Materiál k semináru
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013
zmeny platné od 1.1.2013
Október 2012
Lektor : RNDr. Jana Motyčková
1. DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNĚHO POMERU.
1.1.
PODMIENKY UZATVORENIA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV (DOBPŠ) PO
1.1.2013.
DoBPŠ môže zamestnávateľ uzatvoriť iba s fyzickou osobou, ktorá:
- má štatút žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia
- a nedovŕšila 26 rokov veku.
Neoddeliteľnou súčasťou DoBPŠ je potvrdenie štatútu študenta. Potvrdenie nie je potrebné, ak sa
dohoda uzatvára po skončení štúdia na SŠ alebo po skončení letného semestra na VŠ najneskôr do
konca októbra toho istého školského roka.
Prácu na DoBPŠ možno vykonávať len do konca kalendárneho roka, v ktorom osoba dovŕši 26 rokov
veku.
Na základe DoBPŠ možno vykonávať prácu v rozsahu v priemere najviac 20 hodín týždenne.
Priemerný rozsah prác sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola DoBPŠ uzatvorená, najvac však za 12
mesiacov.
Zamestnanec, ktorý uzatvoril DoBPŠ pred 1.1.2013 a dovŕšil 26 rokov do 31.12.2012, môže na túto
dohodu pracovať aj po 1.1.2013, najdlhšie však do 31.1.2013.
1.2.
PRIPRAVOVANÉ ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE V SÚVISLOSTI S DOHODAMI.
V SCHVAĽOVACOM PROCESE!!!
Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa
bude vzťahovať :
- prvá časť Zákonníka práce (tak ako doteraz) – všeobecné ustanovenia §1 - §40,
- ustanovenia týkajúce sa pracovného času a doby odpočinku (§85-§95) – pracovný čas, rozvrhnutie
pracovného času, konto pracovného času, pružný pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, dni
pracovného pokoja),
- nočná práca (§98) (nie mzdové zvýhodnenie za prácu v noci)
- minimálna mzda (§ 119 ods. 1), ale nie minimálne mzdové nároky
- § 144a ods. 1 až 5 (posudzovanie výkonu práce),
- šiesta časť = ochrana práce, § 146 až 150.
Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci dohodára z dôvodu prekážok, ak zasiahli
do času, kedy zamestnávateľ určil výkon práce. Zamestnancovi na dohodu za tento čas náhrada
odmeny nepatrí. Ide o prekážky v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) :
- dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu alebo úraz,
- materská dovolenka ?,
- rodičovská dovolenka ?,
- karanténa,
- ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov,
- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení,
- narodenie dieťaťa zamestnancovi,
- sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia,
- úmrtie rodinného príslušníka,
- svadba,
- znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným
prostriedkom,
- nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy
1
1.3.
PLATENIE POISTNÉHO Z DOHÔD.
Pre sociálne poistenie zamestnancov rozlišujeme na :
1. Zamestnancov na dohody o brigádnickej práci študentov, ktorí sú žiakmi strednej školy do
konca mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov, ak ich príjem u jedného zamestnávateľa
nepresiahne 66 €. Na takýchto zamestnancov sa vzťahuje iba úrazové poistenie a garančné
poistenie, ak je zamestnávateľ garančne poistený.
2. Zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom - na týchto zamestnancov sa vzťahuje
nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti (a zdravotné poistenie).
Nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnancov
s pravidelným príjmom na základe dohody o brigádnickej práci študentov, a na poberateľov
starobného alebo invalidného dôchodku, na výsluhových dôchodcov, ktorí dovŕšili
dôchodkový vek, na invalidných výsluhových dôchodcov, ak poberajú príjem na základe
dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.
3. Zamestnancov s nepravidelným príjmom - na týchto zamestnancov sa vzťahuje iba
dôchodkové poistenie (a zdravotné poistenie). Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné
poistenie, invalidné poistenie a rezervný fond.
Zdravotné poistenie.
Po 1.1.2013 sa za zamestnanca považuje aj osoba, ktorá má uzatvorenú dododu o vykonaní práce
alebo o pracovnej činnosti a poberá z tejto dohody príjem. Výnimkou je, ak takúto dohodu má
uzatvorenú poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku po
dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidného výsluhového dôchodku. Zdravotné poistenie sa
nevzťahuje na dohody o brigádnickej práci študentov.
Tabuľka platenia poistného pre zamestnancov pracujúcich na dohody pre rok 2013
Dohody o brigádnickej práci
Dohody o pracovnej činnosti
študentov
Dohody o vykonaní práce
do 18 rokov
do 66 €
ostatní
starobní dôchodcovia
ostatní
invalidní dôchodcovia
výsluhoví - dôch.vek
invalidní výsluhoví d.
Poistenie
Prav Nepr Prav Nepr.
Prav.
Nepr..
Prav.
Nepr..
zdravotné
Áno
Áno
nemocenské
Áno
starobné
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
invalidné
Áno
Áno
Áno*
Áno*
Áno*
Áno*
v nezamestnanosti
Áno*
úrazové
Áno Áno Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
garančné **
Áno Áno Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
rezervný fond
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
* Invalidné poistenie neplatia tí, ktorým bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný
dôchodok – pozri nasledujúcu tabuľku. Poistenie v nezamestnanosti tiež pozri nasledujúcu tabuľku.
** Garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je garančne poistený.
2
Platí poistné na
Prehľad platenia poistného za vybraných poistencov
NP
StP
IP
PN
GP
RF
ÚP
Priznaný SD
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Priznaný predčasný SD*
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Dôchodkový vek bez dôchodku
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Poberateľ ID (40-100%)
dôchodkovom veku
Poberateľ ID nad 70%
v
* Ide o zamestnanca, ktorému bola pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku
z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti
Sadzby poistného a maximálne mesačné vymeriavacie základy v r.2013
zamestnanec zamestnávateľ Maximálny VZ r.2013
Zdravotné poistenie
4% alebo
10% alebo
3930 € ročný 47140
(plus 94320 z dividend *)
2%
5%
Nemocenské poistenie
1,4 %
1,4 %
3930 €
Starobné poistenie
4%
14 %
3930 €
Invalidné poistenie
3%
3%
3930 €
Poistenie v nezamestnanosti
Úrazové poistenie
Garančné poistenie
Rezervný fond
* V schvaľovacom procese!!!
1%
1%
0,8 %
0,25 %
4,75 %
3930 €
Nie je
3930 €
3930 €
Jednotlivé sumy poistného zamestnanca aj zamestnávateľa pre sociálne aj zdravotné poistenie sa
zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Vymeriavací základ sa tiež zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
1.4.
NÁROKY PLYNÚCE Z POISTENIA DOHÔD.
Zamestnanec pracujúci na dohodu, na ktorú sa vzťahuje nemocenské poistenie má nárok na :
- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – platí zamestnávateľ
- nemocenské, materské a ošetrovné – vypláca SP
Ide o dohody o pracovnej činnosti aj dohody o vykonaní práce s pravidelným príjmom osôb, ktoré
nepoberajú starobný alebo invalidný dôchodok, ani výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového
veku alebo invalidný výsluhový dôchodok.
Pre výšku a zisťovanie denného vymeriavacieho základu platia u dohodárov rovnaké pravidlá ako
u zamestnancov.
U zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu, z ktorej je poistený v nezamestnanosti, sa doba trvania
dohody a vymeriavací základ započítava do doby poistenia a do vymeriavacieho základu pre nárok na
dávku v nezamestnanosti.
Doba dôchodkového poistenia a vymeriavací základ z dohody, z ktorej je zamestnanec dôchodkovo
poistený sa započítava do doby poistenia pre nárok a výpočet výšky starobného, predčasného
starobného alebo invalidného dôchodku. Ak zamestnanec je dôchodkovo poistený z dohody
s nepravidelným príjmom, do doby poistenia sa započítava iba obdobie, v ktorom mal vymeriavací
3
základ. Starobný dôchodca a predčasný starobný dôchodca po skončení dohody môže požiadať
o prepočítanie dôchodku. Požiadať o prepočítanie dôchodku sa môže iba raz v kalendárnom roku.
Za zamestnancov na dohodu, na ktorých sa vzťahuje dôchodkové poistenie, je zamestnávateľ povinný
viesť evidenčné listy dôchodkového poistenia. Ak ide o zamestnanca s nepravidelným príjmom, do
evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľ ako dobu poistenia uvedie iba obdobie, za
ktoré mal zamestnanec vymeriavací základ.
1.5.
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA PRI DOHODÁCH
Prihlasovanie a odhlasovanie.
Pre Sociálnu poisťovňu poistenie zamestnanca vzniká dňom vzniku právneho vzťahu. To sa týka aj
zamestnancov pracujúcich na dohodu. Aj pri dohode s nepravidelným príjmom poistenie zamestnanca
vzniká (prihlasovanie) dňom vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej
činnosti, nie dňom, odkedy, alebo za ktorý sa príjem vypláca. Poistenie zamestnanca zaniká dňom
zániku právneho vzťahu. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca pracujúceho na dohodu do
SP pred vznikom poistenia, najneskôr v deň začiatku právneho vzťahu pred začatím výkonu činnosti
zamestnanca. Odhlásiť zamestnancov treba najneskôr deň po zániku týchto poistení. Prihlasovanie
a odhlasovanie sa realizuje cez registračný list, prípadne elektronicky.
Každý právny vzťah sa do SP prihlasuje osobitne a aj vo výkaze poistného sa vykazuje každý
právny vzťah osobitne.
Na zdravotnú poisťovňu je potrebné zamestnanca pracujúceho na dohodu, z ktorej je zdravotne
poistený (čiže okrem DoBPŠ, starobných, invalidných dôchodcov, výsluhových dôchodcov po
dovŕšení dôchodkového veku a invalidných výsluhových dôchodcov) prihlásiť od vzniku právneho
vzťahu, ak v tom mesiaci, je zamestnancovi zúčtovaný príjem. Prihlásenie aj odhlásenie sa realizujú na
Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
(tzv. hromadné oznámenie), alebo elektronicky dávka 601 – použije sa kód 2. Termín na prihlásenie
a odhlásenie zamestnanca je do 8 dní.
