LP
vychádza 30. MÁJA 2011 | 1. roČník | jar 2011 | Cena 1 €
magazín
Slovakia
Prvé
vydanie
LeasePlan magazínu
na Slovensku
ROKOV
SKÚSENOSTÍ
1991
2011
www.auto-impex.sk
Bratislava | Vlèie Hrdlo 68, tel.: +421(2) 40 257 121
Bratislava | Rožòavská 28/A, tel.: +421(2) 48 208 700
Trnava | Trstínska Cesta 28, tel.: +421(33) 324 23 30, 11
Obsah
04 LeasePlan na Slovensku
Viac ako 10 rokov na trhu
Vážení čitatelia,
operatívny nájom je komplexný produkt, ktorý treba stále propagovať, a tým
edukovať lízingový trh. Pri uvažovaní o tom, akým spôsobom priblížiť záujemcom
naše riešenia, sme sa venovali aj možnosti vydávať firemný časopis. Nie je to
žiadna novinka, koná tak veľa európskych entít a dosahuje slušnú odozvu. Pre­
dovšetkým obsah článkov je v rukách najpovolanejších a zároveň rozsah nie je
obmedzovaný nezávislou redakciou. Ďalším dôvodom je aj ekonomika v pozadí
tohto kroku – využili sme dobré skúsenosti českých kolegov a pripojili sme sa
k českému vydavateľovi. Ušetríme tým značné náklady na tvorbu vizuálov a zvý­
07 LeasePlan na Slovensku
Päť oddelení pre spokojnosť zákazníka
10 Filozofia spoločnosti LeasePlan
Jedinečnosť pre klienta
12 GreenPlan
Za ekojazdu na hokejové majstrovstvá sveta
šime celkový náklad, čo bude mať tiež efekt v nižších nákladoch. Hlavným cieľom
14 DriverCare
je však možnosť osloviť článkami s príkladmi a skúsenosťami z praxe existujúcich
Ojedinelý produkt
klientov, ako aj nových prospektov. Po desiatich úspešných rokoch máme čo
ponúknuť a chceme to maximálne spropagovať. Verím, že slovenský zákazník
16 Marketing
tento krok ocení – v rukách bude mať odborný časopis o operatívnom lízingu,
www.leaseplan.sk v novom
v ktorom sa mu priblíži slovenský LeasePlan, aj široká paleta medzinárodných
skúseností a riešení v tomto progresívnom segmente lízingu.
Želám všetkým čitateľom príjemný relax pri listovaní v prvom čísle a celému
realizačnému tímu úspešné vydávanie ďalších pokračovaní.
18 Administratíva
Elektronická fakturácia
20 Akcia pre klientov
Skúška techniky a odvahy
22 Ekológia
GreenPlan – zelená nádej
24 ChildPlan
Pomoc tým, ktorí to potrebujú
26 Aktuality
Hravé popoludnie
28 Test LP magazínu
Citroën C4
32 Autosalón Ženeva 2011
Ing. František Stank
generálny riaditeľ
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
editoriál 3
Editoriál
LP na Slovensku 4
Viac než
10 rokov na trhu
Začiatok existencie spoločnosti LeasePlan na Slovensku sa spája
s rokom 1998, keď začala rok trvajúca tzv. feasibility study. Jej výstupy,
spoločne s očakávanými kladmi danými výsledkami parlamentných volieb
a požiadavkami medzinárodných klientov etablovaných na Slovensku,
urýchlili založenie slovenskej organizačnej zložky LeasePlan, ktorá bola
zaregistrovaná v januári 2000.
Flexibilná zmena pôvodného rozhodnutia centrály spoločnosti LeasePlan bola
založená predovšetkým na tlaku významných zákazníkov, ktorí porovnávali
hlavne situáciu v susednej Českej republike. Tí istí klienti, ktorí pomohli založiť
LeasePlan Slovakia, sú už viac ako desať rokov jej zákazníkmi!
Dôležitú úlohu z hľadiska rozbehu aktivít na Slovensku zohrala aktívna účasť
kolegov z českého zastúpenia spoločnosti LeasePlan, ktorí školili prvých sedem
„statočných“, zavádzali základné IT systémy a boli aj pri uzatvorení prvých ob­
chodných zmlúv. Táto spolupráca trvá dodnes v oveľa sofistikovanejšej podobe,
predovšetkým zdieľaním vývojových IT kapacít a spoločných klientov.
Desaťročné skúsenosti so slovenským trhom operatívneho lízingu sú aktívom,
ktoré sa zhodnocuje aj v súčasnosti. Predstavuje množstvo riešení, ku ktorým
spoločnosť LeasePlan dospela na základe požiadaviek klientov. Ich potreby sú
hnacím motorom inovatívnosti v internom svete procesov a činností, kde sa
optimalizujú IT systémy a investuje sa do rozvoja pracovníkov. Investované sa
vracia v podobe vyššej produktivity práce danej rýchlejšou dostupnosťou di­
gitalizovaných dokumentov, kratším reakčným časom komunikácie s klientmi
a individualizovaným reportingom.
Súčasná etapa vývoja spoločnosti by sa dala charakterizovať ako cesta k indi­
viduálnemu prístupu ku klientom cez rozvoj podporných IT a komunikačných
systémov. Cieľom v roku 2015 je stať sa tzv. „paperless company“, v ktorej sú
všetky dokumenty spracované ako digitalizované, vrátane využívania elektroni­
ckého prenosu dát v prvom rade pri fakturácii.
Všetky vyššie spomínané zmeny v internom svete LeasePlan Slovakia majú pria­
my či nepriamy vplyv na lepšie poskytovanie služieb klientom. Klienti napríklad
požadujú podklady k poistnej udalosti alebo k oprave vozidla – vďaka skeno­
vaným dokladom uloženým v centrálnom úložisku ich dokáže account manažér
vyhľadať a elektronickou poštou zaslať obratom klientovi.
Vďaka viacerým globálnym aplikáciám, ktoré boli implementované v posled­
ných desiatich rokoch, možno individuálne nastaviť balík reportov od začiatku
zmluvného vzťahu, resp. operatívne ho meniť počas jeho plnenia – napríklad, ak
klient implementuje nový informačný systém, napríklad SAP.
Ľudia v LeasePlan Slovakia
Kto pozná LeasePlan vie, že jeho pracovníci sú profesionáli, ktorí vo vzťahoch
s klientmi preukazujú nielen odborné znalosti, ale aj ľudské kvality. Hodnoty,
ktoré korporáciu reprezentujú, stelesňujú tisíce „leaseplaňákov“ v tridsiatich
krajinách sveta a medzi nimi aj slovenská ekipa. Profesionalita, zodpovednosť,
vášeň a rešpekt sú hodnotami, ktoré naplňujú v každodennej činnosti, a tak to
vnímajú aj ich klienti.
Slovenský tím má 36 členov a jeho spoločnou črtou je stabilita. Nie je to len sta­
bilita definovaná trvaním zamestnaneckého vzťahu, ale aj stabilita výkonnosti
a sila energie tímu navonok. Ide o ľudí, ktorí spolupracujú pre spoločný cieľ
– spokojnosť klienta. V posledných dvoch globálnych prieskumoch spokojnosti
klientov sa spoločnosť LeasePlan Slovakia umiestnila na popredných priečkach
v rámci celej skupiny, a to je výsledok úsilia ľudí, ktorým záleží na dobrom mene
firmy.
LeasePlan Slovakia je obchodnou firmou poskytujúcou služby prostredníctvom
produktov operatívneho nájmu – inými slovami zabezpečenia mobility. Služby
sú špecifickou oblasťou, pretože v porovnaní s dodávkami materiálnych tovarov,
LP na Slovensku 6
Oslava 5. výročia LeasePlan Slovakia
Dosiahnutie hranice 1 500 áut v správe...
pri ktorých sú fyzikálnochemické vlastnosti štandardom, v prípade LeasePlan
Slovakia je to rozsah a kvalita služieb. Ich merateľnou veličinou je spokojnosť
zákazníka. Tá má objektívnu časť (merateľný je napríklad reakčný čas vybavenia
požiadavky, počet kalkulácií, počet stretnutí, počet sťažností, atď.), ako aj sub­
jektívnu zložku, ktorá sa však meria ťažko, pretože rovnako dôležité sú charak­
terové črty pracovníkov, bez ktorých sa nedá zákazníkovi „slúžiť“. Tým sa však
nemyslí posluhovať, ale proaktívne navrhovať riešenia na základe analýzy dát,
ktoré spoločnosť LeasePlan zdieľa s klientom.
Proces získavania nových zákazníkov, ale aj služby existujúcim, získavajú stále
viac konzultačný rozmer, v rámci ktorého sa stretávajú firemné alternatívne rie­
šenia so stále rýchlejšie sa meniacimi potrebami klientov.
LeasePlan Slovakia dokáže napriek tomu reagovať – operatívne komplexnou
ponukou, teda kombináciou produktov pre takmer akýkoľvek stav potrieb
­klienta v oblasti štruktúry značiek alebo modelov vo flotile, rozličnej dĺžky náj­
mu či kilometrového nájazdu a samozrejme v celej škále štandardných aj nad­
štandardných služieb, medzi ktoré patrí údržba, pneumatiky, riadenie poistného
rizika, cestná asistencia, zabezpečenie mobility náhradným vozidlom, kniha
jázd za pomoci GPS systémov a podobne.
...3 000 áut v správe
Spoločnosť LeasePlan Slovakia jednoducho poskytne zákazníkom ucelený
program starostlivosti o ich automobilový park.
Spoločnosť LeasePlan
na novom
Svetový líder v poskytovaní služieb operatívneho nájmu firemných vozi­
diel, spoločnosť LeasePlan, zmenila sídlo slovenskej centrály v Bratislave.
Pre nové pôsobisko si vybrala moderné a väčšie priestory budovy Cen­
tral 5 na Ševčenkovej 34 v Bratislave. Na zmenu sídla upozornila firma
svojich klientov aj príjemným spôsobom – raňajkovou párty. LeasePlan
svojich klientov vítal s novými ideami, víziami a heslom „Štartujeme na
novom“.
LP na Slovensku 7
Päť oddelení pre
spokojnosť zákazníka
Základom spoločnosti LeasePlan sú jej zamestnanci. Platí to rovnako aj v slovenskom
zastúpení tohto najväčšieho poskytovateľa operatívneho lízingu.
LeasePlan Slovakia sa skladá z piatich základných oddelení. Pre ich osaden­
stvo je najväčšou hodnotou zákazník, ktorému sa venuje maximálna sta­
rostlivosť. Aj preto je najpočetnejšou skupinou obchodné oddelenie, ktorého
súčasťou je aj account management (oddelenie starostlivosti o zákazníka).
