CE
NY
K a m en e do príro dy
Platné od 1.3.2012
www.kamene.info
Obsah
Vysvetlenie symbolov
Vysvetlenie symbolov ................................................ 2
Pre vašu informáciu ................................................... 3
Weissenböck Súprava antik ................................ 4, 25
Weissenböck Súprava natur ................................ 5, 26
Weissenböck záruka kvality
pozri str. 22 alebo www.kamene.info
30 ročná záruka na dostupnosť kameňov
pozri str. 22 alebo www.kamene.info
Schody a obruby ..................................................... 6
Cotta blokový kameň antik ........................................ 6
Cotta blokový kameň natur ........................................ 6
Tegula múr natur ....................................................... 7
Tegula múr antik ........................................................ 7
Schody Rialta ............................................................ 8
Carma bazénové & schodové platne ........................ 9
Záruka zemina zostane v kameni
pozri str. 24 alebo www.kamene.info
Dlažba je vhodná pre zaťaženie chodcami
pozri tiež www.kamene.info
Dlažba je vhodná pre zaťaženie osobnými
automobilmi pozri tiež www.kamene.info
Vytvorené steny a ploty ........................................ 10
Tegula múr antik ...................................................... 10
Tegula múr natur ..................................................... 11
Lyžica trpaslík .......................................................... 12
Cotta blokový kameň múr antik ............................... 13
Vytvorené plochy – platne .................................... 14
Carma Nobile .......................................................... 14
Carma Nobile light ................................................... 15
Carma Yorkstone ..................................................... 15
Carma Classic ......................................................... 16
Vytvorené plochy – dlažby ................................... 17
Rialta antik ............................................................... 17
Rialta Grande antik .................................................. 17
Rialta natur .............................................................. 18
Rialta Grande natur ................................................. 18
Rialta štokovaná ...................................................... 19
Tegula natur ............................................................. 19
Via Capo antik ......................................................... 20
Prírodná kamenná dlažba ....................................... 20
Servis, príslušenstvo, informácia .................... 20
Príslušenstvo ........................................................... 20
Weissenböck Kombinácie farieb ............................. 21
Weissenböck záruka kvality .................................... 22
Vlastnosti produktu ............................................. 22-24
30 ročná záruka na dostupnosť kameňov ............... 22
Triedy kvality ............................................................ 26
Správne kladenie platní ........................................... 27
Správne kladenie dlažby ......................................... 28
Výpočet prepravného, Logistik ............................. 29
Prepravné zóny ................................................. 30, 31
Servis, informácia .................................................... 32
Ceny, technické informácie ...................................... 33
Predajné a dodacie podmienky.......................... 34, 35
Dlažba je vhodná pre zaťaženie nákladnými
automobilmi pozri tiež www.kamene.info
Dlažba je odolná voči mrazu
pozri str. 22 alebo www.kamene.info
soľ
Odolnosť proti posypovej soli a mrazu z vrchnej
strany pozri str. 22 alebo www.kamene.info
Odolnosť proti posypovej soli a mrazu z každej
strany pozri str. 22 alebo www.kamene.info
Pevnosť
pozri str. 23 alebo www.kamene.info
Prísľub čistoty
pozri str. 23 alebo www.kamene.info
Optické uvoľnenie plochy je možné
pozri str. 22 alebo www.kamene.info
Dlažba je vo zvýšenej miere odolná voči
mechanickému poškodeniu
pozri str. 23 alebo www.kamene.info
Dlažba so zníženou nasiakavosťou
pozri str. 24 alebo www.kamene.info
Platne sú dobre pochôdzne do sklonu 16°
pozri str. 24 alebo www.kamene.info
Platňa je z výroby predimpregnovaná
pozri str. 24 alebo www.kamene.info
Murivo so znížením tvorením šmúh
pozri str. 24 alebo www.kamene.info
Dlažba je registrovaná v zozname
produktov v zhode s ÖNORM
Produkt s označením CE
Možné strojové kladenie
pozri str. 33
2
Pre vašu informáciu!
Možná výška steny pri stenách a plotoch
Uvedená možná výška steny predstavuje smerodajnú hodnotu pri ideálnych podmienkach. Aby ste mohli
dobre porovnať, ktoré z rozličných stenových systémov
sú určené skôr pre vysoké a ktoré skôr pre nízke steny.
Na stanovenie možnej výšky steny vo vašom špeciálnom prípade nájdete na stránke www.kamene.info
príslušný návod na osadenie s tabuľkou typovej statiky pre váš želaný výrobok a nechajte si tento bezplatne poslať. Pri otázkach a nejasnostiach sa obráťte,
prosím, na náš zákaznícky servis: 0911 605450. Radi
vám ďalej pomôžeme!
Ceny
Všetky uvedené ceny sú orientačné ceny pre rok
2012 zo závodu vrátane 20 % DPH, bez prepravných nákladov a vykládky. Pokiaľ nie je uvedené
inak, ceny zahŕňajú prvé kompletovanie na objednané množstvo. Orientačné ceny na m² „vytvorených
stien“ nezahŕňajú žiadne špeciálne prvky (ako napr.
koncové kamene). Ďalšie informácie o cenách (prepravné náklady, použitie paliet, zľava za odber pre
vlastný odber, dodacie lehoty, dodávky atď.), ako aj
naše aktuálne predajné a dodacie podmienky nájdete
na strane 34 a nasledujúcich. Všetky uvedené ceny
a údaje platia len v spojení s našimi predajnými
a dodacími podmienkami (pozri aj www.kamene.
info)!
Informácie o vlastnostiach produktu
Naše produkty pozostávajú z prírodných východiskových surovín. Z toho vyplývajúce farebné rozdiely sú
želané a oživujú plochu. Kamene klaďte tak, aby boli
farby dobre premiešané. Pri farebne tieňovaných
dlažbách, ako aj produktoch so zmiešanými farbami
(napr. Rialta alebo Carma), sa môže farebné tieňovanie medzi jednotlivými kameňmi sčasti značne líšiť.
Farebne tieňované plochy tak vykazujú vždy rozdielny celkový dojem z farby. Aj v tomto prípade kamene
klaďte tak, aby boli farby dobre premiešané. Prosím,
zohľadnite tiež, že z hore uvedených dôvodov sa môže
farba dodaného tovaru odlišovať od farby vzorových
kameňov. Najlepší dojem z farby poskytujú vzorové
plochy; obrázky môžu mať z tlačovo-technických dôvodov iba podobnú farbu.
Niekedy sa na betónových kamenných produktoch vytvára šedý závoj. Týmto tzv. výkvetom technicky nie
je možné zabrániť. V priebehu času sa tieto znova pri
normálnych poveternostných vplyvoch stratia. Berte,
prosím, do úvahy, že sa farby kameňov môžu v priebehu času zmeniť aj poveternostnými vplyvmi, znečistením a používaním. To isté platí pre štruktúru povrchu
(napr. drsnosť, viditeľnosť hrubých zŕn, inak sfarbené
jednotlivé zrná). Upozorňujeme na to, že optické zmeny (sfarbenia, atď.) na spevnených plochách spravidla
zosilnejú, ak sa nedodržia potrebné minimálne spády
podľa návodu na spracovanie.
Vo zvláštnych prípadoch môžu u platní Carma vzniknúť
jemnejšie trhliny, ktoré sú hlboké iba niekoľko mm. Ide
o napäťové trhliny, ktoré vznikajú pri rýchlej zmene teploty, ako napr. pri lejaku na rozohriate platne. Tieto napäťové trhliny vznikajú už od teplotného rozdielu 10 °C
a nie je im možné pri platniach položených na voľnom
priestranstve technicky zabrániť. Nepredstavujú žiadne zníženie kvality. Upozorňujeme na to, že viazané
vyhotovenie – rozumie sa tým kladenie do maltového
lôžka s maltovou škárou podľa ÖNORM B2214 – predstavuje zvláštny spôsob stavania. ÖNORM uvádza v
bode 5.6. Záruka: „Vplyvom tepla spôsobené trhliny,
ktorých tvorbe nie je možné zabrániť, v oblasti viazanej
výplne škár, ktoré neovplyvňujú vhodnosť použitia, neoprávňujú k nároku na záručné plnenie.“ Okrem toho
upozorňujeme na to, že antické platne nezodpovedajú ustanoveniam pre povrchovú rovnosť podľa normy
ÖNORM B2214.
Pri produktoch, ktoré boli umelo zostarnuté (napr. Rialta alebo Tegula) sa môžu hrany a časti z kameňa silno
a veľmi nerovnomerne vyštiepiť. Pritom sa môžu stať
viditeľnými aj časti jadrového betónu. Aj po položení
a pri používaní sa môžu ešte časti kameňov odštiepiť. Tento „antický“ vzhľad je želaný a pri správnom
kladení resp. osadzovaní dáva ploche v celkovom
pohľade želané čaro. Využiteľnosť plochy tým nie je
ovplyvnená. Pri dodávke v tzv. big-bagoch môžu byť
obsiahnuté aj kompletne prelomené kamene, ktoré
vzniknú pri výrobnom postupe. Z tohto dôvodu sa v
jednom big-bagu nachádza na kladenie plochy vždy
viac kameňov, ako je uvedené na dodacom liste (bezplatná nadmerná dodávka ako náhrada za prelomené
kamene). Prachová vrstva na povrchu kameňa existujúca pri dodávke podľa možnosti z dôvodu umelého
procesu starnutia zmizne po nejakom čase pôsobením
normálnych poveternostných vplyvov.
Prosím, zohľadnite tiež, že z hore uvedených dôvodov
sa antický vzhľad dodaného tovaru môže odlišovať od
vzorových kameňov a plôch (tak menej, ako aj viac vyštiepení). Presnejšie informácie k týmto témam nájdete
tiež na stránke www.kamene.info!
Pre správne používanie prostriedkov na odmrazovanie na dlažobných kameňoch dodržiavajte tiež prosím naše pokyny na strane 22 alebo na stránke www.
kamene.info!
Pre dobre naplánované a spracované opatrenia stvárnenia našimi výrobkami odporúčame poverenie vyškoleného profesionála. Technické danosti majú pritom
prednosť pred otázkami stvárnenia!
Technické zmeny, ako aj omyly a tlačové chyby sú
vyhradené.
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
3
Weissenböck
Súprava antik
Weissenböck Súpravu Antik je možné celkom jednoducho zostaviť zo
všetkých dlažobných kameňov a kameňov muriva s označením „antik“.
Antický vzhľad sa určuje nepravidelnými hranami a rohmi, ako aj živým
vzhľadom škár. Vyberte z desiatich farieb a vytvorte jednofarebný alebo želaný farebný mix.
Sami určíte druh, počet a farbu kameňov a zinscenujte tým schody, múry,
miesta na sedenie, cestičky a oveľa
viac ku harmonizovanému celku, ako
tu v novej farbe Savanna.
Tegula
múr antik
Univerzálny kameň
Tegula
múr antik
Krycia platňa
Tegula
múr antik
Väzák
Tegula
múr antik
Normálny kameň
Rialta antik
Farebná paleta
Weissenböck na strane 21 vám prehľadne
ukazuje, v akých
farbách sú k dispozícii
antické kamene.
Tiež sú možné farebné kombinácie ako tu
vidíte: Sivo tieňovaný múr a dlažba vo farbe
lastúrové vápno – obidve v antickom vzhľade sprostredkúvajú harmonický celkový
dojem.
Prehľad s možnými
kombináciami „súpravy Antik“
nájdete na strane 25.
4
Weissenböck
Súprava natur
Weissenböck „súpravu Natur“ je možné voľne zostaviť z mnohých dlažobných kameňov a kameňov muriva s označením „natur“. Vzhľad sa
určuje priamymi krivkami, rohmi a hranami. Farebné rozdiely medzi
múrom a dlažbou sa môžu vyskytnúť podmienene výrobou, harmonický celkový dojem zostane avšak zachovaný.
Zmes materiálu robí priestor individuálnym –
tu Tegula múr natur a dlažba Rialta Grande
natur vo farbe sivo tieňovaná, kombinovaná
s žulovou kockou.
Tegula múr
natur
Univerzálny kameň
Rialta
Grande
natur
Farebná paleta Weissenböck na strane 21 vám
prehľadne ukazuje, v akých
farbách sú k dispozícii
kamene v povrchovej
štruktúre natur.
Súprava Natur vo
farbe lastúrové
vápno vytvára
harmonický celok.
5
Schody, obruby 2012
Schody a obruby
Orientačná
Množstvo
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
na europaletu cena*) bez DPH
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/ks]
[ks/b. m]
[EUR]
[ks]
WEISSENBÖCK® COTTA blokový kameň natur
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
NÁV
NA OS OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Pre predsunuté schody, okrajové ukončenia dláždených, asfaltových,
cestných a iných plôch a chodníkov hodiace sa k Weissenböck
dlažbovým systémom. Výška schodu voliteľne 14 alebo 17 cm.2)
Blokový kameň natur2) Pre stupne:
bez skosenej hrany 5,9
COT 34/17/14 19
Pre okraje:48
/vlastnú paletu
(G, B, F)
Sivá■ (G), Hnedá▲ (B) 2,9
Farebne mramorovaná▲ (F)
Kremičitá nášľapná vrstva
Blokový kameň natur2) Pre stupne:
so skosenou hranou 5,9
COT F
34/17/14 19
Pre okraje:48
/vlastnú paletu
(G, B, F)
Sivá■ (G), Hnedá▲ (B) 2,9
Farebne mramorovaná▲ (F)
1)
Sivá2,73/ks3,28/ks
Hnedá, Farebne mramorovaná
3,33/ks
4,00/ks
na b. m COTTA blokový
Sivá
7,92/b. m
9,50/b. m
kameň natur pre okraje
Hnedá, Farebne mramorovaná
9,66/b. m 11,59/b. m
WEISSENBÖCK® COTTA blokový kameň antik
NÁV
NA O OD
SA
Vyžiad DENIE
S povrchom „antik“ ideálny doplnok ku všetkým dlažbám Weissenböck
alebo s ajte si ho
2)
i
h
antik. Výška schodu voliteľne 14 alebo 17 cm .
na strá o stiahnite
nke
kamene www.
Pre stupne:
Kremičitá nášľapná vrstva
.info!
Blokový kameň antik2)3)
19
45
5,9
COTA (G)
34/17/14 Pre okraje:
COTAOV
Sivá■ (G)
(GM)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
2,9
Sivá3,43/ks
4,12ks
1)
Zlatisto mramorovaná3) 4,16/ks 4,99/ks
na b. m COTTA blokový
Sivá
9,95/b. m 11,94/b. m
Zlatisto mramorovaná3)
12,06/b. m 14,47/b. m
kameň antik pre okraje
Špeciálne prvky:
Kremičitá nášľapná vrstva
COTAK1 (G)
COTAOVK1
(GM)
Kremičitá nášľapná vrstva
COTAK2 (G)
COTAOVK2
(GM)
Kremičitá nášľapná vrstva
COTAK3 (G)
COTAOVK3
(GM)
Pre stupne:
Klinový kameň 14)
5,94)
Vnútorný polomer oblúka17,3
45
cca 75-90 cm, 28-34/17/14
Pre okraje:
Sivá▲ (G)
2,94)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
Pre stupne:
Klinový kameň 24)
5,94)
Vnútorný polomer oblúka17,8
45
Pre okraje:
cca 91-150 cm, 29,6-34/17/14
Sivá▲ (G)
2,94)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
Pre stupne:
Klinový kameň 34)
5,94)
Vnútorný polomer oblúka 18,2
45
cca 151-315 cm, 31-34/17/14
Pre okraje:
Sivá▲ (G)
2,94)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
1)
Sivá6,36/ks7,63/ks
Zlatisto mramorovaná
7,13/ks
8,56/ks
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
Pri výške schodu 17 cm je nášľapná plocha bez kremičitej nášľapnej vrstvy (kameň otočený o 90°).
3)
Cotta blokový kameň zlatisto mramorovaný je bez kremičitej nášľapnej vrstvy.
