SPZ
ABOVSKÝ POĽOVNÍK
Okresná organizácia
KOŠICE - OKOLIE
S
P
R
Ročník 15
A
V
O
D
A
J
C
A
r. 2014
Nech Vám zdravie a šťastie v novom roku
praje a nech krásne poľovnícke zážitky obohatia
Váš život.
Predstavenstvo OkO SPZ Košice-okolie
Poľovníctvo ako súčasť ochrany prírody
a spoločenského života
Vážení priatelia poľovníci, poľovníctvo je poľovníckym hospodárením tvoriacim súbor činnosti vykonávaných poľovníckymi spoločnosťami za účelom cieľavedomého obhospodarovania a využívania voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a samozrejme súčasti prírodných
ekosystémov. Nepochybne je tiež súčasťou kultúrneho dedičstva.
Prečo to udávam na začiatok nášho Spravodajcu, pre členov jednotlivých poľovníckych združení.
Pri samotnom výkone poľovného práva, ako pri individuálnom love, ako aj pri spoločných
poľovačkách sa stretávame v revíry aj s inými osobami, ako sú členovia turistických klubov,
spolkov, ochranárov prírody, pracovníkov v lesnom hospodárstve, poľnohospodárstve ako aj
inými osobami. Z praxe vieme, že takéto stretnutie nie vždy prináša rovnaké názory na samotný
výkon poľovného práva. A tú je otázka, ktorú si najčastejšie položí nepoľovnícka verejnosť pri
takomto stretnutí.
Je štandardné stretnutie poľovníka a inej osoby, ako som už spomínal v poľovníckom revíry?
A samozrejme aj iné otázky súvisiace z takého stretnutia. Každý poľovník určite odpovie, veď
je to samozrejmé a tým je komunikácia zo strany poľovníka asi ukončená. No je týmto vysvetlením spokojná aj druhá strana? A tú je mnohokrát príčina vzájomného, aj nie sporu ale
uspokojenia. Turista sa cíti ohrozený a poľovník ho považuje za rušiaci článok v prírode.
Na toto všetko je jednoduchá odpoveď, tak pre poľovníkov, ako aj iných užívateľov prírody.
Je tu jednoduché vysvetlenie pri spojení dvoch najpotrebnejších zákonov pre vzájomné užívanie
prírody, a to sú zákon o ochrane prírody a zákon o poľovníctve.
Zákon o ochrane prírody a krajiny v § 57 ods. 1 celkom zrozumiteľné udáva „ každý má právo pri
rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve
( správe, nájme) štátu, obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu
na majetku alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy
vlastníka, správcu a nájomcu pozemku ako aj podmienky ochrany prírody a krajiny.“
A tu sa dáva odpoveď pre poľovníkov, kde svojou prítomnosťou v prírode len uplatňujú svoje
oprávnené záujmy, ktoré im dáva prenájomná zmluva alebo vlastníctvo v príslušnom poľovnom revíry. Ale netreba zabudnúť aj na oprávnené práva iných osôb pri turistike a obdobnom
užívaní prírody. Je len na vzájomnej tolerancii, a v neposlednej miere na diplomacii hlavne
poľovníkov aby si tieto základne atribúty komunikácie a praxe pri samotnom výkone poľovného práva osvojili a tak presadzovali poľovníctvo, ako nadštandardnú činnosť pre našu prírodu.
Pripomínam, že naša nadštandardná činnosť je v tom, že ju vykonávame aj za pomoci poľovníckej zbrane.
Tak dovolím si pripomenúť v závere, že stretnutie v revíry s inými osobami pri výkone poľovného práva je štandardné, ale naša činnosť poľovníkov je nadštandardná v tom, lebo k celkovému
naplneniu nášho cieľa, alebo záujmu v prírode je potrebná aj poľovnícka zbraň.
S pozdravom lovu zdar. Ing. Jaroslav Jeremiáš
Predseda OkO SPZ Košice - okolie
-3-
Súťažili sme
o pohár predsedu OkO SPZ Košice-okolie.
Medzi strelecké podujatia pod hlavičkou našej OkO SPZ neodmysliteľne patrí súťaž o pohár
predsedu OkO SPZ. Je to súťaž družstiev, ktorá sa konala počas Okresných majstrovstiev OPK.
Členovia z PZ-tiek vytvárajú trojčlenné družstvá, ktoré súťažia súčtom výsledkov jednotlivcov.
V sobotu 3.5.2014 si sily merali strelci v disciplíne Batéria 50. Do súťaže sa prihlásili 4 družstvá.
