INFORMAČNÝ MAGAZÍN PRE VLASTNÍKOV BYTOV V SPRÁVE SPOKOJNÉHO BÝVANIA, S. R. O.
december 2011
www.spokojnebyvanie.sk
Z obsahu
Teplo je drahé,
ako ním šetriť?
viac na strane 2 a 3
bývajme spokojne
informačný magazín pre
vlastníkov bytov v správe
Spokojného bývania, s. r. o.
redakcia a kontakt
Ing. Andrej Jurikovič
e-mail:
[email protected]
[email protected]
tel.: 02/4020 9112
náklad: 5000 ks
distribúcia:
klientom správcu
a priaznivcom infomagazínu
stránkové hodiny
utorok
štvrtok
8.00 – 18.00 h
8.00 – 13.00 h
Komplexná obnova
bytových domov
viac na stranách 6 až 15
Ako čítať vyúčtovanie?
Ročné vyúčtovanie sa javí na prvý
pohľad zložité. Preto sme sa rozhodli, že sa na vyúčtovanie spolu s vami pozrieme detailnejšie, pokúsime
sa vám jednotlivé jeho časti zrozumiteľnejšie popísať a uviesť spôsoby
výpočtov niektorých jeho položiek.
Predsa len, jednoduchšia orientácia
vám ušetrí čas a zodpovie niektoré
otázky. Vždy sa však môžete obrátiť
aj na našich pracovníkov, ktorí vám
radi poradia.
Vyúčtovanie, ktoré je v článku na strane
5 uvedené ako príklad, je vyhotovené
za rok 2010, ale zodpovedá vyúčto­
vaniu na rok 2011, ktoré vás bude ča­
kať v schránkach koncom mája 2012.
Odložte si tento článok, aby ste sa k ne­
mu prípadne mohli v máji vrátiť.
Pokračovanie na 4. strane
2 | spokojné bývanie, december 2011
Editoriál
www.spokojnebyvanie.sk
Teplo je drahé, ako ním šetriť?
toľko tepla, koľko odbera­
teľ považuje za účelné;
•umožniť spravodlivú úhra­
du za teplo podľa vlastnej
spotreby a nie podľa spot­
reby susedov.
Vážení klienti,
v novom čísle nášho infomagazínu sme sa rozhodli zamerať na dve dôležité
témy – čítanie ročného vyúčtovania a šetrenie teplom. Napriek našej snahe
a metodickému pokynu,
ktorý k vyúčtovaniu každoročne prikladáme, je
pre niektorých vlastníkov
ročné vyúčtovanie stále
nie príliš zrozumiteľné.
Preto sme sa rozhodli pripraviť akýsi návod, ktorý vám pomôže lepšie sa
v ňom zorientovať. Ďalší
článok sa venuje nemenej
dôležitej téme – šetreniu
teplom. Našich klientov
sa snažíme informovať
a viesť k správnemu hospodáreniu s teplom, nie
vždy sú však dosiahnuté
úspory naozaj tie želané.
Veríme, že spomenuté rady vám pomôžu znížiť
spotrebu a ušetriť tak nemalé finančné prostriedky. Poslednou časťou je
predstavenie dodávateľov,
ktorí pre nás (a takisto pre
mnohých z vás) v uplynulom roku realizovali komplexnú obnovu bytových
domov.
Na záver by som
vám všetkým chcel
v mene celej spoločnosti popriať
pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového
roku zaželať veľa zdravia,
šťastia, osobných a pracovných úspechov.
Andrej Jurikovič,
marketing
Napriek tomu, že vlastníci v bytových domoch realizujú opatrenia, ktoré vedú k úsporám tepla, nie vždy dosahujú úspory, aké
si predstavujú. Po hydraulickom vyregulovaní bytových teplovodov, namontovaní termostatických hlavíc, meračov tepla a zateplení domu je stále suma za teplo, ktorú platia, príliš vysoká.
Realizovaním všetkých spomínaných opatrení sa dá dosiahnuť viac ako 50-percentná úspora tepla oproti pôvodnému stavu. Náklady na teplo tvoria približne 60 % z celkových nákladov
na bývanie, preto vám správne hospodárenie s ním môže ušetriť
časť peňazí, ktoré platíte. Výsledkom zvyčajne býva preplatok,
ktorý si nájdete v ročnom vyúčtovaní. Ako dosiahnuť spomínané úspory?
