses, spyware, adware, rootkits, spyware, phishing and pharming hoax, and
for each of them to explain what is the its hazards and how can against each type of malware effectively
protect. Computer security is the most important form of protection against the individual types of
malware. Basic security components include antivirus, antispyware and firewall. Antivirus provides
protection for your computer in real time your antivirus shield and also serves as a basic detection
software tool. Antispyware has a similar function as the antivirus but with the focus on a different kind of
malware, spyware and adware. The Firewall then serves as the imaginary wall, built between your
computer and the outside world, filters the information communication and monitoring the attacks from the
outside. Security products are available in both the free versions, as well as in versions of paid, or as a
special security packages.
Key words: computer security, malware, virus, spyware, firewall, trojan horse, hoax, phishing, pharming,
password stealing viruses, keyloggers, dialer, MBR, boot viruses, rootkit, antivirus, security package
HISTORIE POČÍTAČOVÝCH VIRŮ
První počítačové viry se začaly objevovat počátkem osmdesátých let. Za první vlaštovku lze považovat vir, který v roce
1982 napsal Rich Skretena, tehdy student deváté třídy v Pittsburgu, který jako pomstu svému učiteli napsal program,
kterým mu infikoval počítač. Program fungoval tak, že se při každém padesátém spuštění počítače zobrazila Skretenova
báseň po stisknutí tlačítka reset.
Opravdový průlom ale nastal až s pokusy Dr. Fredericka Cohena. Napsal vir, který poprvé zkoušel na svém počítači
VAX 11/750 pod Unixem 10. 9. 1983. Nad počítačem asi po půl hodině ztratil kontrolu. V roce 1984 vydal slavný
článek: „Computer Viruses: Theory and Experiments“. [2] Poprvé také použil výraz virus. [1, s. 37-39]
V roce 1985 spatřil světlo světa počítačový vir, trojský kůň, EGABTR, který sliboval na tehdejších adaptérech CGA
vylepšenou grafiku (nádherných 16 barev). Jediné, co ale dovedl, bylo smazat veškerá data z pevného disku a vypsat
posměšnou zprávu: „Arch! Arch! Gotcha!“. Viry se též maskovaly za počítačové hry, jako třeba NUKLEA, která ovšem
rovněž mazala pevný disk.
Rok 1986 patřil prvnímu zdokonalenému viru Brain, který napsali pákistánští bratři Basid a Amjads Farooq. Jde
v podstatě o první propracovaný stealth boot virus, který se spustil spolu s disketou vloženou v počítači.
Známý počítačový vir Cascade v roce 1987 způsoboval ono známé hroucení písmen na monitoru.
O rok později to byl vyhlášený vir Jerusalem. Následoval vir, pojmenovaný po svém „otci“ Robertu T. Morrisovi:
„Morrisův červ“. Tato „havěť“ napadla na tehdejší dobu neuvěřitelných 6000 počítačů a na 36 hodin vyřadila z provozu
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
161
tehdejší síť. Červ napadl i počítače, pracující na jaderném výzkumu pro NASA a způsobil škody téměř za 100 milionů
dolarů.
Dochází k masivnímu šíření počítačových virů a v roce 1988 vzniká i první antivirový program McAfee VirusScan. To
s sebou pochopitelně neslo i tvorbu falešných, na první pohled neškodných programů. Ve 20 tisících kopiích se třeba
šířil „AIDS Information Diskette Version 2.0“, který ničil data na disku a ještě se dožadoval zaplacení desítek dolarů na
účet v Panamě.
Mezi lety 1990 až 1994 se objevovalo mnoho polymorfních (každá další kopie viru se liší od té předchozí) i stealth virů,
které maskovaly své působení a existenci v počítači a antivirové společnosti musely na tyto hrozby reagovat
důmyslnější a propracovanější obranou. Jedním z nich byl i vir pocházející ze Slovenska One.Half.3544.A, který se stal
slavný daleko za slovenskými hranicemi. Vir způsoboval mimo jiné i kódování částí harddisku dle svého vloženého
klíče.
V roce 1995 vznikly Windows95 a Microsoft prohlašoval, že éra počítačových virů skončila. Toto tvrzení se ukázalo
jako nepravdivé. Skutečnost se ukázala velmi brzy. Už začátkem toku 1996 vznikl vir Win95/Boza, který předznamenal
budoucí rozšíření virů i na Windows95. Následovaly první makroviry, šířené pomocí MS Word a MS Excel.
Další významný zástupce byl v roce 1998 počítačový vir Win95/CIH, který se stal známý pod názvem „Černobyl“.
Bylo tomu tak proto, že se každého 26. dubna (den černobylské katastrofy), pokusil přemazat paměť Flash BIOS i
některá data z disku.
S nástupem nového tisíciletí a masivním rozšířením internetu se čím dál více prosazují viry rozesílané prostřednictvím
elektronické pošty a pomocí samotného připojení k internetu.
Asi nejznámější z nich byl vir Win32/Stration, přezdívaný též Warezov/Stration podle toho, že se dal snadno „získat“
na fórech (většinou z Ruska), které se zabývaly stahováním nelegálního softwaru. Ten ničil počítače po celém světě
mezi léty 2006 až 2008. K jeho masivnímu šíření napomohl rozmach instant messaging, především ICQ. Proto je také
Win32/Stration občas nazýván ICQ virem. Nakažený počítač vykazoval známky značného zpomalení, způsoboval
ukončení některých aplikací (antivir, firewall) a nefungovaly automatické aktualizace Windows. Rovněž spustil
rozesílání spamu s odkazem na infikovanou www stránku či soubor všem lidem v contact listu ICQ. Řešením bylo
smazat veškeré infikované soubory a klíče, či větve v registrech z počítače. Později, když už bylo souborů několik
desítek, se začal používat skript, který obsahoval veškeré známé soubory a jejich pozůstatky v registrech a nakonec
vznikl i samostatný program Stration Remover, který vykonal veškerou práci za uživatele napadeného počítače. Na
přelomu roku 2006/2007 byl nejrozšířenějším virem vůbec [3]. Jeho sláva však již pominula.
Mezi následovníky patřil v roce 2007 až 2008 Win32/Adware.Virtumonde, který byl kombinací spyware a klasického
počítačového viru. Vedle nechtěně zobrazujících se pop-up oken mazal některé soubory, destabilizoval systém a
zpomaloval počítač.
S příchodem výměnných médií, hlavně USB flash disků, mp3 přehrávačů, ale i externích harddisků se rozmohla
počítačová nákaza INF/Autorun. Tento rozšířený vir využívá paměťová média (USB flash disky, mp3 přehrávače), na
kterých spustí svůj kód se zasunutím USB klíče do počítače, který má spuštěné automatické otevírání a přehrávání
souborů.
MALWARE
Existuje mnoho rozličných názvů pro počítačové škůdce. Někdo všem druhům říká zjednodušeně „viry“, hovorově se
mluví o „havěti“ a já jsem se rozhodl používat ucelenější a podle mě přesnější název – MALWARE.
Pojem malware vznikl sloučením dvou anglických termínů „malicious“ (škodlivý, zlomyslný) a „software“. Podle
názvu je tedy i jasné, o co autorům těchto „softwarů“ jde.
VIRY
Jako virus je v počítačové terminologii označuje druh malware, který je schopen, většinou bez vědomí a jakéhokoliv
vědomého zásahu uživatele, vlastního množení, maskování a šíření v nakaženém počítači. Je také schopen stahování
dalších škodlivých programů do počítače a kopií sebe sama, aby byl „výsledek“ co možná nejničivější. Dr. Frederick
Cohen definuje vir takto: „Virus je program, který je schopen infekce dalších programů a je schopen jejich modifikací
zajistit, aby obsahovaly potenciálně se vyvíjející kopii jeho samotného“. [1, s. 38] Srovnání s biologickými viry je zcela
na místě. Proto se také procesu ovládnutí počítače říká infiltrace a napadené soubory se označují jako hostitelé. Hostitel
může být v současné době v podstatě libovolný soubor, umístěný kdekoliv na disku, ale i přenosném a jiném médiu
zapojeném do počítače. Virů existuje nesčetné množství, a nesčetně druhů. Celým kybernetickým světem se šíří milióny
typů různě účinných, mnohdy na sobě závislých, mutujících škodlivých kódů, které denně napadají desítky milionů
počítačů po celém světě. Některé typy virů jsou již na ústupu, některé naopak dobývají virtuální svět, jiné se objevují ve
vlnách a jiných variantách neustále. Mezi nejznámější druhy virů patří: trojské koně, password-stealing (PSW) viry,
keyloggery, dialery, downloadery, makro viry, stealth viry, boot viry, MBR viry, souborové viry, aj.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
162
SPYWARE
Spyware je program, který odesílá z napadeného počítače data pomocí internetu bez vědomí jeho uživatele. Může jít
například o přehled nainstalovaných programů, navštívené www stránky či jiná statistická data. Tato činnost bývá
někdy provozována i výrobci, ve snaze zjistit potřeby či zájmy uživatele a následně spustit masivní cílenou reklamu.
Mnohdy jde ale i o činnost nejen za hranicí etických, ale i zákonných norem, kdy výrobci a rozesilatelé spywaru můžou
zcizit a zneužít třeba čísla kreditních karet, hesla, přihlášení do internetových obchodů, otevírané dokumenty, IP adresu
daného počítače a jiné podvodné aktivity. Tyto údaje jsou dále zpracovávány a většinou využívány k poškození
uživatele. Příznaky napadení spywarem můžou být například změna domovské stránky internetu, výrazné zpomalení
počítače, neznámé ikony na ploše a mizení těch původních, při prohlížení internetových stránek obtěžování reklamou a
jiné. Zvláštní podskupinu spyware tvoří takzvaný adware.
ADWARE
Adware je neodmyslitelně spojen s nežádoucí reklamou, vyskakováním tzv. pop-up oken v prohlížeči, instalováním
různých bannerů a doplňků internetových prohlížečů a neustálým obtěžováním ze strany útočníka. Mnohdy stačí
nainstalovat některou free nebo share verzi programu, s kterým se nevědomky do počítače nainstaluje i reklamní
software, vyžadující koupi placeného produktu. Nezanedbatelnou část tvoří podvodné antiviry a antispywary, které
naoko skenují počítač, najdou nezměrné množství nákazy a za úplatu nabízejí její odstranění. Počítač nevyčistí, ale jsou
schopny smazat naprosto legitimní soubory, či do počítače naopak vtáhnout soubory škodlivé, jako viry, další spyware
apod.
Velmi známým byl ve své době Adware s názvem Wareout, který měnil nastavení DNS serverů daného počítače na
ukrajinské servery a odtud stahoval do počítače další viry. Lékem bylo přenastavit celé připojení k internetu a vymazat
stáhnutý malware. Tuto vlastnost mají i některé dnešní viry nazvané DNSChangery, které přesměrovávají počítač na
jiný server.
ROOTKIT
Rootkit je zvláštní a vysoce nebezpečná forma počítačového malware, která s sebou nese nějaký program nebo
technologii, která se pokouší zamaskovat jeho přítomnost v počítači. Můžou v sobě nést viry, spyware a další malware.
Tím, že se dovedou maskovat jak ve spuštěných procesech, tak službách, či souborech, jsou velice těžce odhalitelné
a postižený nemusí dlouho ani tušit, že je něco v nepořádku. S detekcí rootkitů mívají problém i renomované
bezpečnostní programy. Při podezření na rootkit je proto třeba použít některý ze speciálních programů či utilit. Mnoho
společností, zabývajících se tvorbou antivirových produktů má i speciální rootkit detektor. Například: AVG
Anti-Rootkit, Panda Anti-Rootkit, MacAfee Rootkit Detective, Trend Micro Rootkit Booster a jiné.
SPAM
Spam je nejčastěji neobjednané a nevyžádané reklamní sdělení, které je zasláno pomocí internetové sítě a má obtěžující
charakter. Spam nejčastěji přichází prostřednictvím e-mailu a je znám pod jménem nevyžádaná pošta. Mimo
obtěžujících reklamních sdělení může spam obsahovat i odkaz na soubor, či internetovou stránku, kde je možné „získat“
některý z jiných, nebezpečnějších druhů malware. Většina e-mailových klientů již ochranou proti spamu disponuje.
Existuje také mnoho speciálních programů, které jsou určeny přímo na boj se spamem. Mezi nejznámější patří:
Spamihilator, SPAMfighter či SpamBayes. Od 7. září 2004 je spam rovněž upraven legislativně.1
HOAX
Hoax je vlastně poplašná zpráva, která uživatele varuje před fiktivní hrozbou, či obsahuje nějaké smyšlené doporučení
nebo prosbu o pomoc, kde se fakta neshodují se skutečností. Hoaxy můžeme dělit do několika kategorií:
3. Smyšlená varování před viry a útoky na počítače
4. Neaktuální prosby o pomoc
5. Prosby o pomoc – vymyšlené
6. Ostatní varování a fámy
7. Urban legends – městské legendy
8. Fámy o mobilních telefonech
9. Snadné zisky
10. Hoaxové petice a výzvy
11. Sociální sítě, chat, kominikace [4]
1
Zákon o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.)
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
163
PHISHING
Phishing představuje novou, avšak vysoce nebezpečnou hrozbu. Jde o zprávu, zasílanou většinou prostřednictvím
elektronické pošty, která se na první pohled tváří, jako od legitimní organizace a jejímž úkolem je získat a následně
zneužít příjemcova citlivá data (čísla a hesla k účtům, PIN a číslo ke kreditním a platebním kartám a jiné). Zpráva může
vypadat jako informace od banky či přihlašovací formulář pro elektronické bankovnictví, do které se „jen“ vypíší
některé údaje a odešlou zpět bance. Zprávy jsou ale snadno identifikovatelné, mnohdy podle použití internetového
překladače k jejich přeložení do češtiny. Po potvrzení odkazu pod e-mailem se můžete dostat třeba k formuláři, kde je
jasně vidět, jaká citlivá data jsou po vás požadována. Server zpravidla bývá umístěn v zahraničí a citlivé údaje uživatele
jsou odeslány místo do České spořitelny útočníkovi.
PHARMING
Nebezpečnost pharmingu tkví v tom, že je uživatelův počítač přesměrován na jiný DNS server, takže pokud klient
napíše i správnou internetovou stránku třeba internetového bankovnictví, je přesměrován na stránky jiné, identicky
vypadající, které jsou ovšem na jiném serveru, který patří útočníkovi. Napadený uživatel zpravidla vyplní své
přihlašovací údaje a jiná osobní data. Data jsou dále zneužívána a útočník převezme nadvládu nad konty (provádění
finančních transakcí), přihlášeními do internetových obchodů, aukcí apod. Tyto podvodné stránky velmi profesionálně
napodobují stránky originální.
ZABEZPEČENÍ POČÍTAČE
Nejúčinnější zbraní proti počítačovému malware je v první řadě prevence a zdravý rozum. Začnu u toho druhého.
Každému uživateli by mělo být jasné, že žádný antivir a jiný software ho před hrozbou napadení neuchrání. Je proto
nutné dodržovat několik zásad, které univerzálně platí u každého počítače a pro každého uživatele:
Automatické aktualizace Windows. Slouží ale mimo aktualizací součástí Windows hlavně k vylepšení eliminaci
slabých míst systému využívaných útočníky, které by mohly způsobit větší zranitelnost systému. Zapnutí nástroje
automatických aktualizací tento problém vyřeší.
• Aktualizovaný a funkční antivir.
• Aktualizovaný a funkční antispyware.
• Aktualizovaný a funkční firewall.
Mít nainstalovaný pouze 1 antivir, 1 antispyware a 1 firewall, popřípadě bezpečnostní balíček, obsahující komplexní
ochranu. Více bezpečnostních programů stejného druhu nainstalovaných na jednom počítači může způsobovat kolize
mezi sebou, celkové zpomalení počítače, falešné detekce a v neposlední řadě i kolaps celého systému.
Nenavštěvovat podezřelé internetové stránky (erotická tématika, warez) a nestahovat soubory z neověřených zdrojů. Ať
už jde o stránky s lechtivou tématikou, reklamní stránky nabízející určitý produkt, warez fóra zabývající se šířením
nelegálního softwéru aj.
Neotevírat nevyžádané soubory a odkazy. Mnohdy se tyto zprávy generují automaticky na nakažených počítačích a
nekontrolovatelně rozesílají spam uživatelům, uvedeným v kontaktech daného e-mailového klienta.
ANTIVIR
Antivir je považován za nejdůležitější součást zabezpečení počítače. Jedná se o program, který chrání počítač před
virovou nákazou. V současné době má každý antivir tyto základní funkce:
Ochrana počítače v reálném čase. Zpravidla jde o antivirový štít, který filtruje veškeré soubory, které jsou do počítače
stahovány, které jsou spuštěny a u kterých dochází ke změnám. Antivirový štít se zapíná spolu se startem počítače a
bývá aktivní až do vypnutí počítače. O tom, zda je štít zapnut informuje ikona v pravém dolním rohu obrazovky v tzv.
tray oblasti. Štít lze kdykoliv deaktivovat většinou nabídkou po kliknutí na ikonu pravým tlačítkem myši. Zde lze také
otevřít širší nabídku a nastavení antiviru.
•
Scanner. Tato funkce antiviru umožňuje spustit prohledávání počítače na zjištění potenciální virové nákazy.
Scanování počítače můžeme spustit kdykoliv, nebo v nastavení antiviru zvolit čas a datum zahájení scanu.
Rostislav Kocman a Jakub Lohniský ve své knize doporučují: „Jednou za čas (stačí jednou až dvakrát za
měsíc) prohledejte celý počítač, zda neobsahuje žádný virus. Pokud vše funguje v pořádku, tak žádný
nenajdete (nanejvýš ve smazané poště), ale měli byste tuto kontrolu dělat pro jistotu.“ [5, s. 18]
Aktualizace databáze. Každý antivir je třeba aktualizovat buď ručně (stáhnout aktuální virovou databázi), nebo nastavit
automatické aktualizace. Většinou si antivir sám hlídá případné aktualizace a sám si obnoví svou „virovou banku“.
Automatický update zajišťuje nejefektivnější fungování programu.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
164
Pokročilá nastavení antiviru. Po otevření samotného antivirového programu se uživateli nabídne menu, kde můžeme
antivir nadále nastavovat a ladit citlivost antiviru, či povolovat výjimky. Každý antivir je pochopitelně jiný a nabízí jiné
možnosti. Většinou lze ale nastavit datum a čas virové kontroly, způsob nakládání s nakaženými soubory, aktualizace
antiviru, tzv. práh citlivosti antiviru, čas, po který antivir ponechá soubory v karanténě apod.
Antivirových produktů je celá řada. Asi nejzákladnější dělení je na produkty placené a produkty zdarma. Některé
antiviry jsou jakousi kombinací. V neplacené verzi mají spuštěné jen nejzákladnější funkce, v placené potom všechny.
Typickým příkladem je produkt avast!, který má v nejzákladnější, zdarma poskytované verzi, pouze antivir, kdežto
v placené ještě antispyware, firewall, ochranu internetového bankovnictví a antispamový filtr. Jiné antiviry jsou
poskytovány v tzv. shareware verzi, což znamená, že lze produkt po nějakou, pevně danou, dobu používat zdarma. Po
uplynutí této lhůty si buď produkt musíme koupit, nebo jej odinstalovat. Do této kategorie spadá například produkt
NOD32.
Mezi nejznámější antivirové produkty patří: NOD32 ,avast!, Avira, Kaspersky, Norton, AVG aj.
ANTISPYWARE
U antispywarů platí většinou to samé, jako o antivirech. V současné době bývají hojně součástí samotných antivirů či
speciálních bezpečnostních balíčků. V současné době, kdy je prolínání malware takové, že někdy lze stěží určit, zda se
jedná o vir, spyware nebo rootkit, existuje již poměrně málo speciálních programů čistě na odstraňování spywaru. Mezi
nejznámější produkty patří: Ad-Aware, Superantispyware , Spybot Search & Destroy, Spyware Terminator.
FIREWALL
Firewall je další velmi důležitou součástí zabezpečení počítače. Jak již název napovídá, jedná se o jakousi virtuální zeď
či bod, která hlídá a zkoumá probíhající komunikaci mezi dvěmi sítěmi, které mezi sebou odděluje.
Základní dělení firewallů je na hardwarové nebo softwarové.
Hardwarové. Jde vlastně o přídavné zařízení, které není přímo součástí počítače, které filtruje komunikaci mezi
počítačem a internetem. Většinou se jedná o routery (Zyxel, Asus, Astaro, atd.). Nevýhodou je relativně malá možnost
nastavení, složitější ovládání a upgrade.
Softwarové. Jak už název napovídá, jedná se program, který je nainstalovaný přímo na uživatelském počítači. Výhodou
jsou široké možnosti nastavení od citlivosti firewallu až po povolení jednotlivých spojení a IP adres.
Firewally můžeme dělit do následujících skupin:
Paketové filtry. Bývají často součástí routerů. Vynikají vysokou rychlostí, ale nízkou úrovní zabezpečení. Kontrolují
pouze zdrojovou a cílovou adresu a port. Rovněž nejsou schopny upozornit na potenciální nebezpečí.
Aplikační brány. Jsou podstatně bezpečnější, ale výrazně zpomalují chod počítače. Jsou schopny zpracovat mnohem
menší počet připojení než paketové filtry.
•
SMLI Gateways. Představují jakési spojení předchozích řešení. Ochranu poskytují na nižší softwarové úrovni.
Navíc si ukládají informace o již povolených spojeních, což zvyšuje jejich rychlost při následném
rozhodování.
Personální firewally určené pro jednotlivé PC stanice obsahují řadu nastavení a úrovní zabezpečení. Většina firewallů
obsahuje i jakousi databázi nebezpečných a podezřelých IP adres, ke kterým buď zakazuje, nebo nedoporučuje
připojení. Firewall informuje uživatele o každém spojení mezi jeho počítačem a sítí. Existuje celá řada personálních
firewallů, které se taktéž dělí na placené a neplacené. Mezi neplacené firewally patří: Zone Alarm, Kerio Personal
Firewall, Comodo Firewall. K placeným patří např.: Outpost Firewall, Online Armor Firewall aj.
BEZPEČNOSTNÍ BALÍČKY
Bezpečnostní balíčky tvoří poměrně novou, avšak velmi komplexní ochranu počítače. Zpravidla se jedná o produkty
placené, avšak výhodné. Největší výhodou bezpečnostních balíčků je to, že je k dispozici kompletní zabezpečení
počítače v jednom nainstalovaném programu, takže nedochází k potenciálním nedorozuměním a kolizím mezi
jednotlivými programy. Bezpečnostní balíček se aktualizuje jako celek. Na trhu je mnoho společností, které tyto
balíčky nabízejí. Jednou z nich je společnost Symantec, která nabízí takových balíčků hned několik: Norton Internet
Security (NIS), Norton 360, Symantec Endpoint Protection (SEP). Mezi další produkty patří například Eset Smart
Security od firmy ESET, Kaspersky Internet Security, placené verze některých antivirů (avast!, AVG, Avira, Comodo).
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
165
JEDNORÁZOVÉ SCANNERY
Pokud si uživatel není jistý, že jeho antivir zachytává veškerý malware, který proudí do našeho počítače, můžeme
využít tzv. jednorázové scannery. Jde o programy či utility, které nedisponují rezidentním štítem a nechrání tedy počítač
v reálném čase. Jednorázové scannery bývají vhodným doplňkem klasického zabezpečení počítače. Doporučuji provést
kontrolu jednou za čas i pomocí jiného softwaru, který může mít trochu rozdílnou virovou databázi od používaného
antiviru. Svou funkci plní dobře také při náhlém zavirování počítače na tzv. „první zásah“.
ZÁVĚR
Článek byl věnován problematice počítačové bezpečnosti. Jak je to téma aktuální, o tom se přesvědčuje každý uživatel
počítače. Zároveň každý uživatel osobního počítače by měl mít o problematice počítačové bezpečnosti povědomí a
ovládat alespoň základní teoretické a praktické dovednosti k řešení těch nejběžnějších problémů a dodržování pravidel
pro bezpečnou práci s osobním počítačem. K pochopení celého komplexního problému počítačové bezpečnosti je třeba
hlubšího studia a zájmu o danou problematiku. Jde o obor velmi zajímavý a hlavně neustále se rozvíjející. Vždyť
každým dnem vznikají milióny nových škodlivých kódů, které jsou rozesílány a poškozují díky globální internetové síti
počítače ve všech koutech světa. Proto je zapotřebí každého mozku, který se v tomto věčném boji postaví na stranu
běžných uživatelů i poškozovaných firem či jiných subjektů a svým dílem přispěje k eliminaci malware.
LITERATURA:
[1]
SZOR,
P.
Počítačové
viry.
1.
české.
Praha
:
ZONER
Press,
2006.
608
s.
ISBN 80-86815-04-8.
[2]
COHEN, F. Computer Viruses - Theory and Experiments. [online]. 2011. [cit. 2011-10-29]. Dostupné z:
http://all.net/books/virus/index.html
[3]
Swizzor je stále tu a Stration se šíří smrtelně rychle. [online]. 8. Listopad, 2006. [cit. 2011-10-29]. Dostupné z:
http://www.eset.cz/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/top10_102006/
[4]
Hoax.cz. DŽUBÁK, J. [online]. 2000-2011. [cit. 2011-10-29]. Dostupné z: http://www.hoax.cz/cze/
[5]
KOCMAN, R.; LOHNISKÝ, J. Jak se bránit virům, spamu a spyware. Vyd. 1. Praha : Computer press, 2005.
152 s. ISBN 80-2510-793-0.
ADRESA:
Eduard Horák
Spáčilova 3074,
767 01 Kroměříž,
[email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
166
POROVNÁNÍ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI SVĚTLOCITLIVÝCH ČIPŮ
Otto Kubek
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kroměříž
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je otestovat, popsat a následně porovnat jednotlivé druhy
světlocitlivých čipů. Vysvětlit princip záznamu obrazu do digitální podoby, představit a popsat jednotlivé
druhy snímačů, jejich dokonalejší verze a princip vylepšení. Nedílnou součástí práce, je také náhled do
historie, kolébky snímacích čipů. Část práce je věnována teoretickým principům záznamu obrazu, jeho
načtení, záznamu barev, velikosti čipu, včetně popisu funkcí filtrů snímače.Popisuji prvky CCD a CMOS,
jejich výhody, vlastnosti a využitelnost v jednotlivých oborech lidské činnosti. Práce obsahuje popis obou
hlavních proudů, jejich vylepšení a novinky.
V praktické části práce, testuji a porovnávám jednotlivé druhy fotoaparátů, které nesou různé druhy
snímačů. Poukazuji zde na aspekty ovlivňující rozlišení obrazu a konfrontuji skutečné rozlišovací
schopnosti, s udávanou rozlišovací schopností čipu.
Klíčová slova: záznam obrazu, fotoefekt, pixel, interpolace, snímač, buňka snímače (fotodioda), načtení
obrazu, CCD, CMOS, velikost čipu, SNR signál/šum, lines per high (počet čar na výšku obrazu), soustava
čip a optika, zobrazení.
OVĚŘENÍ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI
Jednotlivý výrobci digitální fototechniky, uvádějí ve specifikacích přístrojů, fantastická data o rozlišovacích
schopnostech čipu, kterým je přístroj vybaven. V posledním desetiletí se rozběhl obrovský hon za megapixely (Mpx).
Avšak číslo s jednotkou Mpx, jímž se pyšní snad každý fotoaparát, vypovídá velice málo o tom, jaké má přístroj
vlastnosti. Toto číslo označuje počet citlivých buněk ve snímači, kterým je přístroj vybaven.
Naopak by bylo vhodné v běžných specifikacích fototechniky, uvádět důležitější data, jako je typ snímače, který přístroj
využívá, jeho velikost, či způsob záznamu barev. Nemalou roli v záznamu obrazu do digitální podoby, hraje optika.
Abychom mohli otestovat rozlišovací schopnosti snímače, musí dopadající světlo na jeho plochu, usměrnit optika, v
tomto případě objektiv. V testu rozlišovacích schopností se bude tedy jednat o test celé soustavy (snímač a optika).
Tímto získáme skutečnou rozlišovací schopnost přístroje, kterou bude možno porovnat s rozlišovací schopností čipu.
lph = lines per height (počet čar na výšku obrazu)
Rozlišovací schopnost soustavy, je dána minimální vzdáleností dvou bodů, které jsme schopni ještě od sebe rozlišit.
Jako jednotka rozlišení, se používá lph (lines per height – počet linek na výšku obrazu).
POSTUP MĚŘENÍ
Snímky testovacích obrazců, jsou základním stavebním prvkem pro získání údajů, o rozlišovacích schopnostech
snímačů a optiky (soustavy). Test rozlišovací schopnosti je proveden na testovacím obrazci DCU3 od firmy Danes
Picta, která se na výrobu testchartů specializuje.
TESTOVACÍ OBRAZEC
Obrazec byl vytvořen nátiskem z filmů z osvitové jednotky, ty se využívají jako podklady pro tisk. Jedná se o
technologii chromalinu, která se používá pro výrobu tiskových matric. Díky této technologii je testovací obrazec
naprosto ostrý. Není zkreslen, nedochází k nárůstu tiskových bodů a je vyloučen jakýkoliv vliv papíru na kvalitu tisku.
Testchart nese rozpětí rozlišení od 300 lph do 2400 lph, ve středu obrazce a ve všech rozích. Z důvodu toho, že soustava
rozliší zpravidla nejvíce ve středu obrazce, naproti tomu směrem k okrajům, schopnost rozlišení klesá. Poměry stran
jsou: širokoúhlý (16:9), typicky fotografický (3:2) a dnes již méně používaný formát (4:3), celková velikost testovacího
obrazce je 400mm x 710mm.
Testchart DCU3 dále obsahuje další užitečné objekty pro testování digitálních soustav:
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
167
•
•
•
•
•
•
Test hloubky ostrosti
Vyvážení bílé
Stupňování vyvážení šedé
Barevnou hloubku
Podání barev
3x členitý obrazec pro citlivost (ISO) a vyvážení barev sRGB
SOUSTAVA ČIP A OPTIKA
Z testovacího obrazce se primárně zjišťuje rozlišovací schopnost lph, tato hodnota vypovídá o tom, kolik detailů je
schopna optika (v tomto případě objektiv), přenést na světlocitlivý čip, a zároveň ukazuje kolik detailů je schopen
snímač zaznamenat. Mezi jednotlivými prvky soustavy platí přímá úměrnost, čím kvalitnější je optika, tím více detailů
vykreslí. Čím více citlivých buněk snímač obsahuje, tím více detailů dokáže zaznamenat. Z toho vyplývá, že celá
soustava musí být dobře sladěná, protože i kvalitní 14 Mpx snímač nepodá dobré rozlišovací schopnosti, pokud nebude
mít před sebou kvalitní objektiv. Stejně tak precizní skleněná optika, využívající pro záznam snímač o malém počtu
pixelů, nebude schopna rozlišit detaily.
VŠE ZÁVISÍ NA SVĚTLE
Velice důležitým prvkem při testu rozlišovací schopnosti, je nasvícení testovacího obrazce. Pravidlem je, že testchart
musí být správně nasvícen, nejlépe z boku obou staran, pravé i levé. Světla musí být o stejné intenzitě, plošná, bez
odlesků od objektivu a se správným zaostřením.
Při tomto testu rozlišovací schopnosti, byly zjištěny rozdíly mezi světly halogenovými a mezi nasvícením flashovým
(světlo zábleskové). Testovací obrazec nejlépe nasvítily zacloněné blesky, o stejné intenzitě z obou stran. Při takto
nasvíceném testu, byla výsledná rozlišovací schopnost vyšší, než při nasvícení světlem halogenovým. Přesto flashová
světla nemohla být použita, protože kompaktní digitální fotoaparáty, které byly v testu také, nedisponují funkcí odpalu
externích blesků.
Za účelem zachování stejných podmínek pro všechny fotoaparáty, muselo být použito nasvícení světly trvalými v tomto
případě halogenovými.
Pracoviště praktické části
Zdroj:[Vlastní]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
168
NASTAVENÍ PŘÍSTROJE
Focení testovacího obrazce vyžaduje jistou dávku trpělivosti, jelikož plocha snímače musí být rovnoběžná s plochou
obrazce. Zároveň je nutné, aby osa objektivu byla ve středu testchartu a tím pádem kolmá na testovací obrazec. V praxi
se využívá stativ s vodováhou a jeho ruční nastavení do požadovaných os.
Po té, co je fotoaparát správně nasměrován, se přepne na plošné zaostřování s využitím všech zaostřovacích bodů. Podle
druhu světla se nastaví vyvážení bílé, provede se korekce EV nahoru o +1+3. To z důvodu, že při focení testchartu má
fotoaparát tendenci, mírně podexponovat. Vzdálenost od testovacího obrazce, by měla být zvolena tak, aby fotoaparát
pojmul celý testovací obrazec. To je nutné kontrolovat také na LCD přístroje, přesto bývá výsledná fotografie mírně
větší, než to co vidíme při zobrazení na displeji. Zaclonění objektivu (pokud to přístroj umožňuje) hraje také důležitou
roli. Fotíme-li bez zaclonění, kresba detailů není ideální, nejlepší kresba, tím pádem nejlepší rozlišení, poskytuje
objektiv zacloněný, o cca 2 clonová čísla od maxima. Fotoaparát je nutné spouštět výhradně dálkovým ovládáním nebo
samospouští, z důvodu rizika rozkmitání soustavy pohybem ruky. Výsledné snímky testovacího obrazce, se ukládají v
nekomprimovaném formátu RAW, TIFF, v případě digitálních kompaktních fotoaparátů ve formátu s nejnižší
kompresí. Z důvodu zachování co nejvyšší kvality pořízeného snímku.
Při ověření rozlišovací schopnosti soustav (snímač + optika), bylo testováno několik digitálních fotoaparátů s různými
druhy světlocitlivých čipů. Jednalo se o jakýsi průřez moderní historií digitální záznamové techniky od roku 1999 do
současnosti. Při testech přístrojů, je možné vysledovat technologický vývoj posledních deseti let. Tato doba, se stala
časem, kdy se fantastická technologie digitálních snímačů, dostala na trh a stala se tak dostupnou, pro širokou veřejnost.
Olympus x-930
Olympus fe 3010
Olympus FE 210
Sony
Cyber-shot
DSC-W50
Konica
Minolta
Dimage Z2
Samsung Digimax
V4
Samsung Digimax
401
Olympus Camedia
C-2500L
Nikon D5000
Druh snímače
CCD
CCD
CCD
Super CCD
Velikost snímače
11mm (½,3“)
11mm (½,3“)
½,5“
½,5“
Rozlišení
12Mpx
12Mpx
7,1 Mpx
6,25 Mpx
Výsledek
1400 lph
1400 lph
1100 lph
1100 lph
CCD
½,5“
4,2 Mpx
900 lph
CCD
14,1mm (1/1,8“)
4,1 Mpx
800 lph
CCD
(1/2,5“)
4 Mpx
nehodnoceno
CCD
(2/3“)
2,5 Mpx
850 lph
CMOS
23.6mm x 15.8mm
12,3 Mpx
1800 lph
Parametry snímačů a jejich rozlišovací schopnost
Zdroj:[Vlastní]
Ověření rozlišovací schopnosti, ukázalo skutečnou schopnost jednotlivých digitálních fotoaparátů, zobrazovat detaily.
Také potvrdilo fakt, že mnoho dalších aspektů ovlivňuje konečné rozlišení pořízeného snímku. Nejen počet citlivých
buněk v čipu, ale také velikost čipu, uspořádání buněk ve snímači, způsob digitalizace, způsob záznamu barev, to
všechno ovlivňuje skutečnou rozlišovací schopnost. Poukázalo na neméně podstatné vnější vlivy, ovlivňující skutečné
rozlišení, jako je objektiv, nasvícení prostředí, zpracování dat obrazovým procesorem. Tyto aspekty ovlivňují skutečnou
rozlišovací schopnost přístrojů, jež byla konfrontována s rozlišovací schopností čipu, kterým je přístroj vybaven.
Měření také ukázalo, že důležitá je přiměřená velikost světlocitlivé buňky, tak aby zachytila dostatečné množství
fotonů, s co možná nejmenším poměrem šumu a odeslala silný signál do zesilovače. V takovém případě, není nutné
signál nadměrně zesilovat, což přináší dobrý poměr SNR. To je důvod, proč snímače o větší velikosti, dokáží
zaznamenat větší počet detailů, než je tomu u snímače menšího, byť má větší počet citlivých buněk. Jako tomu bylo u
snímače CCD 4,1 Mpx, velikosti 1/1,8“, 800 lph, naproti tomu snímač CCD 2,5 Mpx, velikosti 2/3“, 850 lph.
ZDROJE:
[1]
Měření rozlišovací schopnosti optických soustav [online]. [cit. 2011-11-15]. Dostupné z WWW:
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/PDF/navody/fyzika3/NavodF.pdf .
[2]
Co najdete na testovacím obrazci? [online]. 2006 [cit. 2011-11-18]. Dostupné z WWW:
http://digiarena.e15.cz/co-najdete-na-testovacim-obrazci_3 .
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
169
[3]
[4]
[5]
Deset
je
víc.
Možná
[online].
2006
[cit.
2011-12-04].
Dostupné
z
WWW:
http://www.tomslavicek.com/publikace/digifoto/0608_01_slavicek.pdf
Pihan, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006 (5. vydání). institut digitální fotografie. ISBN: 80-903210-8-9, EAN:
9788090321083.
Neff, O.; Březina, J.; Podhajský, P. /Vybíráme digitální fotoaparát/. 2003. institut digitální fotografie. ISBN: 80903210-0-3.