Ak je uzatovrená dohoda, ale v tom mesiaci príjem zúčtovaný nebude, zamestnanec sa prihlási do ZP
až v mesiaci, v ktorom je príjem zúčtovaný a to len na posledný deň toho mesiaca – začiatok aj
ukončenie je v jeden deň a musia byť uvedené v jednom hromadnom oznámení. Pri ďalšom vyplatení
odmeny (nepravidelne, nie každý mesiac), sa postupuje obdobne. V týchto prípadoch sa používa kód
2Y. Termín na prihlásenie a odhlásenie zamestnanca je do konca nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
Ak jeden človek u jedného zamestnávateľa má uzatvorený pracovný pomer aj dohodu, prípade viac
dohôd, čiže je považovaná za zamestnanca u zamestnávateľa z viacerých dôvodov, pre zdravotné
poistenie sa posudzuje, akoby bol zamestnancom u tohoto zamestnávateľa iba raz. To znamená, ak je
niekto napríklad zamestnancom v pracovnom pomere a uzavrie dohodu., neprihlasuje sa znovu na
zdravotné poistenie, vo výkaze poistného sa uvádza v jednom riadku, a vymeriavací základ sa
uvádza v úhrne.
Ospravedlnená neprítomnosť dohodára v práci a vplyv na SP a ZP
V prípade celodennej ospravedlnenej neprítomnosti dohodára z dôvodov uvedených v kap.1.2. :
- ak ide o ospravedlnenú neprítomnosť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu
alebo úraz, zamestnávateľ je povinný odstúpiť pobočke SP tlačivo, na ktorom sa preukazuje
dočasná práceneschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako 10 dní, do 3 dní po 10.dni trvania PN.
V Mesačnom výkaze poistného a príspevkov (MVPP) poníži dni poistenia o dni
práceneschopnosti;
- ak ide o dočasnú práceneschopnosť, ktorá trvá dlhšie ako 52 týždňov, dohodárovi sa poistenie
zamestnanca prerušuje, prerušenie sa oznamuje na registračnom liste;
4
-
-
ak ide o ospravedlnenú neprítomnosť z dôvodu ošetrovania člena rodiny po 10.dni trvania tohto
poistenia, sociálne poistenie sa prerušuje, počet dní v MVPP. Počet dní v MVPP sa ponižuje aj pri
OČR do 10.dňa;
ak ide o niektorý z ostatných dôvodov, sociálne poistenie sa v tento deň neprerušuje, nejde
o čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy, počet dní v Mesačnom výkaze poistného
a príspevkov sa o tieto dni neponižuje
V zdravotnej poisťovni - ak počas tejto doby dohodár poberá náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti, nemocenské, ošetrovné alebo materské, alebo je PN po podpornej dobe, zamestnávateľ
oznámi toto pod kódom 1O (začiatok a koniec). V ostatných prípadoch ide o deň, kedy zamestnanec
nemá príjem a je potrebné nahlásiť zmenu (prerušenie) pod kódom 2Y (začiatok a koniec).
Evidenčný list dôchodkového poistenia.
Zamestnancovi pracujúcemu na dohodu, z ktorej je dôchodkovo poistený (čiže okrem DoBPŠ do 18
rokov a do 66 €) je zamestnávateľ povinný viesť evidenčný list dôchodkového poistenia. (ELDP) . Ak
ide o dohodu s nepravidelným príjmom, do ELDP zamestnávateľ ako dobu poistenia uvedie iba
obdobie, za ktoré mal zamestnanec vymeriavací základ.
2. PRAVIDELNÝ A NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM, VYMERIAVACÍ ZÁKLAD.
Za zamestnanca s pravidelným príjmom sa považuje fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej
zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h),
ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nie je pritom
dôležité, či výška príjmu v jednotlivých mesiacoch je približne rovnaká alebo vykazuje veľké
rozdiely. Osoba ostáva zamestnancom s pravidelným príjmom aj vtedy, ak z nejakých odôvodnených
dôvodov niektorý mesiac príjem neobdrží (práceneschopnosť, neplatené voľno, nepriznanie odmeny
z nejakého dôvodu pri iných ako pracovných zmluvách).
Za zamestnanca s nepravidelným príjmom sa považuje fyzická osoba v právnom vzťahu, ak z tohto
právneho vzťahu vyplýva nárok na príjem zo závislej činnosti, ale tento príjem nebude vyplácaný
pravidelne každý mesiac po dobu trvania tohto právneho vzťahu.
2.1.
VYMERIAVACÍ ZÁKLAD.
Vymeriavacím základom (VZ) zamestnanca pre platenie poistného do SP a do ZP je príjem, ktorý je
zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti okrem vráteného poistného s výnimkami :
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca
nevstupujú do VZ pre SP, vstupujú do VZ pre ZP.
- príspevok pre zamestnancov s nízkym príjmom, ktorý poskytuje zamestnávateľovi ÚPSVaR
a zamestnávateľ ho následne vypláca zamestnancovi nevstupuje do VZ pre SP.
- nepeňažný príjem zo sociálneho fondu nevstupuje do VZ pre SP ak je vyplatený
zamestnancovi po skončení právneho vzťahu.
Do vymeriavacieho základu zamestnanca pre SP sa zahŕňa aj podiel na zisku vyplatený zamestnancovi
bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti.
Do vymeriavacieho základu sa započítava aj príjem, ktorý nepodlieha dani z príjmov z dôvodu, že tak
ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia a príjem, ktorý nepodlieha dani z príjmov ktorú
vykonáva fyzická osoba na území Slovenskej republiky, a na ktorú sa v právnych vzťahoch povinného
verejného zdravotného poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa príjem, ktorý nie je predmetom dane, alebo je
od dane oslobodený.
5
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnanca. Vymeriavací základ
zamestnanca a zamestnávateľa pre SP aj pre ZP nemá stanovené minimum.
Maximálne mesačné vymeriavacie základy pre jednotlivé poistenia v r.2012 a v r.2013 sú v tabuľke
v kap.1.3..
Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SP sa kráti podľa počtu dní v mesiaci, za ktoré sa platí
poistné (kráti sa za dni, kedy poistenie netrvalo alebo za ktoré sa poistné neplatí, napr. PN). Pri úprave
maximálneho VZ sa VZ pripadajúci na jeden deň zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Maximálny VZ pre ZP sa kráti iba pre osoby, ktoré boli časť roka zdravotne poistené v zahraničí. Toto
krátenie sa neuplatňuje pri výpočet preddavkov, iba v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
2.2.
VZ ZAMESTNANCA S NEPRAVIDELNÝM PRÍJMOM.
Ak zamestnancovi s nepravidelným príjmom (tiež dohodárovi s nepravidelným príjmom) bol
vyplatený príjem zo závislej činnosti počas trvania dôchodkového poistenia, tento príjem sa pre SP
rozpočíta pomerne na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom
roku, okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho
vymeriavacieho základu. Toto sa netýka zamestnanca prihláseného ako zamestnanec s pravidelným
príjmom, ktorý dostane odmenu za dlhšie obdobie.
Vymeriavací základ a poistné zamestnanca s nepravidelným príjmom a z príjmov, ktoré sa
rozpočítavajú na viac mesiacov (viď ďalšie kapitoly - príjem vyplatený po skončení právneho vzťahu
a príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu) počíta, vykazuje a odvádza zamestnávateľ do SP
osobitne. Na vykazovanie týchto vymeriavacích základov a poistného do SP slúži tlačivo s názvom
„VÝKAZ POISTNÉHO“. Toto poistné je splatné do ôsmeho dňa mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, v ktorom bol zúčtovaný príjem. Pri platbe poistného sa uvedie špecifický
symbol v tvare mm99rrrr, kde mm je mesiac zúčtovania príjmov a rrrr je rok zúčtovania príjmov. Pod
pojmom zúčtovaný mysli v tomto prípade SP deň, kedy sa spracovávajú výplaty. Variabilný symbol je
rovnaký ako pri platbe poistného uvedeného v mesačnom výkaze.
Pre ZP príjem takéhoto zamestnanca sa uvádza vo Výkaze preddavkov na poistné v mesiaci, v ktorom
je príjem zúčtovaný (v tomto prípade sa myslí mesiac, za ktorý „je výplatná páska“), nerozpočítava sa
na predchádzajúce mesiace. Pri výpočte preddavkov poistného na ZP sa zohľadňuje mesačný
maximálny VZ.
Na účely výpočtu dôchodku zamestnanca s nepravidelným príjmom sa do doby poistenia nezahrnie
obdobie, za ktoré nemá vymeriavací základ, aj keď v tom období trvalo dôchodkové poistenie.
Príklad 1.
Zamestnanec má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce na obdobie od 1.12.2012 do 28.2.2013. odmenu
za túto dohodu vo výške 8000 € dostane vyplatenú až po vykonaní úlohy – v marci vo výplatnej páske
za február.
Keďže ide o zamestnanca s nepravidelným príjmom, pri výpočte poistného do SP sa odmena rozpočíta
do Výkazu poistného (označenie 3/2013) na 2 mesiace (január a február), na každý mesiac pripadne
4000 eur – to je viac ako maximálny mesačný vymeriavací základ (3930 €) a teda za mesiac január
a február vypočíta zamestnávateľ poistné z vymeriavacieho základu 3930 €. Vo výkaze poistného
uvedie za mesiace 1/2013 a 2/2013 vymeriavací základ 3930 € pre Stp, IP a RF, a z tejto sumy
vypočíta príslušné poistné.
Vo výkaze pre ZP za február uvedie celkový príjem 8000 €, vymeriavací základ 3930 € a preddavky
poistného sa vypočítajú zo sumy 3930 €.
Ddo ELDP uvedie zamestnávateľ:
Znak poistenia : A
Od : 01.01.
Do : 28.2.
VZ : 7860
6
Príklad 2.
Zamestnanec má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce na obdobie od 1.8.2013 do 28.2.2014. Časť
odmeny z tejto dohody v sume 800 € dostane vyplatenú v novembri 2013 (výplatná páska za 10/2013),
zvyšok v sume 2000 € bude vyplatený v marci 2014 (výplatná páska za 2/2014)
Odmena vyplatená v 11/2013 sa rozpočíta do Výkazu poistného (označenie 11/2013) na 3 mesiace, na
každý mesiac pripadne 266,66 € Vo výkaze poistného sa uvedú mesiace 8/2013, 9/2013 10/2013 s
vymeriavacím základom 266,66 € pre Stp, IP, RF, ÚP a GP a z tejto sumy sa vypočíta príslušné
poistné.
