p.č. Meno/organizácia
1
Hydromeliorácie š.p.,
Vrakunská 29,
Bratislava
Dátum prijatia/
Č. spisu
pripomienky
vyhodnotenie
OVZ106355/2010
16.06.2010
Hydromeliorácie, š.p. - správca hydromelioračných zariadení vo
vlastníctve Slovenskej republiky na základe podaných žiadostí o
vypracovanie odborného stanoviska k existencii hydromelioračných
stavieb na uvedených pozemkoch (s povinnými prílohami, ktoré nájdete
uvedené v dokumente „Podklady k žiadosti", ktorý je umiestnený na
webovej stránke štátneho podniku), vypracováva svoje stanovisko v
súlade s vnútropodnikovými smernicami upravujúcimi postup
zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť.
Oznamujeme Vám, že poskytovanie tejto služby je odplatné a výška
platby je stanovená Organizačnou smernicou č.5/2009 s účinnosťou od
01.08.2009, ktorá špecifikuje zásady a podmienky poskytovania
vybraných druhov činností fyzickým a právnickým osobám a orgánom
verejnej správy (obciam). Poskytované služby podľa rozsahu a odbornej
náročnosti jednotlivých činností sa členia do nasledovných kategórií a
cien:
- vzaté na vedomie
po
zn
.
Kategórie poskytovaných služieb Bežná cena bez DPH
Prvé stanovisko
Ďalšie
neskoršie
stanovisko (50%)
A
10,00 EUR
5,00 EUR
B
15,00 EUR
7,50 EUR
C
35,00 EUR
17,50 EUR
D
60,00 EUR
30,00 EUR
E - v jednom katastrálnom území 40,00 EUR 10,00 EUR
- za každé ďalšie k. ú.
20,00 EUR
F - v jednom katastrálnom 125,00 EUR
ú.zemí - za každé ďalšie k. ú. s 33,00 EUR
HMZ - za každé ďalšie k. ú. bez 16,50 EUR
HMZ
62,50 EUR
16,50 EUR
8,25 EUR
G, H
Osobitné ocenenie
Vaša žiadosť bude posudzovaná podľa vyznačených kategórii
1
O tom, do ktorej kategórie bude zaradená Vaša objednávka, rozhoduje
rozsah odbornej náročnosti jednotlivých druhov činností špecifikovaných
v podnikovej smernici upravujúcej postup jednotlivých pracovníkov, ktorí
budú tieto stanoviská spracovávať.
Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o písomné
potvrdenie Vašej objednávky (poštou, alebo faxom), v ktorej bude
uvedené, že akceptujete vyššie uvedené obchodné podmienky - vzor
„potvrdenia" je uvedený na strane č.3. Až po jeho obdržaní bude Vaša
objednávka považovaná za záväznú. Vybavenie Vašej objednávky
bude spravidla do 30 kalendárnych dní od obdržania podpísaného
„potvrdenia". Pri veľkom počte obdržaných objednávok, bude dodacia
lehota dlhšia, za čo sa Vám dopredu ospravedlňujeme. O vybavení
Vašej žiadosti sa môžete informovať na telefónnom čísle 02/40258201,
alebo 02/40258213, prípadne písomne na mailovej adrese:
[email protected]
2
3
Železnice SR,
Oblastné riaditeľstvo
Košice, Kasárenské
námestie 5, 041 50
Košice
Ministerstvo
zdravotníctva SR,
Inšpektorát kúpeľov
a žriediel, Limbová 2,
837 52 Bratislava
18.06.2010
OVZ107179/2010
Priložene Vám odstupujeme spis - Oznámenie prerokovania návrhu „Územného
plánu mesta B.B." a „Koncepcie rozvoja mesta B.B. v oblasti tepelnej
energetiky", zo dňa 27.5.2010, ako Vám patriaci.
- vzaté na vedomie
18.06.2010
OVZ107183/2010
Listom č. Pr.V-102475/2010/Ky doručeným dňa 7.6.2010 Ste zaslali na
Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel oznámenie
prerokovania Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie
rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky.
Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel Vám k
predmetnému konceptu oznamuje nasledovné stanovisko.
K Návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica:
Konštatujeme, že naše pripomienky zaslané Vám listom č. 19872-2/2008 v rámci
prerokovania konceptu predmetnej územnoplánovacej dokumentácie neboli do
návrhu premietnuté.
K predloženému návrhu si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
k stati F. 1.2.2.2:
Zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
bol zrušený zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách,
prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
účinným od 1.1.2006. Taktiež bola zrušená vyhláška MZ SR č. 22/2000 Z. z. a
bola nahradená vyhláškou MZ SR č. 551/2005 Z. z., účinnou od 15.12.2005.
V tejto súvislosti uvádzame, že riešené územie sa nedotýka záujmov ochrany
- vzaté na vedomie
- akceptované
- vzaté na vedomie
2
4
Úrad pre reguláciu
železničnej dopravy,
sekcia špeciálneho
stavebného úradu,
Štefánikova 60,
04001 Košice
21.06.2010
Pr.107531/2010
UHA1253/2010
24.06.2010
podľa zákona č. 538/2005 Z. z.. Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v
Sliači a v Kováčovej určené vyhláškou MZ SR č. 551/2005 Z. z. nezasahujú do
riešeného územia, tak ako tomu bolo podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2000 Z. z..
V nadväznosti na uvedenú skutočnosť požadujeme v stati F. 1.2.2.2 - časti
Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov celý text príslušne prepracovať
resp. túto časť úplne vypustiť.
k stati F. 1.2.2.5
Podľa registra minerálnych vôd v Slovenskej republike vedenom Ministerstvom
zdravotníctva SR - Inšpektorátom kúpeľov a žriediel podľa § 44 ods. 2 písm. i)
vyššie uvedeného zákona sa na území mesta Banská Bystrica nachádza 15
zdrojov minerálnej vody. Jedná sa o nasledovné zdroje: B-l, B-2, B-4, PV-6,
ŠHV-1, BB-1, ŠV-1, ŠV-2, Medokýš, Medokýš II, Prameň pod vŕbou vBargarovej
záhrade, Prameň pod včelínom, Prameň v záhrade Žiackeho domova IV, Pod
smrčkom a Kúpeľný prameň. Uvedenú skutočnosť odporúčame v texte uviesť.
ku grafickým prílohám:
Hranicu ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej
vyznačenú ešte podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2000 Z. z. je potrebné z grafických
príloh odstrániť, nakoľko ochranné pásma podľa platného predpisu - vyhlášky
MZ SR č. 551/2005 Z. z. sú iného rozsahu a nezasahujú do k. ú. Banská
Bystrica.
K Návrhu Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky
- nemáme pripomienky.
Listom č.j. Pr.V-102475/2010/Ky z 27.05.2010, doručeným na Úrad pre reguláciu
železničnej dopravy (ÚRŽD) dňa 9. júna 2010 ste oznámili prerokovanie vyššie
uvedenej územnoplánovacej dokumentácie.
K návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica a návrhu Koncepcie rozvoja
mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej techniky, ktoré vypracovala Spoločnosť
AUREX s r.o. Bratislava uvádzame, že tento dokument:
• akceptuje všetky ÚRŽD známe rozvojové zámery v oblasti koľajovej dopravy
vrátane požiadaviek na vyčlenenie území pre zdvojkoľajnenie železničnej trate
Zvolen - Podbrezová v úseku Zvolen -Banská Bystrica, pre prestavbu žel.
zastávky s nákladiskom Radvaň, vybudovanie novej žel. zastávky Banská
Bystrica mesto vrátane komplexnej úpravy predstaničného priestoru, úprav v
železničnej stanici Banská Bystrica a úprav železničných vlečiek, pre zriadenie
regionálneho dopravného centra ako základu integrovaného dopravného
systému hromadnej dopravy, ktorého nosným systémom je železničné spojenie
Zvolen - Banská Bystrica, atď.
•
vytvára priestorové podmienky pre mimoúrovňové križovanie železničných
tratí s cestnými komunikáciami vrátane komunikácií určených výlučne pre pohyb
chodcov.
ÚRŽD ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 ods. b zákona č.
513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
- akceptované, prepracovať
alebo vypustiť
- akceptované, uviesť
v text.časti 15 zdrojov
minerál. vody podľa registra
- akceptované, hranicu
ochranných pásiem prír.
lieč. zdrojov v Sliači
a v Kováčovej odstrániť
- vzaté ne vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
3
5
Obvodný úrad
životného prostredia,
Skuteckého 19,
B.Bystrica
22.06.2010
OVZ107766/2010
dráhach) a ako dotknutý orgán z pohľadu ním chránených záujmov podľa
príslušných ustanovení zákona o dráhach nemá k návrhu ... žiadne námietky ani
pripomienky.
Dňa 7.6.2010 bolo na tunajší úrad doručené oznámenie prerokovania návrhu
„Územného plánu Mesta Banská Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta Banská
Bystrica v oblasti tepelnej energetiky", ktorý vypracoval: AÚREX spol. s.r.o.
Bratislava v spolupráci s hlavným architektom mesta Banská Bystrica, hlavný
riešiteľ: Ing. arch. Dušan Kostovský - Aurex spol. s.r.o., apríl 2010, číslo
zákazky: 2010/020.
Návrh Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky je
zverejnený na webovej stránke internetu http://www.uhabb.sk/nuplanbb2/.
Navrhuje sa:
- Budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to
ekonomicky a environmentálne
zdôvodniteľné,
udržať
a inovovať
už
vybudované
systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom,
(str. 5)
- Vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej
energetike, (str. 5)
- Vytvárať územné podmienky pre výstavbu spaľovní odpadov pre jednotlivé
oblasti s ich lokalizáciou v optimálnom dosahu najväčších producentov odpadov,
(str. 6)
- Dobudovanie resp. vybudovanie spaľovne odpadu zo zdravotníckych zariadení
v lokalite územne zabezpečenej mestom Banská Bystrica (str. 17)
- Prestavba výrobných plôch (Fatra, Smrečina, Majer) v prospech občianskeho
vybavenia (str. 32)
- Na území CM počítať v rámci návrhu do r. 2025 s likvidáciou spaľovne NsP na
Ceste k nemocnici a jej nahradením plochami občianskeho vybavenia (str. 38)
- Výstavbou doplnkových zariadení centrálneho cintorína s krematóriom
(zariadenia cintorínskych služieb, reštauračné a stravovacie zariadenia,
doplnkové služby) na ploche západne od verejného parkoviska a múzea v
predpolí Pamätníka obetiam II. Svetovej vojny v Kremničke (str. 46)
- Budovaním zariadení občianskeho vybavenia v rámci polyfunkčných domov
uvažovaných na voľných plochách západnej strany ul. Kremnička (pod
krematóriom) (str. 46)
- Vybudovanie tepelného zdroja pre zásobovanie východného sektoru
mesta teplom v nadväznosti na plochy bývalej cementárne (str. 65)
- Prestavbou areálu bývalej Stredoslovenskej cementárne (Holcim, a.s.) (str. 65)
- Rozširovaním plôch výroby severným smerom od areálu cementárne (str. 65)
- Zabezpečiť výmenu existujúcich zastaraných zariadení za nové
ekologickejšie a ekonomickejšie technológie výroby tepla (str. 146) uprednostniť
výrobu tepla alternatívnymi zdrojmi, resp. zdrojmi s vyspelou technológiou pre
- vzaté na vedomie
4
využívanie obnoviteľných zdrojov energie (str. 146)
- Presadzovať vytvorenie zdrojov tepla a prechod existujúcich zdrojov tepla na
palivovú základňu
biomasa,
pričom
uvažovať
s vytvorením
4
samostatných zón centrálneho zásobovania teplom, a to: zóna 01 - Radvaň,
zóna 02 - Rudlová-Sásová, zóna 03 - Smrečina, zóna 04 - Ostatné tepelné
okruhy (str. 146)
uvažovať existujúci tepelný zdroj v areáli Smrečina Hofatex a.s. zásobovaný
biomasou zo zdrojov výrobného areálu (str. 146)
Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici ako orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 22 písm. d), § 26 ods. 3 písm. s)
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej „zákon o ovzduší") a podľa § 3 ods. 2 a
4 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
nasledovné stanovisko:
1. V navrhovaných zástavbách nespaľovať iné ako palivo povolené výrobcom
zariadenia na spaľovanie plynného alebo pevného paliva spĺňajúci BAT
technológiu.
2.
V zmysle § 26 ods. l zákona o ovzduší vydáva tunajší úrad súhlas na
umiestnenie stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, povolenie stavieb
veľkých zdrojov a stredných zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie.
3.
V zmysle § 27 ods. l písm. c) zákona o ovzduší vydáva obec súhlas na
povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a na
ich užívanie [§ 17 ods. l písm. a)].
4. Zabezpečiť, aby sa neuvažovalo s výstavbou v blízkosti krematória a jeho
okolí, vzhľadom na zastaralé zariadenia kremačných pecí, ktoré si vyžadujú
výmenu.
5. Na strane 38 sa píše, že do roku 2025 sa počíta s likvidáciou spaľovne NsP
na Ceste k nemocnici - spomínaný zdroj znečisťovania ovzdušia na uvedenej
adrese neexistuje.
- akceptované
- Akceptované
- Akceptované
- Neakceptované,prevádzkou
krematória sú zasiahnuté aj
súčasné obytné zóny v č.m.
Kremnička a Rakytovce.
Zastaralé zariadenie
kremačných pecí je žiaduce
vymeniť Trváme na zachovaní
koncepcie v okolí krematória
so stanovením regulatívu
podmienky pre novú výstavbu
až po nahradení zastaralej
technológie krem.pecí.
Op
.ro
kov
avi
e
- akceptované, v texte opraviť
lokalizáciu (ulicu) pre zámer
likvidácie spaľovne NsP (
nenachádza sa na Ceste
k nemocnici)
5
6
7
8
9
Ministerstvo kultúry
SR, sekcia kultúrneho
dedičstva, Nám. SNP
33, 813 31 Bratislava
Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra,
Mlynská dolina 1, 817
04 Bratislava 11
Slovenská správa
ciest, Miletičova 19,
826 19 Bratislava
Ing. Novanský
tomáš, poslanec MsZ
za VO Rudlová Sásová
22.06.2010
OVZ107819/2010
24.06.2010
OVZ108439/2010
25.06.2010
OVZ108636/2010
25.06.2010
OVZ108829/2010
UHA1275/2010
25.06.2010
Vážený pán primátor,
listom č. Pr.V.-102475/2010/Ky zo dňa 27.5.2010 ste sa na Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") obrátili so žiadosťou o stanovisko
k materiálom „Územný plán Mesta Banská Bystrica" a „Koncepcia rozvoja Mesta
Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky".
Ministerstvo ako v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ústredný orgán štátnej správy
na ochranu pamiatkového fondu požaduje, aby akákoľvek činnosť v Pamiatkovej
rezervácii Banská Bystrica, jej ochrannom pásme alebo týkajúca sa kultúrnej
pamiatky bola posudzovaná Krajským pamiatkovým úradom Banská
Bystrica a realizovaná v súlade s rozhodnutím alebo záväzným
stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Podobný
postup je z dôvodu ochrany archeologického kultúrneho dedičstva potrebné
dodržať v prípade akýchkoľvek zásahov do zeme, bez ohľadu na situovanie
činnosti v pamiatkovej rezervácii alebo mimo neho.
Váš list č.j. V-102475/2010/Ky z 27.5.2010 po vypracovaní substanoviska sme
postúpili na vyjadrenie MŽP SR, sekcii geológie a prírodných zdrojov, Bratislava.
Na základe Vašej žiadosti z 27.05.2010 zaujímame k Návrhu ÚPN mesta B.
Bystrica nasledovné stanovisko:
Ku Konceptu územného plánu mesta Banská Bystrica sme zaujali zásadné
stanovisko ešte 30.9.2008 listom zn. 35674/3110/2008. Následne sa uskutočnili
k problematike dopravného riešenia i osobitné rokovania v okruhu priamo
zainteresovaných organizácií a inštitúcií. Na uvedených rokovaniach bolo v tom
čase konštatovaných viacero otvorených koncepčných otázok v oblasti cestnej
dopravy, ktoré presahujú hranice mesta resp. i kraja, a majú zásadný vplyv i na
riešenie cestnej dopravy v meste Banská Bystrica.
Detto problematiku potvrdzuje i naše stanovisko k „Návrhu ÚP VÚC
Banskobystrického kraja - Zmeny a doplnky 200" z 04.08.2009 listom zn.
28754/3110/08.
Vzhľadom k závažnosti problematiky a jej dosahu, odporúčame pred zaujatím
konečného stanoviska Slovenskej správy ciest k Návrhu územného plánu mesta
Banská Bystrica zvolať rokovanie zainteresovaných (MDPT SR, NDS a.s., SSC,)
na ktorom by spracovateľ dopravnej časti ÚP objasnil a zdôvodnil výsledný
návrh riešenia dopravy, prípadne pomenoval neuzavreté problémy a ich dopad
na navrhovaný ÚP mesta.
„Navrhujem vypustenie prepojovacej komunikácie tzv. Rudlovská radiála, teda
cestu domu LIDL v mestskej časti Rudlová - Sásová v celej navrhovanej trase
teda až po pripojovaciu súčasnú komunikáciu Rudlovská cesta pod ulicou
Ružová v časti Rudlová - Sásová."
- akceptované
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované, rokovanie sa
uskutočnilo dňa 8.7.2010
- neakceptované, predmetná
komunikácia-Rudlovská
radiála predstavuje
v navrhovanom radiálno
Op
rok
6
V procese prípravy nového územného plánu Mesta Banská Bystrica prijalo
mestské zastupiteľstvo dve uznesenia pre určenie a spresnenie zdania pre
vypracovanie jednak územného plánu a jednak pre pripravovaný Generel
dopravy. Zadávateľ a ani obstarávate!' tieto dve uznesenia mestského
zastupiteľstva neakceptoval a nepripravil ani alternatívny variant dopravy. Preto
navrhujem vypustenie uvedenej komunikácie z výsledného návrhu územného
plánu tak, aby bolo splnené uznesenie MsZ číslo 589/2009 zo dňa 22.septembra
2009. Neakceptovaním uznesenia sa do návrhu územného plánu nedostala ani
alternatívna verzia pre prípad, že z výsledného variantu bude táto navrhovaná
komunikácia vypustená čo pokladám za absolútne neprijateľné.
okružnom systéme mesta
článok, ktorý bol v koncepcii
rozvoja základného
komunikačného systému
mesta navrhovaný už v ÚPN
A BB z roku 1976. Jeho
polohové situovanie
a smerové trasovanie bolo už
v minulosti overované (v 8
alternatívach) a ako relatívne
najvhodnejšie riešenie bolo
preukázané polohové vedenie,
ktoré je premietnuté aj
v návrhu ÚPN mesta.
V závislosti na tototo polohové
vedenie boli pripravované aj
nadväzné územno-dopravné
riešenia ako pokračovanie
Rudlovskej radiály v rámci
výstavby sídliska RS II,
situovanie križovatky na
vonkajšom dopravnom okruhu
Kynceľová-Kostiviarska (pri
Lidl-i) a riešenie Rudlovskej
križovatky na severnom
obchvate mesta (R1)
v súčasnosti realizovanej.
Z uvedených dôvodov každé
iné riešenie je horšie
z hľadiska negatívnych
vplyvov na ŽP v tejto časti
mesta.
- neakceptované, Koncept
ÚPN mesta v zmysle
stavebného zákona bol
verejne prerokovaný
a spripomienkovaný. V rámci
tohto procesu bolo zvolané
k podaným pripomienkam
opakované prerokovanie,
ktorého sa pripomienkovateľ
nezúčastnil. Obstarávateľ
7
10
11
Tlačiarne BB spol.
s.r.o., Partizánska
cesta 59, 975 26
Banská Bystrica
26.06.2010
OVZ108942/2010
Letecký úrad SR,
Letisko M.R.
Štefánika, 823 05
Bratislava
28.06.2010
OVZ109115/2010
Po oboznámení sa s Návrhom ÚPN Mesta Banská Bystrica najmä vo vzťahu k
prípadnému rozvoju Tlačiarní BB spol. s r. o. konštatujeme, že boli rešpektované
naše požiadavky vyjadrené v našom stanovisku ku konceptu zo dňa 13. X. 2008.
S návrhom súhlasíme, dôverujeme si požiadať, aby naše predchádzajúce
pripomienky boli zahrnuté do schválenej verzie územného plánu.
Vaším listom ste nám oznámili prerokovanie „Návrhu Územného plánu mesta
Banská Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky", so žiadosťou o stanovisko.
Ospravedlňte našu neprítomnosť na verejnom prerokovaní ÚPD, ktoré sa
uskutočnilo dňa 16.06. 2010, z dôvodu účasti na iných plánovaných akciách.
Letecký úrad SR, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku civilného letectva
v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
základe preštudovania návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica
nesúhlasí s predloženou ÚPD. Spracovateľ ÚPD nezohľadnil pri návrhu využitia
územia záujmy civilného letectva, a to územnú ochranu Letiska Sliač, ktorá je
zabezpečená rozhodnutím o určení ochranných pásiem letiska Sliač zn. 1430/92/ILPZ zo dňa 27.10.1992, rozhodnutím o určení ochranných pásiem
Heliportu NsP F.D.Roosewelta Banská Bystrica zn. 311-791/01-OP zo dňa
13.8.2001 a prekážkovými rovinami Heliportu SsÚSCH Banská Bystrica
určenými predpisom L14 Letiská, II. zväzok - Heliporty.
Z ochranných pásiem Letiska Sliač vyplývajú nasledovné obmedzenia:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a
pod. je stanovené:
^- ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1,43 % - 1 :
70) s výškovým obmedzením 353,38 - 533,79 m n.m.B.p.v.,
•> ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 353,38 m
n.m.B.p.v.,
•> ochranným pásmom kužeľovejplochy (sklon 4 % -1: 25,) s výškovým
obmedzením 353,38 - 453,38 m n.m.B.p.v.,
+ ochranným pásmom rádiolokátora SRE Sliač s výškovým obmedzením cca
349 - 444 m n.m.B.p.v.,
Nad tieto výšky je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letecko-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého
úradu SR.
Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená
ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
rozhodol v zmysle zákonných
a odborných skutočností t.j.
v prospech záujmu väčšiny
obyvateľov mesta.
- vzaté na vedomie
- akceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované,
Pozn. obmedzenia
z ochranných pásiem
doplniť do textu záväznej
časti
8
>> ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová
úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou;
externé osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných
zariadení a pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je
nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie
posádky lietadiel; zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia; zákaz použitia silných svetelných zdrojov),
>> ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN
(vedenie musí byť riešené podzemným káblom),
•> vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania
činností a zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva
v okolí letiska; obmedzenie zriaďovania poľnohospodárskych stavieb, napr.
hydinární, kravínov, bažatníc, stredísk zberu a spracovania hmotného odpadu,
vodných plôch a ďalších stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu
vtáctva).
Z ochranných pásiem Heliportu NsP F.D.Roosewelta Banská Bystrica vyplývajú
nasledovné výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov,
porastov a pod., ktoré sú stanovené:
>> ochranným pásmom vzletových a príbližovacích priestorov (sklon 25 % - 1 :
4) s výškovým obmedzením 407,2- 457,2 m n.m.B.p.v.,
>> ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 100 % - 1 : 1) s výškovým
obmedzením 407,2-457,2 m n.m.B.p.v.
Z prekážkových rovín Heliportu SsÚSCH Banská Bystrica vyplývajú nasledovné
výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a
pod., ktoré sú stanovené:
+ prekážkovou rovinou vzletových a príbližovacích priestorov (sklon 12,5 % - 1 :
8) s výškovým obmedzením 390 - 465 m n.m.B.p.v.,
>> prekážkovou rovinou prechodových plôch (sklon 50 % - 1: 2) s výškovým
obmedzením 390 -415 m n.m.B.p.v.
Nad tieto výšky je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letecko-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého
úradu SR.
Tieto ochranné pásma a prekážkové roviny žiadame doplniť do záväznej
textovej časti.
Časť novo navrhovaných lokalít sa nachádza v mieste, kde už terén presahuje
výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Sliač - tvorí leteckú prekážku.
Letecký úrad SR na základe formátu grafickej časti dokumentácie zverejnenej na
stránke www.banskabystrica.sk nevie posúdiť, pre ktoré z týchto lokalít bude
možné povoliť výšku nad ochranné pásma a s ktorými nebude súhlasiť. Preto
žiada zaslať tieto podklady v inom čitateľnejšom a prehľadnejšom formáte (napr,
dwg, daň). Na základe vyššie uvedených dokladov, Letecký úrad SR vydá
stanovisko s požiadavkami, ktoré bude potrebné do Návrhu Územného plánu
- akceptované –rokovať
s Leteckým úradom
a doplniť do návrhu
9
12
Občianska rada časti
mesta Uľanka, P.
Magerčiak, J.Mistríka
10, Banská Bystrica
28.06.2010
OVZ109204/2010
mesta Banská Bystrica zapracovať, a to do textovej aj výkresovej časti ako
regulatívy priestorového a funkčného využitia územia.
Letecký úrad SR nemá pripomienky ku Koncepcii rozvoja mesta Banská Bystrica
v oblasti tepelnej energetiky, za predpokladu že bude rešpektovať vyššie
uvedené ochranné pásma a prekážkové roviny.