Pri skladbe štruktúry obchodného oddelenia sa venovala pozornosť rozdielnym
potrebám, prístupom i odborným zručnostiam jednotlivých pracovníkov tak
smerom k existujúcim klientom, ako aj k získavaniu nových, budúcich klientov.
Z tohto dôvodu sa dnes obchodné oddelenie skladá z tímu sales, ktorého úlohou
je získavanie a oslovovanie budúcich klientov a dvoch tímov account, zabezpe­
čujúcich starostlivosť o existujúcich klientov a pokrytie ich každodenných potrieb.
V rámci account boli zámerne vytvorené dva tímy v snahe podporiť zdravú súťa­
živosť a vnútornú konkurenciu, z ktorej môže koniec koncov zákazník len ťažiť.
Obchodné oddelenie
Jedným zo základných cieľov pri tvorbe novej štruktúry obchodného oddelenia
bolo získanie lojality klientov, čo sa aj podarilo. Dokladajú to každoročné nezá­
vislé prieskumy spokojnosti zákazníkov – LeasePlan na Slovensku opakovane
dosahuje jednu z najvyšších známok, tak v porovnaní s ostatnými zastúpeniami
LeasePlan vo svete, ako aj v porovnaní s podobnými spoločnosťami a segment­
mi externého prostredia.
Základom tohto úspechu je jednoznačne partnerstvo. Nielen obchodné odde­
lenie, ale všetky ostatné oddelenia, a teda celý tím LeasePlan Slovakia je pri­
pravený byť plnohodnotným partnerom pri každom prejdenom kilometri. Je to
vhodná a nevtieravá kombinácia vlastností, akými sú proaktívnosť, flexibilita,
odbornosť a zdvorilosť, ktorú si klienti cenia najviac.
Je zrejmé, že je za tým tvorba veľkého množstva interných procesov. Príkladom
môže byť napríklad visiting policy, teda procedúra, ktorej úlohou je ustrážiť, aby
bol LeasePlan u klienta práve v čase, keď ho potrebuje.
Je veľmi dôležité, aby bola komunikácia klienta so spoločnosťou LeasePlan
Slovakia čo najjednoduchšia. Aj preto bol vytvorený jediný, ale obojsmerný
komunikačný uzol. Tým tzv. uzlom je pozícia account manager, ktorý prijíma
všetky požiadavky klienta a distribuuje ich do interného sveta, pričom osobne
zodpovedá za spätnú väzbu.
Obšírnosti a komplexnosti samotného operatívneho lízingu adekvátne zodpo­
vedá aj komplexný záber na pozícii sales manager, respektíve account mana­
ger a jeho client accounts. Obchodné oddelenie je tak pripravené na úvodnú
konzultáciu o tvorbe budúcej car policy, ako aj na analýzu súčasného stavu
vozového parku. Rovnako dokáže s klientmi nachádzať optimálne riešenia
jeho zmeny cez širokú škálu produktov, pokrývajúcich takmer všetky poten­
ciálne potreby klienta, až po aktívne navrhovanie úspor v priebehu trvania
prenájmu.
LP na Slovensku 8
Technické oddelenie
Finančné oddelenie
Oddelenie operatívy, nazývané aj technické oddelenie, je oddelením so širokým
záberom, ktoré tvorí niekoľko tímov a funkčných pozícií. Tie plnia rozmanité
špecifické činnosti zamerané na širokú škálu aktivít, s cieľom splniť rozsiah­
le požiadavky spojené so zabezpečením funkčnosti a vysokej kvality rôznych
produktov operatívneho nájmu, ktoré LeasePlan Slovakia klientom poskytuje.
Finančné oddelenie má na starosti admistratívno-operatívne činnosti s cieľom
zabezpečiť plynulý chod ostatných oddelení.
Oddelenie operatívy zabezpečuje činnosti:
• front-office, kde je v styku s užívateľom alebo dodávateľom. Ide o činnosti
spojené s nákupom nového vozidla a súvisiacich produktov, ako sú palivo­
vé karty, elektronické zabezpečenie a kniha jázd cez GPS, sezónne pneu­
matiky, služby údržby a opravy vozidiel v nájme, poistenie, poskytovanie
náhradných vozidiel a služieb cestnej asistencie až po odpredaj vozidla po
ukončení zmluvného nájmu.
• back-office, kde prebiehajú definované interné procesy pre zabezpečenie
činností front-office, ako sú výber a zmluvné vzťahy s dodávateľmi, kalku­
lácia rizikových položiek a ich aktualizácia (náklady na údržbu a zostatkové
hodnoty), kontrola a zúčtovanie dodávateľských faktúr, riešenie poistných
udalostí, to všetko s cieľom zabezpečiť kontrolu a znižovať náklady pre klie­
nta, pri súčasnom poskytovaní najvyššej kvality jednotlivých služieb na trhu.
• služby fleet manažérov u klientov, ktoré sú poskytované priamo v sídle
­klienta podľa jeho požiadaviek.
Všetky tieto činnosti zabezpečuje v rámci oddelenia operatívy päť tímov s ma­
ximálnou podporou interného informačného systému, ktorý pomáha zefek­
tívňovať uvedené činnosti postupnou automatizáciou jednotlivých aktivít
v back-office.
Cieľom technického oddelenia je čo najviac využiť ľudský potenciál tímu na
komunikáciu s užívateľom vozidla a na zapojenie dodávateľov do reťazca
s pridanou hodnotou pre klienta, vrátane proaktívneho vylepšovania služieb
tak, aby zodpovedali vývoju trhu a meniacim sa požiadavkám klientov.
Medzi hlavné činnosti finančného oddelenia patrí:
• vedenie účtovníctva a komunikácia so štátnymi inštitúciami
• platobný styk a fakturácia
• zabezpečenie finančných zdrojov
• sledovanie, vyhodnocovanie a optimalizácia nákladov a využitia zdrojov
• sledovanie a vyhodnocovanie rôznych druhov rizík (credit risk, operational
risk, asset risk a podobne)
• spracovanie analýz a rizikovosti projektov
Najviac zamestnancov pracuje v účtovnom oddelení na pozíciách controller,
debtors manager, accountant, risk manager a contract risk manager.
Všetci zamestnanci finančného oddelenia pracujú v našej spoločnosti viac
ako 5 rokov. Počas tohto obdobia získali množstvo informácií a znalostí, ktoré
zvyšujú ich profesionálne schopnosti a kvalitu práce. Okrem vyššie uvedených
činností finančné oddelenie intenzívne pracuje na projektoch skvalitnenia in­
terných, ale aj externých procesov, ktoré majú zjednodušiť a zefektívniť prácu
v spoločnosti a priniesť zvýšenú pridanú hodnotu klientom LeasePlan Slovakia.
Úsek výkonného riaditeľa
IT oddelenie
Dôležitou náplňou úseku výkonného riaditeľa sú tieto úlohy:
• riadenie kvality vo firme
• zabezpečenie a udržanie certifikácie ISO 9001:2008
• procesné riadenie s účelom zefektívnenia obchodných procesov
• riadenie všetkých projektov
• compliance management (zabezpečenie súladu obchodných procesov
s lokálnymi zákonmi a korporátnymi smernicami)
• riadenie sťažností
• chod recepcie
• facility management (občerstvenie, pracovné pomôcky, vybavenosť kancelá­
rií, hospodárska správa)
• marketing, web stránka, intranet, HR
• travel management
IT oddelenie LeasePlan Slovakia plní všetky činnosti zabezpečujúce bezporu­
chový chod IT infraštruktúry a aplikácií.
Súlad individuálnych a korporátnych vzorcov správania sa je vyjadrený v súbo­
re smerníc a nariadení, ktoré rezultujú v Kódexe správania sa zamestnancov
Lea­sePlan Slovakia. Administráciu dokumentačného systému v rámci LeasePlan
Slovakia má na starosti project & compliance manager, ktorý aktualizuje exis­
tujúce a vydáva nové interné smernice reagujúce na zmeny v procesoch či
aktivitách, ktoré vznikli v rámci jednotlivých oddelení, respektíve sú vyvolané
externými požiadavkami zmenou legislatívy, požiadavkami klientov a podobne.
Office manager sa stará o funkčný stav firemných priestorov, lebo vie, že prvý
dojem je pri každej návšteve rozhodujúci a medzi jeho ďalšie úlohy patrí okrem
toho aj zabezpečenie kvality pracovného prostredia, vrátane dostupnosti občer­
stvenia a funkčnosti základných pracovných pomôcok.
IT oddelenie zabezpečuje nasledujúce činnosti:
• help desk – styk s užívateľom alebo klientom. Ide o činnosti súvisiace
s podporou koncových používateľov, riešenie kritických stavov a zabezpe­
čenie štandardných požiadaviek.
• change management – na základe požiadaviek z iných oddelení, prípadne
klientov, sa realizujú úpravy existujúcich aplikácií podľa ich požiadaviek,
alebo ich rozširovanie o nové funkcie.
• configuration management – chod operačných systémov. Zabezpečujú sa
opravy, aktualizácie a inštalácie novších verzií. IT oddelenie zaisťuje aj ná­
kup nového hardvéru a softvéru a jeho inštaláciu.
• development – na základe požiadaviek z obchodu vyvíja IT oddelenie nové
aplikácie alebo zabezpečuje ich výber a nákup od tretích strán a prispôso­
benie lokálnym potrebám.
IT oddelenie sa podieľa aj na implementácii globálnych projektov a na pod­
pore projektov realizovaných inými oddeleniami spoločnosti LeasePlan. Sna­
hou IT oddelenia je pomocou workflow čo najviac automatizovať procesy
a zaviesť tzv. bezpapierovú firmu.
Filozofia LP 10
Jedinečnosť pre klienta
Spoločnosť LeasePlan definujú jej hodnoty. Podmieňujú jej každodenný prístup k práci a ovplyvňujú
to, ako pristupuje k zákazníkom a dodávateľom. Tieto hodnoty dodržiavajú zamestnanci naprieč celou
organizáciou a spájajú rôzne kultúry, zvyky a jazyky, ktoré sa v nej stretávajú.
Cieľom spoločnosti LeasePlan je odlišovať sa od konkurencie poskytovaním
vynikajúcich služieb, proaktívnym prístupom ku klientovi, snahou vybudovať dl­
hodobý vzťah s klientom a našim produktom a otvorená kalkulácia… Najlepšie
to vystihuje firemné heslo: It´s easier to leaseplan.
V rámci uvedomenia si Leaseplan identity a štyroch základných hodnôt spo­
ločnosti LeasePlan, prebehol vo všetkých krajinách, kde má firma zastúpe­
nie, ­LeasePlan Engagement Programme. Slovenská dcérska spoločnosť
­LeasePlan Slovakia nebola samozrejme výnimkou.