Vo výkaze pre ZP za október sa uvedie celkový príjem 800 €, vymeriavací základ 800 € a preddavky
poistného sa vypočítajú zo sumy 800 €.
Odmena vyplatená v r.2014 sa rozpočíta do Výkazu poistného (označenie 3/2014) na 2 mesiace, na
každý mesiac pripadne 1000 € Vo výkaze poistného sa uvedú mesiace 1/2014, 2/2014 s
vymeriavacím základom 1000 € pre Stp, IP, RF, ÚP a GP a z tejto sumy sa vypočíta príslušné poistné.
Vo výkaze pre ZP za február sa uvedie celkový príjem 2000 €, vymeriavací základ 2000 €
a preddavky poistného sa vypočítajú zo sumy 2000 €.
Pri skončení dohody zamestnávateľ vystaví ELDP a do neho uvedie:
Rok 2013 Znak poistenia : A Od : 01.08.
Do : 31.10.
VZ : 799,98
Rok 2014 Znak poistenia : A Od : 01.01.
Do : 28.2.
VZ : 2000
2.3.
SÚBEŽNÉ ZAMESTNANIA U JEDNÉHO ZAMESTNÁVATEĽA.
Pre SP sa každý právny vzťah zamestnanca posudzuje osobitne, čiže aj prihlasuje a vykazuje sa
osobitne. Zároveň platí, že vymeriavací základ zamestnanca v úhrne zo všetkých zamestnaní je najviac
vo výške maximálneho vymeriavacieho základu. Do ELDP sa uvádza vymeriavací základ
zamestnanca. To platí aj pre súbeh pracovného pomeru a dohody.
V prípade práceneschopnosti, OČR alebo materskej sa nárok na náhradu príjmu a nemocenské dávky
posudzuje osobitne z každého právneho vzťahu.
Pre ZP sa posudzujú všetky vzťahy zamestnanca u jedného zamestnávateľa spoločne, t.j. zamestnanec
sa prihlasuje iba raz a vo výkaze sa uvádza v jednom riadku v úhrne zo všetkých právnych vzťahov
zamestnanca.
Príklad 1 – posudzovanie maxima pri súbehu.
Pán Ján sa stal 25.2.2013 konateľom. Ako konateľ má nárok na odmenu polročne, odmena bude
zúčtovaná v júnovej výplatnej páske v sume 7500 € a v decembrovej výpl.páske v sume 12000 €.
Okrem toho uzatvoril s touto firmou pracovný pomer od 1.5.2013, jeho mesačná mzda je každý
mesiac 3000 €.
Do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ prihlási pána Jána ako zamestnanca s nepravidelným príjmom
od 25.2.2013 (kód činnosti v 4. oddieli uvedie 1 – konateľ). Potom 1.5. ho prihlási znovu ako
zamestnanca s pravidelným príjmom (kód činnosti v 4. oddieli neuvádza).
Do zdravotnej poisťovne prihlási zamestnávateľ pána Jána ako zamestnanca až od 1.5.2013. V júni,
keď bude mať príjem aj ako konateľ, už zamestnávateľ tohto zamestnanca znovu do ZP neprihlasuje.
Prvýkrát sa zamestnanec „objaví“ vo výkazoch za mesiac máj – predtým ako konateľ príjem nemal.
V máji zamestnávateľ uvedie pána Jána v Mesačnom výkaze poistného pre SP, uvedie tu jeho VZ
3000 € pre NP, StP, IP, PvN, GP, RF a ÚP. Z tejto sumy vypočíta poistné do jednotlivých fondov.
V máji uvedie zamestnávateľ pána Jána aj vo výkaze pre ZP, uvedie tu celkový príjem 3000 €,
vymeriavací základ 3000 € a preddavky poistného sa vypočítajú zo sumy 3000 €.
V júni :
Pre SP VZ z pracovného pomeru je 3000 € - v Mesačnom výkaze poistného pre SP uvedie VZ 3000 €
pre pre NP, StP, IP, PvN, GP, RF a ÚP Z tejto sumy vypočíta poistné do jednotlivých fondov.
7
Výpočet VZ pre SP z príjmu konateľa (7500 €) je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Príjem sa
rozpočítava na mesiace od februára do júna, t.j. na 5 mesiacov – 1500 € mesačne (riadok A).
V každom mesiaci treba zohľadniť maximálny VZ (riadok C) – keďže vo februári právny vzťah trval
iba 4 dni (od 25.2.), maximálny VZ vo februári bol 3930/28 = 140,35 na deň (zaokrúhľuje sa na 1
deň na eurocenty nadol), na 4 dni : 4x140,35 = 561,40 €.
Vymeriavací základ zamestnávateľa je uvedený v riadku D – tieto VZ uvedie zamestnávateľ do
Výkazu poistného do riadkov za február až jún a z tohto VZ vypočíta poistné zamestnávateľa na StP,
IP a do RF.
Pre vymeriavací základ zamestnanca musí ale zohľadniť už získaný VZ z pracovného pomeru – 3000
€ v mesiacoch máj a jún (riadok E). Keďže maximálny VZ v úhrne je 3930 €, do VZ zamestnanca
(konateľa) v mesiacoch máj a jún nemôže započítať celých 1500 € ale najviac sumu 3930 – 3000 =
930 €. Vymeriavací základ, z ktorého vypočíta poistné zamestnanca (konateľa) na StP a IP po
zohľadnení maxima a VZ z iného zamestnania je teda uvedený v riadku F.
Za mesiac
A Rozpočítanie odmeny konateľa
v 6/2011
B VZ konateľa z minulosti
C Maximálny VZ
D VZ zamestnávateľa
(z odmeny konateľa)
E VZ
zamestnanca
z iného
zamestnania (pre StP,IP)
F VZ zamestnanca – po zohľadnení
max. v súbehu iným zamestnaním
G Spolu VZ zamestnávateľa zo
všetkých odmien konateľa (B+D)
2
3
4
5
6
1500
1500
1500
1500
1500
0
561,40
561,40
0
3930
1500
0
3930
1500
0
3930
1500
0
3930
1500
3000
3000
561,40
1500
1500
930
930
561,40
max.
1500
1500
1500
1500
7
8
9
10
11
12
Vo výkaze pre ZP uvedie celkový príjem 3000 +7500 = 10500 €, vymeriavací základ 3930 €
a preddavky poistného sa vypočítajú zo sumy 3930 €.
V júli až novembri :
Zamestnávateľ uvedie pána Jána v Mesačnom výkaze poistného pre SP, uvedie tu jeho VZ 3000 € pre
všetky poistenia .a vypočítané poistné do jednotlivých fondov.
Vo výkaze pre ZP uvedie celkový príjem 3000 €, vymeriavací základ 3000 € a preddavky poistného sa
vypočítajú zo sumy 3000 €.
V decembri :
Pre SP VZ z pracovného pomeru je 3000 € - v Mesačnom výkaze poistného pre SP uvedie VZ 3000 €
pre všetky poistenia .a vypočítané poistné do jednotlivých fondov.
Výpočet VZ pre SP z príjmu konateľa (12000 €) je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Príjem sa
rozpočítava na mesiace od marca do decembra, t.j. na 10 mesiacov – 1200 € mesačne (riadok A). Na
február sa tento príjem už nezapočíta, lebo vo februári bol už dosiahnutý maximálny VZ na
dôchodkové poistenie z príjmu konateľa – riadok G predchádzajúcej tabuľky. V každom mesiaci treba
zohľadniť maximálny VZ (riadok C). Keďže VZ v úhrne s predchádzajúcimi VZ (riadok A + riadok
B) nepresiahne nikdy 3930 € (riadok C), VZ zamestnávateľa bude teda každý mesiac od marca do
decembra po 1200 € - uvedené v riadku D – tieto VZ uvedie zamestnávateľ do Výkazu poistného do
riadkov za marec až december a z tohto VZ vypočíta poistné zamestnávateľa na StP, IP a do RF.
Pre vymeriavací základ zamestnanca musí ale zohľadniť aj už získaný VZ z pracovného pomeru –
3000 € v mesiacoch máj až december (riadok E). V mesiacoch máj a jún ako zamestnanec už zaplatil
z maximálneho VZ (3000 z pracovného pomeru, 930 z júnovej odmeny konateľa), preto v týchto
mesiacoch poistné zamestnanca na Stp a IP bude nulové. V mesiacoch júl až december tiež do VZ
zamestnanca nemôže započítať celých 1200 € (z pracovného pomeru už zaplatil z 3000 €) ale najviac
sumu 3930 – 3000 = 930 €. Vymeriavací základ, z ktorého vypočíta poistné zamestnanca (konateľa)
na StP a IP po zohľadnení maxima a VZ z iného zamestnania je teda uvedený v riadku G.
Za mesiac
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A Rozpočítanie odmeny konateľa
v 12/2011
1200
1200
8
1200
1200
1200 1200 1200 1200
1200
1200
B VZ zamestnávateľa pre konateľa 561,40
z minulosti = r.G predch. tabuľky
C Maximálny VZ
561,40
D VZ zamestnávateľa (odm.konat.)
=A, ale najviac C-B
E VZ
z iného zamestnania (pre
zamest- StP, IP)
F nanca
z minulej odmeny kona- 561,40
teľa = r.F predch. tab.
G VZ zamestnanca – po zohľadnení
maxima v súbehu s VZ z iného
zamestnania
=D, ale najviac C-(F+E)
1500
1500
1500
1500
3930
1200
3930
1200
3930
1200
3930
1200
3930 3930 3930 3930
1200 1200 1200 1200
3930
1200
3930
1200
3000
3000
3000 3000 3000 3000
3000
3000
930
930
930
1500
1500
930
930
1200
1200
0
0
930
930
930
Do evidenčného listu za rok 2013 za právny vzťah konateľa zamestnávateľ uvedie :
Znak poistenia : A
Od : 25.02.
Do : 31.12.
VZ : 13401,40 (= r.F+G tabuľky)
Do evidenčného listu za rok 2013 za právny vzťah zamestnanca zamestnávateľ uvedie :
Znak poistenia : A
Od : 01.05.