Vysoko oceňujem nasadenie a chuť mladých „začiatočníkov“ z PZ Zlatník. Aj keď skončili štvrtí,
odvaha im určite nechýbala. V porovnaní s ročníkom 2013 si páni strelci určite polepšili. Poradie družstiev na prvých troch miestach a dosiahnutý výsledok:
1. Družstvo KHL (neumiestnený) s nástrelom 118/150
v zložení Ing. Ivan Kováč, Ing. Ján Líška a Andrej Hoľan
2. Družstvo PZ Sv.Ladislav s nástrelom 99/150
v zložení Martin Lukács, Ing. Štefan Németh a Ing. Peter Kováč
3. Družstvo PZ Sivec s nástrelom 78/150
v zložení Ing. Marcel Németh, Viktor Šmelko a Ing. Róbert Danko.
V nedeľu 4.5.2014 sa v zápolení na malokalibrovke prihlásilo 7 družstiev. Družstvo Platan
Paňovce reprezentoval tajomník OkO SPZ Ing. Róbert Komjáti – Nagy. Na oblúku sa nám neprihlásilo žiadne družstvo. Vzájomné podporovanie a motivovanie bolo úspechom jednotlivca
aj družstva v konečnom zrátavaní výsledkov. Terč po terči naberali výsledky hodnoty, ktoré
miešali poradie. Absolútnym víťazom, avšak mimo poradia bolo družstvo Mestské lesy Košice.
A toto je konečné poradie na prvých troch miestach.
1. Družstvo PZ Nová Bodva s nástrelom 1063/1200
v zložení A. Szaniszló, J Köteles a Z. Köteles
2. Družstvo PZ Uhrinč Sokol s nástrelom 1019/1200
v zložení R. Danko, E. Murňák, a J Čop
3. Družstvo PZ Sivec s nástrelom 960/1200
v zložení Ing. M. Németh, M. Majoroš a Mgr. S. Huštatý.
Záverom by som chcel zdôrazniť ambície predstavenstva OkO SPZ k zachovaniu tohto preteku. Snahou vyjsť v ústrety nielen PZ-kám ale aj členom OkO upravujeme propozície a to tak,
že družstvá nemusia byť len priamo PZ-ka, ale aj družstvá mimo SPZ. Avšak členovia družstva
musia byť členovia OkO SPZ Košice-okolie.
Záverom Vám chcem popriať v Novom roku úspešné strelecké a poľovnícke výsledky pri
Našej spoločnej vášni.
Vladimír Varga
Predseda streleckej komisie, OkO SPZ Košice - okolie
-4-
-5-
Deň svätého Huberta v Košickom Klečenove
Milí poľovnícki priatelia,
dňa 21. septembra 2014 so začiatkom o 13:00 hod naše poľovnícke združenie PRAMEŇ so sídlom v Bidovciach, ktoré je jednou zo základných organizácii Slovenského poľovníckeho zväzu,
usporiadalo prvý ročník spoločensko-kultúrneho podujatia „Deň sv. Huberta“, venované tak
poľovníckej, ako aj širokej verejnosti. Podujatie sa konalo priamo v lone našej milovanej matky
Zeme v prírodnom, pre tento účel postavenom amfiteátri priestrannej a sviežou zeleňou pokrytej farskej záhrady miestneho zboru gréckokatolíckej cirkvi v Košickom Klečenove.
Bolo zorganizované z troch dôvodov. Prvým bola prezentácia poľovníctva ľuďom tohto
regiónu, z ktorých mnohí sú vlastníkmi pôdy, na ktorej uplatňujeme právo poľovníctva. Tým
druhým aj v tejto súvislosti určitá forma vďačnosti práve vlastníkom a užívateľom pôdy, ktorí
nám zmluvne umožnili venovať sa tejto našej spoločnej záľube a oddávať sa poľovníckej vášni.
Tretím dôvodom bola určitá forma potreby vzájomného spoločenského vyžitia sa 50-členného
kolektívu našej organizácie, snaha o upevnenie vzájomných dobrých vzťahov a o povzbudenie
kolektívneho ducha v prospech ďalšej práce a spoločného snaženia sa o rozvoj poľovníctva
v našej domovine.
Program dňa sme rozdelili do dvoch častí. Prvá z nich, tá oficiálnejšia, mala duchovný rozmer.