4)
Údaje vzťahujúce sa na vonkajší obvod.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
6
Orientačná
Množstvo
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
na europaletu cena*) bez DPH
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/ks]
[ks/b. m]
[EUR]
[ks]
WEISSENBÖCK®
TEGULA® múr natur
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
NÁV
NA OS OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Pre schody, obruby alebo ako obrubník pre trávnik.
Univerzálny kameň3)
TMNU 24,2/7,5/182) 4
108
resp. 54 na
resp. 5,5 ak
(MU, GS) pre plošne
Lastúrové vápno■ (MU)7,7
pol palety
je vyvýšené
previazané pre vyvýšené
Sivo tieňovaná■ (GS)
obruby
obruby
1)
Lastúrové vápno, sivo tieňovaná
TEGULA® múr antik
schody a obruby
Plošne
previazaná
obruba:
4
108
resp. 54 na
pol palety
Vyvýšená
obruba:
5,5
všetky farby
1)
pri plošne previazanej obrube s Tegula múr univerzálnym kameňom
Plošne
Väzák
previazaná
36,6/18/162)
25,3
obrubag:
TMB (GS,
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)
2,7
S, M, PA,
Melange■ (M), Patina■ (PA)
Vyvýšená
pre
schody
alebo
pre
schody
obruba:
MU, J, SA) plošne previaza- alebo vypuklé Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
5,5 od. 6,2
né obruby
obruby
Savana■ (SA)
1,50/ks
1,80/ks
6,00/b. m
7,20/b. m
4,57/ks
5,48/ks
12,34/b. m
14,81/b. m
36
všetky farby
pri plošne previazanej obrube
s TEGULA múr väzákom
1,44/ks
NÁV
NA OS OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Pre schody, obruby (previazané alebo vyvýšené) alebo ako okrajový kameň
pre trávnik. Ideálny doplnok k mnohým dlažbám Rialta.
Univerzálny kameň
TMU (GS,
24,2/7,5/182)
7,7
S, M, PA,
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)
MU, T, J, Melange ■ (M), Patina ■ (PA)
pre plošne
SA)
Lastúrové vápno■ (MU)
previazané pre vyvýšené
Toskana■ (T), Jávska hnedá■ (J)
obruby
obruby
Savana■ (SA)
1,20/ks
Schody a obruby
Schody, obruby 2012
1)
Radi narežeme TEGULA múr univerzálne kamene
Prírez na b. m
a väzáky podľa vašich zadaní vhodne pre zakrivené
Na dopyt
Na dopyt
priama rezná hrana
použitia.
TM (GS, S, M, PA,
MU, J, SA)
pre plošne
previazané
obruby
pre vyvýšené
obruby
Plošne previazané:
Normálny kameň 24,4/16/182) 4
Vyvýšené:
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)16
72
6,2
■
■
Melange (M), Patina (PA)
Schody:
Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
12,4
Savana■ (SA)
všetky farby
pri plošne previazanej obrube
s TEGULA múr normálnym kameňom
1)
2,99/ks3,59/ks
11,96/b. m
14,35/b. m
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
Tolerancie rozmerov podmienené výrobou nájdete v návode na osadenie.
3)
Detailné informácie k Tegula múru natur univerzálny kameň pozri stranu 11.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
7
Schody, obruby 2012
Schody a obruby
Množstvo
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
na big-bag
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/m²]
[ks/m ]
[m²]
Orientačná
cena*) bez DPH
[EUR]
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
RIALTA® schody
Ako obloženie schodov z podkladového betónu, priame alebo zakrivené.
Variabilná 16,5 cm výška schodu. Detaily k Rialta pozri od strany 26.
Rialta antik
Kompletná súprava
kameňov2)4)5)
9,8-19,8/15,6/5
10,04)5)
(polovičný big-bag
117,540
cca 5,0 m²)
1)
Top 3+1) 24,10/m2
28,92/m2
Farby3):
soľ
■
RI (GS, S, Sivo tieňovaná (GS),
PA, M, KO, Pieskovec■ (S), Patina■ (PA)
MU, T, J,
Melange■ (M), Kobalt■ (KO)
1)
Top 2+1) 22,41/m2
26,89/m2
soľ
SA) (T3,
Lastúrové vápno■ (MU)
T2, T1)
Toskana■ (T), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
1)
Top 1+1) 20,83/m²25,00/m²
RIOV (GM) 1)
22,41/m2
26,89/m2
Zlatisto mramorovaná ■ (GM)6) Rialta natur
RIN (GS,
F, S, MU,
J) (T3, T2,
T1)
Kompletná súprava
kameňov2)4)
9,8-19,8/15,6/5
RISR
(GS, M)
RIOVSR
(GM)
cca 6,6 m²)
20,26/m2
24,31/m2
Top 3+1) 1)
Farby3):
Sivo tieňovaná■ (GS)
Farebne mramorovaná■ (F)
Top 2+1) 18,58/m2
22,30/m2
1)
Pieskovec■ (S)
Lastúrové vápno■ (MU)
Jávska hnedá■ (J)
Top 1+1) 16,97/m²20,36/m²
1)
RIALTA štokovaná
12,14)
na vlastnú paletu
117,540
(pol palety
Kompletná súprava
kameňov2)4)
9,8-19,8/15,6/5
12,14)
na vlastnú paletu
117,540
(pol palety
cca 6,6 m²)
1)
Farby3):
3)
Sivo
tieňovaná,
melange
23,10/m2
27,72/m2
■
Sivo tieňovaná (GS)
■
1)
Melange (M)
Zlatisto mramorovaná3)6)
23,10/m2
27,72/m2
Zlatisto mramorovaná■ (GM)
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k triedam kvality a vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamenadlazba.sk.
2)
Detailné informácie k Rialta pozri od strany 17.
3)
Iné farby na vyžiadanie – pozri aj stranu 21.
4)
Každá súprava kameňov je kompletovaná len úplne zo všetkých formátov v celých alebo polovičných big-bagoch príp. vlastných paletách. Dodávka určitých
jednotlivých formátov nie je možná, takisto ako vrátenie jednotlivých formátov.
5)
Ako náhradu za zlomené kusy, ktoré mohli vzniknúť pri výrobe, obsahuje každý big-bag oproti vyúčtovanému množstvu pribl. 0,5 m² navyše, ktoré je dodávané
bezplatne. Pozor: Big-bagy sa nesmú dvíhať za pútka. Big-bagy dvíhajte vždy len s paletou!
6)
Rialta antik zlatisto mramorovaná je bez kremičitej nášľapnej vrstvy.
*)
1)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
8
Orientačná
Množstvo na
KrátkeProdukt Hmotnosť Potreba cca
vlastnú paletu cena*) bez DPH
označenie
Rozmery D/Š/V [cm]
[kg/ks]
[ks/b. m]
[EUR]
[ks]
WEISSENBÖCK® Carma® bazénové a schodové platne
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Perfektný doplnok k platniam Carma v oblasti bazénov alebo pre schodiská.
C3333C
CN3333
(SG, GG,
ST, E)
CARMA Classic cca 33,5/33,5/3,8-4,5
Classic■ (C)
40
CARMA Nobile 10,82,9 resp. 8,4 ks/m²
(90 kg/m²)
cca 33,5/33,5/3,8-4,5 (škára 10 cm)
Striebornosivá (tieňovaná)■ (SG)
Zlatožltá (tieňovaná)■ (GG)
Plážová žltá (tieňovaná)■ (ST)
Slonovina (tieňovaná)■ (E)
na b. m CARMA Classic a Carma Nobile
bazénová/schodová platňa neimpregnovaná
C3333CI
CN3333
(SG, GG,
ST, E)I
CARMA Classic
predimpregnovaná cca 33,5/33,5/3,8-4,5
Classic■ (C)
CARMA Nobile
10,82,9
(90 kg/m²)
resp. 8,4 ks/m²
predimpregnovaná
(škára 10 cm)
cca 33,5/33,5/3,8-4,5
■
Striebornosivá (tieňovaná) (SG)
Zlatožltá (tieňovaná)■ (GG)
Plážová žltá (tieňovaná)■ (ST)
Slonovina (tieňovaná)■ (E)
CNL3333
(SG, GG,
ST, E)I
CARMA Nobile light
predimpregnovaná Hrúbka platne: cca 2 cm
cca 33,5/33,5/2
Striebornosivá (tieňovaná)▲ (SG)
Zlatožltá (tieňovaná)▲ (GG)
Plážová žltá (tieňovaná)▲ (ST)
Slonovina (tieňovaná)▲ (E)
5,4
(45 kg/m²)
2,9
resp. 8,4 ks/m²
(škára 10 cm)
8,10/ks9,72/ks
1)
23,49/b. m
28,19/b. m
9,17/ks11,00/ks
40
na b. m Carma Classic a Carma Nobile
bazénová/schodová platňa predimpregnovaná Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
Schody a obruby
Schody, obruby 2012
1)
26,59/b. m
31,91/b. m
80 9,93/ks11,92/ks
na b. m Carma Nobile light bazénová/
schodová platňa predimpregnovaná
1)
28,80/b. m
34,56/b. m
Radi narežeme platne CARMA podľa vašich zadaní alebo ich
Prírez na b. m
10,47/b. m 12,56/b. m
2)
pribrúsime napr. pre oblasť bazénov spodné hrany.
priama rezná hrana Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
2)
Na prírezové práce sa nevzťahujú rabaty ani skontá, viď strana 33.
*)
1)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
9
Steny 2012
Orientačná
Množstvo
KrátkeProdukt Hmotnosť Potreba cca
na europaletu cena*) bez DPH
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm]
[kg/ks]
[ks/m ]
[EUR]
[ks]
WEISSENBÖCK®
TEGULA® múr antik
NÁV
NA OS OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Vytvorené steny a ploty
Kameň pre mnohé rôzne použitia s otlčenými hranami a rohmi. Špeciálne
klinové kamene pre oblúky s malým polomerom. Vhodné pre múry, ploty,
schody, obruby a oveľa viac.
TM (GS, S, M, PA,
MU, J, SA)
Normálny kameň
24,4/18/162) Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)16
26
72
príp.
Melange■ (M), Patina■ (PA)
4 ks/b. m
Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
VK
Osadzovacia pomôcka■
(zarátaná v cene za kus)
-
1
ks/murovací
kameň
100
ks/vrece
všetky farby
Väzák
pre dokonalé ukončenia múru
36,6/18/162)
TMB (GS,
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)
S, M, PA,
Melange■ (M), Patina■ (PA)
MU, J, SA)
Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
25,3 17
príp.
2,7 ks/b. m
Orientačná cena na m2 TEGULA
múr antik pre murovací kameň,
Orientačná cena na b. m
TEGULA múr antik plot
2,99/ks
3,59/ks
1)
4,57/ks
5,48/ks
1,50/ks
1,80/ks
108
pol palety
54 ks
všetky farby
väzák a univerzálny kameň
1)
36
všetky farby
Univerzálny kameň
Použiteľné ako murovací kameň
alebo ako cenovo výhodná lícujúca
alebo vyčnievajúca krycia platňa.
24,2/18/7,52)
7,7 52
4 ks/b. m
TMU (GS,
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)príp.alebo
■
■
S, M, PA,
Melange (M), Patina (PA)
5,5 ks/b. m
ak vyčnieva
MU, T, J, Lastúrové vápno■ (MU), Toskana■ (T)
SA)
Jávska hnedá■ (J), Savana■ (SA)
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
1)
všetky farby
77,74/m293,29/m2
(normálny kameň 2 rady
vysoký, vrát. krycej platne,
všetky farby
36,20/b. m 43,44/b. m
bez piliera)
Špeciálne prvky:
TMA (GS,
S, M, PA,
MU, J, SA)
Krycia platňa
s odkvapovým nosom
9,5
4 ks/b. m
24,4/23/92)
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)
Melange■ (M), Patina■ (PA)
Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
36
všetky farby
1)
3,07/ks
3,68/ks
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
2)
Tolerancie rozmerov podmienené výrobou nájdete v návode na osadenie.
*)
1)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
10
Steny 2012
Orientačná
Množstvo
KrátkeProdukt Hmotnosť Potreba cca
na europaletu cena*) bez DPH
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm]
[kg/ks]
[ks/m ]
[EUR]
[ks]
Polomer múru
cca 1,00-1,65 m
Polomer múru
cca 1,66-3,75 m
Klinový kameň 1
21,2-24,4/18/162)
15
26
príp.
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)
4,7 ks/b. m4)
Melange■ (M), Patina■ (PA) Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
Klinový kameň 2
22,8-24,4/18/162)
15,5
26
príp.
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S)
4,4 ks/b. m4)
Melange■ (M), Patina■ (PA) ■
■
Lastúrové vápno (MU), Jávska hnedá (J)
Savana■ (SA)
80
80
všetky farby
TMAK1
(GS, S, M, PA, MU, J,
SA)
TMAK2
(GS, S, M, PA, MU, J,
SA)
Polomer múru
cca 1,00-1,65 m
Polomer múru
cca 1,66-3,75 m
Klinová krycia platňa 1
20,4-24,4/23/92)
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S) Melange■ (M), Patina■ (PA)
Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
Klinová krycia platňa 2
22,4-24,4/23/92)
Sivo tieňovaná■ (GS), Pieskovec■ (S) Melange■ (M), Patina■ (PA)
Lastúrové vápno■ (MU), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
8,7
ks/b. m4)
4,7
36
9,1
ks/b. m4)
4,4
36
všetky farby
Malá pilierová krycia platňa
25,5/25,5/12,52)
11,5
Sivo tieňovaná■ (G), Pieskovec■ (S) Melange■ (M)
TMKPA (G, S, M)
TMPA (G) 4
ks/pilier
1)
4,73/ks
5,68/ks
4,73/ks
5,68/ks
6,63/ks
7,96/ks
36
Sivá, pieskovec, melange
Pilierová krycia platňa
67/67/14,32)
98
Sivá■ (G)3)
1)
Vytvorené steny a ploty
TMK1 (GS,
S, M, PA,
MU, J, SA)
TMK2 (GS,
S, M, PA,
MU, J, SA)
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
1)
3)
1
ks/pilier
1
1)
Sivá 35,07/ks42,08/ks
WEISSENBÖCK® TEGULA® múr natur
NÁV
NA OS OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Murovací kameň s rovnými hranami a rohmi pre múry, ploty, obruby
a schody, ale použiteľný aj ako lícujúca alebo vyčnievajúca krycia
platňa.
Univerzálny kameň
52
príp. 4 ks/b. m
TMNU 24,2/18/7,52) 108
alebo
resp. 54 na
(MU, GS)
Lastúrové vápno■ (MU) 7,7
5,5 ks/b. m
pol palety
ak vyčnieva
Sivo tieňovaná■ (GS)
Lastúrové vápno, sivo tieňovaná
na m2 Lastúrové vápno, sivo tieňovaná
TEGULA múr natur
(4 rady vysoký, vrát. krycej
na b. m Lastúrové vápno, sivo tieňovaná
platne, univerzálny kameň
TEGULA múr natur plot
priečny, bez piliera)
1)
1,20/ks
1,44/ks
62,40/m274,88/m2
25,80/b. m
30,96/b. m
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
2)
Tolerancie rozmerov podmienené výrobou nájdete v návode na osadenie.
3)
Z výrobno-technických dôvodov je túto platňu možné vyrobiť len vo farbe podobnej Tegula múru.
4)
Údaje vzťahujúce sa na vnútorný polomer múru.
*)
1)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
11
Steny 2012
Orientačná
Množstvo
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
na europaletu cena*) bez DPH
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/ks]
[ks/m ]
[EUR]
[ks]
1)
WEISSENBÖCK® LYŽICA TRPASLÍK®
NÁV
NA OS OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Dokonalý kameň pre prírodne zelenú stenu na svojpomocnú
výstavbu, s priebežným dnom a odtokom prebytočnej vody
pre optimálny rast rastlín!