ADRESA:
Otto Kubek
Milíčovo náměstí 525,
Kroměříž 767 01,
tel.: 603 296 547
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
170
FAKTORY VÝBĚRU CRM V MALÝCH A STŘEDNÍCH FIRMÁCH
Vlastimil Netopil
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kroměříž
Abstrakt: Význam nových zákazníků pro úspěch firem neustále roste. Je proto důležité věnovat stále více
pozornosti v budování kvalitních vztahů s těmito zákazníky. Současný vývoj CRM je ve velké míře ovlivněn
rozvojem výpočetní techniky a zaváděním komplexních informačních systémů do činnosti firmy. Hlavním
úkolem bakalářské práce bylo analyzovat současný stav CRM ve firmě REALITY EDEN s.r.o. a navržení
vhodného systému pro implementaci.
Výsledkem práce bylo nalezení vhodného systému CRM pro firmu REALITY EDEN s.r.o. a jeho
implementace.
Klíčová slova: CRM systém, zákazníci, projekt, management, marketing, swot analýza, informační systém,
implementace, reality, strategie.
Abstract: The importance of new customers for the success of companies is constantly growing. It is
therefore important to pay more attention to building quality relationships with these customers.
The current development of CRM is to large extent influenced by the development of computer technology
and implementation of complex information systems in to activities of firm.
The main task of the Bachelor thesis was to analyze the current state of the CRM in the firm REALITY
EDEN Ltd. and designing a system suitable for implementation.
The result of the work was to find a suitable CRM system for to the firm REALITY EDEN Ltd. and it is
implementation.
Key words: CRM system, customers, project, management, marketing, swot analysis, information system,
implementation, reality, strategy.
Customer relationship management je pojem, se kterým se můžeme setkat velmi často. Existuje také velké množství
jeho definic.
CRM - podniková strategie pro výběr a řízení zákazníků s cílem maximalizovat jejich dlouhodobou hodnotu pro
společnost. CRM vyžaduje zákaznicky orientovanou podnikovou strukturu, procesy a celou podnikovou filozofii.
CRM - aktivní řízení vztahů s jednotlivými zákazníky ve všech kontaktních bodech, s účelem navázání oboustranně
výhodného dlouhodobého vztahu.
CRM - cílená a smysluplná komunikace se zákazníky. Usnadňuje kontakt, pomáhá získat a třídit informace a zejména
zvýšit efektivitu péče o zákazníky. [1]
PŘEDSTAVENÍ FIRMY REALITY EDEN S.R.O.
Firma REALITY EDEN s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 24. března 2005. Jejím hlavním oborem
činnosti je zajištění prodeje a pronájmu nemovitostí.
V rámci zprostředkování tato firma nabízí:
• profesionální právní servis a poradenství spojené s prodejem nemovitostí ZDARMA
• zdarma inzerci v regionálním tisku, na internetu a vývěsních plochách s nabídkou
• prezentaci nemovitosti na těchto internetových stránkách a dalších stránkách spojených s inzercí nemovitostí
• označení nemovitosti akční plachtou informující o prodeji
• rozsáhlou databázi poptávek klientů
• prohlídky nemovitostí, poradenství
• uhrazení poplatků spojených s prodejem nemovitosti, včetně odhadu
• zajištění financování úvěry, hypotéky, spoření
• vedení zájemců v databázi RK
• působnost po celém regionu Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Uh. Hradiště, Přerov, Prostějov
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
171
•
individuální přístup ke každému klientovi [2]
SOUČASNÝ STAV CRM VE FIRMĚ
Firma REALITY EDEN s.r.o. v současné době používá informační systém Rosa Data.
Informační systém má speciální Modul pro realitní kanceláře - Realitní kancelář.
Modul Realitní kancelář podporuje jednotlivé procesy v realitní kanceláři. Modul je možné využívat samostatně nebo v
kombinaci s dalšími moduly aplikace Rosa Data.
Základní moduly informačního systému Rosa Data:
• Seznam realitních zakázek - seznamu je možno přidávat reality, otevřít okno reality pro úpravy, tisknout
přehledy a nabídky a exportovat na weby.
• Nabídky - ukázka nabídky je možné exportovat do souborů (PDF, Excel, Obrázek) nebo přímo odeslat jako
přílohu emailu. V seznamu je vidět stav Reality, je možno seskupovat a filtrovat podle různých kritérií. Ve
spodní části realit okna je seznam poptávek, které se vztahují k vybrané realitě.
• Detail Reality - základní údaje o realitě její ceně a adrese.
• Detailní informace k realitě - v detailu reality je dále možno evidovat i podrobné informace.
• Úprava fotografie - připojit obrázky s možností jejich editace přímo v programu. Úprava fotografie v programu
Rosa Data, exportovat reality na komerční weby, editovat stav reality, sledovat průběh obchodního případu
(smlouvy, poštu, události, dokumenty, doklady, požadavky, jednání), evidovat majitele, zájemce a jejich
kontakty.
• Podrobná úprava fotografie - obrázky je možno i přímo upravovat nebo uložit z programu do počítače. Úprava
fotografie v programu Rosa Data. Obrázek můžete načíst přímo z digitálního fotoaparátu a upravit ho na
formát a velikost vhodnou k exportu na Weby, včetně vložení vodoznaku a textu.
• Úprava fotografie - otáčení, Oříznutí, Změna velikosti, Úprava jasu a Kontrastu. Vkládání vodoznaku textu
včetně jeho formátování. Vkládání vodoznaku obrázku. U vloženého obrázku lze změnit jeho velikost.
• Export reality - seznam všech exportů na realitní webové servery se stavem exportu.
• Stav reality - zobrazuje aktuální stav i všechny předcházející stavy reality, historii realitní zakázky, ke
každému přechodu stavu lze zadat i popis např. z jakého důvodu byl pozastaven prodej Reality.
• Obchodní případ - slouží ke sledování průběhu obchodu, evidujeme zde všechny související záznamy:
•
Doklady - Faktury,Pokladní doklady, Objednávky,
•
Smlouvy -Rezervační, Kupní,
•
Poštu - Odeslaná a Došlá pošta
•
Události - Plánování schůzek, rezervace vozidel, zasedacích místností
•
Dokumenty - Emaily, další podklady typicky ve Word, Excel, PDF, Obrázky, které nebudou exportovány
•
Požadavky - Žádost o schůzku, Klientské změny, Reklamace
•
Jednání – zápisy z jednání, prohlídek, atd.
• Seznam poptávek. Systém umožňuje zadávat poptávky po realitách a automatické párování k aktivním
zakázkám. Ve spodní části seznamu se zobrazují realitní zakázky vyhovující zadání poptávky. V poptávkách
lze zadávat libovolné kombinace podmínek.
• Export na weby. Program umožňuje hromadné exporty na nejběžnější weby. Další exporty jsou postupně
dopracovávány podle požadavků zákazníků. O každém exportu nebo chybě exportu je vytvořen protokol, který
je dostupný souhrnně, nebo jednotlivě u typů realitních zakázek nebo u jednotlivých zakázek. [3]
SWOT ANALÝZA SOUČASTNÉHO STAVU SYSTÉMU CRM
Pro celkové zhodnocení silných a slabých stránek podniku a vyhodnocení příležitostí a hrozeb podniku se používá Swot
analýza. Swot analýza je jedním ze základních prostředků, které mají sloužit ke zhodnocení celkové situace podniku a
to jak uvnitř, tak v jeho okolí.
V tomto případě jsme zaměřili především na analýzu současného využívání CRM systému ve společnosti.
•
•
SWOT analýza silných a slabých stránek
Silné stránky
Slabé stránky
systém je speciálně navržen pro účely
• systém má celkově méně atraktivní grafiku a vzhled
realitních kanceláří
• nemá vlastní webovou stránku s realitními nabídkami
systém slučuje činnosti různých systému
• celkově méně elegantní zpracování
do jednoho
• chybí nástroje efektivní kontroly zaměstnanců
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
172
•
•
•
•
umožňuje exportovat nabídky na weby
umožňuje v dostatečné míře zpracovávat
informace
o
nabízených
nemovitostech
a jejich vyhledávání
umožňuje v dostatečné míře vkládání
informací o jednotlivých obchodních
případech
a
zapisování
historie
komunikace s jednotlivými zákazníky
chybí modul pro vyhodnocování práce jednotlivých
makléřů, poboček
chybí nástroje pro vypracovávání ekonomických
statistik a výpočtů
•
Tabulka č. 1: SWOT analýza silných a slabých stránek
Zdroj: [3], vlastní zpracování
SWOT analýza příležitostí a hrozeb
Příležitosti
•
•
•
•
•
implementace dokonalejšího systému
CRM
zlepšení vzhledu webových stránek
zjednodušení práce se systémem pro
jednotlivé makléře
zlepšení
vyhodnocování
práce
jednotlivých makléřů
zjednodušení
vyhodnocování
ekonomických výsledků firmy
Hrozby
•
•
zhoršení pozice na trhu v důsledku silné konkurence při
zachování současného systému
v případě implementace nového systému nedostatečná
akceptace ze strany zaměstnanců a opožděné začlenění
nového systému do života firmy
Tabulka č. 2: SWOT analýza příležitostí a hrozeb
Zdroj: [3], vlastní zpracování
VYHODNOCENÍ ANALÝZY
Systém, který v současnosti firma používá, nesplňuje veškeré možnosti, které by současný systém CRM pro realitní
kanceláře splňovat mohl.
Docela dobře plní roli správy realitních nabídek (založení realitní nabídky, historie komunikace s klientem, export
nabídek na realitní portály).
Systém ovšem postrádá vlastní webovou stránku s realitními nabídkami, modul pro vyhodnocování práce makléřů a
manažerský modul pro vyhodnocování chodu celé firmy či jednotlivých poboček.
SOUČASTNÝ STAV
Podnik používá software s následujícími nedostatky:
• systém má celkově méně atraktivní grafiku a vzhled
• horší uživatelské prostředí
• slabší práce s grafikou nabízených objektů
• slabší možnosti práce s informacemi
• nemá vlastní webovou stránku
• celkově méně elegantní zpracování
• chybí nástroje efektivní kontroly zaměstnanců
• chybí modul pro vyhodnocování práce jednotlivých makléřů,
• chybí modul pro vyhodnocování práce jednotlivých poboček
• chybí nástroje pro vypracovávání ekonomických statistik a výpočtů
Co by měl splňovat nový software
• měl by být speciálně navržen pro účely realitních kanceláří, aby co nejlépe splňoval všechny potřeby
• systém by měl sloučit všechny činnosti v rámci jednoho systému a tak přispět k celkové přehlednosti
• měl by v dostatečné míře umožňovat export nabídek na různé servery, které se zabývají realitními nabídkami
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
173
•
•
•
•
•
•
měl by mít návaznost na vlastní firemní web
měl by umožňovat dostatečně kvalitní práci s fotografiemi a informacemi o nabízených realitách
měl by mít dostatečně komfortní uživatelské rozhraní
musí mít dostatečnou technickou podporu od dodavatele softwaru s možností aktualizace a vylepšování
měl by být jednoduchý pro implementaci do běžného chodu společnosti
náklady na jeho pořízení by neměly přesahovat finanční možnosti společnosti
VÝBĚR VHODNÝCH SYSTÉMŮ CRM
Při výběru vhodných systémů CRM, jsem provedl jsem průzkum trhu s CRM systémy. Zajímala mě jak funkčnost, tak
cenová dostupnost. Vzhledem k velikosti firmy by se nemělo jednat o nějaký příliš drahý CRM systém. Tento CRM
systém by měl být také lehce ovladatelný, aby byla jeho implementace co nejjednodušší a nepřinášela další zvyšování
nákladů.
Důraz jsem také kladl na možnosti jak pomocí nového softwaru vylepšit komunikaci uvnitř firmy.
Hlavní faktory výběru CRM
• kvalita práce s daty
• kvalita práce s dokumenty
• vyhodnocování obchodních případů
• přehlednost
• podpora práce firmy
• snadnost implementace
• cena
Z uvedených faktorů výběru jsem došel k závěru, že by ve firmě mohl najít uplatnění některý z těchto CRM systémů
určených pro realitní kanceláře:
• Reego
• REALBrána
• Soft-4-Sale
ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ CRM
Výhody a nevýhody vybraných CRM systémů
Reego
Výhody:
• snadná obsluha
• export na realitní servery
• práce
z domu
i z kanceláře
• přizpůsobení grafiky
• požadavkům firmy
Nevýhody:
vysoká pořizovací cena
systém není instalovaný
REALBrána
Výhody:
manažerský modul pro
řízení kanceláře vlastní webové
stránky
portálový rozcestník
portálové vyhledávání
modul plánování času
statistiky realitní činnosti
export na realitní servery
Soft-4-Sale
Výhody:
údržba a podpora
modulový systém
Nevýhody:
velké náklady na pořízení
systém není udělán přímo
pro realitní společnosti
Nevýhody:
systém není instalovaný
Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody vybraných CRM systémů
Zdroj:[4, 5, 6], vlastní zpracování
VYBRANÝ CRM SYSTÉM
Po podrobném prozkoumání těchto navržených CRM systémů jsem došel k závěru, že firmě REALITY EDEN s. r. o.
by nejvíce vyhovoval CRM systém REALBrána.
Tento CRM systém jsem vybral proto, že má mnoho funkcí a možností pro uživatele, které povedou ke zlepšení
činnosti firmy.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
174
HLAVNÍ KLADY SYSTÉMU
Systém je celkově více elegantní oproti stávajícímu řešení. Vyznačuje se jednak lepší grafikou a potom funkcemi, které
stávající systém zcela postrádá.
Zvláště manažerský modul může výrazně ulehčit prácí manažerům realitní kanceláře. Možnost vyhodnocovat
pracovitost jednotlivých realitních agentů a posléze i vyhodnocovat jednotlivé obchodní aktivity se mohou stát velmi
účinným nástrojem jak zvýšit efektivitu a celkovou produktivitu práce realitní kanceláře.
NÁVRH A IMPLEMENTACE VYBRANÉHO SYSTÉMU
Obsahem této části je uvedení systému CRM do rutiny firmy. Návrh implementace byl zpracováván ve spolupráci
s firmou REALITY EDEN s. r. o.
REALIZAČNÍ FÁZE
Úkolem realizační fáze byla implementace CRM systému REALBrána. Důležité bylo, aby zvolené řešení vycházelo ze
závěrů provedené analýzy a splňovalo požadavky firmy. Požadavky firmy REALITY EDEN s.r.o. byly, aby uvedení
CRM systému do rutiny firmy nezabralo více než 30 pracovních dnů a náklady nesměly přesáhnout 50 000,- Kč. CRM
systém REALBrána poskytuje velmi kvalitní služby za poměrně nízké náklady. Také implementace díky tomu, že není
potřeba pořizovat žádné nové softwarové vybavení, bude rychlejší a méně nákladná.
Časové hledisko
Činnost
Analýza současného stavu
Analýza technologie
Implementační práce
Zkušební provoz
Rezerva
Čas
8 dnů
5 dnů
7 dnů
5 dnů
5 dnů
Tabulka č. 3: Časové hledisko
Zdroj: vlastní zpracování
Nákladová a analýza
Nákladová analýza
Pořízení CRM systému
Mzdové náklady
Celkem
30 000,- Kč
20 000,- Kč
50 000,- Kč
Tabulka č. 4: Nákladová analýza
Zdroj: vlastní zpracování
RIZIKOVÁ ANALÝZA
Téměř každá činnost, kterou firma provádí, přináší určitá rizika. Je tomu tak i v našem případě. V případě našeho
projektu se však jedná o méně nákladné řešení a tak odpadají rizika spojená s financováním projektu. Projekt bude
financován z firemních zdrojů.
Rizika spojená s implementací CRM systému REALBrána:
• Možné komplikace s implementací databáze zákazníků ze současného systému CRM, který firma používá.
• Zpoždění implementace systému v důsledku počáteční neochoty zaměstnanců naučit se používat nový systém.
• Nedodržení stanovených nákladů
• Nedostatečné zapracování systému do života firmy
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ
Zvolený CRM systém plně odpovídá potřebám firmy REALITY EDEN s.r.o. Jedná se o kvalitní CRM systém s dobrým
poměrem ceny a užitku, který je určen speciálně pro potřeby realitních kanceláří a splňuje tedy jejich specifické
požadavky na jednotlivé funkce. Především bych zdůraznil velmi efektivní sdílení napříč celou firmou, které tento
systém umožňuje přes kterýkoliv počítač připojený k internetu, aniž by k tomu potřeboval nějaké jiné vybavení.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
175
K tomu, aby byl celý proces implementace úspěšný, je stěžejní, aby byl systém dobře přijat každým zaměstnancem
společnosti, která ho bude využívat. Tento systém CRM je uživatelsky jednoduchý a má proto velkou šanci, že bude
zaměstnanci přijat kladně.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
[1]
Slovník pojmů [on-line]. 2003-2012 [cit. 2011-11-16]. Dostupný z WWW: <www. 4media.cz/faq.php>.
[2]
realityeden [online]. 2008-2011 [cit. 2011-11-22]. Dostupné z WWW: <http://www.realityeden.cz/>.
[3]
Rosa Data Software [online]. 2008-2011 [cit. 2011-12-18]. Dostupné z WWW: < http://www.rosadata.cz>.
[4]
Software REALBrána 1.6 [online]. 2003-2011 [cit. 2011-12-18]. Dostupné z WWW: <http://www.realbrana.cz>.
[5]
Reego [online]. 2008-2011 [cit. 2011-12-18]. Dostupné z WWW: <http://www.reego.cz>.
[6]
mtj [online]. 1995-2011 [cit. 2011-12-18]. Dostupné z WWW: <http://www.mtj.cz/>.
ADRESA:
Vlastimil Netopil
Ovocná 3585,
Kroměříž 767 01,
Tel. 605 704 432,
E-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
176
VÝVOJ A REALIZÁCIA PRACOVISKA PRE ROZVOJ ZNALOSTÍ A SCHOPNOSTÍ
ŠPECIALISTOV V OBLASTI PREDMETU OPERAČNÉ SYSTÉMY
Miroslav Brezina
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a riešením implementácie e-learningových technológií
na škole Evropský politechnický institut s.r.o.. Konkrétne sa jedná o oblasť predmetu Operačné systémy,
ktorý budú mať študenti k dispozícií po jeho realizácií. Realizácia zahŕňa učebný text predmetu aj
s grafickým znázornením, samodiagnostické testy pre študentov s okamžitým vyhodnotením z každej
ucelenej učebnej látky, samostatné práce študentov s možnosťou odovzdania prílohy a taktiež
videoprogram, určený primárne pre študentov distančnej formy štúdia. Celý systém j najprv spustený
v pilotnej prevádzke a po jej ukonćení, vyhodnotení pripomienok a ich odstránení je celý systém uvedený
do rutinnej prevádzky.
Kľúčové slová: E-learning, operačné systémy, samostatnosť, dostupnosť, konštruktivizmus, efektivita,
vzdelávanie, interaktivita
ÚVOD
Prvoradou myšlienkou vytvorenia tejto práce bolo vytvorenie výučbového kurzu z predmetu Operačné systémy na
Európskom polytechnickom institute s.r.o. v Kunoviciach.Ide o jedinečný projekt, ktorý študentom umožní netradičné a
nové sposoby získavania znalostí pri štúdiu predmetu Operačné systémy.
Veľkou výhodou e-learningovej formy štúdia je priamy prístup prihláseného, teda vlastné štúdium daného predmetu bez
potreby fyzicky navštěvovať přednášky a cvičenia v škole. Tento projekt bezpochyby ocenia študenti cestujúci z vačšej
dialky a predovšetkým študenti navštevujúci školu prostredníctvom kombinovanej formy štúdia. Okrem študentov majú
k nemu prístup samozrejme aj povolaní učitelia s pokročilým prístupom umožnujúcim úpravy a vkladanie výukových
skrípt tak, aby učebný text vždy spĺňal požiadavky dnešnej doby.
Teoretická časť sa zaoberá všeobecnou problematikou e-learningu, sposobmi jeho dostupnosti a taktiež porovnaním
jeho výhod a nevýhod a vplivu na študenta. V ďaľšej časti je zhrnutá teoretická časť predmetu Operačných systémov
tak, aby aj pri čo najvačšom skrátení obsahu nebol ukrátený o významné a podstatné skutoćnosti týkajúce sa tohoto
predmetu. Obsah je koncipovaný predovšetkým všeobecne, z vačšej časti nepopisuje žiadny konkrétny operačný
systém. Napriek tomu ide o najrozsiahlejšiu kapitolu.
Praktická časť vychádza z teoretických východísk a rozoberá mnohé aspekty a popisuje ich realizáciu a začlenenie do
výsledného systému. Popisuje problematiku konverzie textu, vkladania textu a grafiky do e-learningového portálu a
taktiež sposob začlenenia e-learningového portálu do informačného systému školy. Zahrnuté sú tiež zdrojové kódy a
grafické návrhy riešenia. Samostatný celok sa venuje samodiagnostickým testom, ich tvorbe, upravovania, zaradenia do
harmonogramu ale aj ich celkovej štruktúre. Súčasťou práce je aj pilotná prevádzka projektu, ktorej priebeh a výsledky
v podobe primomienok sú spomenuté a najzávažnejśie z nich sú podrobne rozobraté a ošetrené. Ďalej sa tu spomína
začlenenie to rutinnej prevádzky a návrh pokračovania tohoto projektu do budúcnosti.
1. DEFINÍCIA E-LEARNINGU
Povedané stručne a veľmi jednoducho, e-learning nie je nič iné, ako efektívne využívanie Informačných Technológií v
procese vzdelávania. Ak sa pozrieme na e-learning touto optikou, asi málokto povie, že nechce IT vo vzdelávaní
efektívne používať. Zostáva teda otázka efektívnej miery využitia IT vo vzdelávaní v konkrétnej spoločnosti či
jednotlivca, inými slovami, čo ešte je efektívne a čo už nie. Týmto nie je vylúčené, že pre konkrétnu situáciu môže byť
najefektívnejšie IT vôbec nepoužiť. Pri dnešnej technologickej situácií dôjdeme však k tomu záveru veľmi zriedka.
Hlavne s nástupom technológií Internetu/intranetu, rozvojom telekomunikačného trhu a za súčasných možností a cien
pracovných staníc, nachádzame takmer vždy riešenie, keď nám IT nejakým spôsobom vzdelávanie zlacní, zrýchli alebo
zlepší. O tom, že je možné e-learning veľmi efektívne využiť nielen u spoločností s dobrou technologickou základňou,
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
177
ale aj u spoločností s horším vybavením a s ľuďmi bez počiatočných skúseností s počítačmi, svedčia vybrané prípadové
štúdie.[1]
Hoci je e-learning primárne určený pre študentov, nemožno povedať, že jeho využitie pedagógami je pasívne a
menšieho podielu. Učitelia bývajú v tomto systéme zaregistrovaní s vyššou prioritou ako študenti, čo im umožnuje
využívať e-learning nie iba ako konečný produkt určený pre vzdelávanie sa, ale taktiež im umožňuje vstup, ktorým
možu upravovať/vkladať/mazať skriptá podľa požadovaného harmonogramu a zdokonalovať ich k požadovanému
výsledku. Ich včasná aktualizácia je nevyhnutná, ale zároveň túto povinnosť e-learning pedagógom výrazne uľahčuje.
Primárnou úlohou e-learningu je umožniť študentom vzdelávať sa kedykoľvek a kdekoľvek, a to aj na miestach, na
ktorých by bylo ich vzdelávanie bez využitia tohoto nástroja nemožné alebo obmedzené. E-learning ponúka študentovi
možnosť zapojiť sa doňho v čase, ktorý si urči študent sám, pričom tempo vzdelávania závisi taktiež len od samotného
študenta. V komerčnom sektore može byť e-learning využitý na zníženie nákladov firiem, usilujúcich sa o vzdelávanie
svojich zamestnancov i pre ich zotrvanie v požadovanom trende súčastnej doby.
V oblastiach e-learningového vzdelávania neustále narastá nutnosť rešpektovať určité štandardy, prostredníctvom
ktorých sa zachováva kompatibilita vzdelávacieho obsahu mezdi roznymi softvérovými produktami. Medzi najnámejšie
a najuznávanejšie patria: AICC a SCORM.
2. VÝHODY A NEVÝHODY VZDELÁVANIA ZALOŽENÉHO NA E-LEARNINGOVEJ BÁZY
Aj napriek snahám elektronizácie, ktorá je príznačná pre 21. storočie sa ani e-learningové nástroje nevyhýbajú mnohým
negatívam. S vývojom technológii sa však ich negatívny vpliv neustále dostáva na minimum. Nevýhody e-learningu
nemožno chápať vcelku, ale treba si uvedomiť, že aplikácia e-learningových technológii na rozne odvetvia prínáša aj
rozne nevýhody podľa charakteru daného odvetvia(alebo daného predmetu). Pri aplikácii e-learningu je teda nutné
zvážiť či nevýhody v danom prípade nepřevažuju nad prínosom jeho aplikácie.
Výhody
Individuálny prístup k študentovy
Znížené náklady na vzdelávanie
Pohodlnosť
Vačšia efektivita vzdelávania
Aktuálnosť obsahu
Interaktivita
Nevýhody
Vysoké začiatočné náklady
Disponovanie požadovanými
technológiami
Nevýhodný pre slabo motivovaných
študentov
Nutné počítaćové znalosti
Nevýhodný pre špecifické predmety
Vzdelávanie
bez
študentského
kolektívu
Prívetivé užívateľské prostredie
Štúdium podľa vlastného tempa
dostupnosť
Obrázok 1: Výhody a nevýhody e-learningu
zdroj: [vlastný]
3. ÚLOHY V ELEARNINGOVOM SYSTÉME
Hlavnou prioritou tejto práce je prostredníctvom vytváraného systému vytvoriť podmienky, pre najoptimálnejšie
vzdelávanie študentov z hľadiska kvality aj množstva, tak aby študenti zvládli požadovaný obsah naštudovať v čo
najkratšom čase, ale zároveň neboli množstvom študíjneho obsahu demotivovaní.
Študíjny obsah je rozdelený na samostatné kapitoly, ktorých obsah je koncipovaný tak, aby bol z časového hľadiska
zvládateľný a zároveň sa pridŕžal harmonogramu štúdia daného predmetu. Všetkých kapitol je dohromady devať,
pričom zahŕňajú obsahovo prednášky aj cvičenia v škole v takom poradí, v akom sú na škole prezentované. Ďaľšou
veľkou výhodou tohoto sposobu štúdia je fakt, že študenti sa možu priebežne sami testovať, ako zvládajú prebranú
učebnú látku. Každá kapitola totiž zahŕňa samodiagnostické testy z jej obsahu, ktorý je kratší ako samodiagnostický test
z celého semestru, a teda študent sa može testovať postupne vždy z kratšej ucelenej učebnej látky, čo prispeje
k lepšiemu zapamataniu požadovaného študíjneho obsahu a vačšej sebeistote študenta.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
178
Samodiagnostický test ponúka vždy otázku s možnosťou štyroch odpovedí, z ktorých je jedna správna( je možné
nastaviť aj viacero správnych odpovedí, či čiastočne správnu odpoveď). Každý test sa skladá približne z 20 až 30
otázok, ktoré sa vždy generujú v náhodnom poradí aj včetne odpovedí (je možné nastaviť aj fixné poradie).
Po zaškrtnutí odpovedí na všetký otázky študent klikne na možnosť „Odoslať všetko a ukončiť pokus“. Následne sa
zobrazia nasledujúce parametre:
Začiatok testu – s presným časom zahájenia
Dokončenie testu - s presným časom ukončenia
Dĺžka pokusu – čas strávený písaním testu
Body – počet bodov dosiahnutých/maximálnych
Známka – úspešnosť testu v percentách
Na záver kapitoly je k dispozícií aj samostatná práca pre študenta, ktorý si týmto može svoje nadobudnuté znalosti
upevniť aj praktickou formou.
4. HARDWAROVÁ KONFIGURÁCIA
Z pravidla bývajú e-learningové systémy menej náročné na hardvérové vybavenie, vačsinou sú schopné
bezproblémovej prevádzky aj pri nasadení staršieho hardvérového vybavenia. Výraznejším zatažením pre hardvér
bývajú predovšetkým multimediálne prvy ako audio a video či flash technolgie, ktoré si okrem toho vyžadujú aj
vhodné kodeky. E-learningový portál EPI bol vyvíjaný s ohľadom na nízke hardvérové nároky, pričom tento vývoj
možno označiť ako veľmi zdarný. Z hľadiska výkonnosti bol tento portál testovaný na školskom servery s hardvérovou
konfiguráciou:
Intel Xeon 2.2ghz
4gb pamati RAM
500gb pevný disk
Grafická karta - integrovaná
Testovaním bolo zistené že súčasný server, tzv. Grant, ktorý je charakteristický ako Blade server, veľmi výrazne
prevyšuje požiadavky na prevádzku e-learningového portálu. Z tohto dovodu bude e-learningový portál v prevádzke
práve na tomto servery. Servery typu Blade majú veľkú perspektívu a ich nasadenie na škole možno považovať za
dobrú investíciu do budúcnosti.
5. ZAČLENENIE SYSTÉMU DO IS EPI A ŠPECIALIZOVANÉHO LABORATÓRIA
Začlenenie do informačného systému školy je jednoduchým krokom, ktorý študentovy ľahko umožní dostať sa na elearningový portál bez potreby pripájania sa na niekoľko rozdielnych školských webových stránok a tak bude mať
študent k dispozícií na informačnom portály školy rozvrh hodín, elektronické testy, zoznam a zadávanie bakalárskych
prác, po novom odkaz na e-learningový portál a podobné elektornické vymoženosti, ktorými škola disponuje.
Obrázok 1: Prihlasovacia obrazovka E-learningového portálu
Zdroj: [1]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
179
Študentovi bude postačovať jediné kliknutie na daný odkaz, bude presmerovaný na server Grant, ktorého obsahom je
tiež E-learnigový portál EPI. Po zadaní prihlasovacích údajov, t.j. mena a hesla bude študentovy umožnené využívať
výhody e-learningového štúdia.
Sposob začlenenia elearningového portálu do špecializovaného laboratória spočíva v tom, že v implementovanom
študíjnom obsahu sa nachádzajú aj samostatné práce pre študentov, prednostne vhodné práve na prácu
v špecializovanom laboratóriu. Súčasťou systému je aj import príloh, ktorými býva najčastejšie scan obrazovky. Pod
samotnými kapitolami študíjneho textu a samodiagnostickým testom sa nachádza položka „Samostatná práca pre
študentov“, v ktorej sa nachádzajú popísané inštrukcie na riešenie konkrétneho problému, zodpovedajúcemu prebranej
látke danej kapitoly. Študenti tak budú mať všetky časti štúdia, včetne jeho praktickej časti zastrešené pod jedným
odkazom.
6. VÝSLEDKY PILOTNEJ PREVÁDZKY
Výsledky pilotnej prevádzky dopadli pomerne zdarne, bolo poukázané na niekoľko drobných chýb. Asi najvačším
problémom bolo nezobrazovanie sa kompletného obsahu učiva pri niektorých kapitolách. Problém bol analyzovaní
a príčina tohoto závažného problému súvysela s nadmerným textovým rozsahom niektorých kapitol. Problém bol
riešený jednoduchým sposobom, ktorý si nevyžadoval zásahy priamo do system a to aj z toho dovodu, že veľkostný
limit textového obsahu ma svoje bezpečnostné opodstatnenie.
Keďže sa takýto problém, byť vo využiteľnosti e-learningového portáliu študentami veľmi závažný, vyskytol iba
niekoľkokrát, tak riešením bolo rozdelenie textu na dva samostatné celky s označením časti. Takéto riešenie študenta
nijako neobmedzuje, može mu byť len naznačením, že sa jedná o nadpriemerne rozsiahlu kapitolu.
ZÁVER
Bakalárska práca spĺňa všetky požiadavky a ciele, ktoré boli stanovené pri jej zadávaní. Zadanie poukazovalo na
vytvorenie e-learningového pracoviska včetne samodiagnostiky a samostatných prác študenta. Ako konkrétny predment
na prevedenie do elektronickej podoby bol zadaný predmet Operačné systémy. Okrem špecializovaného pracoviska
tohoto predmetu je v bakalárskej práci aj popísana teoretická základňa tohoto predmetu.
Ďaľšou časťou e-learningového portálu sú samodiagnostické testy, skladajúcich sa z otázok a výberu správnej
odpovedi, ktorých obsah som skoncipoval sám so súhlasom a schválením vedúceho bakalárskej práce Mgr. Dana
Slováčka. Ku každej otázke sa vždy ponúkajú štyri odpovede, z ktorej jedna je správna. Vyučújúci má ale možnosť
zasahovať do editoru testu, a može si podrobne nastaviť štruktúru testu. Samodiagnostický test s otázkami nasleduje
vždy po každej vybranej kapitole tak, ako sú zosúladené v harmonograme daného predmetu.
Súčasťou e-learningového portálu je aj samostatná práca študenta - je vhodná najma do špecializovaného pracoviska.
Pre podporu je k dispozícii aj videoprogram vo forme prezentácii, ktoré majú majú študentovi uľahčiť jeho cestu
štúdiom.
V závere sa nabáda spomenúť myšlienku, akým smerom bude tento projekt ďalej pokračovať. Návrhom je tak,
ako doteraz pokračovať v implementácií obsahu Operačných systémov do e-learningovej podoby, obohacovanie
samodiagnostických testov o nové otázky a odpovede, pretože vývoj v IT sfére je rýchly, a aktualizácia je v ňom
podstatnejšia ako v ktorejkoľvek inej edukačnej oblasti. V teoretickej časti by bolo vhodné sa zamerať na konkrétky
operačný systém, predovšetkým OS Linux, ktorý je v tejto praci vzhľadom na všeobecnosť a s miernym zameraním
na operačné systémy typu Windows spomínaný len okrajovo.
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
1.Web
[1]
KONTIS SLOVAKIA S.R.O. Kontis: Čo je to e-learning [online]. 821 02 Bratislava [cit. 2012-03-20]. Dostupné
z: http://www.kontis.sk/uvod_coje.asp?menu=elearning&submenu=coje
2. Obrázky\tabulky
[2]
http://grant.vos.cz/grant/elearning/login/index.php
ADRESA:
Miroslav Brezina
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
180
SOFTWARE PRE NUMERICKÉ RIEŠENIE INTEGRÁLNEHO A DIFERENCIÁLNEHO POČTU
Jakub Hépal
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
ÚVOD
V súčasnej dobe existuje veľa spôsobov a programovacích jazykov pre tvorbu softwaru a rôznych aplikácií pre
matematické alebo numerické operácie. Pri programovaní musí byť jasne, precízne a zrozumiteľne vyjadrená
myšlienka, ktorú manažér, matematik a programátor vyjadruje svojou aplikáciou, pričom je dôležité, aby jej rozumeli
aj užívatelia, pre ktorých je určená. Pri programovaní sa môžu vylepšovať existujúce algoritmy, pričom pri vkladaní
a používaní svojich myšlienok vytvárame nové programy, ktoré neboli doposiaľ vytvorené. Pri využívaní hotových
programov je výhodné pre každého užívateľa, keď rozumieme nielen tomu, ako programy pracujú, ale aj tomu čo od
aplikácie môžeme očakávať.
ALGORITMUS
Je konečná postupnosť dobre definovaných inštrukcií na splnenie určitej úlohy. Algoritmy môžu byť zapísané
(implementované) vo forme počítačových programov. Logická chyba v algoritme môže viesť k zlyhaniu výsledného
programu.
Pojem algoritmu sa často ilustruje na príklade receptu, hoci algoritmy sú často oveľa zložitejšie. V algoritmoch sa často
niekoľko krokov viacnásobne opakuje (iterácia), alebo ďalší postup závisí od aktuálneho stavu (vetvenie).
Na riešenie tej istej úlohy môže existovať niekoľko rôznych algoritmov s rôznymi postupnosťami inštrukcií. Rôzne
algoritmy sa tiež môžu líšiť v množstve času a pamäte potrebných na splnenie úlohy.
PROGRAMOVACÍ JAZYK C++
C++ je bohatý, komplexný a najpoužívanejší programovací jazyk pre počítače. I keď je len málo programátorov, ktorí
komplexne zvládnu celý programovací jazyk. Na vytvorenie predkladanej aplikácie potrebujem plne zvládnuť jeho
podstatnú časť.
C++ je objektovo orientovaný nástupca C. Objektovo orientované, alebo OO, programy predstavujú ďalší krok ďalej za
štrukturovaným programovaním. OO programy sú zostavené z objektov, ktoré sú balíčkami dát a funkcií zozbieraných
do diskrétnych jednotiek. Je dostupných mnoho knižníc objektov, ktoré robia písanie programov jednoduchým ako
skladanie zbierky "stavebných blokov" programu (prinajmenšom teoreticky). Napríklad, existuje mnoho GUI a
databázových knižníc, ktoré sú implementované ako zbierky objektov.
C++ je predmetom kontroverzie, hlavne v komunite game developmentu. C++ má také črty, ako virtuálne funkcie, ktoré
pridávajú extra vrstvu pri rozhodovaní o funkčných volaniach a kritici rýchlo poukazujú na to, že C++ programy môžu
byť väčšími a pomalšími než ich C náprotivky. Obhájcovia C++ ale poukázali na to, že nakódovať ekvivalenciu
virtuálnej funkcie v C vyžaduje to isté. Je to prebiehajúca debata, o ktorej sa tak ľahko v dohľadnej dobe nerozhodne.