Jej jadrom bola ekumenická svätohubertovská bohoslužba s gréckokatolíckou liturgiou,
celebrovaná duchovným otcom Mgr. Jánom Ducárom, v rámci ktorej posolstvom Slova Božieho
prispel Mgr. Miroslav Varga, farár zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Svinici, a kázňou
poslúžil senior Košického seniorátu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Dr. Ján Hruška. V samotnom začiatku programu bohoslužbe predchádzal slávnostný nástup „uniformovaných“ za
sprievodu poľovníckej hudby v podaní rodiny Bučkovcov z Medzeva, predloženie darov zeme
pod oltár a úvodné slovo.
V druhej časti programu predviedli účastníkom svoje umenie sokoliari a kynológovia zo skupiny vedenej pánom Ľubomírom Englerom, a spôsoby vábenia rozličných druhov poľovnej zveri
jeden z nestorov slovenského vábničiarstva, veľký milovník a znalec našej prírody a jej zvukových prejavov, pán František Stoličný zo Spišskej Novej Vsi. Tu ste si mohli zakúpiť aj kalendár,
ktorý naše združenie ako propagačný materiál vydáva už tretí rok a zostavuje ho z fotografií
našich priateľov a sympatizantov poľovníctva, Miroslava Antolíka a Štefana Lechmana.
Po skončení programu už nasledovala len voľná zábava, kde podaktorí oduševnene rozprávali
o svojich doterajších zážitkoch z poľovníckeho chodníčka, a tí ďalší, ktorí vydržali do neskorého
večera, sme zas s napätím počúvali ako sa tieto jedinečné príbehy skončili. To všetko pri pohári
kvalitného moku a pri chutnom guláši, ktorý pre nás pripravil náš poľovnícky hospodár a vynikajúci majster kuchár, Emil Mikloš, spolu s pomocníkmi.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí ste nás, aj napriek nie práve ideálnemu
počasiu poctili svojou návštevou a veríme, že sa pri takýchto a podobných príležitostiach budeme
mať možno stretávať čo najčastejšie, či už u nás, alebo možno práve u Vás...Lovu ZDAR!
Ing. Radoslav Opiňár , podpredseda PZ Prameň Bidovce
-6-
-7-
Svätohubertovský večer.
Každoročnou milou udalosťou je oceňovanie poľovníkov za ich záslužnú prácu a rozvoj poľovníctva. V mene Svätého Huberta sa konal už šiesty ročník odovzdávania ocenení za významné
zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku, členom našej okresnej organizácie SPZ Košiceokolie. Milé posedenie v kruhu poľovníkov ocenili aj manželky a partnerky vyznamenaných
poľovníkov. Hudba a kultúra sa na tomto podujatí prelínali z prednesom a hovoreným slovom
moderátora Ing. Radka Opiňára, ktorého prednes úryvku Hájnikovej ženy od Pavla Orsága
Hviezdoslava zožal veľký úspech. Zdanlivú povesť, že poľovník len strieľa zver vyvracajú práve
takéto spoločensky prospešné podujatia a sú dôkazom pre širokú, nepoľovnícku verejnosť, že
opak je pravdou. Aj poľovníci majú duše básnikov, dobrých spoločníkov, majú radi kultúru,
hudbu a umenie, vážia si históriu a tradície Slovenského poľovníctva. Vyzdvihnúť je treba aj
prejav pána Gejzu Papugu, ktorý sa za prítomných ocenených prihovoril a poďakoval za zorganizovanie takéhoto dôstojného odovzdávania ocenení vyznamenaným.
