Bu kılavuzdaki aksesuarlar ve özellikler gerçek araçla farklılık gösterebilir.
.XOODQÕPYH
%DNÕP(O.LWDEÕ
%$ù/$1*,d
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL3/($685(µÕVHoWL÷LQL]LoLQWHúHNNUHGHUX]XQ
\ÕOODUER\XQFDNH\LÀLVUúOHUGLOHUL]
$V\D '×ü 7LFDUHW YH 0DNLQD /WG ûWL EL]OHU NXUXPVDO IHOVHIHPL] JHUH÷L NHQGLPL]L
oHYUH\H GX\DUOÕOÕNWD PNHPPHOOL÷L JHUoHNOHúWLUPH\H DGDUÕ] %XQX JHUoHNOHúWLUPHN
LoLQGH UQOHULPL]GH oHYUH\H YH GR÷D\D X\XPX JoOHQGLUPH\H \|QHOLN \HQLOLNOHULQ
GHYDP HWWLULOPHVLQL J|UHY HGLQLUL]$\QÕ ]DPDQGD oHYUH GRVWX DVEHVW LoHUPH\HQ IUHQ
EDODWDODUÕYHPRWRUFRQWDODUÕNXOODQPDNWD\Õ]
0RWRVLNOHWLQL] HPLV\RQ JUOW YH JYHQOLN VHYL\HOHULQL G]HQOH\HQ (852,,,) PHY]XDWDX\JXQRODUDNUHWLOPLúWLU
%XNLWDSoÕN\HQL$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL3/($685(¶ÕQÕ]ÕQWHPHO
RODUDNEDNÕPÕYHoDOÕúWÕUÕOPDVÕKDNNÕQGDELOJLOHUYHULU/WIHQGLNNDWOLFHRNXPDNLoLQ
]DPDQD\UÕQÕ]+HUPRWRUGDROGX÷XJLEL|]HQYHX\JXQEDNÕPVRUXQVX]VUúYHPDN-­
VLPXPSHUIRUPDQVLoLQoRN|QHPOLGLU
<HWNLOL'LVWULEW|U\DGD\HWNLOLED\LVL]HGDKDID]ODELOJLYHUPHNWHQYHJHOHFHNWHNLVHU-­
YLVLKWL\DoODUÕQÕ]NDUúÕODPDNWDQPXWOXOXNGX\DFDNWÕU
'Q\D\Õ GDKD JYHQOL GDKD VD÷OÕNOÕ YH GDKD oHYUH GRVWX ELU \HU \DSPDPÕ]D \DUGÕP
HGLQL]
ødø1'(.ø/(5
6&227(5ù$6(9(02725180$5$6,
h5h17(.1ø.g=(//ø./(5ø
6&227(5*h9(1/ø.
‡g1(0/ø*h9(1/ø.%ø/*ø/(5ø
‡.258<8&8*ø<6ø/(5
‡$ö,5/,./ø0ø7/(5ø9(./$98=8
‡$.6(68$5/$59(02'ø)ø.$6<21/$5
6$ö/,./,d(95(ødø1ø38d/$5,
$d,./$0$
3$5d$/$5,1øù/(9/(5ø
127
%XNODYX]GDNLELOJLOHULoLQEDVÕPRQD\ÕYHULOGL÷LDQGDNLPHYFXWRODQUQELOJLOHUL
ED]DOÕQPÕúWÕUGR÷UXOX÷XYHNHVLQOL÷LJDUDQWLHGLOPH]$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD
/WG ûWL |QFHGHQ KDEHU YHUPHGHQ YH KLo ELU \NPOON DOWÕQD JLUPHGHQ EX
NODYX]GDNLLoHUL÷LGH÷LúWLUPHKDNNÕQÕVDNOÕWXWDU%XNODYX]XQKLoELUE|OPAsya
'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL¶QLQ\D]ÕOÕL]QLROPDGDQEDVÕODPD]oR÷DOWÕODPD]
‡*g67(5*(/(59(8<$5,&,/$5
‡<$.,7*g67(5*(6ø 7(0(/3$5d$/$5
‡)5(1/(5(17(*5()5(16ø67(0ø
‡<$.,7
‡/$67ø./(5
g1(0/ø3$5d$/$5
‡0$5ù'hö0(6ø
‡6$ö(/&ø..80$1'$/$5,
‡62/(/&ø..80$1'$/$5,
g=(//ø./(5
‡'ø5(.6ø<21.ø/ø'ø
‡6(/(.ø/ø'ø
‡6(/($/7,%$*$-,
‡7$ù,0$$6.,6,
‡7253ø'2*g=h
‡7(/()21ù$5-62.(7ø
6&227(5$.6$0,6g.h0h
‡6(/($/7,%$*$‡6(/($/7,*5(1$-/$5
‡6(/($/7,0$5ù3ø<(/
‡g1h67*5(1$‡$<1$/$5$
‡)$5.87868
‡)$5
1
2
4
4
5
7
9
10
11
14
14
14
15
15
18
20
24
24
25
25
26
26
26
27
28
28
29
30
31
31
32
32
33
33
34
øù/(0/(5
‡6h5hùg1&(6ø.21752//(5
‡027258d$/,ù7,50$
‡52'$‡6h5hù
‡3$5.
‡d$/,10$<$.$5ù,g1/(0/(5'ø5(.6ø<21.ø/ø'ø
$/(7.87868$9$'$1/,.
%$.,0
‡%$.,0,1g1(0ø
‡%$.,0*h9(1/øöø
‡*h9(1/ø.g1/(0/(5ø
‡%$.,0352*5$0,
‡+$9$)ø/ø75(6ø
‡ø.ø1&ø/+$9$6ø67(0ø
‡7$+/ø<(%25868
‡02725<$ö,
‡02725<$ö,'(öøùø0ø
‡<$ö)ø/ø75(6h=*(d7(0ø=/øöø
‡%8-ø
‡5g/$17ø+,=,)5(13$%8&8$ù,10$6,
‡$.h
‡6ø*257$'(öøùø0ø
‡$038/'(öøùø0ø
‡7(0ø=/ø.
‡<,.$0$
‡&ø/$
6$./$0$5(+%(5ø
‡6$./$0$
‡6$./$0$'$16215$7(.5$5$
.8//$1,0$+$=,5/$0$
7(6/ø0$7%(/*(6ø 25-ø1$/<('(.3$5d$
3(5ø<2'ø.%$.,0'$<$3,/$1øù/(0/(5
6(59ø6.$<,7dø=(/*(6ø
g1(5ødø=(/*(6ø
6$+ø3/ø..$<,79(%ø/*ø/(5ø
35
35
36
37
38
43
44
45
45
45
46
47
48
51
52
53
53
54
54
56
58
59
61
62
64
64
65
66
66
67
6&227(5ù$6(9(02725180$5$6,
XXXXEDY
ZXYYYYY
L
ùDVH1R
.RQXPúDVHQLQVD÷DOWNÕVPÕQGDNDSRU-­
WDDNDVPÕQGDNLSHQFHUHGHQJ|UOHELOLU
0RWRU1R
<HU6RO.ÕUDQN.XWXVXQXQDOWWDUDIÕQD
EDVÕOÕGXUXPGDGÕ
ùDVH1R0%/;;;;$/<=;<<<<<
ùDVH1R;;;;('<=;<<<<<
MBL XXXXEL
hUHWLFL
.RGX
$UDo
7DQÕPÕ
Y
hUHWLP
<ÕOÕ
Z
X
XXXXED
YYYYY
0RQWDM
hUHWLP
6HUL
<DSÕOGÕ÷Õ<HU <DSÕODQ$\ 1XPDUDVÕ
0RWRU
7DQÕPÕ
0RGHO.RGX
0RGHO
Y
hUHWLP
<ÕOÕ
Z
X
0RQWDM
hUHWLP
<DSÕOGÕ÷Õ<HU <DSÕODQ$\
0RWRUYHùDVHQXPDUDODUÕ
ùDVH 0RWRU
3OHDVXUH0HWDO-DQW
(QWHJUH)UHQ6LVWHPL
EK
ED
3OHDVXUH'|NP-DQW
(QWHJUH)UHQ6LVWHPL
EL
ED
3ODNDLúOHPOHULVÕUDVÕQGD
6LJRUWDYHNDQXQLPHUFLOHUOH
LúOHPOHUVÕUDVÕQGD
*HUHNOLRODELOLU
1
YYYYY
6HUL
1XPDUDVÕ
h5h17(.1ø.g=(//ø./(5ø
g=(//ø./(5
3$5d$
%2<87/$5
8]XQOXN
*HQLúOLN
<NVHNOLN
7HNHUOHNOHU$UDVÕ0HVDIH
6HOH<NVHNOL÷L
<HUGHQ<NVHNOLN
$ö,5/,.
.XUX$÷ÕUOÕN
1750 mm
705 mm
1115 mm
1240 mm
760 mm
125 mm
100 kg
$ö,5/,.
0RWRU<D÷Õ
/LWUH0RWRUV|NPQGH
/LWUH\D÷WDKOL\HVLVÕUDVÕQGD
/LWUH6|NPGH
/LWUH\D÷WDKOL\HVLQGH
/LWUH0LQ
ùDQ]ÕPDQ<D÷Õ
<DNÕW7DQNÕ $ö,5/,.
0DNVLPXP*o
0DNVLPXP7RUN
6LOLQGLUdDSÕYH6WURN
6ÕNÕúWÕUPD2UDQÕ
0RWRU+DFPL
%XML
%XML'Lú$UDOÕ÷Õ
6XEDE%RúOX÷X6R÷XN
5|ODQWL+Õ]Õ
N:+S#USP
1P#USP
[PP
FF
&KDPSLRQ±35=+&)HGHUDO0RJXO
PP
(PPHPP(J]R]PP
USP
2
g=(//ø./(5
3$5d$
ù$6(9($0257ø6g5/(5
gQDPRUWLV|U
$UND$PRUWLV|U
&DVWHUDoÕVÕ
$OWWDQED÷ODQWÕOÕ<D\OÕ+LGUROLN$PRUWLV|U
<DQDDoÕOÕU<D\OÕ+LGUROLN$PRUWLV|U
27° 30’
gQ/DVWLN
$UND/DVWLN
gQ$UND.DPSDQD)UHQ
*hd$.7$5,0,
3ULPHU5HGNV\RQ
6RQ5HGNV\RQ
'HEUL\DM
(/(.75ø./ø$.6$0
$N
$OWHUQDW|U
0DUú
)DU
6WRS/DPEDVÕ
6LQ\DOOOHU
3R]LV\RQODPEDVÕ
*|VWHUJH$\GÕQODWPD
6LQ\DO*|VWHUJHVL
8]XQ)DU*|VWHUJHVL
6LJRUWD
[-7XEHOHVV
;-7XEHOHVV
PPLoWHQJHQLúOH\HQEDODWD
(QWHJUH)UHQ6LVWHPL
9DU\RPDWLF
[
.XUX2WRPDWLN6DQWUIM%DODWD
9$K0)$N
110W
(OHNWULNOL(OGHQ0DUú
9::+DORMHQ$PSXO
9:
9:[DG$PEHU$PSXO
9:[DG
9:[DG
9:[DG
9:
$
0)$N%DNÕP*HUHNWLUPH\HQ$N
3
g1(0/ø*h9(1/ø.
%ø/*ø/(5ø
6NXWHULQL]LNHQGLJYHQOL÷LQL]NRQXVXQGD ÷HUOHULQLQ VL]L IDUNHGHELOPHVL LoLQ NRUQD
JHUHNHQOHUL\DSWÕ÷ÕQÕ]YH\ROGDNDUúÕODFD-­ JHUHNLUVHoDOÕQÕ]
÷ÕQÕ] ]RUOXNODUÕ DQODGÕ÷ÕQÕ] VUHFH X]XQ
/LPLWOHULQL]'DKLOLQGH6Uú<DSÕQÕ]
\ÕOODUER\XQFD]HYNOHNXOODQDELOLUVLQL]
6Uú VÕUDVÕQGD NHQGL JYHQOL÷LQL] LoLQ /LPLWOHUL ]RUODPDN ND]DODUÕQ HQ E\N
\DSDELOHFH÷LQL] oRN úH\ YDUGÕU%X NLWDS-­ QHGHQOHULQHQ ELULGLU .LúLVHO XVWDOÕ÷ÕQÕ]Õ
oÕNWDVL]H\DUGÕPFÕRODELOHFHNELUoRNWDY-­ YHWHFUEHQL]LDúDQELUWDU]GDYH\DúDUWOD-­
UÕQL]LQYHUGL÷LQGHQGDKDKÕ]OÕVUú\DS-­
VL\HEXODFDNVÕQÕ]
PD\ÕQÕ] $ONRO X\XúWXUXFX \RUJXQOXN
+HU]DPDQ.DVNWDNÕQÕ]
YH GLNNDWVL]OL÷LQ JYHQOL VUú YH GR÷UX
NDUDUYHUPH\HWHQH÷LQL]LD]DOWWÕ÷ÕQÕXQXW-­
.DVN NXOODQÕPÕQÕQ ND]D VÕUDVÕQGD RODVÕ PD\ÕQÕ]
NDID \DUDODQPDODUÕQÕ YH EXQODUÕQ KD\DWL
WHKOLNHVLQL D]DOWWÕ÷Õ NDQÕWODQPÕúWÕU.HVLQ-­ 6NXWHULQL]LEDNÕPOÕYHL\LGXUXPGD
OLNOH VL] YH YDUVD DUNDQÕ]GDNL \ROFXQX] WXWXQX]
NDVN NXOODQÕQÕ] $\QÕ ]DPDQGD VD÷ODP
ERWODU HOGLYHQ J|]OHULQL]L NRUXPDN LoLQ *YHQOLVUúLoLQKHUVUúWHQ|QFHVNX-­
HNLSPDQ*|]ONYEYHGL÷HUNRUX\XFX WHULQL]L NRQWURO HWPHQL] YH EWQ SODQOÕ
EDNÕPODUÕQÕ \DSWÕUPDQÕ] oRN |QHPOLGLU
HNLSPDQÕVD\IDWDYVL\HHGHUL]
<NOLPLWOHUQLKLoELU]DPDQDúPD\ÕQÕ]YH
.HQGLQL]L.ROD\*|UOHELOLU.ÕOÕQ
+HUR0RWR&RUSXQEXVNXWHULoLQRQD\OD-­
GÕ÷ÕDNVHVXDUODUÕNXOODQÕQÕ]VD\ID
%D]Õ VUFOHU RQODUD EDNPDGÕNODUÕ LoLQ
VNXWHUOHULJ|UPH]OHU.HQGLQL]LSDUODNYH 127
UHNOHNWLI NÕ\DIHWOHU JL\HUHN GDKD J|UQU
NÕODELOLUVLQL]6D÷DVRODG|QúOHUGHúH-­ .HQGLQL]LGDKDJ|UQOUNÕODELOPHNLoLQ
ULW GH÷LúLPOHULQGH VLQ\DO YHULQL] YH GL-­ YFXGXQX]DWDPRWXUDQDoÕNUHQNOLUHÀHN-­
WLIJL\VLOHUJL\LQL]
4
.258<8&8*ø<6ø/(5
.DVNYH*|]OHUL.RUXPD
*YHQOL÷LQL] LoLQ VUú VÕUDVÕQGD ONHQL-­
]LQVWDQGDUWODUÕQDJ|UHELUNDVNEXQDHN
RODUDNJ|]OHULNRUX\DFDNJ|]ONERWHOGL-­
YHQ X]XQ NROOX WVKLUW \DGD PRQW NXOODQ-­
PDQÕ]ÕNXYYHWOHWDYVL\HHGHUL]7HN\DGD
\ROFXOXVUúOHUGHERO\DGDXoXúDQJL\VL
JL\PHPH\HGLNNDWHGLQL]7DPRODUDNJ-­
YHQOLN VD÷ODPDN KHU QH NDGDU ]RU ROVDGD
X\JXQJYHQOLNHNLSPDQÕ\DUDODQPDLWKL-­
PDOLQL|QHPOL|OoGHGúUHELOLU
.DID \DUDODQPDODUÕQD NDUúÕ HQ L\L NRUXPD
ROGX÷XLoLQNDVNVL]LQLoLQHQ|QHPOLHNLS-­
PDQGÕU .XOODQGÕ÷ÕQÕ] NDVN NDIDQÕ]D UDKDW
YHJYHQOLELUúHNLOGHX\XPJ|VWHUPHOLGLU
$oÕNUHQNOLNDVNODUYHUHÀHNWLIHWLNHWOHUVL]L
WUD¿NWHGDKDID]ODIDUNHGLOHELOLU\DSDFDNWÕU
<DUÕP NDVN JYHQOLGLU DPD WP \]
NDSOD\DQ NDVNODU GDKD JYHQOLGLU *|]-­
OHULQL]LYH\ROJ|UúQ]NRUXPDNLoLQ
KHU]DPDQPDVNH\DGDJ|]ONWDNÕQÕ]
.HQGLQL]H X\JXQ JYHQOLN HNLSPDQÕQÕ 'L÷HUVUúHNLSPDQODUÕ
VHoPHQL]H \DUGÕP HGHFHN LSXoODUÕQÕ EX
.DVN YH J|]ONOHUH HN RODUDN DúD÷ÕGDNL
\D]ÕQÕ]ÕQGHYDPÕQGDEXODELOLUVLQL]
WHoKL]DWÕWDYVL\HHGHUL]
s %LOHNOHULQL]LYHD\DNODUÕQÕ]ÕNRUX\DFDN
VD÷ODPYHND\PD]ERWODU
s .DVNJL\PHPHNELUND]DHVQDVÕQGD
FLGGL\DUDODQDPDYHKDWWD|OPULV-­
NLQLDUWWÕUÕU
s (OOHULQL]LVÕFDNWXWDFDN\DQÕNODUGDQoL-­
]LNOHUGHQ NHVLNOHUGHQ YH \DUDODQPD-­
ODUGDQNRUX\DFDNHOGLYHQOHU
s 6Uú VÕUDVÕQGD VL] YH YDUVD \ROFX-­
QX]NDVNJ|]ONYHGL÷HUNRUX\XFX
HNLSPDQODUÕNXOODQPD\ÕLKPDOHWPH-­
\LQL]
s *YHQOLNNDGDUUDKDWOÕ÷ÕQÕ]LoLQGHPR-­
WRVLNOHW VUú JL\VLVL \DGD FHNHWL WUD-­
¿NWHIDUNHGLOHELOLUOL÷LQL]LDUWWÕUDELOHFHN
DoÕN UHQNWH UHÀHNWLI YFXGXQX]D ERO
ROPD\DQXoXúPD\DQJL\VLOHU6NXWHUL-­
QL]LQKHUKDQJLELUWDUDIÕQDVÕNÕúDFDNERO
YHXoXúDQJL\VLOHUJL\PHNWHQNDoÕQÕQÕ]
5
.258<8&8*ø<6ø/(5
+HU]DPDQ.$6.NXOODQÕQÕ]
<h./ø0ø7/(5ø
<]NRUX\XFX\DGDJ|]ONWDNÕQÕ]
+HU]DPDQDoÕNUHQNOL\DGD
UHÀHNWLIJL\VLOHUJL\LQL]
.RUX\XFX
HOGLYHQJL\LQL]
<NOHPH
6NXWHULQL]HQHNDGDU\NNR\GX÷XQX]YH
EXQXQDVÕONR\GX÷XQX]VL]LQJYHQOL÷LQL]
LoLQ |QHPOLGLU<NOH \DGD \ROFX LOH V-­
UúOHUGH EX \D]ÕQÕ GHYDPÕQGDNL ELOJLOHUL
GLNNDWHDOÕQÕ]
6NXWHULQL] VL] \ROFXQX] YH ELU PLNWDU
\N WDúÕ\DFDN úHNLOGH GL]D\Q HGLOPLúWLU
<ROFX \DGD \N WDúÕGÕ÷ÕQÕ] GXUXPODUGD
VNXWHULQL]GH IUHQOHPH YH KÕ]ODQPD VÕUD-­
VÕQGD IDUNOÕOÕN KLVVHGHELOLUVLQL] 6NXWH-­
ULQL]LQ EDNÕPODUÕQÕ G]JQ \DSWÕUGÕ÷ÕQÕ]
VUHFH IUHQOHUL YH ODVWLNOHUL L\L ROGX÷X
VUHFH OLPLWOHU YH |QHULOHU GDKLOLQGH
JYHQOHNXOODQDELOLUVLQL]
s $úÕUÕ \N \DGD X\JXQVX] \NOHPH
ND]D\D YH FLGGL \DUDODQPDODU \RO
DoDELOLU
<N OLPLWLQL DúPDN GHQJHVL] \N WDúÕ-­
PDN VNXWHULQL]LQ IUHQOHPHVLQL VWDELOLWH-­
VLQLYHNXOODQÕPNROD\OÕ÷ÕQÕFLGGLRUDQGD
HWNLOHU2ULMLQDOROPD\DQDNVHVXDUODUPR-­
GL¿NDV\RQODUYHN|WEDNÕPJYHQOL÷LQL]L
QHJDWLI\|QGHHWNLOHU
s %XNLWDSoÕNWDNLWP\NVÕQÕUODPDOD-­
UÕQDYH|QHULOHULQHX\XQX]
6RQUDNL VD\IDODUGD \NOHPH DNVHVXDUODU
YHPRGL¿NDV\RQODUKDNNÕQGDELOJLOHU
$\DNNDEÕODUD\D÷DVÕNÕRWXUPDOÕDOoDN
WRSXNOXYHELOHNOHULQL]LNRUXPDOÕGÕU
6
7
<NOLPLWOHUL
6NXWHULQL]GHNL\NOLPLWOHUL
6NXWHULQL]|QFHOLNOHVL]YH\ROFXQX]XWDúÕ-­
PDNLoLQWDVDUODQPÕúWÕU
0DNVLPXP\NNDSDVLWHVLNJ
6UF\ROFX\NYHWPDNVHVXDUODUGD-­
KLO
(÷HU GDKD ID]OD \N WDúÕPDN LVWHUVHQL]
WDYVL\H LoLQ VHUYLV ED\L \H GDQÕúÕQÕ] YH
PXWODND VD\ID GDNL DNVHVXDUODUOD LOJLOL
ELOJLOHULRNXPD\ÕLKPDOHWPH\LQL]
g]HOE|OPOHUHoRNID]ODD÷Õ\NNR\PDN
VNXWHULQL]LQ NRQWUROQ ]RUODúWÕUDELOLU 'R÷UX úHNLOGH \NOHQPHPLú VNXWHU OHULQ
GHQJHVLQLER]DELOLU$úD÷ÕGDYHULOHQOLPLW-­ GHQJHVL ER]XODELOLU YH NRQWURO ]RUODúD-­
OHUGDKLOLQGHNDOGÕ÷ÕQÕ]GDQHPLQROXQX]