LeasePlan Engagement Programme začal pre zamestnancov Kick off meetin­
gom, ktorý bol v znamení filmu Matrix. Ten symbolizoval fakt, že každý má právo
vybrať si, ako naloží s budúcnosťou v spoločnosti LeasePlan, a či príjme výzvy,
s ktorými sa stretáva každý deň. Z kolegov boli vybraní ambasádori, pričom gene­
rálny riaditeľ LP bol project manager. Zástupcovia spolupracovníkov a riaditeľ sa
prestrojili za hlavné postavy filmu Matrix – Neo, Trinity, Vedma a Morpheus.
Nasledovalo niekoľko workshopov, kde boli všetci detailne oboznámení s iden­
titou spoločnosti LeasePlan, hodnotami a samotným heslom „It´s easier to
leaseplan“, ktoré je podstatou značky a sprievodcom pri každodennej práci.
Výsledkom programu bolo nielen potvrdenie identity, ale aj nápady, ktoré
­prispievajú k efektívnemu riešeniu požiadaviek klientov spoločnosti LeasePlan.
Týmto LeasePlan Engagement Programme nekončí. Chystá sa jeho pokra­
čovanie, pretože nápady sa do praxe implementujú neustále a rozvíjajú sa aj
iné návrhy, ktoré pomáhajú k spokojnosti klientov.
Štyri základné hodnoty LeasePlan
Záväzok
„Je mojím osobným záväzkom dodať to, čo som sľúbil.“
Pre každého zamestnanca LeasePlan je záväzok voči zákazníkovi nielen pracovnou, ale hlavne osobnou povinnosťou. Preto sa zákazníci
spoločnosti LeasePlan môžu spoľahnúť na to, že dostanú to, čo im zamestnanci sľúbili. Snahou všetkých je, aby boli zákazníci nadmieru
spokojní so spoluprácou so spoločnosťou LeasePlan, a preto sa ustavične hľadajú nové možnosti, ako zlepšiť a zefektívniť správu ich vo­
zového parku.
Odbornosť
„Chcem byť najlepší vo všetkom, čo robím.“
Dlhoročné skúsenosti s operatívnym lízingom vozidiel a vozových parkov po celom svete výrazne zlepšili poznatky a špecializáciu odbor­
níkov spoločnosti LeasePlan. Všetky znalosti o operatívnom lízingu sa neustále konzultujú so zákazníkmi so snahou aktívne prispôsobiť
lízingové riešenia individuálnym potrebám každého zákazníka.
Vášeň
„Odhodlane a s osobným zanietením prispievam k úspechu spoločnosti LeasePlan.“
Všetci sú hrdí na spoločnosť LeasePlan a klientov, pre ktorých pracujú. Tento postoj preniká do každej komunikácie a každodenných ope­
rácií. Cieľom je všetkých okolo inšpirovať a motivovať oduševneným prístupom k všetkým projektom, pretože len tak možno zákazníkom
ukázať, „že veríme v sami seba a v to, čo reprezentujeme!“
Rešpekt
„K ostatným sa správam tak, ako chcem, aby sa oni správali ku mne.“
Všetkým zamestnancom záleží na pocitoch, hodnotách a názoroch ľudí, a preto k nim pristupujú s čestnosťou, dôverou a toleranciou. Pri
príprave lízingových produktov rešpektuje spoločnosť LeasePlan aj zodpovednosť za našu planétu a zaručuje, že vysoká kvalita riešení zníži
celkové výdavky klienta za správu vozového parku a bude vyvážená minimálnym vplyvom na životné prostredie. Etickými princípmi a trans­
parentným prístupom dokazuje spoločnosť LeasePlan každému zákazníkovi, že v nej našiel spoľahlivého partnera.
GreenPlan 12
Za ekojazdu na hokejové
majstrovstvá sveta
Spoločnosť LeasePlan Slovakia sa vedome hlási k spoločenskej
zodpovednosti za životné prostredie prostredníctvom ekologického
povedomia a iniciatívy GreenPlan.
LeasePlan, ako prvá spoločnosť poskytujúca služby operatívneho nájmu, uviedla
na trh komplexný ekologický program s názvom GreenPlan, ktorého cieľom je
pomocou kombinácií niektorých faktorov a rozhodnutí znížiť emisie CO2 a iných
plynov. LeasePlan má s viac ako 1,3 milióna vozidiel možnosť týmto programom
ovplyvniť veľký počet spoločností a ich vodičov, a tým výrazným spôsobom pri­
spieť k znižovaniu negatívnych emisií.
Iniciatíva s názvom EcoDrive je prvou spoločnou, hromadnou a reálnou apli­
káciou ekologického jazdenia v praxi a v podmienkach slovenských ciest. Zá­
merom EcoDrive je, ako už vyplýva z názvu, ekonomická a efektívna jazda, ale
spôsobom, ktorý neobmedzí správanie samotného vodiča. Urobí jeho jazdu
„zelenšiu“ skôr správnymi radami a typmi, čo môže pre neho a jeho blízkych
znamenať v neposlednom rade bezpečnosť a pohodovosť.
Spoločnosť LeasePlan Slovakia, s. r. o., v exkluzívnej spolupráci so svojimi vo­
dičmi – motoristami, premenila v marci 2011 EcoDrive na realitu. Úlohou pri­
hlásených vodičov bolo v danom mesiaci jazdiť čo najekologickejšie a šetrnejšie
oproti iným mesiacom. Presné pravidlá hry boli k dispozícii pri online registrá­
cii. Odmenou za osvojenie si „zelenšej jazdy“ boli lístky na majstrovstvá sveta
v hokeji na Slovensku.
fandenie. A víťazom v kategórii najlepší tím, bola štvorica zo spoločnosti Saint
Gobain, ktorá získala štyri lístky na semifinále MS v hokeji 2011.
Bolo milým zistením, že absolútnou víťazkou s naftovým motorom bola žena.
A jej odpoveď na otázku, čo stojí za jej úspechom, bola veľmi jednoduchá.
Vodičke stačilo riadiť sa tipmi pre ekologickú a ekonomickú jazdu, ktoré uviedol
LeasePlan aj na svojich stránkach.
Odmenu nakoniec získali všetci vodiči, ktorí preukázali snahu a postúpili do fi­
nále, a to, aké lístky ich potešili, sa rozhodovalo žrebovaním za účasti zástupcov
vybraných spoločností.
LeasePlan Slovakia ďakuje všetkým vodičom, ktorí sa zapojili do programu
EcoDrive a aj takýmto spôsobom šetria naše životné prostredie. Už teraz sa pri­
pravuje ďalšia podobná súťaž, v ktorej bude opäť možné vyhrať atraktívne ceny.
Na základe pravidiel boli v apríli 2011 vyhodnotení víťazi kategórie nafta a ben­
zín a aj najlepší tím, ktorý mal najväčšie zastúpenie. Výsledky spracovala spoloč­
nosť SEVEn, ktorá bola garantom a hodnotiteľom akcie.
Víťazom v kategórii benzín sa stal vodič zo spoločnosti Nevitel, ktorý získal
lístok na finále MS v hokeji 2011 a fanúšikovský balík. Najekonomickejším
vodičom automobilu so vznetovým motorom bol vodič zo spoločnosti Merck,
ktorý tiež obdržal lístok na finále MS v hokeji 2011 s kompletnou výbavou na
Tipy a rady pre EKOlogickú a EKOnomickú jazdu:
1. Dodržujte predpísanú rýchlosť
Vyhnete sa nielen pokutám, ale významne znížite aj spotrebu paliva. Dodr­
žaním rýchlosti 90 km/hod mimo obce namiesto dnes bežných 120 km/hod
ušetríte minimálne 2 aj viac litrov paliva/100 km.
2. Predvídajte dopravné situácie
Jazdite plynule, pozerajte sa okolo seba a snažte sa predvídať situáciu na
cestách.
3. Eliminujte vysoké otáčky motora
Zaraďte na vyšší rýchlostný stupeň vždy, keď to ide, pri jazde majte zaradený
najvyšší možný rýchlostný stupeň a nezošľapujte podľa možnosti plynový
pedál na maximum.
4. Pravidelne kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách
Keď je tlak vzduchu v pneumatike nižší o 25 %, zvyšuje sa valivý odpor
o 10 % a spotreba paliva o 2 %.
5. Nevozte v aute nepotrebné zariadenia
Platí to samozrejme aj o strešnom nosiči. Ak ho nepoužívate, odmontujte ho.
Každá hmotnosť navyše spôsobuje nárast spotreby paliva.
6. Dbajte na údržbu vášho vozidla
Účinný servis a rozvrh údržby udržiava vaše vozidlo v dobrom stave.
7. Pri výbere auta uprednostnite vozidlo s nižšou spotrebou
Vozidlo, ktoré poskytuje rovnaký komfort, ale nižšiu spotrebu, sa vám oplatí.
DriverCare 14
Ojedinelý
produkt
Spoločnosť LeasePlan určuje svojím prístupom vývoj a trend v operatívnom
lízingu a to nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Invenčnosť je skrátka jednou
zo základných charakteristík tejto spoločnosti.
Spoločnosť LeasePlan sa neustále snaží rozširovať spektrum poskytovaných
služieb a systematicky buduje dlhodobé partnerstvá s klientmi aj dodávateľmi.
Preto je LeasePlan vždy o krok vpredu.
Program DriverCare je logickým pokračovaním tejto invenčnosti, ktorá spo­
ločnosť odlišuje od konkurencie, ale hlavne posúva od vnímania operatívneho
nájmu ako určitej komodity smerom k veľmi komplexnej službe, pokrývajúcej
takmer všetky potreby súvisiace s užívaním vozidla.
DriverCare je svojím spôsobom prejavom vďaky klientom spoločnosti LeasePlan
a vodičom. Bez ich dôvery a lojality by LeasePlan dlhodobo nedosahoval vý­
sledky, ktoré spoločnosť stavajú do pozície celosvetového lídra v poskytovaní
služieb operatívneho nájmu.
Logickou otázkou teda je, čo je to vlastne DriverCare. Ide o komplexný program,
prostredníctvom ktorého bude spoločnosť LeasePlan poskytovať užívateľom
vozidiel LeasePlan a zamestnancom klienta v spolupráci s vybranými partner­
mi určité výhody aj pre ich súkromné vozidlá, ako napríklad zľavy a vernostné
bonusy. Príkladom môžu byť bonusy pri kúpe nového vozidla, pri servisovaní
vozidiel, nákupe pneumatík, vrátane využitia služieb pneuservisu, a to kedykoľ­
vek pri návšteve preferovanej dílerskej siete.
