MK
Postupy, riešenia, programovanie, algoritmické myslenie
Algoritmus.
Algoritmus – postup alebo návod ako riešiť zadanú úlohu. Ide o presne stanovený postup ktorý
niekomu adresujeme (vykonávateľovi). V informatickej terminológii je adresátom procesor.
Algoritmus je postup, ktorého realizáciou získame zo zadaných vstupných údajov po konečnom
počte činností v konečnom čase správne výsledky.
Vlastnosti algoritmu:
 Elementárnosť – postup je zložený z jednoduchých krokov, ktoré sú pre vykonávateľa (človek,
procesor, nemysliace zariadenie) zrozumiteľné
 Determinovanosť (jednoznačnosť) - postup je zostavený tak, že v každom momente jeho
vykonávania je jednoznačne určené, aká činnosť má nasledovať, alebo či sa už postup skončil.
 Rezultatívnosť (opakovateľnosť) – postup dáva pre rovnaké vstupné údaje vždy rovnaké
výsledky.
 Konečnosť – postup skončí vždy v konečnom čase a po vykonaní konečného počtu činností.
 Hromadnosť (všeobecnosť) – postup je použiteľný na celú triedu prípustných vstupných
údajov. Algoritmus nepočíta 1 + 2 = 3, ale a + b = c.
 Efektívnosť – postup sa uskutočňuje v čo najkratšom čase a s využitím čo najmenšieho
množstva prostriedkov (príkazy, pamäť). (Ako kritériá efektívnosti slúžia časová a pamäťová
zložitosť algoritmu.)
V praxi sa doporučuje dodržiavať ešte dve ďalšie vlastnosti:
 zrozumiteľnosť a
 prehľadnosť algoritmu.
Zápis algoritmov:
 matematicky (vzťahom medzi veličinami, sústavou rovníc, maticami), rozhodovacie tabuľky
 graficky (vývojový diagram, štruktúrogram )
 slovne – v jazyku (prirodzenom alebo algoritmickom) alebo programovacím jazykom
(obrázkový - Baltík, Logo - Imagine, Pascal – TurboPascal, Lazarus, Delphi; ďalšie jazyky: C,
C++, C #, Java, PHP, ...)
Vývojový diagram – popisuje postupnosť činností pomocou normou definovaných grafických
značiek a textu v nich.
Štruktúrogram – zhustená obdoba vývojových diagramov, ktorá však nie je definovaná normou.
Základné značky používané vo vývojových diagramoch:
- počiatočná a koncová značka (medzná značka)
- vstup a výstup hodnôt
- priradenia; vykonanie [spracovanie (príkaz, operácia činnosť)]
- porovnanie, rozhodovanie a vetvenie
- poznámka, komentár
- spojka
značky spájame spojnicami, šípka musí byť ak
...
http://gympuo.edupage.org/
MK
Postupy, riešenia, programovanie, algoritmické myslenie
Základné algoritmické konštrukcie
1. sekvencia – postupnosť príkazov
2. vetvenie – členenie algoritmu na základe podmienky
3. cyklus – viacnásobné opakovanie časti algoritmu na základe podmienky (telo cyklu je to, čo sa
má opakovať, dokedy sa to má opakovať, to určuje podmienka cyklu)
začiatok
začiatok
príkaz 1
začiatok
vstup
príkaz 1
1
podmienka
príkaz 2
podmienka
koniec
......
príkaz n
príkaz 1
príkaz 2
vstup
koniec
výstup
príkaz 2
koniec
Otázky:
1. Čo rozumiete pod pojmom algoritmus?
2. Aké vlastnosti musí mať riešenie úlohy, aby to bol algoritmus (vlastnosti algoritmu)?
3. Popíšte vlastnosti algoritmu elementárnosť a determinovanosť.
4. Popíšte vlastnosti algoritmu rezultatívnosť a konečnosť.
5. Popíšte vlastnosti algoritmu hromadnosť a efektívnosť.
6. Akými spôsobmi môžeme zapísať algoritmus?
7. K čomu slúži vývojový diagram?
8. Vymenujte a nakreslite základné značky vývojového diagramu.
9. Popíšte spôsoby zápisu algoritmov a uveďte pomocou akých základných algoritmických
konštrukcií môžeme zapísať ľubovoľný výpočtový proces.
http://gympuo.edupage.org/
Download

Postupy, riešenia, programovanie, algoritmické myslenie