Prílohy ( celkom 13 listov xA4):
1. str. 70,71 časti Z.3.16.-s navrhovanými zmenami textu
2. str. 75 časti Z.5.1.3.2.-S navrhovanými zmenami textu
3.
návrh textu nového regulačného listu „ PB 00 " do záväznej časti Regulatívy a limity využívania územia
4. str. 209, 210,211 časti D. 3.15-s navrhovanými zmenami textu
5. str. 512, 517, 518 časti N-s navrhovanými zmenami textu
6. schéma rozmiestnenia bytov podľa častí mesta - s navrhovanou zmenou
7. schéma návrhu bytovej výstavby a rozmiestnenia bytov — s navrhovanou
zmenou
Z návrhu ÚPN BB vyplýva, že z pripomienok , ktoré sme podali ku konceptu, boli
akceptované tri, ale ďalšie štyri pripomienky neboli akceptované (do návrhu
neboli zapracované), ani som nebol predvolaný na ich opätovné prerokovanie.
Máme tieto pripomienky a návrhy a žiadame ich akceptovať:
Do verejnoprospešných stavieb dopravných v časti Z. 6. l ako aj v časti M. l
doplniť pre CM Uľanka
- vybudovanie protihlukovej bariéry pozdĺž cesty 1/59 na odhlučnenie obytného
územia Uľanky od tejto cesty
- vybudovanie parkovacích plôch - záchytného parkoviska na území Uľanka Chemika pre nákladnú a kamiónovú tranzitnú dopravu ( a vyznačiť túto zmenu aj
do schémy „ Dopravné plochy sústredenej statickej dopravy" a do výkresu č. 4 „
Verejné dopravné vybavenie )
V Regulatívoch a zásadách priestorového a funkčného usporiadania časti mesta
16 - Uľanka ((Z. 3.16.) navrhujeme doplniť nasledovný text:
- „ V záujme zabezpečenia stability územia je neprípustná akákoľvek ďalšia
zástavba v ochrannom pásme železnice, nakoľko táto je umiestnená v
strmom svahu rozšírenom násypmi V ochrannom pásme železnice je
prípustná len zeleň s izolačnou a ochrannou funkciou."
V grafickej časti - vo výkrese 3( Priestorové usporiadanie a funkčné využitie
územia) a vo výkrese 7 (Regulatívy a limity funkčného a priestorového
- neakceptované, vybudovanie
protihlukovej bariéry pozdĺž
cesty I/59 na odhlučnenie
obytného územia Uľanky od
tejto cesty nie je predmetom
riešenia ÚPN mesta, žiadosť
podať na správcu komunikácie
I/59
- neakceptované, vlastník
pozemku požaduje ponechať
súčasnú funkciu – lokalita
skladov a výroby
- akceptované
- akceptované
10
využívania územia) žiadame riadne vyznačiť tento regulatív (t.j.farebne a
regulatívom ŽE 06) na celom doposiaľ nezastavanom ochrannom pásme
železnice. Poukazujeme na to, že pozdĺž päty svahu vedie vysokotlakový
skupinový vodovod. Toto územie patrí do ochranného pásma NAPANTU, síl.
stupňom ochrany (hranicu ochranného pásma tvorí tok Bystrica — biokoridor
regionálneho významu).
- „V CM Uľanka je pre ďalší rozvoj bývania prípustná len individuálna
bytová výstavba (IBV) - izolované rodinné domy alebo radová rodinná
zástavba, do 2 NP "
Navrhujeme doplniť do záväznej časti regulačný list PB 00 - ÚZEMIE
ZASTAVANÉ RODINNÝMI DOMAMI A RADOVOU RODINNOU ZÁSTAVBOU
DO 2NP (jeho text prikladáme v prílohe)
V grafickej časti - vo výkrese 7 navrhujeme zmeniť na všetkých územiach
Uľanky, v ktorých je vyznačený regulatív PB 02 (výškový regulatív 1-2,1-3) , na
nový - navrhovaný regulatív PB 00, výškový regulatív 1-2.
Túto zmenu požadujeme preto, že na rozdiel od konceptu ÚPNBB sú v jeho
návrhu zmenené regulatívy tak, aby umožňovali umiestňovanie bytových domov
do každého územia určeného na bývanie. Tým sa vytvára priestor na
"kostrbatú", prehustenú, zmiešanú IBV a HBV, na výstavbu bytových domov
niekoľkonásobne prevyšujúcich 2-podlažnú IBV ( aj "len" dvojpodlažný bytový
dom môže dosiahnuť výšku 15-20 m, lebo môže pozostávať napr. zo spoločných
priestorov, vyvýšeného prízemia, prvého NP, druhého NP, ustupujúceho NP a
podkrovia so šikmou strechou ). Uľanka, ale aj ďalšie najmä okrajové časti
mesta majú typickú izolovanú nízkopodlažnú IBV nenarúšajúcu kolorit svojho
prostredia.
K návrhu ÚPN BB máme úplne novú — zásadnú pripomienku týkajúcu sa
navonok nenápadných zmien oproti už prerokovanému konceptu, ktorými
sa Mesto BB v lokalite Uľanka-Chemika snaží umiestniť bytové domy sociálne byty nižšieho štandardu.
Vo výkresoch č. 3, č. Jač. 10, ktoré sú obligatórnou prílohou záväznej časti
UPN BB, navrhujeme územie Uľanka- Chemika určiť na využívanie pre
dopravu - regulatív PD 01 (resp. PD 02)
V časti Z.3.16. (str. 70) navrhujeme v tabuľke vypustiť lokalitu Uľanka —
Chemika, teda ponechať len lokalitu Pri ihrisku l- pre výstavbu 30 rodinných
domov. Už samotná navrhovaná výstavba 30 rodinných domov je na hranici
trvalo udržateľného rozvoja tejto časti mesta. Dôjde tým k nárastu počtu
obyvateľov Uľanky cca o % - so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami hustota obyvateľov v malom území bez verejných priestranstiev, zvýšená
dopravná záťaž ( min. o 30 áut), odber elektriny (plyn tu nie je a noví obyvatelia
zrejme nebudú kúriť pevným palivom), vody, komunálny odpad atď...
- neakceptované, neexistuje
objektívny dôvod pre vylúčenie
zástavby nízkopodlažnými
bytovými domami v jedinej
navrhnutej lokalite
- neakceptované, návrh ÚPN
mesta nevytvára priestor pre
prehustenú,(kostrbatú),
zmiešanú IBV a HBV, nakoľko
navrhované bytové domy
tvoria samostatnú zónu
v intraviláne ČM Uľanka
- vzaté na vedomie
- neakceptované, , vlastník
pozemku požaduje ponechať
súčasnú funkciu – lokalita
skladov a výroby
- neakceptované, , vlastník
pozemku požaduje ponechať
súčasnú funkciu – lokalita
skladov a výroby
11
V časti D.3.15.2.2 (str. 209-211) navrhujeme v tabuľke na str. 210 vypustiť
lokalitu Uľanka-Chemika a upraviť celkový rozvoj bývania na 30 b J.
(rodinné domy) a na konci tejto strany doplniť text: vybudovanie
parkovacích plôch - záchytného parkoviska na území Uľanka-Chemika pre
nákladnú a kamiónovú tranzitnú dopravu.
VčastiM.5. Verejnoprospešné stavby bytové (str. 506) navrhujeme doplniť
textom: „ OB 03 - byty nižšieho štandardu v lokalitách MC Senica, Radvaň,
Podlavice, Sásová" a navrhujeme ich zobraziť vo výkrese VPS.
Tieto zmeny navrhujeme z nasledovných dôvodov:
Územie Chemiky navrhujeme pre využívanie ako parkovacie plochy - najmä pre
tranzitnú nákladnú a kamiónovú dopravu, ktorá j e veľmi preťažená v smere na
Šturec a na Donovaly a ešte veľmi dlho aj bude. Vodiči si nemajú kde urobiť
prestávky, tak to riešia na ČSPH za Jakubom, alebo pri vstupe alebo aj rovno na
miestnej ceste (bez chodníkov) v Uľanke -pred rodinnými domami. Nebezpečná
dopravná situácia - ohrozovanie zdravia a majetku obyvateľov, aj ničenie cesty v
Uľanke je Mestu Banská Bystrica dlhodobo dobre známa a nerieši ju. Každú
zimu sú pravidelne zablokované prejazdy týchto vozidiel cez Donovaly a Šturec
a vtedy kamióny už od Jakuba stoja hocikde a my sa kvôli nim nevieme dostať
do vlastných dvorov. Územie Chemiky v marci 2010 nadobudlo mesto, preto
oprávnene žiadame, aby bolo využívané v prospech ochrany dopravnej
bezpečnosti - zdravia a majetku obyvateľov Uľanky.
Mesto Banská Bystrica v apríli 2010 plánovalo vyhlásiť rovno verejné
obstarávanie na podprahovú zákazku - vypracovanie prípravnej dokumentácie,
projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu na stavbu - Výstavba
bytov nižšieho štandardu Uľanka (služba, zmluva o dielo), na územie
bývalého závodu CHEMIKA.
Nemali sme sa o tom dozvedieť, ale dozvedeli sme sa ešte pred vyhlásením
verejného obstarávania.
Hneď sme sa pýtali poslancov, aj úradníkov na mestskom úrade čo a pre koho
sa v Uľanke pripravuje, ale nikto nič nevedel, alebo ak vedel — mlčal. Ani Obec
Harmanec mesto o ničom neinformovalo. Nemali sme žiadny údaj, na základe
ktorého by sme mohli zistiť aké materiály mesta sa na toto vzťahujú. Preto sme
sa žiadosťou z 18. marca 2010 obrátili priamo na primátora mesta, aby zastavil
prípravné práce a nepodpísal vyhlásenie verejného obstarávania. Poukázali sme
na to, že sme sa vôbec k tomuto zámeru nemohli vyjadriť, že je to plytvanie
finančných prostriedkov mesta - príprava na realizáciu zákazky, ktorá je v
rozpore so záväznou časťou platného územného plánu — nebude môcť byť
povolená v povoľovacích konaniach podľa stavebného zákona, územie Chemiky
je v platnom územnom pláne funkčne určené na priemysel, žiadne objekty na
bývanie sa tam robiť nesmú atď... Taktiež sme poukázali na to, že Uľanka
neprodukuje Mestu Banská Bystrica žiadnych neplatičov, že k platnému
územnému plánu sa už nesmú robiť zmeny a doplnky a koncept nového
- neakceptované, , vlastník
pozemku požaduje ponechať
súčasnú funkciu – lokalita
skladov a výroby
- neakceptované, , vlastník
pozemku požaduje ponechať
súčasnú funkciu – lokalita
skladov a výroby
12
územného plánu už bol prerokovaný atď.. a k žiadosti sme predložili 334
podpisov, ktorými sme vyjadrili svoj nesúhlas s budovaním takýchto bytov v
katastrálnom území UFanky. Kým sme čakali na odpoveď od primátora mesta,
22.3.2010 mesto rýchlo podpísalo zámennú zmluvu ( pozemky v Podlaviciach
zamenilo za časť Chemiky v Uľanke) a hneď 24.3.2010 bola podaná na vklad do
katastra nehnuteľností.
O podpise zámennej zmluvy sme vtedy ešte nevedeli a mesto naše práva
ignorovalo, preto sme sa museli pýtať cez médiá čo chce v Uľanke robiť a
uhýbavé odpovede v nás dôvodne vyvolali strach. Niektorí obyvatelia začali
rozmýšľať, že sa z Uľanky odsťahujú skôr ako sa tu nehnuteľnosti stanú
nepredajné. Až po medializácii veci nám primátor mesta odpísal, že práce na
príprave verejného obstarávania - iba pozastavil do 31.12.2010.
Teraz — po zverejnení návrhu nového územného plánu mesta na
pripomienkovanie, sme sa z neho dozvedeli, že niekto v ňom - oproti už
prerokovanému konceptu – zmenil funkčné využívame územia Chemiky z výroby
na bývanie - pre 10 bytových domov. Mesto teda naďalej robí všetko pre to, aby
tu mohlo stavať takéto byty a nevadí mu, že porušuje naše práva aj v procese
obstarávania nového územného plánu.
Uľanka je odlúčená časť mesta, pôvodne samostatná, prosperujúca obec. Nežijú
tu žiadni obyvatelia, pre ktorých by tu mesto potrebovalo stavať takéto byty. Sú
tu tri malé bytovky, ktoré si ľudia odkúpili od Lesov SR a vyše 100 nízkych
rodinných domov, pozemky a záhrady sú oplotené malými, ľahko
prekonateľnými plotmi a polia , kde si ľudia pestujú plodiny, sú voľne prístupné.
Sú tu staré, preťažené, poruchové inžinierske siete, žiadne chodníky, žiadna
kanalizácia, žiadna plynofikácia a žiadna občianska vybavenosť- za nákupmi
vecí bežnej dennej potreby, k lekárovi, do škôl, do zamestnania, za športom,
kultúrou musíme kilometre (na vlastné náklady) cestovať. Obyvatelia Uľanky si
svoje bývanie zabezpečili sami, na vlastné náklady, mesto ich byty a domy
nestavalo. Ale dane mestu musia platiť. V takýchto ťažkých podmienkach
bývania, ale na slušnej úrovni a v pokoji tu žijú rodiny s deťmi aj dosť
dôchodcov. V posledných rokoch tu bolo postavených pár nových rodinných
domov a veľa pôvodných bolo zrekonštruovaných. Pešo je z mesta do Uľanky
ďaleko, za autobus treba platiť, zhoršili sa linky MHD — z Jakuba treba chodiť
pešo. Sú tu sťažené životné podmienky, čo Uľanku chráni pred
neprispôsobivými ľuďmi, nevyhľadávajú ju. Máme dôvod byť nespokojní s
mnohými vecami, ale z tohto hľadiska si na bezpečnosť bývania nemôžeme
sťažovať.
Mesto je povinné rešpektovať aj práva a oprávnené záujmy obyvateľov
Uľanky, nesmie ich diskriminovať a nesmie ich vydať ( ani úmyselne ani z
nedbanlivosti) do nebezpečenstva ohrozovania a porušovania ich
základných práv. Taktiež nesmie využívať malú znalosť, resp. neznalosť
svojich práv neprispôsobivými obyvateľmi, nesmie zhoršovať ich životné
13
podmienky spôsobujúce u nich ešte neprispôsobivejšie správanie.
Celý nápad umiestniť do Uľanky tieto byty vznikol koncom roka 2009. Dovtedy si
nikto na Chemiku ani nespomenul — vzhľadom na polohu a stav tohto územia
sa logicky v koncepte nového územného plánu ani len vo výhľade po r. 2050
neuvažovalo o zmene využívania tohto územia z výroby na bývanie.
Útvar hlavného architekta mesta v novembri 2009 vypracoval návrh lokalít pre
výstavbu bytov nižšieho štandardu -Senica- Na Hrbe, Radvaň, Podlavice Ila, Ilb,
Ilc, Senica IVb, Sásová. Sú to lokality v tých častiach mesta, kde žijú obyvatelia,
pre ktorých mesto potrebuje riešiť ich bývanie formou BNŠ. Lokality sa
vyhodnocovali z hľadiska územného plánu, vybavenosti infraštruktúrou,
vysporiadania vlastníckych vzťahov a pod. a na základe tohto vyhodnotenia sa
príprava zamerala na lokalitu Senica na Hrbe a Podlavice. Priamo v tejto lokálnej
stratégii, schválenej uznesením mestského zastupiteľstva č. 699/2009 z
15.12.2009- sa uvádza „ v súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie a
projektová príprava... " O Uľanke v tomto dokumente nie je ani zmienka. Na
tomto istom zasadnutí zastupiteľstva bol predložený a uznesením č. 698/2009
schválený Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 aktualizácia 2009 v ktorom sa zrazu objavila Uľanka namiesto lokality v
Podlaviciach. V Uľanke je navrhovaný variant A ( 8 bytov x 3 obyv. v l dome), 1015 domov, čo znamená 240 - 360 neprispôsobivých obyvateľov. Uľanka má
teraz cca 427 obyvateľov a pešo sa dá cez celú obytnú časť prejsť za 15-20
minút. Na tomto istom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo zámennú
zmluvu.
Pre výstavbu bytov nižšieho štandardu na mestských pozemkoch v kú.
Podlavice, určených platným územným plánom na nízkopodlažnú bytovú
výstavbu ( čo mesto potvrdzuje aj priamo v zámennej zmluve), si mesto už
zabezpečilo projektovú dokumentáciu, pozostávajúcu z výškopisného a
polohopisného zamerania územia, geologického prieskumu, radónového
prieskumu, dokumentácie pre územné konanie a hlukovej štúdie, ktorej hodnota
je v celkovej výške 17 938,23 eur (540407,11 Sk). Potom mesto "prišlo" na to, že
pozemky v Podlaviciach nie sú vhodné na výstavbu bytov nižšieho štandardu,
ale zhodou okolností sú vhodné na rozšírenie administratívnej budovy a riešenie
bytovej otázky pre zamestnancov p. M.G., ktorý má zhodou okolností
najvhodnejšie nehnuteľnosti pre zdravé bývanie ľudí v BNŠ
- rozpadávajúci sa areál bývalého kyselinárskeho závodu Chemika v Uľanke, s
poškodeným životným prostredím, ktorý je umiestnený pri križovatke hlavnej
cesty na
Donovaly a Harmanec, teda územie výroby pri preťažených
dopravných trasách, ktoré platný územný plán
logicky vôbec nedovoľuje
využívať na bývanie. Nevhodnejšie územie na bývanie v Uľanke ani nie je.
Obrovské náklady by si vyžiadalo len ozdravenie životného prostredia aby sa
tam mohlo bývať a len na časti zameneného územia Chemiky by to aj tak
nemalo význam. Mesto by znova muselo vynakladať obrovské finančné
14
prostriedky na ozdravenie životného prostredia, na celú projektovú
dokumentáciu a potom na realizáciu bytov - v území nevhodnom
aj pre
prispôsobivých
aj pre
neprispôsobivých
obyvateľov.
Spoločensky
prispôsobivý sociálne odkázaný človek by tam bývať nešiel a ak by z núdze šiel,
nemal by z čoho hradiť zvýšené finančné náklady na udržanie bežnej, slušnej
životnej úrovne — stal by sa z neho neprispôsobivý. Vzdialenosť Uľanky od
mesta zvyšuje životné náklady. Za všetkým treba cestovať — na vlastné
náklady. Pešo sa po štvorprúdovej ceste nedá dochádzať, ani nosiť nákupy z
mesta a pod. -je to ďaleko a nebezpečné. A čo si nekúpi a nedopraví, to nemá.
Nie je tam ani priestor, aby si mohol niečo dopestovať ( čo je dobre, lebo v tom
území by to bolo riziko). Aj za elektrinu treba platiť — načierno sa odoberať
nesmie a je to nebezpečné -rovnako ako svietiť či inak narábať s otvoreným
ohňom, za vodu treba platiť- načierno sa odoberať nesmie a ohrozuje to jej
zdravotnú nezávadnosť, drevo na kúrenie si tiež treba kúpiť
- lesy sa nesmú ničiť, za odvoz komunálneho odpadu treba platiť - nesmie sa
vyhadzovať do okolia, ani do potoka — ničí sa tým životné prostredie a ohrozuje
verejné zdravie atď... A ako sa správa neprispôsobivý človek v takýchto
životných podmienkach j e všeobecne známe.
Nasťahovaním neprispôsobivých sociálne odkázaných obyvateľov do Uľanky Chemiky by sa dosiahol presne opačný efekt než ktorý je želateľný - odsunutí do
neznámeho, závadného prostredia býv. kyselinárskeho závodu, pri preťaženom
dopravnom ťahu , bez akéhokoľvek občianskeho vybavenia, by takýto ľudia ešte
viac upadali a dôsledky ich správania by dopadali na nás. Pretože mesto nás o
ničom neinformovalo, najskôr sme si mysleli, že mesto sa len potrebuje zbaviť
neprispôsobivých ľudí - vysunúť ich najd'alej od mesta a nechať ich vlastnému
osudu a Uľanka je na to vhodná jedine preto, že je to od mesta izolovaná,
najvzdialenejšia dedinka, skrytá v úzkom údolí medzi vysokými horami, ktorá si
nemôže sama spravovať svoje územie a nemá ani žiadneho svojho zástupcu v
samospráve mesta, ktorý by bránil práva jej obyvateľov. Keď sme sa postupne
dopátrali k materiálom mesta, pochopili sme, že toto je len vedľajší dôsledok a
podstata spočívala v nájdení spôsobu ako zameniť pozemky v Podlaviciach.
Mesto urobilo nevýhodnú zámenu - pozemky v Podlaviciach v takmer
dvojnásobnej výmere 4115 m2, (ale v zápisnici z 30. zasadnutia MsZ konaného
15.decem.bra 2009 je uvedené že v tejto istej výmere) zamenilo za pozemky vo
výmere 2460 m2 a schátralú administratívnu (nebytovú) budovu, teda časť
územia Chemiky. Pri podpise zámennej zmluvy mala byť odovzdaná aj
projektová dokumentácia zabezpečená mestom pre pozemky v Podlaviciach (je
to však uvedené len v dôvodovej správe mesta k zámene, ale uznesení o
schválení zámeny ani v zámennej zmluve o existencii tejto dokumentácie
zabezpečenej mestom za vyše pol milióna Sk a jej o "odovzdaní" nie je ani
zmienka) plytvanie s mestským majetkom.
Je to priehľadné
15
13
Banskobystrický
samosprávny kraj,
odbor vzdelávania
a ľudských zdrojov,
Nám. SNP 23, 974 01
Banská Bystrica
30.06.2010
OVZ109709/2010
14
Občianska rada
MČ Šalková
Uhrík Peter
Hronská 165
B.Bystrica
Pr.111165/2010
07.07.2010
15
MsÚ, Odbor výstavby
a životného
prostredia
strategického rozvoja
mesta, investícií
a VO,
Banská Bystrica
01.07.2010
ORI IN
110239/2010
Pre vyše 400 obyvateľov Uľanky mesto roky nemá finančné prostriedky na
zabezpečenie projektovej dokumentácie na vybudovanie obyčajného chodníka
vedľa miestnej cesty, po ktorej doposiaľ prechádzajú nákladné autá a kamióny,
na rekonštrukciu verejného osvetlenia atď... ale spokojne premrhá vyše pol
milióna Sk na dokumentáciu aby ju potom "odovzdalo" k zamieňaným
pozemkom v Podlaviciach.
Odbor vzdelávania a ľudských zdrojov Úradu Banskobystrického
samosprávneho kraja Vám oznamuje, že k Návrhu „Územného plánu Mesta
Banská Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky" nemá pripomienky.
Vážený pán primátor,
touto cestou Vás zdvorilo žiadame o verejné prezentovanie konceptu nového
" Územného plánu mesta Banská Bystrica", týkajúceho sa mestskej časti
a katastrálneho územia Šalková.
Ako dôvod uvádzame, že naši občania s predmetným návrhom UPD neboli
oboznámení na žiadnom verejnom prerokovaní. Prevažnú časť obyvateľstva
našej mestskej časti tvoria starší občania, ktorí nemajú dostúp k internetu, ťažšie
sa vedia zorientovať z príloh, ktoré sú na úradnej tabuli.
Z toho dôvodu Vás žiadame o zabezpečenie prezentovania konceptu nového"
Územného plánu" priamo u nás v mestskej časti, ktoré by sa mohlo uskutočniť v
kultúrnom dome v termíne do 25.7.2010, tak aby bolo možné uskutočniť
pripomienkovanie do 2.8.2010.
Po nahliadnutí do konceptu Územného plánu mesta Banská Bystrica dávame
nasledovné pripomienky:
1) V mape „Regulatívy a limity funkčného využitia územia" žiadame upraviť
výškové zonovanie bytových domov v lokalitách, kde mesto zabezpečuje
výstavbu nájomných bytových domov:
- lokalita Hlboká - M.Bela PB 02 zonovanie 2, upraviť na PB 02 a výškové
zonovanie na 2-4, pripravuje sa výstavba nájomných bytových domov 4
podlažných,
- lokalita Ďumbierska ulica PB 02 zonovanie 3, upraviť na PB 02 a výškové
zonovanie na 4, je vyprojektovaný 4 podlažný bytový dom,
- lokalita Bakossova ulica, kde je možné umiestniť l bytový dom navrhujeme
ubrať zo zelene ŽE 04 l a pridať k funkčnému využitiu PB 01, zároveň upraviť
výškové zonovanie na 4-11,
- lokalita Uľanka PB 01 zonovanie 1-2, na PB 02 a upraviť výškové zonovanie na
- vzaté na vedomie
- akceptované
- akceptované
- neakceptované, územie
ponechať vo funkcii parkovej
zelene, ktorá funkčne
a priestorovo najvhodnejšie
dotvára kolorit sakrálnych
stavieb (ev.kostol a fara)
- akceptované
Op
rok
16
16
Občianska rada
Rudlová – Sásová;
Združenie mladých
„Laura“;
NOI „Náš domov
Sásová“;
Saleziánske
mládežnícke
združenie „Domka“
01.07.2010
OVZ 110390/2010
1-4.