Komplexné poradenstvo
Ďalšou, veľmi zaujímavou súčasťou programu DriverCare bude komplexné po­
radenstvo pri kúpe, respektíve odkúpení ojazdeného vozidla LeasePlan, vrátane
návrhu, poradenstva a sprostredkovania uzavretia najvýhodnejšej a najdostup­
nejšej formy financovania. A to všetko veľmi rýchlo a flexibilne, vždy cez jeden
kontaktný bod, v tomto prípade web, za ktorým je však vždy samozrejme tím
spoločnosti LeasePlan.
Ďalšia otázka znie: komu je DriverCare určený? Odpoveď je opäť veľmi jednodu­
chá: všetkým vodičom a užívateľom vozidiel LeasePlan, ktorí používajú vozidlá
financované a spravované touto spoločnosťou a budú registrovaní na webovom
portáli DriverCare. Účasť v programe DriverCare je samozrejme bezplatná. Cha­
rakterom a prístupom na trhu momentálne ojedinelý produkt bude spustený
v júni 2011.
O všetkých dôležitých informáciách budete čoskoro informovaní na úplne novej
webovej stránke spoločnosti LeasePlan. Je to další z krokov pre naplnenie firem­
ného sloganu „It’s easier to LeasePlan“.
Marketing 16
www.leaseplan.sk
v novom
Internetová prezentácia patrí v súčasnosti medzi
najdôležitejšie marketingové nástroje. Firemná webová
stránka je mnohokrát prvým kontaktom medzi klientom
a spoločnosťou. Aj preto dostal v marci tohto roku web
www.leaseplan.sk novú podobu.
Moderný dizajn podporila nová štruktúra, ktorá je nielen prehľadnejšia, ale aj
ústretovejšia ku všetkým návštevníkom, ktorí tu hľadajú potrebné informácie tak
o spoločnosti LeasePlan Slovakia, ako aj o jednotlivých ponúkaných službách.
Prehľadnejšia štruktúra sa vyznačuje jasným rozdelením na časť pre súčasných
zákazníkov a časť pre potenciálnych klientov. Tí prví tu nájdu ucelené informácie
v dvoch základných blokoch rozdelených pre manažérov autoparku a vodičov.
Okrem vysvetlenia základných pojmov ako napríklad operatívny lízing, spätný
operatívny nájom či finančný lízing sa správcovia firemných flotíl dozvedia, ako
správne postupovať pri nákupe vozidiel a ich následnej prevádzke.
Samotní vodiči nájdu na webových stránkach www.leaseplan.sk veľa užitoč­
ných rád – počínajúc informáciami o sezónnom prezúvaní cez abecedu poistení
až po používanie platobných kariet. Značná pozornosť sa venuje tak bezpečnej
jazde, ako aj ekologickej prevádzke, ktorá prináša i značné ekonomické úspory.
Novinkou nového webu je anglická verzia umožňujúca získať dôležité informá­
cie aj v tomto svetovom jazyku.
Aktuálne správy a pripravované novinky či produkty na trhu operatívneho lí­
zingu alebo priamo v spoločnosti LeasePlan Slovakia sú nevyhnutnou súčasťou
novej podoby webu www.leaseplan.sk. Preto sú tu uverejnené všetky promo
aktivity. Príkladom je veľmi úspešná súťaž EcoDrive zameraná na ekologickú,
a teda i ekonomickú jazdu v mesiaci marec. K dispozícii boli nielen pravidlá, ale
aj výsledky tejto „zelenej“ súťaže.
Príjemnou novinkou uľahčujúcou prácu všetkým klientom spoločnosti LeasePlan
Slovakia je elektronický driver´s set, ktorý nájdú vodiči aj vo svojich autách. Sa­
mozrejmosťou je zoznam servisných organizácií rozdelených podľa jednotlivých
výrobcov osobných automobilov avšak v novej podobe – vyhľadávaním na mape.
Súčasní zákazníci ocenia možnosť nalogovať sa do e-business nástroja – lea­
seplan online, kde majú k dispozícii fleet reporting, ktorého cieľom je poskytnúť
podrobné informácie o stave flotily klienta.
Dodávatelia sa naopak môžu cez rozhranie www.leaseplan.sk prihlásiť do sys­
tému ITA (Internet Tyre Approval), čo je webová aplikácia na schvaľovanie vý­
meny sezónnych pneumatík v špecializovaných servisoch.
Rozsiahla sekcia venovaná ukončeniu nájmu obsahuje celý rad užitočných infor­
mácií, medzi ktorými nechýba ani možnosť stiahnutia dokumentov potrebných
na prihlásenie sa do internetovej aukcie alebo report slúžiaci na zistenie nad­
merného opotrebenia vozidla – Fair Wear and Tear.
Pre potenciálnych zákazníkov sú prehľadne usporiadané všetky informácie
o produktoch a službách slovenskej spoločnosti LeasePlan. Je tu však najmä
možnosť vyžiadať si nezáväzné ponuky a konzultácie.
Stále sa rozširuje sekcia sledujúca dianie v samotnej spoločnosti LeasePlan Slo­
vakia, v ktorej sa objavujú informácie a fotografie z usporadúvaných či inak
participujúcich akcií. Záujemca tu teda nájde oveľa viac snímok z tatranského
testovania vozidiel Škoda Yeti 4x4 alebo zo stretnutia klientov s pracovníkmi
LeasePlan Slovakia, ako aj tie, ktoré sa dostali do tohto vydania LeasePlan Ma­
gazínu.
Aktuálna podoba webu www.leaseplan.sk spĺňa všetky nároky na moderný
komunikačný uzol spájajúci zákazníka a najvýznamnejšieho svetového posky­
tovateľa operatívneho lízingu.
Klady www.leaseplan.sk
• prehľadnosť
• moderný dizajn
• user friendly
• rozšírená ponuka
• dôležité informácie
• kompletné promo akcie
• anglická mutácia
Administratíva 18
Elektronická
fakturácia
Budúcnosť administrácie v spoločnosti LeasePlan smeruje
k úplnej elektronizácii. Jedným z krokov, ktoré naplňujú
tento cieľ, je zasielanie faktúr v elektronickej podobe.
Klientom tento spôsob evidentne vyhovuje, pretože
je nielen rýchlejší, ale zaslané dáta môžu jednoducho
importovať do interných účtovníckych systémov.
Množstvo predností
K hlavným výhodám elektronickej fakturácie vždy patril vysoký užívateľský
komfort, zníženie administratívnych úkonov, možnosť jednoduchej kontroly
a rýchlosť. Elektronické faktúry sa posielajú na vopred určené e-mailové adresy.
Znamenajú výrazné zjednodušenie administratívy spojenej s evidenciou a spra­
covaním daňových dokladov. Umožňujú zefektívnenie firemných kontrolných
mechanizmov a v podstate okamžité spracovanie. Elektronická fakturácia vý­
razne znižuje i množstvo nedoručených a „zatúlaných“ faktúr. Riziko straty je
skrátka menšie. Každý, kto niekedy otváral desiatky zalepených obálok, určite
potvrdí, aká nepríjemná je to práca a koľko papierového odpadu potom ostane.
Tým však výhody elektronickej fakturácie nekončia. Elektronická faktúra dorazí
ako bežný e-mail s prílohou. Faktúra v prílohe je vo formáte PDF. Ide teda o bež­
ne používaný formát, ktorý sa dá jednoducho vytlačiť a rovnako ako papierovú
faktúru doručenú v obálke spracovať klasickým spôsobom. PDF príloha sa dá
elektronicky archivovať a v prípade potreby vyhľadať ľahšie a rýchlejšie než vy­
tlačený papier. Pre ten totiž zvyčajne treba zájsť do skladu medzi zaprášené
škatule a tam hľadať a hľadať a hľadať...
PDF súbor je elektronicky podpísaný, respektíve vybavený elektronickou znač­
kou spoločnosti LeasePlan v súlade s požiadavkami zákona.
Ďalšou možnosťou je zasielanie dátových súborov formou EDI komunikácie.
V súčasnosti LeasePlan úspešne posiela dáta jednému z významných klientov.
Hlavné výhody
elektronickej
fakturácie
• rýchlosť
• komfort
• zníženie administratívy
• možnosť ďalšej práce s dátami
• jednoduchá archivácia
• je zdarma
Užitočné importy
Pre zákazníkov je dôležitá možnosť importu poskytnutých dát do ich interných
účtovníckych systémov. Využijú ju najmä zákazníci s rozsiahlym automobilovým
parkom, a teda s veľkým množstvom fakturovaných údajov a jednotlivých po­
ložiek. DBF alebo CSV súbor sa dá jednoducho dátovo prepojiť s firemným ERP
systémom alebo priamo s účtovníckym systémom.
Odpadne tým manuálne prepisovanie položiek a cien z faktúry – papierová
faktúra nemusí vôbec vzniknúť. Ostáva len faktúru schváliť.
Kto niekedy vyzdvihoval auto v servise po garančnej prehliadke alebo dokonca
po havárii, dobre vie, koľko rôznych položiek sa na účte objaví. LeasePlan s tým
má tiež skúsenosti a samozrejmou súčasťou služieb je kontrola rozsahu a správ­
nosti servisných prác skúsenými odborníkmi. Pre prípadné otázky je priamo
na faktúre uvedený kontakt na príslušného account managera, ktorý klientovi
vysvetlí detailný obsah jednotlivých faktúrovaných položiek. Rýchla a bezprob­
lémová likvidácia faktúry za poskytnuté služby je pre všetkých zúčastnených
veľmi dôležitá.
LeasePlan okrem bežnej papierovej fakturácie poskytuje elektronickú fakturáciu
ako štandardný a bezplatný doplnok služieb.
Stále dokonalejší
O možnostiach elektronickej fakturácie prezradí viac klientova kontaktná osoba
v spoločnosti LeasePlan. Tá poradí aj s prípadnými problémami, na ktoré možno
naraziť napríklad pri nastavovaní systému, pri zasielaní ukážkových súborov, pri
zmenách kontaktných e-mailových, poštových či fakturačných adries, pri defi­
novaní alebo aktualizácii nákladových stredísk, čísel objednávok a podobne.
LeasePlan venuje systému elektronickej fakturácie veľkú pozornosť a snaží sa,
aby bol stále dokonalejší a presvedčil i zákazníkov, ktorým sa do elektronickej
fakturácie zatiaľ nechce púšťať.
Skúsenosti však ukazujú, že kto elektronickú fakturáciu raz vyskúša, už sa jej
nerád vzdáva.
Výhody, ktoré poskytuje, sú skutočne významné. A ak by azda niekomu predsa
len nesadla, môže byť pokojný: každý mesiac nájde v pošte staré dobré papie­
rové faktúry.
