Download

Zmluva o dielo č. uzatvorená podľa § 536 a násl