ELOLU6NWHULQL]GR÷UX\NOHQPLúROVDELOH
VNXWHULQL]LGúNKÕ]GDNXOODQÕQÕ]
0DNVLPXPD÷ÕUOÕN
6HOHDOWÕEDJDM NJ
<ROFX YH\D \N WDúÕ\DFD÷ÕQÕ] ]DPDQ \D-­
gQWRUSLGR
NJ
]ÕQÕQGHYDPÕQGDNL|QHULOHULX\JXOD\ÕQÕ]
%DJDM$VNÕVÕ
NJ
s øNL WHNHULQGH GR÷UX KDYD EDVÕQFÕQGD
ROGX÷XQGDQHPLQROXQX]
s *HYúHNKHUKDQJLELUPDGGHQLQWHKOLNH
\DUDWPDPDVÕLoLQWN\NVÕNÕFDED÷-­
OD\ÕQÕ]YHEDJDMNXWXVXQXNDSDWÕQÕ]
1
s <NQ D÷ÕUÕOÕ÷ÕQÕ PPNQ ROGX÷X
NDGDUVNXWHULQRUWDVÕQD\HUOHúWLULQL]
2
3
s $÷ÕUOÕN GHQJHVLQL LNL \DQD HúLW RODUDN
GD÷ÕWÕQÕ]
6HOHDOWÕEDJDMgQWRUSLGR
%DJDMDVNÕVÕ
8
$.6(68$5/$59(02'ø)ø.$6<21/$5
SNXWHULQL]LPRWL¿\HHWPHQL]\DGDRULMLQDO s $NVHVXDUÕQKHUKDQJLELUODPED\ÕNDSDW-­
PDGÕ÷ÕQGDQ\HUGHQEHOLUOLELUPHVDIHGH
ROPD\DQDNVHVXDUODUNXOODQPDQÕ]VNXWHUL-­
ROGX÷XQGDQ DPRUWLV|U KDUHNHWLQL HQ-­
QL]LJYHQVL]KDOHJHWLUHELOLU
JHOOHPHGL÷LQGHQ VUú SR]LV\RQXQX]X
6NXWHULQL]L PRGL¿\H HWPHGHQ \DGD \HQL
ER]PDGÕ÷ÕQGDQ YH KHUKDQJL ELU VUú
NRQWUROHOHPDQÕLoLQHQJHOROXúWXUPDGÕ-­
ELU DNVHVXDU HNOHPHGHQ |QFH EX E|OP
÷ÕQGDQHPLQROXQX]
RNX\XSDQODGÕ÷ÕQÕ]GDQHPLQROXQX]
s (OHNWULNOL HNLSPDQÕQ PRWRVLNOHWLQL]LQ
HOHNWULNVLVWHPLQLQNDSDVLWHVLQLDúPDGÕ-­
÷ÕQGDQHPLQROXQX]3DWOD\DQELUVLJRU-­
sȩȩ 8\JXQ ROPD\DQ PRGL¿NDV\RQODU
WDIDUODUÕQV|QPHVLQHQHGHQRODELOLU
\DGDDNVHVXDUODUFLGGLELUúHNLOGH\D-­
UDODQDELOHFH÷LQL] YH KDWWD |OHELOHFH-­
s 0RWRVLNOHWLQL]OH U|PRUN oHNPH\LQL]
÷LQL]ND]DODUD\RODoDELOLU
\DGD\DQÕQDVHSHWWDNPD\ÕQÕ]%XPR-­
WRVLNOHW EX WU HNOHQWLOHU LoLQ GL]D\Q
sȩȩ %X NLWDSoÕNWDNL EX NRQXGD \DSÕODQ
HGLOPHPLúWLU NXOODQÕPODUÕ PRWRVLNOHWL-­
WPX\DUÕODUFLGGL\HDOÕQÕ]OWIHQ
QL]LQNRQWUROQ]RUODúWÕUÕU
0RGL¿NDV\RQODU
$NVHVXDUODU
6NXWHULQ]LQGL]D\QÕQÕYHLúOH\LúLQLGH÷Lú-­
6NXWHULQL]GHVDHFHRQXQLoLQUHWLOPLúYH WLUHUHNKDNLPL\HWLQL]LVWDELOLWHVLQLYHIUHQ
WHVW HGLOPLú RULMLQDO +HUR 0RWR&RUS DN-­ SHUIRUPDQVÕQÕ QHJDWLI \|QGH HWNLOH\HEL-­
VHVXDUODUÕ NXOODQPDQÕ]Õ NXYYHWOH WDYVL\H OHFHN PRGL¿NDV\RQODUÕQ \DSÕOPDPDVÕQÕ
HGHUL]2ULMLQDOROPD\DQSDUoDODUÕQGR÷UX PRWRVLNOHWLQRUMLQDOSDUoDODUÕQÕQV|NOPH-­
PHVLQLNXYYHWOHWDYVL\HHGL\RUX]
RODUDNVHoLPLQGHQPRQWDMÕQGDQYHNXOOD-­
QÕPÕQGDQVDKLELRODUDNVL]VRUXPOXVXQX] )DU YE JLEL ODPEDODUÕ HJ]R]ODU YH GL÷HU
ED]ÕDNVHVXDUDUÕQoÕNDUÕOPDVÕ\DGDPRGL-­
<DUGÕPYHGDQÕúPDLoLQ\HWNLOLVDWÕFÕQÕ]D
¿NDV\RQXPRWRVLNOHWLQL]LNDQXQODUGDKLOL
EDúYXUDELOLUVLQL]
GÕúÕQDoÕNDUDELOLU
9
6$ö/,./,d(95(ødø1ø38d/$5,
6D÷OÕNOÕ0RWRU0RWRUKHUDUDFÕQFDQGDPDUÕGÕU6D÷OÕNOÕROPDVÕLoLQD\QÕ]DPDQGD
NLUOLOL÷LD]DOWDFDNSHUIRUPDQVÕQÕDUWWÕUDFDNYH\DNÕWWDVDUUXIXGDVD÷OD\DFDNRODQ
D\DUODUÕQÕQYHEDNÕPÕQÕQG]HQOLRODUDN\DSÕOPDVÕJHUHNPHNWHGLU
$d,./$0$
7
8
9 10
11 12 13
6
5
14
4
']HQOL6HUYLV(PLV\RQVHYL\HVLQLNRQWURODOWÕQGDWXWPDNLoLQYHPDNVLPXP
SHUIRUPDQVLoLQPRWRVLNOHWLQL]LQEDNÕPODUÕQÕ\HWNLOLVHUYLVOHUGH\DSWÕUÕQÕ]
3
15
2UMLQDO\HGHN3DUoD+HU]DPDQRUMLQDO\HGHNSDUoDGDÕVUDUHGLQL]23UMLQDORO-­
PD\DQ\HGHNSDUoDPRWRVLNOHWLQL]H]DUDUYHULU
2
0RWRU<D÷Õ73OXV6$(Z-PRWRWRU\D÷ÕQÕNXOODQÕQÕ]+HUNPGH
GH÷LúWLULQL]YHKHUNPWDPDPOD\ÕQÕ]
1
16
17
6HVNLUOLOL÷L%HOLUOLELUVHYL\HQLQVWQGHNLVHVGHNLUOLOLNWLU$úÕUÕJUOWEDúD÷UÕVÕ
YHUDKDWVÕ]OÕ÷D\RODoDU
<DNÕW7DVDUUXIXYH.LUOLOL÷L$]DOWPD7UD¿NWHYHÕúÕNODUGDH÷HUEHNOHPHVUHVL
X]XQVDoHYUHNLUOLOL÷LQLD]DOWPDNYH\DNÕWWDVDUUXIXLoLQPRWRVLNOHWLQL]LNDSDWÕQÕ]
10
-LNOH'÷PHVL
.RUQD'÷PHVL
6LQ\DO'÷PHVL
(QWHJUH)UHQNROX
3DUN.LOLGL
$\QDODU
6HOHNW|UG÷PHVL
.LORPHWUH6D\DFÕ
+Õ]J|VWHUJHVL
11
8]XQ)DU*|VWHUJHVL
6LQ\DO*|VWHUJHVL
<DNÕW*|VWHUJHVL
)DUG÷PHVL
gQIUHQNROX
*D]NROX
0DUú'÷PHVL
'LUHNVL\RQNLOLWOLNRQWDNDQDKWDUÕ
62/'$1*g5h1h0
6$ö'$1*g5h1h0
7
8
6
9
7
5
6
5
8
1
2
1
2UWD$\DNOÕN
<ROFX%DVDPD÷Õ
0DUú3HGDOÕ
%D\DQ<ROFXEDVDPD÷ÕRSVL\RQHO
$UNDVLQ\DOOHU
12
3
6WRS/DPEDVÕ
$UND7XDWDFDN
%DJDM$VNÕVÕ
)DU
2
4
3
4
(J]R]
<D÷VHYL\HoXEX÷X
<ROFXEDVDPD÷Õ
7RUSLGRJ|]
gQVLQ\DOODPEDVÕ
3R]LV\RQODPEDVÕ
6HOHDOWÕEDJDMÕ
$UNDSODND
13
%$ù/,&$3$5d$/$5
3$5d$)21.6ø<21/$5,
3
5
4
*g67(5*(/(5
*|VWHUJHOHUIDUÕQVWQGHNLJ|VWHUJH
SDQHOLLoHULVLQGHGLU)RQNVL\RQODUÕúX
úHNLOGHGLU
61R
1
2
3
4
5
2
)5(1/(5(QWHJUH)UHQ6LVWHPL
1
)UHQOHU NLúLVHO JYHQOL÷LQL] LoLQ oRN
|QHPOL ELU NRQXGXU YH EDNÕPODUÕ H D\DU-­
ODUÕGLNNDWHOH\DSÕOPDOÕGÕU
2
3
(QWHJUH)UHQNROX
)UHQNROXERúOX÷X
$\DU
³)´WDUDIÕQGDNL6D÷IUHQWHOL$
(QWHJUHIUHQNROXQXJ|VWHULOHQ\|QH
GR÷UXLWLQL]
øOND\DUVRPXQXQXHOOHoHYLUH\HPH\H-­
FH÷LQL]QRNWD\DNDGDUoHYLULQL]
'|NP-DQWOÕ7LS
6ROHOFLNWHNLIUHQNROXVÕNÕOGÕ÷ÕQGDDUND
YH|QIUHQOHUEHUDEHUoDOÕúÕU
$oÕNODPD
øúOHYL
.P6DDWL
7RSODP\DSÕODQ\ROPLNWDUÕQÕJ|VWHULU
6LQ\DO*|VWHUJHVL 6LQ\DOG÷PHVLoDOÕúÕUNHQ\DQDU
8]XQ)DU*|VWHUJHVL 8]XQIDUDoÕNNHQ\DQDU
+Õ]*|VWHUJHVL
6UúKÕ]ÕQÕJ|VWHULU
<DNÕW*|VWHUJHVL
<DNODúÕN\DNÕWPLNWDUÕQÕJ|VWHULU
<$.,7*g67(5*(6ø
2
%X VNXWHUL NXOODQPDN LoLQ LKWL\DFÕQÕ]
RODQELOJLOHU
gQIUHQNROXYH(QWHJUHIUHQNROX
VÕNÕOGÕ÷ÕQGDIUHQOHULQWXWPD\DEDúODPDVÕ-­
QDNDGDURODQERúOX÷DIUHQNROXERúOX÷X
GHQLU
1
A
3
1
<DNÕWJ|VWHUJHVLQLQL÷QHVLNÕUPÕ]ÕoL]JL\H
JHOGL÷L]DPDQ\DNÕWD]DOPÕGHPHNWLUYH
PPNQROGX÷XQFDoDEXN\DNÕWDOPDQÕ]
JHUHNPHNWHGLU*|VWHUJHL÷QHVLNÕUPÕ]Õ
oL]JLGH\NHQGHSRGDNDODQ\DNÕWPLNWDUÕ
\DNODúÕNRODUDNOWGLU
4
(ii)
(i)
5
<DNÕW*|VWHUJHVL
14
.ÕUPÕ]ÕdL]JL
gQIUHQNROX
%XERúOXNPPGHWXWXOPDOÕGÕU
(QWHJUH)UHQ.ROX øOND\DUVRPXQX
LERúOX÷XD]DOW
LLERúOX÷XDUWWÕU
15
0HWDO-DQWOÕ7LS
'|NP-DQWOÕ7LS
A
0HWDO-DQWOÕ7LS
$UND)UHQ
4
7
)UHQ OHY\HVLQGHNL D\DU VRPXQX-­
QXoHYLUHUHND\DUÕ\DSDELOLUVLQL]
)UHQNROXQXERúOX÷XQX|OoQ]
(i)
)5(1.2/8%2ù/8ö8PP
4
(ii)
(i)
6
5
(QWHJUHIUHQNROX
L ERúOX÷XD]DOW
LOND\DUVRPXQX
LL ERúOX÷XDUWWÕU
(ii)
(÷HUERúOXNPPGHQID]ODLVHD\DU
VRPXQXQX oHYLUHUHN JHUHNOL ERúOX÷X
VD÷OD\ÕQÕ]
(ii)
(i)
8
$\DU6RPXQX
)UHQ/HY\HVL
L%RúOX÷XD]DOWÕLL%RúOX÷XDUWWÕUÕU
6RQ D\DUODUGDQ VRQUD IUHQ NROXQGDNL SL-­
PLQD\DUVRPXQXQGDNLNDQDODRWXU-­
GX÷XQGDQHPLQROXQX]
B
øNLQFL\DUVRPXQX
L%RúOX÷XGúULL%RúOX÷XDUWWÕU
127
³)´YH³,´HQWHJUHIUHQNROX]HULQGHLúDUHWOLGLU
6D÷IUHQNROXQXQERúOX÷XQXNRQWUROHGLQL]
)5(1.2/8%2ù/8ö8PP
(÷HUIUHQERúOX÷XPPGHQID]ODLVHJHUH-­
NHQERúOX÷XD\DUODPDNLoLQD\DUVRPXQXQX
VÕNÕQÕ]
³,´WDUDIÕQGDNL6ROIUHQWHOL%
(QWHJUHIUHQNROXQXJ|VWHULOHQ\|QGHLWLQL]
øNLQFL D\DU VRPXQXQX HN\HUL YH HQ-­
WHJUHIUHQNROXQGDNL\XYDDUDVÕQGDERúOXN
RODQDNDGDUoHYLULQL]
%RúOX÷X D\DUODGÕNWDQ VRQUD LNLQFL D\DU
VRPXQXQX VDDW \|QQQ WHUVLQH \DUÕP WXU
oHYLULQL]
9
'|NP-DQWOÕ7LS
0HWDO-DQWOÕ7LS
.$1$/$27850$0,ù
4
7
9
(i)
6
2
(ii)
(i)
B
(ii)
$\DU6RPXQX
)UHQ/HY\HVL
L%RúOX÷XD]DOWÕLL%RúOX÷XDUWWÕUÕU
øNLQFL\DUVRPXQX
L%RúOX÷XGúULL%RúOX÷XDUWWÕU
16
1
.$1$/$278508ù
8
2
1
$\DUVRPXQX)UHQNROXSLPL
17
%XúHNLOGHJHUHNOLD\DUVD÷ODQDPD]VDVHU-­
YLVLQL]HPUDFDDWHGLQL]OWIHQ
'L÷HU.RQWUROOHU
)UHQ WHOLQGH KDVDU NDWODQPD ROXS ROPD-­
GÕ÷ÕQÕNRQWUROHGLQL]IUHQ\D\ÕYHED÷ODQWÕ
HOHPDQOHUÕQÕQL\LGXUXPGDROXSROPDGÕN-­
ODUÕQÕNRQWUROHGLQL]
127
)UHQL ELUNDo NH] VÕNÕS EÕUDNWÕNWDQ VRQUD
WHNHULQ VHUEHVW G|Qú KDUHNHWLQL NRQWURO
HGLQL]
127
2
1
<DNÕWWDQNÕNDSD÷Õ2NLúDUHWOHUL
<$.,7
<DNÕW7DQNÕ
<DNÕWWDQNÕVHOHQLQDOWÕQGDGÕU
<DNÕWWDQNÕNDSDVLWHVLOWGLU<DNÕWGH-­
SRVX NDSD÷ÕQÕ DoPDN LoLQ |QFHOLNOH
VHOH NDOGÕUÕQÕ]VD\ID YH \DNÕW GHSRVX
NDSD÷ÕQÕ VDDW \|QQQ DNVL \|QH oHYLUH-­
UHNDoÕQÕ]
'HSR\X ID]OD GROGXUPD\ÕQÕ] 'HSRQXQ
ER\XQNÕVPÕQGD\DNÕWROPDPDOÕGÕU
<DNÕW GROXPXQGDQ VRQUD GHSR NDSD÷ÕQÕ
VDDW\|QQHGR÷UXoHYLUHUHNVÕNÕFDNDSD-­
\ÕQÕ]
.DSDNVWQGHNLRNLúDUHWOHUL\OHGHSR
]HULQGHNLOHULQD\QÕKL]DGDROGXNODUÕQGDQ
HPLQROXQX]
18
3
<DNÕWGHSRVX%R\XQX <DNÕW
6NXWHULQL]PRWRUGDYHEXMLGHGDKDD]
NDOÕQWÕEÕUDNDUDNHJ]R]VLVWHPLYHGL÷HU
DNVDPÕQ|PUQX]DWDQNDWDOLWLNNRQYHU-­
W|UVLVWHPLLOHGRQDWÕOGÕ÷ÕLoLQNXUúXQVX]
\DNÕWNXOODQPDQÕ]ÕWDYVL\HHGHUL]
s $ONRO LoHUHQ ED]Õ \DNÕWODU NXOODQÕOGÕ-­
÷ÕQGD]RUoDOÕúWÕUPD]D\ÕISHUIRUPDQV
YESUREOHPOHUJ|UQHELOLU
s (÷HU VNXWHULQL]GH DU]X HWPHGL÷LQL]
VHPSWRPODUDUDVODUVDQÕ]EHQ]LQLVWDV\R-­
QXQX]X\DGDEDúNDPDUND\ÕGHQH\LQL]
s $ONRO LoHUHQ \DNÕW NXOODQÕPÕQGDQ GR-­
OD\Õ SUREOHP \DúDUVDQÕ] KHPH \HWNLOL
VHUYLVLQL]HEDúYXUXQX]
(÷HU NÕYÕOFÕP YXUXQWXVX \DGD PRWRU
YXUXQWXVX VHVL QRUPDO ELU \NOH YH
QRUPDO ELU KÕ]OD ROX\RUVD NXOODQGÕ÷ÕQÕ]
\DNÕWÕQ PDUNDVÕQÕ GH÷LúWLULQ(÷HU EX
GXUXP GHYDP HGHUVH KHPH \HWNLOL $V\D
VHUYLVLQHEDúYXUXQX]%|\OHELUGXUXPGD
\HWNLOL VHUYLVH EDúYXUXOPDPDVÕ \DQOÕú
NXOODQÕP RODUDN NDEXO HGLOHFHNWLU <DQOÕú
NXOODQÕPGDQ ND\QDNODQDQ NXOODQÕPODU 'ø..$7
$V\D '×ü 7LFDUHW YH 0DNLQD /WG ûWL s <DNÕW J|VWHUJHVLQGH LEUH NÕUPÕ]Õ oL]-­
JDUDQWLNDSVDPÕQDGDKLOGH÷LOGLU
JL\H JHOGL÷LQGH \DNODúÕN RODUDN OW
$ONROLoHUHQ\DNÕW
\DNÕWNDOPÕúGHPHNWLU
(÷HU DONRO LoHUHQ \DNÕW NXOODQPDN s øEUH NÕUPÕ]Õ oL]JL\H JHGL÷LQGH OWIHQ
LVWHUVHQL] RNWDQ PLNWDUÕQÕQ HQ D] Asya
\DNÕWGROGXUXQX]
'×ü 7LFDUHW YH 0DNLQD /WG ûWL·QLQ
|QHUGL÷L PLNWDU NDGDU ROPDVÕQD GLNNDW
HGLQL]
%HQ]LQ\NVHNRUDQGD\DQÕFÕYHSDWOD\ÕFÕ
oHúLWDONROLoHUHQ\DNÕWYDUGÕU(WDQRQYH ELUPDGGHGLUøNPDOLVÕDUVÕQGDFLGGLROD-­
UDN\DUDODQDELOLU\DGD\DQDELOLUVLQL]
0HWDQROLoHUHQOHU
s 0RWRUX NDSDWÕQ YH HWUDIÕQÕ]GD NÕYÕO-­
GDQID]OD(WDQROLoHUHQ\DNÕWODUÕNXO-­
FÕP DOHY YH ÕVÕ ROPDPDVÕQD GLNNDW
ODQPD\ÕQÕ]
HGLQL]
GHQID]ODPHWDQROLoHUHQ\DNÕWODUÕNXO-­
s <DNÕWGROXPXQXDoÕNDKDYDGD\DSÕQÕ]
s '|NOHQ\DNÕWÕGHUKDOVLOLQL]
ODQPD\ÕQÕ]
19
/$67ø./(578%(/(66
*HQHOOLNOHD]EDVÕQoOÕODVWLNOHUGDKDoDEXN
DúÕQÕUPRWRVLNOHWLQNROD\NXOODQÕPÕQÕHW-­
NLOHUYHID]ODÕVÕQÕUODU
6NXWHULQL]GHNL ODVWLNOHU WXEHOHVV ODVWLN-­
OHUGLU6NXWHULQL]LJYHQOHNXOODQPDNLoLQ
ODVWLNOHULQL]LQ WDúÕ\DFD÷ÕQÕ] D÷ÕUOÕ÷D J|UH
GR÷UX KDYD EDVÕQFÕQGD úLúLULOPLú YH L\L
GXUXPGDROPDODUÕJHUHNPHNWHGLU6RQUDNL
VD\IDODUGDKDYDEDVÕQFÕQÕQDVÕOYHQH]D-­
PDQNRQWUROHGHFH÷LQL]ODVWLNOHULQL]LQD-­
VÕONRQWUROHGHELOHFH÷LQL]ODVWLNOHULQL]LQ
WDPLUH\DGDGH÷LúLPHLKWL\DFÕROGX÷XQGD
QH \DSPDQÕ] JHUHNWL÷L LOH LOJLOL ELOJLOHU
EXODFDNVÕQÕ]
$úÕUÕúLúLULOPLúODVWLNOHUPRWRVLNOHWLQL]LQ
VUúQ VHUWOHúWLULU \RO NRúXOODUÕQGDQ
GDKD ID]OD HWNLOHQPHVLQL YH GDKD oDEXN
\ÕSUDQPDVÕQÕVD÷ODU
+HU VUúWHQ |QFH J|UVHO RODUDN ODVWLNOH-­
ULQL]LNRQWUROHWPHQL]LYHHQD]D\GDELU
\DGD KDYD EDVÕQFÕ GúN J|UQG÷QGH
KDYD NRQWURO FLKD]Õ LOH NRQWURO HWPHQL]L
WDYVL\HHGL\RUX]
7DYVL\HHGLOHQODVWLNEDVÕQoGH÷HUOHUL
DúD÷ÕGDGÕU
/DVWLN%DVÕQo|OoHU
$UD\ÕQÕ]
s /DVWLN GLúOHULQGH YH\D \DQDNODUÕQGD
\XPUXODUYHúLúOLNOHU%XOGX÷XQX]WDN-­
GLUGHODVWL÷LGH÷LúWLULQL]
sȩ /DVWLNWHNHVLNOHUoDWODNODUD\UÕOPDODU
%XOGX÷XQX]WDNGLUGHODVWL÷LGH÷LúWLULQL]
sȩ $úÕUÕGLúDúÕQPDVÕ
sȩ 0RWRVLNOHW KHUKDQJL ELU REMH\H oDUSWÕ-­