Bronzová medaila:
Ing. Stanislav Kolesár, PZ Dúbrava Dub
Ladislav Lacko, PZ Dúbrava Dub
Ing. Andrej Kajňák, PZ Lipová Opiná
Imrich Pankuch, PZ Lipová Opiná
Ing. Vladimír Pačai, PZ Dubina Medzev
Martin Filčák, PZ Dubina Medzev
Ing. Tibor Szalona, PZ Dúbrava Dub
Róbert Sačko, PZ Skala Jasov
Vladimír Poľak, PZ Domaška
Ladislav Turoczi, PZ Sokol Dvorníky-Včeláre
Dušan Dubinský, PZ Topoľ Mokrance
Tibor Kolesár, PZ Topoľ Mokrance
Mgr. Ján Karabín, PZ Prameň Bidovce
Ing. Andrej Butala, PZ Prameň Bidovce
Slavomír Kopas, PZ Prameň Bidovce
Ervín Gedeon, PZ Kloptaňa Vyšný Medzev
MVDr. Ladislav Molnár, PZ Diana Perín
JUDr. Martin Konkoľovský, PZ Tatrakon Kecerovce
PaeDr. Pavol Lechman, PZ Tatrakon Kecerovce
JUDr. Rastislav Plavčan, OZ Uboč
Jozef Bodnár, PZ Družba Nižná Myšľa
Strieborná medaila:
Jozef Šanta, PZ Jastrab Veľká Ida
Jozef Véber, PZ Družba Nižná Myšľa
Rastislav Sztraka, PZ Diana Perín
Stanislav Sedlák, Domaška
Zlatý kamzík:
Gejza Papuga, PZ Domaška
Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová, predsedníčka osvetovej komisie OkO SPZ Košice-okolie
-8-
-9-
- 10 -
- 11 -
Spoločné poľovačky
Sezónu spoločných poľovačiek už máme za sebou, ale nedá mi, aby som sa k nim na chvíľu nevrátil. Spoločná poľovačka, pojem predovšetkým odvodený od slova spoločenský. Veľa poľovníckych združení, ktorým to podmienky lovu dovoľujú organizujú aj tzv. spoločné poľovačky
s hosťami. Spravidla aspoň jednu ročne. Stretnutie hostí – kamarátov po roku, je azda ten
najpriateľskejší moment, ktorý nastáva už pred nástupom na spoločnú poľovačku. Samotný
nástup na spoločnú poľovačku býva niektorým našim organizátorom spoločných poľovačiek
menším problémom. Zoradenie strelcov, honcov, vedúceho poľovačky a trubača majú svoje
určené miesta. Len pre zopakovanie, v čele stojí vedúci poľovačky s predsedom organizácie, po
ich pravej strane strelci, po ľavej strane honci a oproti nim trubač, alebo trubači. Po zatrúbení
a privítaní účastníkov spoločnej poľovačky nasledujú pokyny vedúceho spoločnej poľovačky.
Vtedy nastáva aj chvíľa, keď sa počas nastúpenia všetkých účastníkov poľovačky môžeme
poriadne porozhliadnuť s kým sme to vlastne na tej spoločenskej akcii. Mám teraz na mysli to
naše ustrojenie – oblečenie. Nie je až takým veľkým prešľapom, ak sú honci oblečení v tom čo
majú po ruke, ale ak vidím poľovníkov s veľkým „P“ v maskáčovom oblečení, tak si pomyslím
svoje. Možno sa niekto hanbí, že patrí medzi tých, ktorí si vážia a ctia naše poľovníctvo a sú
pekne oblečení v zelenom resp. v hnedom, len nie v maskáčoch! Zúčastnil som sa niekoľkých
spoločných poľovačiek v našom okrese aj v tejto poľovníckej sezóne, nie aby som niekoho kontroloval, alebo kritizoval, ale aby som sa stretol s priateľmi a nabral nové skúsenosti. Zarazila
ma však jedná účasť na istej poľovačke, kde poľovnícky hospodár, zároveň vedúci poľovačky
bol kompletne v maskáčovom oblečení. „ pekný príklad“ od človeka, ktorý má dohliadať
na výkon práva poľovníctva v zmysle príslušných zákonov a vyhlášok, ale ktorý pravdepodobne
ani nevie, že existuje „Poľovnícky poriadok“ vydaný Slovenskou poľovníckou komorou, v ktorom sa jednoznačne odmieta maskáčové oblečenie. Dajme konečne najavo sebe a aj ostatným,
že poľovníctvo je kráľovskou vášňou a výsadou kráľov a to naším pekným zeleným resp. hnedým oblečením.
Poznámka: to oblečenie nie je len záležitosťou spoločných poľovačiek, ale aj našich členských
schôdzi, Rád a v neposlednom rade aj aktov pri odovzdávaní poľovníckych vyznamenaní...
Ďakujem za rovnako podporovaný názor na túto tému.
S pozdravom Lovu zdar !
Ing. Róbert Komjáti-Nagy
tajomník OkO SPZ Košice-okolie, predseda osvetovej komisie SPZ
- 12 -
- 13 -
- 14 -
Naši
jubilanti
„Deň za dňom sa len tak hrnie a čas rýchlo letí.
Spomínajme na dni krásne keď sme boli deti.
Každému je o rok viac, pribudli nám vrásky.