DEFINÍCIA E-LEARNINGU
Realita je však taká, že neexistuje všeobecne prijímaná definícia e-learningu a naviac aj chápanie e-learningu sa
v rôznych krajinách výrazne odlišuje. Nie sú to len rozdiely medzi autormi, ale aj v národných projektoch. Ako príklad
môže poslúžiť rozdielne vnímanie e-learningu v Spojených štátoch amerických a v Európskej únii. V USA sa tento
termín prekrýva s termínom TBT – technology based training. Je to vzdelávanie podporované technológiami. V USA je
e-learning chápaný ako široký súbor najmodernejších informačných a komunikačných technológií, no z pohľadu
európskeho sa tieto technológie, ktoré sa využívajú vo vzdelávaní, označujú aj ako tradičné. Medzi tieto technológie sa
považujú počítače, virtuálne triedy, multimédia, ale aj rozhlas a televízia. Naopak krajiny Európskej únie vymedzujú
pojem e-learning opačne. Ide tu o vzdelávanie prostredníctvom nových technológií. Európska únia definuje e-learning
ako využívanie najmodernejších multimediálnych technológií a internetu s cieľom zlepšiť kvalitu výučby, a to
uľahčením prístupu ku informačným zdrojom, službám, výmenou informácií a spoluprácou.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
181
ADRESA:
Jakub Hépal
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
182
PŘEHLED MOŽNOSTÍ PUBLIKAČNÍCH SYSTÉMŮ TYPU WIKI
Lukáš Macura
Evropské polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: Tento článek se zabývá možnostmi publikačních systémů a jejich zapojení do výuky. Těchto
publikačních systémů je velké množství a tak je vybrán jen nejpoužívanější a nerozšířenější systém
MediaWiki. Systém MediaWiki má velké množství funkcí a jejich shrnutí je zde uvedeno. Tyto funkce lze
velmi dobře poté aplikovat na samotnou výuku a ze systému se stává ucelený e-learningový nástroj pro
podporu výuky. Tento systém může sloužit i pro podporu spolupráce studentů na projektech, kdy studenti
spolupracují na článku v rámci tohoto systému. Díky historii verzí stránek lze efektivně sledovat postup
v práci studentů.
Klíčová slova: wiki systémy, MediaWiki, rozšíření, článek, nastavení, uživatelská práva, kategorie, výuka
V dnešní době je rychlý přístup k informacím základ úspěchu. A v oblasti vzdělávání to platí dvojnásob. Každý jistě
zažil, že se rychle potřeboval dostat k určité informaci, ale neměl potřebný materiál ihned u sebe nebo nebyl schopen ho
rychle vyhledat v publikaci. Tohle vše řeší publikační systémy wiki. Nejen že umožní pouze s přístupen k internetu najít
si kdykoliv a kdekoliv požadovanou informaci, ale umožní i nabídnou své vlastní vědomosti ostatním. Navíc díky
velkým možnostem rozšíření k tomuto nepotřebují žádné znalosti. Rozšiřující nástroje sami dokáží informace vložit do
systému wiki z některého z textových editorů a naopak si každý může informace stáhnout ve formě pdf knihy. To
znamená, že uživatelé si sami mohou vytvořit databázi potřebných informací a sdílet ji s ostatními. Systémy wiki ovšem
nenabízejí jen tohle, uživatelé mají i možnost pomocí tohoto systému spolupracovat na svých vlastních projektech.
Systémy typu wiki je označení publikačních systémů, které umožňují svým uživatelům volně přidávat, editovat a mazat
obsah. Původ slova wiki pochází z havajštiny a v překladu znamená rychlý. Tyto systémy jsou vhodné jak pro podporu
e-learningu, tak i pro sdílení obsahu, případně spolupráci na projektech. O velkém potenciálu těchto webu svědčí i
jejich využívání velkými mezinárodními firmami jako jsou Novell, Intel a Nokia1.
Systémy wiki se řadí mezi tzv. otevřené publikační systémy. Otevřené publikační umožňují i běžným uživatelům
přidávat články a informace. Proto jsou tyto systémy v řadě případů oblíbeny hlavně uživateli tzv. open source projektů,
kdy se všichni uživatelé mohou podílet na vývoji aplikaci a sdílet s ostatními uživateli svoje nápady a znalosti ohledně
vyvíjeného softwaru. Typickými představiteli tohoto systému jsou, jak už bylo zmíněno, systémy wiki, kterých je velké
množství. Namátkou můžeme zmínit některé nejznámější:
• MediaWiki
• TikiWiki
• DokuWiki
• Twiki
• DrupalWiki
Stejně jako v případě uzavřených systémů i systémy typu wiki jsou v hojné míře rozšířeny a používají se na českých
vysokých školách. K nejvydařenějšímu projektu určitě můžeme zmínit portál wikiskripta (http://www.wikiskripta.eu),
který se rozběhl na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dnes slouží nejen většině českých a slovenských lékařských
fakult, ale je uznáván i zahraničními školami.
Jak už i využití těchto systémů napovídá, většina těchto systémů je postavená na svobodné open source licenci, ovšem
existují i komerční systémy. Namátkou můžeme zmínit systémy:
• Portili Team Wiki
• telepark.wiki
Jaký podíl na trhu zajímají open source a jaký komerčních systémy můžeme vidět na grafu číslo 1. Z grafu je tedy velmi
jasně patrné, že většina provozovaných systému je open source.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
183
Graf č. 1: Podíl komerčních a open source systémů wiki
Zdroj: WikiMatrix [online]. 2011 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z WWW: <http://www.wikimatrix.org/>.
Nejrozšířenější a nejznámější systém systém se nazývá MediaWiki. Na tomto systému běží například všem známý
projekt Wikipedia nebo výše zmíněný projekt Wikiskripta (http://www.wikiskripta.eu). Mediawiki je svobodný
software, je tedy šířen pod licencí GNU GPL. Tento systém je napsaný v PHP a jako úložiště dat používá databázi
MySQL nebo PostgreSQL. O úspěšnosti a oblibě systému svědčí i velké množství doplňků a více jak 140 jazyků do
kterých je systém Mediawiki přeložen. Použití systému Mediawiki je ovšem velmi rozsáhlé. O tom svědčí, že ji interně
používají pro své potřeby i velký počet mezinárodních společností. Jako příklad můžeme uvést třeba Intel nebo Novell.
Ovšem to není vše, systém Mediawiki využívají i některé organizace jako Ministerstvo zahraničních věcí Spojených
států amerických, United States Intelligence Community nebo některé agentury OSN2.
Systém Mediawiki, jak již bylo napsáno výše, vycházel z aplikace Wikipedia, která se objevila v lednu roku 2001 a
běžela pod softwarem UseModWiki, který byl napsán v jazyku Perl a veškeré informace měl uloženy v textových
souborech. Toto řešení ale vykazovalo značné omezení a to jak ve funkčnosti, tak i ve výkonu. Proto v polovině roku
2001 začal student a programátor na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, Magnus Manske, který by nahradil stávající
software. Tento software byl již na začátku roku 2002 naprogramován a spuštěn. Jako programovací jazyk byl
použit PHP a jako uložiště byla zvolena databáze MySQL. Tento software byl v červnu 2003 uvolněn a nazván
MediaWiki. Jako logo byla zvolena květina mezi dvojitými hranatými závorkami, které mají symbolizovat syntaxi,
kterou MediaWiki používá pro tvorbu odkazů na další wiki stránky1.
Instalace systému Mediawiki je velmi jednoduchá. První co potřebujeme je mít instalační balíček Mediawiki, dále
prostor na PHP serveru a kompatibilní databázi s naší verzí systému. Potom stačí do prohlížeče napsat adresu místa,
kde je systém Mediawiki nahrán. Spustí se jednoduchý instalační proces, který nám pomůže nainstalovat celý systém.
Nejdůležitější je zadat správné přihlašovací údaje k vytvořené databázi, dále pak login a heslo administrátora. Po
úspěšné instalaci je potřeba přesunout soubor LocalSetting.php do hlavní složky systému. Tento soubor je vlastně
srdcem celé aplikace a jsou zde veškerá nastavení potřebná pro správný chod.
Jeden z hlavních rozdílů mezi MediaWiki a ostatními wiki enginy bylo použití speciální syntaxe pro tvorbu
jednotlivých stránek. Než přišlo MediaWiki bylo obvyklé tvořit odkazy a syntaxi stejně jako u klasických webových
stránek pomocí jednotlivých tagů. Ovšem s příchodem MediaWiki se tohle změnilo. V rámci zjednodušení byla
navržena speciální syntaxe, která měla být jednodušší k používání než klasické HTML značky. Protože u některých
stránek může být dost obtížná editace, nabízí nám MediaWiki několik nástrojů pro usnadnění práce. Prvním z nich je,
že nemusíme vždy editovat celou stránku, ale můžeme editovat pouze její část (sekci). Poté tu máme možnost i tzv.
malé editace, což značí, že na stránce děláme pouze malé úpravy, jako jsou úprava gramatiky, pravopisu a interpunkce.
Přidávání textu už ale nelze brát jako malou editaci.
Pokud se jedná o navigace (odkazy) na MediaWiki je většina odkazů řešena přes vnitřní odkazy, tzv. wikilinks.
MediaWiki obsahuje detekci těchto vnitřních stránek, proto v případě odkazů můžeme vidět vnitřní linky na vytvořené
stránky modrou barvou. Červenou barvou jsou naopak označeny odkazy na stránky, které ještě nebyly vytvořeny. Díky
těmto odkazům lze okamžitě spojit související témata jednotlivých článků. Samozřejmě lze používat i odkazy na vnější
stránky, které jsou umístěné mimo systém MediaWiki.
V rámci přehledné struktury stránek nabízí MediaWiki mnoho funkcí pro vytvoření strukturovaného obsahu. Jeden
z nich jsou jmenný prostor (namespace). Jedním z hlavních funkcí těchto prostorů (stejně jako MediWiki) je oddělit
encyklopedický obsah od stránek týkajících se údržby, diskuzí a osobních stránek. Jmenné prostory jsou vlastně
předpony používané před názvem stránky, které slouží jako deskriptory stránek. Můžeme říct, že oddělují různé stránky
od jiných stránek, které se jmenují stejně, ale mají jinou funkci a obsah. Jako příklad můžeme uvézt stránku [[Internet]],
která obsahuje veškeré informace o internetovém připojení a jeho historii. Ale máme tu i stránku, kde se diskutuje na
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
184
téma internet [[Diskuse: Internet]] a stránku, obsahující profil uživatele se jménem „internet“ [[Uživatel: Internet]]. Jak
vidíme, máme 3 stránky se stejným názvem, ale každá má jiný jmenný prostor (Diskuze, Uživatel), který tyto stránky
navzájem odděluje. Nejjednodušeji si tedy lze jmenný prostor představit jako složky, které oddělují stránky s různým
typem informací a funkcí. Jmenné prostory mohou přidávat pouze administrátoři. Ve výchozím nastavení máme k
dispozici 16 základních jmenných prostorů a 2 pseudo jmenné prostory. Tyto pseudo prostory se používají pro
generování speciálních stránek a odkazů na multimediální soubory. Podle čísla jmenného souboru můžeme poznat i
druh stránky. Například klasické stránky mají číslo jmenného souboru sudé, diskuze k těmto stránkám mají číslo
jmenného souboru liché.
Další možností jak třídit stránky je vytvářet kategorie a podkategorie. Pokud chceme vytvořit novou kategorii, stačí
přidat na stránku, kde ji chceme vytvořit kód [[category: název_kategorie]]. Přidáním těchto značek se vytváří stránka
ve jmenném prostoru category. Na ní nalezneme v dolní části seznam všech článků v dané kategorii rozdělené podle
abecedy. Díky tomu lze snadno najít související články, které spadají do dané kategorie nebo třeba k dané kategorii i
vytvořit vlastní stránku s popisem.
Systém Mediawiki je oblíbený, hlavně díky svojí obrovské variabilitě, kterou zajišťuje velké množství rozšíření, které
můžeme využívat, případně si i vytvořit svoje vlastní. Ke dni 26. listopadu 2011 bylo na stránkách MediaWiki
k dispozici více než 700 různých rozšíření pro tento publikační systém. Tyto rozšíření bychom mohli rozdělit podle
různých hledisek. Základní ovšem je k jakému účelu se rozšíření používá a jaké funkce umožňuje:
• rozšíření možností formátování textu a obrázků
• rozšíření možností správy systému
• rozšíření možností vstupu do systému z ostatních programů
• rozšíření možností pro vytváření výstupu z MediaWiki
Další a jedna z nejdůležitějších věcí je nastavení práv pro různé skupiny uživatelů. Správná nastavení těchto práv zaručí
určitou bezpečnost a funkčnost stránek. U systému se nenastavují práva jednotlivým uživatelům, ale skupinám, do
kterých tito uživatelé patří. Uživatele můžeme přiřadit do skupiny pomocí stránky Special:Userrights. Každý uživatel
může být přiřazen do více než jedné skupiny. Pokud chceme ovšem měnit práva pro jednotlivé skupiny musíme to
udělat v souboru LocalSettings.php. Zde lze také vytvořit novou skupinu uživatelů tím, že jim nastavíme některé z práv.
Po instalaci máme 6 základních skupin uživatelů. K dispozici máme více jak 50 různých práv, které bychom mohli
rozdělit do 5 základních kategorií. Základní kategorie tedy jsou:
• čtení (čtení obsahu)
• editace (různá míra možnosti editace obsahu)
• řízení (nastavení práv, mazání obsahu, blokování uživatelů)
• administrace (importování souborů, zamykání a odemykání přístupu k databázi)
• technické nastavení (nastavování funkce MediaWiki)
Pro vytvoření systému skript a systému pro spolupráci studentů na projektech byl zvolen systém MediaWiki. Systém
byl zvolen pro jeho obrovskou variabilitu a možnosti rozšiřovaní, ať již vlastními nebo cizími nástroji. Další jeho
nespornou výhodou je podpora velkého množství jazyků, vzhledů a úprav vlastní stránek. Velmi jednoduchá práce
s ním poté zaručuje rychlou a kvalitní tvorbu textového obsahu i pro nové uživatele. Verze byla zvolena nejnovější,
která byla v době začátku tvorby bakalářské práce dostupná, tedy verze MediaWiki 1.17.0. V průběhu tvorby systému
byla ovšem vydána nová vylepšená verze MediaWiki 1.18.0, na kterou jsem při tvorbě systému přešel. Systém byl
vytvářen pod operačním systémem Linux. Přestože samotnému systému MediaWiki na operačním systému nezáleží,
doplňkové funkce Math, která umožňuje vytvářet složité matematické vzorce pomoci programu Latex, se musí
zkompilovat do spustitelného kódu, který nelze přenášet mezi jednotlivými platformami. MediaWiki podporuje
ukládání dat do souboru nebo databáze. V našem případě byla zvolena databáze a to jak z funkčního hlediska, tak
z důvodu, že některé z použitých rozšíření vyžadují databázi pro ukládání dat. Jako databáze byla zvolena MySQL.
Články k jednotlivým předmětům byly rozděleny v rámci kategorií. Jednomu předmětu je přidělena jedna kategorie,
která odpovídá svým názvem názvu předmětu. Obsah jednotlivých článků odpovídá kapitolám z nejnovějších skript
k danému předmětu. Pro možnost procvičení je ke každému článku přidáno pomocí rozšíření Quiz několik testovacích
otázek, aby si student ověřil své znalosti z dané článku. Delší články jsou automaticky řazeny na menší podsekce a na
začátku těchto delších stránek nám systém vygeneruje obsah s přímými odkazy do jednotlivých sekcí. Kromě klasickým
stránek předmětu je zde i strana nápovědy. Tato byla navržena jako manuál pro práci a tvoření článků v systému
MediaWiki. Naleznou se zde přehledně uspořádané informace o práci jak s wiki syntaxí, tak i s nejrůznějšími
rozšířeními. Po exportu do pdf mohou sloužit i jako externí manuál k používání systému jak pro učitele, tak pro
studenty. Pro tento expert do pdf je využíváno rozšíření s názvem Collection, které umožní vybrané stránky ze systému
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
185
exportovat do pdf, textového dokumentu odt, dokumentu DocBook XML nebo si nechat knihu vytisknout a zaslat
společností Pediapress (http://pediapress.com).
Ovšem samotný systém nenabízí jen prostor pro uložení elektronických materiálů k předmětům a vyhledávání v nich.
Tento systém lze využít i pro spolupráci studentů na projektech. Když se na tento problém podíváme hlouběji, zjistíme,
že veškeré užitečné funkce, které lze použít pro tuto spolupráci na projektech, systém obsahuje. Z těch nejdůležitějších
bychom měli zmínit například:
• rozdělení systému na jmenné prostory
• možnost podílet se na obsahu v týmové spolupráci
• ukládání historie verzí stránek
• ukládání jmen a časových údajů o změnách
Jak již bylo psáno MediaWiki obsahuje v základu hned několik jmenných prostorů. Prakticky se jedná o 7 prostorů a ke
každému tomuto prostoru je asociován prostor obsahující diskuzi. Právě tato diskuze nám nabízí možnost jak efektivně
spolupracovat na projektech. Diskuze automaticky vzniká ke každému vytvořenému článku. Pokud si tedy vytvoříme
projektovou stránku, dostaneme k ní automaticky i využitelnou diskuzi pro komunikaci. Diskuze je v podstatě nový
článek, do kterého můžeme psát nebo jej editovat. Pro přehlednost je dobré s každým novým tématem diskuze vytvořit
novou sekci, kterou je možné vytvořit pomocí malého tlačítka + vedle možnosti editovat. Pokud odpovídáme nebo
zakládáme novou sekci je vhodné za svůj příspěvek připojit podpis s datem a časem.
Další nezbytnou částí systému pro podporu spolupráce studentů na projektech je historie verzí stránek. U historie verzí
stránek si můžeme zobrazit historii za jednotlivé měsíce, roky nebo celou historii. Při každé historii se nám zobrazí
důležité informace ohledně editace. Jsou to:
• jméno uživatele, který provedl editaci
• datum a čas editace
• velikost verze stránky
• krátký popis editace (pokud ho uživatel zadal)
• zobrazení porovnání dané verze oproti nynější
• zobrazení porovnání dané verze oproti předchozí
• označení jestli se jednalo o klasickou nebo malou editaci
• možnost vrátit zpět provedenou editace
Díky této historii verzí získáváme ucelený přehled o postupu práce na projektu a zapojení jednotlivých studentů do jeho
tvorby. Ovšem jak kvalitní je tento systém pro podporu spolupráce na projektech závisí hodně na vlastních řešitelích.
Pokud studenti nebudou dbát na správné členění příspěvků v diskuzi a pokud nebudou vyplňovat shrnutí editace, celá
práce na projektu se hodně stíží jak jim samotným, tak pedagogickému vedoucímu.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:
[1]
CHATFIELD, T. The Complete Guide to Wikis: How to Set Up, Use, and Benefit from Wikis for Teachers,
Business Professionals and Friends. Washington : Atlantic Publishing, 2007. 288 s. ISBN 798-1-60139-139-8.
[2]
CHOATE, M. Professional Wikis (Programmer to Programmer). New York : Wiley Publishing Inc., 2008. 300
s. ISBN 978-0-470-12690-5.
ADRESA:
Tomáš Macura
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
186
NÁVRH INOVACE ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU FIRMY SCHNEER SPOL. S R.O.
Martin Schmidt
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: V dnešní době je rozvoj nejrůznějších opatření proti majetkové kriminalitě velmi důležitý faktor.
Řešení tohoto problému jsou opatření, které by mohly působit preventivně proti páchání této kriminální
činnosti, je zabezpečit a tím ochránit svůj majetek jakýmkoli způsobem. V této bakalářské práci se snažím
řešit zabezpečení podnikatelského objektu pomocí IP kamer, PIR senzorů a kamerového systému a
připojení na pult centralizované ochrany a celkovou analýzou dostupných typů systémů (EPS. EZS a
CCTV). V praktické části uplatňuji poznatky získané v teoretické části, dále pracuji na návrzích a následné
realizaci zabezpečení pro konkrétní objekt firmy.
Klíčová slova: Bezpečnostní systém, elektronický požární systém (EPS), detektor, projektová dokumentace,
elektronické zabezpečovací systémy (EZS), pult centralizované ochrany (PCO).
CÍL PRÁCE:
Navrhněte inovace zabezpečovacího systému firmy. V teoretické části bakalářské práce shrňte problematiku věnovanou
zabezpečení objektu celé firmy, vypracujte celkový popis stávajícího řešení a funkčnosti zabezpečení firmy. V popise
stávajícího zabezpečení firmy řešte stávající ochranu a připravte nové návrhy firmy na zabezpečení. Jako další bod Vaší
práce proveďte analýzu trhu, zejména navrhněte zabezpečení kamerovým systémem, proveďte zohlednění nabídky trhu
s videorekordéry. Dále zpracujte konkrétní nabídky firem a o co nejlepší cenově dostupné zabezpečení. V dalším
důležitém bodě popište hardwarového řešení. V následující části vypracujte podrobný návrh řešení na základě
předchozích analýz, připravte podrobně přínosy Vašeho řešení, které budou obsahovat ekonomickou analýzu. Nechť
Vaše práce obsahuje 3 návrhy co nejlepšího zabezpečovacího systému, který bude předložen k výběru firmě. Vaše
návrhy vypracujte pro zabezpečení pomocí a)počítačové sítě, b)analogové CCTV, c)hybridní zabezpečení (spojení 1
plus 2). V tomto bodu zpracujte i celkovou kalkulaci a zdůrazněte výhody vybraného zabezpečení, včetně zpracování
půdorysů objektů a konkrétní umístění zabezpečení. V následující části práce proveďte podrobný rozpis zavedení do
rutinního provozu. Soustřeďte Vaši práci na to, aby návrhy měli stoprocentní funkčnost, odolnost. Vypracujte popis
základních úloh obsluhy. V závěru bakalářské práce zohledněte celý návrh zabezpečení, stanovte který je z Vašich
návrhů pro danou firmu nejlepší a vyhodnoťte nasazení realizované varianty. V závěrečné části práce určete výsledek
Vaší realizace a celkový přínos nasazení zabezpečovacího systému pro firmu.
Práce bude prezentována před vedením firmy Schneer s.r.o. a hodnocení bude součástí práce. Bakalářskou práci
podrobte na test plagiátorství a výsledek předložte zkušební komisi pro státní závěrečnou zkoušku.
ÚVOD
S rozvojem moderního způsobu podnikání nastaly nové nároky na zabezpečení a hlídání podnikatelského objektu. Dříve
postačily obyčejné visací zámky nebo robustné zámky instalované ve dveřích nebo nejlépe jejich kombinace. Toto
zabezpečení mělo znepříjemnit nevítaný vstup každému zloději. Dnes jsou tyto způsoby zabezpečení považovány za
nezbytnost a jistý elementární základ pro ostrahu každého objektu. Ale projevila se zde doba, která směřuje s vývojem
technologie zabezpečovacích systémů stále dopředu a k stále větší dokonalosti. Technologie velmi pokročila a umožnila
nástup elektronickým systémům zabezpečení. Standardním zabezpečením je elektronická ochrana oken při poškození,
rozbití nebo násilnému otevření. Dále detekce pohybu nežádoucích osob ve střežených prostorách a různé kamerové
systémy umožňující zasílat nepřetržité informace o objektu. Ruku v ruce s technologickým pokrokem v oblasti
zabezpečení objektů však stoupá informovanost zlodějů. Každá inovace je brzy nějakým způsobem překonána a proto
je nemožné vynaleznout, navrhnout dokonalý zabezpečovací systém.
Cílem mé práce je navrhnout vylepšení stávajícího zabezpečení podnikatelského objektu. Dále pak vypracovat projekt
nového zabezpečení ve více cenových variantách nabízející možnost pro majitele objektu. Projekt zabezpečení byl
koncipován pro minimalizaci příležitostí cizího vniknutí a využívání možnosti pultu centrální ochrany.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
187
Celková cenová kalkulace variant zabezpečení objektu jsou uvedeny v samostatné kapitole. Hodnoceny jsou z hlediska
finanční náročnosti, efektivity zabezpečení a v neposlední řadě obtížnosti a nákladnosti instalace. Všechny vybrané
prvky musí splňovat platné předpisy a nařízení týkající se zabezpečovací techniky.
Výrobci zabezpečovací techniky:
Na trhu je mnoho výrobců zabezpečovací technologie. Je důležité vybírat alarm, kamerový systém (CCTV) velmi
pečlivě. Opravdu se vyplatí spoléhat jen na renovované firmy, působící na trhu s elektronickým zabezpečení řadu let.
JABLOTRON – česká společnost založená v roce 1990. Ve svých počátcích měla firma jen pár zaměstnanců a věnovala
se zakázkovému vývoji průmyslových aplikací výpočetní techniky. Pro nestabilitu zakázek ve zvoleném odvětví přešla
firma během prvního roku existence k vývoji a výrobě vlastních produktů elektronického zabezpečení budov (EZS).
Sortiment byl rozšiřován importem atraktivních doplňků EZS přizpůsobených pro český trh. V roce 2007 bylo
rozhodnuto o zřízení samostatného logistického centra. Pro kvalitní a efektivní řízení obchodních činností i mimo ČR
založil Jablotron, s.r.o. dceřiné společnosti Jablotron Taiwan a Jablotron Slovakia s.r.o., jejichž hlavním úkolem je
prosazovat výrobky Jablotronu ve svých destinacích. V roce 2005 byly založeny další dceřiné společnosti: JabloPCB,
s.r.o., která je pro svou matku především dodavatelem technologických výrobních operací (osazování, pájení a kontrola
desek plošných spojů elektroniky) a JabloCom, s.r.o., která se specializuje na výzkum a vývoj v oblasti komunikačních
prostředků a GSM technologií včetně výroby "obřích mobilů". V roce 2008 došlo k rozdělení společnosti Jablotron
s.r.o. - odštěpením vznikla společnost JABLOTRON ALARMS a.s
PARADOX – kanadská firma Paradox patří mezi nejuznávanější společnosti ve výrobě alarmů, které se používají na
ochranu objektu. Díky dlouhodobé strategii se tato společnost udržuje mezi světovou elitou. Neustále se společnost
zdokonaluje a přináší nové poznatky ve vývoji alarmů. Například zabezpečovací systémy Paradox Digiplex patří mezi
nejžádanější alarmy používané pro střední a velké objekty v ČR. Zabezpečovací systém byl již instalován například na
stovkách bank, vojenských a vládních objektech a dalších mnoha budovách.
SPELZA – V roce 1999 vznikla spolupráce společnosti SPELZA, spol. s r.o. a ABBAS, a.s. na vývoji systému
Dominus Millennium, který je postaven na dlouhodobých zkušenostech obou firem v oblasti bezpečnostních systémů
a navazuje na starší typ systému Dominus, jehož historie sahá do roku 1990.
Ústředny a moduly systému jsou stále rozšiřovány o nové vlastnosti a typy. Dominus Millennium je s úspěchem
nasazován jako integrovaný bezpečnostní systém EZS a EKV s vazbou na integrační programové nadstavby.
Ústředny i všechny její moduly jsou navrhovány tak, aby splňovaly požadavky na stupeň zabezpečení 4 podle ČSN EN
50131 a jako systém kontroly vstupu splňuje požadavky na stupeň identifikace 3 a třídu přístupu B podle ČSN EN
50133.
HONEYWELL – V České republice je Honeywell zastoupen v několika lokalitách v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě.
Ve výrobě, vývoji a výzkumu, servisních a obchodních organizacích se v současné době sdružuje asi 3000
zaměstnanců.
Honeywell Technology Solutions (HTS) v Brně je součástí vývojového centra Honeywell, Inc. poskytující
technologická, výrobní a obchodní řešení v souladu s mezinárodními standardy pro kvalitu, inovaci a životnost. HTS se
řadí k nejvýznamnějším vývojovým projektům ve střední Evropě a působí v oblastech: letecká technika, automatizace a
řízení, dopravní systémy, IT Services & Solutions.
VISONIC - Společnost Visonic vyvinula systém pro zkvalitnění života seniorů. Systém AMBER, je určen k ochraně
zdraví a bezpečí starších lidí při zachování jejich práva na nezávislost, důstojnost i na řádnou péči. Tento systém získal
hlavní ocenění Grand Prix na výstavě PRAGOALARM 2009.
POUŽITÁ LITERATURA:
[1]
eGovernment bezpečně, Vít Lidinský, Petr Budiš, Barbora Procházková, Grada Publishing a.s., 2008. 145 s.
[2]
Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, Karel Richta, Grada Publishing a.s., 2005. 187
s.
[3]
Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy, Milena Tvrdíková,Grada Publishing a.s., 2008. 173
s.
[4]
Biometrie a identita člověka, Roman Rak, Zdeněk Říha a kolektiv, Grada Publishing a.s., 2008. 631 s.
[5]
Vyhodnocení účinku kamerových systémů, M. L. Gill, Angela Springs, nstitut pro kriminologii a sociální
prevenci, 2007. 141s.
[6]
Ústavní systém České republiky: základy českého ústavního práva, A, Gerloch, Jiří Hřebejk, Prospektrum, 1999.
519 s.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
188
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
Podnikání malé a střední firmy - 2., aktualizované a rozšířené vydání, Jaromír Weber, Grada Publishing a.s.,
2008. 311 s.
Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi, Miloslav Keřkovský, Nakladatelství C H Beck, 2003.
187 s.
Elektroinstalatér, ČNTL, spol. s r.o. (Ing. Pavel Hromný), Prospektrum, 2009. 231 s.
Kamerové bezpečnostné systémy(Ing. Tomáš Loveček, PhD. / Ing. Peter Nagy, Grada Publishing a.s., 2008. 211
s.
Respekt, Svazek 18,Vydání 36?44, Nezávislé tiskové středisko, Nezávislé tiskové středisko, 2007.
Upravujeme digitální video, J. Pecinovský, Grada Publishing a.s., 2006. 114 s.
ZÁVĚR:
První část této práce se zabývá rozborem současného stavu zabezpečovacího systému. Po důkladném rozboru situace
bylo dospěno k závěru, že systém je nedostačují a to hned z několika důvodů. Prvním důvodem bylo nedostatečné
zajištění přízemí, kde byly nalezeny tři kritická místa umožňující nepozorované vniknutí do objektu, v hraničním
případě i ovládnutí EZS. Druhým důvodem byl fakt, že současné centrále skončila veškerá technická podpora a v
případě závady by ji nebylo možno opravit, nemluvě o její technické zastaralosti. Velkým problémem se také zdá být
chybějící GSM komunikátor. Současná komunikace centrály s PCO probíhá přes telefonní linku a televizní kabel, což
sebou nese riziko jejich přerušení. Krom toho je GSM komunikace v dnešní době mnohem levnější než komunikace po
telefonní lince. Poslední důvodem je fakt, že stávající PCO prochází inovací a bude pravděpodobně vyměněn za nový.
To nese riziko ztráty komunikace mezi centrálou a PCO nebo větších finančních nákladů na jejich kompatibilitu.
V případě, že by majitel objektu chtěl setrvat u stávajícího řešení, nabízí tato práce řešení v podobě doplnění systému
GSM komunikátorem a to ve dvou variantách. Toto řešení je však finančně značně náročné a při zohlednění faktu, že
centrála už nemá takovou životnost, se nedá doporučit.
Optimální variantou je nahrazení centrály. I zde tato práce nabízí dvě řešení. Je to systém Magellan od firmy
PARADOX, jenž nabízí možnost dosloužení stávající centrály doplněné o komunikátor PCS 300 a jeho pozdější
připojení k novému systému. Lepší variantou se ale jeví použití centrály Oasis od firmy Jablotron. Tato centrála je
vybavenější a má výbornou technickou podporu. Jejím plusem je i fakt, výměny stávajícího PCO. Systém Oasis dokáže
nativně spolupracovat s kandidáty na nový PCO a na rozdíl od systému Magellan jej není nutné doplňovat žádným
komunikačním rozhraním na straně PCO.
Zabezpečení novou centrálou je navrženo v několika cenových a funkčních hladinách pro oba zmiňované systémy od
nejnutnějšího zajištění kritických míst až po kompletní zabezpečení domu. Podle preferencí majitele objektu z nich lze
vybrat to pravé. Tato řešení lze libovolně doplnit volitelnými prvky, zvyšujícími komfort bydlení.
Poslední kapitola obsahuje cenové přehledy všech nabízených možností.
ADRESA:
Martin Schmidt
Kučovánská 746,
696 42 Vracov,
mob. 774 808 404,
email: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
189
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
190
ANALÝZA VÝROBNÉHO PROCESU V PODNIKU PROTHERM PRODUCTION, S.R.O.
Miroslav Ambrús
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať výrobný proces v podniku Protherm production s.r.o.
Zdrojom informácií sú aj interné materiály spoločnosti, ktoré umožnili čo najpresnejšie priblížiť súčasný
stav vo výrobe na montážnych linkách, a nemenej dôležitým zdrojom sú i moje osobné skúsenosti, ktoré
som nadobudol počas štvorročnej práce v predmetnej spoločnosti. Práca je rozdelená na teoretickú
a praktickú časť. V teoretickej časti je charakterizovaná výroba, výrobný proces, produktivita a postavenie
človeka vo výrobe. V praktickej časti je predstavená spoločnosť Protherm production s.r.o. vrátane jej
histórie a výrobného programu. V závere bakalárskej práce sú navrhnuté zlepšenia pre zefektívnenie
výrobného procesu na montážnej linke a vyčíslený prínos pre firmu.
Kľúčové slová:Výrobný program, výrobný proces, produktivita, SWOT analýza, BCG matica, systém AMS,
riadenie práce vo výrobe.
ÚVOD
So vstupom Slovenska do Eurozóny vznikol nový konkurenčný priestor, čo vytvára zvýšené nároky na firmy
a zabezpečovanie ich konkurencieschopnosti a stability, odvíjajúcej sa od kvalitnej pracovnej sily ako základnej
konkurenčnej výhody. Výroba sa odpútala od okovov plánovanej produkcie a a začala reagovať na požiadavky trhu.
Táto zmena nútila vedúcich pracovníkov k analýze mimo iné aj výrobných procesov v podniku. Nutnosť takýchto
skúmaní pramenila z charakteru tržného postavenia podniku. Podnik ako tržný subjekt, súperiaci o najväčší tržný podiel
svojich výrobkov na trhu, musí produkovať kvalitné výrobky za čo možno najnižšiu cenu. Tieto protichodné
požiadavky je veľmi ťažké splniť a tak sa rozdeľujú spoločnosti na tie úspešné a neúspešné. A práve z hľadiska kvality
je výrobný proces jedným z najdôležitejších článkov v reťazci podnikových činností. Úspešný výrobný proces
v dnešných konkurenčných podmienkach neustále dbá na kvalitu produktu a toho samozrejme docieľuje riadením
výroby. Výroba je kľúčovou oblasťou podnikov produkujúcich hmotné statky. Malé a stredné podniky často nemôžu
konkurovať kapitálovou vybavenosťou veľkým podnikom, a preto viac než kde inde, je u nich dôležité hľadať
konkurenčnú výhodu vo vnútri podniky.
VÝROBA A VÝROBNÝ PROCES
Výrobu možno definovať ako transformáciu výrobných faktorov do ekonomických statkov a služieb, ktoré neskôr
prechádzajú spotrebou. Výrobné faktory (tiež výrobné stroje) sú zdroje používané v procese výroby. Najčastejšie sa
rozlišujú štyri hlavné skupiny výrobných faktorov:
• Prírodné zdroje ( pôda )
• Práca
• Kapitál
• Informácie [1]
Výrobný proces je realizovaný „výrobným systémom“ – je to transformácia výrobných faktorov na produkty a služby.
Výrobný proces je determinovaný :
• určením výrobku a služby
• varietou a množstvom výrobkov a služieb
• použitými technológiami, usporiadaním a organizáciou výroby
• stabilitou výroby a schopnosťou reagovať na dopyt
Podľa miery plynulosti výrobného procesu býva rozlišovaná výroba:
• plynulá
• prerušovaná
Plynulá výroba prebieha z technických či iných dôvodov prakticky nepretržite, t.j. 24 hod. denne, 7 dní v týždni, po celý
rok. Výnimkou sú len prerušenia vyvolané nutnými opatreniami výrobného zariadenia.V prípade prerušovanej výroby
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
191
je možno výrobu po určitých častiach výrobného procesu prerušiť a pokračovať inokedy. Prerušovaná výroba spravidla
prebieha len v určitých, vopred určených časoch, napr. v čase od 8 do 22 hod. [1]
CHARAKTERISTIKA PODNIKU PROTHERM PRODUCTION S.R.O.