÷ÕQGDYH\DoXNXUDJLUGL÷LQGHODVWLNOHUL
GLNNDWOLFHLQFHOH\LQL]
'Lú$úÕQPDVÕ
/DVWLN DúÕQPD J|VWHUJHVL RUWD\D oÕNÕQFD
ODVWLNOHULGH÷LúWLULQL]'LúOLPLWOHULDúD÷ÕGD-­
NLJLELGLU
0LQLPXPGLúGHULQOL÷L gQ PP
$UND PP
/DVWLNDúÕQPDVÕQÕJ|]OHPOHPHNLoLQDúÕQ-­
PDJ|VWHUJHVLQLNRQWUROHGLQL]
8<$5,
/DVWLNOHULQ DúÕUÕ \DGD \HWHUVL] úLúLULOPHVL
SHUIRUPDQVÕHWNLOHU
.RQWURO
/DVWLN EDVÕQFÕQÕ NRQWURO HWWL÷LQL]GH ODVWLN
GLúOHULQGH YH ODVWLN \DQDNODUÕQGD KDVDU DúÕQPDYH\D\DEDQFÕPDGGHROXSROPDGÕ-­
÷ÕQÕNRQWUROHGLQL]
/DVWLN$úÕQPDJ|VWHUJHVL2NLúDUHWL
6DGHFH6UF
gQ
2
6UFYH<ROFX
2
1.50 kgf/cm or 22 psi 1.50 kgf/cm or 22 psi
$UND 2.00 kgf/cm or 29 psi 2.50 kgf/cm2 or 36 psi
2
1
7XEHOHVVODVWLNOHULQSDWODPDGXUXPXQGD
NHQGLSDWODNODUÕQÕNDSDWPD|]HOOLNOHULYDU-­
GÕU*HQHGHODVWLNOHULQL]LSDWODNYHNDoDN-­
ODUDNDUúÕ\DNÕQGDQLQFHOH\LQL]
s $úÕUÕ GHUHFHGH DúÕQPÕú \DGD \DQOÕú
KDYDEDVÕQoOÕODVWLNOHUNXOODQPDN\D-­
UDODQDELOHFH÷LQL] YH KDWWD |OHELOHFH-­
÷LQL]ND]DODUD\RODoDELOLU
s %XNLWDSoÕNWDNLODVWLNEDNÕPÕYHKDYD
EDVÕOPDVÕLOHLOJLOLWPWDOLPDWODUÕX\-­
JXOD\ÕQÕ]
/DVWLN EDVÕQFÕQÕ ODVWLNOHULQL] VR÷XNNHQ PRWRVLNOHWHQVDDWSDUNHGLOPLúGXUXP-­
GD\NHQ |OoQ] 0RWRU VÕFDNNHQ \DSÕODQ
|OoPOHU VR÷XNNHQ \DSÕODQ |OoPOHUGHQ
GDKD\NVHNoÕNDFDNWÕU
+DYD%DVÕQFÕ
/DVWLNKDYDEDVÕQFÕQÕGR÷UXRODUDND\DUOD-­
PD PRWRVLNOHW NRQWUROQ] NRQIRUXQX-­
]XYHODVWLN|PUQROXPOX\|QGHHWNLOHU
20
21
/DVWLN\|Q
/DVWLN SDWODN QHGHQL LOH V|NOS WHNUDU
WDNÕOGÕ÷ÕQGD ODVWLNWHNL RN XQ GR÷UX \|Q
J|VWHUGL÷LQGHQHPLQROXQX]
/DVWLN7DPLUL
(÷HUODVWLN]DUDUJ|UPú\DGDSDWODPÕúVD
RQDUPDQÕ] GH÷LO GH÷LúWLUPHQL] JHUHNLU
$úD÷ÕGDGD EDKVHGLOGL÷L JLEL JHoLFL \DGD
GDLPLRODUDNRQDUÕOPÕúELUODVWLN\HQLELU
ODVWLNWHQ GDKD GúN KÕ] YH SHUIRUPDQV
OLPLWOHULQHVDKLSWLU
7XEHOHVVODVWLNOHUJLELJHoLFLRODUDNWDPLU
HGLOPLú ODVWLNOHU QRUPDO KÕ] YH NXOODQÕP
NRúXOODUÕ LoLQ JYHQOL ROPD\DELOLU (÷HU
ELU ODVWL÷H DFLO RODUDN JHoLFL ELU RQDUÕP
X\JXODQPÕúVD GLNNDWOLFH \HWNLOL VDWÕFÕ
VHUYLVH JLGLOLS ODVWLN GH÷LúWLULOPHOLGLU
(÷HU PPNQVH ODVWLN GH÷LúHQH NDGDU
\ROFXYH\D\NDOÕQPDPDOÕGÕU
/DVWL÷LQL] SURIHV\RQHO NDOÕFÕ ELU WDPLUDW
J|UVHELOH\HQLELUODVWLNNDGDUL\LROPD-­
\DFDNWÕU
22
øONVDDWNPVDDWKÕ]ÕRQGDQVRQUDGD
.PVDDW KÕ]Õ DúPDPDQÕ] JHUHNHFHN-­
WLU(NRODUDNWDPLUDWJ|UPúODVWLNOH\HQL
ELU ODVWLNOH WDúÕ\DELOHFH÷LQL] NDGDU \N
JYHQOL ELU úHNLOGH WDúÕ\DPD\DFDNVÕQÕ]
%X QHGHQOH KDVDUOÕ ODVWL÷L GH÷LúWLUPHQL]L
|QHPOHWDYVL\HHGHUL]/DVWL÷LGH÷LúWLUPH-­
\HNDUDUYHULUVHQL]NXOODQPDGDQ|QFHED-­
ODQVD\DUÕQÕQ\DSÕOGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQX]
/DVWLN'H÷LúLPL
0RWRVLNOHWLQL]LoLQWDYVL\HHGLOHQODVWLN
HEDWODUÕ
0RWRVLNOHWLQL]GHNXOODQÕODQODVWLNOHUPR-­
WRVLNOHWLQL]LQ NDSDVLWHVLQH X\DFDN NRQ-­
IRUVWQIUHQSHUIRUPDQVÕYHGD\DQÕNOÕ-­
OÕNVD÷ODPDN]HUHGL]D\QHGLOPLúWLU
gQ
[M7XEHOHVV
$UND
[M7XEHOHVV
127
7DPLUYHODVWLNGH÷LúLPLLoLQ\HWNLOLVDWÕ-­
FÕVHUYLVL]L\DUHWHWPHQL]WDYVL\HHGLOLU
s $úÕUÕGHUHFHGHDúÕQPÕúYHX\JXQKDYD
EDVÕQFÕLOHNXOODQÕODQODVWLNOHUFLGGLELU
úHNLOGH\DUDODQDELOHFH÷LQL]KDWWD|OHEL-­
OHFH÷LQL]ND]DODUDVHEHSRODELOLU
gQHPOL*YHQOLN+DWÕUODWPDODUÕ
s %XPRWRVLNOHWLQ7XEHOHVVODVWL÷LLoLQH
sȩ $úÕUÕGHUHFHGHDúÕQPÕúODVWLNOHUOHVUú
\DSPDNPRWRVLNOHWNRQWUROQYHoH-­
NLúLQLROXPVX]\|QGHHWNLOHU
LoODVWLN\HUOHúWLUPH\LQ$úÕUÕÕVÕLo
ODVWL÷LQSDWODPDVÕQD\RODoDU
s %XPRWRVLNOHWWHVDGHFHWXEHOHVVODVWLN
sȩ .XOODQÕFÕ 0DQXHOLQGH ODVWL÷LQ úLúLULO-­
PHVLYHEDNÕPÕKDNNÕQGDNLEWQWDOL-­
PDWODUDX\XQX]
NXOODQÕQÕ]-DQWODUWXEHOHVVODVWLNOHU
LoLQGL]D\QHGLOPLúWLUYHDQLKÕ]ODQPD
\DGDIUHQOHPHVÕUDVÕQGDLoLúDPEUL\HO-­
OLGÕúODVWLNND\DELOLUYHKÕ]ODLQHELOLU
sȩ *HUH÷LQGHQGúNEDVÕQoOÕODVWLNOH\D-­
SÕODQVUúOHUGHODVWLNMDQWWDQoÕNDELOLU
sȩ +HU]DPDQNXOODQÕFÕPDQXHOLQGHWDYVL-­
\HHGLOHQODVWLNHEDWODUÕQÕNXOODQÕQÕ]
23
g1(0/ø3$5d$/$5
6$ö(/&ø..21752//(5ø
)DU'÷PHVL
'÷PHQLQLNLSR]LV\RQXYDUGÕU
“ ´³ ´³ ´YHEH\D]QRNWDLúDUHWL
3R]LV\RQ
øúOHY
.217$.$1$+7$5,
.RQWDNDQDKWDUÕGLUHNVL\RQXQVD÷DOWWD-­
UDIÕQGDGÕU
³21´3R]LV\RQX
³2))´3R]LV\RQX
.LOLW$oÕN
+HSVLDoÕNWÕU
‡3R]LV\RQODPEDVÕ
‡6WRSODPEDVÕ
‡<DNÕWJ|VWHUJHODPEDVÕ
‡+Õ]J|VWHUJHVLODPEDVÕ
)DUDoÕNWÕU
1
4
3
2
.RQWDN
.RQWDN$QDKWDUÕ
'LUHNVL\RQNLOLWSR]LV\RQX
6HOH$oÕN
³/2&.´3R]LV\RQX
62/(/&ø..80$1'$/$5,
.ÕVDX]XQIDUG÷PHVL
8]XQIDULoLQG÷PH\L\XNDUÕNÕVDIDU
LoLQGHDúD÷ÕGR÷UXLWLQL]
6LQ\DOG÷PHVL
6D÷DVRODVLQ\DOYHUPHNLoLQG÷PH\L
\DQODUDGR÷UXLWLQL]
g1(0/ø6LQ\DOLNDSDWPDNLoLQ]H-­
ULQGHJ|VWHULOGL÷LJLELVLQ\DOLLoHULGR÷UX
EDVWÕUÕQÕ]
.RUQD'÷PHVL
dDOÕúWÕUPDNLoLQG÷PH\HEDVÕQÕ]
)DUVDGHFHPRWRUoDOÕúÕUNHQDoÕNWÕU
0DUú'÷PHVL
*D]NROXQXQ\DQÕQGDGÕU
³6($723(1´
3R]LV\RQX
$QDKWDUÕQ3R]LV\RQX )RQNVL\RQ
$QDKWDU
³21´3R]LV\RQXQGD
0RWRUoDOÕúÕUNRUQD\DNÕWJ|VWHUJHVL
$QDKWDUoÕNDUÕODPD]
VLQ\DOOHUVWRSODPEDVÕoDOÕúÕU
³2))´3R]LV\RQX
0RWRUoDOÕúWÕUÕODPD]YHNXOODQÕODPD] $QDKWDUoÕNDUÕODELOLU
³/2&.´3R]LV\RQX
³6HDW2SHQ´3R]LV\RQX
'LUHNVL\RQNLOLWOHQLU
6HOHDQDKWDUVDDW\|QQQWHUVLQH
oHYULOHUHNDoÕODELOLU
24
$QDKWDUoÕNDUÕODELOLU
$QDKWDUoÕNDUÕODELOLU
1
0DUúPRWRUXQDEDVÕOGÕ÷Õ]DPDQPDUú
PRWRUXPRWRUXoDOÕúWÕUÕUGHWD\ODULoLQ
VD\ID¶\ÕLQFHOH\LQL]
2
3
1
8]XQNÕVDIDUG÷PHVL
6LQ\DO'÷PHVL
.RUQD'÷PHVL
2
)DUG÷PHVL 0DUú'÷PHVL
25
g=(//ø./(5
6(/(.ø/ø'ø
6HOH NLOLGL NRQWDN LOH EHUDEHUGLU .DO-­
'ø5(.6ø<21.ø/ø'ø
GÕUPDNLoLQNRQWDNDQDKWDUÕQÕ\HUOHúWL-­
'LUHNVL\RQX NLOLWOHPHN LoLQ GLUNVL\RQX ULSVDDW\|QQQWHULQHoHYLULQL]
WDPDPHQ VROD oHYLULQL] NRQWDN DQDKWD-­
UÕQ¶DEDVWÕUDUDN³/2&.´SR]LV\RQXQD .LOLWOHPHN LoLQGH DúD÷Õ EDVWÕUÕQÕ]6Uú-­
GHQ|QFHJYHQOHNDSDOÕROGX÷XQGDQHPLQ
DOÕQÕ]YHDQDKWDUÕoÕNDUÕQÕ]
ROXQX]
1
1
A
6(/($/7,%$*$%HOJHE|OPYHDOHWoDQWDVÕWXWX-­
6HOHDOWÕEDJDMVHOHQLQDOWÕQGDGÕU$oÕOÕú FXVXVHOHDOWÕEDJDMLoLQGHGLU%XE|OPH
YHNDSDQÕúÕLoLQVD\IDµ\ÕLQFHOH\LQL] NXOODQÕFÕ NLWDSoÕ÷Õ GL÷HU GRNPDQODU YH
DOHWoDQWDVÕNR\XODELOLU
0$.6ø080$ö,5/,./ø0ø7øNJ 127
$÷ÕUOÕN OLPLWLQL NHVLQOLOH DúPD\ÕQÕ] DUD-­ $UDFÕ\ÕNDUNHQEXE|OJH\LX\ODGROGXUPD-­
FÕQÕ]ÕQ NRQWURO YH VWDELOLWVL FLGG RUDQGD PD\DGLNNDWHGLQL]
HWNLOHQHELOLU
6HOH DOWÕ EDJDM PRWRUGDQ HWNLOHQHUHN ÕVÕ-­
QDELOLU <L\HFHN \DQÕFÕ PDGGHOHU YH\D
ÕVÕGDQHWNLOHQHFHNKHUKDQJLELU\NNR\-­
PD\ÕQÕ]
6HOH DOWÕ EDJDMD GLUHN RODUDN \NVHN ED-­
VÕQoOÕVXVÕNPD\ÕQÕ]
2
B
.RQWDN
.RQWDNDQDKWDUÕ
$øoHULEDVWÕUÕQ
%.LOLWLoLQoHYLULQ
3
2
.RQWDN$QDKWDUÕ
$OHWoDQWDVÕWXWXFX
8<$5,
1
8<$5,
2ODVÕ ]DUDUÕ HQJHOOHPHN LoLQ DUDFÕ \ÕND-­
PDGDQ |QFH VHOH DOWÕ EDJDMÕQGD WXWXODQ
KHUúH\LoÕNDUÕQÕ]
6HOH\LHOHLQL]OH\XPXúDNELUúHNLOGHND-­
SD\ÕQÕ] 6HOHQLQ DQLGHQ GúHUHN NDSDQ-­
PDVÕ VHOH NLOLGLQL NÕUDUDN LúOPHPH] KDOH
JHWLUHELOLU
8<$5,
6NXWHUL VUHUHNHQ DQDKWDUÕ ³ORFN´ SR]LV-­
\RQXQDDOPD\DoDOÕúPD\ÕQÕ]$UDFÕQNRQW-­
UROQND\EHWPHQL]HQHGHQRODELOLU
6HOH$OWÕ%DJDM
%HOJH%|OP
26
27
%$*$-$6.,6,
g17253ø'2*g=h
6UFQQ|QQGHEDJDMDVNÕVÕNXOOD-­
QÕPDVXQXOPXúWXU
gQWRUSLGRJ|]ED]ÕGH÷HUOLRODELOH-­
FHNREMHOHUYHGRNPDQODULoLQNXOODQÕPÕ-­
QÕ]DVXQXOPXúWXU
0$.6ø080<h./ø0ø7øNJ
6NXWHULQL]L\DQÕQGDQGÕúDUÕWDúDFDN\DGD 0$.6ø080<h./ø0ø7øNJ
D\DNODUÕQÕ]ÕKDUHNHWHHWWLUPHQL]LHQJHOOH-­ gQWRUSLGRJ|]QQ\NOLPLWLQLDUDFÕQÕ-­
]ÕQ VWDELOLWHVL YH NRQWURO ER]XODELOHFH÷L
\HFHNNDGDUJHQLú\NOHUDVPD\ÕQÕ]
LoLQNHVLQOLNOHDúPD\ÕQÕ]
1
%DJDM$VNÕVÕ
gQ7RUSLGRJ|]
28
2
02%ø/ù$5-62.(7ø
s %X VRNHW VDGHFH PRELO WHOHIRQ úDUMÕ
6UúVÕUDVÕQGDFHSWHOHIRQXQX]XJYHQOH
LoLQGLU )HQHU YH oDNPDN JLEL EDúND
úDUMHWPHQL]LoLQ|QWRUSLGRJ|]LoLQ-­
FLKD]ODUED÷ODPDNVRNHWHYHVLJRUWD\D
GHúDUMVRNHWLYHNDSD÷ÕNXOODQÕPÕQÕ-­
]DUDUYHUHELOLU
]DVXQXOPXúWXU
s $\QÕDQGDELUNDoWHOHIRQúDUMÕ\DSÕOPD-­
PDOÕGÕUoRNOXúDUM\DSÕOPDVÕFLKD]ODUÕQ
.XOODQPDNLoLQ|QFHNDSD÷ÕoÕNDUÕQÕ]YH
KLoúDUMROPDPDVÕ\DGD\DGD\DYDúúDUM
úDUMFLKD]ÕQÕWDNÕQÕ]
ROPDVÕQDQHGHQRODELOLU
6WDQGDUW GÕúÕ úDUM FLKD]ODUÕ NXOODQPDQÕ] s 0RWRVLNOHW SDUN HGLOGL÷L VÕUDGD PRELO
PRELOWHOHIRQXQX]D]DUDUYHUHELOLU+HUR
WHOHIRQXDYDGDQOÕNNXWXVXLoLQGHEÕUDN-­
0RWR&RUSVWDQGDUWGÕúÕúDUMFLKD]ODUÕQGDQ
PD\ÕQÕ]
ROXúDQ]DUDUODUGDQVRUXPOXWXWXODPD]
s 0RELO WHOHIRQXQX]X PRWRU oDOÕúÕU GX-­
UXPGD LNHQ úDUM HGLQL] 0RWRVLNOHWL-­
2
QL]LQ oDOÕúPDGÕ÷Õ GXUXPODUGDNL úDUM
WHúHEEVOHULDNQ]QHUNHQERúDOPD-­
VÕQDQHGHQRODFDNWÕU
127
s ùDUMVRNHWLQLQLoLQHKHUKDQJLELUVROV-­
1
\RQ\D÷YH\DJUHVVX\JXODPD\ÕQÕ]
sȩ $UDFÕVX\OD\ÕNDPDGDQ|QFHEWQNLúL-­
VHOHú\DODUÕQoÕNDUÕOPDVÕJHUHNPHNWHGLU
3
sȩ 7R]YHVXJLULúLQLHQJHOOHPHNLoLQVR-­
NHW NDSD÷ÕQÕ NXOODQPDGÕ÷ÕQÕ] ]DPDQ-­
0RELOùDUM6RNHWL6RNHWNDSD÷Õ
ODUGDVUHNOLNDSDOÕWXWXQX]
gQ7RUSLGR*|]
sȩ .ÕVD GHYUH\L HQJHOOHPHN LoLQ NDSDN
8<$5,
NDSDOÕROVDELOHKLoELUúHNLOGHVRNHWH
s 0RELOWHOHIRQXQX]X\ROGDNLVDUVÕQWÕODU-­
EDVÕQoOÕ VX WXWPD\ÕQÕ] %|OJH\L NXUX
GDQ NRUXPDN LoLQ WHPL] \XPXúDN ELU
EH]YH\DQHPVL]DVÕQoOÕKDYDLOHNXUX-­
EH]\DGDKDYOXLoLQH\HUOHúWLULQL]
WXQX]
29
6&227(5$.6$0,6g.h0h
4
6HOHDOWÕJUHQDMODUÕQV|NOPHVL
6HOHDOWÕEDJDMGDNL9LGDSXOODUÕ
oÕNDUÕQÕ]
6HOH$OWÕ%DJDMÕQ6|NOPHVL
6HOH¶\LNDOGÕUÕQÕ]6D\ID
6HOH\LDoÕQÕ]6D\ID
$UNDRUWDJUHQDMGDNLYLGDYHSXOODUÕ
V|NQ]YHDUNDRUWDJUHQDMÕV|N-­
Q]
6HOHDOWÕJUHQDMODUÕQYLGDODUÕQÕSXO-­
ODUÕQÕV|NQ]
3
6HOHDOWÕEDJDMÕQWPYLGDODUÕQÕSXOOD-­
UÕQÕV|NQ]
4
&ÕYDWDODUÕV|NQ]
9LGDODU
6HOHDOWÕEDJDMÕV|NQ]
&ÕYDWDODU
0RQWDM
2
9LGDSXOODU
øNLWDUDIWDNLVHOHDOWÕJUHQDMODUÕQÕQ
YLGDSXOODUÕQÕoÕNDUÕQÕ]
6|NPLúOHPLQLQWHUVLQLX\JXOD\ÕQÕ]
1
127
2UWDEDJDMV|NOGXUXPGDDUDFÕQÕ]DED-­
NÕP\DSDUNHQRUWDD\DNOÕ÷DDOÕQÕ]
2
1
9LGDODUSXOODU$UNDRUWDJUHQDM
5
YLGDODU
6
6HOHDOWÕJUHQDM
7
9LGD3XOODU6HODDOWÕJUHQDM.OLSV
$UDFÕQLNL\DQÕQGDEXOXQDQNOLSVOH-­
ULoÕNDUÕQÕ]
<DQJUHQDMODUÕoÕNDUÕQÕ]
3
9LGDODU
30
6HOHDOWÕJUHQDMÕQDUNDWDUDIÕQGDNL
YLGDSXOODUÕoÕNDUÕQÕ]
31
0RQWDM
gQVWJUHQDMÕQV|NOPHVL
6|NPLúOHPLQLQWHUVLQLX\JXOD\ÕQÕ]
$UDFÕQ|QXFXQGDNLYLGDSXOODUÕV|-­
127
NQ]
6HOH DOWÕ \DQ JUHQDMODU V|NO GXUXPGD 7RUSLGR J|] WDUDIÕQGDNL YLGDSXOOD-­
DUDFÕQÕ]D EDNÕP \DSDUNHQ RUWD D\DNOÕ÷D
UÕV|NQ]
DOÕQÕ]
6HOHDOWÕPDUúSL\HOLQV|NOPHVL
1
6HOH\LV|NQ]6D\ID
6D÷ YH VRO VHOH DOWÕ \DQ JUHQDMODUÕQ
YLGDSXOODUÕQÕV|NQ]
6HOHDOWÕPDUúSL\HOGHQYLGDODUÕV|-­
NQ]
6HOHDOWÕPDUúSL\HOLV|NQ]
0RQWDM
6|NPLúOHPLQLQWHUVLQL\DSÕQÕ]
6|NPHLúOHPL
6LQ\DOED÷ODQWÕODUÕQÕ|QVWJUHQDM-­
GDQV|NQ]
7R]ODVWL÷LQLND\GÕUÕQ
$UWÕNG|QPH\HQHNDGDUNLOLWVRPXQX-­
QXJHYúHWLQ
3
$\QD\ÕJHYúHWLQYHoÕNDUÕQ
$\QDODUÕQWDNÕOPDVÕ
$\QD\ÕWDNÕSVRQXQDNDGDUDUWÕNG|Q-­
PH\HQHNDGDUoHYLULQL]
$\QD\ÕWXUJHYúHWLQL]
4
%D÷ODQWÕ
$\QDJ|UúQ]D\DUOD\ÕQÕ]
gQVWJUHQDM
.LOLWVRPXQXQXVÕNÕQÕ]
0RQWDM
6|NPLúOHPLQLQWHUVLQLX\JXOD\ÕQÕ]