Jubilantom zdravie, šťastie a veľa, veľa lásky.“
(Autorka)
50
60
Vincent Baláž, Mokrance
Ing. Andrej Butala, Nižná Kamenica
Jaroslav Goleňa, Kechnec
MVDr. Ivan Choma, Malá Ida
Peter Jeremiaš, Opátka
Ing. Stanislav Kolesár, Hodkovce
Štefan Kolesár, Slanská Huta
Marián Konrády, Nižná Myšľa
Ing. Ľudovít Lippai, Ruskov
Ondrej Magáč, Čakanovce
Ing. Peter Ondrejka, Malá Lodina
Albert Mitro, Komárovce
Andrej Petra, Nižná Kamenica
Vladimír Romančák, Medzev
Ing. Dušan Rostáš, Poproč
Ing. Eduard Sabol, Družstevná pri Hornáde
Martin Semen, Čaňa
Peter Schürger, Štós
Karol Spišák, Moldava n. Bodvou
Vincent Tóth, Paňovce
Stanislav Trojan, Bohdanovce
Jozef Žemba, Poproč
Ladislav Adamkovič, Svinica
Ing. Ivan Bosák, Rozhanovce
Zoltán Bukovič, Medzev
Dušan Dubinský, Moldava n. Bodvou
Tibor Dulovič, Ďurkov
Michal Guzej, Ruskov
František Hromý, Košická Belá
Ján Imling, Medzev
Miroslav Jankovič, Moldava n. Bodvou
Ján Januv, Medzev
Ján Jobbágy, Borda
Dušan Kotos, Kráľovce
JUDr. Emil Kolcun, Košické Olšany
Ján Kozman, Moldava n. Bodvou
Ladislav Lacko, Šemša
PaeDr. Pavol Lechman, Kecerovské Pekľany
Andrej Majorský, Ďurkov
Michal Méder, Medzev
Ing. Ján Mitro, Geča
Jiří Nedbal, Malá Ida
Gejza Patrik, Trstené pri Hornáde
Ladislav Rak, Slanské n. Mesto
Stanislav Sedlák, Trstené pri Hornáde
Gabriel Stark, Medzev
Ladislav Ševcov, Drienovec
Tibor Šiška, Bunetice
Daniel Šoltész, Péder
Ladislav Turóczi, Turňa nad Bodvou
Jozef Varga, Dvorníky
- 15 -
70
80
Jozef Begáni, Čaňa
Ján Fabián, Moldava n. Bodvou
Mgr. Ľudovít Gábor, Moldava n. Bodvou
Gejza Kapallo, Vyšný Lanec
Štefan Katona, Vajkovce
Ing. Jozef Machovič, Malá Ida
Vicent Petrus, Skároš
Ladislav Smrčo, Ruskov
Štefan Tóth, Buzica
František Urbančík, Vyšný Klatov
Ján Buľko, Veľká Ida
Imrich Cestický, Jasov
Ľudovít Kováč, Turnianské Podhradie
85
JUDr. Ján Stašák, Družstevná pri Hornáde
„ Keď už slová nič nezmôžu, počúvať je treba.
Tichým vánkom nech sa nesú spomienky do neba.“
(Autorka)
Naše rady navždy opustili
p. František Dorák, PZ Topoľ Mokrance
p. Mikuláš Fedor, PZ Domaška Trstené pri Hornáde
p. Marián Filčák, PZ Dubina Medzev
p. Edmund Freiman, PZ Dubina Medzev
p. Peter Jakab, PZ Slanská Dolina
p. Tibor Lacko, PZ Dúbrava Dub
p. Gabriel Molnár, PZ Sokol Dvorníky
p. Ladislav Vajányi, PZ Kaňapta Buzica
Česť ich pamiatke
- 16 -
Poľovnícke signály, povely a fanfáry
V tomto čísle si opäť povieme niečo o poľovníckych zvykoch a tradíciách. Medzi ne patria aj
poľovnícke signály, povely a fanfáry.Odpradávna používali poľovníci na dorozumievanie rôzne
signály. V minulosti pre tieto účely používali napríklad zvierací roh. V neskoršej dobe ho nahradili lesnice, lesné rohy, trúbky a krídlovky.Najpoužívanejším dorozumievacím nástrojom na
poľovačkách je lesnica. Poľovačka s nástupom a trúbením signálov a zvukových povelov
na lesnici pôsobí sviatočnejšie a je akousi slávnosťou, kde vzdávame hold nášmu ušľachtilému
koníčku. Lesnica je kruhovito zatočený plechový hudobný nástroj bez kláves s náustkom. Pri
trúbení na lesnici stojí poľovník – trubač s mierne rozkročenými nohami, ľavú ruku má v bok,
alebo si ňou drží svoju pušku a v pravej ruke má lesnicu. Lesnicu drží v ruke tak, aby jej „korpus“
smeroval vpravo hore. Tak ako som už spomínala z lesnice zneli v minulosti rôzne signály
a povely, ktoré každý poľovník ovládal, pretože to bol jediný spôsob komunikácie.Na Slovensku
sa môžeme právom hrdiť v tejto oblasti. Tu nás preslávil zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan,
ktorý zložil Slovenské poľovnícke signály na texty autora Pavla Porubana. Ku každému signálu
je text, ktorým chceme vyjadriť oznam, upozornenie či pozdrav. Je veľmi dobré, ak tie texty
poľovníci aj poznajú.