Výška osadenia: 12 cm, odsadzovacia medzera: 19 cm
Vytvorené steny a ploty
ZLOEF (G, B, SO, MU)
Lyžica trpaslík
30/27/18,5
Kamenná sivá■ (G)
Zemito hnedá■ (B)
Slnečná žltá■ (SO) Lastúrové vápno■ (MU)
1117 84
Kamenná sivá, zemito hnedá, slnečná žltá, lastúrové vápno
za
m2 vytvorenej steny
(pri
19 cm odsadení)
Špeciálne prvky:
ZLOEF (G, B, SO,
MU) R
ZLOEF
(G, B, SO,
MU) L
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
1)
Kamenná sivá, zemito hnedá
slnečná žltá, lastúrové vápno
3,13/ks
3,76/ks
53,21/m263,85/m2
Koncový kameň vpravo
potrebný len pre zvislé
ukončenie steny.
11/27/17,5
Kamenná sivá■ (G) 5,54 102
ks/v. m
Zemito hnedá■ (B)
■
Slnečná žltá (SO)
Lastúrové vápno■ (MU)
Koncový kameň vľavo
potrebný len pre zvislé
ukončenie steny. 11/27/17,5
Kamenná sivá■ (G) 5,54 102
ks/v. m
Zemito hnedá■ (B)
Slnečná žltá■ (SO)
Lastúrové vápno■ (MU)
Kamenná sivá, zemito hnedá, slnečná žltá, lastúrové vápno
1)
2,40/ks
2,88/ks
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
*)
1)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
12
Steny 2012
Orientačná
Množstvo
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
na europaletu cena*) bez DPH
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/ks]
[ks/m ]
[EUR]
[ks]
WEISSENBÖCK® COTTA® BLOKOVÝ KAMEŇ antik
Pre malé záhradné múriky (priame alebo zakrivené, s vonkajšími alebo
vnútornými rohmi), sedacie lavice, vysoké záhony, obruby atď.
Blokový kameň antik2)3) 19
COTA (G)
34/17/14 COTAOV Sivá■ (G)
(GM)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
45
NÁV
NA OS OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Sivá3,43/ks4,12/ks
1)
Zlatisto mramorovaná3) 4,16/ks 4,99/ks
Sivá
72,03/m286,44/m2
na m2 COTTA BLOKOVÝ
KAMEŇ antik múr Zlatisto mramorovaná3)
87,36/m2104,83/m2
Špeciálne prvky:
COTAK1 (G)
COTAOVK1
(GM)
COTAK2 (G)
COTAOVK2
(GM)
COTAK3 (G)
COTAOVK3
(GM)
Klinový kameň 13)
Polomer zakrivenia múru cca
17,321 45
resp.
75-90 cm
28-34/17/14
3,5 ks/b. m4)
▲
Sivá (G)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
Klinový kameň 23)
Polomer zakrivenia múru cca
17,821 45
resp.
91-150 cm 29,6-34/17/14
3,4 ks/b. m4)
Sivá▲ (G)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
Klinový kameň 33)
Polomer zakrivenia múru cca
18,221 45
resp.
151-315 cm 31-34/17/14
3,2 ks/b. m4)
Sivá▲ (G)
Zlatisto mramorovaná▲ (GM)3)
1)
Sivá6,36/ks7,63/ks
Zlatisto mramorovaná3)7,13/ks8,56/ks
Vytvorené steny a ploty
21
Pre stupne:
5,9 ks/b. m
Pre okraje:
2,9 ks/b. m
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
Pri výške schodu 17 cm je nášľapná plocha bez kremičitej nášľapnej vrstvy (kameň otočený o 90°).
3)
Cotta blokový kameň antik zlatisto mramorovaný je bez kremičitej nášľapnej vrstvy.
4)
Údaje vzťahujúce sa na vnútorný polomer múru.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
13
Platne 2012
Množstvo na
Orientačná
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
vlastnú paletu cena*) bez DPH
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/ks]
[ks/m ]
[ks]
[EUR]
WEISSENBÖCK® Carma® Nobile
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Antické platne s jedinečnou, nadčasovou štruktúrou pieskovca vo svetlých,
príjemných farbách. Ručne vyrobená z materiálov najvyššej kvality s
prísnym výberom. Vhodné plochy v interiéri a exteriéri so zaťažením chodcami.
Hrúbka platne (meraná v najhrubšom mieste): cca 3,8 – 4,5 cm
Farby: Striebornosivá (tieňovaná)■ (SG), Zlatožltá (tieňovaná)■ (GG),
Plážová žltá (tieňovaná)■ (ST), Slonovina (tieňovaná)■ (E) (všetky formáty)
CN6845
(SG, GG, ST, E)
Chodníková platňa cca 68/45/3,8-4,5 (90 kg/m²)
CN4545
(SG, GG, ST, E)
Chodníková platňa
cca 45/45/3,8-4,5
(90 kg/m²)
CN4522
(SG, GG, ST, E)
Chodníková platňa cca 45/22/3,8-4,5
9,59,45 40
(90 kg/m²) (škára 10 mm)
4,54/ks5,45/ks
CN2222
(SG, GG, ST, E)
Chodníková platňa cca 22/22/3,8-4,5
(90 kg/m²)
na m²
Carma Nobile
1)
(bez
bazénových a
schodových platní)
CN3333
(SG, GG, ST, E)
Bazénové/schodové platne
cca 33,5/33,5/3,8-4,5 pozri aj str. 9
28,63,15 20
(škára 10 mm) 13,61/ks16,33/ks
19,0
4,8
4,73
20 9,06/ks10,87/ks
(škára 10 mm)
18,9060
(škára 10 mm)
10,88,4
40
príp. 2,9 ks/b. m
(škára 10 mm)
(90 kg/m²)
2,27/ks2,72/ks
42,86/m²51,43/m²
8,10/ks9,72/ks
WEISSENBÖCK® Carma® Nobile predimpregnovaná
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
ih
na strá o stiahnite
nke
kamene www.
.info!
Farby: Striebornosivá (tieňovaná) (SG), Zlatožltá (tieňovaná) (GG),
Plážová žltá (tieňovaná)■ (ST), Slonovina (tieňovaná)■ (E) (všetky formáty)
■
Vytvorené plochy – platne
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
■
CN6845
(SG, GG, ST,
E) I
Chodníková platňa
28,63,15 20
predimpregnovaná (90 kg/m²) (škára 10 mm)
cca 68/45/3,8-4,5
14,45/ks17,34/ks
CN4545
(SG, GG, ST,
E) I
Chodníková platňa
19,04,73 20
predimpregnovaná (90 kg/m²) (škára 10 mm)
cca 45/45/3,8-4,5
9,62/ks11,54/ks
CN4522
(SG, GG, ST,
E) I
Chodníková platňa
9,5 9,45
40
predimpregnovaná (90 kg/m²) (škára 10 mm)
cca 45/22/3,8-4,5
CN2222
(SG, GG, ST,
E) I
Chodníková platňa
4,8
18,9060
predimpregnovaná (90 kg/m²) (škára 10 mm)
cca 22/22/3,8-4,5
2,41/ks2,89/ks
1)
na m² Carma
(bez
bazénových a
Nobile predimpregnovaná schodových platní)
CN3333
(SG, GG, ST,
E) I
pozri aj str. 9
Prírez na b. m
priama rezná hrana2)
Bazénové/schodové platne
predimpregnovaná cca 33,5/33,5/3,8-4,5
4,82/ks5,78/ks
45,52/m²54,62/m²
10,88,4
9,17/ks11,00/ks
príp. 2,940
ks/b. m
(90 kg/m²)
(škára 10 mm)
Radi narežeme platne CARMA podľa vašich zadaní alebo
ich pribrúsime napr. pre oblasť bazénov spodné hrany.
10,47/b. m 12,56/b. m
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
Na prírezové práce sa nevzťahujú rabaty ani skontá, viď strana 33.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
14
Platne 2012
Množstvo na
Orientačná
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
vlastnú paletu cena*) bez DPH
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/ks]
[ks/m ]
[ks]
[EUR]
WEISSENBÖCK® Carma® Nobile light predimpregnovaná
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Antické platne s jedinečnou, nadčasovou štruktúrou pieskovca s 2 cm
hrúbkou pre plochy s obmedzeniami konštrukčných výšok príp. hmotností.
Vhodné len pre oddelený spôsob výstavby (dodržte návod na kladenie),
pretože inak môže dôjsť k tvorbe trhlín.
Hrúbka platne: cca 2 cm
Farby: Striebornosivá (tieňovaná)▲ (SG), Zlatožltá (tieňovaná)▲ (GG)
Plážová žltá (tieňovaná)▲ (ST), Slonovina (tieňovaná)▲ (E)
(všetky formáty)
CNL6845
(SG, GG, ST, E) I
Carma Nobile light
predimpregnovaná
cca 68/45/2 (45 kg/m²)
CNL4545
(SG, GG, ST, E) I
Carma Nobile light
predimpregnovaná
cca 45/45/2
(45 kg/m²)
CNL4522
(SG, GG, ST, E) I
Carma Nobile light
predimpregnovaná
cca 45/22/2 (45 kg/m²)
CNL2222
(SG, GG, ST, E) I
Carma Nobile light
predimpregnovaná
cca 22/22/2 (45 kg/m²)
na m² Carma Nobile
light predimpregnované
(bez bazénových a
CNL3333
(SG, GG, ST,
E) I
Bazénové/schodové platne
5,48,4
(45 kg/m²)
príp. 2,9 ks/b. m
light predimpregnovaná 80
9,93/ks11,92/ks
(škára 10 mm)
cca 33,5/33,5/2
Prírez na b. m
priama rezná hrana2)
3,15
40 (škára 10 mm)
15,61/ks18,73/ks
9,54,73 4010,40/ks12,48/ks
(škára 10 mm)
4,739,45 40 5,20/ks6,24/ks
(škára 10 mm)
2,4
18,9080 2,60/ks3,12/ks
(škára 10 mm)
1)
schodových platní)
Radi narežeme platne CARMA podľa vašich zadaní alebo ich
pribrúsime
napr. pre oblasť bazénov spodné hrany.
49,17/m²59,00/m²
10,47/b. m 12,56/b. m
WEISSENBÖCK® Carma® Yorkstone predimpregnovaná
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Antické platne s jedinečnou a nadčasovou štruktúrou bridlice. Pre terasy,
chodníky, schody a miesta, ktoré sú zaťažované výlučne chodcami.
Hrúbka platne (meraná v najhrubšom mieste): cca 3,2 – 4,8 cm
CY6045
STI
Chodníková platňa
predimpregnovaná 25,0
(90 kg/m²)
cca 60/45/3,2-4,8
Plážová žltá■ (ST)
CY4545
STI
Chodníková platňa
predimpregnovaná 19,2
4,7320
(90 kg/m²)
(škára 10 mm)
cca 45/45/3,2-4,8
Plážová žltá■ (ST)
na m² Carma Yorkstone
predimpregnované
Prírez na b. m
priama rezná hrana2)
10,47/b. m 12,56/b. m
pribrúsime napr. pre oblasť bazénov spodné hrany.
3,5620
(škára 10 mm)
1)
Vytvorené plochy – platne
pozri aj str. 9
14,3
10,04/ks12,05/ks
7,55/ks9,06/ks
35,73/m²42,88/m²
Radi narežeme platne CARMA podľa vašich zadaní alebo ich
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
Na prírezové práce sa nevzťahujú rabaty ani skontá, viď strana 33.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
15
Platne 2012
Množstvo na
Orientačná
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
vlastnú paletu cena*) bez DPH
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/ks]
[ks/m ]
[ks]
[EUR]
WEISSENBÖCK® Carma® Classic
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Antické platne s jedinečnou a nadčasovou zlepencovou štruktúrou.
Pre plochy v interiéri a exteriéri, ktoré sú zaťažované výlučne chodcami.
Mrazuvzdorná.
Hrúbka platne (meraná v najhrubšom mieste): cca 3,8 – 4,5 cm
Farba: Classic■ (C)
C6845C
Chodníková platňa
cca 68/45,5/3,8-4,5 (90 kg/m²)
C4545C
Chodníková platňa
cca 45,5/45,5/3,8-4,5
(90 kg/m²)
C4522C
Chodníková platňa
cca 45,5/22,6/3,8-4,5 (90 kg/m²)
C2222C
Chodníková platňa
cca 22,6/22,6/3,8-4,5 (90 kg/m²)
28,93,12 20 13,74/ks16,49/ks
(škára 10 mm)
19,44,64 20 9,24/ks11,09/ks
(škára 10 mm)
9,99,13 40 4,69/ks5,63/ks
(škára 10 mm)
5,0
17,9560 2,39/ks2,87/ks
(škára 10 mm)
1)
na m²
(bez bazénových a
schodových platní)
Carma Classic
C3333C
pozri aj str. 9
Bazénové/schodové platne
cca 33,5/33,5/3,8-4,5 Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
10,88,4
42,86/m²51,43/m²
(90 kg/m²)
príp. 2,9 ks/b. m
40
(škára 10 mm)
8,10/ks9,72/ks
WEISSENBÖCK® Carma® Classic predimpregnovaná
Vytvorené plochy – platne
Hrúbka platne (meraná v najhrubšom mieste): cca 3,8 – 4,5 cm
Farba: Classic■ (C)
C6845CI
Chodníková platňa
predimpregnovaná
cca 68/45,5/3,8-4,5
(90 kg/m²)
28,93,12 20 14,59/ks17,51/ks
C4545CI
Chodníková platňa
predimpregnovaná
cca 45,5/45,5/3,8-4,5
(90 kg/m²)
C4522CI
Chodníková platňa
9,99,13 40 4,99/ks5,99/ks
predimpregnovaná (90 kg/m²) (škára 10 mm)
cca 45,5/22,6/3,8-4,5 C2222CI
Chodníková platňa
predimpregnovaná
cca 22,6/22,6/3,8-4,5
(škára 10 mm)
19,44,64 20 9,81/ks11,77/ks
5,0
(90 kg/m²)
(škára 10 mm)
17,9560 2,54/ks3,05/ks
(škára 10 mm)
1)
(bez bazénových a
na m² Carma
Classic predimpregnované schodových platní)
C3333CI
pozri aj str. 9
Prírez na b. m
priama rezná hrana2)
Bazénové/schodové platne 10,88,4
(90 kg/m²)
príp. 2,9 ks/b. m
predimpregnovaná (škára 10 mm)
cca 33,5/33,5/3,8-4,5
45,52/m²54,62/m²
40 9,17/ks11,00/ks
Radi narežeme platne CARMA podľa vašich zadaní alebo ich
pribrúsime napr. pre oblasť bazénov spodné hrany.
10,47/b. m 12,56/b. m
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
2)
Na prírezové práce sa nevzťahujú rabaty ani skontá, viď strana 33.
*)
1)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
16
Dlažba 2012
Množstvo
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
na big-bag
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/m²]
[ks/m ]
[m²]
WEISSENBÖCK® RIALTA® antik
2)7)
Kompletná súprava
kameňov4)
9,8-19,8/15,6/5
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Prvá radová dlažba s tromi rozdielnymi šírkami pásov a dokonale
zosúladenými formátmi, ako aj nepravidelne otlčenými rohmi a hranami.
Prejazdná osobnými automobilmi.
Výška kameňa: 5 cm
2)
Orientačná
cena*) bez DPH
[EUR]
117,540 10,04)
(polovičný bigbag cca 5,0 m²)
1)9)
Farby3):
Top 3+1) 24,10/m2
28,92/m2
soľ
■
RI (GS, S, Sivo tieňovaná (GS),
PA, M, KO, Pieskovec■ (S), Patina■ (PA)
MU, T, J,
Melange■ (M), Kobalt■ (KO)
Top 2+1) 22,41/m2
26,89/m2
1)10)
soľ
SA) (T3,
Lastúrové vápno■ (MU)
T2, T1)
Toskana■ (T), Jávska hnedá■ (J)
Savana■ (SA)
Top 1+1) 20,83/m²25,00/m²
1)11)
1)
Zlatisto mramorovaná ■ (GM)8) 22,41/m2
26,89/m2
WEISSENBÖCK® RIALTA® GRANDE antik
2)
Kompletná súprava
kameňov4)5)6)
skladá sa z minimálne
dvoch polovičných
big-bagov.