Protherm production s.r.o., Skalica je stredne veľký podnik zaoberajúci sa výrobou vykurovacích zariadení. Počet
zamestnancov je 338. Ročný obrat 103.128.700 EUR. Vízia podniku: „Chceme byť ziskovým podnikom, ktorý
poskytuje svojim vlastníkom primerané výnosy a vykazuje dlhodobý rast a úspech“. Podľa môjho názoru je to dosť
jasná vízia. Vízia vedie podnik, dáva zmysel všetkému, čo podnik robí. Zamestnanci však nechápu ako vízia podniku
súvisí s ich dennou prácou. Základným cieľom podniku je zaujať popredné miesto vo svojom odvetví na slovenskom
a na zahraničnom trhu. Strategické ciele podniku:
• popredná pozícia v odvetví na slovenskom trhu
• väčší podiel predaja na zahraničnom trhu
• vyššia kvalita produkcie
• Finančnými cieľmi podniku sú:
• rast tržieb
• rast zisku
• väčšia rentabilita nákladov
• vačší cash-flow
Splnenie tejto vízie a cieľov prinesie ekonomickú prosperitu a stabilitu podniku. Patriť medzi špičku vo svojom odvetví
si vyžaduje veľké úsilie v niektorých oblastiach, a to:
• náklady výroby
• produktivita práce
• kvalita výrobkov
• služby zákazníkom
• ochrana životného prostredia
• bezpečnosť
• marketingový mix
NÁVRH OPATRENÍ PRE ZEFEKTÍVNENIE VÝROBNÉHO PROCESU
Podnik Protherm production s.r.o. je stabilným podnikom vo svojom odvetví a z pohľadu riadenia a plánovania
výrobného procesu je jeho strategické riadenie na vysokej úrovni. Jeho prepracovaný systém cieľov výroby je otvorený
integrácii novým cieľom. Ciele podniku sú vyhodnocované na dennej, týždennej, mesačnej a ročnej báze. Spoločnosť
preveruje svoj systém kvality pomocou interných a externých auditov. Má efektívne fungujúci systém riadenia zásob
formou Just In Time, ktorý výrazným spôsobom šetrí náklady. Z technologického hľadiska je výroba podniku Protherm
production s.r.o. na veľmi vysokej úrovni, pričom je kladený dôraz na kvalitu jednotlivých krokov montážneho procesu
a nielen na výsledok procesu. Podnik sa riadi mottom: Vytvárame hodnotu pre našich zákazníkov, ktorému je
podriadené strategické riadenie spoločnosti. Medzi silnými stránkami podniku Protherm production s.r.o. je
implementácia systému riadenia akosti a to najmä zavedenie systému AMS. Tento systém významným spôsobom
prispieva k realizácii hlavného motta spoločnosti na strane jednej. Na strane druhej, z vnútorného pohľadu podniku
znižuje nákladovosť a zvyšuje efektivitu výrobného procesu. Podstatou systému AMS je kontrola jednotlivých častí
procesu a pokrytie jeho rizík na základe vypracovanej FMEA. Úspešný systém AMS je založený na princípe
zdokonaľovania a optimalizácie výrobného procesu. Základom úspešnosti takéhoto systému je stotožnenie sa všetkých
zamestnancov podniku s touto stratégiou a hlavne na motivácii pracovníkov sa na tomto systéme aktívne zúčastňovať.
Hľadanie zdrojov vo vnútri spoločnosti je dnes veľmi dynamicky sa rozvíjajúcim trendom, hlavne v oblastiach
výrobných procesov, lebo aj najlepšie technologické vybavenie, bez dobrej kooperácie a s celou radou úzkych miest
nemusí viesť k jeho efektívnemu využitiu.
SYSTÉM AMS
Zavedenie systému AMS do výroby bolo pre firmu tým správnym krokom vpred. Tento systém pomohol podniku
uľahčiť kontrolu kvality, ktorá prebiehala prevažne až na konci výrobného postupu kedy je zhotovený finálny produkt.
Systém AMS nám poskytuje aj dodatočné informácie ako sú: počet zmontovaných kotlov na pracovníka, parameter
kvality YRT pre jednotlivé pracoviská, priemerný montážny čas výrobku a priemerný čas montáže pre jednotlivé
pracoviská danej montážnej linky. Pre našu analýzu sme si vybrali montážnu linku WHB3, ktorej výrobný sortiment
tvorí elektrokotol pre systémové vykurovanie s ročným počtom kusov cca. 50 tisíc.Linka WHB3 vychádza z tradičného
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
192
modelu U-linky a montážnej metódy, kedy operátor vykoná všetky montážne operácie s výnimkou predmontážnych
pracovísk a pracovísk výstupnej kontroly. Týmto je zaručená adresná zodpovednosť operátora za vyrobený produkt.
Všetky údaje zo systému AMS a výstupnej kontroly sú uložené v databáze vyrobených kotlov pre prípadné spätné
dohľadanie. Ďalej sa budeme zaoberať časovou analýzou. Na základe údajov z prvého polroka 2011 sme identifikovali
1 úzke hrdlo. Z priloženého grafu je vidieť vysoká časová náročnosť na montážnom pracovisku M04, kde dochádza
k zapájaniu jednotlivých častí hlavného káblového zväzku a vodičov topných telies k riadiacej doske a k modulu
svorkovnice.
Graf č.1 Montážne časy na jednotlivých pracoviskách
Zdroj[1]
V ďalšom postupe sme sa sústredili na identifikáciu montážnych operácií s možnosťou presunu na internú alebo externú
predmontáž. Na pracovnom mieste M01 sa nám podarilo určiť skupinu pracovných operácií, ktorých výsledkom sú tri
rôzne druhy modulov svorkovníc, vhodných pre predmontáž. Čas potrebný pre zmontovanie svorkovníc bol v priemere
100 sekúnd pri celkovej montáži na pracovisku 140 sekúnd. Rozhodli sme sa pre použitie metódy Make or buy, ktorá
porovnáva finančnú náročnosť vlastnej výroby s nakupovaním od externého dodávateľa. Výsledkom bolo rozhodnutie
realizovať nákup vyššie spomenutých modulov od externého dodávateľa. Týmto sme získali možnosť nového
prerozdelenia pracovných operácií, pričom firma dosiahla i priame úspory z nakupovaných dielov (viď. tabuľka č.1).
AMS priemerný čas na pracovisko
od štartu po koniec testu na stanici
160
čas v sekundách
140
120
100
80
60
40
20
0
BAL
M01
M02
M03
M04
M05
M06
P08
P09
Graf č.4 Montážne časy na jednotlivých pracoviskách po úpravách
Zdroj[1]
Novou definíciou pracovných operácií pre prvé 4 pracoviská výrobnej linky sa nám podarilo dosiahnuť rovnomerného
pracovného času v trvaní približne 140 sekúnd, čím sme odstránili úzke hrdlo a splnili náš cieľ (viď. Graf č.5).
Zvýšením kapacity linky sme pre spoločnosť získali menší počet pracovných dní na tretej zmene, čím sme získali
úsporu priamych nákladov vo forme príplatkov za nočnú prácu. V ročnom vyjadrení dosiahla celková úspora výšku
34000€.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
193
Celková úspora projektu
Úspora na svorkovnicách ( outsourcing)
24 000 €
Úspora na príplatkoch za nočné zmeny
10 000 €
Tabuľka č. 2 Dosiahnuté úspory
ZÁVER
Malé a stredné podniky majú v rozvinutých ekonomikách svoju nezastupiteľnú úlohu. Predstavujú protipól
ekonomickej a politickej moci monopolov, sú akýmsi stabilizujúcim prvkom ekonomického systému a vytvárajú zdravé
konkurenčné prostredie. Sú schopné pružne reagovať na zmeny a majú schopnosť vyplňovať medzery na trhu. Hlavným
cieľom bakalárskej práce bolo zanalyzovať výrobný proces vo firme Protherm production s.r.o., nájsť úzke hrdlo na
montážnej linke, vyvážiť normočasy a navrhnúť opatrenie alebo zlepšenia k zefektívneniu výrobného procesu.
Nakoniec sa mám podarilo zvýšiť kapacitu linky čím sme pre spoločnosť získali menší počet pracovných dní na tretej
zmene a úsporu priamych nákladov vo forme príplatkov za nočnú prácu. V ročnom vyjadrení dosiahla celková úspora
výšku 34000€.
LITERATÚRA:
[1]
KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009. 137s. ISBN 978-807400-119-2.
ADRESA:
Miroslav Ambrús
Protherm production s.r.o.
Jurkovičova 45
909 01 Skalica
tel: 034/6966261
email: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
194
MARKETINGOVÁ STRATEGIE A FINANČNÍ ANALÝZA REALITNÍ KANCELÁŘE EVROPA
Petr Obdržálek
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Hodonín
Abstrakt: V současném, rychle se měnícím a zároveň vysoce konkurenčním tržním prostředí se žádný
podnik neobejde bez strategie, bez dlouhodobého strategického plánu. Pod pojmem strategie se rozumí
umění řídit činnost podniku, respektive určitého kolektivu lidí takovým způsobem, který umožňuje plnit
hlavní stanovené cíle.
Klíčová slova: marketing, marketingový mix, analýza prostředí, SWOT analýza, PESTE analýza, finance,
informatika
ÚVOD
V bakalářské práci analyzuji činnost realitní kanceláře. Náplní činnosti realitní kanceláře je poskytování služeb v oblasti
obchodovaní s nemovitostmi. Dále zde analyzuji, jaké marketingové nástroje realitní kancelář malého typu používá, zda
je to efektivní a jaké má přitom náklady. Pro zjištění těchto informací jsem spolupracoval s majiteli realitní kanceláře a
porovnával je s konkurencí.
Téma této bakalářské práce je „Marketingová strategie a finanční analýza realitní kanceláře Evropa“, což dává prostor k
zjištění skutečně používaných marketingových nástrojů a možností, které mají realitní kanceláře. Celkově jsem tyto
možnosti hodnotil a navrhl možné nové řešení.
Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí:
První část bakalářská práce se zabývá představením realitní kanceláře a teoretickými základy Marketingu obecně. Dále
definuji Marketingové nástroje obecně a v realitních kancelářích současnosti. Následuje analýza obchodu s
nemovitostmi za pomocí realitní kanceláře. Svou činnost zaměřuji na správnou aplikaci SWOT analýzy realitní
společnosti a z výsledků předkládám závěry o její konkurenceschopnosti a jak se dokáže vyrovnat se změnami
prostředí, v němž se pohybuje.
Druhá část bakalářské práce se zabývá ekonomickými aspekty činnosti kanceláře. Analyzuje efektivnost a rozsah
nákladů na pořízení kanceláře a zabývá se hospodářskými výsledky její dosavadní činnosti v podmínkách
franchisingové sítě realitní kanceláře EVROPA. Současně obsahuje možnou optimalizaci nákladů a navrhuje nové
postupy a řešení vedoucí k žádoucímu hospodářskému výsledku. Rovněž polemizuje s myšlenkou zda franchisingová
spolupráce splňuje odpovídající očekávání nebo zda neúměrně zatěžuje začínající realitní kancelář neadekvátními
poplatky.
Třetí část bakalářské práce vychází z výsledků analýzy uvedených v předchozích dvou částech. Na základě zjištěných
skutečností navrhuji možná řešení jak v oblasti marketingu, tak i v oblasti úspor provozních nákladů. Současně se
zamýšlím nad výhodností „franchisingové smlouvy“ z hlediska založení realitní kancelář a její další budoucnosti.
CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ERK HODONÍN S.R.O.
Společnost ERK Hodonín, s.r.o. je začínající společnost, vedená a vlastněná na principu rodinných firem vystupující
v rámci franchisingové sítě pod obchodní značkou EVROPA realitní kancelář.
Kancelář se zaměřuje na obchody s realitami po celé České republice se specializací na region Jižní Moravy.
Franchisingová smlouva ji zaručuje exkluzivní postavení v regionech Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav a Znojmo.
Realitní společnost má sídlo v Lužicích, Lesní ulici 16 avšak kancelář sídlí v samém centru města Hodonína, Národní
třída 10.
Společnost je zaměřena na komplexní služby v široké škále nemovitostí od komerčních přes rezidenční, pozemky až po
rekreační či vinařské objekty. Součástí jejích služeb je i nabídka nemovitostí ve stadiu přípravy nebo realizace
výstavby bytů či rodinných domů tzv. developerské projekty.
V roce 2009 založili manželé Emília a JUDr. Petr Obdržálkovi společnost ERK Hodonín, s.r.o. se základním kapitálem
200.000,- Kč. Oba manželé mají stejný obchodní podíl ve výši 50%. Obchodní podíly byly zcela splaceny při založení
společnosti. Společnost má dva jednatele – Emílií Obdržálkovou a JUDr. Petra Obdržálka. Oba jednatelé jsou oprávněni
jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně.
Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Dne 3. 9. 2009 podepisují Smlouvu o franchisingu se společností EVROPA realitní kancelář s.r.o. za účelem převzetí
fungujícího know – how tak, aby společnost na realitním trhu uspěla rychleji a jednodušeji.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
195
Dne 15. 6. 2010 zahajuje společnost svoji činnost na adrese Hodonín, Národní třída 10
K 31. 8. 2011 společnost zaměstnává tři pracovníky a 2 realitní makléře prostřednictvím mandátní smlouvy[2]
FINANČNÍ ANALÝZA ERK HODONÍN S.R.O.
Základem jakéhokoliv podnikání je vytvoření ekonomické analýzy, která nám ukáže životaschopnost našeho projektu.
Reálné nastavení ekonomických parametrů nás mnohdy zbaví následných starostí a umožní plně se věnovat
poskytování realitních služeb.
Tak jako jsou citlivé jiné komodity na prodejnost v jednotlivých ročních obdobích, tak i z tohoto pohledu prodej realit
podlého určité sezónnosti. Největších prodejů se dosahuje v jarních a podzimních měsících. Je to z důvodu toho, že
kupující zpravidla předpokládá určitou úpravu kupované nemovitosti a v neposlední řadě spoléhá i na kolísání cen
stavebních prací. Tržby, které kancelář dosáhla v roce 2010 a 2011 jsou stanoveny u prodeje nemovitosti na 5% bez
DPH z prodejní ceny nemovitosti. U nájmu jsou tržby tvořeny zpravidla odměnou za zprostředkování ve výši jednoho
měsíčního nájmu pronajímané nemovitosti.
Období
2010
2011
Celkem
Tržby
24 000,2 115 780,2 139 780,-
Tabulka č. 5: Tržby ERK Hodonín s.r.o.
Zdroj: [1]
ZÁVĚR
Z uvedené práce je zřejmé, že zahájení podnikání v realitní činnosti byť i pod hlavičkou franchisy vyžadovalo
společnost se značnými finančními prostředky nezbytnými pro zahájení činnosti. Zvláště v prvním roce podnikání, kdy
tržby byly minimální, bylo nutné společnost financovat z vnějších zdrojů tj. z úspor zakladatelů.
V druhém roce společnost vykázala vyšší příjmy než výdaje. Podstatou tohoto výsledku bylo odstoupení od doporučení
franchisora, které vedlo k snížení nákladů na nájem (kanceláře byly v souladu s franchisingovou smlouvou
přestěhovány na stejně „prestižní adresu“ při zachování standardů stanovených pro kanceláře EVROPA realitní
kancelář) kde jen samotným přestěhování k 15. 7. 2011 došlo k úspoře na nájemném ve výši téměř 30.000,- Kč/ měsíc.
K výraznému snížení došlo u nákladů na reklamu a to zejména regionální reklamu. Toho bylo dosaženo optimalizací
plánu reklamy a zejména uzavřením dlouhodobých smluv s reklamními partnery. Vysoké náklady na reklamu v prvním
roce podnikání byly vyvolány potřebou prezentace a etablování nové realitní kanceláře na trhu.
Nemalou měrou na snížení nákladů se rovněž podílela optimalizace nákladů na internetové služby mobilních operátorů,
kde se za pomocí nových tarifů podařily náklady udržet téměř na stejné úrovni, přestože počet užívaných telefonních
linek vzrostl dvojnásobně až trojnásobně.
Závěrem je možné konstatovat, že po počátečním pomalejším startu, společnost při dosažení shodných tržeb jako
v letošním roce může stabilizovat své postavení na realitním trhu a po překonání ekonomické krize může dosáhnout
velmi dobrých ekonomických výsledků.
LITERATURA:
[1]
Interní zdroj ERK Hodonín s.r.o.
[2]
Firemní manuál RK Evropa. Praha: MACEK Michal, 2008. 203 s
ADRESA:
Petr Obdržálek
Slunečná 24
695 01 Hodonín
tel.: 725 803 921
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
196
OPTIMALIZÁCIA VÝROBNÉHO SYSTÉMU V PODNIKU INA SKALICA
Petra Petrovičová
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Hodonín
Abstrakt: Práca je zameraná na optimalizáciu výrobného systému v podniku INA SKALICA. Vysvetľuje
pojem výroby a jej členenie. Zaoberá sa etapami výrobného procesu, plánovaním a technickou prípravou
výroby. V ďalšej časti sa práca zameriava na históriu a súčasnosť podniku, taktiež popisuje projekty, ktoré
prebiehajú v podniku a analyzuje výrobný systém. Venuje sa optimalizácii nákladov, na základe
redukovania plytvania. V poslednej časti sa práca zaoberá návrhom opatrení na optimalizáciu výrobného
procesu.
Kľúčové slová: výroba, výrobný proces, výrobný systém, plánovanie, produktivita, analýza, plytvanie,
optimalizácia
ÚVOD
V dnešnej dobe podniky pociťujú zvyšujúci tlak na zníženie produkčných nákladov, zvýšenie svojej výkonnosti
a zvýšenie produktivity. Hlavnou zbraňou výrobných podnikov je kvalita. Kvalita vlastnej produkcie a rýchla reakcia
na požiadavky zákazníkov si vyžaduje zvýšené úsilie. Na to, aby sa dosiahol tento cieľ je potrebné využívať množstvo
nástrojov a metód, zavádzanie novej technológie výroby a úsilie pracovníkov. Intenzívnejšie sa musia optimalizovať
výrobné procesy a systémy využitia strojových, materiálových a ľudských zdrojov. Práca sa zameriava na výrobný
systém v podniku INA SKALICA. Cieľom je poskytnúť všeobecný pohľad na procesy, ktoré v podniku prebiehajú a
nájsť vhodnú optimalizáciu výrobného systému. Teoretická časť vysvetľuje pojem výroby, členenie a etapy výrobného
procesu, výrobného systému ako aj technologickú prípravu výroby. Ďalšia časť sa zameriava na charakteristiku podniku
INA SKALICA od histórie po súčasnosť, popisuje projekty prebiehajúce v podniku a zaoberá sa analýzou dizajnu a
toku hodnôt, ktorej úlohou je vytvoriť plynulý tok. V poslednej časti je práca zameraná na optimalizáciu nákladov a na
základe vykonanej analýzy navrhuje vhodnú optimalizáciu výrobného systému v podniku INA SKALICA. Rieši
usporiadanie pracovísk za účelom dosiahnutia úspory pracovných plôch.
VÝROBA A VÝROBNÝ PROCES
Teoretická časť je zameraná na základné pojmy akými je výroba, výrobný proces, výrobný systém, technologický
proces, plánovanie a produktivita. Sú tu popísané jednotlivé druhy výroby. V rámci každého podniku slúži výroba
k vytváraniu materiálnych statkov, ktoré zodpovedajú dopytu na trhu. Podnik, ktorý tieto výrobky alebo služby vyrába
si uvedomuje, že dnes v rámci konkurencie na svetovom trhu môže uspieť len cieľavedomým a neustálym zlepšovaním
sa, ako aj hľadaním nových metód, či postupov a zvyšovaním kvality svojich výrobkov a služieb. Procesy, ktoré sú
nevhodne nastavené predražujú výrobky a znižujú zisk firmy. Výroba je hlavným znakom každého podniku, v ktorom
sa uskutočňuje výrobný proces. Každý výrobný proces sa uskutočňuje vo výrobnom systéme. Výrobným systémom sa
rozumie zoskupenie strojov a pracovných síl. Výrobný proces je činnosť uskutočňujúca výrobu. Medzi jednotlivými
prvkami systému sa vytvára priestorová štruktúra výrobného systému. Priestorová štruktúra výrobného procesu je
optimálne usporiadanie pracoviska. Usporiadanie procesu možno znázorniť pomocou analytických metód. Pomocou
analýzy sa ďalej rieši nové racionálnejšie rozmiestnenie určitých bodov vo výrobnom procese tak, aby bol dosiahnutý
čo najkratší čas a minimalizovali sa zbytočné cesty. [3, s.14]
Procesy, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti, je potrebné analyzovať a následne nájsť a uplatniť vhodný optimalizačný
spôsob alebo metódu. Systém v podniku musí fungovať tak, aby pri optimálnej spotrebe výrobných vstupov, voľbe
výrobných postupov a pri optimálnom využití výrobnej kapacity prebiehala transformácia vstupov na výstupy.
Cieľom optimalizácie výrobného procesu je zvýšenie produktivity, kvality, zníženie nepodarkovosti, plytvania
a zníženie prestoju na strojoch. Najväčší potenciál sa prejavuje v schopnostiach pracovníkov a preto je potrebné
pracovníkov motivovať, aby našli spôsob využitia svojich znalostí a vedomostí na zlepšenie.
Výrobný proces sa skladá z troch základných etáp:
a) Predvýrobná etapa – zahŕňa najmä technickú prípravu výroby a ďalšie činnosti nevýrobných útvarov, akými sú
projekcia, konštrukcia, zabezpečenie materiálov, nástrojov, meradiel.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
197
b) Výrobná etapa – v tejto etape ide o samostatnú výrobu od začatia až po odovzdanie do skladu.
c) Výrobná etapa sa člení na 3 fázy:
• Predzhotovanie – predstavuje prípravu na samostatný výrobný proces,
• Zhotovovanie – zaoberá sa výrobou súčiastky, pomocou výrobných technológií. V tejto fáze dostávajú
výrobky konečnú podobu,
• Dohotovovanie – ide o konečný proces zhotovenia výrobku, pomocou montážnych prác, vzhľadových a
povrchových úprav (konzervovanie).
d) Povýrobná (odbytová) etapa – do tejto etapy patrí balenie, skladovanie, expedícia, logistika a prebratie
výrobku samotným zákazníkom. [1, s. 242]
Schéma č. 1: Etapy výrobného procesu
Zdroj: [4]
Kvalitatívny zvrat v strojárskej výrobe predstavuje využívanie výpočtovej techniky, ktorá má za následok nový pohľad
na mnohé úlohy a činnosti.
Výrobný systém podporovaný počítačom umožňuje:
• skrátiť priebežnú dobu vývoja a výroby
• zvýšiť časové a výkonové využitie výrobných zariadení
• zvýšiť kvalitu vyrábaných súčiastok
• znížiť náklady na výrobu súčiastok
Ak chce podnik dosiahnuť komplexnú optimalizáciu vo výrobe, nemal by zabúdať aj na podporné procesy
(skladovanie, doprava, údržba a pod.), pretože aj tu sa môžu nachádzať rezervy a dôvody neefektívnosti. Výrobný
proces je zložitým mechanizmom podsystémov, prvkov, faktorov a väzieb, ktoré je nutné neustále sledovať
a analyzovať. Optimalizácia procesov vždy vychádza z typu a charakteru výroby v podniku. V súčasnosti sa využívajú
rôzne moderné prostriedky, prístupy a metódy, v rámci použitia ktorých sa získajú potrebné informácie a následne sa
navrhnú možné spôsoby optimalizácie výrobného procesu.
PREDSTAVENIE PODNIKU
V tejto časti je predstavený podnik INA SKALICA, jeho organizačná štruktúra, história a súčasnosť.
INA SKALICA, spol. s r.o. je súkromná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou ložísk pre bežné i špeciálne uloženie a pre
automobilový priemysel. INA SKALICA, spol. s r.o. je súčasťou súkromnej nadnárodnej spoločnosti INA – Holding
Schaeffler, ktorá pozostáva z firiem INA, FAG a LUK. Vlastníkmi INA – Holding je rodina Schaeffler, ktorá v roku
1947 založila materskú firmu so sídlom v nemeckom mestečku Herzogenaurach.
INA SKALICA, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 a patrí k najväčším strojárskym podnikom na Slovensku. Dnes je INA
– Schaeffler známa vo svete svojou vysokou kvalitou vyrábanej produkcie a dobrou spoluprácou so zákazníkmi. Podnik
INA SKALICA zaberá celkovú výrobnú plochu 77 400 m2. Výstavba závodu ILS bola rozdelená do piatich etáp.
S preskladnením nových produktov je potrebné vybudovať ďalšie výrobné plochy. Do konca roku 2012 je plánovaná
výstavba dvoch nových výrobných hál. Hala V. s výrobnou plochou 3 200 m2 a hala XI. s výrobnou plochou 400 m2.
Dnes v podniku pracuje cca 4 068 zamestnancov, z toho 620 THP a 3 448 R pracovníkov.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
198
PROJEKT PREBIEHAJÚCI V PODNIKU
V podniku prebieha MOVE projekt, ktorého úlohou je vytvoriť preukázateľne stabilné a flexibilné procesy na báze
štandardov, ktoré sa starajú o optimálne využitie všetkých zdrojov. Dôležité je optimálne vykonávanie jednotlivých
operácií. Zameraním sa na hodnotový tok možno dosiahnuť požadovanú produktivitu. Východiskovým bodom pre
optimalizáciu hodnoty prúdu je rozpoznanie slabých miest. Jedná sa o nástroj, ktorý umožňuje systematicky zachytiť
proces reťazca, jeho zložitosť a pochopenie. Po celom hodnotovom toku sú skúmané aktivity, ktoré sú potrebné na
výrobu výrobku. Za účelom zvýšenia efektivity firmy, zníženia nákladov a zvýšenia kvality je potrebné optimalizovať
tok hodnôt.
ANALÝZA VÝROBNÉHO SYSTÉMU
Aby sa výrobný systém mohol optimalizovať, musela sa najprv pomocou Wertstrom analýzy spracovať analýza dizajnu
a toku hodnôt, za účelom zmapovania a vylepšenia pracovného procesu. Do výrobného toku boli včlenené aj služby.
Následne bol zanalyzovaný výrobný informačný tok pomocou Swimline analýzy.
Schéma č. 2 Znázornenie toku hodnôt
Zdroj: [5, s.4]
Na základe Wertstrom analýzy bol vytvorený optimálny výrobný postup. Ide o postup výroby, ktorým sa minimalizujú
výrobné a materiálové náklady výrobku. Analyzovaním sa taktiež zistilo, že optimalizácia nákladov sa dá dosiahnuť
redukovaním plytvania a usporiadaním výrobných procesov. Porovnaním jednotlivých druhov výroby sa zistili výhody
a nevýhody pracovných postupov sústruženej a rozťahovanej klietky. Nakoniec na konkrétnom príklade sa vyčíslila
úspora po optimalizácii nákladov pri optimálnej výrobnej dávke.
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Základným predpokladom úspešnosti podniku je optimalizácia výrobných procesov. Cieľom práce je návrh
optimalizácie výrobného systému pre výrobný segment, ktorý je rozmiestnený v piatich halách s celkovou výrobnou
plochou 2 898 m2. Na dosiahnutie optimálneho výrobného systému je potrebný optimálny tok materiálu, čo vedie
k optimalizácii výrobných plôch. Na to, aby sa mohol výrobný systém optimalizovať bola najprv spracovaná analýza
dizajnu a toku hodnôt. Analyzovaním boli zistené príčiny, najmä nevhodne usporiadané stroje, ktoré zaberajú veľkú
časť výrobnej plochy, čo má za následok dlhý čas rozpracovanosti a manipulácie. Všetky stroje je potrebné z hľadiska
toku materiálu premiestniť do jednej haly. Stroje sa musia usporiadať podľa výrobných plánov a postupov.
Optimalizáciou layoutu sa dosiahne zníženie času rozpracovanosti, znížia sa náklady na chyby, náklady na výrobné
plochy a najmä budú znížené výrobné zásoby.
Realizovaním opatrení sa dosiahne úspora výrobnej plochy, čím sa ušetria náklady, či už na prevádzku alebo na
výstavbu novej výrobnej plochy a zníži sa tak čas čakania a manipulácie. Navrhovanou optimalizáciou by sa získala
výrobná plocha cca 2 280 m2, čo by predstavovalo úsporu cca 21% a ročne by sa na nákladoch na prevádzku ušetrilo
cca 30 900 €. Vykonanou optimalizáciou budú eliminované aj všetky plytvania, čo môže skrátiť transport medzi
jednotlivými operáciami, tým by sa ušetrili náklady a zvýšila by sa produktivita. Investíciou do nových zariadení, by sa
znížili závislosti na kooperáciách a tým by sa skrátil pribežný čas výroby.
V rámci optimalizácie výrobného systému by bolo pre podnik vhodným riešením zavedenie takého systémové
opatrenie, ktorým by sa zjednodušila práca a tým by sa ušetril čas, ktorý je potrebný na návrh dispozičného riešenia
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
199
výrobného systému. Veľkým prínosom pre podnik by bol softvér visTABLE. Tento softvér zahŕňa aplikácie, ktoré by
okrem zjednodušenia práce dokázali navrhnúť materiálový tok, personálny tok a hodnotenie layoutu na základe
nákladov.
ZÁVER
Výrobný systém je zoskupením, ktorého činnosti sú umiestňované do určitého priestoru a času. Preto je potrebné
výrobné faktory analyzovať. Úlohou analýzy bolo zistiť, aký vplyv a podiel majú výrobné faktory na celkový výsledok
výrobného systému. Na základe zistených výsledkov odstrániť tieto nedostatky a zlepšiť pôsobenie výrobných faktorov
na prínosy vo výrobe. Pre podnik je dôležité, aby v súvislosti s optimalizáciou výrobných procesov a pomocou systému
vhodných kritérií sledoval a meral využívanie výrobných faktorov. Takéto riešenie a optimalizácia všetkých činností vo
výrobných procesoch prispieva k efektívnosti výroby a podporuje rast konkurencieschopnosti výrobkov. Práca sa
venuje oblastiam optimalizácie výrobného procesu s cieľom dosiahnuť skrátenie priebežnej doby, redukovania
transportu medzi jednotlivými operáciami, znížením rozpracovanosti a znížením výrobných zásob. Návrh obsahuje
vhodné riešenie na optimalizáciu, ktoré by bolo pre podnik prínosom.
LITERATÚRA:
[1]
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s. ISBN 978-80247-1992-4
[2]
MAKOVEC, J. a kol. Základy řízení výroby. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 98 s.
ISBN 80-7079-110-1
[3]
KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 137 s. ISBN 978-807400-119-2
[4]
Fstroj.utc.sk
[online].
[cit. 2011-10-10]. Dostupné z
WWW: http://fstroj.utc.sk/web/kma/
student/tav/kap1/tav%20texty%20kap14.htm
[5]
INA SKALICA, spol. s r. o. Move- Akademie Wertstrom V04. Skalica, 2009. 29 s. Prezentácia. INA SKALICA,
spol. s r. o.
ADRESA:
Petra Petrovičová
Mokrý Háj 217
908 65 Mokrý Háj, SR
tel.: 00421 904 466 646
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
200
NÁVR ŘEŠENÍ PRO IMPLEMENTACI A LADĚNÍ CRM SYSTÉMU V NOVÉ FIREMNÍ
POBOČCE
Lukáš Roubal
Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín
Abstrakt: Cílem této práce je navrhnout postup činností, pro úspěšné zavedení systému pro řízení vztahů se
zákazníky, na nově otevírané pobočce společnosti Kompan. První část obsahuje teoretické poznatky, druhá
přehled současného stavu, třetí možnosti nastavení procesů a čtvrtá shrnutí návrhu.
Klíčová slova: CRM, systém, zákazník implementace, ladění
VÝZNAM INFORMACÍ PRO PODNIKY
V dnešní době nepopiratelně informační a komunikační prostředky pomáhají podnikům s posílením tržních pozic,
v hospodářství dílčích států se významnou měrou podílejí na tvorbě hrubého domácího produktu, také díky jejich
nasazení dosahuje současná informační společnost pokroku – vzorovými příklady pro nás mohou být výsledky
dosažené v oblasti výroby, dopravy nebo komunikací.
Podniky pružně reagují na často se měnící požadavky svých zákazníků, nabízejí jim řešení „šitá na míru“, snaží se
předvídat další vývoj trhu. K tomuto účelu tedy poslouží, kromě základního zajištění prodeje produktů, sběr
aktualizovaných informací o zákaznících, dodavatelích, partnerech, konkurenci a vlastních zaměstnancích – informační
systémy proto musí být přizpůsobeny těmto vzrůstajícím potřebám.
MOŽNOSTI JEJICH SPRÁVY
V současné době mají společnosti možnost posoudit, zda je pro ně výhodné nakoupit licence programů, které poběží
na jejich vlastním hardwarovém vybavení, v uzavřeném firemním prostředí a zajistí si kompletní správu systému
vlastními zaměstnanci (on-premise) nebo využijí variantu pronájmu aplikaci, ke kterému mohou přistupovat
přes webový prohlížeč, ponechají správu a zabezpečení na poskytovateli, a poníží tak své provozní náklady (online).
Společnosti, nabízející své hmotné a nehmotné produkty, můžeme rozdělit následovně: výrobní, obchodní a ty,
které poskytují ostatním nějaké služby. Každá z nich má danou svou současnou velikost, organizační strukturu, vnitřní
postupy, okruh dodavatelů a odběratelů. Všechny usilují o stejný cíl - pro své přežití potřebují obstát mezi konkurenty,
vytvořit zisk a svým budoucím rozvojem chtějí dosáhnout většího tržního podílu v daném odvětví. V dnešní době mají
šanci ti, kteří rychle reagují na stále se měnící požadavky trhu.
Pro dosažení popsaných kroků přicházejí na pomoc firmám informační systémy, jejichž hlavním úkolem je sjednotit
získaná data, zlepšit produktivitu zaměstnanců, rychlost zpracování požadavků a dosáhnout celkového navýšení výkonu
dané organizační jednotky.
VOLBA DATOVÉ STRUKTURY
Jednoduchým prostředkem pro zpřehlednění dat je tabulka – v řádcích pod sebou bývají zapsané sledované údaje
(entity), ve sloupečcích pak jejich hodnocené vlastnosti (atributy).
Pro jednoduché nahlížení můžeme využít i umístění souborů vytvořených tabulkovými procesory ve sdílených
adresářích na síti. Problém přichází s potřebou možnosti úprav mezi uživateli několika různých stanic - všichni známe
okno s varováním, že soubor je právě dostupný „jen pro čtení“ a zda si přejeme být upozornění, až uživatel,
který tabulku první otevřel (má tedy právo zápisu a uložení změn), svou práci ukončí a my mohli přispět svými novými
poznatky / hodnotami údajů.
Abychom se vyhnuli omezením běžných tabulek, během dalšího vývoje byly vynalezeny a nasazovány databáze,
s možností řízení přístupu, na základě přidělovaného ID (identifikačního čísla), jednotlivým požadavkům uživatelů
(příchozí úkoly jsou zpracovány systémem First In - First Out).
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
201
VLASTNÍ VÝROBNÍ ČINNOST
Z předchozích poznatků máme povědomí o dílčích součástech informačních systémů, možnostech dostupných řešení,
uložení dat a nyní se dostáváme k velmi důležitému úkolu – vybrat sledované skutečnosti z firemního dění pro jejich
další využití.
Na vzorovém příkladu, smyšlené výrobní společnosti, si přiblížíme potřebu schraňovat data v řídícím a informačním
systému, jejich společné využití jednotlivými odděleními, evidenci elektronických záznamů a tištěných dokumentů
v oběhu.
Pro zajištění provozu je třeba pokrýt vstupy ve formě lidské práce, dodávek energií, materiálu / polotovarů / dílčích
výrobků, hmotného (stroje a zařízení, zásoby...) a nehmotného (budovy, haly, pozemky, licence...) investičního majetku
a kapitálu (vlastní peněžní zdroje, půjčky...).
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ODBĚRATELŮM
Dalším rozšířením standardních ERP systémů je řízení dodavatelských řetězců (SCM – supply chain management).
Na dnešních trzích, kde se potkává velké množství výrobků s podobnými vlastnostmi a cenami, mají úspěch
společnosti, které mají spolehlivě pokryté distribuční cesty ke svým odběratelům.
Dodavatelský řetězec (SC – Supply Chain) je systém tvořený podnikovými procesy všech organizací, které jsou přímo
či nepřímo zapojeny do uspokojování požadavků zákazníka. Mezi jeho součásti můžeme počítat nejen výrobce
a dodavatele, ale také dopravce, velkoobchody a skladové prostory, maloobchody i samotné zákazníky.
K důležitým činnostem vykonávaným v procesech řetězce tak patří např. výzkum a vývoj, marketingový průzkum trhu,
plánování výroby, nákup, controlling nebo řízení servisu pro zákazníky.
ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY
Nejdůležitějším prvkem, ovlivňujícím současnou podnikovou činnost a budoucí cíle, jsou bezesporu odběratelé. Každá
výrobní, obchodní nebo služby poskytující společnost dosahuje obratu na základě splnění přání a potřeb svých
zákazníků. Pracovníci obchodních oddělení uvedených dodavatelských firem si jsou plně vědomi toho, že se
spokojenými odběrateli přicházejí další objednávky. Mezi jejich hlavní úkoly patří péče o stávající klientelu, s níž
neustále rozvíjí probíhající vztahy, navíc také vyhledávají a zprostředkovávají nové obchodní příležitosti.
Rozšiřující modul CRM (Customer Relationship Management) tvoří jádro obchodní strategie, která sjednocuje
vnitropodnikové postupy, funkce, společně s vnějšími vlivy a podílí se na tvorbě zisku od cílených zákazníků. Zmíněné
řízení vztahů je postavené na vysoce kvalitních datech o zákaznících, která jsou dále zpracována dostupnými prostředky
informačních technologií.
ANALÝZA FIRMY SE ZAMĚŘENÍM CRM
Výrobní podnik, při plnění potřeb svých odběratelů, postupuje na základě vhodně zvolených pravidel politiky jakosti,
v souladu s dohodnutými obchodními a dodacími podmínkami, zvlášť nastavených pro každou zakázku.
Pro přiblížení některých postupů se nyní seznámíme s organizační strukturou společnosti [zdrojem jsou vlastní
poznámky z jednání s vedoucím bakalářské práce a firemní webové stránky]:
Dánsko
Můžeme zde nalézt oddělení vrcholového managementu, vývoje (nových výrobků, technologií), financí, mezinárodního
prodeje (international sales), osobní oddělení (HR), tým pokrývající řešenína klíč (keys), strategický nákup (strategic
source), certifikační oddělení pro bezpečnostní prověrky a testy.