2) Upozorňujeme Vás na nezrovnalosti medzi návrhom funkčného využitia
územia a právoplatnými územnými rozhodnutiami vydanými pre navrhovateľa
Mesto Banská Bystrica v lokalitách,
- svah medzi Starohorskou ulicou a ulicou Rudohorská, vydané je územné
rozhodnutie na parkoviská a v návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica
je územie riešené pre funkčné využitie územia ŽE 04,
- územie za bytovými domami Tatranská ulica 52-96, vydané je územné
rozhodnutie na parkoviská, v návrhu Územného plánu mesta Banská Bystrica je
územie riešené pre funkčné využitie územia ŽE 04.
3) Pre byty nižšieho štandardu vypracoval UHA mesta Banská Bystrica v apríli
2009 „Štúdiu na rozšírenie lokality Senica na Hrbe". V novom územnom pláne je
potrebné túto lokalitu riešiť pre funkčné využitie územia - bývanie, výškové
zonovanie bytových domov do 3 podlaží.
Občianska rada Rudlová-Sásová a občianske združenia uvedené v hlavičke sme
zato aby sa zohľadňoval celý využiteľný územný potenciál mesta, zameraný na
riešenie ideálneho fungovania mesta s predpokladaným nárastom obyvateľstva.
Pripomienky k územnému plánu - časť Sásová
1. Športový areál na Rudohorskej ulici pod oporným múrom je uvedený v návrhu
ÚPM ako prevažne komerčné vybavenie my to navrhujeme zmeniť na mestské
športové a rekreačné plochy. Areál je využívaný množstvom detí, nielen z okolia
ale aj z celej Šašovej. Koná sa tu počas celého roka množstvo športovokultúrnych akcií aj v spolupráci s mestom a poslancami volebného obvodu číslo
4.
2. Priestor pod Starohorskou ulicou (svah), zmeniť z prevažne komerčné
vybavenie na ostatná sídelná zeleň alebo mestské športové a rekreačné plochy.
Momentálne je tam mestská zeleň a obyvatelia to využívajú na oddych a
rekreáciu.
3.
Na celom sídlisku j e problém so statickou dopravou. Preto j e nevyhnutné
plánovať v územnom pláne aj budovanie parkovacích miest hlavne na uliciach
Tatranská, Sitnianska, Javornícka, Rudohorská, Starohorská, Strážovská.
Možnosti:
- výstavba parkovacích miest a hromadných garáži pri existujúcich garážach otočka autobusov Starohorská ul.
- akceptované, doplniť do
grafiky
- akceptované, doplniť do
grafiky
1.akceptované,
2. akceptované, priestor pod
Starohorskou ulicou bol
pripomienkovaný v rámci
verejného prerokovania
Konceptu ÚPN mesta
s občianskými iniciatívami
výsledkom ktorého bola
dohoda, že dôjde k urbanizácii
(zastavaniu) len priestorov
druhej strany Rudohorskej
ulice a ostatné územie zostane
parkovým prostredím
3. akceptované, je riešené už
v pôvodnom návrhu
17
- pozemok medzi Rudohorskou a Javorníckou pod poliklinikou resp.
dvojúrovňové parkovisko nad poliklinikou
- využívanie parkoviska na Pieninskej ako strážené, pre služobné autá, väčšie
autá, kamióny
- nadstavba garáži na konci Tatranskej ul.
- dvojúrovňové parkovisko pred blokom Javornícka 25-31
- nové garáže (resp. garáže s parkovaním na streche) za panelákmi na
Tatranskej ul. smerom ku Saleziánskemu stredisku. Terén je zarastený burinou
a je zdrojom alergie. Prípadne aj ani iných vhodných miestach plánovať
komplexy garáži.
4.
Navrhujeme aby v Sasovej bol aj urnový pietny cintorín alebo nový
cintorín niekde smerom na Šachtičky, resp. rozšírenie cintorínu Kyncelová Kyncelovská cesta.
5. Sme zasadne proti polyfunkčným domom (hluk - auta, klimatizácie, prach..)
6.
Vyznačiť v územnom pláne mesta viac plôch „mestské športové a
rekreačné plochy".
17
Obvodný banský
úrad, ul.9. mája 2,
975 90 Banská
Bystrica
01.07.2010
OVZ 110174/2010
Na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „OBÚ v Banskej Bystrici")
bolo dňa 7. júna 2010 doručené oznámenie Mesta Banská Bystrica o
prerokovaní Návrhu „Územného plánu Mesta Banská Bystrica" a „Koncepcie
rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky". OBÚ v Banskej
Bystrici v predmetnej veci dáva nasledovné
stanovisko:
Podľa predloženej dokumentácie (časť Hospodársky rozvoj, odsek 1.2 Nerastná surovinová základňa, jej využitie a ochrana) sa v záujmovom území
nachádzajú aj výhradné ložiská nerastov, ochrana ktorých proti znemožneniu
alebo sťaženiu jeho dobývania bola zabezpečená určením chráneného
ložiskového územia.
4. akceptované,
5. neakceptované, nie len
polyfunkčné domy, ale aj
všetky ostatné objekty v meste
sú potenciálnym zdrojom
znečistenia prostredia,
požiadaviek na dopravu a pod.
Polyfunkčné domy z hľadiska
mestotvorného predstavujú
najvyššiu kvalitu
6. neakceptované, v návrhu
ÚPN mesta sú zobrazené len
možnosti rozvoja rekreačnošportovej vybavenosti
areálového typu. Ostatné
rekreačno –športové plochy sú
súčasťou plôch bývania
a v zmysle metodiky sa
nezobrazujú.
- vzaté na vedomie
18
OBÚ v Banskej Bystrici nesúhlasí s navrhovaným zámerom uvedenom v
Tabuľke 1.2-1 vykonať v niektorých chránených ložiskových územiach
rekultiváciu a upozorňuje na § 17 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a
využití nerastného bohatstva (banský zákon) v platnom znení, cit.:
„ (5) Rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia je rozhodnutím o
chránenom území. " a tiež aj na § 27 ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb., cit.:
„ (6) Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru je rozhodnutím o
využití územia v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu. ",
pričom príslušným správnym orgánom na vydanie uvedených rozhodnutí je
obvodný banský úrad.
18
Železnice SR,
generálne
riaditeľstvo, odbor
01.07.2010
OVZ 110168/2010
Zároveň podotýkame, že rekultiváciu je možné vykonať až po ukončení alebo
trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch, ak nie je
možné ich akékoľvek iné využitie, a túto schvaľuje obvodný banský úrad na
základe predloženého rekultivačného plánu, prípadne ju povoľuje, ak je
súčasťou plánu likvidácie hlavných banských dielach a lomov. Uvedené je
obsiahnuté v § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 44/1988 Zb., cit.:
„ (4) Po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských
dielach a lomoch, ak nie je možné ich akékoľvek iné využitie podľa tohto zákona
alebo osobitných predpisov alebo nemôže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu
záujmov chránených osobitným predpisom, je organizácia povinná vykonať ich
likvidáciu podľa § 32 a uskutočniť rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných
pozemkov dotknutých banskou činnosťou podľa osobitného predpisu, ak sa
organizácia a vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je hlavné banské dielo alebo lom
postavený, nedohodnú inak
(5) Ak ide o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy alebo trvalé vyňatie lesných
pozemkov, uskutoční sa rekultivácia pozemkov podľa rekultivačného plánu o
schválenie ktorého organizácia požiada obvodný banský úrad najneskôr šesť
mesiacov pred ukončením alebo trvalým zastavením prevádzky v hlavných
banských dielach a lomoch. "
Tiež je potrebné rešpektovať aj ustanovenie § 18 ods. l zákona č. 44/1988 Zb.,
cit.: „ (1) V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom
ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním
výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa tohto
zákona. "
Katastrálnym územím mesta Banská Bystrica prechádzajú dve železničné trate:
jednokoľajná trať Zvolen -Podbrezová, ktorá je elektrifikovaná v úseku ZvolenBanská Bystrica, s plánovanou elektrifikáciou i v ďalšom úseku. Na uvedenej
- akceptované
zosúladiť tabuľku I.2.1
s požiadavkami obvodného
banského úradu
upraviť vo výkrese č.3
grafiku Lom na Kiaroch
v č.m. Šalková na chránené
ložiskové územie,
rekultiváciu vypustiť, lom
v č.m. Rakytovce vyznačiť
ako LNN?
vo výkrese č.2 (záujmové
územie) zosúladiť grafiku
s požadovanou úpravou
tabuľky I.2.1
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
19
expertízy,
Klemensova 8, 813
61 Bratislava
19
Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta 9,
Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110520/2010
20
Katreniak Pavol,
Horná 63, Banská
Bystrica
02.07.2010
OVZ110556/2010
trati sa rovnako v úseku Zvolen- Banská Bystrica uvažuje so zdvojkoľajnením.
Druhou traťou je jednokoľajná, neelektrifíkovaná trať Banská Bystrica- Dolná
Štubňa, ktorá je z hľadiska rozvojových záujmov ŽSR dlhodobo stabilizovaná.
Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a
stavebných konaniach, ako dotknutý orgán na základe zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a
zákona č. 513/2009 o dráhach , na základe žiadosti o stanovisko k návrhu ÚPN
mesta Banská Bystrica, doručenej dňa 23.06.2010, z hľadiska rozvojových
záujmov ŽSR k predkladanému návrhu územného plánu nemá námietky, za
dodržania nasledovných podmienok :
l/ Žiadame zachovať jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako aj zachovať
dostupnosť a prepojenie na infrastruktúru mesta a všetky novobudované
kríženia komunikácií s traťou, riešiť ako mimoúrovňové. Cestné mosty ponad
železničnú trať žiadame navrhovať s uvažovanou rámcovou koľajou.
2/ Rešpektovať výhľadové záujmy ŽSR, z hľadiska plánovanej elektrifikácie a
zdvojkoľajnenia,
3/ Odporúčame
novobudované objekty priemyselnej,
občianskej a
technickej vybavenosti situovať z ekologického hľadiska v takej vzdialenosti od
železničnej trate, aby boli umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty
hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy, platnej pre príslušné
objekty, stavby a územia,
v zmysle príslušnej legislatívy. V prípade ich
umiestnenia v ochrannom pásme
dráhy zabezpečiť opatrenia na elimináciu
nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií,
4/ Upozorňujeme, že stavby v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy
podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009
Z. z. o dráhach a
zákona č. 50/1^ o územnom plánovania stavebnom poriadku.
Slovenská pošta, a. s. ako vlastník licencie na výrobu a rozvod tepla pre budovu
Slovenskej pošty, a. s. so sídlom na Partizánskej ceste 9 , 975 99 Banská
Bystrica , Vám týmto oznamuje, že rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví bolo s účinnosťou od 28.9.2009 zrušené povolenie na podnikanie v
tepelnej energetike pre uvedený objekt.
Dňa 23. 10. 2008 som Vám odovzdal pripomienky ku Konceptu Územného plánu
mesta Banská Bystrica (ďalej len pripomienky). Tieto ste so mnou následne
prerokovali dňa 29. 1. 2009. V nadväznosti na tieto skutočnosti uvádzam:
•
Podľa zápisu z opätovného prerokovania zo dňa 29. 1. 2009 orgán
územného plánovania akceptoval odrazku č. 6 pripomienok, aby sa na
Bellušovej ulici funkcia „Bývanie — územie maloplošnej bytovej zástavby"
vzťahovala na bytové domy Bellušova č. 9, 11 a 13. V návrhu územného plánu
však dvojdom Bellušova 11 — 13 vypadol. Žiadam chybu napraviť a na územie
objektu Bellušova 11-13 vztiahnuť funkciu bývania. (Vec som prerokoval osobne
s Ing. arch. Kupcom aj 1.7. 2010.)
• V zmysle odrážok č. l, 2 a 4 pripomienok požadujem, aby Kalvária a Urpín
- vzaté na vedomie
1/ akceptované
2/ akceptované
3/ akceptované
4/ akceptované
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované, zakresliť do
návrhu
- akceptované, požiadavku
OR
20
boli riešené v súlade s variantom č. l, teda aby v tejto lokalite boli vylúčené iné
funkcie ako zeleň s výnimkou plôch, na ktorých stojí kláštor, cesta po kláštor,
krížová cesta a kaplnka.
•
V zmysle odrazky č. 7 pripomienok a v zmysle zápisu z opätovného
prerokovania zo dňa 29. 1. 2009 — bod č. l — riešiť dopravné sprístupnenie
bez nutnosti povrchového trasovania obslužnej komunikácie.
•
Prosím tiež dať odpoveď na odrazku č. 10 pripomienok, t. j. v ktorom
priestore je vyčlenená lokalita na riešenie likvidácie bioodpadu a ďalších
odpadov z jedál.
21
Poslanecký klub –
Ing. Milan Lichý
Sitnianska 12
Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110692/2010
Poslanecky- klub nezávislých poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici Banskobystrická alternatíva podáva k Ná^hu Územného plánu Mesta
Banská Bystrica nasledovné pripomienky:
l. Územnom pláne Mesta Banská Bystrica (ďalej len „ÚPN") jednoznačne udržať
koncepciu zeleného mesta (..Park v meste - mesto v parku"), zdravého
životného štýlu s potenciálom rozvoja najmä v oblasti vzdelania, kultúry a
cestovného ruchu.
2. Zosúladiť Návrh ÚPN s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou.
3. V zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") § 8 ods.3:
„Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a
starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí.
Odvetvové koncepcie ústredných organov štátnej správy a koncepcie rozvoja
obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho
osobitne prerokovať
s ohľadom na zásady
zobrazovania
komplementárnej
vybavenosti parkov
a parkovo upravených
priestorov a vzhľadom aj na
obecne formulovanú
požiadavku vzťahujúcu
napr. „Urpín“
- akceptované
- akceptované, biologicky
rozložiteľný odpad sa
odovzdáva v zariadení na zber
biologicky rozložiteľného
odpadu v areáli Regionálnej
skládky odpadov BB,
prevádzkovateľ skládky
preváža odpad do
existujúceho zariadenia vo
Zvolenskej Slatine, kde sa
odpad zhodnocuje. Vzhľadom
na dostupnosť predmetného
zariadenia s budovaním
nového sa priamo v BB
neuvažuje
1.akceptované
2. akceptované
3. akceptované
21
rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej
dokumentácie." Do územného plánu žiadame zapracovať nasledujúce
dokumenty:
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica,
- Plán zdravia,
- Lokálny akčný plán prostredia a zdravia,
- kompletný materiál „Významné plochy zelene".
4.
Nezahusťovať súčasnú zástavbu a nezvyšovať podlažnosť na už
dobudovaných sídliskách a ich častiach. V Regulatívoch a limitoch tu stanoviť
zachovanie existujúcich plôch verejnej a ochrannej zelene, cyklotrás, peších
trás, verejných priestranstiev a neumiestňovať vybavenosť s možným
nepriaznivým vplyvom na životné prostredie.
Ďalšie väčšie zahusťovanie existujúcich obytných súborov je v nesúlade s § 17
ods.l Stavebného zákona: „Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a
starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu.
Územné plány obcí a územné plány zón sa obstarávajú vždy na výstavbu
nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú
prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom
zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný
rozvoj." Zahusťovaním obytných súborov realizovaných pred 30. a viac rokmi
podľa technicko-hospodárskych ukazovateľov, by sa podmienky na život a
životné prostredie nezlepšovali a jeden zo základných cieľov územného
plánovania by bol popretý.
5. Dôsledne rešpektovať všetky Významné plochy zelene I. a II. stupňa ako
intaktnú zeleň s prioritnou funkciou ochrany prírody a krajiny. Významné
plochy zelene definovať v záväznej časti ako verejnoprospešné stavby.
6. Obdobne ako Mestský park, Park Radvanských, Park pri Pamätníku SNP,
Park Jozefa Dekréta Matejovie v Národnej ulici, aj všetky ďalšie parky
a parčíky
definované v dokumente Významné plochy zelene ustanoviť na
plnenie funkcie rozhodnutím o využití územia podľa § 39 ods. 3 písm. b
Stavebného zákona. Zachovať v dnešnej rozlohe Mestský park a parky
Radvanských, J.D. Matejovie, pri Pamätníku SNP (bez výstavby „Hotela SNP"),
pod Pamätníkom SNP, pred Mestským úradom, pred „Hungáriou", L.
Novomeského i ďalšie parčíky v Centrálnej mestskej zóne (ďalej len „CMZ").
7. Regulatívy a limity doplniť vo vzťahu k zachovaniu, zveľaďovaniu a ochrane
plôch zelene nasledovne:
- dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny,
dodržiavať zásady Európskeho dohovoru o krajine,
- rešpektovať, zachovať a v plnej miere akceptovať limity a regulatívy
4.akceptované, z návrhu ÚPN
mesta oproti Konceptu bola
vylúčená navrhovaná plošná
intenzifikácia zástavby zo
všetkých existujúcich sídlisk.
Je uvažovaná nadstavba
jedine na starej Fončorde
a Viestovej ulici.
5. neakceptované
6. akceptované, požiadavku
osobitne prerokovať
s ohľadom na zásady
zobrazovania
komplementárnej
vybavenosti parkov
a parkovo upravených
priestorov a definície pojmu
„nezastavateľnosti“ územia
(viď generel zelene)
7. akceptované
OR
22
Regionálneho územného systému ekologickej stability a Miestneho
územného
systému ekologickej stability,
- dodržiavať zásady starostlivosti a ochrany plôch zelene,
- zabezpečiť trvalé a optimálne funkčné využitie a obnovu plôch zelene,
- podporovať trvalý a optimálny rast a vývin priestorových prvkov a
útvarov zelene.
8. Dopracovať výkres intaktných, nezastavateľných plôch a zapracovať ich do
záväznej časti tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu úbytku plôch zelene s prioritou
ochrany prírody a krajiny a plôch s rekreačno-oddychovou, športovo-rekreačnou
funkciou. Medzi intaktné plochy zaradiť aj existujúce ihriská a plochy verejnej
zelene vo vnútroblokoch bytových domov, napríklad aj ihrisko na Rudohorskej
ulici („Pod múrom").
9. Prímestské stredisko turizmu Králiky navrhujeme plánovať tak, aby bolo
územie navrhovanej CHKO Kremnické vrchy zachované, ako nadregionálne
biocentrum v prírodnej štruktúre.
10. Zachovať nadregionálny biokoridor rieky Hron.
11. Pri riešení organizácie dopravy rovnomerne a vyvážene zohľadniť popri
automobilovej doprave železničnú dopravu, cyklotrasy, pešie trasy.
12. Prioritne doriešiť návrh systému mestskej hromadnej dopravy a odstavné
plochy, statickú dopravu na okraji
Pamiatkovej
rezervácie Banská
Bystrica (ďalej len „PR BB") a Ochranného pásma pamiatkovej rezervácie
Banská Bystrica (ďalej len „OPPR BB").
13. Zachovať funkciu plochy na Rudohorskej ulici, existujúcich ihrísk
pri občianskej vybavenosti, ako funkciu pre rekreačno-oddychové a športovorekreačné plochy a zariadenia.
14. Zachovať v súčasnej výmere funkciu prírodnej a parkovo upravenej plošnej a
líniovej zelene v nasledovných lokalitách:
- v parkoch pod Pamätníkom SNP a pri Pamätníku SNP,
- na Kalvárii, resp. celom území vrchu Urpín,
- na ulici THK (bez plánovanej stavby THK 100),
- na svahu pod Starohorskou ulicou (medzi Starohorskou a
Rudohorskou) s doplnkovou funkciou pre rekreačno-oddychpvé a
športovo- rekreačné plochy a zariadenia,
- na ulici Kráľovohoľskej (lokalita navrhovaného polyfunkčného domu),
- na ulici Rudohorskej pri Poliklinike a pri občianskej vybavenosti pod
Sitnianskou ulicou s riešením statickej dopravy podzemnými parkoviskami.
15. Zastaviť ďalšie zahusťovanie zástavby v CMZ v zmysle dodržania
8. neakceptované,
zastavateľnosť
a nezastavateľnosť určuje
výkres funkčno-priestorového
usporiadania územia
9. neakceptované, koncepcia
centra rekreácie a turizmu bola
schválená v MsZ Zmenami
a doplnkami XII.etapa
a následne v zmysle
schváleného Zadania
zapracovaná do ÚPN mesta
10. akceptované
11. akceptované
12. akceptované
13. akceptované
14. akceptované
prerokovať všetky lokality
z hľadiska akceptácie
OR
15.
23
„osobitného dôrazu a citlivosti v procese rekonštrukcie a dostavby historických
priestorov mesta z pohľadu aplikácie urbanistického merítka":
- zapracovať do Regulatívov a limitov zákaz výstavby výškových budov v
kontakte s PR BB a s OPPR BB,
- určiť výškovú niveletu stavieb v historických priestoroch mesta na
maximálne 4 podlažia (resp. 4.+S),
22
Rímskokatolícka
cirkev, Biskupstvo
B.Bystrica, Nám.
SNP 19, B.Bystrica
v zast. Soukeník –
Štrpka, advok.
Kancelária
Šoltésovej 14
Bratislava
02.07.2010
OVZ110683/2010
- prioritne zachovať verejné priestranstvá s drobnou architektúrou a
zeleňou.
16. V Záväznej časti určiť povinnosť majiteľov pozemkov a investorov
prerokovať investičné zámery na Mestskom úrade vo vzťahu k posúdeniu súladu
zámeru s platným územným plánom v čase ešte pred disponovaním s
pozemkami.
17. Dôsledne zapracovať Súborné stanovisko mesta ku Konceptu ÚPN
schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici.
I.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská
Bystrica, so sídlom: Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, ICO: 00179086
(ďalej len Biskupstvo") udelila plnomocenstvo spoločnosti SOUKENIK STRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro,
Vložka: 57530/B, predmetom ktorého je zastupovanie Biskupstva, ako dotknutej
organizácie vo veci prerokovávania Návrhu „Územného plánu Mesta Banská
Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky" (ďalej len „Návrh UPD"), najmä podať v mene Biskupstva stanovisko
k Návrhu UPD, robiť podania a podávať vysvetlenia, nazerať do spisu, robiť z
neho výpisy, odpisy a kópie, podávať odvolania alebo iné opravné prostriedky
alebo vzdať sa odvolania vo veci. Plnomocenstvo prikladáme ako prílohu k
tomuto stanovisku.
II.
Dňa 7 6.2010 bolo Biskupstvu ako dotknutej organizácii doručené oznámenie
prerokovania Návrhu Územného plánu Mesta Banská Bystrica" a „Koncepcie
rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky (Návrh UPD) spolu
so žiadosťou o stanovisko k Návrhu UPD.
K Návrhu UPD dávame nasledovné stanovisko:
Žiadame v Návrhu UPD zachovať zapracované Všeobecne záväzné nariadenie
č. 80/2000 k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica návrh zmien a doplnkov V. etapa (účinnosť: 5.4.2000) /ďalej len „VZN č. 80/2000
- návrh zmien a doplnkov V. etapa"/ a to v celom rozsahu znenia VZN č.
80/2000 - návrh zmien a doplnkov V. etapa.
- akceptované
- dané zásadami ochrany,
obnovy a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia
- akceptované
16. akceptované
17. akceptované
- vzaté na vedomie
- neakceptované, v zmysle
akceptácie zásad ochrany,
obnovy a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia
rezervácie Banská Bystrica
a návrhu jej ochranného
pásma sú rešpektované
24
regulatívy z okrsku 16
Kalvária, ktoré umožňujú
výstavbu len objektov
záhradnej a parkovej
architektúry. Ďalšia výstavba
na území tohto okrsku je
možná len v rozsahu hraníc
zastavaného územia
k 1.1.1990.
Žiadame, aby
- do zoznamu použitej dokumentácie bolo doplnené VZN č. 80/2000 - návrh
zmien a doplnkov V. etapa;
- v Návrhu ÚPD bola dodržaná v polyfunkčnej zóne Pod Kalváriou
(lokalita 59) zmena lokálne koncepcie - zo zóny občianskej
vybavenosti a prímestskej rekreácie na polyfunkčnú zónu
občianskej vybavenosti a bývania;
- v Návrhu ÚPD bola dodržaná v polyfunkčnej zóne Pod Kalváriou (lokalita 59)
maximálna určená hladina zástavby 3 nadzemných podlaží + podkrovie.
Tiež žiadame, aby v Návrhu ÚPD nebolo prihliadané na Rozhodnutie
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o vyhlásení ochranného pásma
Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok, nakoľko toto rozhodnutie do dnešného dňa nenadobudlo
právoplatnosť.
Rovnako vyjadrujeme náš nesúhlas s tým, aby bol priestor v oblasti Kalvária Urpín definovaný ako „park".
- akceptované
- neakceptované, v zmysle
akceptácie zásad ochrany,
obnovy a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia
rezervácie Banská Bystrica
a návrhu jej ochranného
pásma sú rešpektované
regulatívy z okrsku 16
Kalvária, ktoré umožňujú
výstavbu len objektov
záhradnej a parkovej
architektúry. Ďalšia výstavba
na území tohto okrsku je
možná len v rozsahu hraníc
zastavaného územia
k 1.1.1990.