Merače tepla
motivujú viac šetriť
Meranie a platenie za vykuro­
vanie podľa reálnej spotreby
je najúčinnejším spôsobom,
ako motivovať vlastníkov šetriť
teplom. Rozpočítanie nákladov
na vykurovanie vytvára osob­
nú zainteresovanosť a zodpo­
vednosť každého vlastníka
za jeho náklady na vykurova­
nie. Možnosti vytvorené hyd­
raulickým vyvážením, termo­
statickými ventilmi, prípadne
zateplením, sa plnohodnotne
využívajú až vplyvom rozpočí­
tania nákladov podľa skutočnej
spotreby. Samozrejme, nikdy sa
100 % spotreby nerozpočítava
iba podľa hodnôt odčítaných
z meračov tepla, aby neboli
niektoré byty znevýhodnené.
Z našich skúseností sú najčastej­
šie tieto pomery rozpočítania:
– 40 % podľa plochy
a 60 % podľa meračov,
– 50 % podľa plochy
a 50 % podľa meračov.
Hlavným cieľom hydraulického
vyregulovania, používania ter­
mostatických ventilov a inšta­
lácie meračov tepla je najmä:
•zlepšiť tepelnú pohodu
v miestach, kde bola funkč­
nosť vykurovacej sústavy
nedostatočná;
•umožniť racionálne využí­
vanie tepla – spotrebovať
Čo je pomerový
rozdeľovač vykurovacích
nákladov a ako funguje?
Základnou súčasťou pomero­
vého rozdeľovača vykurova­
cích nákladov (ďalej „PRVN“)
je mikroprocesor nastavený
na konkrétne vykurovacie teleso
podľa jeho parametrov, ktorý
vyhodnocuje údaje zazname­
nané dvoma snímačmi. Jeden
zaznamenáva povrchovú teplotu vykurovacieho telesa,
na ktorom je PRVN osadený,
druhý sníma a vyhodnocuje
teplotu miestnosti, do ktorej
vykurovacie teleso dodáva
teplo. Spolu s naprogramova­
nou veľkosťou vykurovacieho
telesa sú to údaje, ktoré odzr­
kadľujú množstvo tepla, ktoré
bolo odovzdané vykurovacím
telesom. Ako pomerové rozde­
ľovače, tak aj tzv. bytové mera­
če tepla nemôžu zaznamenať
„skutočnú spotrebu tepla“, pre­
tože nemôžu odmerať, koľko
z tepla dodaného cez radiá­
tory zostalo v meranom byte
a koľko cez steny prešlo k su­
sedom (a dovolilo im znížiť ich
„nameranú spotrebu“). Preto
sa nepoužívajú ako „absolútne
meradlá“, ale ako pomerové.
Pri rozpočítaní nákladov na vy­
kurovanie sa jedna časť roz­
počítava v pomere podlaho­
vej plochy bytov a druhá časť
v pomere „dielikov“ (jedno­
tiek) napočítaných pomero­
vými rozdeľovačmi alebo by­
tovými meračmi tepla.
Pomer medzi prvou a dru­
hou časťou musí byť stano­
vený zohľadnením vlastností
december 2011, spokojné bývanie |
stavebných konštrukcií a vyku­
rovacej sústavy domu. Veľmi
často sa stáva, že tento pomer
je zle určený, v dôsledku čoho
sú platby za vykurovanie jed­
notlivých bytov neprimerane
vysoké oproti teplotným roz­
dielom medzi nimi.
Tepelná pohoda
vo vykurovacom období
Teplotu v jednotlivých miest­
nostiach regulujte podľa ich
účelu a potreby. Vyhláška MH
SR č. 152/2005 definuje vnú­
torné teploty vykurovaných
priestorov nasledujúco:
Obývacie miestnosti
21 °C
Kuchyňa, WC
20 °C
Kúpeľňa
24 °C
Vykurované vedľajšie miestnosti
(predsiene, chodby atď.)