9,8-25/7,5-19,5/5
RIGR
(GS, M,
MU)
(T3, T2,
T1) SET
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Prvá radová dlažba s tromi rozdielnymi šírkami pásov a dokonale
zosúladenými formátmi, ako aj nepravidelne otlčenými rohmi a
hranami.
Prejazdná osobnými automobilmi. Výška kameňa: 5 cmm
Farby3):
Sivo tieňovaná■ (GS)
Melange■ (M)
Lastúrové vápno■ (MU)
1 big-bag pásy
GRANDE
Grande4)5)
pásy6)
(široké 7,5 cm
RIALTA
a 19,5 cm) s
pásy
10 m² (polovičný
big-bag cca 5 m²)
+
117,540-45
1 big-bag pásy
Rialta4)5)
(široké 15,6 cm)
Rialta Grande
s 10 m² (polovičný
big-bag cca 5 m²) s 3 šírkami pásov
1)9)
Top 3+1) 24,10/m2
28,92/m2
1)10)
Top 2+1) 26,89/m2
Top 1+1)
1)11)
22,41/m2
Vytvorené plochy – dlažby
RIOV (GM) 20,83/m²25,00/m²
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Rozdiely v kvalite medzi Top 1+ , Top 2+ a Top 3+ sú vysvetlené na str. 22.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete od strany 22 v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
3)
Iné farby na vyžiadanie – pozri aj stranu 21.
4)
Každá súprava kameňov je kompletovaná len kompletne zo všetkých formátov v celých alebo polovičných big-bagoch. Dodávka určitých jednotlivých formátov nie je možná,
takisto ako vrátenie jednotlivých formátov. Ako náhradu za zlomené kusy, ktoré mohli vzniknúť pri výrobe, obsahuje každý big-bag oproti vyúčtovanému množstvu pribl.
0,5 m² navyše, ktoré je dodávané bezplatne. Pozor: Big-bagy sa nesmú dvíhať za pútka. Big-bagy zdvíhajte vždy len s paletou!
5)
Minimálne odberné množstvo sú dva polovičné big-bagy, pretože dlažobné kamene sú triedené podľa šírok pásov a optimálne zabalená pre kladenie. 7,5 cm a 19,5 cm široké
dlažobné kamene sú obsiahnuté spoločne v big-bagu (zodpovedá cca 50 % podielu plochy), 15,6 cm široké dlažobné kamene sú zabalené v jednom big-bagu (zodpovedá
cca 50 % podielu plochy). Kladenie sa vykonáva v pomere 3:4:6, to zodpovedá 3 radom širokým 19,5 cm, 4 radom širokým 7,5 cm a
6 radom širokým 15,6 cm. Tým dosiahnete
optimálne premiešanie a harmonický vzhľad plochy. Detailné informácie k tomu nájdete v návode na kladenie, ktorý si môžete vyžiadať bezplatne na tel. č. 0911 605450 alebo
si ho môžete stiahnuť na internetovej stránke www.kamene.info.
6)
Objednávka samotných pásov Grande (kamene široké 7,5 cm a 19,5 cm) je prirodzene možná ako doplnenie plochy. Obráťte sa na našu zákaznícku službu.
7)
Neplatí pre farbu zlatisto mramorovaná.
8)
Rialta antik zlatisto mramorovaná je bez kremičitej nášľapnej vrstvy.
9)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch, možné optické uvoľnenie, 90 % menej zvetrávania, 25 % vyššia pevnosť a cca 17 % nižšie
mechanické opotrebenie – pozri stranu 22.
10)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch, možné optické uvoľnenie a 90 % menej zvetrávania – pozri stranu 22.
11)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch a možné optické uvoľnenie – pozri stranu 22.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
17
Dlažba 2012
Orientačná
Množstvo na
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
vlastnú paletu cena*) bez DPH
2
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/m ]
[ks/m ]
[EUR]
[m2]
WEISSENBÖCK® RIALTA® natur
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Prvá radová dlažba s 10 formátmi, priamymi hranami a
rohmi.
Prejazdná osobnými automobilmi. Výška kameňa: 5 cm
2)
Kompletná súprava
kameňov4)
9,8-19,8/15,6/5
2)
RIN
(GS, F, S,
MU, J)
(T3, T2,
T1)
117,5
40
12,14)
(pol palety
cca 6,6 m²)
1)7)
Top 3+1) 20,26/m2
24,31/m2
soľ
Farby3):
Sivo tieňovaná■ (GS)
Farebne mramorovaná■ (F) Top 2+1) 1)8)
18,58/m2
22,30/m2
soľ
Pieskovec■ (S)
Lastúrové vápno■ (MU)
Jávska hnedá■ (J)
1)9)
Top 1+1) 16,97/m²20,36/m²
WEISSENBÖCK® RIALTA® GRANDE natur
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Prvá radová dlažba s tromi rôznymi šírkami radov a mnohými
dokonale zosúladenými formátmi.
Prejazdná osobnými automobilmi. Výška kameňa: 5 cm
2)
Vytvorené plochy – dlažby
RIGRN
(GS, MU)
(T3, T2,
T1) SET
Kompletná súprava
kameňov4)5)6)
skladá sa z minimálne
dvoch polovičných paliet.
9,8-25/7,5-19,5/5
Farby3):
Sivo tieňovaná■ (GS)
Lastúrové vápno■ (MU)
117,5
40-45
1 paleta pásov
Grande4)5)
GRANDE
(široká 7,5 cm a
pásy6)
19,5 cm) s
RIALTA
11,3 m² (polovičná
pásy
paleta cca 6,2 m²)
+
1 paleta pásov
Rialta4)5)
(široká 15,6 cm)
s 12,1 m²
Rialta Grande
(polovičná paleta s 3 šírkami pásov
cca 6,6 m²)
Top 3+1) 20,26/m2
1)7)
soľ
24,31/m2
1)8)
Top 2+1) soľ
22,30/m2
18,58/m2
1)9)
Top 1+1) 16,97/m²20,36/m²
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Rozdiely v kvalite medzi Top 1+ , Top 2+ a Top 3+ sú vysvetlené na str. 22.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete od strany 22 v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
3)
Iné farby na vyžiadanie – pozri aj stranu 21.
4)
Každá súprava kameňov je kompletovaná len kompletne zo všetkých formátov na celých alebo polovičných závodných paletách. Dodávka určitých jednotlivých formátov nie je
možná, takisto ako vrátenie jednotlivých formátov.
5)
Minimálne odberné množstvo sú dve polovičné palety, pretože dlažobné kamene sú triedené podľa šírok pásov a optimálne zabalená pre kladenie. 7,5 cm a 19,5 cm široké
dlažobné kamene sú obsiahnuté spoločne na jednej závodnej palete (zodpovedá cca 50 % podielu plochy), 15,6 cm široké dlažobné kamene sú zabalené na jednej závodnej
palete (zodpovedá cca 50 % podielu plochy). Kladenie sa vykonáva v pomere 3:4:6, to zodpovedá 3 radom širokým 19,5 cm, 4 radom širokým 7,5 cm a 6 radom širokým
15,6 cm. Tým dosiahnete optimálne premiešanie a harmonický vzhľad plochy. Detailné informácie k tomu nájdete v návode na kladenie, ktorý si môžete vyžiadať bezplatne
na tel. č. 0911 605 450 alebo si ho môžete stiahnuť na internetovej stránke www.kamene.info.
6)
Objednávka samotných pásov Grande (kamene široké 7,5 cm a 19,5 cm) je prirodzene možná ako doplnenie plochy. Obráťte sa na našu zákaznícku službu.
7)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch, možné optické uvoľnenie, 90 % menej zvetrávania, 25 % vyššia pevnosť a cca 17 % nižšie
mechanické opotrebenie – pozri stranu 22.
8)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch, možné optické uvoľnenie a 90 % menej zvetrávania – pozri stranu 22.
9)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch a možné optické uvoľnenie – pozri stranu 22.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
18
Dlažba 2012
Orientačná
Množstvo na
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
vlastnú paletu cena*) bez DPH
2
2
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/m ]
[ks/m ]
[EUR]
[m²]
WEISSENBÖCK® RIALTA® štokovaná
1)6)
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Prvá radová dlažba s 10 formátmi. Štokované povrchy
v rôznych farebných odtieňoch sú drsné a obzvlášť
živé.
Prejazdná osobnými automobilmi. Výška kameňa: 5 cm
1)
Kompletná
súprava kameňov4)
9,8-19,8/15,6/5
RISR Sivo tieňovaná■ (GS)
(GS, M)Melange■ (M)
RIOVSR (GM) Zlatisto mramorovaná■ (GM)
117,5
40
12,14)
(pol palety
cca 6,6 m²)
1)
Sivo tieňovaná, melange2) 23,10/m2
1)
Zlatisto mramorovaná2)7)
23,10/m2
1)
TEGULA® natur
27,72/m2
NÁV
NA KL OD
A
Vyžiada DENIE
alebo s jte si ho
i ho sti
ahnite
na strá
nke
kamene www.
.info!
Dlažba pre umelecké tvorenie. Štyri rôzne formáty kameňov
s rovným povrchom a priamymi hranami. Dobre pochôdzne
vďaka úzkym škáram.
Prejazdná nákladnými automobilmi3). Výška kameňa: 8 cm
TEN Q (MU)
štvorcový kameň
17,3/17,3/8 Lastúrové vápno■ (MU)
180
32,5
6,5
TEN GP
(MU)
veľká platňa3)
52,5/34,9/8 Lastúrové vápno■ (MU)
180
5,4
5,2
TEN P
(MU)
platňa3)
34,9/34,9/8 Lastúrové vápno■ (MU)
Použiteľné aj ako vnútorná platňa obrubníka!!
180
8,1
5,2
TEN PH
(MU)
polovičná platňa3)
34,9/17,3/8 Lastúrové vápno■ (MU)
180
16,2
6,5
Vytvorené plochy – dlažby
WEISSENBÖCK®
27,72/m2
3)
2
1)5)
Lastúrové vápno 24,10/m
soľ
2)
28,92/m2
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
Iné farby na vyžiadanie – pozri aj stranu 21.
3)
Veľká platňa je prejazdná osobnými automobilmi. Pri zriedkavom priamom prejazde nákladných automobilov, napr. prejazd požiarnikov, a pri kladení do pieskového
lôžka na drenážny betón pod dlažbu prejazdná aj nákladnými automobilmi. Veľké platne, platne a polovičné platne sú na základe silného opotrebovania hrán
prejazdné nákladnými automobilmi len podmienene.
4)
Každá súprava kameňov je kompletovaná len kompletne zo všetkých formátov na celých alebo polovičných závodných paletách. Dodávka určitých jednotlivých
formátov nie je možná, takisto ako vrátenie jednotlivých formátov.
5)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch, možné optické uvoľnenie, 90 % menej zvetrávania, 25 % vyššia pevnosť a cca 17 % nižšie
mechanické opotrebenie – pozri stranu 22.
6)
Platí pre farby sivá tieňovaná a melange.
7)
Rialta štokovaná zlatisto mramorovaná je bez kremičitej nášľapnej vrstvy.
*)
1)
2)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
19
Dlažba, príslušenstvo 2012
KrátkeProdukt
Hmotnosť Potreba cca
označenie
Rozmery D/Š/V [cm] [kg/m2]
[ks/m2]
Množstvo
na europaletu
Orientačná
cena*) bez DPH
[EUR]
Orientačná
cena*) vrát. DPH
[EUR]
WEISSENBÖCK® VIA CAPO antik
So 7 formátmi pre terasy, chodníky, vjazdy a námestia.
Prejazdná osobnými automobilmi.
Výška kameňa: 5 cm
1)
VICA
(SFS, IBS)
Kompletná súprava
kameňov3)
9,8-21,8/16/5 Bridlicová tieňovaná■ (SFS)117,5
Lastúrové vápno iBS■ (IBS)
42
10m2 3)
/big-bag
(polovičný bigbag cca 5 m²)
Bridlicová tieňovaná2)
20,97/m2
25,16/m2
1)4)
Lastúrové vápno iBS2)
21,34/m2
25,61/m2
Prírodná kamenná dlažba
Vytvorené plochy – dlažby
Ako optický dekoračný prvok napr. pre obruby, vrstvenie a ornamenty.
Nasiakavosť pri atm. Tlaku, menej ako 1 %.
Prejazdná osobnými automobilmi.
Výška kameňa: 5 cm
GP1010 (G)
Granitová dlažba
9 ks/b. m
10/10/5, Sivá▲ (G)
1,57 kg/ks (83 ks/m²)
658 ks
BP1010 (A)
Čadičová dlažba
9 ks/b. m
10/10/5, Antracit▲ (A)
1,75 kg/ks (83 ks/m²)
572 ks
Granitová dlažba
0,55/ks0,66/ks
1)
Čadičová dlažba
1)
1,07/ks
1,28/ks
Príslušenstvo
WEFU2
EBK
Škárovací piesok▲
(veľkosť zrna 0 – 2 mm) kamenná drvina, svetlošedá, pre málo
zaťažované plochy, ktoré boli zrealizované s úzkymi škárami. Zodpovedá norme
Ö–NORM B2214. Nesadne do lôžka
z drviny, optimálne vlastnosti tečenia.
WEFU 4
Weissenböck škárovací piesok▲
(veľkosť zrna 0 – 4 mm)
Svetlošedá zmes drveného piesku-drviny dolomitovej jemnej kamennej drviny
s dobrými vlastnosťami samospevňujúcimi
a samoutesňujúcimi vlastnosťami.
vysoko zaťažované dláždené plochy.
25
4-6 kg/m2 48 vrecia 6,86/vrece8,23/vrece
25
4-6 kg/m2 48 vrecia 5,14/vrece6,17/vrece
Nezáväzné orientačné ceny pre rok 2012 vrátane prvého kompletovania na objednané množstvo. Pri dodaní 9 % sadzba za dodanie – pri odbere zľava v EUR/t – výpočet strana 29.
Detailné informácie k vlastnostiam produktu nájdete v katalógu alebo na internete na stránke www.kamene.info.
2)
Iné farby na vyžiadanie – pozri aj stranu 21.
3)
Každá súprava kameňov je kompletovaná len kompletne zo všetkých formátov v celých alebo polovičných big-bagoch. Dodávka určitých jednotlivých formátov nie
je možná, takisto ako vrátenie jednotlivých formátov. Ako náhradu za zlomené kusy, ktoré mohli vzniknúť pri výrobe, obsahuje každý big-bag oproti vyúčtovanému
množstvu pribl. 0,5 m² navyše, ktoré je dodávané bezplatne. Pozor: Big-bagy sa nesmú dvíhať za pútka. Big-bagy zdvíhajte vždy len s paletou!
4)
Weissenböck záruka kvality znamená pre tento kameň hustejší povrch – pozri stranu 22.
*)
1)
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
20
Weissenböck
Kombinácie farieb
Vďaka dôslednému výskumu a vývoju je možné dlažby a kamene Weissenböck dostať v mnohých farbách – a ak chcete, aj vo vami zvolenej
individuálnej farbe na želanie, na čo vám radi dáme bezplatne ponuku.
Zavolajte nám: Tel. 0911 605450.