- neakceptované, v zmysle
akceptácie zásad ochrany,
obnovy a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia
rezervácie Banská Bystrica
a návrhu jej ochranného
pásma sú rešpektované
regulatívy z okrsku 16
Kalvária, ktoré umožňujú
výstavbu len objektov
záhradnej a parkovej
architektúry. Ďalšia výstavba
na území tohto okrsku je
možná len v rozsahu hraníc
25
23
24
Ministerstvo
životného prostredia
SR, odbor
geologického práva
a zmluvných vzťahov,
Nám. Ľ.Štúra 1, 812
35 Bratislava
Obvodný úrad
životného prostredia,
Skuteckého 19
Banská Bystrica
02.07.2010
OVZ110503/2010
07.07.2010
OVZ111290/2010
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor geologického
práva a zmluvných vzťahov (ďalej len „ministerstvo") na základe Vášho
oznámenia o začatí prerokovania návrhu „územného plánu mesta Banská
Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky", ktoré ministerstvu odstúpil Dávenie štábny geologický ústav
Dionýza Štúra, odbor Geofondu, Bratislava (ďalej len; «SGUDS ) Vám v zmysle
§ 15 ods. l zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva
(bansky zS v znení neskorších predpisov a § 20 zákona č. 569/2007 Z. z. o
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela
nasledovne stanovisko:
V k. ú. mesta Banská Bystrica sa nachádza:
1
Chránené ložiskové územie „Kostiviarska - vápenec ostatný , ochranu
ktorého zabezpečuje organizácia Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník,
2. Chránené ložiskové územie „Spania dolina - Glezúr - Piesky - Maria šachta –
medené rudy", ochranu ktorého zabezpečuje SGUDS,
3
Dobývací priestor a chránené ložiskové územie „Králiky - Lom, stavebný
kameň -pieskovec" určený pre organizáciu PIESKOVEC, s. r. o., Králiky-Lom
4 Dobývací priestor a chránené ložiskové územie „Lom na Kiaroch - Šalkova,
stavebný kameň - dolomit" určený pre organizáciu KARTIK, s. r. o., Banská
5.
Dobývací priestor a chránené ložiskové územie „Uľanka - Harmančok,
stavebný kameň - kremenec" určený pre organizáciu PASPOL, s. r. o.,
Pravenec.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a 19 banského zákona. Ďalej
Vám oznamujeme, že v k. ú. mesta Banská Bystrica je evidované ložisko
nevyhradeného nerastu „4515 - Iliaš 2, stavebný kameň - dolomit" (MHRČ, s. r.
o., Banská Bystrica), ktoré je súčasťou pozemku podľa § 7 banského zákona.
V k. ú. mesta Banská Bystrica sú evidované skládky odpadov, staré banské
diela a zosuvy, výskyt ktorých odporúčame zohľadniť v predmetnej
územnoplánovacej dokumentácii.
Mesto Banská Bystrica listom č.j.Pr.V-102475/2010/Ky doručením dňa
07.06.2010 oznámilo Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Bystrici,
úseku odpadového hospodárstva prerokovanie Územného plánu Mesta Banská
Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky". Návrh ÚPD vypracovala spoločnosť AUREX, s.r.o. Bratislava v apríli
2010 a Koncepciu rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky
spoločnosť ENERGY MERCURY CONSULTING, s.r.o. Žilina v apríli 2010. ÚPN
mesta Banská Bystrica stanovuje regulatívy a zásady rozvoja jednotlivých
funkcií. V územnom pláne v územiach označených PB, PO, PS, PRCH, PO, PZ,
PT, ŽE sú uvedené ako neprípustné funkcie všetky zariadenia pre nakladanie s
odpadmi. Ako podmienečne vhodné sú tieto zariadenia uvedené v území
zastavaného územia
k 1.1.1990.
- vzaté na vedomie
- akceptované, chránené
ložiskové územia, mimo
lokality na Španej doline
a Králikoch, ktoré nie sú
predmetom riešenia ÚPN
mesta, vyznačiť vo výkrese
záujmového územia mesta.
Lom na Kiaroch – Šalková,
Kartík s.r.o., Banská
Bystrica vypustiť z návrhu
rekultivácií a zobraziť ho
ako dobývací priestor a
chránené ložiskové územie
Chránené ložiskové územie
v ČM Rakytovce vyznačiť
ako plochu kód 62051
- všetky pripomienky
zapracovať do návrhu
- vzaté na vedomie
26
označenom PV 01 a PV 02. V kapitole M.4 sú v časti odpadové hospodárstvo
uvedené stavby : spaľovňa nebezpečných odpadov, dobudovanie sieti zariadení
na zber separovaných odpadov a dotrieďovacích liniek,, budovanie zariadení na
materiálové a energetické zhodnotenie a rozšírenie s priebežná rekultivácia
naplnených kaziet regionálnej skládky TKO Banská Bystrica.
Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 3 ods. 2,4 a § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 71 písm. n) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
zákon o odpadoch) dávame v zmysle § 16 ods. l písm. f) zákona o odpadoch k
predloženej žiadosti nasledovné pripomienky:
1.Zvážiť vybudovanie zberných dvorov na vyseparovane komodity z
komunálnych odpadov aj mimo území označených PV 01 a PV 02, pretože ak
bude dochádzková vzdialenosť do zberných dvorov veľká, budú naďalej vznikať
čierne skládky, najmä z drobných stavebných odpadov. Tiež treba doriešiť
nakladanie, resp. zariadenia na nakladanie s reštauračným odpadom.
2.
V texte používať správnu terminológiu a označenie stavieb. Skládka
odpadov v k.ú. Šalková má správy názov Regionálna skládka odpadov Banská
Bystrica. Ide o skládku triedy skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný, na ktorej sú zneškodňované. nie likvidované odpady.
3.
Do kapitoly M.4 zahrnúť aj rekultiváciu skládky Lom Rakytovce prevádzkovateľ BISKA s.r.o. Banská Bystrica, na ktorej bola predĺžená doba jej
prevádzky do roku 2015 a tiež sanáciu starej environmentálnej záťaže - bývalej
tzv. pršianskej skládky pri obytnom súbore Pršianska terasa, kde boli ukladané
odpady z mesta Banská Bystrica a priľahlých obci do roku 1986.
4. V regulatívoch v zásadách časti mesta 01 - Banská bystrica je uvažované aj
s prestavbou výrobných plôch lokalizovaných v časti Smrečina v prospech
občianskeho vybavenia.
Zároveň v koncepcii tepelnej energetiky sa uvažuje s vytvorením samostatnej
zóny 03 zdroj Smrečina, ktorý bude zásobovaný biomasou so zdroja v rámci
výrobného závodu.
5. V predstavanom priestore Radvaň bude potrebné ponechať zariadenie na
zber vyseparovaných zložiek odpadov, tzv. Dechetteries.
1.akceptované,
doplniť do textovej časti
2. akceptované
opraviť terminológiu
3. akceptované, Vyznačiť
rekultivácie skládky Lom
Rakytovce – prevádzkovateľ
BISKA s.r.o., Banská
Bystrica a bývalej tzv.
Pršianskej skládky pri
obytnom súbore Pršianska
terasa
4. akceptované, prestavba
Smrečiny v prospech
občianskeho vybavenia je
uvažovaná v rámci výhľadovej
koncepcie rozvoja mesta po
roku 2025 t.z., že regulatívy sú
nezáväzné. ZO3 Zdroj
Smrečina bude do doby
predpokladanej prestavby
amortizovaný resp. je možnosť
ho aj naďalej ponechať.
5. neakceptované ? BA
doriešiť
27
6.
Pri stavbe spaľovňa nebezpečného odpadu - upresniť či ide o regionálnu
spaľovňu, kde budú spaľované všetky druhy nebezpečných odpadov, alebo ide
o spaľovňu nebezpečných odpadov zo zdravotníctva.
7.
Lom Kostiviarska - ide o CHLÚ, ako sa v týchto priestoroch môže rátať s
výstavbou ?
25
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
08.07.2010
OVZ111530/2010
Listom č. Pr.V-102475/2010/Ky zo dňa 27.05.2010 ste nám oznámili
prerokovanie Návrhu „Územného plánu Mesta Banská Bystrica" a „Koncepcie
rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky" a zároveň žiadate k
nemu stanovisko.
Hlavným dôvodom pre spracovanie ÚPN mesta Banská Bystrica bolo
zohľadnenie prebiehajúcej zmeny spoločensko-ekonomických podmienok, ale
predovšetkým súčasného legislatívneho stavu v oblasti vlastníckych vzťahov,
kompetencií a práv mestskej samosprávy a potreby rozvoja územia.
K ÚPN Mesta Banská Bystrica v štádiu prerokovania konceptu sa naša
spoločnosť vyjadrila listom č. 7741/08-301 zo dňa 15.10.2008.
Zásobovanie mesta pitnou vodou je riešené z Pohronského skupinového
vodovodu, Ľadovej studni, DVZ Tajov a miestnych zdrojov pitnej vody.
Maximálna denná potreba pitnej vody k roku 2025 (územná rezerva pre 100 000
obyvateľov) je Qd max = 345,6 l.s"1. Na základe známych podkladov, mierky
spracovania ÚPN mesta a delenia verejného vodovodu na tlakové pásma a
zásobovacie oblasti nie je možné v rámci ÚPN posúdiť kapacitné možnosti
jednotlivých zariadení (vodojemy, zásobné potrubia, rozvodnú sieť) v mestských
častiach Banská Bystrica, Sásová, Rudlová, Radvaň. ÚPN mesta navrhuje
spracovanie štúdie zásobovania pitnou vodou, ktorá komplexne posúdi kapacity
existujúcich vodárenských zariadení a potrebu realizácie nových vodárenských
zariadení pre komplexné zabezpečenie zásobovania pitnou vodou uvažovaného
územného rozvoja. ÚPN navrhuje VZ Štepnica výhľadovo zrušiť a zásobovanie
časti Sasovej zabezpečiť prepojením na mestský vodovod.
Odkanalizovanie mesta zabezpečuje verejná kanalizácia s čistením odpadových
vôd na centrálnej ČOV. V súčasnosti je ukončená I. a II. etapa stavby „Banská
Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd". Na sieti je vybudovaných 16
odľahčovacích komôr dažďových vôd s pomerom odľahčenia 1:5. Projektovaná
kapacita ČOV je 190 830 ekvivalentných obyvateľov a 35 250 m 3.d"1
6. akceptované-doriešiť
7. akceptované, využitie lomu
pre potreby mesta na rozvoj
športových funkcií predstavuje
ideový zámer, ktorý je možné
realizovať len po splnení
podmienok zákona č.44/1988
Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský
zákon) v platnom znení ( po
vylúčení Lomu Kostiviarska
z CHLÚ).
- vzaté na vedomie
28
odpadových vôd.
V určitých častiach mesta sa vyskytujú aj viaceré prevádzkové a záplavové
problémy, čo poukazuje na nedostatočnú hydraulickú kapacitu takmer všetkých
hlavných zberačov.
ÚP v návrhu rešpektuje stavbu „Banská Bystrica - sústava na likvidáciu
odpadových vôd - Ill.etapa", ktorá bude riešiť obnovu (nedostatočná kapacita
hlavných zberačov a uličných stôk) a rozšírenie stokovej siete, ktorá nebola
realizovaná v rámci predchádzajúcich etáp.
Navrhuje rozšírenie verejnej jednotnej kanalizácie mesta v lokalitách
uvažovaného územného rozvoja, ktoré sa nachádzajú v území s vybudovanou
jednotnou kanalizáciou.
Navrhuje rozšírenie verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizácie v
lokalitách uvažovaného územného rozvoja, ktoré sa nachádzajú mimo
odkanalizovaného územia existujúcej verejnej kanalizácie, resp. v blízkosti
zastavaného územia so splaškovou kanalizáciou.
Navrhuje predĺženie zberača AJ do CM Uľanka.
Navrhuje potrebu riešenia odvádzania vôd z povrchového odtoku (dažďové
vody) zo zastavaného územia s deleným systémom odvádzania odpadových
vôd (existujúca zástavba a plochy uvažovaného územného rozvoja).
V rámci riešenia odtokových pomerov navrhuje malé vodné nádrže na reguláciu
prítoku povrchových vôd do verejnej kanalizácie mesta - MVN Havranské a
Moskovská a prívodné záchytné jarky.
Navrhuje zachovanie terénnych depresií (recipientov vôd z povrchového odtoku)
a navrhuje pri príprave územia na výstavbu v prvom rade riešiť odvádzanie vôd z
povrchového odtoku.
Podľa schváleného ÚPN mesta Banská Bystrica navrhuje vypracovať odbornou
organizáciou aktualizáciu výpočtov hydraulického modelu, vypracovať posúdenie
kanalizačnej siete a na základe výsledkov navrhnúť ďalšie rekonštrukcie
kanalizácie, odľahčovacích objektov a dobudovanie kanalizačnej siete pre
jednotlivé etapy rozvoja.
Priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd kroku 2025 je
23 217,0 n3.ď-1, t.j. 268,7 l.s-1. Podľa orientačného prepočtu, ČOV Banská
Bystrica kapacitne vyhovuje uvažovanému územnému rozvoju mesta do roku
2025. Do množstva odpadových vôd nie sú zahrnuté splaškové odpadové vody
z ostatných obcí napojených na verejnú kanalizáciu mesta.
S Návrhom Územného plánu mesta Banská Bystrica a s Koncepciou rozvoja
mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky súhlasíme, za predpokladu
rešpektovania nasledovných pripomienok:
Spracovanie štúdie zásobovania mesta pitnou vodou po schválení ÚP bude
potrebné, nakoľko pre navrhované rozvojové lokality, jestvujúci vodovodný
systém nemusí z kapacitných dôvodov umožniť plynulú dodávku pitnej vody v
dostatočnom množstve a tlaku, čo môže preukázať až podrobné rozpracovanie
- akceptované
29
problému. Spracovanie štúdie však bude mať význam iba v tom prípade, ak
nebude dochádzať k zmenám schváleného ÚP s dopadom na zásobovanie
obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Nakoľko
štúdia bude spracovaná po schválení ÚP, prípadné požiadavky na zábery
územia, nebudú premietnuté do ÚP.
Nakoľko nebola spracovaná koordinačná situácia, hrozí možnosť kolízie s inými
sieťami, resp. záujmami (výhľadové trasovanie PSV, nové vodojemy, ČS,
zariadenia na reguláciu prítoku povrchových vôd do verejnej kanalizácie a pod.).
Nesúhlasíme so zrušením VZ Štepnica ani vo výhľade a žiadame zachovať a
rešpektovať aj pásmo ochrany predmetného zdroja pitnej vody.
Na str. 433 a str. 435 sú rozdielne údaje o výdatnosti zdrojov pitnej vody v
Laskomerskej doline. Tieto údaje je potrebné zosúladiť.
Na str. 436 I.tlakové pásmo výraz „01 Liaty betón" nedáva zmysel.
Na str. 436 a str. 437 sú rozdielne údaje celkovej dĺžky vodovodnej siete, detto
na str. 436 sú rozdielne údaje dĺžky vodovodného potrubia pre III. tlakové
pásmo.
Na str. 438 je nesprávne vypočítaná maximálna denná potreba vody.
V Záväznej časti na str. 16 doporučujeme v názve „Banská Bystrica úprava a
rekonštrukcia vodovodu" termín „úprava" zmeniť na „obnova".
Aktualizácia výpočtov hydraulického modelu, vypracovanie posúdenia
kanalizačnej siete, návrh ďalšej rekonštrukcie siete, odľahčovacích objektov a
dobudovanie kanalizačnej siete pre jednotlivé etapy rozvoja sa stane
nevyhnutné, hlavne pri lokalitách s ktorými nebolo uvažované v rámci stavby
„Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd". Dôležité to bude aj vo
vzťahu k dôslednej projektovej príprave stavby „Banská Bystrica - sústava na
likvidáciu odpadových vôd - III.etapa". Každá takáto nová lokalita bude mať vplyv
na vybudovanú kanalizáciu. V každom prípade bude mať dopad na
odľahčovaciu komoru (vyžiada si minimálne úpravu prepadovej hrany),
poprípade rekonštrukciu kanalizácie. Bez posúdenia dopadov na jestvujúcu
kanalizáciu nebude možné napájať žiadne odpadové vody z nových lokalít do
jestvujúcej verejnej kanalizácie.
Je potrebné zabrániť vnikaniu extravilánových povrchových vôd do verejnej
kanalizácie budovaním záchytných jarkov (poprípade navrhnúť iné vhodné
riešenie) s vyústením do miestnych recipientov.
Nesúhlasíme, aby povrchové vody z malých vodných nádrží Havranské a
Moskovská boli zaústené do verejnej kanalizácie.
Nesúhlasíme, aby povrchové vody z extravilánu boli zaústené do verejnej
kanalizácie (vid'.lokality Nad Tulskou, Pršianska Terasa, Ploštiny, Tatranská).
Rozvoj urbanizmu na území mesta by mal byť regulovaný v nadväznosti na
existujúcu infraštruktúru s cieľom predchádzať nekoncepčným a provizórnym
riešeniam. Výstavba by sa mala prednostne usmerňovať do lokalít, ktoré sú
najmenej problematické z hľadiska možností napojenia sa na jestvujúce
- vzaté na vedomie
- akceptované
- akceptované, zosúladiť!
- akceptované
- akceptované, zosúladiť!
- akceptované, opraviť!
- akceptované, opraviť!
- akceptované
- akceptované, riešiť!
- akceptované, riešiť!
- akceptované, riešiť!
- akceptované
30
26
Národná diaľničná
spoločnosť a.s.
Mlynské nivy 45
Bratislava
12.07.2010
OVZ112136/2010
inžinierske siete.
Záplavové problémy a nedostatočná hydraulická kapacita takmer všetkých
hlavných zberačov (viď. konštatačnú časť predmetného vyjadrenia) súvisia
hlavne s nedodržiavaním územného rozvoja mesta a zvyšovaním odtokových
koeficientov v porovnaní s projektami, v zmysle ktorých bola verejná kanalizácia
mesta v minulosti budovaná. Taktiež nie sú zachytávané a odvádzané dažďové
vody z extravilánu do tokov, ale pritekajú do intravilánu mesta a následne do
verejnej kanalizácie. Pri výstavbe verejnej kanalizácie sa s týmito dažďovými
vodami neuvažovalo. V prípade, že nebudú rešpektované tieto faktory ani v
budúcnosti, nová kanalizácia ktorá bola vybudovaná v rámci stavby „Banská
Bystrica sústava na likvidáciu odpadových vôd" nebude kapacitne postačovať.
V rámci stavby „Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd obce
Malachov a Tajov neboli na verejnú kanalizáciu mesta napojené. V rámci stavby
sa vytvorili podmienky, aby sa v budúcnosti obce mohli na verejnú kanalizáciu
napojiť.
Lokalita Belveder - časť územia, ktorá gravituje k Mestskému parku je
odkanalizovaná do verejnej kanalizácie AI, vrátane povrchového odtoku z tohto
územia.
Lokalita Slnečné stráne (rezerva) - doporučujeme zvážiť navrhované riešenie
odvádzania splaškových odpadových vôd do súkromnej kanalizácie, nakoľko
táto kanalizácia je v zlom technickom stave, ktorý neumožňuje napájanie ďalších
odpadových vôd. Doporučujeme odvádzať splaškové odpadové vody do verejnej
kanalizácie.
V Záväznej časti str. 140 sa navrhuje posúdenie možnosti rozšírenia verejnej
kanalizácie do CM Uľanka. Naša spoločnosť túto možnosť posúdila v roku 2008
v techničke ekonomickej štúdii „Uľanka - kanalizácia a ČO V". Pre obec Uľanka
bolo doporučené vybudovať vlastnú ČOV.
Žiadame, aby aj v rámci Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti
tepelnej energetiky, boli rešpektované naše inžinierske siete vrátane ich
ochranných pásiem.
K návrhu územného plánu mesta Banská Bystrica Vám zasielame nasledovné
pripomienky:
Z hľadiska prípravy rýchlostných ciest:
V súvislosti s rýchlostnou cestou R3 žiadame v súlade s koncepčnými materiálmi
diaľnic a rýchlostných ciest uvádzať uznesenia vlády č.1084 zo dňa 19.12.2007
a č. 882 zo dňa 3.12.2008 ktorými bola aktualizovaná sieť nadradenej cestnej
infraštruktúry v rámci ktorej je rýchlostná cesta R3 definovaná v koridore štátna
hranica SR/MR Šahy- Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice - Martin Kral'ovany - Dolný Kubín -Trstená - štátna hranica SR/PR. V návrhu územného
plánu navrhovaný koridor rýchlostnej cesty R3 vedený cez Badín a uvádzaný
ako východný obchvat mesta Banská Bystrica nie je v súlade s uvedenými
koncepčnými materiálmi. V návrhu územného plánu uvedená trasa prepojenia
- akceptované
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované
- akceptované
- akceptované
doplniť do textu
31
rýchlostných ciest R3 – R1 Horná Štubňa -Banská Bystrica bola v koridore
študovaná, ale z hľadiska náročného technického riešenia ako i finančného
nebola ďalej posudzovaná a v súčasnosti je platný koridor rýchlostnej cesty R3 v
úseku Horná Štubňa - Šašovské Podhradie. Z tohto dôvodu žiadame vypustiť
návrh rýchlostnej cesty R3 i ako ďaleký výhľad. Súčasne žiadame pre rýchlostné
cesty uvádzať navrhovanú kategóriu R24,5 v súlade STN 736101 platnej od
1.7.2008 a návrhová rýchlosť 120 resp. 100 podľa charakteru územia. Súčasne
žiadame uvádzať pojem rýchlostná cesta, ktorý sa uvádza vo všetkých
koncepčných materiáloch, uzneseniach vlády ako i STN 73 61 01 a nie cesta Rl,
atď. Menovite v textovej časti žiadame vypustiť: V časti Z. návrh záväznej časti :
l/ str. 21, časť Z.2.1.3 Regionálne súvislosti
-v súvislosti s navrhovaným výhľadovým napojením trasy rýchlostného
prepojenia smerom západným na rýchlostnú cestu R1 medzi Badínom a
Rakytovcami uvažovať v rámci záujmového územia
-s priamym napojením výhľadových plôch vybavenia Stredoslovenského
regionálneho centra medzi Badínom, Vlkanovou, Hronsekom a letiskom Sliač na
túto komunikáciu,
-s riešením trasy R1 v smere na východ s priamym napojením výhľadových
koncentrovaných plôch výroby v priestore Vlkanová - Hronsek na ľavom brehu
Hrona,
-s priamym napojením letiska Sliač na rýchlostnú cestu Rl, čo by malo byť
dostatočným stimulom na vytvorenie silného regionálneho terminálu
kombinovanej dopravy (letecká - železničná -cestná), prípadne rozšírenie o
stanicu západno-východnej trasy VRT.
2/ str. 40, časť Z.3.6 Regulatívy a zásady priestorového a funkčného
usporiadania časti mesta 02 - Iliaš dopravné pripojenie z križovatky ciest R1 a
1/66 východným smerom ponad Hron vo funkcii obslužnej komunikácie.
3/ str. 47, časť Z.3.6 Regulatívy a zásady priestorového a funkčného
usporiadania časti mesta 06 - Kremnička dobudovanie mimoúrovňovej
križovatky ciest - rýchlostná cesta R1 a 1/66 - na úplnú križovatku v severnej
časti CM s prepojením do časti mesta Iliaš mostom ponad Hron.
4/ str. 137, Z.5.5.7 Regulatívy a limity dopravy -pre výhl'adové obdobie uvažovať
v návrhu so zmenou trasy rýchlostnej cesty Rl nasledovne:
severovýchodným smerom od križovatky Badín/Rakytovce - tunelom s
vyústením pri Slovenskej Ľupči - následne trasovaním v pôvodnej trase cez
Hiadeľskú dolinu v smere na Ružomberok
5/ str. 152, Z.6.1.1. Cestná komunikačná sieť
-DC 29 Dopravné napojenie časti Iliaš z mimoúrovňovej križovatky cesty Rl a
1/66 obslužnou komunikáciou s mostným objektom ponad rieku Hron
-DC 42 Vonkajší mestský okruh v CM 09 - Radvaň nová trasa a okružná
križovatka s napojením na mimoúrovňovú križovatku s rýchlostnou komunikáciou
- akceptované
vypustiť z textu
- akceptované
vypustiť z textu
- akceptované
vypustiť z textu
- akceptované
vypustiť z textu
- neakceptované,
je to miestna komunikácia
- neakceptované,
podľa doteraz platnej ÚPD
ponechať
- akceptované
v návrhu uviesť ako
výhľadový obchvatový
systém mesta
- neakceptované,
podľa doteraz platnej ÚPN
ponechať
- neakceptované,
je to miestna zberná
32
Rl
komunikácia
- DC 45 Dobudovanie mimoúrovňovej križovatky vonkajšieho mestského okruhu
s rýchlostnou komunikáciou - cesta 1/66 v 09 - Radvaň
- neakceptované,
je to miestna zberná
komunikácia
- neakceptované,
podľa doteraz platnej ÚPN
ponechať
- neakceptované,
miestna zberná komunikácia
– už sa projekčne pripravuje
- DC 47 Dobudovanie mimoúrovňovej križovatky ciest- rýchlostná cesta Rl a
cesty 1/66 na úplnú križovatku v severnej časti CM 06 - Kremnička s prepojením
do mestskej časti Iliaš ponad Hron
- DC 53 Zberná komunikácia od križovatky Majerskej cesty popri južnej a
východnej hranici urbanistického obvodu s napojením mimoúrovňovou
križovatkou na rýchlostnú cestu
K návrhu rýchlostnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica - Ružomberok sa
nevyjadrujeme, nakoľko naša spoločnosť nezabezpečuje prípravu tohto úseku
rýchlostnej cesty R1.