15 °C
Vykurované schodište
10 °C
Na predstavu – teplota v miest­
nosti vyššia o 1 °C znamená
zvýšenie nákladov na kúrenie
o 6 %. Jednotlivé miestnosti je
preto vhodné vykurovať pod­
ľa ich účelu a potreby. Ak od­
chádzate v zime na dovolen­
ku, stačí v byte nastaviť nižšiu
teplotu. Úplne vypínať kúrenie
sa neodporúča, aj keď je prav­
depodobné, že prestupy tepla
udržia v byte vyššiu teplotu.
Regulácia prívodu
tepla pomocou
termostatického ventilu
Od vykurovacej sústavy s ter­
mostatickými ventilmi sa oča­
káva, podľa potrieb užívateľov
bytov, dosahovanie tepelnej
pohody v čase pobytu osôb
v miestnosti a „ekonomickú
pohodu“ – úsporu tepla v ča­
se ich neprítomnosti. Tak, ako
sa dá hospodáriť s inými ener­
getickými médiami (elektrina,
plyn, voda), je žiaduce hos­
podáriť aj s tou najdrahšou
energiou – teplom. Tak ako
nikto z bytu neodchádza bez
vy­pnutia elektriny, plynu, vody,
termostatické ventily umož­
keď teplota v priestore dosiahla
nastavenú teplotu a termosta­
tická hlavica zamedzila preku­
rovaniu. Termostatická hlavica
musí byť pre správnu funkciu
umiestnená tak, aby bolo za­
bezpečené prúdenie vzduchu
v miestnosti cez túto hlavicu.
Úspora závisí od toho, akým
spôsobom sa termostatické
ventily používajú. Záleží len
na vás, koľko tepla do svojho
ňujú šetriť v čase vašej neprí­
tomnosti teplo. Termostatická
hlavica je regulátorom, ktorý
v miestnosti udržiava teplo­
tu, ktorú si nastaví užívateľ
bytu. Sníma teplotu vzduchu
vo svojom okolí, a keď zistí, že
teplota stúpa nad nastavenú
hodnotu, automaticky zatvorí
prívod vykurovacej vody do vy­
kurovacieho telesa. Keď teplota
začne klesať, opäť prívod otvo­
rí – zapne vykurovacie teleso
a vykúri miestnosť na požado­
vanú teplotu. Preto chladnutie
radiátorov v priebehu dňa nie
je poruchou, ale momentom,
bytu pustíte a ako budete tep­
lom šetriť!
Aké úspory tepla
sa dajú dosiahnuť?
Podľa skúseností sa po hyd­
raulickom vyvážení termosta­
tickými ventilmi a pri meraní
pomerovými rozdeľovačmi
môže spotreba tepla v neza­
teplenom dome znížiť o 20 –
25 % oproti pôvodnému stavu.
Táto úspora je priemerná, v do­
me sú byty s vyššou spotrebou
a byty s nižšou spotrebou. Ten,
kto šetrí, môže ušetriť až 50 %
tepla oproti pôvodnému stavu.
3
Samozrejmosťou by v súčas­
nosti mali byť plastové okná.
Ešte väčšiu úsporu môžeme
dosiahnuť, ak sú obvodový
plášť domu a strecha zateplené.
Šetriť teplom
sa dá aj inak
Vetranie je najúčinnejšie krátke
a intenzívne, najlepšie vytvo­
rením prievanu. Vtedy unikne
z miestnosti len teplý vzduch,
nábytok a steny zostávajú teplé
a podieľajú sa na ohriatí čer­
stvého vzduchu. Pri vetraní
uzavrite termostatické ventily
na radiátoroch. Stále otvorená
„vetračka“ ochladzuje steny
a nábytok, vy spotrebujete
viac energie na kúrenie.
Neodvzdušnené kúrenie mô­
že zvýšiť spotrebu až o štvrtinu.
Za radiátory umiestnite reflex­
né fólie, ktoré majú schopnosť
odrážať teplo späť do miest­
nosti, lacnejšou alternatívou
môže byť alobal.