Farby dlažieb a múrov antik
Sivo tieňovaná
Lastúrové vápno
Jávska hnedá
Melange
Pieskovec
Patina
Kobalt
Zlatisto mramorovaná
Toskana
Savana
Lastúrové vápno
Pieskovec
Farebne mramorovaná
Jávska hnedá
Plážová žltá
(tieňovaná)
Zlatožltá
(tieňovaná)
Striebornosivá
(tieňovaná)
Slonovina
(tieňovaná)
Zmiešaná farba zo sivýchantracitových odtieňov
Zmiešaná farba zo zelenosivých odtieňov
Zmiešaná farba z béžových-hnedýchsivých antracitových odtieňov
Zmiešaná farba z modrosivých odtieňov
Zmiešaná farba z hnedýchoranžových-žltých odtieňov
Zmiešaná farba z červených-zlatýchžltých-staroružových odtieňov
Zmiešaná farba zo štyroch
rozličných červených odtieňov
Zmiešaná farba zo žlto-hnedých – antracitových odtieňov
Farby dlažieb a múrov natur
Sivo tieňovaná
Zmiešaná farba zo sivýchantracitových odtieňov
Zmiešaná farba z béžových-hnedýchsivých antracitových odtieňov
Zmiešaná farba z červenýchhnedých-žltých odtieňov
Zmiešaná farba z hnedýchoranžových-žltých odtieňov
Farby platní antik
Servis, informácia
Classic
(tieňovaná)
Zobrazené farby sa môžu – podmienene technikou tlače – odlišovať od originálneho odtieňu. Prosím, všeobecne rešpektujte, že farby môže pozorovateľ vnímať subjektívne inak podmienene ročným obdobím, poveternostnými vplyvmi a dopadom svetla.
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
21
Weissenböck záruka kvality
Weissenböck dlažobné kamene sa vyrábajú v zhode s CE podľa normy ÖNORM B3258 zodpovedajúc najvyššej triede použitia D vo vysokej
kvalite. Prísne kontroly výroby, ako aj vlastný a cudzí dozor zaručujú
top kvalitu.
Najlepšia kvalita vyžaduje výrazne vyššie kritériá kvality ako nariaďuje norma, preto Weissenböck poskytuje navyše záruku kvality na dlažobné kamene. Táto je za nadpriemerne vysokú kvalitu produktov. Ručíme: Keď produkty označené symbolom záruky kvality Weissenböck nespĺňajú naše vysoké kritériá kvality, potom nám môžete kamene vrátiť a dostanete od nás plnú kúpnu cenu.
Príklady výrobkov
Via Capo
Váš Weissenböck Plus
Rialta Top 1+
Rialta Top 2+
Rialta Top 3+
Zhoda s CE a odskúšané podľa normy ÖNORM
podľa najvyššej triedy použitia D
áno
áno
áno
áno
Mrazuvzdorné
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
celoobvodová odolnosť proti posypovej soli
s dlhou životnosťou
áno
áno
áno
áno
Zvýšená odolnosť voči mechanickým pôsobeniam
podľa normy CE/ÖNORM
áno
áno
áno
áno
30-ročná záruka na dostupnosť kameňov
od Weissenböck
áno
áno
áno
áno
Weissenböck zaručuje: nepriepustnejší povrch kameňa
(prísľub čistoty od firmy Weissenböck)
áno
áno
áno
áno
nie
áno
áno
áno
nie
nie
áno
áno
Weissenböck zaručuje: o 25 % vyššiu pevnosť
ako predpisuje norma ÖNORM
nie
nie
nie
áno
Weissenböck zaručuje: cca o 17 % nižšie mechanické
opotrebenie ako predpisuje norma ÖNORM
nie
nie
nie
áno
Odolnosť proti posypovej soli s dlhou životnosťou na
vrchnej strane podľa normy CE/ÖNORM
soľ
Weissenböck zaručuje: optické rozčlenenie
plochy je možné
Weissenböck zaručuje: z vrchnej strany o 90 % menšie
zvetrávanie ako predpisuje norma ÖNORM
Mrazuvzdorné
soľ
Odolnosť proti
posypovej soli s dlhou
životnosťou na vrchnej
strany
Odolnosť proti
posypovej soli a mrazu
z vrchnej strany
Optické uvoľnenie
plochy je možné
Bez záruky
na dostupnosť
kameňov
So zárukou
na dostupnosť
kameňov
soľ
Kamene, ktoré sa vykazujú iba týmto symbolom, sú mrazuvzdorné, avšak nie sú odolné voči
posypovej soli.
Ak kamene nie sú odolné proti posypovej soli, potom slaná voda zničí štruktúru kameňa, vzniká „vzhľad vymývaného kameňa“. Skúška mrazuvzdornosti a odolnosti proti posypovej soli
podľa normy ÖNORM sa uskutočňuje 28-násobným striedaním zmrazovacích cyklov s 3 %
NaCl (soľný roztok).
Dlažby Weissenböck sú prvé, ktoré sú od 1.9.2009 skúšané pri 28-násobnom striedaní zmrazovacích cyklov zo všetkých strán (teda tiež na spodnom jadrovom betóne) proti posypovej soli
(s 3 % NaCl). Celý kameň zostane neporušený, aj keď na kameň pôsobí mráz alebo posypová
soľ zhora alebo zo strany cez škáry.
Použite iba posypovú soľ vhodnú pre povrchy viazané cementom.
Ako optické uvoľnenie a pre rôzny vzor kladenia sú napr. pri Rialta antik a natur k dispozícii
tri rozličné šírky pásov a pri ostatných dlažbách rozličné formáty. Takto vytvoríte individuálny,
prirodzený vzhľad.
Weissenböck záruka na dostupnosť kameňov do roku 20421)
Keď sa produkty viac nedodávajú, musí sa vydláždiť buď znova celá plocha alebo vzniknú
nepekné fľaky s falošnými kameňmi alebo inými povrchmi. So zárukou Weissenböck na dostupnosť kameňov môžete ešte po 30 rokoch dopĺňať plochy alebo uskutočniť vysprávkové
práce (opravy) s rovnakým produktom. Weissenböck zaručuje: Produkty, ktoré sú označené
symbolom záruky na dostupnosť kameňov, môžete od času dodávky dokúpiť minimálne ďalších 30 rokov. V opačnom prípade dostanete v hotovosti až do 50.000,- €.1)
1)
Ak by firma Weissenböck Baustoffwerk GmbH nemala byť schopná dodržať tento prísľub, potom dostanete na m² dodatočne objednaného a nedodaného tovaru úhradu zrážkou 50,- €. Úhrada zrážkou je obmedzená na maximálne 50.000,- €.
Záruka sa vzťahuje na tvar a rozmery kameňov. Malé odchýlky voči pôvodnému vzhľadu povrchu v štruktúre a farbe sú
zo záruky vylúčené. Nárok na ručenie musí zákazník voči firme Weissenböck preukázať prostredníctvom faktúry alebo
dodacieho listu.
22
Krása prichádza zvnútra – ponuka
čistoty Weissenböck:
Už pri výbere surovín pre dlažobný betón
sa firmou Weissenböck kladú zvlášť vysoké
požiadavky. Tak sa pre lícny betón, ktorý je
najvrchnejšou vrstvou dvojvrstvovo zabudovaných kameňov dlažby, používa iba zvlášť
tvrdý kremičitý piesok, ktorý bol vyčistený
od obalového ílu. Takto sa zabezpečí prísľub
čistoty od firmy Weissenböck pekné kamene
s priateľskými farbami, dlhou životnosťou a
nepriepustným, konštantne jemným povrchom. Prax po piatich rokoch ukazuje zreteľne krajšie kamene s omnoho dlhšie pretrvávajúcim povrchom.
minus
Zrná piesku
s obalovým ílom
je
Obalový
íl
Vyčistený
kremenný piesok
Prameniaci a mrazuvzdorný íl okolo zŕn piesku oslabuje silové spojenie k cementovému kameňu, ktorý
má za úlohu udržiavať zrná v štruktúre stabilné.
Na výrobu lícneho betónu Weissenböck sa používa iba vyčistený kremenný piesok. Cement sa
môže pevne spojiť so zrnami piesku a farbami.
Odolnosť voči mechanickému pôsobeniu a posypovým soliam sa zlepší.
Detail povrchu novo položených
dlažobných kameňov.
Detail povrchu novo položených
dlažobných kameňov.
Povrch kameňa po silnom
mechanickom pôsobení.
Povrch kameňa po silnom
mechanickom pôsobení.
Zvýšene odolné voči mechanickým
pôsobeniam
Mechanické pôsobenia sú napr. oder nohami a pri pojazdných plochách intenzívnejšia
doprava, reťaze alebo klince športovej obuvi,
zariadenia na odpratávanie snehu, zaťaženia povrchu nákladnými automobilmi a vysokozdvižnými vozíkmi. Ak kamene nie sú vo
zvýšenej miere odolné, dôjde k nadmernému
oderu a k nápadne viditeľným zmenám povrchu. Táto odolnosť sa preveruje prostredníctvom testu na obrus. Kameň so zvýšenou odolnosťou vykazuje merateľne menšie
opotrebenie ako iné kamene. Weissenböck
zaručuje oder < 15 cm³/50 cm², to je o cca
17 % menší oder, ako predpisuje norma CE/
ÖNORM.
o 25 % vyššia pevnosť
Čím viac tlaku (MPa) vydrží jeden kameň
alebo jedna platňa, tým sú zaťažiteľnejšie
a trvanlivejšie v praxi. Dlažby a platne Weissenböck vyrobené podľa normy ÖNORM
B3258 je možné zaťažiť o približne 25 % viac
ako požaduje norma ÖNORM. Aj pre prípad,
ak zlyhajú iné vonkajšie stavebné materiály
(napr. lôžko, škára atď.), takéto produkty sa
tak zlomia až neskôr. Všetky zaručené hodnoty platia v rámci skúšky podľa normy.
4,5 MPa
3,6 MPa
Možné približne
o 25 % vyššie
zaťaženie
Nízka pevnosť
3,6 MPa pevnosť na štiepenie u kameňov príp.
5,0 MPa pevnosť v ťahu pri ohybe u platní
soľ
Vysoká pevnosť
4,5 MPa pevnosť na štiepenie u kameňov príp.
6,5 MPa pevnosť v ťahu pri ohybe u platní
90 % menej zvetrávania
V zime dochádza ku kolísaniam teploty okolo
bodu mrazu. To vedie k zvetrávaniam. Menej
zvetrávania znamená nemeniaci sa, pekný
vzhľad plochy počas dlhšej doby a viac čistoty. Podľa normy ÖNORM je po 28-násobnom striedaní zmrazovacích cyklov dovolené
až do 1 000 g/m² zvetrania na meter štvorcový. Weissenböck zaručuje max. 100 g/m²
zvetrania, čo je o 90 % menej ako v norme
ÖNORM.
soľ
Výška skla
17 cm
Normálna dlažba
až do zvetrania1 000 g/m² podľa
normy ÖNORM
Výška skla
17 cm
Weissenböck
zaručuje:
Zvetranie čistej
dlažby max. 100 g/m²
23
Predimpregnácia z výroby!
Vďaka predimpregnácii RÝCHLO ČISTÉ sa spomalí vnikanie špiny a kvapaliny do povrchu
platní a platne je možné jednoduchšie čistiť. Znečistenia, ako víno, džús alebo káva je potrebné – aj keď sú platne naimpregnované – odstrániť bezprostredne po ich vzniku. Predimpregnácia z výroby chráni platne už počas skladovania, prepravy a osádzania, je odolná voči UV
žiareniu, vhodná pre potraviny a paropriepustná. Platne ostanú dlhšie krásne a nadobudnú
hodvábny lesk. Znečisteniam z okolia alebo v dôsledku používania, ktoré pôsobia priebežne a
trvalo, nie je možné predimpregnáciou zamedziť.
Berte, prosím, do úvahy, že každá impregnácia sa musí obnoviť, aby sa zaručila funkcia bez
prerušenia. Ďalšie informácie a výsledky testov k našim skúšobným sériám s rôznymi časmi
pôsobenia rôznych znečistení nájdete na internete na stránke www.kamene.info.
Čistenie platní s predimpregnáciou RÝCHLO
ČISTÉ aplikovanou pri výrobe po 30 s.
Bezpečné chodenie po platniach Carma!
V mokrej oblasti bazénov a pri platniach mokrých po daždi je nebezpečenstvo pokĺznutia
veľmi vysoké.*) Preto sú práve v týchto oblastiach obzvlášť potrebné protišmykové platne, aby
sa znížilo riziko poranenia.
Protišmyková vlastnosť platní Carma už bola potvrdená pomocou skúšky podľa DIN 51097
v skupine hodnotenia A. To znamená, platne Carma (nielen neimpregnované, ale aj s predimpregnáciou RÝCHLO ČISTÉ aplikovanou pri výrobe) sú naboso bezpečne pochôdzne
až do uhla sklonu plochy 16° (to zodpovedá sklonu 29 %). Ďalšie informácie nájdete na
www.kamene.info.
*) Nezabudnite, prosím, že bezprostredne pri začiatku dažďa môže dôjsť k tvorbe kĺzavej vrstvy (kvapky dažďa sa premiešajú s povrchovou špinou), tzn. nekĺzavosť je podľa normy daná až pri dlhšie trvajúcom daždi a pri celoplošne mokrých
povrchoch.
OCHRANOU proti šmuhám
Bez ochrany proti šmuhám môžu vzniknúť na stenách svetlé vápenné šmuhy, ktoré zostávajú na stene a až po nejakom čase pôsobením poveternostných vplyvov alebo po ošetrení
prostriedkom na odstraňovanie vápna zmiznú.
S novou ochranou proti šmuhám Weissenböck sa pravdepodobnosť výskytu šmúh a vápenných výkvetov z kameňa zreteľne zníži a vaše múry zostanú dlhšie čisté a pekné. Ďalšie
informácie nájdete na www.kamene.info.
Bez ochrany
proti šmuhám
S ochranou
proti šmuhám
Záruka zemina zostane v kameni*)
Dokonalá schopnosť udržať vodu, veľa miesta pre rastliny a najlepšia statika svojej triedy,
to zaručuje trvalé a ľahko udržiavateľné zelené steny. Lyžica trpaslík, mini lyžica a lyžicové
kamene majú dno s odtokom prebytočnej vody. Zemina sa nemôže (pri bežných pohyboch
pôdy pri daždi a mraze) zosunúť alebo vyplaviť. Tak zostáva pred stenou čisto (žiadne kopy
zeme pred stenou). A vy si ušetríte námahu na ošetrovanie: Žiadne odhadzovanie kôp zeme,
žiadne dopĺňanie zeminy do kameňov a žiadne odumierajúce rastliny kvôli chýbajúcej zemine!
Ďalšie informácie nájdete na www.kamene.info.
Čisté!
Servis, informácia
*) Už pri výstavbe a zasypávaní steny môžete zistiť, či svahový kameň udrží zeminu sám (bez dotláčania, stláčania, vkladania „umelej“ pôdy atď.) alebo nie.
Preto ručíme: keď pri stene z lyžicových kameňov nezostane zem v kameňoch, môžete kamene vrátiť a dostanete preplatenú plnú kúpnu cenu! Pritom predpokladáme, že bola stena vybudovaná a používaná podľa našich návodov na osadenie.
Vodoodpudivá dlažba
Rialta antik
Vodoodpudivý
Hydrofóbne (= vodu odpudzujúce) povrchy majú zníženú nasiakavosť. To podporuje odolnosť
voči mrazu a posypovým soliam, redukuje pravdepodobnosť výkvetov a znižuje pohlcovanie
špiny.
Pozor: Aj hydrofóbne kamene pohlcujú po určitom čase pôsobenia vodu. Miera je však menšia
ako pri nehydrofóbnych produktoch!