Z hľadiska prevádzky žiadame dodržať:
1/S odvolaním sa najmä na zákon č. 135 /1961 Zb. (najmä § 11) o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) ako i vyhlášky č. 35/1984 Zb. (najmä §16) v
znení ich neskorších predpisov požadujeme, aby budúci ÚPN mesta Banská
Bystrica rešpektoval ochranné pásma rýchlostných ciest R1 (1/69) a R1(I/59)
(ďalej len RC).
2/ Žiadame rešpektovať, že podľa § 3b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je
zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z ciest podobných kategórií na susedné
nehnuteľnosti.
3/ Žiadame, aby územný plán nevytváral nové križovatky s rýchlostnou cestou
bez rešpektovania zákonného postupu, t.z. odsúhlasenia Ministerstvom dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a NDS.
4/ Žiadame rešpektovať §11 ods.5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení jeho neskorších predpisov (cestný zákon), t.z. že nesmie
dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavaním komunikácií.
5/ V extraviláne obcí je možné uvažovať s výstavbou nových objektov len mimo
ochranného pásma existujúcich RC, ktorú NDS v tomto území vlastní (nie je to
pravidlom v prípade inžinierskych sietí). Ochranné pásmo RC je v extraviláne
obcí v SR 100 m od osi ich priľahlého jazdného pásu.
6/ V intraviláne obcí, (tz. pokiaľ bol ÚP stanovený rozsah určenia súvislého
zastavania, alebo územia určeného na súvislé zastavanie ešte pred vydaním
územného rozhodnutia na cestnú komunikáciu) požadujeme rešpektovať, že
nové stavebné objekty nebudú umiestňované bližšie ako 10 m od majetkovej
hranice RC, ktorá je 0,60 m od päty svahu, alebo zárezu jej telesa, prípadne od
osi cestného rigola (neplatí pre inžinierske siete). Tieto objekty však musia byť
chránené záchytným bezpečnostným zariadením v prípadoch keď to príslušná
STN vyžaduje.
1/ akceptované
2/ akceptované
3/ akceptované
len v polohe existujúcich,
ktoré sa dobudujú
4/ akceptované
5/ akceptované
6/ akceptované
doplniť do záväzných
regulatívov
33
27
Slovenská správa
ciest
Miletičova 19
Bratislava
12.07.2010
OVZ112185/2010
7I V miestach, kde má dôjsť ku výstavbe nových objektov v blízkosti našich
existujúcich ciest, mimo ich ochranných pásiem budúci investori v prípade
potreby vybudujú protihlukové opatrenia a to na vlastné náklady.
8/ Odporúčame si v tejto veci vyžiadať i stanovisko cestného správneho orgánu,
ktorým je pre diaľnice a RC Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky.Potrebné je v budúcnosti, aby ten ktorý investor v prípade,
že dôjde ku zásahu do našich právom chránených záujmov požiadal NDS o
vyjadrenie ku jednotlivým stupňom projektových dokumentácií (napr. inžinierske
siete).
Naše pripomienky žiadame zapracovať do textovej a grafickej časti návrhu
územného plánu mesta Banská Bystrica.
Na základe Vášho písomného oznámenia zo dňa 27.05.2010 Vám k dopravnej
časti Návrhu „ Územného plánu Mesta Banská Bystrica" uverejneného na
internetovej stránke mesta, po jeho verejnom prerokovaní dňa 16.06.2010 na
MÚ v B. Bystrica a po jeho prerokovaní dňa 08.07.2010 na MÚ v Banskej
Bystrici zasielame nasledovné stanovisko:
Spracovanie aktualizácie územného plánu mesta Banská Bystrica sa Slovenskej
správy ciest ako správcu ciest l. triedy dotýka konkrétne ciest: I/66 (E77), I/59
(E77), I/69 a 1/14.
Úvodom konštatujeme, že k predmetnému materiálu sme zaujali podrobné
stanovisko listom č.j.35674/3110/2008 z 30.09.2008 t.j. v čase jeho
rozpracovania a že časť našich pripomienok bola akceptovaná.
K ceste 1/59 (E77) (str. 388)
Naďalej trváme v plnom rozsahu na doriešení problematiky uvedenej v našom
stanovisku z 30.09.2008. Územný plán v textovej ani v grafickej časti na tému
zatriedenia cesty 1/59 do R1 (v úseku križovatka Kostiviarska - križovatka cesty
I/59 s napojením na severný obchvat) nereagoval. Ide o riešenie trasy pre
dopravu v uvedenom úseku, ktorá pôjde zo severnej časti cesty I/59 a nebude
spĺňať podmienky pre vstup na R1.
K ceste 1/14 (str. 12)
Obdobne trváme v plnom rozsahu na našom stanovisku z 30.09.2008.
Nepovažujeme za zdôvodnené uvažovať s novou trasou R3 v úseku T. Teplice Turček - B. Bystrica (Badín) a súčasne uvažovať prakticky v detto priestore s
novým - tunelovým variantom cesty 1/14 v úseku B. Bystrica –Harmanec hranica Žilinského kraja (bod 6.1.17.). Tunelový variant cesty 1/14 je
zdôvodniteľný za podmienky, že ÚP nebude uvažovať s novou rýchlostnou
cestou v úseku Badln - Turčianske Teplice.
K ceste I/66 (str.395, 396)
V časti „Cestná doprava" sa v ÚP mesta predpokladá preložka cesty I/66
tunelom popod Urpín v horizonte rokov 2015 - 2025. Po vybudovaní severného
obchvatu ktorý odkloní tranzitnú dopravu z dnešného prieťahu cesty I/66, bude
cesta I/66 v dnešnej trase slúžiť pre dopravu miestnu, zdrojovú a cieľovú a ako
7/ vzaté na vedomie
8/ akceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované, trasa je vedená
cez mimoúrovňovú križovatku
v Kostiviarskej
doplniť do textu
- akceptované
trasu R3 vypustiť z návrhu
(len ako výhľadový
obchvatový systém mesta)
- akceptované
je potrebné doriešiť trasu
I/66 v úseku od Kremničky
po Hušták
34
súbeh s rýchlostnou cestou R1. Z uvedeného dôvodu SSC nevidí z dopravného
hľadiska potrebu preložky cesty I/66, navyše investične a technicky náročným tunelovým riešením popod Urpín, a to ani napriek predpokladanému času
realizácie preložky po roku 2015. S uvažovanou preložkou cesty I/66 preto SSC
nemôže súhlasiť.
K Záväznej časti bod 11.5.1. (str.4)
V tomto bode je nesprávne definovaný ťah R3 vrátane variantu. Podľa ÚV č.
882/2008 z 3.12.2008 je R3 definovaná jasne bez variantu v tomto koridore
takto: št. hranica MR/SR Šahy -Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená - št. hranica SR/PR.
V oblasti nadradenej dopravnej infraštruktúry (str. 12)
K bodu 6.1.6. - obchvat Sliača je potrebné zdôvodniť, tranzit predsa preberá R1.
Hore uvedené stanoviská k cestám I/59 a 1/14 majú vplyv na znenie bodov
6.1.6. a 6.1.17.
K bodu 6.1.7. - severný obchvat nie je cesta I/66, ale rýchlostná cesta R1.
28
Štátna ochrana
09.07.2010
K bodu 6.1.30. - severný obchvat má výnimku z STN 736101 ako kat. R22.5 (v
dnes platnej STN je už min. R24.5) a návrhová rýchlosť je 60km/h, čo je
najnižšia návrhová rýchlosť pre rýchlostné cesty. Text v tomto bode preto nie je
práve najvhodnejší.
Verejnoprospešné stavby (str. 16)
K bodu 1.6. - obchvat Sliača je potrebné zdôvodniť, tranzit preberá R1.
Hore uvedené stanoviská k cestám I/59 a 1/14 majú vplyv na znenie bodov 1.6.
a 1.17.
Návrh dopravného riešenia (str.393, 593)
Výhľadový návrh na prepojenie smerov Badín - Šalková rýchlostnou cestou R1
prevažne tunelom nepovažujeme z dopravného hľadiska za zdôvodnený.
Odklonom tranzitnej dopravy je zdôvodnený práve v súčasnej dobe realizovaný
severný obchvat ako R1. Výhľadový návrh teda uvažuje už s preložkou ešte
nevybudovanej R1 v severnom obchvate.
Detto platí tiež o vo výhľade navrhovanom západnom prepojení Badín Kremnica - Handlová rýchlostnou cestou. Tranzit v uvedenom smere je riešený
rýchlostnou cestou R3, resp. severnejšie i výhľadovou cestou 1/14 s tunelom.
Názor SSC na celkovú koncepciu riešenia koridorov TI NA a novo navrhovaných
koridorov rýchlostných ciest v UPD sme vyjadrili v našom stanovisku z
30.09.2008 a uvedené stanovisko v plnom rozsahu opätovne potvrdzujeme.
Hodnotenie navrhovaného riešenia (str.593)
Nie je jasná požiadavka na zachovanie terajších ciest 1/69 a 1/59 ako
mestských či regionálnych ciest. Význam ciest I. triedy je celoštátny až
medzinárodný. Muselo by preto prísť k zásadnému pretriedeniu ciest a k
novému usporiadaniu dotknutej cestnej siete.
Na základe Vašej žiadosti o vydanie odborného stanoviska k návrhu ÚPN mesta
- akceptované
len ako výhľadový
obchvatový systém, nie R3
- neakceptované, opraviť
v súlade s platnou ÚPN VÚC
- akceptované, skontrolovať
kategóriu
- akceptované, skontrolovať
kategóriu
- neakceptované,
upraviť v súlade s platnou
ÚPN VÚC
- akceptované,
v návrhu bude ako
výhľadový obchvatový
systém , nie R3
- akceptované
skontrolovať
- vzaté na vedomie
35
prírody SR, správa
chránenej krajinnej
oblasti Poľana
Ul. J.M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
OVZ111927/2010
Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky, vydávame nasledovné odborné stanovisko:
A. Vstupné údaje
Žiadateľ:
Mesto Banská Bystrica, ul. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica.
Predmet žiadosti:
Vydanie odborného stanoviska k návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica a
Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky v zmysle
§ 65 písm. k) bod l zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
platnom znení (ďalej len „zákon"), ako podkladu pre vydanie vyjadrenia podľa §
9 ods. l písm. a) zákona.
Podklady:
Žiadosť, územno-plánovacia dokumentácia, dokumentácia S-CHKO Poľana.
B. Stanovisko
Identifikácia územia:
Návrh ÚPN mesta Banská Bystrica plánuje územný rozvoj vnesenom území, do
ktorého spadá 9 katastrálnych území: Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska,
Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.
Do záujmového územia, ktoré môže byť navrhovaným ÚPN ovplyvnené, spadá
širšie okolie mesta Banská Bystrica.
Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
Predmetné územie sa v územnej pôsobnosti S-CHKO Poľana nachádza podľa
zákona prevažne v prvom (všeobecnom) stupni ochrany.
V riešenom i záujmovom území sa nachádzajú vyhlásené maloplošné chránené
územia (vrátane ich ochranných pásiem) - národné prírodné rezervácie (NPR),
prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (NPP), prírodné pamiatky
(PP), chránené areály (CHA), chránené stromy a ich skupiny (CHS), ako aj
územia zaradené alebo navrhované do siete NÁTURA 2000, v ktorých platí
vyšší stupeň ochrany. Taktiež sa tu vyskytujú aj prvky územného systému
ekologickej stability (ÚSES).
V riešenom území evidujeme v zmysle zákona aj výskyt chránených druhov
rastlín, živočíchov a biotopov, ktorých prítomnosť, rozsah a stav je potrebné
preveriť.
Návrh riešenia a odôvodnenie:
K návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica uvádzame nasledovné pripomienky,
ktoré požadujeme rešpektovať a zapracovať do územno-plánovacej
dokumentácie:
Všetky záujmy ochrany prírody a krajiny premietnuté do existujúcej, či
navrhovanej národnej a európskej siete chránených území, chránených stromov
a území, ktoré sú uvedené v ÚP VÚC Banskobystrický kraj, aktualizovanom
RÚSES-e a MÚSES-e požadujeme rešpektovať, zachovať a v plnej miere
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované
36
akceptovať limity a regulatívy, viažuce sa k týmto územiam.
- Vzhľadom na uvádzanú „neaktuálnosť" MÚSES, vypracovaného pre Banskú
Bystricu v rokoch 1995 - 1996, odporúčanie vypracovať nový MÚSES.
Pri rozvojových zámeroch v jednotlivých lokalitách akceptovať platné
rozhodnutia a vyjadrenia príslušných orgánov štátnej správy.
Vodné toky rešpektovať ako významné biokoridory rôznych kategórií a
dodržiavať ich ochranné pásmo, vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách v platnom znení.
- Pri revitalizácií a protipovodňových úpravách vodných tokov v maximálnej
miere zachovávať sprievodnú brehovú vegetáciu, jej dosádzanie realizovať
z miestne a stanovištne vhodných drevín.
- Ochranné pásmo všetkých CHS je podľa § 49 ods. 6 zákona územie okolo
CHS v plošnom priemete ich koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra,
najmenej však v okruhu l O m od kmeňa stromu a platí v ňom druhý stupeň
ochrany - osobitná ochrana v zmysle § 13 zákona.
- V dokumentácii uvádzať správny názov CHS Urpínska alej.
- CHS Urpínska alej sa stali predmetom ochrany už v roku 1983 v kategórii
Chránená prírodná pamiatka (CHPP), ktorá bola v roku 1996 prekategorizovaná
na chránené stromy. Dôvodom ochrany je zachovanie najhodnotnejšej lipovej
aleje v okrese Banská Bystrica a tým aj zachovanie jej vysokej kultúrnej,
krajinotvornej a estetickej funkcie. V rámci CHS Urpínska alej je vyhlásených 76
ks stromov, medzi ktorými výrazne dominuje lipa veľkolistá (Tilia platyphylos) 64 ks, ďalej pagaštan konský (Aesculus hippocastanuní) - 9 ks, agát biely
(Robinia pseudoacacia) - 2 ks a javor poľný (Acer campestré) - l ks. Vplyvom
vysokého veku drevín tvoriacich alej a súčasného negatívneho pôsobenia
abiotických a biotických činiteľov bolo niekoľko z nich
pre zachovanie
bezpečnosti návštevníkov potrebné odstrániť. Z uvedených dôvodov k
01.01.2009 evidujeme už iba 56 ks stromov (lipa veľkolistá - 46 ks, pagaštan
konský - 9 ks, javor poľný - l ks). CHS Urpínska alej sa nachádzajú v úzkej
väzbe na priľahlú kultúrnu pamiatku banskobystrickej Kalvárie a spolu tvoria
jednu z významných dominánt Urpína.
- V textovej časti dokumentácie uvádzať správny názov regionálneho biocentra
Plavno - Šupín.
- Aktualizovať stav riešenia jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty R l Banská
Bystrica - Ružomberok.
- Dopracovať údaje o jaskyniach v kapitolách F.2.1.3 Jaskyne a F.2.2.2 Jaskyne.
- Údaje v kapitole F.3 Územný systém ekologickej stability rozčleniť podľa
riešeného a záujmového územia.
- Kapitolu F.3. l Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) doplniť
o ekologicky významné segmenty krajiny a genofondovo významné lokality
podľa platného RÚSES, vypracovaného pre Banskú Bystricu.
- V textovej časti predmetnej dokumentácie jednoznačne rozlišovať riešené
- akceptované
- akceptované
- akceptované
- akceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované
- akceptované
- akceptované
- akceptované
- akceptované
37
29
Archeologický ústav
SAV, Akademická 2,
Nitra
15.07.2010
OVZ113131/2010
a záujmové územie, napr. v kapitole 1.2 Nerastná surovinová základňa, jej
využitie a ochrana.
- Prieskumné územie Poniky
a Badín, uvádzané v kapitole 1.2 Nerastná
surovinová základňa, jej využitie a ochrana, boli zrušené.
- Názvu kapitoly PV 03 Ťažba surovín - Chránené ložiskové územia
nezodpovedá jej obsah. Kapitolu požadujeme prepracovať podľa jednoznačnej
kategorizácie nerastného bohatstva riešeného územia (chránené ložiskové
územia, dobývacie priestory, ložiská nevyhradeného nerastu, prieskumné
územia).
- Navrhované územie európskeho významu Malachovské lúky bolo v rámci
poslednej aktualizácie zo zoznamu navrhovaných území európskeho významu
vylúčené.
- Zákon č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol
zrušený zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v platnom znení (ďalej len „zákon EIA").
Ďalej upozorňujeme na tieto skutočnosti:
- Mnohé plánované rozvojové aktivity a zámery nie sú v dokumentácii
bližšie špecifikované a kvantifikované (napr. obchvat rýchlostnej
komunikácie R1 Badín/Vlkanová - Slovenská Ľupča; zóna výstavby v
priestore na Kalvárií, Urpíne, Žltom piesku; malé vodné nádrže a poldre;
objekty protipovodňovej ochrany; športovo-rekreačné areály; lyžiarske
strediská; lanovky; golfové ihriská a pod.).
- Vzhľadom na potenciálne kolízie rozvojových aktivít a zámerov so
záujmami ochrany prírody a krajiny v jednotlivých dotknutých oblastiach
žiadame o parciálne konzultácie so ŠÔP SR, S-CHKO Poľana, pričom
prítomnosť, rozsah a stav jednotlivých chránených druhov rastlín,
živočíchov a biotopov bude potrebné preveriť vo vegetačnom období v
termíne do 31.10.2010, resp. nasledujúceho roku. Na navrhované činnosti
sa budú pravdepodobne vzťahovať ustanovenia § 6, 28, 32 a 47 zákona a
predpokladáme aj posudzovanie navrhovaných činností podľa zákona EIA.
- Navrhované využitie niektorých ložísk nerastných surovín nie je možné
verifikovať, vzhľadom na skutočnosť, že nedisponujeme príslušnou
dokumentáciou k jednotlivým ložiskám nerastných surovín.
K návrhu Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky
nemáme pripomienky.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(úplné znenie 109/1998 Z.z.) a zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu vydáva Archeologický ústav nasledovné vyjadrenie ako podklad k
rozhodnutiu (stanovisku) Krajského pamiatkového úradu. Archeologický
ústav SAV Nitra požaduje, aby v jednotlivých stavebných etapách realizácie a
uplatňovania územného plánu v praxi boli splnené nasledovné podmienky:
1) Stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si
- akceptované
- akceptované
- akceptované
- vzaté na vedomie
- akceptované
- akceptované
všetky pripomienky
a upozornenia rešpektovať
a zapracovať do návrhu ÚPN
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované
38
30
31
Slovenská
elektrizačná
prenosová sústava
a.s.
Mlynské nivy 59/A
Bratislava
Slovenský
vodohospodársky
podnik š.p.,
Partizánska cesta 69,
Banská Bystrica
16.07.2010
OVZ113402/2010
19.07.2010
OVZ113693/2010
od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného
konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní)
stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia
archeologických nálezísk.
Zároveň upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného zákona „O nevyhnutnosti
vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade
záchranného archeologického výskumu PÚ vydá rozhodnutie po
predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§7 - Arch. ústav SAV).
Zdôvodnenie:
V katastri mesta Banská Bystrica, evidujeme značné množstvo archeologických
lokalít z obdobia praveku (doba bronzová, latén, doba rímska) a stredoveku.
Osídlená bola predovšetkým pravobrežná terasa Hrona, kde sa dnes nachádza
mestská pamiatková rezervácia. Tú tvorí Nám. SNP, priľahlé ulice a areál
mestského hradu. V Radvani sa našiel depot keltských a rímskych minci. Pod
Suchým vrchom rímske mince. V jaskyni Kremenia a v polohe Hájny kamenná
industria z obdobia neolitu. V miestnej časti Sásová je doložené osídlenie z
niekoľkých obd. v jaskyniach Kaplnka a Netopierska Nakoľko predkladané
zmeny a doplnky ÚPN rátajú so zemnými prácami, stavebnou činnosťou tu môže
dôjsť aj k narušeniu doposiaľ neznámych archeologických lokalít.
Vyššie uvedeným listom ste nám zaslali oznámenie o začatí prerokovávania
Návrhu „Územného plánu mesta Banská Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta
Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky".
Po preverení príslušnej dokumentácie na www.banskabystrica.sk, Vám za
Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. oznamujeme, že nemáme
pripomienky k predmetným dokumentom.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica obdržal od Vás
oznámenie o prerokovaní hore uvedeného návrhu územnoplánovacej
dokumentácie mesta Banská Bystrica. Prerokovania, ktoré sa konalo na
Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa zástupcovia nášho OZ zúčastnili.
Predmetný návrh ÚPN spracováva spoločnosť AUREX, s.r.o. Bratislava v
spolupráci s ARCH.EKO, s.r.o. Banská Bystrica a ÚHA mesta Banská Bystrica.
ÚPN mesta Banská Bystrica rieši územie administratívnej obce Banská Bystrica.
Riešené územie je súhrnom katastrálnych území (základných územných a
sídelných jednotiek - ZÚJ, ZSJ a ich dielov): 01 Banská Bystrica, 02 lliaš, 03
Jakub, 04 Kostiviarska, 05 Kráľova, 06 Kremnička, 07 Majer, 08 Podlavice, 09
Radvaň, 10 Rakytovce, 11 Rudlová, 12 Sásová, 13 Senica, 14 Skubín,
15Šalková, 16 Uľanka.
SVP, š.p., OZ Banská Bystrica listom č. 1023-122/2004 zo dňa 21.5.2004 a
listom č. 253-122/05 zo dňa 3.2.2005 zaslal podklady pre prípravné práce na
obstaranie ÚPN. V jednotlivých stanoviskách bolo zhodnotené správcovstvo
vodných tokov nachádzajúcich sa v riešenom území, súčasný stav úprav
odtokových pomerov, vodohospodárska koncepcia, výhľadové zámery, pri-
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
39
pomienky a obmedzujúce faktory, ktoré je potrebné akceptovať v rámci
spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
Listom č. 4839-122/2005 zo dňa 16.12.2005 sme sa vyjadrovali k Zadaniu
Územného plánu mesta Banská Bystrica, ktoré bolo zamerané hlavne na
ochranu kvality vôd, kap. Vodné hospodárstvo a vodohospodárske zariadenia,
podkapitola Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd a požiadavky na
riešenie.
Následne bol vypracovaný Koncept UPN mesta Banská Bystrica, ktorý bol
riešený v dvoch základných variantoch. Na základe vzájomnej dohody
obstarávateľa a zhotoviteľa UPN bol koncept UPN doplnený o variant 2 alternatívu. Táto alternatíva 2. variantu konceptu UPN bola spracovaná na
základe podkladov ÚHA Banská Bystrica a vyjadruje názor ÚHA na rozvoj
funkčných plôch a dopravného systému mesta Banská Bystrica v návrhovom a
výhľadovom období UPN s rovnakým návrhovým obdobím ako v prípade
variantu 2, t.j. do r. 2025 (návrh záväzného riešenia) a 2050 (návrh ideového
prognózneho riešenia). Ku konceptu územného plánu sme sa vyjadrovali listom
č. CS62/2008/CZ14 929/2008-220 zo dňa 10.10.2008. Naše požiadavky a
pripomienky predkladané ku konceptu UPN hlavne k Záväznej časti mesta
Banská Bystrica kap. 7 V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry boli
v predloženom návrhu UPN akceptované.
Predložený návrh UPN bol vypracovaný ako invariantné riešenie (za základ sa
prijal variant 2 - alternatíva (ÚHA Banská Bystrica) s tým, že do úvahy boli vzaté
prvky z prvého i druhého variantu). Návrh UPN akceptuje Zmeny a doplnky VUC
Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sú v súčasnosti pred
schvaľovaním.
V rámci UPN sa rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia do roku 2025
uvažuje v okružnom pásme intenzívne urbanizovaného územia a v okrajových
polohách severnej časti ako aj v južnej rozvojovej osi v častiach mesta Kráľova,
Kremnička a Rakytovce. K navrhovanému rozvoju južnej rozvojovej časti
upozorňujeme na skutočnosť, že SVP, š.p., má v súčasnosti vypracovanú
projektovú dokumentáciu stavby Banská Bystrica - lliaš, protipovodňové
opatrenia na Hrone. Účelom stavby je zabezpečiť protipovodňovú ochranu
ľavého a pravého brehu Hrona v území od rkm 172,00 (existujúci most do lliaša)
po rkm 171,800 na ľavom brehu a na pravom brehu po rkm 170,965
(pravostranné zaústenie prítoku do Hrona). Umiestnenie stavby je dané
možnosťami umiestniť v teréne na ľavom a pravom brehu novonavrhovanú
ochrannú hrádzu, a v miestach, kde priestor medzi brehovou hranou a už
zastavaným územím je menší, umiestniť železobetónový nábrežný múr.