Staršie a netesniace okná
umožňujú vstup chladného
vzduchu, ktorý sa musí ohriať
na izbovú teplotu. To, samo­
zrejme, stojí energiu a vaše pe­
niaze. Nové okná môžu znížiť
spotrebu o 20 – 30 %. Ak nemá­
te dostatok prostriedkov na vý­
menu starších okien, utesnite
ich. Usporíte približne 5 – 10 %
energie. Dbajte na správnu vlh­
kosť vzduchu v izbe, 40 – 50 %
je ideálna. Pri nižšej vlhkosti mu­
síte vyhrievať až o 2 – 3 °C viac,
aby ste mali pocit tepla. Nábytok
umiestený pred radiátorom
obmedzuje prúdenie teplého
vzduchu do miestnosti. Dlhé
závesy, sušenie bielizne zasa
znižujú výhrevnosť radiátorov.
V chladnom období cez noc za­
ťahujte závesy, žalúzie, rolety,
znížite tým únik tepla a obme­
dzíte vstup studeného vzduchu
zvonku, čím zabránite ochla­
dzovaniu miestnosti.
Andrej Jurikovič,
marketing
4 | spokojné bývanie, december 2011
www.spokojnebyvanie.sk
Ako čítať vyúčtovanie?
Strana 1
Hlavička
Obsahuje:
–kontaktné údaje na správcu,
–obdobie, za ktoré je vyúčtova­
nie vyhotovené (najčastejšie
kalendárny rok),
–osobomesiace – počet
osôb prihlásených v byte.
Položky, ktoré sú rozpočíta­
vané na osoby (najčastejšie
napr. OLO, upratovanie), sú
prepočítané príslušným poč­
tom osobomesiacov,
–informácie o byte a bytovom dome: položky, ktoré sa
rozpočítavajú podľa plochy,
budú rozpočítané podielom
plochy bytu k ploche domu,
–variabilný symbol konkrét­
neho bytu,
–číslo účtu služieb bytového
domu.
➊Vyúčtovanie nákladov
na služby oproti predpisu záloh (predpísané zálohy – skutočné náklady)
Informuje vlastníka o:
–predpísaných ročných zálo­
hách (stĺpec 2),
–skutočných nákladoch za všet­
ky služby, ktoré mu boli počas
roka poskytnuté (stĺpec 3),
–rozdiely medzi predpísaný­
mi zálohami a skutočnými
nákladmi za jednotlivé po­
ložky (stĺpec 4).
Sumár jednotlivých rozdielov
znamená celkový preplatok ale­
bo nedoplatok za poskytované
služby (riadok vyúčtovanie spolu).
Stav konta k 30. 4. 2011 zobra­
zuje skutočný stav vášho konta
ku konkrétnemu dátumu (v prí­
pade, že máte uhradené všetky
platby, bude nulový). Tento údaj
je len čiastkový a neznamená
konečnú sumu preplatku alebo
nedoplatku.
Celkový nedoplatok, resp.
preplatok je rozdielom položky
„vyúčtovanie spolu“ a stavu kon­
ta k 30. 4. 2011. Je to konečná
výška vášho preplatku alebo ne­
doplatku z ročného vyúčtovania.
V prípade, že vznikol nedoplatok
z vyúčtovania, je vo vyúčtovaní
uvedený aj účet, na ktorý treba
nedoplatok uhradiť. Nižšie sa
nachádza informácia o lehote
na vyplatenie preplatku, resp.
uhradenie nedoplatku.
➋ Prehľad úhrad oproti predpísaným zálohám za rok 2009
a 2010
Tabuľka informuje o predpísa­
ných mesačných platbách a rea­
lizovaných úhradách vlastníka.
Zostatok vo výške jednej mesač­
nej zálohovej platby vzniká z dô­
vodu režimu platieb na mesiac
vopred, ktorý vyžaduje súčasne
platná legislatíva (ak je zostatok
vo výške jednej mesačnej zálo­
hovej platby, stav konta k 30. 4.
2010 je nulový). Ak by realizované
platby prevyšovali predpísané zá­
lohy, zvýšil by sa preplatok alebo
znížil nedoplatok. V prípade, že
by predpísané zálohy prevyšovali
realizované platby, preplatok by
sa znížil alebo nedoplatok zvýšil.
Strana 2
➊ Príloha k vyúčtovaniu vodného a stočného studenej vody (SV) a teplej vody (TÚV)
za rok 2009
Studená voda – náklady za odberné miesto:
Zobrazuje náklad bytového do­
mu na studenú vodu – celkové
náklady v eurách za odberné
miesto, cenu za m3, fakturovanú
spotrebu v m3, súčet spotreby
bytových vodomerov bytového
domu a koeficient, ktorý vyjad­
ruje pomer medzi fakturovanou
Pokračovanie zo strany 1
spotrebou a súčtom bytových
vodomerov.