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
24
od strany 17
Dlažba
od strany 6
Obruník
od strany 10
Kryt piliera
od strany 10
Plot
od strany 10
Cotta
Blokový
kameň antik
sivá
Tegula múr
antik Normálny
kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr
antik Normálny
kameň
sivo tieňovaná
Malá
pilierová
krycia platňa
sivá
Tegula múr
Rialta Grande
antik univerzálny antik
kameň
sivo tieňovaná sivo tieňovaná
Tegula múr
antik
väzák
jávska hnedá
Tegula múr
antik Normálny
kameň
jávska hnedá
Tegula múr
antik Normálny
kameň
jávska hnedá
Tegula múr
antik krycia
platňa
jávska hnedá
Rialta
Tegula múr
antik univerzálny antik
kameň
jávska hnedá jávska hnedá
Tegula múr
antik Normálny
kameň
pieskovec
Tegula múr
antik Normálny
kameň
pieskovec
Tegula múr
antik Normálny
kameň
pieskovec
Tegula
múr antik
krycia platňa
pieskovec
Rialta
Tegula múr
antik univerzálny antik
kameň
pieskovec
pieskovec
Tegula múr
antik univerzálny
kameň
lastúrové vápno
Tegula múr
antik Normálny
kameň
lastúrové vápno
Tegula múr
antik
väzák
lastúrové vápno
Tegula múr
antik krycia
platňa
lastúrové vápno
Tegula múr
Rialta Grande
antik univerzálny antik
kameň
lastúrové vápno lastúrové vápno
Rialta
antik
toskana
Tegula múr
antik univerzálny
kameň
toskana
Tegula múr
antik Normálny
kameň
sivo toskana
Malá
pilierová
krycia platňa
sivá
Rialta
Tegula múr
antik univerzálny antik
kameň
toskana
toskana
Tegula múr
antik Normálny
kameň
melange
Tegula múr
antik Normálny
kameň
melange
Tegula múr
antik Normálny
kameň
melange
Malá
pilierová
krycia platňa
melange
Rialta Grande
Tegula múr
antik univerzálny antik
kameň
melange
melange
Tegula múr
antik Normálny
kameň
patina
Tegula múr
antik Normálny
kameň
patina
Tegula múr
antik Normálny
kameň
patina
Tegula múr
antik krycia
platňa
patina
Rialta
Tegula múr
antik univerzálny antik
kameň
patina
patina
Cotta
Blokový
kameň antik
zlatisto mramorovaná
Tegula múr
antik Normálny
kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr
antik Normálny
kameň
sivo tieňovaná
Malá
pilierová krycia
platňa
sivá
Cotta
Rialta
Blokový
antik
kameň antik
zlatisto mramorovaná zlatisto mramorovaná
Tegula múr
antik
väzák
sivo tieňovaná
Tegula múr
antik Normálny
kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr
antik
väzák
sivo tieňovaná
Malá
pilierová
krycia platňa
sivá
Tegula múr
Rialta
antik univerzálny antik
kameň
sivo tieňovaná kobalt
Tegula múr
antik univerzálny
kameň
savana
Tegula múr
antik Normálny
kameň
savana
Tegula múr
antik Normálny
kameň
savana
Tegula múr
antik krycia
platňa
savana
Rialta
Tegula múr
antik univerzálny antik
kameň
savana
savana
Servis, informácia
Určite sami druh, počet a farbu kameňov a zinscenujte tak schody,
múry, miesta na sedenie, cestičky a oveľa viac ku jednému harmonizovanému celku, ako tu v novej farbe Savana (obrázok hore).
Múr
Schod
Všetky kombinovateľné*) kamene súpravy Antik na jeden pohľad: pozri tiež str. 4 a na internetovej stránke
www.kamene.info
od strany 6
Weissenböck Súprava antik
*)
Tabuľka ukazuje pri nadpisoch škárovania správny priebeh stavby počínajúc so stupňami
a končiac s dlažbou. V riadkoch pod tým sa nachádzajú odporúčané farebné kombinácie.
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
25
Weissenböck
Súprava natur
Všetky kamene kombinovateľné s priamymi hranami a rohmi na
jeden pohľad – pozri tiež str. 5 a na www.kamene.info.
Dlažba
Obruník
Schod
Múr
Plot
od strany 10
od strany 10
Rialta
natur
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Rilata
natur
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Rilata
natur
lastúrové vápno
Rialta Grande
natur
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Rialta
natur
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Rilata
natur
sivo tieňovaná
Rialta Grande
natur
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Tegula múr natur
univerzálny kameň
lastúrové vápno
Rialta
natur
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Rialta
natur
jávska hnedá
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Rialta
natur
jávska hnedá
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
Tegula múr natur
univerzálny kameň
sivo tieňovaná
od strany 16
od strany 6
od strany 6
od strany 10
Kryt piliera
Servis, informácia
Tri triedy kvality
pre rozličné
nároky
Popremýšľajte, akému namáhaniu má byť vystavená
plocha: Posypujete posypovou soľou? Budete často
jazdiť po ploche s pneumatikami od posypovej soli?
Bude plocha často zaťažovaná pojazdom? Čím? A vyberte z troch tried kvality: Top 1+, Top 2+ a Top 3+.
Čím sú vyššie vaše nároky, tým by mala byť vyššia
trieda kvality – pozri tiež stranu 22:
Top 3+
soľ
Top 2+
soľ
Top 1+
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
26
Správne kladenie platní
1. Kladenie v maltovom lôžku (hrubé lôžko)*)
odporúčané pre platne Carma Classic, Carma Nobile a Carma Yorkstone:
Vytvorenie maltového lôžka: Dávajte pozor na dostatočný spád (min. 2,5 %) a odborné
vyhotovenie podkladu, ako aj odborné umiestnenie dilatačných škár (vzdialenosť 2 – 5
m). Maltové lôžko hrúbky cca 4 – 6 cm z mrazuvzdornej trasovej drenážnej dlažbovej
malty naneste vždy pod nasledujúcu platňu.
Kladenie platní: Vyberajte platne miešane z viacerých paliet. Nezabudujte poškodené
platne (napr. s transportnými škodami). Okrajové platne zapracujte s deliacou pílou za
mokra a minimálne z polovice tak veľké ako normálne platne. Potom natiahnite na zadnú
stranu platne kašovitú cementovú adhéznu hmotu. Platňu položte celoplošne a bez vôle
do čerstvého maltového lôžka.
Vycentrovanie platní: Šírka škár medzi platňami je cca 10 mm (pri Carma Classic cca 10
– 20 mm). Platne vycentrujte lícujúco a v uhle a príp. opatrne poklepte plastovým kladivkom, až bude dosiahnutá želaná výšková poloha a sklon (min. 2,5 %) a budú vyrovnané
výškové rozdiely medzi jednotlivými platňami.
Vyškárovanie plochy: Škáry vyškárujte najskôr 1 týždeň po kladení s mrazuvzdornou
trasovou škárovacou maltou pri chladnejšom počasí technológiou nanášania. Povrch
platne ihneď vyčistite. Na položenú plochu sa smie opatrne šliapať až po dostatočnom
vytvrdnutí malty a plocha sa môže konečne zaťažovať najskôr 48 hodín po vyškárovaní.
2.Oddelené kladenie do tenkého lôžka a na drenážne rohože*)
sa odporúča pre Carma Nobile light. Detailné informácie k tomu nájdete v našom návode
na kladenie Carma – pozri www.kamene.info.*)
3. Kladenie v lôžku z drviny*)
odporúča sa pre platne Hacienda (pozor: neprípustné pre platne Carma Nobile light).
Návody na kladenie a osadenie:
V týchto brožúrach nájdete najdôležitejšie pokyny a príklady pre vytvorenie plôch a osadenie múrov, cenné informácie o potrebnom podklade, statike,
praktické pokyny pre kladenie, rastrové rozmery a rôzne príklady kladenia. Návody na kladenie a osadenie si môžete vyžiadať na tel. č. 0911 605 450
alebo si ich môžete stiahnuť z našej domovskej stránky www.kamene.info.
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Servis, informácia
*) Pre dobre naplánované a spracované opatrenia stvárnenia našimi výrobkami odporúčame poverenie vyškoleného
profesionála. Technické danosti majú pritom prednosť pred otázkami stvárnenia! Rešpektujte, prosím, tiež naše
pokyny na strane 2 a naše podrobné návody na kladenie, ktoré si môžete vyžiadať na tel. č. 0911 605450 alebo
si ich môžete stiahnuť na internetovej stránke www.kamene.info.
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
27
Správne kladenie dlažby1)
1.Bočná obruba: Aby dlažobné kamene nevychádzali na okraji, osaďte vhodné kamene
obruby vo vykopanej ryhe, do ktorej sa vloží vo výške 10 – 20 cm drenážny dlažobný
betón alebo priklincujte obrubové lišty Pave Edge do nosných štrkových vrstiev.
1
2
3
2. Lôžko dlažby: Dávajte pozor na dostatočný spád (min. 2,0 %) a odborné vyhotovenie
podkladu. Materiál lôžka hrúbky cca 4 – 6 cm z vymývanej zmesi drveného piesku/drviny
2 – 8 mm*) naneste na zhutnený podklad a stiahnite pomocou vhodnej laty +/- 1cm. Dávajte pozor na to, aby bolo lôžko tak vysoké, aby horná hrana položených kameňov pred
zhutnením bola voči hornej hrane bočnej obruby navýšená o 1,5 cm. Materiál lôžka sa
nesmie pred položením kameňov ani zhutňovať, ani sa naň nesmie stúpať.
3. Kladenie: Odber kameňov z palety resp. z big-bagov podľa návodu na kladenie. Kamene položte lícujúco a v správnych uhloch so šnúrou a latou. Dodržte šírky škár podľa
návodu na kladenie (kamene nespájajte vŕzgajúco). Poškodené kamene nezabudujte.
Antické kamene môžete deliť lámaním , všetky ostatné kamene deľte s deliacou pílou za
mokra. Okrajové kamene deľte minimálne z polovice také veľké ako normálne kamene.
Na plochu stúpajte opatrne, nesmie sa ešte po nej jazdiť.
4. Vyplnenie škár pieskom a zhutnenie: Naneste na plochu škárovací piesok a vyzametajte ho do štrbín. Nepoužívajte škárovací piesok, obsahujúci vápno! Škárovací piesok
polejte dostatočným množstvom vody. Vyčistite plochu od škárovacieho piesku a zhutnite
ju pozdĺžne a priečne iba v suchom stave (> 150 kg pri zaťažení osobnými automobilmi,
> 250 kg pri zaťažení nákladnými automobilmi). Lôžko nachádzajúce sa pod kameňmi sa
tým zhutní na hrúbku 3 – 5 cm. Použite vibrátor (žiadny vibračný valec) s plastovou klznou
platňou, príp. ešte raz polejte škárovací piesok a vyzametajte ho.
*) Nepoužívajte materiál lôžka 4 – 8 mm, aby nedošlo k rozsypaniu alebo naplaveniu škárovacieho materiálu
do lôžka.
1) Rešpektujte, prosím naše podrobné návody na kladenie, ktoré si môžete vyžiadať na tel. č. 0911 605450 alebo
si ich môžete stiahnuť na internetovej stránke www.kamene.info.
4
4
2,0 % spád
3
1
Hrúbka a dĺžka kameňa v závislosti od zaťaženia
Cca 10 – 20 cm
2,0 % spád
2
Lôžko zhutnené 3 – 5 cm, vymývaný drvený piesok/drvina,
zrnitosť 2 – 8 mm
Vrchná nosná vrstva zhutnená 10 cm, štrk, zrnitosť cca
0–31,2 mm
Ochranná vrstva proti mrazu zhutnená 30 – 70 cm, v závislosti
od miestnych daností a zaťaženia, štrk, zrnitosť cca 0 – 63 mm
Servis, informácia
Stavebný podklad
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
28
Výpočet prepravného, logistika
JEDNOTNÁ ÚHRADA ZA DORUČENIE
ZÓNA
9%
z katalógovej ceny bez DPH
1)
ÚHRADA ZA VLASTNÝ ODBER
z Neunkirchenu
(Netto EUR/to)1)
III
EUR 9,10/to
IV
EUR 12,50/to
V
EUR 16,60/to
VI
EUR 20,70/to
Základom je hmotnosť produktu bez palety uvedená v cenníku.
• Objednávka celých kamiónov bez žeriava:
Rýchla dodávka: dodacia doba max. 3 pracovné dni.
• Objednávka celých kamiónov so žeriavom: dodacia doba max. 4 pracovné dni.
• Fixné dodacie termíny každú stredu. Príjem objednávok pre fixný dodací
termín najneskôr do predchádzajúceho piatku do 11°° hod.
• Pre zabezpečenie rýchleho spracovania žiadame o písomné objednávky
prostredníctvom telefaxu: 02 45914613 alebo e-mailu:
[email protected]
• Minimálne množstvo pre príjazd na stavenisko (s nákladným žeriavom) je 10 ton.
•
Dodávka na stavenisko od 10 ton (pod 10 ton do vášho veľkoskladu/
subdodávateľského skladu/spracovateľského skladu s vykládkou
vysokozdvižným vozíkom zo strany zákazníka).
Príplatok za žeriav = EUR 4,-/paletu bez DPH + sadzba za doručenie
(pri dodávke na stavenisko s vykládkou).
• Prvé kompletovanie na objednané množstvo je obsiahnuté v katalógovej
cene. Nasledujúce kompletovania a prekompletovania sú započítavané
s EUR 20,- bez DPH na objednávku.
Poradenstvo k produktu:
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Servis, informácia
Miroslav Hoška
Telefón: 0911 605 450
Telefax: 02 4591 4613
E-Mail: [email protected]
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
29
Prepravné zóny Slovensko
IV
II
III
Servis, informácia
Zóna I
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
30
na požiadanie
VI
Servis, informácia
V
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
31
Servis, informácia
Katalóg „Kamene do prírody“
Pri objednávke prosím zohľadnite
Opýtajte sa na veľký farebný katalóg „Kamene do prírody“ od firmy Weissenböck. V ňom nájdete v mnohých
farebných príkladoch použitia oslovujúce stvárnenia
súkromných a verejných plôch, záhrad, dvorov a terás,
ekologické spevnenia plôch chodníkov, ulíc a námestí
a známe „vytvorené steny“ od firmy Weissenböck, u
ktorých sa z oporných múrov, pohľadových a protihlukových zábran stanú kvitnúce záhrady.
1.Na zamedzenie vzniku omylov žiadame o písomné
objednávky prostredníctvom
faxu 0245914613, alebo
e-mailu [email protected]
Pomôcky pre plánovanie
Pre profesionála a zaujatých domácich majstrov existuje pre väčšinu produktov firmy rozsiahle návody na kladenie a osadenie s mnohými vzormi kladenia a radami
pre plánovanie a kladenie. Pre architekta a projektanta
sú k dispozícii produktové zakladače, súbory DXF pre
plánovanie v programe CAD a vzorové kamene, aj na
stiahnutie na www.kamene.info.
Stojan so vzorkami
Predajcovia dostanú na vyžiadanie stojan so vzorkami s našimi systémami dlažobných kameňov, ako aj
vzorové platne s našim programom „Vytvorené múry“
alebo „Riešenia schodov“.
Prírezy log, erbov, písmen a platní
Na želanie prirežeme vaše dlažobné kamene a platne
už v závode. Ukážte nám vaše predstavy – radi vám
poradíme a predložíme vám bezplatnú ponuku. Od
10,47/b. m bez DPH za priamu reznú hranu.
Farby, povrchy a hrany na želanie
Chcete platňu Carma vo farbe slonoviny alebo hnedú
dlažbu Rialta s jemne zaoblenými hranami? Povedzte
nám o vašich prianiach, my skontrolujeme realizovateľnosť a predložíme vám bezplatnú ponuku. Náš zákaznícky servis vám rád poradí na tel. č. 0911 605450.
Objednávka vzorových kameňov
3.Presné označenie produktu a množstvo
4.Presnú dodaciu adresu (PSČ, mesto, ulicu)
5.Presný popis staveniska:
•výrazné body, napr. kostoly, školy, pohostinstvá
atď.
•Zjazdnosť príjazdovej cesty a stavenísk napr. nákladný automobil bez prívesu, most atď.,
vykládka žeriavom
6.Dodací termín – objednajte včas:
•Malé a minimálne odberové množstvá budú
doručené v priebehu 1 týždňa. Termínové dodávky
sú možné od 10 ton.