$\QDODU
9LGD3XOODU
3
1
127
6D÷D\QD\ÕDoPDNLoLQVDDW\|QQHVÕN-­
PDNLoLQGHVDDW\|QQQWHUVLQHoHYLUL-­
QL]
3
)DUNXWXVXQXQV|NP
1
$\QD\ÕV|NQ]
2
9LGD\ÕV|NQ]
2
2
6HOHDOWÕJUHQDMYLGDSXOODUÕ
6HOHDOWÕPDUúSL\HOYLGDSXOODUÕ
32
9LGD3XOODU
7R]ODVWL÷L
$\QDODU
.LOLWVRPXQX
33
2
3
6
5
1
9LGD)DUNXWXVX 7ÕUQDNODU
)DUED÷ODQWÕVÕ
3R]LV\RQODPEDVÕED÷ODQWÕVÕ
0RQWDM
)DUNXWXVXQXKD¿IoH\XNDUÕNDOGÕUÕQ 6|NPLúOHPLQLQWHUVLQL\DSÕQÕ]
YHWÕUQDNODUÕ\XYDODUÕQGDQoÕNDUÕQ
)DU$\DUÕ
'LNH\D\DU
4
)DUIDEULNDGDD\DUODQPÕúRODUDNJHOLUDPD
JHQHGH D\DU JHUHNLUVH EX \D]ÕQÕQ GHYD-­
PÕQGDNLDGÕPODUÕX\JXOD\ÕQÕ]
9LGDODUÕoÕNDUÕQÕ]
A
9LGDODU
B
1
)DU ED÷ODQWÕVÕQÕ SR]LV\RQ ODPEDVÕ
ED÷ODQWÕVÕQÕ V|NQ] YH IDU NXWXVXQX
6RPXQ$<XNDUÕ%$úD÷Õ
oÕNDUÕQÕ]
34
$UDFÕ RUWD D\DNOÕN WD ELU GXYDU |QQH 0RWRU <D÷Õ 6HYL\HVL 0RWRU \D÷ÕQÕ]Õ
NRQWUROHGLQL]YHJHUHNOLLVHWDPDPOD-­
SDUNHGLQL]
\ÕQÕ]6D\ID <D÷ VÕ]ÕQWÕVÕ ROXS RO-­
9LGD\ÕJHYúHWLQL]YHIDUÕ\XNDUÕDúD-­
PDGÕ÷ÕQÕNRQWUROHGLQL]
÷ÕR\QDWÕQÕ]
<DNÕW6HYL\HVL<DNÕWGHSRQX]GD\HWHUOL
\DNÕWÕQÕ]ROGX÷XQGDQHPLQROXQX]6D\-­
ID6Õ]ÕQWÕNRQWURO\DSÕQÕ]
<DQOÕú D\DUODQPÕú IDU NDUúÕGDQ JHOHQ gQYHHQWHJUHIUHQOHU)UHQNROXERú-­
OXNODUÕQÕ NRQWURO HGLQL] YH JHUHNLUVH
VUFQQ NXOODQÕFÕQÕQ J|UúQ HWNL-­
WHNUDUD\DUOD\ÕQÕ]VD\ID
OH\HELOLU\DGD\ROD\GÕQODWPDVÕ\HWHUVL]
/DVWLNOHU /DVWLNOHULQ GXUXPXQX YH
RODELOLU
EDVÕQFÕQÕNRQWUROHGLQL]
*D].ROX*D]NROXQXQGLUHNVL\RQXQ
øù/(0/(5
WP SR]LV\RQODUÕQGD NROD\ DoÕOÕS ND-­
SDQGÕ÷ÕQÕNRQWUROHGLQL]
6h5hùg1&(6ø.21752//(5
/DPEDODU YH .RUQD )DUODUÕQ VWRS
6UúNRQIRUXYHJYHQOL÷LQL]LoLQVUú
ODPEDVÕQÕQVLQ\DOOHULQJ|VWHUJHODP-­
|QFHVL DUDFÕQÕ]Õ NRQWURO HWPHOLVLQL]%LU
EDODUÕQÕQ SR]LV\RQ ÕúÕ÷ÕQÕQ YH NRUQD-­
SUREOHPOH NDUúÕODúÕUVDQÕ] \HWNLOL VHUYLVL-­
QÕQG]JQRODUDNoDOÕúÕSoDOÕúPDGÕ÷ÕQÕ
QL]HEDúYXUXQX]
NRQWUROHGLQL]
$\QDODU $UDFÕQ VHOHVLQH RWXUGX÷X-­
QX]GD D\QDODUÕQ VL]H \HWHUOL J|UQW
s <HWHUVL] EDNÕP \DGD VUúWHQ |QFH
YHUGL÷LQGHQHPLQROXQX]
SUREOHPLG]HOWPHPHN\DUDODQDELOH-­
%D÷ODQWÕ(OHPDQODUÕYH$NVHVXDUODU
FH÷LQL]YHKDWWD|OHELOHFH÷LQL]ND]D-­
$NVHVXDUODUÕQYHED÷ODQWÕHOHPDQODUÕQÕ
ODUD\RODoDELOLU
NRQWUROHGLQL]JHUHNOL\VHVÕNÕQÕ]
'LUHNVL\RQ<XPXúDNLúOH\LúYHNROD\
s +HUVUúWHQ|QFHDUDFÕQÕ]ÕPXWODND
PDQHYUDLoLQNRQWUROHGLQL]
NRQWUROHGLQL]
35
6.87(5ø1ø=ød$/,ù7,50$.
6NXWHULQL]LRUWDD\DNOÕ÷DDOÕQÕ]
%XDUDoWDRWRPDWLN\DNÕWPXVOX÷XYDUGÕU $UNDWHNHULHQWHJUHIUHQNROXQXVÕNDUDN
KHU ]DPDQ DúD÷ÕGD DQODWÕODQ oDOÕúWÕUPD
YHIUHQNLOLGLQLVÕNDUDNNLOLWOH\LQL]
SURVHGUOHULQL]X\JXOD\ÕQÕ]
$UDFÕQÕ]X]XQVUHSDUNKDOLQGHNDOGÕ\VD
\DGD\HQL\DNÕWDOGÕ\VDQÕ]PDUúG÷PHVL-­
QHQRUPDOGHQELUD]GDKDID]ODVUHED-­
VÕQÕ]
s '|QPHNWHRODQDUNDWHNHUOH÷HGRNXQ-­
PDN\DUDODQPDQÕ]DVHEHSRODELOLU
6NXWHULQL]LQ HJ]R] JD]Õ ]HKLUOL NDUERQ sȩ 0RWRVLNOHW RUWD VHKSDKDGD LNHQ IUHQ
NLOLGLQLNXOODQÕQ
PRQRNVLW JD]Õ LoHULU *DUDM JLEL NDSDOÕ
\HUOHUGHDUERQPRQRNVLWJLELJD]ODUoDEXN
ELULNLU $UDFÕQÕ]Õ NDSDOÕ JDUDMODUGD oDOÕú-­ (OHNWULNOL PDUú VDGHFH HQWHJUH IUHQ NROX
WÕUPD\ÕQÕ]NDSÕDoÕNELOHROVDVNXWHULQL]L VÕNÕOÕGXUXPGDLNHQoDOÕúÕU
JDUDMÕQGÕúÕQDoÕNDUÕS|\OHoDOÕúWÕUÕQÕ]
0DUúG÷PHVLQHVQGHQGDKDX]XQVUH
EDVPD\ÕQÕ]WHNUDUEDVPDGDQ|QFHVQ
EHNOH\LQL]
.RQWDNDQDKWDUÕQÕ³21´NRQXPXQD (OGHQPDUúLOHoDOÕúWÕUPD
JHWLULQL]
*D]NDSDOÕLNHQPDUúG÷PHVLQHEDVÕQÕ]
$\DN0DUúÕLOHoDOÕúWÕUPD
*D]WDPDPHQNDSDOÕLNHQKÕ]OÕFDYH
VUHNOLRODUDND\DNPDUúÕQÕNXOODQÕQÕ]
$UDFÕQÕ]ÕG]JQFHoDOÕúPD\DYHMLNOH
NROXWDPDPHQ³2))´NRQXPGDLNHQ
JD]NROXQDFHYDSYHUPH\HEDúOD\DQD
NDGDUÕVÕWÕQÕ]
3
0RWRUÕVÕWPD
.RQWDN
-LNOHNXOODQPD\ÕQÕ]
6R÷XN0RWRU
-LNOH\LWDPDPHQ³21´$SR]LV\R-­
QXQDNDGDUoHNLQL]
*D]NROXQXóWXUoHYLULQL]
$UDFÕoDOÕúWÕUÕQÕ]
52'$øONNLORPHWUHGHGDKID]OD|]HQJ|V-­
WHUHUHNDUDFÕQÕ]ÕQJHOHFHNWHNLJYHQLOLUOL-­
÷LQLYHSHUIRUPDQVÕQÕJDUDQWLDOWÕQDDOPÕú
ROXUVXQX]%XVUHoLoLQGHWDPJD]NXOOD-­
QÕPGDQYHDQLKÕ]ODQPDODUGDQNDoÕQÕQÕ]
8<$5,
$UDFÕQÕ]Õ DNV] oDOÕúWÕUPD\Õ GHQHPH-­
\LQL] (OHNWULNOL YH HOHNWURQLN SDUoDODUGD
DUÕ]D\D\RODoDELOLU
4
B
A
2
(QWHJUHIUHQNROX
)UHQNLOLGL
36
1
-LNOHNROX
$7DPRODUDN³21´
%7DPRODUDN´2))´
37
6h5hù
$UDFÕQÕ]ÕQ VRO WDUDIÕQGD GXUXQX] UH-­
VLPGH J|VWHULOGL÷L JLEL VD÷ HOLQL]OHGH
6UúH EDúODPDGDQ |QFH |QHPOL ELOJLOHUL
oHNHUHNRUWDVHKSDKDGDQLQGLULQL]
E|OPQRNX\X]XQX]VD\ID
0RWRVLNOHWL RUWD VHKSDKDGDQ LQGLUPH-­
GHQ|QFHHQWHJUHIUHQVLVWHPLQLQNLOLWOL
YH MLNOHQLQ WDPDPHQ NDSDOÕ ROGX÷XQ-­
GDQHPLQROXQX]
$UDFÕQÕ]Õ RUWD VHKSDKDGDQ LQGLULHNHQ
DUNDWHNHUNLOLWOLROPDOÕGÕU$NVLGXUXP
NRQWUROND\EÕQD\RODoDELOLU
60
40
80
E
(QWHJUHIUHQVLVWHPLQLQNLOLGLQL
DoPDN(QWHJUHIUHQNROXQDELUD]
GDKDVÕNDUDNIUHQNLOLGLQLDoDELOLU-­
VLQL]GDKDVRQUDHQWHJUHIUHQNROXQX
EÕUDNÕQÕ]
dDOÕúWÕUPDGDQ|QFH*LGHFH÷LQL]
\|QVLQ\DOYHUHUHNEHOLUWLQL]YHWUD¿-­
÷LNRQWUROHGLQL]'LUHNVL\RQXKHULNL
HOLQL]OHVÕNÕFDWXWXQX]
.HVLQOLNOHDUDFÕQÕ]ÕWHNHOOHNXOODQPD\Õ-­
QÕ]
2
F
100
40
20
0RWRVLNOHWL GHQJHGH WXWPDN LoLQ ELU
D\D÷ÕQÕ] \HUGH ROPDN ]HUH VRO WDUDI-­
WDQELQLQL]
2
1
(WHJUH)UHQNROX)UHQNLOLGL
1
(QWHJUH)UHQVLVWHPL
)UHQNLOLGL
38
39
60
80
100
6 +Õ]ODQPDN LoLQ +Õ]ODQPDN LoLQ JD]
NROXQXNDGHPHOLRODUDNDoÕQÕ]DUDo
LOHUL KDUHNHW HGHFHNWLU$QL RODUDN JD]
YHULSNHVPH\LQL]NRQWUROND\EÕQD\RO
DoDELOLUYH\DNÕWHNRQRPLVLDoÕVÕQGDQ-­
GDVDNÕQFDOÕGÕU
NROXQX VÕNPDQÕ] |Q YH DUND IUHQOHULQ
Hú ]DPDQOÕ VÕNÕOPDVÕQD LPNDQ YHULU
)UHQOHULQ DúÕUÕ VÕNÕOPDVÕ WHNHUOHNOHULQ
NLWOHQPHVLQH YH NRQWURO ND\EÕQD \RO
DoDELOLU
)UHQOHU VÕNÕOÕ LNHQ JD] YHUPH\LQL] IUHQ
EDODWDODUÕQÕQ YH DNWDUPD RUJDQODUÕQÕQ HU-­
NHQDúÕQPDVÕQDQHGHQRODELOLU
%LU YLUDMD YH\D G|Qú H \DNODúÕ\RU
NHQJD]ÕWDPDPHQNDSDWÕQYHHQ-­
WHJUHIUHQLVÕNDUDNDUDFÕ\DYDúOD-­
WÕQ
'|QúWDPDPODGÕNWDQVRQUDDUD-­
FD JD] YHUPHN LFLQ JD]Õ NDGHPHOL
RODUDNDFÕQÕ]
CLOSE
<DYDúODPDNLoLQ*D]NROXQXNDSD\ÕQÕ]
CLOSE OPEN
3
*D].ROX
6
3
5
4
5
3
*D]NROX
60
80
40
40
O
ON
YM
$UDFÕQÕ]Õ\DYDúODWÕUNHQ*D]NROX
|QIUHQYHHQWHJUHIUHQLQNRRUGL-­
QDV\RQXoRN|QHPOLGLU$UDFÕQÕ]GDVRO
HOFLNWDUDIÕQGDHQWHJUHIUHQVLVWHPLRO-­
GX÷XQGDQ VDGHFH VROGDNL HQWHJUH IUHQ gQIUHQ
CE
20
0 0 0 0 2 0 km
I
0
E
O
ON
YM
80
CE
20
60
40
0 0 0 0 2 0 km
I
F
0
E
F
100
km/h
100
km/h
(QWHJUHIUHQ
gQIHUQ
(QWHJUH)UHQ
41
<RNXú úD÷Õ LQHUNHQ JD]Õ WDPD-­
PHQ NDSDWÕQ YH DUDFÕ \DYDúODWPDN
LFLQHQWHJUHIUHQLNXOODQÕQ
)UHQOHULVXUHNOLNXOODQPDNWDQNDoÕQÕQEX
GXUXPÕVÕQPD\DYHIUHQOHPHHWNLQOL÷LQLQ
D]DOPDVÕQDVHEHSRODELOLU
4
s +D¿IH÷LPOLELU\HUHSDUNHWPHNGX-­
UXPXQGDNDOÕUVDQÕ]RUWDVHKSDGDQ
GúPHYH\DGHYULOPHULVNLQLD]DOWPDN
LFLQDUDFÕQ|QWDUDIÕQÕ\RNXú\XNDUÕ
FHYLULQL]
+ÕUVÕ]OÕ÷D|QOHPDOPDNLoLQGLUHNVL-­
\RQNLOLGLQLNLOLWOH\LQL]6D\ID
8<$5,
(J]R]ERUXVXYHVXVWXUXFXoRNVÕFDN
ROGX÷XLoLQYHDUDFÕQÕ]ÕVWRSHWWLNWHQVRQ-­
UDGDELUVUHVÕFDNNDODFD÷ÕLoLQ\DQÕNODUD
QHGHQRODELOLU
,VODNYHND\JDQ]HPLQOHUGHNXOOD
QÕUNHQR]HOOLNOHGLNNDWOLROXQX]
,VODN\ROODUGDoDPPXUGD\DGDND\JDQ
]HPLQOHUGHPDQHYUDNDELOL\HWLYHGXUPD
RODQD÷ÕD]DOÕU
s *YHQOL÷LQL]LoLQ\DYDúODUNHQKÕ]-­
ODQÕUNHQYH\DG|QHUNHQFRNGLNNDWOL
ROXQ
s 'úNKÕ]GDVH\UHGLQYH\HWHUOLWDNLS
PHVDIHVLEÕUDNÕQ
s $UDFÕPPNQROGX÷XQFDGLNNR-­
QXPGDWXWXQ
3
*D].ROX
(QWHJUHIUHQ
257$6(+3$1,1.8//$1,/0$6,
s +HP]HPLQJHFLWOHUGHPLUOHYKDODU
U|JDUNDSDNODUÕ\ROúHULWER\DODUÕJLEL
ND\JDQ]HPLQOHUGHNXOODQÕPGDVRQ
GHUHFHGLNNDWOLROXQ
60
40
E
100
3$5.(70(
$UDFÕGXUGXUGXNWDQVRQUDNRQWDN
DQDKWDUÕQÕ³2))´NRQXPXQDJHWLULQ
$UDFÕSDUNHGHUNHQGHVWHNOHPHNLFLQ
RUWDVHKSDKD\ÕNXOODQÕQ0RWRVLNOHWL
NLOLWOH\LQYHNRQWDNDQDKWDUÕQÕoÕNDUÕQ
127
s $UDFÕVD÷ODPGX]JXQYH\DWD\ELU
]HPLQHSDUNHGLQL]
42
80
43
F
+,56,=/,ö$.$5ù,
$/,1$&$.g1/(0/(5
'ø5(.6ø<21.ø/ø'ø
+HU]DPDQGLUHNVL\RQXNLOLWOH\LQYH
DVODDQDKWDUÕNRQWDN]HULQGHEÕUDN-­
PD\ÕQ%XEDVLWIDNDWJHQHOOLNOHXQX-­
WXODQELUQRNWDGÕU
$/(7d$17$6,
%$.,0
$OHWFDQWDVÕVHOHDOWÕEDJDMGDGÕU
%$.,0,1g1(0ø
%D]Õ\ROXVWXWDPLUDWODUED]ÕXIDND\DU-­ ø\L\DSÕODQEDNÕPELUVNXWHULoLQJYHQ-­
ODUYHSDUFDGH÷LúLPOHULFDQWDLFHULVLQGHNL OLN HNRQRPLN YH VRUXQVX] ELU NXOODQÕP
DOHWOHUOH\DSÕODELOLU
EDNÕPÕQGDQFRNRQHPOLGLU
0RWRVLNOHWUXKVDWELOJLOHULQL]LQGR÷UX
YHJHFHUOLROPDVÕQDGLNNDWHGLQ
A
0PNQVHDUDFÕQÕ]ÕNDSDOÕELUJDUDMD
SDUNHGLQL]
B
(NKÕUVÕ]OÕN|QOHPHVLVWHPOHULNXOOD-­
QÕQÕ]
1
s7RUQDYLGD
s7XWDFDN
s$OHWoDQWDVÕ
s$QDKWDU
s$QDKWDU
$\QÕ]DPDQGDKDYDNLUOLOL÷LQLQD]DOPDVÕ-­
QDGD\DUGÕPFÕRODFDNWÕU
$UDFÕQÕ]ÕQ EDNÕPÕQÕ GR÷UX úHNLOGH \DS-­
PDQÕ]D\DUGÕPFÕROPDNLFLQVRQUDNLVD\-­
IDODUGX]HQOLDUDOÕNODUOD\DSÕODFDNEDNÕP
LFLQELU%DNÕP3URJUDPÕYH%DNÕP.D\GÕ
LFHULU
.RQWDN
$ øoHULEDVWÕUÕQÕ]
% .LOLWOHPHNLoLQoHYLULQ
$UDFÕQÕ]ÕWHQKD\HUOHUHSDUNHWPH\LQL]
$GÕQÕ]DGUHVLQL]WHOHIRQQXPDUDQÕ]Õ
EXNLWDSoÕ÷DND\GHGLQL]YHVUHNOL
DUDo]HULQGHEXOXQGXUXQX]
%X WDOLPDWODU PRWRVLNOHWLQL]LQ \DOQÕ]FD
GL]D\Q DPDFÕQD X\JXQ RODUDN YDUVD\ÕOD-­
UDNYHULOPLúWLU$UDFÕQÕ]ÕQVXUHNOLRODUDN
\NVHNKÕ]GDYH\DFRNÕVODN\DGDWR]OX
RUWDPGD NXOODQÕOPDVÕÕ EDNÕPODUÕQ SURJ-­
UDPGD YHULOHQGHQ FRN GDKD VÕN \DSÕOPD-­
VÕQÕ JHUHNWLUPHNWHGLU(N ELOJL YH \DUGÕP
LoLQ\HWNLOLVHUYLVLQL]HEDúYXUXQX]
1
2
%LUoRNROD\GDoDOÕQDQDUDoODUNXOODQÕFÕ
NLWDSoÕ÷ÕQGDNLELOJLOHUVD\HVLQGHWHúKLV
HGLOLSVDKLSOHULQHWHVOLPHGLOPLúWLU
ø6ø0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$UDFÕQÕ] GHYULOLUVH \DGD ELU ND]D\D NDUÕ-­
úÕUVDELOHKHUQHNDGDUVL]NHQGLEDúÕQÕ]D
WDPLUHWVHQL]GH\HWNLOLVHUYLVHDUDFÕQÕ]GD-­
NLDQDSDUoDODUÕNRQWUROHWWLULQL]
$OHWoDQWDVÕ
2UWD%DJDM
$'5(6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7(/()2112BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
44
45
$úD÷ÕGD HQ RQHPOL JYHQOLN RQOHPOHULQ-­
GHQED]ÕODUÕQD\HUYHULOPLúWLU%XQXQODELU-­
OLNWHEDNÕP
s %X VNXWHULQ EDNÕPÕQÕ JHUHNWL÷L úH-­
NLOGH\DSPDPDNYH\DVUPHGHQ|QFH
ELUVRUXQXJLGHUPHPHNFLGGLúHNLOGH
\DUDODQDELOHFH÷LQL]YH\D|OHELOHFH÷L-­
QL]ELUND]D\DVHEHSRODELOLU
s %X NXOODQÕP NLWDSoÕ÷ÕQGD \HU DODQ
NRQWURO YH EDNÕP WDOLPDWODUÕQD YH
SURJUDPÕQDKHU]DPDQX\XQX]
VÕUDVÕQGD ROXúDELOHFHN KHU WXUOX WHKOLNH-­
\HNDUúÕ VL]L X\DUDPÕ\RUX]%XUDGD \HU
DODQ EDNÕP SURJUDPÕQÕ \DSÕS \DSPDPDN
NRQXVXQGDNDUDUVL]LQGLU
s %DNÕP WDOLPDWODUÕQD YH |QOHPOHULQH
GR÷UXúHNLOGHX\XOPDPDVÕFLGGL\DUD-­
ODQPDODUDYH\D|OXPHVHEHSRODELOLU
%$.,0*89(1/øöø
%X EROXP ED]Õ |QHPOL EDNÕP J|UHYOHUL
NRQXVXQGDWDOLPDWODU LFHUPHNWHGLU 9HUL-­
OHQ DOHWOHUOH ED]ÕODUÕQÕ \DSDELOLUVLQL]ELO-­
JLQL]YDUVD
s %X NXOODQÕP NÕODYX]XQGD \HU DODQ
SURVHGU YH |QOHPOHUH KHU ]DPDQ
X\XQX]
'DKD]RURODQYH|]HODSDUDWYHLOHULELOJL
JHUHWLUHQ GL÷HU EDNÕPODU X]PDQ WHNQLV-­
\HQOHUWDUDIÕQGDQ\DSÕOÕU
7HNHUOH÷LQ V|NOPHVL QRUPDO RODUDN VD-­