Česká republika
V tuzemsku je zastoupena výroba a logistika, dále konstrukce (Mechanical Engineering – instrukce pro zpracování
používaných materiálů, s ohledem na platné normy po celém světě + revize pro inovaci), nákupní oddělení (strategické
+ operativní), kvalita (certifikace + environmentální politika + interní audity pro procesy + dílčí materiály na vstupu +
hotové výrobky na výstupu), osobní oddělení (HR – zaměstnanci se pravidelně účastní oborových vnitropodnikových
školení, která mají za úkol prohloubit jejich odborné znalostí a rozšířit poskytovanou podporu zákazníkům), finance.
Ostatní svět
Kompletní přehled doplňuje vlastní a zastupitelská prodejní síť (v zemích, kde společnost nemá svůj prodejní tým),
přidružené výroby sesterských společností, pro větší spádové oblasti sem také můžeme zahrnout distribuční centra.
SOUČASNÉ NASTAVENÍ SYSTÉMU PRO CRM PROCESY
Pro své úspěšné působení na trhu (market) společnost Kompan využívá různé podpůrné prostředky, s nimiž lze
zájemcům o výrobky navrhnout a poskytnout řešení sestavené na míru. Veškeré sesbírané poznatky k uvedeným
skutečnostem uchovává CRM systém SalesLogix, jehož vývojářem je firma Sage.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
202
Podnikové obchodní znalosti vycházejí z ověřených postupů, se kterými se každodenně všichni setkáváme
- mezi využívané prostředky marketingu proto můžeme zahrnout:
Marketing communication (komunikace)
• Tento bod popisuje neustálou výměnu informací mezi firmou a možnými zákazníky, vlastními pracovníky,
zájmovými skupinami a veřejností. K šíření sdělení jsou využívány různé komunikační prostředky, obsahem
mohou být např. zprávy o výrobcích nebo firmě jako takové. Plánování se týká především znění, způsob
zveřejnění, termíny a frekvence vydání zpráv.
Marketing strategy (strategie)
• Základní myšlenka spočívá ve způsobu jednání společnosti, směřovanému k zákazníkům a záměrně cíleném na
takové skupiny, kde je třeba přednostně představit dostupnou nabídku. V součinnosti
s dalšími částmi marketingu pak odpovídá celkové strategii podniku.
Marketing tools (nástroje)
• Jedná se o vnější a vnitřní působení firmy, při plánování strategie jsou využívány takové nástroje, které mají za
úkol příznivě ovlivnit rozhodování kupujících a motivaci zaměstnanců.
Marketing mix (mix)
• Zde můžeme nalézt soubor prostředků, díky kterým jsou uspokojovány potřeby zákazníků. Často uváděné jsou
výrobek (product – rozmanitost, vlastnosti, jakost), cena (price – ceníky, slevy, platební podmínky), distribuce
(place – doprava, zásoby, pokrytí trhu), propagace (promotion – podpora prodeje, reklama, vnímání
společnosti veřejností) = tzv. 4P marketingu. Některé přehledy uvádí rozšíření na 7P, kde jsou započítány také
skupiny lidé (people), prezentace (presentation), postupy či procesy (process).
Sloučením některých prostředků je možné dosáhnout na prvky pojmenované jako propagační mix (promotional mix),
kombinace produktů firmy se označuje jako výrobkový mix (product mix) a kombinace distribučních kanálů jako
distribuční mix (distribution mix).
Mezi nejsnáze dostupné informační prostředky o firemní nabídce, poskytující ucelený přehled zboží
a souvisejících služeb, patří vlastní webové stránky, s odkazy na různé jazykové verze. V případě agentů jsou zde
uvedeny kontakty na místní zastoupení v příslušné zemi. Souběžně jsou k dispozici také tištěné katalogy, jejichž
příprava trvá o něco déle. Zástupci v daných státech pomáhají s překladem zaslaného návrhu pro příští kalendářní rok a
odešlou jej na centrálu. Zde všechny jazykové varianty shromáždí a objednají jejich tisk, sazbu a balení. Nachystané
katalogy jsou doručeny do výrobního závodu, odkud, ke konci běžného roku, společně se zbožím, putují do svých
destinací, aby pomohly během následující sezóny oslovit další zájemce.
NÁVRH ŘEŠENÍ
Při plnění firemní vize, nadále posilovat svůj tržní podíl, výrobce rozšiřuje dosavadní síť poboček. Na základě
průzkumu kupní síly, v určité atrakční oblasti, a uvažované velikosti nasazovaného týmu, se pracovníci vrcholového
vedení rozhodují nad zřízením samostatné obchodní kanceláře nebo její kombinace s distribučním skladem,
ve variantách budoucího využití vlastních nebo pronajatých prostor.
Přesné vymezení požadavků
• Na zahajovací poradě (tzv. kick-off meetingu) se schází zodpovědní vedoucí oddělení, bez jejichž podpory by
záměr nebylo možné uskutečnit.
• Vyhotovený zápis ze schůzky bude obsahovat podrobný postup, jakým způsobem lze novou pobočku
rozběhnout - jasně zadané úkoly, se jmenovitou zodpovědností, včetně přesného rozsahu prací, termínů splnění
a průběžných porad. Správní orgán tak naplno využije všechny dostupné nástroje z oblasti managementu, kam
můžeme počítat motivaci zúčastněných, rozhodování, plánování, organizování, řízení, kontrolu, průběžná a
závěrečná hodnocení.
ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Pro posílení své tržní pozice společnost Kompan vyhledává nové odbytové oblasti a rozšiřuje tak svou celosvětovou
prodejní síť. Je na zvážení vrcholových pracovníků, zda převezmou již některou fungující společnost nebo začnou
budovat zázemí vlastními silami. Klíčem k úspěchu je rychlé zavedení ověřených prodejních postupů, včetně
bezproblémového nasazení prostředků výpočetní techniky, doprovodného softwarového vybavení a vyškolení
personálu.
Navržené řešení představuje souhrn nezbytných úkonů pro dosažení uvedeného cíle. Rychlost, s jakou je třeba vstoupit
na nový trh, si určí vedení společnosti, ta je přímo závislá na velikosti nově otevírané pobočky (s ohledem na cílový
počet pracovníků a poskytovaných služeb, zda půjde jen o prodej nebo také zajištění místní logistiky).
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
203
Jedná se o model pěti etap, kde je, s postupujícím časem, sledována vzrůstající připravenost ukazatelů hardware
(HW - hmotné vybavení), orgware (OW - provozní pravidla) a software (SW - programové vybavení), až do úplného
dokončení projektu.
ADRESA
Lukáš Roubal
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
204
INOVACE VÝROBNÍCH PROCESŮ INTEGRACÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Martin Vašulka
Evropský polytechnický institut, s.t.o., Hodonín
Abstrakt:Vytvořená práce se zaměřuje na inovaci výrobních procesů. Přesněji integrací informačních
technologií do strojní výroby obalového skla. Mezi tyto informační technologie patří řídící software
výrobních strojů a informační systém ve výrobě. Navrhované systémy mají pomoci ke zvýšení efektivity
sdělování a kontroly informací z výroby směrem k řídícímu managementu. Dále pomocí nového
softwarového vybavení dosažení snížení množství surovin potřebných pro výrobu. Tím se sníží náklady na
výrobu a produkce emisí škodlivých látek. Pomocí navrhovaných řešení dochází ke zvýšení
konkurenceschopnosti společnosti na trhu.
Klíčová slova: Informační systém, řídicí systém, informační technologie, strojní výroba, inovační software,
hardware
Smyslem práce, s názvem Inovace výrobních procesů integrací informačních technologií, je pomoci vytvořit
konkurenční výhody pro společnost zabývající se výrobou obalového skla. Tyto konkurenční výhody jsou zamýšleny
pro uplatnění na domácím trhu, kterým je Česká republika. Inovační prvky navrhované bakalářskou prací jsou
zamýšleny pro integraci do výrobního procesu společnosti a mají pro ni vytvořit lepší konkurenční výhody na trhu, se
zřetelem na očekávaný pokles ekonomického růstu v České republice pro nastávající hospodářské období. Bakalářská
práce se věnuje problematice inovací v procesech výroby obalového skla, respektive možnostem, které se nabízejí na
poli současného vývoje výrobních technologií a na ně navazující informačních technologií.
Současně s řešením problémů při aplikaci nových technologií, vyvstávají i otázky ohledně inovace starších výrobních
prostředků, výrobních technologií a informačního systému jako celku. Tyto zásadní otázky se týkají mimo jiné
návratnosti investic, které společnosti do inovací investují, technická a technologická náročnost integrace nových
systémů, popřípadě revitalizace starších systémů takzvaným upgradováním. V tomto ohledu je třeba počítat s vnitřní
i vnější politikou společnosti, tedy zda je v jejím zájmu provádět dané inovace popisované bakalářskou prací. Do této
politiky například patří i takzvaná politika jakosti, která se zabývá kvalitou produkovaných výrobků.
V zásadě faktory, které ovlivňují rozhodování pro inovaci výrobní sféry, jsou faktory ekonomického a technického
rázu. V současnosti je třeba stále udržovat krok s moderními technologickými a technickými přístupy, které jsou
uplatňovány ve výrobě obalového skla. A využít je ve vývoji a produkci stávajících, ale i nových výrobků
a poskytování služeb zákazníkům. Tak, aby sklářská společnost, která je zavedena na stejném trhu jako konkurenční
společnosti zabývající se produkcí stejného sortimentu, získala nad nimi konkurenční výhodu. Jedná se tedy o udržení
konkurence schopnosti výrobního podniku.
Teoretická část bakalářské práce začíná první kapitolou s názvem – Charakteristika sklářské společnosti a končí
kapitolou Internetové zdroje. Následuje praktická část práce, kam patří analytická a návrhová část. Analytická část
i návrhová část bakalářské práce jsou označeny jako hlavní kapitoly.
Bakalářská práce používá jednak teoretické poznatky, které jsou čerpány z odborné literatury zahraničních i domácích
autorů, ale i důležité informace získané z praxe ve společnosti vyrábějící obalové sklo. Dále jsou užity informace
praktického charakteru, které jsou publikovány v odborných časopisech, firemních bulletinech a na webových stránkách
společností zainteresovaných ve výrobě i vývoji technických a informačních produktů. Tyto informace jsou zpracovány,
tak aby vznikl ucelený, přehledný dokument zaměřený na řešení problematiky zvoleného tématu bakalářské práce.
Informační téma je dále komplexněji rozebráno v podkapitole s názvem: Zdroje informací. Použitím dat z praxe,
teoretických východisek a dále pak aplikací PEST analýzy, Porterova modelu, analýzy očekávání nejdůležitějších
stakeholders, SWOT analýzy a vnitřní analýzy společnosti se bakalářská práce dostává k samotnému návrhu opatření
pro integraci informačních technologií. V konečné fázi návrhové části práce je samotný návrh opatření podroben
diskusi, kde se vyhodnotí uplatnitelnost systémů v praktickém výrobním provozu. Závěr bakalářské práce shrnuje
získané informace z analytické a návrhové části.
Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, jsou zde zohledněny současné moderní technické a technologické trendy ve
výrobě, z kterých vyplývá jejich závislost na progresivnějších informačních technologiích. V analytické části práce je
podrobně popsáno, jakým směrem se ubírá současná výroba a proč je nutné provádět popisované inovace ve strojové
automatizované výrobě, technickém zázemí, vybavenosti řídícími a informačními systémy. Navrhovaný informační
systém je ve strojové výrobě obalového skla používaný pro získávání informací a přehledu o produkci výrobků. Dále
sem patří řídící programy pro ovládání a řízení tvarovacích procesů výrobních strojů na obalové sklo. Navrhované
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
205
informační technologie, které mají pomoci zefektivnit výrobní procesy, jsou tedy dvojího charakteru: informační systém
a řídicí systémy.
Do návrhové části bakalářské práce spadá také harmonogram nejdůležitějších implementačních úkolů, ten v sobě
seskupuje jednotlivé po sobě jdoucích fáze návrhu. Mezi tyto fáze náleží zajištění realizace návrhu, implementace
systémů a postup při zaškolování s řídicím systémem. Návrhová část práce je zakončena diskusí návrhu opatření.
V diskusi návrhu jsou objektivně rozebrány možnosti uplatnění navrhovaných systémů do praxe výrobního provozu
a také je provedeno porovnání výhod/nevýhod navrhovaných řídicích systémů. V závěru bakalářské práce jsou
poznatky získané analyzováním jednotlivých částí projektu, výsledné informace a výstupní data návrhové části stručně
a přehledně shrnuty.
Systém iAFIS (Internet-Article-Defect-Informations-System – informační systém pro závady výrobků s připojením na
internetovou síť). Má za úkol shromažďovat zkušební, počítačové údaje různých třídících strojů, které jsou instalovány
na výrobní lince a znázornit tyto údaje v grafické formě na monitoru. Přitom jsou údaje, které se týkají výrobní linky
jak na teplém konci (HE), tak i na studeném konci (CE) dány k dispozici z počítače linky (LAFIS).
Nadřazený centrální počítač (ZAFIS) archivuje údaje všech linek v pravidelných odstupech a ukazuje aktuální stupeň
účinnosti všech linek, které jsou na systém připojeny. Pokud zkušební údaje nedisponují pouze kritériem dobrý nebo
špatný (například údaje z kontrolních přístrojů nebo ručně získávané namátkové zkoušky), mohou být přiřazena kritéria
chyb pomocí čtyřmístného čísla chyb volně zadávaného abecedně číslicového textu. Proto je možný rozpis chyb, které
se týkají forem. Takto je umožněno rychlé reakce za účelem odstranění příčin závady. Prostřednictvím možnosti
připojení vstupních stanic pro laboratorní údaje jsou tyto výsledky okamžitě k dispozici HE a CE příslušné linky.
Ukládání dat do paměti se provádí na disku RAM počítače LAFIS v pětiminutovém rastru a na pevný centrálního
počítače ZAFIS v hodinovém rastru – takže maximální ztráta dat činí při výpadku proudu na počítači LAFIS pět minut.
Časné přiřazení získaných dat se provádí k výrobnímu času stroje IS.
Záznam online dat se provádí přes L-AFIS systémy. Použitím různých rozhraní (síť, sériové porty, digitální vstupy)
shromáždí všechna data z produkce, kontrolních zařízení a předávat tyto výsledky jednou za minutu do databáze.
Paralelně jednou za minutu jsou zobrazována shromážděná data, načtená z databáze, na všech počítačích. Data ze
systému iAFIS jsou přístupná po celém světě z Internetové sítě a pro větší flexibilitu jsou všechny aplikace
a uživatelské rozhraní iAFIS napsány v programovacím jazyku Java. Systém používá protokoly datových
a komunikačních nástrojů Internetu. Pomocí jazyku JAVA může internetový prohlížeč zobrazit všechny podrobnosti
výrobního procesu a statistiku kvality. Platforma systému iAFIS je podporována operačním systémem Windows, Linux
a Solaris.
Systém iAFIS je otevřený systém a sdílí své údaje s jinými aplikacemi, například s kancelářským softwarem jakým je
Excel, ale také může spolupracovat s podnikovými systémy SAP nebo ERP. Systém iAFIS navazuje myšlenku
architektury klient/server, tedy systém rozdělený do výrobního procesu, pořízení dat a seskupení úkolů na straně serveru
a následné vytřídění dat a jejich prezentaci na straně klienta. Prezentace údajů mohou být provedeny na jakémkoli
standardním PC. Komunikace mezi klientem a serverem je založena na protokolu TCP/IP sítě Internet. Pro potřeby
komunikace musí být zapojena místní ethernetová síť, která se následně váže na internetovou síť. K zajištění
bezpečnosti údajů, musí být odpovídajícím způsobem nakonfigurována místní Firewall. Prostřednictvím Internetu
systém iAFIS vytvoří na síti virtuální továrnu.
Při pohledu na realizování integrace systému iAFIS do stávající výroby je třeba si uvědomit, že projekt je realizován za
běžného provozu organizace, což předpokládá sladění jeho cílů s cíli organizace, od nichž by měly být odvozeny
priority řešení, principy koordinace podnikových činností v návaznosti na projekt a vymezení časových a lidských
kapacit.
V návrhu řešení jsou užity dva řídicí systémy tvarování IS strojů. Návrh se explicitně zaměřuje na řešení součásti těchto
dvou systémů, kterým je software PPC. Navrhovanými systémy jsou FlexIS se softwarem PPC od společnosti Emhart
Glass a systém Simotion s PPC od společnosti Siemens. V diskusi návrhu jsou porovnány výhody a nevýhody užití
softwaru PPC, respektive srovnání rozdílů PPC od Emhart Glass a Siemens. Porovnávány jsou výstupní informace,
které jsou k dispozici a řešení integrace PPC do řídicího systému.
Systém FlexIS je plně integrovaný, elektronický systém určený pro ovládání, sběr a ukládání dat na výrobních linkách
skleněného zboží vybavených stroji na tvarování obalů společnosti Emhart Glass (IS, AIS, NIS, BIS), jakož i na dalším
zařízení, je-li použito, souvisejícím s provozem tvarovacího stroje. Systém byl vyvinut speciálně pro rozšiřující se
požadavky v oblasti nároků na řízení, kontrolu a průběh formovacích procesů moderních sklářských strojů. Předchozí
systémy řízení ač spolehlivé v otázce pracovních procesů stroje, byly nahrazeny pro větší kompatibilitu systému FlexIS
k nabízenému sortimentu výrobních strojů Emhart Glass. To znamená sjednocení ovládacích prvků strojů a jejich řízení.
Ve výrobním procesu znamená výhodu sjednocení řídicího systému pro použité výrobní linky a tím zjednodušení
operativních úkolů pro výrobní personál. Systém FlexIS nabízí ovládací prvky pro servomechanismy a speciální funkce
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
206
(např. mazací cyklus určený pro mazání forem) – lze naprogramovat více funkcí pro jeden ovládací prvek na ovládacím
panelu stanice stroje IS. Pod speciální funkce spadají též nejnovější prvky řízení tvarování. FlexIS obsahuje i
diagnostiku jednotlivých částí systémového vybavení a lze jej aktualizovat při instalaci nového hardwarového nebo
programového vybavení. Samozřejmostí je připojení internetové sítě a dálkového řízení pomocí ethernetového zapojení.
Systém FlexIS je vybaven databází jazyků pro nastavení ovládání. To usnadňuje personálu ve výrobě obsluhu s tímto
systémem. Stejně tak manipulaci se systémem usnadňuje grafické znázornění výrobního IS stroje ve výchozí obrazovce
zobrazené na obrázku.
Plunger Process Control neboli řízení lisovacího procesu je určeno pro monitorování lisovacího procesu a řízení
hmotnosti kapky strojů IS. Systém je založen na snímačích, které měří plný zdvih plunžrového pístu (razníku), aniž by
byly spojeny kabeláží s mechanismem lisování. Proto nedochází k poškození kabelů při výměně válců lisovacího
mechanismu. Díky vysoké přesnosti měření je množné řídit hmotnost s přesností lepší než 1 gram u širokohrdlých
výrobků s razníkem o průměru 80 mm. Poloha razníku je měřena během celého zdvihu s vnitřním rozlišením cca
0,003 mm. Signály snímačů jsou zpracovávány digitálně, proto měření neovlivňuje žádný hluk nebo poruchy. Systém je
navržen modulárně a lze ho přizpůsobit jakékoli konfiguraci IS stroje.
Systém PPC je možno využít pro všechny rozměry (rozteče výrobků v jednotlivých sekcích) IS strojů Emhart Glass.
Integrované prvky PPC v mechanismu lisování dovolují rychlou přeměnu na stroji AIS z provedení rozměru 4 ¼ TG na
6 ¼ DG za méně než 6 hodin. Při výměně se nemusí měnit adaptéry PPC, základní deska ani žádná kabeláž. To je
možné díky unikátnímu přijímači signálů z řídící jednotky.
Systém PPC Advanced má ve vizuálním zobrazení na monitoru PC řídící lisovací křivku pro vybraný časový interval
rozdělenou do 101 bodů a až 50 bodů může být vybráno jako řídící body. Přírůstek mezi body (15 ms) může uživatel
nebo technolog nastavit, délka času lisování se nastaví automaticky (1500 ms). Dvě svislé čáry omezují interval, ve
kterém může obsluha stroje dělat změny (přírůstek nebo úbytek tlaku se reguluje tlačítky na displeji panelu v bočnicích
stroje IS). Obě musí být v řídících bodech. Nastavení adresy ventilu pro komunikaci prostřednictvím sériové linky mezi
ventilem a řídícím PC se provádí pro první start stiskem tlačítek displeje v bočnicích. Při výměně ventilu se nastaví,
automaticky nahráním parametrů z paměti odpovídajícího displeje. Kontrolní panel s displeji může být dodán buď jako
samostatný rozvaděč namontovaný na levé, pravé, nebo obou bočnicích, nebo jako kontrolní panel, který se po
demontáži analogických potenciometrů a displejů z bočnic stroje nahradí digitálními.
Fyzické zapojení systému PPC Advanced (Siemens) do řízení IS stroje je obdobné jako u systému PPC (Emhart).
Systém PPC Advanced je však třeba rozšířit o prvky řízení a kontroly hmotnosti kapky pro větší efektivitu ve výrobním
procesu.
Systémy PPC jsou začleněny do návrhu řešení, protože současným trendem je produkovat lehčené obalové sklo. Výroba
lehčeného obalového skla vychází z požadavků zákazníků. Má ovšem výhody i pro výrobce, především snížení
hmotnosti skloviny potřebné na produkci výrobku a tím pádem zmenšení výrobních nákladů. Lehčené obalové sklo je
vyráběno technologií UHLF, ta vyžaduje pro kvalitní produkci přesné řízení a kontrolu výrobního procesu, které je
docíleno použitím řídicích systémů PPC. Systémy dále poskytují možnost rychlejší přeměny sortimentu výroby IS
stroje díky jejich specifickým vlastnostem. PPC Lze také připojit na informační systém (který používá výrobní závod)
a zpracovávat tak data na dálku.
Realizace návrhu musí být řízena podle důkladně promyšleného, projednaného a schváleného plánu. Plánování v prvé
řadě musí obsahovat rozdělení každé akce na logické menší celky hierarchickým způsobem. Z plánu musí vyplynout
konkrétní termíny dokončení jednotlivých operací.
Organizační zajištění:
• Přidělení řídících a prováděcích rolí uživatelů v jednotlivých sekcích výroby.
• Vytvoření vhodných pracovních podmínek pro dodavatele systému.
• Organizační zajištění školení uživatelů (manuály, technické vybavení školících prostor, přidělení hesel,
harmonogram nekolidující s ostatními povinnostmi pracovníků).
Personální zajištění:
• Ustanovení osob odpovědných za jednotlivé komponenty návrhu opatření.
• Uvolnění klíčových uživatelů na realizaci návrhu.
• Personální zajištění technických záležitostí (správa systému, sítí, databáze).
• Motivace pracovníků výroby.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
207
•
Odstranění neznalosti klíčových uživatelů (vedoucích pracovníků, strojníků a dělníků ve výrobě).
Finanční zajištění:
• Nákup komponent iAFIS a PPC.
• Nákup hardwarové infrastruktury (server, pracovní stanice).
• Licence na iAFIS a PPC.
• Služeb poskytovaných dodavateli systémů.
• Provozních nákladů.
Technické zajištění:
• Správa systémů
• Správa počítačových sítí
• Správa aplikací
• Pravidelné zálohování dat
• Rozvoj systémů
• Integrace do výrobních prostor
• Vytvoření seznamu rizik implementace:
• Seznam rizik implementace návrhu je třeba sestavit na jeho začátku a dále periodicky aktualizovat.
Vytvoření komunikačního plánu:
S ohledem k rozsahu implementačního procesu je komunikační plán nástrojem pro zkvalitnění toku informací mezi
účastníky procesu. V komunikačním plánu by mělo být obsaženo, jaké informace se předávají, jak často, kdo je vytváří,
kdo musí danou informaci obdržet, případně jak a v jakých lhůtách na ni reagovat.
Při porovnání užitných výstupních informací a řešení fyzické integrace navrhovaných systémů PPC, které nabízí
výrobce Siemens a Emhart Glass, je třeba zmínit, že systém PPC Advanced (Siemens) nabízí možnost regulace řídicích
tlaků EP ventilů lisování přímo na kontrolním panelu integrovaném na stroji IS. Řídicí tlaky jsou zobrazeny také
v uživatelském PC, stejně jako lisovací křivka a události tvarovacího procesu s historií. Nevýhodou PPC Advanced je
potřeba dalších hardwarových a softwarových komponent pro kontrolu a regulaci hmotnosti kapky. Systém také
neobsahuje HEWR , který má systém od společnosti Emhart Glass.
Systém PPC (Emhart Glass) poskytuje kontrolu lisovacího procesu, změny řídicích tlaků EP ventilů se provádí
v systému FlexIS, ke kterému je PPC připojen. PPC dále poskytuje kontrolní informace a regulaci hmotnosti kapky.
PPC podporuje HEWR pro automatické vyřazení vadného výrobku při zjištění špatné funkce mechanismu lisování.
Nevýhody systému PPC (Emhart Glass) jsou: Nejsou zobrazeny reálné řídicí tlaky EP ventilů (tento nedostatek je
odstraněn instalací kontrolního softwaru FPS do systému FlexIS), není výstupní informace o poloze koncového bodu
plunžru pro regulaci v mechanismu dávkovače, nevědomost obsluhy stroje o zapnutí funkce HEWR (ze které stanice je
výrobek vyřazován). Poslední dvě nevýhody má odstranit nová verze systému PPC, která má integrovánu digitální
světelnou tabuli. Na této tabuli jsou již zobrazovány informace o koncovém bodě plunžru a nastavení HEWR.
Nevýhodou tohoto řešení jsou vysoké finanční náklady na jeho pořízení.
I přes některé své nevýhody se jeví jako nejlepší volba pro řízení hmotnosti a kontrolu lisovacího procesu systém PPC
od společnosti Emhart Glass, protože systém je stále zdokonalován a komplexně obsahuje všechny potřebné kontrolní
a řídicí prvky. Pro integraci na stroj IS je také možno použít systém FlexIS s PPC a doplnit jej o digitální
ovládací/kontrolní panely EP ventilů, které nahrazují analogové v bočnicích IS stroje.
Pokud jde o informační sytém iAFIS, při jeho integraci je třeba brát na vědomí obrovské množství dat, které je třeba
zálohovat před samotnou implementací nového informačního systému do praxe výroby. Samotná integrace vyžaduje
důkladné načasování a plánování technického provedení tak, aby nebyl ohrožen ani významně omezen provoz sklářské
výroby. Realizování integrace systému iAFIS do prostředí výroby je podmíněno zvýšenými požadavky na informační
systém výroby jako takový. A systém iAFIS tyto požadavky splňuje výborně.
Práce s názvem Inovace výrobních procesů integrací informačních technologií si kladla za cíl vytvořit návrh reálně
uplatnitelných opatření, na základě prostudování odborných materiálů, užití odborných znalostí z praxe a provedení
vnitřních a vnějších analýz společnosti pro integraci inovačních prvků do strojní výroby obalového skla. První fází
práce byla teoretická část, v které jsme seznámeni s danou problematikou, její historií, současným stavem,
charakteristikou společnosti a jsou zde také popsány zdroje informací. Následuje důkladné analyzování a získání
výstupných informací, které obsahuje SWOT analýza. Pro SWOT analýzu jsou použity výstupy z vnějších analýz a
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
208
vnitřní analýzy, ale v samotné SWOT bakalářské práce jsou aplikovány pouze ty faktory, které je schopna návrhová
část řešit. Po získání výstupních informací ze SWOT se bakalářská práce posunula k samotné návrhové části, zde je
uplatněn návrh opatření na použití informačních technologií ve strojní výrobě obalového skla, díky kterému bylo
dosaženo eliminace hrozeb a minimalizace slabých stránek společnosti při využití příležitostí a silných stránek.
Mezi navrhované prvky integrace informačních technologií patří použití informačního systému iAFIS pro zlepšení
a rozšíření komunikačních toků v prostorech výroby, dále zlepšení komunikačních toků směrem k managementu, ale
především realizace požadavku zákazníků na přehled o trasování objednaných výrobků. Informační systém iAFIS
využívá výhod, které nabízí linková výroba a těží také s flexibilního přístupu společnosti k uspokojování potřeb
zákazníků. Integrací systému iAFIS do výroby obalového skla je dosaženo navýšení efektivity produkce.
Druhým navrhovaným systémem pro integraci do výroby je PPC. Tento řídicí Systém je užit pro kontrolu průběhu
lisovacího procesu a regulaci hmotnosti kapky skloviny nutné k výrobě obalového skla. Systém je navrhován
k integraci, protože se stále zvětšuje podíl výroby UHLF a ta si žádá pro kvalitní produkci přesné řízení tvarovacích
procesů. Tento faktor, který vychází ze SWOT dokáže systém PPC pozitivně ovlivnit, stejně jako fakt,
že plně využívá technologii pro výrobu UHLF. Systém PPC je integrován jako rozšíření systému FlexIS, který je určen
pro řízení tvarování obalového skla na IS strojích. PPC dále nabízí zvýšení požadované rychlosti a flexibility při
nasazení a záběhu výrobku na určené výrobní lince. Následně zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců ve výrobě na
IS stroji, díky zvýšení přehlednosti operací řízení tvarování a archivací dat. Systém PPC stejně jako iAFIS zvyšuje
produkční efektivitu, ale hlavně snižuje finanční náklady na suroviny a energii potřebnou pro výrobu obalového skla.
V části návrhu - Ekonomické faktory je vypočítána prostá doba návratnosti investic, které je nutno vyčlenit na realizaci
návrhu opatření. Doba návratnosti investic byla vypočítána na jeden rok, což je velmi příznivý časový horizont. Tento
časový horizont poskytuje vysokou možnost uplatnění navrhovaných opatření, stejně jako zvýšení efektivity produkce,
kterého je dosaženo integrací informačního systému iAFIS a řídicího systému PPC, který je propojen se systémem
FlexIS.
Do návrhové části je zařazen také harmonogram nejdůležitějších implementačních úkolů. Harmonogram zahrnuje popis
zajištění realizace návrhu, kde jsou popsány jednotlivé významné realizační části, které musí být zajištěny pro kvalitní
a bezproblémovou realizaci integrace navrhovaných systémů do výroby. Další součástí harmonogramu je popis samotné
implementace systémů do výroby. V poslední části harmonogramu je popsán postup při zaškolování se systémem PPC.
Tento postup je vytvořen jako pracovní osnova určená k pomoci při vytváření školícího kurzu.
V diskusi návrhu je porovnání systémů PPC od výrobců Siemens a Emhart Glass. Jako nejlepší volba pro integraci do
výroby byl zvolen systém PPC od Emhart Glass. Tento systém byl zvolen pro jeho vysokou flexibilitu a míru
poskytovaných výstupních informací. V návrhu opatření je zpracována také možnost začlenění digitálních
kontrolních/ovládacích panelů do komplexního uspořádání systému FlexIS a PPC. Diskuse návrhu dále zdůvodňuje
integraci informačního systému iAFIS do výrobních prostor. Systém iAFIS je detailně popsán se všemi jeho parametry
v návrhu opatření.
ADRESA:
Martin Vašulka
Kollárova 284,
Kyjov,
Tel. 732 353 700,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
209
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
210
EDI – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ELEKTRONICKOU VÝMĚNU DAT
Jiří Vopava
Evropský polytechnický institut, s.r.o. Hodonín
Abstrakt:Tento příspěvek objasňuje problematiku standardu EDI - elektronické výměny dat v širším pojetí,
pojednává o výhodách proprietálních formátů, obecné mezinárodní normě EDI UN/EDIFACT a oborové
podmnožině pro oblast obchodu EANCOM. S oblastí představující technologie elektronické výměny dat se
lze stále častěji setkat i v menších firmách. Lze to přisuzovat tlaku zejména velkých odběratelských
společností, pro něž je problematika elektronického přenosu strukturovaných dat a jejich následné
automatizované zpracování zásadním bodem v otázce nákladů na administrativu a proto je elektronická
výměna dat mnohdy podmínkou uskutečnění dodávky. S postupujícím vývojem informačních technologií je
pak častým jevem zpracování dokladů na úrovni jednotlivých položek zboží, dále využití moderních
identifikátorů zboží na bázi standardu EAN a kompletní logistiky. Takto komplexní data představují velký
objem a jejich manuální zpracování je náročné na využití lidských zdrojů. Obchodující se tak ocitají
v prakticky nepřetržitém procesu transakcí, představující přenos a zpracování tisíců dokumentů. Ve snaze
optimalizovat nejen náklady, ale také rychlost a přesnost zpracování hledají společnosti nová řešení,
vycházející zpravidla ze strukturovaných formátů a EDI standardu, splňující veškeré požadavky, včetně
těch legislativních.
Klíčová slova:EDI, UN/EDIFACT, EANCOM, elektronická výměna dat, proprietání formát
ÚVOD
Dnešní, stále se vyostřující konkurenční prostředí v celosvětovém hospodářství se u jednotlivých firem promítá do
snahy o snížení nákladů a zvýšení efektivity ve všech procesech. Jednou z forem, jak toho dosáhnout, je zavedení
standardů a automatizace procesů. Pokračující vývoj výpočetní techniky a Internetu umožňuje zavádění stále
sofistikovanějších systémů. Ve znamení posledních let pak docházelo především k rozvoji vnitropodnikových
informačních systémů, pro které se postupem času ustálil souhrnný název ERP (Enterprise Resource Planning).
V procesech ERP systémů je generováno velké množství transakcí, jsou zpracovávány tisíce dokumentů o ještě větším
počtu položek. Část těchto dokumentů , zpravidla těch obchodních jsou pak předmětem výměny mezi organizacemi.
S rozvojem e-business a nejrůznějších metod v rámci dodavatelského řízení vznikl před několika lety požadavek na
standardizaci i v oblasti elektronické výměny dat. Výsledkem je mezinárodní norma EDI (Electronic Data Interchange),
která definuje strukturu dat podle předem dohodnutých a respektovaných standardů.
CO JE TO EDI?
EDI (Electronic Data Interchange) lze charakterizovat jako elektronickou výměnu strukturovaných standardních dat,
popřípadě zpráv mezi dvěma aplikacemi (nejčastěji informačními systémy) dvou nezávislých subjektů. V systémech
EDI spolu přímo komunikují počítačové aplikace nebo informační systémy obchodních partnerů a mohou si tak
automatizovaně nebo s minimem lidských zásahů předávat dokumenty dvacet čtyři hodin denně. Hlavním cílem těchto
systémů je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými, které mají nakonec stejnou právní váhu jako
dokumenty klasické. Jsou však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější. EDI se prosazuje
především tam, kde se pravidelně předávají standardní doklady. [1, s.44]
Formát EDI je založen na tom, že informace jsou posílány pomocí textových řetězců - v terminologii EDI jsou
nazývány datové elementy. Každý z nich reprezentuje jedinečnou informaci, jako jsou například údaje o druhu zboží,
jeho typovém označení, ceně, množství atd. Tyto údaje jsou od sebe vzájemně oddělovány speciálními znaky a tvoří
tzv. datové segmenty, které představují strukturovaná data. Datové elementy pak tvoří jednotlivé zprávy, jejichž formát
je, stejně jako u datových elementů, dán jednoznačnými syntaktickými pravidly. Jedná se tedy o jazyk, který je
společný a závazný pro všechny takto propojené aplikace. Komunikace a přenos takových zpráv je rozdělena do
několika kroků. Nejdříve jsou data vyexportována z interního zdroje (typicky informační systém) do EDI formátu, dále
jsou konvertována a šifrována do formátu standardních zpráv (dle daného standardu), ty jsou pak přijaty
prostřednictvím systému EDI poskytovatelem, který provede jejich logickou kontrolu a předání dat protistraně, kde
proběhne import do informačního systému partnera.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
211
Již při svém vzniku před mnoha lety bylo EDI zamýšleno pouze jako komunikační prostředek mezi obchodními
partnery, a to především velkými firmami. EDI je považováno za jeden z nejstarších způsobů elektronického
obchodování. Dnes je podmnožinou spadající do elektronického obchodování, známého pod pojmem
e-commerce. Během postupného vývoje EDI se objevila celá řada standardů, reflektujících potřeby jednotlivých odvětví
a národní normy. Jedná se o standardy jako je SWIFT (odvětví bankovnictví), ODETTE (odvětví automobilového
průmyslu), dále národní normy ANSI X.12 (americká národní norma), SEDAS (německá národní norma). Tyto
standardy však mezi sebou nejsou kompatibilní.
Řešení přináší Organizace spojených národů (OSN), pod jejíž záštitou vnikl unifikovaný formát pod názvem
UN/EDIFACT, zkratka anglického názvu United Nations/ Electronic Data Interchange For Administration, Commerce,
and Transport. UN/EDIFACT jako obecná mezinárodní norma pro EDI postupně zastřešuje všechny stávající standardy
a národní normy a stává se tak multioborovou normou pod níž spadají uživatelsky orientované podmnožiny (subsety)
pro jednotlivá odvětví (SWIFT, ODETTE a další). Současně vznikla nová aplikační norma – subset EANCOM (EAN +
Communication) zaměřená pro oblast obchodu, zejména se spotřebním zbožím. O rozvoj a dodržování norem těchto
odpovídá partnerská GS1, jako nejvýznamnější mezinárodní organizace pro tvorbu globálních standardů a jejich
implementací v oblasti logistiky a dodavatelsko-odběratelských řetězců, jak na mezinárodní, tak lokální úrovni.