Do : 31.12.
VZ : 24000 (8x3000)
Vo výkaze pre ZP za december uvedie celkový príjem 3000 +12000 = 14000 €, vymeriavací základ
3930 €.
2.4.
PRÍJEM VYPLATENÝ PO SKONČENÍ PRÁVNEHO VZŤAHU.
Ak zamestnancovi s pravidelným alebo nepravidelným príjmom bol vyplatený príjem zo závislej
činnosti po zániku právneho vzťahu (týka sa aj dohôd), pre SP sa tento príjem sa rozpočíta
pomerne do vymeriavacích základov do všetkých mesiacov trvania poistenia v poslednom
kalendárnom roku. Ak v tomto roku bolo poistenie prerušené, príjem sa rozpočítava až od posledného
vzniku poistenia po prerušení. Pritom sa berú do úvahy všetky mesiace, kedy poistenie trvalo (teda aj
počas PN, materskej) aj mesiace, kedy už bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie
z maximálneho VZ. Toto neplatí, ak ide o vyplatenie príjmu z dohody, ktorá skončila do 31.12.2012.
Zamestnancovi je v prípade vyplatenia príjmu po skončení právneho vzťahu potrebné opraviť už
vystavený evidenčný list dôchodkového poistenia, pritom to vymeriavacieho základu sa pripočíta
vymeriavací základ z vyplateného príjmu.
Ak poistenie zaniklo pred rokom 2011, tento postup sa pre SP nepoužije. V takomto prípade sa tento
príjem nezapočítava do vymeriavacieho základu zamestnanca a neodvádza sa z neho poistné do SP.
Pre ZP sa takýto príjem uvedie vo výkaze za mesiac, v ktorom bol príjem zúčtovaný.
3. PREDČASNÍ STAROBNÍ DOCHODCOVIA PO 1.1.2013.
Podmienkou priznania predčasného starobného dôchodku (PSD) je, že ku dňu vzniku nároku na PSD
nie je poistenec povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo szčo. Ak poberateľ PSD sa
stane zamestnancom alebo povinne dôchodkovo poistenou szčo, zaniká mu nárok na výplatu PSD od
najbližšieho výplatného termínu dôchodku po vzniku poistenia. Nárok opätovne vznikne po dni zániku
tohoto poistenia.. Po 1.1.2013 ak PSD je dôchodkovo poistený medzi dvomi dátumami poberania
PSD, nárok na výplatu PSD mu nezanikne, ale sumy vyplatené na PSD za toto obdobie sa zúčtujú so
sumou dôchodkovej dávky, na výplatu ktorej vznikne nárok po zániku tohto dôchodkového poistenia.
Vzhľadom na to, že po 1.1.2013 budú aj dohody zakladať dôchodkové poistenie, znamená to, že
predčasní starobní dôchodcovia nebudú už môcť pracovať ani na dohody, ak nechcú prísť o PSD.
Zároveň je prechodné obdobie do 28.2.2013, v ktorom platí, ak poistencovi :
- bol priznaný PSD podľa zákona platného do 31.12.2012 a
9
- tento poistenec nedovŕši dôchodkový vek do 28.2.2013 a
- dohoda bola uzatvorená pred 1.1.2013 a táto dohoda trvá po 1.1.2013,
nárok na výplatu PSD mu zaniká od najbližšej splátky PSD splatnej po 28.2.2013.
Pri opätovnom vzniku nároku na PSD po skončení zamestnania alebo povinného poistenia szčo sa
PSD zvyšuje o sumu : súčet osobných mzdových bodov (OMB) za obdobie poistenia krát aktuálna
dôchodková hodnota platná v deň nasledujúci po zániku DP. Neprihliada sa na hodnotu OMB vyššiu
ako 3.
Ak sa PSD vyplácal v polovičnej výške z dôvodu jeho súbehu s vdovským alebo vdoveckým
dôchodkom, zvýšenie PSD po zániku poistenia sa realizuje v plnej výške.
Zvýšenie PSD sa určí v kalendárnom roku len raz.
Príklad 1.
Pán Pavol je k 31.12.2012 PSD, dôchodkový vek dovŕši 5.8.2013. Ma uzatvorenú dohodu o pracovnej
činnosti na obdobie od 1.12.2012 do 30.6.2013. Ak dohodu neukončí skôr, PSD mu bude vyplatený
ešte v januárovom a februárovom termíne, v mesiacoch marec a ž jún mu PSD vyplatený nebude.
Príklad 2.
Pán Peter je k 31.12.2012 PSD, dôchodkový vek dovŕši 5.8.2013. Ma uzatvorenú dohodu o pracovnej
činnosti na obdobie od 1.12.2012 do 20.2.2013. Výplata PSD sa nepreruší.
Príklad 3.
Pani Lucia je PSD. Uzatvorí dohodu od 1.2.2013 do 28.2.2013. Pani Lucii zanikne nárok na výplatu
PSD splatného vo februári 2013.
Príklad 4.
Pani Lenka je PSD. Výplatný termín PSD má 20.deň v mesiaci. Výška PSD je 310 €. Na jeden deň
25.1.2013 uzatvorí dohodu o vykonaní práce. Nárok na výplatu PSD jej nezanikne, ale v budúcnosti
jej bude znížená splátka PSD alebo starobného dôchodku o sumu 310/31 =10 € (alikvotná časť
januárového PSD za obdobie trvania dôchodkového poistenia = 1 deň).
4. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA.
Samostatne zárobkovo činnou osobou pre sociálne a zdravotné poistenie je každá osoba, ktorá dovŕšila
18 rokov, ktorý má pridelené DIČ, okrem :
- osobných asistentov
- osôb, ktoré majú pridelené DIČ iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti.
Samostatne zárobkovo činnou osobou nie je osoba, ktorá poberá príjem z použitia diela alebo použitia
umeleckého výkonu
Pre SP - povinne nemocensky a dôchodkovo poistenou osobou je len tá szčo, ktorej príjem
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2 daňového zákona) bol vyšší ako
12-násobok minimálneho základu. Povinné poistenie pritom vzniká od 1.júla nasledujúceho roku
a končí 30.júna po skončení roku, kedy táto príjmová podmienka nie je splnená (príjem bol nižší).
SZČO, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a jej príjem (obrat) zo szčo
presiahol 12-násobok minimálneho základu, vzniká povinné poistenie od 1.októbra nasledujúceho
roku. SZČO, ktorá mala predĺženú lehotu na podanie DP zaniká poistenie 30.9. roku nasledujúceho po
roku, kedy jej príjem bol nižší ako 12-násobok minimálneho základu.
10
4.1.
VYMERIAVACÍ ZÁKLAD SZČO, POISTNÉ A PREDDAVKY.
Vymeriavací základ szčo sa určuje vždy zo základu dane zo samostatnej zárobkovej činnosti okrem
príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, príjmu z prenájmu a tiež okrem príjmu z použitia diela
alebo použitia umeleckého výkonu – ďalej len základ dane zo szč.
Sociálne poistenie.
Vymeriavací základ szčo na sociálne poistenie sa sa urči :
- v období do 30.6.2013, resp. 30.9.2013 podľa predpisov účinných do 31.12.2012 = základ
dane zo szč z r.2011 deleno 2, deleno počet mesiacov vykonávania szč v r.2011;
- v období od 1.7.2013 (1.10.2013)) ako základ dane z r.2012 zo szč neznížený o zaplatené
poistné deleno 1,9, deleno počet mesiacov vykonávania szč v r.2012;
- v období od 1.7.2014 (1.10.2014) ako základ dane z r.2013 zo szč neznížený o zaplatené
poistné deleno 1,6, deleno počet mesiacov vykonávania szč v r.2013;
- v období od 1.7.2015 ako základ dane z r.2014 zo szč neznížený o zaplatené poistné deleno
1,486, deleno počet mesiacov vykonávania szč v r.2014.
Pod zaplateným poistným sa myslí zaplatené poistné na povinné zdravotné poistenie, poistné na
nemocenské, dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do RFS
a poistné v nezamestnanosti
Vymeriavací základ szčo na sociálne poistenie sa kráti za kalendárne dni, kedy osoba nebola povinne
poistenou szčo a za dobu poskytovania materského, za dobu OČR, za dobu kedy je práceneschopná
alebo má nariadené karanténne opatrenie.
Vymeriavací základ a jednotlivé poistné do SP sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Poistné je splatné
do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Zdravotné poistenie.
Pre zdravotné poistenie je rozhodujúcim obdobím pre určenie VZ kalendárny rok. Zdravotné
poistenie sa platí preddavkami a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. V ročnom
zúčtovaní poistného sa pre konečnú výšku poistného berú do úvahy všetky posudzované príjmy
poistenca, nielen príjem zo szč, ale aj zamestnanie, dividendy atď.
Na účely ročného zúčtovania poistného sa vymeriavací základ pre ZP zo samostatnej zárobkovej
činnosti sa určí výpočtom :
- za rok 2012 ako základ dane zo szč plus výdavky na zdravotné poistenie zahrnuté
v nákladoch, a to sa vydelí číslom 2,14;
- za rok 2013 ako základ dane zo szč neznížený o zaplatené poistné deleno 1,9;
- za rok 2014 ako základ dane zo szč neznížený o zaplatené poistné deleno 1,6;
- od roku 2015 ako základ dane zo szč neznížený o zaplatené poistné deleno 1,486.
Preddavky na zdravotné poistenie sa určia :
- na rok 2013 z vymeriavacieho základu = základ dane zo szč z r.2011 neznížený o zaplatené
poistné deleno 1,9;
- na rok 2014 z vymeriavacieho základu = základ dane zo szč z r.2012 neznížený o zaplatené
poistné deleno 1,6;
- na roky od roku 2015 z vymeriavacieho základu = základ dane zo szč spred dvoch rokov
neznížený o zaplatené poistné deleno 1,486.
Za mesiace roku 2013 sa nepoužije preddavok vypočítaný v ročnom zúčtovaní za rok 2011!
Preddavky szčo na rok 2013 by mala vypočítať zdravotná poisťovňa a ich výšku by mala oznámiť
poistencovi do 31.1.2013 (v schvaľovacom procese!).