Nábrežný múr je navrhnutý ako monolitická železobetónová konštrukcia
rozdelená na dilatačné bloky. Ochranná hrádza je navrhnutá ako zemná
konštrukcia spojená s podložím. Výška ochrannej hrádze je 1,0 m nad
priebehom návrhovej povodne Q1oo. Územie nachádzajúce sa následne pod
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované
40
32
BBSK, Odb.
regionálneho rozvoja,
ÚPaŽP, Nám. SNP
23, B.Bystrica
21.07.2010
OVZ114317/2010
riešeným územím je neochránené. SVP, š.p., v rámci Rozvojového programu
investícií na roky 2011 - 2016 s ďalším riešením úprav na Hrone v južnej časti
mesta neuvažuje. Na základe uvedeného v rámci uvažovaného rozvoja UPN
južnej časti mesta Banská Bystrica je potrebné navrhovanú výstavbu výškovo
usporiadať nad Q1ooPredložený návrh UPN rešpektuje stavby navrhnuté z hľadiska riešenia
protipovodňovej ochrany. Návrh UPN mesta Banská Bystrica rešpektuje
skutočnosť, že Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina sa po dôkladnom
zvážení na základe hodnôt ekonomických ukazovateľov v rámci analýzy
nákladov a prínosov, ktoré nedosiahli minimálne stanovené limity a na základe
stavu majetkovoprávneho vysporiadania vzhľadom na nesúhlas vlastníkov
pozemkov dotknutých stavbou s odpredajom príslušných výmer parciel čo
nadväzne znemožní prípravu projektu tak, aby bol projekt zrealizovaný v rámci
programového obdobia 2007-2013, rozhodol ukončiť prípravu veľkého projektu
„Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami". Túto skutočnosť dal na
vedomie MŽP SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov a v
nadväznosti na uvedené požiadal MŽP SR o vyradenie predmetného projektu z
indikatívneho zoznamu veľkých projektov s celkovým nákladom nad 25 mil. EUR
v rámci Operačného programu Životné prostredie v programovom období 20072013. Návrh ÚPN mesta berie na vedomie zastavenie prác na projekte, ale
rešpektuje potrebu riešenia ochrany intravilánu mesta pred povodňami a uvažuje
s jej realizáciou. Ponecháva územnú rezervu potrebnú pre realizáciu projektu po
roku 2013 (protipovodňový tunel pod Urpínom s príslušnými zariadeniami). S
daným návrhom ponechania územnej rezervy pre protipovodňový tunel pod
Urpínom
sa
SVP,
š.p.,
stotožňuje.
V
súčasnosti
bola
firme
HYDROCONSULTING s.r.o., Bratislava zadaná úloha vypracovať štúdiu
riešenia ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica pred povodňami.
Dňa 7.6.2010 bolo doručené na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
oznámenie mesta Banská Bystrica o prerokovaní návrhu územnoplánovacej
dokumentácie mesta Banská Bystrica.
Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov dáva k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán Mesta
Banská Bystrica" a „Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky" nasledovné stanovisko.
Návrh územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán Mesta Banská Bystrica"
vypracovala firma AUREX, spol. s r.o., Bratislava s dátumom vypracovania apríl
2010, zodpovedný riešiteľ Ing. arch. Dušan Kostovský. Návrh územnoplánovacej
dokumentácie rieši predovšetkým tieto hlavné ciele v oblasti rozvoja mesta
Banská Bystrica.
V oblasti formovania dopravného vybavenia na celoslovenskej úrovni využiť pri
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
41
návrhu priestorového usporiadania širších vzťahov stredovú polohu mesta
Banská Bystrica formovaním obchvatného systému, aby navrhované riešenie
umožnilo v území medzi Banskou Bystricou a Zvolenom križovanie a prepojenie
rýchlostných komunikácií R1, R2 a R3 s vytvorením dopravonogravitačného
centra stredného Slovenska. Tým by vznikli podmienky pre optimalizáciu
dopravných vzťahov v smeroch sever-juh a východ-západ stredom Slovenska a
naplnením koncepčných zámeroch v ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, súvisiacich
s prepojením banskobystricko-zvolenského a žilinsko-martinského ťažiska
osídlenia.
V sídelnom systéme stredného Slovenska vytvoriť z mesta Banská Bystrica
hlavný pól rozvoja stredného regiónu v podobe sídelného centra najvyššej
kategórie a veľkosti založenej na urbanistickom modeli riešenia s cieľom
vytvorenia funkčno-priestorových predpokladov nárastu mesta na 100.000
obyvateľov v návrhovom období 2025. Mesto riešiť ako urbánne jadro sídelnej
aglomerácie, na ktoré bude synergicky pôsobiť aj gravitujúcich sídel s veľkosťou
takmer 200.000 obyvateľov, začlenených do tejto širšej urbanistickej jednotky.
Navrhovaným riešením sa sleduje vytvorenie predpokladov pre korigovanie
problémov v sídelnej administratívnej, územnourbanistickej a ekonomickej
jednotke, ako aj predpokladov pre efektívnejšie riadenie rozvoja územia.
Sídelné centrum formovať ako urbanistický útvar tvorený silným urbánnym
jadrom s koncentráciou funkcií, s intenzívne využívaným historickými i
novovytvorenými priestormi s uplatnením tradičných urbánnych foriem v rozvoji
mestskej štruktúry a v kombinácii s tradičným rurálnym prostredím satelitne
rozmiestnených sídel dotvárajúcich kolorit okolia mesta a krajiny. Následnou
realizáciou uvažovaného priestorového systému využívajúceho rozdielností
urbanizovaných prostredí jadra a jeho satelitov vznikajú možnosti väčšieho
alternovania územnej lokalizácie funkcií sídelného centra.
V pôdorysnom formovaní mesta naďalej uvažovať s rozvíjaním založeného
radiálnookružného systému za súčasného uplatňovania základných
priestorových jednotiek akými sú ulica, skvér a námestie, v prevažnej miere s
použitím blokového systému s cieľom postupného skvalitňovania urbánnosti
mestského prostredia v navrhovanom zastavanom území mesta.
V urbanistickej koncepcii funkčno-priestorového vybavenia mestského
organizmu navrhovanými zámermi eliminovať nedostatky v mestskej štruktúre a
postupne skvalitňovať prostredie mesta vymiestňovaním alebo transformácjiou
nevyhovujúcich funkcií a odstraňovaním priestorových nedostatkov s cieľom
dosiahnutia vyššieho stupňa rozvoja mesta Banskej Bystrice.
Pri formovaní í urbanistického usporiadania záujmového územia mesta, okrem
existujúcich základných vzťahov medzi mestom a okolitými satelitnými sídlami,
zamerať riešenie na hlavný vzťahový priestor medzi Banskou Bystricou,
Badínom a Vlkanovou s cieľom stanovenia regulatívov funkčno-priestorového
usporiadania tohto územia, použiteľných ako urbanistické podklady pre následné
42
urbanistické štúdie, ÚPN uvedených obcí územne nadväzujúcich na Banskú
Bystricu, ako aj podklady pre širšie územné koncepcie ÚPN VÚC
Banskobystrický kraj.
V priestorovom formovaní í mesta dosiahnuť výraznejšie uplatnenie
kompozičných radiál a osí, ktoré na základe morfológie územia Banskej Bystrice
budú viac uplatňované pri užívaní a vnímaní jednotlivých priestorov.
Sekundárnymi kompozičnými prvkami docieliť vytvorenie peších osí a prepojení
v okružnom smere, ktoré okrem kompozičného významu budú využívané ako
funkčné prepojenia radiál.
Usmerniť vývoj urbanistickej mierky mesta so zámerom postupnej regulácie
prevládajúcej výšky zástavby na 4 až 5 nadzemných podlaží s cieľom vytvorenia
základného urbanistického korpusu mesta a podmienok na elimináciu
nadmerných rozdielností v priestorovom výraze mesta a jeho základných
priestorových jednotiek.
Mesto Banskú Bystricu naďalej formovať ako kompaktné urbánne prostredie
odvodzované od historickej zástavby stredu mesta s cieľom ďalšieho rozvoja
pôvodného koloritu a kultúry mestského prostredia Banskej Bystrice. Súčasne
vytvárať predpoklady pre najekonomickejšie dopravné a technické vybavenie
mestského územia.
Územia južnej a východnej rozvojovej osi mesta urbanisticky formovať tak, aby v
navrhovanom a výhľadovom usporiadaní týchto priestorov bolo postupne
vytvorené plnohodnotné urbánne prostredie. V južnej časti mesta urbanistickým
stvárnením a funkčným obsahom dosiahnuť rast v súlade s výhľadovým
organizmom komplexu regionálnej medzimestskej štruktúry Banská Bystrica Zvolen, na východnej strane mesta dosiahnuť vytvorenie plnohodnotného
mestského prostredia.
V návrhu rozvoja bytového fondu mesta k roku 2025 uplatniť, okrem splnenia
základného cieľa súvisiaceho so základným smerovaním rozvoja mesta a jeho
návrhovou veľkosťou, aj požiadavky na skvalitňovanie štruktúry a potenciálu
bytového fondu v podobe rozširovania jednotlivých foriem bývania s vytvorením
predpokladov pre vylepšenie stavu komunálneho bytového fondu Pri tvorbe a
štruktúrovaní dopravného systému mesta docieliť také riešenie, ktoré by
systémovým návrhom dopravných tokov rovnomernejšie rozkladalo dopravné
zaťaženia na území mesta. Priestorovým usporiadaním vytvoriť predpoklady pre
zvýraznenie pešej dopravy (peších osí, radiál, prepojení verejných priestranstiev,
vyhliadkových peších promenád a priestorov) a hlavne docieliť, aby v nábrežnej
zóne centra mesta od Huštáku až po železničnú stanicu na ceste 1/66 došlo k
podstatnému zníženiu intenzity dopravy a tým k uvoľneniu priestorov v prospech
nábrežnej promenády mesta a jej nového urbanisticko- architektonického
stvárnenia. Línie cestného dopravného systému mesta v kontaktných
(dotykových) územiach Hrona presunúť do vzdialenejších polôh od tejto
prírodnej, ekologickej a kompozičnej osi s cieľom minimalizácie negatívnych
43
vplyvov dopravy na biokoridor nadregionálneho významu.
Koncepciu riešenia dopravy dosiahnuť dvojúrovňový systém obsluhy, a to: primárny - komplexne obsluhujúci základné funkčné zložky mesta a ich
zariadenia na všetkých úrovniach
- sekundárny - zameraný na obsluhu územia z hľadiska rekreačných potrieb
mesta, t.j. obsluhy jeho rekreačného zázemia, pričom zabezpečiť ich vzájomnú
prepojiteľnosť.
Vo východnej časti toku Hrona od Uhliska až po hranicu administratívneho
územia mesta a na južnom toku od Radvane po územia Badína a Vlkanovej
docieliť postupným dotváraním prírodného prostredia biokoridoru Hrona
enklávami parkových priestorov a úprav zachovanie ekologických hodnôt tohto
územia v urbanizovanom prostredí mesta, ako prírodného fenoménu
mimoriadnej hodnoty.
Mestskú funkčno-priestorovú štruktúru rozvíjať v symbióze so založeným
systémom lesoparkov a prímestských lesov ako základnej funkčno-priestorovej
zložky prímestského rekreačného územia s cieľom optimalizácie funkčných
väzieb urbánnych priestorov na rekreačný potenciál okolia a využitia prírodných
kompozičných elementov v krajinnom výraze a obraze mesta.
Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia dáva do pozornosti obstarávateľovi návrhu
územnoplánovacej dokumentácie Mesta Banská Bystrica, že Banskobystrický
samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania, obstaral Zmeny a doplnky
2009 k platnej územnoplánovacej dokumentácii Územného plánu veľkého
územného celku Banskobystrický kraj a ich záväzná časť bola vyhlásená
všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 14/2010, ktoré nadobudlo účinnosť
dňa 10. júla 2010. Vzhľadom k tomu, že vyšší stupeň územnoplánovacej
dokumentácie má právnu záväznosť, bude potrebné preukázať, že návrh
záväznej časti územného plánu mesta Banská Bystrica je v súlade s Územným
plánom veľkého územného celku Banskobystrický kraj.
Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia, ako príslušný orgán územného
plánovania v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku po posúdení návrhu
územnoplánovacej dokumentácie Mesta Banská Bystrica požaduje:
Vo vzťahu k riešeniu nadradenej dopravnej infraštruktúry je potrebné opierať sa
o Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (uznesenie vlády SR č.
162/2001) ako aj Doplnku č. 1 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných
ciest, schváleného uznesením vlády SR č. 406/2010 zo dňa 9. júna 2010. V
intenciách týchto dokumentov je potrebné posudzovať aj návrhy infraštruktúry
navrhované mimo hranicu riešeného územia.
V kapitole Z.2.1.2. „Celoštátne súvislosti", siedma odrazka, na str. 18
pôvodný text -„rozvíjať mesto ako organickú súčasť výhľadového
- akceptované
- akceptované
- akceptované
44
stredoslovenského centra" Pripomienka:
•
V grafickej časti vo výkrese širších vzťahov je stredoslovenské regionálne
centrum vyznačené kruhom medzi mestami Banská bystrica a Zvolen,
• V texte záväznej časti je stredoslovenské regionálne centrum raz ako stredná
časť Banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia a v inej časti textu je to
zase celé územie banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia .
Odporúčame zjednotiť terminologický grafickú časť a textovú časť, označenie
centrálneho priestoru Banskobystrického kraja, ako stredoslovenského
regionálneho centra je nepresné a nezodpovedá použitej terminológii vo vyššom
stupni územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Banskobystrický kraj kde je
priestor okolo miest Banská Bystrica a Zvolen definovaný ako banskobystrickozvolenské ťažisko osídlenia najvyššej úrovne.
V kapitole Z.2.1.2 „Celoštátne súvislosti", ôsma odrazka, prvý riadok, na str. 18:
pôvodný text - „v súvislosti stým rozvíjať mesto ... metropolu stredného
Slovenska". Navrhujeme text upraviť v súlade s vyšším stupňom
územnoplánovacej dokumentácie rozvíjať mesto Banská Bystrica ako centrum
osídlenia prvej skupiny a významné ťažisko osídlenia stredného Slovenska. Je
potrebné rešpektovať polycentrický systém sídelnej štruktúry Slovenskej
republiky.
V kapitole Z.2.1.2 „Celoštátne súvislosti", ôsma odrazka, piaty riadok, na str. 18:
pôvodný text - „v súvislosti s tým rozvíjať mesto ako ... centrum rozvoja
cestovného ruchu regionálneho až celoštátneho významu". Navrhujeme text v
záväznej časti návrhu upraviť nasledovne: ... centrum rozvoja cestovného ruchu
celoštátneho až medzinárodného významu".
V kapitole Z.2.1.1. „Medzinárodné súvislosti", piata odrazka, na str. 17, pôvodný
text -„orientovať významné zahraničné ... do priestoru stredoslovenského
regionálneho centra". Odporúčame zmeniť názov s definovaním centrálneho
priestoru na banskobystricko-zvolenskéhé ťažisko osídlenia. Terminologický
posúdiť v celom rozsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie Mesta
Banská Bystrica (smená časť, záväzná časť ako aj grafická časť).
V kapitole Z.2.1.3 „regionálne súvislosti", 6. odrazka, na str. 19, pôvodný text „Pri rozvoji severojužných rýchlostných dopravných spojení preferovať tesnejšiu
a účinnejšiu spoluprácu, a teda aj väčšiu prepojenosť a spätosť dvoch
najvýznamnejších centier a ich aglomerácií v strede Slovenska - Žiliny a Banskej
Bystrice, pričom brať do úvahy aj vyšší medzinárodný význam tohto spojenia aglomerácie Budapešť (MR) a Katowice (PR)". Navrhujeme text upraviť
nasledovne: „Pri rozvíjaní severo-južných rýchlostných dopravných spojení
podporovať tesnejšiu a účinnejšiu spoluprácu, prepojenosť a spätosť dvoch
najvýznamnejších centier a ich aglomerácií v strede Slovenska - Žiliny a Banskej
Bystrice",
V kapitole Z.2.1.3. „regionálne súvislosti", 9 odrazka, na str. 20, pôvodný text „Pri presadzovaní a realizácii nadradeného (nadmestského) dopravného
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované
terminológiu upraviť podľa
vyššej ÚPN VÚC
- akceptované
terminológiu upraviť podľa
vyššej ÚPN VÚC
- akceptované
terminológiu upraviť podľa
vyššej ÚPN VÚC
- akceptované
terminológiu upraviť podľa
vyššej ÚPN VÚC
- akceptované
terminológiu upraviť podľa
vyššej ÚPN VÚC
- akceptované
upraviť znenie regulatívu v
45
systému Banskej Bystrice uvažovať na rozdiel od ÚPN VÚC Banskobystrický
kraj s rozvojom pozdĺž osi Banská Bystrica -Ružomberok - (Krakow) len
sekundárne, resp. výhľadovo, a to najmä v spojitosti s rozvojom vnútroštátnych
spojení a rozvojom rekreácie a ČR".
Navrhnutý regulatív je v rozpore s ÚPN VÚC Banskobystrický kraj Zmeny a
doplnky 2009, v ktorom je jediná rýchlostná komunikácia prechádzajúca územím
mesta navrhovaná v koridore Zvolen - Banská Bystrica - Ružomberok, v súlade
s už vyššie uvádzanými dokumentmi. Z toho dôvodu požadujeme vylúčenie
tohto regulatívu z textu záväznej časti územného plánu mesta Banská Bystrica.
33
Záhradnícke
a rekreačné služby
mesta B.Bystrica
Švermova 45
OVZ116278/2010
30.07.2010
V kapitole Z.2.1.4. „Súvislosti záujmového územia mesta", 6. odrazka, tretia pod
odrazka, na str. 21, pôvodný text - „s priamym napojením letiska Sliač na cestu
R1, čo by malo byť dostatočným stimulom na vytvorenie silného regionálneho
terminálu kombinovanej dopravy (letecká - železničná - cestná), prípadne
rozšíreného aj o stanicu západo-východnej trasy VRT".
Regulatív je v rozpore s ÚPN VÚC Banskobystrický kraj Zmeny a doplnky 2009,
v ktorom bola v súlade s podmienkami v ochranných pásmach letiska Sliač,
zamietnutá možnosť realizácie napojenia letiska Sliač na železničnú dopravu
železničnou vlečkou, zároveň nie je možné v tomto priestore počítať s
realizáciou veľkého terminálu kombinovanej dopravy. V KURS 2001 bolo pre
realizáciu terminálu kombinovanej dopravy stanovené územie mesta Zvolen. Na
základe štúdie vypracovanej Výskumných ústavy dopravy, Žilina a po
prehodnotení priestorových možností a vyhľadávacej štúdie pre umiestnenie
regionálneho terminálu kombinovanej dopravy a logistického centra bola
vybraná lokalita na rozhraní mesta Zvolen a obce Budča vedľa železničnej trate.
Z vyššie uvedených dôvodov požadujeme zmeniť text regulatívu nasledovne: ,s
priamym na napojením letiska Sliač na cestu R1".
V kapitole Z.3.1. „regulatívy a zásady priestorového a funkčného usporiadania
časti mesta 01 - Banská Bystrica", odrazky 11. a 12., na str. 32 pôvodný text
• Trasa cesty R1 v koridore Bánoš - Jesenský vŕšok - Kostiviarska,
•
Preložka cesty I/66 zo Štadlerovho nábrežia, Štefánikovho nábrežia a
Stavebnej ulice do koridoru Bánoš - Jesenský vŕšok - Kostiviarska,
V jednej trase nie je možné viesť cestu R1 a cestu I/66. Cesta I/66 musí byť
vedená mimo koridoru cesty R1, ako prípadne jej súbežná trasa.
Odporúčame, aby v rozsahu celého návrhu bola k dátumu jeho predloženia
schvaľujúcemu orgánu vykonaná aktualizácia právnych predpisov (napr. nový
zákon o ovzduší, o ochrane pred povodňami a pod) a požadujeme záväznú časť
zosúladiť s ÚPN VÚC BBK.
ZAaRES mesta Banská Bystrica ako správca plôch zelene na pozemkoch,
ktorých vlastník alebo nájomca je Mesto Banská Bystrica má ku konceptu
územného plánu pripomienky uvedené v prílohe č. l:
Príloha č. l: Stanovisko ZAaRES mesta Banská Bystrica ku KONCEPTU
texte
- akceptované
upraviť znenie regulatívu v
texte
- akceptované
upraviť regulatív v texte
- akceptované
- vzaté na vedomie
46
B.Bystrica
ÚPN mesta B.Bystrica.
Mestská organizácia ZAaRES mesta Banská Bystrica /ďalej iba ZAaRES/ je
ustanovená hospodáriť s majetkom Mesta Banská Bystrica, ktorý tvoria
pozemky, parcely a ich plošné časti /plochy zelene/, ktorých súčasťou a
neoddeliteľnou časťou sú trávniky, okrasné rastliny a dreviny rastúce mimo lesa
/zeleň/. Hospodárenie s týmto majetkom zahrňuje ošetrovanie, udržiavanie,
pestovanie a ochranu okrasných rastlín a drevín t.j. zveľaďovanie, chránenie a
zhodnocovanie majetku - §7 Zák.138/1991 o majetku obcí. Podmienkou pre
takéto hospodárenie s majetkom pre každého vlastníka je vymedzenie a
stabilizácia plôch, alebo objektov zelene, niekoľko desiatok rokov trvajúce
vytváranie parku, parčíka či porastu drevín s následnou trvalou údržbou plôch a
prvkov zelene.
Je všeobecne známe, že v legislatíve chýba právna norma o sadovníckej,
záhradno a krajinne architektonickej činnosti a teda aj o zeleni. Z tohto dôvodu
boli vypracované a mestským zastupiteľstvom schválené mestské právne normy
a dokumentácie pre stanovenie pravidiel pre túto činnosť, na ktoré by mali
nadväzovať jednotlivé stupne územnoplánovacej dokumentácie:
-Všeobecne záväzné nariadenie o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území
mesta.
-Zásady pre vykonávanie sadovníckej /záhradnej/ a krajinárskej činnosti na
území mesta, ako doplňujúci dokument všeobecne záväzného nariadenia.
-Významné plochy zelene na území mesta /ďalej iba VPZ/, zahrňujúce iba
pozemky vo vlastníctve alebo v užívaní Mesta B.Bystrica, správca ZAaRES.
V zmysle §2 odst.2 písm.a/ Zák.237/2000 dopĺňa stavebný zákon, §2
Zák.205/2004 informácie o životnom prostredí a §2 Zák. 162/1995 o katastri
nehnuteľností je vypracovaný a priebežne aktualizovaný informačný systém o
zeleni /pasport plôch/, zahrňujúci však iba pozemky s plochami zelene vo
vlastníctve alebo v užívaní Mesta B.Bystrica, správca ZAaRES.
V koncepte ÚPN mesta žiadame:
- Všetky významné plochy zelene /ďalej iba VPZ/ I.stupňa /parky, parčíky/ a
II.stupňa /interakčné plochy a útvary zelene spájajúce VPZ I.stupňa resp.
samostatné plochy zelene iba s vegetačnými úpravami -porast drevín, bez
vybavenosti/ + ostatné plochy zelene, (nie sú vo vlastníctve Mesta B.Bystrica a
v správe ZAaRESu), ale musia byť zaradené do štruktúry významných plôch
zelene.
V grafickej časti sú tieto VPZ prekrývané inými nezelenými farbami
znázorňujúcimi bytové domy, polyfunkčné zóny a p. Žiadame doplniť popis
legendy o plochy zelene napr. bytové domy a plochy zelene verejných
priestranstiev resp. a plochy vyhradenej zelene, komunikácia s líniovým
útvarom zelene resp. s plochami nízkej zelene, polyfunkčná zóna s
plochami verejnej
aj vyhradenej zelene, momentálne to vyjadruje
neexistenciu vlastných plôch zelene.
- Pre zachovanie, zveľaďovanie a ochranu jestvujúcich plôch zelene / najmä
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované – VPZ 1.stupňa
vyznačiť VPZ, ktorých
plocha je zobraziteľná
v mierke spracovania ÚPN-M
1:10 000
- neakceptované VPZ II.stupňa
- neakceptované, uvedené
47
majetku Mesta B.B./ doporučujeme doplniť plošné ukazovatele - regulatívy a
limity v časti F 1.5.4,str.276aN4.5, str.661 o :
-dodržiavanie všeobecných zásad ochrany prírody a krajiny na plochách
zelene
-starostlivosť a ochranu pôdneho fondu plôch zelene
-trvalé a optimálne funkčné využívanie a obnova plôch zelene
-trvalý a optimálny rast a vývin priestorových prvkov a útvarov zelene.
- zachovávanie voľných plôch pre budúce parčíky a verejnú
zeleň
-Klásť väčší dôraz na stabilizáciu a intenzifikáciu jestvujúcich plôch zelene
nakoľko v reálnom čase nie je možný kvantitatívny nárast plôch zelene - skôr
ich ďalší úbytok čomu nasvedčujú formulované body v časti D 2.5.2
Celkovej koncepcie rozvoja mesta, str.99:
-prednostný návrh využitia plôch schválených na výstavbu, zmenami a
doplnkami ÚPN, ÚPN-CMZ resp. inými schválenými ÚPD
-využitie drobných prelúk v jestvujúcej zástavbe ako prirodzenej územnej rezervy
-prednostné využívanie pozemkov v súčasne vymedzenom zast,území prednostné využívanie plôch ,na ktorých je vybudovaná tech.infraštruktúra prednostné využívanie intenzifikácie voľných plôch v rámci zast. územia, čo
môže byť akceptované ak nebudú dotknuté významné plochy zelene La II.
stupňa.