STANDARD UN/EDIFACT
Standard UN/EDIFACT jako univerzální formát definuje sadu přibližně 200 různých druhů zpráv, jejichž charakter
odráží v praxi nejčastěji používané typy dokumentů v různých oblastech (např. faktury, objednávky, dodací list, ceníky,
katalogy, JCD, apod.). Pravidla tohoto standardu definují řadu mezinárodně uznávaných norem a pokynů pro
elektronickou výměnu strukturovaných dat, zejména informací týkající se obchodu se zbožím a službami mezi
nezávislými počítačovými informačními systémy [1].
Syntaxe zpráv je koncipována tak, aby bylo umožněno jejich zpracování za plného využití výpočetní techniky, tedy bez
nutnosti zásahu lidského činitele. Počet zpráv definovaných standardem EDIFACT se neustále rozšiřuje s tím, jak se
objevují nové požadavky ve všech oblastech, které UN/EDIFACT pokrývá. Od svého vydání prošla norma ISO 9735
několika úpravami, které se ustálily ve verzi syntax 3. V roce 1998 vznikla nová norma EDIFACT syntax 4, zavádějící
nové možnosti v podobě rozšíření souboru služebních znaků (poznámky o závislosti a služební znak umožňující
vícenásobné opakování samostatných nebo složených datových prvků), především však podporu zabezpečeného
ověřování a potvrzení zpráv prostřednictvím elektronické podpisu.
Struktura zprávy je tvořena 3 základními sekcemi:
• Sekce hlavičky zprávy (Heading section)
• Sekce položek (Detail section)
• Sekce shrnutí údajů (Summary section)
+----| +--| | +| | |
| | +| +--+-----
Service String Advice
Interchange Header
Functional Group Header
Message Header
User Data Segments
Message Trailer
Functional Group Trailer
Interchange Trailer
UNA
UNB
UNG
UNH
UNT
UNE
UNZ
Conditional
Mandatory
Conditional
Mandatory
As required
Mandatory
Conditional
Mandatory
obr. 1.1: ISO9735 EDI – struktura dokumentu
Zdroj: [4]
EDI A OBOROVÁ PODMNOŽINA EANCOM
Standard EANCOM tvoří podmnožinu (subset) normy UN/EDIFACT se zaměřením především pro oblast obchodu,
zejména se spotřebním zbožím. Základním cílem standardu EANCOM je sjednocení předávaných dat mezi různými
obchodními partnery na mezinárodní úrovni a vytvoření jednotného a srozumitelného komunikačního jazyka. Podstatou
standardu EANCOM je sjednocení dvou technologií EDI + EAN.
Pro identifikaci zboží, služeb a komunikujících organizací využívá principu čárových kódů, přesněji EAN kódu dle
normy EAN-UCC (European Erticle Number – Uniform Code Council). Vzhledem k faktu, že je EANCOM stále
častěji spojován s nástroji e-business obecně, prosazuje se postupně i zde jednotná forma komunikace prostřednictvím
XML (eXtensible Markup Language) nebo novějšího a oborově zaměřeného ebXML jazyka (electronic business
eXtensible Markup Language) [2, s. 44]. Jde však pouze o formu zpráv, obsah nadále vychází z ustálených oborových
norem UN/EDIFACT.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
212
Postupem času standard EANCOM představuje nejrozšířenější systém pro elektronickou výměnu dat v oblasti obchodu
se spotřebním zboží a to především díky těmto klíčovým vlastnostem:
• Využívá celosvětově rozšířeného a běžně využívaného systému EAN kódů pro identifikaci zboží, služeb i
jednotlivých obchodních subjektů.
• Jednoznačná a přesná identifikace výrobků, včetně logistiky výrazně optimalizuje velikost transakčních zpráv,
usnadňuje tak zpracování a minimalizuje náklady na přenos.
• Systém EAN kódu umožňuje využití EANCOM v téměř jakékoli oblasti podnikání.
• EANCOM je využíván celosvětově. Mezinárodní síť organizací GS1, které spravují EAN pokrývá již více než
80 zemí celého světa. Na národní úrovni organizace GS1 vznikají na základně požadavků uživatelů tzv.
implementační příručky pro jednotlivé zprávy využívané národním prostředí, které představují doporučený a
obecně platný vzor formátu pro dané oblasti, vyhovující praxi. V České republice jsou vydávány organizací
GS1 Czech Republic v úzké spolupráci tuzemských poskytovatelů EDI služeb (Editel , CCV,…).
• Mezi organizací GS1 a zástupci z různých odvětví probíhá komunikace, vedoucí k postupnému vývoji oblasti
EDI. Součástí je také strategická podpora, údržba a rozvoj prostřednictvím úzké spolupráce GS1 a společností,
využívající EDI komerčně. Společně vytváří projektové týmy s cílem analyzovat konkrétní otázky a rozvoj
elektronické výměny dat na bázi EANCOM v podnikání.
Schéma. 1: toky zpráv mezi obchodními partnery v EANCOM
Zdroj: [5]
Pod vedením GS1 Czech Republic vznikly v prostředí českého trhu implementační příručky pro nejběžnější typy zpráv
v oblasti obchodu. Jejich seznam se neustále rozšiřuje, nové typy zpráv reflektují trendy a požadavky dodavatelskoodběratelských vztahů. Z hlediska toku informací mezi obchodními partnery lze ve standardu EANCOM zprávy
rozdělit do čtyř základních skupin, přičemž první tři se zakládají na mezinárodních standardech, čtvrtá standardizaci
nepodléhá.
- Matriční data – představují informace týkající se obchodních a logistických parametrů kmenových dat, nejčastěji zboží
a služeb (katalogy, ceníky, číselníky produktů), které jsou předmětem obchodních transakcí.
• Obchodní, přepravní a logistické transakce – obsahují typy zpráv, které jsou obvyklé
pro běžný obchodní cyklus počínaje objednávkou, konče úhradou faktury.
• Hlášení a plánování – zprávy nesoucí informace o plánovaných a zamýšlených aktivitách obchodního partnera.
• Mezi nejrozšířenější typy zpráv patří:
• ORDERS (Objednávka - Purchase Order): Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby objednal zboží nebo služby
v požadovaném množství spolu s případnou specifikací místa a termínu dodání.
• INVOIC (Faktura - Invoice): Zprávu zasílá dodavatel odběrateli jako výzvuk zaplacení za zboží
či služby. Stejná zpráva může plnit i funkci proforma-faktury, zálohové faktury, dluhopisu nebo dobropisu.
Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí (podle jedné nebo více objednávek). Faktura může
obsahovat údaje o platebních podmínkách, podrobnosti o dopravě a další doplňující informace pro celní nebo
statistické účely u zahraničních zásilek.
• DESADV (Dodací list - Despatch Advice): Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží podle
podmínek dohodnutých mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou
dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu
balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
213
ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE EDI ZPRÁV
Stejně jako EDI samotné, se stále vyvíjejí i způsoby EDI komunikace, tedy samotných mechanizmů pro výměnu zpráv.
Právě přenosy dat byly dříve technologicky náročné a EDI tak bylo předurčeno pro několik málo firem se silným ICT
zázemím. Postupem času však dochází, v souvislosti s dostupností Internetu a ICT technologií obecně, k výraznému
snižování cen a EDI je i z tohoto pohledu dostupné i pro malé společnosti.
Z pohledu způsobu zpracování a distribuce zpráv lze EDI řešení zařadit do tří kategorií.
• Výměna zpráv mezi koncovými subjekty
• Výměna zpráv prostřednictvím VAN operátora
• Zpracování a výměna zpráv prostřednictvím poskytovatele EDI služeb [3]
Jednotlivá řešení se liší především stupněm náročnosti na implementaci pro zapojené obchodní strany a náklady na
provoz. Z hlediska funkčnosti se dnes rozdíly stírají. Pro správné pochopení způsobů komunikace je nutno
připomenout, že EDI přenosy slouží určitým způsobem k propojení informačních systémů, jejímž průnikem jsou data,
která jsou předmětem výměny. Informační systémy mohou pracovat na různých softwarových i hardwarových
platformách. EDI v tomto případě představuje určitý interface kompatibility postavený na základu standardu pro
výměnu zpráv.
ZÁVĚR
Nadcházející ekonomická recese a sílící konkurence nutí firmy k hledání nových příležitostí na trhu, ale také
k optimalizacím v oblasti nákladů na provoz. Jednou z možností, jak upevnit své postavení na trhu je zavedení
a efektivní využití informačních technologií, zejména v oblasti ERP a s tím související práce s daty. Z těchto dat lze
získat velmi užitečné informace, potřebné pro rozvoj firmy, zisk konkurenční výhody a optimalizaci vnitřních procesů.
Podmínkou jsou však dostatečně podrobná a validní data, jejichž zpracování je druhou stranu v závislosti na objemu
nákladné a náročné. Řešením je elektronická výměna dat obchodních a jiných dokumentů. S dostupností Internetu a
prostředků informačních a komunikačních technologií obecně, přestává být elektronická výměna dat doménou pouze
velkých společností. Výraznou optimalizaci zejména velkých objemů dokumentů představuje elektronická výměna dat
ve strukturovaném formátu, která umožňuje zavedení automatizačních procesů při distribuci a zpracování. Nadstavbou
s přidanou hodnotou je pak EDI řešení, které s sebou přináší jednotný, mezinárodně uznávaný standard elektronické
výměny nejběžnějších obchodních dat a jejich konsolidaci. EDI standard již není předurčen pouze pro velké firmy,
implementace moderních řešení s využitím EDI poskytovatelů se obejde téměř bez jakýchkoli vstupních nákladů.
LITERATURA:
[1]
Samo B. Kušnierik, EDI a EDIFACT v hospodárskom živote, Bratislava: ELITA, 1998, 210 s., ISBN:
8085323001.
[2]
Irena Mlýnková, Martin Nečaský, Jaroslav Pokorný, Karel Richta, Kamil Toman, Vojtěch Toman, XML
technologie - Principy a aplikace v praxi, Praha: Grada, 2008, 272 s., ISBN: 978-80-247-2725-7
[3]
REICHEL, D., Jak na elektronickou výměnu dat. CCV Informační systémy [online].
2009, 19 s.[cit. 5.10.2011], dostupné na WWW: http://data.businessworld.cz/file/elektronicka-vymena-dat.pdf
OBRÁZKY:
[4]
SLEBRICH, S. EDI Overview: A practical guide to EDI and the TrueCommerce solution. TrueCommerce
[online]. 2006, 8 s., [cit. 10.10.2011], dostupné na WWW: http://www.slideshare.net/TrueCommerce/truecommerce-edi-white-paper
[5]
Stylus
Studio,
UN/CEFACT
Revision
2004B
Message
List,
dostupné
z
WWW:
http://www.stylusstudio.com/edifact/D04B/messages.htm
ADRESA:
Jiří Voprava
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
tel.: 518 389 295, e-mail:
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
214
NOVÉ MOŽNOSTI POSKYTOVANIA MULTIMEDIÁLNYCH SLUŽIEB JAKO NÁSTROJ
KONKURENČNÉHO BOJA
Bc. Ladislav Kočkovič
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Abstrakt: Vývoj digitálnej televízie napreduje už niekoľko rokov – od digitálnej pozemnej alebo satelitnej
televízie, cez širokú škálu pevných a mobilných sietí, až k televízii založenej na využívaní protokolu IP
(IPTV). Telekomunikační poskytovatelia sa chopili myšlienky poskytovať IPTV služby prostredníctvom
svojich privátnych sietí, nakoľko týmto spôsobom môžu rozšíriť svoje portfólio služieb, zvýšiť atraktivitu
medzi zákazníkmi, a tak vďaka novým službám dosiahnuť konkurenčnú výhodu. Televízia založená na
protokole IP poskytuje užívateľom osobnejšie a interaktívnejšie zážitky. Dopyt zákazníkov po IPTV
službách neustále stúpa. Zvyšujú sa i nároky zákazníkov na poskytovanie nových služieb. Trh smeruje ku
kombinácii IPTV služieb s komunikačnými službami (služby dostupnosti, služby odosielania správ,
konverzačné služby), čím poskytuje zákazníkom nové multimediálne možnosti. Vhodným riešením pre
implementáciu nových kombinovaných služieb i pre zjednodušenie ich návrhu môže byť nasadenie IP
multimediálnej technológie – IP Multimedia Subsystem (IMS). IMS by sa tak mohla stať jadrom
infraštruktúry multimediálnych služieb.
Kľúčové slová: televízia využívajúca protokol IP, IPTV služby, broadcastová relácia, streamingová relácia
ÚVOD
IPTV služby už boli nasadené mnohými poskytovateľmi po celom svete. Poskytovatelia služieb majú tendenciu
zaobaliť ich ako „Triple Play“ prípadne „Quadruple Play“ riešenia, ktoré zahŕňajú okrem IPTV aj telefóniu a internet,
a v prípade „Quadruple Play“ i mobilné služby.
Z pohľadu poskytovateľa služby IPTV zahŕňa získavanie, spracovanie, a bezpečné poskytovanie videa prostredníctvom
sieťovej infraštruktúry založenej na internetovom protokole – IP.
V súčasnosti poskytované IPTV služby sú iba „zdedené“ z dostupnej pozemnej, káblovej či satelitnej televízie, pričom
ich poskytovatelia rozšírili o vlastnosti umožňujúce napríklad video na vyžiadanie (Video on Demand – VoD),
personalizované nahrávane videa (Personal Video Recorder – PVR) a živé televízne vysielanie so špecifickými
funkciami (pozastavenie, zrýchlenie, spomalenie a i.). S príchodom „Quadruple Play“ musia poskytovatelia
zabezpečovať nové potreby, ako napríklad prístupovo nezávislé riešenia, integráciu do prostredia poskytujúceho široké
spektrum rôznych služieb, alebo dostupnosť nových služieb.
ROZDIELY MEDZI IPTV A INTERNETOVOU TELEVÍZIOU
Užívatelia si často zamieňajú pojmy IPTV a internetová TV. Hoci sú obe prostredia založené na rovnakej technológii,
ich prístup k doručovaniu videa sa líši v nasledujúcich bodoch:
• Rozličné platformy – internetová TV využíva verejnú internetovú sieť pre doručovanie videa ku koncovým
užívateľom. Na rozdiel od internetovej TV, IPTV používa pri doručovaní videa ku koncovým užívateľom
zabezpečené vyhradené privátne siete. Tieto privátne siete sú prevádzkované poskytovateľom služby IPTV.
• Geografický dosah – internetová TV je dostupná užívateľom internetu v ktorejkoľvek časti sveta. IPTV je
dostupná v ohraničenej geografickej oblasti, teda v sieti, ktorú vlastní a spravuje telekomunikačný operátor –
poskytovateľ služby IPTV.
• Vlastníctvo sieťovej infraštruktúry – ako už bolo uvedené vyššie, internetová TV je poskytovaná
prostredníctvom verejnej internetovej siete, z čoho vyplýva, že mediálny obsah je smerovaný naprieč rôznymi
sieťami, čo môže spôsobovať nežiaduce oneskorenie, prípadne stratu niektorých častí odosielaných dát.
V prípade IPTV sa mediálny obsah doručuje prostredníctvom vyhradenej privátnej siete, čo umožňuje
poskytovateľovi tejto služby zabezpečiť požadovanú kvalitu.
• Prístupový mechanizmus – koncovému užívateľovi IPTV služby zabezpečuje dekódovanie doručovaného
videového obsahu digital set-top box. Prístup k internetovej televízii umožňuje osobný počítač. [3]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
215
CHARAKTERISTIKA IPTV ZALOŽENEJ NA IMS
IPTV riešenie založené na IMS zjednodušuje návrh a implementáciu kombinovaných služieb. IPTV založená na IMS
prináša i ďalšie výhody vyplývajúce zo spoločnej infraštruktúry, vďaka ktorým môžu poskytovatelia multimediálnych
služieb získať konkurenčnú výhodu:
• Nízke požiadavky na šírku pásma – namiesto doručenia všetkých kanálov každému koncovému zákazníkovi,
umožňuje doručenie iba aktuálne vyžiadaného kanála, čo umožňuje poskytovateľom zachovať nízku šírku
poskytovaného pásma. [3]
• Spoločné identifikačné a autentifikačné mechanizmy – umožňujú prideľovať rôzne profily služieb rozličným
užívateľom, ktorí budú zdieľať tie isté IMS / IPTV predplatené služby. Tieto identifikátory umožňujú
spravovanie zoznamov predplatených kanálov, ktoré spájajú rozličných užívateľov v rámci jednej skupiny. [2]
• Spoločné riadenie zdrojov – IMS uľahčuje IPTV aplikačným serverom kontrolu transportu za účelom
rezervovania transportných zdrojov. [1]
• Multiprístupové riešenia – Systém IMS je navrhnutý ako prístupovo nezávislý. Umožňuje používateľom
prístup k IPTV službám bez ohľadu na to, aký prístup využívajú na pripojenie. IMS umožňuje i roaming
v oblasti služieb. V prípade prechodu od jedného poskytovateľa k inému zabezpečuje nepretržitý prístup
k IPTV službám. [1]
• Spoločný mechanizmus spoplatňovania – IPTV služby môžu využívať mechanizmy spoplatňovania, ktoré je
možné aplikovať i na ďalšie typy multimediálnych služieb. [1]
• IPTV založená na IMS prináša i ďalšie výhody, ako napríklad personalizácia služieb a prispôsobenie médií,
poskytovanie konvergovaných aplikácií, ktoré integrujú hlas, dáta, video a mobilné služby do flexibilného
„Quadruple Play“ konceptu. [1]
REALIZÁCIA IPTV ZALOŽENEJ NA IMS
IPTV založená na IMS umožňuje podporu rôznych koncových zariadení, prispôsobenie parametrov kvality služby, či
personalizáciu samotných IPTV služieb na základe identifikácie užívateľa. Implementácia IPTV služieb založených na
IMS umožňuje vysokú úroveň efektivity a flexibility služieb poskytovaných IMS užívateľom.
Predstavme si typický príklad využitia IPTV založenej na IMS: IMS užívateľ sa autentifikuje na webovom portáli
s využitím zabezpečeného https pripojenia. Multimediálne služby obsiahnuté v IPTV službách dostupných užívateľom
v závislosti od ich požiadaviek, sú zobrazené v grafickom webovom rozhraní prispôsobenom užívateľským
preferenciám a možnostiam užívateľského zariadenia. Prihlásený užívateľ môže vyhľadávať špecifické služby médií,
modifikovať svoje záujmové skupiny a i. [2]
Implementovaná sieťová architektúra obsahuje flexibilné aplikačné servery a zabezpečuje doručovanie multimediálnych
služieb pre konkrétnych IMS užívateľov, ako je znázornené i na obrázku č. 1. [2]
Obr. č. 1: Sieťová architektúra doručovania multimediálnych služieb založená na IMS
Zdroj: [2]
Aplikačný server (AS) s funkciou vyhľadania a výberu služby (Service Discovery & Selection - SD&S) sa využíva pre
poskytovanie servisných informácií IMS užívateľom. Spolupracuje s veľkým počtom serverov pre kontrolu mediálnych
služieb. Aplikačný server komunikuje i s databázou, v ktorej sú uložené jednotlivé užívateľské profily (Home
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
216
Subscriber Server – HSS), a to za účelom získania týchto profilov, vrátane ich preferencií a požadovaných služieb.
Využitie uvedených informácií umožňuje personalizáciu požadovaných služieb. [2]
Súbor krokov, ktoré je nutné vykonať pre doručenie vyžiadaného multimediálneho obsahu, ktorý je znázornený na
obrázku č. 1, je dôkladne popísaný obrázkom č. 2.
Obr. č. 2: SD&S a vytvorenie IPTV relácie
Zdroj: [2]
Požiadavky o daný multimediálny obsah sú spracované aplikačným serverom, pričom užívateľské rozhranie zobrazuje
užívateľovi iba dostupné služby na základe jeho užívateľského profilu získaného z HSS. [2]
IPTV SLUŽBY
IPTV služby môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín služieb:
• vysielacie služby (Broadcast Services - BC) – živé televízne a rádiové kanály;
• obsah na vyžiadanie (Content on Demand – CoD) – služby poskytované na vyžiadanie účastníka za účelom
doručenia požadovaného obsahu (filmy, hudba a i.);
• služby personalizovaného nahrávania videa (PVR) – zahŕňajú služby umožňujúce nahrávanie, pozastavenie
alebo časový posun živého videa. [2]
BROADCASTOVÁ RELÁCIA
Broadcastová relácia predstavuje doručovanie predplateného „základného balíka“ televíznych alebo rádiových kanálov
všetkým účastníkom v danej sieti.
Jedným z hlavných obmedzení pre broadcastové služby je veľké oneskorenie prechodu medzi jednotlivými kanálmi.
Trick Mode operácie, kam zaraďujeme time-shifting (napr. pozastavenie, časový posun videa) pri VoD a PVR, tiež
podliehajú časovým obmedzeniam. [1]
Umožnenie prezencie (status)
Pri broadcastových službách sa umožnenie prezencie používa na zobrazenie kanálu / programu aktuálne sledovaného
užívateľom.
Táto vlastnosť môže byť vyžadovaná aplikáciami kombinujúcimi IPTV funkcie s ostatnými IMS službami. Prezencia sa
môže využívať pri aplikáciách, ktoré umožňujú komunikáciu prostredníctvom textových správ posielaných
internetovou sieťou v reálnom čase (instant messaging). Užívateľ má možnosť vidieť aktuálny status kontaktov v jeho
zozname – teda či a aký kanál / program sleduje daný kontakt. Cieľom každého poskytovateľa by malo byť
zabezpečenie požadovanej kvality poskytovaných služieb. Neustále aktualizovanie statusov by však mohlo viesť
k preťaženiu siete. Vhodným nástrojom na zabránenie vzniku takejto situácie by bolo stanovenie minimálneho
časového intervalu medzi zverejneniami statusov alebo limitovanie počtu správ odoslaných do siete. [1]
STREAMINGOVÁ RELÁCIA
Inicializácia streamingovej relácie je zložená z troch logických krokov:
• založenie dialógu medzi užívateľským zariadením a IMS: tento krok zahŕňa procesy nastavenia relácie,
kontrolu užívateľských práv, rozhodnutie o pravidlách spoplatňovania a výber adekvátnej mediálnej funkcie;
• dohoda o kontrolnom kanáli medzi užívateľským zariadením a mediálnou funkciou: kontrolný kanál je
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
217
•
nevyhnutný pre podporu Trick Mode operácií;
dohoda o jednom alebo viacerých obsahových kanáloch medzi užívateľským zariadením a mediálnou
funkciou: obsahový kanál je nevyhnutný pre doručenie požadovaného obsahu. [1]
C. Služby sieťového PVR (Network-PVR) a sieťového časového posunu (Network Time Shifting)
Network-PVR umožňuje užívateľovi zaznamenávanie určitého živého obsahu a jeho neskoršie sledovanie. Nahraný
obsah je uložený v sieti. Z hľadiska užívateľa táto služba zahŕňa dva kroky:
• Užívateľ sa rozhodne zaznamenať živý obsah. V rámci komunikácie užívateľského zariadenia a aplikačného
servera je nevyhnutné identifikovať sekvenciu, ktorú chce užívateľ zaznamenať. Tento proces môže byť
uskutočnený prostredníctvom IMS procesov alebo s využitím HTTP.
• Užívateľ pristupuje k zaznamenanému obsahu (VoD), pričom sa využívajú procesy popísané vyššie pri
inicializácii streamingovej relácie. [1]
• Network Time Shifting umožňuje, aby boli Trick Mode operácie podporované pri živom vysielaní. Tento
proces sa opiera o predpoklad, že obsah živých programov je priebežne zaznamenávaný v sieti po určitú dobu.
S cieľom umožniť využitie Trick Mode operácií, užívateľské zariadenie potrebuje zmeniť broadcastovú reláciu
na streamingovú reláciu so serverom, ktorý obsahuje zodpovedajúci nahraný obsah. Návrat späť k živému
vysielaniu je možný a znamenal by opačný postup zo streamingovej do broadcastovej relácie. [1]
ZÁVER
Cieľom každej spoločnosti by malo byť získanie konkurenčnej výhody na trhu. IPTV založená na IMS podporuje široké
spektrum možností, ktoré sú príležitosťou nielen pre poskytovanie základných služieb, ale i špecifických
kombinovaných služieb, ako služby dostupnosti, služby odosielania správ, alebo konverzačné služby. Vo všeobecnosti
sa dá povedať, že telekomunikační operátori sú subjektmi jedného z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich trhov. Neustále
rastúca konkurencia v kombinácii so zvyšujúcimi sa nárokmi zákazníkov sú dôvodom pre podporu výskumu a vývoja
v tejto oblasti s cieľom ponúknuť na trhu väčšiu kvantitu i kvalitu služieb. Vďaka týmto atraktívnym novým službám si
poskytovatelia môžu udržať svojich zákazníkov, získať nových klientov, neustále napredovať vo vývoji, a tak
zabezpečiť konkurencieschopnosť, stabilitu a rast svojej firmy.
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
[1]
CHATRAS, B. – SADD, M.: Delivering Quadruple Play with IPTV over IMS. [online]. 2008. [cit. 29. február
2012]. Dostupné na internete: <http://www.icin.biz/files/programmes/Session8A-1.pdf>.
[2]
MIKOCZY, E. – SIVCHENKO, D. – RAKOCEVIC V.: IMS based IPTV services – Architecture and
Implementation. [online]. 2007. [cit. 1. marec 2012]. Dostupné na internete:
[3]
<http://www.staff.city.ac.uk/~veselin/publications/Sivchenko_ACM07.pdf>.
[4]
O´DRISCOLL, G.: Next Generation IPTV Services and Technologies. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008.
490 s. ISBN 978-0-470-16372-6.
ADRESA:
Bc. Ladislav Kočkovič
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ilkovičova 3,
Bratislava
[email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
218
OPEN-SOURCE RIEŠENIE POBOČKOVEJ ÚSTREDNE ASTERISK AKO SÚČASŤ
PODNIKOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU
Bc. Ladislav Kočkovič
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Abstrakt: V súčasnosti prebieha rozvoj a šírenie dátových sietí oveľa rýchlejšie ako rozvoj klasickej
telefónnej siete. Hovory prenášané prostredníctvom dátových sietí sú ekonomicky výhodné, pretože
spoločnosti môžu uskutočňovať prenos hlasu cez vlastné dátové siete, nakoľko väčšina spoločností nimi
disponuje. Neoddeliteľnou súčasťou organizácie firiem sa stali pobočkové ústredne. Zohrávajú významnú
úlohu v komunikácii s klientmi a tiež vo výmene informácií s detašovanými pracoviskami. V našej práci sa
budeme venovať open-source softvérovej pobočkovej ústredni Asterisk, ktorá je určená pre malé a stredné
podniky. Popíšeme jednotlivé možnosti využitia PABX Asterisk a jej architektúru.
Kľúčové slová: softvérová pobočková ústredňa, brána do iných sietí, hlasová schránka, interaktívna
hlasová odpoveď
ÚVOD
Pobočkové ústredne sa väčšinou nachádzajú v priestoroch firiem a pomocou nich môžu zamestnanci uskutočniť hovory
v rámci organizácie a za splnenia určitých podmienok môžu tiež volať a prijímať hovory z iných sietí. Pripojenie
pobočkovej ústredne k inej sieti sa najčastejšie realizuje prostredníctvom tzv. prístupovej siete. Vždy sa jedná o sieť,
ktorá sa nachádza čo najbližšie k verejnej ústredni. Na Obrázku č. 1 je znázornené bežné pripojenie pobočkovej
ústredne k iným sieťam. [1]
Obr. č. 1: Spojenie PABX s inými sieťami
Princíp funkčnosti pobočkových ústrední je podobný ako pri veľkých ústredniach vo verejných sieťach. Jediným
rozdielom sú ich kapacitné možnosti a tiež rozsah služieb ponúkaných účastníkom a služieb, ktoré sa spájajú s obsluhou
a riadením daného zariadenia. [1]
POBOČKOVÁ ÚSTREDŇA ASTERISK
O vznik Asterisku sa v roku 1999 zaslúžil Mark Spencer. Neskôr sa stal zakladateľom spoločnosti Digium, ktorá
zabezpečuje ďalšie inovácie Asterisku. Softvér Asterisk je k dispozícii zdarma, preto hlavným zdrojom príjmov
spoločnosti Digium je technická podpora a predaj hardvéru, ktorý je kompatibilný s Asteriskom.
Asterisk je open-source softvérová pobočková ústredňa (PABX), čo znamená, že užívatelia majú prístup k zdrojovému
kódu tejto ústredne a môžu nainštalovať prídavné moduly, ktorými doimplementujú ďalšie funkcionality potrebné pre
ich firmu. Asterisk umožňuje okrem IP telefónie tiež digitálnu ISDN a analógovú telefóniu. Je určený pre malé
a stredné podniky. Rozsahom poskytovaných funkcií sa stáva veľkou konkurenciou pre komerčné produkty. Dokáže
nahradiť komunikačné systémy renomovaných výrobcov a ďalšou jeho výhodou je, že je k dispozícii zdarma. Prípadné
úpravy a práce na Asterisku sú však spoplatnené. [8] Existujú viaceré distribúcie založené na jadre softvérovej ústredne
Asterisk, ktoré sa líšia iba minimálne. Rozdiely medzi jednotlivými distribúciami sú viditeľné predovšetkým
v grafickom užívateľskom rozhraní (GUI). Najznámejšie distribúcie sú Asterisk, Free PBX, Asterisk NOW, Trixbox a i.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
219
MOŽNOSTI VYUŽITIA PABX ASTERISK
Asterisk sa primárne využíva ako softvérová pobočková ústredňa pre malé a stredné firmy. K jeho základným funkciám
patrí vytváranie klapiek, zväzkov, skupiny užívateľov, smerovanie hovorov v závislosti od klapiek, skupín, vyťaženosti
liniek, sledovanie vyťaženosti, monitorovanie stavu systému, podržanie hovoru (hold), presmerovanie, konferencia a i.
Nainštalovaním ďalších modulov môžeme získať doplnkové funkcie. Asterisk môže byť použitý ako brána do iných
sietí (MediaGateway), interaktívna hlasová odpoveď (Ineractive Voice Response – IVR), hlasová schránka (VoiceMail)
a spolu s ďalšími jeho distribúciami umožňuje tiež funkciu monitorovania obsadenosti liniek, zväzkov a i.
VYUŽITIE PABX ASTERISK AKO BRÁNY DO INÝCH SIETÍ (MEDIAGATEWAY)
Softvérovú ústredňu Asterisk môžeme využiť ako bránu, ktorá slúži na prispôsobenie dvoch sietí s rozdielnou
komunikáciou, napr. VoIP a verejnej telefónnej siete (VTS). Pre realizáciu Asterisku ako brány musíme disponovať E1
kartou, ktorá slúži na pripojenie Asterisku k VTS a vyžaduje si doinštalovanie Zapata Telephony ovládačov (Zaptel).
Asterisk v tomto prípade zabezpečí preklad kodekov medzi dvoma sieťami. Široká škála podporovaných
kodekov, jednoduchá konfigurácia a pomerne nízka cena hardvéru sú dôvodom častého využitia Asterisku ako brány do
iných sietí.
VYUŽITIE PABX ASTERISK AKO HLASOVEJ SCHRÁNKY (VOICEMAIL)
Na zanechanie odkazu v prípade neprítomnosti volaného účastníka alebo v iných špecifických prípadoch slúži, po
doinštalovaní prídavného modulu, Asterisk ako hlasová schránka. Na jeho konfiguráciu treba definovať poštovú
schránku (mailbox) a pravidlá, kedy má byť hovor presmerovaný. Je potrebné tiež definovať formát a miesto uloženia
odkazu. K svojim odkazom má užívateľ prístup po zadaní mena a hesla, vďaka čomu schránka nie je prístupná všetkým
užívateľom.
VYUŽITIE PABX ASTERISK AKO INTERAKTÍVNEJ HLASOVEJ ODPOVEDE (IVR)
IVR umožňuje vytvárať pravidlá na smerovanie hovorov. Je ovládaný s využitím tónovej voľby (DTMF) alebo hlasom.
[8] Ak nakonfigurujeme čísla ako skupinu, po vytočení budú zvoniť všetky čísla patriace k tejto skupine. Ak ich
nakonfigurujeme ako rady, môžeme určiť, či budú zvoniť všetky čísla, alebo ich postupne vyzvoníme, kým jeden
užívateľ neodpovie, alebo vyzvoníme náhodné číslo z radu a pod.
ARCHITEKTÚRA
Asterisk je v podstate stredovým prvkom medzi telefónnou technológiou na jednej strane a telefónnymi aplikáciami na
druhej strane.
V architektúre Asterisku rozlišujeme dve základné časti – centrálne jadro a 4 aplikačné rozhrania (API). Centrálne jadro
PABX tvoria:
• Prekladač kodekov – používa moduly kodekov na kódovanie a dekódovanie rozličných zvukových formátov,
ktoré sa používajú v telefónnom prostredí.
• Spúšťač aplikácií – spúšťa rôzne aplikácie, ktoré zabezpečujú služby (hlasová pošta, prehrávanie súborov,
výpis adresára a i.)
• PABX prepojovacie jadro – transparentne spája prichádzajúce volania na rôznych hardvérových a softvérových
rozhraniach.
• Scheduler a I/O manažér – ovláda nízkoúrovňové úlohy a podľa stavu zaťaženia zabezpečuje optimálny výkon.
• Zavádzač dynamických modulov. [9]
Pre zavádzané moduly sú definované 4 API, ktoré uľahčujú oddelenie hardvéru a protokolov. Vďaka tomuto systému
jadro nemusí sledovať, ako sa volajúci pripojí, aké používa kodeky a i. Rozlišujeme:
• API prekladač kodekov – zavádza moduly kodekov pre podporu rôznych audio formátov kódovania
a dekódovania.
• Aplikačné API – zaoberá sa rôznymi úlohami, ktoré musia byť splnené s cieľom realizácie funkcií.
• API súborových formátov – ovláda čítanie a zápis rôznych formátov pre ukladanie dát v súborovom systéme.
• Kanálové API – rozlišuje jednotlivé typy prichádzajúcich volaní, teda či sa jedná o VoIP spojenie, ISDN PRI
alebo inú technológiu. [9]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
220
Používaním týchto API docielime kompletné oddelenie jadra Asterisku od rôznorodých technológií. Aplikačné API
poskytujú flexibilné použitie aplikačných modulov pre vykonávanie každej funkcie. Na nasledujúcom obrázku je
znázornená bloková schéma Asterisk architektúry. [9]
Obr. č. 2: Architektúra PABX Asterisk
Zdroj: [9]
HARDVÉROVÉ A SOFTVÉROVÉ NÁROKY
Softvér Asterisk je primárne určený pre operačné systémy Linux a Unix, avšak je kompatibilný aj s OS MS Windows
a MacOS. Asterisk ako softvérová ústredňa potrebuje na svoju prevádzku hardvér.
Pred inštaláciou je potrebné zhodnotiť požiadavky, ktoré budú na softvér a hardvér kladené, napr. počet užívateľov,
PCI, miesto na disku potrebné pre hlasové a ďalšie aplikácie a i. Pre optimálne fungovanie PABX Asterisk sa odporúča
procesor Pentium minimálne 500 MHz, veľkosť RAM pamäte 1 GB, sieťová karta a tiež karta E1 pre prepojenie s VTS.