•Uveďte preberajúceho tovaru
•Iné pozri stranu 29
7. Vyzdvihnutie:
•Po celých paletách:
kedykoľvek v rámci predajných dôb
•Pre tovar, ktorý je potrebné kompletovať:
-Objednávka do 12 hod. – vyzdvihnutie možné
v nasledujúci deň;
-Objednávka od 12 hod. – vyzdvihnutie možné
o dva dni;
-Termínovú dodávku si dohodnite min. 3 dni
vopred.
Vodiči, ktorí včas vyzdvihnú vopred objednané kompletované množstvá alebo celé palety, budú obslúžení
pred tými, ktorí chcú vyzdvihnúť kompletované množstvá bez predchádzajúcej objednávky!
Servis, informácia
Vzorky dlažbových kameňov a platní do hmotnosti 10
kg, Vám môžeme za úhradu poštovného a balného
dodať až k Vášmu predajcovi stavebných materiálov.
Otázky súvisiace s úhradou nákladou adresujte na t.č.
0911 605 450. Pri kúpe tovaru Vám bude táto úhrada
vrátená.
2.Uveďte presné meno objednávateľa, adresu a
kontaktnú osobu
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
32
Ceny, technické informácie
Legenda
1. Dostupnosť: Všetky produkty, ktoré sú označené MODROU farbou■, sú tovary na sklade. Všetky RUŽOVO▲ označené produkte sa
vyrábajú na objednávku. Dodacie doby na skladový tovar počas
sezónnych špičiek sú možné. Na stanovenie dodacej doby sa
obráťte na vášho zákazníckeho poradcu. Za prekročenie termínov
vyplývajúcich z oneskorení dodávky alebo nakládky sa nepreberajú
žiadne náklady.
2. Symboly vlastností produktov: pozri strany 23 a 24
, je možné strojové kla3. Pre produkty, ktoré sú označené s
denie so strojom na kladenie. Pred prvým kladením produktu včas
konzultujte výrobcu vášho stroja na kladenie!
4. Všetky údaje o hmotnosti, potrebe, množstvách na palete atď. sú
približné hodnoty. Odchýlky tvarov, rozmerov, hmotnosti a technické
zmeny, ako aj omyly a cenové zmeny sú vyhradené.
Ceny, prepravné
pozri aj stranu 29
Ceny vykázané v cenníku sa chápu ako záväzné orientačné ceny zo
závodu. Dodávku vykonávame my alebo prepravca nami poverený.
Vznikajúce prestoje sa osobitne vyúčtujú s 14,90 EUR bez DPH za
štvrťhodinu. Všetky ostatné prepravné podmienky nájdete na strane
29. Ceny za štvorcový meter resp. údaje „ks/m2“ sa vzťahujú vždy
na položenú plochu, spracované murivo atď. za dodržania uvedených škár a odsadených medzipriestorov. Statika objektu sa vypočíta
osobitne.
Palety, balenie
Za EURO (ÖBB) palety si započítame 7,50 EUR/kus bez DPH, za
vlastné palety (100 x 127 cm resp. 120 x 75 cm resp. 120 x 52 cm)
15,- EUR/kus bez DPH a za big-bagy 11,- EUR/kus bez DPH. Na tieto
zúčtovacie čiastky nie je možné poskytnúť rabat a zľavu.
Otlčený tovar (dodávka obvykle v big-bagoch) je na želanie možné
uložiť aj na paletu. Prosím, spýtajte sa nášho zákazníckeho servisu
na náklady.
Bezchybne opakovateľne použiteľné prázdne palety sa odkúpia v
odobratom rozsahu, pri vrátení v priebehu jedného roka po odpočítaní poplatku za opotrebovanie vo výške x,xx EUR bez DPH. Spätnú
dodávku prázdnych paliet do Baustoffwerk Weissenböck, Neunkirchen musí zrealizovať zákazník. Jednorazové palety (50 x 130 cm
resp. 60 x 130 cm) sa nezapočítavajú a ani sa nevracajú.
Upozornenie k nariadeniu o obaloch, platnému od
1.10. 1993: Weissenböck je členom ARA (Recyklácia odpadového materiálu Rakúsko), licenčné číslo 914.
Zľava za odber
Pri vlastnom odbere poskytujeme našim zákazníkom zľavu na odber.
Priradenie k nami stanoveným zónam je závislé od miesta určenia
zákazníckeho skladu a nie od miesta určenia tovaru. Priradenie miest
určenia (zákazníckych skladov) k zľavneným zónam prináleží nám.
Platia sadzby zliav nami stanovené. Vyhradzujeme si právo, skontrolovať zákazníkom uvedené miesta určenia so skutočnými miestami
určenia tovaru a dodatočne zaúčtovať protiprávne prijaté zľavy. Zľavy
za odber sú uvedené v tabuľke na strane 29.
Objednávky
Všetky objednávané množstvá je možné dodať prostredníctvom fixných dodacích termínov , pričom objednávka musí doraziť 4 dni pred
termínom doručenia. Objednávky železničných dodávok by k nám
mali doraziť minimálne 4 pracovné dni pred expedíciou v písomnej
alebo telefonickej podobe. Dodávky sa zrealizujú podľa možnosti
presne na deň, avšak nie je možné dohodnúť si určitý čas. Pri objednávaných množstvách pre veľké objekty si je s nami potrebné
minimálne 2 týždne pred expedíciou dohodnúť dodací plán.
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
Zmiešané dodávky
Zmiešané dodávky sú zásadne možné za dohodnuté dopravné
sadzby, pozri prepravné podmienky na strane 29.
Platobné podmienky
Prípadné poskytnuté rabaty sa vzťahujú na katalógové ceny tovarov.
Na dopravné sadzby, príplatky za žeriav, použitie paliet a iné príplatky nie je možné poskytnúť rabat a zľavu.
Vrátenie materiálu, reklamácie
Materiál sa musí pred spracovaním skontrolovať kvôli zhode
s objednávkou resp. údajmi na dodacom liste a kvôli kvalite.
Reklamácie kvôli rozpoznateľným nedostatkom nie je po zabudovaní možné uznať.
Vrátenie materiálu sa môže zrealizovať v plných a originálne zabalených paletách a baleniach s odrátaním prepravných nákladov a 10
% manipulačných nákladov. Vyhradzujeme si právo, tieto manipulačné náklady zvýšiť, pokiaľ to vyžaduje rozsah a stav spätnej dodávky.
Bezpodmienečne je potrebné splniť tieto predpoklady:
1) Oznámenie spätnej dodávky; 2) Predloženie dokladu o odbere; 3)
Získanie nášho súhlasu. Tovar vyrobený na objednávku sa všeobecne neprevezme.
Záruka, technické informácie
Naše produkty sa vyrábajú podľa súčasného stavu techniky a príslušných predpisov platných noriem ÖNORM.
Produkty oblasti „dlažba“ sú okrem toho periodicky testované nezávislými verejnými skúšobňami a nesú značku kvality „Austria Gütesiegel“. Naše produkty pozostávajú z prírodných materiálov a prísad. Z toho vyplývajúce farebné
rozdiely sú želané a oživujú plochu. Pri kladení dlažobných kameňov, platňových kameňov a kameňov viditeľnej steny sa odporúča,
kamene klásť tak, aby sa farby dobre premiešali.
Výkvety vznikajú vplyvom ukladania vápnika rozpusteného vo vode,
ktorý sa po odparení vody uloží na betónovej ploche. Tieto výkvety
v žiadnom prípade neovplyvňujú mechanické vlastnosti produktov.
Nemôžeme za to prevziať žiadnu záruku. Na úžitkovú hodnotu výrobkov to nemá žiadny vplyv. Vplyvom normálnych poveternostných
vplyvov (mäkká dažďová voda rozpúšťa kalciumkarbonát) a normálneho znečistenia a mechanického namáhania výrobkov používaním
výkvet po nejakom čase zmizne.
Spojovacie kamene, platne a pod., ktoré sú kladené s úzkou škárou
alebo ktorých podklad nemá dostatočnú nosnosť, budú následkom
toho – prípadne už pri zhutňovaní – vystavené namáhaniam hrán,
ktorým nedokáže odolať ani najkvalitnejší betón. Následkom je odštiepenie hrán; nepredstavuje žiadne nedostatky výrobku, ale nedostatky podkladu príp. spôsobu kladenia. Podľa výrobku sa šírka
škáry orientuje podľa systému kameňov a našich údajov v návode
na kladenie.
Na dlažby označené ako odolné proti posypovej soli je možné použiť
prostriedky na odmrazovanie. Na dláždené plochy použite prostriedky na odmrazovanie až rok po kladení, pretože odolnosť proti
posypovej soli betónovej dlažby sa účinne vybuduje až po tomto
čase (vplyvom starnutia). Použité prostriedky na odmrazovanie nesmú byť agresívne voči betónu ! Preto si pred použitím prostriedku
na odmrazovanie prečítajte popis k produktu, ktorý poskytuje informácie o možných oblastiach použitia prostriedku na odmrazovanie
a jeho znášanlivosti s betónom („cementom viazané povrchy“). Na
iných dlažbách sa nesmú použiť žiadne prostriedky na odmrazovanie. Odporúčame tu použitie napr. drviny. Za vytvorené plochy a
steny, ktoré neboli vytvorené podľa našich návodov na kladenie a
osadenie, vylučujeme akékoľvek ručenie. Pozri aj str. 3!
zhodná s CE
kamene ON EN 1338, platne ON EN 1339.
Servis, informácia
Všetky uvedené ceny sú platné len v spojení s našimi predajnými a dodacími podmienkami (pozri stranu 34 a 35). S vydaním
tohto cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce ceny.
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
33
Predajné a dodac ie podmien
1. Záväznosť
Všetky naše ponuky a dodávky sa uskutočňujú na základe
našich obchodných predajných a dodacích podmienok, ktoré platia
ako schválené v celom obsahu udelením zákazky resp. uzavretím
kúpy odberateľom a tým sú pre odberateľa, ako aj pre nás záväzné.
Prípadné nákupné podmienky našich odberateľov nemajú pre nami
vykonané závery žiadnu platnosť, aj keď nám výslovne neodporujú.
Ak by mali byť niektoré časti predajných a dodacích podmienok z
nejakého dôvodu neúčinné, tak tým nebude ovplyvnená účinnosť
ostatných ustanovení, ako aj zmluvy. Vedľajšie dohovory, doplnenia
alebo zmeny zákazky resp. kúpy alebo našich podmienok si vyžadujú kvôli ich účinnosti naše písomné potvrdenie. Táto regulácia
neplatí pre spotrebiteľov v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa.
Zmeny tvaru, rozmerov, hmotnosti a konštrukcie počas doby dodávky zostávajú vyhradené, pokiaľ sú tieto pre spotrebiteľa únosné.
Objednávky odovzdané nám resp. našim zástupcom sú pre kupujúceho pevne záväzné. Tieto objednávky platia ako nami prijaté,
pokiaľ tieto nebudú odmietnuté v rámci lehoty 4 týždňov od príchodu
objednávky.
Pri prijímaní zákaziek sa predpokladá bonita kupujúceho! Ak sa
javí po prijatí zákazky bonita kupujúceho ako pochybná, tak nám to
dáva právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať okamžité vyplatenie v hotovosti.
Servis, informácia
2. Ponuky, dodávka, vyššia moc a prekážky v plnení
Naše ponuky sa uskutočňujú nezáväzne. Medzipredaj zostáva
preto vyhradený. Čas dodávky uvedený v ponuke platí až po prijatí
objednávky a od obdržania všetkých potrebných obchodných a
technických údajov, pokiaľ sú tieto nutné pre realizáciu objednávky.
Ak sa naše potvrdenie objednávky v rámci troch dní neodmietne,
tak platí pre zákazníka ako prijaté. Dodávame zásadne „Zo skladu“
prekládkou z vozidla, nepreclené. Nepreberáme žiadne povinnosti
týkajúce sa transportu, s výhradou špeciálnych dohôd. Od prevzatia
tovaru na sklad resp. dodávateľský závod ručíme výlučne v zmysle
bodu 5 našich dodacích podmienok. Vyhradzujeme si možnosť dodávky. Dodržanie dohodnutej lehoty dodávky predpokladá nerušený
pracovný proces a nebránené možnosti expedície. Udalosti vyššej
moci predĺžia o ich trvanie lehoty dodávky. Pri celkovom alebo
čiastočnom výpadku našich nákupných zdrojov nie sme povinní
uskutočniť pokrytie tovaru s predmetným tovarom podľa zmluvy u
cudzích nákupných zdrojov. Ak by sme mali v rozpore s našim bežným obchodným stykom v jednotlivom prípade prevziať aj expedíciu
nášho tovaru, tak sa to uskutoční bez poistenia a výlučne na Váš
účet a riziko. Všetky toho sa týkajúce náklady (napr. aj náklady na
vlečku) znášate Vy. Pri dodávke bezplatne do firmy vykládka nie je obsiahnutá v
cene a predpokladajú sa príjazdové cesty, ktoré sú pojazdné ťažkými kamiónmi i s prívesmi a môžu sa na stavenisku obrátiť. Všetky
vzniknuté zvýšené náklady, škody, ako aj oneskorenia vo vykládke
kvôli nepojazdným príjazdovým cestám idú na náklady kupujúceho.
Dodávka na stavenisko sa uskutočňuje od 10 ton.
Tovar objednaný „Na výzvu“ treba odobrať najdlhšie v rámci pol
roka od dátumu objednávky. Po uplynutí tejto lehoty – alebo kratšej
alebo dlhšej lehoty dohodnutej približne v jednotlivom prípade - nám
prináleží právo jednať v zmysle bodu 10 našich dodacích podmienok. Jednotlivé výzvy treba oznámiť písomne minimálne 3 pracovné
dni pred jeho vyzdvihnutím resp. pristavením. Požiadavky na náhradu škody z oneskorenia dodávok tovaru, ktorého disponibilnosť nám
nebola písomne potvrdená k určitému termínu, sa nemôžu uznať.
3. Ceny
Pre naše dodávky sú podkladom cenové záznamy našich
práve platných cenníkov, pričom pre prípad zmien cien si vyhradzujeme vyúčtovanie cien platných v deň dodávky. Pri všetkých ponukách, objednávkach, potvrdeniach objednávky atď. sú
smerodajné jednotlivé položkové ceny a nie celkové ceny; to platí
zvlášť pri zmenách vzhľadom na odobraté a objednané množstvá a
síce aj pri paušálnych zákazkách. Pokiaľ medzi uzavretím zmluvy a
dodávkou v rámci dvoch mesiacov nastanú zmeny našich cenníkov,
platia zmeny pre spotrebiteľa v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa iba vtedy, pokiaľ boli takéto možné zmeny dojednané.
4. Platby
Platby sa majú uskutočniť, pokiaľ nebolo inak dohodnuté, pri
prevzatí tovaru pri pokladni. Pre vyúčtovanie rabatov/zrážok z
ceny sa berie do úvahy výlučne cena tovaru zo skladu a nie
transportné alebo iné náklady a práce. Platby sa započítajú vždy
na najstaršiu a otvorenú pohľadávku. Za škody vzniknuté nami
nedohodnutou platbou ručí kupujúci v plnej miere. Pri oneskorení
v platení sa vyúčtujú úroky z omeškania vo výške 1,2% za mesiac,
vrátane nákladov na upomienky a inkaso.
Za celkom alebo čiastočne nesplnené dohody pri oneskorení
platby alebo pri existencii zlých majetkových pomerov kupujúceho
sme oprávnení, odmietnuť plnenie bez stanovenia dodatočnej lehoty a požadovať platbu vopred alebo požadovať dostatočné zabezpečenie. Sme oprávnení pri oneskorení v platbe alebo inom neplnení
alebo nedostatočnom plnení kupujúceho podľa našej voľby s alebo
bez oznámenia prevziať späť dodaný tovar na náklady kupujúceho,
pričom je kupujúci bez výhrady povinný nám tovar vydať.