GHFH ELU +(52 VHUYLVL YH\D NDOL¿\H ELU
WDPLUFLWDUDIÕQGDQ
\DSÕOPDOÕGÕU EX NÕODYX]GD \HU DODQ WDOL-­
PDWODUVDGHFHDFLOEDNÕPODUD\DUGÕPFÕRO-­
PDVÕLoLQGLU
*h9(1/ø.g1/(0/(5ø
s 0RWRVLNOHW RUWD VHKSDKD ]HULQGH\NHQ
oDOÕúWÕUPDGDQ |QFH DUND IUHQ NLOLGLQLQ
s +HUKDQJL ELU EDNÕP YH\D WDPLU \DS-­
DNWLI ROGX÷XQGDQ HPLQ ROXQX]%XQXQ
PDGDQ RQFH PRWRUXQ oDOÕúPDGÕ÷ÕQGDQ
\DSÕOPDVÕELULVLQLQG|QHQWHNHUOH÷HWH-­
HPLQROXQX]%XELUFRNRODVÕWHKOLNH-­
PDV HGHUHN \DUDODQPDVÕQÕ |QOH\HFHN-­
QLQ|QOHQPHVLQH\DUGÕPFÕRODFDNWÕU
WLU
(J]R] JD]ÕQGDQ GROD\Õ NDUERQ s <DQJÕQYHSDWODPDLKWLPDOLQLD]DOWPDN
PRQRNVLW]HKLUOHQPHVL
LoLQ EHQ]LQ YH DN ]HULQGH oDÕúÕUNHQ
0RWRUX oDOÕúWÕUGÕ÷ÕQÕ] \HUGH \HWHUOL
KDYDODQGÕUPDROGX÷XQGDQHPLQROX-­
QX]
GLNNDWOL ROXQX] 3DUoD WHPL]OL÷L LL-­
oLQ \DQÕFÕ ROPD\DQ VROYHQ NXOODQÕQÕ]
EHQ]LQ NXOODQPD\ÕQÕ] %HQ]LQ YH DN
LOH oDOÕúÕUNHQ VLJDUD NÕFÕOFÕP YH DOHYL
X]DNWXWXQX]
6ÕFDN SDUoDODUÕQ QHGHQ ROGX÷X
\DQÕNODU
0RWRUYHHJ]R]VLVWHPLQLQVR÷XGX-­
÷XQGDQHPLQROXQX]
* +DUHNHWOLDNVDPODUGDQQHGHQLLOH 0RWRVLNOHWLQL]LHQL\L<HWNLOL+HUR6HUYL-­
ROXúDQ\DUDODQPDODU
VLQLQWDQÕGÕ÷ÕQÕEDNÕPÕQÕYHWDPLULQLJHU-­
7DOLPDWROPDGDQPRWRUXoDOÕúWÕUPD-­ oHNOHúWLUPHNLoLQWDPWHoKL]DWOÕROGX÷X-­
QXXQXWPD\ÕQÕ]
\ÕQÕ]
s %DúODPDGDQ |QFH WDOLPDWODUÕ RNX\XQ (Q L\L NDOLWH YH JYHQLOLUOL÷L VD÷ODPDN
YH JHUHNOL ELOJLQL] ROGX÷XQGDQ HPLQ LoLQ +HUR 0RWR&RUS RULMLQDO SDUoDODUÕQÕ
NXOODQÕQÕ]
ROXQX]
s 'úPHVLQHHQJHOROPDNLoLQDUDFÕQÕ]Õ
G]ELU]HPLQGHRUWDD\DNOÕ÷DDOÕQÕ]
46
47
%$.,0352*5$0,
%$.,0352*5$0,
6Uú|QFHVLNRQWUROVD\IDKHUSURJUDPOÕEDNÕPGD\DSÕQÕ]
,.21752/(7&7(0ø=/(5'(öøù7ø5$$<$5/$
/<$ö/$77$0$0/$
#
6HUYLVGH\DSÕODQNRQWUROVRQUDVÕQGDJHUHNOLLVHWHPL]OH\LQL]
<HWNLOLVHUYLVGH³EXLúLQH÷LWLPLQLDOPÕúNDOL¿\H³ELUWHNQLV\HQWDUDIÕQGDQ
EDNÕPÕ\DSÕOPDOÕGÕU
*YHQOLNND\JÕVÕLOHEXEDNÕPODUÕQVDGHFH\HWNLOLVUYLVLQL]WDUDIÕQGDQ\DSÕOPD-­
VÕQÕWDYVL\HHGHUL]
0RWRU\D÷ÕQÕKHUNPGHELUGH÷LúWLULQL]<D÷VHYL\HVLDOWVHYL\HoL]JLVLQH
\DNODúWÕ\VD\DGDDOWÕQDGúW\VHWDPDPOD\ÕQÕ]
7DKULNND\ÕúÕQÕKHUNPGHELUGH÷LúWLULQL]
+HUNPGHELUGH÷LúWLULQL]
1RW$UDFÕQWRSODPNLORPHWUHVLEXWDEORGDNLNLORPHWUHQLQ]HULQHoÕNDUVDEDNÕPODUD
D\QÕDUDOÕONODUODGHYDPHGLQL]
1RW <D÷ÕúOÕ KDYDODUGD \DGD \NVHN KÕ]ODUGD NXOODQÕ\RUVDQÕ] EDNÕPODUÕ GDKD VÕN
\DSWÕUÕQÕ]
1RW 6NXWHULQL]LÕVODNYHWR]OXRUWDPODUGDNXOODQÕ\RUVDQÕ]EDNÕPÕGDKDVÕN\DSWÕUÕ-­
QÕ]
1RW <ÕOGDNH]GH÷LúWLULQL]'H÷LúLPNDOL\HWHNQLV\HQWDUDIÕQGDQ\DSÕOPDOÕGÕU
6D\ÕQNXOODQÕFÕ
$UDFÕQÕ]ÕPNNHPPHOGXUXPGDWXWPDNYHVD÷OÕNOÕELUoHYUHLoLQDúD÷ÕGDYHULOHFHNED-­
NÕPSURJUDPÕQÕX\JXODPDQÕ]ÕNXYYHWOHWDYVL\HHGHUL]7R]WRSUDNOÕDODQODUGDNXOODQÕ-­
ODQ\DGD\R÷XQRODUDNNXOODQÕODQDUDoODUGDKDVÕNRODUDNEDNÕPJ|UPHOLGLU
6(59ú6
úû/(0
ҋGHQ 6RQUDNL
60
4
5
6RQUDNL 6RQUDNL 6RQUDNL
6
7
8
9
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
KMS
1RW
<DN×W+DWW×
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
*D].ROX
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
.DUEUDW|U
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
+DYD)LOWUHVL#
C
C
C
C
R
C
C
C
R
C
C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C
I,C,A
I,C,A
R
I,C,A
I,C,A
I,C,A
R
I,C,A
I,C,A
7DKOL\H%RUXVX
1RW
%XML#
I,C,A I,C,A
6XEDE$\DU×
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
I,A
0RWRU<Dù×
R
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
<Dù)LOLWUH
6]JHFL
úNLQFLO+DYD
)LOWUHVL
.D\×ü.XWXVX
$\DN0DUü×'LüOHUL
7DKULN.D\×ü×
48
GÜNLER
C
1RW
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C,L
C,L
C,L
C,L
C,L
C,L
C,L
C,L
C,L
C,L
C,L
I
I
49
I
I
I
H$9$)ø/ø75(6ø
6(59ú6
úû/(0
GÜNLER ҋGHQ 6RQUDNL 6RQUDNL
60
4
5
6RQUDNL 6RQUDNL
6
7
8
9
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
6RQUDNL
KMS
1RW
ûDQ]×PDQ<Dù×
1RW
+HU.PҋGHGHùLüWLULQ
R
$N9ROWDM×
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
)UHQ3DEXFX$ü×QPD
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3LYRW.ROX
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
4
6D\IDGHNLJYHQOLNX\DUÕODUÕQÕGLNND-­
WHDOÕQÕ]
6NXWHULQL]GHG]HQOLRODUDNEDNÕP
JHUHNWLUHQVD\IDND÷ÕWWLSKDYD
¿OLWUHVLNXOODQÕOPDNWDGÕU7R]OXRUWDPODU-­
GDNLNXOODQÕPGDEDNÕDUDOÕNODUÕGDKDVÕN
ROPDOÕGÕU
6HOHDOWÕJUHQDMÕoÕNDUÕQÕ]6D\ID
gQFHYLGDODUÕVRQUDKDYD¿OLWUH
NDSD÷ÕQÕoÕNDUÕQÕ]
YLGDODU
)LOLWUHHOHPDQÕQÕNXWXVXQGDQ
oÕNDUÕQÕ]
1
)UHQ6LVWHPL
6WRS/DPEDV×0üU
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
)DU$\DU×
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
'HEUL\DM%DODWD$ü×QPD
I
I
I
I
$PRUWLV|U
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2UWD$\DNO×N
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
%DùODQW×(OHPDQODU×
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
/DVWLNOHUYH7HNHUOHNOHU
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,A
I,A
I,A
I,A
I,L,A
I,A
I,A
I,A
I,L,A
I,A
I,A
'LUHNVL\RQ5XOPDQ×
50
3
5
4
2
+DYD¿OLWUHNDSD÷Õ
9LGD
+DYD¿OLWUHHOHPDQÕQYLGDODUÕQÕ
oÕNDUÕQÕ]
)LOLWUHHOHPDQÕ
+DYD¿OLUHNXWXVX
‡ +DYD¿OLWUHHOHPDQÕQÕQ]HULQGHNL
WR]XKD¿IoHYXUDUDNoÕNDUÕQÕ]
51
s +DYDWDEDQFDVÕQÕ¿OLWUHQLQLoWHND-­
ODQNÕVPÕQGDQGÕúDUÕGR÷UXKDYDWD-­
EDQFDVÕLOHWHPL]OH\LQL]
s (÷HU DúÕUÕ GHUHFHGH NLUOL KDVDUOÕ \DGD
\ÕUWÕOPÕúLVH¿OLúWUHHOPDQÕQÕGH÷LúWLULQL]
+DYD¿OLWUHHODPDQÕQÕ\HULQH\HUOHúWLULQL]
7PPRQWDMLúOHPLQLV|NPLúOHPLQLQ
WHUVLQLX\JXODUDN\DSÕQÕ]
6
7
+DYDWDEDQFDVÕ
øoWDUDI+DYD¿OLWUHVLNXWXVXWDUDIÕ
8<$5,
s +DYD ¿OLWUH HOHPDQÕQÕ NHVLQOLNOH \Õ-­
NDPD\ÕQÕ] WHPL]OL÷LQGH DoÕNODQGÕ÷Õ
JLEL KDYD WDEDQFDVÕ NXOODQÕQÕ] YH KHU
NLORPHWUHGHGH÷LúWLULQL]
s <]H\LQGH \DGD \DOÕWNDQOÕN VD÷OD\DQ
E|OPGHKDVDU\DGDHOHPDQGDDúÕUÕNLU-­
OHQPHYDUVDHUNHQGH÷LúWLULQL]
52
ø.ø1&ø/+$9$6ø67(0ø
6D\ID¶GHNLJYHQOLNX\DUÕODUÕQÕGLNND-­
WHDOÕQÕ]
+DYD¿OWUHVLWHPL]OL÷L
+DYD¿OWUHVLQLQEDNÕPÕEDNÕPSURJUDPÕQ-­
GDEHOLUWLOHQGX]HQOLDUDOÕNODUOD
\DSÕOPDOÕGÕU VD\IDODU $UDFÕQÕ]Õ
oRN ÕVODN YH\D WR]OX RUWDPODUGD NXOODQÕ-­
\RUVDQÕ]VHUYLVDUDOÕNODUÕNÕVDOWÕOPDOÕGÕU
6D÷VHOHDOWÕJUHQDMÕoÕNDUÕQ
9LGDODUÕQÕ oÕNDUDUDMN ¿OLWUH NXWXúXQXQ
NDSD÷ÕQÕoÕNDUÕQ
)LOLWUH\LoÕNDUÕQ
)LOWUH\L WHPL] \DQÕFÕ ROPD\DQ \D GD
\XNVHNSDUODPDQRNWDVÕQDVDKLSELUVRO-­
YHQWOHL\LFH\ÕND\ÕSNXUXOD\ÕQ
7DPDPHQÕVODQDQDNDGDUKDYD¿OWUHVLQL
GLúOL\D÷ÕQD6$(EDWÕUÕQGDKDVRQ-­
UDID]OD\D÷ÕVÕNDUDNDOÕQÕ]
6|NW÷Q]SDUoDODUÕV|NPLúOHPLQLQ
WHUVLQLL]OH\UHNWDNÕQÕ]
8<$5,
+DYD ¿OLWUHVLQL WHPL]OHUNHQ NHVLQOLNOH
EHQ]LQ\DGDGúNSDUODPDQRNWDVÕQDVD-­
KLS VROYHQW NXOODQPD\ÕQÕ] 3DWODPD \DGD
\DQJÕQWHKOLNHVLGR÷RUDELOLU
7DKOL\HKRUWXPXQXWDNÕQÕ]
1
$UDFÕQÕ]ÕWDPJD]\DGDoDPXUGDNXOOD-­
QÕ\RUVDQÕ]PRWRVLNOHW\ÕQDGÕNWDQVRQUD
\DGDGHYULOGL\VHGDKDVÕNVHUYLVVRNX-­
QX]7DKOL\HERUXVXQXQúHIIDINÕVPÕQGD
ELULNHQWRUWXJ|UUVHQL]GDKDVÕNEDNÕP
\DSÕQÕ]
2
2
+DYD¿OWUHVLNDSD÷Õ9LGDODU
1
3
7DKOL\HERUXVX+DYD)LOLWUHVL
+DYD¿OLWUHVL
7$+/ø<(+257808
02725<$ö,
6D\IDGHNLJYHQOLNX\DUÕODUÕQÕGLNND-­
WHDOÕQÕ]
7DKOL\HKRUWXPXQXKDYD¿OLWUHVLQ-­
GHQV|NQ]YHDUWÕNODUÕX\JXQELU
NRQWH\QÕUDERúDOWÕQÕ]
+HUR0RWR&RUSµXQWDYVL\HHWWL÷LRULML-­
QDO7PRWRU\D÷ÕQÕNXOODQÕQÕ]
6$(:6--$620$
53
KTPA
<D÷NDSDVLWHVLOLWUH
<D÷VHYL\HNRQWURO
0RWRU \D÷Õ VHYL\HVLQL KHUJQ NXOODQPD-­
GDQ|QFHNRQWUROHGLQL]
<D÷ VHYL\HVL VHYL\H NRQWURO oXEX÷X
]HULQGHNLDOWYHVWoL]JLOHUDUDVÕQ-­
GDROPDOÕGÕU
$UDFÕU|ODQWLGHELUNDoGDNLNDoDOÕúWÕUÕQÕ]
$UDFÕ VWRS HGLS G] ELU ]HPLQGH RUWD
VHKSDKD]HULQGHSDUNHGLQL]
%LUNDo GDNLND VRQUD \D÷ VHYL\H oXEX-­
÷XQX oÕNDUÕQÕ] WHPL] ELU EH]OH VLOLQL]
YH YLGDODPDGDQ WHNUDU \XYDVÕQD VRNX-­
QX] 6HYL\H oXEX÷XQX WHNUDU oÕNDUÕQÕ]
YHVHYL\HQLQDOWYHVWoL]JLOHUDUDVÕQGD
ROXSROPDGÕ÷ÕQÕNRQWUROHGLQL]
(÷HUJHUHNOLLVHWDYVL\HHGLOHQ\D÷ՁVW
oL]JL\HNDGDUWDPDPOD\ÕQÕ].HVLQOLNOH
ID]OD\D÷NR\PD\ÕQÕ]
6HYL\HNRQWUROoXEX÷XQXWHNUDUWDNÕQÕ]
<D÷ VÕ]ÕQWÕVÕ ROXS ROPDGÕ÷ÕQÕ NRQWURO
HGLQL]
1
2
4
3
5
h67VHYL\HoL]JLVL
$/7VHYL\HoL]JLVL
7DKOL\HWDSDVÕ
<D\ <D÷¿OLWUHNDSD÷ÕQÕDoÕQÕ]
2ULQJ
<D÷V]JHFL
<D÷V]JHFLQLWHPL]OH\LQL]
<D÷VHYL\HoXEX÷X
<D÷V]JHFLQLQ\DOÕWNDQOÕNVD÷OD\DQ
ODVWLNSDUoDVÕQÕQYHNDSDRULQJ¶LQLQ
GXUXPXQXNRQWUROHGLQL]
0RWRU \D÷Õ GH÷LúLPL<D÷ ¿OLWUH V]JHFL
GH÷LúLPL
<D\Õ\D÷V]JHFLQLYH\D÷V]JHo
NDSD÷ÕQÕWDNÕQÕ]7DKOL\HWDSDVÕQÕGD
WDNÕQÕ]
0RWRU\D÷ÕQÕ\D÷ÕQKÕ]OÕYHWDPDPHQWDK-­
OL\HVLLoLQDUDFÕQÕ]oDOÕúPDÕVÕVÕQGDYHRUWD
VHKSDKDGDLNHQGH÷LúWLULQL]
.DUWHULWDYVL\HHGLOHQ\D÷LOHGROGXUX-­
QX]
2
<D÷VHYL\HoXEX÷XQXoÕNDUÕQÕ]
127
s <HWHUVL]\D÷LOHPRWRUoDOÕúWÕUPDNPR-­ .DUWHULQDOWÕQD\D÷ÕQG|NOPHVLLoLQELU
NDSNR\XQX]YHWDKOL\HWDSDVÕQÕDoÕ-­
WRUD]DUDUYHULU
QÕ]
s *HUHNOL\VH KHU NLORPHWUHGH \D÷
WDPDPOD\ÕQÕ]
54
1
3
<D÷¿OLWUHNDSD÷Õ
<D÷WDKOL\HVLQGH
OW
.DSDNDoÕOGÕ÷ÕQGDELU\D\YH\D÷
V]JHFLoÕNDFDNWÕU
6|NPVRQUDVÕQGD
OW
<D÷VHYL\HoXEX÷XQXWDNÕQÕ]
55
$UDFÕ U|OHQWLGH GDNLND oDOÕúWÕUÕ-­
QÕ]$UDFÕVWRSHGLQL]VHYL\HoXEX÷X
]HULQGHNL\D÷VHYL\HVLQLQVWYHDOW
VHYL\HOHU DUDVÕQGD ROGX÷XQGDQ HPLQ
ROXQX] <D÷ VÕ]ÕQWÕVÕ ROPDGÕ÷ÕQGDQ
HPLQROXQX]
8<$5,
s .XOODQÕOPÕúPRWRU\D÷ÕX]XQVUHER-­
\XQFDFLOGLQL]OHWHPDVKDOLQGHROXU-­
VDFLOWKDVWDOÕ÷ÕQD\RODoDELOLU.DQVHU
YE +HU JQ \DQPÕú \D÷D PDUX]
NDOPD LKWLPDOLQL] ]D\ÕI ROVD GD KHU
WHPDVWDQ VRQUD HOOHULQL]L PPNQ
ROGX÷X NDGDU oDEXN VDEXQ YH VX LOH
\ÕNDPDQÕ]ÕWDYVL\HHGHUL]
s 0RWRU \D÷ÕQÕQ NDOLWHVL PRWRU |PUQ
HWNLOH\HQHQ|QHPOLXQVXUGXU0RWRU\D-­
÷ÕQÕEDNÕPSURJUDPÕQGDEHOLUWLOGL÷LúH-­ %8-ø
NLOGHGH÷LWLULQ\DGDWDPDPOD\ÕQÕ]
6D\IDGHNLJYHQOLNX\DUÕODUÕQÕGLNNDWH
s &RN WR]OX RUWDPODUGD NXOODQÕODQ DUDo-­ DOÕQÕ]
ODUGDNL\D÷EDNÕPSURJUDPÕQGDEHOLU-­ +HUR2ULMLQDO%XML
WLOHQGHQGDKDVÕNRODUDNGH÷LúWLULOPHOL-­
&KDPSLRQ35=+&)HGHUDO0RJXO
GLU
8\JXQROPD\DQÕVÕDUDOÕ÷ÕQDVDKLSEXML-­
OHULNHVLQOLNOHNXOODQPD\ÕQÕ]0RWRUGD
FLGGLKDVDUD\RODoDELOLUOHU
s .XOODQÕOPÕú PRWRU \D÷ODUÕ oHYUH
NLUOLOL÷LQH QHGHQ ROPD\DFDN úHNLO-­
GH DWÕOPDOÕGÕU%X \D÷ODUÕ NDSDOÕ ELU
NDS LoLQGH JHUL ND]DQÕP PHUNH]-­
OHULQH J|WUPHQL]L WDYVL\H HGHUL]
%X WU \D÷ODUÕ NHVLQOLNOH o|SH \DGD
NDQDOL]DV\RQDG|NPH\LQL]
6HOHDOWÕPDUúSL\HOLoÕNDUÕQ6D\ID
%XMLEDúOÕ÷ÕQÕEXML]HULQGHQV|NQ]
%XMLHWUDIÕQGDNLNLULWHPL]OH\LQL]
2
0.6 - 0.7 mm
1
(OHNWURW
%XMLWÕUQDNDUDOÕ÷Õ
$OHWoDQWDVÕQGDEXOXQDQ|]HODQDKWDUOD EXML\LoÕNDUÕQÕ]
%XML\HSXOWDNÕOÕKDOGHGLúDWOD-­
PDPDVÕLoLQEXML\L\XYDVÕQDVRNXSHOOH
(OHNWURWODUÕ YH PHUNH] SRUVHOHQL WRUWX
oHYLULQL]
DúÕQPDYH\D NDUERQ NLUOHQPHVL YDUPÕ
GL\HNRQWUROHGLQ$úÕQPDYHNLUOHQPH (÷HU\HQLELUEXMLNXOODQÕ\RUVDQÕ]