Ak szčo nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v roku, ktorý dva roky predchádza roku, za
ktorý sa platia preddavky, preddavky na poistné do ZP si určí sama. Minimálny a maximálny
vymeriavací základ szčo platí aj pre tento prípad. Minimány základ na zdravotné poistenie sa
11
nevzťahuje na szčo, v období, v ktorom sú súčasne zamestnancami alebo sú poistencami štátu (napr.
dôchodci, študenti, invalidi, poberatelia rodičovského príspevku atď).
Vymeriavací základ szčo na účely platenia preddavkov na zdravotné poistenie sa kráti za kalendárne
dni, kedy osoba nebola szčo a za dobu poberania materského, ošetrovného vrátane OČR po 10.dni, za
dobu poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenského a aj ak
nárok na nemocenské zanikol skončení podpornej doby.
Vymeriavací základ pre platenie preddavkov aj v ročnom zúčtovaní, poistné aj preddavky na
zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Preddavky do ZP sú splatné do 8. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
4.2.
MINIMÁLNY A MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD.
Minimálny vymeriavací základ SZČO na sociálne a zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na
50% priemernej mzdy, čo je 393 € mesačne. Táto zmena má vplyv na výšku poistného, ktorú bude
platiť szčo za obdobie od 1.1.2013, ale tiež na výšku hranice obratu v r.2012, pri ktorom szčo vznikne
povinné sociálne poistenie od 1.7.2013.
SZČO vzniklo povinné sociálne poistenie szčo od 1.júla 2012 (1.10.2012), ak jej (hrubý) príjem
v roku 2011 bol vyšší ako 4078,68 €. SZČO vznikne povinné poistenie szčo od 1.júla 2013
(1.10.2013), ak jej (hrubý) príjem v roku 2012 je vyšší ako 4716 €.
Zároveň sa od 1.1.2013 zvyšuje mesačný maximálny vymeriavací základ na všetky poistenia na
sumu 3930 €.
Všetky szčo, ktorých vymeriavací základ na sociálne poistenie bol od 1.7.2012, resp. 1.10.2012
vo výške nižšej ako 393 € alebo vyššej ako 1153,50 € budú za mesiace o 1/2013 platiť poistné do SP
v zmenenej výške oproti stavu za 12/2013. V zdravotnom poistení sa od 1.1.2013 mení nielen výška
minimálneho základu pre preddavky ale aj spôsob výpočtu vymeriavacieho základu – viď
predchádzajúca kapitola.
sadzba
Z minim.základu
Z maximálneho základu
393 €
3930 €
nemocenské
4,4 %
17,29
172,92
starobné
18 %
70,74
707,40
invalidné
6%
23,58
235,80
rezervný fond
4,75 %
18,66
186,67
Spolu SP
130,27
1302,79
zdravotné poistenie
14 / 7 %
55,02 / 27,51
550,20 / 275,10
Minimálny základ na zdravotné poistenie sa nevzťahuje na szčo, v období, v ktorom sú súčasne
zamestnancami alebo sú poistencami štátu (napr. dôchodcovia, študenti, invalidi, poberatelia
rodičovského príspevku atď).
4.3.
PRIHLASOVANIA ODHLASOVANIE SZČO V SP A ZP
Pre SP - SZČO má povinnosť prihlásiť sa na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od
1.7. (1.10.) roku nasledujúceho po roku, kedy jej príjem presiahol 12-násobok minimálneho základu
SZČO. Termín na splnenie povinnosti je do 8 dní.
Naproti tomu, v ZP sa musí SZČO prihlásiť do 8 dní po vzniku SZČO, teda zvyčajne do 8 dní po
pridelení DIČ.
12
Povinné poistenie szčo v SP aj poistenie SZČO v ZP zaniká dňom od ktorého nie je oprávnená na
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. Poistenie zaniká vždy dňom zrušenia registrácie (DIČ).
4.4.
PLATENIE POISTNÉHO SZČO V URČITÝCH PRÍPADOCH.
Platenie počas PN, OČR a materskej :
- poistné do SP szčo neplatí po dobu PN, OČR a materskej a tiež počas prerušenia poistenia (po
11.dni OČR, po podpornej dobe) - poistné sa kráti podľa kalendárnych dní
- preddavky na poistné do ZP szčo neplatí po dobu, kedy poberá nemocenské (alebo náhradu
príjmu pri PN zo zamestnania) vrátane doby po skončení podpornej doby ak je naďalej
práceneschopný, ošetrovné vrátanie neplatenej OČR po 11. dni alebo materské. V ročnom
zúčtovaní ZP sa platí zo skutočného vymeriavacieho základu – tento sa za dobu PN a pod.
nekráti, za túto dobu sa kráti iba minimálny základ szčo.
Platenie počas poberania rodičovského príspevku :
- pre SP má szčo možnosť prerušiť poistenie – ak čestne prehlási, že činnosť szčo nevykonáva.
Ak toto neprehlási, tak počas poberania RP platí poistné do SP,
- preddavky do ZP szčo platí, ak mu vyšli v ročnom zúčtovaní vyššie ako 3 eurá, minimálny
základ sa na takúto szčo nevzťahuje. V ročnom zúčtovaní ZP vypočíta poistné do ZP zo
skutočného vymeriavacieho základu – tento sa za dobu poberania RP nekráti, za túto dobu sa
kráti iba minimálny základ szčo.
Výška preddavkov na ZP v r.2013 pre szčo
Bol v r. 2011 szčo
SZČO + zamestnanie
SZČO + rodič.prísp.
SZČO + poistenec štátu
„čistá“ SZČO
Nebol szčo v r.2011
(stal sa szčo v r.2012 alebo v r.2013)
Preddavok vypočíta a oznámi ZP
do 31.1.2013. Preddavok platí ak
Výšku preddavku si určia sami, môže
je aspoň 3 €. Ak je nižší,
byť 0.
preddavky neplatí.
Preddavok vypočíta a oznámi ZP Výšku preddavku si
do 31.1.2013. Predavok platí najmenej z VZ 393 €.
najmenej z VZ 393 €.
určia
sami,
5. ZMENY V DÁVKACH ZO SOCIÁLNEHO POISTENIA
Nemocenské dávky.
Napriek zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky poistenia, v roku 2013 budú
naďalej platiť obmedzenia vo výške dávok. Dávka z nemocenského poistenia bude môcť byť určená
najviac z vymeriavacieho základu 1179 €. Maximálny denný vymeriavací základ sa teda zistí ako
1179 deleno počet dní v mesiaci začatia PN, OČR, materskej. Toto ale neplatí pre náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú platí zamestnávateľ. Táto bude platená z úhrnu vymeriavacích
základov na nemcenské poistenie z rozhodujúceho obdobia, kde sa berie do úvahy iba maximálny VZ
3930 €.
Zvýšenim minimálneho základu na 393 € sa zvyšuje nemocenská dávka určená z pravdepodobného
denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina
minimálneho základu szčo, platného v deň v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej
dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa použije napríklad :
- ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená
menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky;
- ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na
nemocenské poistenie;
13
-
ak zamestnanie zamestnanca pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky
netrvalo aspoň 90 dní a v minulom roku nemal iného zamestnávateľa.
Dávka v nezamestnanosti.
Dávka v nezamestnanosti priznaná po 1.1.2013 sa určí z denného vymeriavacieho základu zisteného
najviac zo sumy 1572 €, čo je 2-násobok priemernej mzdy z roku 2011. Po 1.7.2013 sa dávka určí z 2násobku násobok priemernej mzdy z r.2012. Dávka v nezamestnanosti priznaná do 31.12.2012 sa určí
najviac zo sumy 2178 €.
Dôchodkové dávky.
Napriek zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie, pre účely výpočtu
dôchodkov sa použije osobný mzdový bod vo výške najviac 3. Osobný mzdový bod je podiel úhrnu
vymeriavacích základov v kalendárnom roku deleno všeobecný vymeriavací základ (12-násobok
priemernej mzdy).
Priemerný osobný mzdový bod (POMB), z ktorého sa vychádza pri výpočte dôchodku, sa bude
upravovať tak, že ak je POMB nižší ako 1, POMB sa zvýši o percento uvedené v tabuľke, ak je POMB
vyšší ako 1,25, zo sumy nad 1,25 sa započíta iba časť určená percentom uvedeným v tabuľke.
V
POMB nižší ako 1 Z POMB nad 1,25
rokoch
Zvýšenie o
sa započíta
2012
16 %
84 %
2013
17 %
80 %
2014
18 %
76 %
2015
19 %
72 %
2016
20 %
68 %
2017
21 %
64 %
2018 a ďalšie
22 %
60%
Pre poistencov, ktorí boli sporiteľmi v druhom dôchodkovom pilieri, sa dôchodok vypočítaný z
dôchodkového poistenia za obdobie starobného dôchodkového sporenia pred 1. septembrom 2012
zníži o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového
sporenia a za obdobie starobného dôchodkového sporenia po 31. auguste 2012 sa zníži o dve devätiny
pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.
Dôchodkový vek sa od 1.1.2017 naviaže na strednú dĺžku života osôb v aktuálnom dôchodkovom
veku.
Dôchodky sa budú zvyšovať o pevnú sumu v prechodnom období od roku 2013 do roku 2017.
Doterajší "švajčiarsky index" sa zároveň bude meniť tak, že zvyšovať sa bude váha medziročného
rastu spotrebiteľských cien (z 50 na 90%) a znižovať váha medziročného rastu priemernej mzdy (z 50
na 10%). Od roku 2018 sa budú znova dôchodky zvyšovať percentuálne, a to o percento medziročného
rastu tzv. "dôchodcovskej" inflácie.
Rovnakým spôsobom sa budú zvyšovať aj úrazové dávky.
Sumy zvýšenia dôchodku k 1.1.2013 (bez záruky) :
Dôchodok vyplácaný
V plnej výške V polovičnej výške
starobný dôchodok
11,20 €
3,50 €
predčasný starobný dôchodok
11,50 €
4,10 €
invalidný dôchodok (nad 70%)
10,10 €
3,60 €
invalidný dôchodok (nad 40 do 70%)
5,90 €
2,40 €
vdovský a vdovecký dôchodok
7,30 €
3,20 €
sirotský dôchodok
3,90 €
1,90 €
Sumy zvýšenia dôchodkov k 1.1.2013 zverejní Sociálna poisťovňa do 31.10.2012.