- Pri popise jednotlivých mestských častí žiadame pomenovanie parkov a
parčíkov. V súčasnosti sú evidované resp. prehlásené za park iba :
-Mestský park /kultúrna pamiatka/
-Park Radvanských/kultúrna pamiatka/
-Park pri objekte Pamätníku SNP /kultúrna pamiatka/,
-Park J.D.Matejove v Národnej ulici /je to skôr parčík, nespĺňa kritéria parku/ pre
ostatné parky a parčíky je nutné ich ustanovenie na plnenie tejto funkcie a to
rozhodnutím o využívaní územia § 39b odst.3 písm. b/ Zák.237/2000 mení a
dopĺňa stavebný zákon.
- Dôraz na homogénnosť a ucelenosť priestorových útvarov zelene /porasty
drevín/ územných častí mesta t.j. ich vzájomnú priestorovú prepojenosť a to bez
ohľadu na vlastníctvo pozemkov s plochami zelene a prístupnosť pre verejnosť
napr. navrhovaný Park THK + brehový porast Tajovského potoka + v súčasnosti
zaburinené plochy za potokom
- Zachovanie Centrálneho mestského parku /park areálu Pamätníka SNP +
súčasná rozloha parku pod Pamätníkom SNP + plochy zelene pri LUXe/, ako
dominantná /primárna/ funkcia pamiatkovej zóny resp. jej ochranného
pásma
- Po výstavbe komunikácie a dostavbe 3 polyfunkčných domov prestane
existovať Švermov park, jestvujúca VPZ I.stupňa.
regulatívy sú uvedené
v dokumente „Zásady
vykonávania sadovníckej
a krajinárskej činnosti na
území mesta Banská Bystrica“
- akceptované okrem plôch,
ktoré boli Zmenami
a doplnkami ÚPN A určené na
výstavbu
- neakceptované, prvým
krokom musí byť uplatnenie
zákona č.237/2000, §39b
odst.3 písm.b. na základe
ktorého môžu byť parky
a parčíky pomenované až
potom sa môžu vyhlásiť za
park
- akceptované, požiadavka je
v návrhu zohľadnená
- akceptované,
- vzaté na vedomie – uvedená
skutočnosť sa vzťahuje na
v súčasnosti platný ÚPN A BB
48
- Po odpredaji častí pozemku s plochami zelene je nereálne založenie parku pri
Okružnej ul., navrhovaná VPZ I.stupňa.
- V zozname kultúrnych pamiatok nebol zistený Mestský park, EČ pamiatky
Ss/10781.
34
Občianska rada
Šalková, Peter Uhríkpredseda občianskej
rady, Hronská 165
B.Bystrica
OVZ116601/2010
02.08.2010
- V mestskej časti Sásová absentuje koridor vnútroblokovej líniovej zelene
(väzba na Jelšový hájik)
- V mestskej časti Fončorda - Tulská, absentuje koridor vnútroblokovej líniovej
zelene
- Izolačná zeleň cestných komunikácií, je zakreslená nedostatočne
- Chýba zakreslenie zelene, parčíkov centrálnej mestskej zóny (Námestie SNP,
Formička)
- Cintoríny sú pietne miesta s časovo vyhradenou prístupnosťou a po
rekonštrukcii nemôžu plniť funkciu verejného parku.
- Zaradenie lesoparku Urpín, str.275 do výmery plôch zelene verejných
priestranstiev bude skreslovať normatív výmery / m2/obyvatel'/ v mestskom
prostredí, jeho lokalizácia je mimo dosah krátkodobej rekreácie väčšiny
obyvateľov mesta.
- Pred vypracovaním resp. najneskôr súbežne s vypracovaním ÚPN musí byť
spracovateľovi územného plánu k dispozícii Generel zelene mesta /koncepcia
tvorby, údržby a ochrany plôch zelene/ a Dokument starostlivostí o dreviny
/dokumentácia ochrany prírody a krajiny, §54 odst.20 Zák.543/2002 o ochrane
prírody a krajiny/.
Predkladáme Vám pripomienky k návrhu
V časti Z.3.15 Regulatívy a zásady priestorového a funkčného usporiadania
časti mesta 14-Šalková
1. V úvode doplniť, že mimo hlavného rozvojového územia výroby mesta a
strategickej polohy má bývalá obec - dnes mestská časť Šalková svoj historický
a urbanistický vývoj vidieckej obce v blízkosti mesta, ktorý je dodnes do značnej
miery zachovaný a ktorý je aj v preloženom ÚPN nutné rešpektovať a v týchto
intenciách viesť aj ďalší rozvoj tohto územia.
2. Ďalší vývoj bývania vo všetkých častiach Šalkovej orientovať na výlučnú
výstavbu rodinných domov (t. j. v častiach Záhumnie i Uhlište). Zásadne
nesúhlasíme (ako aj vlastníci pozemkov) s rozvojom funkcie bývania formou
výstavby 894 bytových domov v časti Uhlište (časť D.3.14.2.2.-ÚPN).
Viedlo by to vlastne k zániku charakteru Šalkovej ako pričlenenej vidieckej
obce k mestu Banská Bystrica a jej pohlteniu na spôsob dnes mestských častí
Podlavice, Sásová, Rudlová.
a jeho Zmeny a doplnky
- neakceptované, plocha je
zaradená medzi parkové
plochy (vydané úz. rozhod.
stratilo právoplatnosť)
- akceptované, Mestský park
doplnený do zoznamu
kultúrnych pamiatok
- neakceptované,
vnútroblokovú líniovú zeleň
resp. malé parkovo upravené
plochy nie je možné zobraziť
v M :10 000, v ktorej je
spracovaný ÚPN mesta
- akceptované,
upraviť v regulačnom liste
- akceptované
nezapočítať do plôch
verejnej zelene
- akceptované, Generel
zelene ako ÚPP je do návrhu
zapracovaný
1.akceptované
2. akceptované, upraviť
ideové riešenie rozvoja č.m.
Šalková tak, aby prevládala
nízkopodlažná zástavba rod.
domami a nízkopodlažná
zástavba bytovými domami
by mala tvoriť len
49
3. Uvažované vytvorenie vedľajšieho
mestského centra v priestore
križovania Šalkovskej a Hronskej ulice pojať širšie než je definované v ÚPN. V
súlade s časťou ÚPN- Ochrana kultúrneho dedičstva- str. 234 „zachovať
Hronskú cestu s priľahlými dlhými a úzkymi parcelami, rešpektovať typickú
hĺbkovú zástavbu v centre CM", ale aj v dôsledku všetkých negatívnych vplyvov,
ktoré má na život Hronskej ulice to, že je štátnou cestou III 066 36 do Môlče s
prepojením na Mičinú, bez priestorových možností na jej rekonštrukciu na cestu
mestského typu (minimálne vybudovanie chodníkov) navrhujeme vylúčiť
Hronskú ulicu zo siete štátnych ciest a preorientovať ju len na obslužnú
komunikáciu pre tam bývajúcich občanov. Na konci Hronskej ulice „Pri mlyne"
zriadiť jej zaslepenie. Komunikáciu do Môlče orientovať na obslužnú
komunikáciu pravým brehom Hrona s vybudovaním mosta cez Hron v
smere vyústenia cesty z Môlče.
V časti Z.3.15. na str. 69 ÚPN v časti návrhu rozvoja výrobných funkcií MC
do roku 2025
1. V tejto časti požadujeme doplniť text „postupnou výstavbou
priemyselného a technologického parku" s prísnym regulovaním charakteru
výroby a činností z hľadiska ochrany obyvateľov pred znečisteným ovzduším a
hlukom.
2.
Rovnako pri činnostiach v zachovanom výrobno-obslužnom centre na
Poľovníckej ulici.
V časti Z.5.5.4.3. na str. 134 ÚPN Regulatívy a limity zaťaženia územia
pachmi
1. V tejto časti požadujeme doplniť: „Zabezpečiť postupnú premenu výroby v
Biotike (resp. vo Fermase a pod.) tak, aby nedochádzalo k žiadnemu
zaťažovaniu priľahlého územia pachmi.
V časti Z.5.5.4.4. Regulatívy a limity ťažby na str. 134 ÚPN
V tejto časti požadujeme zastavenie ťažby kameniva v lome na Kiaroch z
dôvodu zásahu dobývacieho priestoru do chráneného územia a z dôvodu
nadmerného zaťažovania blízkych obytných častí Šalkovej hlukom.
V tabuľkovej časti na str. 144
1. Požadujeme doplniť časť - „rozšíriť verejnú kanalizáciu do časti na pravom
brehu Hrona" a vyprojektovaný kanalizačný zberač AT-4a (pozn. vydané
územné rozhodnutie z 5. 2. 2010).
Do časti Z.6.1. Verejnoprospešné stavby dopravné
komplementárnu zložku na
účelom oživenia
urbanistického výrazu
zástavby nového obytného
prostredia. Upraviť
regulatívy na 1 až 4
3. neakceptované, navrhované
centrum tvorí širší priestorový
a funkčný element č.m.
Šalková ,
požiadavky dopravné –
neakceptované sú nad rámec
riešenia ÚPN mesta – cesta
III.triedy VÚC
- akceptované
doplniť
- akceptované
doplniť
- neakceptované, na základe
stanoviska Obvodného
banského úradu v B.Bystrici sa
jedná o chránené ložiskové
územie v zmysle zákona
č.44/1988 Zb. (banský zákon)
- akceptované
doplniť
50
1. Požadujeme doplniť: zriadiť obslužnú komunikáciu k výrobno-obslužnému
areálu na Poľovníckej ulici v trase ľavým brehom Hrona od mostu cez Hron k
areálu bývalého RD
V časti Urbanistická koncepcia rozvoja mesta II, str. 205-208
1. Požadujeme zásadne prekoncipovať v zmysle našich pripomienok k časti
Z.3.15. uvedených v predchádzajúcej časti tohto listu. Zopakujeme - zásadne
nesúhlasíme s rozvojom funkcie bývania v Šalkovej formou bytových
domov. Ďalšiu bytovú výstavbu v Šatkovej ai v časti Uhlište orientovať na
rodinné domy.
Z hľadiska likvidácie záhradkárskej osady Pri mlyne - nevidíme dôvody na jej
zrušenie do doby jasného definovania pojmu „nové mestotvorné funkcie".
UP je dôležitý dokument, pretože sa dotýka života obyvateľov v konkrétnom
priestore a čase. Mal by zohľadňovať nielen potreby štátu na nadregionálnej a
regionálnej úrovni, ale hlavne potreby obyvateľov na lokálnej úrovni - tam, kde
žijú, kde pracujú a trávia bezprostredne svoj voľný čas.
UP je prezentovaný ako rozvojový dokument, riešiaci záväzné alebo výhľadové
funkčné využitie jednotlivých plôch. Mal by prirodzene nadväzovať na
predchádzajúci smerný územný plán, v ktorom je už toto dávno zakomponované
a modifikovať ho len do takej miery, ktorá odpovedá vývojovým trendom (napr.
demografický vývoj), územným vzťahom a požiadavkám doby.
Ak sa uvažuje vo vzdialenej budúcnosti s tretím metropolitným centrom v
sídelnej štruktúre Slovenska (súmestie BB - ZV), tak nech sa výlučne v priestore
tohto súmestia postupne realizujú hospodárske aktivity a stavebný rozvoj, aj s
bytovou výstavbou.
Definovať Šalkovú ako vedľajšie mestské centrum v návrhu UP je z hľadiska
sídelnej ale aj urbanistickej terminológie, nenáležité. Šalková ako vidiecka
prímestská obec, ktorá nie je s mestom stavebne zrastená, má všetky atribúty
vidieckosti (počet obyvateľov, pôdorysná štruktúra a charakter zástavby, počet
bytových domov, vybavenosť službami atď.), ale takmer žiadne atribúty
mestskosti, s výnimkou premiešaného vidiecke - mestského obyvateľstva a linky
mestskej hromadnej dopravy.
Pri predpokladanom rozvoji mesta južným smerom nadobúda Šalková periférnu
polohu. Na jednej strane je to dobre. Veríme, že z hľadiska bývania tu nehrozí
to, čo sa odohralo v rokoch minulých na území Radvane, Rudlovej, Šašovej a
Podlavíc. Na druhej strane periférnosť umožňuje mestu alokovať do tohto
priestoru tie aktivity, proti ktorým bude miestna komunita vždy protestovať. Tak
to bolo v prípade „smetiska" a tak to bude aj v prípade umiestnenia spoločensky
neprispôsobivých občanov, ak sa výhľadovo pretransformuje poľnohospodárska
- akceptované
doplniť
- akceptované
vylúčiť bytovú výstavbu
formou bytových domov
- akceptované, zameniť návrh
ostatnej zelene na stávajúcu
záhradkársku osadu č.127
Pri Mlyne
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie,
požadovaná zásada je
aplikovaná v novom ÚPN
mesta
- akceptované
- neakceptované, Šalková
bude tvoriť vedľajšie mestské
centrum s ohľadom na
celomestské funkcie a aktivity
v oblasti výroby a technológie
súvisiace s rozvojom
priemyselného
a technologického parku
- vzaté na vedomie
51
35
Bielik Pavol,
Partizánska cesta 12,
B.Bystrica
OVZ116669/2010
02.08.2010
pôda na východnom okraji intravilánu na stavebné pozemky s možnosťou
realizácie najmä hromadnej bytovej výstavby.
Šalková je príťažlivou lokalitou pre bývanie. Jej vzdialenosť od mesta je silným
magnetom pre ľudí, ktorí by chceli investovať do kúpy pozemku alebo inej
nehnuteľnosti práve tu. Predmetné územie má však aj svoju nezanedbateľnú
krajinársku hodnotu (dve národné prírodné rezervácie a rieka Hron sú toho
dostatočným dôkazom). Doposiaľ sa ľudská aktivita v tomto priestore nedostala
do vážnejšieho rozporu s prírodným prostredím (výnimkou je veľkoplošný lom v
tesnej blízkosti národnej prírodnej rezervácie Plavno). Obec sa vyvíjala
demograficky a stavebne kontinuálne, v súlade s prirodzenými potrebami jej
obyvateľov. Preto veríme, že aj po schválení nového územného plánu sa na
tomto konštatovaní nič nezmení.
Tento list vznikol na základe podnetov obyvateľov mestskej časti Šalková po
prezentácii návrhu ÚP hlavným architektom mesta dňa 27. júla 2010.
Veríme, že pripomienky budú zapracované do ÚP. V prípade potreby sa radi
zúčastníme rokovania, na ktorom prípadné nejasnosti vysvetlíme, rovnako ako
potrebu zapracovania bodov, s ktorými by sa spracovateľ ÚP nestotožnil (podľa
informácie Ing.arch. Kelemana).
V prílohe prikladám pripomienky k územnému plánu Mesta Banská Bystrica:
Pripomienky ku konceptu územného plánu mesta Banská Bystrica,
záverečný návrh apríl 2010.
VčastiM.6.7. Verejná zeleň
- OZ 06 - rekonštrukcia historických i neaktívnych a všetkých miestnych
pohrebísk na plochy so špeciálnym režimom, ako pietne miesta a plochy
historického významu a kultúrnych hodnôt.
Jednoznačne vymedziť ako verejnoprospešné stavby!!!
Zdôvodnenie: Pohrebiská vždy zostanú verejnými plochami pietneho
charakteru i miestami kultúrneho významu. Mesto je povinné chrániť tieto
miesta našich predkov!
Zámerne uvádzam aj t. č. fungujúce pohrebiská, tzn. že sa ešte na nich
pochováva. Niektoré miestne pohrebiská cca do 5-10 rokov už budú nefunkčné z
hľadiska pochovávania. V súčasnom období cca do jedného roka sa už nebude
pochovávať v miestnej časti Sásová a Rúdlová.
Dôrazne upozorňujem na pohrebisko v miestnej časti Uľanka (pôvodne
Ulmanka), ktoré má v jednej časti vek podľa mojich odhadov cca 300 rokov a
viac, ako historicky zaujímavé, neprebádané a nezmapované. Súvisí to aj s
osídľovaním tejto časti Starohorskej doliny cca z 15-16 storočia.
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované
- akceptácia sa vzťahuje na
novonavrhované lokality
cintorínov
Pozn. zaradiť
novonavrhované lokality do
VPS
- vzaté na vedomie
52
Urbanizáciou a výstavbou v meste sa rozdelilo pôvodne veľké pohrebisko v
miestnej časti Majer, kde okrem t. č. civilného, je aj veľké vojenské pohrebisko
z prvej svetovej vojny. Súčasná výstavba Severného obchvatu opäť atakuje
existujúci pamätník padlých. Aj toto územie je veľmi historicky cenné a hodné
záujmu historikov, lebo má nadregionálny význam. Príkladov by bolo aj viac.
- OZ 07 - výstavba cintorína pre zvieratá
Pozitívne kvitujem vymedzenie plochy na túto funkciu, lebo v dnešnej dobe aj
táto funkcia je potrebná v meste!
V špecifikácii ŽE 07b sú akceptovateľné všetky doplnkové návrhy. Je však
neprípustné, aby mesto riešilo pri areály cintorína psov karanténnu stanicu. Je to
zo psychologického a etického hľadiska neprípustné, /napr. je to ako by bol
vedľa cintorína postavený dom dôchodcov/
Navrhujem karanténnu stanicu riešiť úplne mimo priestor psieho
cintorína!!!
- OZ 11,OZ 12,OZ 13,OZ 14,OZ 15 regulačné listy v materiály chýbajú!!!
Z týchto dôvodov k OZ12,OZ13,OZ14 - nebolo možné sa vyjadriť! Som
ochotný sa operatívne na vyzvanie dostaviť a naštudovať tieto!!!
MC 06 Kremnička
- rozšírenie Centrálneho mestského pohrebiska aj so zachovaním
ochranného pásma pre celý areál, tzn. aj pamätník padlých 2.sv. vojny:
- južná hranica, dolné ochranné predpolie - tvorí ul. Kremnička po celej
dĺžke
- severozápadná hranica - lesný porast, stojaca hora (LV -C- vlastník
mesto BB)
- juhozápadná hranica - je okrajová čiara budovy krematória kolmo k ul.
Kremnička
severná hranica - od ulice Kremnička ulicou Čerešňová, pokračuje
ulicou Brezová,
okrajom jestvujúceho parkoviska pod domom rozlúčky a po hrane (LV - Cvlastník mesto BB)
Jednoznačne vymedziť celý priestor ako verejnoprospešné stavby!
Zdôvodnenie: Napriek istým úpravám, navrhovaná vzdialenosť polyfunkčnej
zástavby stále príliš blízko zasahuje pod celý areál a to v celej jeho šírke a dĺžke
- vzaté na vedomie
- vzaté na vedomie
- akceptované, vypustiť na
str.115 z textu ZE 07 B zeleň
– plochy cintorínov pre
zvieratá v časti
podmienečne vhodných
(prípustných funkcií Bod 1. –
Karanténna stanica pre
domáce zvieratá
- akceptované
- neakceptované, OZ 11, OZ
12, OZ 13, OZ 14, OZ 15 sú
súčasťou regulačných listov
ZE 01 až ZE 09, ktoré
predstavujú základné funkčné
členenie zelene
- akceptované
- akceptované, doplniť
verejnoprospešné stavby
centrálneho mestského
cintorína
o verejnoprospešnú stavbu
parkového priestoru
cintorína v rozsahu
urbanistickej koncepcie
výkres č.3
- akceptované
- vzaté na vedomie
53
od ul. Kremnička. Najmä plánovaná polyfunkčná zástavba domov do 2.podl. a k
tomu občianska vybavenosť! Žiadam Vás, aby sa neplánovala akákoľvek
nová bytová výstavba a k tomu potrebná infraštruktúra!
Celý areál, tak ako to myšlienkou vytýčil platný ÚP spolu aj s pamätníkom
padlých 2.sv. vojny, mal by pripravovaný územný plán ďalej rozvíjať v kontexte
plôch parkovej zelene s potrebnými podpornými funkciami pre cintoríny a
krematórium!
Pôvodnom ÚP v časti po ľavej strane od areálu padlých 2.sv.vojny bolo
plánované parkovisko, terajšia otočka MHD a voľný prestup peších chodníkmi do
krematória ako aj do urnového hája a centrálneho cintorína. Toto nebolo
dobudované a v súčasnom návrhu chýba jednoznačné vymedzenie
dostatočných parkovacích plôch! V grafike som to nenašiel! Aj keď v časti
po oboch stranách prístupového chodníka pamätníka padlých 2.sv.vojny je
plánovaná občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra. Mám obavy, aby sa
to nezvrhlo na výstavbu obchodných jednotiek a služieb, ktoré nie sú vhodné do
predpolia tohto areálu. Odvolávam sa na obsah písomnej časti OZ
03,04,07a!!!
Tento dolný priestor je jednoznačne určený ako vstupné predpolie a
ochranné pásmo tohto areálu. Je neprípustné pre akúkoľvek výstavbu
rodinných domov, bytovej výstavby zmiešaného charakteru, ako aj rôznych
nešpecifických komerčných aktivít, občianskej vybavenosti, atď.
Areál padlých 2.svetovej vojny už dnes patrí svojím významom do
európskeho kultúrneho dedičstva. Je pravidelne navštevovaný najmä
zahraničnými turistami a tieto návštevy budú pribúdať.
Žiaľ, dnes si ešte nevieme tieto vzácnosti dostatočne uvedomiť a najmä
chrániť!!!! Dôrazne upozorňujem, predovšetkým pre budúce „Európske" časy,
nutnosť chrániť celý tento priestor proti výstavbe v kontexte navrhovaného ÚP a
jeho postupnej urbanizácii južným smerom, čiže okolo tohto celého „Areálu"!!!
Celý tento priestor je jeden prekrásny architektonicko - urbanistický
komplex, ktorý Mesto Banská Bystrica musí dotvoriť. Máloktoré mesto na
Slovensku má takéto danosti!
V návrhu záväznej časti ÚPN Mesta Banská Bystrica sa na stranách 47 a 48
nachádza nasledovný text:
" Z hľadiska funkcie zelene uvažovať do roku 2025 najmä s:... verejnou
zeleňou so špeciálnym režimom v areáloch historických cintorínov, a to
najmä ... na evanjelickom cintoríne (rekonštrukcia)!"
„Z hľadiska funkcie zelene uvažovať do roku 2050 najmä s:...
rekonštrukciou historických cintorínov (katolícky a evanjelický) na verejné
parky s funkciou pamätného miesta."
Nemali by sme sa už ďalej chovať ako barbari k našim predkom, o ktorých často
krát ani momentálne nevieme ako významne pôsobili v meste a pracovali pre
mesto. Musíme sa odosobniť od rôznych nánosov doby, najmä prehnanej snahy
- neakceptované, uvedený text
sa na stranách 47 a 48 sa
nenachádza
- vzaté na vedomie
54
36
37
Bratská jednota
baptistov, cirkevný
zbor B. Bystrica,
Horná Strieborná 5,
B.Bystrica
Poslanec MsZ Ľ.
Priehodová
OVZ116925/2010
02.08.2010
OVZ117038/2010
03.08.2010
developerov stavať za každú cenu a myslieť na budúcnosť Mesta, na tých, ktorí
tu žijú a pracujú pre mesto. Veď aj my tu budeme raz pochovaní! Bohatá história
Mesta Banská Bystrica nás zaväzuje sa chovať citlivo a veľmi zvažovať každé
naše rozhodnutia!
Záverom si dovolím pripomenúť nám žijúcim:
Na cintorínoch ležia naši predkovia. Keby nebolo ich, tak nie sme ani MY!!!
Kultúra národa sa posudzuje aj podľa toho, ako sa stará o svojich predkov, tzn.
o tie naše cintoríny, kde ukončíme každý z nás svoju pozemskú cestu!
Pavol Bielik, Osoba odborne spôsobilá na prevádzku Krematória a Cintorínskych
služieb, poslanec mesta Banská Bystrica
V rámci pripomienkového konania k spracovanému návrhu nového územného
plánu mesta Banská Bystrica predkladám Vám nasledovnú pripomienku:
NESÚHLASÍME s navrhovaným riešením dopravnej komunikácie
(DC09) spájajúcej Fortničku so Strieborným námestím cez náš
pozemok 1609/2 v KÚ B.Bystrica.
1) V grafickej prílohe „Regulatívy a limity funkčného a priestorového
využívania územia" je problematika bývania v legende označená zmätočne:
• PB 01 Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4NP
• PB 02 Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2NP a bytovými
domami do 4NP
• PB 03 Bývanie - územie zastavané rodinnými domami do 2NP a bytovými
domami do 4NP a bytovými domami nad 4NP
Pre zrozumiteľnosť a jednoznačnosť regulatívov žiadam zmeniť návrh funkčného
využitia územia plôch bývania - PB 01, PB 02, PB 03 (plochy bývania)
nasledovne:
a)
•
PB 01 - Bývanie - územie zastavané rodinnými domami
•
PB 02 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami do 4 NP
•
PB 03 - Bývanie - územie zastavané bytovými domami nad 4 NP
b)
Formulácia regulatívov funkčného využitia územia (homogénnych území)
doplnených výškovými regulatívmi je zmätočná, nakoľko výška nadzemných
podlaží uvedená vo výkrese sa nezhoduje s textom v legende. PZ 04 polyfunkčná zástavba, územie zastavané rodinnými domami do 2NP a
bytovými domami do 4NP a občianskou vybavenosťou , výškový regulatív
uvedený v grafike (5 -13) spochybňuje jednoznačnosť a zrozumiteľnosť
konkrétneho regulatívu.