ID]ODLVHEXML\LWHPL]OH\LQL].DUERQOX
\XYDVÕQD RWXUGXNWDQ VRQUD ò WXU H÷HU
YH\DÕVODNNLUOLEXML\LELUEXMLWHPL]OH\L-­
GDKD|QFHNXOODQGÕ÷ÕQÕ]EXML\LWDNÕ\RU-­
FLVLLOH\RNVDWHOELUIÕUoDLOHWHPL]OH\L-­
VDQÕ]WXUoHYLULQL]
QL]
7ÕUQDN ERúOX÷XQX WHO WLSL IHHOHU oDNÕVÕ
LOHWÕUQDNERúOX÷XQX|OoQ](÷HUD\DU
JHUHNLUVH HOHNWURWX JHUHNWL÷L NDGDU
H÷LQL]
%XML JYHQOL ELU úHNLOGH VÕNÕOPDOÕGÕU
<DQOÕú WDNÕOPÕú EXML oRN ID]OD ÕVÕQDELOLU
YHPRWRUDKDVDUYHUHELOLU
%XMLEDúOÕ÷ÕQÕWDNÕQÕ]
56
57
52/$17ø+,=,
6D\IDGHNLJYHQOLN|QOHPOHULE|OP-­
QHEDNÕQÕ]
'R÷UXU|ODQWLD\DUÕLoLQPRWRUoDOÕúPDVÕ-­
FDNOÕ÷ÕQGDROPDOÕGÕU%XQXQLoLQGDNLND
NDONÕú ± GXUXú úHNOLQGH VUú \DSPDN
\HWHUOLGLU
0RWRUXÕVÕWÕQYHPRWRVLNOHWLRUWDVHKSD-­
KD]HULQHDOÕQ
6HOH\LDoÕQÕ]
$OWSDQHOGHNLERúOXNWDQJD]NROXD\DU
YLGDVÕ X\JXQ ELU WRUQDYLGD \DUGÕPÕ LOH
U|ODQWLKÕ]ÕQÕD\DUOD\ÕQÕ]
*D]NROXD\DUYLGDVÕVHOHDOWÕEDJDMÕQ-­
GDEXOXQDQNDUEUDW|UEDNÕPSHQFH-­
UHVLQGHQJ|UOHELOLU
5|ODQWLKÕ]ÕUSP
7RUQDYLGD
.DUEUDW|UEDNÕPSHQFHUHVL
6HOHDOWÕEDJDM
1
4
3
)5(13$%8&8$ù,10$6,
1
6D\IDGHNLJYHQOLN|QOHPOHULE|OP-­
QHEDNÕQÕ]
gQYHHQWJUHIUHQOHUGHDúÕQPDJ|VWHUJHVL
EXOXQPDNWDGÕU
)UHQVÕNÕOGÕ÷ÕQGDIUHQNROXQGDNLRN
LúDUHWLIUHQSDQHOLQGHNLUHIHUDQVLúDUHWL-­
QHGR÷UXLOHUOHU
(÷HU IUHQ WDP VÕNÕOGÕ÷ÕQGD RN UHIHUDQV
LúDUHWLLOHD\QÕKL]D\DJHOLUVHIUHQSDEXFX
GH÷LúWLULOPHOLGLU
<HWNLOLVHUYLVLQL]L]L\DUHWHGLQL]
3
2
4
2NLúDUHWL
(QWHJUHIUHQNROX
5HIHUDQVLúDUHWL
)UHQSDQHOL
2NLúDUHWL
5HIHUDQVLúDUHWL
(17(*5()5(1
6D\IDGHNLJYHQOLN|QOHPOHULE|OP-­
QHEDNÕQÕ]
$NQQNRQXPXgQVWJUHQDMÕQDOWÕQGDGÕU
7HNQLN|]HOOLNOHUL
9$K0)$.hEDNÕP*HUHNWLUPH\HQ
$NQ]EDNÕPJHUHNWLUPH\HQNDSDOÕDN
ROGX÷X LoLQ HOHNWUROLW VHYL\HVLQL NRQWURO
HWPHQL]\DGDVDIVXHNOHPHQL]JHUHNOLGH-­
÷LOGLU(÷HUDNQ]]D\ÕIVD\DGDHOHNWUROLW
VÕ]Õ\RUVD ]RU oDOÕúPD \DGD HOHNWULNOL DN-­
VDP SUREOHPOHULQH QHGHQ RODFDN úHNLOGH
\HWNLOLVHUYLVLQL]HEDúYXUXQX]
1
4
1
3
3
2
2
4
$UURZ(QWHJUHIUHQVLVWHPL
5HIHUHQFH0DUN
)UHQSDQHOL
3
58
)UHQNROX
)UHQ3DQHOL
$.Ü
$5.$)5(1
2
1
2
2NLúDUHWL
5HIHUDQVLúDUHWL
)UHQNROX
)UHQ3DQHOL
59
$NùDUM
127
$NQ]GHúDUMD]DOPDVÕ\ODLOJLOLEHOLUWLOHU
J|UG÷Q]GHPPNQROGX÷XNDGDUoD-­
EXN\HWNLOLVHUYLVHEDúYXUXQX]$NGHHN
HOHNWULNOLDNVHVXDUODUWDNÕOGÕ÷ÕQGDKHPHQ
GHúDUMROPDH÷LOLPYDUGÕU
$N]HULQGHNLEXLúDUHWDNQQ
HYVHODWÕNROPDGÕ÷ÕQÕEHOLUWLU
%XVHPEROQDQODPÕDNQQ\H-­
QLGHQ NXOODQÕODELOHFHN ELU UQ
ROGX÷X LoLQ \HWNLOL VHUYLVH LDGH
HGLOPHVLJHUHNOLGLU
$N6DNODPD
0RWRVLNOHWLQL]LQELUD\GDQID]ODNXOOD-­
QÕOPD\DFD÷ÕGXUXPODUGDDN\V|N-­
Q]WDPRODUDNúDUMHGLQL]VHULQYHNXUX
ELU\HUGHVDNOD\ÕQÕ]
s $NQ] 0) WLS %DNÕP *HUHNWLUPH-­
\HQ DNGU YH VÕ]GÕUPD]OÕN úHULGL V|-­
NOUVHWDPDPHQ]DUDUJ|UHELOLU
(÷HUDND\GDQX]XQVUHVDNODQD-­
s 8\JXQ ROPD\DQ úHNLOGH DWÕODQ DNOHU
FDNVDKHUD\úDUMHWPH\LXQXWPD\ÕQÕ]
oHYUH\H YH LQVDQODUD ]DUDU YHUHELOLU
+HU ]DPDQ E|OJHVHO \DVDODUÕ GLNNDWH $N\WDNPDGDQ|QFHWDPRODUDNúDUM
HWPH\LXQXWPD\ÕQÕ]
DOÕQÕ]
$NED÷ODQWÕODUÕQÕQGR÷UX\DSÕOGÕ÷ÕQ-­
GDQHPLQROXQX]
$NQQ6|NOPHVL
s $NOHU LúOHUNHQ \DQÕFÕ KLGURMHQ JD]Õ
\D\DUODU
s %LU NÕYÕOFÕP \DGD DOHY DNQQ VL]L
FLGGLRODUDN\DUDODFDNúHNLOGHSDWOD-­
PDVÕLoLQ\HWHUOLGLU
s .RUX\XFXJL\VLYH\]PDVNHVLNXO-­
ODQÕQÕ] \DGD DN EDNÕPÕQÕ \DSDFDN
ELUWHNQLV\HQHEDúYXUXQX]
gQVWJUHQDMÕV|NQ]6D\ID
$NNHOHSoHVLQLFÕYDWD\ÕV|NHUHN
oÕNDUÕQÕ]
gQFHED÷ODQWÕXFXQXVRQUDGD
ED÷ODQWÕXFXQXV|NQ]
$N\oÕNDUÕQÕ]
60
6LJRUWD7LSL-LOHWWLS
6LJRUWD.XWXVX<HULDN\XYDVՁ]H-­
ULQGHGLU
'HYUHVLJRUWDVÕ $
<HGHNVLJRUWD $
1
4
3
2
sȩ %HOLUWLOHQ|]HOOLNOHUGÕúÕQGDVLJRUWDNH-­
VLQOLNOH NXOODQPD\ÕQÕ] (OHNWULNOL VLV-­
WHPOHUGH KDVDUD YH EXQXQ VRQXFXQGD
NÕVDGHYUHYH\DQJÕQD\RODoDELOLU
sȩ $NOHUSDWOD\ÕFÕJD]ODU\D\DUODUDOHY
NÕYÕOFÕPYHVLJDUDLOH\DNODúPD\ÕQÕ]
5
$NNHOHSoHVL&ÕYDWD1HJDWLIXo
3R]LWLIo$N
$NQQ\HULQHWDNÕOPDVÕ
7DNPDLúOHPLQGHV|NPHLúOHPLQLWHUVELU
VÕUD LOH X\JXOD\ÕQÕ]<DOQÕ] WDNDUNHQ |Q-­
FHOLNOHSR]LWLIXFX|QFHQHJDWLIXFX 'ø..$7
LNLQFLVÕUDGDED÷ODPD\DGLNNDWHGLQL]
&ÕYDWDODUÕYHGL÷HUED÷ODQWÕHOHPDQODUÕ-­ s MRWRVLNOHW úDUMOÕ DN ROPDGDQ VDNÕQ
NXOODQPD\ÕQÕ]PRWRVLNOHWWHNLDPSOOH-­
QÕQVÕNÕROXSROPDGÕ÷ÕQÕNRQWUROHGLQL]
UHYHGL÷HUHOHNWURQLNHOHPDQODUDNDOÕFÕ
6ø*257$'(öøùø0ø
]DUDUYHUHELOLUVLQL]
s .RQWDNDQDKWDUÕQÕNÕVDGHYUHLKWLPDOLQL
2
3
HQJHOOHPHNLoLQVLJRUWD\ÕNRQWUROHWPH-­
GHQ \DGD GH÷LúWLUPHGHQ |QFH ³2))´
NRQXPXQDDOÕQÕ]
s 'H÷LúWLUGL÷LQL]D\QÕGH÷HUGHNLVLJRUWD-­
GDNÕVDELUVUHGHSDWODUVDE\NELU
LKWLPDOOH DUDFÕQÕ]ÕQ HOHNWULN VLVWHPLQ-­
GH FLGGL ELU SUREOHP YDUGÕU 3DWODPÕú
VLJRUWD\Õ oÕNDUPDGDQ DUDFÕQÕ]Õ KHPHQ
1
\HWNLOLVHUYLQL]HJ|WUQ]
6LJRUWDNXWXVX'HYUHVLJRUWDVÕ<HGHNVLJRUWD
61
$038/'(öøùø0ø
)DUDPSXOXQXoHYLUPHGHQoÕNDUÕQÕ]
3R]LV\RQ DPSXOXQX IDU LNL WDUDIÕQGDNL
SD\IDGHNLJYHQOLN|QOHPOHULE|OP-­
\HUOHULQGHQoÕNDUÕQÕ]
QHEDNÕQÕ]
<HQL DPSXOX V|NPH LúOHPLQLQ WHUVLQL
/DPEDODU NXOODQXPGD\NHQ DPSXO VÕFDN
X\JXOD\DUDNWDNÕQÕ]
ROXUYH6|QGNWHQVRQUDELUPGGHWGDKD
VÕFDNNDOÕU
6R÷XPDVÕQÕ EHNOHPHGHQ VHUYLV LúOHPLQH
1
EDúODPD\ÕQÕ]
)DU DPSXOX ]HULQH SDUPDN L]L EÕUDNPD\Õ-­
QÕ]3DUPDNL]OHULDPSXO]HULQGHVÕFDNQRN-­
WDODUROXúWXUXUYHNÕUÕOPDODUÕQDQHGHQROXU
$PSXO GH÷LúWLULUNHQ WHPL] HOGLYHQ JL\L-­
2
QL]H÷HUoÕSODNHOOHDPSXOHGRNXQGX\VD-­
QÕ]DONROOHQHPOHQGLULOPLúNXPDúSDUoDVÕ
LOHWHPL]OH\LQL]
)DUED÷ODQWÕVÕ 7R]ODVWL÷L
s $PSXOGH÷LúWLULNHQDUDFÕQÕ]ÕQ³2))´
NRQXPXQGDROGX÷XQGDQHPLQROXQX]
5
3
s 7DYVL\HHGLOHQOHUGÕúÕQGDDPSXONXOODQ-­
PD\ÕQÕ]
s <HQLDPSXOXWDNWÕNWDQVRQUDoDOÕúÕSoD-­
OÕúPDGÕ÷ÕQÕNRQWUROHGLQL]
)DU3R]LV\RQODPEDVÕGH÷LúLPL
)DUNXWXVXQXV|NQ]VD\ID
)DUED÷ODQWÕVÕQÕV|NQ]
4
7R]ODVWL÷LQLoÕNDUÕQÕ]
.OLSV
)DUDPSXOX
9LGD\ÕJHYúHWLSNOLSVLVHUEHVWEÕUDNÕ-­
3R]LV\RQODPEDVÕDPSXOX
QÕ]
62
6WRS/DPEDVÕDPSXOX
$UND6LQ\DO/DPEDVÕ$PSXOX
<XNDUÕGDNLQXPDUDOÕDGÕPODUÕL]OH-­
6HOH\LDoÕQÕ]VD\ID
\LQL]
6HOHDOWÕJUHQDMODUÕV|NQ]VD\ID
&ÕYDWDODUÕ V|NHUHN VWRS ODPEDVÕQÕ $PSXOXVDDW\|QQQWHUVLQHoHYLUH-­
UHNoÕNDUÕQÕ]
V|NQ]
1
1
$UNDVLQ\DOODPEDVÕDPSXOX
<HQL DPSXO V|NP LúOHPLQLQ WHUV
&ÕYDWD
DGÕPODUÕQÕX\JXOD\DUDNWDNÕQÕ]
6DDW \|QQQ WHUVLQH oHYLUHUHN DPSXOX
gQVLQ\DODPSXOX
oÕNDUÕQÕ]
gQVWJUHQDMÕoÕNDUÕQÕ]
2
$PSXOXVDDW\|QQQWHUVLQHGR÷UX
oHYLUHUHNoÕNDUÕQÕ]
1
6WRSODPEDVÕDPSXOX
6|NP LúOHPLQLQ WHUVLQL X\JXOD\DUDN
\HQLDPSXOWDNÕQÕ]
gQVLQ\DOODPEDVÕDPSXOX
63
<HQL DPSXOX V|NP LúOHPLQLQ WHUV <,.$0$
DGÕPODUÕQÕX\JXOD\DUDNWDNÕQÕ]
0RWRVLNOHWLKD¿IoHÕVODWÕQÕ]
7(0ø=/(0(
6X\XPXúDNEH]\DGDVQJHUOHVNXWHUL
WHPL]OH\LQL](OHNWULNOLSDUoDODUYHHJ-­
$UDFÕQÕ]ÕQ ER\DOÕ \X]H\OHULQL NRUXPDN
]R]D GLUHN VX YXUPDPD\D GLNNDW HGL-­
LFLQGX]HQOL RODUDN WHPL]OH\LQ DúÕQPD
QL]
KDVDU \DGD D\÷ VÕ]ÕQWÕVÕ ROXS ROPDGÕ÷ÕQÕ
NRQWUROHGLQL]
3ODVWLN SDUoDODUÕ \XPXúDN GHWHUMDQ YH
VXNDUÕúÕPÕLOHNXPDúYH\DVQJHUNXO-­
6NXWHU YH RWRPRELO \]H\OHUL LoLQ UHWLO-­
ODQDUDNWHPL]OH\LQL].LUOHQPLú\HUOHUL
PLúRODQODUGÕúÕQGDEDúNDUQOHUNXOODQ-­
VX YXUDUDN QD]LNoH RYDUDN WHPL]OH\L-­
PDNWDQNDoÕQÕQ
QL]
%X UQOHUL LoHUGL÷L VHUW GHWHUMDQODU YH
0RWRVLNOHWL WHPL]OHGLNWHQ VRQUD EROFD
VX\ODGXUXOD\ÕQÕ]'HWHUMDQNDOÕQWÕODUÕDOH-­
PLQ\XPELOHúHQOLSDUoDODUÕDúÕQGÕUDELOLU
)5(1/(5ø7(67('ø1
6NXWHUL EDVÕQoOÕ KDYD LOH NXUXOD\ÕQÕ]
PRWRUXQX oDOÕúWÕUÕS ELUNDo GDNLND EHN-­
OH\LQL]
127
NLP\DVDO o|]FOHU VNXWHULQL]GHNL PH-­
WDOSODVWLNYHER\DOÕDNVDPD]DUDUYHUHELOLU
3ODVWLNYHER\DOÕ\]H\OHUH]DUDUYHUHELOH-­
(÷HU VNXWHUÕQÕ]ÕQ PRWRUX KDOD VÕFDN LVH FH÷LLoLQNLP\DVDOo|]FOHUYHIUHQKLG-­
\ÕNDPDGDQ |QFH ELU VUH VR÷XPDVÕ LoLQ UROLNOHULQLVNXWHULQL]GHQX]DNWXWXQX]
EHNOH\LQL]
<ÕNDPDQÕQKHPHQVRQUDVÕQGDIDUFDPÕQ-­
<NVHN EDVÕQoOÕ VX NXOODQÕPÕQGDQ NDoÕQ-­ GD EXKDU ROXúDELOLU QHP ELULNLPL \]Q-­
GHQRODQEXEXKDUODúPDIDUÕ\DNWÕ÷ÕQÕ]GD
PDQÕ]Õ|QHULUL]
]DPDQOD\RNROXU
'ø..$7
s <HWNLOVHUYLVQRNWDODUÕRODUDNEL]OHU\Õ-­
NDPDNDOLWHVLLoLQ\XNDUÕGDEDKVHGLOHQ
|QHULOHUHYH\ÕNDUNHQHJ]R]NDSD÷ÕNXO-­
ODQÕPÕQDoRN|QHPYHUPHNWH\L]
s <]NVHNEDVÕQoOÕVX\DGDKDYDVNXWH-­
ULQED]ÕSDUoDODUÕQD]DUDUYHUHELOLU
64
6NXWHUL NXOODQPD\D EDúODPDGDQ |QFH
IUHQOHUL WHVW HGLQL] 1RUPDOH G|QPHVL
LoLQ IUHQOHUL ELUNDo NH] VÕNPDN \HWHUOL
RODELOLU
)UHQOHPHHWNLQOL÷L\ÕNDPDVRQUDVÕQGDNÕVD
ELUVUHLoLQER]XODELOLU
2ODVÕ ELU ND]D\Õ |QOHPHN LoLQ IUHQOHPH
PHVDIHVLQLX]XQWXWXQX]
65
&ø/$
0RWRVLNOHWLQL]LWHPL]OHGLNWHQVRQUDVRQDGÕP
RODUDNWLFDULRODUDNVDWÕODQSDUODWÕFÕYH\DSDV-­
WDFLODNXOODQPD\¾GúQQ6DGHFHDúÕQGÕUÕFÕ
ROPD\DQ |]HO RODUDN PRWRVLNOHW YH DUDoODU
LoLQ UHWLOPLú SDUODWÕFÕ YH\D FLOD NXOODQÕQ
3DUODWÕFÕYH\DFLOD\ÕNXOODQPDGDQ|QFH]H-­
ULQGHNLNXOODQPDWDOLPDWODUÕQÕRNX\XQX]
<RO7X]XQX7HPL]OHPHN
(÷HUGHSRODPDELUD\GDQX]XQVUH-­
FHNVHWHNUDUNXOODQÕPGDL\LSHUIRU-­
PDQVLoLQNDUEUDW|UQERúDOWÕOPDVÕ
JHUHNLU
.ÕúD\ODUÕQGDDQWLE]XODQPDLoLQVÕNÕODQ
WX]YHGQL]VX\XQGDQJHOHQWX]ODUSDVODQ-­
PD\DQHGHQROXUXU
7X]OXVXLoHUVLQGHQ\DGDWX]ODQPÕú\RO-­
GDQJHoLOGL÷LQGHVNXWHULQL]L\ÕND\ÕQÕ]
6R÷XNVXNXOODQÕQÕ]VÕFDN7X]XQHWNLVLQL
GDKDGDDUWWÕUÕU
6$./$0$
.ÕúQHGHQLLOH\DSÕODELOHFHNX]XQVUHOL
GHSRODPDODUGDVNXWHULQNXOODQÕOPD-­
PDVÕQGDQGROD\ÕROXúDELOHFHNDUÕ]DYH
SUREOHPOHULPLQLPXPVHYL\H\HLQGLUHFHN
ED]ÕDGÕPODUÕQDWÕOPDVÕJHUHNPHNWHGLU
%XQDHNRODUDNVNXWHULGHSRODPDGDQ|QFH
ED]ÕWDPLUDWODUÕQ\DSÕOPDVÕJHUHNLUDNVL
WDNWLUGHEXEDNÕPODUGHSRODPDVRQXQGD
VNXWHULQNXOODQÕOPD]DPDQÕJHOGL÷LQGH
XQXWXODELOLU
'(32/$0$
0RWRU\D÷ÕQÕGH÷LúWLULQ
%HQ]LQVRQGHUHFHSDWOD\ÕFÕYH\DQÕFÕ
ELUPDGGHGLU&LGGLúHNLOGH\DUDODQDEL-­
OLU\DGD\DQDELOLUVLQL]
s 0RWRUX GXUGXUXQ DOHY NÕYÕOFÕP YH
ÕVÕ\ÕX]DNWXWXQX]
s 6DGHFH DoÕN KDYDODUGD DUDFD EHQ]LQ
GROGXUXQX]
s '|NOHQEHQ]LQLKHPHQVLOLQL]
6LOLQGLUGHSDVODQPD\ÕHQJHOOHPHNLoLQ
DúD÷ÕGDNLLúOHPOHULX\JXOD\ÕQÕ]
s %XMLNDSD÷ÕQÕEXMLGHQV|NQ]%XML
NDSD÷ÕQÕEXMLGHQX]DNNDOÕFDNELUúH-­
NLOGHELULSOHSDUoDODUGDQELULQHED÷OD-­
\ÕQ\DGDEDQWOD\ÕQ
s %XML\LPRWRUGDQV|NQYHVDNOD\ÕQ
%XML\LEXMLNDSD÷ÕQDED÷ODPD\ÕQ
3L\DVDGDQEXODELOHFH÷LQL]ELUHOVLIRQX
\DGDEHQ]HUELU\|QWHPOHGHSRGDNL
\DNÕWÕERúDOWÕQÕ]'HSRQXQLoLQGHDH-­
URVROSDV|QOH\LFL\D÷VÕNÕSNDSD÷ÕQÕ
NDSD\ÕQÕ]
s %LUNDúÕ\HPHNNDúÕ÷ÕPOWH-­
PL]\D÷ÕVLOLQGLULQLoLQHG|NQYHEXML
GHOL÷LQLWHPL]ELUEH]OHNDSDWÕQ
66
$NYROWDMÕQÕ|OoQ]YHúDUMHGLSWDNÕ-­
QÕ]
s 0DUúDELUNDoNH]EDVDUDN\D÷ÕQGD÷ÕO-­
PDVÕQÕVD÷OD\ÕQÕ]
$NÕW GHSRVX LoLQGH EXOXQDQ SDVODQPD
|QOH\LFL\D÷ÕQID]ODPLNWDUÕQÕDNÕWÕQÕ]
s $N\ V|NQ GRQGXUXFX VR÷XNWDQ YH
'HSR\D\DNÕWGROGXUXQX]
GLUHNJQHúÕúÕ÷ÕQGDQNRUX\XQX]$\GD
%WQVUú|QFHVLNRQWUROOHULX\JXOD-­
ELUúDUMHGLQL]
\ÕQÕ]6D\ID7UD¿NWHQ X]DNWD VNX-­
s 7PVNXWHUL\ÕND\ÕSNXUXOD\ÕQÕ]%WQ
WHULQL]OH GúN KÕ]GD WHVW VUú \DSÕ-­