14
6. ZMENY V DOBROVOĽNOM POISTENÍ (SP), SAMOPLATITELIA V ZP.
Dobrovoľne poistená v SP môže byť len fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov, ak má trvalý pobyt na
Slovensku alebo povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt v SR.
Od r.2011 je dobrovoľné poistenie možné iba v „balíkoch“. Od 1.1.2013 nebude dobrovoľné
nemocenské poistenie naviazané na dobovoľné poistenie v nezamestnanosti. Ale dobrovoľne poistený
v nezamestnanosti môže byť naďalej len ten, kto je dobrovoľne nemocensky (a dôchodkovo) poistený,
alebo ten, kto je povinne poistenou szčo.
Balíky poistenia po 1.1.2013 :
1. Samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie môže mať každý, kto nemá priznaný predčasný
starobný dôchodok. Toto poistenie si môže platiť aj zamestnanec alebo povinne poistená szčo.
2. Samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže mať len povinne poistená szčo.
Povinne poistená szčo môže byť dobrovoľne poistená v nezamestnanosti aj počas prerušenia
poistenia z dôvodu poberania rodičovského príspevku, ak v tomto čase nevykonáva činnosť
szčo a počas prerušenia z dôvodu ošetrovania člena rodiny po 11. dni. Dobrovoľne poistený
v nezamestnanosti nemôže byť ten, kto má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad
70% a ten, kto je poberateľom ID po dovŕšení dôchodkového veku.
3. Dobrovoľné nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie (NP+DP) môže mať každý, kto
nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% a nie je poberateľom ID po
dovŕšení dôchodkového veku. Sadzby poistného sú NP 4,4%, StP 18%, IP 6%, RF 4,75%.
Spolu 33,15%, ale každé poistenie sa počíta a zaokrúhľuje osobitne.
4. Dobrovoľné nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti a dôchodkové poistenie
(NP+PvN+DP) môže mať každý, kto nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad
70% a nie je poberateľom ID po dovŕšení dôchodkového veku. Sadzby poistného sú NP 4,4%,
PvN 2%, StP 18%, IP 6%, RF 4,75%. Spolu 35,15%, ale každé poistenie sa počíta
a zaokrúhľuje osobitne.
Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby si určuje dobrovoľne poistená osoba. Ak je osoba
súčasne dobrovoľne poistená pre viac poistení, určený vymeriavací základ platí pre všetky dobrovoľné
poistenia! Vymeriavací základ je v r. 2013 najmenej v sume 393 € mesačne.
Dobrovoľné poistenie vzniká dňom prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr odo dňa podania
prihlášky. Dobrovoľné poistenie zaniká odo dňa odhlásenia sa, najskôr odo dňa podania odhlášky,
alebo odo dňa, kedy nie sú splnené podmienky pre dané dobrovoľné poistenie.
Poistné aj VZ sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Poistné je splatné do 8. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
Minimálne mesačné sumy poistného pre dobrovoľné poistenie od 1.1.2013.
Poistné z minimálnehoVZ
Dobrovoľné
poistenie
len DP
len PvN
NP
NP+PvN
(SZČO)
+DP
+DP
Nemocenské
4,4%
17,29 €
17,29 €
Starobné
18 %
70,74 €
70,74 €
70,74 €
Invalidné
6%
23,58 €
23,58 €
23,58 €
Rezervný f.
4,75 % 18,66 €
18,66 €
18,66 €
Nezamestnan.
2%
7,86 €
7,86 €
Spolu poistné do SP
112.98 €
7,86 €
130,27 €
138,13 €
15
Samoplatiteľom v zdravotnom poistení je každý poistenec, ktorý nie je zamestnancom, szčo alebo
poistencom štátu. Nie je to dobrovoľné ale povinné poistenie! Posudzuje sa každý deň v roku osobitne.
Minimálny základ samoplatiteľa v r.2013 bude mesačne 393 €, minimálna výška preddavku na poistné
bude za jeden mesiac 55,02 € pri 14% sadzbe poistného.
7. PRÍJEM ZO ZISKU A POISTENIE.
7.1.
SOCIÁLNE POISTENIE.
Ak je príjem zo zisku vyplatený osobe, ktorá má účasť na základnom imaní spoločnosti, tento príjem
nevstupuje do vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie a nie je ani dôvodom, aby sa kôli tomuto
príjmu táto osoba prihlasovala na SP.
Ak je príjem zo zisku vyplatený osobe, ktorá nemá účasť na základnom imaní spoločnosti
– ak táto osoba je prihlásená v SP ako zamestnanec (z dôvodu, že vykonáva činnosť, z ktorej je
nárok na príjem zo závislej činnosti), tak do jej vymeriavacieho základu zamestnanca pre SP sa
započítava aj tento príjem zo zisku,
– ak táto osoba nie je považovaná za zamestnanca pre SP (napr. konateľ, ktorý ma v zmluve
o výkone funkcie výslovne uvedené, že je odmeňovaný iba zo zisku), tento príjem nie je
dôvodom, aby sa takáto osoba prihlasovala do SP ako zamestnanec a tento príjem teda ani
nevstupuje do VZ zamestnanca pre SP
7.2.
ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Príjem zo zisku, ktorý vznikol v účtovných obdobiach po 1.1.2011 vstupuje do zdravotného poistenia
ako príjem z „dividend“. Pod pojmom dividenda sa pre tento účel rozumie :
- podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie
osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného
orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej
spoločnosti alebo družstva,
- vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva
- podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku
podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
- podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej
spoločnosti okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára
komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho
podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti
komplementára v komanditnej spoločnosti,
- podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na
základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
Dividendy vyplatené v r.2012.
Z príjmu z dividend vyplatených do 31.12.2012 platí poistné poistenec, čiže ten, kto príjem z dividend
obdrží. Poistenec nie je povinný sa z dôvodu príjmu z dividend prihlasovať na zdravotné poistenie.
Výšku príjmu z dividend za rok 2012 oznámi poistenec zdravotnej poisťovni v termíne do 31.5.2013.
To platí aj v prípade, keď zamestnávateľ vypláca odmenu zo zisku „bežnému“ zamestnancovi.
Z príjmu z dividend sa v r.2012 neplatia preddavky na zdravotné poistenie, dividendy vstupujú až do
ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok, v ktorom boli dividendy vyplatené. Vymeriavacím
základom pre výpočet poistného z dividend v ročnom zúčtovaní za rok 2012 je príjem z dividend
ponížený o sumu jedného mesačného minimálneho základu (339,89 €). Do príjmu z dividend
nevstupujú dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobia, ktoré začali pred 1.1.2011.
16
Sadzba poistného na zdravotné poistenie z príjmu z dividend je 10%, u osoby so zdravotným
postihnutím 5%. Maximálny ročný vymeriavací základ 27684 € platí pre úhrn vymeriavacích základov
zo všetkých príjmov poistenca, ktoré vstupujú do VZ pre zdravotné poistenie. Ak úhrn vymeriavacích
základov poistenca prekročí sumu maximálneho VZ, každý jednotlivý VZ osobitne sa úmerne zníži.
Maximálny VZ sa v ročnom zúčtovaní kráti iba za dni, kedy poistenec bol poistený v zahraničí a toto
poistenie v zahraničí preukáže najneskôr do 31.3.2013.
Príklad 1. (r.2012 zamestnanie + dividendy, posudzovanie maxima)
Pán Peter bol zamestnaný celý rok 2012, jeho vymeriavací základ zo zamestnania je 24000 €.
Zaplatené (vykázané) preddavky zamestnanca : 960 €
Preddavky zamestnávateľa : 2400 €.
Okrem toho mal v r,. 2012 príjem z dividend vo výške 10000 Vymeriavací základ z dividend :10000339,89 = 9660,11 €
Spolu VZ : 24000 + 9660,11 = 33660,11 €.
Keďže jeho VZ je vyšší ako maximálny, každý z jeho vymeriavacích základov sa bude úmerne krátiť
– vypočíta sa koeficient 27684 / 33660,11 = 0,822457
A týmto koeficientom sa prepočítajú jednotlivé VZ :
VZ zo zamestnania : 24000 x 0,822457 = 19738,96 €
VZ z dividend : 9660,11 x 0,822457 = 7945,02 €
Poistné zamestnanca : 4% z 19738,96 = 789,55 €
Poistné z dividend : 10% z 7945,02 = 794,50 €
Spolu poistné pána Petra : 789,55 +794,50 = 1584,05 €
Započítané preddavky (zamestnanca+dividendy) : 960 + 0 = 960 €
Výsledok rzzp za pána Petra : 1584,05 – 960 = 624,05 € (nedoplatok).
Poistné zamestnávateľa : 10% z 19738,96 = 1973,89 €
Preddavky zamestnávateľa : 2400 €
Výsledok rzzp za zamestnávateľa pána Petra : 1973,89 – 2400 = –426,11 € (preplatok)
Dividendy vyplatené v r.2013 (v schvaľovacom procese!).
Z príjmu z dividend vyplatených v r.2013 platí :
- preddavky na zdravotné poistenie platiteľ dividend vo výške 14 % z vyplatenej dividendy
poistencovi v kalendárnom mesiaci, najviac 14 % zo sumy 94320 € (v schvaľovacom
procese!).
- poistné poistenec, na základe ročného zúčtovania. Poistenec nie je povinný sa z dôvodu príjmu
z dividend prihlasovať na zdravotné poistenie.
Platiteľ dividend platí preddavky z dividend iba vtedy, ak má sídlo na území SR. Platiteľ dividend so
sídlom v zahraničí preddavky z dividend neplatí. Platiteľ dividend so sídlom na území SR je povinný :
- požiadať pred vyplatením dividendy ÚDZS o overenie poistného vzťahu poistenca
k príslušnej zdravotnej poisťovni;
- vykázať písomne alebo elektronicky príslušnej ZP výšku dividend a preddavky na zdravotné
poistenie z dividend do 8 dní odo dňa vyplatenia dividendy;
- uhradiť preddavok z dividend, preddavok je splatný do 8.dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom
boli vyplatené dividendy.
Ten, komu budú v r.2013 vyplatené dividendy právnickou osobou, ktorá nemá sídlo na území SR, je
povinný ich výšku oznámiť zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive do 31.5.2014.