AKCIE pre klientov 20
Skúška
techniky
a odvahy
LeasePlan Slovakia zorganizoval pre svojich zákazníkov
vydarenú akciu, vďaka ktorej si mohli v praxi vyskúšať
jazdné vlastnosti modelu Škoda Yeti 4x4.
Prostredie Nízkych Tatier v polovici marca poskytlo skutočne extrémne pod­
mienky na otestovanie kvality a spoľahlivosti vozidiel v rôznych typoch terénu.
Tridsať klientov z 26 firiem sa spoločne so zástupcami spoločnosti LeasePlan
Slovakia zišlo v zrekonštruovanom Wellness hoteli Bystrá, ktorý je situovaný
na začiatku atraktívneho turistického strediska Národný park Nízke Tatry v po­
kojnom prostredí Bystrej doliny – Tále.
Program bol pripravený spoločne so Škoda Auto Slovensko, importérom vozidiel
značky Škoda, ktorú reprezentoval Miroslav Račák, vedúci oddelenia veľkood­
berov a Roman Holienčík, vedúci oddelenia marketingu.
Prítomných privítal a spolu so zástupcami automobilky akciu oficiálne zahájil,
obchodný riaditeľ spoločnosti LeasePlan Miroslav Novák. Tento rok sa akcie
bohužiaľ nemohol zúčastniť generálny riaditeľ František Stank, ktorého príhovor
si mohli pozvaní hostia vypočuť cez videonahrávku vo večerných hodinách.
Samotná akcia začala dvomi odbornými prednáškami. V prvej sa prítomní do­
zvedeli o systéme pohonu 4x4, ktorý používa Škoda – spojka Haldex, Offroad
ABS a ďalšie technické vymoženosti.
V druhej boli zhrnuté zásady ekonomickej jazdy – maximálna možná úspora
PHM pri manuálnej a automatickej prevodovke.
Následne sa zaregistrovaní účastníci rozdelili do dvoch skupín a začali sa tes­
tovacie jazdy. V každom vozidle boli traja účastníci, ktorí sa v rôznych úsekoch
trate striedali za volantom Škody Yeti 4x4.
Skúšobný okruh mal dĺžku približne 60 kilometrov a striedali sa na ňom rôzne
typy povrchu: asfalt, nespevnená poľná cesta, rozmočený blatistý terén, rovina,
rôzne stúpania a ďalšie.
Terénna previerka
V polovici okruhu bol zaradený uzatvorený offroadový areál. Tu sa vozidlá Ško­
da Yeti 4x4 brodili miestami až polmetrovým bahnom. Zvládnutie tohto úseku
predpokladalo nielen kvalitné vozidlá, ale aj skúsených vodičov. Bolo aj pár
prípadov, keď zapadnuté vozidlá vyťahoval konský povoz!
Ďalším problematickým úsekom boli rozmočené lúky, na ktorých sa niekedy
vodičom nepodarilo vyjsť do kopca na prvý pokus.
Na tomto terénnom polygóne boli otestované nielen jazdné vlastnosti vozidiel
Škoda Yeti 4x4, ale aj zručnosti a skúsenosti vodičov.
V podvečerných hodinách bol pre hostí pripravený pestrý sprievodný program.
Voľnú jazdu na snežnom skútri vystriedali merané preteky v jazde na gumených
balónoch z kopca. A pretože sa jazdilo na vozidlách pomenovaných po hima­
lájskom snežnom mužovi, bola do programu zaradená streľba z paintballovej
pištole na „živého Yetiho“.
Večer bolo pripravené občerstvenie formou švédskych stolov a pre hostí bolo
pripravených veľa ďalších atrakcií, pri ktorých sa bavili za sprievodu hudby až
do skorých ranných hodín.
Keďže bol predchádzajúci deň náročný, druhý bol naopak relaxačný. Niektorí sa
síce ponáhľali naspäť do práce, veľa hostí však využilo možnosť odpočinku vo
wellness priestoroch hotela, alebo si zalyžovalo v lyžiarskych strediskách Tále či
Mýto pod Ďumbierom.
Pozvaní hostia uvítali možnosť vypnúť v polovici pracovného týždňa, odreagovať
sa od pracovných povinností a otestovať si vozidlá Škoda Yeti 4x4 v extrémnych
podmienkach.
Pre pracovníkov LeasePlan Slovakia to bola výborná možnosť porozprávať sa
s klientmi aj o inom, ako len o pracovných záležitostiach, a tým pádom sa
vzájomne lepšie spoznať.
Ekológia 22
GreenPlan –
zelená nádej
LeasePlan si ako vedúca lízingová spoločnosť uvedomuje
dôležitosť úlohy pomáhať spoločnostiam a ich vodičom
nájsť riešenia dopravy, ktoré sú čistejšie a dlhodobo
udržateľnejšie. Preto vyvinula GreenPlan - prvý
súhrnný program tohto druhu vypracovaný lízingovou
spoločnosťou.
Program bol predstavený v roku 2007 v 30 krajinách, v ktorých spoločnosť
LeasePlan zabezpečuje operatívny lízing. GreenPlan umožňuje spoločnostiam
prepojiť správu vozového parku s cieľmi zodpovedného podnikania (CSR) a do­
pravy ako takej.
Cieľom projektu GreenPlan je stimulovať klientov firmy LeasePlan k väčšiemu
záujmu o životné prostredie a pomáhať im znižovať emisie CO2, ktoré produ­
kujú ich vozové parky.
GreenPlan je konkrétny plán, ktorý v niekoľkých etapách pomáha zákazníkom
spoločnosti LeasePlan znižovať emisie oxidu uhličitého z ich vozového parku.
Emisie oxidu uhličitého z automobilov totiž predstavujú približne 12 percent
celosvetových emisií CO2.
Program napĺňa aj očakávania enviromentálne zodpovedných vodičov, ktorí vo
svojich kritériách pri prenájme a kúpe vozidiel zohľadňujú ich vplyv na životné
prostredie.
GreenPlan má oficiálnu podporu programu Európskej únie pre inteligentnú
európsku energiu (EU‘s Intelligent Energy Europe programme), čím sa stal dô­
ležitým nástrojom spoločností pre jednoduchší a efektívnejší boj proti znečis­
ťovaniu.
Program získal i certifikát spoločnosti TÜV Rheinland Group, která ohodnoti­
la GreenPlan na základe jeho celistvosti, transparentnosti, presnosti, významu
a vierohodnosti. Udelenie certifikácie zaručuje všetkým klientom spoločnosti
LeasePlan, že sa môžu na kvalitu a užitočnosť programu GreenPlan spoľahnúť.
TÜV Rheinland
Spoločnosť TÜV Rheinland je rešpektovaná v automobilovom priemys­
le, ako aj v iných odvetviach. Firma poskytuje okrem iného nezávislé
inšpekcie prostredníctvom tretích osôb v najrôznejších oblastiach ob­
chodu i služieb. V súvislosti s globálnym otepľovaním ponúka napríklad
overovanie projektových mechanizmov na základe Kjótskeho protokolu,
overovanie reportov o ročných produkciách emisií CO2 podľa Európskej
dohody o obchodovaní s emisiami (EU-ETS) alebo certifikáciu výšky pro­
dukcie uhlíkových emisií.
GreenPlan zahŕňa viacero zložiek
Patria k nim:
• poradenstvo (pri výbere vozidla)
• hodnotiace správy (ekologické audity, monitorovanie skutočných emisií CO2 atď.)
• eco-drivig kurzy šetrného jazdenia (praktické a teoretické lekcie)
• kompenzačné činnosti
Tento program zároveň umožňuje dosiahnuť výrazné úspory nákladov, pretože
tieto iniciatívy majú významný vplyv na zníženie spotreby paliva, ktorá v sú­
časnosti predstavuje značné náklady súvisiace s prevádzkou vozového parku
(viac ako 30 percent). Aj zavedenie kurzov šetrného jazdenia (eco-driving) môže
znížiť ostatné nákladové položky (nehodovosť, stres pri riadení motorového vo­
zidla a ďalšie).
Program podporujú reportingové nástroje a poradenstvo, ktoré stojí na troch
pilieroch. Prvým sú rady v oblasti car policy, kde je hlavný nákup vozidiel s niž­
šími emisiami CO2. Druhý zahrňuje reporty o produkcii emisií CO2 za celý vo­
zový park i za jednotlivých vodičov a tretím sú kroky vedúce ku kompenzácii
produkcie CO2.
LeasePlan poskytuje prostredníctvom programu GreenPlan rady, ako udržovať
„zelenší“ vozový park a ponúka nástroje na sledovanie vývoja a pokroku pri
znižovaní emisií CO2.
Klienti majú k dispozícii reportingové nástroje, akým je napríklad FleetRepor­
ting. Pomocou týchto nástrojov možno analyzovať emisie CO2 vyprodukované
jednotlivými automobilmi aj celým vozovým parkom. Na základe týchto repor­
tov možno klientov aktívne viesť k ekologickému prístupu pri správe vozových
parkov. Samotným šoférom zase GreenPlan radí, ako zmenou štýlu jazdy znižo­
vať spotrebu paliva, a tým i emisie CO2.
Oxid uhličitý – globálne
nebezpečenstvo
Zvyšovanie objemu CO2 v zemskej atmosfére je celosvetový problém,
ktorý neleží len na výrobcoch automobilov. Nejde teda len o zodpoved­
nosť automobiliek, ide o spoločnú zodpovednosť. Európska komisia už
dosiahla dohody s výrobcami vozidiel o produkcii menej znečišťujúcich
áut. Cieľovú hodnotu 130 g CO2/km do roku 2012 vníma LeasePlan ako
referenčnú úroveň, ktorú chce dosiahnuť aj vo svojom vozovom parku.
Okrem toho sú po celom svete evidentné zmeny v cestných daniach,
ktoré reflektujú snahy o zvýšenie podielu hospodárnejších automobilov.
ChildPlan 24
Pomoc tým,
ktorí ju
potrebujú
LeasePlan si ako svetová jednotka
v poskytovaní operatívneho lízingu
uvedomuje svoje vedúce postavenie
v tomto segmente, a s tým spojenú
spoločenskú zodpovednosť. Zásadne sa
preto podieľa na rôznych humanitárnych
projektoch, a to tak na globálnej, ako aj
regionálnej úrovni.
Hlavým programom spoločnosti LeasePlan je ChildPlan, ktorého cieľom je pod­
pora detí z najchudobnejších regiónov tretieho sveta. LeasePlan na projekte
spolupracuje s nadáciou Net4kids, prostredníctvom ktorej venuje finančné prí­
spevky konkrétnym charitatívnym akciám.