Náklady za byt:
Zobrazuje spotrebu SV a TÚV
v m3 upravenú koeficientom
a prepočítanú jednotkovou ce­
nou na eurá.
Merač studenej vody v byte:
Zobrazuje označenie merača, po­
čiatočný a konečný stav merača
SV za byt v kalendárnom roku.
Merač teplej vody v byte:
Zobrazuje označenie merača
a spotrebu TÚV za byt v kalen­
dárnom roku. Rozdiel medzi
počiatočným stavom a koneč­
ným stavom merača SV a TÚV
v danom roku vyjadruje celkovú
spotrebu v časti Náklady za byt.
➋ Príloha k vyúčtovaniu dodávky tepla do ÚK a ohrev TÚV
za rok 2009
Ústredné kúrenie nie je zobrazené
na ročnom vyúčtovaní správcu,
pretože bytové domy s pomero­
vými rozdeľovačmi vykurovacích
nákladov (ďalej„PRVN“) dostávajú
podrobné vyúčtovanie od spo­
ločnosti, ktorá realizuje rozpo­
čítavanie tepla na jednotlivých
vlastníkov podľa hodnôt odčí­
taných z PRVN ako samostatnú
prílohu k vyúčtovaniu.
Teplo na prípravu TÚV – náklady za odberné miesto
Informuje o období, za ktoré
náklady vznikli. Zahŕňa vyúč­
tovaciu položku – skratky (TÚV
FZ – teplá úžitková voda fixná
zložka, TÚV var. – teplá úžitková
voda variabilná zložka), celko­
vý náklad na odberné miesto
za fixnú aj variabilnú zložku.
Základnú zložku vypočítame
pomerom vyčleneného nákla­
du k počtu priestorov, ktoré
odoberajú teplú vodu v dome.
Spotrebnú zložku vypočítame
tak, že vyčlenený náklad vyde­
líme celkovou spotrebou vody
v bytovom dome a následne
vynásobíme spotrebou teplej
vody konkrétneho vlastníka.
Náklady za byt
Zobrazuje náklad na byt v eurách
rozdelený podľa fixnej a variabilnej
zložky a zároveň aj podľa základ­
nej a spotrebnej zložky. Spôsob
výpočtu je uvedený vyššie.
➌ Príloha k vyúčtovaniu jednotlivých položiek za rok 2009
Tabuľka zobrazuje položky a kľúč,
akým boli rozpočítané na jednot­
livých vlastníkov. Vyúčtovacie
položky: zrážková voda, odvoz
a likvidácia odpadu, upratova­
nie, osvetlenie, SIPO, poštovné +
balné, POHAS – havarijná služba,
POHAS – havarijná služba elektri­
na, rekonštrukcia odbernej sta­
nice tepla, elektrina bojlerovňa.
Spôsoby rozpočítavania (polož­
ka rozpočítavania):
–Na priestor (celkový náklad
na službu sa vydelí počtom
bytov v dome a vynásobí
priestorom).
–Podľa osobomesiacov (cel­
kový náklad na službu sa vy­
delí súčtom osobomesiacov
v dome a vynásobí počtom
osobomesiacov za byt).
–Na plochu (celkový náklad
sa vynásobí pomerom plo­
chy bytu k celkovej ploche
domu).
–SpTVos (spotreba teplej
vody…).
Náklad na odberné miesto zna­
mená celkový náklad v eurách
za dom alebo vchod. Počet jed­
notiek znamená počet merných
jednotiek na dom alebo vchod
(celkový počet osôb alebo súčet
veľkostí bytov). Počet jednotiek
na priestor sa vzťahuje na mernú
jednotku (osobomesiace – počet
prihlásených za rok, plocha bytu
v m2). Náklad v € znamená celkový
ročný náklad vlastníka na službu.