ER\DOÕ \]H\OHUL FLODOD\ÕQÕ].URP SDU-­
QÕ]
oDODUÕSDV|QOH\LFL\D÷LOH|UWQ
s %XML\LYHEXMLEDúOÕ÷ÕQÕWHNUDUWDNÕQÕ]
s /DVWLNOHUL WDYVL\H HGLOHQ EDVÕQo GH÷HU-­
OHULQGHúLúLULQL]YHDOWÕQDWDNR]NR\DUDN
\HUGHQNHVLQL]
s 6NXWHULQVWQ|UWQ]KDYDJHoLUPH-­
\HQ \DGD SODVWLN |UW NXOODQPD\ÕQÕ]
1HP RUDQÕ GúN GLUHN JQHú ÕúÕ÷Õ DO-­
PD\DQJQONVÕFDNOÕNGH÷LúLPLGúN
RODQELU\HUGHVDNOD\ÕQÕ]
6$./$0$'$1 6215$ 7(.5$5$
.8//$1,0$+$=,5/$0$
gUW\ DoÕS VNXWHUL WHPL]OH\LQ H÷HU D\GDQID]ODNXOODQPDGÕ\VDQÕ]\D÷ÕGH-­
÷LúWLULQL]
67
0
7
û
h
5
(
2
.
ú
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
3
,
6
<$
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
Alongwith
the scooter I have also received the following:0RWRVLNOHWOHEHUDEHUDüDù×GDNLOHULGHWHVOLPDOG×P
.XOODQÖFÖ.ODYX]X
$GHW.RQWDNDQDKWDUÖ
7(6/ú0$7%(/*(6ú
WDNÖPDYDGDQOÖN
4. Standart aksesuarlar
$N
'HWD\ODU×DüDù×GDEXOXQPDNWDRODQ+HUR0RWR&RUSPRWRVLNOHWLPLVDùODP
HNVLNVL]KDVDUV×]oDO×ü×UGXUXPGDWHVOLPDOG×ù×P×EH\DQHGHULP
hUHWLPBBBBBBBBB
6HUL1RBBBBBBBBBBBBB
/DVWLNOHUgQhUHWLPBBBBBBBBB
6HUL1RBBBBBBBBBBBBB
$UNDhUHWLPBBBBBBBBB
6HUL1RBBBBBBBBBBBB
0RWRU1R
The vehicle has been delivered in factory fresh condition to my
satisfaction & I have understood all terms and conditions.
ûDVH1XPDUDV×
$UDF×NRQWUROHWWLPYHKHUKDQJLELUHNVLNOLNWHVSLWHWPHGLP%WQüDUWODU×
YHNXUDOODU×DQODG×ù×P×YHRQODUDX\DFDù×P×EH\DQHGHULP
5HQN0RGHO
$QDKWDU1R
0üWHUL$G×6R\DG×BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6DW×ü7DULKL
0üWHUL$GUHVLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0üWHUL$G×6R\DG×
0üWHULúP]DV×BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Authorised
Distributor/Dealer Name
<HWNLOL%D\L6HUYLV$G×BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Authorised
Distributor/Dealer Address
<HWNLOL %D\L 6HUYLV WDUDI×QGDQ WDUDI×PDGRùUX YH JYHQOL VUü
DO×üNDQO×NODU×VHUYLVSURJUDP×YHEDN×PLSXoODU×KDNN×QGDELOJLOHQGLUPH
\DS×OP×üW×U
0üWHULúP]DV×
<HWNLOL%D\L6HUYLV$GUHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Details of Tool kit Driver No.2 Plus, Minus, Grip, Tool bag, Wrench plug 16, Spanner 14.
3
2
.
ú
$<
%
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
<$
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
,
6
Alongwith
the scooter I have also received the following:0RWRVLNOHWOHEHUDEHUDüDù×GDNLOHULGHWHVOLPDOG×P
.XOODQÖFÖ.ODYX]X
$GHW.RQWDNDQDKWDUÖ
7(6/ú0$7%(/*(6ú
WDNÖPDYDGDQOÖN
4. Standart aksesuarlar
$N
'HWD\ODU×DüDù×GDEXOXQPDNWDRODQ+HUR0RWR&RUSPRWRVLNOHWLPLVDùODP
HNVLNVL]KDVDUV×]oDO×ü×UGXUXPGDWHVOLPDOG×ù×P×EH\DQHGHULP
hUHWLPBBBBBBBBB
6HUL1RBBBBBBBBBBBBB
/DVWLNOHUgQhUHWLPBBBBBBBBB
6HUL1RBBBBBBBBBBBBB
$UNDhUHWLPBBBBBBBBB
6HUL1RBBBBBBBBBBBB
0RWRU1R
The vehicle has been delivered in factory fresh condition to my
satisfaction & I have understood all terms and conditions.
ûDVH1XPDUDV×
$UDF×NRQWUROHWWLPYHKHUKDQJLELUHNVLNOLNWHVSLWHWPHGLP%WQüDUWODU×
YHNXUDOODU×DQODG×ù×P×YHRQODUDX\DFDù×P×EH\DQHGHULP
5HQN0RGHO
$QDKWDU1R
0üWHUL$G×6R\DG×BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6DW×ü7DULKL
0üWHUL$GUHVLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0üWHUL$G×6R\DG×
0üWHULúP]DV×BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Authorised
Distributor/Dealer Name
<HWNLOL%D\L6HUYLV$G×BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Authorised
Distributor/Dealer Address
<HWNLOL %D\L 6HUYLV WDUDI×QGDQ WDUDI×PDGRùUX YH JYHQOL VUü
DO×üNDQO×NODU×VHUYLVSURJUDP×YHEDN×PLSXoODU×KDNN×QGDELOJLOHQGLUPH
\DS×OP×üW×U
0üWHULúP]DV×
<HWNLOL%D\L6HUYLV$GUHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Details of Tool kit Driver No.2 Plus, Minus, Grip, Tool bag, Wrench plug 16, Spanner 14.
25-ú1$/<('(.3$5d$
HERO MOTO CORP25-ø1$/<('(.3$5d$
.8//$10$1,1<$5$5/$5,
25-ú1$/<('(.3$5d$
25-ø1$/<('(.3$5d$.8//$1,/0$0$6,6218&81'$
2/8ù$&$.+$6$5/$5
'HEUL\DM3ODNDVÕ
8]XQNXOODQÕPVUHVL
'HEUL\DMPHUNH]LYHGHEUL\DMNDSD÷ÕJLELGL÷HUGHEUL\DM
SDUoDODUÕQD]DUDUYHULU
<DNÕWYHULPOL÷L÷LQLHWNLOHU
(NRQRPLNWLU
<DYDúLYPHOHQPH
.XOODQÕFÕYHDUDFÕQJYHQOL÷LQLVD÷ODU
.DP=LQFLU7DNÕPÕ
=D\ÕI3HUIRUPDQV
*|QOUDKDWOÕ÷Õ
.ÕVDgPU
.DOLWH\LVXQDU
3DUDQÕ]ÕQNDUúÕOÕ÷ÕQÕVXQDU
6LOLQGLU
&RQWDVÕ
.DSD÷Õ
<HWHUVL]VÕ]GÕUPD]OÕN
0RWRUYXUXQWXVX
6Õ]ÕQWÕYHHJ]R]GXPDQÕ
<NVHNHPLV\RQ
25-ú1$/<('(.3$5d$
25-ø1$/<('(.3$5d$.8//$1,/0$0$6,6218&81'$
2/8ù$&$.+$6$5/$5
+DYD)LOLWUH(OHPHQWL
<DQOÕúKDYD¿OLWUHVLHUNHQPRWRUDUÕ]DVÕQDQHGHQROXU
<DNÕWVDU¿\DWÕQÕHWNLOHU
0RWRU3HUIRUPDQVÕ]D\ÕÀDU
%XML
0RWRUVÕNVÕNVWRSHGHU
(PLV\RQGH÷HUOHUL\NVHOLU
=D\ÕIPRWRUSHUIRUPDQVÕ
<DNÕWVDU¿\DWÕQÕHWNLOHU
)UHQ%DODWDYH
3DEXoODUÕ
=D\ÕI)UHQHWNLQOL÷L
6UFJYHQOL÷LSUREOHPL
)UHQEDODWDVÕYHSDEXFXDúÕQPDVÕYHEXQXVRQXFXRODUDN
WDPLUPDVUDIÕ
=LQFLU'LúOL7DNÕPÕ
*UOWOLúOH\Lú
=LQFLUDUÕ]DVÕVRQXFXROXúDELOHFHN|OPFOND]D
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
3(5ú<2'ú.%$.,0'$<$3,/$1úû/(0/(5
+HUEDN×PGDPRWRU\×NDQ×UYHKDYDLOHNXUXWXOXU
+HUEDN×PGD\DN×WKDWW×NRQWURO\DS×O×U
+HUEDN×PGDJD]NROXERüOXùXNRQWUROHGLOLUYHJHUHNOLLVHD\DUODQ×U
úONEDN×PGDNDUEUDW|UWHPL]OHQLUVRQUDKHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLUJHUHNLUVHD\DUODPD\DS×O×U
+DYDÀOLWUHHOHPDQ×KHUEDN×PGDWHPL]OHQLUKHUNPGHGHùLüWLULOLU
%XML\LKHUEDN×PGDWHPL]OHQLUYHNRQWUROHGLOLU.PGHELUGHùLüWLULOLU
+HUEDN×PGDVXEDEDUDO×ù×Q×NRQWUROHGLOLUYHJHUHNOL\VHD\DUODQ×U
%DN×PSURJUDP×QGDEHOLUWLOGLùLJLELPRWRU\Dù×Q×WDPDPOD\×Q×]\DGDGHùLüWLULOLU
0RWRU\DùÀOLWUHV]JHFLQLLONEDN×PGDYHVRQUDKHUNPGHELUWHPL]OH\LQL]
6DQWUIM\DùÀOLWUHVLQLLONEDN×PGDYHVRQUDKHUNPGHELUWHPL]OHQLU
<DùVLUNODV\RQXQXKHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLU
0DUüVLVWHPLKHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLU
=LQFLUKHUNPGHNRQWUROHGLOLU\DùODQ×UYHD\DUODQ×U
=LQFLU.D\G×U×F×NRQWUROHGLOLU
+HUEDN×PGDDNQQYROWDM×NRQWUROHGLOLUYHJHUHNOLLVHüDUMHGLOLU
)UHQSDEXFXKHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLUYHJHUHNLUVHD\DU\DS×O×U
úNLFLEDN×PGDIUHQPLOLWHPL]OHQLUYH\DùODQ×U'DKDVRQUDEXLüOHPKHUNPGHELUNH]\DS×O×U
)UHQEDODWDODU×IUHQKLGUROLùLYHIUHQGLVNLDü×QPDV×KHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLU)UHQKLGUROLùLNP
GH\DGDKHU\×OGDELUKDQJLVLGDKD|QFHLVHGHùLüWLULOLU
%WQODPEDODUDPSXOOHUYHGùPHOHUKHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLUYHD\DUODQ×U
)DUKHUEDN×PGDPRQWUROHLOLUYHJHUHNOL\VHD\DUODQ×U
'HEUL\DMERüOXùXKHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLUYHJHUHNOL\VHD\DUODQ×U
+HUEDN×PGD\DEQYHRUWDD\DNO×NODU\DùODQ×U
<DQD\DNO×NPüUKHUVHUYLVWHNRQWUROHGLOLUYHWHPL]OHQLU
%WQEDùODQW×QRNWDODU×NRQWUROHGLOLUYHJHUHNOLWRUNODV×N×O×U
/DVWLNOHUNRQWUROHGLOLUROPDV×JHUHNHQGHùHUOHUGHüLüLULOLU
'LUHNVL\RQXQLüOH\LüLKHUVHUYLVWHNRQWUROHGLOLUYHKHUNPGHELU\DùODQ×U
+HUVHUYLVWHDUNDDPRUWLV|UNRQWUROHGLOLU
gQDPRUWLV|UKHUEDN×PGDNRQWUROHGLOLU\Dù×KHU\×OGDELU\DGDKHUNPGHELUGHùLüLU+DQJLVL
GDKD|QFHJHOLUVH
úNLQFLKDYDHQMHNVL\RQVLVWHPLKHUNPGHNRQWUROHGLOLU
%WQPRWRVLNOHWSDUODW×O×U
6(59ú6.$<,7dú=(/*(6ú
6(59ú6.$<,7dú=(/*(6ú
6SHUYL]|U7DUDI×QGDQ'ROGXUDODFDNW×U
6SHUYL]|U7DUDI×QGDQ'ROGXUDODFDNW×U
.0
úû(05ú
2.80$6,
12
02725<$ø,
<(7.ú/ú%$<ú6(59ú6
'(øúûú0
.$û(ú0=$
7$0$0/$0$
6(59ú6
.0$5$/,ø,
I
500 - 750
X
27000 - 27500
II
3000 - 3500
XI
30000 - 30500
III
6000 - 6500
IV
9000 - 9500
V
7$5ú+
6(59ú6
127/$5
XII
.0$5$/,ø,
33000 - 33500
XIII
36000 - 36500
12000 - 12500
XIV
39000 - 39500
VI
15000 - 15500
XV
42000 - 42500
VII
18000 - 18500
VIII
21000 - 21500
IX
24000 - 24500
127%DN×PODU×|QHULOHQSURJUDPGDKLOLQGH\DSW×UPDN]RUXQOXGXU/WIHQKHUEDN×P×QELU|QFH\DS×ODQ
EDN×PGDQHQJHoJQLoLQGH\DS×OPDV×QD\DGD\XNDU×GDYHULOHQSURJUDPGDKLOLQGHKDQJLVL|QFH
LVH\DS×OPDV×QDGLNNDWHGLQL]
7$5ú+
.0
úû(05ú
2.80$6,
12
02725<$ø,
<(7.ú/ú%$<ú6(59ú6
'(øúûú0
.$û(ú0=$
7$0$0/$0$
g1(5údú=(/*(6ú
1RUPDODü×QDQSDUoDODULoLQ|QHULoL]HOJHVL
7DULK
.P
úü(PUL1R
gQHUL
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
0RWRU<Dù×'HùLüLP <HWNLOL%D\L6HUYLV
7DPDPODPD
.DüHúP]D
6$+ú3/ú..$<,79(%ú/*ú/(5ú
$'62<$'
$'5(6
02'(/
3/$.$12
0272512
û$6(12
6$7,û7$5ú+ú
.02.80$
<(7.ú/ú6$7,&,
$'5(6
$.hh5(7ú0
<(7.ú/ú%$<ú
.$û(9(ú0=$
6(5ú12
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
Alongwith the scooter I have also received the following:-
*$5$17ú.2û8//$5,
Alongwith the scooter I have also received the following:LBQTBNáOEBLJTPSVNMVMVLNãUFSJOJOEPßSVCJSãFLJMEF
LVMMBONáãPMEVßVBLOOJNBMFEJMNFTJWFZBHFMJãUJSJMNFTJTáSBTáOEBLVTVSMVNBM[FNFOJOLVMMBOáNáOEBOWFZBJãmJMJLUFOLBZOBLMBOBOBLOOUBNJSFEJMNFTJWFZBZFOJTJZMF
EFßJãUJSJMNFTJTVSFUJZMFBSá[BMBSáOHJEFSJMNFTJWFZB5SLJZF $VNIVSJZFUJµOJO ZBTBMBSáOEB CFMJSUJMFO LPãVMMBS VZBSáODB5SLJZF$VNIVSJZFUJµOJOJMHJMJZBTBMBSáLBQTBNáOEB
HFSFLMJPMBCJMFDFßJEVSVNMBSEB"LOO(BSBOUJ4SFTJODF
EJßFSUNJãMFNMFSJOGBBMJZFUMFSJO
TUMFOJMNFTJJMFTáOáSMá
PMBDBLUáS
CFMJSMFOFOHBSBOUJTSFTJJmFSTJOEFBMUáEFGBBSá[BMBONBTáOáOZBOáTáSBCVBSá[BMBSáONBMEBOZBSBSMBOBNBNBZáTSFLMJLáMNBTá
(BSBOUJTSFTJNBMáOUFTMJNUBSJIJOEFOCBãMBSWFTSFTJ
ZáMWFZBLJMPNFUSFEJS)BOHJTJzODFEPMBSTB
.BMáOUBNBNáCUOQBSmBMBSáEBEBIJMPMNBL[FSF¾SNBNá[HBSBOUJTJBMUáOEBEáS
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
5BNJSJmJOHFSFLFOTSFOJOBãáMNBTá
'JSNBOáO TFSWJT JTUBTZPOVOVO TFSWJT JTUBTZPOVOVO
.BMáOHBSBOUJTSFTJJmJOEFBSá[BMBONBTáEVSVNVOEBUBNFWDVU PMNBNBTá IBMJOEF TáSBZMB TBUáDáTá CBZJJ
NJSEFHFmFOTSFHBSBOUJTSFTJOFFLMFOJS.BMáO5BNJS
BDFOUBTáUFNTJMDJMJßJJUIBMBUmáWFZBJNBMBUmáSFUJTJOTSFTJJãHOOHFmFNF[#VTSFNBMBJMJãLJOBSá[BEFOCJSJTJOJOE[FOMFZFDFßJSBQPSMBBSá[BOáOUBNJSJOJO
OáOTFSWJTJTUBTZPOVOBTFSWJTJTUBTZPOVPMNBNBTáIBMJONNLOCVMVONBEáßáOáOCFMJSMFONFTJEVSVNMBSáOEB
EF NBMáO TBUáDáTá CBZJJ BDFOUBTá UFNTJMDJMJßJ JUIBMBUmáTá
ULFUJDJ NBMáO DSFUTJ[ EFßJãUJSJMNFTJOJ CFEFM JBEFTJ
WFZB JNBMBUmáTáSFUJDJTJOEFO CJSJOF CJMEJSJN UBSJIJOEFO
WFZBBZáQPSBOáOEBCFEFMJOEJSJNJUBMFQFEFCJMJS
CBãMBS 5LFUJDJOJO BSá[B CJMEJSJNJOJ UFMFGPO GBYFQPTUB
The
vehicle has been delivered in factory fresh
condition to my
JBEFMJ UBBIIUM NFLUVQ WFZB CFO[FSJ CJS ZPMMB ZBQNBTá
.BMáOLVMMBOáNLMBWV[VOBZFSBMBOIVãVMBSBBZLáSáLVMMBsatisfaction
&
I
have
understood
all
terms
and
conditions.