Jednou z nich je výstavba detského centra Watabaran v Nepále. Stredisko, ktoré
v roku 2002 založil jeden nepálsky novinár, sa sústreďuje na podporu tamojších
„detí ulice“. Desiatky z nich našli nový domov v centre Watabaran, ktoré bolo
vybudované neďaleko hlavného nepálskeho mesta Káthmándú z finančných
prostriedkov poskytnutých spoločnosťou LeasePlan Corporation. Tu je deťom
poskytovaná kvalitnejšia strava, lekárska starostlivosť, vzdelanie a najmä dôs­
tojnejšie ubytovanie.
Väčšina z nich má za sebou srdcervúci príbeh lemovaný biedou, žobrotou a cito­
vým prázdnom. Vďaka spoločnosti LeasePlan dostali šancu na nový život v mo­
dernom komplexe, ktorý v nepálskom kontexte vyniká i architektúrou. Celková
kapacita centra je 60 detí - tridsať chlapcov a rovnaký počet dievčat vo veku od
šiestich do osemnástich rokov. V centre chodia do školy, učia sa komunikovať
medzi sebou i s dospelými opatrovateľmi. Jednoducho robia veci, ktoré sú pre
deti z vyspelej časti sveta úplnou samozrejmosťou. Nepálske „deti ulice“ však
normálny život dosiaľ nepoznali. Najväčšou odmenou pre zástupcov LeasePla­
nu boli, sú a budú ich šťastné rozžiarené oči.
Časť peňazí venovaných spoločnosťou LeasePlan sa využíva aj na mobilný
zdravotnícky servis Watabaran, ktorý pomáha deťom, ktoré tvrdo pracujú v ne­
pálskych továrňach spracúvajúcich triedený odpad. Väčšina z nich totiž drie
v nevyhovujúcom pracovnom prostredí bez šance na zodpovedajúcu zdravotnú
starostlivosť, bez dôstojného rodinného zázemia.
Pomoc deťom s HIV
Druhou časťou globálneho programu ChildPlan je projekt nazvaný Foster
a Child Programme, v ktorom LeasePlan začal podporovať celkom 270 detí,
ktoré sú nakazené vírusom HIV, pričom u mnohých z nich už vypukla smrteľná
choroba AIDS. Približne 90 percent detí stratilo otca a mnohé sú úplné siroty,
ktoré žijú u prarodičov či iných príbuzných. Cieľom projektu je vytvoriť im dôs­
tojné sociálne a ekonomické podmienky pre život.
Deti, respektíve ich rodiny, boli do programu zaradené na základe prísnych
kritérií, podľa ktorých sociálni pracovníci preverovali ich materiálne a sociálne
podmienky priamo v ich domovoch. Deťom, zaradeným do programu LeasePlan,
sa hradia všetky náklady spojené s ich školskou dochádzkou, teda školské po­
platky, školská uniforma i pomôcky, ale nielen to: dostávajú príspevok aj na
hygienické potreby, stravu, nevyhnutné vybavenie domácnosti, ale napríklad aj
na záhradné semená, z ktorých si rodiny postihnutých detí môžu vypestovať
vlastné potraviny.
Súčasťou projektu sú pravidelné mesačné schôdzky všetkých detí a ich rodín,
ktoré im pomáhajú prekonávať utrpenia spojené so zákernou chorobou. Rozvoj
všetkých detí zaradených do programu je dôkladne sledovaný.
Súvisiacou aktivitou je stavba školy v indickom meste Namakkal, určená pre
žiakov prvého až dvanásteho ročníka. Práve oblasť okolo tohto indického mes­
ta trpí nedostupnosťou systematického vzdelávania. Vďaka finančnej podpore
spoločnosti LeasePlan tu bude vybudovaná škola pre 600 detí s dôrazom na
kvalitné vzdelávanie zahŕňajúce výuku anglického jazyka a počítačové školenia.
Cieľom je prijať do školy deti zaradené do projektu Foster a Child Programme
a 300 ďalších detí mimo tohto programu. Nová škola ponesie názov Akademie
ChildPlan.
Projekt Foster a Child Programme je zatiaľ navrhnutý do roku 2015, a je opäť
realizovaný v spolupráci s humanitárnou organizáciou Net4kids, s ktorou Lea­
sePlan koordinuje väčšinu charitatívnych aktivít.
Podpora od LeasePlan Slovakia
Slovenské zastúpenie spoločnosti LeasePlan sa okrem ChildPlan vo svete anga­
žuje aj na Slovensku. Jednou z akcií humanitárneho zamerania je každoročná
dražba vecí, ktoré sa v bratislavskej centrále zhromaždia ako vianočné darčeky
od klientov. Do aukcie sa zapájajú všetci zamestnanci a vyzbierané finančné
prostriedky sú odovzdávané vždy inej nadácii. Posledná aukcia vyniesla čiastku
800 eur, ktoré boli poskytnuté spoločnosti Jazmín.
V priebehu roka sú príspevky LeasePlan Slovakia smerované na oblasť súvisiacu
s obchodným zameraním. Cieľom je predovšetkým podpora dopravných ihrísk,
v ktorých vidí LeasePlan Slovakia dôležitý prvok pre deti a mládež v oblasti zvy­
šovania dopravných vedomostí, a tým aj zvyšovania ich bezpečnosti v cestnej
premávke.
Podpora je cielená tak na materiálové vybavenie (napríklad bicykle, kolobežky,
premietacia technika), ako aj na účasť detí zastupujúcich Slovensko na celosve­
tovej súťaži dopravných ihrísk.
LeasePlan však svoju pomoc nesústreďuje len na humanitu alebo zvyšovanie
vedomostí. Podporuje mládež v rôznych druhoch športu a spolupracuje aj so
Športovým klubom nepočujúcich v Trenčíne pri usporiadavaní medzinárodných
turnajov v badmintone. No a najväčšou odmenou za finančnú podporu je radosť
detí z odvedených výkonov.
Poďakovanie
Dovoľte, aby sme sa všetkým zo spoločnosti LeasePlan Slovakia, s. r. o.,
poďakovali za finančný príspevok.
15. 8. 2011 sa povodni nevyhla ani naša nezisková organizácia, spô­
sobené škody boli vo výške 60 000 €, škody na budove boli takmer
30 000 €. Zaplavené priestory sme museli najskôr vyčistiť, dezinfikovať,
následne sme ich vysúšali, po revízii sme museli kompletne vymeniť
elektrické rozvody, potom priestory nanovo omietnuť a vybieliť, v zni­
čenej kuchyni sme vymieňali obklady a dlažbu.
Veľké materiálne škody sme mali aj na zariadení zaplavených priesto­
rov. Prišli sme o kuchyňu – kuchynskú linku (chladničky, mrazničky,
kuchynský robot), o zásoby trvanlivých potravín. Prišli sme aj o všetko
náradie a elektronáradie – pílu, kosačku, vyžínač, vŕtačky a množstvo
iných.
Poisťovňa uhradila škody iba vo výške 30 000 €, preto sme vďační za
akúkoľvek pomoc.
Mimoriadne nás potešil váš telefonát a snaha pomôcť ľuďom v núdzi.
V súčasnosti bojujeme o prežitie, nakoľko novelou zákona o sociálnych
službách vypadla vyšším územným celkom povinnosť financovať útulky
pre bezdomovcov a zariadenia núdzového bývania. Takto sa ocitáme
bez akýchkoľvek finančných prostriedkov v zariadeniach preplnených
klientmi.
V útulku máme kapacitu 27 miest a máme tu 40 ľudí bez strechy nad
hlavou, medzi nimi sú aj starí, chorí i ľudia, ktorí nemajú šancu dostať
sa do zariadení sociálnych služieb. V zariadení núdzového bývania
máme 4 mamičky a 15 detí. V chránenej dielni okrem toho zamestná­
vame 10 zdravotne postihnutých nezamestnaných, ktorí sú nesmierne
vďační za možnosť pracovať.
Ďakujem vám v mene všetkých našich klientov za pomoc. Našim kré­
dom je: „Len život, ktorí žijeme pre ostatných, stojí za to“.
Mgr. Viera Mrázová
riaditeľka Jazmín, n. o.
LP PARÁDA 26
Hravé popoludnie
Klienti spoločnosti LeasePlan sú často pracovne vyťažení ľudia. Mnohí z nich sú aj rodičmi,
ktorí už len ťažko hľadajú voľnú chvíľu na strávenie času s najbližšími.
Potreba skĺbenia pracovného života s rodinným a nachádzania harmónie medzi
zamestnaním a rodinou, priviedla LeasePlan k myšlienke realizovať podujatie
pre rodičov a ich ratolesti z radov zákazníkov i zamestnancov – celej veľkej
rodiny LeasePlan.
Od prvého momentu myšlienky až po realizáciu projektu bolo hlavným cieľom
príjemne strávené poobedie s množstvom atrakcií, napríklad bábkovým Gašpar­
kovým divadlom, invenčným kúzelníkom, kreslením na tvár, skákacím hradom,
šmykľavkami a veľa ďalšími. Veľkým hitom boli „lízplaňáky“, ktoré dostávali
deti za absolvovanie všetkých aktivít. Za ne si potom mohli „nakupovať“ sladké
odmeny a drobné hračky.
Nechýbali samozrejme výborné jedlá, pri ktorých sa nerušene diskutovalo o for­
málnych, ale aj neformálnych potrebách, kým ratolesti v sprievode početného
množstva hostesiek využívali okolité časti parku a jeho trávnik i prenajaté za­
riadenie. Najväčšou atrakciou večera sa nakoniec stalo púšťanie oranžových
balónov večernou Bratislavou.
Pripojili sa i okoloidúci
Keďže sa toto podujatie odohrávalo v centre mesta, takmer na promenáde, boli
súčasťou niektorých hier aj náhodní okoloidúci. Bolo príjemným potvrdením,
že LeasePlan sa svojimi aktivitami stáva súčasťou každodenného života nielen
šoférov, ktorí jazdia vozidlami pod správou LeasePlan.
Jednotliví účastníci sa o sebe dozvedeli oveľa viac, ako pri pracovných stoloch.
Najdôležitejšie však bolo, že spoznali jeden druhého z iného pohľadu, pohľadu
bežného človeka, napríklad rodiča možno práve riešiaceho podobné problémy
– nástrahy každodenného života alebo naopak krásy bežného dňa.
Všetci si spolu toto popoludnie užili s konštatovaním, že by bolo dobré sa takto
stretávať častejšie.
TEST LP MAGAZÍNU 28
Štýlový kompakt
Citroen C4
Značka Citroën pozmenila stratégiu. Po extravagantnej prvej
generácii modelu C4 sa na trh dostala nová – uhladenejšia,
jemnejšia, predovšetkým však oveľa prepracovanejšia verzia.