2. Prehľad úhrad voči predpísaným zálohám za rok 2010 a 2011
1. Vyúčtovanie nákladov na služby voči predpisu záloh (predpísané zálohy - skutočné náklady)
3. Príloha k vyúčtovaniu jednotlivých položiek za rok 2010
2. Príloha k vyúčtovaniu dodávky tepla do ÚK a ohrev TV za rok 2010
1. Príloha k vyúčtovaniu vodného a stočného studenej vody (SV) a teplej vody (TV) za rok 2010
december 2011, spokojné bývanie |
5
Spoločnosť JH-Bau, s. r. o.,
vznikla v roku 2010 ako
pokračovanie činnosti spoločníkov
podnikajúcich od roku 2002 – 2003
v oblasti stavebnej činnosti,
najmä zatepľovania obvodových
plášťov budov. Je certifikovaným
realizátorom zatepľovacích systémov
Baumit a vlastníkom licencie
na zhotovovanie kontaktných
zatepľovacích systémov vydanej
Technickým a skúšobným
ústavom stavebným (TSUS).
Hlavnou činnosťou sú komplexné
služby v oblasti zatepľovania
obvodových plášťov panelových
domov, polyfunkčných objektov
a rodinných domov. Začíname
vypracovaním kompletnej projektovej
dokumentácie, pokračujeme
zabezpečením financovania
a končíme kvalitnou realizáciou.
Kontakt
JH-Bau, s. r. o.
913 21 Trenčianska Turná 2503
tel: 0903/908062, 0903/783728
e-mail: [email protected]
www.jhbau.sk
Firma JH-Bau ponúka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Firma JH-Bau, s. r. o., je držiteľom licencie na
realizáciu zatepľovacích systémov Baumit.
Pracovníci firmy sa každoročne zúčastňujú na školeniach
a seminároch usporadúvaných spoločnosťou Baumit, lídra
na trhu v oblasti kontaktných zatepľovacích systémov
v rámci strednej Európy.
Rekonštrukcie objektov
Vonkajšie a vnútorné strojové omietky
Realizáciu sadrokartónových systémov
Kontaktné zatepľovacie systémy Baumit
Dodávku a montáž lešenia
Obkladačské práce
Povrchové úpravy fasád
Spracovanie projektovej dokumentácie
Zabezpečenie financovania
MONTY Pro spol. s r. o. sa už viac ako jedno desaťročie špecializuje na zateplenie a
komplexnú obnovu bytových domov.
Záleží nám na tom, aby sme spolupracovali s kvalitne vyškolenými pracovníkmi, ktorí majú dostatok skúseností a schopností na riadenie stavieb v tejto jedinečnej oblasti. Z našich skúseností vieme, že práve ľudský potenciál je zárukou spokojnosti s výsledkom tejto pomerne rýchlej, ale náročnej zmeny kvality a vzhľadu bytového domu. Spolu s používaním
najkvalitnejších certifikovaných systémov sa snažíme pre zákazníka zabezpečiť vysokú kvalitu prevedených prác.
Spokojní zákazníci na prvom mieste.
Na tomto princípe je založené fungovanie našej spoločnosti a sú nastavené všetky procesy a ich kontrola.
V rámci komplexnej obnovy bytového domu Vám vieme ponúknuť:
• Zateplenie bytového domu – prinášajúce úspory na nákladoch za vykurovanie, riešiace problém zatekania cez škáry
medzi panelmi (pri niektorých stavebných sústavách sa jedná o systémovú poruchu) a zároveň prináša nový vzhľad
objektu
• Opravu balkónov a loggií – zahŕňajúcu výmenu podlahových vrstiev vrátane zateplenia a hydroizolácie ako aj opravu alebo výmenu zábradlí
• Výmenu schodiskových zasklení – nahrádzujúcu jestvujúce kopilitové alebo oceľové zasklené steny novými plastovými alebo hliníkovými zasklenými stenami prípadne s vymurovaním parapetov
• Výmenu okien a vstupných brán – vrátane možnosti riešenia nového systému otvárania dverí formou DEK systému
ako aj možnosti osadenia schránok do vstupných brán
• Rekonštrukciu a zateplenie striech – spravidla realizovanú PVC fóliami Sika alebo Fatrafol vrátane vyriešenia všetkých
detailov
• Vyregulovanie a meranie vykurovacích sústav – ktoré je priam nutnosťou pre zabezpečenie ekonomickej návratnosti investícií z úspor za vykurovanie
• Výmenu stúpačiek a ležatých rozvodov ZTI – t.j. plynu, kanalizácie a rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody
• Výmenu elektroinštalácií – hlavne spoločnej časti rozvodov a taktiež aj zariadení (svietidlá, náhrada vypínačov za
pohybové senzory)
• Výmenu výťahov – vrátane riešenia nevyhovujúcich šachiet ako aj možnosti zväčšenia kabín pri niektorých typoch
výťahov
• Rekonštrukciu vstupných a ostatných spoločných priestorov – najmä výmenu dlažieb, zateplenie stropov, obnovu
malieb a náterov, zhotovenie podhľadov a podobne.