NNLOES"ODBLVZVãNB[MáLIBMJOEFJTQBUZLNMMOáMNBTáOEBOLBZOBLMBOBOBSá[BMBSHBSBOUJLBQTBNáEáãáOßULFUJDJZFBJUUJS"Sá[BOáOJãHOJmFSJTJOEFHJEFSJMFEBEáS
NFNFTJIBMJOEFJNBMBUmáSFUJDJWFZBJUIBMBUmáNBMáOUB-
NJSJUBNBNMBOáODBZBLBEBSCFO[FSz[FMMJLMFSFTBIJQCBãLB (BSBOUJ#FMHFTJJMFJMHJMJPMBSBLmáLBCJMFDFLTPSVOMBSJmJO
CJSNBMáULFUJDJOJOLVMMBOáNáOBTVONBL[PSVOEBEáS
(NSL WF 5JDBSFU #BLBOMáßá 5LFUJDJOJO ,PSVONBTá WF
1JZBTB(z[FUJNJ(FOFM.ESMßOFCBãWVSVMBCJMJS
.BMáO HBSBOUJ TSFTJ JmFSJTJOEF NBM[FNFJãmJMJL ZBEB
NPOUBK IBUBMBSá OFEFOJ JMF BSá[BMBONBTá IBMJOEF JãmJMJL ",f:&à-àâ,à/("3"/5à4f3&4à
NBTSBGá EFßJãUJSMFO QBSmB CFEFMJ ZBEB CBãLB IFSIBOHJ
Authorised
Distributor/Dealer Name
CJSBEBMUáOEBIJmCJSDSFUUBMFQFEJMNFEFOUBNJSJZBQáMB "LOO (BSBOUJ 4SFTJ JLJ ZáM WFZB LJMPNFUSFEJS
DBLUáS
)BOHJTJ zODF CJUFSTF
BSBDáO JML TBUáO
BMáDáZB UFTMJN
Authorised
Distributor/Dealer Address
FEJMEJßJUBSJIUFOJUJCBSFOCBãMBZBDBLUáS
5LFUJDJOJOPOBSáNIBLLáOáLVMMBONBTáOBSBßNFO.BMáO
"LMFS "LOO (BSBOUJ 4SFTJ CPZVODB NBM[FNF WF
5LFUJDJZF
UFTMJN
Details
of Tool
kit -FEJMEJßJ UBSJIUFO JUJCBSFO HBSBOUJ
JãmJMJL BmáTáOEBO UN BSá[BMBSB LBSãá HBSBOUJ LBQTBNáOB
TSFTJJmJOEFLBMNBLLBZEáZMBCJSZáMJmJOEFFOB[EzSU
(BSBOUJ 4SFTJODF
CV (BSBOUJ 1PMJUJLBTá
DriverEFGBWFZBJNBMBUmáSFUJDJWFZBJUIBMBUmáTáUBSBGáOEBO
No.2 Plus, Minus, Grip, Tool bag, WrenchBMáOáS
plug"LOO
16, Spanner
14.
1PMJUJLBTá LBQTBNáOEBLJ BL HBSBOUJTJOJ LFOEJMJßJOEFO
HFmFSTJ[LáMBDBLUáS
("3"/5à%*â*%636.-"3
#V(BSBOUJ1PMJUJLBTáLBQTBNáOEBNãUFSJZFTBßMBOBOHBSBOUJBãBßáEBCFMJSUJMFOJTUJTOBMBSBUBCJPMBDBLUáS
,VMMBOáDáLáMBWV[VOEBLJUBWTJZFFEJMFOQMBOVZBSáODBTFSWJTMFSEFO ZBSBSMBOáMNBNBTá EB EiIJM PMNBL [FSF "TZB
%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJ´OJOCFMJSUNJãPMEVßVQFSJZPEJLCBLáNáOBUMBONBTáOEBOEPMBZáJLJUFLFSMFLMJ"TZB
"LOOEFßJãUJSJMNFTJIBMJOEFBSá[BMáBL"TZB%áã5JDB%áã 5JDBSFU WF .BLJOB -UE âUJ BSBDáOEB NFZEBOB HFMFO
SFUWF.BLJOB-UEâUJ´OJONMLJZFUJOFHFmFDFLPMVQBZOá
The vehicle has been delivered in factory fresh
condition to my
UNIBTBSMBS
BSá[BMáBLJmJONãUFSJZJIVSEBJOEJSJNJWFSJMNFZFDFLUJS
satisfaction
& I have understood all terms and conditions.
àLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOáO
"LOO ZFOJEFO ãBSK FEJMNFTJ CV (BSBOUJ 1PMJUJLBTáOáO
UBTBSáNWFZBSFUJNBNBDáOEBOGBSLMáCJSZFSEFWFZBGBSLLBQTBNáOEB PMNBZáQ BLOO ZFOJEFO ãBSK FEJMNFTJOF
Má CJS BNBmMB mBMáãUáSáMNBTá WFZB LVMMBOáMNBTáOEBO EPMBZá
JMJãLJOUNNBTSB¿BSNãUFSJZFJMBWFUFOZBOTáUáMBDBLUáS
NFZEBOBHFMFOUNIBTBSMBS
#V (BSBOUJ 1PMJUJLBTá BSá[BMá FMFLUSJL TJTUFNMFSJ BLOO àLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOáO
ZBOMáã ãBSK FEJMNFTJ WF EPMEVSVMNBTá BLOO UBãáONBTá
IBUBMáLVMMBOáNáWFZB"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJ
WFWFZBJ[JOWFSJMNFZFOQSJ[MFSMFHmOPLUBMBSáZMB
ZFOJ´OJOCFMJSUNJãPMEVßVLVMMBOáNBNBDáOBJMJãLJOLáTáUMBNBEFO ãBSK FEJMNFTJ WFWFZB LBTáUMá LzU LVMMBOáN ZBOHáO
OáOzUFTJOEFWFZBBOPSNBMLPãVMMBSBMUáOEBLVMMBOáNáTPAuthorised
Distributor/Dealer Name
mBSQáãNBIáSTá[MáLWCOFEFOMFSMFUBISJCBUBVßSBNBTáOFOVDVOEBJLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJ
EFOJZMFBLEFNFZEBOBHFMFOIBTBSMBSáLBQTBNB[
BSBDáOEBNFZEBOBHFMFOUNIBTBSMBS
Authorised
Distributor/Dealer Address
"LLBCáOáOWFZBLBQBßáOáOLáSáMNBTáCV(BSBOUJ1PMJUJLBTáOáOLBQTBNáOBHJSNF[
0SJKJOBM PMNBZBO QBSmBMBSáO WFZB "TZB %áã 5JDBSFU WF
.BLJOB -UE âUJ UBSBGáOEBO POBZMBONBZBO BLTFTVBSMBSáO
Details of Tool kit LVMMBOáNáOEBOWFZB"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJ
àMBWF CJS LPSOB áãáLMBNCB WC BLTBNáO JLJ UFLFSMFLMJ
Driver
No.2 Plus, Minus, Grip, Tool bag, Wrench plug
16, Spanner 14.
´OJOUBWTJZFFUNFEJßJZBLáUNPUPSZBßáHSFTWFZBTáWáOáO
BSBDáOJMLTBUáOBMáONBTáOEBOTPOSBFLMFONFTJCV(BSBOUJ
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
Alongwith the scooter I have also received the following:LVMMBOáNEBOEPMBZáJLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOEBNFZEBOBHFMFOUNIBTBSMBS
:BSáã FULJOMJßJOEF SBMMJEF WFZB NTBCBLBEB ZFS BMNáã
WFZBUBLTJZBEBLJSBMáLBSBmPMBSBLLVMMBOáMNáãPMBOUN
JLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBmMBSá
,BTáUMá WFZB LBTáUTá[ PMNBTáOB CBLáMNBLTá[áO LVMMBOáDá
LáMBWV[VOEBCFMJSUJMNJãPMBOEBOGBSLMáCJSmBMáãUáSNBãFL- àLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOáOLBMJUFTJOJJãMFWJOJWFZBQFSGPSNBOTáOáFULJMFZFCJMFMJOEFOEPMBZáNFZEBOBHFMFOUNIBTBSMBS
DFLCJSãFLJMEFCJmJNJEFßJãUJSJMNJãPMBOUNJLJUFLFS
:BOMáã EFQPMBNB WFZB OBLMJZFEFO EPMBZá JLJ UFLFSMFLMJ
MFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBmMBSáCzZMF
"TZB %áã 5JDBSFU WF .BLJOB -UE âUJ BSBDáOEB NFZEBOB
CJSEVSVNEBJLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB
HFMFOUNIBTBSMBS
-UEâUJBSBDáOáO"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJ
OJOZBSáãBNBmMáQB[BSMBEáßáTQPSLJUMFSJLVMMBOáMNáãPMTB
:BOHáO mBSQáãNB WFZB IáSTá[MáL HJCJ NDCJS TFCFQUFO
EBIJ
CJmJNJOJOEFßJãUJSJMEJßJBOEBHBSBOUJHFmFSMJMJßJOJ
EPMBZá JLJ UFLFSMFLMJ "TZB %áã 5JDBSFU WF .BLJOB -UE âUJ
ZJUJSFDFLUJS
The
vehicle has been delivered in factory fresh
condition to my
BSBDáOEBNFZEBOBHFMFOUNIBTBSMBS
satisfaction & I have understood all terms and conditions.
#PZBONáãZ[FZJOSFOHJOJOHzMHFMFONFTJWFZBTPMNBTá àLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOáOQFSGPSNBOTáOáLBMJUFTJOJWFZBJãMFWJOJFULJMFNFZFO
LBQMBNBMáZ[FZJOEFGPSNFPMNBTáMBTUJLWFQMBTUJLNBMHSMUUJUSFãJNWFZBZBßTá[áOUáTáHJCJOPSNBMPMBZMBS
[FNFMFSJOEFGPSNFPMNBTáWFZBQBTMBONBHJCJZBãMBONB
TFCFCJZMFJLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJ 4SãTáSBTáOEBLJIBUBMáLVMMBOáNWFZBZBßZBEBZBLáBSBDáOEBNFZEBOBHFMFOUNIBTBSMBS
UáOCP[VMNBTáWFZBLzUZPMLPãVMMBSáOFEFOJZMFHFSFLMJ
PMBOCBLáNBNBmMáUBNJSJãMFNMFSJ
àT WF EVNBOEBO LJNZBTBM NBEEF LVMMBOáNáOEBO LVã
EáãLáMBSáOEBOWFZBEFOJ[TVZVOVOEFOJ[FTJOUJTJOJOWFZB "ãBßáEBCFMJSUJMFOMFSHJCJFTLJNFTJFLTJMNFTJWFZBLPQUV[VO WFSEJßJDistributor/Dealer
[BSBSMBSEBO EPMBZá JLJ UFLFSMFLMJ
Authorised
Name"TZB %áã
NBTáQBSmBMBONBTá
OPSNBMPMBOBLTBNMBS
5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOEBNFZEBOBHFMFOUN
J
FMFLUSJL LBCMPMBSá ¾MUSFMFS CVKJMFS LBWSBNB
IBTBSMBS
Authorised
Distributor/Dealer Address
QMBLBMBSá GSFO QBCVmMBSá CBßMBOUá FMFNBOMBSá
&OETUSJZFMLJSMJMJLWFZBEJßFSEáãFULFOMFSOFEFOJZMFJLJ
ãJNMFSQVMMBSSPOEFMBMBS
ZBßLFmFMFSJDPOUBMBS
UFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOáO
MBTUJLQBSmBMBSQMBTUJLBLTBNMBS[JODJSWF[JODJS
Details
of Tool kit CPZBMáZ[FZJOEFNFZEBOBHFMFOUNIBTBSMBS
EJãMJMFSJWFEFUFLFSMFLKBOUáOáOZBOMáãIJ[BMBONBTá
Driver No.2 Plus, Minus, Grip, Tool bag, Wrench plug 16,
Spanner 14.
WFZBCLMNFTJIBMMFSJWFZB
$V\D'×ü7LFDUHWYH0DNLQD/WGûWL
Alongwith the scooter I have also received the following:JJ
QFUSPMSOMFSJJMFZBßHSFTBLFMFLUSPMJUJSBEZBUzS TVZV TPßVUNB TáWáTá WF GSFO TáWáTá HJCJ
BLáãLBOMBSWF"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJ
´OJOCFMJSUNJãPMEVßVEJßFSQFUSPMSOMFSJ
"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDáOáOLFOEJTJIBSJmPMNBL[FSF
NBM[BSBSáOBJMJãLJOUNIBLUBMFQMFSJ
WFZBCVUSIBLUBMFQMFSJOFJMJãLJOEJßFSUNNBTSB¿BS
HJCJ HBSBOUJ LBQTBNáOEB IBL UBMFCJOEF CVMVONBL JmJO
ZBQáMNáãPMBOUNBSá[JWFZBFLNBTSB¿BS
#VSBEBCFMJSUJMNJãHBSBOUJOJOLPOVTVOVPMVãUVSNBZBO
zODFLJIFSIBOHJCJSBSá[BOFEFOJZMFEPMBZMáPMBSBLNFZ- 5FNJ[MFNFNVBZFOFWFZBBZBSMBNBHJCJQFSJZPEJLCBLáNJãMFNMFSJOFJMJãLJOUNNBTSB¿BS
EBOBHFMFOUNIBTBSMBSBJMJãLJOIBLUBMFQMFSJ
bFWSF GBLUzSMFSJ HJCJ Eáã GBLUzSMFS OFEFOJZMF NFZEBOB
HFMFO UN BSá[BMBS
CVOMBSMB TáOáSMá PMNBNBL [FSF
CPZBOáOWFWFZBãFSJUMFSJOWFWFZBLBQMBNBMáQBSmBMBSáO
4FSWJT TáSBTáOEB WFZB HBSBOUJ LBQTBNáOEBLJ UBNJS
HzMHFMFONFTJTPZVMNBTáQBTMBONBTá LPMUVL EFSJTJOJO
The vehicle
has been delivered in factory fresh
condition to my
JãMFNMFSJTáSBTáOEBLVMMBOáMBOZBßHSFTWCTáWáMBSHJCJ
ZáSUáMNBTáWFZBSáMNBTáBMNJOZVNQBSmBMBSáOPLTJUMFOULFUJNNBM[FNFMFSJ
satisfaction
& I have understood all terms and conditions.
NFTJWFLVNBOEBEßNFMFSJOJOmBUMBNBTáWFZBSFOHJOJOTPMNBTáWCGBLUzSMFSEFEiIJMEJS
"TZB %áã 5JDBSFU WF .BLJOB -UE âUJ %JTUSJCUzSOO
:BOMáãZBßHSFTWFZBPSJKJOBMPMNBZBOQBSmBMBSáOLVMMBOáNáOEBOLBZOBLMBOBOIBTBSMBS
WFZB#BZJMFSJOJOIBSJDJOEFCJSCBãLBLJãJOJOHFSmFLMFãUJSNJãPMEVßVUBNJSBZBSMBNBWFZBCBLáNJãMFNMFSJOEFOEPMBZáLBZOBLMBOBOUNIBTBSMBS
"TZB %áã 5JDBSFU WF .BLJOB -UE âUJ IFS JLJ UFLFSMFLMJ
"TZB %áã 5JDBSFU WF .BLJOB -UE âUJ BSBDá JMF CJSMJLUF
UFNJOFUUJßJLVMMBOáDáLáMBWV[VOBVZHVOPMNBZBOCJSãFAuthorised
Distributor/Dealer Name
LJMEFLVMMBOáMBOJLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB
-UEâUJBSBmMBSá
Authorised
Distributor/Dealer Address
àLJUFLFSMFLMJ"TZB%áã5JDBSFUWF.BLJOB-UEâUJBSBDá-
OáOV[BLCJSMPLBTZPOEBBSá[BMBONBTáTFCFCJZMFBSBDáO
Details
of Tool kit mFLJMNFTJ JMFUJãJN LPOBLMBNB WF ZFNFL NBTSB¿BSá
DriverDBO
No.2
Plus,
Minus,
Grip, Tool
bag,
Wrench plug 16, Spanner 14.
LBZCáOB
ãBITJ
ZBSBMBONBZB
WFZB JLJ
UFLFSMFLMJ
Download

Kullanım ve Bakım El Kitabı