Platby treba nasmerovať priamo na nás, naši zástupcovia a
ostatné osoby nie sú na prijímanie platieb oprávnení. Bez nášho súhlasu iným spôsobom poskytnuté platby neoslobodzujú kupujúceho
od viny. Pri dohodnutí čiastkových platieb nastáva pri nedodržaní
jedného termínu splatnosti strata termínu a tým okamžitá splatnosť
zostávajúcej fakturovanej čiastky. Pokiaľ je odberateľ spotrebiteľom
v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľov, platia pre neho pri dohodnutých platbách v splátkach so stratou termínu ustanovenia § 13
Zákona na ochranu spotrebiteľov. Pokiaľ bola dohodnutá akceptácia
výmeny, zahrnú sa tieto iba v rámci platby. Okrem toho sme oprávnení prijatú výmenu odovzdať späť pred splatnosťou a požadovať
okamžité vyplatenie v hotovosti.
5. Záruka a náhrada škody
Nasledujúce ustanovenia platia výlučne pre zmluvy s podnikmi,
pre zákazníkov, na ktorých je možné aplikovať Zákon na ochranu
spotrebiteľa, platia príslušné predpisy Všeobecných spoločenských
podmienok v ich práve platnom znení. Kupujúci nesie vždy dodatočné následky nesprávnych údajov
objednávky. Pri vlastnom odbere musí kupujúci nedostatky ihneď
reklamovať. Podľa §§ 377, 378 Zákonníka o obchodných spoločnostiach musí kupujúci alebo ním poverená osoba skontrolovať
dodávku pri prevzatí s požadovanou starostlivosťou. Pre prípad, že
kupujúci neprevezme tovar osobne alebo ním poverenou osobou,
považuje sa tovar za doručený bez nedostatkov. Prípadné nedostatky dodávky musí kupujúci zistiť bezodkladne na mieste doručenia.
Skryté nedostatky treba ihneď po ich výskyte pri ostatnom vylúčení
ručenia písomne oznámiť predajcovi. Neskoršie reklamácie sú neplatné. Tovar sa nemá až do konečného, podľa dohody písomného
alebo právoplatného vysvetlenia pri ostatnom vylúčení záruky používať a má sa uskladniť u kupujúceho tak, aby boli vylúčené poškodenia. Výskyt nedostatkov neoprávňuje k zadržaniu kúpnej
ceny alebo časti z nej, nedohodnuté bezpečnostné zrážky nie sú
dovolené, pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle Zákona na
ochranu spotrebiteľa.
Ak je reklamácia nedostatku riadne a včas dodaná a oprávnená,
môžeme podľa našej voľby v rámci primeranej lehoty uskutočniť vylepšenie (dodatočné vylepšenie alebo dodanie chýbajúcich), výmenu veci, poskytnutie primeraného dobropisu alebo zrušenie zmluvy
(výmena). Všetky ostatné nároky na záruku sú obmedzené výškou
podľa hodnoty nedostatočného, nami dodaného produktu. Spracovanie nášho tovaru musí byť uskutočnené v zhode s nami vo všetkých prípadoch vypracovanými smernicami pre spracovanie resp. s
uznávanými smernicami stavebnej techniky. Kupujúcemu prináleží
si vo všetkých prípadoch obstarať vyššie spomínané smernice.
Ďalšie nároky z titulu záruky, pokiaľ to neporušuje nutné právne
predpisy, sú vylúčené.
Vlasovým trhlinám vznikajúcim kvôli teplotným a zmrašťovacím
pnutiam pri doskách, hotových garážach a ostatných prefabrikátoch
nie je možné zabrániť a nepredstavujú žiadne zníženie kvality. takéto trhliny sa nepovažujú za nedostatok a nebudú tiež nami odstránené. Pri betónových kameňoch nie je možné zabrániť výkvetom
vápna, farebným rozdielom a odchýlkam v povrchovej štruktúre
podľa súčasného stavu techniky. Nepovažujú sa preto za nedostatok a nebudú tiež nami odstránené.
Nároky na náhradu škody, nech už z akého právneho dôvodu je ich
možné odvodiť, sa môžu uplatniť iba pri hrubom previnení (zámer,
hrubá nedbanlivosť) predávajúceho a kvôli chýbaniu zmluvne zaistených vlastností. V každom prípade zahŕňajú nároky na náhradu
škody iba čisté odstránenie škôd, ale nie aj ďalšie nároky ako napr.
kvôli následným škodám alebo ušlému zisku, pokiaľ to nie je v rozpore s nutnými právnymi predpismi.
Všetky nároky na náhradu škody zanikajú po 6 mesiacoch od
prechodu rizika. Pokiaľ to nie je nami výslovne písomne uznané,
nároky na náhradu škody sa premlčia v rámci 6 mesiacov po zistení
kupujúceho o škodách a poškodzovateľoch, najneskôr ale tri roky
po prechode rizika. Pri neodôvodnených reklamáciách nedostatkov
má kupujúci uhradiť všetky výdaje a náklady spojené s ošetrením a
preverením týchto nedostatkov.
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
34
ky
6. Ručenie za produkt
Nasledujúce ustanovenia platia výlučne pre zmluvy s podnikmi,
pre zákazníkov, na ktorých je možné aplikovať Zákon na ochranu
spotrebiteľa, platia príslušné predpisy Všeobecných spoločenských
podmienok v ich práve platnom znení.
Kupujúci je povinný, vo všetkých reklamáciách týkajúcich sa
právneho ručenia za produkt spolupôsobiť, aby sa odvrátili resp.
znížili škody. To znamená, že nám bezodkladne oznámi vlastné
postrehy a postrehy kupujúcich, ktoré sa dajú uzavrieť na príčiny
relevantné z hľadiska ručenia za produkt. Pre prípad, že sa rozhodneme pre vrátenie produktu, je kupujúci povinný ihneď pripraviť
nami označený tovar a zúčastniť sa na výmene vráteného tovaru za
nový. Tak rýchlo, ako je to možné, vymeníme vrátený tovar za podľa
možnosti rovnocenný. Nároky kupujúceho na takéto akcie vrátenia
sú výslovne vylúčené.
Ručenie presahujúce povinnosť náhrady podľa osobného ručenia nám podľa ostatných zákonných predpisov pripadá iba vtedy,
pokiaľ sa môže dokázať zámer alebo hrubá nedbalosť. V každom
prípade je predpokladom pre naše ručenie to, že kupujúci resp. jeho
prípadní odberatelia dodržiavajú výstražné upozornenia, návody na
použitie a ostatné deklarácie o produkte atď. Kupujúci je okrem toho
povinný tieto výstražné upozornenia a ostatné návody oznámiť koncovým odberateľom v plnom a vždy aktuálnom znení, pokiaľ možno
v písomnej forme.
7. Výhrada vlastníctva
Tovar zostáva až do úplného vyplatenia všetkých nárokov z
našej strany voči kupujúcemu našim vlastníctvom, či už z akého
právneho dôvodu a vrátane všetkých vedľajších poplatkov, ako
aj až do uplynutia prípadných šekových a výmenných záruk. Na
zabezpečenie všetkých predtým uvedených požiadaviek odstupuje
nám týmto kupujúci svoje požiadavky voči tretej osobe, pokiaľ tieto
požiadavky vzniknú kvôli ďalšiemu predaju alebo spracovaniu nášho tovaru. Kupujúci je povinný, chrániť tovar nachádzajúci sa pod výhradou vlastníctva pred znížením hodnoty a dostatočne ho poistiť na
vlastné náklady proti požiaru a krádeži vlámaním. Ďalej je iba kompetentný disponovať tovarom v rámci pravidelného obchodného
styku a nesmie ho ani dať do zálohy, ani previesť kvôli bezpečnosti.
O zálohovaní alebo inom ďalšom predaji musí nás kupujúci bezodkladne informovať. V prípade ďalšieho predaja resp. spracovania sa rozširuje prednosť výhrady vlastníctva na z toho dosiahnuté majetkové hodnoty
a síce nezávisle od toho, či bolo odstúpenie požiadavky účinne
odôvodnené v náš prospech. Na uplatnenie našej výhrady vlastníctva v prípade insolventnosti sa nevyžaduje žiadne predchádzajúce
vyhlásenie o odstúpení.
Pokiaľ existuje výhrada vlastníctva, uskutoční sa opracovanie
alebo spracovanie výhradného tovaru pre nás. Nám prináleží vlastníctvo alebo spoločné vlastníctvo na z toho vzniknutú novú vec. Pri
spojení resp. zamiešaní výhradného tovaru s inými vecami nám
prináleží spoločné vlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty výhradného tovaru k hodnote ostatných vecí v časovom okamihu
spojenia resp. zmiešania. Kupujúci je avšak, pokiaľ vyhovuje svojej
povinnosti platenia, oprávnený, inkasovať na nás postúpené požia-
Tovar na sklade
Výroba na objednávku
■
▲
davky z ďalšieho predaja; nesmie naproti tomu disponovať takýmito
požiadavkami kvôli odstúpeniu. Je povinný svojho odberateľa poučiť
o odstúpení na nás a poskytnúť na naše vyžiadanie informácie a
podklady potrebné na zabavenie. Kvôli lepšej rozlíšiteľnosti treba
dodávky odovzdať ďalej so zvláštnou faktúrou. Opomenutie tohto
ustanovenia neodstraňuje výhradu vlastníctva.
Na naše požiadanie je kupujúci povinný nám umožniť prístup do
svojho skladu a ostatných priestorov na účely zistenia nášho tovaru
vo vlastníctve, náš tovar vo vlastníctve zvlášť skladovať, označiť
alebo vydať. Rovnakou mierou je kupujúci povinný poskytnúť nám
na účely zistenia našich požiadaviek a práv náhľad do svojich kníh
a listín.
8. Zaistenie nákladu, balenie, použitie paliet, vrátený tovar
Zaistenie nákladu prináleží preberajúcemu.
Výslovne sa upozorňuje na to, že pri vyzdvihnutiach tovaru zo
závodu dopravca a v jeho poverení je vodič podľa zákonných ustanovení, zvlášť podľa §§ 101 a ďalej Zákona o motorových vozidlách
(KFG), sám zodpovedný za odborné naloženie a zabezpečenie
nákladu, pretože v závode nie je k dispozícii žiadna osoba splnomocnená pre naloženie.
Úlohou vodiča vzhľadom na naloženie je predovšetkým dodržiavanie zaťažení na nápravu a celkových hmotností, dodržiavanie nakladacej výšky, šírky a dĺžky, a aby náklad a aj jeho jednotlivé časti
boli na vozidle uložené alebo prostredníctvom vhodných prostriedkov zabezpečené tak, aby vydržal sily vyskytujúce sa v normálnej
jazdnej prevádzke a aby nebola ovplyvnená bezpečná prevádzka
vozidla a nikto nebol ohrozený. Náklad vhodný na prepravu musí
vydržať aj jazdy do zákrut a núdzové brzdenia.
Obaly a jednorazové palety budú započítané a nebudú prevzaté
späť. Súčasne dodané viacúčelové palety, paletové vidlice, žeriavové závesy, drevo na prekládku a pod. sa započítajú. Za bezplatné
vrátenie na náš sklad v nepoškodenom a vyčistenom stave
prostredníctvom kupujúceho v rámci štyroch týždňov na sklad
dostane kupujúci dobropis v svojho času dodanom množstve.
Ak sa vyššie uvedené palety a pod. nevrátia späť v lehote, tak prepadne ich použitie, v každom prípade avšak započítame poplatok za
vypožičanie podľa našich práve platných sadzieb. Pri použití paliet a
pod. bez pridelenia nenastane dobropis pri použití.
Vrátený tovar bude uhradený iba vtedy, keď vrátenie v celých paletách prostredníctvom kupujúceho na náš sklad nebude vykazovať žiadne poškodenie. Ako manipulačný poplatok
sa zaúčtuje čiastka 10% hodnoty tovaru. V prípade vrátenia
vráteného tovaru prostredníctvom nás sa okrem manipulačného
poplatku započítajú aj transportné náklady.
9. Časy vykladania a prestojov
Pri dodávke s nákladným automobilom činí čas vykladania polhodina pre motorové vozidlá a hodina pre nákladné ťahače. Prekročenia týchto lehôt sa vyúčtujú samostatne s EUR 14,90 plus DPH
za štvrťhodinu. Pre výpočet sú smerodajné naše zistené časy.
Všetky časy čakania a časy inštalácie pri špeciálnych transportoch garáží viac ako jedna hodina na garáž, ktoré vzniknú z viny kupujúceho (ako napr. z dôvodu nedostatočne pripravenej príjazdovej
cesty a/alebo podložia, základov atď. pre príjazd a odstavné plochy)
sa vyúčtujú v práve platných cenách vrátane prípadných výdajov.
10.Storno a oneskorenie pri odbere
Pri neodôvodnených odstúpeniach kupujúceho platí ako dohodnutý storno poplatok vo výške 20%. Nám ostáva vyhradené právo
na požadovanie plnenia. Pri oneskorení pri odbere alebo pri iných
povinnostiach kupujúceho sme oprávnení stornovať kúpu bez stanovenia dodatočnej lehoty. Od oneskorenia treba zaplatiť poplatky
za skladovanie.
11. Miesto plnenia a príslušný súd
Miestom plnenia je Neunkirchen. Ako príslušný súd je považovaný za dohodnutý príslušný súd pre Neunkirchen. Pre obchody
spotrebiteľa platia avšak výlučne voliteľné súdy podľa § 14 Zákona
na ochranu spotrebiteľa.
12.Obchody spotrebiteľa
Pokiaľ sa ustanovenia týchto predajných a dodacích podmienok
nezhodujú s nutnými ustanoveniami Zákona na ochranu spotrebiteľa, platia na ich mieste na to určené alebo zmysluplne aplikovateľné
ustanovenia Zákona na ochranu spotrebiteľa.
Fo 03-2/02
Servis, informácia
Prípadné údaje o rozmeroch, hmotnosti a kvalite obsiahnuté v
katalógoch, technických výrobných listoch, prospektoch a obrázkoch sú taktiež ako vzory alebo skúšobné vzorky, smernými hodnotami našej príslušnej priemernej výroby. Všetky výkresy, plány,
výpisy množstiev, zistenia potreby, ktoré dávame kupujúcemu k
dispozícii, sú nezávislé. Sú našim vlastníctvom a nesmú sa dať k
dispozícii tretej osobe, s výhradou písomných dohôd. Za pokyny
k spracovaniu a poradenstvu alebo podobné bude nami prevzaté
ručenie z akéhokoľvek právneho dôvodu tiež iba vtedy, keď tieto
pokyny budú nami poskytnuté záväzne a písomne a budú vztiahnuté na určitý, stavebný zámer nám známy vo všetkých detailoch.
V každom prípade zostane kupujúci povinný preveriť naše pokyny
za zohľadnenia popisov produktu a vlastností nášho tovaru a konkrétneho účelu použitia a pri pochybnostiach si prípadne privolať
odborníka. Kupujúci je povinný tolerovať chýbajúce a prasknuté množstvá
až do 2 % , zvlášť príležitostne naložiť aj zvýšené množstvá. Uplatnenie väčších chýbajúcich alebo prasknutých množstiev predpokladá predloženie potvrdenia prepravcu. Na uplatnenie zvláštnych
nárokov na regres (§ 933b ods. 1 Obchodného zákonníka) sa zo
strany kupujúceho upúšťa. Z toho sa môže odstúpiť iba dohodou
tak, že sa dohodne uplatnenie v rámci 2 mesiacov od splnenia záručnej povinnosti kupujúceho.
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
35
Weissenböck
Baustoffwerk GmbH
Weissenböck s.r.o.
Telefón: 0911 605 450
Internet: www.kamene.info
E-mail: [email protected]
0312WBSK681.2 S vydaním tohto cenníka (platný od 1.3.2012) strácajú platnosť všetky predchádzajúce cenníky. Technické zmeny, ako aj tlačové chyby a omyly sú vyhradené.
Rodinný podnik,
úspešný už 65 rokov.
Download

Kamene do Prírody