Jednou z noviniek je aj takzvaný mikrohybridný systém e-HDI,
ktorý má za úlohu šetriť palivo.
Pri stretnutí s Citroënom C4 je jasné, že máte do činenia s dôkladne navrh­
nutým vozidlom. Na prvý pohľad síce stratil výlučnosť a originalitu, ktorá sa
týkala predovšetkým trojdverového variantu predchádzajúcej generácie, pri
dôslednom skúmaní je však z jednotlivých detailov zrejmé, že Citroën si dal
záležať. Veľmi pôsobivá je súčinnosť jednotlivých prelisov, ktoré karosériu op­
ticky odľahčujú. Za pozornosť v tomto ohľade stoja najmä dve línie na bokoch
pod oknami, ktoré sa navzájom len tesne minú a nepretnú. Práve tento detail
dodáva automobilu zaujímavú iskru. Hlavnou dominantou vozidla je mohut­
né čelo navrhnuté tak, aby vyhovelo stále prísnejším predpisom na ochranu
chodcov. V spätnom zrkadle sa nová C4 javí ako oveľa väčší automobil, než
v skutočnosti je.
Tvarová originalita prechádza aj do interiéru. Prístrojová doska je na prvý po­
hľad možno až veľmi moderná, len čo sa však zabývate, váš názor sa zmení. Je
vtipné pozorovať, ako vaše oči i myseľ neustále skúmajú originálne tvary, ktoré
sa navzájom dopĺňajú, a v spojení s nezvyčajnými materiálmi neustále vytvárajú
ďalšie a ďalšie kombinácie tvarov a kriviek. Podobne premyslený a dômyselne
navrhnutý interiér je v kategórii nižšej strednej triedy skutočne nevídaný.
Príkladom sú v tomto smere už samotné prístroje s dominantným tachomet­
rom, stačí si však všimnúť napríklad aj tvar hlavových opierok, dverných výplní
alebo ovládacej páky automatizovanej prevodovky a je vám jasné, že nová
generácia Citroënu C4 je navrhnutá tak, aby robila radosť nielen z pohľadu
praktickosti, ale aj štýlu a estetiky.
Každodenná použiteľnosť
Automobily daného segmentu sa každopádne najčastejšie používajú hlavne
v bežnom každodennom živote. Musia preto spĺňať všetky nároky na praktic­
kosť, priestornosť a jednoduchú obsluhu. Aj túto oblasť nová generácia Citroë­
nu C4 zvláda veľmi dobre. To napokon dokladá napríklad batožinový priestor,
ktorého objem je najmenej 380 litrov, čo je v danej triede päťdverových hat­
chbackov rekordná hodnota. Keď sa tento objem navyše meria v automobile
vybavenom lepiacou súpravou nahradzujúcou rezervné koleso, zväčšuje sa na
408 l. Potrebný priestor je samozrejme zachovaný aj na všetkých sedadlách.
Príjemnú atmosféru v interiéri zabezpečujú nielen vkusné farebné schémy, ale
napríklad aj na želanie dodávané veľkoplošné zasklenie strechy. Spomenúť tre­
ba aj volant. Ten už nemá pevný stred, ako to bolo v predchádzajúcej generácii,
je poňatý konvenčnejšie. Nechýba mu však kompletná paleta tlačidiel na ovlá­
danie mnohých funkcií auta.
TEST LP MAGAZÍNU 30
Bezpečnosť na prvom mieste
Hoci je osobitý štýl v prípade Citroënu C4 veľmi dôležitou vlastnosťou, akosi
samozrejme sa v prípade tohto auta počíta s vysokým bezpečnostným štan­
dardom. Nechýba šestica airbagov, bezpečnostné pásy, ktoré sú na predných
sedadlách doplnené predpínačmi, alebo automatické zamykanie vozidla pri roz­
jazde. Stabilizačný systém je štandardne pripravený od druhého stupňa výbavy,
v tom prvom, ktorý sa zameriava na výrazne cenovo orientovaných zákazníkov,
je len za príplatok.
Citroën pre model C4 však pripravil celý rad vyspelých asistenčných systémov,
ktoré sa radia medzi prvky aktívnej bezpečnosti. Ide napríklad o systém varo­
vania pred nechceným opustením jazdného pruhu pri jazde na diaľnici, zaria­
denie monitorujúce prítomnosť automobilu v mŕtvom uhle spätných zrkadiel
alebo adaptívne bixenónové svetlomety, ktoré sa podľa uhlu volantu natáčajú
do zákrut.
Technológia motorov
v čele s e-HDI
Citroën C4 je navrhnutý tak, aby uspokojil podľa možnosti najväčšie spektrum
zákazníkov. Aj preto ponúka možnosť výberu zo siedmich motorov. K dispozícii
je výrazne ekonomicky zameraný variant so zážihovým motorom 1.4 VTi (95 k),
ktorý je najlacnejším v ponuke. Najsilnejší zážihový motor, ktorým je štvorvalec
s objemom 1,6 litra preplňovaný dvojkomorovým turbodúchadlom Twin-Scroll,
disponuje najväčším výkonom 150 k.
Pomyselným zlatým stredom ponuky je atmosféricky plnený zážihový motor
s objemom 1,6 litra s najväčším výkonom 120 k, ktorý je vybavený najmoder­
nejšou technikou, vrátane systému variabilného zdvihu sacích ventilov, ktorý
nahrádza funkciu klasickej škrtiacej klapky. Zo vznetových jednotiek stojí za
pozornosť predovšetkým štvorvalec s objemom 1,6 litra, ktorý je v ponuke
v troch verziách. Základná má výkon 90 k, kým výkonnejšia 112 k. Za pozor­
nosť však stojí hlavne tretí variant s rovnakým výkonom 112 koní, ale s ce­
lým radom ďalších zmien, ktoré sa ukrývajú pod súhrnným označením e-HDI.
Tento motor je zameraný na minimalizáciu spotreby paliva a je doplnený uni­
kátne riešeným systémom Start-Stop s integrovaným alternátorom, ktorý má
aj funkciu štartéra. Prednosťou tohto systému v porovnaní s konkurenciou je
schopnosť rýchlejšieho naštartovania motora. Súčasťou riešenia e-HDI je aj
systém aktívneho alternátora, s pomocou ktorého možno regenerovať malú
časť kinetickej energie. Princíp jeho činnosti spočíva v tom, že alternátor pra­
cuje len v okamihoch, keď motor nie je v ťahu. Tým mu neuberá výkon pri za­
ťažení. Súčasne dochádza k výrobe energie väčšinou len pri jazde bez plynu,
čo zaisťuje, že elektrina, potrebná na chod palubných systémov auta vznika­
júca rekuperáciou kinetickej energie, je de facto zadarmo. Citroën uvádza, že
systém e-HDI je schopný znížiť spotrebu paliva v mestskej prevádzke (merané
európskou metodikou merania) až o 15 percent. Treba však počítať s tým, že
v reálnej prevádzke je zníženie spotreby menšie. Súčasťou motora 1.6 e-HDI
je aj šesťstupňová automatizovaná prevodovka, ktorá pomáha udržať motor
v optimálnych otáčkach. Podobná prevodovka je použitá aj s najvýkonnejším
zážihovým motorom.
Atraktívna ponuka
Citroën C4 číslo dva je na trhu od začiatku februára tohto roku a spomínaných
sedem motorov sa rôzne kombinuje s tromi úrovňami výbavy. Všeobecne treba
vyzdvihnúť veľmi atraktívnu cenovú úroveň všetkých modelov, a to najmä s pri­
hliadnutím na to, že Citroën tieto vozidlá veľmi často ponúka s nejakou formou
cenového zvýhodnenia. Oceniť treba i možnosť predĺženia štandardnej záruky
o ďalší jeden, dva alebo dokonca tri roky s obmedzením počtu najazdených
kilometrov až do hranice 120 tisíc.
V každom prípade ide o automobil, ktorému okrem všetkých dôležitých vlast­
ností pre bežný život nechýba ani nezameniteľná dávka francúzskej elegancie,
zmyslu pre vkusný dizajn a dôkladne zladené farebné kombinácie. Tým sa
z tohto automobilu stáva v danej triede výrazná osobnosť, ktorá nie je ani
zďaleka finančne nedostupná, ako to v prípade štýlovo ladených áut býva
zvykom.
ŽENEVA 2011 32
V plnej sile
V poradí už 81. ženevský autosalón patril k jedným
z najzaujímavejších ročníkov. Prezentovaných bolo totiž
veľa noviniek, a to nielen tých, s ktorými sa budeme môcť
v priebehu niekoľkých ďalších mesiacov stretnúť na ces­
tách, ale aj koncepčných štúdií, ktoré sa realizácie v mno­
hých prípadoch pravdepodobne vôbec nedočkajú.
Autosalóny sa konajú samozrejme hlavne kvôli tomu, aby na nich automobil­
ky a ďalšie spoločnosti v danom odbore predstavili seba a svoju produkciu. Ich
význam je však aj v tom, že sú zaujímavým oknom do budúcnosti automobilov
i celého sveta individuálnej dopravy. A to bolo zrejmé v Ženeve aj tento rok.
Evidentné boli snahy automobiliek predstaviť automobily šetrné k životnému
prostrediu. Prezentovaných bolo množstvo rozmanitých elektromobilov radiacich
sa do rôznych segmentov trhu. Súčasne však bolo zrejmé, že sa výrobcovia za­
oberajú aj novými konceptmi dopravy, rovnako ako aj systémami takzvaného
„sharingu“, teda zdieľania automobilov, čo je ďalší evolučný vývoj existujúcich
autopožičovní. Trend budúceho vývoja automobilov je po návšteve ženevského
autosalónu zrejmý – v nasledujúcich rokoch budú dopravné prostriedky zabez­
pečujúce individuálnu mobilitu (nechajme sa prekvapiť, či sa ešte budú nazývať
automobilmi) poháňané predovšetkým elektrinou. Jej zaistenie sa však bude líšiť
s najväčšou pravdepodobnosťou podľa spôsobu používania daného vozidla. Už
teraz existujú sériovo vyrábané hybridné sústavy, elektromobily s akumulátormi
alebo vozidlá s vodíkovou nádržou a palivovými článkami.
Okrem týchto zodpovedných konceptov však boli v Ženeve vystavené aj nádherné
športové a superšportové autá. Menujme napríklad Lamborghini Aventador, Fer­
rari FF, Aston Martin Virage alebo vzrušujúca Pagani Hyuara. Všetky tieto autá mali
pod kapotou ušľachtilé dvanásťvalce. Pripomeňme si v skratke najväčšie novinky.