Pomôžeme Vám:
• s identifikovaním ako aj s návrhom možného riešenia potrieb obnovy Vášho objektu
• so zistením Vašich možností financovania a tiež aj s výberom primeraného financovania obnovy bytového domu
• s výberom skúseného projektanta, ktorý Vám vyhotoví projekt vhodný pre realizáciu požadovanej obnovy objektu
s prihliadnutím na Vami vybratý spôsob financovania obnovy bytového domu
• s výberom úveru z komerčnej banky vrátane možnosti financovania pomocou programu SLOVSEFF
• pri príprave a podaní žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúch bytových domov
• pri príprave a podaní žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
• s inžinierskou činnosťou pre realizáciu stavby ( povolenia a stanoviská potrebné počas celej obnovy bytového domu
– od povolenia až po kolaudáciu )
V prospech našej spoločnosti hovoria nasledujúce skutočnosti:
• viac než 100 000 m2 zrealizovaného zateplenia ročne čo zodpovedá približne 35 bytovým domom
• bohaté skúsenosti v zatepľovaní a komplexnej obnove bytových domov o čom svedčia stovky zrealizovaných objektov a viac než jedno desaťročie praxe.
• zvládnuté detaily všetkých bežných panelových konštrukčných sústav kde máme desiatky zrealizovaných objektov
jednotlivých sústav
• schopnosť poradiť vo všetkých fázach obnovy bytových domov
• realizácia prác na základe licencií na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania vydaných a kontrolovaných TSUS
• naši pracovníci sú odborne spôsobilí a vyškolení
• používame len kvalitné a certifikované materiály
• odborné vedenie celého procesu realizácie obnovy budov
• záruka úspešného ukončenia obnovy – vždy si splníme svoje záväzky
MONTY Pro, spol. s r.o.
Mierová 4, 821 05 Bratislava
Kancelária: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
tel.: 02/5363 5045(4)
fax: 02/5363 5042
e-mail: [email protected]
16 | spokojné bývanie, december 2011
www.spokojnebyvanie.sk
Ďakujeme všetkým svojim klientom,
obchodným partnerom a priaznivcom
za spoluprácu a prejavenú dôveru
v uplynulom roku 2011.
Do nového roku prajeme všetkým
veľa zdravia, pokoja, súkromných
a pracovných úspechov.
Telefónny zoznam Spokojného bývania, s. r. o.
klapka
oddelenie
11
sekretariát
16
vedúca správy domov, obnova bytových domov
Ing. Alexandra Lauková
14
správa domov
Zuzana Dudíková
15
správa domov
Ing. Peter Sénáši
19
správa domov
Georgína Weinbergerová
23
správa domov
Soňa Hlavová
28
správa domov
Marta Šurinová
29
správa domov
František Drahoš
18
vedúca ekonomiky domov
Ľubica Urminská
ekonomika domov
Zuzana Krajcoviechová
ekonomika domov
Eva Pavlíčková
ekonomika domov
Jana Benčúriková
ekonomika bytov
Katarína Hinčeková
10
vedúca finančného oddelenia
Ing. Eleonóra Vlašičová
12
marketing, PR a akvizície
Ing. Andrej Jurikovič
20
právne oddelenie
Adriana Fabianová
24
personálne oddelenie
František Mach
02/40 20 91 xx (xx – číslo klapky),
02/40 20 91 26
E-mail: [email protected]
17
PRIAMA LINKA
fax
meno a prezvisko
Využívajte priamu linku na rýchlejšie spojenie: 02/40 20 91 + klapka
Download

Ako čítať vyúčtovanie? - Spokojné bývanie, sro