1. POZOR – je upozornením, že poľovačka začína.
„Počúvajte, počúvajte, na rozkazy pozor dajte.“
2. UVÍTANIE – všetkých vítame a tento signál káže poľovnícky
mrav vypočuť si s obnaženou hlavou – klobúk dole.
„Vítame Vás, priatelia poľovníci, prírody a zveri
vášniví milovníci, milovníci.“
3. SLÁVNOSTNÉ LESNICE
„Slávnostne zatrúbia lesnice.. každému, kto našu zver má rád a v núdzi ostane dobrý kamarát.“
4. ZAČIATOK ČINNOSTI – po rozídení sa honcov a poľovníkov
na stanovištia.
„Poľovka sa začína, každý pušku nabíjaj, strieľaj presne,
opatrne, radosťou sa opíjaj, a pozor si daj!“
5. HONCI DO KRUHU
„Honci, pomáhajte, z kruhu vyháňajte.“
6. KONIEC ČINNOSTI
„Mierni vášeň vybi zbraň, na nič živé nestrieľaj,na nič živé nestrieľaj!“
- 17 -
7. PRESTÁVKA
„Zastavme poľovanie, posilnime sa.“
8. KONIEC PRESTÁVKY
„Smiech a humor zanechajme, poľovať sa znovu dajme, dajme sa.“
9. VÝRAD
„Poctu poslednú skladáme zveri lovene vďaku za dobrý revír. Sosnou povievaj vetrík voňavý, ďaleko zanes naše ha-la-li.“
10. LOVU ZDAR
„Lesu poľu dolinám, zaznej mocné lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar.“
Pri poslednom pohone sa stretávajú poľovníci zvyčajne na poľovníckej chate, kde v družnej
debate rozprávajú zážitky z poľovačiek. Je dobrým zvykom, ak domáci poľovníci pripravia
chutné pohostenie a príležitosť na zábavu a spev svojím poľovníckym hosťom.
Lovu zdar priatelia!
Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová
predsedníčka osvetovej komisie OkO SPZ Košice-okolie
...tri vtipy na koniec...
Vybrali sa dvaja poľovníci na kačice.
Ešte neboli ani poriadne pripravení, keď vyplašili celý kŕdeľ.
Obaja v rýchlosti zamierili.
„Ktorú berieš?“ pýta sa prvý.
„Tú, ktorá prvá padne“
vvv
Ide pytliak do lesa na srnca. Celkom sa mu darilo,
prehodil si úlovok cez plece a opatrne sa zakráda domov.
Na kraji lesa však čaká poľovník. „Kamže, kam?“ zaznela otázka.
„Ááále, bol som so psom na prechádzke, cestou omdlel a tak ho nesiem.“
„A čo tie parohy?“ nedá sa poľovník.
„Tak toto je už jeho problém.“
vvv
Ide líška lesom a zrazu počuje z krovia: „kikirikí, kikirikí.“
Milujem tie zvuky, vraví si líška, bude to ľahká korisť.
Skočí do krovia, no namiesto peria z krovia lietajú jej vlastné chlpy.
Konečne sa celá holá vyslobodí a uháňa ozlomkrky.
Krátko za ňou vyjde vlk, ponaťahuje sa a vraví:
„ Kúúúrnik, keď nepoznám jazyk, ani si nevrznem.“
- 18 -
Lovu zdar !
Na Spravodajcovi spolupracovali:
Ing. Radoslav Opiňár, p. Eva Jalčová, Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová,
p. Vladimír Varga, Ing. Jaroslav Jeremiáš, Ing. Róbert Komjáti-Nagy, Mgr. Františka Feherová
Nepredajné,len pre vnútornú potrebu OkO SPZ Košice-okolie
Download

SPZ ABOVSKÝ POĽOVNÍK - Okresná organizácia SPZ Košice