Pobočková ústredňa Asterisk podporuje širokú paletu telekomunikačného hardvéru. Dá sa povedať, že hardvér
použiteľný pre Asterisk môžeme rozdeliť na Zaptel ovládače, ktoré sú vyvíjané firmou Digium, prípadne podobné karty
od iných výrobcov a na hardvér, ktorý nepoužíva Zaptel knižnice. Takýto hardvér využíva vlastné ovládače. Spoločnosť
Digium implementovala do projektu Asterisk Zaptel ovládače a pod týmito ovládačmi vyvíja vlastný hardvér. [4]
Existujú výrobcovia, ktorí podporujú vývoj pod univerzálnymi ovládačmi pre Linux a ďalšie VoIP projekty. V tejto
oblasti je už dlhodobo aktívna kanadská spoločnosť Sangoma Technologies. Výrobcovia ponúkajú tiež verzie, ktoré
potláčajú neželané echo počas hovoru. Najlepšie riešenie hardvérového potlačenia echa ponúka spoločnosť Sangoma,
keďže používa 128ms potlačenie echa pre všetky hovorové kanály, kým Digium používa 64ms potlačenie echa. Po
prekročení 32 hovorových kanálov je to dokonca iba 16ms. [5]
Výrobcovia ponúkajú svoje produkty v prevedeniach pre PCI a PCI Express sloty. Zvlášť pri PCI zbernici pri kartách
Digium je nevyhnutné sledovať, aké napätie zbernice podporujú. Digium totiž vyrába samostatne verzie pre 3,3V a
samostatne pre 5V zbernicu. Každá karta spoločnosti Sangoma, na rozdiel od spoločnosti Digium, podporuje obe verzie
napájania. [5]
Spoločnosť Xorcom ponúka rozhranie pre Asterisk pod označením Astribank. Astribank je možné ľahko pripojiť cez
USB 2.0 porty na akýkoľvek server Asterisk. Inštalácia Astribank sa dá označiť ako „plug-and-play“. Rozhranie
Astribank je automaticky nakonfigurované pre Asterisk PABX, keďže ovládače pre Astribank sú súčasťou Asterisku
a nie je nutná dodatočná inštalácia. [5]
ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA SOFTVÉROVEJ ÚSTREDNE ASTERISK
Presný spôsob inštalácie Asterisku závisí od zvoleného operačného systému. Napríklad na linuxovej distribúcii Debian
je možné nainštalovať Asterisk príkazom
# apt-get install asterisk
Východzia konfigurácia Asterisku je obsiahnutá v adresári /etc/asterisk. [2]
A. ASTERISK.CONF
Súbor asterisk.conf informuje Asterisk o tom, ktoré adresáre má používať. Základný spôsob asterisk.conf vyzerá
nasledovne:
[directories]
astetcdir => /etc/asterisk
astmoddir => /usr/lib/asterisk/modules
astvarlibdir => /var/lib/asterisk
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
221
astdatadir => /usr/share/asterisk
astrundir => /var/run/asterisk
astlogdir => /var/log/asterisk
[3]
V adresári astetcdir sa nachádzajú ďalšie konfiguračné súbory Asterisku. Jedným z dôležitých konfiguračných súborov
je modules.conf, ktorý určuje, aké moduly budú zavedené po spustení Asterisku. Adresár asdtmoddir obsahuje moduly,
ktoré môžu byť zavedené pri štarte v závislosti od obsahu modules.conf. Pomocou parametra astvarlibdir je nastavený
adresár, v ktorom je fyzicky uložená databáza obsahujúca systémové informácie (napr. zoznam registrovaných
telefónov). Vďaka tejto databáze si Asterisk zachová prehľad o registrovaných telefónoch i v prípade reštartu. Adresár
astdatadir obsahuje pomocné dátové súbory, z ktorých najdôležitejšie sa nachádzajú v podadresári sounds/. Nachádza sa
tu zoznam hlášok, ako napríklad „Volané číslo neexistuje“. V adresári astrundir je uložený súbor zabraňujúci
súčasnému spusteniu viacerých Asteriskov. Adresár astlogdir obsahuje logy. [3]
MODULES.CONF
Nahrávanie modulov je riadené súborom modules.conf. Existuje veľké množstvo modulov a manuálne dopisovanie do
súboru modules.conf by bolo nepraktické. Z tohto dôvodu by bolo výhodnejším riešením použiť voľbu autoload=yes
a následne vylúčiť moduly, ktoré nechceme použiť. Túto možnosť uvádzame v nasledujúcom príklade.
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
load => res_musiconhold.so
Ďalej by sme si mali uvedomiť, že záleží na poradí nahrávania modulov, a to kvôli ich vzájomným závislostiam. [3]
SIP.CONF
V súbore sip.conf definujeme SIP zväzok. V tomto súbore sú definovaní všetci SIP užívatelia.
SIP ZVÄZOK
Za účelom spojenia s ostatnými telekomunikačnými sieťami je potrebné vytvoriť zväzok (trunk). Pre prepojenie s VTS
môže byť využitá niektorá z podporovaných analógových alebo digitálnych kariet. V tomto prípade sa Asterisk stáva
bránou do iných sietí. Pokiaľ takúto kartu nemáme k dispozícii, môžeme vytvoriť SIP zväzok na iný server pripojený
k VTS, ktorý sa stáva bránou do VTS. Predpokladajme, že naša ústredňa i brána do VTS má verejnú IP adresu. Ak
chceme zabrániť tomu, aby niekto volal na náš účet, t. j. aby vydával svoje zariadenie za našu ústredňu, je nutné
zabezpečiť hovory. Pre tento účel môžeme použiť zabezpečenie na báze IP adresy. Na VTS bráne je v konfigurácii
nastavená IP adresa našej ústredne a rozsah našich telefónnych čísel. Ak VTS brána obdrží žiadosť o nadviazanie
hovoru, v ktorej je odchodzie telefónne číslo z nášho rozsahu, skontroluje, či požiadavka prišla z IP adresy našej
ústredne. V praxi sa tento spôsob často využíva za účelom základného zabezpečenia nielen pre spojenie s VTS, ale aj
pre spojenie s inými sieťami. [4] Na nasledujúcom obrázku znázorňujeme princíp uvedeného spôsobu zabezpečenia,
pričom naša ústredňa má IP adresu 9.9.9.1 a brána do iných sietí má adresu 9.9.9.2.
Obr. č. 3: SIP zväzok medzi Asterisk PABX a bránou do iných sietí
Niektoré brány môžu vyžadovať, aby sa Asterisk registroval podobne ako telefón. Túto registráciu docielime pridaním
riadku
register => [email protected]:[email protected] v sekcii [general] v sip.conf. [4]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
222
Pri konfigurácii zväzku je dôležité pamätať na to, že zväzok je potrebné nakonfigurovať vždy obojsmerne. Odchodzí
zväzok nakonfigurujeme na Asterisku, pričom na opačnej strane je potrebné nakonfigurovať zväzok smerovaný na
Asterisk, čo je nevyhnutné pre obojsmernú dovolateľnosť.
DEFINOVANIE SIP UŽÍVATEĽOV
V súbore sip.conf sú definovaní všetci SIP užívatelia. Sekcie [general] a [authentication] obsahujú voľby, ktoré
ovplyvňujú správanie sa celého Asterisku. V sekcii [general] sa jedná o všeobecné nastavenia platné pre všetky
telefóny. Port 5060 je štandardizovaný pre všetkých SIP užívateľov. Asterisk rozlišuje umiestnenie užívateľov do
domén (context). V príklade, ktorý uvádzame nižšie použijeme doménu bratislava. Transkódovanie medzi rôznymi
kodekmi má negatívny vplyv na kvalitu hovoru. Z tohto dôvodu povolíme iba jeden kodek, a to G.711 u-law. V tejto
sekcii špecifikujeme tiež spôsob prenosu DTMF po kanále. [6]
Po sekcii [general] nasledujú záznamy registrujúce jednotlivé telefóny. Parameter type=friend umožňuje koncové
zariadenie použiť pre odchodzie i príchodzie hovory. Pomocou voľby secret nastavíme heslo. userid priradí volajúcemu
meno a telefónne číslo, ktoré sa zobrazí na zobrazovacej jednotke volaného účastníka. Číslo uvedené v zátvorkách < >
sa nepoužíva pre smerovanie príchodzích hovorov. Smerovanie sa nastavuje v súbore extensions.conf, kde je uložený
volací plán. Naše koncové zariadenia nemajú nastavenú pevnú IP adresu, a preto host=dynamic informuje Asterisk
o tom, že má IP adresu koncového zariadenia určiť z registrácie. Parameter context=internal určuje, ktorá časť súboru
extensions.conf obslúži hovory pochádzajúce z týchto koncových zariadení. [3] V nasledujúcom príklade uvádzame
nastavenie konfigurácie pre dva telefóny.
[general]
port = 5060
context = bratislava
disallow=all
allow=ulaw
dtmfmode=auto
[authentication]
[nas_trunk]
type=peer
host=9.9.9.2
fromdomain=nasadomena.sk
canreinvite=no
context=incoming
[ladislav]
type=friend
secret=hesloladislav
userid=Ladislav Kockovic <520>
host=dynamic
context=internal
[peter]
type=friend
secret=heslopeter
userid=Peter Petrik <540>
host=dynamic
context=internal
VOLACÍ PLÁN
Volací plán obsahuje konfiguráciu, ktorá určuje, ako má Asterisk spracovávať prichádzajúce a odchádzajúce hovory.
Nachádza sa v súbore extensions.conf. Tento súbor je nezávislý od technológií, čo predstavuje jednu zo silných stránok
Asterisku. Vďaka tejto vlastnosti je Asterisk využiteľný i ako brána do iných sietí.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
223
EXTENSIONS
Vo svete telekomunikácií slovo extension zvyčajne poukazuje na číselný identifikátor stanovený pre linku konkrétneho
koncového zariadenia. V Asterisku slovo extension nadobúda širší význam. Definuje sériu krokov (každý krok obsahuje
aplikáciu), ktorá bude trvať počas celého volania prostredníctvom Asterisku. V rámci každej sekcie môžeme definovať
počet extensions podľa potreby. Keď je volané konkrétne extension, bude Asterisk postupovať podľa pokynov
definovaných pre dané extension. Extension teda určí, čo je potrebné urobiť pre volanie – určí cestu cez volací plán.
Z hľadiska číslovacieho plánu sú extensions rozdelené do troch skupín:
• konštantné extensions – po napísaní tvoria číslovací plán;
• wildcard extensions – využívajú vzory alebo pravidlá, ktorým môžu zodpovedať viaceré pobočky.
• špeciálne extensions – využívame ich pri zvláštnych udalostiach. [7]
Syntax pre extension je slovo exten, za ktorým nasleduje šípka tvorená znakom rovnosti a znakom „väčší ako“.
Kompletné extension sa skladá z troch častí, ktoré sú oddelené čiarkami:
• exten => name,priority,application ()
• name (alebo number) extension – meno (alebo číslo) daného extension, ktoré môže byť tvorené ľubovoľnou
kombináciou čísel a písmen, pričom môže obsahovať i hviezdičku;
• priority – určuje poradie spracovania jednotlivých krokov. S príchodom verzie Asterisku 1.2, sa začala v rámci
rovnakej hodnoty name využívať priorita n (skratka pre „next“). Zadefinujeme prioritu 1 a ostatné nahradíme
písmenom n, ktoré označuje prioritu o 1 väčšiu, než bola predchádzajúca.
• application (alebo command) – každá aplikácia (príkaz) vykonáva konkrétne akcie na aktuálnom kanáli,
Niektoré aplikácie, ako napríklad Answer () a Hangup (), nepotrebujú žiadne ďalšie pokyny k výkonu ich
úlohy. Iné aplikácie si vyžadujú ďalšie inštrukcie „arguments“, ktoré sú umiestnené v okrúhlych zátvorkách za
názvom aplikácie. [7]
Extension môže byť definované nasledovne:
exten => 987,1,Answer()
PRÍKLAD REÁLNEHO VYUŽITIA PABX ASTERISK
PABX Asterisk je softvérová ústredňa primárne určená pre malé a stredné podniky. Rozhodli sme sa poskytnúť
komunikačné riešenie pre menšiu firmu. Naša spoločnosť – PCfirma – sa zaoberá predajom, inštaláciou a servisom
počítačového hardvéru a softvéru. Predpokladáme, že firma pozostáva z 25 zamestnancov v nasledujúcom zložení:
vedenie firmy – 2 (riaditeľ a asistentka); učtáreň – 2; obchodné oddelenie – 8; technické oddelenie – 13.
Každý zamestnanec našej firmy disponuje hardvérovým alebo softvérovým telefónom. V nasledujúcich častiach nášho
článku uvádzame samotný číslovací plán.
ROZSAH TELEFÓNNYCH ČÍSEL KONCOVÝCH ZARIADENÍ
Každý zamestnanec bude disponovať vlastným číslom podľa číslovacieho plánu. Zaradíme ich do volacích radov podľa
patričného oddelenia. Rozsah telefónnych čísel sme zvolili s koncovým trojčíslím 5xx. Trojčíslie 555 môžeme využiť
ako číslo infolinky, z dôvodu ľahkej zapamätateľnosti. Pre vedenie firmy bude číselný rozsah od 500 do 509 a pre
učtáreň od 510 do 519. Rozsah čísel od 520 do 539 sme zvolili pre pracovníkov obchodného oddelenia. Pracovníci
technického oddelenia budú disponovať číslami z rozsahu od 540 do 569. Rozsah je väčší než počet pracovníkov
z dôvodu, že v budúcnosti pravdepodobne budeme potrebovať väčší počet čísel, nakoľko predpokladáme rozšírenie
firmy o ďalších zamestnancov.
Užívateľ [ladislav] bude reprezentantom skupiny obchodného oddelenia a užívateľ [peter] bude reprezentovať skupinu
technického oddelenia. Smerovanie čísel 520 a 540 na užívateľov [ladislav] a [peter] vykonáme nasledujúcimi
príkazmi:
[internal]
exten => 520,1,Dial(SIP/ladislav)
exten => 540,1,Dial(SIP/peter)
Pre spojenie s inými telekomunikačnými sieťami využívame bránu do iných sietí, ku ktorej sa pripájame
prostredníctvom SIP zväzku. Pre hovory smerované na bránu sme v sekcii [internal] pridali riadok
exten => _XXXXXXXXX,1,Dial([email protected]_trunk)
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
224
Z uvedeného vyplýva, že sme použili šablónu, pričom každý znak X je symbolom pre číslice od 0 po 9. Číslo 421 je
medzinárodný kód Slovenskej republiky. Špeciálny symbol ${EXTEN}je premenná, ktorá obsahuje práve volané číslo.
Asterisk vždy nahradí ${EXTEN}aktuálne volaným číslom.
Pre príchodzie volania zadáme v sekcii [incoming], ktorá sa nachádza v súbore sip.conf nasledovné príkazy:
[incoming]
exten => 4210268279520,1,Dial(SIP/ladislav)
exten => 4210268279540,1,Dial(SIP/peter)
Obdobným spôsobom nakonfigurujeme príchodzie hovory pre všetkých zamestnancov nášho podniku. Pri každej zmene
číslovacieho plánu je nutné opätovne načítať číslovací plán príkazom dialplan reload, aby sa uskutočnené zmeny
prejavili:
astest*CLI> dialplan reload
Dialplan reloaded.
astest*CLI
INFOLINKA
V predchádzajúcej časti sme určili, že infolinka našej spoločnosti sa bude nachádzať pod číslom 555. Infolinka je
vlastne IVR, ktorá našim zákazníkom poskytne odpovede na najčastejšie kladené otázky. Po prijatí hovoru
smerovaného na číslo infolinky sa najskôr vykoná kontrola, ktorá zistí, či zákazník volá v pracovných hodinách. Ak nie,
prehrá sa hláška „Dobrý deň, dovolali ste sa do spoločnosti PCfirma mimo pracovných hodín, po zaznení signálu
môžete zanechať odkaz.“ a následne dôjde k automatickému presmerovaniu na hlasovú odkazovú schránku našej
spoločnosti. V prípade, že zákazník volá v pracovných hodinách, prehrá sa uvítacia hláška „Dobrý deň, dovolali ste sa
do spoločnosti PCfirma. Pre spojenie s obchodným oddelením stlačte 1. Pre spojenie s technickým oddelením stlačte 2.
Pre najčastejšie kladené otázky stlačte 3.“ Podľa tónovej voľby je zákazník presmerovaný na obchodné, technické
oddelenie alebo sa prehrá hláška s najčastejšie kladenými otázkami, ktorá bude poskytovať zákazníkom ďalší výber
prostredníctvom tónovej voľby. Po presmerovaní hovoru na obchodné alebo technické oddelenie dôjde k postupnému
vyzvoneniu dostupných užívateľov patriacich do daného volacieho radu. Ak žiadny z užívateľov neodpovie do dvoch
minút, hovor bude presmerovaný do hlasovej odkazovej schránky príslušného oddelenia. V prípade zanechania odkazu
v hlasovej odkazovej schránke infolinky alebo niektorého z oddelení bude zaslaný informačný mail na zadanú mailovú
adresu ([email protected]).
ZÁVER
Cieľom tohto článku bolo oboznámiť čitateľa s rôznymi možnosťami využitia softvérovej pobočkovej ústredne Asterisk
ako súčasti firemného komunikačného systému. Špecifikovali sme architektúru softvérovej ústredne Asterisk a taktiež
sme sa venovali požiadavkám, ktoré sú kladené na hardvér a softvér. Zároveň sme sa venovali i nastaveniu softvérovej
ústredne Asterisk, a to predovšetkým vytvoreniu a konfigurácii užívateľských účtov, vytvoreniu SIP zväzku pre
spojenie s bránou do iných sietí a tvorbe jednoduchého číslovacieho plánu. Sme presvedčení, že Asterisk predstavuje
vynikajúce riešenie pre malé a stredné firmy, ktoré majú záujem vytvoriť svoj interný komunikačný systém. Jedná sa
o alternatívu vyžadujúcu minimálne náklady na zavedenie, keďže Asterisk je šírený ako open-source softvérový
produkt. Disponuje rôznymi komunikačnými funkcionalitami, ktoré sú poskytované i bežnými platenými produktmi, a
jeho nespornou výhodou je, že si vyžaduje iba minimálne vstupné náklady.
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
[1]
BEZPALEC, Pavel, Ing., Ph.D. Přehled telefonních služeb. In Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní
odborný seminář [online]. Praha : 2008 [cit. 25. január 2012]. Dostupné na internete:
[2]
<http://www.ip-telefon.cz/archiv/dok_osta/ipt-2008_Prehled_telefonnich_sluzeb.pdf>.
[3]
HRUŠKA, Petr. Konfigurace Asterisku (1) – Začínáme. [online]. Telegro, 17-3-2009. [cit. 11. február 2012].
Dostupné na internete:
[4]
<http://www.telegro.cz/2009/03/17/konfigurace-asterisku-1-zaciname>.
[5]
HRUŠKA, Petr. Konfigurace Asterisku (2) – Konfigurační soubory. [online]. Telegro, 17-3-2009. [cit. 13.
február 2012]. Dostupné na internete:
[6]
<http://www.telegro.cz/2009/03/17/konfigurace-asterisku-2-konfiguracni-soubory>.
[7]
HRUŠKA, Petr. Konfigurace Asterisku (4) – Propojení s PSTN. [online]. Telegro, 20-4-2009. [cit. 13. február
2012]. Dostupné na internete:
[8]
<http://www.telegro.cz/2009/04/21/konfigurace-asterisku-4-propojeni-s-pstn>.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
225
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
SEMAN, Peter. Asterisk – Hračka pre kutilov? Už dávno to neplatí. [online]. Root.cz, 5-2-2009. [cit. 29. január
2012]. Dostupné na internete:
<http://www.root.cz/clanky/asterisk-hracka-pre-kutilov-uz-davno-to-neplati/>.
VALOUŠEK, Ondřej. Asterisk: VoIP ústředna – 2 (konfigurace). In openMagazin [online]. 11-12-2006 [cit. 28.
február 2012]. Dostupné na internete: <http://www.abclinuxu.cz/clanky/site/asterisk-voip-ustredna-2konfigurace>. ISSN 1214-1267.
VAN MEGGELEN, Jim - SMITH, Jared - MADSEN, Leif: Asterisk : The Future of Telephony. Second
Edition. United States of America : O’Reilly Media, Inc., 2007. 574 s. ISBN: 0-596-51048-9.
[VOZŇÁK, Miroslav, Ing., Ph.D. Telefonní ústředny Asterisk. In Teorie a praxe IP telefonie – 3. dvoudenní
odborný seminář [online]. Praha : 2008 [cit. 26. január 2012]. Dostupné na internete:
<http://www.ip-telefon.cz/archiv/dok_osta/ipt-2008_Telefonni_ustredny_Asterisk.pdf>
WIJA, Tomáš - ZUKAL, David – VOZŇÁK, Miroslav: Asterisk a jeho použítí: Technická zpráva. Praha :
Cesnet, 2005. 38 s.
ADRESA:
Bc. Ladislav Kočkovič
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ilkovičova 3,
Bratislava
[email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
226
AUTOMATIC IMAGE ANNOTATION USING WORD CORRELATION
Ellen Molitorisová
University of Žilina
Abstract:With the growing number of available digital image archives the requirements of effective
indexing and searching image rises. Automatic image annotation is an effective way for semantic keyword
based image retrieval. In this paper a novel multi-label annotation system with incorporated word
correlation based on statistical co-occurrence is proposed. The experimental results demonstrate
promising results.
Keywords:multi-label fannotation system; word correlation; conditional probability
INTRODUCTION
Recently, the number of digital image archives has increased tremendously with the rapid development of digital
photography. There is a need of effective and efficient tool to find visual information on demand. A large amount of
researches has been carried out on image retrieval. Image semantic annotation is an important technique enabling the
semantic keyword based image retrieval, which is considered to be convenient and easy for most ordinary users. Even it
is possible to ask users to describe the input images by some words, this kind of annotations tends to be highly
subjective [1, 2]. Thus, an automatic image annotation (AIA) which suggests some tags for an image based on its
content could help the management of large image databases.
The main idea of AIA techniques is to automatically learn semantic concept models from image samples, and use the
concept models to label new images. In a typical image annotation problem, each picture is usually associated witha
number of different semantic keywords. This poses so called Multi-Label Classification (MLC) problem, in whicheach
image may be associated with more than one class label. Once images are annotated with semantic labels, they can be
retrieved by keywords, which is similar to text document retrieval.
RELATED WORK
As a way to facilitate automatic image annotation, inter-relation concept has received much research attention. In [3] an
inductive algorithm for image annotation by integrating label correlation mining and visual similarity mining into a
joint frameworkis proposed. At first, graph model according to image visual features is constructed. A multi-label
classifier is then trained by simultaneous uncovering the shared structure common to different labels and the visual
graph embedded label prediction matrix for image annotation. Also graph based approach is presented in [4], concretely
Bi-relational Graph (BG) model that comprises both the data graph and the label graph as sub-graphs, and connect them
by an additional bipartite graph induced from label assignments.
Context of a picture from Flickr groups is investigated and proved to improve annotation [5]. Similar approach in [6]
combines the annotation of similar images via collaborative approach. Similar images are searched with search
engineers and their tags then infer the annotation of target image.
Jin et al. [7] use WordNet [8] for annotation refinement. WordNet is an online lexicon where more than 150K words are
hierarchically organised. The words in WordNet maintain ‘is a kind of’ or ‘is a part of’ relationships which are used to
find similarity between words. ImageNet [9] incorporates the concept ontology such as WordNet for organizing a large
number of image concepts and their relevant images.
The word semantic correlation measurement based on cosine between vectors representing words is applied in several
annotation systems [2, 4]. The main idea is based on capturing labels relations in a co-occurrence matrix. In [10] a
framework of using language models to represent the word-to-word relation is proposed.This improves the performance
of existing image annotation approaches utilizing probabilistic models. Inspired by ideas from last group of research
approaches, in this paper the annotation system with incorporated word correlationis proposed.
PROPOSED MULTI-LABEL ANNOTATION SYSTEM
In order to capture semantic relation between image labels a novel multi-label annotation system (MLAS)with word
correlation model is proposed. Fig. 1 shows an overview of system. From training images the low-level featuresare
extracted, to represent image in learning phase of classifier, when model is learnt. Information about correlation
between labels is also obtained from training images. In testing phase classifier assigns probabilities of labels to the test
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
227
image represented with low-level features.The posterior probabilities are adjusted by the word correlation module. So,
at the end top labels are selected to describe image.
LOW-LEVEL FEATURES
Colour is one of the most important features of images, so Scalable Colour Descriptor (SCD), Colour Layout Descriptor
(CLD) [11] and dominant colour feature [12] are extracted as low-level features. Texture and shape is captured by Edge
Histogram Descriptor (EHD). They are suitable for describing photographs.
Testing Images
Training Images
Low-level features module
Word correlation
module
Classification module
Multi-label annotation
Figure 1. A block diagram of the proposed automatic image annotation system using word correlation
CLASSIFICATION
For classification the multi-class Support Vector Machine (SVM) with probabilistic outputis utilized. It has been shown
with high effective enessin high dimensional data classifications,especially when the training data setissmall. SVM
offers the state-of-the-art classification performances in many tasks, such as text classification,object recognition an
dimage annotation [13]. Since SVM is a binary classifier, “one against one” method is applied. By mapping the multiclass SVM outputs into probabilities we get the posterior probabilities of each image belonging to each category,
denoted as
(1)
In other words, the j-th image characterized with xj can be annotated by word wi with probability
.
WORD CORRELATION
There are mainly two categories of calculatingword correlation: the lexicon-based and statistics-basedmethods.The
lexicon-based method utilizes a lexicon suchas WordNet to measure correlation between words. Thestatistics-based
methods are data-driven and attempt to findword correlation based on term co-occurrence.The word-to-word correlation
contains semantic similarity and semantic concomitance. It strives to find the semantic similarity of keyword with
WordNet. However, the semantic similarity of WordNet only reflects the hyponymy hierarchy, i.e. it can easily find the
similarity of “plane” and “jet” but omits the correlation of “plane” and “sky”. In the captions of training images, two
keywords with semantic similarity or semantic concomitance will frequently occur simultaneously. So, statistical cooccurrence for annotated keywords is an effective way to estimate the word-to-word correlation [6].
In word correlation module frequency of every keyword-pair is counted, so the keyword co-occurrence matrix
is gained, where m is the total number of keywords in training set. The normalized conditional probability
is denoted:
(2)
where
is the frequency of co-occurrence for keyword
and ;
is occurring time of keyword .
After testing phase in correlation module correctedposterior probability of keyword
from vocabulary to
annotate image I is defined as follows:
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
228
(3)
where
is calculated from “(1)”, posterior probability
is obtained from classification module. The
keyword
has the highest
.
In several works [14, 15] top five semantic classes with largest posterior probability are taken as automatic annotations.
However image could be described with fewer words (e.g. with one dominant object and background). To avoid
selecting too many keywords, simple rule based on threshold parameter is applied. To annotate an image I, all
probabilities
arecomputed and sorted in descending order. Then, top rankedwords within threshold
from the first one are selected as tags for the input image. Some example annotations are on Figure 2.
EXPERIMENT
The proposed system was systematically evaluated on the MSRCdataset [16], which is a publicly available andwidely
used in evaluating image annotation methods. Itcontains 591 images from 23 themes. Around 80% images are
associated with more than one label and there are around three labels per image on average. However, some classes
have only few positive samples and some are only coarsely associated with one or few labels. Low-level features except
dominant colour feature are extracted based on [17]. For SVM, the libSVM library [18] is used and RBF kernel is
adopted. Probabilities for the multiple classes are yielded for multi-label prediction.To train 70% of random images are
used, the rest is test dataset.
Human
annotation
Building,
road
MLAS
Building, road
sky,
Sky,
building,
tree, road
Body, face, grass
Sky, grass, tree
Cow, grass
Sky,
building,
tree, road, grass
Body, face
Sky, grass, tree
Cow, grass
Figure 2. Comparison of annotations of our system with human annotations for some test images
Precision, recall and F-measureare adopted for evaluatingannotation effectiveness. For an individual keyword w,
theprecision Pw, recall Rw and Fw are defined as:
(4)
(5)
(6)
where |wgt| and |wpred| are the numbers of occurrences of keyword in the ground truth and the predicted annotations,
respectively. |wc| denotes the correct annotations by system. Recall measures the completeness of the images with
annotation w and precision measures the accuracy of the images with annotation w. There is a trade-off between recall
and precision such that recall will be increased by increasing |wpred| while precision usually decreases. Proposed MLAS
with word correlation module is compared with combining the correlation of keywords (CCK) presented in a
collaborative approach for image annotation [6].Table I. shows performance of some frequent keywords.Values are
averages from 10 system runs. The average recall, precision and F1 over all the wordsevaluate the overall systems
performance (see Table II). Results demonstrate that our approach performs reasonably well in the experiments when
compared with the other approach.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
229
CCK [6]
TABLE I. Performance of some frequent keywords
Proposed MLAS
Precision
Recall
F-measure
Precision
Recall
F-measure
Body
0.6039
0.3144
0.3675
0.7560
0.5108
0.5903
Chair
0.4817
0.1915
0.2690
0.6888
0.2799
0.3760
Keywords
Face
0.7130
0.7609
0.7295
0.7925
0.7228
0.7466
Grass
0.7725
0.8367
0.8027
0.7721
0.8813
0.8225
Sign
0.5525
0.4675
0.4831
0.6250
0.4367
0.5026
Sky
0.8000
0.7997
0.7970
0.7799
0.8406
0.8077
Tree
0.6488
0.5458
0.5903
0.6418
0.5836
0.6087
TABLE II. Performance of image annotation systems
Models
CCK [6]
Proposed MLAS
Mean per-word Recall
0.5338
0.5588
Mean per-word Precision
0.6674
0.6731
Mean per-word F-measure
0.5929
0.6103
CONCLUSION
Automatic image annotation has emerged as an alternative which can enhance image management and retrieval. The
aim is to annotate image with concepts of a higher semantic level, which will correspond to keywords which users
intuitively use during image retrieval. This paper constitutes a novel approach that involves word-to-word associations
from the image. Achieved experimental results have shown that utilizing class correlation information provides good
performance in terms of recall and precision rates.For the future work, one will consider other low-level features such
as SIFT to provide improved signature for an image.
REFERENCES
[1]
S. H. AMIRI, M. JamzadLarge-Scale Image Annotation using Prototype-based Models. In Image and Signal
Processing and Analysis (ISPA), 2011 7th International Symposium on. Dubrovnik, Croatia: IEEE Computer
Society 2011, ISBN978-1-4577-0841-1 p.449 – 454.
[2]
X. ZHOU, M.WANG, Q. ZHANG, J. ZHANG, B. SHI Automatic Image Annotation By An Iterative Approach:
Incorporating Keyword Correlations And Region Matching. In CIVR 2007. Amsterdam, The Netherlands: ACM
2007, ISBN 978-1-59593-733-9 p. 25-32.
[3]
Y. Yang, F. Wu, F.Nie, H. T. Shen, Y. Zhuang, A. G. HauptmannWeb & Personal Image Annotation by Mining
Label Correlation with Relaxed Visual Graph Embedding. In Image Processing, IEEE Transactions on. ISSN
1057-7149, 2012, Vol.21, No.3, p. 1339 – 1351.
[4]
L. Zhang , J. MaImage annotation by incorporating word correlations into multi-class SVM. In Soft Computing A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. ISSN 1433-7479, 2011, Vol.15, No.5, p. 917-927.
[5]
A. Ulges, M. Worring, T. BreuelLearning Visual Contexts for Image Annotation From Flickr Groups. In
Multimedia, IEEE Transactions on.ISSN 1520-9210, 2010, Vol.13, No.2, p. 330 - 341.
[6]
F. Sun, Y. Ge, D. Wang, X. WangA Collaborative Approach for Image Annotation. In Proceedings of the PSIVT
'10. Singapore:IEEE Computer Society 2010, ISBN978-0-7695-4285-0 p.192-196.
[7]
Y. Jin, L. Khan, L. Wang, M. Awad Image annotations by combining multiple evidence and Wordnet.In:
Multimedia '05 Proceedings of the 13th annual ACM international conference on Multimedia. Singapore: ACM
2005, ISBN1-59593-044-2 p.706-715.
[8]
G. A. Miller, Wordnet: a lexical database for English. In Communications of the ACM. E-ISSN 1557-7317,
1995, Vol.38, No.11, p. 39 - 41.
[9]
J. Deng, W. Dong, R. Socher, L. J. Li, K. Li, L. Fei-Fei, “ImageNet: A large-scale hierarchical image database.”
In Computer Vision and Pattern Recognition, 2009. CVPR 2009. IEEE Conference on, Miami, FL: IEEE
Computer Society2009, E-ISBN978-1-4244-3991-1p.248 - 255.
[10] T. Gong, S. Li, Ch. L. TanA Semantic Similarity Language Model to Improve Automatic Image Annotation. In
Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), 2010 22nd IEEE International Conference on.Arras: IEEE Computer
Society,2010, ISBN978-1-4244-8817-9 p.197 - 203.
[11] MANJUNATH, P. SALEMBIER, T. SIKORA Introduction to MPEG-7: Multimedia Content Description
Interface. West Suxxes, England: John Wiley & Sons, 2002.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
230
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
E. MOLITORISOVÁ Dominant colour feature extraction based on region growing. In Conference Proceedings
MMK 2011. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2 p.17721776.
D. Zhang, M. M. Islam, G. Lu. A review on automatic image annotation techniques. ISSN 0031-3203, 2012,
Vol.42, No.1, p. 346-362.
Y. Wang, T. Mei, S. Gong, X.-S. Hua. Combining global, regional and contextual features for automatic image
annotation. ISSN 0031-3203, 2010, Vol.42, No.2, p. 259-266.
G. Carneiro, A. B. Chan, P. J. Moreno, N. Vasconcelos. Supervised Learning of Semantic Classes for Image
Annotation and Retrieval. ISSN 0162-8828, 2010, Vol.29, No.3, p. 394 - 410.
MSRC [Online]. Available: http://research.microsoft.com/
S. A. Chatzichristofis, Y. S. Boutalis and M. LuxImg(Rummager): An Interactive Content Based Image
Retrieval System. In Similarity Search and Applications, 2009. SISAP '09. Second International Workshop
on.Prague, Czech Republic: IEEE Computer Society 2009, ISBN 978-0-7695-3765-8,p.151-153.
CHANG C.-C., LIN C.-J. LIBSVM : a library for support vector machines. In ACM Transactions on Intelligent
Systems and Technology. ISSN 2157-6904, 2011, Vol.2, No.3, p. 27:1-27:27.
AUTHOR
Ellen Molitorisová
University of Žilina
Faculty of Management Science and Informatics
Slovak Republic
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
231
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
232
MODERNÁ TECHNOLÓGIA POHODLIA V KINOSÁLE
René Uhlár
Abstrakt:,, Sen je akomúza raz ju máš a raz ju nemáš, šikovný tú svoju múzu dokáže zrealizovať.“
Informatika je veda, ktorá prináša nové a nové možnosti, technológie s ktorými sa stretávame na každom rohu. Dovolím
si tvrdiť, že bude víťaziť „jednoduchosť". Technológie v IT išli dopredu tak rýchlo, že sa často zabúdalo na to
najpodstatnejšie: na užívateľa. Žijeme v prostredí, ktoré v poslednom období prinieslo neuveriteľné množstvo nových
technológií. Tieto nové hračky lákajú nás na hru, v zápale ktorej často zabúdame na účelovosť. Tak vznikajú
komplikované zariadenia a programy, ktoré sa ťažko používajú, a čo je horšie, v bežnom živote sú nanič. Často sa
vyvinú produkty a až potom sa hľadá ich praktické uplatnenie.Sú to veci, ktoré sú pre nás neopodstatnené a zároveň
v dnešnej dobe pre nás dôležité. Bez ktorých si nedokážeme predstaviť svoj život. Sú to všetky veci každodennej
potreby či už ide o počítače, faxy, kopírky, mobilné telefóny, tablety, mikrovlnky a mnoho iných spotrebičov a inej
modernej technológie. Technológie sú veci spestrujúce naše žitie ako aj náš spôsob života, ktorý vedieme. SteveJobs
chápal produkty ako vec, ktorá má spôsobiť u používateľa zážitok. Nie sú dôležité parametre, ale skúsenosť používateľa
(a následne aj predajnosť). Preto Apple nepredáva „len počítač", ale napríklad aj „domáce hudobné štúdio".Preto sa
snažíme žiť život plnohodnotným spôsobom a preto si zaslúžime aj lepšie možnosti poskytnutia obrazu alebo vniknutia
do reality resp. prežiť veci ako by sme boli sami ,,účastníkmi zájazdu“.
moderná technika, kino, sedačky, komfort, pôžitok
,,Prínos študentov vysokých škôl do rozvoja našej spoločnosti“. Spoločnosť či (sociológia) je skupina jednotlivcov
definovaná v spoločenských vedách rôznymi spôsobmi. Či ide o vzťahy medzi komunitou, štátom, kultúrou alebo
ľuďmi. Každý z nás prispievame do rozvoja našej spoločnosti či už v útlom detstve, počas štúdia, dospelosti alebo
starobe. Sme ľudia, ktorí sa učia každý deň niečo nové a nové. Ako aj povedal známy predstaviteľ dejín Lenin ,, Učiť
sa, učiť sa“. Snažíme sa preto prispievať do rozvoja, či už ide o rozvoj z hľadiska politického, ekonomického,
manažmentu, marketingu, obchodu, životného prostredia, informačných systémov a mnoho iných. Ja som si vybral kino
a prvky čo sú s ním spájané. Každodenné návštevy a žiadne poriadne možnosti prežiť nezabudnuteľný, možno niekedy
až extréme výborný zážitok. Mojím cieľom, resp. príspevkom do rozvoja našej spoločnosti je vybudovanie
multimediálneho 3Dkina, ktoré síce máme, ale neprináša nám zážitok ,,účastníka zájazdu“. Predovšetkým ide
o inovácie, modernizácie technológií, ktoré možno prispejú k vytvoreniu ideálnej predstavy, naplnia človeka pocitom
šťastia. Celková moja predstava príspevku študenta do rozvoja našej spoločnosti je vo vytvorení moderného,
plnohodnotného, inteligentného a multifunkčného zariadenia. Ide o zariadenie sedacej súpravy v kinosálach, ktoré
prinesú neopísateľný zážitok už pri prvom stretnutí. Celé sedadlá budú vyrobené zo špeciálnej impregnovanej látky,
ktorá sa bude dať ľahko a rýchlo vyčistiť. To by bolo jedno z ich výhod, ale hlavnými bodmi ako aj celkovými prvkami
sú predovšetkým špecifické prvky. Medzi tieto špecifické prvky, ktoré by nám mali priniesť neopísateľný zážitok,
patria predovšetkým, ako som už spomínal na začiatku, celé sedadlo bude potiahnuté impregrovaným materiálom, ktorý
bude ľahko udržateľný. Vnútorná časť, resp. v jej tele budú ukryté špeciálne tyčky a teplovzdušné ohrievače. Ohrievače
budú klientom spôsobovať stav tepla, chladu a zimomriavok, tyčky ukryté vo vnútornej maske sedadla budú slúžiť na
navodenie predstáv ,, účastníka zájazdu“ niekto by povedal, že spôsobujú masáž. Na zadnej strane masky ,, obalu“
sedadla budú ďalšie fragmenty ,ktoré budú spôsobovať efekty človeku sediaceho za ním tak ako aj účastníkovi pred
ním. Sedadlá búdu mať zabudované na spodnej a vrchnej časti prieduchy ktoré budú vypúšťať vzduch prípadne rôzne
druhy vôní. Všetko bude záležať na danej situácií, ktorá sa bude odohrávať počas filmového predstavenia. Na spodnej
časti nad prieduchmi sa budú nachádzať tri okrúhle svetlá ,,reflektory“, ktoré vytvoria určitú atmosféru. Na čo sa
nemôže zabudnúť a čo je prekvapením pre ,,účastníkov zájazdu“, resp. ľudí v kine bude na hornom sedadle jeden bod.