Vymeriavacím základom pre výpočet poistného z dividend v ročnom zúčtovaní za rok 2013 bude
príjem z dividend (neponížený). Do príjmu z dividend nevstupujú dividendy vyplatené zo zisku
dosiahnutého za účtovné obdobia, ktoré začali pred 1.1.2011.
17
Sadzba poistného na zdravotné poistenie z príjmu z dividend v r.2013 bude 14%, a to aj pre osoby so
zdravotným postihnutím. U poberateľa dividend má byť maximálny vymeriavací základ 47140 €
navýšený o sumu 94320 €. Suma 47140 € sa v ročnom zúčtovaní kráti iba za dni, kedy poistenec bol
poistený v zahraničí a toto poistenie v zahraničí preukáže najneskôr do 31.3.2014. Suma 94320 € sa
v takomto prípade nekráti.
Príklad 2. (Predpoklad r.2013 zamestnanie + dividendy, posudzovanie maxima –
v schvaľovacom procese!!!)
Pán Peter z predchádzajúceho príkladu s rovnakými sumami v r.2013.
Platiteľ dividend zrazí z vyplatených dividend (10000 €) preddavky. Pri platení preddavku z dividend
sa použije sadzba 14% a maximálny vymeriavací základ pre preddavky z dividend vo výške 94320 €
mesačne. Výška preddavku z dividend : 1400 €. (Pánovi Petrovi platiteľ vyplatí sumu po zrazení
tohto preddavku, čiže 8600 €).
Spolu VZ : 24000 + 10000 = 34000 €.
V rzzp za rok 2013, keďže má príjem z dividend, jeho maximálny VZ bude 141460 €. úhrn jeho VZ
nepresahuje túto sumu, preto sa jeho VZ nekráti.
Poistné zamestnanca : 4% z 24000 = 960 €
Poistné z dividend : 14% z 10000 = 1400,00 €
Spolu poistné pána Petra : 960+1400 = 2360 €
Započítané preddavky (zamestnanca+dividendy) : 960 + 1400 = 2360 €
Výsledok rzzp za pána Petra : 2360-2360 = 0 €.
Poistné zamestnávateľa : 10% z 24000 = 2400 €
Preddavky zamestnávateľa : 2400 €
Výsledok rzzp za zamestnávateľa pána Petra : 2400 – 2400 = 0 €.
8. ĎALŠIE ZMENY V POISTNOM OD 1.1.2013
Zmeny v oznamovacích povinnostiach do ZP – v schvaľovacom procese!
Od 1.1.2013 by sa mala zrušiť oznamovacia povinnosť vo väčšine prípadov zmeny platiteľa poistného
z dôvodu, že sa niekto stane alebo prestane byť poistencom štátu. Zrušenie povinnosti sa týka
poistencov aj zamestnávateľov. Naďalej ostane povinnosť oznamovať vznik a zánik poistenia štátom
v prípadoch, ak ide o fyzickú osobu :
- ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia
súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne;
- ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov;
- ktorá opatruje fyzickú osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku
vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80
rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení;
- ktorá je manželkou alebo manželom zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine,
alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme
v zahraničí;
- ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo.
Túto povinnosť si je poistenec povinný naďalej plniť a to do 8 dní od zmeny.
Zamestnávateľ je naďalej povinný oznámiť zmenu platiteľa (kód 1O),
- práceneschopnosť zamestnanca – pri začiatku a ukončení PN
- ošetrovanie člena rodiny – pri začiatku a ukončení OČR
- poberanie materského – pri začiatku a ukončení poberania materského
- u osoby, ktorá je nemocensky zabezpečená obdobie poberania náhrady služobného platu
policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhrady služobného príjmu
profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz,
nemocenského alebo materského podľa osobitného predpisu,
18
Zmeny v II. pilieri.
Doterajší pomer poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre
sporiteľov 9 : 9% sa od 1.9.2012 zmení na 14 : 4%. Na výpočet a úhradu poistného na starobné
poistenie u zamestnancov a szčo to nemá žiaden vplyv, prepočet a úhradu do starobných
dôchodkových sporiteľní vykonáva Sociálna poisťovňa. Zamestnávateľ je ale povinný uvádzať vo
výplatnej páske osobitne sumu na starobné dôchodkové sporenie (4%).
Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 4% bude platná do 31.12.2016. Od
1.1.2017 sa bude postupne zvyšovať a od roku 2024 má dosiahnuť výšku 6%.
Zavádza sa možnosť dobrovoľného príspevku sporiteľa. Takýto dobrovoľný príspevok do 2% zo
základu dane bude položkou znižujúcou základ dane.
Zvyšuje sa odplata za zhodnotenie v prospech správcovskej spoločnosti. Doterajších 5,6% z ročného
zhodnotenia majetku sporiteľa sa zvyšuje na 10% z ročného zhodnotenia majetku.
Mení sa princíp automatického vstupu do druhého piliera s možnosťou výstupu do dvoch rokov na
princíp dobrovoľného vstupu s možnosťou rozhodnúť sa najneskôr do 35 rokov veku poistenca.
Druhý pilier sa otvára a to v čase medzi 1.9.2012 a 31.1.2013. V tomto čase môžu sporitelia z
druhého piliera vystúpiť. Naopak tí poistenci, ktorí v druhom pilieri nie sú, môžu do druhého piliera
vstúpiť.. Podmienkou je, aby v čase vstúpenia do II.piliera alebo niekedy v minulosti boli dôchodkovo
poistení.
V súvislosti so zmenou pomeru odvodu do II.piliera sa mení aj spôsob výpočtu dôchodku u sporiteľov.
Suma starobného dôchodku sa za obdobie starobného dôchodkového sporenia (SDS) pred 1.9.2012
zníži o1/2 pomernej časti st.dôchodku patriacej za obdobie SDS.
Suma starobného dôchodku sa za obdobie starobného dôchodkového sporenia (SDS) od 1.9.2012 do
31.12.2016 zníži o 2/9 pomernej časti st.dôchodku patriacej za obdobie SDS.
Za ďalšie roky 2017-2023 starobného dôchodkového sporenia, tak ako sa bude zvyšovať percento do
II.piliera bude sa postupne zvyšovať zníženie starobného dôchodku o 17/72 až 1/3.
9. VPLYV DOBROVOĽNÉHO DOCHODKOVÉHO POISTENIA NA DOCHODOK.
Otázka platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia zaujíma predovšetkým ľudí, ktorí ostali
nezamestnaní tesne pred dôchodkom. Či má platenie dobrovoľného dôchodkového poistenia význam,
treba posudzovať v každom prípade individuálne. Vplyv dobrovoľného poistenia na dôchodok je
závislý od predchádzajúcich príjmov, výšky určeného VZ pre dobrovoľné poistenie a obdobia platenia
– v zmysle, či si niekto pripláca popri inom poistení, prípadne za aké obdobie poistné zaplatí.
Výpočet starobného dôchodku je daný podľa základného vzorca dôchodok = priemerný osobný
mzdový bod (POMB) x získané obdobie dôchodkového poistenia (ODP) x aktuálna dôchodková
hodnota (ADH). Dôchodok vyplácaný k 1. januáru 2012 a dôchodok priznaný od 1. januára do 31.
decembra 2012 sa zvyšuje o 3,3% = valorizácia dôchodkov platná pre rok 2012. Dôchodok vyplácaný
k 1. januáru 2013 a dôchodok priznaný od 1. januára do 31. decembra 2013 sa bude zvyšovať o pevnú
sumu 11,20 €.
Priemerný osobný bod vyjadruje zjednodušene pomer vymeriavacieho základu (zjednodušene príjmu)
voči priemernej mzde v celom období poistenia od r.1984.
Z POMB vyššieho ako 1,25 sa započítava v r. 2012 84 %. K POMB nižšiemu ako 1,0 pripočíta 16%
rozdielu medzi 1,0 a POMB.
Výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012 je 9,8182 €.
19
Ďalej je uvedených niekoľko ilustračných príkladov krátkodobého (1 rok) platenia dobrovoľného
dôchokového poistenia a vplyv tohoto platenia na zmenu výšky dôchodku. V príkladoch vychádzam z
patenia v minulosti, keďže tieto údaje sú známe ale obdobné pravidlá sa dajú premietnuť aj na budúce
platenie. Príklady samozrejme platia pri zachovaní súčasného spôsobu výpočtu dôchodku.
PRÍKLAD 1.
Osoba s priemerným príjmom (POMB=1, čo zodpovedá priemernej mzde), doba poistenia 40 rokov
(ODP), na dôchodok ide v r.2012, celý rok 2011 rok bola nezamestnaná. POMB je vypočítaný z 27
rokov poistenia od r. 1984 do r. 2010.
1. Dobrovoľné dôchodkové poistenie si neplatil.
Výpočet dôchodku : 1 x 40 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 405,80 €.
2. Dobrovoľné poistenie si platil v roku 2011, teda v čase kedy bol nezamestnaný z minimálneho VZ
329,06 €. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola 12 x
94,60 = 1135,20 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu navýši dobu poistenia (ODB) na 41 rokov. Zároveň mu to zmení
ale aj upravený POMB približne na 0,9828.
Výpočet dôchodku : 0,9828 x 41 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 408,80 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 3 €
mesačne, čo je 36 € ročne. Vzhľadom na vynaložené prostriedky je to nevýhodné.
3. Dobrovoľné poistenie si priplácal v čase kedy bol zamestnaný (v r. 2010) z minimálneho VZ 319,58
€. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola 12 x 91,70
= 1100,40 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu nenavýši dobu poistenia, ale navýši mu upravený POMB na
1,0154.
Výpočet dôchodku : 1,0154 x 40 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 412 €. Priplácanie si na
dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 6,20 € mesačne, čo je
74,40 ročne. Vzhľadom na vynaložené prostriedky sa dá povedať, že je to nevýhodné.
Záver: Ak niekto má príjem, resp.vymeriavací základ približne vo výške priemernej mzdy,
platenie si dobrovoľného dôchodkového poistenia z minimálneho základu v čase, kedy je
nezamestnaný mu zvýši dôchodok iba minimálne. Ak si pripláca dôchodkové poistenie v čase
zamestnania, pri rovnakej "investovanej" sume je zvýšenie dôchodku vyššie, ale stále
pomerne nízke vzhľadom na vynaložené náklady.