Žiadam zosúladiť výškové regulatívy - podlažnosti uvádzané vo výkrese
pod skratkou funkčného regulatívu tak, aby boli v súlade s popisom
uvedeným v legende.
2) V záujme ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva a kultúrnych
pamiatok v meste na území pamiatkovej rezervácie a jej navrhovaného
- vzaté na vedomie
- akceptované
trasa komunikácie bude
upravená mimo parcely
1609/2 k.ú. B.Bystrica
1) neakceptované, legenda
bývania je spracovaná
v zmysle metodickej príručky
pre obstarávateľov
a spracovateľov ÚPD
štandardy minimálnej
vybavenosti obcí – MŽP SR
Bratislava 2002
- akceptované
dať do súladu
2) akceptované, požiadavky
zásad ochrany, obnovy
55
ochranného pásma žiadam rešpektovať výsledky odborných dokumentov
„Zásady ochrany pamiatkového územia - pamiatková rezervácia Banská
Bystrica, (r. 2004, autor: Jará Lalková, Norma Urbanova) a „Návrh na vyhlásenie
ochranného pásma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných
NKP, (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a KPU Banská Bystrica, 2008)
Zo záväznej časti - S rozvojom občianskeho vybavenia počítať na území časti
mesta v rámci návrhu do roku 2025 predovšetkým:
vypustiť regulatív na str.33 :
„postupným napĺňaním časti priestoru lesoparku nad Kalváriou a priestorov
verejného parku Urpín zariadeniami verejného občianskeho vybavenia s
prednostnými voľnočasovými funkciami (napr. planetárium, múzeum prírody
a ekológie a pod.)", nakoľko je v rozpore s limitmi využitia lokality
formulovanými v Návrhu na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej
rezervácie Banská Bystrica a nehnuteľných NKP, (Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky a KPU Banská Bystrica, 2008), ktoré pre lokality Kalvária a Park pod
pamätníkom navrhujú tieto činnosti: Okrsok 16 Kalvária:
a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia
pamiatkovej rezervácie
Banská Bystrica budú v plnom
rozsahu premietnuté do
návrhu ÚPN mesta. Návrh
ochranného pásma
pamiatkovej rezervácie
Banská Bystrica vzhľadom na
rozhodnutie MK SR zo dňa
30.06.2010 rozh.č.MK
1691/2010.51/9285 zrušilo
rozhodnutie PÚ SR č.PÚ
10/192-25/1588/And zo dňa
19.03.2010 o ochrannom
pásme pam rezervácie BB
bude akceptovaný do tej
miery, že bude premietnutý len
do návrhovej roviny ÚPN
mesta , záväzná textová časť
bude upravená po doručení
problematiky ochranného
pásma.
pozn.grafické zobrazenie
funkčnopriestorového
využitia a usporiadania
územia bude v návrhu ÚPN
v súlade s návrhom činností
okrsku č.16 Kalvária
a okrsku 14 B Park pod
pamätníkom
- neakceptované, regulatív
bude upravený- v nadväznosti
na parkový priestor Urpína
rozvíjať súladné funkcie mimo
územie tohto parku charakteru
zdravotného, revitalizačného,
rekreačno-športového,
sociálneho a voľnočasového.
56
výstavba objektov záhradnej a parkovej architektúry pri rešpektovaní
dominantného postavenia národnej kultúrnej pamiatky Kalvária (č.2588/1-2) a
Krížovej cesty.
- V okrsku je možná výstavba nízko podlažného objektu - kláštora Karmelitánov
(v súčasnosti už rozostavaného). Objekty kláštora sa musia posudzovať najmä z
hľadiska vnímania siluety Urpína s Kalváriou z interiéru PR Banská Bystrica.
- Ďalšia výstavba na území je možná, ale len v rozsahu hranice zastavaného
územia k 01.januáru 1990.
- Nová zástavba musí mať nízko podlažný charakter a musí byť posudzovaná
najmä z hľadiska vnímania siluety Urpína s Kalváriou z interiéru PR Banská
Bystrica.
Na ostatnom území okrsku je ďalšia zástavba vylúčená (okrem uvedených
objektov záhradnej a parkovej architektúry).
Okrsok 14B Park pod pamätníkom SNP
Nová zástavba na území je vylúčená. Pri zásahoch podporujúcich parkovo oddychový charakter územia je potrebné overiť koncepciu riešenia zamýšľaných
úprav urbanistická - architektonickou štúdiou, park je potrebné vnímať aj v
nadväznosti na architektonické hodnoty samotného pamätníka SNP.
3) Z hľadiska funkcie zelene uvažovať na území časti mesta v rámci návrhu do
roku 2025 najmä s:
upraviť regulatív na str.35 :
- „so súčasnými väčšími parkovými plochami verejnej zelene
- v parku pod Pamätníkom SNP (rekonštrukcia a dotvorenie),
- vypustiť návrh občianskej vybavenosť a prepojovacích komunikácií (str.
37) z parku pod pamätníkom SNP, park SNP ponechať ako nezastaviteľnú
plochu verejnej zelene.
V kapitole Z.7. Vymedzenie častí mesta Banská Bystrica, pre ktoré je
potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny na str. 165 rozdeliť bod 7.
Pršianska terasa II, CM 06 - Kremnička a CM 09 -Radvaň na samostatné zóny :
• ÚPN Z Pršianska terasa II
• ÚPN Z CM 06 - Kremnička
• ÚPN Z Podháj
• ÚPN Z CM 09 - Radvaň (sídlisko)
Zdôvodnenie: Potrebu riešenia územných plánov zón aj v jestvujúcich obytných
zónach odôvodňujem najmä zmenou stupňa motorizácie a z toho vyplývajúceho
nedostatočného riešenia statickej dopravy.
4) V kapitole „Stanovenie a zdôvodnenie potreby spracovania
následných územných generelov"
Žiadam rozšíriť kategórie územných generelov o :
- Územný generel statickej dopravy, ktorý by podrobne riešil návrh potreby
statickej dopravy v meste Banská Bystrica podľa potreby a reálnych
priestorových možností.
- akceptované
- akceptované
- akceptované
upraviť regulatív
- akceptované
v bode 7 rozdeliť ČM 09
Radvaň na
ÚPN Z Podháj a ÚPN Z ČM
09- Radvaň (sídlisko)
- akceptované
57
38
Ministerstvo dopravy,
pôšt
a telekomunikácií SR
Nám. Slobody 6
Bratislava
OVZ116980/2010
03.08.2010
5)
Upozorňujem obstarávateľa UPN mesta na procesné nedostatky
obstarávania Návrhu UPN, keď v konkrétnych prípadoch pripomienky v rámci
prerokovania Konceptu UPN boli vyhodnotené ako akceptované, ale v Návrhu
akceptované neboli. Považujem to za závažný nedostatok, ktorý by mal
obstarávateľ vo vlastnom záujme odstrániť.
Ministerstvu bolo dňa 07.06.2010 doručené Oznámenie o prerokovaní návrhu
„Územného plánu mesta Banská Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta Banská
Bystrica v oblasti tepelnej energetiky", ku ktorým týmto zasielame stanovisko.
I. K návrhu „Územného plánu mesta Banská Bystrica"
Železničná doprava
Územným obvodom mesta Banská Bystrica prechádzajú 2 železničné trate jednokoľajná trať Zvolen - Podbrezová a Banská Bystrica - Dolná Štubňa.
Stanovisko Železníc Slovenskej republiky ako správcu dopravnej cesty Vám bolo
zaslané samostatným listom č. 13176/2010/O420-2 zo dňa 24. 06. 2010.
Ministerstvo sa stotožňuje s jeho znením a žiadame Vás ho rešpektovať.
Cestná doprava
Návrh územného plánu mesta Banská Bystrica sa dotýka rýchlostnej cesty Rl,
pripravovanej rýchlostnej cesty R3, ciest I. triedy č. 1/66 (E77), 1/59 (E77), 1/69
a 1/14.
1. V súlade s uznesením vlády č.1084 zo dňa 19.12.2007 a č. 882 zo dňa
3.12.2008, ktorými bola aktualizovaná sieť nadradenej cestnej infraštruktúry,
žiadame Vás uvádzať rýchlostnú cestu R3 v koridore - štátna hranica SR/MR
Šahy - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice - Martin - Kraľovany Dolný Kubín -Trstená - štátna hranica SR/PR. V návrhu územného plánu
navrhovaný koridor rýchlostnej cesty R3 vedený cez Badín a uvádzaný ako
východný obchvat mesta Banská Bystrica
nie je v súlade s uvedenými
koncepčnými materiálmi. V návrhu územného plánu uvedená trasa prepojenia
rýchlostných ciest R3 – R1 Horná Štubňa - Banská Bystrica bola v koridore
študovaná, ale z hľadiska náročného technického riešenia ako i finančného
nebola ďalej posudzovaná. V súčasnosti je platný koridor rýchlostnej cesty R3
v úseku Horná Štubňa - Šašovské Podhradie.
2. Pre rýchlostné cesty žiadame uvádzať navrhovanú kategóriu R24,5 v súlade
STN 736101, platnej od 1.7.2008 a návrhovú rýchlosť 120 resp. 100 podľa
charakteru územia.
3. Žiadame nahradiť nesprávne označenie komunikácie cesta Rl vo všetkých
citovaných koncepčných materiáloch,
uzneseniach vlády
ako
i STN
736101 správnym výrazom rýchlostná cesta.
4. S odvolaním sa na zákon č. 135/1961 Zb. (najmä § 11) o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších prepisov ako i vyhlášky č.
35/1984 Zb. (najmä §16) v znení neskorších predpisov požadujeme, aby
budúci ÚPN
mesta Banská Bystrica rešpektoval ochranné pásma
rýchlostných ciest R1 (1/69) a R1 (1/59).
- akceptované
1.akceptované
2. akceptované
3. akceptované
4. akceptované
58
5. Žiadame rešpektovať zákaz pripájať susedné nehnuteľnosti a účelové
cesty pozdĺž rýchlostnej cesty podľa § 3b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
6. V prípade, že ÚPN predpokladá vytvorenie nových križovatiek na rýchlostnej
ceste R1, žiadame rešpektovania zákonný postupu,
t. z.
odsúhlasiť
navrhovanú úpravu vopred s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky a NDS, a.s.
7. Žiadame rešpektovať §11 ods.5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení jeho neskorších predpisov (cestný zákon), t. z. že nesmie
dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavaním komunikácií.
8. V extraviláne obcí je možné uvažovať s výstavbou nových objektov len mimo
ochranného pásma existujúcich ciest (nie je to pravidlom v prípade inžinierskych
sietí). Ochranné pásmo rýchlostných ciest je v extraviláne obcí v SR 100 m od
osi ich priľahlého jazdného pásu.
9. V intraviláne obcí, pokiaľ bol územným plánom stanovený rozsah určenia
súvislého zastavania, alebo územia určeného na súvislé zastavanie ešte pred
vydaním územného rozhodnutia na cestnú komunikáciu, požadujeme
rešpektovať, že nové stavebné objekty nebudú umiestňované bližšie ako 10 m
od majetkovej hranice rýchlostných ciest, ktorá je 0,60 m od päty svahu, alebo
zárezu jej telesa, prípadne od osi cestného rigola (neplatí pre inžinierske siete).
Tieto objekty však musia byť chránené záchytným bezpečnostným zariadením
v prípadoch, keď to príslušná STN vyžaduje.
10. V miestach, kde má dôjsť k výstavbe nových objektov v blízkosti existujúcich
ciest, mimo ich ochranných pásiem, budúci investori v prípade potreby vybudujú
protihlukové opatrenia na vlastné náklady. V tejto veci odporúčame vyžiadať i
stanovisko cestného správneho orgánu,
ktorým je
pre
diaľnice
a
rýchlostné cesty Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky. Je potrebné, aby v prípade, že dôjde ku zásahu do právom
chránených záujmov správcu rýchlostných ciest,
požiadal NDS, a.s. o
vyjadrenie k jednotlivým stupňom projektových dokumentácií (napr. inžinierske
siete).
11. Na str. 4, 5 Záväznej časti, na str. 54 a 56 Textovej časti v kapitole Širšie
vzťahy, ako aj v ostatných častiach predloženého materiálu žiadame opraviť
nesprávny názov dopravných koridorov TINA na správne znenie TEN-T.
12. Na str. 386 v Textovej časti v kapitole J. Verejné dopravné vybavenie
žiadame v siedmom odseku upraviť názvy súboru stavieb rýchlostnej cesty R1
Banská Bystrica - Slovenská Ľupča - Ružomberok (prepojenie na diaľnicu Dl)
podľa dokumentu SEA Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
Doplnok č. l, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 406/2010:
1. úsek – R1 Banská Bystrica, severný obchvat - Šalková
2. úsek – R1 Šalková - Slovenská Ľupča
3. úsek – R1 Slovenská Ľupča - Korytnica (hranica Banskobystrického a
5. akceptované
6. vzaté na vedomie
7. akceptované
- akceptované
9. akceptované
10. vzaté na vedomie
11. akceptované
12. akceptované
59
39
T COM, Slovak
Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
UHA 1454/2010
28.07.2010
40
SSE Distribúcia
Ul. republiky 5
UHA 1376/2010
14.07.2010
Žilinského kraja)
4. úsek – R1 Korytnica (hranica kraja) - Ružomberok (pripojenie na diaľnicu D1).
K časti, predstavujúcej problematiku rýchlostnej cesty R1 a ciest I. triedy, sa
vyjadrila Slovenská správa ciest listom č. 24742/3110/2008 zo dňa 09.07.2010.
Žiadame Vás rešpektovať stanovisko Slovenskej správy ciest v plnom rozsahu.
Letecká doprava
Z hľadiska leteckej dopravy nemáme pripomienky. Žiadame akceptovať
stanovisko Leteckého úradu Slovenskej republiky, ktorý je dotknutým orgánom
štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich zmien a doplnkov podľa §
28 ods. 3) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyššie uvedené pripomienky žiadame zapracovať do textovej aj grafickej časti
územnoplánovacej dokumentácie.
II. K návrhu „Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky"
Z hľadiska vecnej pôsobnosti ministerstva k predloženému materiálu nemáme
žiadne pripomienky.
K Vášmu oznámeniu o prerokovaní návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica,
„Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky", Vám
zasielame nasledovne stanovisko:
• K návrhu ÚPN Mesta Banská Bystrica, „Koncepcia rozvoja mesta Banská
Bystrica v oblasti tepelnej energetiky" obecne nemáme pripomienky pri
rešpektovaní existujúcich TKZ v správe ST, a.s.
• Na predmetnom území sa nachádzajú y správe ST, a.s. trasy
telekomunikačných káblov rôznej dôležitosti, významu a konštrukcie včetne
zariadení a objektov.
• Existujúce TKZ si zakreslite na pracovisku ST, a.s. CSI JUH, tím operatívnych
požiadaviek na infraštruktúru, Horná 77, B. Bystrica, p. Šníder Emil č.t. 048
4141203.
• Pri príprave jednotlivých stavieb napĺňajúcich predmetný ÚPN žiadame
postupovať v zmysle Stavebného zákona a Zákona o elektronických
komunikáciách, a k týmto si vyžiadať Vyjadrenie o existencii podzemných alebo
nadzemných telekomunikačných vedení v správe ST, a.s. na pracovisku ST, a.s.
CSI JUH, tím operatívnych požiadaviek na infraštruktúru, Horná 77, B. Bystrica,
p. Šníder Emil č.t. 048 4141203.
• Slovák Telekom, a.s. má záujem v súvislosti s výstavbou optickej infraštruktúry
o spoluprácu v lokalitách Sídlisko Fortnička, ulice Terézie Vansovej, Martina
Rázusa a Dolnej Striebornej a Sídlisko stará Fončorda, Wolkerova ulica. Za
Slovák Telekom, a.s. bol ako kontaktná osoba určený Ing. Toth Jozef č. m. t.
0902 719 899.
SSE-D, a.s. obdržala od Vás žiadosť, ktorá sa týka vyjadrenia k návrhu
Územného plánu Mesta Banská Bystrica - Koncepcia rozvoja mesta BB v obi.
- akceptované
- akceptované
- vzaté na vedomie,
požiadavky budú zohľadnené
v PD pre územné a stavebné
konanie
- vzaté na vedomie,
požiadavky budú zohľadnené
60
010 47 Žilina
41
Mestský úrad Odbor
sociálnych vecí
Banská Bystrica
UHA 1447/2010
27.07.2010
42
Krajský úrad pre
cestnú dopravu
OVZ126088/2010
10.09.2010
tepel. energetiky.
SSE-D, a.s. s hore uvedenou územnoplánovacou dokumentáciou súhlasí s
nasledovnými pripomienkami:
> V prípade požiadavky na nové odbery je potrebné požiadať SSE-D a.s. o
určenie bodu napojenia a v prípade potreby výstavby distribučných zariadení
ponúka SSE-D, a.s. spoluprácu pri riešení, a vyhradzuje si právo na určenie
spôsobu a podmienok realizácie predmetného diela na oddelení Projektového
manažmentu (ved.lng. Dupkala - 041/5192081, kontakt pre obi. Juh: projektový
manažér II. Majer Vladimír 048/4436113 ).
>
Pred vypracovaním projektu požiadať o vyjadrenie ku existencii
energetických zariadení v majetku SSE a.s., ktorých ochranné pásma by boli v
záujmovej oblasti stavby dotknuté.
>
Požadujeme rešpektovať predpísané vzdialenosti a ochranné pásma
susediacich el. zariadení v majetku SSE-D, a.s.
> Pri prekládkach EZ platí:
l.) Prekládku EZ rieši Zákon 656/2004 Zb. v §38:
1) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia (ERZ) je
povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník ERZ a ten, kto
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo ERZ sa preložkou
nemení.
2) Preložkou ERZ na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov
ERZ alebo zmena jeho trasy. II.) V prípade potreby preložky energetických
zariadení SSE, a.s. ako ich majiteľ si vyhradzuje právo
schválenia spôsobu , termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora.
Toto schválenie musí byť vykonané 60 dní pred plánovaným termínom preložky
.V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné obrátiť sa na:
Projektový manažment- juh, projektový manažér II. Majer Vladimír 048/4436113.
V prípade , že k tomuto schváleniu nedôjde SSE-D, a.s. nesúhlasí s realizáciou
preložky energetického zariadenia.
> Na nové, preložené vedenie, ktoré bude uložené v zemi či už na pozemkoch
obce, alebo súkromných pozemkoch , investor zriadi vecné bremeno el.
rozvodného zariadenia.
V lokalite mestskej časti Uhlisko na Mičinskej ceste 19 v areáli Kotva je
prevádzkované zariadenie sociálnych služieb - Zariadenie núdzového bývania
ako bývanie pre občanov, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v stave náhlej sociálnej
núdze a nemajú kde bývať. Zariadenie slúži pre rodiny s deťmi. V súčasnosti je
tam ubytovaných 134 občanov, z toho 83 detí. Vzhľadom na to, že sa uvažuje s
technickým zhodnotením celého areálu, znížením kapacity na 120 ubytovaných
a skvalitnením týchto služieb sa obraciame na Vás, aby areál Kotvy, bol
premietnutý aj do návrhu územného plánu, ktorý sa pripravuje.
Dňa 8.6.2010 bolo na Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v
Banskej Bystrici doručené oznámenie prerokovania návrhu „Územného plánu Mesta
v PD pre územné a stavebné
konanie
- akceptované, areál Kotvy do
konca navrhovaného obdobia
t.j. do roku 2025 sa vo
funkčnopriestorom využívaní
a usporiadaní zachováva.
- vzaté na vedomie
61
a pozemné
komunikácie
v B.Bystrici,
Nám. Ľ.Štúra 1
B.Bystrica
Banská Bystrica" a „Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky" spojené so žiadosťou o vydanie stanoviska.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, ako
príslušný cestný správny orgán podľa § 2 ods. l písm. b) zákona č. 534/2003 Z.z. o
organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov po posúdení žiadosti dáva k
predmetnej záležitosti nasledovné stanovisko:
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici je cestný
správny orgán pre cesty I. triedy.
Základným cieľom riešenia ÚPN mesta Banská Bystrica je nielen vytvorenie
územnoplánovacieho dokumentu, ktorý by v maximálnej miere riešil rozvoj mesta, ale aj
vytvorenie koncepčných predpokladov pre synergické vzťahy mesta a obcí záujmového
územia s dôrazom na kooperácie v oblasti rekreácie a cestovného ruchu, zakladania a
využívania priemyselných a technologických parkov regionálneho významu, ako aj
formovanie urbárnej štruktúry funkčne a priestorovo prepájajúcej mesto so strategickým
medzimestským priestorom Banská Bystrica - Sliač - Zvolen.
Hlavným cieľom konceptu ÚPN mesta Banská Bystrica z hľadiska dopravy je návrh
optimálneho riešenia napojenia na nadradený dopravný systém SR vyplývajúci z
postavenia Banskej Bystrice v sídelnom systéme Slovenska a s poukázaním na
koncepčný prínos tohto riešenia na dopravnú sieť SR), ako aj z objektívnych potrieb
vytvárania podmienok stimulujúcich rozvoj mesta a regiónu.
Základom pripojenia mesta Banská Bystrica na nadradenú cestnú sieť je v riešenom
území vybudovaná rýchlostná cesta Rl zabezpečujúca pripojenie sídelnej aglomerácie
Banská Bystrica - Zvolen na diaľnicu Dl a hlavné mesto SR Bratislavu.
V predloženej koncepcii a jej zámeroch rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest je aj
trasa pripravovanej rýchlostnej cesty R3 zatiaľ variantne uvažovaná s jej odpojením v
priestore severne od Badína v smere cez Kremnické Bane a Turček na trasu Žiar nad
Hronom - Martin.
Ďalším rešpektovaným zámerom je prepojenie cesty 1/66 v smere cez Hiadeľskú a
Mošteneckú dolinu, masív Nízkych Tatier a Korytnicu na cestu 1/59, ako riešenie
pokračovania rýchlostnej cesty R l a jej súčastí novo budovaného úseku 1/66 Banská
Bystrica - Severný obchvat.
Základom komunikačného systému mesta Banská Bystrica je prieťah cesty 1/66 mestom,
ako súčasť rýchlostnej cesty Rl vrátane odpojenia cesty 1/59 ajej vlastný prieťah mestom
Banská Bystrica. Koncepcia uvažuje s vytvorením okružno-radiálneho vonkajšieho a
vnútorného dopravného systému mesta vo variantoch, vedeného zväčša sieťou miestnych
komunikácií a ciest III. triedy s ich napojením na nadradený dopravný systém
rýchlostných ciest a ciest I. triedy. S návrhom realizácie úseku tunela pod Urpínom
koncepcia uvažuje pre jeho náročnosť až po roku 2020.
Súčasťou prerokovávaného návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica je aj „Koncepcia rozvoja
mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky". Predmetná koncepcia rieši sústavu
62
tepelných zariadení zabezpečujúcich prostredníctvom piatich subjektov dodávku tepla
pre bytový, verejný, ako aj podnikateľský sektor v katastrálnom území mesta Banská
Bystrica. Návrh koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva navrhuje vytvorenie štyroch
zón zásobovania teplom a to: Zóna 01 - Radvaň, Zóna 02 - Rudlová - Sásová, Zóna 03 Smrečina a Zóna 04 - Ostatné tepelné okruhy.
Nároky na dopravu v rámci riešenia jednotlivých zón má len Zóna 01 - Radvaň v
súvislosti s prísunom biomasy a z toho vyplývajúcej vyvolanej prestavby križovatky
plánovaného vonkajšieho okružno- radiálneho okruhu s rýchlostnou komunikáciou Rl.
Zóna 02 Rudlová - Sásová uvažuje s už vybudovanou trasou 1/66 Banská Bystrica Severný obchvat. Záver:
1. Požadujeme rešpektovať zámery navrhovaných rýchlostných komunikácií R l a R3 v
súlade s navrhovanými štúdiami a spracovanými projektovými dokumentáciami.
2. Požadujeme rešpektovať rozvojové zámery ciest I. triedy v súlade s navrhovanými
štúdiami a spracovanými projektovými dokumentáciami.
3. Navrhujeme v súvislosti s budúcou plánovanou výstavbou trás vnútorného a
vonkajšieho okružno-radiálneho systému problematiku riešiť v spolupráci s
príslušnými cestnými správnymi orgánmi.
4. Nakoľko dostupné materiály neobsahujú všetky aktivity uvažované v budúcnosti a
mohli by ovplyvniť rozvoj cestnej siete nadradeného systému vyhradzujeme si právo
predložiť nám k pripomienkovaniu všetky plánované aktivity dotýkajúce sa
nadradeného dopravného systému rýchlostných ciest a ciest I. triedy.
Na základe uvedeného Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v
Banskej Bystrici nemá ďalšie pripomienky k návrhu ,.ÚPN mesta Banská Bystrica" a
„Koncepcii rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky" a za
rešpektovania našich pripomienok súhlasí s jeho schválením.
1.akceptované
2.akceptované
3.akceptované
4.akceptované
63
Download

1 p.č. Meno/organizácia Dátum prijatia/ Č. spisu