Tento bod bude špeciálny otvor , ktorý bude vytvárať atmosféru zážitku a tak isto aj osvieženia. To bude predovšetkým
záležať na danom filme. Otvor umiestnený v strede sedadla v najvyššom bode bude vystrekovať vodu, čo prinesie
v niektorých prípadoch moment prekvapenia a zábavy.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
233
OBRÁZOK
ADRESA:
René Uhlár
Starhradská č. 12,
851 05, Bratislava,
Tel. 0904/452/133,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
234
DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
Jan Michálek
TEORETICKÝ ÚVOD
Docházkový systém
Docházkový systém má monitorovat příchozí a odchozí osoby z budovy. Tento systém bude monitorovat pouze jednu
budovu a ne celou školu. Účelem tohoto systému je pomoci veliteli katedry v informovanosti o zaměstnancích.
Oracle
Pro moji databázi jsem si vybral program od společnosti Oracle. Tento program je pro vytváření velkých databází a
k programování jsem používal programovací jazyk PL/SQL. Hlavní výhodou tohoto programu je jeho uživatelsky
přívětivé prostředí a možnost vzdáleného přístupu k databázi. Díky tomu mohu pracovat z domu bez přímého přístupu
k počítači s nainstalovanou databází.
ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ
Vytváření webové aplikace v Oraclu
Implementace JSP
JSP znamená JavaServerPages. Tato technologie od Oraclu umožňuje implementaci Javy do internetových stránek.
Díky tomu se může dosáhnout dynamických a hlavně snadno spravovatelných stránek.
Vložené procedury
Vložená procedura je způsob zadávání dat do tabulek v databázi. Do těchto procedur se píše jazykem PL/SQL. Mají zde
své lokální proměnné, které jsou schopny přijímat hodnoty z internetových stránek a předávat mezi jinými procedurami.
Popřípadě mohou dostávat hodnoty od databáze a zapisovat je na internetové stránky.
Java
Javu konkrétně používám pro grafické rozhraní stránek. Přesněji jsem použil prostředí JQuery. Ale tuto část nemám
stále dokončenou
PROCES VYTVÁŘENÍ
ERD
Nejprve jsem si utvořil ERD. To mi pomohlo uvědomit si, jak bude vypadat databáze v realitě. Zde jsem utvořil entity a
relace. Entity jsou: Osoby (seznam všech lidí v databázi a jejich základní informace), Událost (zde se zaznamenávají
časy, data a zda se jedná o příchod nebo odchod), Katedra (tato entita tu je do budoucna pokud by se požadovalo
rozšíření i do ostatních kateder) a Funkce (zde se určuje prohlížecí práva osob)
TVOŘENÍ V ORACLU
Samotné tvoření v programu Oracle SQL Developer, přes který jsem byl připojen na školní server s databází. Nejprve
jsem si utvořil tabulky dle ERD. Poté následovalo psaní vložených procedur. Nakonec mě čeká propojení čtečky otisků
prstů s databází, k této části jsem se zatím nedostal, protože čtečka nebyla zatím dodána. Tato část bude pravděpodobně
propojena pomocí jazyka C. Výsledky je možné vidět na internetových stránkách, kam se dá přihlásit přes přihlašovací
jméno a heslo. Každá osoba v databázi má své přihlašovací údaje a je schopná vidět pouze svojí docházku. Jediný
velitel katedry má přehled o celé katedře. Nejvyšší práva vlastní „admin“, který může i přidávat a mazat osoby.
ZÁVĚR
Tvoření docházkových systémů není jednoduchá záležitost, ovšem je velmi užitečná pro většinu společností ke
sledování docházky zaměstnanců. V dnešní době existuje sice spousta firem, které nabízejí jich hotový produkt včetně
softwaru, ovšem cenově daleko výhodnější je sestavit si svůj vlastní produkt, k tomu ale potřebujete minimálně
základní znalost programování a databází.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
235
Odhad dokončení
Ukončení tohoto projektu se chýlí ke konci. Doufám, že se mi podaří zkonit do konce tohoto semestru (do konce
června).
ADRESA:
Jan Michálek
Tel. 777 687 143,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
236
VYUŽITÍ DISKRÉTNÍCH SIMULACÍ VE VOJENSTVÍ
Lukáš Doležal
Abstrakt: Tento dokument pojednává o diskrétních simulacích a jejich možných softwarových řešeních.
Dále je zde možné najít informace o sofwaru SIMSCRIPT III, který používá americká armáda a další velké
společnosti po celém světě a ukázky projektů realizovaných pomocí tohoto softwaru.V poslední části je
nastíněno řešení projektu a ukázka zdrojového kódu v SIMSCRIPT III.
Klíčová slova: Diskrétní simulace, Softwarová řešení, SIMSCRIPT III
ÚVOD
Diskrétní simulace nám pomáhají dívat se na svět jako na systém, který mění svůj stav v jednom okamžiku. V určitý
okamžik, například, zákazník přijde do fronty a v tento moment se počet zákazníků ve frontě zvýší o jeden; nebo server
dokončí obsluhu nějakého procesu a změní svůj stav ze zaneprázdněného na nečinný. Časy kdy se tyto události objeví,
se často určují pomocí generátoru náhodných čísel. Takovéto modely se nezabývají tím, jak se zákazník dostal do
fronty, jak dlouho mu trval nákup, nebo co server dělal během toho, kdy uváděl svůj stav jako zaneprázdněný.
Takovýto pohled na simulace je zvláště vhodný pro méně výkonné systémy, u kterých vypuštění funkcí, které se nijak
zvlášť nepodílí na chovaní daného systému, může razantně ušetřit systémové zdroje a potřebný výpočetní výkon. Avšak
ne ve všech případech je možné tento postup uplatnit, někdy je nutné sledovat některé události nebo procesy, jak se
vyvíjí v závislosti na čase. Proto máme k dispozici spojité simulační jazyky, v originále CSSLs (Continuous-system
simulation languages). Tyto jazyky postrádají schopnosti událostního modelovaní. Naopak SIMSCRIPT nabízí funkce
kontinuálního modelování, které jsou zahrnuty v jednotlivých modelech.
Z hlediska diskrétních simulací je začátek a konec určitého procesu událostí. Pochopení tohoto rozdílu je nutné
k propojení diskrétního a kontinuálního modelu a vytvoření kombinovaného modelu. Předpokládejme například, že
běžný diskrétní model má uvnitř vložený jednoduchý spojitý proces. Tento proces bude spuštěn v okamžiku, kdy dojde
k nějaké konkrétní události v modelu diskrétní simulace (např. spustíme kopírování souborů na serveru). Proces
kontinuální simulace se spustí a sleduje kopírování souborů, přičemž v reálném čase informuje o průběhu uživatele,
dokud nejsou všechny soubory zkopírovány, poté se simulace sama ukončí. Z hlediska diskrétních simulací by nás
v tomto případě zajímal pouze začátek a konec kopírování, ale spojitý proces nás v reálném čase informuje o délce
kopírování, množství souborů, které čekají na zkopírování, atd., ale tyto údaje nejsou přímo nezbytné pro to, aby daný
systém mohl fungovat. Je důležité, aby velikost kroku spojitého procesu byla řízena tak, aby se správně synchronizovala
s událostmi (tj. tak, že události se shodují s koncem kontinuálního kroku). SIMSCRIPT využívá metodu s proměnlivým
kontinuálním krokem a tuto synchronizaci garantuje. Dále je možné, že se v průběhu kopírování v diskrétním modelu
vyskytnou nějaké změny, v takovém případě se změní parametry kontinuálního procesu, včetně času dokončení a
rychlosti provedení procesu kopírování. Řízení modelu se neustále přemisťuje tam a zpět mezi diskrétní a kontinuální
částí modelu, dokud není kontinuální proces dokončen.
Typicky se kombinovaném modelu nachází několik kontinuálních procesů. Např. v případě, který popíši za chvíli, kdy
se kovové pruty neustále přesouvají do pece a zase ven, kontinuální procesy reprezentují proces vyhřívání těchto prutů.
Tyto procesy jsou přechodné a je nutné je neustále vytvářet a rušit, podle potřeby. SIMSCRIPT poskytuje jednoduchý
způsob jak definovat vznik a zneškodnění těchto procesů. Takovéto akce bývají ve spojitých jazycích často obtížně
dosažitelné.
Vytvoření a zničení spojitých procesů znamená, že spojitý model se může opakovaně změnit způsobem, který není
v CSSL běžný, ale řízení musí být upraveno tak, aby se zohlednily tyto změny, ale aby vše fungovalo tak jako je tomu
v jiných spojitých simulacích. To znamená, že v jednom okamžiku je aktivních několik spojitých simulací, které jsou
zpracovávány společně, a soubor souvislých stavových veličin je považován za trvalý stavový vektor. Jinými slovy,
kontinuální procesy nejsou považovány za samostatné subjekty, které mají být sledovány jeden po druhém. Například
v systému se 4 pruty, může být nutné opakovaně sledovat teplotu prutů 1, 2 a 3 z důvodu výpočtu aktuální rychlosti
změny teploty 4. prutu atd.
Nepřetržitý proces je popsán jednou nebo více diferenciálními rovnicemi, někdy navíc s algebraickými nebo
pomocnými rovnicemi. Jsou definovány akce zahájení a ukončení události, které jsou určené dobou svého vzniku a
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
237
zániku. Je povoleno několik kontinuálních procesů, které mohou být vytvořeny a ukončeny v různý časový okamžik.
Výsledné množství diferenciálních rovnic je řešeno pomocí numerické integrace řízení, které upravuje stavový vektor
v každém časovém kroku a přizpůsobuje šířku integračního kroku, tak aby chyby byly v tolerančním rozpětí, a také
synchronizuje diskrétní akce zahájení a ukončení jednotlivých spojitých procesů.
VÝBĚR SOFTWARU - ANALÝZA DOSTUPNÝCH NÁSTROJŮ
Při hledání vhodného řešení jsem narazil na několik programů, které poskytují řešení pomocí diskrétních simulací, ale
ne všechny se dodnes používají, některé jsou příliš staré a byly nahrazeny, jiné zase nenašli uplatnění a na internetu jsou
o nich pouze kusé informace, proto zde uvedu několik řešení s krátkým popisem, jen pro zajímavost. Jako první bych
uvedl GPSS (General Purpose Simulation System) jedná se velice starý software, který patří mezi první simulátory
s řízením pomocí diskrétního času a využíval se zejména v 60. a 70. letech minulého století k simulaci tovární výroby,
dnes se již nepoužívá. Další řešení se nazývá GASP (Genometric Analysis Simulation Program), který našel uplatnění
v biomedicíně, jako simulátor genetických kódů a vyskytuje se v několika verzích. Dále jsem narazil na 2 řešení
založené na konkrétním programovacím jazyce, jedná se o SimPy,který je založený na jazyce Python a byl využíván
pro simulaci epidemií, dopravy a sledování vzdušného prostoru, ale v dnešní době je využíván minimálně. Druhým
jazykem je SimPLE++ který má základy položené v jazyce C++, jeho hlavní předností byla tvorba systémů s určitou
hierarchií a knihovny ze kterých se dali simulace sestavit, byl využíván pro simulaci výroby, logistiky, ekonomie a
výzkumu, ale v dnešní době už téměř zanikl.
PLANT SIMULATOR
Plant Simulator je řešení od firmy SIEMENS a je to diskrétně událostní, simulační nástroj, pomocí kterého lze vytvářet
digitální modely dopravních a výrobních systémů, tak aby bylo možné optimalizovat jejich výkon a vlastnosti ještě
předtím než budou uvedeny do provozu. V tomto programu je možné provádět experimenty a „what-if“ scénáře.
Rozsáhlé analytické nástroje umožňují vyhodnocovat různé výrobní scénáře.
Výhodami tohoto programu jsou:
• Objektově orientované modely s hieratickou strukturou
• Otevřená architektura s několika standardními rozhraními
• Knihovny s předpřipravenými objekty
• Automatická analýza výsledků simulace
Hlavní nevýhoda tohoto softwaru je, že je úzce zaměřen na logistiku a výrobní procesy, proto se příliš nehodí pro
armádu. Pro zajímavost lze uvést, že Plant Simulátor vznikl z řešení SimPLE++. Po koupení firmy AESOP firmou
Tecnomatix Ltd. přejmenoval SimPLE++ na eM-Plant. Později firmu Tecnomatix Ltd. skoupila firma UGS Corp. a
software dostal opět nové jméno Tecnomatix Plant Simulation a v roce 2007 byla firma UGS Corp. koupena firmou
Siemens, která si tento software opět přizpůsobila po svém.
ARENA
Jedná se o komplexní program, vytvořený firmou Rockwell Automation, který má své uplatnění v mnoha odvětvích
lidské činnosti. Jako příklad mohu uvést logistické a výrobní modely, ale dále lze uvést např.: simulaci zdravotní péče,
která zahrnuje pohyb pacientů, personální obsazení, optimalizované využívání zařízení, řízení přijímacích procesů a
plánování. Jako další je možné uvést simulaci kontaktního centra, kde Arena pomáhá analyzovat priority hovorů a
možnosti jejich směrování, personální optimalizaci a optimalizaci čekací doby volajících.
Další příklad využití tohoto softwaru je ve vojenství, ochraně a bezpečnosti, kde Arena pomáhá s analýzou problému
metodou „what-if“, využívá se především pro procesy nouzového plánování, personálních požadavků, opravy zařízení a
vybavení, řízení nezbytných dodávek, jako jsou voda a potraviny a další.
SIMIO SOFTWARE
Tato firma si dala za úkol vytvořit jednoduchý a moderní simulační program, ve kterém se snadno pracuje a využívá
nejnovější poznatky z praxe. Simio se celá řada produktů, rozdělená do různých edic a tvoří tzv. rodinu produktů, které
jsou navzájem plně kompatibilní. Všechny edice zahrnují stejně výkonné 3D objektově orientované prostředí. Toto
prostředí je zahrnuje rozsáhlé knihovny objektů, které se jednoduše přetahují do modelu. Všechny produkty jsou
propojené s Google Warehouse, aby bylo možné rychle stáhnout a přidat jakýkoliv 3D symbol, který se nenachází
v programu.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
238
Tento software je možné využít ve všech již výše zmíněných aplikacích, ale navíc jsou k dispozici simulace letišť,
přístavů, nebo hornictví, což zahrnuje návrh manipulace s materiálem v otevřeném dole, projektování dopravních
systémů pro hlubinné doly, nebo hodnocení navrhovaných operačních změn. Samozřejmě je možné tento software
využít i ve vojenství, jedna nejmenovaná postgraduální námořní škola ho použila pro svůj model obraných
protipirátských strategií ve vzdálených místech, konkrétně se řešili velikosti flotil a problémy s jejich zásobováním.
POSES++
Je software, který je zcela zdarma, ale obsahuje hranici 500 modelových prvků, pro větší projekty je nutné zakoupit
licenci. Jeho programové prostředí je položeno na základech jazyka C++ a nejvíce se využívá v oblasti logistiky, ale je
možné ho použít i v oblasti komunikačních systémů, hardwaru a ověřovacích algoritmů. Zaměřen je především na
pomoc v investičních rozhodnutích, zkrácení vývojových cyklů a optimalizaci těchto systémů. Ve vojenství nikdy
použit nebyl, ale je zajímavé, jak tento program pracuje. Modely je možné tvořit na několika stanicích, které jsou
spojené se simulačním serverem, který provádí potřebné výpočty a výsledky je možné odeslat na úplně jinou stanici,
takovýto model práce nebyl u žádného z předchozích řešení uveden.
SIMPROCESS
Je profesionální řešení firmy CACI, která působí již 50 let v oboru IT na nejvyšší úrovni a poskytuje služby vládám
v oblasti obrany, národní bezpečnosti, zpravodajství, vnitřní bezpečnosti, dále pomáhá zlepšit komunikaci a spolupráci,
sběr dat a jejich analýzu. Tato firma takové vyvinula SIMSCRIPT III, ale o tom později.
Simprocess je hierarchický modelovací nástroj, který kombinuje proces mapování, simulování diskrétních událostí a
Activity Base Costing (jedná se o proces, který stanovuje principy pro měření nákladů na výkon procesů a jejich aktivit)
v jediném snadno použitelném rozhraní. Simprocess poskytuje hotový základ pro budování dynamických podnikových
procesů, zatímco nižší jazyk umožňuje zkušenějším programátorům přidat složitější logiku. Tento software umožňuje
analýzu pomocí různých „what-if“ scénářů a umožňuje v případě potřeby využití Java nebo XML technologií pro
splnění požadovaných cílů.
SIMSCRIPT III
Než začnu popisovat program SIMSCRIPT, který jsem se rozhodl použít, je nutné uvést, že ne všechny zde napsané
informace se musí shodovat. Je to z důvodu, že existuje několik edicí toho softwaru a já jsem použil studentskou trial
verzi, která je oproti plnému softwaru značně omezená, a ochuzená o různé funkce (např.: grafický editor)
ZÁKLADNÍ POPIS
SIMSCRIPT III je vývojový, objektově orientovaný nástroj s anglickou syntaxí (tzv. English-like), pro tvorbu
diskrétních (událostních) simulací, který umožňuje použití jak 2D, tak 3D animované grafiky. Používají ho tisíce firem
a mezi ty nejznámější patří FFA, Saudia Aramco, Raytheon, Rolls Royce, americká armáda a letectvo, Boeing,
Lockhead Martin atd.
Typické aplikace SIMSCRIPTu zahrnují telekomunikace, síťové analýzy, dopravu, výrobu, řízení osob, zdravotní péči,
vojenské operace, válečné hry a logistické plánování.
Kromě standardních funkcí pro objektově orientované vysokoúrovňové jazyky, poskytuje časový mechanismus a proces
řízení. Funkce jako: Třídy, nebo objekty se souběžnými aktivitami, událostmi, procesy a zdroji umožňujícími sledování
reálných fyzikálních procesů jako simulační modely. Objekty definované uživatelem mohou být dynamické, tzn. že
jejich činnost může být naplánována a ukončena během simulace. Tyto komponenty v simulačním modelu představují
prvky z reálného světa. Jejich vlastnosti jsou definovány vlastnostmi objektu, ale jejich metody a procesy definují jejich
chování. Procesy mohou běžet současně, mohou se spouštět nebo přerušovat navzájem, nebo se mohou řadit do front
v případě, že máme omezené zdroje. Při běhu programu probíhají statická měření, u kterých se mění hodnota a ta může
být automaticky shromažďována a zaznamenávána, to se používá zejména při měnící se délce fronty. Během simulace
je možné vytvořit několik checkpointů, které lze použít k restartu simulace a jejímu opětovnému spuštění od
libovolného checkpoitu.
Ikony je možné si vytvořit pomocí editor ikon, nebo je možné vložit JPG obrázek. Uživatel si může vytvořit realistické
geografické mapy, letiště, nebo rozložení továrny na pozadí, zatím co objekty jsou zobrazeny v popředí.
Vstup a výstup modelu lze načíst nebo uložit z databáze. SIMSCRIPT III poskytuje SDBC (SIMSCRIPT Data Base
Connectivity), tj. API (Aplication programable interface) pro hlavní databázové systémy které jsou na trhu, jako jsou
Microsoft Access, SQL Server, Oracle, IMB DB2 a IBM Informix.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
239
Modely jsou přenosné mezi mnoha platformami, které umí pracovat s knihovnami napsanými v C/C++, Fortran nebo
Java.
SIMSCRIPT III Simulation Studio, je integrované programové vývojové prostředí, které obsahuje všechny potřebné
nástroje pro tvorbu simulačních modelů s grafikou i bez ní:
• SIMSCRIPT III Compiler a Debugger
• Grafický editor pro ikony, grafy a textová pole
• Textový editor s barevně odlišenou syntaxí
• SDBC
• Statistický balíček
• On-Line programové manuály
VYUŽITÍ SIMSCRIPT VE VOJENSTVÍ A KOMUNIKACI
FORCEM Gaming Evaluator
FORGE je válečný herní systém založený na původním FORCEM systému. FORGE používá základní bojové pohyby a
logiku a menu uživatelského rozhraní. Cílem je umožnit komunikovat s modelem v pravidelných intervalech, sledovat
aktuální stav "boje" a jednat jako jednotky C2 (Command and Control), kdy velitel zadává jednotkám úkoly, aby změnil
rozhodnutí logického modelu.
Tato funkce umožňuje podrobnější kontrolu scénáře a postup modelovou situací, protože model je již omezen předem
naprogramovanou logiky. Sada příkazů, která dispozici pro herní ovladače na armádní úrovni zahrnuje: jednotky
přiřazení a převelením; pozici jednotky pozici (útok, obranu, zpozdit, zrušit) a rozkazy typu (rychlý útok, útok záměrné
a aktivní obrany), přidělení priority jednotky pro CAS, CSS, atd. V interaktivním režimu je model, simulace dočasně
přerušena a všichni velitelé se mohou vzájemně ovlivňovat zadáním nových rozkazů, prováděním grafických funkcí a
žádostí zpráv o stavu.
Multi-Host Distributed Data Processing Network
Zpracování distribuované sítě multi-host je modelováno pro stanovení očekávané odezvy systému pro nápor uživatelů s
přibližně 72 miliony transakcí za den. Jakmile je určena doba odezvy, je model použit ke zkoumání způsobů, jak zlepšit
optimalizaci hardwaru/softwaru pro lepší reakční dobu hostitelského PC. Model je také použit ke studiu, kolik úkolů v
tomto systému budou moci uživatelé dosáhnout v daném časovém období, a to prostřednictvím modelu, zařízení a
postupů, které by mohly pomoci zvýšit propustnost uživatelských stanic a systému.
PLÁNOVANÝ PROJEKT
Řešil jsem projekt, který se týká OTS (operačně taktických systémů) konkrétně jejich komunikačních funkcí, k řešení
jsem použil model sdílení výpočetní jednotky která má k sobě připojených několik terminálů, které posílají na
výpočetní server data která je potřeba zpracovat.
Představme si, že máme n-jednotek, které nezávisle na sobě vysílají informace k systému, který se skládá z jedné
výpočetní jednotky CPU. Uživatel každého terminálu si provádí nějakou činnost, která je exponenciální náhodná
proměnná se střední hodnotou 25 sekund a poté odešle práci na CPU s určitým časem obsluhy práce, který je
exponenciální náhodná veličina s průměrem 0,8 sekundy. Příchozí práce se přiřadí do jediné fronty, ale jsou
obsluhování spíše metodou „round-robin“ než FIFO. To znamená, že CPU přiděluje každému provoznímu místu
maximální provozní kvantovou délku q= 0,1 sekundy a poté se práce se vrátí do terminálu. Pokud je čas potřebný na
zpracování větší než q, CPU využije čas q+T (T=0,015 s) zpracováním práce a práci připojí na konec fronty a zbývající
doba obsluhy je zmenšena o q. Proces se opakuje, dokud není práce dokončena a vrácena do terminálu. Pravidlo
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
240
„round-robin“ umožňuje počítači zpracování úloh s malým počtem služeb rychleji než s velkým počtem služeb, kde
musíme čas obsluhy definovat před každou úlohou.
Ukázka zdrojového kódu v SIMSCRIPT
process TERMINAL
until NUM.JOBS.COMPLETED >= NUM.JOBS.DESIRED
do
wait exponential.f(MEAN.THINK.TIME,1) seconds
create a JOB
let JB.TERMINAL(JOB) = TERMINAL
activate this JOB now
suspend
add 1 to NUM.JOBS.COMPLETED
if NUM.JOBS.COMPLETED = NUM.JOBS.DESIRED
call REPORT
always
loop
end
Pro příklad jsem zde uvedl proces TERMINAL, který jak jsem psal výše zastupuje uživatele, který odesílá s určitým
časovým zpožděním úlohy ke zpracování na CPU. To, že je to pouze proces znamená, že existuje pouze, když je
zavolán a po tom co odvede svou práci, je odebrán ze seznamu událostí. Smyčka look se bude provádět dokud počet
dokončených prací (NUM.JOBS.COMPLETED) nebude větší nebo rovný počtu požadovaných prací
(NUM.JOBS.DESIRED). Příkaz wait aktivuje (vrací do listu událostí) proces TERMINAL a zároveň spouští hodiny
(TIME.V) a exponenciální čas práce. Jakmile proces TERMINAL zahlásí, že dokončil příkaz wait, je opět odebrán
z listu událostí. Příkaz create vytvoří proces JOB, který však neumístí do seznamu událostí, ale místo toho tento proces
umístí jako atribut JB.TERMINAL do procesu TERMINAL, který v této chvíli funguje jako globální celočíselná
proměnná, která obsahuje skladovací místo a odpovídající procesy oznámení. (Tímto atributem říkáme, co by měl
terminál vrátit po zpracování procesorem.) Příkaz Activate this umístí existující proces do listu událostí a příkaz now
nám určuje čas aktivace (v případě že bychom potřebovali spustit proces s určitým zpožděním). Příkaz suspend zastaví
provádění realizace a vrátí proces TERMINAL do výchozího stavu.
Ve chvíli kdy CPU dokončí práci, je kontrola navrácena procesu TERMINAL, který pokračuje dále a připočte 1 k počtu
dokončených prací a je-li počet dokončených prací shodný s počtem požadovaných prací, voláme rutinní proces
REPORT pro tisk výsledků konkrétního běhu simulace. Pokud nejsou hodnoty počtu dokončených a požadovaných
prací shodné a akce se opakuje do splnění podmínky. V případě, že rovnost nastane a provede se rutinní proces
REPORT, je proces zničen.
ZÁVĚR
Vstupní parametry a výsledky simulace jsou uvedeny dole pod tímto odstavcem. První parametr čas práce, má velký
vliv na hromadění nedokončených úloh ve frontě. Druhy parametr čas obsluhy má největší vliv ve spojení s počtem
terminálů na doby odezvy zajímavé však je že s rostoucím počtem terminálů doby odezvy klesají. Poslední důležitý
parametr je počet úloh, které je třeba vykonat ve spojení s počtem terminálů, protože čím větší počet terminálů a čím
větší počet úloh tím více se zatěžuje CPU.
SDILENY POCITACOVÝ MODEL – VSTUPNÍ PARAMETRY
-------------------------------------------CAS PRACE JE EXPONENCIALNI SE STREDEM 10 SEKUND
CAS OBSLUHY JE EXPONENCIALNI SE STREDEM 1 SEKUNDA
MNOZSTVI .100 SEKUND
OVERHEAD .015 SEKUND
POCET ULOH KTERE JE TREBA VYKONAT 100
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
241
VYSLEDKY SIMULACE (CASY JSOU V SEKUNDACH)
=========================================
POCET
TERMINALU
===========
50
4,902
55
5,100
60
4,512
65
4,494
70
4,090
STREDNI
CAS ODEZVY
============
18,033 0,004
17,734 0,004
16,392 0,004
15,954 0,004
13,685 0,008
MAXIMALNI
PRUMERNY
CAS ODEZVY POCET VE FRONTE
CPU
============ ================== =========
0,083
0,085
0,092
0,094
0,11
VYUZITI
ADRESA:
Lukáš Doležal
Přáslavice 256,
Tel.: 776 319 720,
e-mail: [email protected]
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
242
VÝBĚR ERP SYSTÉMŮ V PODNIKU
Jana Záhorovská
Pozlovice 318, Luhačovice, 763 26 [email protected]
Abstrakt:
V dnešní době je potřeba aby každá firma měla informační systém. Pomůže v práci zaměstnancům, urychlí komunikaci
mezi jednotlivými pracovními úseky. Při výběru informačního systému jsem si musela uvědomit co všechno firma
vyrábí, nakupuje, prodává, kolik má zaměstnanců, jak se firma zařízená.
Klíčová slova:
ERP, systém, podnik, Money S4, ABRA
Úvod
V dnešní době je potřeba aby každá firma měla informační systém. Pomůže v práci zaměstnancům, urychlí komunikaci
mezi jednotlivými pracovními úseky. Při výběru informačního systému jsem si musela uvědomit co všechno firma
vyrábí, nakupuje, prodává, kolik má zaměstnanců, jak je firma zařízená.
ERP (Enterprise Ressource Planning) tento pojem se začal prosazovat začátkem 90.let. Především v nepřetržitém s
rozšiřováním funkcionality na řízení lidských zdrojů a financí. Výroba investičních celků řízení projektů pokrývá určitá
místa průmyslových oblastí. ERP informační systém je jako účinný nástroj, který je schopen uspokojit plánování a
řízení hlavních interních podnikových procesů, a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou. K těmto
vnitřním procesům patří: vnitřní logistika, výroba, ekonomika a personalistika.
Nejdůležitější vlastnosti ERP systému jsou:
- schopnosti zpracovávat data která jsou v podniku
- automatizace a sjednocení hlavních pracovních procesů
- sdílení dat a jejich normalizace
- Vytváření a zpřístupňování informací
-
Popis ERP
Od ERP systému se očekává komplexní podpora podniku ve všech úsecích. Do těchto kategorií spadají tato řešení:
Výroba – systém pro kompletní řízení výroby v podniku.
Logistika – správa materiálu a výrobků od dodavatelů, uvnitř podniku tak i při cestě k odběrateli.
Obchod – evidence zakázek a veškerých požadavků od klientů, kalkulace cen, faktury, reklamace,
Ekonomika – účetnictví, mzdy, personalistika, přiznání a výkazy.
Pokrytí podnikových procesů – nový informační systém by měl podporovat všechny podnikové procesy, které jsou
využívány. Myslíme tím od zadání zakázky, přes komunikaci se zákazníkem, tvorbu projektu, vytvoření výkresů,
kalkulace, naplánování výroby až po dodání hotového produktu. Další požadavky na informační systém je účetnictví,
mzdy, evidence majetku a veškeré moduly, které zajišťují kompletní ekonomické oddělení.
Návrhy řešení
Společnosti nabízejí svoje informační systémy tak aby byly zastoupeny jak pro malé společnosti tak velké společnosti.
Na obrázku je zastoupení různých informačních systému na našem trhu. Tato ukázka je v segmentu středně velkých
firem. Největší zastoupení má Helios Orange (33,6%), ABRA (25,5%), Altus Vario (13,4%), ERP třídy Byznys (5,6%).
Další zkoumaný informační systém je Money S4 který je taktéž využíván v malých a středněvelkých firmách.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
243
Obr. Zastoupení informačních systémů v segmentu středních firem pro rok 2009
-
-
-
Money S4
Money S4 je podnikový informační systém pro středně velké společnosti. Je velmi přizpůsobivý ERP systém podle
požadavků společnosti, disponuje velkými možnostmi nastavení. Je snadno ovladatelný a přehledný.
Moduly informačního systému
Účetnictví – Modul účetnictví je základní součástí každého systému. Podnikový informační systém Money S4 umožní
hlavně vedení podvojného účetnictví, evidence DPH, mzdy, interní doklady, pokladna banka.
Fakturace – Je asi jedna z nejdůležitějších oblastí. Zahrnuje evidenci faktur vydaných a také přijatých.
Personalistika a mzdy – seznam všech osob, které pracují v rámci společnosti i placení externisté. Jde také o najímané
osoby prostřednictvím třetí strany. Další velmi využívanou součástí informačního systému je kniha jízd, která eviduje
vozidla a služební jízdy. Umožňuje vystavování cestovních příkazů. Do těchto příkazů jsou započítány cestovní náklady
i cestovní náhrady.
Vybíráme s dvou verzí Money S4
Money S4 Office – zahrnuje: účetnictví, adresář, fakturace, personalistika a mzdy,majetek. Může také obsahovat
rozšiřující a doplňkové moduly (účto plus, sklady plus, obaly EKO-KOM, prodejna SQL) a mnoho dalších.
Money S4 Premium – obsahuje vše co Monex S4 Office ale také navíc sklady, ceníky a objednávky
ABRA G3
ABRA G3 je systém pro středně velké podniky. Architektura je řešena třívrstvou technologií klient/server. Tento
informační systém přináší evidenci podnikových procesů i komplexní řešení pro řízení. Informační systém nabízí
snadno dosažitelná uživatelská a zakázkový přizpůsobení všech funkcí. Obsahují i balíčky skriptů, pomocí kterých se
mohou vytvářet nové a modifikovat stávající funkce.
Moduly informačního systému
Řízení firmy – Bussines Intelligence, iGate, docházkový systém, personalistika
Nákup prodej – E-shop, mobilní obchodní systém, nákup, prodej, splátkový prodej
Řízení výroby – dynamické kapacitní plánování, kapacitní plánování, komplementace, výroba
Správa financí – banka, daňová evidence, kniha jízd, majetek, mzdy, pokladna, schvalování dokladů
Vztahy se zákazníky – adresář, call-centrum, E-maily a interní vzkazy, pošta, servis
Řešení skladu – čárové kódy, polohované sklady, skladové hospodářství
Projekty – projektová dokumentace, projektové řízení
Nástroje přizpůsobení – autorizační servis, dokumenty a přílohy, nástroje přizpůsobení, skriptování, webové služby
Informační systém ABRA nabízí nepřeberné množství modulů pro řízení firmy. U informačního systému ABRA máme
na výběr se 4 druhů označených písmenem G a číslem (1-4). ABRA G4 je ERP systém pro velké společnosti.
Závěr
Cílem je vybrat objektivně informační systém, který by byl vhodný pro společnost Hydraulika Petráš s. r. o.Informovat
co to ERP systém je, funkčnost a také možnosti jak může pomoci a zjednodušit práci ve společnosti. Firma má určité
požadavky na výběr informačního systému. Výhodou u informačního systému ABRA je že si společnost si může sama
dotvořit program dle svých představ.
Myslím, že vybraný informační systém bude důležitý především pro společnost Hydraulika Petráš, která si takto ověří
správnost svého rozhodnutí. Dále může tato práce sloužit pro další společnosti pro orientaci mezi ERP systémy a
napomoci tak v jeho správném výběru. Na českém trhu je informačních systémů několik desítek proto by k dobré
orientaci mezi ERP systémy byl potřeba mnohem obsáhlejší výzkum.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
244
Literatura:
[1]
BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., výrazně přeprac.
a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
[1]
SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 351 s. ISBN 80251-1200-4.
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
245
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
246
JMENNÝ REJSTŘÍK
A
AMBRÚS, M. ..........................................191
M
MACURA, L. .......................................... 183
MAJER, M............................................... 103
MICHÁLEK, J. ....................................... 235
MOLITORISOVÁ, E. ............................. 227
B
BATOŠ, J. ..................................................99
BEDNÁROVÁ, Z. ...................................157
BERKA, T..................................................11
BERNARD, O..........................................117
ВERNÁT, R. . ..........................................121
BREZINA, M. .........................................177
N
NAVRÁTIL, O. ......................................... 69
NETOPIL, V............................................ 171
O
OBDRŽÁLEK, P. .................................... 195
OHLÍDAL, F. ............................................ 93
OSIKA, O. .............................................. 107
C, Č
CAPÁK, S..................................................13
ČERNÝ, M.................................................17
ČERVIENKA, J. .......................................55
P
PAVLÍK, R. ............................................... 73
PETROVIČOVÁ, P. ................................ 197
D, Ď
DOLEŽAL, L...........................................237
ĎURČANSKÝ, V......................................61
R
ROUBAL, L............................................. 201
G
GREBENÍČEK, J.......................................19
S, Š
SCHMIDT, M.......................................... 187
SISKA, M. ................................................. 77
SLOVÁK, J. .............................................. 47
SOUČEK, R. ........................................... 135
STRNADEL, A. ...................................... 151
SUMERAUEROVÁ, S. ............................ 25
ŠENKYŘÍK, O. ........................................ 81
H
HEJTMÁNEK, J. .......................................25
HÉPAL, J. ...............................................181
HOLČÍK, L. ...............................................29
HOPANOVÁ, K. ......................................89
HORÁK, E. ..............................................161
HORŇÁKOVÁ, S. ..................................127
J
JAHODA, R. ..............................................31
JANOVSKÝ, MAREK. ...........................141
JANOVSKÝ, MARTIN...........................145
T
TURÁNYI, J............................................ 111
U
UHLÁR, R. .............................................. 233
URBÁNEK, M........................................... 85
K
KÁŇA, R. ..................................................35
KEKLÁK, A. .............................................65
KOČKOVIČ, L. ..............................215, 219
KOLÍSEK, R. ............................................39
KONČETÍK, L. .........................................45
KUBEK, O. .............................................167
V
VALACH, L. ........................................... 113
VALENTA, I. ............................................ 51
VAŠULKA, M. ....................................... 205
VOPAVA, J. ........................................... 211
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
247
„PŘÍNOS STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL K ROZVOJI NAŠÍ SPOLEČNOSTI“ VI. mezinárodní virtuální studentská konference
EPI, s.r.o., Kunovice, Česká republika. 28. březen 2012.
248
Název:
„Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší společnosti“
VI. MEZINÁRODNÍ VIRTUÁLNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE
Cast 2 – Informatika
Autor:
Kolektiv autorů
Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil:
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Náklad: 200 ks
Počet stran: 248
Vydání: první
Rok vydání: 2012
ISBN 978-80-7314-283-4
Download

Sbornik VI. 03/2012 - Evropský polytechnický institut, sro