PRÍKLAD 2.
Osoba s nízkym príjmom (POMB=0,5, čo zodpovedá mzde vo výške polovičke priemernej mzdy),
doba poistenia 40 rokov (ODP), na dôchodok ide v r.2012, celý rok 2011 rok bola nezamestnaná.
POMB je vypočítaný z 27 rokov poistenia od r. 1984 do r. 2010. V celom období od r.1984 až do
r.2010 pracoval.
1. Dobrovoľné dôchodkové poistenie si neplatil.
Výpočet dôchodku : POMB 0,5 sa navyšuje o 16% z rozdielu medzi 1-0,5, teda na 0,58.
Dôchodok = 0,58 x 40 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 235,40 €.
2. Dobrovoľné poistenie si platil v roku 2011, teda v čase kedy bol nezamestnaný z minimálneho VZ
329,06 €. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola 12 x
94,60 = 1135,20 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu navýši dobu poistenia (ODB) na 41 rokov. Zároveň mu to zmení
ale aj upravený POMB približne na 0,5778.
Výpočet dôchodku : 0,5778 x 41 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 240,40 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 5 €
mesačne, čo je 60 € ročne. Vzhľadom na vynaložené prostriedky sa dá povedať, že je to
20
nevýhodné.
3. Dobrovoľné poistenie si priplácal v čase kedy bol zamestnaný (v r. 2010) z minimálneho VZ 319,58
€. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola 12 x 91,70
= 1100,40 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu nenavýši dobu poistenia, ale navýši mu upravený POMB na
0,5929.
Výpočet dôchodku : 0,5929 x 40 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 240,60 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 5,20 €
mesačne, čo je 62,40 ročne. Vzhľadom na vynaložené prostriedky sa dá povedať, že je to nevýhodné.
Záver: Ak niekto má príjem, resp. vymeriavací základ približne vo výške polovice priemernej
mzdy, platenie si dobrovoľného dôchodkového poistenia z minimálneho základu mu zvýši
dôchodok, ale iba minimálne. Tu nie je veľký rozdiel medzi tým, či si platí dobrovoľné poistenie
počas zamestnania alebo v čase kedy je nezamestnaný.
PRÍKLAD 3.
Osoba s nízkym príjmom (POMB=0,5, čo zodpovedá mzde vo výške polovičke priemernej mzdy).
Zamestnaný bol od r. 1969 do r.1990 vrátane. Od r.1984 nemá 22 rokov poistenia (do úvahy sa
neberie doba na ÚP, starostlivosti o dieťa, a pod.) pre zistenie POMB, preto pri zisťovaní POMB sa
ide pred roky 1984, tak aby získal 22 rokov. V období od 1991 do r.2011 je evidovaný na ÚP. Do
obdobia dôchodkového poistenia (ODP) sa počíta aj doba štúdia od dovŕšenia 16 rokov, t.j. aj 3 roky
od 1966 do 1969.. Doba na ÚP do r.2001 sa počíta do ODP pri výpočte dôchodku. Na dôchodok ide v
r.2012.
Doba poistenia približne 35 rokov (ODP) od r.1966 do r.2001.
1. Dobrovoľné dôchodkové poistenie si neplatil.
Výpočet dôchodku : POMB 0,5 sa navyšuje o 16% z rozdielu medzi 1-0,5, teda na 0,58.
Dôchodok = 0,58 x 35 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 206 €.
2. Dobrovoľné poistenie si platil v roku 2011, teda v čase kedy bol nezamestnaný z minimálneho VZ
329,06 €. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola 12 x
94,60 = 1135,20 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu navýši dobu poistenia (ODB) na 36 rokov. . Z obdobia, z ktorého
sa zisťuje POMB mu vypadne rok 1969. Zmena POMB závisí od výšky OMB v r.1969, ak aj
v tom roku mal OMB 0,5, zmení sa mu upravený POMB približne na 0,5770
Výpočet dôchodku : 0,5770 x 36 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 210,80 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 4,80 €
mesačne, čo je 57,60 € ročne. Vzhľadom na vynaložené prostriedky je to nevýhodné.
3. Dobrovoľné poistenie si doplatil za obdobie, kedy bol evidovaný na ÚP - konkrétne za rok 2004 doplatil v r.2011 Určil si VZ 9913 Sk mesačne (= 329,06x30,126). Suma zaplateného poistného za
rok 2004 bola približne 1135,22 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu navýši dobu poistenia (ODB) na 36 rokov. Za rok 2004 získa OMB
0,6265, vylúči sa mu rok 1969 s OMB 0,5 a to mu zmení upravený POMB približne na 0,5849.
(Rozdiel oproti prípadu 2 je v tom, že v r.2004 bol nižší všeobecný vymeriavací základ- VVZ a
keďže OMB sa zisťuje ako pomer VZ / VVZ, OMB a teda ja POMB je vyšší).
Výpočet dôchodku : 0,5849 x 36 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 213,70 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 7,70 €
mesačne, čo je 92,40 ročne.
4. Dobrovoľné poistenie si doplatil za obdobie, kedy bol evidovaný na ÚP - konkrétne za rok 2004 doplatil v r.2011 Určil si VZ 20000 Sk mesačne (nie minimálny). Suma zaplateného poistného za
rok 2004 bola približne 2290,38 €.
21
Toto dobrovoľné poistenie mu navýši dobu poistenia (ODB) na 36 rokov. Za rok 2004 získa OMB
1,2639, vylúči sa mu rok 1969 s OMB 0,5 a to mu zmení upravený POMB približne na 0,6092.
Výpočet dôchodku : 0,6092 x 36 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 222,60 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 16,60 €
mesačne, čo je 199,20 € ročne.
Záver: Ak niekto má obdobia, kedy bol evidovaný na ÚP po r. 2003 a chce si zvýšiť dôchodok,
výhodnejšie ako prihlásiť sa na dobrovoľné dôchodkové poistenie v súčasnosti je zaplatiť si
dodatočne dôchodkové poistenie za "čo najdávnejšie" obdobie. Pri rovnakých vynaložených
prostriedkoch je úžitok vyšší . Výhodnosť / nevýhodnosť takéhoto doplatenia si ale tiež treba
individuálne zvážiť. A v týchto prípadoch výsledok veľmi závisí aj od presného OMB, od
náhradných dôb (obdobia na ÚP, štúdia do r.2001, starostlivosti o dieťa, vojenskej služby).
PRÍKLAD 4.
Osoba s vysokým príjmom (POMB=2,5, čo zodpovedá mzde vo výške dvaapolnásobku priemernej
mzdy), doba poistenia 40 rokov (ODP), na dôchodok ide v r.2012, celý rok 2011 rok bola
nezamestnaná. POMB je vypočítaný z 27 rokov poistenia od r. 1984 do r. 2010.
1. Dobrovoľné dôchodkové poistenie si neplatil.
Výpočet dôchodku : Z POMB nad 1,25 sa započítava 84%, upravený POMB bude teda 2,3.
Dôchodok = 2,3 x 40 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 933,20 €.
2. Dobrovoľné poistenie si platil v roku 2011, teda v čase kedy bol nezamestnaný z minimálneho VZ
329,06 €. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola 12 x
94,60 = 1135,20 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu navýši dobu poistenia (ODB) na 41 rokov. Zároveň mu to zmení
ale aj POMB približne na 2,4260. POMB sa upraví o 16% z rozdielu 2,4260-1,25 na 2,2379.
Výpočet dôchodku : 2,2379 x 41 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 930,70 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zníži dôchodok o 2,50 €
mesačne, čo je 30 € ročne.
3. Dobrovoľné poistenie si priplácal v čase kedy bol zamestnaný (v r. 2010) z minimálneho VZ 319,58
€. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola 12 x 91,70
= 1100,40 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu nenavýši dobu poistenia, ale navýši mu upravený POMB (po
úprave) na 2,3130.
Výpočet dôchodku : 2,3130 x 40 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 938,40 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 5,20 €
mesačne, čo je 62,40 ročne. Vzhľadom na vynaložené prostriedky sa dá povedať, že je to
nevýhodné.
4. Dobrovoľné poistenie si platil v roku 2011, teda v čase kedy bol nezamestnaný zo sumy 1922,50 €
mesačne. Suma zaplateného poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie za rok 2011 bola
6632,52 €.
Toto dobrovoľné poistenie mu navýši dobu poistenia (ODB) na 41 rokov. Zároveň mu to nezmení
POMB, ostane 2,5. POMB sa upraví na 2,3..
Výpočet dôchodku : 2,3 x 41 x 9,8182 + navýšenie 3,3% = 956,50 €.
Priplácanie si na dobrovoľné dôchodkové poistenie v takomto prípade zvýši dôchodok o 23,30 €
mesačne, čo je 279,60 € ročne
Záver: Ak sa osoba s vyšším vymeriavacím základm dostane do situácie, že je nezamestnaná,
dobrovoľné dôchodkové poistenie v tomto období je vyslovene nezmyselné.
Vo všeobecnosti možno povedať, že o niečo výhodnejšie je dobrovoľné dôchodkové poistenie si
22
priplatiť v čase, kedy je človek zamestnaný, alebo je povinne poistenou szčo, priplácanie si v čase,
kedy nemá iné povinné poistenie je nevýhodnejšie.
Nad dobrovoľným dôchodkovým poistením je vhodné uvažovať :
- ak chýba krátke obdobie pre získanie nároku na starobný dôchodok - vyžaduje sa 15 rokov
poistenia ;
- ak chýba obdobie pre vznik nároku na invalidný dôchodok;
- ak u mladších osôb, sa dá predpokladať v blízkej budúcnosti nárok na invalidný dôchodok.
Dôchodkové poistenie je možné si doplatiť aj spätne za dobu evidencie na ÚP alebo dobu
sústavnej prípravy na povolenia po 16 roku, od r.2014.
V týchto prípadoch treba ešte viac zvážiť výšku vymeriavacieho základu pre platenie dôchodkového
poistenia.
Samozrejme obdobný vplyv na výpočet dôchodku má aj získanie doby dôchodkového poistenia
z právneho vzťahu zamestnanca alebo szčo s nízkym vymeriavacím základom.
23
Download

Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013 zmeny platné od 1.1