Alfa Romeo 4C Concept
Audi A3 Sedan
BMW Concept ConnectedDrive
Alfa Romeo 4C Concept
Dizajnovo vydarený a nekonvenčne poňatý športový automobil s motorom
uprostred a pohonom zadných kolies bol prezentovaný v stánku značky Alfa
Romeo. Koncept 4C bol z veľkej časti vyrobený z karbónu, a tak neprekvapuje
jeho hmotnosť 850 kg. S použitím preplňovaného motoru 1,8 l s výkonom 200
koní znamená pozoruhodnú výkonovú hmotnosť. Dizajn je ďalším evolučným
vývojom exkluzívneho modelu Alfa 8C Competizione.
Ferrari FF
Audi A3 Sedan
Nové Audi A3 je na spadnutie. Automobilka ho však v Ženeve ukázala len ako
koncept, ktorý obliekla do karosérie sedan. Otázkou je, či sa práve táto karosár­
ska verzia nakoniec dostane do výroby. V každom prípade predná časť, rovnako
ako riešenie bokov a čiastočne aj interiér, sú verným predobrazom chystanej no­
vej generácie. Koncept poháňal preplňovaný päťvalec 2,5 l s výkonom 408 koní.
BMW Concept ConnectedDrive
Ford Vertek
BMW sa snažilo hmatateľne ukázať technológie združené v balíku Connected­
Drive, ktorý prepája rôzne systémy automobilu nielen navzájom, ale aj s okoli­
tým svetom. BMW vyvinulo špeciálny koncepčný roadster, na ktorom sú jednot­
livé systémy a ich fungovanie jasne zrejmé. Súčasne sa vyznačuje vyzývavým
dizajnom prinášajúcim do sveta BMW veľa nových prvkov.
Ferrari FF
Prvé sériové Ferrari s pohonom všetkým kolies prekvapuje trojdverovou karo­
sériou so špecifickým dizajnom. Technickou zaujímavosťou nie je len dvanásť­
valcový motor s výkonom 660 koní alebo sedemstupňová dvojspojková prevo­
Hyundai i40
dovka umiestnená pred zadnou nápravou, ale predovšetkým unikátne riešený
pohon všetkých kolies.
Ford Vertek
Kia Picanto
Ford rád ukazuje dizajn modelov s predstihom. To je aj prípad konceptu Vertek,
ktorý je variáciou na tému kompaktný SUV. Je približne o 9 cm dlhší ako ak­
tuálny model Kuga, a tak by mohlo ísť o jej nástupcu. Zaujímavosťou bol ešte
reálnejší prototyp Ford B-Max, ktorý bol predstavou Fordu o malom voze MPV.
Hyundai i40
Zástupcom značky Hyundai v strednej triede je typ i40, ktorý je nástupcom
známeho modelu Sonata. Model i40 sa najskôr predstavuje vo variante kombi
a dizajnom aj veľkosťou jasne demonštruje cieľ, ktorý spočíva v plnohodnotnej
konkurencieschopnosti najlepším modelom strednej triedy. Modelu i40, ktorý sa
v jeseni predstaví aj ako sedan, k tomu pomôžu aj moderné motory.
Mazda Minagi
Kia Picanto
Nová generácia mini vozidla značky Kia prichádza s atraktívnym dizajnom, ale
súčasne si zachováva pôvodné rozmery s dĺžkou len 3,6 metra. Tento päťdve­
rový automobil, ktorý sa onedlho začne predávať aj u nás, bude kombinovaný
s dvojicou zážihových štvorvalcových motorov.
Mazda Minagi
MINI Rocketman
Podľa slov automobilky Mazda je koncept Minagi predchodcom novej generácie
automobilov Mazda a súčasne symbolom novej éry značky. Kompaktné SUV Mi­
nagi bolo súčasne vybavené súborom technológií znižujúcich spotrebu paliva,
rovnako ako novou generáciou zážihových motorov.
MINI Rocketman
Automobily MINI neustále rastú, a tak sa treba zamerať na ich pôvodnú filozo­
fiu – malé rozmery a nízku hmotnosť. Presne to sú témy konceptu MINI Roc­
ketman. Meria 3,5 metra a súčasne je kvôli minimalizácii hmotnosti vyrobené
z karbónu. Má posuvnú prístrojovú dosku, a tak môže vnútorný priestor zväčšiť
z dvojmiestneho na štvormiestne usporiadanie.
Renault Captur
Renault Captur
Renault naznačuje, ako by mohol vyzerať jeho vstup medzi malé SUV. Podľa vzo­
ru sesterského Nissanu Juke sa nevydá konvenčnou cestou, ale bude sa snažiť
zaujať extravaganciou, ktorá je, ako je zrejmé z konceptu Captur, značná.
Škoda Vision D
Škoda Vision D
Česká značka na ženevskom autosalóne predstavila nielen nové logo, a s tým sú­
visiacu novú grafickú podobu firemnej identity, ale súčasne ukázala aj koncepčný
model Vision D. Tento päťdverový automobil ukazuje, že budúce modely Škoda
by sa mohli vzhľadom držať práve tohto štýlu. Sú pre neho typické jednoznačne
vedené línie, nadčasová jednoduchosť a elegancia. Zrejmý je aj dôraz na ďalšie
zvýraznenie typickej masky chladiča, ktorej v predstavenom koncepte opticky
ustupujú svetlomety. Novinka by mohla byť upozornením na chystaný nový ce­
losvetový model, ktorý by mal vyplniť priestor medzi existujúcou Fabiou Combi
a väčšou Octaviou. Vision D je teda pomyselným pohľadom do budúcnosti.
Volkswagen Bulli
O tom, že Volkswagen uvažuje o vstupe do segmentu malých MPV, sa už nejaký
čas vie. Teraz má však tento plán opäť jasnejšie proporcie – a treba dodať, že
veľmi zaujímavé a originálne. Ukrývajú sa totiž v koncepte Volkswagen Bulli,
ktorý poňatím odkazuje na prvú generáciu modelu Microbus.
Volkswagen Bulli
summary 34
Summary
Editorial. František Stank, Executive Director of LeasePlan Slovakia, writes
about the 10 years of company’s presence at the Slovakian market and
remembers the publication of the first issue of the corporate magazine.
Customer event. In the mid-March, the mountain region of Nízké Tatry
provided virtually extreme conditions for testing the quality and reliability
of Škoda Yeti 4x4 on various terrains.
Page 3
Pages 20–21
LeasePlan in Slovakia. In the 1998, the feasibility study was initiated.
The Slovakian branch of LeasePlan was registrated in February 2000.
Pages 4–6
Environment. GreenPlan is a specific plan that helps customers to reduce
in several stages the carbon dioxide emissions of their car fleet.
Pages 22–23
Five departments for the customer satisfaction. Employees are the foundation
of Lease Plan. The same holds for the Slovakian branch of the worlds biggest
provider of the operating lease. LeasePlan Slovakia consists of five principal
departments whose staff regards the customer as the utmost value and
the center of maximum attention.
ChildPlan. A crucial program of the LeasePlan company–that is the ChildPlan,
aiming to improve the life of children in the third world’s poorest regions.
Financial support is transfered through it to specific charity projects.
Pages 24–25
Pages 7–9
It´s easier to leaseplan. The LeasePlan company is defined by its values that
determine its everyday working attitude and influence upon its aproach to
customers and suppliers.
News. Search for a harmony between work and family life led LeasePlan to
a decision to organize an event for parents and their children from among
the customers and employees–the whole big family of LeasePlan.
Pages 26–27
Pages 10–11
GreenPlan. LeasePlan is the first operating lease provider to launch
a comprehensive environmental program. Named GreenPlan, its objective
is to reduce, through particular factors and decisions, the emissions of CO2
as well as those of other polluting gases.
Pages 12–13
DriverCare. Inventiveness is a principal characteristics of LeasePlan, one
that distinguishes it among the competitors. DriverCare program is a logical
outcome of this inovative spirit which aims to amplify the notion of
the operative lease from a limited comodity to a complex service covering
almost all and every need related to the operation of a vehicle.
Citroën C4. The extravagant first generation of C4 is followed by a new
version–more sleek and refined, but most importantly far more elaborate.
Pages 28–31
Geneva 2011 Motor Show. This year‘s 81st edition of the Geneva Motor Show
was arguably one of the most interesting in history. Many novelties were
presented that we’ll see on the roads soon, among with conceptual cars that
probably won‘t see production at all.
Pages 32–33
Pages 14–15
Marketing. In the March of this year, the www.leaseplan.sk site acquired
a new look. The modern design comes accompanied by a new structure
that allows the visitors to find easily all the desired information concerning
LeasePlan Slovakia.
Pages 16–17
Administration. The future of the administration system in the LeasePlan will
be fully electronic. One step further towards the objective is electronic billing.
Pages 18–19
Tiráž
Magazín spoločnosti LeasePlan Slovakia / 1/2011 / Šéfredaktor: Miroslav Novák / Zástupkyňa šéfredaktora: Jana Fančovičová / Korektúry: Anna Maximová /
Texty: Michal Moučka / Grafická úprava: SV, spol. s r. o. / Produkcia a obrazový redaktor: Jiří Vaníček / Foto: archív firiem a redakcia / Inzercia: Business
Media CZ, s. r. o., Zdenka Ochabová, [email protected] / tel.: +421 905 209 988, fax: +421 249 104 380 / LeasePlan Slovakia, s. r. o. / Ševčenkova
34, 851 01 Bratislava / tel.: +421 220 649 200, fax: +421 220 649 205/206, e-mail: [email protected] / www.leaseplan.sk
2
E=MC
ECOSTRALIS MENÍ CESTY.
Perfektný vzorec, ktorý spája ekonómiu a ekológiu.
· Ekonomický a ekologický: motory s výkonom 420, 460 a 500 k spĺňajúce normu EEV.
· V spojení: telematický informačný systém Blue&Me™ Fleet v základnej výbave.
· Bezpečný: ACC, ESP, Lane Departure Warning System a Hill Holder.
· Dôkladný: kurzy hospodárnej jazdy Iveco Driver Training, Assistance Non-Stop.
3-ročná záruka ako štandard.
Nešetríme námahou, aby ste vy ušetrili.
Spojili sme všetky sily, aby sme z FORDU Transit urobili jedno z najspoľahlivejších
úžitkových vozidiel. Vystavili sme ho tvrdému testu skutočného života – 250 000 ráz
sme otvorili a zabuchli dvere, čo je ekvivalentom 10 rokov intenzívneho používania.
Výsledkom je vozidlo, ktorému môžete úplne dôverovať, s pevnou karosériou
a s odolnými dverami a zámkami.
FORD TRANSIT
Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 7,9 – 10,8 l/100 km | emisie CO2: 208 – 285 g/km.
www.ford.sk
Download

Prvé vydanie